Sony | HDR-AS30V | Sony HDR-AS30V Instrukcja obsługi

Sony HDR-AS30V Instrukcja obsługi
4-479-707-PL (1)
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Kamera (1 szt.)
Kamera jest włożona do obudowy wodoodpornej. Otwieranie pokrywy obudowy pokazano
na poniższej ilustracji.
Cyfrowa kamera wideo HD
3
Sprawdź, czy kamera jest wyłączona.
4
Użycie funkcji Wi-Fi
Aby wyłączyć kamerę, naciskaj przycisk NEXT, aby wskazać wariant
[PwOFF], po czym naciśnij przycisk ENTER.
Połącz złącze Multi Terminal/USB micro urządzenia z kompu­
terem przy użyciu przewodu USB micro (dostarczonego).
Instrukcja obsługi
Instalowanie w smartfonie aplikacji
„PlayMemories Mobile”
Android 2.3 lub nowszy (do użycia funkcji z jednym dotknięciem (NFC)
wymagany jest Android 4.0 lub nowszy)
Lampka CHG
Wyszukaj w serwisie Google Play aplikację „PlayMemories Mobile” i zainstaluj ją.
Przewód USB micro (1 szt.)
Akumulator (NP-BX1) (1 szt.)
Obudowa wodoodporna (1 szt.)
Płytka mocująca (1 szt.)
Uchwyt do montażu na płaskiej powierzchni (1 szt.)
Uchwyt do montażu na powierzchniach profilowanych (1 szt.)
Podręcznik użytkownika
iOS 4.3 lub nowszy (nie są dostępne funkcje z jednym dotknięciem (NFC))
Przewód USB micro
Wyszukaj w serwisie App Store aplikację „PlayMemories Mobile” i zainstaluj ją.
Wkładanie karty pamięci
Zapisany w wewnętrznej pamięci urządzenia
Strona z nadrukiem
Zestaw drukowanej dokumentacji
Strona ze złączem
Elementy
Lampka REC/dostępu
Przycisk REC (filmu/fotografii)/
Karta microSD/
microSDHC/
microSDXC
Przycisk ENTER (wyboru z menu)
HDR-AS30/AS30V
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny znajdują się wewnątrz osłony złącza. Prosimy
o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te mogą być potrzebne
w przypadku kontaktowania się z Sony w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: HDR-AS
Numer seryjny:
Przeczytaj w pierwszej kolejności
W tej instrukcji omówiono podstawowe czynności. Szczegółowe informacje
o obsłudze podano w Podręczniku użytkownika (PDF). Podręcznik ten jest
dostępny na stronach internetowych pomocy technicznej:
http://www.sony.pl/support/pl
Nośnik „Memory Stick
Micro” (Mark2)
Przełącznik  REC HOLD
 (znak N)
Prawidłowo włóż kartę pamięci, zwracając uwagę na jej właściwe ułożenie.
Format karty pamięci
NFC: Near Field Communication
Wyświetlacz
Głośnik
Przycisk PREV
Przycisk NEXT
Mikrofony
Obiektyw
Odbiornik GPS (tylko HDR-AS30V)
Osłona złączy
Gniazdo  (mikrofonowe)
Złącze rozszerzające
Lampka CHG
Gniazdo HDMI OUT
Złącze Multi Terminal/USB micro
Zapewnia współpracę z urządze­
niami zgodnymi z Micro USB.
Pokrywa akumulatora/karty
pamięci
Gniazdo na kartę pamięci
Dźwignia wysuwania akumulatora
Gniazdo na akumulator
Szczegółów należy szukać w Podręczniku użytkownika (PDF).
¦¦ Uwagi
ˎˎ Nie gwarantuje się działania ze wszystkimi kartami pamięci.
ˎˎ Sprawdź, czy karta pamięci jest właściwie ustawiona. Użycie siły w celu wciśnięcia w gnia­
zdo niewłaściwie ustawionej karty pamięci grozi uszkodzeniem gniazda lub utratą danych.
ˎˎ Przed użyciem karty pamięci należy ją sformatować.
ˎˎ Aby wysunąć kartę pamięci, najpierw lekko ją wciśnij.
Nagrywanie
Zainstaluj na urządzeniu odpowiednie akcesoria.
¦¦ Uwagi
ˎˎ Jeśli w smartfonie jest już zainstalowania aplikacja „PlayMemories Mobile”, należy ją
zaktualizować do najnowszej wersji.
ˎˎ Nie gwarantuje się działania tej aplikacji ze wszystkimi smartfonami i tabletami.
ˎˎ Informacja o współpracujących systemach operacyjnych według stanu na 1 września 2013 r.
ˎˎ Sposób obsługi i ekrany wyświetlane przez aplikację mogą ulec zmianie ze względu na
wprowadzane w przyszłości aktualizacje.
ˎˎ Więcej informacji o aplikacji „PlayMemories Mobile” można znaleźć pod następującym
adresem: http://www.sony.net/pmm/
Podłączanie
Android
Włóż do kamery kartę pamięci, włącz kamerę i wybierz tryb nagrywania:
[MOVIE] (film), [PHOTO] (fotografie) lub [INTVL] (zapis okresowy).
Uruchom w smartfonie aplikację „PlayMemories Mobile”.
Wybierz nazwę sieci (SSID) podaną na nalepce umieszczonej na tej instrukcji
obsługi.
Wprowadź hasło z tej samej nalepki (tylko za pierwszym razem).
Wybierz w smartfonie tryb współpracy z kamerą: Smart Remote Control (pilot)
lub Copy (kopiowanie).




1
2
3
Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
Wybierz tryb nagrywania: [MOVIE] (film), [PHOTO] (fotografie)
lub [INTVL] (zapis okresowy).
Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie.
Czynności wstępne
Ładowanie akumulatora
1
Otwórz pokrywę.
Aby zatrzymać nagrywanie filmu / nagrywanie w trybie okresowego
zapisu fotografii
Ponownie naciśnij przycisk REC.
¦¦ Uwagi
ˎˎ Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia obrazów zarejestrowanych innymi
urządzeniami.
ˎˎ Długotrwałe wykonywanie zdjęć może spowodować rozgrzanie urządzenia do poziomu,
przy którym automatycznie przestanie ono wykonywać zdjęcia.
Informację o postępowaniu w takiej sytuacji opisano w części „Uwagi o długotrwałym
nagrywaniu”.
2
Włóż akumulator.
Do połączenia urządzenia ze smartfonem potrzebne są informacje z nalepki
(w ramce poniżej). W razie braku nalepki należy skorzystać z dostarczanej
w komplecie instrukcji obsługi w języku angielskim.
W razie zagubienia nalepki identyfikator użytkownika i hasło można sprawdzić
w następujący sposób:
Włóż do urządzenia naładowany akumulator.
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB micro
(dostarczonego).
Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
Wyświetl na komputerze [Komputer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT], po czym sprawdź identyfikator użytkownika i hasło.
Przesuń dźwignię
wysuwania akumulatora.
© 2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
http://www.sony.net/
HDR-AS30_RTF_PL.indd 1
Aby zamknąć pokrywę, wykonaj operacje z czynności 1 w odwrotnej kolejności.
09.09.2013 13:26
HDR-AS30/AS30V
4-479-707-PL (1)
Podłączanie (cd.)
Android (zgodny z NFC)
Przyłóż symbol (znak N) na smartfonie do symbolu (znaku N) na kamerze.
Kiedy uruchomi się aplikacja „PlayMemories Mobile”, ustawienia umożliwiające
połączenie Wi-Fi zostaną wybrane automatycznie.
iPhone
Włóż do kamery kartę pamięci, włącz kamerę i wybierz tryb nagrywania:
[MOVIE] (film), [PHOTO] (fotografie) lub [INTVL] (zapis okresowy).
Otwórz w smartfonie menu [Ustawienia].
Wybierz w smartfonie wariant [Wi-Fi].
Wybierz nazwę sieci (SSID) podaną na nalepce umieszczonej na tej instrukcji
obsługi.
Wprowadź hasło z tej samej nalepki (tylko za pierwszym razem).
Sprawdź, czy na smartfonie wyświetlana jest nazwa sieci (SSID) kamery.
Wróć do ekranu głównego i uruchom aplikację „PlayMemories Mobile”.
Wybierz w smartfonie tryb współpracy z kamerą: Smart Remote Control (pilot)
lub Copy (kopiowanie).



¦¦ Uwagi
ˎˎ Naciskanie przycisków NEXT lub PREV powoduje cykliczne zmiany poszczególnych trybów/
ustawień.
ˎˎ Aby powrócić z ekranu ustawiania parametru do menu [SETUP], wybierz wariant [BACK] i naciśnij
przycisk ENTER.
ˎˎ Kiedy kamera jest wyłączona, można wykonać następujące operacje:
– naciśnięcie przycisku PREV lub NEXT w celu włączenia kamery,
– naciśnięcie przycisku ENTER w celu rozpoczęcia nagrywania w trybie nagrywania
wybranym przed wyłączeniem kamery.
ˎˎ Nie można zmienić języka wyświetlania.
Inne
Uwagi o długotrwałym nagrywaniu
ˎˎ W razie
wyłączenia się zasilania należy pozostawić urządzenie na co najmniej 10 minut, aby
umożliwić opadnięcie temperatury w jego wnętrzu do bezpiecznego poziomu.
ˎˎ W wysokiej temperaturze otoczenia urządzenie szybko się nagrzewa.
ˎˎ Wzrost temperatury urządzenia może spowodować pogorszenie się jakości obrazu.
Przed dalszymi zdjęciami zaleca się zaczekać na spadek temperatury urządzenia.
ˎˎ Powierzchnia urządzenia może się nagrzewać. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Uwaga dotycząca użytkowania
pojawia się ostrzeżenie, miga cały ekran i widać komunikat. Szczegółów należy
szukać w Podręczniku użytkownika (PDF).
ˎˎ Zwiększ
możliwości systemu PlayStation 3, pobierając aplikację na systemy PlayStation 3
z serwisu PlayStation Store (jeśli jest dostępny).
ˎˎ Aplikacja na systemy PlayStation 3 wymaga posiadania konta PlayStation Network
i pobrania aplikacji. Dostępność w regionach, w których można korzystać z serwisu
PlayStation Store.
ˎˎ Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi Adobe System Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
ˎˎ Logo microSDXC jest znakiem towarowym SD-3C LLC.
Oprócz tego, wykorzystywane w instrukcji nazwy systemów i produktów są na ogół
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.
W instrukcji nie są jednak każdorazowo zamieszczane symbole  i .
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
2) nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
Nie narażać akumulatorów na zbyt wysoką temperaturę spowodowaną
promieniami słonecznymi, ogniem itp.
OSTRZEŻENIE
ˎˎ Kiedy
Informacja o oprogramowaniu
Przeznaczone do zarządzania obrazami oprogramowanie „PlayMemories Home”
można pobrać spod następującego adresu URL:


http://www.sony.net/pm/
Uwaga o funkcji sieci bezprzewodowej
ˎˎ Sony
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności dowolnego rodzaju za szkody
spowodowane nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem celów zapisanych
w kamerze, których przyczyną będzie zgubienie lub kradzież urządzenia.
Wybieranie ustawień
Dane techniczne
Działanie przycisków
NEXT: przejście do następnego menu
PREV: przejście do poprzedniego menu
ENTER: wybór wariantu z menu
Zawartość menu
Lista trybów
Ustawienia, które można zmienić w menu
SETUP (tryb ustawień)
Format sygnału:
Kolor NTSC , standardy EIA
Specyfikacja HDTV 1080/60i, 1080/60p
Kolor PAL, standard CCIR
Specyfikacja HDTV 1080/50i, 1080/50p
Zasilanie:
Akumulator, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Ładowanie przez USB (złącze Multi Terminal/USB micro):
napięcie stałe 5,0 V, 500 mA/800 mA
Akumulator NP-BX1:Maksymalne napięcie ładowania: napięcie stałe 4,2 V
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Wyświe­ Tryby
tlacz
Wyświe­ Warianty
tlacz
MOVIE
Tryb filmu
VIDEO
Tryb nagrywania
PHOTO
Tryb fotografowania
STEDY
SteadyShot
INTVL
Tryb okresowego
zapisu fotografii
ANGLE
Kąt widzenia
SETUP
Tryb ustawień
SCENE
Scena
Więcej danych technicznych podano w części „Dane techniczne” w Podręczniku
użytkownika (PDF).
PLAY
Tryb odtwarzania
LAPSE
Okresowy zapis fotografii
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
PwOFF
Wyłączanie zasilania
Wi-Fi
Sterowanie za pomocą aplikacji
Smart Remote Control
Znaki towarowe
GPS
Rejestr GPS
PLANE
Tryb samolotowy
A.OFF
Automatyczne wyłączanie
BEEP
Sygnalizacja dźwiękowa
DATE
Nastawianie daty i godziny
USBPw
Zasilanie przez USB
V.SYS
Przełączanie NTSC/PAL
RESET
Przywracanie standardowych
ustawień
FORMT
Format
ˎˎ „Memory
Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”, „
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick Micro”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
ˎˎ Terminy HDMI i High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
ˎˎ Mac i App Store są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc.
ˎˎ iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Cisco Systems Inc.
i/lub jego jednostek powiązanych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.
ˎˎ Android, Google Play są znakami towarowymi Google Inc.
ˎˎ iPhone jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.
ˎˎ Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Wi-Fi Alliance.
ˎˎ Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
ˎˎ „
” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Computer Entertainment
Inc.
Akumulator
Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem grozi wybuchem, pożarem lub
poparzeniami chemicznymi. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zaleceń.
ˎˎ Nie
rozbierać urządzenia.
zgniatać akumulatora; chronić go przed uderzeniem i oddziaływaniem sił –
uderzeniem młotkiem, upuszczeniem lub nastąpieniem.
ˎˎ Nie zwierać styków akumulatora ani nie dopuszczać do zetknięcia się z nimi metalowych
przedmiotów.
ˎˎ Nie dopuszczać do wystąpienia temperatury wyższej niż 60°C – na przykład
w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym lub w samochodzie zaparkowanym
w słońcu.
ˎˎ Nie palić akumulatora i nie wrzucać go do ognia.
ˎˎ Nie używać uszkodzonego ani cieknącego akumulatora litowego.
ˎˎ Do ładowania akumulatora używać oryginalnej ładowarki Sony lub urządzenia
umożliwiającego naładowanie akumulatora.
ˎˎ Przechowywać akumulator w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
ˎˎ Nie dopuścić do zamoczenia akumulatora.
ˎˎ Wymiany można dokonać tylko na identyczny model lub odpowiednik zalecany przez
Sony.
ˎˎ Bezzwłocznie usuwać zużyte akumulatory zgodnie z instrukcją.
ˎˎ Nie
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub
sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych
krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być
używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania
lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub
akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub
akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
W przypadku wymiany akumulatora, użyć tylko akumulatora wskazanego typu.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub obrażeń.
Zasilacz sieciowy
Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego gniazdka sieciowego. W razie
niewłaściwego działania natychmiast wyłączyć zasilacz sieciowy z gniazdka
sieciowego.
Dla klientów w Europie
Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują Dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania
i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór
nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
Niniejszym Sony Corp. deklaruje, że cyfrowa kamera wideo HD HDR-AS30V
spełnia wymagania zasadnicze i postanowienia zawarte w Dyrektywie 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie
transmisji danych, należy na nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami przepisów
EMC, o ile długość używanych przewodów połączeniowych nie przekracza
3 metrów.
Na obraz i dźwięk z tego urządzenia mogą wpływać pola elektromagnetyczne
o określonej częstotliwości.
HDR-AS30_RTF_PL.indd 2
09.09.2013 13:26
HDR-AS30/AS30V
4-479-707-PL (1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising