Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint
2
Til Android, kan du downloade
programmet ved at scanne QR-koden til
venstre (brug kun en QR-kode scanner
kun Brug "Indstillinger" ikonet for at
vælge sprog. Fransk, engelsk, russisk,
tysk, hollandsk, portugisisk, kinesisk
Tracker installation
2. Open the back lid, insert the SIM card, put back the back lid, and then lock
the screw.
IIndsæt SIM card
GPS TIL HUND
TRACKER
Eneimportør i Danmark:
Greendog.dk – Toftemosevej 27a – 3100 Hornbæk
Tlf.: 27 50 75 50 – greendog@greendog.dk – www.greendog.dk
3
APN Opsætning af trackeren
trackeren
Advarsel: Sørg for at konfigurere SIM-kortet APN, før du bruger enheden.
SIM-kortet APN må hverken have et brugernavn eller en adgangskode.
For at opsætte APN SIM-kort, skal du sende følgende SMS-besked til SIMkortet telefonnummer tracker: 510 # 0000 # APN of SIM-kortet.
* Hvis du ikke kender APN af SIM-kortet, skal du kontakte din
mobiloperatørs kundeservice.
For eksempel APN O2 operatør
i Tyskland «surfo2»
510 # 0000 # surfo2
Tryk derefter "Send".
Efter at have modtaget svaret:
SETUP OK: APN = surfo2
IP = 59.120.198.208:6969, kan
du begynde at bruge trackeren.
6
Vis og skjul trackeren
Når du har tilføjet din tracker, er standard display status for enheden ON, og
din tracker Vises på kortet.
Tryk på ON / OFF for at ændre visningen af status for enheden på kortet.
Når status er OFF, er enheden ikke viset på kortet.
Til iOS, kan du downloade programmet
ved at scanne QR-koden til venstre (brug
kun en QR-kode scanner kun). Sproget :
Fransk, engelsk, russisk, tysk, hollandsk,
portugisisk, kinesisk eller engelsk som
standard.
1
Sluk Hold power knappen
nede i 5 sek
Alle led lyser en gang på
skift.
tilslutning til
opladerkablet
LED Indikator:
Rød: Tændt
Blå: GPS/LBS
Orange: GSM/GPRS
3. Sæt holderen til ttrackeren på halsbåndet
4. Sæt Track holderen på halsbåndet Følg pilen, når du sætte trackeren I,
drej for at låse den fast
Låst Ulåst
Mappe - ikoner
1. Enhed: giver dig mulighed for at tilføje,
slette, se eller skjule trackker
2. Kort: Vis baggrunden kortet i "planen" tilstand
3. Indstillinger: Eksterne
parameterindstillinger for den valgte GPS
4. Tracker ikon: Skift ikonet for den valgte
tracker
5. Din aktuelle position: visning telefonens
position på kortet
6. Retning fra din aktuelle position til
trackeren
7. Din position på kortet
8. Visning af kortet: kort, satellit eller Street
View
9. Historie data for positionerne af tracker
10.Tracker position på kortet
11.Vælg tracker
12.GPS-signal-status
13.Adresse på tracker position
14.IMEI af tracker / dato, tid og opdatere
tracker holdning
15.Ruter taget med trackeren
7
Tænd: Hold power
knappen nede i 5 sek
Alle led blinker samtidig.
Slet PIN-koden på SIM-kortet til trackeren
Advarsel: SIM-kort medfølger ikke. Et standard SIM-kort med
GPRS data er påkrævet (30 MB data anbefales). SIM-kortet APN
må ikke have et brugernavn eller password. Link til operatørere
af APN kompatibelt til tracker:
http://wiki.apnchanger.org/Denmark
Slet PIN-koden på SIM-kortet med din telefon. Indsæt trackerens
SIM-kortet i telefonen og slette PIN-koden.
Sletning af PIN-koden til SIM-kortet, afhænger af din
telefonmodel. Se i brugervejledningen til din telefon eller
kontakt kundeservice på din mobiloperatør.
4
* Under opladning,
lyser den røde LED
lampe indtil fuld
opladning og slukker
derefter.
1. Oplad tracker i 2 timer. Advarsel:
Enheden skal være slukket under
opladning.
Ændre dine ikoner
4 Skift ikon billede: vælg et billede fra standard billede / Album / Tag Billede:
4
Pil
5. Sæt silicone båndne på for en bedre fiksering af trackeren på halsbåndet
5
Tilføj og slet tracker
Tryk på trackerens app.
To måder at tilføje enheden:
1. indsæt IMEI nummer somr
sidder på trackeren og tryk
“Create” for at tilføje trackeren.
2. Scan IMEI barcode for at tilføje
trackeren
8
Slet Trackren
1. Tryk【Delect Device】
2. Tryk 【Delete】
Tjek GPS signal
Advarsel: efter 3 minutter uden bevægelse, går enheden i dvaletilstand (GSM
/ GPS slukket). I standby-tilstand, virker trackeren ikke . Ryst forsigtigt tracker
for at genaktivere.
11 Vælg tracker : hvis du har flere trackere, hvilken du ønsker at tjekke
12 GPS signal status: Tryk på knappen og tjek status på GPS signal
GPS signal status
GPS satellite
serial numbers
12
11
9
10
Historik ruter
9 Historik ruter: Vælge dato for den rute du søger.
Select the first line to get the data from the first
position among all positions of the history
routes.
11
GPS og LBS
GPS: Når GPS-signalet er godt, bruger trackeren GPS netværket til at
fastsætte lokationen
LBS: Når GPS-signalet er svagt, bruger trackeren mobiltelefonens netværk til
at lokalisere positionen. Nøjagtigheden kan variere fra 100 til 300 meter i
byområder, og fra 500 m til 2 km i landdistrikterne.
1
2
3
4
5
Parameterindstillinger
Vælg tracker måde: vælg melle de mange
Ændre kalde navn
Reports tider
Alarm nummer (når signalet lavt batterie
Time zone
muligheder
Indstil, hvor ofte du vil have de data, der
skal gemmes I historiken . Det anbefales
ikke at indstille en frekvens på mindre
end 5 minutter for at spare på batteriet.
Press here to
get the data
list for each
location of
the route.
Lande kode
Her indtastes mobilnummert til når
batteriet er lavt
2
For Android, please download the application
by scanning the QR code on the left (use a QR
code scanner only / Flash code scanners are
not compatible). Use the "Settings" icon to
select the language.
Tracker installation
*During the
charging,
the red LED lightens
until full charge is
completed, and then
turns off.
1. Charge the tracker for 2 hours.
Warning: The unit must be turned off
during charging.
2. Open the back lid, insert the SIM card, put back the back lid, and then lock
the screw.
Insert SIM card
GPS DOG
TRACKER
For iOS, please download the application by
scanning the QR code on the left (use a QR
code scanner only / Flash code scanners are not
compatible). The language will automatically be
one among the languages of the application:
French, English, Russian, German, Dutch,
Portuguese, Chinese, or English by default.
1
Delete the PIN code of the SIM card of the
tracker
Warning: SIM card not included. A standard SIM card with GPRS
data transfer is required (30 MB Data recommended). The SIM card
APN must not have a username or password. Link to find the
operator APN compatible with the tracker:
http://wiki.apnchanger.org/country. e.g. for germany:
Http://wiki.apnchanger.org/germany
Delete the PIN code of the SIM card with your phone. Insert the
SIM card of the tracker in your phone and delete the PIN code.
To plug
the
charger
cable
Turn on: press
the power key for 5
seconds. Each LED blink
once together.
Turn off: press
the power key for 5
seconds.
All LED blink once in
turns.
LED Indicator:
Red: Power on
Blue: GPS/LBS
Orange: GSM/GPRS
3. Thread the collar into the docking
4. Follow the arrow, put the strap and tracker together, spin and lock to
complete installation
Lock Unlock
Arrows
5. Apply the silicon band to the tracker to strengthen the fixation of both parts.
Deleting the PIN code of the SIM card depends on your phone
model. Refer to the user guide of your phone or contact the
customer service of your mobile operator.
3
APN Setup of the tracker
Warning: Please be sure to configure the SIM card APN before using the
device. The SIM card APN must neither have a username or a password.
To set up APN SIM card, send the following text message to the SIM card
phone number tracker: 510 # 0000 # APN of SIM card.
* If you do not know the APN of the SIM card, contact the customer service
of your mobile operator.
For example, the APN of O2
operator in Germany is
« surfo2 »
510#0000#surfo2
Then press "Send".
After receiving the answer:
SETUP OK: APN = surfo2
IP = 59.120.198.208:6969, you
can start using the tracker.
6
Display and hide the tracker
After adding your tracker, the default display status of the device is ON, and
your tracker appears on the map.
Press ON/OFF to change the display status of the device on the map. When
the status is OFF, the device is not displayed on the map.
4
Map - Icons
1. Device: allows you to add, delete, view or
hide a tracer
2. Map: Display the background map in
"plan" mode
3. Settings: Remote parameter settings of
the selected tracker
4. Tracker’s icon: Change the icon of the
selected tracker
5. Your current position: viewing the
phone's position on the map
6. Direction from your current position to the
tracker
7. Your position on the map
8. Displaying the map: maps, satellite or
Street View
9. History data of the positions of the
tracker
10.Tracker position on the map
11.Select the tracker
12.GPS signal status
13.Address of the tracker position
14.IMEI of the tracker / date, time and
refresh the tracker's position
15. Routes taken by the tracker
7
Change your Icon
4 Change icon picture: choose a picture from default picture / Album / Take
Picture:
5
Add and delete a tracker
Press "Device" on the application.
Two way to add the device:
1. Enter the IMEI number sticked
on the tracker, and then press
“Create” to add the tracker.
2. Scan the IMEI barcode to add
the tracer.
8
Delete the tracer
1. Press【Delect Device】
2. Press 【Delete】
Checking GPS signal
Warning: after 3 minutes without movement, the device goes into sleep mode
(GSM / GPS off). In standby mode, the tracker does not work. Gently shake
the tracker to reactivate.
4
11 Select the tracker: when you have multiple devices registered, you can
select the one you want to check.
12 GPS signal status: press this button to check the status of the GPS signal
GPS satellite
GPS signal status serial numbers
12
11
9
10
History route
9 History routes: Select the date of the route you want to follow.
Select the first line to get the data from the first
position among all positions of the history
routes.
GPS and LBS
GPS : When the GPS signal is good, the tracker works on GPS to fix the
location
LBS : When the GPS signal is weak, the tracker uses the cell phone network
to locate the position. The accuracy might vary from 100 to 300 meters in
urban areas and from 500 m to 2 kms in rural areas.
11
Parameter settings
1 Selection of the tracker: Select the tracker
remote setting.
2 Change Nickname
3 Report time
4 Urgent number (when battery is low)
5 Time zone
among multiple devices for
Set how frequently you want the data to
be saved in the history. It is suggested not
to set a frequency less than 5 minutes to
save battery life.
Press here to
get the data
list for each
location of
the route.
Country
code
Here the mobile number to contact
when the battery is low.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising