patio heaters

patio heaters
Instructions // Brugsanvisning
Instruktioner // Instruksjoner // Ohjeet
PATIO
HEATERS
Golden Tube
Golden Tube with remote control
Wall models
Art. no. 211-352 / 211-354
Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in PRC
DA
Brugsanvisning
Læs manualen før brug.
Opbevar manualen tilgængelig for ethvert spørgsmål af fremtidig brug af dit produkt. Produktet er
designet og fremstillet i overensstemmelse med europæiske standarder: CE, RoHS.
Generelle sikkerhedsforeskrifter
• Anvend kun produktet på en fladt og stabil overflade.
• Tildæk ikke produkt, eller varmerens gitter.
• Brug ikke produktet tæt på gardiner og andre brændbare materialer.
• Indfør ikke fremmedobjekter i varmekilden bag gitteret.
• Anvend ikke produktet i dårligt vejr som regn, storm eller sne.
• Anvend ikke produktet med en tidsstyring, timer eller andet automatisk udstyr som tænder og slukker
produktet, da dette kan medføre brand, hvis produktet er tildækket eller placeret forkert.
• Placer ikke varmeren direkte under et strømudtag.
• Placer ikke varmeren tæt på swimmingpools, bad eller bruserum.
• Tag altid produktet ind efter brug, og lad produktet afkøle inden eventuel nedpakning.
Vedligehold og rengøring
• Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring, eller når produktet ikke er i brug i længere perioder.
• Rengøring af produktet bør tidligst fortages 60 minutter efter senest brug.
• Under rengøring må der ikke sprøjtes rengøringsmidler eller vand direkte ind i produktet.
• Påfør rengøringsmiddel på en klud og aftør produktet.
• Kontroller regelmæssigt, at ledningen ikke er beskadiget, og at stikket er rent.
• Hvis strømledningen skal udskiftes, må det kun gøres af en autoriseret fagmand.
Fejlfinding
• Følg fejlfindingstrinene anført nedenfor:
• Sørg for, at strømstikket er forbundet korrekt.
• Kontroller kablet for eventuelle brud.
• Sørg for on/off-kontakten er trykket ind.
• Kontroller om pæren er sprunget.
• Hvis produktet er slukket pga. overophedning eller ukorrekt brug (overophedningssensor), skal strømmen tages af produktet, og produktet skal nedkøle. Kontroller efter 30 minutters afkøling produktet for
defekter, hvis der ikke er synlige defekter, prøv da at tilslutte strømmen igen. Hvis produktet ikke
virker bør du kontakte din forhandler.
Bortskaffelse
EU-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), kræver, at gamle
husholdningsapparater ikke bliver smidt ud med det normale husholdningsaffald. Apparaterne skal
indsamles separat for at maksimere genvinding og genbrug af materialer og reducere indvirkning
på menneskers sundhed og miljøet. Symbolet af en “krydset skraldespand” forefindes på
produktet for at minde om de forpligtelser for separat opdeling af affald. Forbrugerne bør kontakte
deres forhandler, kommunen eller dit lokale renovationsvæsen vedrørende den procedure, der
skal følges ved fjernelse af dette produkt.
2
Garanti
Produktgarantien er i henhold til købeloven. Garantiperioden starter den dag produktet er blevet købt.
Garantihåndtering
Et fejlbehæftet produkt skal returneres til købsstedet sammen med en gyldig kvittering. Hvis produktet får
en fejl i løbet af garantiperioden, skal produktet returneres til købsstedet.
Fraskrivelse af garanti
Skade eller defekter der opstår ved mislighold, eller ved ukorrekt brug af produktet, dækkes ikke af garantien. Garantien dækker heller ikke force majeure, som lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand eller
skader sket under transport. Garantien vil bortfalde, hvis der på nogen måde er foretaget modifikationer på
produktet, eller hvis produktet er forsøgt repareret af en udenforstående tredjepart.
Produktspecifikationer
Model no.
TW15R
Varenr.
211-352
Strømkilde
230V AC ~ 50 Hz
Strømforbrug
1500W
Kapslingsklasse
IP65
Produktspecifikationer
Model no.
TW15
Varenr.
211-354
Strømkilde
230V AC ~ 50 Hz
Strømforbrug
1500W
Kapslingsklasse
IP65
ANVENDELSE
1. Montér terrassevarmeren som vist på side 12 i brugsanvisningen.
2. Tilslut terrassevarmeren til en 230V ~ 50Hz stikkontakt.
ation
3. Brug kun terrassevarmeren når den er monteret, som vist på side 12.
Juster
vinklen
som
vist nedenfor
(fig 1.).
ater 4.
is built
with the
best quality
components
in accordance
to
ailing
regulations and
for safety in use. For
best
5.legal
Tænd/sluk
forcertified
terrassevarmeren
som
vist til højre (fig. 2).
rom 6.
the appliance
please
ensure
that
the
installation
is
done
Modeller med fjernbetjening - se betjeningsvejledning nedenfor.
alified electrician in accordance with the following instructions
ng full account of current regulations. When using the heater,
arefully follow the instructions and recommendations below.
Justering af vinkel
could loosen the two M6*10 screws to change the best Angle
eating. Then retighten them.
fig. 1
M6X10
ation to Wall
n fixing the heater to a wall, ensure hinges are in the
erside so that the lid hands down in the open position.
mum required distances:
500mm from the side wall
500mm from the ceiling
Installation height above 1.8M
fig. 2
Tænd/sluk
Kun for modeller med fjernbetjening
1. Tilslut terrassevarmeren til en 230V ~ 50Hz
stikkontakt.
2. Tænd for terrassevarmeren på ON/OFF
knappen (1).
3. (2) 500W = 1. effekttrin.
4. (3) 1000W = 2. effekttrin.
5. (4) 1500W = 3. effekttrin.
3
GB
Instructions
Read the instructions before use
Keep the manual for any questions of future use of your product. The product is designed and
manufactured in compliance with European standards: CE, RoHS.
General safety instructions
• Use the heater only on flat and stable surface.
• Do not cover the product or the heater’s grill.
• Do not place bags, rugs or other objects in such a way that they block the grill.
• Do not use the heater close to curtains and other combustible materials.
• Do not insert foreign objects into the heat source behind the grill.
• Do not place the heater directly below a socket outlet.
• Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
• Always take the product indoors after use, and let the product cool off before packing it away
• Do not use this heater outdoor during bad weather like rain, storm or snow.
• Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the
heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned
incorrectly.
Maintenance and cleaning
• Disconnect the plug from the socket before cleaning or when the product is not in use for
prolonged periods of time.
• Do not clean the product until 60 minutes after it is turned off.
• When cleaning, do not spray cleaners or water directly into the product.
• Apply the cleaner on a cloth and wipe the product.
• Regularly check the cord for damages and ensure that the plug is clean.
• If the power cord, lamp or other electrical parts needs replacing, this must be done only by a
professional electrician.
Troubleshooting
• Follow the troubleshooting steps listed below:
• Make sure the power cord is connected correctly.
• Check the cable for any ruptures.
• Make sure the ON/OFF switch has been switched OFF.
• Check whether the bulb has blown.
• If the product is turned off due to overheating caused by improper use (overheat sensor), the
product must be disconnected from the socket outlet and cool off. Check the product for defects after 30
minutes of cooling. If there are no visible defects, try to reconnect the product again. Please contact the
place of purchase if this did not solve your problem.
Disposal
European directive 2002/96/EC on Electrical and Electronic Equipment Waste (WEEE), requires
that old household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. The
appliances should be collected separately to maximize the recovery and recycling of materials
and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the “crossed off
dustbin” is stamped on the product to recall the obligations of the separate collection. Consumers should contact their dealer or local authorities regarding the procedure to be followed for the
removal of their product.
4
Warranty
The product warranty is pursuant to the Danish Sale of Goods Act.The warranty period starts on the day
the product was purchased.
Warranty handling
A defective product must be returned to the place of purchase along with a valid receipt. If the product becomes defective during the warranty period, the product must be returned to the place of purchase.
Warranty disclaimer
Damage or defects resulting from neglect or improper use of the product is not covered by the warranty.
The warranty does not cover force majeure such as lightning, flood, fire or damage occurred during transport. Warranty cover will be void, if the product’s serial number has been changed, if any modifications
have been made or if a repair has been attempted by any unauthorized service centre.
Product specifications
Model no.
TW15R
Art. No.
211-352
Power source
230V AC ~ 50 Hz
Consumption
1500W
Protection class
IP65
Product specifications
Model no.
TW15
Art. No.
211-354
Power source
230V AC ~ 50 Hz
Consumption
1500W
Protection class
IP65
OPERATING INSTRUCTIONS
fig. 2
1. Install the heater as shown on page 12 in the manual.
ation2. Connect the heater to a 230V ~ 50Hz power outlet.
3. Only use the heater when it is mounted as shown on page 12.
eater 4.
is built
with thethe
bestangle
quality as
components
accordance
Adjust
showninbelow
(fig.to1).
vailing
regulations
and certified
for safety
use. For beside
best
5.legal
Turn
the heater
ON/OFF
asinshown
(fig. 2).
from 6.
the appliance
please
ensure
that
the
installation
is
done
Models with remote control - see operating instructions below.
alified electrician in accordance with the following instructions
ing full account of current regulations. When using the heater,
carefully follow the instructions and recommendations below.
Adjusting the angle
u could loosen the two M6*10 screws to change the best Angle
heating. Then retighten them.
fig. 1
M6X10
ation to Wall
en fixing the heater to a wall, ensure hinges are in the
erside so that the lid hands down in the open position.
imum required distances:
500mm from the side wall
500mm from the ceiling
Installation height above 1.8M
ON/OFF
Only for models with remote control
1.
2.
3.
4.
5.
Connect the heater to a 230V ~ 50Hz outlet.
Turn on the heater ON / OFF button (1).
(2) 500W = power stage 1.
(3) 1000W = power stage 2.
(4) 1500W = power stage 3.
5
SV
Instruksjoner
Läs instruktionerna före användning
Förvara manualen för eventuella frågor om framtida användning av produkten. Produkten är designad och
producerat i enlighet med europeiska normer: CE, RoHS.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Använd värmaren endast på plant och stabilt underlag.
• Täck inte produkten eller värmarens grill.
• Placera inte väskor, mattor eller andra föremål på ett sådant sätt att de blockerar grillen.
• Använd inte värmaren nära gardiner och andra brännbara material.
• För inte in främmande föremål i värmekällan bakom grillen.
• Placera inte aggregatet direkt under ett vägguttag.
• Använd inte värmaren i den omedelbara närheten av ett bad, dusch eller en pool.
• Ta alltid produkten inomhus efter användning, och låt produkten svalna innan du packar bort
• Använd inte denna värmare utomhus vid dåligt väder som regn, storm eller snö.
• Använd inte värmaren med en programmerare timer eller någon annan enhet som växlar
värmaren på automatiskt, eftersom en brandrisk föreligger om värmaren är täckt eller placerad
felaktigt.
Underhåll och rengöring
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring eller när produkten inte används för längre
tidsperioder.
• Rengör inte produkten förrän 60 minuter efter att den stängts av.
• Vid rengöring, spraya inte rengöringsmedel eller vatten direkt i produkten.
• Applicera rengöringsmedel på en trasa och torka av produkten.
• Kontrollera regelbundet sladden för skador och se till att kontakten är ren.
• Om strömsladden, lampa eller andra elektriska delar behöver bytas ut, måste detta ske endast av en
professionell elektriker.
Felsökning
• Följ felsöknings stegen nedan:
• Se till att strömsladden är korrekt ansluten.
• Kontrollera kabeln för eventuella brister.
• Se till att ON / OFF-knappen har stängts av.
• Kontrollera om glödlampan har blåst.
• Om produkten är avstängd på grund av överhettning som orsakas av felaktig användning
(överhettningssensor), måste produkten vara bortkopplad från vägguttaget och svalka. Kontrollera
produkten för fel efter 30 minuter av kylning. Om det inte finns några synliga skador, försök att
återansluta produkten again. Vänligen kontakta platsen för köpa om detta inte löser problemet.
Bortskaffande
EU-direktiv 2002/96 / EG om elektrisk och elektronisk utrustning avfall (WEEE), kräver att gammal
hushållsapparater inte kastas i det normala hushållsavfallet. Apparaterna ska samlas in separat
för att maximera återanvändning och återvinning av material och minska påverkan på människors
hälsa och miljön. Symbolen för “korsade utanför soptunnan” är stämplat på produkten att påminna
om skyldigheter separat insamling. Konsumenterna bör kontakta sin återförsäljare eller lokala
myndigheter om det förfarande som skall följas för att avlägsna deras produkt.
6
Garanti
Garantitiden börjar den dag produkten köps.
Garantihantering
En defekt produkt måste återlämnas till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto. Om produkten blir
defekt under garantiperioden, måste produkten återlämnas till inköpsstället.
Garanti ansvarsfriskrivning
Skador eller defekter på grund av försummelse eller felaktig användning av produkten täcks inte av garantin. Garantin täcker inte force majeure som blixtnedslag, översvämning, brand eller skada uppstått under
transporten. Garantin täcker att ogiltigförklaras, om produktens serienummer har ändrats, om några
ändringar har gjorts, eller om en reparation har utförts av obehörig serviceverkstad.
Produktspecifikationer
Produktspecifikationer
Model no.
TW15R
Model no.
TW15
Art. No.
211-352
Art. No.
211-354
Kraftkälla
230V AC ~ 50 Hz
Kraftkälla
230V AC ~ 50 Hz
Strömforbrukning
1500W
Strömforbrukning
1500W
IP klass
IP65
IP klass
IP65
Använding
fig. 2
1. Montera värmaren som visas på sidan 12 i bruksanvisningen.
ation2. Anslut värmaren till en 230V ~ 50Hz eluttag.
3. Använd endast värmaren när den är monterad som visas på sidan 12.
ater 4.
is built
with the vinkeln
best qualitysom
components
in accordance
Justera
visas nedan
(fig. to2).
ailing
legal
regulations
and
certified
for
safety
in
use.
For
best till höger (fig. 1).
5. Slå på / stänga av värmaren som visas
rom the appliance please ensure that the installation is done
6. Modeller med fjärrkontroll - se bruksanvisningen nedan.
alified electrician in accordance with the following instructions
ng full account of current regulations. When using the heater,
carefully follow the instructions and recommendations below.
Justera vinkeln
could loosen the two M6*10 screws to change the best Angle
eating. Then retighten them.
fig. 1
M6X10
ation to Wall
en fixing the heater to a wall, ensure hinges are in the
erside so that the lid hands down in the open position.
mum required distances:
500mm from the side wall
500mm from the ceiling
Installation height above 1.8M
ON/OFF
För modeller med fjärrkontroll
1.
2.
3.
4.
5.
Anslut värmaren till en 230V ~ 50Hz eluttag.
Slå på värmaren med ON / OFF knappen (1).
(2) 500W = effektsteg 1.
(3) 1000W = effektsteg 2.
(4) 1500W = effektsteg 3.
7
NO
Instruksjoner
Les brukerveiledningen før bruk
Oppbevar brukerveiledningen tilgjengelig for eventuelle fremtidige spørsmål om produktet.
Produktet er designet og utviklet i overenstemmelse med europeiske standarder: CE, RoHS.
General safety instructions
• Bruk kun produktet på flatt og stabilt underlag.
• Produktet og ovnens gitter, må ikke tildekkes.
• Bruk ikke produktet tett på gardiner og andre brennbare materialer.
• Før ikke inn fremmedobjekter i varmekilden bak gitteret.
• Bruk ikke produktet ved dårlig vær som regn, storm eller snø.
• Bruk ikke produktet med en tidsstyring, timer eller annet automatisk utstyr som tenner og slår av
produktet. Dette kan øke risikoen for brann, hvis produktet er tildekket eller plassert feil.
• Plasser ikke ovnen direkte under et strømuttak.
• Plasser ikke ovnen rett ved badebasseng, bad eller våtrom.
• Produktet må alltid tas inn etter bruk og la produktet avkjøle seg før eventuell nedpakking av produktet.
Vedlikehold og rengjøring
• Trekk kontakten ut av stikkontakten ved rengjøring, eller når produktet ikke er i bruk i lengre perioder.
• Rengjøring av produktet bør tidligst skje 60 minutter etter siste bruk.
• Påfør rengjøringsmiddel på en klut og tørk av produktet.
• Regelmessig vedlikehold av produktet anbefales, da dette forlenger produktets levetid og utseende.
(I kystnære områder bør produktet rengjøres hyppigere, grunnet luftens saltinnhold).
• Kontroller regelmessig, at ledningen ikke er skadet og at kontakten er ren.
• Hvis strømledningen skal skiftes, må det kun utføres av autorisert fagpersonell.
Feilsøking
• Følg feilsøkingstrinn som angitt nedenfor:
• Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.
• Kontroller at strømkabelen er intakt.
• Kontroller at av / på-bryteren er trykket inn.
• Sjekk om pæren er ødelagt.
• Hvis produktet er slått av pga overoppheting og feil bruk av overopphet ingssensor, må produktet
kobles av strømforsyning og avkjøles. Kontroller produktet for eventuelle mangler etter 30 minutters
avkjøling, for så å ta det i bruk igjen. Om produktet fortsatt ikke fungerer, bør du kontakte forhandleren.
Kast av spesialavfall
EU-direktiv 2002/96 / EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall), krever at
gamle elektriske husholdningsapparater ikke skal kastes med husholdningsavfall. Apparater skal
samles separat for å maksimere resirkulering og gjenbruk av materialer og redusere innvirkningen
på menneskers helse og på miljøet. Symbolet med “kryss over søppelkasse” på produktet, skal
være en påminnelse om forpliktelser for nedbryting av avfall. Vedrørende prosedyrer som skal
følges ved fjerning av spesialavfall, bør forbrukere kontakte forhandler, kommune eller det lokale
gjenvinningsanlegget.
8
Garanti
Produktgarantien er i samsvar med kjøpsloven. Garantiperioden gjelder fra datoen
produktet ble kjøpt.
Garanti håndtering
Et defekt produkt må returneres til kjøpsstedet sammen med gyldig kvittering. Hvis produktet får en feil i
garantiperioden, skal produktet leveres tilbake til kjøpsstedet.
Ansvarsfraskrivelse på garantien
Feil eller mangler som skyldes forsømmelse eller feil bruk av produktet, er ikke dekket av garantien.
Skader eller defekter som oppstår ved bruk av ikke-originale deler eller uoriginalt ekstrautstyr, dekkes ikke
av garantien. Garantien dekker ikke force majeure som lyn, flom, brann eller skade som oppstår under
transport.
Produktspeesifikasjoner
Produktspeesifikasjoner
Model no.
TW15R
Model no.
TW15
Art. No.
211-352
Art. No.
211-354
Strømkilde
230V AC ~ 50 Hz
Strømkilde
230V AC ~ 50 Hz
Strømforbruk
1500W
Strømforbruk
1500W
Beskyttelsesklasse
IP65
Beskyttelsesklasse
IP65
BRUKSANVISNING
fig. 2
ation1.
Monter terrasse varmeovnen som vist på side 12 i manualen.
2. Koble ovnen til en 230V ~ 50Hz strømuttak.
ater 3.
is built
with kun
the best
quality components in accordance
to er montert som vist på side 12.
Bruk
terrassevarmeovnen,
når den
ailing legal regulations and certified for safety in use. For best
4. Juster vinkelen son vist nedenfor (fig. 2).
rom the appliance please ensure that the installation is done
5. Slå av / på terrassevarmeovnen som vist til høyre (fig. 1).
alified electrician in accordance with the following instructions
6.account
Modeller
med
fjernkontroll
- sethe
instruksjonene
nedenfor.
ng full
of current
regulations.
When using
heater,
carefully follow the instructions and recommendations below.
could
loosen the two
M6*10 screws to change the best Angle
JUSTERE
VINKELEN
eating. Then retighten them.
ON/OFF
FOR MODELLER MED FJERNKONTROLL
fig. 1
M6X10
ation to Wall
en fixing the heater to a wall, ensure hinges are in the
erside so that the lid hands down in the open position.
mum required distances:
500mm from the side wall
500mm from the ceiling
Installation height above 1.8M
1. Koble terrassevarmer ovnen til en 230V ~ 50Hz
strømuttak .
2. Slå på terrasse varmeovnen med ON/OFF
knappen (1).
3. (2) = 500W effekt trinn 1.
4. (3) = 1000 W effekt trinn 2.
5. (4) = 1500W effekt trinn 3.
9
FI
Ohjeet
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten
Tuote on suunniteltu ja valmistettu eurooppalaisia CE- ja RoHS-standardeja.
Varoitukset
• Käytä infrapunalämmitintä vain tasaisella ja vakaalla alustalla.
• Älä peitä infrapunalämmitintä tai sen suojaristikkoa.
• Älä käytä lämmitintä tulenarkojen materiaalien läheisyydessä.
• Älä työnnä esineitä infrapunalämmittimen suojaristikon sisäpuolelle.
• Kytke infrapunalämmitin vain maadoitettuihin pistorasioihin
• Älä käytä infrapunalämmitintä ulkona huonoissa sääolosuhteissa, esim. rankkasateen, myrskyn tai
lumisateen aikana.
• Älä aseta infrapunalämmitintä suoraan pistorasian alapuolelle
• Älä kytke infrapunalämmitintä ajastimeen kytkettyyn pistorasiaan tms., joka saattaa kytkeä laitteen
automaattisesti päälle
• Älä aseta infrapunalämmitintä uima-altaiden, kylpyammeiden tai pesuhuoneiden välittömään
läheisyyteen.
• Vie lämmitin aina käytön jälkeen sisätiloihin ja anna sen jäähtyä ennen varastointia.
Huolto ja puhdistus
• Irrota pistotulppa ennen laitteen puhdistusta ja kun infrapunalämmitin ei ole käytössä.
• Anna tuotteen olla irti pistorasiasta tunnin ajan ennen kuin puhdistat sen.
• Puhdistettaessa laitetta, älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteeseen.
• Lisää puhdistusaine ensin siivousliinaan ja pyyhi tuote.
• Säännöllinen laitteen puhdistus pidentää tuotteen käyttöikää (etenkin rannikkoalueilla tuote kannattaa
• puhdistaa useammin ilman suolaisuuden takia).
• Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista että pistotulppa on puhdas.
• Jos infrapunalämmittimen johto on vaurioitunut, vaihdata johto uuteen vain sähköalan ammattilaisilla.
Vikatilanteissa
• Varmista, että johto on kunnolla kiinni pistotulpassa.
• Tarkista johto vaurioiden varalta.
• Varmista ON/OFF-kytkimen asento.
• Tarkista, onko infrapunalämmittimen lamppu palanut.
• Mikäli infrapunalämmitin on ylikuumentumisen takia sammunut, irrota pistotulppa rasiasta ja anna
laitteen jäähtyä. Tarkista laite vaurioiden varalta noin puolen tunnin kuluttua sen jäähdyttyä. Mikäli vikoja
ei ilmene, kokeile käynnistää laite uudelleen. Ota yhteys infrapunalämmittimen ostopaikkaan, mikäli laite
ei toimi. Muissa ongelmatilanteissa ota yhteys myymälään.
Laitteen hävittäminen
Infrapunalämmitintä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laite tulee hävittää
sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyspisteessä.
10
Takuu
Tuotetakuu alkaa ostopäivästä. Säilytä aina alkuperäinen kuitti, jossa näkyy tuotteen nimi, ostopäivä
ja – paikka. Takuuasioissa ota aina yhteys myymälään.
Tuoteviat pyritään korjaamaan varaosin
Mikäli koko tuote joudutaan vaihtamaan, saattaa korvaavassa tuotteessa olla pieniä sävyyn tai malliin
liittyviä eroja.
Tuotteessa ilmenevät viat, jotka ovat aiheutuneet laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä, eivät kuulu
takuun piiriin.
Takuu ei myöskään kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän itse tekemistä muutoksista tai
asennuksista laitteeseen. Takuu ei kata myöskään Force Majeure -tilanteita, kuten tulipalo, salama, tulva
tai kuljetusvahinko. Takuu ei myöskään enää ole voimassa, jos laitteen korjausta on yrittänyt joku muu kuin
valtuutettu korjaaja.
Tuotetiedot
Mallinumero
TW15R
Tuotenumero
211-352
Virtalähde
230V AC ~ 50 Hz
Virrankulutus
1500W
IP luokitus
IP65
Tuotetiedot
Mallinumero
TW15
Tuotenumero
211-354
Virtalähde
230V AC ~ 50 Hz
Virrankulutus
1500W
IP luokitus
IP65
KÄYTTÖÖNOTTO
fig. 2
1. Asenna terassilämmitin sivun 12 ohjeen mukaisesti.
Liitä terassilämmitin maadoitettuun 230V/50Hz pistorasiaan.
3. Käytä terassilämmitintä vasta kun sen on asennettu täysin käyttäkuntoon
ater is built with the best quality components in accordance to
sivun 12 ohjeen mukaisesti!
ailing legal regulations and certified for safety in use. For best
4.
Säädä kulma
alla olevan
kuvan mukaisesti
(fig. 1).
rom the appliance
please ensure
that the installation
is done
5.
Kytke invirta
päällewith
(ON)
ja poisinstructions
(OFF) viereisen kuvan mukaisesti (fig. 2).
alified
electrician
accordance
the following
6.account
Noudata
lisäksi
kauko-ohjatuissa
malleissa alla olevaa ohjetta.
ng full
of current
regulations.
When using the heater,
ation2.
carefully follow the instructions and recommendations below.
could
loosen the two
M6*10 screws to change the best Angle
KULMAN
SÄÄTÄMINEN
eating. Then retighten them.
ON/OFF
LISÄOHJE KAUKO-OHJATTUIHIN MALLEIHIN
fig. 1
M6X10
ation to Wall
en fixing the heater to a wall, ensure hinges are in the
erside so that the lid hands down in the open position.
mum required distances:
500mm from the side wall
500mm from the ceiling
Installation height above 1.8M
1. Liitä terassilämmitin maadoitettuun
230V ~ 50Hz pistorasiaan.
2. Käynnistä/sammuta laite napilla 1.
3. Kytke 500W teho napilla 2.
4. Kytke 1000W teho napilla 3.
5. Kytke 1500W teho napilla 4.
11
4. The products are required to check the product brand mark on the voltage
3. The
product must be earthed.
and the local voltage whether conform.
DA/EN/SE
4. The
products
are required to check the product brand mark on the voltage
5. Ensure the power rating should have sufficient current carrying capacity.
NO/FIand the local voltage whether conform.
Ⅱ.Insert the three plastic wall
anchors
into thecapacity.
three holes.
5. Ensure
the the
power
rating should
havesite
sufficient current
carrying
2.Ensure
production's
installation
Montering // Installation // Asennus
For safe
of the product, installation
the product installation
12.Ensure
theuse
production's
site 3position should have a
minimum height of 1.8 m from the ground, and a minimum distance of 0.5 m
Loft / Ceilling / Tak / Tak / Katto
 The heater must be fixed to a wall with the bracket supplied to
from ceiling, roof and both sides walls.
Min. 180 cm
Min. 50 cm
allow adequate ventilation.
For safe use of the product, the product
installation position should have a
 Never fix or place heater near flammable or combustible
materials.
minimum height of 1.8 m from
and
distance
of 0.5 m
 Generally heaters
musta
be minimum
placed at a safe distance
(clear space)
Min. the ground,
of at least 2.0m from combustible materials and glass walls. If
50 cm
from ceiling, roof and both sides walls.
installed in workshops or garages where inflammable or
Ⅲ. Fixed the bracket using three
ST4*35 screws and make sure the
installation
are fixed
secure
Ⅲ. Fixedpoints
the bracket
using
three
combustible paints are used, the heaters must be installed at a
distance of at least 4.0m from the source of danger.
 If the heaters are placed in areas where spray painting of any
description is taking place, they should not be used during the
painting operations.
 Never use the heater in particularly dusty and explosive areas.
Væg
Wall
Vägg
. Fixed the bracket using three
Connection to 220-240 Volts Power Ⅲ
Supply
Vegg
ST4*35
screws
and make
the sure
ST4*35
screws
andsure
make
 It is important to ensure that the electricity
supply is of adequate
Seinä
capacity for the electrical load required by the appliance being
installation points are fixed securely.
installed.
 These appliances must be earthed.
4
installation points are fixed sec
3.Installation steps
Gulv / Floor / Våning / Gulv / Lattia
I. According to where the product
installation location is, use a power
drill to make four 8 mm round holes.
23.Installation steps
3x
I. According toØ8where
the product
mm
installation location is, use a power
drill to make four 8 mm round holes.
Ⅳ. Before fixing the heater, make
sure the rocker power switch on the
right side and then fixed the bracket
Ⅳ. Before
fixingusing
thetwo
heater,
to the heater
M6*14 make
screws
and butterfly
nuts.
sure the
rocker
power
switch on the
rightⅣ
side
and fixing
then fixed
the bracke
. Before
the heater,
mak
heater
using two
M6*14
sure
the rocker
power
switch on
5to the
screws
nuts.
rightand
sidebutterfly
and then
fixed the bra
to the heater using two M6*14
screws and butterfly nuts.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising