เครื่องซักผ า คู มือการใช งาน

เครื่องซักผ  า คู  มือการใช  งาน
EWF14113
EN
Washing Machine
User Manual
TH
เครื่องซักผา
คูมือการใชงาน
2
34
2
www.electrolux.com
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings
with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has
been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the
knowledge that you’ll get great results every time. Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information, buy accessories
& spare parts, online product registration : www.electrolux.com
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.When contacting Service, ensure that
you have the following data available. The information can be found on the rating plate.
Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.
Subject to change without notice.
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION
1.1 Conditions Of Use ........................................................................................................
1.2 Child Safety ..................................................................................................................
1.3 Child Safety Device (Door Block Button) .....................................................................
1.4 General Safety .............................................................................................................
1.5 Installation ....................................................................................................................
1.6 Use ..............................................................................................................................
4
4
5
5
6
6
2. PRODUCT DESCRIPTION
2.1 Parts ............................................................................................................................ 7
2.2 Product Feature .......................................................................................................... 8
2.3 Accessories ................................................................................................................. 9
3. CONTROL PANEL
3.1 Control Panel Description ........................................................................................... 10
3.2 Display......................................................................................................................... 10
3.3 Program Chart ............................................................................................................. 11
3.4 Program Options Compatibility..................................................................................... 12
3.5 Options ........................................................................................................................ 12
3.6 Settings ........................................................................................................................ 14
3.7 Start/Pause (
) and Add Clothes ( ) Touchpad .................................................... 14
4. BEFORE FIRST USE ....................................................................................................... 15
ENGLISH
3
CONTENTS
5. DAILY USE
5.1 Loading The Laundry.................................................................................................... 15
5.2 Using Detergent And Additives .................................................................................... 16
5.3 Options Setting ............................................................................................................ 17
5.4 Starting A Cycle............................................................................................................ 17
5.5 Interruption Of A Program ............................................................................................ 17
5.6 Changing A Program ................................................................................................... 17
5.7 Changing The Options ................................................................................................ 17
5.8 Opening The Door........................................................................................................ 17
5.9 At The End Of The Program ........................................................................................ 18
5.10 When The Washing Program Is Completed, But There Is Water In The Drum ......... 18
5.11 AUTO Off Mode ......................................................................................................... 18
6. WASHING HINTS
6.1 Sorting The Laundry .................................................................................................... 19
6.2 Temperatures ............................................................................................................... 19
6.3 Before Loading The Laundry........................................................................................ 19
6.4 Maximum Loads ........................................................................................................... 19
6.5 Removing Stains .......................................................................................................... 19
6.6 Detergents Type And Quantity Of Detergent ............................................................... 20
7. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS ................................................................ 21
8. CARE AND CLEANING
8.1 External Cleaning ........................................................................................................ 21
8.2 Descaling ..................................................................................................................... 21
8.3 After Each Wash .......................................................................................................... 21
8.4 Maintenance Wash With “Tub Clean” Program ........................................................... 22
8.5 Cleaning The Dispenser Drawer .................................................................................. 22
8.6 Cleaning The Drawer Recess ...................................................................................... 22
8.7 Cleaning The Pump...................................................................................................... 22
8.8 Cleaning The Water Inlet Filter .................................................................................... 24
8.9 Frost Precautions ......................................................................................................... 25
9. TROUBLESHOOTING
9.1 Possible Failures ........................................................................................................ 26
9.2 Emergency Door Opening ........................................................................................... 28
10. TECHNICAL DATA .......................................................................................................... 29
11. INSTALLATION
11.1 Unpacking ................................................................................................................ 30
11.2 Positioning ................................................................................................................ 31
11.3 Water Inlet ................................................................................................................. 32
11.4 Water Drainage ......................................................................................................... 32
11.5 Electrical Connection ................................................................................................. 33
12. ENVIRONMENT CONCERNS
12.1 Packaging Materials .................................................................................................. 33
12.2 Old Machine ............................................................................................................... 33
12.3 Ecological Hints ......................................................................................................... 33
4
1.
www.electrolux.com
SAFETY INFORMATION
1.1 Conditions Of Use
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●
●
Farm houses
By clients in serviced apartments, holiday apartments
and residential type environments.
In the interest of your safety and to ensure the correct
use, before installing and first using the appliance, read
this user manual carefully, including its hints and
warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is
important to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and safety
features.
Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on
appliance use and safety.
1.2 Child Safety
●
This washing machine is not intended for use by
young children or infirm persons without supervision.
●
Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
●
The packaging components (e.g. plastic film,
polystyrene) can be dangerous to children - danger of
suffocation! Keep them out of children’s reach.
●
Keep all detergents in a safe place out of children’s
reach.
ENGLISH
●
Make sure that children or pets do not climb into the
drum.
●
This machine is provided with child safety lock option
( ) to prevent children playing with the control
panel. (see page 14)
1.3 Child Safety Device (Door Block Button)
When you activate this device, you cannot close the
door. This prevents children or pets being locked in the
drum.
●
To activate this device,
rotate the button
(WITHOUT pressing it)
inside the door clockwise
until it stops. If necessary
use a coin.
●
To disable this device and restore the possibility of
closing the door, rotate the button counter-clockwise
until the groove is vertical.
1.4 General Safety
● It is dangerous to alter the specifica-
tions or attempt to modify this product
in any way.
● During high temperature wash
program the door glass may get hot.
Do not touch it!
● Make sure that small pets do not
climb into the drum. To avoid this,
please check inside the drum before
using the appliance.
● Any objects such as coins, safety
pins, nails, screws, stones or any
other hard, sharp material can cause
extensive damage and must not be
placed into the machine.
● Wash small items such as socks,
laces, washable belts etc in a
washing bag or pillow case as it is
possible for such items to slip down
between the tub and the inner drum.
● Only use manufacturer’s
recommended quantities of fabric
softener and detergent. Damage to
the fabric or appliance can occur if
you exceed the recommended
amount.
● Do not use your washing machine to
wash articles with whalebones,
material without hems or torn
material.
5
6
www.electrolux.com
● Always unplug the appliance and turn
May cause electric shock! if the
machine is not connected to an
earthed/ground system. DO NOT
touch the wet clothes and metal
parts.
off the water supply after use, clean
and maintenance.
● This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
● Under no circumstances should you
attempt to repair the machine
yourself. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause
injury or serious malfunctioning.
Contact your local Service Centre.
Always insist on genuine spare parts.
1.5 Installation
1.6 Use
●
This appliance is designed for
domestic use. It must not be used for
purposes other than those for which
it was designed.
●
Only wash fabrics which are
designed to be machine washed.
Follow the instructions on each
garment label.
●
Do not overload the appliance. See
the relevant section in the user
manual.
●
Before washing, ensure that all
pockets are empty and buttons and
zips are fastened. Avoid washing
frayed or torn articles and treat stains
such as paint, ink, rust, and grass
before washing.
●
Garments which have been in
contact with volatile petroleum
products should not be machine
washed. If volatile cleaning fluids are
used, care should be taken to ensure
that the fluid is removed from the
garment before placing in the
machine.
●
Never pull the power supply cable to
remove the plug from the socket;
always take hold of the plug itself.
●
Never use the washing machine if
the power supply cable, the control
panel, the working surface or the
base are damaged so that the inside
of the washing machine is accessible.
● This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
● When unpacking the appliance, check
that it is not damaged. If in doubt, do
not use it and contact the Service
Centre.
● All packing and transit bolts must be
removed before use. Serious damage
can occur to the product and to
property if this is not adhered to. See
relevant section in the user manual.
● After having installed the appliance,
check that it is not standing on the
inlet and drain hose and the worktop
is not pressing the electrical supply
cable.
● If the appliance is installed on a
carpeted floor, please adjust the feet
in order to allow air to circulate freely.
● Always be sure, that there is no water
leakage from hoses and their
connections after the installation.
● Any plumbing work required to install
this appliance should be carried out
by a qualified plumber.
● Any electrical work required to install
this appliance should be carried out
by a qualified electrician.
ENGLISH
7
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
2.1 Parts
3
4
5
1
Worktop
2
Detergent/Softener Dispenser
For more information see page 16.
3
Control Panel
4
Door
5
Door Handle
6
Drain Pump Filter
For more
information see
page 23.
6
7
8
9
10
7
Level Adjustment
Feet (Front)
8
Drum Light
9
Drum Lifter
10 Rating Label
11 Child Safety Device
For more information see
page 5.
11
12 Transit Bolt
13 Mains Cable
14 Transit Bolts + Hose Support
12
15 Water Inlet Hose
16 Water Drain Hose
13
17 Level Adjustment
Feet (Back)
14
CAUTION !
15
16
17
All transit bolts (3 pcs) must be
removed before using the
appliance.
8
www.electrolux.com
2.2 Product Feature
●
Load Sensor
This machine has “Load Sensing
Device” which shows how much load
you put in the machine and maximum
load recommended for selected wash
program.
Maximum load
Load
capacity of
Weight
selected program.
- The display will show “Loading
completed” when max limit is
reached for selected program.
- On the display, the weight of the
laundry updates by 0.5 kg steps.
- The weight is a general indication
that changes with the type of the
laundry.
- If you exceed the max weight limit
of a program, the max limit number
will flash along with buzzer warning
sound.
The display shows these
indicators when the door is
open.
The weight shown on display
is an approximate weight only.
For correct operation of the
load sensor, activate the
appliance and set a wash
program BEFORE loading the
laundry in the drum.
●
Detergent Quantity Indicator
The text bar also gives the indication
about the detergent quantity, when the
door is closed after the laundry load.
By default, the detergent quantity
indication is given as a percentage.
100% is the maximum detergent
quantity (quantity as per the product
manufacturers’ instructions) that you
can put in the “
” compartment of
the detergent drawer.
You can set the indication as “ml” to
have more precision, by pressing
and
at the same time for
approximately 3 seconds.
- The message “Set dosage
detergent” comes on in the text
bar.
- Press “ ” repeatedly to set the
detergent dosage to maximum
manufacturer recommendation on
the packaging which is the 100%
equivalent.
- For the maximum detergent
quantity, see the detergent
manufacturer recommendation
on packaging.
You can set 100% equivalent
0 ml to 330 ml.
- Press
to confirm.
ENGLISH
2.3 Accessories
●
Plastic Caps
To close the holes on the rear side of
the cabinet after the removal of the
transit bolts.
●
Plastic Hose Guide
To connect the drain hose on the edge
of a sink.
9
10
www.electrolux.com
3. CONTROL PANEL
3.1 Control Panel Description
1
2 3
16
4
5
15
14
6
13
7
12 11
8
10
9
1
Program Touchpads
9
2
Spin Selection Touchpad
10 Start/Pause, Add Clothes Touchpad
3
Temperature Selection Touchpad
11 Add Clothes Function Symbol
4
Save Favourite Program
12 Easy Iron Touchpad
5
Display
13 Time Manager Touchpad
6
Child Lock (see page 14)
14 Vapour Touchpad
7
Rinse Plus Touchpad
15 UltraMix Touchpad
8
Delay End Touchpad
16 On/Off Button
3.2 Display
P
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
A
O
B
NM
C
D
E
L
Wash Temperature
Cold Water Icon
Load Weight
Maximum Load Capacity Of Selected
Program
Time Manager Icon
Washing Cycle Time/Delay End Time
Delay End Icon
Rinse Plus Icon
Child Lock Icon
Door Lock Icon
Prewash Touchpad
F
G
H
K
K)
L)
M)
N)
O)
P)
J I
Text Bar
Vapour Icon
Ultramix System Icon
Extra Silent Icon
Spin Speed
Rinse Hold Icon
“C” and “D” are only displayed
when door is open.
ENGLISH
11
3.3 Program Chart
Max. Load
(Dry Clothes) ;
Type of load and soil level
Max. Spin
Speed
Program ;
Temperature
range
Cottons ;
to 90 °C
11 kg ;
1400 rpm
White and coloured cotton. (Adjust wash time according to
soil level. See Time Manager table on page 13)
Mixed ;
to 60 °C
4 kg ;
1200 rpm
Synthetic or mixed fabric items. (Adjust wash time according
to soil level. See Time Manager table on page 13)
2)
Delicates ; 4 kg ;
1200 rpm
to 40 °C
Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
(Adjust wash time according to soil level. See Time Manager
table on page 13)
Daily 60 ;
30 °C to 60 °C
5.5 kg ;
1400 rpm
Coloured cotton e.g. shirts, blouses, towels and
undergarments with normal level of soil.
Quick 18 ;
30 °C
1.5 kg ;
800 rpm
Lightly soiled synthetics or mixed fabrics.
Refresh
This cycle removes odours and helps to
1.5 kg ;
Clothes tumble dewrinkle the laundry.
in vapour.
Do not add detergent.
Favourite
-
Recall you favourite program.
More >> (Press this program touchpad repeatedly to find more program as list below)
- Baby Care ;
to 40 °C
4 kg ;
1200 rpm
Baby cotton clothes and delicate knitting items with
normal soil.
- Sports ;
30 °C
2.5 kg ;
800 rpm
- Wool ;
to 40 °C
2 kg ;
1200 rpm
A gentle program designed for mixed fabrics found
in delicate clothes.
Specially tested program for woollen garments
bearing the “Pure new woollen, non-shrink, machine
washable” label.
White and colourfast cotton. Set this program to have a
good washing results and decrease the energy
consumption. The time of the washing program is
extended.
- Energy Saver ;
11 kg ;
40 °C and
1400 rpm
1)
60 °C
- Spin
- Rinse + Spin
- Bedding ;
to 60 °C
11 kg ;
1400 rpm
11 kg ;
1400 rpm
3 kg ;
800 rpm
- Heavy Duty ; 11 kg ;
40 °C to 90 °C 1400 rpm
- Tub Clean ;
-
To spin the laundry and drain the water in the drum.
To rinse and spin the laundry.
Special program for one synthetic blanket, duvet,
bedspread and so on. (Adjust wash time according to soil
level. See Time Manager table on page 13)
For a heavily soiled cotton wash load.
For cleaning the tub.
1) Energy Saver program with 60degC option selected is recommended to wash a normally
soiled cotton load at rated load capacity, and is the water and energy rating label program.
{in accordance with TISI1462 (IEC 60456 4th edition)}
2) Symbol “
” represents Cold water.
12
www.electrolux.com
3.4 Program Options Compatibility
Program
Spin
1)
Option No Spin Rinse Hold Extra Silent
Cottons
Mixed
Delicates
Daily 60
Quick 18
Vapour Refresh
Baby Care
Sports
Wool
Energy Saver
Spin
Rinse + Spin
Bedding
Heavy Duty
Tub Clean

































     
     
   



X



 X
 

X

X

 
   X



  
 X
 
X

) Can select and disable option.
X ) Cannot disable option
1 ) Vapour option can be combined with temperature 40 to 90 °C only.
3.5 Options
Temperature Touchpad (
)
Press this touchpad repeatedly to
increase or decrease the wash temperature if you want your laundry to be
washed at a temperature different from
the one proposed by the washing
machine.
Spin Selection Touchpad (
)
Press this touchpad repeatedly to increase
or decrease the spin speed or select
Rinse Hold, if you want your laundry to be
spun at a speed different from the one
proposed by the washing machine.
● No Spin (
)
No spin option eliminates all the spin
phases and increase the number of
rinses.
● Extra Silent (
)
By selecting this option, the machine
will not drain the water of the last rinse
to avoid wrinkling the laundry. All
spinning phases are suppressed.
This washing cycle is very quiet, and
can be selected at night or other
appropriate times.
The door stays locked with the
water in the drum. To continue
the cycle, you must press
(Start/Pause).
● Rinse Hold (
)
By selecting this option the water of
the last rinse is not emptied out and
the drum turns regularly to prevent the
laundry creases.
The door is still locked to indicate that
the water must be emptied out.
The door stays locked with the
water in the drum. To continue
the cycle, you must press
(Start/Pause).
Rinse Plus Touchpad (
)
This option is recommended for people
who are allergic to detergents, and in
areas where the water is very soft. Press it
to add two rinse phases to a program. The
indicator of this option will be on.
ENGLISH
Delay End Touchpad (
)
Prewash Touchpad (
13
)
Before you start the program, this option
makes it possible to define the end of the
washing program from minimum of 1 hour
to maximum of 19 hours.
Select this option if you wish your laundry
to be pre-washed before the main wash.
Use this option for heavy soil. The
indicator of this option will be on.
If program duration is longer than 3
hours, minimum Delay End option
starts from 4 hours.
Press the Delay End touchpad to choose
the end time as you wish. The display
shows the number of hours and the
indicator beside the touchpad is on.
When you set this function, put the
detergent into the “
” compartment.
This option must be selected
after choosing the wash
program, and before pressing
the “Start/Pause” touchpad.
For example, if the program duration of
your selected program is 3.20 hours and
you define the “Delay End” time to 6
hours. This means your wash program
will finish in 6 hours. (See diagram)
This function increases the program
duration.
Time Manager (
)
This option allows you to adjust the wash
time. Press this touchpad repeatedly to
decrease or increase the wash time
according to the soil level of your wash.
Use the table below as a guide.
Soil Level
Light Medium Normal Heavy
Wash Level
“Delay End” Time : 6 hrs.
Countdown
2.40 hrs.
Pressed
Start/Pause
Working Cycle
3.20 hrs.
Start the
Program
End of
Cycle
After selecting Delay End time, press
Start/Pause touchpad to start the
program. Machine will then countdown
and update time on the display every
hours until it reaches the starting point of
the wash cycle.
If you wish to modify or cancel Delay End
option after starting the program, follow
the steps below:
- set the washing machine to PAUSE by
pressing “Start/Pause” touchpad;
- deselect this option by pressing “Delay
End” touchpad repeatedly till the
display shows delay time “ ”;
- press the “Start/Pause” to start the
program.
Easy Iron Touchpad (
)
When selecting this option, the laundry is
gently washed and spun to avoid
creasing. In this way, ironing is easier.
The indicator of this option will be on.
Vapour Touchpad (
)
Select this option to add approximately
30 minutes of tumbling in vapour during
the wash cycle. Vapour helps open fabric
fibers up to allow laundry additives to
release tough stains. The indicator of this
option will be on.
NOTE:
● Vapour may not necessarily be visible
inside the drum during a vapour wash
cycle. Vapour is created below the
drum and allowed to naturally rise into
the clothes.
● Vapour may not be present during the
entire vapour wash cycle.
● Vapour function is more effective with
half load.
● At the end of the Vapour cycle, the
clothes will be warmer, softer and
detached from the drum.
If Vapour option is selected, rinse
temperatures will be elevated.
During a vapour cycle, you may
notice vapour exiting from the drain
hose of the washing machine, this
is normal and there is no cause for
alarm.
14
www.electrolux.com
UltraMix (
)
When you select this option, the detergent
is blended and dissolved in water within a
“pre-mixing technology” chamber. This will
activate the active ingredients of the
detergent before circulating the water onto
the clothes.
NOTE:
This option is strongly recommended
for Cold wash.
As “UltraMix (
)” feature enhances
the detergent activation. Please
reduce the detergent dosage if you
see foam covering the glass door
completely.
3.6 Settings
Save Favourite Program (
)
Program settings that are frequently used
can be saved (e.g. Cotton, 60°C, 1200
rpm, with Prewash and Rinse Plus).
To program/re-program Favourite with
your own selections and save them,
proceed as follows:
1. Put machine in Stand-By mode.
2. Select your desired wash settings.
3. To save favourite program, press
“Temp” and “Spin” touchpads at the
same time until the display shows the
wording “Program Saved”.
To recall the favourite wash program,
press “Favourite (
)” program.
You will get acknowledgement on the
screen when the Favourite program is
loaded.
You can recall a favourite wash program
ONLY when the washing machine is in
the program selection mode. Otherwise
touching Favourite will have no effect.
Child Safety Lock Option (
)
Your appliance is provided with CHILD
SAFETY LOCK which permits you to
leave the appliance unsupervised with
the door closed without having to worry
that children might be injured by or cause
damage to the appliance.
Set this option after pressing the
Start/Pause touchpad.
To set “Child Lock” option:
● To activate the function, press
“Rinse + (
) and Easy Iron (
)”
touchpads at the same time until the
display shows the symbol .
The touchpads are locked
(except for the On/Off button).
● To deactivate the function, press
“Rinse + (
) and Easy Iron (
)”
touchpads at the same time until the
symbol “ ” goes off.
This function remains enabled
even after the appliance is
switched off.
Enabling/Disabling End-Of-Wash
Buzzer
This setting permits you to either enable
or disable the buzzer at the end of the
program. As an example, you might wish
to disable this buzzer when you start a
wash when going to bed, so that when the
wash finished approximately 1 hour later,
it will not disturb you through the night.
Error warning beeps such as critical
faults are not disabled.
To disable the buzzer sound, press
“Easy Iron (
) and Prewash (
)”
touchpads at the same time for 3
seconds, and listen for “BEEP, BEEP”.
To return to default configuration press
these 2 touchpads at the same time for 3
seconds, and listen for “BEEP”.
3.7 Start/Pause (
) and
Add Clothes ( ) Touchpad
This touchpad has 2 functions:
● Start/Pause (
)
After you have selected the desired
program and options, press this
touchpad to start the machine. The
Start/Pause pilot light will stop flashing
and remain lit until the water level is
above the bottom edge of the door then
pilot light goes OFF. If you have
selected a “Delay End” option, the
countdown will begin and will be shown
in the display.
To interrupt a program which is running,
press this touchpad to pause the
machine, the Start/Pause pilot light
flashes.
ENGLISH
To restart the program from the point at
which it was interrupted, press this
touchpad again, the Start/Pause pilot
light will stop flashing.
● Add Clothes (
)
You can only add clothes if
“Start/Pause” pilot light is lit.
While running a program, you may add
clothes by:
15
1. Pressing the “Start/Pause”
touchpad to pause the program.
2. Wait for the machine to come to a
complete stop before opening the
door.
3. Add clothing and close the door.
4. Resume the program by pressing
“Start/Pause” touchpad again.
4. BEFORE FIRST USE
During installation or before first use you
may observe some water in the machine.
This is a residual water left in the
machine after a full functional test in the
factory to ensure the machine is
delivered to customers in perfect working
order and is no cause for concern.
3. Select a Cottons cycle at 90 °C,
without any laundry in the machine, to
remove any manufacturing residue
from the drum and tub then start the
machine.
1. Ensure that the electrical and water
connections comply with the
installation instructions.
2. Put 2 litres of water in the detergent
compartment for washing phase. This
activates the drain system.
5. DAILY USE
5.1 Loading The Laundry
1. Turn the water tap on.
2. Connect the main plug to the main
socket.
3. Press the On/Off button to turn on the
washing machine. Touch one of the
Program Icons to choose the wash
program you require.
For correct operation of the load
sensor, activate the appliance and
set a wash program BEFORE
loading the laundry in the drum.
(see page 8)
4. Check and remove objects (if there
are any) that could be trapped in the
fold.
5. Place the laundry in the drum, one
item at a time, shaking them out as
much as possible. (Refer to page 19
“WASHING HINTS”)
6. Close the door.
CAUTION
Make sure
that no
laundry
remains
between the
seal and the door.
16
www.electrolux.com
5.2 Using Detergent And
Additives
IMPORTANT: Please read
“Detergents Type and
Quantity of Detergent”on
page 20 before use.
1. Detergent Dispenser Drawer
The detergent dispenser is divided
into three compartments.
When you use the liquid
detergent:
- Do not use gelatinous or thick
liquid detergents.
- Do not put more liquid than the
maximum level.
- Do not set the “Prewash” phase.
- Do not set the “Delay End”.
2. Measure out the detergent and the
fabric softener;
- Pull out the dispenser drawer until
it stops.
- Measure out the amount of
detergent required, pour it into the
main wash compartment.
Compartment “MAIN WASH”
This compartment is used for
detergent on all programs.
Compartment “PREWASH”
This compartment is only used for
detergent when a Prewash is
selected.
- If you wish to carry out the
“Prewash” phase, pour it into the
compartment marked
.
- If required, pour fabric softener into
the compartment marked “
”.
Compartment “SOFTENER”
This compartment is used for fabric
conditioner and starching agent.
Detergent flap
Flap for powder or liquid detergent.
PO
PO
SI
WDE TION
R DE US
TE ING
RG
EN
T
- Position down : for liquid
detergent.
- Position up : for powder detergent
(factory setting).
The amount used must not
exceed the “MAX” mark in
the drawer.
If you use thick softeners it is
recommended to dilute with
water.
- Close the drawer gently.
Residues of detergent, softener
and water may remain in the
dispenser. It is recommended to
clean the dispenser regularly to
remove any residue.
ENGLISH
5.3 Options Setting
5.5 Interruption Of A Program
1. If you want your laundry to be spun or
use temperature different from the one
proposed by the washing machine,
pess the Spin “ ” and the
temperature “ ” touchpads
repeatedly to change the spin speed
and temperature.
Press the option touchpads, if you
want your laundry to be washed with
special functions.
- To pause, press Start/ Pause. The
indicator will start flashing.
NOTE
- Different functions can be combined
which is dependent on the program
selected.
- If an option is not compatible with the
wash program selected, the message
“Not Available” will flash on display
along with buzzer sound.
2. If you want to adjust washing time,
press the “Time Manager ( )”
touchpad repeatedly to increase or
decrease washing time. See Time
Manager guide on page 13.
If you want to define the end of the
washing program, press the “Delay End
( )” touchpad repeatedly to choose
your washing machine working time.
5.4 Starting A Cycle (
)
To start a program, press the
Start/Pause touchpad. The
corresponding pilot light will stop
flashing and a default program duration
will be displayed on the screen.
NOTE
- If you press any touchpad while a
program is operating, the message
“Not Available” will flash on display
along with buzzer sound. (except
Start/Pause touchpad and On/Off
button)
After approx. 15 minutes from the
start of a program:
- The appliance will automatically
adjust the selected program duration
according to the type and size of the
load.
- The display will show adjusted
program duration.
17
- Press the Start/Pause again. The
program will continue.
5.6 Changing A Program
Changing a running program is possible
only by switching off the appliance.
- Press the “On/Off” button to cancel
the program and to turn off the
appliance.
- Press the “On/Off” button again to
start the appliance.
Now you can set a new wash program
and change any available options. Press
Start/Pause to start the new program.
The appliance will not drain the
water (except programs; Refresh,
Spin, Rinse + Spin, Tub Clean).
5.7 Changing The Options
It may be possible to change some of the
options after a wash program has started.
1. Press the touchpad Start/Pause. The
indicator will start flashing.
2. If available change the options that
you wish.
3. Press Start/Pause again. The program
will continue.
5.8 Opening The Door
While a program or the Delay End is
operating, the appliance door is locked
and the display shows the indicator “
”.
First, set the machine to PAUSE by
pressing the “Start/Pause” touchpad. Wait
until the door lock indicator “
” goes off,
then the door can be opened.
If the door lock indicator “
” does not
disappear, this means that the machine
is already heating and the water level is
above the bottom edge of the door or the
drum is turning. In this case the door
CAN NOT be opened. If you need to
open it, you must drain the water to open
the door.
In case of emergency please
refer to “Emergency door
opening” on page 28.
18
www.electrolux.com
5.9 At The End Of The Program
-
The appliance stops automatically.
The acoustic signal will operate.
The display will show “ ”.
The indicator of the touchpad
Start/Pause goes off.
The door lock indicator “
” goes off.
Remove the laundry from the
appliance. Make sure that the drum is
empty.
Keep the door partly open, to prevent
the mildew and odours.
Turn off the water tap.
At the end of the program, the time
remaining can suddenly decrease
from 7 minutes or less to 0 due to the
overestimated total program time
during the load sensing phase. In
some cases (with perfectly balanced
load) the program time can be shorter
than the time estimated after the load
sensing phase is completed. This is a
normal behavior of the machine and
not a cause for concern as it does not
compromise its performance.
5.10 When The Washing
Program Is Completed, But
There Is Water In The Drum
(Option “Rinse Hold” or “Extra Silent”
is used)
- The drum turns regularly to prevent
the creases in the laundry.
- The indicator “Start/Pause” flashes to
remind you to drain the water.
- The door lock indicator “
” is on.
The door stays locked.
You must drain the water to open the
door.
To drain the water:
1. Press the “Start/Pause ” touchpad.
The appliance drains the water and
spins with the maximum spin speed
for selected program.
Alternatively, before pressing the
“Start/Pause” touchpad, you can press
the “Spin ” touchpad to change the
spin speed. You can select “No Spin”,
if you want the machine to only drain
the water.
2. When the program is completed and
the door lock indicator “
” goes off,
you can open the door.
3. Press the “On/Off” button to deactivate
the appliance.
NOTE:
After approximately 18 hours, if you do
not press Start/Pause touchpad, the
appliance will drain and spin automatically (except for “Wool” program) .
5.11 AUTO Off Mode
The AUTO Off mode automatically
deactivates the appliance to decrease
the energy consumption when:
You do not press any buttons for 5
minutes before you press
“Start/Pause”.
Press the “On/Off” button to
activate the appliance again.
After 5 minutes from the end of the
washing program.
- Press the “On/Off” button to
reactivate the appliance. Display will
show the end of the last wash.
- Press any touchpad again to show
the last wash program.
- Touch the program touchpad to set a
new wash program.
ENGLISH
19
6. WASHING HINTS
6.1 Sorting The Laundry
Follow the wash code symbols on each
garment label and the manufacturer’s
washing instructions. Sort the laundry as
follows: whites, coloureds, synthetics,
delicates, woollens.
6.2 Temperatures
90°C
For normally soiled white cottons
and linen (e.g. teacloths, towels,
tablecloths, sheets...).
60°C
50°C
For normally soiled, colourfast
garments (e.g. shirts, night
dresses, pajamas....) in linen,
cotton or synthetic fibres and for
lightly soiled white cotton
(e.g.underwear).
40°C
30°C
Cold
For delicate items (e.g. net
curtains), mixed laundry
including synthetic fibres and
woollens bearing the label pure
new wool, machine washable,
non-shrink.
6.3 Before Loading The Laundry
Make sure that no metal objects are
left in the laundry (e.g. hair clips,
safety pins, pins).
Button up pillowcases, close zip
fasteners, hooks and poppers. Tie any
belts or long tapes.
Wash bras, pantyhose and other
delicates in a mesh laundry bag, which
you can purchase from your
supermarket.
Make sure that you wash lint collectors
separately from lint producers.
Never wash whites and coloureds
together. Whites may lose their
“whiteness” in the wash.
New coloured items may run in the first
wash; they should therefore be
washed separately the first time.
Remove persistent stains before
washing.
Rub particularly soiled areas with a
special detergent or detergent paste.
Treat curtains with special care.
Remove hooks or tie them up in a bag
or a net.
6.4 Maximum Loads
Recommended loads are indicated in the
program charts. General rules:
Cotton, linen:
drum full but not too
tightly packed;
drum no more than
half full;
Delicate fabrics drum no more than
and woollens: one third full.
Synthetics:
Washing a maximum load makes the
most efficient use of water and energy.
For heavily soiled laundry, reduce the
load size.
6.5 Removing Stains
Stubborn stains may not be removed by
just water and detergent. It is therefore
advisable to treat them prior to washing.
Blood: treat fresh stains with cold water.
For dried stains, soak overnight in water
with a special detergent then rub in the
soap and water.
Oil based paint: moisten with benzine
stain remover, lay the garment on a soft
cloth and dab the stain; treat several
times.
Dried grease stains: moisten with
turpentine, lay the garment on a soft
surface and dab the stain with the
fingertips and a cotton cloth.
Rust: oxalic acid dissolved in hot water or
a rust removing product used in cold
water. Be careful with rust stains which
are not recent since the cellulose
structure will already have been damaged
and the fabric tends to hole.
20
www.electrolux.com
Mould stains: treat with bleach, rinse
well (whites and fast coloureds only).
Grass: soap lightly and treat with bleach
(whites and fast coloureds only).
Ball point pen and glue: moisten with
acetone (*), lay the garment on a soft
cloth and dab the stain.
Lipstick: moisten with acetone (*) as
above, then treat stains with methylated
spirits. Remove any residual marks from
white fabrics with bleach.
Red wine: soak in water and detergent,
rinse and treat with acetic or citric acid,
then rinse. Treat any residual marks with
bleach.
Ink: depending on the type of ink,
moisten the fabric first with acetone (*),
then with acetic acid; treat any residual
marks on white fabrics with bleach and
then rinse thoroughly.
Tar stains: first treat with stain remover,
methylated spirits or benzine, then rub
with detergent paste.
(*) do not use acetone on artificial silk.
6.6 Detergents Type And
Quantity Of Detergent
Low sudsing detergent is required for this
washing machine to prevent oversudsing
problems, unsatisfied washing result and
harm to the machine. Low sudsing
detergents designed for front load
washing machines are labelled “Front
Loading”, “high efficiency”, “HE”, such as
Cold Power for Front Loaders or “Matic”.
Do not use wrong types of detergent,
such as Top Loading, Handwash
detergent or Soap-Based products in
your frontload washing machine. This
can result in excessive suds, longer
cycle time, low spin speeds, poor
rinsing and overloading of the motor.
Quantity of detergent to be used
The choice of detergent and use of
correct quantities not only affects your
wash performance, but also helps to
avoid waste and protect the environment.
Although biodegradable, detergents
contain substances which in large
quantities can upset the delicate balance
of nature.
The choice and quantity of detergent will
depend on ;
type of fabric (delicates, woollens,
cottons, etc.) ;
the colour of clothes ;
size of the load ;
degree of soil ;
wash temperature ; and
hardness of the water used.
Water hardness is classified by so-called
“degrees” of hardness.
Information on hardness of the water in
your area can be obtained from the
relevant water supply company, or from
your local authority.
You may have to try using the detergent
quantity as per manufacturers’
instructions then compare the wash
result to the list below and adjust the
amount of detergent for your future
washes accordingly.
Not enough washing powder causes:
the washload to turn grey,
greasy clothes.
Too much washing powder causes:
sudsing,
reduced washing effect,
inadequate rinsing.
Use less detergent if:
you are washing a small load,
the laundry is lightly soiled,
large amounts of foam during washing.
ENGLISH
21
7. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS
These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best
way to treat your laundry.
Energetic
wash
Max. wash
Max. wash
Max. wash
Max. wash
temperature temperature temperature temperature
95 °C
60 °C
40 °C
30 °C
DO NOT
wash at all
Hand wash
Delicate wash
Bleaching
Bleach in cold water
DO NOT bleach
Ironing
Hot iron
max. 200 °C
Warm iron
max. 150 °C
Lukewarm iron
max. 110 °C
DO NOT iron
Dry cleaning
Dry cleaning in
all solvents
Dry cleaning in
perchlorethylene,
petrol, pure alcohol,
R 111 & R 113
Dry cleaning in
petrol, pure alcohol
and R 113
DO NOT
dry clean
Drying
Flat
On the line
On clothes
hanger
High
temperature
Low
temperature
Tumble dry
DO NOT
tumble dry
8. CARE AND CLEANING
WARNING! You must DISCONNECT the
appliance from the electricity supply,
before you can carry out any cleaning or
maintenance work.
8.1 External Cleaning
Clean the appliance only with soap and
warm water. Fully dry all the surfaces.
CAUTION! Do not use alcohol,
solvents or chemical products.
8.2 Descaling
The water we use normally contains lime.
It is a good idea to periodically use a
water softening powder in the machine.
Do this separately from any laundry
washing, and according to the softening
powder manufacturer's instructions.
This will help to prevent the formation of
lime deposits.
8.3 After Each Wash
Leave the door open for a while. This
helps to prevent mould and stagnant
smells forming inside the appliance.
Keeping the door open after a wash will
also help to preserve the door seal.
22
www.electrolux.com
8.4 Maintenance Wash With
“Tub Clean” Program
To aid cleaning, the top part of the
additive compartment should be
removed.
With the use of low temperature washes
it is possible to get a build up of residues
inside the drum.
We recommend to use “Tub Clean”
program to clean the drum regularly to
remove any residue.
To run a maintenance wash:
The drum should be empty of laundry.
Select the “Tub Clean” program.
Use a normal measure of detergent,
must be a powder with biological
properties.
Press Start/Pause to start the program.
8.5 Cleaning The Dispenser
Drawer
The washing powder and additive
dispenser drawer should be cleaned
regularly. Remove the drawer by
pressing the catch downwards and by
pulling it out. Flush it out under a tap, to
remove any traces of accumulated
powder.
8.6 Cleaning The Drawer Recess
Having removed the drawer, use a small
brush to clean the recess, ensuring that
all washing powder residue is removed
from the upper and lower part of the
recess. Replace the drawer and run the
rinse program without any clothes in the
drum.
1
8.7 Cleaning The Pump
Regularly examine the drain pump
and make sure that it is clean.
Clean the pump if:
2
3
The appliance does not drain the water.
The drum cannot turn.
The appliance makes an unusual noise
because of the blockage of the drain
pump.
The display shows an alarm code
because of the problem with water
drain.
WARNING!
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
ENGLISH
2. Do not remove the filter while the
appliance is operating. Do not clean
the drain pump if the water in the
appliance is hot. The water must be
cold before you clean the drain pump.
To clean the drain pump:
23
3. Place a suitable water container
below the recess of the drain pump
to collect the water that flows out.
Press the two levers and pull forward
the drainage duct to let the water flow
out.
1. Open the drain pump door.
2. Pull the flap down, then squeeze the
legs on both sides of the cover
together and pull out (as picture).
1
squeeze
the legs
on both
sides
2
pull out
4. When the container is full of water,
put the drainage duct back again and
empty the container. Do step 3 again
and again until no more water flows
out from the drain pump.
24
www.electrolux.com
5. Pull back the drainage duct and turn
the filter counter-clockwise to
remove it.
8.
Clean the filter under the water tap.
9.
Put the filter back in the pump into
the special guides. Make sure that
you correctly tighten the filter to
prevent leakages.
1
2
6. Remove fluff and objects from the
pump (if there are any).
10. Put the flap back and close the
drain pump door.
7. Make sure that the impeller of the
pump can turn. If this does not occur,
contact the service centre.
8.8 Cleaning The Water Inlet
Filter
If your water is very hard or contains
traces of lime deposit, the water inlet
filter may become clogged. It is therefore
a good idea to clean it from time to time.
To clean the water inlet filters:
1.
Close the water tap.
2.
Remove the water inlet hose from
the water tap.
3.
Clean the filter in the inlet hose with
a stiff brush.
ENGLISH
25
8.9 Frost Precautions
If the appliance is installed in an area
where the temperature can be less
than 0 °C, remove the remaining water
from the inlet hose and the
drain pump.
4.
Remove the inlet hose behind the
appliance.
5.
Clean the filter in the valve with a
stiff brush or a towel.
Emergency Drain
1. Disconnect the main plug from the
main socket. Turn off the water tap.
2. Remove the water inlet hose.
3. Remove the drain hose from the rear
support and unhook it from sink or
spigot.
4. Put the end of the drain and inlet hose
in a container. Let the water flow out
of the hoses.
6.
Install the inlet hose again. Make
sure that the couplings are tight to
prevent leakages.
5. When no more water flows, install the
inlet hose and the drain hose again.
NOTE
45°
7.
Open the water tap.
Make sure that the temperature is
more than 0 °C before you use the
appliance again.
26
www.electrolux.com
9. TROUBLESHOOTING
9.1 Possible Failures
Alarm Code:
Certain problems are due to lack of simple
maintenance or oversights, which can be
solved easily without calling out an engineer.
Before contacting your local Service Centre,
please carry out the checks listed below.
Once the problem has been eliminated, press
the Start/Pause button to restart the program.
If after all checks, the problem persists,
contact your local Service Centre.
WARNING! Deactivate the appliance
before you do the checks.
Malfunction
The washing
machine does
not start:
The appliance does not fill with
water properly.
The appliance does not drain
the water.
The appliance door is open or
not closed correctly. Please
check the door!
The main supply is unstable.
Wait until the main supply is
stable.
No communication between
electronic elements of the
appliance. Switch off and
switch on again.
Possible cause => Solution
The door has not been closed. (Error code:
) => Close the
door firmly.
The plug is not properly inserted in the power socket. => Insert the
plug into the power socket.
There is no power at the socket. => Please check your domestic
electrical installation.
The Start/Pause touchpad has not been pressed. => Press the
Start/Pause touchpad.
The “Delay End” has been selected. => If the laundry are to be
washed immediately, cancel the “Delay End”.
The Main supply is unstable. (If
appears in the display.) =>
Wait until the main supply is stable. Appliance will start
automatically.
The water tap is closed. (Error code:
The machine
does not fill the
water:
) => Open the water tap.
The inlet hose is squashed or kinked. (Error code:
the inlet hose connection.
The filter in the inlet hose is blocked. (Error code:
the water inlet hose filter.
The door is not properly closed. (Error code:
door firmly.
The machine fills
then empties
immediately:
The end of the drain hose is too low. (Error code:
relevant paragraph in “water drainage” section.
) => Check
) => Clean
) => Close the
) => Refer to
ENGLISH
Malfunction
The machine
does not empty
and/or does
not spin:
27
Possible cause => Solution
The drain hose is squashed or kinked. (Error code:
) => Check
the drain hose connection.
The drain pump is clogged. (Error code:
) => Clean the drain
filter.
The option “Extra Silent” or “Rinse Hold” has been selected. => Press
Start/Pause touchpad to drain the water or select spin program.
The laundry is not evenly distributed in the drum. => Pause the
machine and redistribute laundry manually.
There is water
on the floor:
Too much detergent or unsuitable detergent (creates too much foam)
has been used. => Reduce detergent quantity and use correct type of
detergent (refer page 20).
Check whether there are any leaks from one of the inlet hose fittings.
It is not always easy to see this as the water runs down the hose;
check to see if it is damp. => Check the water inlet hose connection.
The drain hose is damaged. => Call Service.
Too little detergent or unsuitable detergent has been used. =>
Increase detergent quantity or use different detergent (refer page 20).
Unsatisfactory
washing
results:
Stubborn stains have not been treated prior to washing. => Use
commercial products to treat the stubborn stains.
The correct temperature was not selected. => Check if you have
selected the correct temperature.
Excessive laundry load. => Reduce load.
The program is still running. => Wait until the end of cycle.
The door will
not open:
There is water in the drum. => You must drain the water to open the
door (refer “Opening The Door” on page 17).
This problem may be caused by a failure of the appliance. =>
Contact Service. If you need to open the door, please read carefully
“Emergency door opening” on next page.
The transit bolts and packing have not been removed. => Check the
correct installation of the appliance.
The machine
vibrates or is
noisy:
The support feet have not been adjusted. => Check the correct
levelling of the appliance.
The laundry is not evenly distributed in the drum. => Pause the
machine and redistribute laundry manually.
There is very little laundry in the drum. => Load more laundry.
Unstable floors eg. wooden floors. => Refer to relevant paragraph in
“Positioning” section.
Cycle time
longer than
displayed:
Detergent over dose. => Reduce the detergent quantity or use another
one. (Refer page 20 “Detergents Type And Quantity Of Detergent”).
Machine unbalance. => Redistribute laundry manually in the drum and
start the spin phase again.
28
www.electrolux.com
Malfunction
The cycle is
shorter than the
time displayed.
Spinning starts
late or the
machine does
not spin:
Possible cause => Solution
The appliance calculated a new time according to the laundry load.
The electronic unbalance detection device has cut in because the
laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed
by reverse rotation of the drum.
This may happen several times before the unbalance disappears and
normal spinning can resume. If, after 10 minutes, the laundry is still not
evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case,
redistribute the load manually and select the spin program.
=> Pause the machine and redistribute laundry manually.
The machine
makes an
unusual noise:
Machine not installed properly. => Make sure the levelling of the
appliance is correct. Refer to “Installation”.
Transit bolts or packaging not removed. => Make sure that the
packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to “Unpacking”.
The load may be too small. => Add more laundry in the drum.
No water is
visible in the
drum:
Machines based on modern technology operate very economically using
very little water without affecting performance.
9.2 Emergency Door Opening
In case of power failure or appliance failure, the appliance door remains locked. The wash
program continues when power is restored. If the door remains locked in case of failure, it is
possible to open it using the emergency unlock feature.
Before opening the door:
WARNING!
Make sure that the water temperature and the laundry are not hot. Wait until they
cool down if necessary.
WARNING!
Make sure that the drum is not rotating. Wait until the drum stops rotating if
necessary.
WARNING!
Make sure that the water level inside the drum is not too high. If necessary,
perform an Emergency Drain (see page 25).
ENGLISH
To open the door proceed as follows:
5. Take out the laundry.
1. Press the On/Off button to switch the
appliance off.
6. Close the filter flap.
2. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
3. Open the filter flap.
4. While pulling the emergency unlock
strap (red strap) downward, pull the
door handle to open the door.
29
If you are unable to identify or
solve the problem, contact our
service centre.
Before calling service centre, make
a note of the model, serial number
and purchase date of your
machine: the Service Centre will
require this information.
10. TECHNICAL DATA
Dimensions (Height / Width / Depth)
85 X 60 X 66.9 cm
Power supply (Voltage / Frequency)
220-240 V / 50 Hz
2100 W
Total power absorbed
Minimum fuse protection
Water supply pressure (Maximum / Minimum)
Maximum dry
clothes capacity
Spin speed (Maximum / Minimum)
10 A
0.8 MPa / 0.05 MPa
Cottons
Mixed
Delicates
Daily 60
Quick 18
Refresh
Baby Care
Sports
Wool
Energy Saver
Spin
Rinse + Spin
Bedding
Heavy Duty
11 Kg
4 Kg
4 Kg
5.5 Kg
1.5 Kg
1.5 Kg
4 Kg
2.5 Kg
2 Kg
11 Kg
11 Kg
11 Kg
3 Kg
11 Kg
1400 rpm / 400 rpm
30
www.electrolux.com
11. INSTALLATION
11.1 Unpacking
CAUTION!
All transit bolts and packing must be
removed before using the appliance.
You are advised to keep all transit
devices so that they can be refitted if
the machine ever has to be
transported again.
1. Use gloves. Cut and remove four cut
out straps as shown.
4. Put one of the polystyrene packaging
elements on the floor behind the
appliance. Carefully put down the
appliance with the rear side on it.
Make sure not to damage the hoses.
2. Remove the carton box. Remove the
polystyrene packaging materials.
Remove the plastic bag which cover
the machine.
5. Remove the polystyrene base.
1
2
3. Open the door. Remove the
polystyrene piece from the door seal
and all the items from the drum.
6. Pull up the appliance in vertical
position.
7. Remove the power supply cable and
the drain and inlet hoses from the
hose holders (A) on the rear of the
appliance.
ENGLISH
31
11.2 Positioning
A
8.
Remove the three transit bolts.
9.
Pull out the plastic spacers.
10. Put the plastic caps in the holes.
You can find these caps in the user
manual bag.
1
2
3
It is important that your washing
machine stands firm and leveled
on the floor to ensure correct
operation. The appliance must not
be installed behind a lockable
door, a sliding door or a door with
a hinge on the opposite side to
avoid restricting the washing
machine door.
Use a spirit level on the top and
side of the washing machine to
check the levels.
If you do not have a spirit level, as
a guide use the edge of a door
frame, cupboard or bench to check
that the washing machine is
leveled.
Loosen or tighten the feet to adjust
the level. A correct adjustment of
the appliance level prevents
vibration, noise and the movement
of the appliance when in operation.
www.electrolux.com
Never place cardboard, wood or
similar materials under the
machine to compensate for any
unevenness in the floor. Install the
machine on a flat hard floor. Make
sure that air circulation around the
machine is not impeded by carpets,
rugs etc.
Check that the machine does not
touch the wall or cupboard units.
11.3 Water Inlet
Connect the water inlet hose to a
tap with 3/4” BSP thread.
Use the hose supplied with the
washing machine. DO NOT USE
OLD HOSES.
The other end of the inlet hose
which connects to the machine can
be turned in any direction.
Simply loosen the fitting, rotate the
hose and retighten the fitting,
making sure there are no water
leaks.
11.4 Water Drainage
The end of the drain hose can be
positioned in three ways:
Hooked over the edge of a sink
using the plastic hose guide
supplied with the machine.
In this case, make sure the end
cannot come unhooked when
the machine will be emptied.
This could be done by tying it to
the tap with a piece of string or
attaching it to the wall.
In a sink drain pipe branch. This
branch must be above the trap
so that the bend is at least 60 cm
above the ground.
Directly into a drain pipe at a
height of not less than 60 cm
and not more than 90 cm.
The end of the drain hose must
always be ventilated, i.e. the
inside diameter of the drain pipe
must be larger than the outside
diameter of the drain hose.
The drain hose must not be
twisted or curled. Run it along
the floor; only the part near the
drainage point must be raised.
The inlet hose must not be
lengthened. If it is too short and you
do not wish to move the tap, you
will have to purchase a new, longer
hose specially designed for this
type of use.
60 cm
When the washing machine is
levelled, try to rock it from corner to
corner. If it does rock, adjust the
legs again until it is levelled and
does not rock.
90 cm
32
For the correct functioning of the
machine, the drain hose must
remain hooked on the proper
support piece situated on the top
part of back side of the appliance.
ENGLISH
11.5 Electrical Connection
This machine is designed to operate on
a 220-240 V, single-phase, 50 Hz
supply.
33
The manufacturer declines any
responsibility for damage or injury
through failure to comply with the above
safety precaution.
“An incorrect power supply may void
your warranty.”
Should the appliance power supply cable
need to be replaced, this shall be carried
out by our Service Centre.
Check that your domestic electrical
installation can take the maximum load
required (2.1 kW), also taking into
account any other appliances in use.
When the appliance is installed, the
power supply cable must be easily
accessible.
CAUTION!
Connect the machine to an
earthed socket outlet.
If this appliance is supplied from a cord
extension set or electrical portable outlet
device, the cord extension set or
electrical portable device must be
positioned so that it is not subject to
splashing or ingress of moisture.
12. ENVIRONMENT CONCERNS
12.1 Packaging Materials
The materials marked with the
symbol
are recyclable.
>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene
This means that they can be recycled by
disposing them properly in appropriate
collection containers.
12.2 Old Machine
Use authorized disposal sites for your old
appliance. Help to keep your country tidy!
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment.
By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the
environment and human health, which
could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product.
For more detailed information about
recycling of this product, please contact
your local city office, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
12.3 Ecological Hints
To save water, energy and to help
protect the environment, we recommend
that you follow these tips:
Normally soiled laundry may be
washed without prewashing in order to
save detergent, water and time (the
environment is protected too!).
The machine works more economically
if it is fully loaded.
With adequate pre-treatment, stains
and limited soiling can be removed; the
laundry can then be washed at a lower
temperature.
Measure out detergent according to
the water hardness, the degree of
soiling and the quantity of laundry
being washed.
34
www.electrolux.com
เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก อีเลคโทรลักซ คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตที่มีความ
เชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามีความโดดเดนและมีสไตล
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑเมื่อใดคุณจึงมั่นใจไดวาจะไดรับ
ประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู อีเลคโทรลักซ
เยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที่
รับคำแนะนำในการใชงาน, เอกสารแผนพับ, ขอมูลการแกไขปญหา, ขอมูลการใหบริการ, ซื้ออุปกรณเสริม
และอะไหล, การลงทะเบียนผลิตภัณฑผานระบบอินเตอรเนต ไดที่ : www.electrolux.com
ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
แนะนำใหใชอะไหลแทและขณะติดตอขอรับบริการกรุณาจัดเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม ไดแก ชื่อรุน, PNC,
และหมายเลขเครื่อง คุณสามารถตรวจสอบขอมูลไดจากแผนปายขอมูลบริเวณมุมดานลางของประตูเครื่อง
คำเตือน / ขอมูลดานความปลอดภัย
ขอควรระวังขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
สารบัญ
1.
ขอมูลดานความปลอดภัย
1.1 เงื่อนไขการใชงาน ...........................................................................................................
1.2 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................................................................................
1.3 อุปกรณความปลอดภัยสำหรับเด็ก (ปุมล็อคปองกันการปดประตูเครื่อง) ....................................
1.4 ความปลอดภัยทั่วไป .......................................................................................................
1.5 การติดตั้ง ......................................................................................................................
1.6 การใชงาน .....................................................................................................................
2.
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
3.
แผงควบคุมการทำงาน
4.
36
36
37
37
38
38
2.1 ชิ้นสวนของเครื่อง ........................................................................................................... 39
2.2 คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง ................................................................................................ 40
2.3 อุปกรณเสริม .................................................................................................................. 40
3.1 รายละเอียดแผงควบคุม ...................................................................................................
3.2 จอแสดงผล ....................................................................................................................
3.3 ตารางโปรแกรม ..............................................................................................................
3.4 ตัวเลือกเสริมที่สามารถใชรวมกับโปรแกรมได .......................................................................
3.5 การใชงานตัวเลือกเสริม ....................................................................................................
3.6 การตั้งคาการทำงาน .......................................................................................................
3.7 ปุม เริ่ม/หยุด (
) และ เพิ่มผา ( ) (ระบบสัมผัส) ......................................................
41
41
42
43
43
45
46
กอนการใชงานครั้งแรก ....................................................................................................
46
สารบัญ
5.
6.
7.
8.
ภาษาไทย
การใชงานประจำวัน
5.1 การบรรจุผาลงถังซัก .........................................................................................................
5.2 การใชสารซักฟอกและน้ำยาปรับสภาพ .................................................................................
5.3 การตั้งคาตัวเลือกเสริม ......................................................................................................
5.4 เริ่มการทำงานของโปรแกรม...............................................................................................
5.5 หยุดการทำงานของโปรแกรม .............................................................................................
5.6 การเปลี่ยนโปรแกรมการทำงาน ..........................................................................................
5.7 การเปลี่ยนตัวเลือกเสริม ....................................................................................................
5.8 การเปดประตูเครื่องซักผา ..................................................................................................
5.9 หลังจากจบการทำงานของโปรแกรม ....................................................................................
5.10 ขณะโปรแกรมการซักเสร็จสิ้นแตมีน้ำคางอยูในถัง ................................................................
5.11 โหมดลดการใชพลังงานโดยอัตโนมัติ..................................................................................
คำแนะนำในการซัก
6.1 การแยกประเภทผาที่จะซัก ................................................................................................
6.2 อุณหภูมิ .........................................................................................................................
6.3 กอนบรรจุผาในถังซัก ........................................................................................................
6.4 ปริมาณผาที่บรรจุสูงสุด .....................................................................................................
6.5 การขจัดคราบ..................................................................................................................
6.6 ชนิดของผงซักฟอกและปริมาณการใชงาน ............................................................................
สัญลักษณสากลสำหรับงานซัก .........................................................................................
การดูแลรักษาและทำความสะอาด
8.1 การทำความสะอาดภายนอก ..............................................................................................
8.2 การขจัดตะกรัน ...............................................................................................................
8.3 หลังการซักแตละรอบ ........................................................................................................
8.4 การซักเพื่อดูแลรักษาเครื่องดวยโปรแกรม “Tub Clean (ลางถังซัก)” ........................................
8.5 การทำความสะอาดถาดจายสารซักฟอกและน้ำยาปรับผานุม ....................................................
8.6 การทำความสะอาดชองใสถาดจายสารซักฟอก .......................................................................
8.7 การทำความสะอาดปมระบายน้ำ .........................................................................................
8.8 การทำความสะอาดตัวกรองทอน้ำเขา...................................................................................
8.9 อันตรายจากการเยือกแข็ง .................................................................................................
9.
47
47
48
48
49
49
49
49
49
50
50
51
51
51
51
51
52
53
54
54
54
54
54
55
55
57
58
การแกไขปญหา
9.1 ปญหาที่อาจเกิดขึ้น .......................................................................................................... 58
9.2 การเปดประตูกรณีฉุกเฉิน .................................................................................................. 61
ขอมูลทางเทคนิค ..............................................................................................................
11. การติดตั้ง
10.
11.1 การแกะบรรจุภัณฑ ........................................................................................................
11.2 พื้นที่การติดตัง ..............................................................................................................
11.3 การตอน้ำเขา ................................................................................................................
11.4 ระบบระบายน้ำ ..............................................................................................................
11.5 การเชื่อมตอทางไฟฟา ....................................................................................................
12.
35
ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
62
62
64
64
65
65
12.1 วัสดุบรรจุภัณฑ ............................................................................................................. 66
12.2 เครื่องเกา ..................................................................................................................... 66
12.3 คำแนะนำดานระบบนิเวศน .............................................................................................. 66
36
1.
www.electrolux.com
ขอมูลดานความปลอดภัย
1.1 เงื่อนไขการใชงาน
เครื่องซักผานี้ผลิตขึ้นสำหรับใชในครัวเรือน หรือ ในลักษณะใกลเคียง เชน
● ในบาน
● ในอพารทเมนท, คอนโดมิเนียมและที่อยูอาศัยที่ลักษณะคลายกันนี้
เพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางถูกตอง กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง
เปนครั้งแรก ขอใหอานคูมือการใชงานเลมนี้ รวมถึงเคล็ดวิธีการใชงาน และ
คำเตือนตางๆ อยางละเอียด.
เพื่อปองกันความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่พึงหลีกเลี่ยงได ผูใชควรศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการทำงานและคุณสมบัติดานความปลอดภัยของเครื่อง
อยางละเอียด
โปรดเก็บรักษาคูมือเลมนี้ไวกับเครื่อง หากมีการเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนมือ
เพื่อใหผูใชทราบถึงวิธีใชงาน และระบบความปลอดภัยที่ถูกตองตลอดอายุ
การใชงานของเครื่อง
1.2 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
●
●
●
●
●
●
เครื่องซักผานี้ไมไดรับการออกแบบมาใหเด็กหรือผูพิการใชงาน โดยที่
ไมมีผูดูแลอยางใกลชิด
เด็กเล็กควรมีผูดูแลในการใชงาน เพื่อใหแนใจวาจะไมเลนกับเครื่อง
ชิ้นสวนของบรรจุภัณฑ (เชน แผนพลาสติกใส โพลีสไตลีน) อาจเปน
อันตรายกับเด็ก โดยเด็กอาจนำไปเลนจนพลาสติกเขาไปขัดขวางระบบ
การหายใจ ทำใหหายใจไมออกได! ดังนั้นจึงควรเก็บใหพนมือเด็ก
เก็บผงซักฟอกทั้งหมดในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก
กอนการใชเครื่อง โปรดดูใหแนใจวาเด็กๆ หรือสัตวเลี้ยง ไมไดปน
เขาไปในถังซัก
เครื่องนี้มีตัวเลือกล็อคปุมปองกันเด็ก ( ) ที่ชวยปองกันไมใหเด็ก
เลนกับแผงควบคุมของเครื่องได (ดูรายละเอียดในหนา 45)
ภาษาไทย
37
1.3 อุปกรณความปลอดภัยสำหรับเด็ก (ปุมล็อคปองกันการปด
ประตูเครื่อง)
หากใชงานปุมนี้ประตูเครื่องจะไมสามารถปดได ทั้งนี้เพื่อปองกันเด็กหรือ
สัตวเลี้ยงล็อคประตูแลวติดคางอยูในถังซัก
● เปดใชงานอุปกรณโดยหมุนปุม
ปองกันการปดประตู (โดยไม
ตองกด) ดานในประตูเครื่องตาม
เข็มนาิกาจนกระทั่งหยุด ดังแสดง
ในภาพ
หากจำเปน
อาจใชเหรียญเพื่อหมุน
●
เมื่อตองการปดใชงานอุปกรณนี้และทำใหปดประตูไดอีกครั้ง ใหหมุนปุม
ทวนเข็มนาิกาจนกระทั่งรองอยูในแนวตั้ง
1.4 ความปลอดภัยทั่วไป
●
●
●
●
●
การแกไขรายการในขอมูลจำเพาะ หรือ
พยายามดัดแปลงเครื่องดวยวิธีใดก็ตาม อาจ
กอใหเกิดอันตรายขึ้นได
ระหวางการซักดวยโปรแกรมที่ใชอุณหภูมิสูง
ประตูกระจกอาจมีอุณหภูมิสูง ระวังอยาสัมผัส
กับประตู !
ดูใหแนใจวาไมมีสัตวเลี้ยงปนปายเขาไปในถัง
เพื่อปองกันปญหาดังกลาว กอนใชงาน โปรด
ตรวจดูในถังซักกอนทุกครั้ง
วัตถุอยางเหรียญ เข็มกลัดซอนปลาย ตะปู
สกรู หิน หรือวัตถุที่มีความแข็งและคม อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอเครื่องและผาได
ควรคัดแยกออกกอนนำผาเขาเครื่องซักผา
ในกรณีที่ซักผาชิ้นเล็กๆ เชน ถุงเทา,
สายรองเทา, เข็มขัดแบบซักได ฯลฯ ใหใสใน
ถุงซักผาหรือปลอกหมอนกอนนำเขาเครื่อง
เนื่องจากผาชิ้นเล็กๆ อาจหลุดเขาไปติดใน
ถังซักดานในได
●
●
●
●
●
ใชน้ำยาปรับผานุมและผงซักฟอกในปริมาณ
ที่เหมาะสมเทานั้น หากเติมน้ำยามากเกินไป
อาจทำใหเกิดความเสียหายตอผาหรือเครื่อง
ซักผาได โปรดดูปริมาณที่แนะนำของบริษัท
ผูผลิตไดที่บรรจุภัณฑ
หามใชเครื่องซักผาเพื่อซักผาเสริมโครงลวด
วัสดุที่ไมเย็บขอบหรือขาด
ถอดปลั๊กอุปกรณและปดระบบจายน้ำหลังการ
ใชงาน ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง
หลังการใชงาน
อุปกรณนี้ไมไดออกแบบมาสำหรับการใชงาน
โดยผูใหญ (และเด็ก) ที่มีความบกพรองทาง
รางกาย ทางประสาทรับรูหรือทางจิตใจ
รวมถึงผูที่ขาดประสบการณและความรู
เวนแตจะมีผูดูแลหรือมีผูใหคำแนะนำในการ
ใชอุปกรณอยางปลอดภัย
ไมควรซอมเครื่องดวยตนเอง การซอมโดย
ผูที่ไมมีประสบการณ อาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเครื่องทำงานผิดปกติอยางรุนแรง
โปรดติดตอศูนยบริการใกลบานทาน และควร
ใชชิ้นสวนที่เปนของแททุกครั้ง
38
www.electrolux.com
1.5 การติดตั้ง
● เครื่องมีน้ำหนักมากจึงควรระมัดระวังในการ
เคลื่อนยายเครื่อง
● เมื่อนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ ใหตรวจวา
ไมมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่อง
หากไมแนใจอยาใชงานเครื่องและใหติดตอ
ศูนยบริการอีเลคโทรลักซทันที
● โปรดนำบรรจุภัณฑและสลักยึดเครื่องปองกัน
กระเทือนขณะขนสงออกจากเครื่องใหหมด
กอนที่จะใชงาน หากไมปฏิบัติตามอาจทำให
เครื่องและทรัพยสินเสียหายอยางรายแรงได
ดูรายละเอียดสวนทีเ่ กีย่ วของในคูม อื การใชงาน
● หลังการติดตั้งอุปกรณ กรุณาตรวจสอบวา
อุปกรณไมขวางทางจายและระบายน้ำ และ
สวนบนของเครื่องไมสัมผัสกับสายไฟ
● ในกรณีที่วางเครื่องไวบนพรม กรุณาปรับฐาน
เครื่องเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
● ตรวจสอบใหแนใจเสมอวาไมมีน้ำรั่วไหลตาม
ทอหรือจุดเชื่อมตอตางๆ หลังการติดตั้ง
● งานประปาที่จำเปนในการติดตั้งเครื่องตองทำ
โดยชางประปาที่ผานการอบรมแลว
● งานไฟฟาที่จำเปนในการติดตั้งเครื่องตองทำ
โดยชางไฟฟาผูเชี่ยวชาญเทานั้น
ขอควรระวัง
ระวังไฟดูด! หากทานไมไดเชื่อมตอระบบ
สายดิน/กราวด หรือเชื่อมตอไมถูกตอง
“อยาสัมผัสผาทีเ่ ปยกและชิน้ สวนโลหะ”
1.6 การใชงาน
● เครื่องซักผานี้ออกแบบมาสำหรับใชงานใน
บานเทานั้น ไมควรนำไปใชเพื่อวัตถุประสงค
อื่นนอกเหนือจากที่ออกแบบไว
● ซักแตผาที่สามารถซักดวยเครื่องไดเทานั้น
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนเสื้อผาแตละชิ้น
● อยาบรรจุผาเกินปริมาณที่กำหนด โปรดดู
รายละเอียดสวนที่เกี่ยวของในคูมือการใชงาน
● กอนการซัก ตรวจสอบวากระเปาตางๆ ไมมี
สิ่งของตกคาง ใหติดกระดุมและรูดซิปให
เรียบรอย และพยายามอยาซักผาที่ขอบลุย
หรือขาด ขจัดคราบติดคาง เชน สี หมึก สนิม
และหญากอนซัก หามซักเสื้อชั้นในเสริมโครง
ลวด โดยที่ไมใสในถุงซัก
● ไมควรซักเสื้อผาที่เปอนผลิตภัณฑ ประเภท
ปโตรเคมีที่มีสมบัติในการระเหย กับเครื่องซักผานี้ ถาใชน้ำยาทำความสะอาดแบบปะทุ
งาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาน้ำยานั้นระเหย
ออกจากเนื้อผาแลว กอนนำมาใสในเครื่อง
● หามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กออกจากเตารับ
ใหจับหัวปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อถอดปลั๊ก
● หามใชเครื่องซักผาหากสายไฟ แผงควบคุม
พื้นผิวที่มีการทำงานหรือฐานเสียหาย
จนทำใหพื้นที่ดานในของเครื่องซักผาเปดโลง
2.
ภาษาไทย
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
1
2
2.1 ชิ้นสวนของเครื่อง
3
1
2
3
4
4
5
5
6
ฝาปดดานบน
ชองเติมผงซักฟอก/น้ำยาปรับผานุม
ดูขอมูลเพิ่มเติมในหนา 47
แผงควบคุมการทำงาน
ประตูเครื่อง
มือจับเปดประตูเครื่อง
ตัวกรองปมระบายน้ำ
ดูขอมูลเพิ่มเติม
ในหนา 55
6
7
8
9
7
8
9
10
11
10
ขาตั้งดานหนา
(ปรับระดับได)
ไฟสองสวางภายในถังซัก
ใบพัดชวยกระจายผา
แผนปายระบุเลขที่เครื่อง
ปุมปองกันการปดประตู
ดูขอมูลเพิ่มเติมในหนา 37
11
12
13
14
12
15
16
13
17
สลักยึดสำหรับขนยาย
ปลั๊กไฟ
สลักยึดสำหรับขนยาย + ที่เก็บสาย
ทอน้ำเขา
ทอน้ำทิ้ง
ขาตั้งดานหลัง
(ปรับระดับได)
14
ขอควรระวัง !
15
16
17
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดนำสลักยึด
สำหรับขนยาย (3 ชิ้น) ออกจากเครื่อง
เรียบรอยแลว กอนการใชงานเครื่อง
39
40
www.electrolux.com
2.2 คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง
●
อุปกรณตรวจวัดน้ำหนักผา
(Load Sensor)
เครื่องนี้มี “อุปกรณตรวจวัดน้ำหนักผา” ซึ่งจะ
แสดงน้ำหนักของผาที่บรรจุในถังซักและแสดง
น้ำหนักผาสูงสุดที่แนะนำแตละโปรแกรม
น้ำหนักผา
ที่บรรจุ
-
-
●
น้ำหนักผาสูงสุด
ของโปรแกรมที่เลือก
จอแสดงผลจะแสดงขอความ “Loading
completed” (เสร็จสิ้นการบรรจุผา)
เมื่อบรรจุผาถึงปริมาณสูงสุดของโปรแกม
ที่จอแสดงผล น้ำหนักของผาจะถูกเพิ่มขึ้น
ขั้นละ 0.5 กก.
น้ำหนักนี้เปนขอบงชี้โดยทั่วไป โดยจะ
เปลี่ยนไปตามประเภทของผา
หากคุณบรรจุผามากกวาปริมาณผาสูงสุด
ที่รองรับของแตละโปรแกรม ตัวเลขแสดง
น้ำหนักผาจะกระพริบพรอมกับเสียงเตือน
จอแสดงผลจะแสดงตัวเลขเหลานี้
เฉพาะขณะที่ประตูเครื่องเปด
น้ำหนักที่ปรากฏบนจอแสดงผล
คือน้ำหนักผาโดยประมาณเทานั้น
เพื่อการใชงานที่ถูกตองของ “อุปกรณ
ตรวจวัดน้ำหนักผา” ใหเปดเครื่องและ
เลือกโปรแกรมที่ตองการ กอนบรรจุผา
ลงถังซัก
การตั้งคาปริมาณผงซักฟอก
แถบขอความจะแสดงปริมาณผงซักฟอก เมื่อ
ปดประตูเครื่องซักผาหลังจากบรรจุผาเขาถังซัก
เครื่องจะแสดงคาเริ่มตนปริมาณผงซักฟอกเปน
เปอรเซ็นตโดย 100% คือปริมาณผงซักฟอกสูงสุด
(ปริมาณสูงสุดที่แนะนำจากผูผลิตผงซักฝอก
ที่ระบุไวบนฉลากบรรจุภัณฑ) ที่สามารถเติมใน
ชองเติมผงซักฟอก ( ) ได
ทานสามารถปรับการแสดงผลเปนมิลลิลิตรเพื่อ
ใหมีความแมนยำมากขึ้นโดยสัมผัสที่สัญลักษณ
และ พรอมกัน นานประมาณ 3 วินาที
- จะปรากฏขอความ “Set dosage detergent”
(กำหนดปริมาณผงซักฟอก) ที่แถบขอความ
- สัมผัสสัญลักษณ
ซ้ำ ๆ เพื่อกำหนดให
100% เทากับปริมาณสารซักผาสูงสุดที่ผูผลิต
ผงซักฟอกแนะนำไวบนบรรจุภัณฑ สำหรับใช
ในการซักผาแตละครั้ง
- ดูปริมาณสูงสุดที่ใชได ที่ผูผลิตแนะนำไดบน
ฉลากบรรจุภัณฑ
คุณสามารถตั้งคา 100% เทากับ
0 มิลลิลิตร ถึง 330 มิลลิลิตร
- กดปุม
(Start/Pause) เพื่อยืนยัน
2.3 อุปกรณเสริม
●
ฝาพลาสติกสำหรับปดรูดานหลัง
เพื่อปดรูที่ดานหลังเครื่องซักผา
หลังจากนำสลักยึดเครื่องสำหรับ
ขนยายออกแลว
●
ตัวดัดทอระบายน้ำ
ใชสำหรับเกี่ยวสายน้ำทิ้งกับ
ขอบของอางลางจาน
3.
ภาษาไทย
แผงควบคุมการทำงาน
3.1 รายละเอียดแผงควบคุม
1
2 3
16
1
2
3
4
5
6
7
8
4
5
15
14
เลือกโปรแกรม (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก รอบปน (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก อุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก บันทึกโปรแกรมที่ซักเปนประจำ
จอแสดงผล
ตัวเลือก ระบบล็อคปองกันเด็ก (ดูในหนา 45)
ตัวเลือก ลางน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก หนวงเวลา (ระบบสัมผัส)
3.2 จอแสดงผล
P
A
O
B
NM
C
D
L
A) อุณหภูมิน้ำที่ซัก
B) สัญลักษณน้ำเย็น (น้ำ ณ อุณหภูมิหอง)
C) น้ำหนักผาที่บรรจุ
D) น้ำหนักผาสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือก
E) สัญลักษณการปรับเปลี่ยนเวลา
F) ระยะเวลาในการซัก/ระยะเวลาหนวงเวลาจบ
G) สัญลักษณหนวงเวลาจบการทำงาน
H) สัญลักษณ เพิ่มรอบลางน้ำ
I) สัญลักษณ ล็อคปองกันเด็ก
6
13
7
12
41
8
11 10 9
ตัวเลือก รีดงาย (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก เพิ่มรอบซัก (ระบบสัมผัส)
เริ่ม/หยุด, เพิ่มผา (ระบบสัมผัส)
สัญลักษ ฟงกชันเพิ่มผา
ตัวเลือก ปรับเวลา (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก อัลตรามิกซ (ระบบสัมผัส)
ปุมกด เปด/ปด เครื่อง
9
10
11
12
13
14
15
16
E
K
F
G
H
J I
J) สัญลักษณ ล็อคประตูเครื่อง
K) แถบขอความ
L) สัญลักษณ ไอน้ำ
M) สัญลักษณ ระบบ UltraMix
N) สัญลักษณ เงียบพิเศษ
O) รอบปนหมาด
P) สัญลักษณ ไมระบายน้ำลางผา
จอแสดงผลจะแสดงตัวเลขในขอ “C” และ
“D” เฉพาะขณะที่ประตูเครื่องเปด
42
www.electrolux.com
3.3 ตารางโปรแกรม
ถึง 60 °C
น้ำหนักผาสูงสุด (ผาแหง);
รอบปน หมาดสูงสุดที่
ประเภทของผาและระดับความสกปรก
สามารถเลือกได
ผาฝายขาวหรือสี (ปรับเวลาซักใหเหมาะสมกับระดับความ
11 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
สกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หนา 44)
ผาสังเคราะหหรือรวมทุกเนื้อผา (ปรับเวลาซักให
4 กิโลกรัม;
เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลา
1200 รอบตอนาที
การซัก” หนา 44)
Delicates (ผาเนื้อบาง);
ถึง 40 °C
4 กิโลกรัม;
1200 รอบตอนาที
โปรแกรม ;
อุณหภูมทิ เ่ี ลือกได
Cottons (ผาฝาย);
ถึง 90 °C
2)
Mixed (ผาผสม);
Daily 60 (ซัก 60 นาที);
30 °C ถึง 60 °C
5.5 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
Quick 18 (ซัก 18 นาที); 1.5 กิโลกรัม;
800 รอบตอนาที
30 °C
Refresh (ลดรอยยับ)
-
(ปรับเวลาซักใหเหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง
“ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หนา 44)
ผาฝายสี เชน เสื้อเชิ้ต, เสื้อเชิ้ตสตรี, ผาขนหนูและ
ชุดชั้นใน ที่สกปรกปานกลาง
ผาใยสังเคราะหหรือรวมทุกเนื้อผาที่สกปรกนอยๆ
รอบการซักนี้ชวยในการกำจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค
และชวยในการลดรอยยับ
โปรแกรมนี้ไมตองเติมผงซักฟอก
เรียกใชชุดโปรแกรมที่บันทึกไว
More (โปรแกรมอื่นๆ) >> (กดปุมนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโปรแกรมตามรายการดานลางนี้)
Baby Care (เสื้อผาเด็ก); 4 กิโลกรัม;
ผาฝายสำหรับเด็กและผาถักที่บอบบางที่สกปรก
1200 รอบตอนาที
ถึง 40 °C
ไมมาก
Sports (ชุดกีฬา);
2.5 กิโลกรัม;
โปรแกรมซักที่ออนโยนสำหรับผาผสมที่มีผาเนื้อบาง
800 รอบตอนาที
30 °C
Wool (ผาขนสัตว);
2 กิโลกรัม;
โปรแกรมพิเศษสำหรับผาขนสัตวที่ติดฉลาก
1200 รอบตอนาที
ถึง 40 °C
“ผาขนสัตวที่สามารถซักดวยเครื่องไดไมหด”
Favourite (ซักประจำ)
-
1.5 กิโลกรัม;
ผาถูกซักดวยไอน้ำ
ผาเนื้อบาง เชน อะคริลิค, วิสโคสและโพลิเอสเตอร
- Energy Saver
(ซักประหยัด);
40 °C และ 60 °C 1)
- Spin (ปนหมาด)
- Rinse + Spin
(ลาง + ปน)
- Bedding (เครื่องนอน);
ถึง 60 °C
-
11 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
11 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
11 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
3 กิโลกรัม;
800 รอบตอนาที
- Heavy Duty (ผาสกปรกมาก); 11 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
40 °C ถึง 90 °C
- Tub Clean (ลางถังซัก)
-
ผาขาวและผาสีไมตก เลือกโปรแกรมนี้เพื่อใหได
ผลการซักที่ดีและลดการใชพลังงาน
ซึ่งเวลาของโปรแกรมการซักจะเพิ่มขึ้น
ถายน้ำทิ้งและปนหมาด
ลางน้ำและปนหมาด
โปรแกรมพิเศษสำหรับผาหมใยสังเคราะห, ผานวม,
ผาปูเตียง ฯลฯ (ปรับเวลาซักใหเหมาะสมกับระดับความ
สกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หนา 44)
โปรแกรมสำหรับผาฝายที่สกปรกมาก
โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดถังซัก
1) โปรแกรม Energy Saver (ซักแบบประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผาไมสกปรกมากที่น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ
ถือเปนโปรแกรมที่แนะนำในแผนปายวาประหยัดน้ำและพลังงาน {ตามมาตรฐาน มอก. 1462 (IEC 60456 ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4)}
2) สัญลักษณ “
” แสดงถึงน้ำเย็น (น้ำ ณ อุณหภูมิหอง)
ภาษาไทย
43
3.4 ตัวเลือกเสริมที่สามารถใชรวมกับโปรแกรมได
โปรแกรม
ตัวเลือก
Cottons
Mixed
Delicates
Daily 60
Quick 18
Vapour Refresh
Baby Care
Sports
Wool
Energy Saver
Spin
Rinse + Spin
Bedding
Heavy Duty
Tub Clean
Spin (รอบปน)
(ไมปนหมาด) (ไมระบายน้ำลาง)
1)
(เงียบพิเศษ)

































     
     
   



X



 

 X
X

X

 
   X



  
 
 X
X

 สามารถเปดและปดการใชงานตัวเลือกได
X
1)
ไมสามารถปดการใชงานตัวเลือกได
สามารถเลือกตัวเลือก “Vapour (ไอน้ำ)” ไดกับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเทานั้น
3.5 การใชงานตัวเลือกเสริม
เลือกอุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)
รอบการซักนี้จะเงียบมากและสามารถเลือก
ไดในเวลากลางคืนหรือเวลาอื่นที่เหมาะสม
หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูก
ล็อคไว เนื่องจากมีน้ำอยูในถังซัก
หากตองการใหเครื่องทำงานตอ
(ระบายน้ำออก) ใหกดปุม “เริ่ม/หยุด”
สัมผัสสัญลักษณเลือกอุณหภูมิซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือ
ลดอุณหภูมิการซัก หากตองการใหซักผาในชวง
อุณหภูมิอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผากำหนด
เลือกรอบปนหมาด (ระบบสัมผัส)
สัมผัสสัญลักษณเลือกรอบปนหมาดซ้ำๆ เพื่อเพิ่ม
หรือลดความเร็วในการปนหมาด หากตองการให
ปนหมาดที่ชวงความเร็วอื่นนอกเหนือจากที่เครื่อง
ซักผากำหนดไว
● ไมปนหมาด
(No Spin)
ตัวเลือกไมปนหมาดจะเปนการยกเลิกรอบ
การปนหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนลางน้ำ
●
เงียบพิเศษ
(Extra Silent)
หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องจะไมระบายน้ำ
จากการลางน้ำรอบสุดทายเพื่อปองกันผายับ
และรอบปนหมาดทั้งหมดจะถูกยกเลิก
●
ไมระบายน้ำลางผา
(Rinse Hold)
หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการลางน้ำ
รอบสุดทายจะไมถูกระบายออก และถังซัก
จะหมุนตามปกติเพื่อปองกันผาเกิดรอยยับ
หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงล็อคอยู
เพื่อแจงวาจะตองระบายน้ำออก
หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูก
ล็อคไว เนื่องจากมีน้ำอยูในถังซัก
หากตองการใหเครื่องทำงานตอ
(ระบายน้ำออก) ใหกดปุม “เริ่ม/หยุด”
44
www.electrolux.com
ลางน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)
สำหรับผูท ม่ี อี าการแพผงซักฟอก หรือในบริเวณทีม่ ี
ระดับความกระดางของน้ำออนควรเลือกตัวเลือกนี้
สัมผัสสัญลักษณนี้เพื่อเพิ่มรอบการลางน้ำสองรอบใน
โปรแกรมการซัก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้
จะติดสวางเพื่อแสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว
หนวงเวลา (เวลาจบการทำงาน)
(ระบบสัมผัส)
กอนที่คุณจะเริ่มตนการทำงานของโปรแกรม
ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถกำหนดเวลาจบของ
การทำงานได โดยคุณสามารถกำหนดไดตั้งแต
1 ชั่วโมง ไปจนถึง 19 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับ
โปรแกรมที่เลือก)
ขอชี้แนะ: ถาหากระยะเวลาการทำงาน
ของโปรแกรมที่เลือกมีระยะเวลานานกวา
3 ชม. เวลาที่เลือกไดของฟงกชั่นนี้
จะเลือกไดจาก 4 ชม. ขึ้นไป
สัมผัสปุม “Delay End” เลือกระยะเวลาที่ตองการ
จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่คุณเลือกเปนชั่วโมงและ
ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวของจะสวาง
ใหเลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการ
เลือกโปรแกรมการทำงานเสร็จสิ้นแลว
และกอนสัมผัสปุม Start/Pause
ยกตัวอยางเชนหากระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรมที่เลือกเทากับ 3.20 ชม. และคุณเลือก
หนวงเวลาจบการทำงาน (Delay End) เปน
6 ชม. ซึ่งหมายความวาเครื่องจะทำงานเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 6 ชม. (ดังอธิบายในแผนภาพ)
เวลา “Delay End” เทากับ 6 ชม.
นับเวลาถอยหลัง
ระยะเวลาการ
เขาสูการทำงาน
ทำงาน 3.20 ชม.
2.40 ชม.
กดปุม
Start/Pause
โปรแกรมเริ่ม
ทำงาน
เสร็จสิ้นการ
ทำงาน
หลังจากเลือกระยะเวลาของหนวงเวลาจบการ
ทำงาน (Delay End) ใหกดปุม Start/Pause เพื่อ
เริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังและ
อับเดตเวลาบนจอแสดงผลในแตละชั่วโมงจนกวา
จะถึงเวลาเริ่มตนของโปรแกรมที่เลือก
หากคุณไดเริ่มหนวงเวลาไปแลว (สัมผัสปุม
Start/Pause แลว) และคุณตองการที่จะยกเลิก
การหนวงเวลาจบการทำงาน ใหปฏิบัติดังนี้ :
- หยุดการทำงานเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัสปุม
Start/Pause
- ยกเลิกหนวงเวลา โดยสัมผัสที่ปุม Delay End
ซ้ำๆ จนกระทั้งเวลาเปลี่ยนเปน “ ”
- สัมผัสปุม Start/Pause เพื่อใหเครื่องทำงานตอ
รีดงาย (ระบบสัมผัส)
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผาจะถูกซักและปนหมาด
อยางนุมนวลเพื่อปองกันผายับยน ทั้งนี้เพื่อให
สามารถรีดผาไดงายยิ่งขึ้น
ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้จะติดสวาง เพื่อ
แสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว
เพิ่มรอบซัก (ระบบสัมผัส)
เลือกตัวเลือกนี้หากคุณตองการใหเพิ่มรอบการซัก
ผากอนรอบการซักหลัก ใชตัวเลือกนี้ในกรณีที่ผา
สกปรกมาก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้จะ
ติดสวางเพื่อแสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว
หลังจากตั้งคาตัวเลือกนี้ ใหเติมผงซักฟอกในชอง
“ ” ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงาน
ของโปรแกรมการซัก
ปรับเวลา (ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก)
(ระบบสัมผัส)
ตัวเลือกนี้ชวยใหสามารถปรับระยะเวลาในการ
ทำงานของโปรแกรมได สัมผัสสัญลักษณนี้ซ้ำๆ
เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานที่ตองการ โดย
ใหเหมาะสมกับระดับความสกปรกของผา
ดังตารางดานลางนี้
ระดับความ นอย ปานกลาง ปกติ มาก
สกปรก
ระยะเวลา
การทำงาน
ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)
ระยะเวลาในการซักดวยระบบไอน้ำจะเพิ่มเวลา
การทำงานประมาณ 30 นาที ไอน้ำจะชวยเปด
เสนใยของผา เพื่อชวยใหสิ่งสกปรกหลุดออกจาก
ใยผาไดดียิ่งขึ้น ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้
จะติดสวาง เพื่อแสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว
ภาษาไทย
หมายเหตุ:
● อาจมองไมเห็นไอน้ำในถังระหวางรอบการซัก
ดวยไอน้ำ ไอน้ำจะเกิดขึ้นดานลางของถัง และ
จะลอยขึ้นเขาไปสัมผัสเนื้อผาตามธรรมชาติ
● ไอน้ำอาจไมปรากฏใหเห็นระหวางรอบการซัก
ดวยไอน้ำทั้งหมด
● ฟงกชั่นไอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกวา หาก
บรรจุผาเพียงครึ่งเดียวของน้ำหนักรองรับ
สูงสุดของแตละโปรแกรม
● ในตอนทายของรอบไอน้ำ ผาจะอุนและนุม
และจะแยกตัวไมติดกับถังซัก
หากเลือกตัวเลือกไอน้ำ อุณหภูมิการ
ลางน้ำจะถูกเพิ่มขึ้น
ระหวางรอบการซักดวยไอน้ำ ทานจะ
สังเกตเห็นไอน้ำออกมาจากสายน้ำทิ้ง
ของเครื่องซักผาซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
หากตองการบันทึกโปรแกรมที่ซักเปนประจำ
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เปดเครื่องในโหมดสแตนดบาย
2. ตั้งคาโปรแกรมซักตามที่ตองการ
3. บันทึกโปรแกรมที่ตองการซักเปนประจำ
โดยสัมผัสที่ปุม “Temp” และ “Spin”
พรอมกันคางไว จนกวาที่จอแสดงผลจะแสดง
ขอความ “Program Saved” (โปรแกรมถูก
บันทึก)
ทานสามารถเรียกใชโปรแกรมที่บันทึกไว โดย
เลือกที่โปรแกรม “Favourite ” ที่จอจะแสดงผล
จะแสดงรายละเอียดโปรแกรมที่บันทึกไวใหทราบ
วาโปรแกรมถูกเรียกใชแลว
ทานสามารถเรียกใชโปรแกรมที่บันทึกไวไดเฉพาะ
ในกรณีที่เครื่องอยูในโหมดเลือกโปรแกรม หากอยู
ในกรณีอื่นเครื่องจะไมตอบสนองใดๆ
อัลตรามิกซ (ระบบสัมผัส)
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผงซักฟอกจะถูกปนและละลาย
กับน้ำภายในชอง “เทคโนโลยีการผสมผสาน”
ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับผงซักฟอกในขั้นตอนการซัก
เสื้อผาของคุณ
ขอแนะนำ
● ขอแนะนำใหใชตัวเลือกนี้รวมกับ “น้ำเย็น”
(น้ำ ณ อุณหภูมิหอง)
)” จะชวย
● ระบบ “อัลตรามิกซ (UltraMix
กระตุนกระบวนการการทำงานของผงซักฟอก
ขอแนะนำใหคุณลดปริมาณผงซักฟอกลง
จากปริมาณที่เคยใช หากพบวาเกิดฟอง
ปกคลุมกระจกประตูเครื่องอยางหนาแนน
3.6 การตั้งคาการทำงาน
การบันทึกโปรแกรมที่ซักเปนประจำ
เครือ่ งซักผานีส้ ามารถบันทึกโปรแกรมทีค่ ณ
ุ ใชงาน
เปนประจำได (เชน ผาฝาย 60°C, 1200 rpm,
เพิ่มรอบการซักและเพิ่มรอบการลางน้ำ)
45
ระบบล็อคปองกันเด็ก
เครื่องมีระบบล็อคปองกันเด็ก เพื่อปองกันขณะที่
ไมไดใชเครื่อง โดยคุณไมตองคอยกังวลวาเด็กอาจ
ไดรับบาดเจ็บหรือทำใหเกิดความเสียหายจากการ
เลนกับเครื่อง
ใหตั้งคาตัวเลือกนี้หลังจากกดปุม “
(เริิ่ม/หยุด)
”
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ :
● เปดใชงานฟงกชั่นนี้ โดยกดปุมสัมผัสสองปุม
“Rinse + ( )” และ “Easy Iron ( )”
พรอมกันจนกระทั่งจอแสดงผลแสดง
สัญลักษณ “ ”
ปุมทั้งหมดจะถูกล็อค ยกเวนปุม
On/Off (เปด/ปด เครื่อง)
●
ปดใชฟงกชั่นนี้โดยกดปุมสัมผัสสองปุม
“Rinse + ( )” และ “Easy Iron ( )”
พรอมกัน จนกระทั่งสัญลักษณ “ ” ที่จอ
แสดงผลหายไป
การตั้งคาฟงกชั่นนี้จะยังคงอยู แมวา
จะมีการปดเครื่องและเปดใชงานเครื่อง
อีกครั้งก็ตาม
46
www.electrolux.com
การเปด/ปด เสียงเตือนเมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมการทำงาน
การตั้งคานี้ชวยใหคุณสามารถปดเสียงเตือนของ
เครื่องซักผา หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน
ตัวอยางเชน หากคุณตั้งโปรแกรมซักผากอนที่คุณ
จะเขานอน และโปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานอีก
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากคุณปดเสียงเตือนนี้แลว
เครืองจะไมสงเสียงเตือนรบกวนคุณหลังจบการ
ทำงานตลอดทั้งคืน
สัญญาณเตือนการทำงานผิดพลาดของ
เครื่องจะไมถูกปดดวยการตั้งคานี้
หากตองการปดเสียงเตือน ใหกดที่สัญลักษณ
“ ” (รีดงาย) และ “ ” (เพิ่มรอบซัก)
พรอมกันประมาณ 3 วินาที จนไดยินเสียง
“บี๊ป, บี๊ป”
หากตองการเปดเสียงเตือนอีกครั้ง ใหสัมผัสที่ปุม
เดิมทั้งสองอีกครั้งนานประมาณ 3 วินาที จนได
ยินเสียง “บี๊ป”
3.7
ปุม เริ่ม/หยุด ( ) และ
เพิ่มผา ( ) (ระบบสัมผัส)
ปุมนี้ทำงานดวยกันสองฟงชันกคือ :
●
เริ่ม/หยุด (
)
หลังจากที่คุณไดเลือกโปรแกรมและตัวเลือก
อื่นที่ตองการแลว ใหกดปุมนี้เพื่อใหโปรแกรม
เริ่มทำงาน
4.
กอนการใชงานครั้งแรก
ระหวางติดตั้งหรือกอนการใชงานครั้งแรก
คุณอาจสังเกตุเห็นมีน้ำภายในเครื่อง น้ำนี้
เกิดจากกระบวนการตรวจสอบฟงกชัน
การทำงานของเครื่องจากโรงงานผลิต เพื่อให
มั่นใจวาเครื่องจะสงถึงมือลูกคาโดยทำงาน
ไดอยางสมบูรณ และน้ำนี้ไมเปนปญหาที่ตอง
กังวลแตอยางใด
1. ตรวจสอบใหแนใจวาจุดเชื่อมตอทางไฟฟา
และระบบน้ำเปนไปตามคำแนะนำในการติดตั้ง
2. เติมน้ำ 2 ลิตร ในชองเติมผงซักฟอก เพื่อ
กระตุนการทำงานของระบบระบายน้ำ
ไฟแอลอีดีที่ปุมนี้จะหยุดกระพริบและติดสวาง
คางไวจนกระทั่งเครื่องซักผาไดทำการเติมน้ำ
จนถึงระดับที่โปรแกรมคำนวณไว (ประมาณ
ระดับขอบลางของประตู) หลังจากนั้นไฟแอลอีดี
ที่ปุมนี้จะดับลง
ถาหากคุณไดเลือกใชตัวเลือกเสริม “ ”
(หนวงเวลา) หลังจากกดปุมนี้ เครื่องจะทำการ
นับถอยหลังและแสดงเวลาที่จอแสดงผล เพื่อ
เขาสูโปรแกรมซัก
หากคุณตองการที่จะหยุดการทำงานของเครื่อง
ชั่วคราวใหกดปุมนี้ ไฟแอลอีดีที่ปุมนี้จะติดสวาง
และกระพริบ กดปุมนี้อีกครั้งหากคุณตองการ
เริ่มการทำงานของเครื่องที่หยุดชั่วคราวไว
ไฟแอลอีดีจะหยุดกระพริบและดับลง
●
เพิ่มผา (
)
คุณยังคงสามารถเพิ่มผาไดในกรณีที่
ไฟแอลอีดียังคงติดสวางคางไวเทานั้น
ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู คุณสามารถ
เพิ่มผาไดโดยปฏิบัติดังนี้ :
- กดปุม “เริ่ม/หยุด ” เพื่อหยุดการทำงาน
ของเครื่องชั่วคราว
- รอจนกระทั่งเครื่องหยุดการทำงานและประตู
ถูกปลดล็อคแลว
- เพิ่มผาแลวปดประตู
- กดปุม “เริ่ม/หยุด ” อีกครั้งเพื่อใหเครื่อง
เริ่มทำงานจากที่หยุดไว
3. เลือกรอบการทำงานสำหรับผาฝาย (Cottons)
ที่ 90 °C, โดยไมตอ งบรรจุผา เพือ่ นำสิง่ ตกคาง
จากการผลิตออกจากถังซักและจุดตางๆ แลว
เริ่มการทำงานของเครื่อง
5.
ภาษาไทย
การใชงานประจำวัน
5.1 การบรรจุผาลงถังซัก
1. เปดกอกน้ำ
2. เสียบปลั๊กเขากับเตารับไฟฟา
3. กดปุม “เปด/ปด” เพื่อเปดใชงานเครื่อง
สัมผัสที่สัญลักษณโปรแกรม เพื่อเลือก
โปรแกรมที่ตองการ
เพื่อการใชงานที่ถูกตองของ
“อุปกรณตรวจวัดน้ำหนักผา”
ใหเปดเครื่องและเลือกโปรแกรม
ที่ตองการกอนบรรจุผาลงถังซัก
(ดูรายละเอียดหนา 40)
5.2
47
การใชสารซักฟอกและน้ำยา
ปรับสภาพ
ขอสำคัญ: โปรดศึกษารายละเอียดและ
ขอกำหนดของชนิดและปริมาณของ
ผงซักฟอก ในหนา 52 กอนการซัก
1. ลิ้นชักเติมสารซักฟอก
ลิ้นชักเติมสารซักฟอกแบงออกเปน 3 ชอง
ดังนี้:
4. ตรวจสอบและนำสิ่งแปลกปลอมออก (ถามี)
เนื่องจากอาจมีการตกคางบริเวณรองยางรอง
ขอบประตู
●
5. บรรจุผาลงในถังซักทีละชิ้น คลี่ใหกระจาย
ออกมากที่สุดเทาที่ทำได (โปรดศึกษาราย
ละเอียดในหัวขอ “คำแนะนำในการซัก”
หนา 51)
6. ปดประตูเครื่อง
ขอควรระวัง
อยาใหมีผาหลงเหลือระหวางยางรอง
ขอบประตูและประตูเครื่อง
●
●
ชอง
“การซักหลัก”
ชองนี้ใชสำหรับเติมสารซักฟอกสำหรับทุกๆ
โปรแกรม
ชอง
“เพิ่มรอบการซัก”
ชองนี้ใชสำหรับเติมผงซักฟอกในกรณี
ที่เลือกตัวเลือก “เพิ่มรอบซัก” (Prewash)
ชอง “น้ำยาปรับผานุม”
ชองดังกลาวนี้ใชสำหรับเติมน้ำยาปรับผานุม
และน้ำยาอัดกลีบ
ผงซักผาหรือน้ำยาซักผา:
บานพับเลือกประเภทสารซักฟอก
PO
PO
SI
WDE TION
R DE US
TE ING
RG
EN
T
- พับลง: สำหรับน้ำยาซักผา
- พับขึ้น: สำหรับผงซักฟอก (ตำแหนง
เดิมจากโรงงาน)
48
www.electrolux.com
หากคุณใชน้ำยาซักผา ใหปฏิบัติดังนี้:
- อยาใชนำ้ ยาซักผาทีเ่ ปนเจลหรือเหนียวขน
- อยาเติมมากกวาระดับสูงสุดที่กำหนด
- อยาเลือกตัวเลือกเสริม “Prewash”
- อยาตั้งคาหนวงเวลาจบการทำงาน
“Delay End”
2. ตวงสารซักผาและน้ำยาปรับผานุม
- ดึงชองจายออกมาจนสุด
- ตวงปริมาณของสารซักผาที่ตองการ
จากนั้นเติมลงในชองการซักหลัก (
)
- หากเลือก “เพิ่มรอบซัก” (Prewash) ใหเติม
ผงซักฟอกในชองที่มีเครื่องหมาย “
”
- ถาตองการเติมน้ำยาปรับผานุม ใหเติมลง
ในชองน้ำยาปรับผานุมที่มีเครื่องหมาย
- ปริมาณที่ใชตองไมเกินขีด “MAX”
- หากคุณใชน้ำยาปรับผานุมชนิด
เขมขนแนะนำใหเจือจางดวยน้ำ
กอนเติม
- เลื่อนชองเติมสารซักฟอกปดเบาๆ
หลังจบการทำงาน อาจมีผงซักฟอก,
น้ำยาปรับผานุมและน้ำตกคางอยูใน
ลิ้นชักใสสารซักผา แนะนำใหทำความ
สะอาดทุกครัง้ หลังการใชงาน เพื่อชำระ
สิ่งตกคางออก
5.3 การตั้งคาตัวเลือกเสริม
1. หากตองการใหปนหมาดหรือใชอุณหภูมิอื่น
นอกเหนือจากที่เครื่องกำหนดไว สัมผัสที่
สัญลักษณปนหมาด “ ” และ อุณหภูมิ “ ”
ซ้ำๆ จนกระทั่งความเร็วปนหมาดและอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไปยังคาที่ตองการ
สัมผัสสัญลักษณตัวเลือกเสริม หากตองการ
ใหซักผาโดยใชฟงกชั่นพิเศษ
- ตัวเลือกเสริมแตละฟงกชั่นที่เลือกได
จะขึ้นอยูกับโปรแกรมที่เลือก
- ถาตัวเลือกไหนไมสามารถเลือกรวม
กับโปรแกรมที่เลือกได จอแสดงผล
จะแสดงขอความ “Not Available”
พรอมเสียงบี๊ป
2. หากตองการลดเวลาในการทำงาน ใหสัมผัส
สัญลักษณ “ปรับเวลา ” ซ้ำๆ เพื่อเลือก
ระยะเวลาที่ตองการ (ดูตาราง “ปรับเปลี่ยน
เวลาการซัก” หนา 44)
หากตองการหนวงเวลาจบการทำงานของ
โปรแกรมที่เลือก ใหสัมผัสสัญลักษณ “
หนวงเวลา” ซ้ำๆ เพื่อเลือกระยะเวลาจบการ
ทำงานของโปรแกรม
5.4 เริ่มการทำงานของโปรแกรม
เริ่มโปรแกรมโดยกดปุม Start/Pause ( ),
ไฟแสดงการทำงานที่เกี่ยวของจะหยุดกะพริบ
และเวลาการทำงานเบื้องตนของโปรแกรมจะ
แสดงที่หนาจอแสดงผล
ขอชี้แนะ: ถาคุณกดปุมใดๆ ในขณะที่
เครื่องซักผากำลังทำงาน จอแสดงผล
จะแสดงขอความ “Not Available”
พรอมเสียงบี๊ป (ยกเวนปุม “เปด/ปด”
และ ปุม “เริ่ม/หยุด”)
หลังจากโปรแกรมเริ่มตนทำงาน
ประมาณ 15 นาที
- เครื่องจะปรับเวลาในการทำงานของ
โปรแกรมที่เลือกอีกครั้งตามชนิด
ของผาและปริมาณผาที่บรรจุ
- จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการ
ทำงานใหมอีกครั้ง
ภาษาไทย
5.5
หยุดการทำงานของโปรแกรม
- หยุดการทำงานของโปรแกรม กด
(“เริ่ม/หยุด”) ไฟแอลอีดีจะกระพริบ
- กดปุม “ เริ่ม/หยุด” อีกครั้ง โปรแกรมจะกลับ
มาทำงาน
5.6 การเปลี่ยนโปรแกรมการทำงาน
สามารถเปลี่ยนโปรแกรมไดก็ตอเมื่อปดการทำงาน
ของเครื่องแลวเทานั้น
- กดปุม “On/Off” เพื่อยกเลิกการทำงานของ
โปรแกรมและปดเครื่อง
- กดปุม “On/Off” อีกครั้งเพื่อเปดเครื่อง
ตอนนี้คุณสามารถเลือกโปรแกรมใหมและเลือก
ตัวเลือกเสริมใหมที่ตองการไดแลว, หลังจากนั้น
กดปุม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม
หากมีน้ำในถังซักเครื่องจะยังไมทำการ
ระบายน้ำ (ยกเวนโปรแกรมดังนี้ Refresh,
Spin, Rinse + Spin, Tub Clean)
5.7 การเปลี่ยนตัวเลือกเสริม
สามารถเปลี่ยนตัวเลือกไดบางสวนเทานั้น
หลังจากเริ่มตนโปรแกรมการทำงานแลว
1. กดปุม “เริ่ม/หยุด” เพื่อหยุดการทำงาน
ชั่วคราว, ไฟแอลอีดีจะกระพริบ
2. เปลี่ยนตัวเลือกเสริมที่สามารถเลือกได
3. กด “เริ่ม/หยุด” อีกครั้ง โปรแกรม
จะกลับมาทำงาน
5.8 การเปดประตูเครื่องซักผา
ขณะโปรแกรมหรือ Delay End กำลังทำงาน
ประตูเครื่องจะล็อคและจอแสดงผลจะแสดง “ ”
เริ่มจากตั้งคาหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว
โดยการกดปุม “Start/Pause” รอใหสัญลักษณ
แจงการล็อคประตู “ ” หายไปจากจอแสดงผล
จากนั้นจะสามารถเปดประตูเครื่องได
หากสัญลักษณแจงการล็อคประตูเครื่อง “
”
ไมหายไป แสดงวาเครื่องกำลังทำความรอน และ
ระดับน้ำอยูเกินกวาขอบดานลางของประตู หรือ
ถังซักกำลังหมุนอยู ในกรณีนี้จะไมสามารถเปด
ประตูเครื่องได
49
หากคุณตองการที่จะเปดประตูเครื่อง คุณตอง
ทำการระบายน้ำออกจากเครื่องกอน
หากเปนกรณีฉุกเฉินหรือเรงดวนที่ตอง
การเปดประตูเครื่องโดยทันที,
ใหศึกษารายละเอียดที่หัวขอ
“การเปดประตูกรณีฉุกเฉิน” หนา 61
5.9
-
หลังจากจบการทำงานของ
โปรแกรม
เครื่องหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น
จอแสดงผลจะแจงเวลาเปน “ ”
ไฟแอลอีดีที่ปุม Start/Pause จะดับลง
สัญลักษณล็อคประตู “
” จะหายไป
นำผาออกจากเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวา
นำผาออกหมดแลว
- เปดประตูทิ้งไวสักครู เพื่อปองกันราหรือกลิ่น
- ปดกอกน้ำ
ขอชี้แนะ:
ในชวงสุดทายของการทำงานของโปรแกรม
เวลาคงเหลือสามารถเปนไปไดตั้งแต
7 นาที หรือนอยกวาจนถึง 0 นาที เนื่อง
จากการคำนวณเวลาการทำงานที่มากเกิน
จริงในชวงการตรวจสอบปริมาณผา
ในบางกรณี (กรณีที่ผาในถังซักอยูใน
ลักษณะสมดุลยตลอดเวลาขณะโปรแกรม
ทำงาน) เวลาที่ใชในการทำงานสามารถ
นอยกวาเวลาที่เครื่องซักผาคำนวณไว
หลังจากที่เครื่องตรวจสอบปริมาณผาที่
บรรจุเสร็จสิ้น กรณีดังกลาวถือเปนเรื่อง
ปกติของเครื่องซักผาและไมเปนสาเหตุให
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซักผา
ลดลงแตอยางใด
50
www.electrolux.com
5.10 ขณะโปรแกรมการซักเสร็จสิ้น
แตมีน้ำคางอยูในถัง
(กรณีตัวเลือก “เงียบพิเศษ (Extra Silent)”
หรือ “ไมระบายน้ำลางผา
(Rinse Hold)”
ถูกใชงาน)
- ถังจะหมุนตามปกติเพื่อปองกันรอยยับ
- ไฟแอลอีดีที่ปุม “Start/Pause” จะกระพริบ
เพื่อบอกใหทราบวาตองทำการระบายน้ำออก
- สัญลักษณ “ล็อคประตู” ( ) ยังแสดงที่
จอแสดงผล เพื่อบอกใหทราบวาประตูเครื่อง
ยังคงล็อคอยู
คุณจะตองทำการระบายน้ำออก เพื่อเปด
ประตูเครื่อง
ทำการระบายน้ำโดย :
1. สัมผัสสัญลักษณ “Start/Pause” เครื่องจะ
ดำเนินการระบายน้ำออกจากถังซัก พรอมกับ
ปนหมาดที่ความเร็วรอบสูงสุดของโปรแกรมซัก
ที่คุณเลือกไว
อีกทางเลือกหนึ่ง, กอนสัมผัสสัญลักษณ “ ”
คุณยังสามารถกดปุม “ปนหมาด” ( ) เพื่อ
เลือกความเร็วรอบและคุณสามารถเลือก
ตัวเลือก “No Spin
” เพื่อใหเครื่อง
ดำเนินการระบายน้ำเพียงอยางเดียวก็ได
จากนั้นสัมผัสสัญลักษณ “ ” เพื่อใหเครื่อง
ทำงานตามที่เลือกไว
2. หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น และ
สัญลักษณล็อคประตู ( ) ดับลง คุณจะ
สามารถเปดประตูเครื่องได
3. กดปุม “On/Off” เพื่อปดการทำงานของ
เครื่องซักผา
หลังจากเวลาประมาณ 18 ชั่วโมง หาก
คุณไมไดกดปุมสัมผัส “Start/Pause”
เครื่องจะดำเนินการระบายน้ำออกและ
ปนหมาดโดยอัตโนมัติ
(ยกเวนโปรแกรม Wool)
5.11 โหมดลดการใชพลังงานโดย
อัตโนมัติ
โหมดนี้จะปดการทำงานของเครื่องลงโดยอัตโนมัติ
เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในกรณีตอไปนี้ :
●
เมื่อไมไดกดปุมใดๆ เปนเวลา 5 นาที กอน
กดปุม “เริ่ม/หยุด”
กดปุม “เปด/ปด” อีกครั้ง เพื่อเปดเครื่อง
●
หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการซัก 5 นาที
- กดปุม “เปด/ปด” อีกครั้ง เพื่อเปดเครื่อง
- จอแสดงผลจะแสดงสถานะสิ้นสุดการทำงาน
ของโปรแกรมสุดทายกอนที่เครื่องจะเขาสู
โหมดลดการใชพลังงาน
- สัมผัสปุมใดๆ จอแสดงผลจะแสดงการตั้งคา
ของโปรแกรมและตัวเลือกสุดทายกอนที่
เครื่องจะเขาสูโหมดลดการใชพลังงาน
- สัมผัสปุมโปรแกรมอีกครั้ง เพื่อเลือกรอบการ
ทำงานใหม
6.
ภาษาไทย
คำแนะนำในการซัก
6.1 การแยกประเภทผาที่จะซัก
ปฏิบัติตามสัญลักษณการซัก บนฉลากผาแตละชิ้น
และคำแนะนำการซักจากผูผลิต แยกชนิดของผา
ดังนี้: ผาขาว, ผาสี, ผาใยสังเคราะห, ผาเนื้อบาง,
ผาขนสัตว เปนตน
6.2 อุณหภูมิ
สำหรับผาฝายและผาลินินขาว ที่สกปรก
90°C ปานกลาง (เชน ผาชุดรองน้ำชา
ผาขนหนู ผาปูโตะ ผาปูที่นอน...)
สำหรับผาสีจำพวกผาลินิน ผาฝาย
หรือผาใยสังเคราะห ที่สกปรกปานกลาง
60°C
50°C (เชน เสื้อเชิ้ต ชุดราตรี ชุดนอน....)
และผาฝายขาวที่สกปรกเล็กนอย (เชน
ชุดชั้นใน)
สำหรับผาเนื้อบาง (เชน ตาขาย)
40°C ผาคละประเภท รวมทั้งผาใยสังเคราะห
30°C
หรือผาขนสัตวที่มีปายระบุ ขนสัตวใหม
น้ำเย็น
แท ซักเครื่องไดและไมหด
6.3 กอนบรรจุผาในถังซัก
●
●
●
ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีโลหะใดๆ ติดคาง
อยูในเสื้อผา (เชน กิ๊บติดผม, เข็มกลัดซอน
ปลาย, เข็มหมุด)
กลัดกระดุมปลอกหมอน, รูดซิป, ติดตะขอ,
รัดเข็มขัดหรือแถบผาที่มีความยาว
การซักชุดชั้นใน, ถุงนองและผาเนื้อบาง ใหใส
ในถุงซัก ซึ่งสามารถหาซื้อไดตามรานคาหรือ
หางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป
●
●
●
●
51
หามซักผาขาวรวมกับผาสี เนื่องจากผาขาว
อาจสูญเสีย “ความขาว” จากการซัก
ผาสีตัวใหมอาจสีตกในการซักครั้งแรก ดังนั้น
ใหแยกซักตางหาก
ขจัดคราบสกปรกฝงแนนกอนการซัก
ถูบริเวณที่สกปรกดวยผงซักฟอกหรือใชผง
ขจัดคราบเฉพาะ, สำหรับผามานใหระวังเปน
พิเศษ, ถอดตะขอออกหรือมัดใสในถุงหรือ
ตาขาย
6.4 ปริมาณผาที่บรรจุสูงสุด
ปริมาณบรรจุที่แนะนำถูกแสดงไวในตาราง
โปรแกรมการทำงานหรือใชหลักเกณฑทั่วไปดังนี้:
ผาฝาย, ผาลินิน:
ผาใยสังเคราะห:
ผาเนื้อบอบบาง
และผาขนสัตว:
เต็มถังแตไมควรแนน
จนเกินไป
ไมเกินครึ่งถัง
ไมเกินหนึ่งในสาม
ของถัง
ดวยปริมาณบรรจุสูงสุดจะทำใหใชน้ำและพลังงาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สำหรับผาที่สกปรกมาก
ใหลดปริมาณการบรรจุลง
6.5 การขจัดคราบ
รอยเปอนฝงแนนอาจไมสามารถขจัดออกได
ดวยน้ำและผงซักฟอกเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึง
แนะนำใหกำจัดรอยเปอนกอนการซัก
เลือด: รอยเปอนใหมๆ ใหลางดวยน้ำเย็น สำหรับ
คราบเลือดที่แหงแลว ใหแชในน้ำผสมผงซักฟอก
ชนิดพิเศษคางคืนไว แลวขัดดวยสบูและน้ำ
สีน้ำมัน: ทารอยเปอนดวยน้ำยาขจัดคราบที่มี
สวนผสมของเบนซิน วางผาลงบนผานุมๆ แลวซับ
รอยเปอนเบาๆ หลายๆ ครั้ง
●
แยกผาที่ติดขุยงายออกจากผาที่มีขุย
อยาซักพรอมกัน !
รอยน้ำมันที่แหงแลว: ทารอยเปอนดวยน้ำมันสน
วางผาลงบนพื้นผิวนุมแลวซับรอยเปอนดวยผาฝาย
โดยใชปลายนิ้วมือ
52
www.electrolux.com
สนิมเหล็ก: ใชกรดออกซาลิกละลายในน้ำรอน
หรือใชผลิตภัณฑกำจัดคราบสนิมเหล็กที่ใชกับ
น้ำเย็น ระวังรอยสนิมที่ติดแนนมานาน เพราะ
โครงสรางเซลลูโลสถูกทำลายไปแลว และผาอาจ
เปนรูได
คราบเชื้อรา: ใชน้ำยาฟอกขาวแลวลางออก
ใหหมด (ใชกับผาขาวและผาที่สีไมตก เทานั้น)
หญา: ถูดวยสบูเล็กนอย และใชน้ำยาฟอกขาว
(ใชกับผาขาวและผาที่สีไมตกเทานั้น)
ปากกาลูกลื่นและกาว: ทาดวยอะซิโตน (*)
วางผาลงบนผานุมๆ แลวซับรอยเปอน
ลิปสติก: ทาดวยอะซิโตน (*) แลวถูรอยเปอน
ดวยเหลา แลวขจัดรอยเปอนตกคางบนผาขาว
ดวยน้ำยาฟอกขาว
ไวนแดง: แชในน้ำผสมผงซักฟอก ลางดวย
น้ำเปลาและทาดวยกรดอะซิติก หรือกรด ซิตริก
แลวลางออกดวยน้ำ ขจัดรอยเปอนที่ยังคงตกคาง
ดวยน้ำยาฟอกขาว
หมึก: ขึ้นอยูกับประเภทของหมึก ใหชุบหมาดผา
ดวยอะซิโตน (*) แลวตามดวย กรดอะเซติค
ขจัดคราบตกคางบนผาขาว โดยใชน้ำยาฟอกขาว
จากนั้นลางน้ำออกใหัทั่ว
คราบเปอนน้ำมันดิน: ขั้นแรกใหทาดวยน้ำยา
ขจัดคราบ เหลาหรือเบนซิน แลวถูดวยน้ำผสม
ผงซักฟอก
(*) อยาใชอะซิโตนกับผาไหมเทียม
6.6 ชนิดของผงซักฟอกและ
ปริมาณการใชงาน
เครื่องซักผาเครื่องนี้ สามารถใชงานรวมกับ
ผงซักฟอกชนิดฟองนอยเทานั้นเพื่อปองกันปญหา
ฟองลน อันเปนสาเหตุที่ทำใหผลการซักไมเปน
ที่นาพอใจและอาจทำใหเครื่องเสียหายได
ผงซักฟอกชนิดฟองนอยถูกออกแบบมาเพื่อใช
สำหรับเครื่องซักผาฝาหนาโดยเฉพาะ ซึ่งที่ฉลาก
บรรจุภัณฑจะระบุขอความไววา “สำหรับเครื่อง
ฝาหนา” หรือ “ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง” หรือ
“ผงซักฟอกสูตรเขมขนสำหรับซักดวยเครื่อง”
เปนตน
อยาใชผงซักฟอกผิดประเภท เชนผงซักฟอก
สำหรับเครื่องฝาบนหรือผงซักฟอกสำหรับซัก
ดวยมือหรือผงซักฟอกประเภทที่ทำจากสบู
กับเครื่องซักผาฝาหนาเครื่องนี้ เพราะจะทำให
เกิดฟองมากเกินไป อันเปนสาเหตุทำใหระยะ
เวลาการซักของเครื่องนานมากกวาเดิม,
การปนผาไมมีประสิทธิภาพ, การลางผาไมมี
ประสิทธิภาพ และมอรเตอรทำงานหนัก
ปริมาณผงซักฟอกที่ใช
ผลการซักที่ดี ขึ้นอยูกับการเลือกผงซักฟอกและใช
ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลือง
และชวยปกปองสิ่งแวดลอม
แมวาผงซักฟอกจะยอยสลายทางชีวภาพได แต
ผงซักฟอกมีสวนประกอบที่หากใชในปริมาณมาก
จะรบกวนสมดุลธรรมชาติที่เปราะบางได
ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกที่ใชจะขึ้นอยูกับ :
● ชนิดของผา (เชน ผาเนื้อบาง, ผาขนสัตว,
ผาฝาย)
● สีของผา
● ประมาณผาที่บรรจุ
● ระดับความสกปรก
● อุณหภูมิที่ใชในการซัก
● ความกระดางของน้ำ
ความกระดางของน้ำแบงออกเปน “ระดับ” ของ
ความกระดาง
ขอมูลความกระดางของน้ำในพื้นที่ สามารถสอบ
ถามไดจากหนวยงานที่จายน้ำให หรือหนวยงาน
ราชการในพื้นที่
คุณอาจตองใชปริมาณของผงซักฟอกตามที่ผูผลิต
ไดแนะนำไวที่บรรจุภัณฑกอน จากนั้นสังเกตุผล
การซักที่ได เปนที่นาพอใจหรือไม
หากผลการซักยังไมเปนที่นาพอใจหรือพบปญหา
เรื่องฟองในระหวางซัก ใหเปรียบเทียบผลการซัก
กับรายการดานลางนี้ แลวทำการปรับเปลี่ยนชนิด
หรือปริมาณของผงซักฟอกใหเหมาะสมในการซัก
ครั้งตอไป
ภาษาไทย
53
54
8.
www.electrolux.com
การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน ! ตองถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
กอนทำความสะอาดหรือดูแลรักษา
8.1 การทำความสะอาดภายนอก
ทำความสะอาดเครื่องดวยสบูและน้ำอุนเทานั้น
เช็ดพื้นผิวทั้งหมดใหแหง
ขอควรระวัง ! หามใชแอลกอฮอล สาร
ละลายหรือสารเคมี ทำความสะอาดเครื่อง
8.2 การขจัดตะกรัน
8.5 การทำความสะอาดถาดจาย
สารซักฟอกและน้ำยาปรับผานุม
ควรลางทำความสะอาดถาดจายเติมสารซักฟอก
และสารใสเพิ่มเติมตางๆ เปนประจำ
ถอดถาดจายเติมสารซักฟอกออก ดวยการกดตัว
ยึดลงแลวดึงออก
เปดกอกน้ำลางทำความสะอาดคราบตกคาง ของ
สารซักฟอกออกใหหมด
1
น้ำที่เราใชอยูนั้นปกติจะมีหินปูนผสมอยู ดังนั้น
จึงควรใชสารทำใหน้ำออนในเครื่องซักผาเปน
ครั้งคราว
โดยแยกทำตางหากจากการซักผาและปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของผูผลิตสารทำใหน้ำออน วิธีนี้
จะชวยปองกันการเกิดคราบหินปูนตกคางในเครือ่ ง
8.3 หลังการซักแตละรอบ
เปดประตูเครื่องทิ้งไวชั่วครู ทั้งนี้เพื่อชวยปองกัน
ไมใหเกิดเชื้อราและกลิ่นอับเหม็น ภายในตัวเครื่อง
การเปดประตูทิ้งไวหลังจากซักเสร็จ จะชวยถนอม
รักษายางขอบประตูดวย
8.4 การซักเพื่อดูแลรักษาเครื่อง
ดวยโปรแกรม “Tub Clean
(ลางถังซัก)”
การซักผาที่ระดับอุณหภูมิต่ำ อาจทำใหเกิดสาร
ตกคางภายในถังซัก
ขอแนะนำใหใชโปรแกรม “Tub Clean (ลางถัง
ซัก)” เปนประจำเพื่อทำความสะอาดคราบที่อาจ
ตกคางภายในเครื่องซักผา
การซักเพื่อบำรุงรักษาเครื่อง :
● ไมควรบรรจุผาในถังซัก
● เลือกโปรแกรม “Tub Clean (ลางถังซัก)”
● ตวงสารซักฟอกในปริมาณปกติ ตองใช
ผงซักฟอกชีวภาพเทานั้น
● กดปุม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรม
2
3
เพื่อใหทำความสะอาดไดดียิ่งขึ้น ควรถอดสวนบน
ของถาดจายน้ำยาอื่นๆ ออก
ภาษาไทย
8.6 การทำความสะอาดชองเก็บ
ถาดจายสารซักฟอก
หลังจากนำถาดจายออก ใหใชแปรงเล็กๆ เพื่อทำ
ความสะอาดชองดานใน โดยใหแนใจวาผงซักฟอก
ทั้งหมดไมเหลือเปนคราบตกคางที่ดานบนและ
ที่ดานลางของชอง
ติดตั้งถาดกลับเขาที่ จากนั้นเปดใชงานโปรแกรม
ลางผาโดยไมตองบรรจุผาในถังซัก
การทำความสะอาดปมระบายน้ำ:
1. เปดฝาครอบปมระบายน้ำ
2. ดึงฝาปดลงจากนั้นบีบขาทั้งสองดานของ
ฝาปดเขาหากันเพื่อนำฝาปดออก (ดังภาพ)
1. บีบขาทั้ง
สองดาน
เขาหากัน
8.7 การทำความสะอาดปม ระบายน้ำ
ตรวจสอบปมระบายน้ำเปนประจำและ
ดูแลใหสะอาดอยูเสมอ
ทำความสะอาดปมระบายน้ำหาก:
● เครื่องจะไมระบายน้ำออก
● ถังซักไมสามารถหมุนได
● เครื่องอาจเกิดเสียงผิดปกติเนื่องจากปมระบาย
น้ำอุดตัน
● จอแสดงผลจะแจงรหัสเตือน เนื่องจากมีปญหา
กับระบบระบายน้ำ
คำเตือน !
1. ถอดปลั๊กไฟเครื่องซักผา ออกจากเตาจาย
ไฟฟาทุกครั้ง
2. อยานำที่กรองออกขณะเครื่องทำงาน อยาทำ
ความสะอาดปมระบายหากน้ำในเครื่องรอนอยู
น้ำจะตองเย็นกอนทำความสะอาดปมระบายน้ำ
55
2. ดึงออก
56
www.electrolux.com
3. วางภาชนะรองน้ำที่เหมาะสมไวดานลางชอง
ระบายน้ำ, กดครีบล็อคสองตัวเขาหากัน
จากนั้นดึงชองระบายน้ำออกมาทางดานหนา
เพื่อปลอยใหน้ำระบายออกมา
5. ดันชองระบายกลับเขาที่ แลวหมุนตัวกรอง
ทวนเข็มนาิกาเพื่อนำออก
1
2
6. นำเศษใยผาหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากปม
(ถามี)
4. หลังจากน้ำเต็มภาชนะรองน้ำ ใหดันชอง
ระบายน้ำกลับเขาที่และเทน้ำออกจากภาชนะ
รองน้ำ แลวทำซ้ำขอที่ 3 จนกระทั่งไมมีน้ำ
ไหลออกมาจากปมระบายน้ำ
7. ตรวจดูวาใบพัดของปมหมุนไดหรือไม หากไม
หมุนใหติดตอศูนยบริการ
ภาษาไทย
57
8. ทำความสะอาดตัวกรองใตกอกน้ำ
4. หมุนทอน้ำเขาดานหลังเครื่องออก
5. ทำความสะอาดตัวกรองที่วาลวโดยใชแปรงแข็ง
หรือผาขนหนู
9. ใสตัวกรองกลับเขาที่ หมุนใหแนนเพื่อปองกัน
น้ำรั่วไหล
10. ประกอบฝาครอบกลับเขาที่แลวดันเขาเพื่อปด
8.8 การทำความสะอาดตัวกรอง
ทอน้ำเขา
หากน้ำกระดางมากหรือมีคราบหินปูน ตัวกรองที่
ทอน้ำเขาอาจอุดตันได, แนะนำใหทำความสะอาด
เปนระยะๆ
การทำความสะอาดตัวกรองทอน้ำเขา:
1. ปดกอกน้ำ
2. หมุนทอน้ำเขาออกจากกอกน้ำ
3. ทำความสะอาดตัวกรองในทอน้ำเขา ดวย
แปรงแข็ง
6. ติดตั้งทอน้ำเขากลับเขาที่ หมุนใหแนนเพื่อ
ปองกันน้ำรั่วไหล
45°
7. เปดกอกน้ำ
58
www.electrolux.com
8.9 อันตรายจากการเยือกแข็ง
ถาเครื่องตั้งอยูในสภาวะที่อุณหภูมิแวดลอมต่ำ
กวา 0 °C ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ เพื่อ
ระบายน้ำออกจากทอน้ำเขาและปมระบายน้ำ
4. วางปลายทอน้ำทิ้งและทอน้ำเขาไวบนภาชนะ
รองน้ำแลวปลอยใหน้ำระบายออก
การระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน
1. ถอดปลั๊กไฟเครื่องซักผาออกจากเตาจาย
ไฟฟาและปดกอกน้ำ
2. ถอดสายน้ำเขาออกจากกอกน้ำ
3. ปลดทอระบายน้ำออกจากฐานรองดานหลัง
และปลดปลายทอน้ำทิ้งออกจากซิงคหรือ
หัวกอก
5. เมื่อไมมีน้ำไหลออกมาแลว เก็บทอระบายน้ำ
และทอน้ำเขาเขาที่เดิม
ขอแนะนำ
เมื่อตองการจะใชงานเครื่องอีกครั้ง ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาอุณหภูมิหองสูงกวา 0 องศาเซลเซียส
9.
การแกไขปญหา
9.1 ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
ปญหาบางอยางเกิดจากผูใชขาดการดูแลและ
บำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งแกไขไดงายๆ โดยไมตอง
โทรเรียกชาง, กอนติดตอศูนยบริการใกลบาน
โปรดตรวจสอบเครื่องตามรายการดังตาราง
เมื่อขจัดปญหาไดแลวใหกดปุม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่ม
โปรแกรมใหม
หากตรวจสอบทุกอยางแลวยังไมสามารถแกไข
ปญหาได โปรดติดตอศูนยบริการใกลบาน
ขอควรระวัง: ปดเครื่องทุกครั้งกอนทำการ
ตรวจสอบ
รหัสขอผิดพลาด :
เครื่องไมเติมน้ำหรือเติมน้ำแลวไมมี
น้ำในถังซัก
เครื่องไมทำการระบายน้ำ
ประตูเครื่องเปดอยูหรือปดไมสนิท
โปรดตรวจสอบประตูเครื่อง !
แรงดันไฟฟาจากแหลงจายไฟฟา
ไมเสถียร ใหรอจนกระทั่งแรงดันไฟฟา
กลับมาปกติ
ไมมีการเชื่อมตอสัญญาณทางไฟฟา
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใน
เครื่อง, ใหปดและเปดเครื่องอีกครั้ง
ภาษาไทย
ความผิดปกติที่เกิด
เครื่องซักผา
ไมทำงาน:
น้ำไมเขาเครื่อง
ซักผา:
59
สาเหตุที่เปนไปได => แนวทางแกไข
ยังไมไดปดประตูเครื่อง (รหัสขอผิดพลาด:
) => ปดประตูใหสนิท
ยังไมไดเสียบปลั๊กไฟหรือเสียบปลั๊กไมสนิท => เสียบปลั๊กไฟหรือเสียบปลั๊ก
ใหแนน
ไมมีกระแสไฟที่เตาเสียบ => โปรดตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟในบาน
ยังไมกดปุม Start/Pause => กดปุม Start/Pause
โปรแกรม Delay End ทำงานอยู => หากตองการดำเนินการซักทันที ให
ทำการยกเลิกโปรแกรม Delay End
แรงดันไฟฟาผิดปกติ (ถารหัส
ปรากฏขึ้นที่หนาจอ) => กรุณารอ
จนกระทั่งแรงดันไฟฟาปกติ เครื่องจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ
กอกน้ำปดอยู (รหัสขอผิดพลาด:
) => เปดกอกน้ำ
ทอน้ำเขาตันหรือหักงอ (รหัสขอผิดพลาด:
ทอน้ำเขา
ตัวกรองทอน้ำเขาอุดตัน (รหัสขอผิดพลาด:
ตัวกรองทอน้ำเขา
ประตูเครื่องปดไมสนิท (รหัสขอผิดพลาด:
) => ตรวจสอบการตอ
) => ทำความสะอาด
) => ปดประตูใหสนิท
น้ำเขาเครื่องซักผา
และระบายออกทันที:
ปลายทอระบายน้ำอยูต่ำเกินไป (รหัสขอผิดพลาด:
อางอิงในหัวขอ “การระบายน้ำ”
เครื่องซักผาไม
ระบายน้ำทิ้งและ/
หรือไมปนหมาด:
ทอระบายน้ำ ตันหรือหักงอ (รหัสขอผิดพลาด:
) => ตรวจสอบการตอ
ทอระบายน้ำ
ปมระบายน้ำอุดตัน (รหัสขอผิดพลาด:
) => ทำความสะอาดตัวกรอง
ปมระบายน้ำ
ตัวเลือกเสริม “Rinse Hold” หรือ “Extra Silent” ถูกใชงาน => กดปุม
Start/Pause เพื่อระบายน้ำ หรือเลือก Spin โปรแกรม
มีน้ำเปยกที่พื้น:
ผลการซักไมนาพอใจ:
) => ใหดูขอมูล
ผาไมไดกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง => หยุดเครื่องชั่วคราว รอประตู
เครื่องคลายล็อค จากนั้นเปดประตูเครื่องแลวทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง
ใสผงซักฟอกมากเกินไปหรือใชผงซักฟอกไมเหมาะสม (เกิดฟองมากเกินไป
จนฟองลน) => ลดปริมาณสารซักฟอกหรือใชสารซักฟอกอื่น (ดูหนา 52)
ตรวจสอบวามีรอยรั่วที่จุดใดในการตอทอน้ำเขาหรือไม ใหทำการระบายน้ำ
ออกจากถังซักใหหมด แลวตรวจดูถังซักยังเปยกหรือมีน้ำอยูหรือเปลา =>
ตรวจสอบการตอทอน้ำเขา
ทอระบายน้ำชำรุด => เปลี่ยนทอระบายน้ำใหม (โปรดติดตอศูนยบริการ)
ใชสารซักฟอกนอยเกินไปหรือใชสารซักฟอกที่ไมเหมาะสม => เพิ่มปริมาณ
สารซักฟอกหรือใชสารซักฟอกอื่น (ดูหนา 52)
มีคราบสกปรกฝงแนนที่ไมไดขจัดกอนซัก => ใชผลิตภัณฑที่มีจำหนายทั่วไป
ในการขจัดคราบติดแนน
เลือกอุณหภูมิสำหรับการซักไมถูกตอง => ตรวจสอบวาเลือกอุณหภูมิถูกตอง
หรือไม
บรรจุผามากเกินไป => ลดปริมาณผา
60
www.electrolux.com
ความผิดปกติที่เกิด สาเหตุที่เปนไปได => แนวทางแกไข
โปรแกรมยังทำงานอยู => รอจนสิ้นสุดโปรแกรม
ไมสามารถเปด
ประตูเครื่องได:
เครื่องสั่นหรือ
สงเสียงดัง:
มีน้ำคางอยูในถังซัก => ตองทำการระบายน้ำออกจากถังซัก เพื่อใหประตูคลาย
ล็อค (ศึกษารายละเอียดที่หัวขอ “การเปดประตูเครื่องซักผา” หนา 49)
ปญหานี้อาจเกิดจากขอผิดพลาดของเครื่องเอง => กรุณาติดตอศูนยบริการ
และหากตองการเปดประตูเครื่องซักผา กรุณาอานหัวขอ “การเปดประตูกรณี
ฉุกเฉิน” ในหนาถัดไปโดยละเอียด
ตองนำสลักยึดปองกันระหวางการขนสงและบรรจุภัณฑออกกอนใชเครื่อง =>
ตรวจสอบวาติดตั้งเครื่องถูกตองหรือไม
ยังไมไดปรับระดับขาตั้ง => ตรวจสอบวาตั้งเครื่องในแนวระนาบถูกตองหรือไม
ผาไมไดกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง => หยุดเครื่องชั่วคราว รอประตูเครื่อง
คลายล็อค จากนั้นเปดประตูเครื่องแลวทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง
อาจมีผาในถังซักนอยมาก => บรรจุผาเพิ่ม
พื้นไมมั่นคง เชน พื้นไม => ดูในหัวขอ “พื้นที่การติดตั้ง”
เวลาการทำงาน
ที่ใชจริง นานกวา
ที่แสดงไว:
ผง/น้ำยาซักผามากเกินไป => ลดปริมาณสารซักฟอกหรือใชสารซักฟอกอื่น
(ดูหนา 52)
เครื่องไมไดสมดุล => หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง
และเริ่มการปนหมาดอีกครั้ง
ระยะเวลาการ
ทำงานสั้นกวา
เวลาที่แสดง
เครื่องไดทำการคำนวณเวลาการทำงานใหม โดยอางอิงกับปริมาณผาที่บรรจุ
การปนหมาดเริ่ม
ทำงานชา หรือ
เครื่องไมปนหมาด:
อุปกรณตรวจสอบความสมดุลทางอิเล็กทรอนิกสทำงานคลาดเคลื่อน เนื่องจากผา
ไมกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง เครื่องจะทำการกระจายผาโดยการหมุน
กลับไปกลับมา
ขั้นตอนเชนนี้อาจทำงานหลายครั้งจนกวาผาจะกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง
จากนั้นจึงจะเขาสูขั้นตอนการปนตามปกติ
หลังจากที่อุปกรณตรวจสอบไดทำงานแลวเปนเวลา 10 นาทีผานไป หากผายัง
กระจายตัวอยูในถังซักไมทั่วถึง เครื่องจะไมปนหมาด ในกรณีนี้ใหใชมือกระจาย
ผาในถังซักกอนแลวจึงเลือกโปรแกรมปนหมาด
=> หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง
เครื่องสงเสียง
ดังผิดปกติ:
ติดตั้งเครื่องไมถูกตอง => เครื่องตองติดตั้งไดระดับสมดุล, ดูในหัวขอ
“การติดตั้ง”
สลักยึดสำหรับขนยายหรือบรรจุภัณฑไมไดนำออก => บรรจุภัณฑและ/
หรือสลักยึดสำหรับขนยายจะตองนำออก ดูในหัวขอ “การแกะบรรจุภัณฑ”
ปริมาณผานอยเกินไป => เพิ่มผาลงในถัง
ไมเห็นน้ำใน
ถังซัก:
เครื่องซักผาเครื่องนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหเครื่องทำงานไดอยาง
ประหยัด ใชน้ำในปริมาณนอยโดยไมกระทบตอประสิทธิภาพในการทำงาน
ภาษาไทย
61
9.2 การเปดประตูกรณีฉุกเฉิน
หากเกิดปญหากระแสไฟฟาหรือเครื่องซักผา
ขัดของหรือมีปญหา ประตูเครื่องจะไมสามารถ
เปดได
โปรแกรมการซักผาจะทำงานตอเมื่อกระแสไฟฟา
กลับสูภาวะปกติ แตถาประตูเครื่องซักผายังไม
สามารถเปดได ก็สามารถใชวิธีการเปดประตู
กรณีฉุกเฉิน
กอนเปดประตู :
การเปดประตู กรุณาปฏิบัติดังนี้ :
1. กดปุม “เปด/ปด” เพื่อปดการทำงานของ
เครื่องซักผา
2. ถอดปลั๊กเครื่องซักผา
3. เปดฝาปดตัวกรองปมระบายน้ำ
4. ใชอุปกรณที่เหมาะสมเกี่ยวดึงสายตัวปลด
ล็อกกรณีฉุกเฉินลง (สีแดง) และในขณะ
เดียวกันก็ใหเปดประตูเครื่องซักผาพรอมๆกัน
คำเตือน !
ตองแนใจวาอุณหภูมิน้ำและผาที่ซักไมรอน
ถาจำเปน กรุณารอจนกระทั่งอุณหภูมิ
เย็นลง
คำเตือน !
ตองแนใจวาถังซักไมหมุน ถาจำเปน
กรุณารอจนกระทั่งถังซักหยุดหมุน
คำเตือน !
ตองแนใจวาระดับน้ำภายในถังซักไมสูง
เกินไป ถาจำเปนกรุณาทำการระบายน้ำ
ออกจากถัง (กรุณาอานหัวขอ
“การระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน”
หนา 58)
5. นำผาออก
6. ปดฝาตัวกรองปมระบายน้ำ
ขอแนะนำ !
หากทานไมสามารถหาสาเหตุหรือแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นได โปรดติดตอศูนยบริการ
กอนโทรศัพทติดตอ โปรดบันทึก: หมายเลขรุน,
หมายเลขเครื่องและวันที่ซื้อเครื่อง ศูนยบริการ
จำเปนตองใชขอมูลเหลานี้
62
www.electrolux.com
10.
ขอมูลทางเทคนิค
ขนาด (สูง X กวาง X ลึก)
แหลงจายไฟ (แรงดันไฟฟา / ความถี่)
กำลังไฟทั้งหมด
ฟวสปองกันขั้นต่ำ
แรงดันน้ำ (สูงสุด / ต่ำสุด)
ผาที่บรรจุไดสูงสุด
(น้ำหนักผาแหง)
ความเร็วรอบในการปนหมาด (สูงสุด / ต่ำสุด)
11.
85 X 60 X 66.9 เซนติเมตร
220-240 โวลต / 50 เฮิรตซ
2100 วัตต
10 แอมป
0.8 / 0.05 เมกะปาสคาล
11 กก.
Cottons (ผาฝาย)
4 กก.
Mixed (ผาผสม)
4 กก.
Delicates (ผาเนื้อบาง)
5.5 กก.
Daily 60 (ซัก 60 นาที)
1.5 กก.
Quick 18 (ซัก 18 นาที)
1.5 กก.
Refresh (ลดรอยยับ)
4 กก.
Baby Care (เสื้อผาเด็ก)
2.5 กก.
Sports (ชุดกีฬา)
2 กก.
Wool (ผาขนสัตว)
Energy Saver (ซักประหยัด) 11 กก.
11 กก.
Spin (ปนหมาด)
11 กก.
Rinse + Spin (ลาง + ปน)
3 กก.
Bedding (เครื่องนอน)
Heavy Duty (ผาสกปรกมาก) 11 กก.
1400 / 400 รอบตอนาที
การติดตั้ง
11.1 การแกะบรรจุภณ
ั ฑ
ขอควรระวัง: สลักยึดเครื่องสำหรับขนยาย
จะตองถอดออก กอนการใชงาน
แนะนำใหเก็บสลักยึดเครื่องสำหรับขนยาย
ไว ถาหากมีการขนยายเครื่องใหประกอบ
กลับเขาที่เดิม
1. สวมถุงมือ, ตัดสายรัดพลาสติกทั้งสี่เสนออก
2. ถอดกลองออก, ถอดโฟมกันกระแทกออก,
แกะถุงพลาสติกที่คลุมเครื่องออก
ภาษาไทย
63
3. เปดประตูเครื่อง นำสิ่งของดานในทั้งหมด
ออกมาดังภาพ
A
4. วางชิ้นสวนโฟมไวดานหลังเครื่องซักผา
จากนั้นเอนเครื่องนอนลงที่โฟมและระมัดระวัง
อยาใหเครื่องทับสายน้ำทางดานหลังจนพับ
หักงอ ดังภาพ
8. หมุนสลักเกลียวสามตัวออก
9. ดึงทีเ่ ก็บทอพลาสติกออก
10. ปดรูดวยหมวกพลาสติกที่มาพรอมกับเครื่อง
ซึ่งสามารถหาไดจากในถุงบรรจุคูมือการ
ใชงาน
5. นำโฟมรองฐานเครื่องออก
1
1
2
2
6. ดันเครื่องใหอยูตำแหนงตั้งตามเดิม
7. นำสายไฟ, ทอระบายน้ำและทอน้ำเขาออก
จากที่เก็บทอ (A) ทางดานหลังเครื่อง
ดังภาพ
3
64
www.electrolux.com
11.2 พื้นที่การติดตั้ง
เครื่องซักผาจะตองมั่นคงและไดระดับ
กับพื้นเพื่อใหแนใจวาการทำงานถูกตอง
เครื่องจะตองไมติดตั้งอยูดานหลังประตู
ที่ล็อคได ประตูเลื่อนหรือประตูที่บานพับ
อยูตรงกันขามกับประตูเครื่องซักผา
ใชตัววัดระดับน้ำ วัดทางดานบนและดานขาง
ของเครื่องซักผาเพื่อตรวจสอบระดับ
อยาใชกระดาษแข็ง ไม หรือวัสดุจำพวก
เดียวกันไวใตเครื่อง เพื่อปรับระดับความ
เรียบของพื้น
ตั้งเครื่องไวบนพื้นเรียบแข็ง ตรวจสอบ
ใหแนใจวาการหมุนเวียนของอากาศรอบ
และตัวเครื่องตองไมมีพรม ผาเช็ดเทา
ฯลฯ กีดขวาง และตัวเครื่องไมสัมผัสกับ
ผนังหรืออุปกรณในครัวอื่นๆ
11.3 การตอน้ำเขา
หากไมมีตัววัดระดับน้ำ ใหใชขอบของวงกบ
ประตู ตูหรือโตะเพื่อตรวจสอบวาระดับ
ของเครื่องซักผามีความเหมาะสม
หมุนขาตั้งเขาหรือออกเพื่อปรับระดับ
การปรับระดับของเครื่องอยางเหมาะสมจะ
ชวยปองกันการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน
และการขยับของเครื่องขณะทำงาน
หากปรับระดับเครื่องซักผาไดแลว ใหลอง
โยกระหวางมุมเครื่อง หากมีการโคลงเคลง
ใหปรับขาอีกครั้ง จนกวาจะไดระดับที่
ถูกตองและเครื่องไมโคลงเคลง
ตอทอน้ำเขาเขากับเกลียว BSP ขนาด
3/4 นิ้ว
ใชทอที่จัดมาใหพรอมกับเครื่องซักผา
อยาใชทอเกา
ปลายอีกขางหนึ่งของทอน้ำเขาซึ่งตออยู
กับเครื่อง สามารถหมุนไปในทิศทางใด
ก็ได
เพียงแคคลายขอตอแลวหมุนทอตาม
ตองการ จากนั้นจึงขันใหแนนดังเดิม
ตรวจสอบใหแนใจวาน้ำไมรั่วซึมออกมา
ไมควรตอทอน้ำใหยาวขึ้น หากทอสั้น
เกินไปและคุณไมตองการยายกอกน้ำ
คุณตองซื้อทอน้ำใหมที่ยาวกวาเดิม
ซึ่งออกแบบมาเพื่อใชงานดานนี้โดยเฉพาะ
ภาษาไทย
11.4 ระบบระบายน้ำ
65
เพื่อใหการทำงานของเครื่องถูกตอง ทอระบายน้ำ
ของเครื่องจะตองเกี่ยวอยูกับฐานรองรับที่
เหมาะสม ดานบนของดานหลังเครื่อง
ปลายทอระบายน้ำสามารถจัดตำแหนง
ไดสามวิธีดังนี้:
เกี่ยวไวกับขอบอางลางจาน
โดยใชปลอกพลาสติกที่ใหมาพรอมเครื่อง
11.5 การเชื่อมตอทางไฟฟา
เครื่องนี้ออกแบบมาใหทำงานดวยแรงดันไฟฟา
220-240 โวลต เฟสเดี่ยว ความถี่ 50 เฮิรตซ
ในการใชงานครัง้ แรก กอ นทำการเชือ่ ม
ตอเครือ่ งซักผากับแหลงจายไฟฟาภาย
ในบานของคุณ โปรดตรวจสอบอัตรา
แรงดันไฟฟาทีร่ ะบุไวใน “แผนปายระบุ
หมายเลขเครือ่ ง” กับแหลงจายไฟฟา
ภายในบานของคุณวาเปนอัตราแรงดัน
ไฟฟาเดียวกันหรือไม
ในกรณีนี้ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ปลายทอไมหลุดออกจากปลอก เมื่อเครื่อง
ปลอยน้ำออก
โดยคุณอาจใชลวดผูกปลายทอกับกอกน้ำ
หรือยึดทอติดกับกำแพงไว
“การใชงานเครื่องซักผากับระบบจาย
ไฟฟาที่ไมถูกตอง อาจทำใหเสียสิทธิ์
การรับประกัน”
โปรดตรวจสอบระบบไฟฟาในบานของทาน
สามารถรองรับการใชงานสูงสุด (2.1 กิโลวัตต)
ไดหรือไม โดยคำนึงถึงอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่
ใชงานอยูดวย
ตอกับทอที่แยกออกจากทอน้ำทิ้งของ
อางน้ำ
ทอแยกที่ตอนี้ตองอยูสูงกวากอกเพื่อใหทอ
โคงงออยางนอย 60 ซม. จากระดับพื้น
ขอควรระวัง !
โปรดเชื่อมตอเครื่องเขากับเตาจายไฟ
ที่ตอสายดินไว
บริษัทผูผลิตไมขอรับผิดชอบใดๆ
ตอความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
หากไมปฏิบัติตามมาตรการ
ดานความปลอดภัยขางตน
หากสายไฟชำรุดและตองการเปลี่ยน
ใชสายไฟใหม ขอใหติดตอศูนยบริการ
ใกลบาน
เมื่อติดตั้งเครื่องแลว ควรใหสายไฟอยูใน
ตำแหนงที่สะดวกตอการใชงาน
60 cm
90 cm
ลงสูทอระบายน้ำ
ทอระบายน้ำตองมีความสูงไมนอยกวา
60 ซม. และไมเกิน 90 ซม.
ปลายทอระบายน้ำจะตองสามารถระบาย
น้ำออกได ดังนั้นเสนผาศูนยกลางภายใน
ทอระบายน้ำจึงตองใหญกวาเสนผาศูนย
กลางภายนอกของทอน้ำทิ้ง
ทอน้ำจะตองไมพับงอไมวาในกรณีใด
เดินทอไปตามพื้น ยกเฉพาะสวนที่ใกล
กับจุดระบายขึ้นเทานั้น
หากเครื่องไดรับไฟจากสายตอพวงหรือปลั๊ก
สามตา อุปกรณเหลานี้จะตองอยูในบริเวณที่จะ
ไมโดนน้ำหรือความชื้น
66
www.electrolux.com
12.
ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
12.1 วัสดุบรรจุภัณฑ
วัสดุที่มีเครื่องหมาย
สามารถ
นำกลับมาใชไดอีก
>PE<=โพลีเอทิลีน
>PS<=โพลีสไตรีน
>PP<=โพลีโพรพิลีน
สัญลักษณนี้หมายความวา วัสดุนี้สามารถ
นำมารีไซเคิลได โดยตองทิ้งในภาชนะ
ที่เหมาะสม
12.2 เครื่องเกา
โปรดทิ้งเครื่องซักผาเครื่องเกาของทาน
ในสถานที่ที่ไดรับอนุญาต เพื่อชวยรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยในบานเมือง !
สัญลักษณ
ที่ตัวผลิตภัณฑ หรือ
บรรจุภัณฑใชเพื่อแจงวาหามทิ้งแบบขยะ
ในครัวเรือนตามปกติ
โดยใหนำไปจำหนายทิ้ง ณ จุดจัดเก็บที่
เหมาะสมเพื่อทำการรีไซเคิลสวนประกอบ
ทางไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
การทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง จะชวยลด
ผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอม และ
สุขอนามัย
หากทานทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางไมถูกตอง
เหมาะสม จะกอใหเกิดผลเสียตอสภาพ
แวดลอมและสุขอนามัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑไดจากหนวยงานในพื้นที่ ผูให
บริการจัดเก็บขยะประจำพื้นที่ของคุณ หรือ
รานที่จำหนายผลิตภัณฑนี้
12.3 คำแนะนำดานระบบนิเวศน
เพื่อประหยัดน้ำ พลังงาน และชวยปกปอง
สิ่งแวดลอม ขอแนะนำใหทานปฏิบัติ
ตามคำแนะนำตอไปนี้:
ผาที่สกปรกธรรมดาอาจซัก โดยไมจำ
เปนตองแชผากอนซัก ทั้งนี้เพื่อประหยัด
สารซักฟอก น้ำ และเวลา (รวมถึง
ปกปองสิ่งแวดลอมดวย!)
เครื่องซักผาจะทำงาน ไดอยางประหยัด
มากขึ้น หากบรรจุผาในอัตราสูงสุด
หากมีการใชน้ำยาขจัดคราบอยาง
เหมาะสม จะสามารถขจัดคราบและ
เหงื่อไคลกอนซักผาไดที่อุณหภูมิต่ำ
ตวงสารซักฟอกใหเหมาะสม กับความ
กระดางของน้ำ ระดับความสกปรก
ของผา และปริมาณผาที่จะซัก
G0011693-002-A00973007
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising