gebruiksaanwijzing Oven instructions for use Oven

gebruiksaanwijzing Oven instructions for use Oven
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
e
instructions for use
Oven
nd
a
.v
w
w
w
gebruiksaanwijzing
Oven
OX6511D
OX6592D
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
Handleiding
NL 3 - NL 37
EN
Manual
EN 3 - EN 37
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
NL
e
Gebruikte pictogrammen - Pictograms used
Belangrijk om te weten - Important information
Tip - Tip
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
4
5
6
7
7
7
7
7
9
10
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
Eerste gebruik
Eerste gebruik
12
Uw functie kiezen
Functies instelstand
Voortgangsstand
Eindscherm
Instellingen wijzigen tijdens voortgang
14
14
16
16
17
Functietabel
Menu 'Instellingen'
Plusmenu
Informatie over bereiding
Snel voorverwarmen
Uitgestelde start
Gratineren
Meerfase koken
Ga naar handmatige bereiding
Programma's en favorieten
Kookwekker
Kinderslot
Borden warmen
Verwarmen
Ontdooien
18
22
23
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
Het apparaat reinigen
Aqua clean
Geleiderails verwijderen en reinigen
Ovendeur verwijderen en terugplaatsen
Glas van de ovendeur verwijderen en terugplaatsen
Ovenlampje vervangen
30
30
31
31
32
33
Bediening
Gebruik
Reinigen
Problemen oplossen
34
Technische specificaties
36
Uw oven en het milieu
Afvoeren van het apparaat en de verpakking
37
NL 3
e
Inleiding
Bedieningspaneel
Beschrijving
Geleiderails
Telescoopgeleiders
Deur
Koelventilator
Hoofdfuncties
Toetsen
Navigatie
w
w
w
Uw oven
nl
ow
D
d
de
oa
UW OVEN
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
Gefeliciteerd met uw keuze voor deze oven van Atag.
Dit product is ontworpen voor eenvoudige bediening en optimale
gebruiksvriendelijkheid. De oven heeft een groot aantal instellingen
waardoor u telkens de juiste methode kunt kiezen.
nd
a
.v
w
Inleiding
e
Deze handleiding informeert u hoe u deze oven het beste kunt
gebruiken. Naast informatie over de bediening van de oven vindt u hier
ook achtergrondinformatie die van pas kan komen bij het gebruik van
het apparaat.
Lees eerst de afzonderlijke veiligheidsinstructies
voordat u het apparaat gaat gebruiken!
Lees deze handleiding door voordat u het apparaat in gebruik
neemt, en berg de handleiding daarna veilig op voor toekomstig
gebruik.
De installatie-instructies worden afzonderlijk meegeleverd.
NL 4
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
w
w
10
11
.b
rre
bo
en
nd
2 3 4 5 1 6 7 8 9
a
.v
w
Bedieningspaneel
e
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
13
14
15
16
17
18
19
Functieknop (in de ‘Uit’ stand)
Ontdooien
Programma's & favorieten
Snel voorverwarmen
Oven
Eco Hetelucht
Bordenwarmen
Warmhouden
Aqua clean
Display
Keuzeknop
Stoptoets (cancel)
Verlichtingstoets
Kookwekkertoets
Navigatietoets links
Navigatietoets rechts
Plustoets
Toets kinderslot (slottoets)
Bevestigingstoets
Opmerking:
Raak voor de beste werking de toetsen aan met een groot deel van de
vingertop. Telkens als u een toets indrukt tijdens het gebruik, klinkt er
een korte toon.
NL 5
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
1
nd
a
.v
w
Beschrijving
e
Niveau 5*
Niveau 4
Niveau 3
2
Niveau 2
Niveau 1
3
4
1. Bedieningspaneel
2. Insteekniveaus
▷ OX65: 5 niveaus*
▷ OX45: 4 niveaus
3. Ovendeur
4. Deurgreep
De volgende accessoires worden met uw oven meegeleverd:
• Bakplaat; wordt gebruikt voor gebak en cakes.
• Ovenrooster; wordt voornamelijk gebruikt voor grillen. Het
ovenrooster kan ook worden gebruikt om een schaal of pan met
een gerecht op te plaatsen.
Het grillrooster is uitgerust met een veiligheidspin. Til het rooster
een klein beetje op aan de voorkant om het uit de oven te halen.
• Diepe bakplaat (alleen OX65); wordt gebruikt voor het braden
van vlees en het bakken van vochtig gebak. Ook kan de bakplaat
worden gebruikt als lekbak. Plaats de diepe bakplaat alleen op het
eerste niveau om te grillen of om als lekbak te dienen.
NL 6
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
w
w
a
.v
w
Geleiderails
.b
rre
bo
en
nd
• De oven heeft vier of vijf geleiderails (niveau 1 tot 4/5), afhankelijk
van het model. Niveau 1 wordt voornamelijk gebruikt in combinatie
met onderwarmte. De twee bovenste niveaus worden voornamelijk
gebruikt voor de grillfunctie.
• Plaats het ovenrooster of de bakplaat in de ruimte tussen de
geleiders van de rails.
e
Telescopische geleider
Afhankelijk van het model heeft een aantal inschuifniveaus een volledig
uittrekbare telescoopgeleider.
Trek om te beginnen de geleiders van een niveau naar buiten en plaats
het rooster of de bakplaat erop. Druk ze vervolgens met de hand weer
naar binnen.
Sluit de ovendeur wanneer de telescopische geleiders helemaal
ingetrokken zijn.
Deur
• De deurschakelaars onderbreken de werking van de stoomoven
wanneer de ovendeur tijdens het gebruik wordt geopend.
De werking wordt hervat wanneer de deur wordt gesloten.
• Deze oven heeft een systeem om de ovendeur zachtjes te sluiten.
Wanneer de ovendeur wordt gesloten, dempt dit systeem de kracht
van de beweging, vanuit een bepaalde hoek, en wordt de deur
rustig gesloten.
Koelventilator
• Het apparaat is uitgerust met een koelventilator die de behuizing en
het bedieningspaneel koelt.
NL 7
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
w
w
Instelling
Eco hetelucht
Programma's en favorieten
Favorieten
Programma's
Ontdooien
Handmatig ontdooien
Bordenwarmen
Verwarmen
Warmhouden
Aqua clean
NL 8
e
Oven
Hetelucht
Hetelucht + onderwarmte
Onderwarmte + bovenwarmte
Grote grill
Grill
Grote grill + ventilator
Bovenwarmte
Onderwarmte
Onderwarmte + ventilator
Pro roosteren
Snel voorverwarmen
.b
Beschrijving
Uit/Stand-by
rre
bo
en
nd
Met de functieknop kunt u de hoofdfuncties van uw oven kiezen.
a
.v
w
Hoofdfuncties
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
w
w
a
.v
w
Toetsen
Beschrijving van de toetsen
e
Toetsen
.b
rre
bo
en
nd
In de onderstaande tabel vindt u de beschrijving van de verschillende
toetsen.
Stoptoets
- Kort indrukken: instelling annuleren of één stap
teruggaan in het menu.
- Lang indrukken: het apparaat aan- of uitzetten.
Verlichtingstoets:
- Het ovenlampje aan- of uitzetten.
Kookwekker
- De kookwekker kan onafhankelijk van de oven
worden gebruikt.
- De langst mogelijke timerinstelling is 23:59.
Navigatietoets links
- Het actieve gebied naar links verplaatsen.
Navigatietoets rechts
- Het actieve gebied naar rechts verplaatsen.
Plustoets
- Het instellingenmenu openen of sluiten (in standbystand).
- Het plusmenu openen of sluiten; dit menu bevat de
extra opties die op dat moment mogelijk zijn (in de
stand 'Aan').
Toets kinderslot
- De slottoets ingedrukt houden om het apparaat te
vergrendelen.
Bevestigingstoets
- Alle witte instellingen/elementen op het scherm
bevestigen.
NL 9
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
w
w
a
.v
w
Navigatie
.b
rre
bo
en
nd
actieve gebied
e
functieknop
stoptoets
navigatietoetsen
bevestigingstoets keuzeknop
Als u de functieknop uit de 0-stand draait, wordt het pictogram van de
gekozen hoofdfunctie verlicht. Op de display worden het pictogram
en de naam van de geactiveerde functie ongeveer 1,5 seconden
weergegeven. Vervolgens ziet u de gekozen hoofdfunctie en subfunctie
aan de bovenkant van de display in de informatiebalk. Tevens worden
de functie-instellingen actief (grijze achtergrond). In dit geactiveerde
gebied kunt u uw instellingen kiezen met behulp van de keuzeknop.
OVEN l HETELUCHT
14:30
180 °C
Na 5 seconden verdwijnt de grijze achtergrond; u ziet dan de
hoofdfunctie op de display.
OVEN
14:30
180 °C
Als u de subfunctie weer wilt activeren, drukt u op de navigatietoetsen
of draait aan/drukt op de keuzeknop. De grijze achtergrond verschijnt
dan weer (op de laatst gekozen positie) en u kunt de instelling wijzigen.
In elk menu is de navigatie als volgt:
• Gebruik de navigatietoetsen of druk op de keuzeknop om het
actieve gebied (grijze achtergrond) te verplaatsen.
• De instelling van het actieve gebied kan worden gewijzigd door
aan de keuzeknop te draaien (naar links = verkleinen, naar rechts =
vergroten). De instelling wordt automatisch opgeslagen.
NL 10
nl
ow
D
de
oa
d
UW OVEN
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
▷ Na 5 seconden is de functie op de display ingesteld en is er
geen actief gebied.
▷ Door op de navigatietoetsen te drukken of door de keuzeknop in
te drukken of te draaien verschijnt het actieve gebied weer (op
de laatst gekozen positie) en kunt u de instelling wijzigen.
• Als alle elementen op het scherm zijn ingesteld, bevestigt u deze
instellingen door op de bevestigingstoets te drukken (deze toets
knippert als het mogelijk is het programma te starten).
• Druk op de stoptoets om één stap terug in het menu te gaan.
e
Bovenaan de display staat een informatiebalk. Deze balk geeft aan
waar u bent in het menu en welke instelling u wijzigt. Functies worden
gescheiden door een verticale lijn.
INSTELLINGEN l ALGEMEEN l GELUID l TOETSGELUID
NL 11
nl
ow
D
de
oa
d
EERSTE GEBRUIK
m
fro
w
w
a
.v
w
Eerste gebruik
Taal instellen
TAAL
English
Deutsch
Wanneer u de tekst op de display liever in een andere taal wilt zien, kunt
u de taal van uw voorkeur instellen. De standaardinstelling is Engels.
1. Draai aan de keuzeknop en kies de gewenste taal uit de
weergegeven lijst.
2. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
Het volgende scherm wordt weergegeven.
De datum instellen
DATUM l DAG
01
02
01
2015
1. Draai aan de keuzeknop om de eerste instelling (Dag) te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts of op de
keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de volgende instelling (Maand) te
wijzigen.
4. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts of op de
keuzeknop te drukken.
5. Draai aan de keuzeknop om de laatste instelling (Jaar) te wijzigen.
6. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
Het volgende scherm wordt weergegeven.
NL 12
e
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op de
netspanning of nadat het apparaat langere tijd zonder stroom is
geweest, moet u de 'Taal', 'Datum' en 'Tijd' instellen.
.b
rre
bo
en
nd
• Reinig de binnenkant van de oven en de accessoires met heet water
en afwasmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen,
schuursponsjes en dergelijke.
• De oven geeft een vreemde geur af wanneer deze voor de eerste
keer wordt gebruikt; dat is normaal. Zorg voor goede ventilatie
tijdens het eerste gebruik.
nl
ow
D
de
oa
d
EERSTE GEBRUIK
m
fro
w
w
a
.v
w
De tijd instellen
11
00
.b
13
rre
bo
:
12
en
nd
TIJD | UUR
e
1. Draai aan de keuzeknop om de uren te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken
of door op de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de minuten te wijzigen.
4. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
Alle aanvangsinstellingen zijn nu ingesteld en het apparaat wordt
weergegeven op de display.
De taal, datum en tijd kunnen ook worden ingesteld in het menu
'Instellingen'. Het menu 'Instellingen' is alleen beschikbaar via het
indrukken van de plustoets wanneer het apparaat op stand-by staat
(zie menu 'Instellingen').
Stand-by scherm
Het stand-by scherm toont de tijd, de temperatuur in de oven (indien
deze hoger is dan 80 °C) en de timer (indien ingesteld). Het apparaat
gaat naar de stand-bystand nadat:
• De functieknop naar 0 is gedraaid (‘Uit’ stand).
• De stoptoets meerdere keren is ingedrukt (dieper in het menu).
03
•
05
•
2015
12 : 00
‘Uit’ stand
• Standaard wordt het apparaat uitgeschakeld na 30 minuten
inactiviteit.
• Druk op de stoptoets en houd deze ingedrukt om het apparaat
handmatig uit te schakelen.
Het apparaat inschakelen
• Druk op de stoptoets en houd deze ingedrukt om het apparaat in te
schakelen.
• Het apparaat kan ook worden ingeschakeld door de functieknop
naar een functie te draaien.
NL 13
nl
ow
D
de
oa
d
BEDIENING
m
fro
w
w
a
.v
w
Uw functie kiezen
Functie instelstand
Voorbeeld (Oven/Hetelucht + onderwarmte/40 minuten)
1. Kies een hoofdfunctie door aan de functieknop te draaien.
De eerste subfunctie-instelling is actief.
OVEN l HETELUCHT
14:30
180 °C
Nu kunnen de instellingen naar wens worden gewijzigd. Het volgende
kan worden ingesteld:
• De functie (raadpleeg de tabel in het hoofdstuk 'Functietabel').
• De temperatuur (afhankelijk van het apparaat).
• De tijd.
2. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
OVEN l HETELUCHT + ONDERWARMTE
14:30
200 °C
3. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts of op de
keuzeknop te drukken.
De volgende subfunctie-instelling wordt actief.
OVEN l TEMPERATUUR
14:30
195
200°C°C
200
205
4. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
OVEN l TEMPERATUUR
14:30
205
200°C°C
210
215
NL 14
e
Nadat u de hoofdfunctie hebt gekozen, wordt het scherm 'Functieinstellingen' actief (grijze achtergrond). In dit geactiveerde gebied is het
nu mogelijk om de instellingen van deze functie te wijzigen.
.b
• Ga direct naar de voortgangsstand door op de bevestigingstoets te
drukken (deze toets begint te knipperen wanneer het mogelijk is het
programma te starten).
rre
bo
en
nd
Kies een functie die geschikt is voor de maaltijd die u wilt bereiden.
Raadpleeg de tabel in het hoofdstuk ‘Functietabel’ om te zien welke
functies beschikbaar zijn.
nl
ow
D
de
oa
d
BEDIENING
m
fro
w
w
14:30
.b
rre
bo
en
OVEN l BEREIDINGSTIJD
nd
a
.v
w
5. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts of op de
keuzeknop te drukken.
De volgende subfunctie-instelling wordt actief.
e
210 °C
▷ Het timerpictogram geeft aan dat er voor deze functie geen
timer nodig is. Druk op de bevestigingstoets om het programma
met de gekozen instellingen direct te starten (zie stap 7).
▷ Ga naar stap 6 voor het instellen van de timer.
▷ Als er voor een huidige functie een timer nodig is, wordt
daarvoor de standaardinstelling weergegeven in plaats van het
timerpictogram.
6. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
OVEN l BEREIDINGSTIJD
14:30
0:39
210 °C
H:M
0:40 U:M
0:41
▷ H:M-notatie
Dit is de laatste instelling; na 5 seconden wordt de functie op de
display ingesteld en is er geen actief gebied.
OVEN
14:30
210 °C
0:40 U:M
H:M
7. Indien gewenst kunt u aanvullende instellingen kiezen met behulp
van het plusmenu (bijvoorbeeld snel voorverwarmen). Zie voor meer
informatie het hoofdstuk 'Plusmenu'.
8. Het programma starten: druk op de bevestigingstoets om naar de
voortgangsstand te gaan.
Het programma begint met de gekozen instellingen; de oven
gaat naar de voortgangsstand en het voortgangsscherm wordt
weergegeven.
HETELUCHT + ONDERWARMTE
210 °C
14:30
0:40
15:10
NL 15
nl
ow
D
de
oa
d
BEDIENING
m
fro
w
w
a
.v
w
Voortgangsstand
0:40
15:10
• Als gekozen is voor voorverwarmen, wordt in de voortgangsstand
eerst de voorverwarmingsdisplay (voorverwarming in de
informatiebalk en het pictogram voor voorverwarming). Alle
instellingen worden weergegeven, alleen zijn de kleuren verwisseld.
De temperatuur van de oven is wit en de gekozen instellingen zijn
grijs. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, verschijnt de tekst:
'De ingestelde temperatuur is bereikt. Plaats gerecht in de oven.'
HETELUCHT + ONDERWARMTE
210 °C
14:30
0:40
15:10
Eindscherm
Als de timer is afgelopen, wordt het eindscherm weergegeven.
De volgende keuzes zijn mogelijk:
•
•
•
•
De voortgang stoppen.
Extra tijd toevoegen
Gratineren (indien mogelijk)
Opslaan als favoriet
EINDE | EET SMAKELIJK
14:30
De voortgang stoppen.
1. Druk op de bevestigingstoets
Het Eindscherm' wordt gesloten en het stand-byscherm wordt
weergegeven.
▷ Na 10 minuten inactiviteit schakelt de display over naar stand-by.
NL 16
e
210 °C
14:30
.b
HETELUCHT + ONDERWARMTE
rre
bo
en
nd
• Aan de linkerkant van het scherm wordt de temperatuur
weergegeven (als de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt,
schakelt de temperatuur heen en weer tussen oventemperatuur
(grijs) en ingestelde temperatuur (wit)). Als de ingestelde
temperatuur is bereikt, verschijnt een pop-up met de tekst 'de
ingestelde temperatuur is bereikt'.
• Aan de rechterkant van het scherm wordt de tijd aangegeven: de
resterende tijd (aftellen vanaf ingestelde tijd) of de verstreken tijd
(als geen tijd is ingesteld). Naast de bereidingstijd ziet u de eindtijd.
nl
ow
D
de
oa
d
BEDIENING
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Extra tijd toevoegen
1. Druk op de navigatietoets rechts om ‘Extra tijd toevoegen’ te
selecteren.
2. De tijdinstelling wordt actief en kan rechtstreeks worden gewijzigd
door aan de keuzeknop te draaien.
3. Bevestigen door middel van de bevestigingstoets.
Het voorgaande proces is opnieuw geactiveerd.
e
Gratineren
1. Druk op de rechter navigatietoets om ‘Gratineren’ te kiezen.
Grill-instellingen worden weergegeven.
2. De temperatuur (standaard 240 °C) en de tijd kunnen worden
ingesteld of het programma kan direct worden gestart door op de
bevestigingstoets te drukken (de tijd telt dan omhoog).
Na bevestiging met de bevestigingstoets wordt het
voortgangsscherm weergegeven.
Opslaan als favoriet
1. Druk op de rechter navigatietoets om ‘Opslaan als favoriet’ te
selecteren.
Het volgende scherm toont 10 posities waarin een programma kan
worden opgeslagen.
2. Selecteer een positie voor uw recept door aan de keuzeknop te
draaien en druk op de bevestigingstoets om het op te slaan.
3. Geef het recept een naam. Draai aan de keuzeknop om de juiste
letter te selecteren; druk op de keuzeknop om te bevestigen en
naar de volgende letter te gaan.
▷ U kunt een teken wissen door middel van de functie backspace
(pijl) in de lijst met tekens.
4. Druk op de bevestigingstoets om het recept op te slaan.
Instellingen wijzigen tijdens voortgang
• Als u tijdens de voortgang op de navigatietoetsen drukt, wordt het
actieve gebied weergegeven. De geselecteerde instelling kan nu
worden gewijzigd, zie hoofdstuk 'Functie instelstand'.
• Na bevestiging met de bevestigingstoets wordt het
voortgangsscherm met de gewijzigde instellingen weergegeven.
• Na 5 seconden inactiviteit worden de voortgangsinstellingen
geannuleerd en keert de display terug naar het voortgangsscherm.
NL 17
nl
ow
D
de
oa
d
GEBRUIK
m
fro
w
w
a
.v
w
Functietabel
rre
bo
en
nd
Kies aan de hand van de tabel de gewenste functie. Raadpleeg ook de
bereidingsinstructies op de verpakking van het gerecht.
e
Functie
.b
• Gebruik alleen glazen schalen die bestand zijn tegen een
temperatuur van 275 °C.
Beschrijving
Ovenfuncties
Hetelucht
• Verwarming door middel van hete lucht vanuit de
achterkant van de oven.
• Deze stand maakt gebruik van gelijkmatige
verhitting en is ideaal voor bakken.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.
• Aanbevolen temperatuur: 180 °C
• Voorverwarmen wordt aanbevolen.
Hetelucht + onderwarmte
• Verwarming door middel van hete lucht vanuit
de achterkant van de oven en het onderste
verwarmingselement.
• Deze stand wordt gebruikt voor het bakken van
pizza, vochtig gebak, vruchtentaarten, bladerdeeg
en kruimeldeeg.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.
• Aanbevolen temperatuur: 200 °C
• Voorverwarmen wordt aanbevolen.
Bovenwarmte + onderwarmte
• Verwarming door middel van het bovenste en
onderste verwarmingselement.
• Deze stand kan worden gebruikt voor traditioneel
bakken en braden.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.
• Aanbevolen temperatuur: 200 °C
• Voorverwarmen wordt aanbevolen.
NL 18
2
2
2
nl
ow
D
d
de
oa
GEBRUIK
m
fro
4
2
.b
rre
bo
en
e
Grill + ventilator
• Verwarming door middel van de bovenste
verwarmingselementen. De warmte wordt door de
ventilator verspreid.
• Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen
van vlees, vis en groenten.
• Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat
op niveau 2.
• Aanbevolen temperatuur: 170 °C
• Houd het bereidingsproces regelmatig in de
gaten. Door de hoge temperatuur kan het gerecht
snel aanbranden.
• Voorverwarmen wordt aanbevolen.
nd
Grill
• Verwarmen met behulp van het grillelement.
• Deze stand kan gebruikt worden voor het grillen
van een aantal belegde boterhammen, saucijsjes
en voor het roosteren van brood.
• Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat
op niveau 2.
• Maximaal toegestane temperatuur: 240 °C
• Houd het bereidingsproces regelmatig in de
gaten. Door de hoge temperatuur kan het gerecht
snel aanbranden.
• Voorverwarmen wordt aanbevolen.
a
.v
Grote grill
• Verwarming door middel van het bovenste
verwarmingselement en het grillelement.
• Deze stand kan worden gebruikt voor schotels en
gebakken gerechten die een echte bodemkorst of
bruining nodig hebben. Gebruik dit net voor het
einde van de bak- of braadtijd.
• Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat
op niveau 2.
• Maximaal toegestane temperatuur: 240 °C
• Houd het bereidingsproces regelmatig in de
gaten. Door de hoge temperatuur kan het gerecht
snel aanbranden.
• Voorverwarmen wordt aanbevolen.
w
Beschrijving
w
w
Functie
4
2
4
2
NL 19
nl
ow
D
d
de
oa
GEBRUIK
m
fro
2
.b
e
Onderwarmte
• Verwarming alleen door middel van het onderste
verwarmingselement.
• Deze stand kan worden gebruikt voor schotels en
gebakken gerechten die een echte bodemkorst of
bruining nodig hebben.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.
• Gebruik dit net voor het einde van de bak- of
braadtijd.
• Aanbevolen temperatuur: 160 °C
Ventilator + onderwarmte
• Verwarming door middel van het onderste
verwarmingselement. De warmte wordt door de
ventilator verspreid.
• Deze stand wordt gebruikt voor het bakken van
gistdeeggebak en het conserveren van fruit en
groenten.
• Plaats een bakplaat die niet te hoog mag zijn op
niveau 2, zodat hete lucht ook over de bovenkant
van het voedsel kan circuleren.
• Aanbevolen temperatuur: 180 °C
Pro roosteren
• Verwarming door middel van het bovenste
verwarmingselement in combinatie met het
grillelement en hete lucht.
• Deze stand kan worden gebruikt voor het braden
van alle soorten vlees.
• Aanbevolen temperatuur: 180 °C
NL 20
rre
bo
en
nd
a
.v
Bovenwarmte
• Verwarming alleen door middel van het bovenste
verwarmingselement.
• Deze stand wordt gebruikt wanneer u de
bovenlaag van uw gerecht wilt bakken/braden.
• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.
• Aanbevolen temperatuur: 150 °C
w
Beschrijving
w
w
Functie
2
nl
ow
D
d
de
oa
GEBRUIK
m
fro
e
2
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
ECO hetelucht
• Verwarmen met behulp van hete lucht. ECO
hetelucht gebruikt minder energie maar geeft
hetzelfde resultaat als de hete lucht-instelling. De
bereiding duurt enkele minuten langer.
• Deze stand kan worden gebruikt voor het braden
van vlees en het bakken van deegwaren.
• Positioneer de bakplaat op niveau 2.
• Aanbevolen temperatuur: 180 °C
• Deze instelling maakt gebruik van de restwarmte
(verwarming is niet de hele tijd aan) om een laag
energieverbruik te verkrijgen (in overeenstemming met
energieklasse EN 60350-1). In deze stand wordt de
werkelijke temperatuur in de oven niet weergegeven.
w
Beschrijving
ECO Hetelucht
w
w
Functie
Extra functies
Bordenwarmen
• Borden verwarmen: deze functie wordt gebruikt
om servies (borden, kopjes) te verwarmen zodat
de geserveerde gerechten langer heet blijven.
Warmhouden
• Warmhouden: deze functie wordt gebruikt om
reeds bereide gerechten warm te houden.
Aqua clean
• Met een vochtige doek verwijdert u eenvoudig vet
en vuil van de ovenwanden.
Ontdooien
• Deze functie laat de lucht circuleren door middel
van een ventilator. De lucht wordt verwarmd tot
een temperatuur van 30 °C.
• Gebruik deze functies om bevroren gerechten te
ontdooien.
Programma's en favorieten
• Gebruik automatische programma's voor bakken
en braden door een gerecht te kiezen uit de lijst
met voorgeprogrammeerde gerechten.
• Favorieten: u kunt kiezen voor een van uw eigen
opgeslagen recepten.
Snel voorverwarmen
• Met deze functie is de ovenruimte snel op de
gewenste temperatuur. Gebruik deze stand niet
met een gerecht in de ovenruimte.
NL 21
nl
ow
D
de
oa
d
GEBRUIK
m
fro
w
w
a
.v
w
Menu 'Instellingen'
Beschrijving
Koken
Standaard programma intensiteit
Voorverwarmen instelling
Systeem
Toestelinformatie
Ovenverlichting
Fabrieksinstellingen
Algemeen
In dit menu kunt u het volgende instellen:
• Taal (taal van de display)
• Tijd (altijd in 24-uurs indeling)
• Tijdweergave (24 uurs- of 12 uurs-indeling)
• Datum (altijd in de indeling dag-maand-jaar)
• Datumweergave (ddmmjjjj of mmddjjjj)
• Volume (volume van de algemene tonen en alarmsignalen)
• Toetsgeluid (aan/uit)
• Opstart-/afsluitgeluid (geluid aan/uit bij opstarten/afsluiten)
Scherm
In dit menu kunt u het volgende instellen:
• Helderheid (laag, gemiddeld, hoog)
• Nachtstand (start- en eindtijd voor minder helderheid op de display:
stel starttijd in op eerste display, eindtijd op tweede display)
• Formaat klok (klein/groot)
• Stand-by (automatisch uitschakelen / handmatig uitschakelen)
NL 22
e
Scherm
Helderheid
Klok afmeting
Nachtstand
Toestel naar stand-by stand
.b
Algemeen
Taal
Tijd
Datum
Geluid
rre
bo
Instelling
en
nd
Het menu 'Instellingen' is alleen beschikbaar via het indrukken van de
plustoets wanneer het apparaat op stand-by staat.
nl
ow
D
de
oa
d
GEBRUIK
m
fro
.b
e
Instellingen voor bereiding
In dit menu kunt u het volgende instellen:
• Standaard programma intensiteit (laag / gemiddeld / hoog)
• Instelling voorverwarmen (voorverwarmen standaard aan of uit)
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Overschakelen naar handmatig uitschakelen verhoogt het
energieverbruik.
Systeem
In dit menu kunt u het volgende instellen:
• Toestelinformatie (verzoek toestelinformatie)
• Fabrieksinstellingen (terug naar fabrieksinstellingen)
• Ovenlampje (automatisch uitschakelen na 1 minuut / handmatig)
Plusmenu
Afhankelijk van het apparaat kan het mogelijk zijn extra functionaliteit
te kiezen (na het kiezen van de hoofdfunctie en de benodigde functieinstellingen) door op de plustoets te drukken.
• Een klein pictogram naast de wereldtijd geeft aan welke functies in
het plusmenu zijn geactiveerd. De kleur van het pictogram geeft aan
of het actief (wit) of inactief (grijs) is.
• U kunt het plusmenu verlaten door op de stoptoets of de plustoets
te drukken; op de display wordt dan weer het voorgaande scherm
weergegeven.
• Een extra functionaliteit kan worden geannuleerd door op
'Annuleren' te drukken (pictogram met een rood streepje).
+ Menu
Beschrijving
Pictogram
Informatie over bereiding
Meer informatie vragen over de
geselecteerde functie.
Snel voorverwarmen
Verwarm de oven snel voor naar de
gewenste temperatuur (niet beschikbaar in
combinatie met uitgestelde start).
NL 23
nl
ow
D
de
oa
d
GEBRUIK
m
fro
Meerfase koken
Combineer maximaal drie functies in één
kookproces.
Ga naar handmatige bereiding
Informatie over bereiding
Het scherm met bereidingsinfo geeft meer informatie over de gekozen
functie, zoals het benodigde accesoires en de doelen waarvoor de
functie wordt gebruikt.
Snel voorverwarmen
Er zijn twee manieren om snel voorverwarmen te gebruiken:
Snel voorverwarmen activeren in het menu Instellingen (standaard
aan of uit).
1. Druk op de plustoets wanneer het apparaat op stand-by staat.
Ga naar ‘Koken’ en selecteer of snel voorverwarmen standaard
aan of uit moet staan.
2. Druk op de bevestigingstoets.
▷ Als de functie Snel voorverwarmen is ingesteld op ‘standaard
aan’ wordt het kleine pictogram voor deze functie afgebeeld om
aan te geven dat het voorverwarmen actief is.
▷ Deze optie is alleen beschikbaar voor de ovenfuncties.
NL 24
e
Toevoegen aan favorieten
Voeg de instellingen voor het klaargemaakte
gerecht toe aan uw favorieten (zie
hoofdstuk 'Display einde').
.b
Gratineren
Om een grillfunctie toe te voegen aan het
einde van het proces; tijd voor gratineren
wordt toegevoegd aan het einde van het
proces.
rre
bo
en
nd
a
.v
Uitgestelde start
Het bereidingsproces start automatisch
op de tijd die u hebt ingesteld. Alleen
beschikbaar als een bereidingstijd is
ingesteld (niet beschikbaar in combinatie
met voorverwarmen).
Pictogram
w
Beschrijving
w
w
+ Menu
nl
ow
D
d
de
oa
GEBRUIK
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Snel voorverwarmen activeren in het plusmenu (tijdens gebruik).
1. Druk op de plustoets (in de functie instelstand)
2. Selecteer ‘Snel voorverwarmen’ door op de navigatietoets rechts te
drukken.
3. Druk op de bevestigingstoets om snel voorverwarmen te activeren.
Het kleine pictogram voor voorverwarming wordt weergegeven
naast de huidige tijd.
▷ Wanneer voorverwarmen is geactiveerd, wordt de uitgestelde start
grijs weergegeven, omdat deze functies niet tegelijk kunnen werken.
▷ Wanneer de uitgestelde start wordt geactiveerd, wordt het
voorverwarmen grijs weergegeven.
▷ Druk opnieuw op de bevestigingstoets om te annuleren.
e
Beginnen met snel voorverwarmen
• Als een programma is gestart en het begint met snel
voorverwarmen, wordt een pop-up weergegeven. Na 15 sec.
verdwijnt de pop-up automatisch. In het voortgangsscherm wordt
het pictogram voor snel voorverwarmen weergegeven, de tijd wordt
grijs afgebeeld.
• Als de ingestelde temperatuur is bereikt, verschijnt een pop-up met de
tekst ‘de ingestelde temperatuur is bereikt’. Het gerecht kan worden
geplaatst. Plaats het gerecht en de timer start automatisch (na het
sluiten van de deur). De pop-up verdwijnt pas wanneer de deur is
geopend en weer gesloten of door op de bevestigingstoets te drukken.
▷ Door het indrukken van de bevestigingstoets wordt niet aan de
bereidingstijd begonnen maar wordt het toestel op de ingestelde
temperatuur gehouden. Die toestand blijft gehandhaafd totdat
de deur wordt geopend.
Uitgestelde start
Gebruik de functie ‘Uitgestelde start’ om op een later moment te
beginnen met koken door het instellen van de gewenste eindtijd.
1. Druk op de plustoets (in de ‘functie instelstand’).
2. Kies ‘Uitgestelde start’ met de navigatietoets rechts.
3. Druk op de bevestigingstoets.
Op het display worden het symbool voor uitgestelde start, de
bereidingstijd en de eindtijd weergegeven.
4. Verander de eindtijd door aan de keuzeknop te draaien en bevestig
de keuze met de bevestigingstoets.
Er wordt een klein pictogram weergegeven om aan te geven dat de
functie actief is.
NL 25
nl
ow
D
d
de
oa
GEBRUIK
m
fro
w
w
U kunt een grillfunctie toevoegen aan het einde van het proces (tijd voor
gratineren wordt toegevoegd aan het einde van het bereidingsproces).
1. Druk op de plustoets (in de functie instelstand).
2. Kies ‘Gratineren’ met de navigatietoets rechts.
3. Druk op de bevestigingstoets.
Een klein grillpictogram wordt weergegeven naast de huidige tijd.
▷ Het gratineren annuleren: selecteer ‘Annuleer gratineren’ in het
plusmenu.
Meerfase koken
Met deze functie kunt u maximaal drie functies combineren in één
kookproces. Selecteer verschillende functies en instellingen om het
door u gewenste bereidingsproces samen te stellen.
1. Druk op de plustoets (in de ‘Functie-instelstand’)
2. Selecteer 'Meerfase koken' door op de navigatietoets rechts te
drukken.
3. Druk op de bevestigingstoets
Een klein pictogram wordt weergegeven naast de huidige tijd. De
eerste fase is al gevuld met de huidige instellingen voor de functie.
Als er geen tijd is ingesteld, wordt de standaardtijd ingesteld voor
de eerste fase.
▷ Bijvoorbeeld: de ovenstand en hetelucht 180 °C zijn gekozen; de
standaardtijd van 30 min. wordt toegevoegd aan de eerste fase.
4. Om een fase toe te voegen, kiest u de tweede functie door op de
navigatietoetsen te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
5. Druk op de bevestigingstoets
De display schakelt over naar het scherm 'Instellingen'.
6. Selecteer de gewenste functie en stel de temperatuur en tijd in.
7. Sla de fase op en keer terug naar het overzicht voor meerfase
koken door op de bevestigingstoets te drukken.
▷ Als u op de stoptoets drukt, wordt de instelling geannuleerd en
keert de display terug naar het vorige scherm.
8. Indien gewenst, kunt u een derde fase toevoegen. Herhaal de
stappen 4, 5, 6 en 7.
NL 26
e
Gratineren
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
▷ De uitgestelde start annuleren: ga naar ‘Uitgestelde start’
en selecteer ‘Uitgestelde start annuleren’ (een pop-up wordt
weergegeven om te bevestigen dat de uitgestelde start is
geannuleerd).
5. Het programma starten: druk op de bevestigingstoets om naar de
voortgangsstand te gaan.
De functie start automatisch op de berekende starttijd.
nl
ow
D
de
oa
d
GEBRUIK
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
9. Na bevestiging worden op de display de ingestelde fasen
weergegeven met een pictogram voor bewerken en wissen.
10.Als alle fasen naar wens zijn ingesteld, keert u terug naar het
scherm met instellingen voor de oven. Druk op de plustoets om het
plusmenu te sluiten.
Op de display wordt het normale scherm met instellingen
weergegeven met de instellingen voor de eerste fase (wit fase
1-pictogram).
11.Begin het proces door op de bevestigingstoets te drukken.
▷ Als u op de stoptoets drukt, wordt het menu voor meerfase
koken gesloten en keert de display terug naar de normale stand.
e
Ga naar handmatige bereiding
• In de stand 'handmatige bereiding' kunt u een standaardprogramma
kiezen uit de functie 'Programma's en favorieten' en dit op dezelfde
manier bewerken als in de stand 'Meerfase koken'.
• Als u de handmatige functie kiest in het plusmenu, wordt een popup weergegeven: 'Overschakelen naar ovenstand?' Na bevestiging
schakelt de display naar de stand 'Meerfasekoken' als het
geselecteerde programma meerdere fasen heeft.
Programma's en favorieten
Automatische programma's
• U kunt automatische programma's gebruiken voor bakken
en braden door een gerecht te kiezen uit de lijst met
voorgeprogrammeerde gerechten. Kies eerst het soort gerecht en
dan het gerecht zelf uit de beschikbare lijst.
• Alle programmacategorieën zijn voorzien van een afbeelding. Als
een gerecht eenmaal is gekozen, worden de instellingen van het
programma weergegeven. De naam van het gerecht en de naam
van de actieve keuze worden weergegeven in de tekstbalk.
• Bij de instellingen is eerst een afbeelding van het gerecht zichtbaar
(niet bewerkbaar), het gewicht (het hangt af van het gerecht of
dit bewerkbaar is), de intensiteit (niet altijd bewerkbaar) en de
bereidingstijd. Indien nodig, past u de intensiteit en/of het gewicht aan.
Favorieten (zie hoofdstuk 'Eindscherm')
• U kunt kiezen voor een van uw eigen recepten die in de favorieten
zijn opgeslagen.
• Als er geen opgeslagen recepten zijn, wordt een pop-up
weergegeven: 'Geen opgeslagen recepten'.
• De naam van het recept verschijnt in de tekstbalk en de opgeslagen
oveninstellingen worden weergegeven
NL 27
nl
ow
D
d
de
oa
GEBRUIK
m
fro
w
w
w
Kookwekker
2. U kunt de toetsvergrendeling deactiveren door opnieuw op de
slottoets te drukken en deze ingedrukt te houden.
NL 28
e
Het bedieningspaneel van de oven kan worden vergrendeld met het
kinderslot om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.
1. Druk op de slottoets en houd deze ingedrukt.
Het apparaat wordt daarmee vergrendeld. Er wordt een popup weergegeven. Na 3 seconden sluit de pop-up met de tekst
‘Toetsvergrendeling is actief’. De huidige staat van het apparaat is
zichtbaar.
▷ Als de toetsvergrendeling wordt geactiveerd terwijl een
bereidingsproces in gang is, wordt het proces voortgezet.
▷ Als tijdens de toetsvergrendeling op een toets wordt gedrukt,
wordt opnieuw de tekst ‘Toetsvergrendeling is actief’
weergegeven.
▷ De stoptoets is tijdens de vergrendeling nog wel actief. Als
het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt het bereidingsproces
gestopt. Voordat u het apparaat weer kunt inschakelen, dient u
eerst de toetsvergrendeling te deactiveren.
.b
Kinderslot
rre
bo
en
nd
a
.v
De kookwekker kan onafhankelijk van de oven worden gebruikt.
1. Druk op de kookwekkertoets.
2. Verander de tijd door aan de keuzeknop te draaien.
▷ De langst mogelijke instelling is 23:59.
3. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
De kookwekker wordt gestart.
▷ U kunt de timer annuleren door de tijd terug te stellen naar 0:00
en op de bevestigingstoets te drukken.
▷ Om het kookwekkermenu te sluiten, drukt u op de
kookwekkertoets of de stoptoets.
4. Wanneer de kookwekker afgaat, verschijnt er een pop-up met de
tekst 'Kookwekker afgelopen' en er klinkt een akoestisch signaal.
Druk op de stoptoets om het signaal uit te schakelen en het popupmenu te sluiten.
▷ Het geluid stopt na ongeveer 2 minuten automatisch.
nl
ow
D
d
de
oa
GEBRUIK
m
fro
a
.v
w
w
w
Bordenwarmen
.b
rre
bo
en
nd
▷ Deze functie kunt u gebruiken wanneer u servies (borden,
kopjes) wilt verwarmen zodat de geserveerde gerechten langer
heet blijven.
▷ Door deze functie te kiezen kunt u de temperatuur en duur van
het verwarmen instellen.
e
Verwarmen
• Warm houden
▷ Gebruik deze functie om gerechten die al zijn bereid, op
temperatuur te houden.
▷ Door dit symbool te kiezen kunt u de temperatuur en duur van
het verwarmen instellen.
Ontdooien
• Deze functie maakt gebruik van hete lucht (30 ºC). Deze functie
wordt gebruikt voor het langzaam ontdooien van bevroren
gerechten (cakes, biscuit, koekjes, brood, broodjes en bevroren
fruit).
• Door deze functie te kiezen, kunt u de tijdsduur bepalen.
• Draai het voedsel halverwege de ontdooitijd om; roer in het gerecht
en als er grote stukken samengeklonterd zijn, breekt u deze uiteen.
NL 29
nl
ow
D
de
oa
d
REINIGEN
m
fro
w
w
w
Het apparaat reinigen
Belangrijk
• Let erop dat er geen water in de ventilatieopeningen komt.
• Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of chemische
oplosmiddelen.
• Zorg er altijd voor dat de afdichting van de deur schoon is. Dat
voorkomt dat zich vuil ophoopt en zorgt ervoor dat u de deur altijd
goed kunt sluiten.
Aqua clean
Met aqua clean en een vochtige doek kunt u gemakkelijk vet en vuil van
de ovenwanden verwijderen.
Aqua clean gebruiken
Gebruik aqua clean alleen als de oven volledig is afgekoeld. Het is
moeilijker om vet en vuil te verwijderen als de oven heet is.
Het programma duurt 30 minuten.
Voedselresten op de geëmailleerde wanden zijn na
30 minuten voldoende geweekt, zodat ze kunnen worden verwijderd
met een vochtige doek.
1.
2.
3.
4.
Verwijder alle accessoires uit de oven.
Giet 0,15 liter water op de bodem van de ovenruimte.
Kies 'Aqua clean' met de functieknop.
Druk op de bevestigingstoets (04) om aqua clean te starten.
Let op: Tijdens het reinigingsprogramma de deur niet openen.
NL 30
e
• Activeer de toetsvergrendeling (om te voorkomen dat het apparaat
per ongeluk wordt ingeschakeld).
• Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en
warm water met zeep.
• Neem vervolgens de oppervlakken af met een schone, vochtige
doek en maak ze droog.
• Verwijder spatten en vlekken op de oppervlakken van de binnenkant
met een doek en een sopje.
• Neem vervolgens de oppervlakken af met een schone, vochtige
doek en maak ze droog.
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
Reinig de oven regelmatig om te voorkomen dat vet en voedselresten
zich ophopen, vooral op de interne en externe oppervlakken, de deur
en de afdichting.
nl
ow
D
de
oa
d
REINIGEN
m
fro
a
.v
w
w
w
Verwijderen en reinigen van de geleiderails
.b
rre
bo
en
nd
Gebruik enkel conventionele schoonmaakmiddelen om de geleiderails
te reinigen.
• Verwijder de schroef met een schroevendraaier.
• Haal de geleiderails los uit de gaten in de achterwand.
e
Ovendeur verwijderen
Houd uw vingers uit de buurt van de scharnieren van de
ovendeur. De scharnieren zijn voorzien van veren en kunnen letsel
veroorzaken als ze terugveren.
Controleer of de scharniervergrendelingen correct zijn
aangebracht om de scharnieren te vergrendelen.
Verwijder de ovendeur.
1. Open de deur tot deze volledig in open is.
2. Til beide blokkeerhendels (A) iets op en trek deze in de richting van
de ovendeur (B).
De scharnieren worden vergrendeld onder een hoek van 45°.
3. Doe de deur voorzichtig een beetje dicht totdat deze in een hoek
van 45° staat.
4. Verwijder de deur door deze op te tillen en te kantelen in de richting
van de oven (C). De scharnieren moeten uit de sleuven in de oven
komen.
NL 31
nl
ow
D
de
oa
d
REINIGEN
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
B
A
Ovendeur installeren.
1. Houd de deur onder een hoek van ongeveer 45° vóór de oven.
2. Plaats de scharnieren in de sleuven en controleer of ze beide
correct zijn geplaatst.
3. Open de deur tot deze volledig in open is.
4. Til scharniervergrendelingen op en beweeg ze in de richting van de oven.
5. Sluit de ovendeur zachtjes en controleer of deze correct is gesloten.
Als de deur niet correct opent of sluit, controleer dan of de
scharnieren goed in de sleuven zijn geplaatst.
Glazen deur van de oven verwijderen
De binnenkant van het glas in de ovendeur kan worden gereinigd.
Hiervoor moet het glas eerst uit de ovendeur worden gehaald.
1. Aan de onderkant van het glas zitten rechts en links twee
klemmetjes; til (1) deze een klein beetje op en verplaats (2) ze om
het glas vrij te maken.
2. Pak het glas (A) aan de onderkant beet, til het voorzichtig op (3) en
verschuif (4) het om het uit de ondersteuning bovenaan te halen.
3. Het binnenste glas (B) (afhankelijk van het model) kan worden
verwijderd door het voorzichtig op te tillen (5) en te verschuiven (6)
om het uit de ondersteuning onderaan te halen. Verwijder ook de
rubberen afstandsstukjes (C) van het binnenste glas.
NL 32
nl
ow
D
de
oa
d
REINIGEN
m
fro
.b
Ovenlamp vervangen
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Plaats het glas in omgekeerde volgorde terug.
e
De lampen (2x) (halogeen G9, 230 V, 25 W) zijn gebruiksartikelen en
vallen daarom niet onder de garantie. Om een lamp te vervangen,
verwijdert u eerst de bakplaat, het ovenrooster en de geleiderails.
• Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit de
stopcontact te verwijderen of de zekering in de meterkast uit te
schakelen!
• Let op; de halogeenlamp kan zeer heet zijn! Gebruik bescherming
voor het verwijderen van de lamp.
1. Gebruik een platte schroevendraaier om het afdekplaatje van de
verlichting uit de houder te klappen en deze te verwijderen.
Pas op dat u het email niet beschadigt.
2. Trek de halogeen lamp uit de fitting.
NL 33
nl
ow
D
d
de
oa
PROBLEMEN OPLOSSEN
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
Raadpleeg het onderstaande overzicht met oplossingen als u
problemen hebt met uw oven. Neem contact op met de afdeling
klantenservice als de problemen zich blijven voordoen.
a
.v
w
Algemeen
e
Het voedsel blijft rauw
• Controleer of de timer is ingesteld en of u op de bevestigingstoets
hebt gedrukt.
• Is de deur wel goed gesloten?
• Controleer of er een zekering is doorgebrand of dat een
stroomonderbreker de voeding heeft onderbroken.
Voedsel is te gaar of niet gaar genoeg
• Controleer of de juiste bereidingstijd is ingesteld.
• Controleer of het juiste vermogen is ingesteld.
De sensoren reageren niet; de display is vastgelopen.
• Koppel het apparaat gedurende een paar minuten los van
de stroomvoorziening (draai de zekering los of schakel de
hoofdschakelaar uit); sluit vervolgens het apparaat weer aan en zet
het aan.
Vonkvorming in de ovenruimte.
• Controleer of de afdekplaatjes van de lampjes correct zijn geplaatst
en of alle afstandhouders op de geleiderails zijn geplaatst.
Stroomstoring kan de oorzaak zijn dat de display wordt gereset.
• Verwijder de stekker uit de contactdoos en plaats deze weer terug.
• Stel de tijd opnieuw in.
Er vindt condensatie plaats in de ovenruimte.
• Dit is normaal. Neem na gebruik de oven af met een doek.
De ventilator blijft nog werken nadat de oven is uitgezet.
• Dit is normaal. De ventilator blijft nog enige tijd werken nadat de
oven is uitgezet.
Bij de deur en aan de buitenkant van het apparaat is een
luchtstroom voelbaar.
• Dit is normaal.
NL 34
nl
ow
D
d
de
oa
PROBLEMEN OPLOSSEN
m
fro
.b
e
Er ontsnapt stoom via de deur of de ventilatieopeningen.
• Dit is normaal.
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Licht reflecteert op de deur en aan de buitenkant van het
apparaat.
• Dit is normaal.
Er klinken klikgeluiden wanneer de oven in werking is, vooral bij
ontdooien.
• Dit is normaal.
De zekering brandt regelmatig door.
• Raadpleeg een servicemonteur.
Op de display staat een foutcode, FOUT XX ...
(XX geeft het nummer van de fout aan)
• Er is een storing in de elektronische module. Koppel het apparaat
enkele minuten los van de stroomvoorziening. Sluit het vervolgens
weer aan en stel de huidige tijd in.
• Raadpleeg een servicemonteur als de fout blijft optreden.
De oven opbergen en repareren
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde servicemonteur.
Als er onderhoud nodig is, verwijdert u de stekker uit de contactdoos
en neemt contact op met de klantenservice van ATAG.
Zorg dat u het volgende bij de hand hebt als u opbelt:
• Het modelnummer en serienummer (vermeld op de binnenzijde van
de ovendeur)
• Garantiegegevens
• Een duidelijke omschrijving van het probleem
Kies een schone, droge plek als u de oven tijdelijk moet opslaan;
stof en vocht kunnen het apparaat beschadigen.
NL 35
nl
ow
D
de
oa
d
TECHNISCHE SPECIFICATIES
m
fro
w
w
OX6511D
OX6592D
Voeding
230 V ~ 50 Hz
230 V ~ 50 Hz
Energieverbruik
Maximaal vermogen
Grillfunctie
Hetelucht-functie
3400 W
2700 W
2100 W
3400 W
2700 W
2100 W
Koelsysteem
Koelventilator
Koelventilator
Afmetingen
Afmetingen van het apparaat:
Inbouwafmetingen:
B 597 x H 597 x D 568 mm
B 560 x H 590 x D 550 mm
B 597 x H 597 x D 568 mm
B 560 x H 590 x D 550 mm
Inhoud
75 L
75 L
.b
e
NL 36
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Model
nl
ow
D
d
de
oa
UW OVEN EN HET MILIEU
m
fro
a
.v
w
w
w
Afvoeren van het apparaat en de verpakking
.b
rre
bo
en
nd
Dit product is gemaakt van duurzame materialen. Aan het einde van
de gebruiksduur moet het echter op een verantwoorde manier worden
afgevoerd. De overheid kan u hierover informeren.
e
De verpakking van het apparaat is recyclebaar. Er is gebruikgemaakt
van de volgende materialen:
• karton
• polyethyleen wikkel (PE)
• CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim)
U moet deze materialen op een verantwoorde manier afvoeren in
overeenstemming met de wettelijke vereisten.
Op dit product staat een pictogram van een vuilnisvat met een kruis
erdoorheen.
Deze geven aan dat huishoudelijke apparaten apart moeten
worden afgevoerd. Dat betekent dat het apparaat aan het einde
van zijn economische levensduur niet mag worden verwerkt via
de normale afvalstroom. U moet het inleveren bij een gemeentelijk
afvalinzamelingspunt of bij een verkooppunt dat oude apparaten
inneemt.
Huishoudelijke apparatuur apart inzamelen voorkomt schade aan
het milieu en aan de openbare gezondheid. De materialen die bij de
vervaardiging van dit apparaat zijn gebruikt, kunnen worden hergebruikt
en dat betekent een aanzienlijke besparing
in energie en grondstoffen.
Verklaring van overeenstemming
Wij verklaren hierbij dat onze producten voldoen aan de betreffende
Europese richtlijnen, normen en voorschriften, alsook aan alle vereisten
in de normen waarnaar wordt verwezen.
NL 37
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
NL 38
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
4
5
6
7
7
7
7
7
9
10
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
Initial use
What to do first
12
Selecting your function
Functions settings mode
Progress mode
Finish display
Changing settings during the progress
14
14
16
16
17
Functions table
Settings menu
Plus menu
Cooking information
Fast preheat
Delayed start
Gratin
Stage cooking
Go to manual cooking
Programs and Favourites
Egg timer
Child lock
Plate warming
Warming
Defrost
18
22
23
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
Cleaning the appliance
Aqua clean
Removing and cleaning the guide rails
Removal and installation of the oven door
Removal and installation of oven door glass
Replacing the oven lamp
30
30
31
31
32
33
Operation
Use
Cleaning
Solving problems
34
Technical specifications
36
Your oven and the environment
Disposing of the appliance and the packaging
37
EN 3
e
Introduction
Control panel
Description
Guide rails
Telescopig guide
Door
Cooling fan
Main functions
Keys
Navigation
w
w
w
Your oven
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
w
w
a
.v
w
Introduction
.b
rre
bo
en
nd
Congratulations on choosing this Atag oven.
This product is designed to offer simple operation and optimum
user-friendliness. The oven has a wide range of settings enabling you
to select the correct cooking method every time.
e
This manual shows how you can best use this oven. In addition to
information about operating the oven, you will also find background
information that may be useful when using the appliance.
Please read the separate safety instructions
carefully before using the appliance!
Read this manual before using the appliance and keep it in a safe
place for future use.
Installation instructions are supplied separately.
EN 4
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
w
w
10
11
.b
rre
bo
en
nd
2 3 4 5 1 6 7 8 9
a
.v
w
Control panel
e
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
13
14
15
16
17
18
19
Function knob (in ‘Off’ position)
Defrost
Programs & Favourites
Fast preheat
Oven
Eco hot air
Plate warming
Warming
Aqua clean
Display
Selection knob
Stop key (cancel)
Light key
Timer key
Navigation key left
Navigation key right
Plus key
Child lock key (lock key)
Confirm key
Note:
The keys respond best if you touch them with a large area of your
fingertip. Every time you press a key during use, a short acoustic signal
will sound.
EN 5
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
1
nd
a
.v
w
Description
e
Level 5*
Level 4
Level 3
2
Level 2
Level 1
3
4
1. Control panel
2. Oven levels
▷ OX65: 5 levels*
▷ OX45: 4 levels
3. Oven door
4. Door handle
The following accessories are supplied with your oven:
• Baking tray; used for pastries and cakes.
• Oven rack; mainly used for grilling. A dish or pan with food can
also be placed on the oven rack.
The oven rack is equipped with a safety peg. Lift the rack slightly at
the front to slide it out of the oven.
• Deep Baking Tray (OX65 only); is used for roasting meat and
baking moist pastry. It can also be used as a drip tray. Place the
deep baking tray into the first level only for grilling or for use as a
drip tray.
EN 6
nl
ow
D
d
de
oa
YOUR OVEN
m
fro
a
.v
w
w
w
Guide rails
.b
rre
bo
en
nd
• The oven has four or five guide rails (level 1 to 4/5), depending on
the model. Level 1 is mainly used in combination with bottom heat.
The upper two levels are used mainly for the grill function.
• Place the oven rack or baking tray in the gap between the guide
rail sliders.
e
Telescopic guide
A number of shelf levels have, depending on model, fully-retractable
telescopic guide rails.
First, pull out the guides of a level and place the rack or the baking tray
onto them. Then, push them in by hand.
Close the oven door when the telescopic guides are retracted all the
way into the oven.
Door
• The door switches interrupt the operation of the oven when the door
is opened during use. The oven continues operating when the door
is closed.
• This oven has a ‘Soft close door system’. When closing the oven
door, this system dampens the movement, from a certain angle, and
silently closes the oven door.
Cooling fan
• The appliance is equipped with a cooling fan that cools the casing
and control panel.
EN 7
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
w
w
a
.v
w
Main functions
Setting
Description
Fast preheat
Eco hot air
Programs and favourites
Favourites
Programs
Defrost
Manual defrost
Plate warming
Warming
Keep warm
Aqua clean
EN 8
e
Oven
Hot air
Hot air + bottom heat
Bottom + top heat
Large grill
Grill
Large grill + fan
Upper heat
Bottom heat
Bottom heat + fan
Pro roasting
.b
Off/standby mode
rre
bo
en
nd
With the function knob you can select the main functions of your oven.
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
w
w
In the table below you can find the discription of the different keys.
Keys
Description of the keys
.b
e
Stop key:
- Press short: cancel operation or go one step back
in the menu.
- Press long: turn the appliance off or on.
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Keys
Light key:
-To turn the cavity light on or off.
Egg timer
- The egg timer can be used independent of the oven
function.
- The longest possible timer setting is 23:59.
Navigation key left
- To move the active area to the left.
Navigation key right
- To move the active area to the right.
Plus key
- To open or exit the settings menu (in standbymode).
- To open or exit the plus menu with the extra options
possible at that moment (in on-mode).
Child lock key
- Press and hold the lock key to lock the appliance.
Confirm key
- To confirm all the white settings/elements in the
screen.
EN 9
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
w
w
a
.v
w
Navigation
.b
rre
bo
en
nd
active area
e
function knob
stop key
navigation keys
confirm key
selection knob
By turning the function knob away from the 0-position, the icon of the
chosen main function is lit. The display will show the icon and name
of the activated function for about 1,5 seconds. Next you will see the
chosen main function and sub-function at the top of the display in the
feedback bar. Also the function settings mode will become active (grey
background). In this activated area you can select your settings using
the selection knob.
OVEN l HOT AIR
14:30
180 °C
After 5 seconds the grey background will disappear; you will see the
main function on the display.
OVEN
14:30
180 °C
To activate the sub-function again, press the navigation keys or press/
rotate the selection knob. The grey background will appear again (at the
last chosen position) and you can change the setting.
Within every menu the navigation is as follows:
• Use the navigation keys or press the selection knob to move the
active area (grey background).
• The setting in the active area can be changed by turning the
selection knob (left = decrease, right = increase). The setting will be
saved automaticallly.
EN 10
nl
ow
D
de
oa
d
YOUR OVEN
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
▷ After 5 seconds, the function on the display will be set and there
is no active area.
▷ By pressing the navigation keys or by pressing/rotating the
selection knob, the active area will appear again (at the last
chosen position) and you can change the setting.
• When all elements in the screen are set, confirm these settings by
pressing the confirm key (this key is blinking if it is possible to start
the program).
• Press the stop key to go one step back in the menu.
e
At the top of the display is a feedback bar. This bar will inform where
you are in the menu and what setting you are changing. Functions are
separated with a vertical line.
SETTINGS l GENERAL l SOUND l KEY SOUND
EN 11
nl
ow
D
de
oa
d
INITIAL USE
m
fro
w
w
a
.v
w
What to do first
LANGUAGE
English
Deutsch
In case you are not comfortable with the language on the display, you
can select another language. The default setting is ‘English’.
1. Turn the selection knob and select your preferred language from the
displayed list.
2. Confirm the setting by pressing the confirm key.
The next screen will be displayed.
Setting the date
DATE l DAY
01
01
2015
02
1. Turn the selection knob and change the first setting (Day).
2. Confirm this setting by pressing the right navigation key or by
pressing the selection knob.
3. Turn the selection knob and change the next setting (Month).
4. Confirm this setting by pressing the right navigation key or by
pressing the selection knob.
5. Turn the selection knob and change the last setting (Year).
6. Confirm this setting by pressing the confirm key.
The next screen will be displayed.
EN 12
e
Setting the language
.b
When the appliance is first plugged in or after connection when the
appliance was disconnected from the power mains for a long period of
time, you have to set ‘Language’, ‘Date’ and ‘Time’.
rre
bo
en
nd
• Clean the oven interior and accessories with hot water and
washing-up liquid. Do not use aggressive cleaning agents, abrasive
sponges and similar.
• The oven will emit a strange smell when it is used for the first time;
this is normal. You should ensure that there is good ventilation
during initial use.
nl
ow
D
de
oa
d
INITIAL USE
m
fro
w
w
a
.v
w
Setting the time
11
00
.b
13
rre
bo
:
12
en
nd
TIME l HOUR
e
1. Turn the selection knob and select the hours.
2. Confirm this setting by pressing the right navigation key or by
pressing the selection knob.
3. Turn the selection knob and select the minutes.
4. Confirm this setting by pressing the confirm key.
All the start-up settings are set and the appliance will show the
standby display.
The language, date and time can also be set in the settings menu.
The settings menu is only available by pressing the plus key when the
appliance is in standby mode (see ‘Settings menu’).
Standby display
The standby display will show the time, cavity temperature (if this is
higher than 80 °C) and the timer (if set). The appliance goes to standby
mode after:
• Turning the function knob to 0 (‘off’ position).
• Pressing the stop key multiple times (deeper in the menu).
03
•
05
•
2015
12 : 00
Off mode
• Default the appliance will shut down after no action for a set time of
30 minutes.
• Press and hold the stop key to shut down the appliance manually.
Switching the appliance on
• Press and hold the stop key to switch on the appliance.
• The appliance can also be switched on by turning the function knob
to a function.
EN 13
nl
ow
D
de
oa
d
OPERATION
m
fro
w
w
a
.v
w
Selecting your function
.b
rre
bo
en
nd
Select a function appropriate for the meal you are cooking. Consult the
table in chapter ‘Functions table’ to see which functions are available.
• Go directly to the progress mode by pressing the confirm key (this
key is blinking if it is possible to start the program).
e
After you have chosen a main function, the function settings mode is
active (grey background). In this activated area, it is now possible to
change the settings in this funtion.
Function settings mode
Example (Oven/Hot air + bottom heat/40 minutes)
1. Choose a main function by turning the function knob.
The first sub-function setting is active.
OVEN l HOT AIR
14:30
180 °C
Now the settings can be changed as desired. There is the possibility to
set:
• The function (consult the table in chapter ‘Functions table’).
• The temperature (depends on the appliance).
• The time.
2. Turn the selection knob and change the setting.
OVEN l HOT AIR + BOTTOM HEAT
14:30
200 °C
3. Confirm the setting by pressing the right navigation key or by
pressing the selection knob.
The next sub-function setting becomes active.
OVEN l TEMPERATURE
14:30
195
200
200°C°C
205
4. Turn the selection knob and change the setting.
OVEN l TEMPERATURE
14:30
205
210
200°C°C
215
5. Confirm the setting by pressing the right navigation key or by
EN 14
nl
ow
D
de
oa
d
OPERATION
m
fro
nd
a
.v
w
w
w
pressing the selection knob.
The next sub-function setting becomes active.
14:30
rre
bo
en
OVEN l COOKING TIME
.b
210 °C
e
▷ The timer icon shows that there is no timer necessary for this
function. Press the confirm key to start the program directly with
the chosen settings (see step 7).
▷ To set the timer, go to step 6.
▷ If there is a timer necessary for a current function, then the
default timer setting is displayed instead of the timer icon.
6. Turn the selection knob and change the setting.
OVEN l COOKING TIME
14:30
210 °C
0:39
0:40 H:M
0:41
▷ H:M notation.
This is the last setting; after 5 seconds, the function on the display
will be set and there is no active area.
OVEN
14:30
210 °C
0:40 H:M
7. If preferred, select any additional setting using the plus menu (for
example fast preheat). See for more information chapter ‘Plus
menu’.
8. Start the program: press the confirm key to go to the progress
mode.
The program will start with the chosen settings; the oven will go to
the progress mode and the progress screen is shown.
HOT AIR + BOTTOM
210 °C
14:30
0:40
15:10
EN 15
nl
ow
D
de
oa
d
OPERATION
m
fro
w
w
a
.v
w
Progress mode
14:30
0:40
210 °C
15:10
• If preheating is chosen, the progress mode will first show the
preheating display (preheating in the feedback bar and the
preheating icon). All settings are displayed only the colours are
switched. The cavity temperature is white and the chosen settings
are grey. If the set temperature is reached, a pop-up will appear:
‘Set temperature is reached. Insert dish’.
HOT AIR + BOTTOM
210 °C
14:30
0:40
15:10
Finish display
When the timer is finished, the ‘finish display’ will appear. Now it is
possible to:
• Stop the progress.
• Add extra time.
• Gratin (if possible).
• Save as favourite.
FINISH l ENJOY
14:30
Stop the progress
1. Press the confirm key.
The finish display will be closed and the standby screen will be
shown.
▷ If there is no action within 10 minutes, the display will switch to
standby mode.
EN 16
e
HOT AIR + BOTTOM
.b
rre
bo
en
nd
• Left side on the screen, the temperature is displayed (if the set
temperature is not reached, the temperature will switch between
cavity temp (grey) and set temp (white)). If the set temp is reached a
pop-up will appear ‘set temperature is reached’.
• Right side on the screen, the time (counting down) or the progress
time (counting up if no time was set) is displayed. Next to the
cooking time you can see the finishing time.
nl
ow
D
de
oa
d
OPERATION
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Add extra time
1. Press the right navigation key to select ‘Add extra time’.
2. The time setting becomes active and can be changed directly by
rotating the selection knob.
3. Confirm by means of the confirm key.
The previous process is activated again.
e
Gratin
1. Press the right navigation key to select ‘Gratin’.
Grill settings will be shown.
2. The temperature (default 200 °C) and time can be set or the
program can be started directly by pressing the confirm key (time
will start counting up).
After confirmation with the confirm key the progress screen will be
shown.
Save as favourite
1. Press the right navigation key to select ‘Save as favourite’.
The next screen will show 10 positions where the program can be
positioned.
2. Select a position for your recipe by rotating the selection knob and
press the confirm key to save it.
3. Give the recipe a name. Rotate the selection knob to select the
appropriate letter and press the selection knob to confirm and go to
the next letter.
▷ You can delete a character by means of the backspace function
in the character list (arrow).
4. Press the confirm key to save the recipe.
Changing settings during the progress
• During progress, pressing the navigation keys will show the active
area. The selected setting can now be changed, see chapter
‘Function settings mode’.
• After confirmation with the confirm key the progress screen will be
shown with the changed settings.
• After 5 seconds without actions the progress settings are cancelled
and the display will return to the progress screen.
EN 17
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
w
w
rre
bo
en
Consult the table to select the preferred function. Also consult the
instructions for preparation on the dish packaging.
nd
a
.v
w
Functions table
e
Function
.b
• Only use glass dishes that can withstand temperatures of
275 °C.
Description
Oven functions
Hot Air
• Heating by means of hot air from the back of the
oven.
• This mode provides uniform heating and is ideal
for baking.
• Place the baking tray or oven rack on level 2.
• Suggested temperature: 180 °C
• Preheating is recommended.
Hot Air + Bottom Heat
• Heating by means of hot air from the back of the
oven and the bottom heating element.
• This mode can be used to bake pizza, moist
pastry, fruitcakes, leavened dough and short
crust.
• Place the baking tray or oven rack on level 2.
• Suggested temperature: 200 °C
• Preheating is recommended.
2
2
Top Heat + Bottom Heat
• Heating by means of the upper and lower heating
elements.
• This mode can be used for traditional baking and
roasting.
• Place the baking tray or oven rack on level 2.
• Suggested temperature: 200 °C
• Preheating is recommended.
EN 18
2
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
nd
4
2
.b
rre
bo
en
e
• Heating by means of the upper element and grill
element.
• This mode can be used with dishes and baked
goods that require a distinctive bottom crust or
browning. Use just before the end of the baking or
roasting time.
• Place the the oven rack on level 4 and the baking
tray on level 2.
• Maximum allowed temperature: 240 °C
• Monitor the cooking process at all times. The dish
may burn quickly due to the high temperature.
• Preheating is recommended.
a
.v
Large Grill
w
Description
w
w
Function
Grill
• Heating by means of the grill element.
• This mode can be used for grilling a smaller
amount of open sandwiches, beer sausages, and
for toasting bread.
• Place the oven rack is on level 4 and the baking
tray on level 2.
• Maximum allowed temperature: 240 °C
• Monitor the cooking process at all times. The dish
may burn quickly due to the high temperature.
• Preheating is recommended.
4
2
Grill + Fan
• Heating by means of the top heating elements.
The heat is distributed by the fan.
• This mode can be used for grilling meat, fish and
vegetables.
• Place the oven rack on level 4 and the baking tray
on level 2.
• Suggested temperature: 170 °C
• Monitor the cooking process at all times. The dish
may burn quickly due to the high temperature.
• Preheating is recommended.
4
2
EN 19
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
2
.b
e
Bottom Heat
• Heating only by means of the lower heating
element.
• This mode can be used with dishes and baked
goods that require a distinctive bottom crust or
browning.
• Place the baking tray or oven rack on level 2.
• Use just before the end of the baking or roasting
time.
• Suggested temperature: 160 °C
Fan + Bottom Heat
• Heating by means of the lower heating element.
The heat is distributed by the fan.
• This mode can be used for baking low leavened
cakes, as well as for preservation of fruit and
vegetables.
• Place a not too high baking tray on level 2, so that
hot air can also circulate over the upper surface
of the food.
• Suggested temperature: 180 °C
Pro Roasting
• Heating by means of the upper heating element
in combination with the grill heating element and
hot air.
• This mode can be used for roasting all types of
meat.
• Suggested temperature: 180 °C
EN 20
rre
bo
en
nd
• Heating only by means of the upper heating
element.
• This mode can be used when you wish to bake/
roast the top part of your dish.
• Place the baking tray or oven rack on level 2.
• Suggested temperature: 150 °C
a
.v
Top Heat
w
Description
w
w
Function
2
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
e
2
.b
rre
bo
en
nd
ECO Hot air
• Heating by means of hot air. ECO hot air uses less
energy but gives the same result as the hot air
setting. Cooking takes a few minutes longer.
• This mode can be used for roasting meat and
baking pastry.
• Place the tray on level 2.
• Suggested temperature: 180 °C
• This setting makes use of the residual heat
(heating is not on the whole time) to achieve
low energy consumption (in accordance with
energy class EN 60350-1). In this mode the actual
temperature in the oven is not displayed.
a
.v
ECO hot air
w
Description
w
w
Function
Extra functions
Plate warming
• Plate warming: this function is used for warming
tableware, so that the served food stays hotter for
longer.
Warming
• Keep warm : this function is used to keep already
cooked dishes warm.
Aqua clean
• Grease and grime can easily be removed from the
oven walls with a damp cloth.
Defrost
• With this function, the air circulates by means of
the fan. The air will be heated to a temperature of
30 °C.
• Use this function to defrost frozen dishes.
Programs and Favourites
• Use ‘Programs’ for baking and roasting by selecting
a dish from a list of pre-programmed dishes.
• Favourites: you can select your own stored recipes.
Fast preheat
• With this function, the oven space quickly reaches
the desired temperature. Do not use this setting
when you have a dish in the oven space.
EN 21
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
w
w
a
.v
w
Settings menu
Description
General
Language
Time
Date
Sound
Display
Brightness
Clock size
Night mode
Appliance to stand-by mode
Cooking
Default program intensity
Preheat settings
System
Appliance info
Factory settings
Oven light
General
You can set the following from this menu:
• Language (language of the display)
• Time (always in 24H format)
• Time display (24H or 12H format)
• Date (always day-month-year format)
• Date display (ddmmyyyy or mmddyyyy)
• Sounds (volume of the general sounds and alarms)
• Key sounds (on/off)
• Welcome sound (startup/shutdown sound on/off)
Display
You can set the following from this menu:
• Brightness (low, mid, high)
• Night mode (start and end time for lower display brightness: first
display set start timer, second display set end time)
• Clock size (small / large)
EN 22
e
Setting
.b
rre
bo
en
nd
The settings menu is only available by pressing the plus key when the
appliance is in standby mode.
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
nd
a
.v
w
w
w
• Standby (auto switch off / manually switch off)
rre
bo
en
Changing to manually switch off will increase energy consumption.
.b
Cooking settings
You can set the following from this menu:
• Default program intensity (low / medium / high)
• Preheat settings (set preheat default on or off)
e
System
You can set the following from this menu:
• Appliance information (request appliance information)
• Factory settings (back to factory settings)
• Oven light (auto switch off after 1 min / manual)
Plus menu
Depending on the aplliance and the function, there is a possibility to
choose extra functionality (after you have chosen a main function and
settings in the ‘Function settings mode’) by pressing the plus key.
• A small icon next to the world time will give an indication about the
activated plus menu functions. The colour of the icon will indicate if
it is active (white) or inactive (grey).
• To exit the plus menu, press the stop key or plus key; the display
will show the previous display again.
• If you want to cancel an extra functionality, you have to select
‘cancel’ (icon with a red line).
+ Menu
Description
Icon
Cooking info
Request more information about the selected
function.
Fast preheat
Preheat the oven to the desired temperature
quickly (not available in combination with
delayed start).
EN 23
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
Add to favourites
Add the settings for the cooked dish to your
favourites (see chapter ‘Finish display’).
Stage cooking
Combine up to three functions in one
cooking process.
Go to manual cooking
Cooking information
The cooking info display will give more information about the chosen
function, like the needed equipment and for what kind of purposes the
function is used.
Fast preheat
There are two different ways to use fast preheat:
Activate the fast preheat in the settings menu (to be default on
or off)
1. Press the plus key when the appliance is in standby mode. Go to
‘Cooking settings’ and select if the fast preheat should be default
on or off.
2. Press the confirm key.
▷ If the fast preheat is set to ‘default on’ the small preheat icon will
be shown to indicate the active preheat function.
▷ This option is only available for the oven functions.
EN 24
e
To add the grill function at the end of the
progress; gratin time will be added at the end
of the progress.
.b
Gratin
rre
bo
en
nd
The cooking process will start automatically
at the time you set. Only available if
a cooking time is set, not available in
combination with preheat.
a
.v
Delayed start
Icon
w
Description
w
w
+ Menu
nl
ow
D
d
de
oa
USE
m
fro
w
w
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Activate the fast preheat in the plus menu.
1. Press the plus key (in the ‘Function settings mode’).
2. Select ‘Fast preheat’ by pressing the right navigation key.
3. Press the confirm key to activate fast preheat.
The small preheat icon will be shown next to the current time.
▷ When preheat is activated, the delayed start will be greyed out,
because these functions do not work together.
▷ When delayed start is activated preheat will be greyed out.
▷ To cancel the preheat: press the confirm key again.
e
Starting with fast preheat
• If a program is started and it will start with the fast preheat, a
pop-up will appear. After 15 sec. the pop-up will automatically
disappear. The progress screen will show the fast preheat icon, the
time will be greyed out.
• If the set temperature is reached a pop-up will show ‘The set
temperature is reached. Please insert the dish’. Insert the dish and
the program will start automatically on door closing.
▷ Pressing the confirm key (without opening the door) keeps the
appliance at the set temperature. This situation will remain until
the door is opened.
Delayed start
Use the ‘delayed start’ function to start cooking at a later time, by
setting the desired finishing time.
1. Press the plus key (in the ‘Function settings mode’).
2. Select ‘Delayed start’ with the right navigation key.
3. Press the confirm key.
The display will show the delay start symbol, the cooking time and
the end time.
4. Change the finishing time by turning the selection knob and confirm
with the confirm key.
A small icon will appear to indicate that the function is active.
▷ To cancel the delayed start: go to ‘Delayed start’ and select
‘cancel delayed start’ (a pop-up will appear to confirm the
cancellation of the delayed start).
5. Start the program: press the confirm key to go to the progress
mode.
The function will start automatically at the calculated starting time.
EN 25
nl
ow
D
d
de
oa
USE
m
fro
a
.v
w
w
w
Gratin
This function allows you to combine up to three functions in one
cooking process. Select different functions and settings to compose
the cooking process of your preference.
1. Press the plus key (in the ‘Function settings mode’).
2. Select ‘Stage cooking’ by pressing the right navigation key.
3. Press the confirm key.
A small icon will appear next to the current time. The first stage is
already filled with the current settings of the function. If there is no
time set, then the default time will be set for the first srage.
▷ For example: the oven mode and hot air 180 °C is selected; the
default time of 30 min. will be added to the first stage.
4. To add a stage, choose the second function by pressing the
navigation keys or pressing the selection knob.
5. Press the confirm key.
The display will switch to the settings screen.
6. Select the desired function, set the temperature and time.
7. Save the stage and return to the stage cooking overview by
pressing the confirm key.
▷ If the stop key is pressed the setting will be cancelled and the
display will turn to the previous display.
8. If desired, add a third stage. Repeat steps 4, 5, 6 and 7.
9. After confirmation, the display will show the set stages, with an edit
and delete icon.
10.If all stages are set according to your wishes, then return to the
oven setting screen. Press the ‘plus key’ to close the plus menu.
The display will show the normal oven setting screen with the
settings of the first stage (stage 1 icon white).
11.Start the process by pressing the confirm key.
▷ If the stop key is pressed, the stage cooking menu will be closed
and the oven will return to the normal mode.
EN 26
e
Stage cooking
.b
rre
bo
en
nd
To add the grill function at the end of the progress (gratin time will be
added at the end of the cooking process).
1. Press the plus key (in the ‘Function settings mode’).
2. Select ‘Gratin’ with the right navigation key.
3. Press the confirm key.
A small grill icon will appear next to the current time.
▷ To cancel gratin: select ‘cancel gratin’ in the plus menu.
nl
ow
D
de
oa
d
USE
m
fro
a
.v
w
w
w
Go to manual cooking
.b
rre
bo
en
nd
• In the manual cooking mode, a standard program from the
‘Programs and favorites’ function can be chosen and edited as in
‘Stage cooking’ mode.
• By selecting the manual function in the plus menu, a popup will
appear: ‘Switch to oven mode?’. After confirmation the display will
switch to the stage cooking mode if the selected program has
more stages.
e
Programs and Favourites
Automatic programs
• You can use ‘automatic programs’ for baking and roasting by
selecting a dish from a list of pre-programmed dishes. First select
the type of dish and then the dish itself from the available list.
• All the program categories have a picture. When a dish is selected,
the program settings will appear. The name of the dish and and the
name of the active selection are shown in the text bar.
• In the settings, first a picture of the dish is visible (not editable),
the weight (depending on the dish) (if it is editable), the intensity
(not always editable) and the cooking time. If necessary, adjust the
intensity and/or the weight.
Favourites (see chapter ‘Finish display’)
• You can select your own stored recipes in ‘favourites’.
• If there are no saved recipes, a pop-up will appear: ‘No saved
dishes’.
• The name of the recipe appears in the text bar and the saved oven
settings are shown.
EN 27
nl
ow
D
d
de
oa
USE
m
fro
a
.v
w
w
w
Egg timer
The oven’s control panel can be locked by means of the Child Safety
Lock, to protect the oven against unintended use.
1. Press and hold the lock key.
The appliance will go into key lock mode. A pop-up will be shown.
After 3 seconds the ‘Key lock is active’ pop-up will close. The
current state of the appliance will be visible.
▷ If the key lock has been activated during a cooking process, the
process will keep running.
▷ If a key is pressed during key lock, the ‘Key lock is active’ popup will show again.
▷ The stop key is still active during lock mode. If the appliance
is switched off, the process will stop. To turn the appliance on
again, deactivate the key lock mode.
2. To deactivate the key lock mode, press and hold the lock key again.
EN 28
e
Child lock
.b
rre
bo
en
nd
The egg timer can be used independent of the oven function.
1. Press the timer key.
2. Change the time by rotating the selection knob.
▷ The longest possible timer setting is 23:59.
3. Confirm the setting by pressing the confirm key.
The egg timer is started.
▷ To cancel the timer, set the time back to 0:00 and confirm by
pressing the confirm key
▷ To close the egg timer menu, press the timer key or the stop key.
4. When the egg timer goes off, a pop-up will appear with the text
‘Egg timer expires’ and an acoustic signal will sound. Press the
stop key to switch off the signal and close the pop-up menu.
▷ The sound will stop automatically after approximately 2 minutes.
▷
nl
ow
D
d
de
oa
USE
m
fro
a
.v
w
w
w
Plate warming
.b
rre
bo
en
nd
▷ This function is used when you want to warm tableware (plates,
cups) so that the served food stays hotter for longer.
▷ By choosing this function you can determine the warming up
temperature and duration.
e
Warming
• Keep warm
▷ Use this function to keep already cooked food at temperature.
▷ By choosing this symbol you can determine the food-warming
temperature and duration.
Defrost
• This function uses hot air (30 ºC). Use this function for slow
defrosting of frozen dishes (cakes, biscuits, cookies, bread, bread
rolls and frozen fruit).
• By choosing this function you can determine the duration.
• Turn the food over after half the defrost time has elapsed; stir the
food or break up large pieces if these are frozen together.
EN 29
nl
ow
D
de
oa
d
CLEANING
m
fro
a
.v
w
w
w
Cleaning the appliance
.b
rre
bo
en
nd
Clean the oven regularly to prevent fat and leftover food from
accumulating, especially on the surfaces of the interior and the exterior,
the door and the seal.
e
• Activate the key lock (to prevent that the appliance is switched on
accidentally).
• Clean the exterior surfaces with a soft cloth and warm water
with soap.
• Wipe afterwards with a clean, damp cloth and dry the surfaces.
• Remove splashes and stains on the interior surfaces with a
soapy cloth.
• Wipe afterwards with a clean, damp cloth and dry the surfaces.
Important
• Take care that no water enters the vents.
• Never use abrasive cleaning materials or chemical solvents.
• Always ensure that the seal of the door is clean. This prevents
accumulation of dirt and allows you to close the door properly.
Aqua clean
With aqua clean and a damp cloth, you can easily remove grease and
dirt from the oven walls.
Using aqua clean
Only use aqua clean when the oven has cooled down fully. It is more
difficult to remove dirt and grease if the oven is hot.
The program takes 30 minutes.
Food remains on the enamel walls will be sufficiently soaked after
30 minutes so that they can be removed with a damp cloth.
1.
2.
3.
4.
Remove all accessories from the oven.
Pour 0.15 litres of water into the bottom of the oven.
Select ‘Aqua clean’ with the function knob.
Press on the confirm button to start aqua clean.
Please note: Do not open the door during the cleaning program.
EN 30
nl
ow
D
de
oa
d
CLEANING
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Use conventional cleaning products to clean the guide rails.
• Remove the screw using a screwdriver.
• Remove the guide rails from the holes in the back wall.
w
w
Removing and cleaning the guide rails
e
Removing the oven door
Keep your fingers away from the hinges of the oven door. The hinges
are spring loaded and can cause injury if they spring back.
Make sure that the hinge latches are applied correctly to lock the
hinges.
Remove the oven door.
1. Open the door to the fully open position.
2. Lift both hinge latches (A) and pull them towards the oven door (B).
The hinges will be locked in the 45° position.
3. Gently close the door until it reaches a 45° angle.
4. Remove the door by lifting and tilting it towards the oven (C). The
hinges need to come out of the slots in the oven.
EN 31
nl
ow
D
de
oa
d
CLEANING
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
B
A
Install the oven door.
1. Hold the door at an angle of approximately 45° in front of the oven.
2. Insert the hinges into the slots and make sure they are both
positioned correctly.
3. Open the door to the fully open position.
4. Lift both hinge latches and move them towards the oven.
5. Gently close the oven door and make sure that it closes correctly.
If the door does not open or close correctly, then make sure that the
hinges are positioned correctly in their slots.
Removing the oven door glass
The inside of the glass in the oven door can be cleaned. For this it must
be removed from the oven door.
1. Slightly lift (1) and shift (2) the clamps at the lower left and right of
the door to release the glass (A).
2. Grab the glass (A) at the bottom and gently lift (3) and shift (4) it to
remove it from the upper support.
3. The inner glass (B) (depending on the model) can be removed by
carefully lifting (5) and shifting (6) it to removing it from the lower
support. Also remove the rubber spacers (C) from the inner glass.
Install the glass in reverse order.
EN 32
nl
ow
D
de
oa
d
CLEANING
m
fro
a
.v
w
w
w
Replacing the oven light bulb
.b
rre
bo
en
nd
The light bulbs (2x) (halogen G9, 230 V, 25 W) are a consumer items
and therefore not covered by warranty. To replace it, first remove the
baking tray, oven rack and guide rails.
e
Disconnect the appliance from the power supply by removing the
plug from the socket or by switching off the circuit breaker in the
fuse box.
Please note: the light bulb can be very hot! Use protection to
remove the bulb.
1. Use a flat-blade screwdriver to snap and remove the lamp cover
from the holder. Be careful not to damage the enamel.
2. Take the halogen light bulb out of the fitting.
EN 33
nl
ow
D
d
de
oa
SOLVING PROBLEMS
m
fro
w
w
a
.v
w
General
.b
rre
bo
en
nd
If you have problems with your oven, consult the error overview below.
Should the problems persist, please contact the Customer Services
Department.
e
The food stays raw
• Check whether the timer has been set and you have pressed the
confirm key.
• Is the door closed properly?
• Check whether a fuse has blown and whether a circuit breaker has
been activated.
The food is overcooked or undercooked
• Check whether the correct cooking time has been set.
• Check whether the correct power has been set.
The sensors don’t respond; the display is locked.
• Disconnect the appliance from the power supply for a few minutes
(unscrew the fuse or switch off the mains); then reconnect the
appliance and switch it on.
Sparking in the oven space.
• Ensure that all cover panels from the lamps are secure and that all
spacers are placed on the guide rails.
Power failure can cause the display to reset.
• Remove the plug from the socket and put it back in again.
• Set the time again.
There is condensation in the oven.
• This is normal. Wipe the oven clean after use.
The fan keeps working after the oven is switched off.
• This is normal. The fan will keep working for a while after the oven
is switched off.
Air flow can be felt at the door and the exterior of the appliance.
• This is normal.
EN 34
nl
ow
D
d
de
oa
SOLVING PROBLEMS
m
fro
w
w
.b
Steam escapes from the door or the vents.
• This is normal.
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Light reflects on the door and the exterior of the appliance.
• This is normal.
e
Clicking sounds can be heard when the oven is working,
particularly in the defrost setting.
• This is normal.
The fuse switches off regularly.
• Consult a service technician.
The display gives an error code, ERROR XX ...
(XX indicates the number of the error).
• There is a fault in the electronic module. Disconnect the appliance
from the power supply for a few minutes. Then reconnect it and set
the current time.
• Consult a service technician if the error persists.
Storing and repairing the oven
Repairs should only be performed by a qualified service technician.
If maintenance is required, take the plug from the socket and contact
the Atag customer service.
Have the following information to hand when you call:
• The model number and serial number (stated on the inside of the
oven door)
• Guarantee details
• A clear description of the problem
Choose a clean, dry place if you have to store the oven temporarily,
as dust and moisture can damage the appliance.
EN 35
nl
ow
D
de
oa
d
TECHNICAL SPECIFICATIONS
m
fro
w
w
OX6511D
OX6592D
Supply
230 V ~ 50 Hz
230 V ~ 50 Hz
Energy consumption
Maximum power
Grill function
Hot air function
3400 W
2700 W
2100 W
3400 W
2700 W
2100 W
Cooling system
Cooling fan
Cooling fan
Dimensions
Appliance dimensions:
Built-in dimensions:
W 597 x H 597 x D 568 mm
W 560 x H 590 x D 550 mm
W 597 x H 597 x D 568 mm
W 560 x H 590 x D 550 mm
Contents
75 L
75 L
.b
e
EN 36
rre
bo
en
nd
a
.v
w
Model
nl
ow
D
d
de
oa
YOUR OVEN AND THE ENVIRONMENT
m
fro
a
.v
w
w
w
Disposal of the appliance and packaging
.b
rre
bo
en
nd
This product is made from sustainable materials. However, the
appliance must be disposed of responsibly at the end of its useful life.
The government can provide you with information about this.
e
The packaging of the appliance can be recycled. The following materials
have been used:
• cardboard
• polyethylene wrap (PE)
• CFC-free polystyrene (hard PS foam)
Dispose of these materials responsibly in accordance with legal provisions.
The product has a pictogram of a rubbish bin with a cross through it.
This indicates that household appliances must be disposed of
separately. This means that the appliance may not be processed via
the regular waste flow at the end of its useful life. You should take it to
a special municipal waste depot or a sales outlet that offers to do this
for you.
Collecting household equipment separately prevents harm to the
environment and public health. The materials used in manufacturing
this appliance can be recycled, which provides considerable savings
in energy and raw materials.
Declaration of conformity
We hereby declare that our products comply with the relevant European
directives, standards and regulations as well as all requirements
referred to in the standards.
EN 37
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
EN 38
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
EN 39
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het
toestel.
The appliance identification card is located on the inside of the appliance.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete
typenummer bij de hand.
When contacting the service department,
have the complete type number to hand.
333 (07-15)
527954 / rev. 1 / 08-07-2015
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the
guarantee card.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising