Casio | XJ-M140, XJ-M145, XJ-M150, XJ-M155, XJ-M240, XJ-M245, XJ-M250, XJ-M255 (SerialNumber: S9*****, B9***A) | Návod k použití | Casio XJ-M140, XJ-M145, XJ-M150, XJ-M155, XJ-M240, XJ-M245, XJ-M250, XJ-M255 (SerialNumber: S9*****, B9***A) Návod k použití

Casio XJ-M140, XJ-M145, XJ-M150, XJ-M155, XJ-M240, XJ-M245, XJ-M250, XJ-M255  (SerialNumber: S9*****, B9***A) Návod k použití
Cz
DATAPROJEKTOR
XJ-M140/XJ-M145*
XJ-M150/XJ-M155*
XJ-M240/XJ-M245*
XJ-M250/XJ-M255*
* Modely vybavené portem USB
Návod k použití
z Nezapomeňte si přečíst pokyny v samostatné příručce Průvodce
nastavením. Podrobnosti o nastavení projektoru naleznete
v Průvodci nastavením.
z Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro
budoucí použití.
z DLP je registrovaná ochranná známka společnosti Texas Instruments ve Spojených státech.
z Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
z HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.
z XGA je registrovaná ochranná známka společnosti IBM Corporation ve Spojených státech.
z PJLink je ochranná známka, o jejíž registraci bylo zažádáno (nebo je již registrována)
v Japonsku, Spojených státech amerických a jiných zemích a oblastech.
z Crestron je registrovaná ochranná známka společnosti Crestron Electronics, Inc. ve Spojených
státech.
z AMX je registrovaná ochranná známka společnosti AMX LLC ve Spojených státech.
z Jiné názvy společností a produktů mohou být registrovanými názvy produktů nebo ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
z Součásti tohoto produktu jsou částečně založeny na práci sdružení Independent JPEG Group.
z Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez předchozího upozornění.
z Kopírování této příručky, ať zčásti nebo vcelku je zakázáno. Návod smíte používat pro vlastní
osobní využití. Veškeré jiné využití je bez svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD.
zakázáno.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ušlé zisky nebo nároky třetích
stran vyplývající z používání tohoto produktu nebo této příručky.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo ušlé zisky
způsobené ztrátou dat kvůli závadě nebo údržbě tohoto produktu nebo z jakýchkoli jiných
důvodů.
z Ukázková vyobrazení v této příručce slouží pouze pro informaci a nemusí se přesně shodovat
s obrazovkami, které vytváří vlastní produkt.
B
2
Obsah
Informace o tomto návodu......................................................................5
Popis projektoru.............................................................. 6
Vlastnosti a hlavní funkce projektoru......................................................6
Tlačítka dálkového ovladače a projektoru ..............................................8
Konektory na zadním panelu..................................................................9
Operace během projekce ............................................. 10
Volba zdroje vstupního signálu.............................................................10
Volba jiného vstupního zdroje .................................................................................... 10
Rozlišení .................................................................................................................... 10
Vstupní režim 3D ....................................................................................................... 11
Horizontální převrácení ve vstupním režimu 3D ........................................................ 12
Operace s obrazem během projekce ...................................................12
Nastavení jasu obrazu ............................................................................................... 12
Výběr režimu barev .................................................................................................... 13
Zvětšení obrazu ......................................................................................................... 13
Dočasné přerušení obrazu a vypnutí zvuku............................................................... 14
Pozastavení obrazu ................................................................................................... 14
Zobrazení ukazatele v promítaném obrazu................................................................ 15
Změna poměru stran promítaného obrazu................................................................. 16
Nastavení úrovně hlasitosti ..................................................................17
Jak nastavit hlasitost .................................................................................................. 17
Jak vypnout zvuk ....................................................................................................... 17
Režim Eco (Snížení spotřeby, Snížení hluku) ......................................18
Volba režimu Eco ....................................................................................................... 18
Nastavení tlačítkem [FUNC] .................................................................19
D
3
Konfigurace rozšířeného nastavení projektoru ......... 20
Operace v základní nabídce nastavení ................................................20
Zobrazení nabídky nastavení..................................................................................... 20
Konfigurace nabídky nastavení.................................................................................. 20
Příklad základní nabídky nastavení ........................................................................... 21
Přímé zapnutí............................................................................................................. 22
Ochrana projektoru heslem ..................................................................23
Zadávání hesla .......................................................................................................... 23
Použití funkce hesla ................................................................................................... 23
Zadání hesla při zapnutí projektoru ........................................................................... 25
Obnovení výchozích hodnot nastavení projektoru z výroby .................26
Obsah nabídky nastavení.....................................................................28
Hlavní nabídka Image Adjustment 1 .......................................................................... 28
Hlavní nabídka Image Adjustment 2 .......................................................................... 30
Hlavní nabídka Volume Adjustment ........................................................................... 30
Hlavní nabídka Screen Settings................................................................................. 31
Hlavní nabídka Input Settings .................................................................................... 33
Hlavní nabídka Option Settings 1 .............................................................................. 34
Hlavní nabídka Option Settings 2 .............................................................................. 35
Hlavní nabídka Wired LAN Settings (pouze modely vybavené portem USB) ............ 37
Hlavní nabídka USB Settings (pouze modely vybavené portem USB) ...................... 37
Hlavní nabídka Operational Info ................................................................................ 38
Hlavní nabídka Restore All Defaults .......................................................................... 38
Čištění projektoru ......................................................... 39
Čištění povrchu projektoru....................................................................39
Čištění objektivu ...................................................................................39
Čištění nasávacích, odvětrávací otvorů a ventilačních
přívodů vzduchu ...................................................................................39
Indikace chyb a varovná hlášení ................................. 40
4
Dodatek .......................................................................... 43
Připojení k videozařízení ......................................................................43
Připojení do kompozitního videovýstupu nebo výstupu S-Video ............................... 43
Připojení do komponentního videovýstupu ................................................................ 44
Připojení výstupu HDMI z videozařízení nebo počítače
do projektoru.........................................................................................45
Dosah signálu dálkového ovladače ......................................................46
Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy .................................47
Nastavení poměru stran a promítaný obraz .........................................48
Podporované signály ............................................................................50
Ovládání projektoru pomocí sítě LAN
(modely XJ-M145, XJ-M155, XJ-M245, XJ-M255) ...............................53
Podporovaná externí zařízení .................................................................................... 53
Ovládání projektoru z počítače .................................................................................. 53
Ovládání projektoru pomocí RS-232C..................................................58
Připojení projektoru k počítači.................................................................................... 58
Technické údaje ...................................................................................60
Informace o tomto návodu...
Ke všem operacím vysvětleným v tomto návodu se využívá dálkový ovladač, který se dodává
k projektoru.
D
5
Popis projektoru
Tato kapitola popisuje vlastnosti projektoru a vysvětluje jeho funkce a funkce tlačítek dálkového
ovladače.
Vlastnosti a hlavní funkce projektoru
XJ-M140/XJ-M145/XJ-M150/XJ-M155/XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255
z Hybridní laserový a LED světelný zdroj poskytuje vysokou svítivost od 2 500 do 3 000 lumenů, má
nízkou spotřebu energie a nízkou produkci tepla.
z Rozsáhlý výběr vstupních zdrojů:
Jsou podporovány tyto vstupní zdroje: analogový signál RGB, kompozitní video, S-Video,
komponentní video (Y·Cb·Cr, Y·Pb·Pr) a HDMI.
z Funkce Inteligentní ovládání jasu (režim Eco):
Projektor detekuje okolní úroveň osvětlení a automaticky nastaví jas požadovaný pro efektivní
provoz se sníženou spotřebou. (Vyžaduje nastavení položky „Eco Mode“ na „On (Auto)“.)
z Podpora projekce ve 3D:
Přístroj podporuje projekci obrazového signálu 3D (protokol sekvenčního pole 60 Hz/120 Hz) na
některém ze třech vstupů signálu (analogový signál RGB, kompozitní video, S-Video).
* Ke sledování projekce 3D obrazu ve 3D jsou nutné samostatně dostupné 3D brýle (YA-G30).
V případech, kdy je vstupním zdrojem počítač (analogový signál RGB) je k projekci 3D obrazu
potřebný také samostatně dostupný speciální software (CASIO 3D Converter).
* Projekce 3D obrazu prostřednictvím připojení HDMI nebo komponentního signálu není
podporována.
z Ukazatel:
K volbě různých typů ukazatelů používaných během projekce lze použít dálkový ovladač.
z Přímé zapnutí:
Projektor lze nakonfigurovat tak, aby se po zapojení do síťové zásuvky automaticky zapnul a zahájil
projekci.
XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255
z Rozlišení WXGA:
Modely XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255 podporují rozlišení WXGA (1280 × 800) pro optimální
sledování obsahu formátovaného pro dnešní širokoúhlé monitory. Modely jsou ideální k projekci
obrazu z notebooků se širokoúhlým monitorem a vstupních zdrojů HD.
D
6
XJ-M145/XJ-M155/XJ-M245/XJ-M255
z Projekce dat z paměťové jednotky USB nebo paměťové karty bez počítače:
Do portu USB v projektoru lze přímo připojit paměťovou jednotku USB nebo paměťovou kartu
(pomocí běžně prodávaného USB adaptéru ke čtení paměťových karet). Projektor je vybaven
speciálním softwarem k převedení dat prezentace aplikace PowerPoint na formát, který lze uložit na
paměťovou jednotku USB nebo paměťovou kartu a promítat bez použití počítače. Také obrázky
a filmy lze promítat přímo z paměťové jednotky USB nebo karty.
z Připojení multiprojekčního fotoaparátu (YC-400, YC-430):
Kvůli jemnému rozlišení dokumentů a dalších obrázků lze do portu USB v projektoru přímo připojit
multiprojekční fotoaparát CASIO. Funkce dokumentárního fotoaparátu umožňují projekci dat bez
nutnosti připojování počítače.
z Připojení grafického vědeckého kalkulátoru:
Kvůli projekci obsahu displeje kalkulátoru lze do portu USB v projektoru přímo připojit určité modely
grafických vědeckých kalkulátorů CASIO.
z Projekce obsahu obrazovky počítače prostřednictvím bezdrátové sítě:
Projektor je vybaven adaptérem bezdrátové sítě. Po navázání připojení k bezdrátové síti lze do
projektoru odeslat a promítat obsah obrazovky počítače.
z Podpora pro bezdrátovou projekci z MobiShow:
Na inteligentní telefon nebo mobilní zařízení můžete nainstalovat AWIND MobiShow (klientský
software pro bezdrátové připojení k projektoru) a projektor poté použít k projekci fotografií
a prezentačních souborů uložených v paměti inteligentního telefonu nebo terminálu.
* Pamatujte si, že typ terminálu a verze MobiShow může určité funkce omezit nebo projekci
dokonce znemožnit.
z Operace s projektorem prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě:
Dálkový ovladač projektoru je podporován prostřednictvím kabelového připojení k portu LAN na
zadní straně projektoru nebo prostřednictvím bezdrátové sítě.
7
Tlačítka dálkového ovladače a projektoru
Operace v této příručce jsou podávány podle dálkového ovladače, který se dodává k projektoru. Hlavní
ovládací prvky jsou umístěny i na projektoru, takže lze většinu postupů vykonávat stejně, přímo na
projektoru.
Tlačítka dálkového ovladače
Vysílač signálu dálkového ovladače
Tlačítko [INPUT]
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Tlačítko [MENU]
Tlačítko [P] (Vypínač)
Tlačítko [ESC]
Tlačítko [FUNC]
Kurzorová tlačítka (S/T/W/X)
Tlačítko [AUTO]
Tlačítko [ENTER] ([STYLE])
Tlačítko [BLANK]
Tlačítko [FREEZE]
Tlačítka [D-ZOOM +] [D-ZOOM –]
Tlačítko [COLOR MODE]
Tlačítko [VOLUME]
Tlačítka [KEYSTONE +]
[KEYSTONE –]
Tlačítko [BRIGHT] ([O])
Tlačítko [POINTER]
Tlačítko [ECO] ([f])
Tlačítko [ASPECT] ([Z])
V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie. Dvě dodávané baterie musíte vložit před použitím.
Chcete-li zabránit vybití baterií, dálkový ovladač ukládejte tak, aby nedošlo k neúmyslnému stisku
jeho tlačítek.
Tlačítka a indikátory projektoru
Indikátor TEMP
Tlačítko [ENTER]
Indikátor LIGHT
Indikátor POWER/STANDBY
Tlačítko [MENU]
Tlačítko [ESC]
Kurzorová tlačítka (q/w/U/I)
Tlačítko [P] (Vypínač)
Tlačítko [INPUT]
Tlačítko [AUTO]
8
Konektory na zadním panelu
1
7
2
3
8
9 bk
4
5
bl
6
bm
bn
bo
1 Port USB (pouze modely XJ-M145, XJ-M155, XJ-M245, XJ-M255)
2 Port LAN (pouze modely XJ-M145, XJ-M155, XJ-M245, XJ-M255)
3 Konektor COMPUTER IN
4 Port HDMI
5 Konektor VIDEO
6 Konektor S-VIDEO
7 Přijímač signálu dálkového ovladače
8 Port SERIAL*
9 Konektor AUDIO IN
bk Konektor AUDIO OUT
bl Konektory AUDIO IN L/R
bm Otvor zámku proti krádeži
bn Reproduktor
bo Napájecí konektor
* Tento konektor slouží k ovládání projektoru z externího zařízení. Běžně se nepoužívá. Informace
o používání ovládacích příkazů a další podrobnosti naleznete v kapitole „Ovládání projektoru pomocí
RS-232C“ (strana 58).
B
9
Operace během projekce
Volba zdroje vstupního signálu
Při zapnutí projektoru se aktivuje stejný vstupní zdroj, který byl zvolen naposledy, před vypnutím.
Volba jiného vstupního zdroje
1.
Stiskněte tlačítko [INPUT].
z Poté se zobrazí stránka pro volbu vstupního zdroje.
2.
Podle typu obrazu, který chcete promítat, vyberte Normální vstupní režim nebo
Vstupní režim 3D.
z Podrobnosti naleznete v kapitole „Vstupní režim 3D“ (strana 11).
3.
K volbě názvu požadovaného vstupního zdroje použijte tlačítka [T] a [S] a poté
stiskněte tlačítko [ENTER].
z Název vybraného vstupního zdroje se na několik sekund objeví v pravém horním rohu
projekční plochy.
z Pokud nebyl zvolen žádný vstupní signál, objeví se zpráva „No signal input.“.
Rozlišení
V závislosti na modelu projektoru je jeho obrazové rozlišení XGA (1024 × 768 pixelů) nebo WXGA
(1280 × 800 pixelů). Pokud vstupní signál z počítače neodpovídá obrazovému rozlišení projektoru,
obraz může mít hrubší vzhled, text a další obrázky mohou mít horší čitelnost nebo se v obraze může
objevovat jev zvaný moaré. V tomto případě zkuste následující opatření.
z Výstupní rozlišení počítače upravte tak, aby odpovídalo obrazovému rozlišení projektoru.
Informace týkající se rozlišení projektoru naleznete v odstavci „Čip DLP“ v kapitole „Technické
údaje“ (strana 60). Podrobnosti týkající se změny nastavení naleznete v uživatelské dokumentaci
dodávané k vašemu počítači.
z Nastavení položky „Aspect Ratio“ změňte na „True“ (Platí pouze pro modely, které podporují
obrazové rozlišení WXGA).
S nastavením „True“ bude projektor promítat vstupní signál ve skutečné velikosti (1 bod vstupního
signálu se rovná jednomu bodu výstupu projektoru).
Informace o nastavení parametru Poměr stran naleznete v kapitole „Změna poměru stran
promítaného obrazu“ (strana 16).
D
10
Vstupní režim 3D
Váš projektor podporuje projekci 3D obrazu. Chcete-li promítat 3D obraz, nejprve aktivuje vstupní režim
3D a poté vyberte vstupní zdroj.
z Ke sledování projekce 3D obrazu ve 3D jsou nutné samostatně dostupné 3D brýle (YA-G30).
z V případech, kdy je vstupním zdrojem počítač (analogový signál RGB) je k projekci 3D obrazu
potřebný samostatně dostupný speciální software (CASIO 3D Converter).
z Projekce 3D obrazu prostřednictvím připojení HDMI nebo komponentního signálu není
podporována.
K projekci ve vstupním režimu 3D lze vybrat níže uvedené vstupní zdroje.
Vstupní zdroj
Podmínky projektoru
Počítač (analogový signál
RGB)
z Každý z následujících typů přehrávaných dat 3D obrazu využívající samostatně
dostupný speciální software (CASIO 3D Converter).
– Soubor 2D obrazu převedený na soubor 3D obrazu pomocí softwaru CASIO 3D
Converter
– Soubory formátu 3D vedle sebe
z Signál s vertikální snímkovou frekvencí 60 Hz/120 Hz
Kompozitní video/S-video
z Soubory formátu 3D sekvenčního pole zaznamenané pomocí DVD softwaru
sekvenčního pole apod.
z Signál s vertikální snímkovou frekvencí 60 Hz
Seznam 3D obrazových signálů podporovaných tímto projektorem naleznete v kapitole „Signály
3D (Vstupní režim 3D)“ (strana 52).
Aktivace vstupního režimu 3D
1.
Chcete-li zobrazit stránku stránka pro volbu vstupního zdroje, stiskněte tlačítko
[INPUT].
2.
Jako vstupní zdroj vyberte Počítač (RGB), S-video nebo video.
3.
K přesunu zvýraznění na položku „To 3D input mode“ použijte tlačítka [T] a [S]
a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
z Projektor se přepne do vstupního režimu 3D a stránka pro volbu vstupního zdroje se uzavře.
z Jako vstupní zdroj pro vstupní režim 3D nelze vybrat HDMI nebo USB. Chcete-li některý
z těchto vstupních zdrojů použít, přepněte nastavení vstupního režimu zpět do normálního
režimu.
z Pokud je jako vstupní zdroj ve vstupním režimu 3D zvolen Počítač, komponentní videosignál
přiváděný na vstup projektoru COMPUTER IN bude zpracován jako signál RGB, což povede
k abnormální projekci obrazu.
z Kromě případů, kdy se bude projektor používat k zobrazení ve 3D, by se měl ponechat
v normálním režimu.
D
11
Návrat ze vstupního režimu 3D do normálního vstupního režimu
1.
Chcete-li zobrazit stránku stránka pro volbu vstupního zdroje, stiskněte tlačítko
[INPUT].
2.
K přesunu zvýraznění na položku „To normal input mode“ použijte tlačítka [T]
a [S] a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
z Projektor se přepne do normálního vstupního režimu a stránka pro volbu vstupního zdroje se
uzavře.
Horizontální převrácení ve vstupním režimu 3D
Při souběžném 3D zobrazení vedle sebe se plný obraz skládá ze dvou polovin vlevo a vpravo pro
každé oko. Ve vzácných případech může být levý a pravý snímek prohozen, což má za následek ztrátu
3D hloubky. V tomto případě vyzkoušejte vzájemné prohození levého a pravého snímku podle tohoto
postupu.
Prohození levého a pravého snímku
Ve vstupním režimu 3D stiskněte tlačítko [ENTER].
Operace s obrazem během projekce
Během projekce obrazu lze uskutečnit následující operace:
z Nastavení jasu obrazu
z Volba režimu barev
z Zvětšování obrazu
z Dočasné přerušení obrazu a vypnutí zvuku
z Pozastavení obrazu
z Zobrazení ukazatele v promítaném obrazu
z Změna poměru stran
Nastavení jasu obrazu
(pro uživatele modelů vybavených portem USB)
Pokud je vstupním zdrojem externí zařízení připojené do portu USB, k nastavení jasu obrazu
použijte nabídku nastavení (strana 20).
1.
Stiskněte tlačítko [BRIGHT].
z Poté se zobrazí okno k nastavení jasu.
D
2.
K nastavení jasu obrazu použijte tlačítka [W] a [X].
3.
Chcete-li okno skrýt, stiskněte tlačítko [ESC].
12
Výběr režimu barev
Podle obrazového obsahu a podmínek projekce si můžete vybrat mezi nejrůznějšími režimy barev.
Režim barev nelze vybrat v následujících případech:
z V případě nastavení režimu Eco na „Off“ (strana 18)
z Pokud je projektor ve vstupním režimu 3D. Viz odstavec „Vstupní režim 3D“ (strana 11).
Změna režimu barev
1.
Stiskněte tlačítko [COLOR MODE].
z Poté se zobrazí okno pro volbu režimu barev. Právě zvolený režim barev je ten, jehož tlačítko
je vybráno (vyplněno).
2.
K přesunu zvýraznění na režim barev, který chcete vybrat, použijte tlačítka [T]
a [S] a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
z Bude vybráno tlačítko vedle názvu zvýrazněného režimu barev.
z Podrobnosti o vlastnostech každého režimu barev naleznete v odstavci „Color Mode“ (strana
29) v kapitole „Hlavní nabídka Image Adjustment 1“.
3.
Chcete-li okno skrýt, stiskněte tlačítko [ESC].
Zvětšení obrazu
1.
Stiskněte tlačítko [D-ZOOM +].
z Střed promítaného obrazu se zvětší o jeden krok.
2.
Chcete-li střed promítaného obrazu dále zvětšit, stiskněte tlačítko [D-ZOOM +]
znovu. Chcete-li obraz zmenšit, stiskněte tlačítko [D-ZOOM –].
z Každým stiskem tlačítka [D-ZOOM +] se obraz zvětší (úroveň zoomu se zvýší), při stisku
tlačítka [D-ZOOM –] se obraz zmenší. Při přidržení jakéhokoli tlačítka se úroveň zoomu mění
plynule.
D
3.
Když je obraz zvětšený, tlačítka [S], [T], [W] a [X] použijte k posuvu zobrazení
na další části obrazu.
4.
Chcete-li operace se zoomem ukončit, stiskněte tlačítko [ESC].
13
Dočasné přerušení obrazu a vypnutí zvuku
1.
Stiskněte tlačítko [BLANK].
z Obraz se dočasně přeruší (černá projekční plocha) a zvuk se vypne.
2.
Chcete-li pokračovat v normální projekci obrazu i zvuku, stiskněte tlačítko
[BLANK] (nebo [ESC]).
Lze specifikovat projekci černé nebo modré plochy případně loga. Podrobnosti naleznete
v odstavci „Blank Screen“ (strana 32) v kapitole „Hlavní nabídka Screen Settings“.
Pozastavení obrazu
Stiskem tlačítka [FREEZE] se promítaný obraz pozastaví.
Jak pozastavit promítaný obraz
1.
Během projekce obrazu ze vstupního zdroje stiskněte tlačítko [FREEZE].
z Při stisku tohoto tlačítka se sejme obraz, který je v tomto okamžiku na projekční ploše, a uloží
se do paměti projektoru. Projekce tohoto obrazu zůstane na ploše.
2.
D
Chcete-li projekci obrazu ze vstupního zdroje obnovit, stiskněte tlačítko [ESC].
14
Zobrazení ukazatele v promítaném obrazu
Pro promítaný obraz si můžete vybrat mezi nejrůznějšími styly ukazatelů, včetně různých typů šipek.
Ukazatele lze použít během prezentace k označení nebo zvýraznění specifického úseku obrazu.
Pokud používáte korekci lichoběžníkového zkreslení, ukazatel se nemusí zobrazovat správně,
záleží na používaném stylu. Pokud nastane tato situace, tlačítky [KEYSTONE +]
a [KEYSTONE –] změňte hodnotu korekce na nulu.
Jak zobrazit ukazatel v promítaném obraze
1.
Stiskněte tlačítko [POINTER].
z Poté se v obraze objeví ukazatel.
z K zadání typu ukazatele, který se objeví po stisku tlačítka [POINTER] jako první, můžete použít
nabídku nastavení. Podrobnosti naleznete v odstavci „Pointer“ (strana 35) v kapitole „Hlavní
nabídka Option Settings 2“.
2.
K přemístění ukazatele na požadované místo použijte kurzorová tlačítka.
z Při přidržení kurzorového tlačítka se bude kurzor pohybovat vysokou rychlostí.
3.
Chcete-li modifikovat ukazatel podle vyobrazení, stiskněte tlačítko [STYLE].
Pro tento typ ukazatele:
Stiskem [STYLE] se změní takto:
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
Přepíná mezi normálním stavem a blikáním
Výběr typu ukazatele
1.
Ukazatele vyvolejte tlačítkem [POINTER].
2.
Tlačítko [POINTER] přidržujte, dokud se nezobrazí požadovaný ukazatel.
z Každý stisk tlačítka [POINTER] prochází mezi dostupnými typy.
Odstranění ukazatele z obrazu
Stiskněte tlačítko [ESC].
D
15
Změna poměru stran promítaného obrazu
K procházení mezi přednastavenými poměry stran promítaného obrazu použijte tlačítko [ASPECT].
Dostupná nastavení závisí na modelu projektoru, jak je znázorněno níže. Vysvětlení ke každému
nastavení naleznete v odstavci „Aspect Ratio“ (strana 31) v kapitole „Hlavní nabídka Screen Settings“.
XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255
Stiskem tlačítka [ASPECT] se bude procházet mezi nastavením podle aktuálního vstupního zdroje, jak
je vyobrazeno níže.
Vstupní zdroj
Tlačítko [ASPECT] přepíná mezi tímto nastavením:
Video, S-video, komponentní signál, HDMI (DTV)
Normal J 16:9 J 4:3 J Letter Box
RGB, HDMI (PC)
Normal J Full J 4:3 J True
XJ-M140/XJ-M145/XJ-M150/XJ-M155
Stiskem tlačítka [ASPECT] se bude přepínat mezi nastavením podle aktuálního vstupního zdroje, jak je
vyobrazeno níže.
Vstupní zdroj
Tlačítko [ASPECT] přepíná mezi tímto nastavením:
Video, S-video, komponentní signál, HDMI (DTV)
Normal 16:9
RGB, HDMI (PC)
Normal Full
z Podrobnosti o tom, jak nastavení poměru stran ovlivní promítaný obraz, naleznete v kapitole
„Nastavení poměru stran a promítaný obraz“ (strana 48).
z Nastavení poměru stran lze změnit také v nabídce nastavení. Podrobnosti naleznete v odstavci
„Aspect Ratio“ (strana 31) v kapitole „Hlavní nabídka Screen Settings“.
Mějte na paměti, že při zvětšení nebo zmenšení velikosti obrazu tlačítkem [ASPECT] při
komerčním využití nebo veřejných prezentacích může dojít k porušení zákonem chráněných
autorských práv držitele autorských práv originálního materiálu.
D
16
Nastavení úrovně hlasitosti
Tlačítky dálkového ovladače lze upravit úroveň hlasitosti zvuku, který je vyzařován reproduktorem
projektoru nebo je přítomen na konektoru AUDIO OUT.
Jak nastavit hlasitost
1.
Stiskněte tlačítko [VOLUME].
z Na projekční ploše se objeví stránka [Volume].
2.
Tlačítko [X] použijte ke zvýšení nebo tlačítko [W] ke snížení hlasitosti.
3.
Po nastavení požadované úrovně stiskněte tlačítko [ESC].
z Poté stránka [Volume] zmizí.
K nastavení úrovně hlasitosti lze použít také nabídku nastavení. Podrobnosti naleznete v odstavci
„Hlavní nabídka Volume Adjustment“ na straně 30.
Jak vypnout zvuk
1.
Stiskněte tlačítko [VOLUME].
2.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
z Reprodukce zvuku se přeruší.
3.
D
Chcete-li zvuk obnovit, stiskněte tlačítko [VOLUME] znovu.
17
Režim Eco (Snížení spotřeby, Snížení hluku)
Tři následující nastavení režimu Eco umožňují zvolit, zda bude upřednostněno snížení spotřeby,
snížení hluku jas projekce.
On (Auto)
: Čidlo jasu na horní straně projektoru snímá intenzitu okolního osvětlení a na jeho
základě automaticky upraví jas a barvu projekce. V tmavším prostředí se snižuje
jas, což snižuje spotřebu a provozní hluk.
On (Manual)
: Umožňuje ruční vyvážení požadavků na nízkou spotřebu, tichý provoz a jas
projekce.
Off
: Upřednostní jas projekce.
z Pokud pro Režim Eco použijete nastavení „On (Auto)“, ujistěte se, že čidlo jasu na horní
straně projektoru není nijak blokované.
z Čidlo jasu je ovlivněno místním prostředím a podmínkami nastavení, a pokud bylo pro
režim Eco použito nastavení „On (Auto)“, provoz závisí na těchto faktorech.
Volba režimu Eco
1.
Stiskněte tlačítko [ECO].
z Na projekční ploše se objeví okno „Eco Mode“.
2.
K výběru požadovaného nastavení použijte tlačítka [W] a [X].
z Pokud v tomto kroku použijete nastavení „On (Manual)“ , přejděte na krok 3. Pokud vyberete
nastavení jiné, přejděte na krok 4.
3.
Při nastavení parametru „Eco Level“ (vyvážený poměr mezi nízkou spotřebou,
tichým provozem a jasem projekce) postupujte podle následujících pokynů.
1 Tlačítkem [T] přesuňte zvýraznění na parametr Úroveň Eco.
2 K výběru požadovaného nastavení parametru Úroveň Eco použijte tlačítka [W] a [X].
Menší počet symbolů
znamená upřednostnění jasu projekce. Vyšší počet znamená
upřednostnění nízké spotřeby a tichého provozu.
4.
Chcete-li okno skrýt, stiskněte tlačítko [ESC].
z Vždy, když je projektor ve vstupním režimu 3D je úroveň režimu Eco pevná („Vstupní režim
3D“, strana 11). Z tohoto důvodu nelze nastavení této položky změnit.
z Pokud je pro parametr „Screen Settings J Projection Mode“ (strana 32) použito nastavení
„Rear“, pro režim Eco nelze zvolit nastavení „On (Auto)“. Pokud se nastavení „Projection Mode“
změní na „Rear“ a pro režim Eco bylo použito nastavení „On (Auto)“, nastavení režimu Eco se
automaticky změní na „On (Manual)“.
D
18
z Pokud bylo pro režim Eco použito nastavení „Off“ , můžete také určit, zda se má zdůraznit jas
nebo barva. Podrobnosti naleznete v odstavci „Eco Off Mode“ (strana 29) v kapitole „Hlavní
nabídka Image Adjustment 1“.
z (pro uživatele modelů vybavených portem USB)
Pokud je vstupním zdrojem externí zařízení připojené do portu USB, k nastavení režimu Eco
použijte nabídku nastavení (strana 20).
Nastavení tlačítkem [FUNC]
Po stisku tlačítka [FUNC] se zobrazí níže zobrazená nabídka.
Tuto nabídku lze použít k provedení níže popsaných operací.
z Úprava jasu obrazu
Zvýrazněte položku „Brightness“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
J Jedná se o stejnou operaci, jaká se provádí stiskem tlačítka [BRIGHT] (tlačítko O) a je popsaná
na straně 12.
z Zapnutí nebo vypnutí režimu Eco
Zvýrazněte položku „Eco Mode“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
J Jedná se o stejnou operaci, jaká se provádí stiskem tlačítka [ECO] (tlačítko f) a je popsaná na
straně 18.
z Volba poměru stran promítaného obrazu
Zvýrazněte položku „Aspect Ratio“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
J Jedná se o stejnou operaci, jaká se provádí stiskem tlačítka [ASPECT] (tlačítko Z) a je popsaná
na straně 16.
(pro uživatele modelů vybavených portem USB)
Pokud je vstupním zdrojem externí zařízení zapojené do portu USB, použijte k ovládání
připojeného zařízení tlačítka [FUNC], [O], [f] a [Z]. Podrobnosti naleznete v dokumentech
„Průvodce funkcemi USB“ a „Průvodce bezdrátovými funkcemi“ na přiloženém disku CD-ROM.
D
19
Konfigurace rozšířeného nastavení projektoru
Váš projektor má nabídku nastavení, kterou lze použít ke konfiguraci rozšířeného nastavení.
Operace v základní nabídce nastavení
Zobrazení nabídky nastavení
Stiskem tlačítka [MENU] se uprostřed projekční plochy zobrazí níže znázorněná nabídka.
Hlavní nabídka
Hlavní nabídka se zobrazí tlačítkem [MENU]. Právě
zvolená položka nabídky je zvýrazněna.
Vedlejší nabídka
Vedlejší nabídka znázorňuje všechna individuální
nastavení pod každou položkou hlavní nabídky, a její
aktuální nastavení.
Textový pokyn
Textový pokyn přináší stručný popis klíčových operací
dostupných pro operaci, kterou právě provádíte.
Ukončení nabídky nastavení
Stiskněte tlačítko [MENU].
Konfigurace nabídky nastavení
1.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2.
Tlačítky [T] a [S] vyberte položku hlavní nabídky, kterou chcete zvýraznit.
3.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
4.
Tlačítky [T] a [S] vyberte položku vedlejší nabídky, kterou chcete zvýraznit.
5.
Požadovanou operaci proveďte na stránce vybrané položky vedlejší nabídky.
z Textový pokyn vysvětluje operace, které musíte provést při konfiguraci každého nastavení.
6.
Chcete-li se vrátit z vedlejší nabídky do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko [ESC].
7.
Chcete-li nabídku ukončit, stiskněte tlačítko [MENU].
20
Příklad základní nabídky nastavení
Níže uvedený postup znázorňuje konfiguraci třech následujících nastavení:
z Image Adjustment 1 J Contrast
z Image Adjustment 1 J Color Mode
z Input Settings J Signal Name Indicator
z Položky nabídky nastavení, které můžete měnit, závisí na to, zda se do projektoru přivádí
vstupní signál, a na právě zvoleném vstupním zdroji. Po spuštění projekce obrazu ze vstupního
zdroje v normálním vstupním režimu postupujte podle níže uvedených pokynů. Informace
o tom, jak postupovat, naleznete v kapitole „Vstupní režim 3D“ na straně 11.
z Tento příklad uvádí pouze základní kroky. Podrobnosti naleznete v odstavci „Obsah nabídky
nastavení“ na straně 28.
Konfigurace nastavení „Image Adjustment 1 J Contrast“
1.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2.
Položka „Image Adjustment 1“ je v hlavní nabídce standardní volbou, stačí
stisknout tlačítko [ENTER].
3.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Contrast“.
4.
K nastavení kontrastu použijte tlačítka [W] (světlejší) a [X] (tmavší).
21
Konfigurace nastavení „Image Adjustment 1 J Color Mode“
5.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Color Mode“.
6.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
z Poté se zobrazí nabídka režimu barev.
7.
K volbě požadovaného režimu barev použijte tlačítka [T] a [S] a poté stiskněte
tlačítko [ENTER].
8.
Po výběru požadovaného režimu barev stiskněte tlačítko [ESC].
Konfigurace nastavení „Input Settings J Signal Name Indicator“
9.
Stiskněte tlačítko [ESC].
10.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Input Settings“.
11.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
12.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Signal Name Indicator“.
13.
K volbě stavu „On“ nebo „Off“ použijte tlačítka [W] a [X].
14.
Po dokončení opusťte nabídku nastavení tlačítkem [MENU].
Přímé zapnutí
Projektor lze nakonfigurovat tak, aby se po připojení do zdroje napájení okamžitě zapnul. S funkcí
„Direct Power On“ ani nemusíte používat tlačítko [P] (Vypínač). Chcete-li povolit Přímé zapnutí,
vyvolejte nabídku nastavení a nastavení položky „Direct Power On“ poté změňte na „On“.
Pokud jste aktivovali funkci Přímé zapnutí, neponechávejte projektor zapojený do zásuvky, pokud
je vypnutý. Může se stát, že se projektor (a jednotka světelného zdroje) po obnovení dodávky při
výpadku energie nebo po vypnutí jističe apod. automaticky zapne.
z Funkce Přímé zapnutí způsobí, že se projektor ihned po zapojení do síťové zásuvky
automaticky zapne. Tímto způsobem se významně zkracuje doba potřebná k zahájení
projekce. Ale pamatujte si, že se skutečná spouštěcí sekvence (Pohotovostní režim J
Zapnutí J Zahájení projekce), kterou procesor provádí, je stejná, bez ohledu na to, zda je
funkce Přímé zapnutí povolena či zakázána. Jediný rozdíl je ve způsobu spuštění sekvence
(zapojení do zásuvky nebo stisk tlačítka [P] (Vypínač)).
z Podrobnosti o konfiguraci nastavení Přímé zapnutí naleznete v odstavci „Direct Power On“
(strana 34) v kapitole „Hlavní nabídka Option Settings 1“.
D
22
Ochrana projektoru heslem
Funkce hesla chrání projektor před neoprávněným používáním. Můžete určit, zda se má heslo zadávat
při každém zapnutí projektoru a heslo můžete zadávat a měnit podle potřeby. Při konfiguraci hesla při
zapnutí použijte nabídku „Option Settings 1 J Power On Password“.
Zadávání hesla
Heslo vašeho projektoru není skutečné „slovo“ sestavené z písmen, ale spíše sekvence tlačítek na
dálkovém ovladači. Na následujícím řádku je sekvence 8 tlačítek, která představuje výchozí heslo
z výroby.
[INPUT] [AUTO] [BLANK] [FREEZE] [S] [T] [W] [X]
Použití funkce hesla
Při použití funkce hesla mějte na paměti následující zásady.
z Funkce hesla chrání projektor před neoprávněným používáním. Pamatujte si, že se nejedná
o opatření proti krádeži.
z Při první aktivaci funkce hesla budete muset zadat výchozí heslo z výroby. Výchozí heslo z výroby
změňte po aktivaci funkce hesla co nejdříve za nové.
z Pamatujte si, že operace s heslem se vždy provádí pomocí dálkového ovladače, takže byste si měli
dávat pozor, abyste ho neztratili nebo nezaložili.
z Dále si pamatujte, že heslo nelze zadat, pokud budou baterie dálkového ovladače vybité. Jakmile
začne jejich kapacita klesat, baterie v ovladači vyměňte.
Jestliže heslo zapomenete...
Pokud heslo z určitých důvodů zapomenete, nebudete moci projektor použít. Jestliže své heslo
zapomenete, budete se muset se žádostí o zrušení hesla obrátit na prodejce CASIO a přinést tyto dvě
položky. Mějte na paměti, že za odstranění hesla budete platit.
1. Identifikační průkaz (občanský nebo řidičský průkaz, zaměstnaneckou průkazku apod.)
2. Projektor
Pamatujte si, že váš prodejce CASIO nemůže heslo projektoru odstranit, dokud mu obě výše uvedené
položky nepřinesete.
Na bezpečném místě si také uložte záruční list k projektoru.
Pokud své heslo podle výše uvedeného postupu odstraníte, všechna nastavení projektoru (kromě
hodnoty Provozní doba světelného zdroje) se vrátí na své počáteční výchozí hodnoty z výroby.
23
Své heslo si uložte v písemné podobě!
Pokud heslo zapomenete, nebudete moci projektor použít. Výslovně doporučujeme, abyste si pro
případ potřeby uchovali písemný záznam hesla.
Změna hesla
1.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Option Settings 1“ a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
3.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Power On Password“ a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
z Poté se zobrazí dialogové okno s výzvou k zadání aktuálního hesla.
4.
Zadejte aktuální heslo.
z Pokud je projektor stále chráněn výchozím heslem z výroby, zadejte ho stiskem následující
tlačítkové sekvence.
[INPUT] [AUTO] [BLANK] [FREEZE] [S] [T] [W] [X]
5.
Po zadání aktuálního hesla stiskněte tlačítko [ENTER].
z Poté se zobrazí stránka nastavení Power On Password.
6.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Change Password“ a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
z Zobrazí se dialogové okno s výzvou k zadání nového hesla.
7.
Zadejte tlačítkovou sekvenci v délce do osmi stisknutí.
z V tlačítkové sekvenci hesla můžete použít kterékoli z následujících tlačítek.
[INPUT], [AUTO], [BLANK], [FREEZE], [VOLUME], [COLOR MODE], [D-ZOOM +],
[D-ZOOM –], [KEYSTONE +], [KEYSTONE –], [MENU], [POINTER], [O], [f], [Z], [S], [T],
[W], [X], [FUNC]
8.
Po zadání nového hesla stiskněte tlačítko [ENTER].
z Zobrazí se dialogové okno s výzvou k opakovanému zadání nového hesla.
9.
Zadejte stejnou sekvenci tlačítek jako v kroku 7 a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
z Zpráva „Your new password has been registered.“ oznamuje, že heslo bylo změněno.
Stiskněte tlačítko [ESC].
z Pokud se heslo, které jste zadali v tomto kroku, liší od hesla zadaného v kroku 7, zobrazí se
zpráva „The password you input is wrong.“. Stiskem tlačítka [ESC] se vraťte na krok 7.
24
Zapnutí a vypnutí funkce Ochrana heslem
1.
Podle pokynů 1 až 5 odstavce „Změna hesla“ na straně 24 vyvolejte stránku
k nastavení Power On Password.
z Současně si ověřte, zda je na stránce nastavení hesla při zapnutí vybrána položka „Power On
Password“.
2.
K volbě stavu „On“ nebo „Off“ použijte tlačítka [W] a [X].
z Při změně nastavení hesla při zapnutí z „Off“ na „On“ se objeví níže vyobrazené dialogové
okno pro potvrzení.
Pokud chcete potvrdit, že chcete zapnout ochranu heslem při zapnutí, stiskněte tlačítko
[ENTER]. Chcete-li ukončit dialogové okno beze změny, stiskněte [ESC].
3.
Po dokončení opusťte nabídku nastavení tlačítkem [MENU].
Zadání hesla při zapnutí projektoru
Když zapnete projektor během aktivace funkce Ochrana heslem, na projekční ploše se zobrazí
dialogové okno pro zadání hesla. Všechny funkce projektoru budou dostupné až po zadání správného
hesla a stisku tlačítka [ENTER].
25
Obnovení výchozích hodnot nastavení projektoru
z výroby
Postup v této kapitole můžete použít, chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení z výroby u konkrétní
hlavní nabídky nebo u všech položek nabídky nastavení.
Obnovení výchozích hodnot nastavení z výroby u všech nastavení
v konkrétní hlavní nabídce
1.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2.
Tlačítky [T] a [S] vyvolejte hlavní nabídku, jejíž výchozí hodnoty nastavení
chcete obnovit.
z Můžete vybrat Image Adjustment 1, Image Adjustment 2, Volume Adjustment, Screen Settings,
Input Settings, Option Settings 1 nebo Option Settings 2.
3.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
4.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Restore Menu Defaults“.
5.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
z Poté se zobrazí stránka pro potvrzení, jako na vyobrazení dole.
6.
Tlačítkem [S] vyberte položku „Yes“.
7.
Chcete-li obnovit počáteční výchozí hodnoty nastavení hlavní nabídky, stiskněte
tlačítko [ENTER].
z Chcete-li operaci ukončit bez provedení změny, místo [ENTER] stiskněte [ESC].
8.
Po dokončení opusťte nabídku nastavení tlačítkem [MENU].
z Pokud v kroku 2 vyberete položku Option Settings 1, výchozí nastavení jazyka a hesla z výroby
se neobnoví.
z Podrobnosti o tom, jak se nastavení výše uvedeným postupem inicializuje, naleznete
vysvětleno v odstavcích „Obsah nabídky nastavení“ na straně 28.
26
Obnovení výchozích hodnot nastavení z výroby u všech položek nabídky
nastavení
1.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2.
Tlačítkem [T] vyberte položku „Restore All Defaults“ a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
3.
Až si ověříte, že je vybrána vedlejší nabídka „Restore All Defaults“, stiskněte
tlačítko [ENTER].
z Zobrazí se potvrzující zpráva s dotazem, zda chcete všechna nastavení inicializovat.
4.
Tlačítkem [S] vyberte položku „Yes“.
5.
Chcete-li obnovit výchozí hodnoty všech položek nabídky nastavení, stiskněte
tlačítko [ENTER].
z Tímto způsobem se obnoví výchozí hodnoty všech položek nabídky nastavení s výjimkou
položek Jazyk, Provozní doba zdroje světla, Provozní doba jednotky a nastavení hesla.
z Chcete-li operaci ukončit bez provedení změny, místo [ENTER] stiskněte [ESC].
6.
Po dokončení opusťte nabídku nastavení tlačítkem [MENU].
27
Obsah nabídky nastavení
Tato kapitola obsahuje tabulky s podrobným vysvětlením všech položek obsažených v nabídce
nastavení. Vysvětluje typ údajů, které se vyskytují v každém sloupci tabulek.
Název nastavení: Tento sloupec znázorňuje názvy nastavení tak, jak se objevují ve vedlejší nabídce.
Vstup: Tento sloupec znázorňuje vstupní zdroj, pro který je podporováno každé nastavení.
Názvy vstupních zdrojů jsou uváděny v těchto zkratkách:
R : vstup RGB
C : komponentní videovstup
V : vstup Video nebo S-video
H : vstup HDMI (PC)
D : vstup HDMI (DTV)
U : vstup USB (pouze modely vybavené portem USB)
Písmeno N označuje, že nastavení lze konfigurovat bez vstupního signálu.
Jednotka nastavení: Jednotka nastavení uvádí, jak se nastavení ukládá.
Údaj „Podle zdroje“ v tomto sloupci znamená, že pro každý samostatný vstupní
zdroj lze uložit samostatné nastavení.
Údaj „Samostatně“ v tomto sloupci znamená, že se uloží a použije jediné
nastavení bez ohledu na vstupní zdroj.
Popis: Tento sloupec uvádí podrobnosti o nastavení položky a jak ho vybrat. Počáteční výchozí
nastavení je označeno hvězdičkou (*).
Hlavní nabídka Image Adjustment 1
Název
nastavení
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
Brightness
RCVHDU
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení jasu promítaného obrazu.
Vyšší hodnota znamená vyšší jas.
Contrast
RCVHDU
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení kontrastu promítaného
obrazu.
Vyšší hodnota znamená silnější kontrast.
Sharpness
V
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení ostrosti obrysů
promítaného obrazu. Při vyšší hodnotě je obraz ostřejší, při nižší
hodnotě je obraz měkčí.
Saturation
V
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení sytosti barev promítaného
obrazu. Vyšší hodnota zvyšuje sytost barev.
Tint
V
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení odstínu promítaného
obrazu.
Při vyšší hodnotě má celý obraz namodralý odstín, při nižší hodnotě
má celý obraz odstín načervenalý. Nastavení se vztahuje pouze na
signály NTSC nebo NTSC4.43.
28
Název
nastavení
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
Color Mode
RCVHDU
Podle zdroje Podle obrazového obsahu a podmínek projekce si můžete vybrat
mezi nejrůznějšími režimy barev.
Standard:
Nastavení použijte, pokud chcete zvýraznit barvy své prezentace.
Graphics:
Nastavení použijte, pokud chcete, aby fotografie a grafika
vypadaly přirozeně.
Theater:
Nastavení zvýrazní tmavé úseky vašich obrázků.
Blackboard:
Nastavení použijte ke snadnějšímu sledování projekce na černou
tabuli.
Game:
Toto nastavení použijte k optimalizaci barevného tónu a jasu.
Color Balance
RCVHDU
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení poměru barev
promítaného obrazu.
Preset:
K dispozici jsou tři přednastavené poměry barev: Warm, Normal*,
Cold.
Color:
Můžete upravit intenzitu červené, zelené a modré barvy v rozsahu
–50 až +50. Intenzita barvy se spolu s hodnotou nastavení
zvyšuje. Nastavení barev lze individuálně upravit, pouze pokud
bylo pro parametr „Preset“ použito nastavení „Normal“.
Eco Off Mode
RCVHDU
Samostatně
Restore Menu
Defaults
RCVHDU
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k obnovení počátečních výchozích
hodnot nastavení všech položek vedlejší nabídky v hlavní nabídce
Image Adjustment 1.
z Pokud obnovení výchozích hodnot nabídky proběhne v době, kdy
není přítomen žádný vstupní signál, budou obnoveny výchozí
hodnoty pro právě zvolený vstupní zdroj.
Pokud pro položku „Option Settings 1 J Eco Mode“ použijete
nastavení „Off“, můžete si vybrat mezi těmito režimy projekce:
Bright:
Upřednostňuje se jas.
Normal:
Lehce se potlačí jas a upřednostní se poměr barev.
29
Hlavní nabídka Image Adjustment 2
Název
nastavení
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
Vertical
Position
RCV
Podle typu
signálu
Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení vertikální polohy obrazu
vstupního zdroje na projekční ploše.
Horizontal
Position
RCV
Podle typu
signálu
Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení horizontální polohy
obrazu vstupního zdroje na projekční ploše.
Frequency
R
Podle typu
signálu
Pokud se při volbě vstupního zdroje RGB na promítaném obrazu
objeví svislé pruhy, znamená to, že nastavení kmitočtu není správné.
V tomto případě použijte toto nastavení a kmitočet upravte ručně.
Pokud se při ručním nastavení kmitočtu z nějakého důvodu
stane, že obrazový vstup z počítače z projekce zmizí, můžete
stiskem tlačítka [AUTO] spustit automatické nastavení, při
kterém by se měl obraz znovu objevit.
Phase
R
Podle typu
signálu
Restore Menu
Defaults
RCV
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k obnovení počátečních výchozích
hodnot nastavení všech položek vedlejší nabídky v hlavní nabídce
Image Adjustment 2.
z Obnovením výchozích hodnot se obnoví výchozí hodnoty pouze
pro aktuální typ signálu (XGA/60 Hz, SXGA/60 Hz, atd.).
Pokud se při volbě vstupního zdroje RGB na promítaném obrazu
objeví chvění, znamená to, že nastavení fáze není správné. V tomto
případě použijte toto nastavení a fázi upravte ručně.
O nastavení „Podle typu signálu“
U položek, které mají v tabulce ve sloupci „Jednotka nastavení“ uvedeno „Podle typu signálu“, se
nastavení ukládá pro specifický typ signálu (XGA/60 Hz, SXGA/60 Hz, apod.), který je přiváděn na
vstup během nastavování, a ne pro specifický vstupní zdroj.
Hlavní nabídka Volume Adjustment
Název
nastavení
D
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
Volume
R C V H D U N Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení úrovně hlasitosti
reproduktoru projektoru nebo konektoru AUDIO OUT.
z Pokud změna tohoto nastavení proběhne v době, kdy není
přítomen žádný vstupní signál, dojde ke změně hlasitosti právě
zvoleného vstupního zdroje.
Restore Menu
Defaults
R C V H D U N Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k obnovení počátečního výchozího
nastavení hlasitosti.
z Pokud obnovení výchozích hodnot nabídky proběhne v době, kdy
není přítomen žádný vstupní signál, budou obnoveny výchozí
hodnoty pro právě zvolený vstupní zdroj.
30
Hlavní nabídka Screen Settings
Název
nastavení
Vstup
Jednotka
nastavení
Keystone
Correction
R C V H D U N Samostatně
Aspect Ratio
RCVHD
Popis
Tuto vedlejší nabídku použijte ke korekci lichoběžníkového zkreslení
promítaného obrazu.
Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k nastavení poměru stran
promítaného obrazu.
Vstupní zdroj: RGB nebo HDMI (PC)
Normal*:
Promítání v maximální možné velikosti se zachováním poměru
stran vstupního signálu.
Full:
Promítání v maximální možné velikosti, kterou projektor umožní,
dosažené zvětšením nebo zmenšením vstupního signálu.
4:3 (pouze modely XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255):
Bez ohledu na poměr stran vstupního signálu je velikost obrazu
pro projekci vždy upravena na poměr stran 4:3.
True (pouze modely XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255):
Vstupní signál se promítá ve skutečné velikosti (jeden vstupní
pixel se rovná jednomu pixelu na výstupu projektoru) ve středu
projekční plochy. Pokud rozlišení vstupního signálu překračuje
výstupní rozlišení projektoru, přebytek se ořízne.
Vstupní zdroj: Video, S-video, komponentní
signál nebo HDMI (DTV)
Normal*:
Promítání v maximální možné velikosti se zachováním poměru
stran vstupního signálu.
16:9 :
Toto nastavení určuje poměr stran 16:9, což je stejný poměr jako
se používá u filmového plátna, televizoru s vysokým rozlišením
apod. Při použití tohoto nastavení u vstupního signálu s poměrem
16:9, který byl zúžen na poměr 4:3, se obraz zobrazí ve svém
normálním poměru 16:9.
4:3 (pouze modely XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255):
Bez ohledu na poměr stran vstupního signálu je velikost obrazu
pro projekci vždy upravena na poměr stran 4:3.
Letter Box (pouze modely XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255):
Při tomto nastavení se velikost ve středu obrazu změní ve
vodorovném směru na 1280 bodů a ve svislém směru na 800
bodů, se zachováním poměru stran vstupního signálu.
z Pokud se při projekci vstupního signálu RGB s rozlišením
nižším než SVGA použije nastavení poměru stran „True“,
velikost obrazu se zvětší na SVGA.
z Podrobnosti o podmínkách zobrazení projekční plochy při
různém nastavení poměru stran naleznete v kapitole
„Nastavení poměru stran a promítaný obraz“ (strana 48).
Mějte na paměti, že při zvětšení nebo zmenšení velikosti
obrazu při komerčním využití nebo veřejných prezentacích
může dojít k porušení zákonem chráněných autorských práv
držitele autorských práv originálního materiálu.
D
31
Název
nastavení
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
Projection
Mode
R C V H D U N Samostatně
Pomocí této vedlejší nabídky určete, zda bude projekce probíhat
před projekční plochou nebo za ní.
Front*:
Vyberte při projekci před projekční plochou.
Rear:
Vyberte při projekci za projekční plochou. Toto nastavení převrátí
promítaný obraz vodorovně.
Ceiling Mount
R C V H D U N Samostatně
Tuto vedlejší nabídku použijte ke konfiguraci projektoru v případech,
kdy je nainstalován vzhůru nohama.
On:
Převrátí promítaný obraz vodorovně a svisle.
Off*:
Projekce normálního obrazu.
Startup Screen R C V H D U N Samostatně
Pomocí této vedlejší nabídky určete, zda se bude při zapnutí
projektoru zobrazovat úvodní obrazovka.
Logo:
Tuto možnost vyberte, pokud se má při spuštění zahájit projekce
interního loga projektoru.
None*:
Tuto možnost vyberte, pokud nechcete spouštět úvodní
obrazovku.
No Signal
Screen
R C V H D U N Samostatně
Pomocí této vedlejší nabídky určete, co se má promítat, pokud na
vstupu projektoru nebude žádný signál.
Blue*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li použít modrou projekční plochu.
Black:
Tuto možnost vyberte, chcete-li použít černou projekční plochu.
Logo:
Tuto možnost vyberte, pokud se má zahájit projekce interního
loga projektoru.
Blank Screen
R C V H D U N Samostatně
Pomocí této vedlejší nabídky určete, co se má promítat po stisku
tlačítka [BLANK].
Blue:
Tuto možnost vyberte, chcete-li použít modrou projekční plochu.
Black*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li použít černou projekční plochu.
Logo:
Tuto možnost vyberte, pokud se má zahájit projekce interního
loga projektoru.
Restore Menu
Defaults
R C V H D U N Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k obnovení počátečních výchozích
hodnot nastavení všech položek vedlejší nabídky v hlavní nabídce
Screen Settings.
z Pokud obnovení výchozích hodnot nabídky proběhne v době, kdy
není přítomen žádný vstupní signál, budou obnoveny výchozí
hodnoty pro právě zvolený vstupní zdroj.
z Pamatujte si, že u nastavení „Keystone Correction“, „Projection
Mode“, „Ceiling Mount“, „Startup Screen“, „No Signal Screen“
a „Blank Screen“ se vždy obnoví jejich počáteční výchozí hodnoty,
bez ohledu na právě zvolený vstupní zdroj.
32
Hlavní nabídka Input Settings
Název
nastavení
COMPUTER
Terminal
Vstup
RC
Jednotka
nastavení
N Samostatně
Popis
Tuto vedlejší nabídku použijte k ručnímu upřesnění typu signálu
přiváděného ze vstupního konektoru COMPUTER IN.
Auto*:
Signál ze vstupního konektoru COMPUTER IN se detekuje
automaticky a podle něj se nakonfiguruje příslušný vstupní
protokol.
RGB:
Tuto možnost vyberte, pokud je do vstupního konektoru
COMPUTER IN připojen počítač. Podrobnosti o připojení počítače
naleznete v kapitole „Připojení projektoru k počítači“ v dokumentu
„Průvodce nastavením“.
Component:
Toto nastavení vyberte, pokud je do vstupního konektoru
projektoru COMPUTER IN připojen běžně prodávaným
komponentním videokabelem komponentní videovýstup
videozařízení. Podrobnosti o připojení nalezne v kapitole
„Připojení k videozařízení“ (strana 43).
Pokud je projektor ve vstupním režimu 3D, nastavení této
položky nelze změnit. Podrobnosti naleznete v odstavci
„Vstupní režim 3D“ na straně 11.
Video Signal /
S-Video Signal
V
N Samostatně
Tuto vedlejší nabídku použijte k ručnímu upřesnění typu signálu
přiváděného ze vstupního konektoru VIDEO nebo S-VIDEO.
Auto*:
Toto nastavení vyberte, pokud chcete, aby projektor přepínal
systém videosignálu automaticky, podle vstupního signálu
z videozařízení připojeného do vstupního konektoru VIDEO nebo
S-VIDEO.
NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM:
Každé nastavení vybere odpovídající videosystém. Toto
nastavení použijte, pokud chcete pro vstupní konektor VIDEO
nebo S-VIDEO specifikovat pouze jediný videosignál.
Signal Name
Indicator
R C V H D U N Samostatně
Pomocí této vedlejší nabídky určete, zda se má v promítaném
obrazu zobrazovat název právě zvoleného zdroje signálu.
On*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li v promítaném obrazu zapnout
zobrazení názvu právě zvoleného zdroje signálu.
Off:
Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazení názvu zdroje signálu
vypnout.
Restore Menu
Defaults
R C V H D U N Podle zdroje Tuto vedlejší nabídku použijte k obnovení počátečních výchozích
hodnot nastavení všech položek vedlejší nabídky v hlavní nabídce
Input Settings.
z Pokud obnovení výchozích hodnot nabídky proběhne v době, kdy
není přítomen žádný vstupní signál, budou obnoveny výchozí
hodnoty pro právě zvolený vstupní zdroj.
z Pamatujte si, že u položky „Signal Name Indicator“ se vždy obnoví
její počáteční výchozí nastavení, bez ohledu na právě zvolený
zdroj vstupního signálu.
33
Hlavní nabídka Option Settings 1
Název
nastavení
Vstup
Jednotka
nastavení
Auto Keystone R C V H D U N Samostatně
Correction
Auto Adjust
R
Eco Mode
R C V H D U N Samostatně
Popis
Tuto vedlejší nabídku použijte k zapnutí nebo vypnutí automatické
korekce lichoběžníkového zkreslení.
On*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li zapnout automatickou korekci
lichoběžníkového zkreslení.
Off:
Tuto možnost vyberte, chcete-li automatickou korekci
lichoběžníkového zkreslení vypnout.
N Podle zdroje Pomocí této vedlejší nabídky určete, zda má projektor zjišťovat typ
vstupního signálu RGB (rozlišení, kmitočet) a podle něj
odpovídajícím způsobem upravit promítaný obraz (automatické
nastavení).
1*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li zapnout automatické nastavení.
2:
Tuto možnost vyberte, chcete-li zapnout automatické nastavení,
když projekce signálu 1360 × 768 nebo 1400 × 1050 neprobíhá
správně.
3:
Tuto možnost vyberte, chcete-li zapnout automatické nastavení,
když projekce signálu 1366 × 768 neprobíhá správně.
Off:
Tuto možnost vyberte, chcete-li automatické nastavení vypnout.
Auto Power Off R C V H D U N Samostatně
Viz odstavec „Režim Eco (Snížení spotřeby, Snížení hluku)“
(strana 18).
Funkce Automatické vypnutí vám umožní nastavit dobu činnosti
projektoru a povolenou dobu nečinnosti vstupního signálu před
automatickým vypnutím napájení projektoru. Pokud chcete, lze
funkci Automatické vypnutí zakázat.
5 min, 10 min*, 15 min, 20 min, 30 min:
Časový interval před spuštěním funkce Automatické vypnutí.
Off:
Funkce Automatické vypnutí je zakázána.
(Pro uživatele modelů vybavených portem USB)
Funkce Automatické vypnutí bude při kterékoli z následujících
operací zakázána.
– Při projekci výchozí stránky prohlížeče
– Při projekci stránky pohotovostního režimu bezdrátového
přenosu
– Při bezdrátovém síťovém připojení mezi projektorem
a počítačem nebo jiným terminálem
D
Power On
Password
R C V H D U N Samostatně
Projektor lze nakonfigurovat tak, aby před povolením operace bylo
nutno zadat heslo. Podrobnosti naleznete v odstavci „Ochrana
projektoru heslem“ na straně 23.
Direct Power
On
R C V H D U N Samostatně
Tuto vedlejší nabídku použijte k aktivaci nebo deaktivaci funkce
Přímé zapnutí. Viz kapitola „Přímé zapnutí“ na straně 22.
On:
Tuto možnost vyberte, chcete-li aktivovat funkci Přímé zapnutí.
Off*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li funkci Přímé zapnutí deaktivovat.
34
Název
nastavení
Language
Vstup
Jednotka
nastavení
R C V H D U N Samostatně
Popis
Tuto vedlejší nabídku použijte ke specifikaci jazyka používané pro
zprávy, nabídky nastavení apod.
angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština /
švédština / portugalština / turečtina / ruština /
zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / japonština
(pro uživatele modelů vybavených portem USB)
Pokud jste jako jazyk projektoru zvolili portugalštinu, turečtinu
nebo ruštinu a jako vstupní zdroj jste vybrali externí zařízení
připojené do portu USB, některé zprávy a nabídky se zobrazí
v angličtině.
Restore Menu
Defaults
R C V H D U N Samostatně
Tato vedlejší nabídka obnoví počáteční výchozí hodnoty nastavení
všech položek vedlejší nabídky v hlavní nabídce Option Settings 1.
z U nastavení jazyka a hesla se výchozí hodnoty z výroby
neobnoví.
z Položka „Auto Adjust“ se vrátí do svého počátečního výchozího
stavu pouze při volbě vstupního zdroje RGB. U všech ostatních
položek se jejich počáteční výchozí nastavení obnoví bez ohledu
na právě zvolený zdroj vstupního signálu.
Hlavní nabídka Option Settings 2
Název
nastavení
Pointer
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
R C V H D U N Samostatně
Pomocí této vedlejší nabídky určete typ ukazatele, který se objeví po
stisku tlačítka [POINTER] jako první.
Plug and Play R C V H D U N Samostatně
(pouze modely
vybavené
portem USB)
Tuto vedlejší nabídku použijte k aktivaci nebo deaktivaci systému
„Plug and Play“.
On*:
Tuto možnost vyberte, chcete-li aktivovat systém „Plug and Play“.
To umožní, aby projektor rozpoznal připojené externí zařízení
USB a automaticky ho přepnul jako vstupní zdroj.
Off:
Tuto možnost vyberte, chcete-li systém „Plug and Play“
deaktivovat.
z Podrobnosti o systému „Plug and Play“ naleznete
v dokumentu „Průvodce funkcemi USB“ na přiloženém
disku CD-ROM.
z Pokud je projektor ve vstupním režimu 3D, systém „Plug
and Play“ je bez ohledu na nastavení této položky zakázán.
Podrobnosti naleznete v odstavci „Vstupní režim 3D“ na
straně 11.
Audio Out
D
R C V H D U N Samostatně
Položka určuje, zda bude vstupní audiosignál vyzařován
reproduktorem projektoru nebo přenesen do linkového výstupu.
Speaker*:
Vstupní audiosignál bude vyzařován reproduktorem projektoru.
Line:
Vstupní audiosignál bude k dispozici na výstupním konektoru
AUDIO OUT.
35
Název
nastavení
High Altitude
Vstup
Jednotka
nastavení
R C V H D U N Samostatně
Popis
Tato vedlejší nabídka slouží k zapnutí nebo vypnutí zvýšené
rychlosti ventilátoru podle nadmořské výšky, v níž projektor
používáte.
On:
Toto nastavení vyberte, pokud používáte projektor ve vyšší
nadmořské výšce (1 500 až 3 000 metrů nad mořem), kde je řídký
vzduch. Toto nastavení zvyšuje účinnost chlazení.
Off*:
Toto nastavení vyberte v běžné nadmořské výšce (do 1 500
metrů).
Projektor nepoužívejte v oblastech s nadmořskou výškou nad
3 000 metrů nad mořem.
Restore Menu
Defaults
D
R C V H D U N Samostatně
Tato vedlejší nabídka obnoví počáteční výchozí hodnoty nastavení
všech položek vedlejší nabídky v hlavní nabídce Option Settings 2.
36
Hlavní nabídka Wired LAN Settings
(pouze modely vybavené portem USB)
Název
nastavení
Remote on
Vstup
Jednotka
nastavení
R C V H D U N Samostatně
Popis
Nastavení určuje, zda lze projektor v pohotovostním režimu
(vypnutý, ale s připojeným napájením) zapnout prostřednictvím
kabelové sítě LAN.
Enable:
Zapnutí je povoleno.
Disable*:
Zapnutí je zakázáno.
Při provedení operace „Initialize Network Settings“ nebo
„Restore All Defaults“ pomocí nabídky nastavení se toto
nastavení změní na „Disable“. Pokud projektor ovládáte
prostřednictvím kabelové sítě LAN, po inicializaci
nezapomeňte nastavení změnit zpět na „Enable“.
PJLink
authentication
R C V H D U N Samostatně
Wired LAN info R C V H D U N Samostatně
Povolí a zakáže funkci Ověřování připojení PJLink.
Enable*:
Ověřování připojení PJLink je povoleno.
Disable:
Ověřování připojení PJLink je zakázáno.
Zobrazení základních informací.
Projector name:
Aktuálně přiřazený název projektoru.
MAC Address:
Fixní adresa MAC přiřazená každému jednotlivému projektoru.
IP Address:
Aktuální IP adresa projektoru.
DHCP:
Stav aktuálního nastavení DHCP projektoru („Auto“ nebo
„Disable“).
Název projektoru, IP adresu a nastavení DHCP lze konfigurovat na
stránce Správa systému, kterou lze otevřít na počítači připojeném
k projektoru pomocí sítě LAN. Podrobnější informace naleznete
v dokumentu „Průvodce bezdrátovými funkcemi“ na přiloženém
disku CD-ROM.
Initialize
Network
Settings
R C V H D U N Samostatně
Obnoví se počáteční výchozí hodnoty všech nastavení projektoru
(všechna nastavení na stránce Správa systému).
Podrobnosti o nastavení stránky správy systému naleznete
v kapitole „Nastavení stránky Správa systému“ v dokumentu
„Průvodce bezdrátovými funkcemi“ na disku CD-ROM, který se
dodává k projektoru.
Hlavní nabídka USB Settings
(pouze modely vybavené portem USB)
Hlavní nabídka USB Settings je dostupná pouze tehdy, jestliže je do portu USB připojeno externí
zařízení. Podrobnosti naleznete v dokumentech „Průvodce funkcemi USB“ a „Průvodce bezdrátovými
funkcemi“ na přiloženém disku CD-ROM.
D
37
Hlavní nabídka Operational Info
Název
nastavení
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
Input Signal
R C V H D U N Podle zdroje Tato položka vedlejší nabídky znázorňuje právě zvolený vstupní
signál (RGB, komponentní signál, Video, S-Video, HDMI (PC) nebo
HDMI (DTV)). Pokud není žádný vstupní signál k dispozici, zobrazí
se „- - - -“.
Signal Name
RCVHDU
Podle zdroje Tato položka vedlejší nabídky znázorňuje název signálu na vstupu
projektoru. Podrobnosti o názvech signálu naleznete v odstavci
„Název signálu“ v kapitole „Podporované signály“ (strana 50).
Resolution
R
Podle zdroje Tato položka vedlejší nabídky se objevuje pouze u vstupního
signálu RGB. Uvádí počet vertikálních a horizontálních pixelů
rozlišení vstupního signálu RGB nebo HDMI (PC).
Horizontal
Frequency
RCVHD
Podle zdroje Tato položka vedlejší nabídky uvádí horizontální kmitočet vstupního
signálu.
Vertical
Frequency
RCVHD
Podle zdroje Tato položka vedlejší nabídky uvádí vertikální kmitočet vstupního
signálu.
Scan System
RC
Podle zdroje Tato položka vedlejší nabídky se objevuje pouze tehdy, když je na
vstupu signál RGB, komponentní signál, HDMI (PC), nebo
HDMI (DTV). Uvádí systém skenování vstupního signálu. Pro
vstupní signál RGB nebo HDMI (PC) se používá systém skenování
prokládaný nebo neprokládaný, pro signál HDMI (DTV) se používá
systém prokládaný nebo progresivní.
Light Time
R C V H D U N Samostatně
H
HD
Tato položka vedlejší nabídky uvádí celkový počet provozních hodin
jednotky světelného zdroje do současnosti.
Hlavní nabídka Restore All Defaults
Název
nastavení
D
Vstup
Jednotka
nastavení
Popis
Unit Operating
Time
R C V H D U N Samostatně
Tato položka vedlejší nabídky uvádí celkovou provozní dobu
jednotky. Tento časový údaj nelze vynulovat.
Restore All
Defaults
R C V H D U N Samostatně
Tato vedlejší nabídka obnoví počáteční výchozí hodnoty nastavení
všech položek vedlejší nabídky ve všech hlavních nabídkách.
Operaci lze uskutečnit bez ohledu na právě zvolený zdroj vstupního
signálu a bez ohledu na to, zda je na vstupu přítomen signál či
nikoli. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v odstavci „Obnovení
výchozích hodnot nastavení z výroby u všech položek nabídky
nastavení“ na straně 27.
38
Čištění projektoru
Pravidelně čistěte vnější části projektoru, objektiv, nasávací otvory, odvětrávací otvory a přívody
vzduchu.
Před čištění nezapomeňte projektor vypnout a odpojit od síťové zásuvky. Ujistěte se, že úplně
vychladnul.
Čištění povrchu projektoru
Vnější části projektoru otírejte měkkou tkaninou navlhčenou slabým roztokem vody a neutrálního
čisticího prostředku. Před setřením nezapomeňte z tkaniny vyždímat nadbytečnou vodu.
K čištění nikdy nepoužívejte benzín, alkohol, ředidlo nebo jiný těkavý prostředek.
Čištění objektivu
Objektiv pečlivě otřete běžně prodávanou tkaninou nebo papírem na čištění optiky, např. na čištění
brýlí nebo fotografických objektivů. Objektiv nečistěte nepřiměřenou silou a dávejte pozor, abyste ho
nepoškodili.
Čištění nasávacích, odvětrávací otvorů a ventilačních
přívodů vzduchu
Kolem nasávacích otvorů se obvykle hromadí prach a špína. Proto byste měli k pravidelnému čištění
nashromážděného prachu a špíny používat vysavač (viz vyobrazení).
z Při dalším používání projektoru s nashromážděným prachem v okolí nasávacích otvorů může
dojít k přehřátí vnitřních součástí a následně k závadě.
z Za určitých provozních podmínek se může prach a špína nashromáždit i kolem odvětrávacích
otvorů a ventilačních přívodů vzduchu. V tomto případě použijte k jejich vyčištění stejný
postup, jako je popsaný výše.
39
Indikace chyb a varovná hlášení
Varovná hlášení a indikátory vás informují o tom, jaký je problém, když se vyskytne závada projektoru.
Když se objeví chyba, před odpojením síťového kabelu vyčkejte na zastavení ventilátoru. Pokud síťový
kabel odpojíte a ventilátor je dosud v činnosti, při znovu zapojení síťového kabelu může dojít k závadě.
Indikátor/Chybová zpráva
POWER
: Zelená svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: –
Zpráva
: Internal temperature is too
high. Check projector air
vents for blockage.
POWER
: Žlutá bliká J
Žlutá svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: –
Zpráva
: Internal temperature is too
high. The projector will
turn off.
POWER
: Žlutá bliká J
Červená svítí trvale
LIGHT
: Červená svítí trvale
TEMP
: Červená svítí trvale
Zpráva
: There is a problem with
the fan. The projector will
turn off.
POWER
: Žlutá bliká J
Červená svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: Červená svítí trvale
Zpráva
: A system problem has
occurred. The projector
will turn off.
Popis a požadovaná akce
Vnitřní teplota projektoru je velmi vysoká. Tlačítkem [ESC] odstraňte
varovnou zprávu a proveďte tyto kroky:
1 Ověřte si, zda nejsou nasávací, odvětrávací otvory a ventilační přívody
vzduchu zablokovány a ujistěte se, že je kolem projektoru dostatek
volného místa. Viz kapitola „Pokyny k nastavení“ v dokumentu
„Průvodce nastavením“.
2 Pokud je kolem nasávacích a odvětrávacích otvorů nebo ventilačních
přívodů vzduchu nashromážděn prach, projektor vypněte a prach
odstraňte. Viz odstavec „Čištění projektoru“ (strana 39).
Napájení se kvůli vnitřnímu přehřátí automaticky vypnulo. Proveďte
následující kroky:
1 Ověřte si, zda nejsou nasávací, odvětrávací otvory a ventilační přívody
vzduchu zablokovány a ujistěte se, že je kolem projektoru dostatek
volného místa. Viz kapitola „Pokyny k nastavení“ v dokumentu
„Průvodce nastavením“.
2 Pokud je kolem nasávacích a odvětrávacích otvorů nebo ventilačních
přívodů vzduchu nashromážděn prach, odstraňte ho. Viz odstavec
„Čištění projektoru“ (strana 39).
Pokud není s ventilačními otvory projektoru žádný problém, ověřte si, že
indikátor POWER/STANDBY svítí žlutě (nebliká) a poté znovu zapněte
napájení. Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte
svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Napájení se kvůli problému s ventilátorem automaticky vypnulo. Ověřte si,
zda indikátor POWER/STANDBY svítí červeně (nebliká) a ventilátor se
zastavil. Po kontrole indikátoru POWER/STANDBY odpojte síťový kabel
od projektoru a vyčkejte, až všechny indikátory projektoru zhasnou. Poté
znovu zapojte síťový kabel a projektor opět zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Napájení se kvůli problému se systémem automaticky vypnulo. Až si
ověříte, že indikátor POWER/STANDBY svítí červeně (nebliká), odpojte
síťový kabel od projektoru a vyčkejte, až všechny indikátory projektoru
zhasnou. Poté znovu zapojte síťový kabel a projektor opět zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
40
Indikátor/Chybová zpráva
POWER
: Zelená svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: –
Zpráva
: A system problem has
occurred. Normal
projection is not possible.
POWER
: Zelená svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: –
Zpráva
: There is some problem
with the system.
The audio function may
not operate correctly.
POWER
: Zelená svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: –
Zpráva
: Some problem occurred
with the USB port or LAN
terminal.
POWER
: Žlutá bliká J
Červená svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: Červená svítí trvale
Zpráva
: –
POWER
: Žlutá bliká J
Červená svítí trvale
LIGHT
: Červená bliká
(interval 0,5 sekundy)
TEMP
: Červená bliká
(interval 0,5 sekundy)
Zpráva
: –
POWER
: Žlutá bliká J
Červená svítí trvale
LIGHT
: Nesvítí ani červená bliká
TEMP
: Červená bliká
(interval 2 sekundy)
Zpráva
: –
Popis a požadovaná akce
Došlo k problému se systémem, což může způsobit problémy s některými
funkcemi. Vypněte projektor, odpojte od něj síťový kabel a vyčkejte, až
všechny indikátory projektoru zhasnou. Poté znovu zapojte síťový kabel
a projektor opět zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Tlačítkem [ESC] odstraňte varovnou zprávu.
Připojení USB nebo LAN bylo ukončeno kvůli problému s portem USB
nebo LAN. Chcete-li použít funkce USB nebo LAN, projektor vypněte
a znovu zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Tlačítkem [ESC] odstraňte varovnou zprávu.
Projektor se automaticky vypnul kvůli nějakému problému, který byl
způsoben pravděpodobně externím digitálním rušením nebo z jiného
důvodu. Ověřte si, zda indikátor POWER/STANDBY svítí červeně
(nebliká). Po kontrole indikátoru POWER/STANDBY odpojte síťový kabel
od projektoru a vyčkejte, až všechny indikátory projektoru zhasnou. Poté
znovu zapojte síťový kabel a projektor opět zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Projektor se automaticky vypnul, protože se jednotka světelného zdroje
vypnula nebo nezapnula. Až si ověříte, že indikátor POWER/STANDBY
svítí červeně (nebliká), odpojte síťový kabel. Malou chvíli vyčkejte a poté
kabel znovu zapojte a projektor znovu zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Napájení se kvůli poruše paměti projektoru vypnulo. Ověřte si, zda
indikátor POWER/STANDBY svítí červeně (nebliká). Po kontrole
indikátoru POWER/STANDBY odpojte síťový kabel od projektoru
a vyčkejte, až všechny indikátory projektoru zhasnou. Poté znovu zapojte
síťový kabel a projektor opět zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
41
Indikátor/Chybová zpráva
POWER
: Žlutá bliká J
Červená svítí trvale
LIGHT
: –
TEMP
: Žlutá bliká
(interval 1 sekunda)
Zpráva
: –
Popis a požadovaná akce
Napájení se automaticky vypnulo, protože je otevřen kryt jednotky
světelného zdroje. Proveďte následující kroky:
1 Až si ověříte, že indikátor POWER/STANDBY svítí červeně (nebliká),
odpojte od projektoru síťový kabel.
2 Zkontrolujte, zda je kryt jednotky světelného zdroje uzavřen.
3 Znovu zapojte síťový kabel a projektor opět zapněte.
Pokud se po zapnutí napájení objeví chyba znovu, kontaktujte svého
prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
42
Dodatek
Připojení k videozařízení
Projektor dokáže promítat obraz z kompozitního videovýstupu, výstupu S-Video nebo komponentního
videovýstupu připojeného videozařízení.
Před propojováním vždy vypněte projektor i videozařízení.
Připojení do kompozitního videovýstupu nebo výstupu S-Video
Projektor
Kabel S-video (běžně prodávaný)
Do konektoru S-VIDEO
Videozařízení
Do výstupu S-video
Do výstupu video/audio
Červená: Do konektoru
AUDIO IN R
Žlutá: Do konektoru VIDEO
Bílá: Do konektoru AUDIO IN L
Kabel video/audio s konektory cinch
(běžně prodávaný)
Všimněte si, že bez ohledu na to, zda je promítaný obraz přiveden na vstupní konektor projektoru
S-VIDEO nebo VIDEO, projektor přehrává zvuk přivedený na audiovstupy AUDIO IN L/R.
43
Připojení do komponentního videovýstupu
Projektor
Konektor COMPUTER IN
Konektor AUDIO IN
Videozařízení
Do audiovýstupu
Do komponentního
videovýstupu
Bílá
Červená
Stereo minikonektor Ù Audiokabel s konektory cinch
(běžně prodávaný)
Komponentní videokabel (běžně prodávaný)
z Komponentní videovýstup tvoří sada 3 konektorů: Y·Cb·Cr nebo Y·Pb·Pr. Nezapomeňte si ověřit,
zda se shodují barvy konektorů na komponentním videokabelu s barvami zdířek (zelená: Y;
modrá: Cb/Pb; červená: Cr/Pr).
z Pamatujte si, že je podporováno pouze připojení do analogového komponentního videovýstupu.
Připojení do digitálního výstupu není podporováno.
D
44
Připojení výstupu HDMI z videozařízení nebo
počítače do projektoru
Projektor podporuje projekci a výstup video a audiosignálu HDMI z počítače nebo videozařízení.
Před propojováním vždy vypněte projektor i počítač nebo videozařízení.
Projektor
Počítač nebo videozařízení
Port HDMI
Do konektoru výstupu HDMI
Kabel HDMI (běžně prodávaný)
z Budete si muset opatřit (běžně prodávaný) kabel HDMI s konektorem, který na jedné straně
odpovídá konektoru výstupního zařízení a na druhé straně odpovídá portu HDMI projektoru (zdířka
HDMI typu A).
z Informace o videosignálu HDMI podporovaném projektorem naleznete na straně 52.
z Projektor podporuje audiosignály HDMI, L-PCM 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz.
45
Dosah signálu dálkového ovladače
Při provádění operace na dálkovém ovladači namiřte ovladač na přijímač signálu dálkového ovladače
na zadní nebo přední straně projektoru. Následující vyobrazení znázorňuje dosah signálu dálkového
ovladače.
max. ± 30 stupňů
max. ± 30 stupňů
max. 5 metrů
max. 5 metrů
Přední strana
Zadní strana
5 až 30 stupňů
max. ± 30 stupňů
max. 5 metrů
max. 5 metrů
Dosah dálkového ovladače
Přípustná vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a projektorem je menší, pokud je mezi dálkovým
ovladačem a přijímačem signálu ostrý úhel.
Chcete-li zabránit vybití baterií, dálkový ovladač ukládejte tak, aby nedošlo k neúmyslnému stisku
jeho tlačítek.
46
Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy
v*
h*
Následující tabulka znázorňuje vztah mezi vzdáleností a velikostí promítaného obrazu.
Přibližná projekční vzdálenost
Velikost projekční plochy
XJ-M140/XJ-M145/
XJ-M150/XJ-M155
XJ-M240/XJ-M245/
XJ-M250/XJ-M255
Velikost
obrazu
Úhlopříčka
(cm)
Minimální
vzdálenost
(m)
Maximální
vzdálenost
(m)
v*
Minimální
vzdálenost
(m)
Maximální
vzdálenost
(m)
v*
(cm)
30
76
1,0
1,5
0
–
–
–
8
35
89
–
–
–
1,0
1,5
40
102
1,3
2,0
0
1,1
1,7
9
60
152
2,0
3,0
0
1,7
2,5
13
80
203
2,7
4,0
0
2,3
3,4
18
100
254
3,4
5,0
0
2,9
4,2
23
150
381
5,0
7,4
0
4,3
6,3
34
200
508
6,8
9,9
0
5,8
8,4
45
300
762
10,2
14,9
0
8,7
12,6
67
* v = Výška od spodního okraje projekční plochy ke středu objektivu.
Pamatujte si, že výše uvedené vzdálenosti slouží pouze pro referenci.
47
Nastavení poměru stran a promítaný obraz
Následující tabulky znázorňují způsob, jakým jsou na základě typu vstupního signálu a nastavení
poměru stran projektoru obrazy promítány.
XJ-M240/XJ-M245/XJ-M250/XJ-M255
Vstupní zdroj: RGB nebo HDMI (PC)
Vstupní signál
Normal
Full
4:3
True
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Vstupní zdroj: Video, S-Video, komponentní signál nebo HDMI (DTV)
Vstupní signál
Normal
16:9
Obraz formátu 4:3
Zúžený obraz
Obraz typu obálka
Obraz formátu 16:9
D
48
4:3
Letter Box
XJ-M140/XJ-M145/XJ-M150/XJ-M155
Vstupní zdroj: RGB nebo HDMI (PC)
Vstupní signál
Normal
Full
SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
WXGA (1280 × 800)
SXGA (1280 × 1024)
Vstupní zdroj: Video, S-Video, komponentní signál nebo HDMI (DTV)
Vstupní signál
Normal
16:9
Obraz formátu 4:3
Zúžený obraz
Obraz typu obálka
D
49
Podporované signály
I když je signál v tabulce uveden, není zaručeno, že bude možno zobrazit jeho obsah správně.
Signál RGB
VESA
Jiné
Název signálu
Rozlišení
Horizontální kmitočet
(kHz)
Vertikální kmitočet
(Hz)
640 × 480/60
640 × 480
31,5
60
640 × 480/72
640 × 480
37,9
73
640 × 480/75
640 × 480
37,5
75
640 × 480/85
640 × 480
43,3
85
800 × 600/56
800 × 600
35,2
56
800 × 600/60
800 × 600
37,9
60
800 × 600/72
800 × 600
48,1
72
800 × 600/75
800 × 600
46,9
75
800 × 600/85
800 × 600
53,7
85
1024 × 768/60
1024 × 768
48,4
60
1024 × 768/70
1024 × 768
56,5
70
1024 × 768/75
1024 × 768
60,0
75
1024 × 768/85
1024 × 768
68,7
85
1152 × 864/75
1152 × 864
67,5
75
1280 × 768/60
1280 × 768
47,8
60
1280 × 800/60
1280 × 800
49,7
60
1280 × 960/60
1280 × 960
60,0
60
1280 × 960/85
1280 × 960
85,9
85
1280 × 1024/60
1280 × 1024
64,0
60
1280 × 1024/75
1280 × 1024
80,0
75
1280 × 1024/85
1280 × 1024
91,1
85
1360 × 768/60*1
1360 × 768
47,7
60
1366 × 768/60*2
1366 × 768
47,7
60
1400 × 1050/A*1
1400 × 1050
65,3
60
1440 × 900/60
1440 × 900
55,9
60
1600 × 1200/60
1600 × 1200
75,0
60
1680 × 1050/60
1680 × 1050
65,3
60
1152 × 864/70
1152 × 864
64,0
70
1400 × 1050
64,0
60
1400 ×
1050/B*1
*1 Pokud projekce těchto signálů neprobíhá správně, změňte nastavení položky „Option Settings 1 J
Auto Adjust“ na „2“ (strana 34).
*2 Pokud projekce tohoto signálu neprobíhá správně, změňte nastavení položky „Option Settings 1 J
Auto Adjust“ na „3“ (strana 34).
50
Komponentní signál
HDTV
SDTV
Název signálu
Horizontální kmitočet
(kHz)
Vertikální kmitočet
(Hz)
1080p/50
56,3
50
1080p/60
67,5
60
720p/50
37,5
50
720p/60
45,0
60
1080i/50
28,1
50
1080i/60
33,7
60
576p/50
31,3
50
576i/50
16,6
50
480p/60
31,5
60
480i/60
15,7
60
Videosignál, signál S-Video
Název signálu
Horizontální kmitočet
(kHz)
Vertikální kmitočet
(Hz)
NTSC
15,7
60
NTSC4.43
15,7
60
PAL
15,6
50
PAL-M
15,7
60
PAL-N
15,6
50
PAL60
15,7
60
SECAM
15,6
50
51
Signál HDMI
Název signálu
Horizontální kmitočet
(kHz)
Vertikální kmitočet
(Hz)
640 × 480/60
31,5
60
800 × 600/60
37,9
60
1024 × 768/60
48,4
60
1280 × 768/60
47,8
60
1280 × 800/60
49,7
60
1280 × 960/60
60
60
1280 × 1024/60
64
60
1400 × 1050/60
65,3
60
SDTV (480p)
31,5
60
SDTV (576p)
31,25
50
HDTV (720p) (50)
37,5
50
HDTV (720p) (60)
45
60
HDTV (1080i) (50)
28,13
50
HDTV (1080i) (60)
33,75
60
HDTV (1080p) (50)
56,25
50
HDTV (1080p) (60)
67,5
60
Signály 3D (Vstupní režim 3D)
Název signálu
Signál RGB
Videosignál, signál S-Video
D
Horizontální kmitočet
(kHz)
Vertikální kmitočet
(Hz)
640 × 480/60
31,5
60
640 × 480/120
61,7
120
800 × 600/60
37,9
60
800 × 600/120
77,2
120
1024 × 768/60
48,4
60
1024 × 768/120
98,8
120
1280 × 768/60
47,8
60
1280 × 768/120
97,4
120
1280 × 800/60
49,7
60
1280 × 800/120
101,6
120
NTSC
15,7
60
52
Ovládání projektoru pomocí sítě LAN
(modely XJ-M145, XJ-M155, XJ-M245, XJ-M255)
Projektor lze ovládat počítačem nebo jiným externím zařízením – připojením zařízení do portu LAN
projektoru.
Podporovaná externí zařízení
Projektor podporuje všechny příkazy PJLink Class1 (Verze 1.00).
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Projektor podporuje příkazy ovladače Crestron Electronics a softwaru (RoomView®).
http://www.crestron.com/
Projektor podporuje zařízení AMX Device Discovery.
http://www.amx.com/
Informace o typech externích zařízení, které lze připojit k portu LAN a použít k ovládání projektoru,
a informace o ovládacích příkazech podporovaných každým externím zařízením, budou zveřejněny na
níže uvedené webové stránce společnosti CASIO, jakmile budou k disposici.
http://www.casio.com/support/
Ovládání projektoru z počítače
Pokud je projektor propojen s počítačem prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě, můžete
k přístupu na stránku Network Projection Control použít webový prohlížeč počítače.
Vytvoření spojení mezi projektorem a počítačem prostřednictvím kabelové
sítě LAN
1.
LAN port projektoru zapojte do rozbočovače LAN nebo jiného síťového zařízení,
ke kterému je připojen počítač.
Projektor
Rozbočovač LAN
Počítač
z V konfiguracích jako na obrázku musíte použít přímé kabely LAN. Pokud propojujete LAN port
projektoru přímo s portem LAN počítače, použijte křížový kabel LAN.
D
53
2.
Vyhledejte IP adresu projektoru.
z Při vyhledávání aktuální IP adresy projektoru postupujte takto.
1. Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2. Tlačítky [T] a [S] vyvolejte položku „Wired LAN settings“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Tlačítky [T] a [S] vyvolejte položku „Wired LAN info“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
3.
Na počítači spusťte webový prohlížeč.
4.
Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu projektoru a poté stiskněte
tlačítko [ENTER].
z Pokud je aktuální IP adresa projektoru například 192.168.100.10, musíte zadat:
„http://192.168.100.10“.
z Poté se zobrazí hlavní stránka projektoru: Správa systému.
z Informace o dalším postupu naleznete v kapitole „Ovládání projektoru pomocí síťových funkcí
Network Projection Control“ (strana 55).
V počátečním výchozím nastavení je projektor nakonfigurován tak, aby svou IP adresu získal ze
serveru DHCP automaticky. To znamená, že IP adresa bude při každém připojení projektoru
k síťovému prostředí DHCP přiřazena automaticky.
V závislosti na síťovému prostředí, k němuž jste připojeni, mohou nastat případy, kdy bude nutno
přiřadit IP adresu projektoru ručně. V těchto případech musíte nakonfigurovat síťové nastavení
projektoru.
Pokud nelze v prohlížeči zobrazit stránku Správa systému podle výše uvedeného postupu, může
to znamenat problém s nastavením sítě. Podrobnosti naleznete v dokumentu „Průvodce
bezdrátovými funkcemi“ na disku CD-ROM, který je přiložen k projektoru, a mezi projektorem
a počítačem vytvořte bezdrátové síťové připojení. Po konfiguraci síťového nastavení projektoru
zkuste výše uvedený postup zopakovat. Podrobnosti o síťovém nastavení projektoru naleznete
v kapitole „Konfigurace nastavení sítě a bezdrátového síťového připojení projektoru“
v dokumentu „Průvodce bezdrátovými funkcemi“.
D
54
Ovládání projektoru pomocí síťových funkcí Network Projection Control
1.
S ohledem na typ sítě LAN, který používáte, vyvolejte podle následujících
pokynů hlavní stránku projektoru Správa systému.
Připojení kabelové sítě LAN
: „Vytvoření spojení mezi projektorem a počítačem
prostřednictvím kabelové sítě LAN“ (strana 53)
Připojení bezdrátové sítě LAN : Krok 1 a 2 v kapitole „Přihlášení na stránku Správa systému
projektoru“ v dokumentu „Průvodce bezdrátovými funkcemi“ na
disku CD-ROM, který se dodává k projektoru
2.
Klikněte na položku „System Admin“. Do okna pro zadání hesla, které se zobrazí,
zadejte heslo.
z Počáteční výchozí heslo je „admin“.
3.
Klikněte na tlačítko [Login].
z Poté proběhne přihlášení na stránku Správa systému a zobrazí se stavové okno.
4.
Na levé straně okna klikněte na položku „Control panel“.
z Zobrazí se stránka Network Projection Control jako na vyobrazení.
z Níže uvedená tabulka vysvětluje stavové informace a ovládání projektoru na stránce Network
Projection Control.
Skupina
Položka
Refresh (Tlačítko)
Status
D
Popis
Kliknutím se na stránce obnoví nejnovější údaje.
Projector status
Aktuální stav projektoru se zobrazí jako „On“ nebo „Standby“.
Error info
Zobrazí se jedna z následujících.
Normal: Normální provozní stav.
Temperature error: Došlo k chybě teploty.
Fan error: Došlo k chybě ventilátoru.
Light error: Došlo k chybě světelného zdroje.
Other error: Došlo k jiné než výše popsané chybě.
Power On/Power Off
(Tlačítka)
Zapnutí a vypnutí projektoru.
Funkce tlačítka [Power On] je podporována pouze tehdy, pokud je
projektor připojen k počítači prostřednictvím kabelové sítě LAN a pro
položku „Remote on“ je vybráno nastavení „Enable“ (strana 37).
55
Skupina
Image
Položka
Input
Popis
Specifikace zdroje vstupního signálu. Následující tabulka uvádí dostupné
možnosti.
3D Off
Computer (Auto)
3D On
Computer (RGB)
Computer (RGB)
Video
Computer (Component)
S-video
Video
S-video
HDMI
USB
Audio
D
3D
Přepínání projektoru do vstupního režimu 3D nebo do normálního režimu.
On: Vstupní režim 3D
Off: Normální vstupní režim
z Pamatujte si, že toto nastavení nelze změnit, pokud je aktuálně
zvolený vstupní režim „Computer (Component)“, „HDMI“ nebo „USB“.
Color mode
Určuje režim barev.
z Podrobnosti o tomto nastavení naleznete v odstavci „Výběr režimu
barev“ (strana 13).
Blank
Při volbě „On“ pro toto nastavení bude obraz ze vstupního zdroje
dočasně zablokován. Při volbě „Off“ bude probíhat normální projekce
obrazu ze vstupního zdroje.
z Ovládání této položky je totožné s tlačítkem [BLANK] na dálkovém
ovladači. Podrobnosti naleznete v kapitole „Dočasné přerušení obrazu
a vypnutí zvuku“ (strana 14).
Aspect ratio
Změna poměru stran promítaného obrazu.
z Podrobnosti o tomto nastavení naleznete v odstavci „Změna poměru
stran promítaného obrazu“ (strana 16).
z I když projektory XJ-M245 a XJ-M255 umožňují nastavit poměr stran
4:3, pomocí síťových funkcí Network Projection Control nelze poměr
stran změnit na 4:3.
Brightness
Odpovídá položce „Image Adjustment 1 J Brightness“ z nabídky
nastavení. Do pole zadejte hodnotu a poté klikněte na tlačítko [Apply].
Parametr „Brightness“ se odpovídajícím způsobem změní.
Contrast
Odpovídá položce „Image Adjustment 1 J Contrast“ z nabídky nastavení.
Do pole zadejte hodnotu a poté klikněte na tlačítko [Apply]. Parametr
„Contrast“ se odpovídajícím způsobem změní.
Eco Mode
Přepíná režim Eco.
z Podrobnosti o tomto nastavení naleznete v odstavci „Režim Eco
(Snížení spotřeby, Snížení hluku)“ (strana 18).
Volume
Do pole zadejte hodnotu a poté klikněte na tlačítko [Apply]. Hlasitost se
odpovídajícím způsobem změní.
Mute
Určuje nastavení vypnutí zvuku. Zvuk je reprodukován při nastavení této
položky na „Off“ a vypnutý při nastavení „On“.
Audio Out
Určuje, zda bude zvuk vyzařován z reproduktoru projektoru nebo bude
směrován do výstupního konektoru AUDIO OUT.
Speaker: Zvuk bude slyšet z reproduktoru
Line: Zvuk bude k dispozici na konektoru AUDIO OUT
56
Skupina
Položka
Factory Defaults (Tlačítko)
5.
Popis
Při kliknutí se všechny položky na stránce Network Projection Control
(kromě položky „Projector status“) vrátí ke svým výchozím hodnotám
z výroby.
Po nastavení požadovaných hodnot klikněte na „Logout“.
Položky „Status“, „Setup“, „Change Password“ a „Restore Factory Defaults“ na levé straně okna
jsou určeny především k získávání informací a konfiguraci nastavení souvisejícího s připojením
k bezdrátové síti LAN. Přístup k těmto položkám je k dispozici i při připojení kabelové sítě LAN.
Podrobnější informace naleznete v kapitole „Operace a nastavení na stránce Správa systému“
v dokumentu „Průvodce bezdrátovými funkcemi“ na disku CD-ROM, který se dodává
k projektoru.
D
57
Ovládání projektoru pomocí RS-232C
Projektor lze připojit k počítači běžně prodávaným sériovým (křížovým) kabelem a ovládat ho
z počítače.
Připojení projektoru k počítači
Projektor připojte k počítači podle vyobrazení.
Projektor
Počítač
Sériový port (RS-232C)
9pólový konektor D-Sub (zdířka)
9pólový konektor D-Sub (zdířka)
Běžně prodávaný sériový kabel (křížový)
Sériový port*
* 9pólový konektor D-Sub se standardně používá u sériových portů počítačů, ale mohou nastat
případy, kdy je tvar konkrétního konektoru počítače odlišný. Podrobnosti o připojení běžně
prodávaného sériového kabelu k počítači vyhledejte v dodávané uživatelské dokumentaci.
Používání ovládacích příkazů
Tato část vysvětluje příkazy, které se používají k ovládání projektoru z počítače.
Formát odesílání příkazu
Sériový port svého počítače nakonfigurujte s tímto nastavením.
Přenosová rychlost
Komunikační
protokol
19200 b/s
Datový bit
8 bitů
Parita
Žádné
Stop-bit
1 bit
Řízení toku
Žádné
Tento příkaz odešlete, jestliže chcete informace o aktuálním nastavení dataprojektoru.
Přečíst příkaz
Formát odesílání
(<název příkazu>?)
Formát příjmu
(<použitelný rozsah nastavení příkazu>,<aktuální nastavení>)
Příklad odesílání
příkazu
( VOL ? )
odeslán z počítače do projektoru.
4
( 0 - 50 , 35 )
vrácen z projektoru do počítače.
Odešlete tento příkaz umožňující ovládání dataprojektoru (zapnutí/vypnutí, atd.) a zápis dat
do něho.
Formát odesílání
Napsat příkaz
Příklad odesílání
příkazu
(<název příkazu><hodnota nastavení>)
( VOL 0 )
odeslán z počítače do projektoru.
4
Nastavení hlasitosti projektoru se změní na 0 (vypnout zvuk).
D
58
z Podrobnosti o názvech příkazů a jejich nastavení naleznete v odstavci „Seznam příkazů“.
z Všechny příkazy používají znaky ASCII a celá čísla v dekadickém formátu.
z Když je odeslán příkaz, který nemůže rozeznat, projektor vrátí symbol otazníku (?). Také každý
příkaz, který se pokusí nastavit hodnotu ležící mimo použitelný přípustný rozsah, bude ignorován.
z Pokud projektor provádí proces vyvolaný dříve odeslaným příkazem, tlačítky projektoru nebo tlačítky
dálkového ovladače, odeslání dalšího příkazu musí čekat, dokud projektor předchozí proces
nedokončí.
Seznam příkazů
z Pokud je projektor vypnutý, jsou podporovány pouze následující funkce: Nepokoušejte se do
projektoru odeslat žádný další příkaz.
z Zapnout/vypnout napájení: Číst
z Zapnutí: Psát
z Získat délku provozní doby zdroje světla: Číst
z Aby se dal použít příkaz k zapnutí prázdné obrazovky nebo změně poměru stran, na vstup musí být
přiveden platný signál.
R: Čtení povoleno
Název
příkazu
RW
Power On/Off:
PWR
RW
0: Off, 1: On
Input Switching: 0: Vstupní zdroj přepne na konektor
COMPUTER a nastavení konektoru
COMPUTER změní na RGB.
1: Vstupní zdroj přepne na konektor
COMPUTER a nastavení konektoru
COMPUTER změní na komponentní.
2: Vstupní zdroj přepne na Video.
5: Vstupní zdroj přepne na USB. Toto
nastavení je podporováno pouze pokud
je projektor vybaven funkcí USB a funkce
USB je spuštěna.
6: Vstupní zdroj přepne na konektor
COMPUTER a nastavení konektoru
COMPUTER změní na Auto.
7: Vstupní zdroj přepne na HDMI.
9: Vstupní zdroj přepne na S-Video.
SRC
RW
0: RGB, 1: Component,
2: Video, 5: USB,
6: Auto (RGB/Component),
7: HDMI, 9: S-video
Funkce
Rozsah nastavení
Blank Screen: Zapne nebo vypne prázdnou obrazovku.
BLK
RW
0: Off, 1: On
Volume: Určuje nastavení úrovně hlasitosti. Toto nastavení
se použije na signál vstupního zdroje, který se právě
promítá z projektoru.
VOL
RW
0-30
Color Mode: Vybere režim barev.
PST
RW
1: Graphics, 2: Theater,
3: Standard, 4: Blackboard,
5: Game
Aspect Ratio: Určuje poměr stran.
ARZ
RW
0: Normal*1, 1: 16:9,
2: Normal*2, 3: Letter Box,
4: Full, 5: True, 6: 4:3
Get Light Time: Získá z projektoru údaj provozní doby
světelného zdroje.
LMP
R
*1 Vstupní zdroj: RGB nebo HDMI (PC)
*2 Vstupní zdroj: Video, S-Video, komponentní signál nebo HDMI (DTV)
D
W: Zápis povolen
59
0- Jednotka: Hodiny
Technické údaje
Název modelu
Jas
(ANSI lumenů)
XJ-M140/XJ-M145
XJ-M240/XJ-M245
2500
Projekční systém
Čip DLP
Projekční objektiv
XJ-M150/XJ-M155
XJ-M250/XJ-M255
3000
Technologie DLP
Velikost: 0,55 palce,
Počet pixelů:
XGA (1024 × 768)
Velikost: 0,65 palce,
Počet pixelů:
WXGA (1280 × 800)
Velikost: 0,55 palce,
Počet pixelů:
XGA (1024 × 768)
Velikost: 0,65 palce,
Počet pixelů:
WXGA (1280 × 800)
1,5X ruční optický zoom, ruční ostření
Světelný zdroj
Laser a LED
Konektory
COMPUTER IN: RGB 15pólový mini D-Sub × 1 (Použitý také jako vstupní konektor
komponentního signálu.)
VIDEO: Konektor RCA (cinch) × 1
S-VIDEO: 4pólový mini DIN × 1
HDMI: Konektor HDMI typ A × 1
AUDIO IN: 3,5 φ stereofonní minijack × 1, konektor RCA (cinch) × 2
AUDIO OUT: 3,5 φ stereofonní minijack × 1
SERIAL: 9pólový D-Sub × 1
USB*: Konektor TYPE A × 1
LAN*: Konektor RJ-45 × 1
Nabídka jazyků
angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, švédština, portugalština, turečtina,
ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, japonština
* pouze modely XJ-M145, XJ-M245, XJ-M155, XJ-M255
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. nezaručuje činnost nebo vhodnost žádného zařízení
USB, které zapojíte do portu USB projektoru.
z Údaje technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
60
MA1209-D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising