1. Prezentace 2. Struktura menu 3. První instalace 4. Definice

1. Prezentace 2. Struktura menu 3. První instalace 4. Definice
N448/R04 (8.10.14)
2. Struktura menu
DŮLEŽITÉ!
Displejová část (obrazovka) musí být nasazována i snímána ze základny vždy
při odpojeném napájení termostatu! V případě nedodržení této podmínky
může dojit k nenávratnému poškození termostatu.
Před započetím práce by si měla osoba, která bude instalaci provádět, pečlivě přečíst Instalační a
uživatelskou příručku, seznámit se všemi instrukcemi v ní obsaženými a tyto instrukce dodržovat.
- Montáž a údržbu termostatu smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací elektro. Výrobce
zodpovídá za zařízení dle právních ustanovení za předpokladu, že jsou dodrženy uvedené
podmínky.
- Schéma zapojení je uvedeno na samostatném listu.
- Při práci s ovládáním je třeba dodržovat veškeré instrukce uvedené v této Instalační a
uživatelské příručce. Jakákoliv jiná aplikace není v souladu s předpisy. V případě neodborného
používání ovládání výrobce nenese zodpovědnost. Z bezpečnostních důvodů není povoleno
provádět jakékoliv úpravy či změny. Údržbu smějí provádět pouze servisní střediska, která jsou
schválena výrobcem.
- Funkce ovládání závisejí na modelu a vybavení. Tato instalační příručka je součástí produktu a
musí být dodána s produktem.
POUŽITÍ
- Termostaty byly vyvinuty pro ovládání a řízení veškerých typů topných zařízení.
- Ovládání je navrženo pro použití v obytných místnostech, kancelářích a průmyslových
zařízeních.
Aby bylo možné zařízení užívat správně, prověřte před jeho uvedením do provozu, že odpovídá
platným předpisům.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před započetím prací odpojte zdroj napětí!
- Veškeré elektroinstalace týkající se termostatu musejí být prováděny pouze při odpojeném zdroji
napětí. Zařízení smí být zapojeno a spuštěno pouze kvalifikovanou osobou. Dodržujte platné
bezpečnostní předpisy.
- Termostaty nemají ochranu proti stříkající nebo kapající vodě. Proto musejí být instalovány na
suchém místě.
- Za žádných okolností nezaměňujte zapojení čidel a zapojení 230V! Záměna těchto zapojení
může způsobit životu nebezpečné riziko úrazu elektrickým proudem nebo zničení zařízení a
připojených čidel či jiných spotřebičů.
Mimo topnou sezónu nevypínejte napájení termostatu, hrozí zkrácení životnosti záložní baterie!
Vytápění vypněte pomocí režimu (módu) termostatu - Vypnuto.
PRVNÍ INSTALACE
Baterie uvnitř termostatu se musí nabíjet nejméně 6 hodin pro dosažení maximální
kapacity a dobyzálohování.
1.
Prezentace
Režim(mód)
Manuální
Časovač
VYPNUTO
Ochrana proti zamrznutí
Dovolená
Nastavení Dovolená
VYPNUTO
Ochrana proti zamrznutí
Snížená teplota
Nedělní program
Nastavit datum návratu
Program
Programové menu
Zobrazit aktuální program
Zvolit program
Upravit (editovat) program
Uživatel 1
Uživatel 2
Uživatel 3
Nastavení
Jazyk
Angličtina
Čeština
Španělština
Francouzština
Němčina
Datum a čas
Datum
Čas
Letní čas (ano/ne)
Displej
Barva
- Modrá
- Červená
- Zelená
- Žádná
Vyčistit obrazovku
Uzamknout obrazovku
Zobrazit teplotu podlahy
- Ano
- Ne
Formát stupňů
- ºC
- ºF
Formát času
- 12h
- 24h
Instalace
Čidlo

Kalibrace čidla
- Vnitřní
- Ext1
- Ext2

Typ externího čidla
- Ext1 (10K – 12K – 15K)
- Ext2 (10K – 12K – 15K)
Regulace



Elektronický programovatelný termostat s dotykovým displejem, speciálně navržený
pro ovládání různých typů topných systémů.
Bude Vašim nejlepším partnerem při optimalizaci spotřeby energie a zvyšování
Vašeho komfortu.
Moderní design s dotykovým displejem.
Zjednodušená elektroinstalace.
Funkce „Jednoduché vytvoření programu“.
Plně programovatelný.
Funkce dočasného vyřazení programu.
Funkce Ochrana proti zamrznutí.
Funkce Dovolená nebo Recepce.
Odhad nákladů a spotřeby zařízení.
Volitelně
- 2 externí čidla (druhé čidlo není součástí balení termostatu) s několika možnostmi
regulace (Podlaha, kombinovaná…)
První instalace
4.
Tato část Vás provede prvním nastavením Vašeho termostatu.

-
3.


Regulace pomocí čidel
- Vzduch
- Vzduch + Podlaha
- Podlaha
- Vzduch (Ext) + Podlaha
- Vzduch + Podlaha (x2)
Typ regulace
- ZAPNUTO/VYPNUTO (hystereze)
- PID (PWM)
Omezení podlahy
- Spodní limit
- Horní limit
První zahřátí
- Dřevo (10 dní)
- Beton (21 dní)
- strop (10 dní)
Inteligentní start
- Ano
- Ne
Funkce otevřeného okna
- Ano
- Ne
Statistika
Zobrazit

Zobrazit poslední den

Zobrazit měsíce

Zobrazit rok
Cena za kWh
Výkon vytápění
RESET (Vaše zařízení resetujte stisknutím tlačítka RESET po dobu 2
sekund)
3.1.
Definice provozního režimu (módu)
Jazyk
Hlavní obrazovka
Zvolený jazyk vyberte stisknutím tlačítek ◄ nebo ► v blízkosti vlajek. Aktivní jazyk je
v rámečku.
Pro pokračování v nastavení stiskněte tlačítko ► v pravém dolním rohu zařízení.
3.2. Formát stupňů
Formát stupňů zvolte stisknutím kulatého tlačítka vedle stupňů. Aktivní tlačítko má
červenou barvu.
Pro pokračování v nastavení stiskněte tlačítko ► v pravém dolním rohu zařízení.
Do předchozího menu se můžete vrátit stisknutím tlačítka
.
3.3. Datum a čas
Jak změnit provozní režim?
Pro přístup do provozního režimu stiskněte tlačítko
na hlavní obrazovce a poté
tlačítko „Režim“.
K výběru a vstupu do provozního režimu teď můžete použít tlačítka ◄ nebo ► .
4.1. Automatický režim
V tomto režimu bude termostat dodržovat zvolený program (přednastavený nebo
upravený) podle aktuálního času.
Teplotu aktuálního programu můžete dočasně vyřadit až do dalšího kroku programu
stisknutím teploty na hlavní obrazovce.
Když je funkce vyřazení aktivní, zobrazí se na displeji malý symbol ruky
Z režimu dočasného vyřazení vystoupíte přepnutím do manuálního a pak do
automatického režimu.
Budete mít možnost volby mezi čtyřmi přednastavenými programy, které není možné
změnit, a třemi uživatelskými programy, které můžete upravovat.
Stisknutím tlačítek ◄ nebo ► aktivujete hodnotu, která má být změněna.
Pokaždé, když je hodnota zvýrazněna, může být upravena stisknutím tlačítek (+) nebo
(-).
Pro pokračování v nastavení stiskněte tlačítko ► v pravém dolním rohu zařízení.
Do předchozího menu se můžete vrátit stisknutím tlačítka
1-
Jak upravit uživatelský program
Stiskněte tlačítko „Mód“ poté „Menu programování“ a „Editovat program“, vyberte
uživatelský program.
.
3.4. Regulace pomocí čidel
Vyberte jednu ze tří možností:
Vybranou regulaci zvolte stisknutím kulatého tlačítka vedle nabídky možností regulace
pomocí čidel.
Aktivní tlačítko má červenou barvu.
Pro pokračování v nastavení stiskněte tlačítko ► v pravém dolním rohu zařízení.
Do předchozího menu se můžete vrátit stisknutím tlačítka
3.5.
.
Výkon vytápění
a-
Nastavení dne po dni
Určíte program na jeden den.
První den, který naprogramujete, je automaticky pondělí.
Programový krok je 15 minut.
Můžete konfigurovat několik (max.10) časových úseků.
První časový úsek začíná v 00:00. Pomocí tlačítek (+) a (-) pak zvolte konec časového
období a teplotu, která má být po tento čas udržována.
Upravte výkon vytápění pomocí tlačítek (+) nebo (-).
Hodnota se použije pro odhad nákladů na vytápění a také pokud je vnitřní čidlo
použito jako regulační čidlo (při regulaci Vzduch, Vzduch + Podlaha a Vzduch + 2
podlahy).
Do předchozího menu se můžete vrátit stisknutím tlačítka
Pro pokračování stiskněte tlačítko ► v pravém dolním rohu zařízení. Ukáže se hlavní
obrazovka.
Automaticky nastavený provozní režim bude
.
Stiskněte tlačítko „Další“ a pokračujte v programování. Další časové období začne na
konci posledního.
Poslední období končí ve 24:00. Poté stiskněte tlačítko „Další“.
5.
Speciální funkce
5.1.
6.
Funkce uzamčení klávesnice
Tuto funkci použijte k tomu, aby se zabránilo jakýmkoliv změnám Vašeho nastavení (v
dětském pokoji, veřejných prostorách…)
Poté můžete stisknutím tlačítka „Upravit“ definovat jiný program pro úterý nebo
můžete kopírovat pondělní program stisknutím tlačítka „Kopírovat do“.
Programování týdne dokončete podle postupu, který je vysvětlen výše.
b-
Nastavení všech dnů najednou
Budete nastavovat 1 program, který bude stejný pro všechny dny v týdnu.
Program upravte podle postupu, který je vysvětlen výše.
2-
Jak zvolit program
Stiskněte tlačítko „Mód“ a poté tlačítko „Zvolit program“. Můžete volit mezi 4
přednastavenými a 3 uživatelskými programy.
Aktuální program můžete zobrazit stisknutím „ Zobrazit aktuální program“.
Když se vrátíte na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko
právě běží.
a uvidíte program, který
- stiskněte tlačítko
a poté podržte symbol
stisknutý po dobu 7 sekund.
Režim Časovač umožňuje nastavení teploty a času na specifickou dobu.
Tuto funkci lze použít, když chcete na určitou dobu (max. 5hodin) vyřadit program
(recepce, párty…)
Můžete upravit teplotu a čas trvání (přednastavená hodnota 22ºC).
a odpočítává se doba do
4.3. Manuální režim
V manuálním provozním režimu se po celou dobu udržuje nastavená teplota.
Pozor: V tomto režimu může Váš dům, byt,.., zamrznout.
4.5. Režim Ochrana proti zamrznutí
Režim ochrany proti zamrznutí se používá k ochraně Vašeho domu, bytu,…, proti
zamrznutí.
Přednastavená hodnota je 7ºC, ale hodnotu lze nastavit v rozmezí od 2ºC do 15ºC.
IN
Datum a Čas
MENU
IN
Instalace
MENU
Čidlo
DST: Změna letního času Léto <-> Zima
ANO automatická změna podle data
NE žádná automatická změna letního času
Kalibrace sond
Kalibrace musí být provedena po 1 dni provozu se stejným
nastavením teploty podle následujícího postupu:
Umístěte teploměr do vzdálenost 1,5 m od podlahy (jako
termostat) a po 1 hodině zjistěte skutečnou teplotu v místnosti.
Zvolte sondu, kterou chcete kalibrovat, potom vložte
skutečnou hodnotu pomocí tlačítek (-) nebo (+).
Kalibrace se vymaže pomocí funkce „RESET“.
Kalibrace
čidla
IN
Instalace
MENU
-) Čidlo
- Dřevo: první den 2 hodiny provozu během 24 hodin, každý další den se přidají 2
hodiny navíc, po dobu 10 dnů. Během této doby je teplota podlahy (nebo při pokojové
teplotě, pokud je aktivován snímač podlahy) omezena na 20° C + 0,8 °C * počet dní
(20°C první den, 20,8 °C druhý den, 21,6 °C třetí den, ...).
-) Typ ext. čidla
5.3.
Funkce Otevřené okno
Podmínky detekce otevřeného okna:
Termostat detekuje "Otevřené okno", pokud se zobrazená teplota (vnitřní nebo externí
prostorové čidlo) sníží o 3 °C nebo více během 5 minut (nebo méně).
V tomto případě termostaty vytápění na 15 minut zastaví.
Funkce zůstává během těchto 15 minut aktivní, takže pokud teplota stále klesá, může
přerušení trvat déle.
Návrat do normálního režimu:
Termostat se po ukončení přerušení automaticky vrátí do normálního režimu.
Tuto lze potlačit: stisknutí obrazovky během přerušení vytápění zobrazí speciální
nabídku s dotazem na uživatele, zda přerušení ukončit nebo v něm pokračovat.
Zvláštní případy:
- Tato funkce nefunguje, pokud je termostat v režimu Podlahové regulace.
- Tato funkce nefunguje, pokud je termostat v režimu Vypnuto/zabránění zamrznutí
- Pokud je teplota nižší než 10 °C, termostat reguluje během fáze přerušení na 10 °C
4.4. Režim VYPNUTO
Použijte tento režim, pokud potřebujete vaše zařízení vypnout.
Přednastavená hodnota & další možnosti
Funkce prvního vytápění funguje takto:
- Beton: první den 2 hodiny provozu během 24 hodin, každý další den se přidá 1
hodina navíc, po dobu 21 dnů. Během této doby je teplota podlahy (nebo při pokojové
teplotě, pokud je aktivován snímač podlahy) omezena na 20 ° C.
- Strop: první den 2 hodiny provozu během 24 hodin každý další den se přidají 2
hodiny navíc, po dobu 10 dnů. Během tohoto období je teplota vzduchu omezena na
20 ° C.
5.4. Informace
V pravém dolním rohu je zobrazeno tlačítko. Toto tlačítko je zkratka dle aktuálního
stavu termostatu:
- Pokud je zobrazen symbol varování: stiskněte tlačítko a přejdete na hlavní
obrazovku, kde je specifikována aktuální závada
- Pokud je zobrazeno „i“: můžete vstoupit do aktuálního bodu nastavení a změnit jej
- Pokud je zobrazen symbol „krok“, znamená to, že jste v režimu Auto a můžete přímo
vstoupit do aktuálního programu.
- Pokud je zobrazen symbol „zámek“, znamená to, že je obrazovka uzamčena a
stisknutím symbolu se dostanete k možnosti odemknutí obrazovky.
7.
Č.
Obecně platí, že se funkce používá ihned po instalaci, aby se podlaha při prvním
zahřátí nepoškodila.
Uživatel aktivuje/deaktivuje funkci v nabídce Otevřené okno.
4.2. Režim Časovač
Po potvrzení volby se nalevo od teploty objeví symbol
konce (dole na obrazovce).
- Na obrazovce se zobrazí symbol
5.2. První vytápění
Nastavení pracovního dne/ víkendu
Budete nastavovat 2 programy: 1 pro týden (pondělí až pátek) a 1 pro konec týdne
(sobota a neděle)
Program upravte podle postupu, který je vysvětlen výše.
c-
Funkci uzamčení klávesnice aktivujete tím, že nejdříve stisknete tlačítko Nastavení ->
Displej -> Zámek displeje
Specifikace parametrů
IN
Instalace
MENU
-) Regulace
-) Regulace
pomocí čidla
IN
Instalace
MENU
-) Regulace

Pozor:
Během všech kroků kalibrace je nutné použít pouze topný
prvek ovládaný termostatem.
Typy sond
Pro sondy ext1 a ext2 můžete mít různé typy NTC.
Zařízení rozlišuje tyto typy NTC – 10, 12 a 15K.
10K : B 25/85 = 3950 K
12K : B 25/85 = 3740 K
15K : B 25/85 = 3965 K
Vzduch : použije se pouze vnitřní sonda, žádné omezení
podlahy
Vzduch + Podlaha: pro regulaci se použije vnitřní sonda a
Ext1 pro omezení podlahy
Podlaha: pro regulaci se použije pouze sonda Ext1, žádné
omezení podlahy
Vzduch (Ext) + Podlaha: Nepoužije se vnitřní sonda, regulace
probíhá pomocí Ext1 a omezení podlahy pomocí Ext2
Vzduch + Podlaha (x2): pro regulaci se použije vnitřní sonda
a Ext1, Ext2 se použije pro omezení podlahy
ZAPNUTO/VYPNUTO: regulace pomocí hystereze +/-0,5ºC
PID: použití PID(PWM) regulace
Přesnost měřené teploty
Prostředí:
Provozní teplota:
Přepravní a skladovací teplota:
Nastavení teplotního rozsahu
Komfort, Snížená teplota
Dovolená (Ochrana proti zamrznutí)
0,1ºC
0ºC - 40ºC
-10ºC až +50ºC
Elektrická ochrana
5ºC až 35 ºC v krocích po 0,5 ºC
7 ºC (nastavitelná)
PID (10min cyklus) nebo hystereze 0,5
ºC
Třída II – IP21
Maximální zátěž
Relé 16A 250Vac
Přiložené podlahové čidlo
10K ohmů při 25°C
Volitelná externí čidla
10K, 12K nebo 12K ohmů při 25 ºC
Verze software
Zobrazena v uživatelském menu.
EN 60730-1 : 2003
EN 61000-6-1: 2002
EN 61000-6-3: 2004
EN 61000-4-2: 2001
EN 60730-2-9
Nízké napětí 2006/95/CE
EMC 2004/108/CE
Minimálně 24 hodin (při plně nabité
baterii)
Charakteristika regulace
Normy a homologace:
Váš termostat byl navržen tak, aby
odpovídal následujícím normám nebo
dalším normativním dokumentům:
Doba zálohy
8.
Popis problémů a jejich řešení
Termostat se nezapne
Problém s napájením
- Zkontrolujte, jestli je termostat správně zapojen
- Stiskněte tlačítko RESET přes malý otvor na spodní straně
v pravém dolním rohu
- u nerovných stěn nebo nepřiměřeně zapuštěných
instalačních krabic může nadměrné utažení instalačních
šroubků způsobit ztrátu kontaktu napájení displeje
Obecné problémy
Stiskněte symbol varování v pravém dolním rohu.
Zobrazí se, odkud problém pochází: čidlo a typ závady
(chyba, omezení podlahy,…)
Pokud je chyba v čidle:
- Zkontrolujte připojení čidla,
- Zkontrolujte typ regulace (Vzduch / Podlaha/ Vzduch +
Podlaha…)
Zobrazuje se symbol varování
-) Typ regulace
IN
Instalace
MENU
-) Regulace
-) Omezení
podlahy
IN
Instalace
MENU
-) Regulace
Při regulaci Vzduch + Podlaha/Vzduch (Ext) +
Podlaha/Vzduch + 2 Podlahy:
Horní: pokud je teplota podlahy nad horním limitem, termostat
zastaví vytápění
Spodní: pokud je teplota podlahy pod spodním limitem,
termostat spustí vytápění
U nového zařízení musí být zahřátí postupné, k dispozici jsou
dva programy pro první zahřátí – krátký a dlouhý – dle typu
povrchu.
-) První zahřátí
IN
Instalace
MENU
-) Regulace
Funkce, kterou lze aktivovat / deaktivovat:
V programovém režimu se očekávají určité kroky dle aktuální
teploty a dalšího nastaveného bodu.
-) Inteligentní start
Zdá se, že termostat funguje správně, ale vytápění správně nefunguje
- Zkontrolujte připojení
- Kontaktujte osobu, která zařízení instalovala.
Zdá se, že termostat funguje správně, ale teplota v místnosti nikdy neodpovídá
programu
- Zkontrolujte hodiny
- Nejsou teplotní kroky příliš vysoké?
- Není krok v programu příliš krátký?
Program
- Upravte parametry regulace a Vašeho topného
systému/kontaktujte pro úpravy osobu která termostat
instalovala.
- Zkontrolujte kalibraci čidel.
Obecné
- Zkontrolujte typ externího čidla (10k, 12k, 15k)
Výstup
9.
4.6. Režim Dovolená
Záruka
Na termostat je při běžném užívání poskytována záruka 2 roky od data nákupu na
případné funkční vady nebo vady materiálu a zpracování. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním, skladováním a
přepravou.
Budete muset nastavit režim, který bude udržován během doby dovolené. Máte 4
možnosti:
- Režim VYPNUTO
- Režim Ochrana proti zamrznutí
- Režim Snížená teplota
- Režim Neděle
Technická charakteristika
Datum prodeje:
: zařízení udržuje aktuální nedělní program
Poté zvolte datum a čas návratu
Zobrazí se symbol a počet zbývajících dnů do konce období.
video
Razítko a podpis prodejce:
Pokud chcete ukončit funkci Dovolená před koncem, změňte režim.
FENIX Trading s.r.o. * Slezská 2, 790 01 Jeseník * tel. +420 584 495 111 * fenix@fenixgroup.cz * www.fenixgroup.cz
PPLIMW12144 Fa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising