τηλεοραση led - produktinfo.conrad

τηλεοραση led - produktinfo.conrad
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED
* Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό LED.
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν
εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
www.lg.com
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
3ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
4
ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
10
- Παρακολούθηση εικόνων 3D (μόνο σε
μοντέλα 3D)
12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
12
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
12
15
16
17
18
20
Αφαίρεση συσκευασίας
Προαιρετικά εξαρτήματα
Εξαρτήματα και κουμπιά
Ανύψωση και μετακίνηση της τηλεόρασης
Επιτραπέζια τοποθέτηση
Επιτοίχια τοποθέτηση
22
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
24
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΜΑΓΙΚΟΎ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ
25
25
Καταχώρηση του μαγικού τηλεχειριστηρίου
Τρόπος χρήσης του μαγικού
τηλεχειριστηρίου
Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε κατά
τη χρήση του μαγικού τηλεχειριστηρίου
25
26
ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ ΧΡΉΣΗΣ
27
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
27
27
27
Καθαρισμός της τηλεόρασης
- Οθόνη, πλαίσιο, έπιπλο και βάση
- Καλώδιο τροφοδοσίας
27
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
28
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
28
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
yy Αν αγνοήσετε το προειδοποιητικό μήνυμα,
υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού,
ατυχήματος ή θανάτου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Αν αγνοήσετε το μήνυμα προσοχής, υπάρχει
κίνδυνος να τραυματιστείτε ελαφρά ή να
υποστεί ζημιά το προϊόν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Η σημείωση σας διευκολύνει στην
κατανόηση της ασφαλούς χρήσης του
προϊόντος. Προτού χρησιμοποιήσετε το
προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τη σημείωση.
ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
3
ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
Οι υποστηριζόμενες άδειες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com.
Κατασκευάζεται μετά από άδεια της Dolby Laboratories. Το «Dolby» και το λογότυπο
με το διπλό D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο
HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο
που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η
συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DivX
που φέρει επίσημη πιστοποίηση από την DivX (DivX Certified®). Για περισσότερες
πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX,
επισκεφθείτε την τοποθεσία divx.com.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή με
πιστοποίηση DivX (DivX Certified®) θα πρέπει να δηλωθεί, προκειμένου να είναι
δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX που έχετε αγοράσει κατ' απαίτηση (VOD).
Για να αποκτήσετε τον κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα βίντεο DivX κατ'
απαίτηση (VOD), στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση vod.
divx.com.
"Συσκευή με πιστοποίηση DivX® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD
1080p, συμπεριλαμβανομένου του συνδρομητικού περιεχομένου."
"Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά
σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν
αδείας."
Κατασκευάστηκε με κατόπιν αδείας σύμφωνα με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
στις Η.Π.Α.: 5.956.674, 5.974.380, 6.487.535 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως που έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η
ονομασία DTS, το σύμβολο & DTS και το σύμβολο μαζί είναι σήματα κατατεθέντα
της και ονομασία DTS 2.0+Digital Out είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν
περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ
Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες
άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://
opensource.lge.com.
Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι
αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.
Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος
της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής
αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών
(3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
"Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις
Η.Π.Α.:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
y Μην τοποθετείτε την τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο στα παρακάτω περιβάλλοντα:
- Σε θέση εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως
- Σε περιοχή με υψηλή υγρασία, όπως στο μπάνιο
- Κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως θερμάστρες ή άλλες συσκευές
που παράγουν θερμότητα
- Κοντά σε πάγκους κουζίνας ή υγροποιητές, όπου υπάρχει ο κίνδυνος έκθεσης σε
ατμό ή λάδι
- Σε περιοχή εκτεθειμένη στη βροχή ή στον άνεμο
- Κοντά σε δοχεία νερού, όπως βάζα
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, δυσλειτουργίας ή παραμόρφωσης του προϊόντος.
y Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους με σκόνη.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
y Το φις είναι η διάταξη αποσύνδεσης. Η πρόσβαση στο φις πρέπει να είναι άνετη.
y Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με υγρά χέρια. Επιπλέον, αν ο ακροδέκτης του
καλωδίου είναι υγρός ή σκονισμένος, στεγνώστε τον τελείως ή σκουπίστε τη σκόνη
αντίστοιχα.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, λόγω υπερβολικής υγρασίας.
y Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα. (Εκτός
από συσκευές οι οποίες δεν διαθέτουν γείωση.)
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
y Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συνδεθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
y Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με θερμά αντικείμενα, όπως το καλοριφέρ.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
y Μην τοποθετείτε επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας βαριά αντικείμενα ή το ίδιο το
προϊόν.
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
y Λυγίστε το καλώδιο της κεραίας στο σημείο εισόδου του στο κτήριο, για να αποτρέψετε την εισροή νερού της βροχής.
Το νερό αυτό θα μπορούσε να εισέλθει στο εσωτερικό του προϊόντος και να προκαλέσει βλάβη και μπορεί να αποτελέσει αιτία ηλεκτροπληξίας.
y Κατά την επιτοίχια τοποθέτηση μιας τηλεόρασης, φροντίστε να μην κρέμονται τα
καλώδια τροφοδοσίας και σήματος πίσω από την τηλεόραση.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
5
y Μην συνδέετε μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών συσκευών σε ένα πολύπριζο.
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
y Προσέξτε να μην ρίξετε κάτω το προϊόν και μην το αφήσετε να πέσει κατά τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.
Σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στο
προϊόν.
Des
icca
nt
y Μην αφήνετε το αφυγραντικό μέσο ή τα πλαστικά υλικά συσκευασίας σε μέρη όπου
έχουν πρόσβαση παιδιά.
Το αφυγραντικό μέσο είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Αν καταποθεί
κατά λάθος, προκαλέστε εμετό και μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Επίσης,
τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Μην τα αφήνετε σε μέρη
όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
y Μην αφήνετε τα παιδιά σας να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από την τηλεόραση.
Η τηλεόραση μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
y Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με ασφάλεια, για να αποφύγετε
τον κίνδυνο κατάποσής τους από τα παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως τη συμβουλή γιατρού.
y Μην εισάγετε αγώγιμα υλικά (όπως μεταλλικά αντικείμενα) στη μία άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας, όταν η άλλη άκρη είναι συνδεδεμένη στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, μην αγγίξετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μόλις το συνδέσετε στην πρίζα.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
(Ανάλογα με το μοντέλο)
y Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς, λόγω λανθασμένης χρήσης των εύφλεκτων ουσιών.
y Μην προκαλείτε ισχυρούς κραδασμούς στο προϊόν και μην αφήνετε αντικείμενα να
πέφτουν πάνω του. Επίσης, μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στην οθόνη.
Ενδέχεται να τραυματιστείτε ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
y Σε περίπτωση κεραυνού ή καταιγίδας, μην αγγίζετε ούτε το προϊόν ούτε την κεραία.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
y Σε περίπτωση διαρροής αερίου, μην αγγίξετε την πρίζα. Ανοίξτε το παράθυρο και
αερίστε το χώρο.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή εγκαύματος από σπινθήρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
y Μην ρίχνετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, μεταλλικά τσιμπιδάκια, σύρματα, ή εύφλεκτα υλικά, όπως χαρτί και σπίρτα, μέσα στο προϊόν. Τα παιδιά πρέπει
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμός. Εάν κάποιο αντικείμενο πέσει μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
y Μην ψεκάζετε νερό στο προϊόν και μην το τρίβετε με εύφλεκτες ουσίες (διαλυτικό ή
βενζίνη). Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μην αποσυναρμολογήσετε, μην επισκευάσετε και μην τροποποιήσετε το προϊόν με
yy
δική σας πρωτοβουλία.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Για τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση ή την επισκευή της οθόνης, επικοινωνήστε με το
κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παρακάτω, αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν
yy
από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
--Το προϊόν έχει δεχθεί κρουστική δύναμη
--Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά
--Ξένα αντικείμενα έχουν εισέλθει στο εσωτερικό του προϊόντος
--Καπνός ή παράξενη μυρουδιά προέρχεται από το προϊόν
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς η ηλεκτροπληξίας.
Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα,
yy
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ τυχόν φθαρμένο
καλώδιο μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αποφύγετε τα μέρη όπου η συσκευή μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρά και μην τοyy
ποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
7
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη με παρεμβολές ραδιοκυμάτων.
yy
Θα πρέπει να αφήσετε αρκετή απόσταση μεταξύ της εξωτερικής κεραίας και των
yy
γραμμών ηλεκτροδότησης, ώστε η κεραία να μην έρθει σε επαφή με τις γραμμές
ακόμη και σε περίπτωση που πέσει.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη όπως ασταθή ράφια ή κεκλιμένες επιφάνειες.
yy
Αποφύγετε επίσης τα μέρη όπου υπάρχουν κραδασμοί ή όπου δεν είναι δυνατή η
πλήρης στήριξη του προϊόντος.
Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει ή να ανατραπεί, με αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.
Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε βάση, θα πρέπει να λάβετε μέτρα προκειμέyy
νου να αποτρέψετε την ανατροπή του προϊόντος. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί
να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
Αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το προϊόν σε τοίχο, προσαρμόστε την τυπική βάση στήριξης VESA
yy
(προαιρετικά εξαρτήματα) στην πίσω πλευρά του προϊόντος. Όταν χρησιμοποιείτε την επιτοίχια βάσης στήριξης (προαιρετικά εξαρτήματα) για την εγκατάσταση της συσκευής, στερεώστε την προσεκτικά, για να μην πέσει.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής.
yy
Κατά την εγκατάσταση της κεραίας, συμβουλευτείτε έναν αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
yy
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Συνιστάται να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 2 έως 7 φορές τη διαγώνια διάσταyy
ση της οθόνης όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.
Η παρακολούθηση τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει θολή όραση.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας.
yy
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο τηλεχειριστήριο.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως είναι το φως του ήλιου, τζάκια
yy
και ηλεκτρικές θερμάστρες.
ΜΗΝ τοποθετείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο φορτιστή.
yy
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αιyy
σθητήρα.
Το σήμα του τηλεχειριστήριου μπορεί να αλλοιωθεί από το φως του ήλιου ή άλλη
yy
δυνατή πηγή φωτός. Στην περίπτωση αυτή, μειώστε το φωτισμό στο δωμάτιο.
Κατά τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, φροντίyy
στε τα καλώδια σύνδεσης να έχουν επαρκές μήκος.
Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει, με αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα με παλιές.
yy
Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης των μπαταριών και διαρροής.
8
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το προϊόν συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το φις
yy
του καλωδίου από την πρίζα. (Μην χρησιμοποιείτε το φις ρεύματος ως διακόπτη.)
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μηχανικής βλάβης ή ηλεκτροπληξίας.
Να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες εξαερισμού, για να αποτρέψετε την υπερθέρμανyy
ση του προϊόντος.
--Η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του τοίχου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 10 εκ.
--Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρος χωρίς εξαερισμό (π.χ. σε ράφι βιβλιοθήκης
ή σε ντουλάπι).
--Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλί ή μαξιλάρι.
--Φροντίστε τα ανοίγματα εξαερισμού να μην αποφράσσονται από τραπεζομάντιλα
ή κουρτίνες.
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Μην αγγίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης για
yy
μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ενδέχεται να έχει αναπτυχθεί θερμότητα. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του προϊόντος.
Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής. Αν διαπιστώσετε ότι έχει καταστραφεί ή φθαρεί, αποyy
συνδέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με κατάλληλο ανταλλακτικό που μπορείτε να προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Μην αφήνετε τη σκόνη να συσσωρεύεται στις ακίδες του βύσματος τροφοδοσίας ή
yy
στην πρίζα.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τυχόν φυσική ή μηχανική κακομεταχείyy
ριση, όπως σπείρωμα, στράβωμα, τρύπημα, μάγκωμα ή πάτημα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα φις, τις πρίζες και το σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.
Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια της οθόνης με το χέρι σας ή με σκληρά και
yy
αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφιά, μολύβια ή στυλό, και μην προκαλείτε γρατσουνιές.
Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη και μην την ακουμπάτε με τα δάχτυλά σας για
yy
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή
παραμόρφωση των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος και των εξαρτημάτων του, αποσυνδέστε πρώyy
τα το προϊόν από το ρεύμα και σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί. Η άσκηση υπερβολικής πίεσης μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές ή αποχρωματισμό. Μην ψεκάζετε νερό και μην σκουπίζετε τη συσκευή με υγρό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό για τα τζάμια, γυαλιστικό αυτοκινήτου ή βιομηχανικό γυαλιστικό, λειαντικά
προϊόντα ή κερί, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ., τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και στην οθόνη του.
Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή ζημιάς στο προϊόν (παραμόρφωση, διάβρωση ή σπάσιμο).
Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, η παροχή ρεύματος δεν διακόπτεται ακόμη κι αν απεyy
νεργοποιήσετε τη μονάδα από το διακόπτη λειτουργίας.
Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου, να το πιάνετε από το φις.
yy
Εάν οι αγωγοί στο εσωτερικό του καλωδίου κοπούν, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, φροντίστε πρώτα να το απενεργοποιήσετε.
yy
Έπειτα, αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια κεραίας και όλα τα καλώδια σύνδεσης.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
9
Κατά τη μεταφορά ή την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία του, ζητήστε
yy
τη βοήθεια δεύτερου ατόμου, γιατί το προϊόν είναι βαρύ.
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
Για τον καθαρισμό του εσωτερικού του προϊόντος, επικοινωνείτε με το κέντρο τεχνιyy
κής εξυπηρέτησης μία φορά το χρόνο.
Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη.
Για τις απαραίτητες εργασίες, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εργαyy
σίες συντήρησης είναι απαραίτητες όταν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη. Για παράδειγμα, αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, αν έχει
χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί
σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
Όταν αγγίζετε το προϊόν και είναι κρύο, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρό "τρεμόπαιγyy
μα" όταν το ενεργοποιήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία του προϊόντος.
Η οθόνη είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας με ανάλυση δύο εκατομμύρια έως
yy
έξι εκατομμύρια pixel. Μπορεί να παρατηρήσετε μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες
ή/και κουκκίδες με έντονο χρώμα (κόκκινες, μπλε ή πράσινες) σε μέγεθος 1 ppm
στην οθόνη. Οι κουκκίδες αυτές δεν αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργίας και δεν επηρεάζουν την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί επίσης να προκύψει σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών και δεν παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης ή αποζημίωσης.
Μπορεί να παρατηρήσετε διαφορά στη φωτεινότητα και το χρώμα της οθόνης, ανάyy
λογα με τη θέση τηλεθέασης (αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω).
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης. Δεν έχει σχέση με την
απόδοση του προϊόντος και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Η προβολή μιας στατικής εικόνας (π.χ. το λογότυπο του καναλιού, μενού οθόνης, σκηνή από ένα βιyy
ντεοπαιχνίδι) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη, με αποτέλεσμα τη συγκράτηση ειδώλου, το οποίο είναι γνωστό και ως μόνιμη αποτύπωση της εικόνας. Η
εγγύηση δεν καλύπτει την εμφάνιση μόνιμης αποτύπωσης εικόνας.
Αποφύγετε την προβολή μιας στατικής εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης (2 ή περισσότερες ώρες
για LCD, 1 ή περισσότερες ώρες για Plasma).
Επίσης, εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε φορμά 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψει μόνιμη αποτύπωση εικόνας στο περίγραμμα της οθόνης.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί επίσης να προκύψει σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών και δεν παρέχει
δικαίωμα αντικατάστασης ή αποζημίωσης.
Παραγόμενος ήχος
yy
Θόρυβος "τριξίματος": Ο θόρυβος τριξίματος που παράγεται κατά την παρακολούθηση ή την απενεργοποίηση της τηλεόρασης προέρχεται από τη θερμική συστολή πλαστικού λόγω της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ο θόρυβος αυτός είναι συχνός σε προϊόντα στα οποία απαιτείται θερμική παραμόρφωση για τη λειτουργία τους. Βουητό του ηλεκτρικού κυκλώματος/βόμβος της οθόνης: Θόρυβος χαμηλής στάθμης παράγεται από το κύκλωμα μεταγωγής υψηλής ταχύτητας, το οποίο τροφοδοτεί μεγάλη ποσότητα ρεύματος για τη λειτουργία του προϊόντος. Διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
Ο ήχος αυτός δεν επηρεάζει την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος.
10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Παρακολούθηση εικόνων 3D (μόνο σε μοντέλα 3D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Περιβάλλον προβολής
yy Χρόνος προβολής
-- Κατά την παρακολούθηση περιεχομένου 3D, κάντε διαλλείματα 5 - 15 λεπτών κάθε ώρα. Η παρακολούθηση περιεχομένου 3D για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ζαλάδα, κούραση ή πόνο στα μάτια.
Άτομα με κρίσεις φωτοευαισθησίας ή χρόνιες παθήσεις
yy Ορισμένοι χρήστες μπορεί να παρουσιάσουν κρίση ή άλλα αφύσικα συμπτώματα, όταν εκτίθενται σε
φως που αναβοσβήνει ή σε συγκεκριμένα μοτίβα περιεχομένου 3D.
yy Μην παρακολουθείτε βίντεο 3D, εάν νιώθετε ναυτία, είστε έγκυος ή/και πάσχετε από χρόνια αρρώστια,
όπως επιληψία, καρδιακές διαταραχές ή υπέρταση κ.λπ.
yy Το περιεχόμενο 3D δεν συνιστάται για όσους πάσχουν από στερεοσκοπική τυφλότητα ή στερεοσκοπική
ανωμαλία. Μπορεί να δείτε διπλά είδωλα ή να νιώσετε δυσφορία κατά την παρακολούθηση.
yy Εάν πάσχετε από στραβισμό, αμβλυωπία (ασθενή όραση) ή αστιγματισμό, μπορεί να έχετε πρόβλημα
στην αντίληψη βάθους και να κουραστείτε εύκολα λόγω διπλών ειδώλων. Συνιστάται να κάνετε
συχνότερα διαλλείματα από ό,τι ο μέσος ενήλικας.
yy Εάν η όρασή σας διαφέρει μεταξύ του δεξιού και του αριστερού οφθαλμού, ελέγξτε την όρασή σας
προτού παρακολουθήσετε περιεχόμενο 3D.
Συμπτώματα για τα οποία απαιτείται διακοπή ή αποχή από την παρακολούθηση περιεχομένου 3D
yy Μην παρακολουθείτε περιεχόμενο 3D, όταν νιώθετε κουρασμένοι λόγω αϋπνίας, υπερβολικής εργασίας
ή κατανάλωσης αλκοόλ.
yy Όταν νιώθετε τα συμπτώματα αυτά, διακόψτε τη χρήση/παρακολούθηση περιεχομένου 3D και
ξεκουραστείτε αρκετά, έως ότου τα συμπτώματα υποχωρήσουν.
-- Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πόνο στα μάτια, ζαλάδα, ναυτία, αίσθημα παλμών, συσκότιση, δυσφορία, διπλό είδωλο, οπτική ενόχληση ή κούραση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
11
ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιβάλλον προβολής
yy Απόσταση προβολής
-- Όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο 3D, να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον διπλάσια από το διαγώνιο μήκος της οθόνης. Εάν νιώσετε δυσφορία κατά την παρακολούθηση περιεχομένου 3D, απομακρυνθείτε περισσότερο από την τηλεόραση.
Ηλικία παρακολούθησης
yy Νήπια/παιδιά
-- Απαγορεύεται η χρήση/παρακολούθηση περιεχομένου 3D σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών.
-- Παιδιά κάτω των 10 ετών μπορεί να αντιδράσουν υπερβολικά και να παρουσιάσουν υπερδιέγερση,
επειδή η όρασή τους αναπτύσσεται (για παράδειγμα: προσπαθούν να αγγίξουν την οθόνη ή επιχειρούν να πηδήξουν μέσα στην οθόνη). Χρειάζεται ειδική παρακολούθηση και ιδιαίτερη προσοχή,
όταν τα παιδιά παρακολουθούν περιεχόμενο 3D.
-- Τα παιδιά παρουσιάζουν μεγαλύτερη διόφθαλμη ανομοιότητα σε παρουσιάσεις 3D απ’ ό,τι οι ενήλικες, επειδή η απόσταση μεταξύ των ματιών είναι μικρότερη από ό,τι στους ενήλικες. Συνεπώς, αντιλαμβάνονται μεγαλύτερο στερεοσκοπικό βάθος από ό,τι οι ενήλικες για την ίδια εικόνα 3D.
yy Έφηβοι
-- Έφηβοι κάτω των 19 ετών μπορεί να επιδείξουν ευαισθησία λόγω διέγερσης από το φως σε περιεχόμενο 3D. Συμβουλέψτε τους να μην παρακολουθούν περιεχόμενο 3D για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν είναι κουρασμένοι.
yy Ηλικιωμένοι
-- Οι ηλικιωμένοι μπορεί να αντιληφθούν σε μικρότερο βαθμό τα εφέ 3D σε σύγκριση με τους νέους.
Μην κάθεστε πιο κοντά στην τηλεόραση από τη συνιστώμενη απόσταση.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση γυαλιών 3D
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
yy Φροντίστε να χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D της LG. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε
σωστά βίντεο 3D.
yy Μην χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D αντί για τα κανονικά σας γυαλιά, τα γυαλιά ηλίου ή προστατευτικά γυαλιά.
yy Η χρήση τροποποιημένων γυαλιών 3D μπορεί να κουράσει τα μάτια ή να παραμορφώσει την εικόνα.
yy Μην φυλάτε τα γυαλιά 3D σε μέρος όπου αναπτύσσονται εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Μπορεί να παραμορφωθούν.
yy Τα γυαλιά 3D είναι εύθραυστα και γρατζουνίζονται εύκολα. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό, καθαρό
κομμάτι πανί για το σκούπισμα των φακών. Μην γρατζουνάτε τους φακούς των γυαλιών 3D με αιχμηρά
αντικείμενα και μην τους καθαρίζετε/σκουπίζετε με χημικές ουσίες.
12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
yy Οι ενδείξεις OSD (On Screen Display) στην οθόνη της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρουν
ελαφρώς από αυτές που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
yy Τα διαθέσιμα μενού και οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου ή το
μοντέλο προϊόντος που χρησιμοποιείτε.
yy Στο μέλλον, ενδέχεται να προστεθούν νέες λειτουργίες σε αυτή την τηλεόραση.
yy Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Η
τηλεόραση πρέπει να απενεργοποιείται, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
yy Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά, αν μειώσετε το
επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης, με αποτέλεσμα να μειώσετε και τα συνολικά έξοδα λειτουργίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
1
2
3
4
Ανοίξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.
Προσαρμόστε τη βάση στην τηλεόραση.
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου είναι διαθέσιμη.
Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες δικτύου της τηλεόρασης μόνο όταν υπάρχει σύνδεση
δικτύου.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αφαίρεση συσκευασίας
Ελέγξτε αν στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν λείπουν
εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι εικόνες σε
αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν και τα εξαρτήματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Για λόγους ασφαλείας και για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων, μην χρησιμοποιείτε μη
εγκεκριμένα εξαρτήματα.
yy Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.
yy Ορισμένα μοντέλα έχουν στην οθόνη μια λεπτή μεμβράνη που δεν πρέπει να αφαιρεθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
yy Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
yy Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση, τα βύσματα των καλωδίων HDMI και των συσκευών USB πρέπει
να έχουν πάχος μικρότερο από 10 mm και πλάτος μικρότερο από 18 mm. Χρησιμοποιήστε μια
επέκταση καλωδίου που υποστηρίζει USB 2.0, εάν το καλώδιο USB ή το USB memory stick δεν
ταιριάζει στη θύρα USB της τηλεόρασής σας.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
13
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
4
7
LIST
2
5
3
6
8
9
0
FLASHBK
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA)
(Μόνο για τα μοντέλα
LA62**, LA64**, , LN570*,
LN575*, LN577*)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 22, 23)
Εγχειρίδιο χρήστη
Γυαλιά Cinema 3D
Ο αριθμός των γυαλιών 3D
μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο ή τη
χώρα.
(Ανάλογα με το μοντέλο)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
123
ENTER
P
BACK
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Μαγικό τηλεχειριστήριο,
Μπαταρίες (AA)
(Μόνο για τα μοντέλα
LA66**, LA69**, LA74**,
LN578*)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 24)
Wi-Fi Dongle
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Γυαλιά Dual play
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Καλώδιο τροφοδοσίας
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Βίδες βάσης
M4 x 14
(8 EA: Μόνο για τα μοντέλα
LN57**-ZE/ZK,
LA62**, LA64**, LA66**)
(4 EA: Μόνο για τα μοντέλα
LN57**-ZA)
(Ανατρέξτε στη σελίδα
A-3,A-5)
Βίδες βάσης
M4 x 20
(4 EA: Μόνο για τα μοντέλα
LA69**, LA74**)
(Ανατρέξτε στη σελίδα A-4)
Βίδες βάσης
3 EA, P5 x 25
(Μόνο για τα μοντέλα
LN57**-ZA)
(Ανατρέξτε στη σελίδα A-5)
Βίδα επιτραπέζιας τοποθέτησης
(1 EA : Μόνο για τα μοντέλα
32/39/42/47/50/60LN57**ZA)
(2 EA :Μόνο για τα μοντέλα
32/39/42/47/50LN57**-ZE/
ZK, 32/39/42/47/50LA62**,
32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 18)
Καλώδιο επιτραπέζιας
τοποθέτησης
2 EA (Μόνο για τα μοντέλα
32/39/42/47/50LN57**-ZE/
ZK, 32/39/42/47/50LA62**,
32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 18)
Βίδα βραχίονα
2 EA, P4 x 8
(Μόνο για τα μοντέλα
47/50LN57**-ZE/ZK,
47/50LA62**, 47/50LA64**,
47/50LA66**)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 18)
Βίδα βραχίονα
2 EA, M4 x 8
(Μόνο για τα μοντέλα
32/39/42LN57**-ZE/
ZK, 32/39/42LA62**,
32/42LA64**,
32/42LA66**)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 18)
Εσωτερικά στηρίγματα
επιτοίχιας τοποθέτησης
4 EA
(Μόνο για τα μοντέλα
LA64**)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 21)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Κλιπ συγκράτησης καλωδίων
(Ανάλογα με το μοντέλο)
(Ανατρέξτε στη σελίδα A-6)
14 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Tag On
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Σώμα βάσης/Βάση στήριξης
(Μόνο για τα μοντέλα
LN57**-ZE/ZK, LA62**,
LA64** , LA66**)
(Ανατρέξτε στη σελίδα A-3)
Βάση στήριξης
(Μόνο για τα μοντέλα
LA69**, LA74** )
(Ανατρέξτε στη σελίδα A-4)
Σώμα βάσης/Βάση στήριξης
(Μόνο για τα μοντέλα
LN57**-ZA)
(Ανατρέξτε στη σελίδα A-5)
Tag On
Συσκευή ήχου LG
(Ανάλογα με το μοντέλο)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
15
Προαιρετικά εξαρτήματα
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Για τη βελτίωση της ποιότητας, τα προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση.
Για να αγοράσετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Οι συσκευές αυτές λειτουργούν μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα.
123
P
AG-F***DP
Γυαλιά Dual play
AG-F***
Γυαλιά Cinema 3D
AN-MR400
Μαγικό τηλεχειριστήριο
AN-WF100
Wi-Fi Dongle
AN-VC4**
Κάμερα βιντεοκλήσεων
Συσκευή ήχου LG
Tag On
Tag on
Συμβατότητα
LN57**
•
(Ανάλογα με το μοντέλο)
AG-F***
Γυαλιά Cinema 3D
AN-MR400
Μαγικό τηλεχειριστήριο
AN-WF100
Wi-Fi Dongle
AN-VC4**
Κάμερα βιντεοκλήσεων
•
•
•
•
(Ανάλογα με το μοντέλο)
•
•
Συσκευή ήχου LG
•
(Ανάλογα με το μοντέλο)
•
Tag On
•
(Ανάλογα με το μοντέλο)
•
Το όνομα ή το σχέδιο του μοντέλου ενδέχεται να αλλάξει λόγω αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος ή αλλαγών στις συνθήκες ή τις πολιτικές του κατασκευαστή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
AG-F***DP
Γυαλιά Dual play
LA62**, LA64**,
LA66**, LA69**, LA74**
16 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Εξαρτήματα και κουμπιά
Τύπος Α :
LA62**, LA64**, LA66**,
LN57**-ZE/ZK
Τύπος B :
LA69**, 42/47/55LA74**
Kουμπιά
Οθόνη
Kουμπιά
Οθόνη
OK
OK
SETTINGS
SETTINGS
INPUT
INPUT
Ηχεία
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Φωτιζόμενο λογότυπο LG(Μόνο για τα μοντέλα LA64**, LA66**)
Δείκτης τροφοδοσίας (Μόνο για τα μοντέλα LA62**,
LN57**-ZE/ZK)
Τύπος C : 60LA74**
Τύπος D :
Kουμπιά
Οθόνη
Ηχεία
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Φωτιζόμενο λογότυπο LG
LN57**-ZA
Οθόνη
Kουμπιά
OK
OK
SETTINGS
INPUT
Ηχεία
SETTINGS
Ηχεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
USB IN
Κουμπί
3 USB Appps
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Φωτιζόμενο λογότυπο LG
INPUT
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Δείκτης τροφοδοσίας
Περιγραφή
ΚύλισηHστα αποθηκευμένα προγράμματα.
HΡύθμιση
OK
Ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση μιας
καταχώρησης.
Πρόσβαση στο κύριο μενού ή αποθήκευση των επιλογών σας και έξοδος από
τα μενού.
Αλλαγή της πηγής εισόδου.
H
INPUT
USB IN
S
H
4(PC) 1 HDD IN 2 USB Hub
SETTINGS
του επιπέδου έντασης του ήχου.
AUDIO
IN
COMPONENT
PR
PB
1(ARC) 2
AV
VIDEO
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
IN
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Y
yy Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό του λογότυπου LG επιλέγοντας το
στοιχείο ΕΠΙΛΟΓΗ στα κύρια μενού.(Ανάλογα με το μοντέλο)
IN
LAN
(PC)
RGB IN
(RGB/HDMI-PC)
AUDIO
IN/OUT
(RGB)
AV1
IN
13/18V
700mA MAx
LNB IN
Satellite
ANTENNA
/CABLE
OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
H/P
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ανύψωση και μετακίνηση
της τηλεόρασης
Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της
τηλεόρασης, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για
την αποφυγή πρόκλησης γρατσουνιών ή βλάβης
στην τηλεόραση και για την ασφαλή μεταφορά της,
ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους συσκευής.
17
yy Για τη μεταφορά μεγάλων τηλεοράσεων,
απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα.
yy Αν μεταφέρετε την τηλεόραση με τα χέρια,
κρατήστε τη όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
yy Συνιστάται η μεταφορά της τηλεόρασης στην
αρχική της συσκευασία.
yy Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση
της τηλεόρασης, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια.
yy Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη
πρέπει να είναι στραμμένη προς την αντίθετη
κατεύθυνση από εσάς για να μην προκληθεί
ζημιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
yy Κρατήστε σταθερά το επάνω και το κάτω μέρος
του πλαισίου της τηλεόρασης. Μην κρατάτε
το διαφανές τμήμα, το ηχείο ή το πλέγμα του
ηχείου.
yy Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις ισχυρές
δονήσεις κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης.
yy Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, κρατήστε
τη σε κατακόρυφη θέση, μην τη γυρνάτε ποτέ
στο πλάι και μην τη γέρνετε αριστερά ή δεξιά.
yy Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο πλαίσιο
του σκελετού καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε
ζημιά στην οθόνη.
18 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Επιτραπέζια τοποθέτηση
1 Σηκώστε και τοποθετήστε την τηλεόραση σε
κατακόρυφη θέση επάνω σε ένα τραπέζι.
-- Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 10 εκ.
από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
Στερέωση της τηλεόρασης σε τραπέζι
Στερεώστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι. Έτσι η
τηλεόραση δεν θα γείρει προς τα εμπρός, δεν θα
πάθει ζημιά και δεν θα προκαλέσει τραυματισμό.
Για να στερεώσετε την τηλεόραση σε τραπέζι,
τοποθετήστε την παρεχόμενη βίδα στο πίσω μέρος
της βάσης και σφίξτε την.
(Μόνο για τα μοντέλα 32/39/42/47/50/60LN57**ZA)
10 εκ.
κ.
10 ε
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια
πρίζα.
(Μόνο για τα μοντέλα 32/39/42/47/50LN57**-ZE/
ZK, 32/39/42/47/50LA62**, 32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**)
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά
ή επάνω σε πηγές θερμότητας, καθώς
ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή άλλη
βλάβη.

Χρήση του συστήματος ασφαλείας Kensington
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
yyΗ εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή
σας.
Η υποδοχή του συστήματος ασφαλείας Kensington
βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το σύστημα
ασφαλείας Kensington ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.kensington.com.
Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας
Kensington στην τηλεόραση και σε ένα τραπέζι.
2 EA, P4 x 8
(Μόνο για τα μοντέλα 47/50LN57**-ZE/ZK,
47/50LA62**, 47/50LA64**,47/50LA66**)
2 EA, M4 x 8
(Μόνο για τα μοντέλα 32/39/42LN57**-ZE/ZK,
32/39/42LA62**, 32/42LA64**, 32/42LA66**)
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(Μόνο για τα μοντέλα 32/39/42/47/50LN57**-ZE/ZK,
32/39/42/47/50LA62**, 32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**)
Πώς να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε τραπέζι
1.Συνδέστε τα καλώδια επιτραπέζιας
τοποθέτησης στη βάση στήριξης
χρησιμοποιώντας τις βίδες βραχίονα.
2.Στερεώστε τα καλώδια επιτραπέζιας
τοποθέτησης στο τραπέζι χρησιμοποιώντας
τις βίδες επιτραπέζιας τοποθέτησης.
3.Μόλις στερεώσετε την τηλεόραση, μετακινήστε
το τραπέζι κοντά στον τοίχο. Διαφορετικά,
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αν
πλησιάσουν παιδιά το τραπέζι.
Προσαρμογή της γωνίας της τηλεόρασης ανάλογα με τις ανάγκες σας
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα).
Προσαρμογή της γωνίας της τηλεόρασης ανάλογα
με τις ανάγκες σας Περιστρέψτε την τηλεόραση
15 μοίρες αριστερά ή δεξιά και προσαρμόστε
τη γωνία της τηλεόρασης, ανάλογα με τη θέση
θέασης.
(Μόνο για τα μοντέλα LA62**, LA64**, LA66**,
LN57**-ZE/ZK)
15
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
yy Για να μην πέσει, η τηλεόραση θα πρέπει να
στερεώνεται καλά στο πάτωμα ή τον τοίχο,
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
Η ανατροπή, η κλίση ή η ταλάντωση της
τηλεόρασης ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό.
19
15
Περιστρέψτε την τηλεόραση 10 μοίρες αριστερά
ή δεξιά και προσαρμόστε τη γωνία της οθόνης,
ανάλογα με τη θέση θέασης.
(Μόνο για τα μοντέλα 42/47LA69**, 42/47LA74**)
10
10
8
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Περιστρέψτε την τηλεόραση 8 μοίρες αριστερά ή
δεξιά και προσαρμόστε τη γωνία της οθόνης,
ανάλογα με τη θέση θέασης.
(Μόνο για τα μοντέλα 42/47LA69**, 42/47LA74**)
20 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την προσαρμογή της γωνίας της
συσκευής, προσέχετε τα δάχτυλά σας.
»»Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, εάν πιαστούν
τα χέρια ή τα δάχτυλά σας. Εάν το προϊόν πάρει υπερβολική κλίση, μπορεί να πέσει, προκαλώντας ζημιά η τραυματισμό.

<Πίσω>
<Μπροστά>
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να
σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν από την
τηλεόραση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Χρησιμοποιήστε μια βάση στήριξης ή
ένα έπιπλο που είναι αρκετά μεγάλο και
ανθεκτικό για την ασφαλή τοποθέτηση της
τηλεόρασης.
yy Υποστηρίγματα, κρίκοι και σχοινιά δεν
παρέχονται. Μπορείτε να αποκτήσετε
επιπλέον αξεσουάρ από τον τοπικό
προμηθευτή.
Στερέωση της τηλεόρασης σε τοίχο
(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα).
Επιτοίχια τοποθέτηση
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Συνδέστε προσεκτικά μια προαιρετική επιτοίχια
βάση στήριξης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και
τοποθετήστε την επιτοίχια βάση στήριξης σε έναν
στερεό τοίχο κάθετα προς το δάπεδο. Αν θέλετε να
τοποθετήσετε την τηλεόραση σε άλλα δομικά υλικά,
απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Η LG συνιστά την πραγματοποίηση της επιτοίχιας
τοποθέτησης από εξειδικευμένο επαγγελματία.
1 Τοποθετήστε και σφίξτε τους κρίκους
ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα και τις βίδες
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
-- Αν έχουν τοποθετηθεί βίδες στη θέση των
κρίκων ανάρτησης, αφαιρέστε πρώτα τις
βίδες.
2 Στερεώστε με τις βίδες τα υποστηρίγματα στον
τοίχο.
Ευθυγραμμίστε τη θέση της επιτοίχιας βάσης
και των κρίκων ανάρτησης στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
3 Συνδέστε καλά τους κρίκους ανάρτησης και τα
υποστηρίγματα τοίχου με ένα ανθεκτικό σκοινί.
Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί βρίσκεται σε οριζόντια
θέση προς την επίπεδη επιφάνεια.
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρησιμοποιείτε βίδες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης που
πληρούν το πρότυπο VESA. Οι κανονικές διαστάσεις
των κιτ επιτοίχιας στήριξης περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.
Προαιρετικά εξαρτήματα (Επιτοίχια βάση στήριξης)
Μοντέλο
32LA62**
32LN57**
VESA (A x B)
Κανονική βίδα
Αριθμός βιδών
Επιτοίχια βάση
στήριξης
200 x 100
M4
4
LSW130B
Μοντέλο
47/50/55/60LA62**
42/47/50/55/60LA64**
42/47/50/55LA66**
42/47/55LA69**
42/47/55/60LA74**
47/50/55/60LN57**
400 x 400
M6
4
LSW430B
VESA (A x B)
Κανονική βίδα
Αριθμός βιδών
Επιτοίχια βάση
στήριξης
A
B
39/42LA62**
32LA64**
32LA66**
39/42LN57**
200 x 200
M6
4
LSW230B
21
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας
και, στη συνέχεια, μετακινήστε ή εγκαταστήστε
την τηλεόραση. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
yy Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση στην οροφή ή
σε επικλινή τοίχο, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και
να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη επιτοίχια βάση
στήριξης της LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο προσωπικό.
yy Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση και να ακυρωθεί
η εγγύηση.
yy Χρησιμοποιήστε βίδες και επιτοίχιες βάσεις
στήριξης που ικανοποιούν το πρότυπο VESA. Η
εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή τραυματισμούς
που οφείλονται σε κακή χρήση ή στη χρήση
ακατάλληλων εξαρτημάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εσωτερικό στήριγμα βάσης στήριξης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
yy Χρησιμοποιήστε τις βίδες που αναφέρονται στις
προδιαγραφές βιδών του προτύπου VESA.
yy Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει ένα
εγχειρίδιο εγκατάστασης και τα απαραίτητα
εξαρτήματα.
yy Η επιτοίχια βάση στήριξης είναι προαιρετική.
Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα
από τον τοπικό αντιπρόσωπο.
yy Το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με την επιτοίχια βάση στήριξης.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με το
κατάλληλο μήκος.
yy Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο που παρέχεται με την επιτοίχια βάση
στήριξης.
yy Κατά την τοποθέτηση επιτοίχιας βάσης
στήριξης άλλου κατασκευαστή στην τηλεόραση,
τοποθετήστε τα εσωτερικά στηρίγματα της
επιτοίχιας βάσης στις οπές επιτοίχιας βάσης της
τηλεόρασης, προκειμένου η τηλεόραση να είναι
κατακόρυφα τοποθετημένη. Μην χρησιμοποιείτε
τα στηρίγματα για επιτοίχια βάση στήριξης της
LG. (Μόνο για τα μοντέλα LA64**)
22 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, αντικαταστήστε τις
μπαταρίες (1,5 V AAA) αντιστοιχώντας τα άκρα και με την ετικέτα στο εσωτερικό της θήκης
και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.
ή
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο τηλεχειριστήριο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.
(Μόνο για το μοντέλο LN570*, LN575*, LN577*)
TV/RAD (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ραδιοφώνου, τηλεόρασης, DTV.
SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε στην
ψηφιακή λειτουργία.
Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) Πρόσβαση στα γρήγορα μενού.
GUIDE
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ) Εμφάνιση του οδηγού προγράμματος.
RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Αλλάζει το μέγεθος μιας εικόνας.
INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) Αλλαγή της πηγής εισόδου.
LIST (ΛΙΣΤΑ) Πρόσβαση στη λίστα αποθηκευμένων προγραμμάτων.
Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.
FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ) Πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
FAV
APP/*
APP/* (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) Επιλογή της προέλευσης του μενού MHP TV. (Μόνο
για την Ιταλία) (Ανάλογα με το μοντέλο)
PAGE (ΣΕΛΙΔΑ) Μετακίνηση στην προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη.
P
MUTE
1 ΚΟΥΜΠΙΑ TELETEXT Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
1
1
MY APPS
SMART
LIVE TV
REC
2
INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) Προβολή των πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος και της οθόνης.
SMART Πρόσβαση στα μενού Smart Home.
MY APPS Εμφανίζει τη λίστα των εφαρμογών.
Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) Κύλιση στα μενού ή τις
επιλογές.
OK Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.
BACK Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) Διαγραφή όλων των ενδείξεων που εμφανίζονται στην οθόνη
και επιστροφή στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) Πρόσβαση στα κύρια μενού.
REC (ΕΓΓΡΑΦΗ) Εκκίνηση εγγραφής και προβολή του μενού εγγραφής.
LIVE TV (ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) Επιστροφή στη λειτουργία LIVE TV (ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ).
Κουμπιά ελέγχου (
) Έλεγχος των περιεχομένων Premium, των
μενού Time Machine ή Smart Share ή των συμβατών συσκευών SIMPLINK
(USB ή SIMPLINK ή Time Machine).
2 Έγχρωμα κουμπιά Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού. ( : Κόκκινο,
: Πράσινο,
: Κίτρινο,
:
Μπλε)
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
23
(Μόνο για το μοντέλο LA62**, LA64**)
(Οδηγός χρήσης) Εμφανίζει τον οδηγό χρήσης.
RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Αλλάζει το μέγεθος μιας εικόνας.
INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) Αλλαγή της πηγής εισόδου.
RATIO
TV/RAD (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) Δυνατότητα
����������������������������
επιλογής προγράμματος ραδιοφώνου, τηλεόρασης, DTV.
LIST (ΛΙΣΤΑ) Πρόσβαση στη λίστα αποθηκευμένων προγραμμάτων.
INPUT
TV/
RAD
(Κενό διάστημα) Αφήνει
��������������������������������������������������
ένα κενό διάστημα στο πληκτρολόγιο της οθόνης.
Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ) Πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
7pqrs 8 tuv 9wxyz
LIST
0
3D Χρησιμοποιείται για προβολή βίντεο 3D.
PAGE (ΣΕΛΙΔΑ)
Μετακίνηση
����������������������������������������������
στην προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη.
INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) Προβολή
������������������������������������������
των πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος και της οθόνης.
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
MUTE
INFO
SMART
MY APPS
SMART Πρόσβαση στα μενού Smart Home.
MY APPS Εμφανίζει τη λίστα των εφαρμογών.
Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) Κύλιση στα μενού ή τις
επιλογές.
OK Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.
BACK Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ) Εμφάνιση του οδηγού προγράμματος.
OK
BACK
GUIDE
EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) Διαγραφή όλων των ενδείξεων που εμφανίζονται στην οθόνη
και επιστροφή στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
EXIT
2 ΚΟΥΜΠΙΑ TELETEXT Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext.
1
SUBTITLE
TEXT
T.OPT
LIVE TV
Q.MENU
REC
SETTINGS
AD
APP/*
SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε στην
ψηφιακή λειτουργία.
Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) Πρόσβαση στα γρήγορα μενού.
LIVE TV (ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) Επιστροφή
�������������������������������������
στη λειτουργία LIVE TV (ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ).
Κουμπιά ελέγχου (
) Έλεγχος των περιεχομένων Premium, των
μενού Time Machine ή Smart Share ή των συμβατών συσκευών SIMPLINK
(USB ή SIMPLINK ή Time Machine).
REC (ΕΓΓΡΑΦΗ) Εκκίνηση εγγραφής και προβολή του μενού εγγραφής.
SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) Πρόσβαση στα κύρια μενού.
AD (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ) Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιγραφής
ήχου.
APP/* (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) Επιλογή της προέλευσης του μενού MHP TV. (Μόνο
για την Ιταλία) (Ανάλογα με το μοντέλο)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
2
1 Έγχρωμα κουμπιά Χρησιμοποιούνται
�������������������������������������������������
για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού. ( : Κόκκινο,
: Πράσινο,
: Κίτρινο,
:
Μπλε)
24 Λειτουργίες μαγικού τηλεχειριστηρίου
Λειτουργίες μαγικού τηλεχειριστηρίου
Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα “Η ισχύς της μπαταρίας του μαγικού τηλεχειριστηρίου είναι
χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία.”, αντικαταστήστε την μπαταρία.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και
τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (1,5 V AA). Οι πόλοι και πρέπει να ταιριάζουν με
τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το στρέφετε προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο
τηλεχειριστήριο.
(Μόνο για τα μοντέλα LA66**, LA69**, LA74**, LN578*)

Δείκτης (αναμεταδότης RF)
(POWER) (Κουμπί λειτουργίας)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
τηλεόρασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
BACK (ΠΙΣΩ)
Επιστροφή στο προηγούμενο
επίπεδο.
Wheel (OK)
Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.
Περιηγείστε στα αποθηκευμένα
προγράμματα.
Αν πατήσετε τα κουμπιά πλοήγησης κατά τη μετακίνηση
του δείκτη στην οθόνη, ο δείκτης εξαφανίζεται και το μαγικό
τηλεχειριστήριο λειτουργεί ως
κοινό τηλεχειριστήριο.
Για να εμφανιστεί ξανά ο δείκτης, κουνήστε το μαγικό τηλεχειριστήριο δεξιά-αριστερά.
3D
Χρησιμοποιείται για την προβολή βίντεο 3D.
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/
κάτω/αριστερά/δεξιά)
Κύλιση στα μενού ή τις επιλογές.
BACK
SMART
SMART
Πρόσβαση στα μενού Smart Home.
/Q.MENU
P
φωνητική αναγνώριση
(Ανάλογα με το μοντέλο)
/Q.MENU
Πρόσβαση στο γρήγορο μενού.
Πρόσβαση στο τηλεχειριστήριο
παγκόσμιας χρήσης.
+
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου
ꕌPꕍ
Κύλιση στα αποθηκευμένα
προγράμματα ή κανάλια.
MUTE
Σίγαση όλων των ήχων.
φωνητική αναγνώριση (Ανάλογα με το μοντέλο)
Για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης απαιτείται σύνδεση δικτύου.
Το ποσοστό επιτυχίας της αναγνώρισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρήστη (φωνή,
προφορά, τόνος και ταχύτητα ομιλίας) και το περιβάλλον (θόρυβος και ένταση ήχου της τηλεόρασης).
1. Πατήστε το κουμπί Φωνητική αναγνώριση.
2. Πείτε ό,τι θέλετε μόλις εμφανιστεί το παράθυρο φωνής στο αριστερό μέρος της οθόνης της
τηλεόρασης.
• Η φωνητική αναγνώριση ενδέχεται να αποτύχει αν μιλάτε υπερβολικά αργά ή υπερβολικά γρήγορα.
• Κρατάτε το Τηλεχειριστήριο Magic σε απόσταση έως και 10 εκ. από το πρόσωπό σας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΜΑΓΙΚΟΎ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ
25
Καταχώρηση του μαγικού
τηλεχειριστηρίου
Πριν το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε “σύζευξη” (καταχώρηση) του
magic remote control (μαγικού τηλεχειριστηρίου)
με την τηλεόραση.
11-1 Έλεγχος σύντομων πληροφοριών τίτλου…
Πληροφορίες.
BACK
HOME
Τρόπος
καταχώρησης
του μαγικού τηλεχειριστηρίου
P
MY APPS
1 Για αυτόματη καταχώρηση,
ενεργοποιήστε την τηλεόραση και
πατήστε το κουμπί Wheel (OK).
Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση,
στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
ολοκλήρωσης.
2 Εάν αποτύχει η καταχώρηση,
απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε και πάλι την
τηλεόραση, έπειτα πατήστε το
κουμπί Wheel (OK) για την
ολοκλήρωση της καταχώρησης.
Τρόπος επανάληψης της καταχώρησης του
μαγικού τηλεχειριστηρίου
BACK
(ΠΙΣΩ)
SMART
Τρόπος χρήσης του μαγικού
τηλεχειριστηρίου
1 Εάν ο δείκτης εξαφανιστεί, μετακινήστε
το τηλεχειριστήριο ελαφρώς προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά. Έπειτα, ο
δείκτης θα εμφανιστεί αυτόματα στην
οθόνη.
»»Οδείκτηςεξαφανίζεται,ανδενχρησιμοποιείταιγιακάποιοχρονικόδιάστημα.
2 Για να μετακινήσετε το δείκτη, στρέψτε
το δέκτη δείκτη του τηλεχειριστηρίου
στην τηλεόραση και, στη συνέχεια,
μετακινήστε τον αριστερά, δεξιά,
επάνω ή κάτω.
»»Εάν ο δείκτης δεν λειτουργεί σωστά, μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 10 δευτερόλεπτα
και δοκιμάστε ξανά.
1
2
Εάν πατήσετε το κουμπί Wheel (OK) στο μαγικό τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα και την οθόνη.
Μπορείτε να επιλέξετε το μενού Περισσότερα.
Προφυλάξεις που πρέπει
να λαμβάνετε κατά τη
χρήση του μαγικού
τηλεχειριστηρίου
Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός της
yy
μέγιστης απόστασης (10 μέτρα). Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο πέραν αυτής
της απόστασης ή εάν παρεμβάλλεται κάποιο
αντικείμενο, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα
επικοινωνίας.
Οι κοντινές συσκευές ενδέχεται να δημιουρyy
γήσουν πρόβλημα επικοινωνίας. Οι ηλεκτρικές συσκευές όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων ή τα προϊόντα ασύρματου LAN ενδέχεται
να προκαλέσουν παρεμβολές, καθώς χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος ζώνης (2,4 GHz) με
το μαγικό τηλεχειριστήριο.
Σε περίπτωση πτώσης ή ισχυρού χτυπήμαyy
τος του μαγικού τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται
να προκληθεί ζημιά ή δυσλειτουργία.
Προσέξτε να μην χτυπήσετε σε κοντινά έπιyy
πλα ή άτομα κατά τη χρήση του μαγικού τηλεχειριστηρίου.
Ο κατασκευαστής και ο τεχνικός εγκατάσταyy
σης δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας, καθώς η ασύρματη συσκευή
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.
Συνιστάται η χρήση ενός σημείου πρόσβαyy
σης (AP) σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου από την τηλεόραση. Αν το σημείο πρόσβασης τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη
του 1 μέτρου, το μαγικό τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά λόγω παρεμβολής συχνοτήτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα
κουμπιά BACK και SMART μαζί
για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά,
έπειτα εκτελέστε την καταχώρηση
πακολουθώντας τις οδηγίες της
ενότητας “Τρόπος καταχώρησης του
μαγικού τηλεχειριστηρίου” παραπάνω.
(Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά,
η φωτεινή ένδειξη στοΔείκτη
αναβοσβήνει.)
2 Για να επαναλάβετε την καταχώρηση
του μαγικού τηλεχειριστηρίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί
BACK για 5 δευτερόλεπτα με το
τηλεχειριστήριο στραμμένο προς την
τηλεόραση. (Μόλις ολοκληρωθεί η
επαναφορά, η φωτεινή ένδειξη στο
Δείκτη αναβοσβήνει.)
Περισσότερα
26 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ ΧΡΉΣΗΣ
Ο Οδηγός χρήσης σάς επιτρέπει να αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση στις λεπτομερείς πληροφορίες της τηλεόρασης.
1 Πατήστε το κουμπί SMART για να μεταβείτε
στο μενού Smart Home.
2 Επιλέξτε Οδηγός χρήσης και πατήστε το
κουμπί Wheel (OK).
ΕΠΙΛΟΓΗ > Για τον ορισμό της γλώσσας
1
SMART  Ρυθμίσεις  ΕΠΙΛΟΓΗ  Γλώσσα
Επιλέγει το μενού γλώσσας και τη γλώσσα ήχου που εμφανίζεται στην οθόνη.
Γλώσσα μενού (Language) Επιλέγει γλώσσα για το κείμενο οθόνης
περισσότερα
Γλώσσα ήχου
[Σε ψηφιακή μορφή μόνο]
Κατά την παρακολούθηση μιας ψηφιακής μετάδοσης που περιλαμβάνει διάφορες γλώσσες ήχου, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.
Γλώσσα Υπότιτλων
[Σε ψηφιακή μορφή μόνο]
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υποτίτλων, όταν μεταδίδονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υπότιτλων.
✎ Εάν τα δεδομένα υποτίτλων δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα,
θα εμφανίζονται υπότιτλοι στην προεπιλεγμένη γλώσσα.
2
Μετάβαση σε
Κλείσιμο
περισσότερα
Περιεχ.

Online οδηγός χρήσης
Οδηγός χρήσης

1
Εμφανίζει την περιγραφή του επιλεγμένου
μενού.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
ꕌ/ꕍγια μετακίνηση μεταξύ των σελίδων.
Οδηγός χρήσης
2
Μεταβαίνει στο επιλεγμένο μενού απευθείας
από τον Οδηγό χρήσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση
στον Οδηγό χρήσης πατώντας το κουμπί
(Οδηγός χρήσης) (Οδηγός χρήσης)
στο τηλεχειριστήριο.(Μόνο για τα μοντέλα
LA62**, LA64**)

Οδηγός χρήσης
3
1
Για τη χρήση της συσκευής εισόδου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Για τη ρύθμιση επιλογών ώρας
Ρύθμιση ΚΑΝΑΛΙ
Για τη ρύθμιση επιλογών κλειδώματος τηλεόρασης
Ρύθμιση ΕΙΚΟΝΑ, ΗΧΟΣ
Για τον ορισμό της γλώσσας
ΕΠΙΛΟΓΗ
Λειτουργία SMART της LG
Πληροφορίες
Για ορισμό της χώρας
Απενεργοποιημένη βοήθεια
Σύνθετη λειτουργία
2
Για τη ρύθμιση του Μαγικού τηλεχειριστηρίου
Περιεχ.
1
2
3
4
5
Online οδηγός χρήσης
4
5
Εμφανίζει το τρέχον πρόγραμμα που παρακολουθείτε ή την οθόνη πηγής εισόδου.
Επιτρέπει την επιλογή της κατηγορίας που
θέλετε.
Επιτρέπει την επιλογή του στοιχείου που θέλετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
ꕌ/ꕍγια μετακίνηση μεταξύ των σελίδων.
Επιτρέπει την εμφάνιση της περιγραφής της
λειτουργίας που θέλετε από το ευρετήριο.
Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο
Internet, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τις λειτουργίες της LG Smart TV.
(Σε ορισμένες χώρες/γλώσσες, αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
27
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός της τηλεόρασης
Καθαρίζετε τακτικά την τηλεόραση για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και την επέκταση της
διάρκειας ζωής του προϊόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση και έχετε αποσυνδέσει το καλώ- διο τροφοδοσίας και όλα
τα άλλα καλώδια.
yy Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
από την πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από κεραυνούς ή αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης.
Οθόνη, πλαίσιο, έπιπλο και βάση
yy Για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τους ρύπους, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό, καθαρό και
μαλακό πανί.
yy Για να απομακρύνετε την έντονη βρομιά, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί, το οποίο έχετε
βρέξει ελαφρώς με καθαρό νερό ή ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, σκουπίστε αμέσως την
επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ
yy Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
yy Μην πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την επιφάνεια της οθόνης με τα νύχια σας ή με αιχμηρά αντικείμενα,
καθώς ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές και παραμορφώσεις της εικόνας.
yy Μη χρησιμοποιείτε χημικά, γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.
yy Μην ψεκάζετε υγρά στην επιφάνεια της τηλεόρασης. Αν εισέλθει νερό στο εσωτερικό της τηλεόρασης,
ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
Καλώδιο τροφοδοσίας
Απομακρύνετε τακτικά τη συσσωρευμένη σκόνη ή βρομιά από το καλώδιο τροφοδοσίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Λύση
Δεν είναι δυνατός ο
χειρισμός της τηλεόρασης
με το τηλεχειριστήριο.
yy Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του προϊόντος και προσπαθήστε ξανά.
yy Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου.
yy Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και αν έχουν τοποθετηθεί σωστά ( με
Δεν εμφανίζεται εικόνα και
δεν ακούγεται ήχος.
yy Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
yy Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
yy Συνδέστε άλλα προϊόντα, για να ελέγξετε αν έχει πρόβλημα η πρίζα.
Η τηλεόραση
απενεργοποιείται ξαφνικά.
yy Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η τροφοδοσία.
yy Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη αναστολή λειτουργίας στις ρυθμίσεις ώρας.
yy Αν δεν υπάρχει σήμα ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας.
Κατά τη σύνδεση σε
υπολογιστή (HDMI DVI),
προβάλλεται η ένδειξη
“Δεν υπάρχει σήμα” ή “Μη
έγκυρη μορφή”.
yy Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης με χρήση του τηλεχειριστηρίου.
yy Επανασύνδεση του καλωδίου HDMI.
yy Επανεκκίνηση του υπολογιστή με την τηλεόραση ενεργοποιημένη.
,
με
).
28 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της εξωτερικής μονάδας ελέγχου, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.lg.com
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(Μόνο για τα μοντέλα LA66**, LA69**, LA74**, LN578*)
Προδιαγραφές μονάδας ασύρματου LAN (TWFM-B006D)
Πρότυπο
IEEE802.11a/b/g/n
2400 έως 2483,5 MHz
Εύρος συχνοτήτων
5150 έως 5250 MHz
5725 έως 5850 MHz (Για χώρες εκτός E.Ε.)
802.11a: 11 dBm
802.11b: 14 dBm
Ισχύς εξόδου (μέγ.)
802.11g: 10.5 dBm
802.11n - 2,4GHz: 11 dBm
802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
Bluetooth module (BM-LDS401) specification
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
Πρότυπο
IEEE802.11a/b/g/n
Εύρος συχνοτήτων
2400 ~ 2483,5 MHz
Ισχύς εξόδου (μέγ.)
Έως 10 dBm
Επειδή το κανάλι ζώνης που χρησιμοποιείται στη χώρα μπορεί να διαφέρει, ο χρήστης δεν μπορεί να
yy
αλλάξει ή να ρυθμίσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το προϊόν έχει ρυθμιστεί για τον πίνακα τοπικών
συχνοτήτων.
0197
0197
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
29
(Μόνο για τα μοντέλα LN575*, LN577*, LA62**, LA64**)
Προδιαγραφές μονάδας ασύρματου LAN (TWFM-B006D)
Πρότυπο
IEEE802.11a/b/g/n
2400 έως 2483,5 MHz
Εύρος συχνοτήτων
5150 έως 5250 MHz
5725 έως 5850 MHz (Για χώρες εκτός E.Ε.)
802.11a: 11 dBm
802.11b: 14 dBm
Ισχύς εξόδου (μέγ.)
802.11g: 10.5 dBm
802.11n - 2,4GHz: 11 dBm
802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
Επειδή το κανάλι ζώνης που χρησιμοποιείται στη χώρα μπορεί να διαφέρει, ο χρήστης δεν μπορεί να
yy
αλλάξει ή να ρυθμίσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το προϊόν έχει ρυθμιστεί για τον πίνακα τοπικών
συχνοτήτων.
0197
0197
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ELL
MAKING CONNECTIONS
MAKING
CONNECTIONS
This section on MAKING CONNECTIONS mainly
uses diagrams for the LA66** models.
Antenna connection
ANTENNA/
CABLE IN
B-1
Français
Connectez la TV à une prise d’antenne murale
avec un câble RF (75 Ω).
REMARQUE
yy Utilisez un séparateur de signaux pour
utiliser plus de deux téléviseurs.
yy Si la qualité d’image est mauvaise, installez
correctement un amplificateur de signaux
pour l’améliorer.
yy Si vous utilisez une antenne et que la qualité
d’image est mauvaise, essayez de réaligner
l’antenne dans la bonne direction.
yy Le câble et le convertisseur d’antenne ne
sont pas fournis.
yy Technologies audio TNT prises en charge :
MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Italiano
Collegare il televisore all’antenna centralizzata con
un cavo RF (75 Ω).
English
Connect the TV to a wall antenna socket with an
RF cable (75 Ω).
NOTE
yy Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
yy If the image quality is poor, install a signal
amplifier properly to improve the image quality.
yy If the image quality is poor with an antenna
connected, try to realign the antenna in the
correct direction.
yy An antenna cable and converter are not
supplied.
yy Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Deutsch
Schließen Sie das TV-Gerät mit einem RF-Kabel
(75 Ω) an eine Wandantennenbuchse an.
HINWEIS
yy Bei Verwendung von mehr als 2 TV-Geräten
verwenden Sie einen Signalsplitter.
yy Ist das Bild schlecht, installieren Sie einen
Signalverstärker, um die Bildqualität zu
verbessern.
yy Wenn die Bildqualität bei angeschlossener
Antenne schlecht ist, richten Sie die Antenne
richtig aus.
yy Antennenkabel und Wandler sind nicht im
Lieferumfang enthalten.
yy Unterstützter DTV-Ton: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
NOTA
yy Utilizzare uno sdoppiatore del segnale per
usare più di 2 televisori.
yy Se la qualità dell’immagine è scarsa,
installare correttamente un amplificatore del
segnale per migliorarla.
yy Se la qualità dell’immagine è scarsa con
un’antenna collegata, provare a riallineare
l’antenna nella direzione corretta.
yy Il cavo e il convertitore dell’antenna non
sono in dotazione.
yy Audio DTV supportato: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Español
Conecte la TV a una toma de pared de antena con
un cable RF (75 Ω).
NOTA
yy Emplee un divisor de señal cuando desee
utilizar más de dos TV.
yy Si la imagen es de poca calidad, instale un
amplificador de señal correctamente para
mejorar la calidad de imagen.
yy Si la imagen es de poca calidad con una
antena conectada, intente volver a orientar
la antena en la dirección adecuada.
yy No se suministran el cable de antena ni el
conversor.
yy Audio DTV admitido: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
B-2
MAKING CONNECTIONS
Português
Ligue a TV a uma tomada de antena de parede
com um cabo RF (75 Ω).
NOTA
yy Utilize um separador de sinal se quiser
utilizar mais de 2 TVs.
yy Se a qualidade de imagem for fraca, instale
um amplificador de sinal para melhorar a
qualidade de imagem.
yy Se a qualidade de imagem for fraca mesmo
que tenha uma antena ligada, tente orientar
a antena para a direcção correcta.
yy O cabo da antena e o conversor não são
fornecidos.
yy Áudio DTV suportado: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Nederlands
Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω)
aan op een antenneaansluiting op de muur.
OPMERKING
yy Gebruik een signaalsplitter om meer dan
twee TV’s te gebruiken.
yy Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u
een signaalversterker om de beeldkwaliteit
te verbeteren.
yy Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een
antenne is aangesloten, probeert u de
antenne in de juiste richting te draaien.
yy Antennekabel en converter worden niet
meegeleverd.
yy Ondersteunde DTV-audio: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Ελληνικά
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας
στον τοίχο με ένα καλώδιο RF (75 Ω).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος για
τη χρήση περισσότερων από 2 τηλεοράσεων.
yy Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή,
εγκαταστήστε έναν ενισχυτή σήματος για τη
βελτίωση της ποιότητας εικόνας.
yy Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή
μετά τη σύνδεση της κεραίας, δοκιμάστε να
αλλάξετε τον προσανατολισμό της κεραίας
στη σωστή κατεύθυνση.
yy Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και
μετατροπέας.
yy Υποστηριζόμενος ήχος DTV: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Slovenščina
Televizor priključite v stensko antensko vtičnico s
kablom RF (75 Ω).
OPOMBA
yy Če želite uporabljati več kot 2 televizorja,
uporabite razcepnik za signal.
yy Če je kakovost slike slaba, jo izboljšajte
tako, da ustrezno namestite ojačevalnik
signala.
yy Če je kakovost slike slaba in uporabljate
anteno, usmerite anteno v ustrezno smer.
yy Kabel antene in pretvornik nista priložena.
yy Podprte oblike zvoka za DTV: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
MAKING CONNECTIONS
Satellite dish connection
(Only satellite models)
B-3
Nederlands
Sluit de TV met behulp van een RF-satellietkabel
(75 Ω) aan op een satellietschotel.
Ελληνικά
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια δορυφορική κεραία, μέσω μιας δορυφορικής υποδοχής με δορυφορικό καλώδιο (75 Ω).
13/18 V
700 mA Max
LNB
Satellite IN
English
Connect the TV to a satellite dish to a satellite
socket with a satellite RF cable (75 Ω).
Deutsch
Schließen Sie das TV-Gerät mit einem SatellitenHF-Kabel (75 Ω) an eine Satellitenschüssel und an
eine Satellitenbuchse an.
Français
Connectez la TV à une parabole satellite ou à une
prise satellite à l’aide d’un câble satellite RF (75 Ω).
Italiano
Collegare la TV a un’antenna satellitare e a una
presa satellitare con un cavo RF satellitare (75 Ω).
Español
Para conectar la TV a una antena parabólica,
enchufe un cable de RF de satélite a una toma de
satélite (75 Ω).
Português
Ligue a TV a uma antena parabólica a uma tomada de satélite com um cabo RF para satélite (75 Ω).
Slovenščina
S kablom RF za satelit povežite televizor s satelitskim krožnikom prek vtičnice za satelit (75 Ω).
B-4
MAKING CONNECTIONS
2
3 (MHL)
Deutsch
1 (ARC)
DVD/ Blu-Ray / HD Cable
Box / HD STB / PC
/DVI IN
HDMI connection
(*Not Provided)
Überträgt digitale Video- und Audiosignale von
einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden
Sie das externe Gerät, wie in der folgenden
Abbildung gezeigt, mithilfe des HDMI-Kabels mit
dem TV-Gerät.
Wählen Sie zum Anschließen einen beliebigen
HDMI-Eingang. Es ist egal, welchen Port Sie
wählen.
HINWEIS
yy Für optimale Bildqualität wird empfohlen,
den HDMI-Anschluss des TV-Gerätes zu
verwenden.
yy Verwenden Sie das neueste
Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Kabel
mit CEC-Funktion (Customer Electronics
Control).
yy High-Speed-HDMI™-Kabel sind für die
Übertragung von HD-Signalen bis zu 1080p
und höher getestet.
yy Unterstütztes HDMI-Audioformat:
Dolby Digital, DTS, PCM (bis
zu 192 KHz, 32 KHz/44,1 KHz/
/48 KHz/88 KHz/96 KHz/176 KHz/192 KHz)
Français
HDMI
English
Transmits the digital video and audio signals from
an external device to the TV. Connect the external
device and the TV with the HDMI cable as shown.
Choose any HDMI input port to connect. It does
not matter which port you use.
NOTE
yy It is recommended to use the TV with the
HDMI connection for the best image quality.
yy Use the latest High Speed HDMI™ Cable
with CEC (Customer Electronics Control)
function.
yy High Speed HDMI™ Cables are tested to
carry an HD signal up to 1080p and higher.
yy Supported HDMI Audio format : Dolby
Digital, DTS, PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1
k/48k/88k/96k/176k/192k)
Permet de transmettre les signaux vidéo et audio
numériques d’un périphérique externe vers la TV.
Connectez le périphérique externe et la TV avec
le câble HDMI comme indiqué sur l’illustration
suivante.
Choisissez un port d’entrée HDMI pour établir la
connexion. Peu importe le port que vous utilisez.
REMARQUE
yy Pour obtenir une meilleure qualité d’image,
il est recommandé d’utiliser la TV avec une
connexion HDMI.
yy Utilisez le tout nouveau câble haut débit
HDMI™ avec la fonction CEC (contrôles
électroniques client).
yy Les câbles HDMI™ haut débit sont testés
pour transporter un signal HD de 1080p ou
supérieur.
yy Formats audio HDMI pris en charge : Dolby
Digital, DTS, PCM (jusqu’à 192 KHz, 32k/44
,1k/48k/88k/96k/176k/192k)
MAKING CONNECTIONS
Italiano
Il segnale digitale audio e video viene trasmesso
da un dispositivo esterno al televisore. Collegare il
dispositivo esterno e il televisore mediante il cavo
HDMI come mostrato nell’illustrazione di seguito.
Scegliere una porta di ingresso HDMI per il
collegamento. La scelta della porta è libera.
NOTA
yy Si consiglia di utilizzare il televisore con il
collegamento HDMI per ottenere la migliore
qualità delle immagini.
yy Utilizzare un cavo HDMI™ ad alta velocità
dotato dei requisiti più recenti con funzione
CEC (Customer Electronics Control).
yy I cavi HDMI™ ad alta velocità sono testati
per trasmettere un segnale HD fino a 1080p
e superiore.
yy Formato audio HDMI supportato: Dolby
Digital, DTS, PCM (fino a 192 KHz, 32
k/44,1 k/48 k/88 k/96 k/176 k/192 k)
Español
Transmite las señales de audio y vídeo digital de
un dispositivo externo a la TV. Use el cable HDMI
para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y
como se muestra en la siguiente ilustración.
Seleccione un puerto de entrada HDMI. El puerto
utilizado es irrelevante.
NOTA
yy Se recomienda usar la conexión HDMI de la
TV para obtener la mejor calidad de imagen.
yy Utilice el cable HDMI™ de alta velocidad
más reciente con la función CEC (control de
electrónica de consumo).
yy Los cables HDMI™ de alta velocidad están
preparados para transportar una señal HD
de 1080p o superior.
yy Formato de audio HDMI admitido: Dolby
Digital, DTS, PCM (hasta 192 KHz, 32k/44,1
k/48k/88k/96k/176k/192k)
B-5
Português
Transmite os sinais digitais de vídeo e áudio
de um dispositivo externo para a TV. Ligue o
dispositivo externo à TV com o cabo HDMI,
conforme demonstrado na seguinte ilustração.
Escolha qualquer porta de entrada HDMI para
ligar. Pode utilizar qualquer porta.
NOTA
yy Recomenda-se a utilização da TV com a
ligação HDMI para uma melhor qualidade
de imagem.
yy Utilize o mais recente cabo HDMI™ de alta
velocidade com função CEC (Customer
Electronics Control).
yy Os cabos HDMI™ de alta velocidade foram
testados para executar um sinal HD até
1080p e superior.
yy Formato de áudio HDMI suportado: Dolby
Digital, DTS, PCM (até 192 KHz, 32k/44.1k/
48k/88k/96k/176k/192k.)
Nederlands
U kunt de digitale video- en audiosignalen vanaf
een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit
het externe apparaat en de TV op elkaar aan met
behulp van de HDMI-kabel, zoals aangegeven in
de volgende afbeelding.
Kies op welke HDMI-ingangspoort u wilt
aansluiten. Het maakt niet uit welke poort u
gebruikt.
OPMERKING
yy Wij raden u aan de TV aan te sluiten door
middel van een HDMI-verbinding voor de
hoogste beeldkwaliteit.
yy Gebruik de nieuwste High Speed HDMI™kabel met CEC-functie (Customer
Electronics Control).
yy HDMI™-kabels van het type High Speed zijn
getest op het verzenden van HD-signalen
tot 1080p en hoger.
yy Ondersteunde HDMI-audio-indeling: Dolby
Digital, DTS, PCM (maximaal 192 KHz, 32k/
44.1k/48k/88k/96k/176k/192k)
B-6
MAKING CONNECTIONS
Ελληνικά
Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου
από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση.
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την
τηλεόραση με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα.
Επιλέξτε οποιαδήποτε θύρα εισόδου HDMI για
τη σύνδεση. Δεν έχει σημασία ποια θύρα θα
χρησιμοποιήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας,
χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με σύνδεση
HDMI.
yy Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI™ υψηλής
ταχύτητας με λειτουργία CEC (Customer
Electronics Control).
yy Τα καλώδια HDMI™ υψηλής ταχύτητας
έχουν ελεγχθεί για τη μετάδοση σήματος HD
ανάλυσης έως 1080p ή υψηλότερης.
yy Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI: Dolby
Digital, DTS, PCM (έως 192 KHz, 32k/44.1k
/48k/88k/96k/176k/192k)
Slovenščina
Prenaša digitalne video in zvočne signale iz
zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo
napravo in televizor s HDMI-kablom, kot je
prikazano na naslednji sliki.
Izberite vhodna vrata HDMI za povezavo. Ni
pomembno, katera vrata uporabite.
OPOMBA
yy Za najboljšo kakovost slike priporočamo
uporabo televizorja s HDMI-povezavo.
yy Uporabite najnovejši kabel HDMI™ za
hitri prenos s funkcijo CEC (Customer
Electronics Control).
yy Kabli HDMI™ za hitri prenos so preizkušeni,
tako da lahko prenašajo signal visoke
ločljivosti do 1080p in več.
yy Podprte oblike zvoka za HDMI: Dolby
Digital, DTS, PCM (do 192 KHz,
32 k/44,1 k/48 k/88 k/96 k/176 k/192 k)
ARC (Audio Return Channel)
English
An external audio device that supports
yy
SIMPLINK and ARC must be connected
using HDMI/DVI IN 1 (ARC) port.
When connected with a high-speed HDMI
yy
cable, the external audio device that
supports ARC outputs optical SPDIF without
additional optical audio cable and supports
the SIMPLINK function.
Deutsch
Ein externes Audiogerät, das SIMPLINK und
yy
ARC unterstützt, muss über den HDMI/DVI
IN 1 (ARC) angeschlossen werden.
Wenn der Anschluss mit einem High-Speedyy
HDMI-Kabel erfolgt, gibt das externe Audiogerät, das ARC unterstützt, SPDIF ohne
zusätzliches optisches Audiokabel aus und
unterstützt die SIMPLINK-Funktion.
Français
Un périphérique audio externe qui prend en
yy
charge les technologies SIMPLINK et ARC
doit être connecté au port HDMI/DVI IN 1
(ARC).
Si vous reliez un câble HDMI haut débit,
yy
le périphérique audio externe qui prend en
charge les sorties ARC, prend également en
charge la sortie optique SPDIF sans câble
audio optique supplémentaire, ainsi que la
fonction SIMPLINK.
Italiano
Per il collegamento di un dispositivo
yy
audio esterno che supporta le funzionalità
SIMPLINK e ARC, usare la porta HDMI/DVI
IN 1 (ARC).
Se si effettua il collegamento con un cavo
yy
HDMI ad alta velocità, il dispositivo audio
esterno che supporta ARC trasmette
il segnale SPDIF senza il cavo ottico
aggiuntivo e supporta la funzione SIMPLINK.
MAKING CONNECTIONS
WHITE
RED
2
É necessário ligar um dispositivo de áudio
yy
externo que suporte SIMPLINK e ARC utilizando a porta HDMI/DVI IN 1 (ARC).
Quando ligado a um cabo HDMI de alta
yy
velocidade, o aparelho de áudio externo que
suporta ARC transmite SPDIF óptica sem
um cabo de áudio óptico adicional e suporta
a função SIMPLINK.
L
L/MONO
Português
3 (MHL)
DVI to HDMI connection
/DVI IN
Hay que conectar un dispositivo de audio
yy
externo que admita SIMPLINK y ARC
utilizando el puerto HDMI/DVI IN 1 (ARC).
Cuando esté conectado mediante un cable
yy
HDMI de alta velocidad, el dispositivo de
audio externo que admite ARC emite el
SPDIF óptico sin necesidad de un cable
óptico de audio adicional y admite la función
SIMPLINK.
1 (ARC)
Español
B-7
Nederlands
Een extern audioapparaat dat ondersteuning
yy
biedt voor SIMPLINK en ARC, moet op de
HDMI/DVI IN 1 (ARC) worden aangesloten.
Bij aansluiting met een High Speed HDMIyy
kabel zorgt het externe audioapparaat met
ARC-ondersteuning ervoor dat optische
SPDIF wordt uitgevoerd zonder extra
optische audiokabel, en ondersteunt dit
apparaat de SIMPLINK-functie.
(*Not Provided)
AUDIO OUT
DVI OUT
Ελληνικά
Μια εξωτερική συσκευή ήχου η οποία υποyy
στηρίζει SIMPLINK και ARC πρέπει να συνδεθεί με τη χρήση της θύρας εισόδου HDMI/
DVI IN 1 (ARC).
Κατά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI υψηλής
yy
ταχύτητας, η εξωτερική συσκευή ήχου που
υποστηρίζει το ARC παρέχει οπτικό σήμα
SPDIF χωρίς πρόσθετο οπτικό καλώδιο ήχου
και υποστηρίζει τη λειτουργία SIMPLINK.
Slovenščina
Zunanja zvočna naprava, ki podpira funkciji
yy
SIMPLINK in ARC, mora biti povezana z vhodnimi vrati HDMI/DVI IN 1 (ARC).
Če jo povežete s kablom HDMI za hitri
yy
prenos, zunanja zvočna naprava, ki podpira
funkcijo ARC, oddaja optični zapis SPDIF
brez dodatnega optičnega zvočnega kabla in
podpira funkcijo SIMPLINK.
DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / PC
English
Transmits the digital video signal from an external
device to the TV. Connect the external device and
the TV with the DVI-HDMI cable as shown. To
transmit an audio signal, connect an audio cable.
Choose any HDMI input port to connect. It does
not matter which port you use.
NOTE
yy Depending on the graphics card, DOS mode
may not work if a HDMI to DVI Cable is in use.
yy When using the HDMI/DVI cable, only Single
link is supported.
B-8
MAKING CONNECTIONS
Deutsch
Überträgt digitale Videosignale von einem externen
Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe
Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt,
mithilfe des DVI-HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät.
Schließen Sie ein Audiokabel an, um ein Audiosignal
zu übertragen.
Wählen Sie zum Anschließen einen beliebigen HDMIEingang. Es ist egal, welchen Port Sie wählen.
HINWEIS
yy Abhängig von der Grafikkarte funktioniert
der DOS-Modus bei Einsatz eines HDMI-zuDVI-Kabels möglicherweise nicht.
yy Bei Verwendung des HDMI/DVI-Kabels wird
nur eine einfache Verbindung unterstützt.
Français
Permet de transmettre les signaux vidéo d’un
périphérique externe vers la TV. Connectez le
périphérique externe et la TV avec le câble DVIHDMI comme indiqué sur l’illustration suivante. Pour
émettre un signal audio, raccordez un câble audio.
Choisissez un port d’entrée HDMI pour établir la
connexion. Peu importe le port que vous utilisez.
REMARQUE
yy Selon la carte graphique, le mode DOS peut
ne pas fonctionner si vous utilisez un câble
pour établir la connexion HDMI-DVI.
yy Lors de l’utilisation du câble HDMI/DVI, seule
une liaison unique peut être prise en charge.
Italiano
Il segnale digitale video viene trasmesso da
un dispositivo esterno al televisore. Collegare
il dispositivo esterno e il televisore mediante il
cavo DVI-HDMI come mostrato nell’illustrazione
di seguito. Per trasmettere un segnale audio,
collegare un cavo audio.
Scegliere una porta di ingresso HDMI per il
collegamento. La scelta della porta è libera.
NOTA
yy A seconda della scheda grafica in uso, la
modalità DOS potrebbe non funzionare se si
utilizza un cavo da HDMI a DVI.
yy Quando si utilizza il cavo HDMI/DVI, è
supportata solo l’interfaccia Single link.
Español
Transmite la señal de vídeo digital de un dispositivo
externo a la TV. Use el cable DVI-HDMI para
conectar el dispositivo externo a la TV, tal y como se
muestra en la siguiente ilustración. Para transmitir
una señal de audio, conecte un cable de audio.
Seleccione un puerto de entrada HDMI. El puerto
utilizado es irrelevante.
NOTA
yy En función de la tarjeta gráfica, puede
que no funcione el modo DOS si se está
utilizando un cable de HDMI a DVI.
yy Si se utiliza un cable HDMI/DVI, solo se admite
un enlace.
Português
Transmite o sinal digital de vídeo de um dispositivo
externo para a TV. Ligue o dispositivo externo à
TV com o cabo DVI-HDMI, conforme demonstrado
na seguinte ilustração. Para transmitir um sinal de
áudio, ligue um cabo de áudio.
Escolha qualquer porta de entrada HDMI para
ligar. Pode utilizar qualquer porta.
NOTA
yy Dependendo da placa gráfica, o modo DOS
poderá não funcionar se utilizar um cabo
HDMI para DVI.
yy Ao utilizar o cabo HDMI/DVI, apenas a Ligação
única é suportada.
Nederlands
U kunt het digitale videosignaal vanaf een extern
apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe
apparaat en de TV op elkaar aan met behulp
van de DVI-HDMI-kabel, zoals aangegeven in de
volgende afbeelding. Om het audiosignaal van het
externe apparaat naar de TV te zenden, moet u een
audiokabel aansluiten.
Kies op welke HDMI-ingangspoort u wilt aansluiten.
Het maakt niet uit welke poort u gebruikt.
OPMERKING
yy Afhankelijk van de grafische kaart werkt de
DOS-modus mogelijk niet bij het gebruik van
een HDMI/DVI-kabel.
yy Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabel wordt
alleen single link ondersteund.
B-9
MAKING CONNECTIONS
Ελληνικά
Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από μια
εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε
την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με
το καλώδιο DVI-HDMI, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου,
συνδέστε ένα καλώδιο ήχου.
Επιλέξτε οποιαδήποτε θύρα εισόδου HDMI για
τη σύνδεση. Δεν έχει σημασία ποια θύρα θα
χρησιμοποιήσετε.
Component connection
yy Ανάλογα με την κάρτα γραφικών, η
λειτουργία DOS ενδέχεται να μην λειτουργεί,
εάν χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI σε DVI.
yy Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο HDMI/DVI,
υποστηρίζεται αποκλειστικά η Μονή σύνδεση.
GREEN
AUDIO
BLUE
OPOMBA
RED
(*Not
Provided)
AV 2 IN
WHITE
Prenaša digitalni video signal iz zunanje naprave
na televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s
kablom DVI-HDMI, kot je prikazano na naslednji sliki.
Za prenos avdio signala priključite avdio kabel.
Izberite vhodna vrata HDMI za povezavo. Ni
pomembno, katera vrata uporabite.
L
LL///M
MO
ON
NO
RED
Slovenščina
COMPONENT IN
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
VIDEO
yy Odvisno od grafične kartice način DOS
morda ne bo deloval, če uporabljate kabel
HDMI-DVI.
yy Ko uporabljate kabel HDMI/DVI, je podprta le
ena povezava.
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with a component cable as
shown.
NOTE
yy If cables are not installed correctly, it could
cause this image to display in black and
white or with distorted colours.
B-10 MAKING CONNECTIONS
Deutsch
Überträgt analoge Video- und Audiosignale von
einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden
Sie das externe Gerät, wie in der folgenden
Abbildung gezeigt, mithilfe eines KomponentenKabels mit dem TV-Gerät.
HINWEIS
yy Wenn Kabel falsch angeschlossen werden,
kann dies dazu führen, dass ein Bild in
Schwarz-Weiß oder in verzerrten Farben
erscheint.
Français
Permet de transmettre les signaux audio et vidéo
analogiques d’un périphérique externe vers la
TV. Connectez le périphérique externe et la TV
avec un câble composante comme indiqué sur
l’illustration suivante.
REMARQUE
yy Si les câbles sont mal installés, l’image
peut s’afficher en noir et blanc ou avec des
couleurs de mauvaise qualité.
Italiano
Il segnale audio e video analogico viene
trasmesso da un dispositivo esterno al televisore.
Collegare il dispositivo esterno al televisore
usando un cavo component come mostrato nella
figura di seguito.
NOTA
yy L’errato collegamento dei cavi può far sì che
le immagini vengano visualizzate in bianco
e nero o con colori distorti.
Español
Transmite las señales de audio y vídeo analógico
de un dispositivo externo a la TV. Use el cable de
componentes para conectar el dispositivo externo
a la TV, tal como se muestra en la siguiente
ilustración.
NOTA
yy Si los cables no se instalan correctamente,
puede que la imagen se visualice en blanco
y negro o con los colores distorsionados.
Português
Transmite sinais analógicos de vídeo e áudio
de um dispositivo externo para a TV. Ligue
o dispositivo externo à TV com um cabo de
componente, conforme demonstrado na seguinte
ilustração.
NOTA
yy Se os cabos não forem devidamente
instalados, poderão causar uma exibição
de imagem a preto e branco ou com cor
distorcida.
Nederlands
U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf
een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit
het externe apparaat en de TV op elkaar aan
met behulp van een componentkabel, zoals
aangegeven in de volgende afbeelding.
OPMERKING
yy Als kabels onjuist zijn geïnstalleerd, kan het
beeld worden weergegeven in zwart-wit of
met vervormde kleuren.
Ελληνικά
Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου
από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση.
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την
τηλεόραση με το καλώδιο Component, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Αν τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί
σωστά, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται
ασπρόμαυρη ή με αλλοιωμένα χρώματα.
Slovenščina
Prenaša analogne video in zvočne signale iz
zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo
napravo in televizor s komponentnim kablom, kot
je prikazano na naslednji sliki.
OPOMBA
yy Če so kabli nepravilno nameščeni, se lahko
slika prikaže kot črnobela ali s popačeno
barvo.
MAKING CONNECTIONS B-11
Composite connection
Français
Permet de transmettre les signaux audio et vidéo
analogiques d’un périphérique externe vers la TV.
Connectez le périphérique externe et la TV avec
le câble composite comme indiqué sur l’illustration
suivante.
Italiano
COMPONENT IN
L
L/MONO
Il segnale audio e video analogico viene
trasmesso da un dispositivo esterno al televisore.
Collegare il dispositivo esterno e il televisore
mediante il cavo composite come mostrato
nell’illustrazione di seguito.
AV 2 IN
Español
YELLOW
WHITE
RED
(*Not Provided)
R AUDIO L (MONO)
YELLOW
WHITE
RED
L
VIDEO
DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / VCR
Transmite las señales de audio y vídeo analógico
de un dispositivo externo a la TV. Use el cable
compuesto para conectar el dispositivo externo
a la TV, tal como se muestra en la siguiente
ilustración.
Português
Transmite sinais analógicos de vídeo e áudio
de um dispositivo externo para a TV. Ligue o
dispositivo externo à TV com o cabo composto,
conforme demonstrado na seguinte ilustração.
Nederlands
U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf
een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit
het externe apparaat en de TV op elkaar aan met
behulp van de composietkabel, zoals aangegeven
in de volgende afbeelding.
Ελληνικά
English
Transmits analog video and audio signals from
an external device o the TV. Connect the external
device and the TV with the composite cable as
shown.
Deutsch
Überträgt analoge Video- und Audiosignale von
einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden
Sie das externe Gerät, wie in der folgenden
Abbildung gezeigt, mithilfe des Composite-Kabels
mit dem TV-Gerät.
Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου
από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση.
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την
τηλεόραση με το καλώδιο Composite, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Slovenščina
Prenaša analogne video in zvočne signale iz
zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo
napravo in televizor s kompozitnim kablom, kot je
prikazano na naslednji sliki.
B-12 MAKING CONNECTIONS
Deutsch
Mobile High-definition Link (MHL) ist eine digitale
Schnittstelle, welche audiovisuelle Signale vom
Mobiltelefon an ein TV-Gerät überträgt.
3 (MHL)
/DVI IN
MHL connection
MHL passive cable
(*Not Provided)
HINWEIS
Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem
yy
HDMI/DVI IN 3 (MHL)-Anschluss, um
den Bildschirm des Telefons auf dem
Fernsehgerät anzuzeigen.
Das passive MHL-Kabel dient dazu, das TVyy
Gerät mit einem Mobiltelefon zu verbinden.
Dies ist nur bei MHL-fähigen Telefonen
yy
möglich.
Einige Anwendungen können über die
yy
Fernbedienung gesteuert werden.
Einige MHL-fähige Mobiltelefone können mit
yy
der Magic-Fernbedienung bedient werden.
yyEntfernen Sie das passive MHL-Kabel vom TVGerät, wenn:
--die MHL-Funktion deaktiviert ist
--Ihr Mobilfunkgerät im Standby-Modus
vollständig geladen ist
Français
Mobile phone
English
Mobile High-definition Link (MHL) is an interface
for transmitting digital audiovisual signals from
mobile phones to television sets.
NOTE
Connect the mobile phone to the HDMI/DVI
yy
IN 3 (MHL) port to view the phone screen on
the TV.
The MHL passive cable is needed to connect
yy
the TV and a mobile phone.
This only works for the MHL-enabled phone.
yy
Some applications can be operated by the
yy
remote control.
For some mobile phones supporting MHL,
yy
you can control with the magic remote
control.
yyRemove the MHL passive cable from the TV
when:
--the MHL function is disabled
--your mobile device is fully charged in
standby mode
Mobile High-definition Link (MHL) est une
interface qui permet de transmettre des signaux
audiovisuels numériques depuis des téléphones
portables vers des téléviseurs.
REMARQUE
Connectez le téléphone portable au port
yy
d’entrée HDMI/DVI IN 3 (MHL) pour afficher
l’écran du téléphone sur le téléviseur.
Le câble passif MHL sert à connecter la TV à
yy
un téléphone portable.
Cette fonctionnalité est uniquement
yy
disponibles sur les téléphones prenant en
charge la connexion MHL.
Certaines applications peuvent être utilisées
yy
depuis la télécommande.
Vous pouvez utiliser la télécommande Magic
yy
sur certains téléphones portables prenant en
charge la connexion MHL.
yyRetirez le câble passif MHL du téléviseur
uniquement si :
--la fonction MHL est désactivée,
--votre périphérique mobile est
complètement chargé et en mode veille ou
MAKING CONNECTIONS B-13
Italiano
Mobile High-definition Link (MHL) è un’interfaccia
per la trasmissione di segnali audiovisivi digitali dai
cellulari ai TV.
NOTA
Collegare il cellulare alla porta HDMI/DVI
yy
IN 3 (MHL) per visualizzare lo schermo del
telefono sul TV.
È necessario un cavo passivo MHL per
yy
collegare il TV a un cellulare.
Questa funzione è disponibile soltanto sui
yy
telefoni che supportano l’interfaccia MHL.
È possibile utilizzare alcune applicazioni
yy
tramite il telecomando.
Per alcuni cellulari che supportano la
yy
tecnologia MHL, è possibile utilizzare il
telecomando magico.
yyRimuovere il cavo passivo MHL dal TV quando:
--La funzione MHL è disattivata
--Il dispositivo mobile è completamente carico
in modalità standby
Español
El enlace de alta definición móvil o MHL (del inglés
“Mobile High-definition Link”) es una interfaz que
se utiliza para transmitir señales audiovisuales
digitales de teléfonos móviles a equipos de
televisión.
NOTA
yyConecte el teléfono móvil al puerto HDMI/DVI IN
3 (MHL) para ver la pantalla del teléfono en la TV.
yySe necesita un cable pasivo MHL para conectar
el televisor y el teléfono móvil.
yyEsta función solo está disponible en teléfonos
compatibles con MHL.
yyAlgunas aplicaciones se pueden utilizar a través
del mando a distancia.
yyDesde algunos teléfonos móviles compatibles
con MHL, se puede controlar el dispositivo por
medio del mando a distancia Mágico.
yyExtraiga el cable pasivo MHL de la TV cuando:
--la función MHL esté deshabilitada
--su dispositivo móvil esté completamente
cargado y en modo de espera
Português
A Ligação de Alta Definição Móvel (MHL) é uma
interface para transmissão de sinais audiovisuais
digitais do telemóvel para a televisão.
NOTA
yyLigue o telemóvel à porta HDMI/DVI IN 3 (MHL)
para visualizar o ecrã do telemóvel na TV.
yyO cabo passivo MHL é necessário para ligar a
TV a um telemóvel.
yyFunciona apenas no telemóvel compatível com
MHL.
yyÉ possível utilizar algumas aplicações através
do controlo remoto.
yyEm alguns telemóveis que suportam MHL, é
possível controlar com o Comando Magic.
yyRemova o cabo passivo MHL da TV quando:
--a função MHL está desactivada
--o seu dispositivo móvel está totalmente
carregado no modo de espera
Nederlands
MHL (Mobile High-definition Link) is een interface
voor het verzenden van digitale audiovisuele
signalen van mobiele telefoons naar televisies.
OPMERKING
Sluit de mobiele telefoon aan op de HDMI/
yy
DVI IN 3 (MHL)-poort om het scherm van de
telefoon op de TV weer te geven.
De MHL passieve kabel is nodig om de
yy
TV en een mobiele telefoon met elkaar te
verbinden.
Dit kan alleen met een MHL-telefoon.
yy
Sommige toepassingen kunnen met de
yy
afstandsbediening worden bediend.
Bij sommige mobiele telefoons met MHL kunt
yy
u de Magic-afstandsbediening gebruiken.
yyKoppel de MHL-passieve kabel los van de TV
wanneer:
--de MHL-functie is uitgeschakeld
--uw mobiele apparaat volledig is opgeladen in
standby-modus
B-14 MAKING CONNECTIONS
Ελληνικά
Το MHL (Mobile High-definition Link) είναι
μια διασύνδεση για τη μετάδοση ψηφιακών
οπτικοακουστικών σημάτων από κινητά τηλέφωνα
προς τηλεοράσεις.
Audio connection
OPTICAL DIGITALAUDIO OUT
T
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο στη θύρα
yy
HDMI/DVI IN 3 (MHL) για προβολή της
οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση.
Το παθητικό καλώδιο MHL είναι απαραίτητο
yy
για τη σύνδεση της τηλεόρασης με κινητό
τηλέφωνο.
Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο για
yy
τηλέφωνα με δυνατότητα MHL.
Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να
yy
χρησιμοποιηθούν μέσω του τηλεχειριστηρίου.
Για ορισμένα κινητά τηλέφωνα που
yy
υποστηρίζουν MHL, ο χειρισμός είναι
δυνατός μέσω του Magic Remote Control
(μαγικού τηλεχειριστηρίου).
yyΠρέπει να αφαιρείτε το παθητικό καλώδιο MHL
από την τηλεόραση όταν:
--η λειτουργία MHL είναι απενεργοποιημένη
--η κινητή συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη
και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
(*Not Provided)
OPTICAL AUDIO IN
Digital Audio System / Sound Bar(Only
42/47LA669*)
Slovenščina
Povezava MHL (Mobile High-definition Link)
je vmesnik za oddajanje digitalnih zvočnih
in vizualnih signalov iz mobilnih telefonov v
televizorje.
OPOMBA
yyČe želite zaslon telefona gledati na televizorju,
priklopite mobilni telefon v vrata HDMI/DVI IN 3
(MHL).
yyPasivni kabel MHL potrebujete za povezavo
televizorja in mobilnega telefona.
yyTo deluje samo pri telefonih s podporo za MHL.
yyNekatere aplikacije lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom.
yyPri nekaterih telefonih, ki podpirajo MHL, lahko
predvajanje upravljate z daljinskim upravljalnikom
Magic.
yyPasivni kabel MHL odstranite s televizorja, ko:
--je funkcija MHL onemogočena
--je mobilna naprava popolnoma napolnjena
v načinu pripravljenosti
English
You may use an optional external audio system
instead of the built-in speaker.
Digital optical audio connection
Transmits a digital audio signal from the TV to an
external device. Connect the external device and
the TV with the optical audio cable as shown.
NOTE
yy Do not look into the optical output port.
Looking at the laser beam may damage
your vision.
yy Audio with ACP (Audio Copy Protection)
function may block digital audio output.
MAKING CONNECTIONS B-15
Deutsch
Italiano
Sie können anstelle der integrierten Lautsprecher
ein optionales externes Audiosystem verwenden.
È possibile utilizzare un sistema audio esterno
opzionale al posto dell’altoparlante integrato.
Anschluss über ein digitales
optisches Audiokabel
Collegamento audio ottico
digitale
Überträgt ein digitales Audiosignal vom TV-Gerät
an ein externes Gerät. Verbinden Sie das externe
Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt,
mithilfe des optischen Audiokabels mit dem TVGerät.
Il segnale audio digitale viene trasmesso dal
televisore su un dispositivo esterno. Collegare il
dispositivo esterno e il televisore con il cavo audio
ottico come mostrato nell’illustrazione di seguito.
HINWEIS
yy Blicken Sie nicht in den optischen
Ausgangsanschluss. Der Laserstrahl könnte
Ihren Augen schaden.
yy Die Funktion Audio mit ACP (AudioKopierschutz) blockiert möglicherweise den
digitalen Audioausgang.
Français
Vous pouvez utiliser un système audio externe en
option à la place d’un haut-parleur intégré.
Connexion audio optique
numérique
Permet de transmettre un signal audio numérique
de la TV au périphérique externe. Connectez le
périphérique externe et la TV avec le câble audio
optique comme indiqué sur l’illustration suivante.
REMARQUE
yy Ne regardez pas dans le port de sortie
optique. Le rayon laser risquerait de vous
abîmer la vue.
yy La fonction Audio avec ACP (protection
copie audio) peut bloquer la sortie audio
numérique.
NOTA
yy Non guardare nella porta dell’uscita ottica.
Guardare il raggio laser potrebbe provocare
danni alla vista.
yy Contenuti audio con funzione anticopia
(ACP, Audio Copy Protection) possono
bloccare l’uscita audio digitale.
Español
Puede emplear un sistema de audio externo
opcional en vez de los altavoces integrados.
Conexión óptica de audio digital
Transmite una señal de audio digital de la TV a un
dispositivo externo. Use el cable de audio óptico
para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y
como se muestra en la siguiente ilustración.
NOTA
yy No mire directamente el puerto de salida
óptica. El haz de luz del láser puede dañar
la vista.
yy El audio con función ACP (protección de
copia de audio) puede bloquear la salida de
audio digital.
B-16 MAKING CONNECTIONS
Português
Pode utilizar um sistema de áudio externo opcional
em vez das colunas incorporadas.
Ligação de áudio óptica digital
Transmite um sinal áudio digital da TV para um
dispositivo externo. Ligue o dispositivo externo
à TV com o cabo de áudio óptico, conforme
demonstrado na seguinte ilustração.
NOTA
yy Não olhe para a porta de saída óptica. Se
olhar para o feixe laser, poderá prejudicar a
visão.
yy O áudio com a função ACP (protecção áudio
anti-cópia) poderá bloquear a saída áudio
digital.
Nederlands
U kunt een optioneel extern audiosysteem
gebruiken in plaats van de ingebouwde speaker.
Digitale, optische audioverbinding
U kunt een digitaal audiosignaal vanaf de TV naar
een extern apparaat zenden. Sluit het externe
apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van
de optische audiokabel, zoals aangegeven in de
volgende afbeelding.
OPMERKING
yy Kijk niet in de optische uitgangspoort. De
laserstraal kan schadelijk zijn voor uw ogen.
yy Audio met de ACP-functie (analoge
kopieerbeveiliging) kan digitale audio-uitvoer
blokkeren.
Ελληνικά
Αντί για το ενσωματωμένο ηχείο, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό εξωτερικό
ηχοσύστημα.
Ψηφιακή οπτική σύνδεση ήχου
Μεταδίδει ένα ψηφιακό σήμα ήχου από την
τηλεόραση σε μια εξωτερική συσκευή. Συνδέστε
την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με
το οπτικό καλώδιο ήχου, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Μην κοιτάτε μέσα στην οπτική έξοδο. Αν
κοιτάξετε τη δέσμη λέιζερ, υπάρχει κίνδυνος
βλάβης στην όρασή σας.
yy Η λειτουργία Audio with ACP (Audio Copy
Protection) ενδέχεται να εμποδίζει την
ψηφιακή έξοδο ήχου.
Slovenščina
Namesto vgrajenih zvočnikov uporabite izbirni
zunanji zvočni sistem.
Digitalni optični avdio priključek
Prenaša digitalni zvočni signal iz televizorja na
zunanjo napravo. Povežite zunanjo napravo
in televizor z optičnim zvočnim kablom, kot je
prikazano na naslednji sliki.
OPOMBA
yy Ne glejte v optična izhodna vrata. Če
pogledate v laserski žarek, si lahko
poškodujete vid.
yy Zvok s funkcijo ACP (zaščita zvočne kopije)
lahko blokira izhodni digitalni zvok.
MAKING CONNECTIONS B-17
Deutsch
HUB
2
USB
1
HDD IN
Verbinden Sie ein USB-Speichergerät, z. B.
USB-Flash-Speicher, eine externe Festplatte oder
einen USB-Kartenleser für Speicherkarten mit dem
TV-Gerät, und greifen Sie auf das Menü „Smart
Share“ zu, um verschiedene Multimediadateien zu
verwenden.
HINWEIS
USB IN
3
USB connection
HDD
(*Not Provided)
English
Connect a USB storage device such as a USB
flash memory, external hard drive, or a USB
memory card reader to the TV and access the
Smart Share menu to use various multimedia files.
NOTE
yy Some USB Hubs may not work. If a USB
device connected using a USB Hub is not
detected, connect it to the USB port on the
TV directly.
yy Connect the external power source if your
USB is needed.
yy Einige USB-Hubs funktionieren vielleicht
nicht. Falls ein über einen USB-Hub
verbundenes USB-Gerät nicht gefunden
wird, verbinden Sie es direkt mit dem USBAnschluss am TV-Gerät.
yy Schließen Sie eine externe Stromquelle an,
wenn eine USB-Verbindung erforderlich ist.
Français
Connectez un périphérique de stockage USB
comme une clé USB, un disque dur externe ou
une carte mémoire USB à la TV et accédez au
menu Smart Share pour utiliser divers fichiers
multimédia.
REMARQUE
yy Certains ports USB peuvent ne pas
fonctionner. Si un appareil USB branché
sur un port USB n’est pas détecté alors
connectez-le directement au téléviseur.
y
y Connectez la source d’alimentation externe
si une connexion USB est nécessaire.
B-18 MAKING CONNECTIONS
Italiano
Collegare una periferica di archiviazione USB, ad
esempio una memoria flash USB, un hard disk
esterno, o un lettore di schede di memoria USB
al televisore e accedere al menu Smart Share per
utilizzare diversi file multimediali.
NOTA
yy Alcuni hub USB potrebbero non funzionare.
Se una periferica USB collegata tramite
un hub USB non viene rilevata, collegarla
direttamente alla porta USB della TV.
yy Collegarsi all’alimentazione esterna se il
dispositivo USB lo richiede.
Português
Ligue um dispositivo de armazenamento USB,
como por exemplo uma memória flash USB, uma
unidade de disco rígido externa ou um leitor de
cartões de memória USB, à TV e aceda ao menu
Smart Share para utilizar vários tipos de ficheiros
multimédia.
NOTA
yy Alguns hubs USB poderão não funcionar.
Se não for detectado um dispositivo USB
ligado através de um hub USB, ligue o
dispositivo directamente à porta USB na TV.
yy Ligue a fonte de alimentação externa se o
seu USB for necessário.
Español
Conecte un dispositivo de almacenamiento USB,
como una memoria flash USB, un disco duro
externo o un lector de tarjetas de memoria USB a
la TV y acceda al menú Smart Share para manejar
diversos archivos multimedia.
NOTA
yy Es posible que algunos concentradores
USB no funcionen. Si no se detecta un
dispositivo USB conectado mediante un
concentrador USB, conéctelo directamente
al puerto USB de la TV.
yy Conecte la fuente de alimentación externa
si necesita el USB.
Nederlands
Sluit een USB-opslagapparaat, zoals een
USB-flashgeheugen, externe harde schijf of
een USB-geheugenkaartlezer, aan op de TV
en open het menu Smart Share om diverse
multimediabestanden te kunnen gebruiken.
OPMERKING
yy Sommige USB-hubs werken mogelijk niet.
Als een USB-apparaat dat via een USB-hub
is aangesloten niet wordt gedetecteerd, sluit
u het apparaat direct aan op de USB-poort
van de TV.
yy Sluit het USB-apparaat, indien van
toepassing, op een stopcontact aan.
MAKING CONNECTIONS B-19
Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως
μια μνήμη flash USB, έναν εξωτερικό σκληρό
δίσκο ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης
USB, στην τηλεόραση και μεταβείτε στο μενού
Smart Share για τη χρήση διάφορων αρχείων
πολυμέσων.
CI module connection
▼PCMCIA CARD SLOT▼
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Ορισμένοι διανομείς USB ενδέχεται να
μην λειτουργούν. Εάν δεν είναι δυνατή η
ανίχνευση μιας συσκευής USB που έχει
συνδεθεί μέσω διανομέα USB, συνδέστε
την απευθείας στην υποδοχή USB της
τηλεόρασης.
yy Συνδέστε την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
αν η εξωτερική συσκευή διαθέτει δικό της
καλώδιο.
(*Not Provided)
Slovenščina
Na televizor priključite pomnilniško napravo
USB, kot je pomnilnik USB Flash, zunanji
trdi disk ali bralnik pomnilniških kartic USB in
odprite meni Smart Share, da uporabite različne
večpredstavnostne datoteke.
OPOMBA
yy Nekatera zvezdišča USB morda ne bodo
delovala. Če naprava USB, povezana prek
zvezdišča USB, ni zaznana, jo priključite
neposredno na vrata USB na televizorju.
yy Priklopite vir zunanjega napajanja, če ga
naprava USB zahteva.
English
View the encrypted (pay) services in digital TV
mode. This feature is not available in all countries.
NOTE
yy Check if the CI module is inserted into the
PCMCIA card slot in the right direction. If the
module is not inserted properly, this can cause
damage to the TV and the PCMCIA card slot.
yy If the TV does not display any video and
audio when CI+ CAM is connected, please
contact to the Terrestrial/Cable/Satellite
Service Operator.
B-20 MAKING CONNECTIONS
Deutsch
Zeigen Sie verschlüsselte Dienste (Bezahldienste)
im digitalen TV-Modus an. Diese Funktion ist in
einigen Ländern nicht verfügbar.
HINWEIS
yy Überprüfen Sie, ob das CI-Modul richtig
herum in den PCMCIA-Kartensteckplatz
gesteckt wurde. Falls das Modul nicht korrekt
eingesetzt wurde, können TV-Gerät und
PCMCIA-Kartensteckplatz beschädigt werden.
yy Wenn das Fernsehgerät keine Videos oder
Audio-Dateien abspielt, während es mit der CI+
CAM verbunden ist, wenden Sie sich an den
Serviceanbieter für Terrestrisch / Kabel / Satellit.
Français
Affichez les services cryptés (payants) en mode
TV numérique. Cette fonction n’est pas disponible
dans tous les pays.
REMARQUE
yy Vérifiez si le module CI est inséré dans le
bon sens dans la fente de la carte PCMCIA.
Si le module est mal inséré, la TV pourrait
subir des dommages ainsi que la fente de la
carte PCMCIA.
yy Si le téléviseur n’affiche aucune vidéo et
n’émet aucun son lorsque l’entrée CI+ CAM
est connectée, contactez votre opérateur de
service terrestre/satellite/câble.
Italiano
Consente la visione dei servizi codificati (a
pagamento) in modalità TV digitale. Questa
funzione non è disponibile in tutti i paesi.
NOTA
yy Verificare che il modulo CI sia inserito
nello slot della scheda PCMCIA nel verso
corretto. Se il modulo non è inserito nel
modo corretto, possono verificarsi danni alla
TV e allo slot stesso.
yy Se il TV non visualizza o riproduce alcun
contenuto video e audio quando è collegata
la funzione CAM (modulo di accesso
condizionale) con CI+ (Interfaccia comune
plus), contattare l’operatore del servizio
terrestre/via cavo/satellitare.
Español
Puede visualizar los servicios de abono (de
pago) en el modo de DTV. Esta función no está
disponible en todos los países.
NOTA
yy Compruebe si el módulo CI se ha insertado
en la ranura para tarjeta PCMCIA en la
dirección correcta. Si el módulo no se ha
insertado correctamente, podría causar
daños en la TV y en la ranura para tarjeta
PCMCIA.
yy Si la TV no reproduce vídeo ni audio cuando
se conecta CI+ CAM, póngase en contracto
con el operador del servicio por satélite/
cable/digital terrestre.
Português
Visualizar os serviços encriptados (pagos)
no modo de TV digital. Esta função não está
disponível em todos os países.
NOTA
yy Verifique se o módulo CI está inserido na
ranhura de cartão PCMCIA no sentido
correcto. Se o módulo não estiver inserido
correctamente, pode danificar a TV e a
ranhura de cartões PCMCIA.
yy Se a TV não exibir qualquer vídeo e áudio
com o CAM CI+ ligado, contacte o Operador
de Serviços de satélite/por cabo/ terrestres.
Nederlands
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in
de digitale TV-modus. Deze functie is niet in alle
landen beschikbaar.
OPMERKING
yy Controleer of de CI-module in de juiste
richting is geplaatst in de PCMCIAkaartsleuf. Indien de module niet goed is
geplaatst, kan dit schade veroorzaken aan
de TV en de PCMCIA-kaartsleuf.
yy Als de TV geen audio en video afspeelt
terwijl CI+ CAM is aangesloten, neem
dan contact op met de ethernet-/kabel-/
satellietexploitant.
MAKING CONNECTIONS B-21
Ελληνικά
Παρακολουθήστε κρυπτογραφημένες
(συνδρομητικές) υπηρεσίες στη λειτουργία
ψηφιακής τηλεόρασης. Αυτή η
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.
Headphone connection
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Ελέγξτε αν η μονάδα CI έχει τοποθετηθεί
στην εσοχή κάρτας PCMCIA με τη σωστή
κατεύθυνση. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά,
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση
και στην υποδοχή κάρτας PCMCIA.
yy Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει εικόνα
και ήχο κατά τη σύνδεση CI+ CAM,
επικοινωνήστε με τον πάροχο επίγειων/
καλωδιακών/δορυφορικών υπηρεσιών.
Slovenščina
Za ogled kodiranih (plačljivih) storitev v digitalnem
televizijskem načinu.
OPOMBA
yy Prepričajte se, da je CI modul pravilno
vstavljen v režo za PCMCIA kartice. Če
modul ni obrnjen pravilno, lahko pride do
poškodbe TV aparata in PCMCIA reže.
yy Če se na televizorju ne predvaja video ali
zvok, ko je priklopljen modul CI+ CAM, se
obrnite na ponudnika zemeljskih/kabelskih/
satelitskih storitev.
H/P OUT
(*Not Provided)
English
Transmits the headphone signal from the TV to
an external device. Connect the external device
and the TV with the headphone as shown.
NOTE
AUDIO menu items are disabled when
yy
connecting a headphone.
When changing AV MODE with a headphone
yy
connected, the change is applied to video
but not to audio.(Depending on model)
Optical Digital Audio Out is not available
yy
when connecting a headphone.
Headphone impedance: 16 Ω
yy
Max audio output of headphone: 9 mW to 15
yy
mW
Headphone jack size: 0.35 cm
yy
B-22 MAKING CONNECTIONS
Deutsch
Überträgt das Kopfhörersignal vom TV-Gerät an
ein externes Gerät. Verbinden Sie die Kopfhörer,
wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mit dem
TV-Gerät.
HINWEIS
Bei angeschlossenem Kopfhörer sind die
yy
AUDIO-Menüpunkte deaktiviert.
Wenn Sie bei angeschlossenem Kopfhörer
yy
den AV-MODUS ändern, wird die Änderung
für das Videosignal übernommen, nicht
jedoch für das Audiosignal.(Abhängig vom
Modell)
Der optische digitale Audioausgang ist nicht
yy
verfügbar, solange Kopfhörer angeschlossen
sind.
Kopfhörerimpedanz: 16 Ω
yy
Max. Ausgangsleistung am Kopfhöreranyy
schluss: 9 mW bis 15 mW
Kopfhörerbuchsen: 0,35 cm
yy
Français
Transmet le signal du casque de la TV au
périphérique externe. Connectez le périphérique
externe et la TV avec le casque comme indiqué
sur l’illustration suivante.
REMARQUE
Les éléments du menu SON sont désactivés
yy
lorsque vous branchez un casque.
Si vous modifiez le MODE AV avec un
yy
casque connecté, la modification est
appliquée à la vidéo mais pas au son.(selon
le modèle)
La sortie audio numérique optique n’est pas
yy
disponible lorsque vous branchez un casque.
Impédance du casque : 16 Ω
yy
Sortie audio max. du casque : 9 mW à
yy
15 mW
Taille de la prise casque : 0,35 cm
yy
Italiano
Consente la trasmissione del segnale delle cuffie
dalla TV a un dispositivo esterno. Collegare il
dispositivo esterno e la TV con le cuffie come
mostrato nell’illustrazione di seguito.
NOTA
Le voci del menu AUDIO sono disabilitate se
yy
sono collegate le cuffie.
Quando si cambia la MODALITÀ AV con le
yy
cuffie collegate, la modifica viene applicata al
video ma non all’audio.(in base al modello)
L’uscita audio ottica digitale non è disponibile
yy
se sono collegate le cuffie.
Impedenza cuffie: 16 Ω
yy
Uscita audio max delle cuffie: da 9 mW a 15
yy
mW
Dimensioni jack per cuffia: 0,35 cm
yy
Español
Transmite la señal de auriculares de la TV a un
dispositivo externo. Use el cable de los auriculares
para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y
como se muestra en la siguiente ilustración.
NOTA
Al conectar los auriculares se desactivarán
yy
las opciones del menú AUDIO.
Al cambiar a MODO AV con unos auriculares
yy
conectados, el cambio se aplica al vídeo,
pero no al audio.(En función del modelo)
La salida óptica de audio digital no estará
yy
disponible al conectar unos auriculares.
Impedancia del auricular: 16 Ω
yy
Salida de audio máxima de los auriculares:
yy
de 9 mW a 15 mW.
Tamaño de la clavija de los auriculares: 0,35
yy
cm.
MAKING CONNECTIONS B-23
Português
Transmite o sinal dos auscultadores da TV
para um dispositivo externo. Ligue o dispositivo
externo à TV com os auscultadores, conforme
demonstrado na seguinte ilustração.
NOTA
Os itens do menu ÁUDIO ficam inactivos
yy
quando liga os auscultadores.
Quando altera o MODO AV com auscultadoyy
res ligados, a alteração é aplicada ao vídeo,
mas não ao áudio.(Dependendo do modelo)
A saída digital áudio óptico não está disponíyy
vel quando liga auscultadores.
Impedância dos auscultadores: 16 Ω
yy
Saída de áudio máx. dos auscultadores: 9 a
yy
15 mW
Tamanho da tomada para auscultadores:
yy
0,35 cm
Nederlands
U kunt het hoofdtelefoonsignaal vanaf de TV naar
een extern apparaat zenden. Sluit het externe
apparaat en de TV aan op de hoofdtelefoon, zoals
aangegeven in de volgende afbeelding.
OPMERKING
Onderdelen in het menu GELUID worden
yy
uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon
aansluit.
Als u de AV-modus wijzigt terwijl een
yy
hoofdtelefoon aangesloten is, wordt de
wijziging op de video maar niet op de audio
toegepast.(afhankelijk van het model)
Optische Digitale Audio Uit is niet
yy
beschikbaar bij het aansluiten van een
hoofdtelefoon.
Impedantie van hoofdtelefoon: 16 Ω
yy
Maximale audio-uitvoer van hoofdtelefoon: 9
yy
mW tot 15 mW
Grootte van hoofdtelefoonaansluiting: 0,35
yy
cm
Ελληνικά
Μεταδίδει το σήμα ακουστικών από την τηλεόραση
σε μια εξωτερική συσκευή. Συνδέστε την εξωτερική
συσκευή και την τηλεόραση με τα ακουστικά, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα στοιχεία του μενού ΗΧΟΣ απενεργοποιyy
ούνται, όταν συνδέετε ακουστικά.
Όταν αλλάζετε τη λειτουργία AV MODE, ενώ
yy
έχετε συνδέσει ακουστικά, η αλλαγή εφαρμόζεται στην εικόνα, όχι όμως στον ήχο.
(Ανάλογα με το μοντέλο)
Η οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου δεν είναι διαyy
θέσιμη, όταν συνδέετε ακουστικά.
Σύνθετη αντίσταση ακουστικών: 16 Ω
yy
Μέγιστη έξοδος ήχου ακουστικών: 9 mW έως
yy
15 mW
Μέγεθος υποδοχής ακουστικών: 0,35 cm
yy
Slovenščina
Prenaša signal za slušalke iz televizorja na
zunanjo napravo. Povežite zunanjo napravo in
televizor s kablom za slušalke, kot je prikazano na
naslednji sliki.
OPOMBA
Ko so priključene slušalke, ni mogoče uporayy
bljati možnosti iz AVDIO menija.
Če spreminjate NAČIN AV ob priključenih
yy
slušalkah, vnesene spremembe veljajo za video, ne pa tudi za avdio.(odvisno od modela)
Ob priključenih slušalkah optični digitalni
yy
avdio izhod ni na razpolago.
Impedanca slušalk: 16 Ω
yy
Največji avdio izhod slušalke: 9–15 mW
yy
Velikost vtiča slušalk: 0,35 cm
yy
B-24 MAKING CONNECTIONS
Euro Scart connection
Deutsch
Überträgt Video- und Audiosignale von einem
externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie
das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung
gezeigt, mithilfe des Euro-Scart-Kabels mit dem
TV-Gerät.
Ausgangstyp
AV1
IN/OUT
Aktueller
Eingangsmodus
(*Not Provided)
Digital-TV
AV1
(TV-Ausgang1)
Digital-TV
Analog-TV, AV
Component
Analog-TV
HDMI
1 TV-Ausgang: Ausgang für analoge und digitale
Fernsehsignale.
HINWEIS
English
Transmits the video and audio signals from an
external device to the TV set. Connect the external
device and the TV set with the euro scart cable as
shown.
Current
input mode
Digital TV
Output
Type
AV1
(TV Out1)
Digital TV
Analogue TV, AV
Component
Analogue TV
HDMI
1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV
signals.
NOTE
yy Any Euro scart cable used must be signal
shielded.
yy When watching digital TV in 3D imaging
mode, only 2D out signals can be output
through the SCART cable. (Only 3D models)
yy Das Euro-Scart-Kabel muss signaltechnisch
abgeschirmt sein.
yy Bei digitalem Fernsehen im 3D-Modus
können nur 2D-Ausgangssignale über ein
SCART-Kabel ausgegeben werden. (Nur
3D-Modelle)
MAKING CONNECTIONS B-25
Français
Italiano
Transmet les signaux audio et vidéo d’un appareil
externe au téléviseur. Raccordez l’appareil externe
et le téléviseur à l’aide d’un câble péritel comme
illustré ci-dessous.
Type de sortie
Mode
d'entrée actuel
TV numérique
AV1
(sortie TV1)
TV numérique
Tipo di uscita
Modalità
di ingresso
corrente
TV digitale
TV analogique, AV
Composant
Consente la trasmissione dei segnali audio e video
da un dispositivo esterno al televisore. Collegare il
dispositivo esterno e il televisore con il cavo Euro
Scart come mostrato nell’illustrazione di seguito.
TV analogique
HDMI
1 Sortie TV : sortie de signaux en mode TV
analogique ou en mode TV numérique.
REMARQUE
yy Tous les câbles Euro scart utilisés doivent
être des câbles de signal blindés.
yy Quand le mode 3D est sélectionné sur la
TV numérique, seuls les signaux de sortie
2D peuvent être émis via le câble péritel.
(modèles 3D uniquement)
AV1
(Uscita TV1)
TV digitale
TV analogica, AV
Component
TV analogica
HDMI
1 Uscita TV: uscite segnali TV analogica o TV
digitale.
NOTA
yy I cavi Euro Scart devono essere schermati.
yy Quando si guarda il TV digitale in modalità
immagini 3D, solo i segnali di uscita 2D
possono passare attraverso il cavo SCART.
(Solo modelli 3D)
B-26 MAKING CONNECTIONS
Español
Português
Transmite las señales de audio y vídeo de un
dipositivo externo a la TV. Use el cable euroconector para conectar el dispositivo externo a la TV, tal
y como se muestra en la siguiente ilustración.
Tipo de salida
Modo de
entrada
TV digital
AV1
(Salida de TV1)
TV digital
TV analógica, AV
Component
Transmite os sinais de vídeo e áudio de um
dispositivo externo para a TV. Ligue o dispositivo
externo à TV com o cabo Euro Scart, conforme
demonstrado na ilustração seguinte.
Tipo de saída
Modo de
entrada actual
TV Digital
AV1
(Saída TV1)
TV Digital
TV Analógica, AV
TV analógica
HDMI
1 Salida de TV: salida de señales de TV
analógica o digital.
NOTA
yy Todo cable euroconector que se emplee
deberá estar blindado.
yy Cuando visualice la TV digital en modo de
imagen 3D, sólo podrá utilizar el euroconector
para las señales de salida 2D. (Solo para los
modelos 3D)
Componentes
TV Analógica
HDMI
1 Saída TV: Sinais de Saída de TV Analógica ou
Digital.
NOTA
yy Qualquer cabo Euro scart utilizado terá de
ser blindado.
yy Quando estiver a ver TV digital no modo de
imagem em 3D, apenas os sinais de saída
2D poderão ser emitidos através do cabo
SCART. (Apenas em modelos com 3D)
MAKING CONNECTIONS B-27
Nederlands
Ελληνικά
U kunt de video- en audiosignalen vanaf een etern
apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe
apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van
de Scart-kabel, zoals aangegeven in de volgende
afbeelding.
Uitvoertype
Huidige
invoermodus
Digitale TV
AV1
(TV Uit1)
Digitale TV
Τύπος εξόδου
Τρέχουσα
λειτουργία
εισόδου
Ψηφιακή τηλεόραση
Analoge TV, AV
Component
Μεταδίδει τα σήματα εικόνας και ήχου από μια
εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την
εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο Euro Scart, όπως φαίνεται στην παρακάτω
ει- κόνα.
Analoge TV
HDMI
1 TV Uit: voert analoge TV-signalen of Digitale
TV-signalen uit.
OPMERKING
yy Voor elke Scart-kabel moet het signaal zijn
afgeschermd.
yy Tijdens het kijken naar digitale TV in de
modus voor 3D-beelden kunnen alleen
2D-uitsignalen worden uitgevoerd via de
SCART-kabel. (Alleen 3D-modellen)
Αναλογική τηλεόραση, AV
Component
HDMI
AV1
(Έξοδος TV1)
Ψηφιακή
τηλεόραση
Αναλογική
τηλεόραση
1 TV Out : Έξοδοι αναλογικού σήματος
τηλεόρασης ή ψηφιακού σήματος τηλεόρασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Κάθε καλώδιο Euro scart που
χρησιμοποιείται πρέπει να διαθέτει θωράκιση
σήματος.
yy Όταν παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση
στη λειτουργία απεικόνισης 3D, μόνο τα
σήματα εξόδου 2D μεταδίδονται μέσω του
καλωδίου SCART. (Μόνο σε μοντέλα 3D)
B-28 MAKING CONNECTIONS
Slovenščina
English
Prenaša video in avdio signale iz zunanje naprave
na televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor
z evro scart kablom, kot je prikazano na naslednji
sliki.
Vrsta izhoda
Trenutni
način vhoda
Digitalna TV
AV1
(TV-izhod1)
Digitalna TV
Analogna TV, AV
Komponentni
Analogna TV
HDMI
1 TV Out: Izhod za analogne in digitalne
televizijske signale.
OPOMBA
yy Kabel Euro Scart mora biti signalno zaščiten.
yy Pri gledanju digitalne televizije v 3D-načinu
je mogoče po kablu SCART oddajati le
2D-izhodne signale. (samo 3D-modeli)
Connect various external devices to the TV
and switch input modes to select an external
device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each
device.
Available external devices are: HD receivers,
DVD players, VCRs, audio systems, USB storage
devices, PC, gaming devices, and other external
devices.
NOTE
yy The external device connection may differ
from the model.
yy Connect external devices to the TV
regardless of the order of the TV port.
yy If you record a TV program on a DVD
recorder or VCR, make sure to connect the
TV signal input cable to the TV through a
DVD recorder or VCR. For more information
of recording, refer to the manual provided
with the connected device.
yy Refer to the external equipment’s manual for
operating instructions.
yy If you connect a gaming device to the TV,
use the cable supplied with the gaming
device.
yy In PC mode, there may be noise associated
with the resolution, vertical pattern, contrast
or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change
the refresh rate to another rate or adjust the
brightness and contrast on the PICTURE
menu until the picture is clear.
yy In PC mode, some resolution settings may
not work properly depending on the graphics
card.
MAKING CONNECTIONS B-29
Deutsch
Verbinden Sie mehrere externe Geräte mit dem
TV-Gerät, und wechseln Sie die Eingangsmodi,
um ein externes Gerät auszuwählen. Weitere
Informationen zum Anschluss von externen
Geräten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des
jeweiligen Gerätes.
Verfügbare externe Geräte sind: HD-Receiver,
DVD-Player, Videorekorder, Audiosysteme, USBSpeichergeräte, PCs, Spielkonsolen und weitere
externe Geräte.
HINWEIS
yy Der Anschluss für externe Geräte kann von
Modell zu Modell unterschiedlich sein.
yy Verbinden Sie externe Geräte unabhängig
von der Reihenfolge der Anschlüsse mit
dem TV-Gerät.
yy Wenn Sie eine Fernsehsendung über DVDPlayer oder Videorekorder aufnehmen,
vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät
über das Eingangskabel für das TV-Signal
mit dem DVD-Player oder Videorekorder
verbunden ist. Weitere Informationen zu
Aufnahmen entnehmen Sie bitte dem
Handbuch des verbundenen Gerätes.
yy Anweisungen zum Betrieb finden Sie im
Handbuch des externen Gerätes.
yy Wenn Sie eine Spielekonsole mit dem TVGerät verbinden, verwenden Sie das mit der
Konsole mitgelieferte Kabel.
yy Im PC-Modus kann es hinsichtlich
Auflösung, vertikalem Muster, Kontrast oder
Helligkeit zu Rauschen kommen. Wenn
Rauschen auftritt, stellen Sie den PC auf
eine andere Auflösung ein, ändern Sie die
Bildwiederholrate, oder passen Sie Helligkeit
und Kontrast im Menü „BILD“ an, bis das
Bild optimal ist.
yy Abhängig von der Grafikkarte
funktionieren im PC-Modus einige
Auflösungseinstellungen möglicherweise
nicht ordnungsgemäß.
Français
Connectez divers périphériques externes à la
TV et changez de mode de source d’entrée pour
sélectionner un périphérique externe. Pour en
savoir plus sur le raccordement d’un périphérique
externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce
dernier.
Les périphériques externes disponibles sont les
suivants : récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR,
systèmes audio, périphériques de stockage USB,
PC, consoles de jeu et autres périphériques
externes.
REMARQUE
yy Le raccordement du périphérique externe
peut différer du modèle.
yy Connectez des périphériques externes à la
TV sans tenir compte de l’ordre du port TV.
yy Si vous enregistrez un programme TV sur un
enregistreur de DVD ou un magnétoscope,
veillez à raccorder le câble de source
d’entrée du signal de la TV à la TV via un
enregistreur de DVD ou un magnétoscope.
Pour en savoir plus sur l’enregistrement,
reportez-vous au manuel fourni avec le
périphérique connecté.
yy Veuillez consulter le manuel de l’équipement
externe contenant les instructions
d’utilisation.
yy Si vous connectez une console de jeu à la
TV, utilisez le câble fourni avec la console
de jeu.
yy En mode PC, un bruit peut être associé
à la résolution, au modèle vertical, au
contraste ou à la luminosité. En présence
de bruit, changez la résolution de la
sortie PC, changez le niveau du taux de
rafraîchissement ou réglez la luminosité et
le contraste dans le menu IMAGE jusqu’à ce
que l’image soit nette.
yy En mode PC, certains réglages de la
résolution peuvent ne pas fonctionner
correctement en fonction de la carte
graphique utilisée.
B-30 MAKING CONNECTIONS
Italiano
Collegare diversi dispositivi esterni al televisore e
modificare la modalità di ingresso per selezionare
un dispositivo esterno. Per ulteriori informazioni
sul collegamento di un dispositivo esterno,
consultare il manuale fornito in dotazione con
ciascun dispositivo.
È possibile collegare i seguenti dispositivi esterni:
ricevitori HD, lettori DVD, VCR, sistemi audio,
periferiche di archiviazione USB, PC, console per
videogiochi e altri dispositivi esterni.
NOTA
yy Il collegamento del dispositivo esterno può
variare in base al modello.
yy Collegare i dispositivi esterni al televisore
a prescindere dall’ordine della porta del
televisore.
yy Se si registra un programma TV su un
registratore DVD o VCR, accertarsi di
collegare il cavo di ingresso del segnale al
televisore attraverso un registratore DVD
o VCR. Per ulteriori informazioni sulla
registrazione, consultare il manuale fornito
in dotazione con il dispositivo collegato.
yy Consultare il manuale dell’apparecchiatura
esterna per le istruzioni operative.
yy Se si collega una console per videogiochi
alla TV, utilizzare il cavo fornito con il
dispositivo.
yy In modalità PC, possono essere presenti
interferenze relative alla risoluzione, schemi
verticali, contrasto o luminosità. In caso
di interferenze, modificare la modalità
PC impostando un’altra risoluzione o
modificando la frequenza di aggiornamento
oppure regolare luminosità e contrasto
sul menu IMMAGINE finché non si ottiene
un’immagine nitida.
yy A seconda della scheda grafica utilizzata,
alcune impostazioni di risoluzione
potrebbero non essere adatte alla modalità
PC.
Español
Puede conectar varios dispositivos externos a la
TV y cambiar entre los modos de entrada para
seleccionar un dispositivo externo. Para obtener
más información sobre la conexión de dispositivos
externos, consulte el manual que se incluye con
cada dispositivo.
Los dispositivos externos disponibles son:
receptores HD, reproductores de DVD,
vídeos, sistemas de audio, dispositivos de
almacenamiento USB, PC, consolas de juegos,
etc.
NOTA
yy La conexión de dispositivos externos puede
variar entre distintos modelos.
yy Conecte los dispositivos externos a la
TV independientemente del orden de los
puertos de la TV.
yy Si graba un programa de TV en un grabador
de DVD o un vídeo, asegúrese de conectar
el cable de entrada de señal de TV a la
TV a través del grabador de DVD o del
vídeo. Para obtener más información sobre
la grabación, consulte el manual que se
incluye con el dispositivo que se conecte.
yy Consulte el manual del equipo externo para
obtener las instrucciones de funcionamiento.
yy Si conecta una consola de juegos a la
TV, emplee el cable proporcionado con el
dispositivo en cuestión.
yy En el modo PC, puede que se genere
ruido asociado a la resolución, al patrón
vertical, al contraste o a la luminosidad.
Si se produce ruido, cambie la salida PC
a otra resolución, cambie la frecuencia de
actualización o ajuste la luminosidad y el
contraste del menú IMAGEN hasta que la
imagen se muestre más clara.
yy En el modo PC, puede que algunos ajustes
de la resolución no funcionen correctamente
en función de la tarjeta gráfica.
MAKING CONNECTIONS B-31
Português
Ligue vários dispositivos externos à TV e mude os
modos de entrada para seleccionar um dispositivo
externo. Para mais informações sobre a ligação
de dispositivos externos, consulte o manual
fornecido com cada dispositivo.
Os dispositivos externos disponíveis são:
receptores HD, leitores de DVD, videogravadores,
sistemas de áudio, dispositivos de
armazenamento USB, PC, dispositivos de jogos e
outros dispositivos externos.
NOTA
yy A ligação do dispositivo externo pode ser
diferente da do modelo.
yy Ligue dispositivos externos à TV
independentemente da ordem da porta da
TV.
yy Se gravar um programa de televisão num
gravador de DVD ou num videogravador,
não se esqueça de ligar o cabo do de
entrada do sinal de TV à TV através do
gravador de DVD ou do videogravador.
Para mais informações sobre a gravação,
consulte o manual fornecido com o
dispositivo ligado.
yy Consulte o manual do equipamento externo
sobre instruções de funcionamento.
yy Se ligar um dispositivo de jogos à TV, utilize
o cabo fornecido com o dispositivo de jogos.
yy No modo PC, poderá ser produzido um
ruído associado à resolução, padrão
vertical, contraste ou luminosidade. Se se
verificar ruído, altere a saída do PC para
outra resolução, altere a frequência de
actualização para outra frequência ou ajuste
a luminosidade e o contraste no menu
IMAGEM até a imagem ficar nítida.
yy No modo PC, algumas definições
de resolução podem não funcionar
correctamente, dependendo da placa
gráfica.
Nederlands
U kunt diverse externe apparaten aansluiten op
de TV en de invoerbron wijzigen om het externe
apparaat te kiezen. Zie voor meer informatie
over het aansluiten van externe apparaten de
handleiding die bij elk extern apparaat is geleverd.
De mogelijke externe apparaten zijn: HDontvangers, DVD-spelers, videorecorders,
audiosystemen, USB-opslagapparaten, PC‘s,
game-apparaten en andere externe apparaten.
OPMERKING
yy De aansluiting van externe apparaten kan
per model verschillen.
yy Sluit externe apparaten aan op de TV,
ongeacht de volgorde van de TV-poort.
yy Als u een TV-programma opneemt op een
DVD-recorder of videorecorder, moet u
ervoor zorgen dat de TV-signaalinvoerkabel
via de DVD-recorder of videorecorder op de
TV is aangesloten. Zie voor meer informatie
over het opnemen de handleiding die bij het
aangesloten apparaat is geleverd.
yy Raadpleeg de handleiding bij het externe
apparaat voor bedieningsinstructies.
yy Als u een game-apparaat aansluit op de
TV, gebruik dan de kabel die bij het gameapparaat is geleverd.
yy Het is mogelijk dat in de PC-modus
ruis aan de resolutie, het verticale
patroon, het contrast of de helderheid
is gekoppeld. Wijzig in dat geval de PCuitvoer in een andere resolutie, verander
de vernieuwingsfrequentie in een andere
frequentie of pas de helderheid en het
contrast in het menu BEELD aan tot het
beeld duidelijk is.
yy Afhankelijk van de grafische kaart werken
bepaalde resolutie-instellingen in de PCmodus mogelijk niet juist.
B-32 MAKING CONNECTIONS
Ελληνικά
Για να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε
διάφορες εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση
και αλλάξτε λειτουργίες εισόδου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών
συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που
παρέχεται με κάθε συσκευή.
Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές περιλαμβάνουν
δέκτες HD, συσκευές αναπαραγωγής DVD,
VCR, ηχοσυστήματα, συσκευές αποθήκευσης
USB, υπολογιστές, παιχνιδομηχανές και άλλες
εξωτερικές συσκευές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
yy Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές
στην τηλεόραση, ανεξάρτητα από τη σειρά
της θύρας της τηλεόρασης.
yy Για να εγγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα
σε μια συσκευή εγγραφής DVD ή VCR,
βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο
εισόδου τηλεοπτικού σήματος στη συσκευή
εγγραφής DVD ή VCR. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με
τη συνδεδεμένη συσκευή.
yy Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο του εξωτερικού εξοπλισμού.
yy Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην
τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που
παρέχεται με την παιχνιδομηχανή.
yy Στη λειτουργία PC, ενδέχεται να υπάρχει
θόρυβος λόγω της ανάλυσης, του
κάθετου πλέγματος, της αντίθεσης ή της
φωτεινότητας. Εάν υπάρχει θόρυβος,
αλλάξτε την ανάλυση στη λειτουργία PC
ή το ρυθμό ανανέωσης ή ρυθμίστε τη
φωτεινότητα και την αντίθεση στο μενού
ΕΙΚΟΝΑ, μέχρι να είναι καθαρή η εικόνα.
yy Σε λειτουργία PC, ορισμένες ρυθμίσεις
ανάλυσης ενδεχομένως να μην λειτουργούν
σωστά, ανάλογα με την κάρτα γραφικών.
Slovenščina
Priključite različne zunanje naprave na televizor
in vklopite vhodne načine, da izberete zunanjo
napravo. Za dodatne informacije o priključitvi
zunanje naprave glejte navodila za uporabo, ki so
priložena posamezni napravi.
Zunanje naprave, ki so na voljo, so: HDsprejemniki, DVD-predvajalniki, videorekorderji,
zvočni sistemi, pomnilniki USB, računalniki, igralne
konzole in druge zunanje naprave.
OPOMBA
yy Povezava z zunanjo napravo je lahko
odvisna od modela.
yy Zunanje naprave priključite na priključke
televizorja v poljubnem zaporedju.
yy Če televizijski program snemate na DVDsnemalnik ali videorekorder, morate DVDsnemalnik ali videorekorder priključiti na
televizor s signalnim vhodnim kablom za
televizor. Za dodatne informacije o snemanju
glejte navodila za uporabo, ki so priložena
priključeni napravi.
yy Navodila za uporabo si oglejte v priročniku
zunanje opreme.
yy Če želite na televizor priključiti igralno
konzolo, uporabite kabel, ki je bil priložen
igralni konzoli.
yy V načinu računalnika se lahko pojavi šum, ki
je povezan z ločljivostjo, navpičnim vzorcem,
kontrastom ali svetlostjo. Če se pojavi šum,
spremenite izhodno ločljivost računalnika,
spremenite hitrost osveževanje ali v meniju
SLIKA prilagodite svetlost in kontrast, dokler
slika ni jasna.
yy V načinu računalnika nekatere nastavitve
ločljivosti morda ne bodo delovale pravilno
(odvisno od grafične kartice).
SPECIFICATIONS B-33
SPECIFICATIONS
Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
32LA62**
39LA62**
42LA62**
32LA6208-ZA
32LA620S-ZA
32LA620V-ZA
32LA6218-ZD
32LA621S-ZD
32LA621V-ZD
733 x 499 x 242
39LA6208-ZA
39LA620S-ZA
39LA620V-ZA
39LA6218-ZD
39LA621S-ZD
39LA621V-ZD
963 x 631 x 296
42LA6208-ZA
42LA620S-ZA
42LA620V-ZA
42LA6218-ZD
42LA621S-ZD
42LA621V-ZD
964 x 631 x 294
963 x 562 x 78
964 x 573 x 78
11.8
11.8
10.0
10.0
Without stand(mm) 733 x 444 x 78
7.6
With stand (kg)
Without stand (kg)
6.4
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
80 W
90 W
110 W
47LA62**
50LA62**
55LA62**
47LA6208-ZA
47LA620S-ZA
47LA620V-ZA
47LA6218-ZD
47LA621S-ZD
47LA621V-ZD
1076 x 695x 327
50LA6208-ZA
50LA620S-ZA
50LA620V-ZA
50LA6218-ZD
50LA621S-ZD
50LA621V-ZD
1131 x 725 x 327
55LA6208-ZA
55LA620S-ZA
55LA620V-ZA
55LA6218-ZD
55LA621S-ZD
55LA621V-ZD
1246 x 803 x 343
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Without stand(mm) 1076 x 637 x 79.4
15.0
With stand (kg)
Without stand (kg)
12.8
1131 x 667 x 80.9
1246 x 732 x 77.2
17.0
21.5
14.5
18.7
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
60LA62**
60LA6208-ZA
60LA620S-ZA
60LA620V-ZA
60LA6218-ZD
60LA621S-ZD
60LA621V-ZD
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
1355 x 865 x 343
Without stand(mm)
1355 x 793 x 65.3
Weight
With stand (kg)
25.9
Without stand (kg)
23.1
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
180 W
140 W
160 W
B-34 SPECIFICATIONS
32LA64**
42LA64**
47LA64**
32LA6400-ZA
32LA6408-ZA
32LA640S-ZA
32LA640V-ZA
32LA6418-ZB
32LA641S-ZB
32LA641V-ZB
32LA6418-ZC
32LA641S-ZC
32LA641V-ZC
32LA6448-ZA
32LA644S-ZA
32LA644V-ZA
32LA6458-ZC
32LA645S-ZC
32LA645V-ZC
743 x 518 x 241
42LA6400-ZA
42LA6408-ZA
42LA640S-ZA
42LA640V-ZA
42LA6418-ZB
42LA641S-ZB
42LA641V-ZB
42LA6418-ZC
42LA641S-ZC
42LA641V-ZC
42LA6448-ZA
42LA644S-ZA
42LA644V-ZA
42LA6458-ZC
42LA645S-ZC
42LA645V-ZC
973 x 652 x 294
47LA6400-ZA
47LA6408-ZA
47LA640S-ZA
47LA640V-ZA
47LA6418-ZB
47LA641S-ZB
47LA641V-ZB
47LA6418-ZC
47LA641S-ZC
47LA641V-ZC
47LA6448-ZA
47LA644S-ZA
47LA644V-ZA
47LA6458-ZC
47LA645S-ZC
47LA645V-ZC
1086 x 711 x 327
Without stand(mm) 743 x 461 x 36.4
9.2
With stand (kg)
973 x 591 x 36.3
1086 x 654 x 36.3
14.2
17.5
12.4
15.0
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Without stand (kg)
8.0
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
90 W
110 W
120 W
50LA64**
55LA64**
60LA64**
50LA6400-ZA
50LA6408-ZA
50LA640S-ZA
50LA640V-ZA
50LA6418-ZB
50LA641S-ZB
50LA641V-ZB
50LA6418-ZC
50LA641S-ZC
50LA641V-ZC
50LA6448-ZA
50LA644S-ZA
50LA644V-ZA
50LA6458-ZC
50LA645S-ZC
50LA645V-ZC
55LA6400-ZA
55LA6408-ZA
55LA640S-ZA
55LA640V-ZA
55LA6418-ZB
55LA641S-ZB
55LA641V-ZB
55LA6418-ZC
55LA641S-ZC
55LA641V-ZC
55LA6448-ZA
55LA644S-ZA
55LA644V-ZA
55LA6458-ZC
55LA645S-ZC
55LA645V-ZC
60LA6400-ZA
60LA6408-ZA
60LA640S-ZA
60LA640V-ZA
60LA6418-ZB
60LA641S-ZB
60LA641V-ZB
60LA6418-ZC
60LA641S-ZC
60LA641V-ZC
60LA6448-ZA
60LA644S-ZA
60LA644V-ZA
60LA6458-ZC
60LA645S-ZC
60LA645V-ZC
1137 x 732 x 327
1260 x 821 x 343
1393 x 888 x 343
1260 x 753 x 36.3
1393 x 834 x 41.4
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
19.2
24.2
29.7
Without stand (kg)
16.7
21.5
27.0
Without stand(mm) 1137 x 677 x 37.2
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
140 W
180 W
SPECIFICATIONS B-35
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
32LA66**
42LA66**
47LA66**
32LA6608-ZA
32LA660S-ZA
32LA660V-ZA
32LA6628-ZC
32LA662S-ZC
32LA662V-ZC
32LA6678-ZB
32LA667S-ZB
32LA667V-ZB
32LA6698-ZE
32LA669S-ZE
32LA669V-ZE
725 x 501 x 241
42LA6608-ZA
42LA660S-ZA
42LA660V-ZA
42LA6628-ZC
42LA662S-ZC
42LA662V-ZC
42LA6678-ZB
42LA667S-ZB
42LA667V-ZB
42LA6698-ZE
42LA669S-ZE
42LA669V-ZE
957 x 635 x 294
47LA6608-ZA
47LA660S-ZA
47LA660V-ZA
47LA6628-ZC
47LA662S-ZC
47LA662V-ZC
47LA6678-ZB
47LA667S-ZB
47LA667V-ZB
47LA6698-ZE
47LA669S-ZE
47LA669V-ZE
1069 x 695 x 327
957 x 574 x 35
1069 x 637 x 35
14.3
17.2
12.4
14.7
Without stand(mm) 725 x 443 x 37.1
8.7
Without stand (kg)
7.5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
90 W
110 W
120 W
50LA66**
55LA66**
42LA69**
50LA6608-ZA
50LA660S-ZA
50LA660V-ZA
50LA6628-ZC
50LA662S-ZC
50LA662V-ZC
50LA6678-ZB
50LA667S-ZB
50LA667V-ZB
50LA6698-ZE
50LA669S-ZE
50LA669V-ZE
1129 x 730 x 326
55LA6608-ZA
55LA660S-ZA
55LA660V-ZA
55LA6628-ZC
55LA662S-ZC
55LA662V-ZC
55LA6678-ZB
55LA667S-ZB
55LA667V-ZB
55LA6698-ZE
55LA669S-ZE
55LA669V-ZE
1238 x 802 x 343
42LA6908-ZA
42LA690S-ZA
42LA690V-ZA
42LA6908-ZB
42LA690S-ZB
42LA690V-ZB
42LA6918-ZA
42LA691S-ZA
42LA691V-ZA
42LA6928-ZC
42LA692S-ZC
42LA692V-ZC
951 x 634 x 269
1238 x 733 x 35.2
951 x 564 x 34.5
22.7
14.3
20.0
12.2
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Without stand(mm) 1129 x 672 x 37.2
19.8
With stand (kg)
Without stand (kg)
17.3
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
140 W
110 W
B-36 SPECIFICATIONS
MODELS
47LA69**
55LA69**
42LA74**
47LA6908-ZA
47LA690S-ZA
47LA690V-ZA
47LA6908-ZB
47LA690S-ZB
47LA690V-ZB
47LA6918-ZA
47LA691S-ZA
47LA691V-ZA
47LA6928-ZC
47LA692S-ZC
47LA692V-ZC
55LA6908-ZA
55LA690S-ZA
55LA690V-ZA
55LA6908-ZB
55LA690S-ZB
55LA690V-ZB
55LA6918-ZA
55LA691S-ZA
55LA691V-ZA
55LA6928-ZC
55LA692S-ZC
55LA692V-ZC
42LA7408-ZA
42LA740S-ZA
42LA740V-ZA
42LA7408-ZB
42LA740S-ZB
42LA740V-ZB
42LA7418-ZA
42LA741S-ZA
42LA741V-ZA
1063 x 697 x 269
1233 x 793 x 316
951 x 634 x 269
1233 x 723 x 34.7
951 x 564 x 34.5
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
16.7
22.8
14.3
Without stand (kg)
14.6
20.0
12.2
Without stand(mm) 1063 x 627 x 34.5
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
120 W
140 W
47LA71**
55LA71**
47LA7108-ZA
47LA710S-ZA
47LA710V-ZA
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
1069 x 695 x 327
Without stand(mm) 1069 x 637 x 35
17.2
With stand (kg)
Without stand (kg)
14.7
110 W
47LA74**
1238 x 802 x 343
47LA7408-ZA
47LA740S-ZA
47LA740V-ZA
47LA7408-ZB
47LA740S-ZB
47LA740V-ZB
47LA7418-ZA
47LA741S-ZA
47LA741V-ZA
1063 x 697 x 269
1238 x 733 x 35.2
1063 x 627 x 34.5
22.7
16.7
20.0
14.6
55LA7108-ZA
55LA710S-ZA
55LA710V-ZA
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
120 W
140 W
120 W
55LA74**
60LA74**
32LN57**
55LA7408-ZA
55LA740S-ZA
55LA740V-ZA
55LA7408-ZB
55LA740S-ZB
55LA740V-ZB
55LA7418-ZA
55LA741S-ZA
55LA741V-ZA
60LA7408-ZA
60LA740S-ZA
60LA740V-ZA
60LA7408-ZB
60LA740S-ZB
60LA740V-ZB
60LA7418-ZA
60LA741S-ZA
60LA741V-ZA
32LN5707-ZA
32LN5708-ZA
32LN570R-ZA
32LN570S-ZA
32LN570U-ZA
32LN570V-ZA
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
1233 x 793 x 316
1352 x 848 x 316
738 x 497 x 207
Without stand(mm)
1233 x 723 x 34.7
1352 x 794 x 59.9
738 x 449 x 79
Weight
With stand (kg)
22.8
27.6
7.0
Without stand (kg)
20.0
24.8
6.4
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
140 W
180 W
80 W
SPECIFICATIONS B-37
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Power requirement
Power consumption
47LN57**
39LN5707-ZA
39LN5708-ZA
39LN570R-ZA
39LN570S-ZA
39LN570U-ZA
39LN570V-ZA
42LN5707-ZA
42LN5708-ZA
42LN570R-ZA
42LN570S-ZA
42LN570U-ZA
42LN570V-ZA
47LN5707-ZA
47LN5708-ZA
47LN570R-ZA
47LN570S-ZA
47LN570U-ZA
47LN570V-ZA
894 x 587 x 236
8.6
968 x 629 x 236
1080 x 694 x 264
968 x 579 x 79
1080 x 642 x 80.5
10.7
14.7
9.6
13.4
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60
Hz
100 W
130 W
110 W
50LN57**
55LN57**
60LN57**
50LN5707-ZA
50LN5708-ZA
50LN570R-ZA
50LN570S-ZA
50LN570U-ZA
50LN570V-ZA
1136 x 727 x 264
55LN5707-ZA
55LN5708-ZA
55LN570R-ZA
55LN570S-ZA
55LN570U-ZA
55LN570V-ZA
1250 x 790 x 297
60LN5707-ZA
60LN5708-ZA
60LN570R-ZA
60LN570S-ZA
60LN570U-ZA
60LN570V-ZA
1359 x 852 x 297
Without stand(mm) 1136 x 673 x 82.1
15.6
With stand (kg)
1250 x 737 x 79.1
1359 x 799 x 67.2
21.2
26.3
19.1
24.2
MODELS
Weight
42LN57**
Without stand(mm) 894 x 537 x 79
9.7
With stand (kg)
Without stand (kg)
Dimensions
(W x H x D)
39LN57**
With stand (mm)
Without stand (kg)
14.2
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Hz
Hz
Power consumption
140 W
160 W
200 W
32LN57**
39LN57**
42LN57**
32LN5708-ZE
32LN570S-ZE
32LN570V-ZE
32LN5758-ZE
32LN575S-ZE
32LN575V-ZE
32LN5778-ZK
32LN577S-ZK
32LN577V-ZK
32LN5788-ZE
32LN578S-ZE
32LN578V-ZE
39LN5708-ZE
39LN570S-ZE
39LN570V-ZE
39LN5758-ZE
39LN575S-ZE
39LN575V-ZE
39LN5778-ZK
39LN577S-ZK
39LN577V-ZK
39LN5788-ZE
39LN578S-ZE
39LN578V-ZE
42LN5708-ZE
42LN570S-ZE
42LN570V-ZE
42LN5758-ZE
42LN575S-ZE
42LN575V-ZE
42LN5778-ZK
42LN577S-ZK
42LN577V-ZK
42LN5788-ZE
42LN578S-ZE
42LN578V-ZE
738 x 502 x 242
894 x 595 x 294
968 x 637 x 294
894 x 537 x 79
968 x 579 x 79
10.4
11.4
8.6
9.6
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Without stand(mm) 738 x 449 x 79
7.6
With stand (kg)
Without stand (kg)
7.0
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
80 W
100 W
110 W
B-38 SPECIFICATIONS
47LN57**
50LN57**
55LN57**
47LN5708-ZE
47LN570S-ZE
47LN570V-ZE
47LN5758-ZE
47LN575S-ZE
47LN575V-ZE
47LN5778-ZK
47LN577S-ZK
47LN577V-ZK
47LN5788-ZE
47LN578S-ZE
47LN578V-ZE
50LN5708-ZE
50LN570S-ZE
50LN570V-ZE
50LN5758-ZE
50LN575S-ZE
50LN575V-ZE
50LN5778-ZK
50LN577S-ZK
50LN577V-ZK
50LN5788-ZE
50LN578S-ZE
50LN578V-ZE
55LN5708-ZE
55LN570S-ZE
55LN570V-ZE
55LN5758-ZE
55LN575S-ZE
55LN575V-ZE
55LN5778-ZK
55LN577S-ZK
55LN577V-ZK
55LN5788-ZE
55LN578S-ZE
55LN578V-ZE
1080 x 701 x 327
1136 x 732 x 327
1250 x 804 x 343
Without stand(mm) 1080 x 642 x 80.5
15.9
With stand (kg)
1136 x 673 x 82.1
1250 x 737 x 79.1
16.8
21.9
14.2
19.1
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Without stand (kg)
13.4
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
140 W
160 W
60LN57**
32LN61**
42LN61**
60LN5708-ZE
60LN570S-ZE
60LN570V-ZE
60LN5758-ZE
60LN575S-ZE
60LN575V-ZE
60LN5778-ZK
60LN577S-ZK
60LN577V-ZK
60LN5788-ZE
60LN578S-ZE
60LN578V-ZE
32LN6108-ZB
32LN610S-ZB
32LN610V-ZB
32LN6138-ZB
32LN613S-ZB
32LN613V-ZB
42LN6108-ZB
42LN610S-ZB
42LN610V-ZB
42LN6138-ZB
42LN613S-ZB
42LN613V-ZB
1359 x 867 x 343
733 x 499 x 242
964 x 631 x 294
733 x 444 x 78
964 x 573 x 78
7.6
11.8
6.4
10.0
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight
With stand (mm)
Without stand(mm) 1359 x 799 x 67.2
27.0
With stand (kg)
Without stand (kg)
24.2
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
200 W
47LN61**
MODELS
47LN6108-ZB
47LN610S-ZB
47LN610V-ZB
47LN6138-ZB
47LN613S-ZB
47LN613V-ZB
1076 x 695x 327
Dimensions
(W x H x D)
With stand (mm)
Weight
With stand (kg)
15.0
Without stand (kg)
12.8
Without stand(mm) 1076 x 637 x 79.4
Power requirement
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption
130 W
80 W
110 W
SPECIFICATIONS B-39
CI Module Size (W x H x D)
Environment
condition
100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm
Operating
Temperature
0 °C to 40 °C
Operating Humidity
Less than 80 %
Storage Temperature
-20 °C to 60 °C
Storage Humidity
Less than 85 %
Digital TV
Analogue TV
Television system
DVB-T(*DVB-T/T2)
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L/L’
Programme coverage
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF: E2 to E12, UHF : E21 to
E69, CATV: S1 to S20, HYPER:
S21 to S47
Maximum number of
storable programmes
DVB-S/S2 : 6,000
DVB-T/T2/C & Analogue TV : 1,500
External antenna impedance 75 Ω
* : Only DVB-T2 support models
B-40 SPECIFICATIONS
HDMI/DVI-DTV supported mode
HDMI/DVI-PC supported mode
Resolution
Horizontal
Frequency (kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
Resolution
Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
640X480
31.469 / 31.5
59.94 / 60
640 x 350
31.468
70.09
720X480
31.469 / 31.5
59.94 / 60
720 x 400
31.469
70.08
720X576
31.25
15.625
50
50
640 x 480
31.469
59.94
50
59.94 / 60
800 x 600
37.879
60.31
1280X720
37.500
44.96 / 45
1024 x 768
48.363
60.00
59.94 / 60
25 / 50.00
23.97 / 24
29.976 / 30.00
50
59.94 / 60
1152 x 864
54.348
60.053
1360 x 768
47.712
60.015
1920X1080
33.72 / 33.75
28.125
26.97 / 27
33.716 / 33.75
56.250
67.43 / 67.5
1280 x 1024
63.981
60.020
1920 x 1080
67.5
60.00
Except for 32LN57*U/ 32LN57*R/ 32LN57*7
Component port connecting information
Component ports on
the TV
Video output ports
on DVD player
Y
PB
PR
Y
PB
Y
Y
Y
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
Signal
Component
480i/576i
O
480p/576p
O
720p/1080i
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz only)
SPECIFICATIONS B-41
3D supported mode
Video, which is input as below media contents is switched into the 3D screen automatically.
yy
The method for 3D digital broadcast may differ depending on the signal environment. If video is not
yy
switched automatically into 3D, manually convert the settings to view 3D images.
3D supported mode automatically
Input
Signal
640 X 480
480p
576p
57*7
720p
HDMI
1080i
1080p
Horizontal
Vertical
Frequency (kHz) Frequency (Hz)
31.469 / 31.5
62.938 / 63
31.469 / 31.5
59.94 / 60
62.938 / 63
31.25
62.5
50
37.50
50
44.96 / 45
59.94 / 60
75
50
89.91 / 90
59.94 / 60
28.125
50
33.72 / 33.75
59.94 / 60
56.25
50
67.432 / 67.5
59.94 / 60
26.97 / 27
23.97 / 24
28.125
25
33.72 / 33.75
29.976 / 30
43.94 / 54
23.97 / 24
56.25
25
67.432 / 67.5
29.976 / 30
56.25
50
67.432 / 67.5
59.94 / 60
USB
1080p
33.75
30
DLNA
1080p
33.75
30
DTV
Playable 3D video format
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
Frame Packing, Field Alternative
Top & Bottom,
Side by Side(Half), Side by Side(Full)
Frame Packing, Line Alternative
Top & Bottom, Side by Side(Half)
Side by Side(Half), Top & Bottom,
Checker Board, MPO(Photo), JPS(Photo)
Signal
Playable 3D video format
Frame Compatible
Side by Side(Half), Top & Bottom
B-42 SPECIFICATIONS
3D supported mode manually
Signal
Input
Resolution
Horizontal
Frequency
(kHz)
Verticla
Frequency
(Hz)
Playable 3D video format
DTV
HD / SD
-
-
ATV(CVBS/SCART)
SD
-
-
Component
HD / SD
-
-
1024X768
48.36
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
1360X768
47.71
60
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom,
Checker Board, Frame
Sequential, Row Interleaving,
Column Interleaving
-
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker Board,
Frame Sequential, Row
Interleaving, Column
Interleaving
HDMI-PC
1920X1080
67.5
Others
-
480P
31.5
60
576P
31.25
50
37.5
50
720p
1080i
HDMI-DTV
1080p
Under 704x480
USB ,DLNA
(Movie)
USB, DLNA
(Photo)
Miracast/Widi
45
60
28.12
50
33.75
60
2D to 3D, Side by Sied(Half),
Top & Bottom
27
24
28.12
25
33.75
30
56.25
50
67.5
60
-
-
2D to 3D
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom,Checker Board,
Row Interleaving, Column
Interleaving
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom, Checker Board,
Frame Sequential, Row
Interleaving, Column
Interleaving
Over 704x480
interlaced
-
-
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
Over 704x480
progressive
-
50 / 60
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom,Checker Board,
Row Interleaving, Column
Interleaving, Frame Sequential
Over 704x480
progressive
-
others
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom,Checker Board,
Row Interleaving, Column
Interleaving
Under 320x240
-
-
2D to 3D
Over 320x240
-
-
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
1024X768p
-
30 / 60
1280x720p
-
30 / 60
1920X1080p
-
30 / 60
Others
-
-
2D to 3D, Side by Side(Half),
Top & Bottom
2D to 3D
Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.
Customer Information Centre
Country
Record the model number and serial number of
the TV.
Refer to the label on the back cover and quote
this information to your dealer when requiring any
service.
Country
Service
0900 543 5454
015 200 255
800 187 40
0032 15 200 255
801 54 54 54
07001 54 54
808 78 54 54
810 555 810
031 228 3542
8088 5758
0850 111 154
0800 0 54 54
3220
MODEL
SERIAL
Latvija
Service
0 810 144 131
902 500 234
54
0770 54 54 54
01803 11 54 11
0848 543 543
801 11 200 900,
210 4800 564
0844 847 5454
06 40 54 54 54
800 9990
0818 27 6955
0 800 303 000
199600099
8 820 0071 1111
8 8000 805 805,
2255(GSM)
80200201
8 800 120 2222
880008081
8 0000 710 005
8 800 200 7676
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising