gebruiksaanwijzing afzuigkap notice d`utilisation hotte cheminée

gebruiksaanwijzing afzuigkap notice d`utilisation hotte cheminée
gebruiksaanwijzing
afzuigkap
notice d’utilisation
hotte cheminée
anleitung
Dunstabzugshaube
instructions for use
cooker hood
WS6211RC
700003802000
WS9211RC
NL
Handleiding
NL 3 - NL 14
FR
Notice d’utilisation
FR 3 - FR 14
DE
Anleitung
DE 3 - DE 14
GB
Manual
Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés
Benutzte Piktogramme - Pictograms used
Belangrijk om te weten - Important à savoir
Wissenswertes - Important information
Tip - Conseil - Tipp - Tip
GB 3 - GB 14
INHOUD
Uw schouwkap
Beschrijving
Inleiding
4
4
Let op!
5
Bediening
7
Reinigen
Vetfilters verwijderen
Lampen vervangen
8
9
9
Wat moet ik doen als
Storingstabel
10
10
Algemeen
Elektrische aansluiting
Montage van de schouwkap
11
12
13
Verpakking en toestel afvoeren
14
Veiligheid
Gebruik
Onderhoud
Storingen
Installatie
Bijlage
NL 3
UW SCHOUWKAP
Inleiding
U heeft gekozen voor een afzuigkap van ATAG.
Optimaal gebruikscomfort en een eenvoudige bediening stonden
voorop bij de ontwikkeling van dit product.
De afzuigkap doet zijn werk geruisloos en zuigt met maximale
effectiviteit af. Kookluchtjes behoren hiermee voorgoed tot het
verleden. De WS62..RC/WS92..RC is speciaal ontworpen voor gebruik
op een centraal afzuigsysteem en is voorzien van een elektrische klep.
In deze handleiding staat beschreven op welke manier u de afzuigkap
zo optimaal mogelijk kunt benutten. U vindt informatie over de
bediening en achtergrondinformatie over de werking van het toestel.
Tevens treft u onderhoudstips aan.
De veiligheidsvoorschriften die van belang zijn tijdens de installatie
zijn opgenomen in het installatievoorschrift, dat bestemd is voor de
installateur.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat een eventuele volgende
gebruiker er ook zijn voordeel mee kan doen.
NL 4
VEILIGHEID
Let op!
Laat het toestel aansluiten door een erkend installateur (zie
hoofdstuk “Installatie”). Sluit het apparaat niet aan op het
elektriciteitsnet voordat de installatie volledig is voltooid.
• Sluit het toestel aan conform de plaatselijk geldende
installatievoorschriften.
• In verband met eventuele scherpe randen adviseren wij u tijdens de
montage van de afzuigkap werkhandschoenen te gebruiken.
• Het apparaat is gefabriceerd volgens de meest recente
veiligheidsstandaarden. Desondanks adviseren wij personen met
psychische of motorische stoornissen, mentale achterstand of
zwakbegaafdheid het apparaat niet te gebruiken zonder toezicht
van een bekwaam persoon. Hetzelfde geldt voor kinderen.
• Gebruik de afzuigkap niet als het vetfilter niet of niet goed
gemonteerd is!
• Gebruik de afzuigkap niet om tegenaan te leunen.
• Gebruik de afzuigkap nooit als afzetvlak, tenzij dit uitdrukkelijk is
aangegeven.
• Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u de afzuigkap samen
gebruikt met een gaskookplaat.
• De afvoer mag niet worden aangesloten op een rookkanaal dat voor
andere toestellen in gebruik is.
• Flambeer nooit onder de afzuigkap en maak de filters op tijd
schoon. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht,
om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt.
• De afzuigkap moet regelmatig (minstens 1 x per maand)
schoongemaakt worden, zowel het exterieur als het interieur.
Onvoldoende reinigen of te laat vervangen van de filters kan
brandgevaar veroorzaken.
• Wanneer de aansluitkabel is beschadigd mag deze alleen worden
vervangen door de fabrikant, zijn serviceorganisatie of gelijkwaardig
gekwalificeerde personen, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
NL 5
VEILIGHEID
Let op!
• Haal eerst de stekker uit het stopcontact als u de lampen wilt
vervangen! Gebruik uitsluitend dezelfde lampen met aangegeven
wattage. Gebruik de afzuigkap alleen met gemonteerde lampjes om
het risico van een elektrische schok te verminderen.
• De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze
tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden.
• De vetfilters kunnen heet worden tijdens gebruik. Wacht, na het
koken, minimaal 30 minuten met schoonmaken.
• Bij reparatie of schoonmaakbeurten moet de stroom uitgeschakeld
worden. Neem de stekker uit het stopcontact of draai de schakelaar
in de meterkast op nul.
• Vet en olie zijn bij oververhitting brandbaar. Blijf in de buurt tijdens
het bereiden van gerechten.
• Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of
brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen
uit deze handleiding wordt afgewezen.
NL 6
GEBRUIK
Bediening
A
B
Kap in- en uitschakelen
Druk op de aan/uittoets A
De elektrische klep wordt geopend.
Wacht na het inschakelen minimaal 10 seconden voordat u de kap
weer uitschakelt.
Druk nogmaals op de toets A.
De elektrische klep wordt gesloten.
Wacht na het uitschakelen minimaal 10 seconden voordat u de kap
weer inschakelt.
Verlichting in- en uitschakelen
Druk op de verlichtingstoets B
De verlichting gaat branden.
Druk nogmaals op de toets B.
De verlichting gaat uit.
NL 7
ONDERHOUD
Reinigen
Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap van
het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de
hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet
regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste
met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden).
Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.
Gebruik geen alcohol!
Attentie! Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van
het apparaat en het reinigen of vervangen van de filters niet opvolgt,
kan dit tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de kap of schade ten
gevolge van brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of
niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
Afzuigkap
Maak de afzuigkap schoon met een sopje en een zachte doek.
Daarna met schoon water nabehandelen. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda. Het lakwerk van de
afzuigkap blijft mooi als u zo nu en dan de lak met was inwrijft.
Roestvrijstalen schouwkappen
Behandel roestvrijstalen schouwkappen niet met schuursponsjes of
andere schuurmiddelen. Behandel na met een niet schurend, niet
polijstend middel en poets met de structuur van het roestvrijstaal mee.
Metalen vetfilters
Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de
filter reinigingsindicatie – indien aanwezig op het model – dit aangeeft)
met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine
op lage temperaturen en met een kort programma. Plaats de vetfilters
met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water
eruit kan lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen
in de vaatwasser dof. Dit is normaal en beïnvloedt de werking niet.
NL 8
ONDERHOUD
Vetfilters
Vetfilters verwijderen
Schakel de netspanning uit! Neem de stekker uit het stopcontact of zet
de schakelaar in de meterkast op nul. Trek het vetfilter naar u toe en
kantel het naar voren omlaag.
Lampen
Lampen vervangen
• Verwijder het afdekkapje van de lamp.
• Vervang de halogeenlamp door een nieuwe lamp van
maximaal 20 Watt.
• Plaats het afdekkapje terug.
NL 9
STORINGEN
Wat moet ik doen als...
Wanneer het toestel niet goed werkt, betekent dit niet altijd dat het
defect is. Probeer het euvel eerst zelf te verhelpen. Bel de servicedienst
wanneer onderstaande adviezen niet helpen.
Let op
Maak het toestel spanningsloos voordat met reparatie wordt gestart. Bij
voorkeur door de stekker uit het stopcontact te halen.
Storingstabel
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Verlichting brandt niet.
Gloeilamp defect.
Verwijder de vetfilters. De
lampen zijn nu bereikbaar.
Schroef het lampje uit de
fitting en vervang deze
door een lamp met het
wattage aangegeven aan de
binnenzijde van de kap.
Afzuigkap maakt lawaai.
Afvoer te lang of te veel
bochten in het kanaal.
Verander het afvoerkanaal
(zie hoofdstuk installatie).
Klep defect.
Bel de servicedienst.
Klep of bediening defect.
Bel de servicedienst.
Geen afzuiging.
Aansluitsnoer defect.
NL 10
INSTALLATIE
Algemeen
De aansluiting van dit apparaat op het lichtnet moet worden uitgevoerd
door een erkend installateur, die de juiste veiligheidsvoorschriften kent
en toepast. Het apparaat voldoet aan de Europese voorschriften.
Belangrijk om te weten:
• De afstand tussen het laagste punt van de afzuigkap en een
gaskookplaat moet minimaal 65 cm bedragen. Bij een elektrische,
keramische of inductiekookplaat moet deze afstand minimaal
55 cm zijn.
• De afvoer mag uitsluitend op een CMV kanaal worden aangesloten.
• Neem de plaatselijk geldende voorschriften in acht met betrekking
tot de beluchting van gasapparaten.
• Hoe korter de afvoerpijp en hoe minder bochten, des te beter de
werking van de afzuigkap.
• Controleer voordat u met boren begint of er geen
installatieleiding(en) aanwezig is (zijn).
• De aansluitpijp van de schouwkap heeft een diameter van 125 mm.
Het beste is de afvoerpijp ook met deze diameter uit te voeren.
• Het installatiemateriaal dat bij deze afzuigkap geleverd wordt, is
geschikt voor versterkt beton en bakstenen muren. Voor bepaalde
wanden heeft u speciale pluggen en schroeven nodig.
NL 11
INSTALLATIE
Aansluiting
Elektrische aansluiting
Dit is een (isolatie) klasse II (dubbel geïsoleerd) toestel. Het snoer
hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten te
worden.
Controleer of de op het typeplaatje vermelde spanning overeen komt
met de spanning van de huisinstallatie.
De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden:
BRUIN = L fase
BLAUW = N nulleiding
Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitstekker. Installeer
de afzuigkap zodanig dat de stekker bereikbaar is. Plaats de
wandcontactdoos bij voorkeur uit het zicht, achter de sierkoker.
Let op: Als u een vaste aansluiting maakt moet u ervoor zorgen dat er
een omnipolaire schakelaar met een contactafstand van minimaal 3 mm
in de toevoerleiding wordt aangebracht.
NL 12
INSTALLATIE
Montage
• Schroef de kap op de muur met behulp van de pluggen en de
schroeven (A). Zie maatvoering.
E
•
• Stel eerst de breedte van de beugels in op de breedte van de
bovenste koker. Schroef vervolgens de beugel op de muur met de
pluggen en schroeven (B). Let op de afstand tussen de beugel en
het plafond (zie maatvoering).
D
• Plaats de afvoerbuis op de flens (C) en vervolgens op de aansluiting
van het afvoerrooster.
• Steek de stekker in de wandcontactdoos.
• Plaats de bovenste koker in de onderste koker.
• Schroef de onderste koker aan de afzuigkap met de schroeven (D).
• Klap de bovenste koker om de beugel en schroef deze vast met de
schroeven (E).
NL 13
BIJLAGE
Afvoeren
Verpakking en toestel afvoeren
Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame
materialen. Dit toestel moet aan het eind van zijn levenscyclus op
verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u
hieromtrent informatie verschaffen.
De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:
• karton;
• polyethyleenfolie (PE);
• CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim).
Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de
overheidsbepalingen afvoeren.
Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische
huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool
van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het
apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil
mag worden gevoegd. Het toestel moet naar een speciaal centrum voor
gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar
een verkooppunt dat deze service verschaft.
Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een
ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen
waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een
aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.
NL 14
CONTENU
Votre hotte cheminée
Description
Introduction
4
4
Recommandations
5
Commande
7
Nettoyage
Elimination des filtres
Changement d’ampoules
8
9
9
Que dois-je faire si…
Tableau des pannes
10
10
Généralités
Connexion électrique
Montage de la hotte cheminée
11
12
13
Mise au rebut de l’appareil et de l’emballage
14
Sécurité
Utilisation
Entretien
Problèmes
Installation
Annexe
FR 3
VOTRE HOTTE CHEMINÉE
Introduction
Vous avez choisi une hotte ATAG.
Les éléments qui sont à la base de la création de ce produit sont le
confort d’utilisation optimal et la commande aisée.
La hotte effectue son travail sans faire de bruit et assure un rendement
d’aspiration optimal, détruisant ainsi toutes les odeurs de cuisine
incommodes. La hotte WS62../WS92..RC a été spécialement conçue
pour une utilisation dans un système d’extraction central et est munie
d’un volet électrique.
Ce manuel vous indique comment utiliser au mieux votre hotte
aspirante. Vous trouverez ci-après des informations sur la commande
de l’appareil et des informations de base sur son fonctionnement. Nous
vous communiquons également quelques conseils d’entretien.
Les prescriptions de sécurité indispensables lors de l’installation
sont incluses dans les instructions d’installation qui sont fournies
séparément et destinées à l’installateur.
Conservez bien ce manuel, il pourra servir à tout autre utilisateur
éventuel de l’appareil.
FR 4
SÉCURITÉ
Attention !
Faites brancher l’appareil par un installateur agréé (voir
chapitre “Installation”). Ne branchez pas l’appareil sur le
réseau avant que l’installation ne soit complètement terminée.
• Raccordez l’appareil conformément aux prescriptions d’installation
locales.
• Les bords de l’appareil pouvant être coupants, nous vous
conseillons de porter des gants de travail durant le montage de la
hotte aspirante.
• L’appareil a été fabriqué conformément aux standards de sécurité
les plus récents. Nous vous conseillons, cependant, d’éviter que les
personnes souffrant de troubles psychiques ou moteurs, de retard
mental ou étant mentalement handicapées n’utilisent l’appareil en
l’absence d’une personne compétente. Ceci vaut également pour
les enfants.
• N’utilisez jamais la hotte aspirante lorsque le filtre n’est pas
(correctement) monté !
• Ne vous appuyez pas sur la hotte aspirante.
• La hotte ne doit jamais être utilisée comme plan pour déposer
quelque chose sauf si cela est expressément indiqué.
• Veillez à ce que l’aspiration soit suffisante lorsque la hotte aspirante
est utilisée en même temps que la plaque de cuisson.
• L’évacuation ne peut pas être raccordée à un conduit de fumée,
également, utilisé pour d’autres appareils de chauffage.
• Ne flambez jamais de plats sous la hotte aspirante et nettoyez les
filtres à temps.
• La préparation d’aliments frits doit se faire sous surveillance
constante pour éviter que le graisse surchauffée ne s’enflamme.
• La hotte aspirante doit être régulièrement nettoyée (au moins 1x
par mois) à l’intérieur comme à l’extérieur. Le non-nettoyage, un
nettoyage insuffisant ou le non-remplacement des filtres peuvent
entraîner un risque d’incendie.
FR 5
SÉCURITÉ
Attention !
• Débrancher la fiche de la prise de courant lors du remplacement
des ampoules ! Utilisez, uniquement, des ampoules identiques à
celles d’origine et ayant le même voltage. Utilisez, uniquement, la
hotte aspirante, lorsque les ampoules sont montées, pour réduire
tout risque de choc électrique.
• Les pièces accessibles peuvent se réchauffer de façon importante
quand elles sont utilisées avec des appareils pour la cuisson.
• Les filtres chauffent lors de l’utilisation. Après avoir cuisiné, il
convient d’attendre au moins 30 minutes avant de procéder au
nettoyage.
• Le courant doit être coupé lors d’une réparation ou d’un nettoyage.
Débrancher la fiche de la prise de courant ou mettez le disjoncteur
en position d’interruption de courant.
• La graisse et l’huile s’enflamment en cas de surchauffe.
Restez vigilant lorsque vous cuisinez.
• La société décline toute responsabilité pour d’éventuels inconvénients,
dégâts ou incendies provoqués par l’appareil et dérivés de la non
observation des instructions reprises dans ce manuel.
FR 6
UTILISATION
Commande
A
B
Activation et désactivation du hotte
Appuyez sur la touche A.
Le volet électrique va s’ouvrir.
Après l’allumage, veuillez attendre au moins 10 secondes avant
d’éteindre à nouveau la hotte.
Appuyez de nouveau sur la touche A.
Le volet électrique va se fermer.
Après l’extinction, veuillez attendre au moins 10 secondes avant
d’allumer à nouveau la hotte.
Activation et désactivation de l’éclairage
Appuyez sur la touche d’éclairage B.
L’éclairage s’allume.
Appuyez de nouveau sur la touche B.
L’éclairage s’éteint.
FR 7
ENTRETIEN
Nettoyage
Attention! Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien,
débrancher la hotte du circuit électrique en enlevant la prise ou en
coupant l’interrupteur général de l’habitation.
La hotte doit être régulièrement nettoyée à l’intérieur et à l’extérieur (au
moins à la même fréquence que pour l’entretien des filtres à graisse).
Ne pas utiliser de produit contenant des abrasifs. Ne pas utiliser
d’alcool!
Attention! Il y a risque d’incendie si vous ne respectez pas les
instructions concernant le nettoyage de l’appareil et le remplacement
ou le nettoyage du filtre.
La responsabilité du constructeur ne peut en aucun cas être engagée
dans le cas d’un endommagement du hotte ou d’incendie liés à
un entretien négligé ou au non respect des consignes de sécurité
précédemment mentionnées.
Hotte
Vous pouvez nettoyer la hotte à l’eau savonneuse et une serviette
douce, puis rincer à l’eau claire. Ne pas utiliser de produits d’entretien
abrasifs. Frotter la peinture laquée de votre hotte avec de la cire pour
qu’elle conserve sa beauté.
Hottes à cheminée en acier inoxydable
Ne pas nettoyer la cheminée avec une éponge à récurer ou avec des
produits abrasifs. Frotter la cheminée en acier inoxydable avec un
nettoyant pour acier inoxydable.
Filtres métalliques
Le filtre doit être nettoyé une fois par mois (ou lorsque le système
d’indication de saturation des filtres – si prévu sur le modèle possédé
– indique cette nécessité) avec des détergents non agressifs, à la main
ou dans le lave-vaisselle à faibles températures et cycle rapide. Placez
les filtres en mettant les ouvertures vers le bas dans le lave-vaisselle
pour permettre à l’eau de s’écouler. Les produits d’entretien donnent
aux filtres en aluminium une couleur terne. Cela est tout à fait normal.
FR 8
ENTRETIEN
Filtres
Elimination des filtres
Coupt ! Débrancher la fiche de prise de courant ou mettre
le disjoncteur en position d’interruption du courant. Inclinez
le panneau vers le bas. Appuyez sur la fermeture du filtre à
graisse et inclinez le filtre à graisse vers l’avant pour l’ôter.
Changement d’ampoules
• Enlevez la protection de l’ampoule.
• Remplacez l’ampoule halogène par une nouvelle ampoule de
maximum 20 watts.
• Replacez la protection.
FR 9
PROBLÈMES
Que dois-je faire si…
Si la hotte fonctionne mal, cela ne veut pas forcément dire qu’il est
défectueux. Essayez d’abord de résoudre vous-même le problème.
Téléphonez au service après-vente si les indications suivantes restent
vaines.
Attention
Mettez la hotte hors circuit avant de commencer la réparation. Retirez
de préférence la fiche de la prise de courant.
Tableau des pannes
Problème
Cause
Solution
L’éclairage ne s’allume pas.
Lampe à incandescence
défectueuse.
Enlevez les filtres à
graisse. Les ampoules sont
maintenant accessibles.
Dévissez l’ampoule de son
culot et remplacez-la par une
ampoule d’une puissance
conforme aux indications
se situant à l’intérieur de la
hotte.
La hotte fait du bruit.
Evacuation trop longue
ou trop de coudes dans le
conduit.
Modifiez le conduit
d’évacuation (voir
prescription d’installation).
Volet défectueux.
Téléphonez au service aprèsvente.
Volet ou commande
défectueuse.
Téléphonez au service aprèsvente.
La hotte n’aspire pas.
Câble de raccordement
défectueux.
FR 10
INSTALLATION
Généralités
Le raccordement électrique de cet appareil doit être effectué par un
installateur agréé, qui connaît et applique les normes de sécurité en
vigueur. Cet appareil est conformément aux directives Européens.
Important:
• La distance entre le point le plus bas de la hotte aspirante et la
plaque de cuisson doit être d’au moins 65 cm. Sur les taques de
cuisson électriques, céramique ou à induction, cette distance doit
être d’au moins 55 cm.
• L’évacuation peut uniquement être reliée à un conduit en
ventilation centrale méchanique.
• Ne pas oublier les règlements locaux en vigueur concernant
l’aération des appareils à gaz.
• Un conduit d’évacuation court et un nombre limité de coudes
assurent un meilleur fonctionnement de la hotte.
• Avant de commencer à percer, assurez vous qu’il ne passe pas
de conduites à l’endroit choisi.
• Le tuyau de connexion a un diamètre de 125 mm.
Il est conseillé d’utiliser aussi ces diamètres pour le tube
de connexion.
• Le matériel d’installation livré avec la hotte en question, est
approprié pour des murs en béton renforcé et en briques.
Certains types de murs demanderont des chevilles et des vis
spéciales.
FR 11
INSTALLATION
Connexion
Connexion électrique
L’appareil est construit en classe II, pour cela aucun cable ne doit
être connecté avec la prise terre.
Il faut s’assurer que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée
à la plaque signalétique de la hotte. La connection avec le réseau
électrique doit être éxécutée comme suit:
BRUN = Phase L
BLEU = Phase N
Cette hotte aspirante est équipée d’une fiche de raccordement. Installez
la hotte de manière à ce que la prise soit accessible.
Placez la prise murale de préférence hors de vue et derrière la gaine
décorative.
Attention:
Pour le branchement fixe, veillez à ce que le câble d’alimentation soit
muni d’un interrupteur omnipolaire avec une distance de contact d’au
moins 3 mm.
FR 12
INSTALLATION
Montage
• Vissez la hotte au mur à l’aide des chevilles et des vis (A).
Reportez-vous aux dimensions.
E
• Commencez par déterminer la largeur des étriers selon la largeur
de la gaine supérieure. Vissez ensuite l’étrier au mur à l’aide des
chevilles et des vis (B). Faites attention à la distance entre l’étrier et
le plafond (reportez-vous aux dimensions).
D
• Placez le tuyau d’évacuation sur le flasque (C) et ensuite sur le
raccord de la grille d’évacuation.
• Insérez la fiche dans la prise murale.
• Placez la gaine supérieure dans la gaine inférieure.
• Vissez la gaine inférieure à la hotte aspirante à l’aide des vis (D).
• Rabattez la gaine supérieure sur l’étrier et fixez celui-ci à l’aide des
vis (E).
FR 13
ANNEXE
Mise au rebut
Mise au rebut de l’appareil et de l’emballage
Des matériaux solides ont été utilisés pour fabriquer cet appareil.
Evacuez ces matériaux correctement et conformément aux dispositions
administratives. Les autorités de votre pays pourront vous fournir des
informations à ce sujet.
L’emballage de l’appareil est recyclable. Pour l’emballage, il peut être
fait usage :
• de carton ;
• de film polyéthylène (PE) ;
• de polystyrène exempt de CFC (mousse dure PS).
Ces matériaux doivent être mis au rebut de manière responsable
et conforme aux dispositions gouvernementales.
Pour rappeler l’obligation de traiter séparément les appareils électroménagers, a été apposé sur le produit un symbole représentant un
conteneur à ordures barré d’une croix. Cela signifie qu’à l’issue de
sa durée de vie, l’appareil ne peut être mis au rebut avec les déchets
ménagers classiques. L’appareil doit être déposé dans un centre de
collecte sélective de déchets prévu par l’administration communale
ou dans un point de vente fournissant ce service.
Le traitement séparé d’un appareil électroménager permet d’éviter,
pour l’environnement et la santé, les retombées négatives qui
pourraient découler d’un traitement incorrect et permet de récupérer
les matériaux qui le composent dans le but d’une économie
importante en termes d’énergie et de ressources.
FR 14
INHALT
IhrIhre Haube
Beschreibung
Einleitung
4
4
Worauf Sie achten müssen
5
Bedienung
7
Reinigen
Fettfilter entfernen
Lampen auswechseln
8
9
9
Sicherheit
Gebrauch
Pflege
Störungen
Was ist, wenn…
Störungstabelle
10
10
Allgemein
Elektroanschluss
Montage der Haube
11
12
13
Entsorgung Gerät und Verpackung
14
Installation
Anlagen
DE 3
IHRE HAUBE
Einleitung
Sie haben eine Dunstabzugshaube von ATAG gewählt.
Optimaler Benutzungskomfort und einfache Bedienung hatten bei der
Entwicklung dieses Produktes Priorität.
Die Dunstabzugshaube funktioniert geräuschlos, mit maximaler
Absaugleistung. Schluss also mit lästigen Küchendünsten. Die Modelle
WS62../WS92..RC ist speziell zur Verwendung in einem zentralen
Abzugssystem konzipiert und ist mit einer elektrischen Klappe
ausgestattet.
In dieser Anleitung steht, wie Sie dieses Induktionskochfeld so optimal
wie möglich benutzen können. Sie finden hier alles über die Bedienung
und Hintergrundinformationen über den Betrieb des Gerätes. Ferner
finden Sie hier Pflegetips.
Die zur Installation des Gerätes wichtigen Sicherheitsvorschriften
stehen in einer gesonderten Installationsanweisung, die für den
Installateur bestimmt ist.
Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Auch für einen Nachbenutzer
des Gerätes kann sie von Nutzen sein.
DE 4
SICHERHEIT
Achtung!
Lassen Sie das Gerät durch einen anerkannten Installateur
anschließen (Siehe das Kapitel „Installation“). Schließen Sie das
Gerät nicht an das Stromnetz an, bevor die Installation vollständig
abgeschlossen ist.
• Schließen Sie das Gerät gemäß den vor Ort geltenden
Installationsvorschriften an.
• Aufgrund eventuell vorhandener scharfer Kanten empfehlen wir, bei
der Montage der Dunstabzugshaube Arbeitshandschuhe zu tragen.
• Das Gerät wurde gemäß den aktuellsten Sicherheitsstandards
gefertigt. Dennoch empfehlen wir, dass Personen mit psychischen
oder motorischen Störungen oder geistigen Behinderungen das
Gerät nicht ohne Aufsicht bedienen sollten. Dies gilt auch für
Kinder.
• Verwenden Sie die Dunstabzugshaube nicht, wenn der Fettfilter
nicht oder nicht korrekt angebracht ist!
• Lehnen Sie sich nicht gegen die Dunstabzugshaube.
• Die Dunstabzugshaube darf niemals als Abstellfläche verwendet
werden, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben wird.
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, wenn Sie die
Dunstabzugshaube zusammen mit einem Gaskochfeld verwenden.
• Die Luftabfuhr darf nicht an einen Abzugskanal angeschlossen
werden, der auch für andere Geräte verwendet wird.
• Unter der Dunstabzugshaube darf nicht flambiert werden; reinigen
Sie den Filter rechtzeitig. Beim Frittieren ist eine ständige Aufsicht
erforderlich, um zu verhindern, dass heißes Fett in Brand gerät.
• Die Dunstabzugshaube muss regelmäßig (mindestens ein Mal
pro Monat) innen und außen gereinigt werden. Wenn Sie diese
Vorschrift nicht beachten und die Filter nicht vollständig reinigen
oder ersetzen, kann dies zu Brandgefahr führen.
• Eine beschädigte Zuleitung muss vom Kundendienst des Herstellers
oder gleichwertig qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um
Gefahren auszuschließen.
DE 5
SICHERHEIT
Achtung!
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lampen
wechseln! Verwenden Sie ausschließlich die gleichen Lampen mit
der angegebenen Wattzahl. Verwenden Sie die Dunstabzugshaube
nur mit montierten Lampen, um das Risiko eines Stromschlags zu
vermindern.
• Zugängliche Teile können beim Gebrauch mit Kochgeräten heiss
werden.
• Die Fettfilter werden bei Verwendung des Geräts heiß. Warten Sie
nach dem Kochen mindestens 30 Minuten vor der Reinigung.
• Bei Reperatur oder Reinigung des Geräts muss der Strom
ausgeschaltet werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
oder drehen Sie den Schalter im Stromkasten auf Null.
• Fett und Öl können bei Überhitzung Feuer fangen. Bleiben Sie
während der Zubereitung von Speisen stets in der Nähe.
• Es wird keinerlei Haftung übernommen für Fehler, Schäden oder
Brände des Gerätes, die durch Nichteinhaltung der in diesem
Handbuch aufgeführten Anweisungen verschuldet wurden.
DE 6
GEBRAUCH
Bedienung
A
B
Haube ein- und ausschalten
Drücken Sie auf die ein/austaste A
Die elektrische Klappe öffnet sich.
Warten Sie nach dem Einschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie
das Kochfeld wieder ausschalten.
Drücken Sie erneut auf die Taste A.
Die elektrische Klappe schließt sich.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie
das Kochfeld wieder einschalten.
Beleuchtung ein- und ausschalten
Drücken Sie auf die Beleuchtungstaste B.
Die Beleuchtung wird eingeschaltet.
Drücken Sie erneut auf die Taste B.
Die Beleuchtung wird ausgeschaltet.
DE 7
PFLEGE
Reinigen
Achtung! Vor jeder Reinigung und Pflege ist die Dunstabzugshaube
durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten der Sicherung
stromlos zu machen. Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als
auch außen häufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen,
wie die Wartung der Fettfilter). Keine Produkte verwenden, die
Scheuermittel enthalten. Keinen alkohol verwenden!
Achtung! Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reinigung des
Gerätes und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter kann zum
Brand führen. Diese Anweisungen sind unbedingt zu beachten!
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden
am Haube oder Brandschäden, die auf eine unsachgemäße Wartung
oder Nichteinhaltung der oben angeführten Sicherheitsvorschriften
zurückzuführen sind.
Dunstabzugshaube
Die Dunstabzugshaube können Sie mit Seifenlauge und einem
weichen Tuch reinigen, danach mit klarem Wasser nachspülen.
Gebrauchen Sie keine agressiven Putzmittel, wie z. B. Soda. Der Lack
der Dunstabzugshaube bleibt gut, wenn Sie ihn ab und zu mit Wachs
einreiben.
Rostfreie Hauben
Nicht mit einem Scheuerschwamm oder anderen Scheuermitteln
behandeln. Nachbehandeln mit Stahlreiniger und in Strukturrichtung
des Edelstahls putzen.
Fettfilter
Dieser muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn das
Sättigungs-anzeigesystem der Filter – sofern bei dem jeweiligen Modell
vorgesehen – dies anzeigt). Das kann mit einem milden Waschmittel
von Hand, oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur
und einem Kurzspülgang erfolgen. Setzen Sie die Fettfilter mit den
Öffnungen nach unten in den Geschirrspüler, so dass das Wasser
herauslaufen kann. Der Aluminiumfilter wird durch die Reinigungsmittel
stumpf, das ist normal.
DE 8
PFLEGE
Fettfilter
Fettfilter entfernen
Netzspannung ausschalten! Den Stecker aus der Wandsteck-dose
ziehen oder den Schalter im Sicherungskasten auf Null stellen. Das
Fettfilter nach vorne ziehen und dann von vorne nach unten kippen.
Lampen
Lampen auswechseln
• Entfernen Sie die Abdeckkappe von der Lampe.
• Tauschen Sie die Halogenlampe gegen eine neue Lampe mit
maximal 20 Watt aus.
• Setzen Sie die Abdeckkappe wieder auf.
DE 9
STÖRUNGEN
Was ist, wenn…
Wenn das Gerät nicht gut funktioniert, bedeutet dies nicht immer, dass
es defekt ist. Versuchen Sie erst selbst Abhilfe zu schaffen. Rufen Sie
den Kundendienst, wenn nachstehende Empfehlungen nicht helfen.
Achtung
Vor Beginn von Reparaturarbeiten ist das Gerät spannungslos zu
machen. Vorzugsweise ziehen Sie den Netzstecker.
Störungstabelle
Störung
Ursache
Abhilfe
Beleuchtung funktioniert
nicht.
Glühbirne defekt.
Nehmen Sie die Fettfilter
heraus. Die Glühbirnen sind
jetzt zugänglich. Schrauben
Sie die Birne aus der
Fassung und tauschen Sie
diese gegen eine Birne mit
der Wattleistung aus, die
im Inneren des Kochfelds
angegeben ist.
Dunstabzugshaube macht
Lärm.
Abluftführung zu lang oder
mit zu vielen Bögen im Kanal.
Ändern Sie den Abluftkanal
(siehe Installationsanweisung).
Klappe defekt.
Rufen Sie den Kundendienst.
Klappe oder Bedienung
defekt.
Rufen Sie den Kundendienst.
Keine Absaugung.
Zuleitung defekt.
DE 10
INSTALLATION
Allgemein
Der Anschluß dieses Gerätes an das Lichtnetz muß durch einen
anerkannten Installateur geschehen, der die Sicherheitsvorschriften
gut kennt und anwendet. Dieses Gerät entspricht den europäischen
Vorschriften.
Wichtig zu wissen:
• Der Abstand zwischen dem niedrigsten Punkt der
Dunstabzugshaube und einem Gaskochfeld muss mindestens
65 cm betragen. Bei einer elektrischen Kochplatte, einer
Induktionskochplatte oder einem Keramikfeld muss dieser
Abstand mindestens 55 cm sein.
• Die Abluftführung darf nur an einen zentralen mechanischen
Abzugskanal angeschlossen werden.
• Denken Sie an die örtlichen Vorschriften bezüglich Entlüftung von
Gasgeräte.
• Je kürzer das Abluftrohr und je weniger Krümmungen es hat, um so
besser ist die Wirkung der Dunstabzugshaube.
• Kontrollieren Sie, bevor Sie zu bohren beginnen, ob in der Mauer
keine Installationsleitung(en) vorhanden ist/sind.
• Das Anschlussrohr der Kaminhaube hat einen Durchmesser
von 125 mm. Es empfiehlt sich, das Abluftrohr auch mit diesem
Durchmesser auszuführen.
• Das gelieferte Installationsmaterial für diese Dunstabzugshaube ist
für Stahlbeton und Ziegelmauern geeignet. Für manche Mauertypen
sind spezielle Dübel und Schrauben erforderlich.
DE 11
INSTALLATION
Anschluss
Elektroanschluss
Die Küchenhaube gehört zur Geräteklasse II, daher muss keine der
Leitungen geerdet werden.
Kontrollieren Sie, dass die Spannung Ihres Hausanschlusses mit dem
auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt. Der Anschluss an
das Stromnetz ist folgendermassen durchzuführen:
BRAUN = Phase L
BLAU = Phase N
Diese Dunstabzugshaube ist mit einem Stecker versehen. Installieren
Sie die Dunstabzugshaube so, dass der Stecker erreichbar ist.
Bringen Sie die Steckdose am besten verdeckt, also hinter dem Rohr an.
Achtung:
Wenn Sie einen festen Anschluß anbringen möchten, sorgen Sie bitte
dafür, daß in der Zuführungsleitung ein omnipolarer Schalter mit einem
Kontaktabstand von mindestens
3 mm angebracht wird.
DE 12
INSTALLATION
Montage
• Schrauben Sie die Haube mit den Dübeln und Schrauben an der
Wand fest (A). Beachten Sie die angegebenen Maße.
E
• Stellen Sie zuerst die Breite der Bügel auf die Breite des oberen
Rohrs ein. Schrauben Sie anschließend den Bügel mit den Dübeln
und Schrauben an der Wand fest (B). Beachten Sie den Abstand
zwischen Bügel und Decke (siehe Maßangaben).
D
• Setzen Sie das Abluftrohr in das Ansatzstück (C) und anschließend
in den Anschluss am Luftaustrittgitter ein.
• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
• Platzieren Sie das obere Haubenrohr im unteren.
• Befestigen Sie das untere Haubenrohr mit den Schrauben an der
Abzugshaube (D).
• Klappen Sie das obere Haubenrohr um den Bügel und schrauben
sie es fest (E).
DE 13
ANLAGEN
Entsorgung
Entsorgung Gerät und Verpackung
Bei der Herstellung dieses Gerätes wurden dauerhafte Werkstoffe
verwendet. Dieses Gerät ist am Ende seiner Nutzzeit ordnungsgemäß
und gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen. Sie erhalten
hierzu Informationen bei den zuständigen behörden.
Die Verpackung des Gerätes ist wiederverwendbar.
Verwendet können sein:
• Pappe;
• Polyethylenfolie (PE);
• CFK-freies Polystyrol (PS-Hartschaum).
Diese Werkstoffe sind ordnungsgemäß und gemäß den behördlichen
Vorschriften zu entsorgen.
Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte
getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die
durchgestrichen ist, gekennzeichnet. Dies bedeutet das am Ende
seiner Nutzzeit das Produkt nicht zusammen mit dem Siedlungsabfall
beseitigt werden darf. Es kann zu den eigens von den städtischen
Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die
einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.
Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt
sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus
denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende
Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.
DE 14
CONTENT
Your canopy hood
Description
Introduction
4
4
Precautions you must take
5
Controls
7
Cleaning
Removing the grease filters
Changing the light bulbs
8
9
9
What should I do if
Faults table
10
10
General
Electrical connection
Mounting the canopy hood
11
12
13
Disposal of appliance and packaging
14
Safety
Use
Maintenance
Faults
Installation
Appendice
GB 3
YOUR CANOPY HOOD
Introduction
You have selected an ATAG extractor hood.
Optimum ease of use and simple operation were the most important
factors in the development of this product.
The extractor hood operates silently and provides maximum extraction
effect. This banishes cooking smells completely. The WS62../WS92..RC
is specially designed for use on a central extraction system and is fitted
with an electric flap.
This manual describes how you can make the best possible use of your
extractor hood. You can find information in it about the controls and
background information about how the appliance works. You will also
find tips about how to look after it.
The safety instructions that are important during the installation are
included in the installation guide, which is supplied separately and is
meant for the installer.
Please keep this manual carefully, since any subsequent user will also
find it very useful.
GB 4
SAFETY
Attention!
Make sure the appliance is installed by an authorised installer
(see “Installation” chapter). Do not connect the appliance to
the flow network before completing the installation.
• Connect the appliance in accordance with the applicable
regulations in your area.
• We advise you to wear protective work gloves during the installation
of the cooker hood due to possible sharp edges.
• The appliance has been manufactured in accordance with the
latest safety standards. However we do advise that mentally
handicapped, disabled or retarded individuals do not use this
appliance without the proper supervision of a competent person.
The same applies to children.
• Never use the cooker hood when the grease filter has not been
properly installed!
• Do not lean against the cooker hood.
• The hood must never be used as a support surface unless
specifically indicated.
• Make sure there is sufficient circulation when you use the cooker
• hood on a gas cooker.
• The exhaust exit must never be connected to a smoke duct which
is also used for other heating appliances.
• Never flambé under the cooker hood and always clean the filters
on time. Frying needs to be done under constant supervision to
prevent the heated fat from catching fire.
• The cooker hood needs to be cleaned regularly (at least once a
month) on the inside as well as on the outside. When the filters are
insufficiently cleaned or replaced, this will result in a fire hazard.
• If the connection cable becomes damaged, it should be replaced
by the manufacturer’s service department or by a person with
equivalent qualifications, in order to prevent dangerous situations
from arising.
• Accessible parts may become hot when used with cooking
appliances.
GB 5
SAFETY
Attention!
• First disconnect the appliance from the socket when you replace
the lights!
• Only use identical lamps with the wattage indicated. Only use the
cooker hood with lamps installed to reduce the risk of electrical
shock.
• The grease filters become hot during operation. Wait a minimum of
30 minutes after cooking before cleaning it.
• The main current must be switched off during reparation or
cleaning. Remove the plug from the mains current or turn the switch
in the meter cupboard to zero.
• Grease and oil are flammable when they are overheated. Stay in the
vicinity of the cooker when preparing food.
• We will not accept any responsibility for any faults, damage or fires
caused to the appliance as a result of the non-observance of the
instructions included in this manual.
GB 6
USE
Controls
A
B
Switch hood on/off.
Press the on/off button A.
The electric flap is opened.
After switching on, wait at least 10 seconds before switching the hood
back off.
Press the A button again.
The electric flap is closed.
After switching off, wait at least 10 seconds before switching the hood
back on.
Switch lighting on/off.
Press the lighting button (B).
The lighting comes on.
Press the B button again.
The lighting goes off.
GB 7
MAINTENANCE
Cleaning
Attention! Before performing any maintenance operation, isolate the
hood from the electrical supply by switching off at the connector and
removing the connector fuse. Or if the appliance has been connected
through a plug and socket, then the plug must be removed from the
socket.
The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the same
frequency with which you carry out maintenance of the fat filters)
internally and externally. Do not use abrasive products. Do not use
alcohol!
Attention! Failure to carry out the basic cleaning recommendations of
the cooker hood and replacement of the filters may cause fire risks.
Therefore, we recommend oserving these instructions.
The manufacturer declines all responsibility for any damage to the hood
or any fire damage linked to inappropriate maintenance or failure to
observe the above safety recommendations.
Cooker hood
Clean the cooker hood with soapy water and a soft cloth. Then wipe
with clean water to rinse. Do not use aggressive cleaning agents such
as soda. The cooker hood paintwork will stay looking nice if you wax it
occasionally.
Stainless steel canopy hoods
Do not use any sort of scourer. Treat with a stainless steel care product
and polish with the structure of the stainless steel.
Metal grease filters
These must be cleaned once a month (or when the filter saturation
indication system – if envisaged on the model in possession – indicates
this necessity) using non aggressive detergents, either by hand or in
the dishwasher, which must be set to a low temperature and a short
cycle. The openings must be placed downwards to let the water run
out of the filters. The cleaning agents will make the aluminium filter turn
dull, this is normal.
GB 8
MAINTENANCE
Grease filters
Removing the grease filters
Switch off the electricity! Remove the plug from the socket or switch
the electricity off at the mains. Pull the grease filter towards you and tilt
it downwards at the front.
Lighting
Changing the light bulbs
• Remove the lamp cover.
• Replace the halogen light bulb with a replacement bulb with a
maximum output power of 20 Watts.
• Re-close the lamp cover.
GB 9
FAULTS
What should I do if...
If the appliance does not work properly, this does not always mean
that it is defective. Try to deal with the problem yourself first. Phone the
service department if the advice given below does not work.
Attention
Disconnect the appliance from the mains before starting the repair,
preferably by removing the plug from the socket or setting the main
switch to zero.
Faults table
Symptom
Possible cause
Solution
Lighting is not functioning.
Light bulb defective.
Remove the grease filters.
This gives access to the light
bulbs. Unscrew the bulb from
the fitting and replace it with
a bulb matching the wattage
stated at the inside of the
hood.
Extractor hood makes a
noise.
Discharge too long or too
many bends in the duct.
Change the discharge ducting
(see installation guide).
Flap defective.
Phone the service
department.
Flap or controle defective.
Phone the service
department.
No extraction.
Connection cable defective.
GB 10
INSTALLATION
General
This appliance should be connected to the power supply by a
recognized fitter who is familiar with, and works according to the
correct safety regulations. This appliance meets the European
requirements.
Important that you know:
• The minimum distance between the supporting surface for the
cooking vessels on the gashob and the lowest part of the range
hood must be not less than 65 cm. For use with an electric, ceramic
or induction hob, this distance must be at least 55 cm.
• The discharge may only be connected to a central mechanical
extraction.
• Consider local regulations with respect to the ventilation of gas
appliances.
• The shorter the duct, and the fewer the bends in it, the better the
cooker hood will work.
• Before you start drilling check that there are no installation cables
present.
• The connecting pipe for the cooker hood has a diameter of
125 mm. It is best also to use a flue pipe of the same diameter.
• The installation material supplied with this range hood is designed
for fixing to reinforced concrete or masonry walls. For some types
of walls you may need special plugs and screws.
GB 11
INSTALLATION
Connection
Electric connection
The appliance has been manufactured as a class II, therefore no earth
cable is necessary.
Make sure the supply voltage ratings correspond with those stated on
the appliance data plate. The connection to the mains is carried out as
follows:
BROWN = phase L
BLUE = phase N
This canopy hood has been provided with a power plug. When installing
the hood, make sure that this plug remains accessible. We recommend
installing the wall socket out of view, behind the chimney cover.
Attention:
If you want to make a fixed connection, ensure that a multi-pole switch
with a distance between contacts of 3 mm is installed in the supply
cable.
GB 12
INSTALLATION
Mounting
• Mount the hood on the wall using the plugs and screws provided
bracket (A). Check size specifications.
E
• Adjust the width of the brackets to the width of the upper chimney.
Next, mount the bracket on the wall using the plugs and the screws
(B). Take into account the distance between the brackets bracket
and the ceiling (Check size specifications).
D
• Install the vent duct on the flange (C)and then onto the
connecting surface of the exhaust grid.
• Put the plug in the wall socket.
• Slide the upper chimney into the lower chimney.
• Attach the lower chimney to the hood using the screws
provided (D).
• Slide the upper chimney around the bracket and attach
with the screws provided (E).
GB 13
APPENDICE
Disposal
Disposal of appliance and packaging
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. The local authorities can provide you with the
relevant information.
The packaging of this appliance is recyclable. It could have been
made from:
• cardboard;
• polythene foil (PE);
• CFK-free polystyrene (PS-hard foam).
You need to dispose of these materials responsibly in accordance with
official regulations.
To draw attention to the fact that the segregated processing of electric
household appliances is compulsory, this appliance carries the symbol
of a crossed-out dustbin. This means that at the end of its working life,
you may not dispose of the appliance as household refuse. Instead, you
should hand it in at a special refuse collection centre run by the local
authority or at a dealer’s providing this service.
Segregated processing of household appliances avoids any negative
effects on the environment and public health that might otherwise
occur.
It enables the recovery of the materials used in the production of this
appliance, thus realising considerable savings in terms of raw materials
and energy.
GB 14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising