GC 2D GC 2D
DE
BG
IT
BG
HR
PT
HR
SRB
ES
SRB
SL
EN
SL
EN
EN
Bedienungsanleitung
Istruzioni Á‡
per
l’uso èÂ‡Î̇
àÌÒÚÛ͈ËË
ÛÔÓÚ·‡
àÌÒÚÛ͈ËË
Á‡
ÛÔÓÚ·‡
èÂ‡Î̇ χ¯Ë̇
χ¯Ë̇
Instruções
de
Utilização
Upete
za
kori‰tenje
Upete za kori‰tenje
Instrucciones
para el uso
Uputstvo
za
Uputstvo
za upotrebu
upotrebu
User
instructions
Navodilo
za
Navodilo
za uporabo
uporabo
User
instructions
User instructions
GC
2D
GC 2D
DE
BG
IT
HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
Mit dem Kauf dieses Candy
Elektrogerätes haben Sie bewiesen,
daß Sie stets nur das Beste wählen ohne Kompromisse.
COMPLIMENTI
èéáÑêÄÇãÖçàü!
âESTITAMO!
ë˙Ò Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Û‰ ̇
CANDY
ÇË ÔÓ͇Á‡ıÚÂ,
˜Â Ì ÒÚÂ
Con l’acquisto
di questo
elettrodomestico
Candy;ÇËÂ
ÒÍÎÓÌÌË
Í˙Ï ÍÓÏÔÓÏËÒË.
Lei
ha
dimostrato
di
non
ËÒ͇ÚÂ
̇È-‰Ó·ÓÚÓ.
accettare compromessi:
Kupnjom ovog Candy proizvoda
pokazali ste da ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç Ïelite
najbolje.
CANDY Ëχ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‰‡ ÇË
Candy é lieta
proporLe
questa
Ô‰ÎÓÊË
Ú‡ÁË di
ÌÓ‚‡
ÔÂ‡ÎÌfl,
nuova lavatrice
frutto di anni di
ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÓÚ ‰˙΄ӄӉ˯ÌË
ricerche e di esperienze maturate
ÔÓÛ˜‚‡ÌËfl,
ÓÔËÚdiretto
Ë
sul mercato,Ô‡Á‡ÂÌ
a contatto
‰ËÂÍÚÌË
ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò Lei
ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
con i Consumatori.
ha scelto la
qualità,
la durata
e le elevate
ÇËÂ
ËÁ·‡ıÚÂ
͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ,
prestazioni Ëche
questa lavatrice
Ú‡ÈÌÓÒÚÚ‡
ËÍÓÌÓÏ˘ÌÓÒÚÚ‡,
ÍÓËÚÓ
Le offre.
ÇË
Ô‰·„‡ Ú‡ÁË ÔÂ‡ÎÌfl.
Candy ima zadovoljstvo da Vam
moÏe ponuditi ovu novu perilicu
rublja, koja je rezultat
vi‰egodi‰njeg istraÏivanja i iskustva
na trÏi‰tu, u neposrednom dodiru
sa potro‰aãima. Izabrali ste
kvalitetu, trajnost i osebujne
znaãajke koje ovaj uredjaj nudi.
Lei vuole il meglio.
Candy freut sich, Ihnen diese neue
Waschmaschine anbieten zu können.
Sie ist das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer Markterfahrung,
die im ständigen direkten Kontakt mit
dem Verbraucher gereift ist. Sie
haben mit diesem Gerät Qualität,
lange Lebensdauer und einen hohen
Leistungsstandard gewählt.
Candy bietet Ihnen darüber hinaus
eine breite Palette weiterer
elektrischer Haushaltsgeräte:
Waschmaschinen, Geschirrspüler,
Wäschetrockner, Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backöfen und
Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke.
Candy Le propone inoltre una
vasta gamma
di elettrodomestici:
éÒ‚ÂÌ
ÚÓ‚‡, CANDY
ÇË Ô‰·„‡
lavatrici,
lavastoviglie,
lavasciuga,
‰̇
¯ËÓ͇
„‡Ï‡ ÓÚ ‰ÓχÍËÌÒÍË
cucine, forni a microonde, forni e
ÂÎÂÍÚÓÛ‰Ë:ÔÂ‡ÎÌË,
ÏËflÎÌË
piani di cottura, frigoriferi
e
χ¯ËÌË,
ÔÂ‡ÎÌË Ò˙Ò ÒÛ¯ËÎÌË,
congelatori.
Ô˜ÍË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÙÛÌË,
ı·‰ËÎÌËˆË Ë ÙËÁÂË.
Chieda al Suo Rivenditore
àÁËÒ͇ÈÚÂ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ËflÚ
ÇË
il catalogoÓÚcompleto
dei prodotti
‰ËÎ˙
CandyÔ˙ÎÂÌ Í‡Ú‡ÎÓ„ ̇ ‡ÚËÍÛÎËÚÂ
̇ CANDY.
Fragen Sie Ihren Fachhändler nach
dem kompletten Candy Katalog.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den
Haushaltsgebrauch konzipiert bzw. für
den haushaltsnahen Gebrauch, wie z.B:
Questo apparecchio è destinato
ad un
usoÂinÔ‰̇Á̇˜ÂÌ
ambienti domestici
e
íÓÁË
Û‰
Á‡
simili come per esempio:
- Teeküchen für das Personal von
Büros, Geschäften oder ähnlichen
Arbeitsbereichen;
- Ferienhäuser;
- Gäste von Hotels, Motels und
anderen Wohneinrichtungen;
- Gäste von
Apartments/Ferienwohnungen, Bed
and Breakfast Einrichtungen.
ÛÔÓÚ·‡ ‚ ‰Óχ¯ÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl,
̇ÔËÏÂ:
- nelle aree ristoro di negozi, uffici
altri ambienti
di lavoro;
-eÍÛıÌË
‚ χ„‡ÁËÌË,
ÓÙËÒË Ë ‰.
negli agriturismo;
---ıÓÚÂÎË,
ÏÓÚÂÎË
Ë ‰.;
dai clienti negli hotels, motels e
-altre
Í˙˘Ë,
‚ËÎËresidenziali
Ë ‰.
aree
simili;
- nei bed & breakfast.
Un utilizzo
da quello
ì‰‡
ÌÂ Â diverso
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ
Á‡ tipico
dell’ambiente
come
Ú˙„Ó‚ÒÍË
ˆÂÎË.domestico,
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Û‰‡
l’uso professionale da parte di
ÒÔ‡Á‚‡ÈÍË
ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
‚
ÚÓ‚‡
esperti o di persone addestrate, è
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
escluso anche negli ambienti
Eine andere Nutzung als die normale
Haushaltsnutzung, wie z.B.
gewerbliche oder professionelle
Nutzung durch Fachpersonal, ist auch
im Falle der oben erwähnten
Einrichtungen ausgeschlossen.
sopra descritti.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
Un utilizzo non coerente con
Á‡
ÔÓ‚‰Ë
Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË
ÓÚ la vita
quello
riportato,
può ridurre
ÌÂÔ‡‚ËÎ̇ڇ
̇ Û‰‡.
del prodotto eÛÔÓÚ·‡
può invalidare
la
Sollte das Gerät entgegen diesen
Vorschriften betrieben werden, kann
dies die Lebensdauer des Gerätes
beeinträchtigen und den
Garantieanspruch gegenüber dem
Hersteller verwirken.
Eventuelle Schäden am Gerät oder
andere Schäden oder Verluste, die
durch eine nicht haushaltsnahe
Nutzung hervorgerufen werden
sollten (selbst wenn sie in einem
Haushalt erfolgen), werden, so weit
vom Gesetz ermöglicht, vom
Hersteller nicht anerkannt.
garanzia del costruttore.
Qualsiasi danno
all’apparecchio
èÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ
o ad altro, derivante da un uso
ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ,
Ò˙‰˙ʇ˘Ë
ÒÂ ‚
diverso da quello domestico
̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡
ÍÌËÊ͇,
ÍÓËÚÓ ˘Â ÇË è
(anche quando
l’apparecchio
installato
in un
ambiente
‰‡‰‡Ú
‚‡ÊÌË
̇ÒÓÍË
ÓÚÌÓÒÌÓ
domestico),
non sarà ammesso
ÏÓÌڇʇ
Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ
̇
dal
costruttore
in
sede
legale.
ËÁ·‡ÌËfl ÓÚ Ç‡Ò Û‰, ͇ÍÚÓ
Ë ÌflÍÓË
ÔÓÎÂÁÌË
Ò˙‚ÂÚË di
Á‡leggere
ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ÏÛ
La preghiamo
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
attentamente le avvertenze
contenute nel presente libretto in
quanto forniscono
importanti
á‡Ô‡ÁÂÚÂ
ÚÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË
Á‡
indicazioni riguardanti la sicurezza
·˙‰Â˘Ó
ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
di installazione,
d’uso, di
Lesen Sie bitte aufmerksam die
Anweisungen, die Sie in diesem Heft
finden. Sie finden dort wichtige
Hinweise zur sicheren Installation, zur
Bedienung, zur Pflege und zur
optimalen Verwendung der
Waschmaschine.
manutenzione e alcuni utili
consigliÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡ÚÂ
per il migliore
äÓ„‡ÚÓ
Ò utilizzo della
lavatrice.
Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Ë ÒÂ‚ËÁÌË ˆÂÌÚÓ‚Â
̇
CANDY,con
‚Ë̇„Ë
Conservi
curaÔ‰ÒÚ‡‚flÈÚÂ
questo libretto
ÏӉ·
Ë ÒÂËÈÌËfl
ÌÓÏÂ ̇
per ogni
ulteriore consultazione.
ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
Bewahren Sie das Heft für eine
spätere Nutzung gut auf.
Quando comunica con la Candy
o con i suoi centri di assistenza citi
sempre il Modello, il n° e il numero
G (se c’è). Praticamente tutto ciò
che é citato nel riquadro.
Geben Sie bitte in allen Mitteilungen
an Candy oder an Ihre zuständige
Kundendienststelle stets das Modell,
die Nummer und die G-Nummer (falls
vorhanden),- also praktisch alle
Angaben des Typenschildes -, an.
2
HR
2
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi ‰irokim
izborom uredjaja za domaçinstvo:
perilicama sudja, perilicama za
pranje i su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama, hladnjacima i
ledenicama.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Ovaj uredjaj je namjenjen za
kori‰tenje u domaçinstvu I sliãnim
situacijama kao ‰to su:
- osoblje u trgovinama, uredima I
ostalim radnim mjestima;
- farmama;
- gostima hotela, motela i ostalih
smje‰tajnim objekata;
- prenoãi‰tima.
Razliãito kori‰tenje uredjaja od
domaçinstva ili uobiãajnih kuçnih
poslova, npr. kao komercijalno
kori‰tenje u profesionalne svrhe
nije pokriveno jamstvom.
Ako se uredjaj koristi nepravilno,
Ïivotni vijek mu se smanjuje i moÏe
izbjeçi jamstvo.
O‰teçenje uredjaja ili neko drugo
o‰teçenje ili gubitak kroz kori‰tenje
koje nije u skladu sa uputama
(iako je uredjaj u domaçinstvu)
neçe biti pokriveno
proizvodjaãkim jamstvom.
Upotreba ove nove perilice je
jednostavna, ali Vas molimo da
paÏljivo proãitate UPUTE ZA
KORI·TENJE sadrÏane u ovoj knjiÏici
i da ih u potpunosti po‰tujete. One
Vam daju vaÏne podatke u svezi
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te korisne
savjete za postizanje najboljih
rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer bi
Vam ubuduçe jo‰ mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara perilice,
morali pozvati jednog od na‰ih
servisera, obavezno mu recite
oznaku modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na ploãici s
tehniãkim podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
PT
PARABÉNS!
Ao adquirir este electrodoméstico
Candy, demonstrou não estar disposta a
contentar-se com qualquer coisa: você
quer o melhor!
A Candy alegra-se de lhe poder
oferecer esta nova máquina de lavar
roupa, resultado de anos de
investigação e de experiência de
mercado, em contacto directo com os
nossos clientes. Ao escolher esta
máquina, está a escolher a qualidade, a
durabilidade e as características
excepcionais que ela tem para
oferecer.
Mas a Candy orgulha-se ainda da vasta
gama de electrodomésticos que
coloca à disposição dos seus clientes:
máquinas de lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de lavar e de
secar, fogões, micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos e
congeladores.
Peça ao seu agente da especialidade
que lhe dê o catálogo dos
electrodomésticos Candy.
Este aparelho destina-se a ser utilizado
apenas em contexto doméstico ou
semelhnate, tais como:
- Áreas de cozinha de lojas, escritórios e
outros ambientes de trabalho, que
sejam reservadas aos funcionários;
- Casas de férias, de praia ou de
campo;
- Por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial;
- Em quartos e alojamento do género
de “cama e pequeno almoço”.
A utilização deste aparelho em
ambientes diferentes do ambiente
familiar e doméstico, como o uso
comercial por especialistas, está
absolutamente excluída e não se
integra nas recomendações dadas
anteriormente.
Se o aparelho for utilizado de maneira
não conforme às recomendações, livro
de instruções ou for utilizado para outros
fins que não os indicados, isso pode
reduzir a vida útil do aparelho e pode
anular a garantia do fabricante.
Qualquer avaria ou dano provocado ao
aparelho resultante de qualquer uso
que não seja o próprio e o
recomendado, ou resultante de
utilização que não seja do âmbito
doméstico, não serão aceites pelo
fabricante, mesmo estando o
electrodoméstico dentro da garantia
máxima prevista por lei.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém não só
informações importantes sobre a
instalação, a utilização e a manutenção
seguras da sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como tirar o
melhor proveito da sua máquina.
Preserve este livro cuidadosamente,
mantendo-o à mão para futuras
consultas.
Quando contactar o seu agente Candy
ou os Serviços de Assistência Técnica
refira sempre o modelo e o número da
sua máquina, bem como o número G
(se aplicável). Todas estas referências se
encontram na
placadedecaracterísticas da sua
máquina.
ES
EN
ENHORABUENA
OUR COMPLIMENTS
Con la compra de este
electrodoméstico Candy; usted ha
demostrado no conformarse con
cualquier cosa: usted quiero lo
mejor.
With the purchase of this Candy
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Candy se complace en ofrecerle
esta nueva lavadora, fruto de años
de investigación y de experiencia
en el marcado y del contacto
directo con los Consumidores. Usted
ha escogido la calidad, la duración
y las enormes prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Candy is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Candy le ofreces además, una
amplia gama de
electrodomésticos: lavadoras,
lavavajillas, lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos y
encimeras, frigoríficos y
congeladores.
Candy is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Solicite a su vendedor el catálogo
completo de la gama de productos
Candy.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Candy
products.
Este aparato se ha creado para ser
utilizado en tareas domésticas y
aplicaciones similares como:
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- Las áreas de venta de cocinas por
parte de personal de las tiendas,
oficinas y otros ambientes de
trabajo;
- Granjas;
- Por los clientes en los hoteles,
moteles y otros establecimientos de
tipo residencial;
- Casas de alojamiento.
Un uso diferente de este aparato al
del hogar o el uso comercial por
experto o usuarios especializados,
se excluyen de las aplicaciones
anteriores.
- staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
Si el aparato se usa de una manera
incoherente con lo especificado,
puede reducir la vida del aparato y
puede anular la garantía del
fabricante.
Cualquier daño al aparato u otro
daño o pérdida que se produzca
por su uso y que no sea el
correspondiente al doméstico o uso
en casa (aun cuando se encuentre
en un ambiente doméstico) no se
admitirá por el fabricante más allá
de los términos especificados por la
legislación vigente.
Le rogamos lea atentamente la
información contenida en este
manual ya que proporciona
importantes instrucciones sobre
seguridad en su instalación, uso,
mantenimiento y algunos consejos
prácticos para que ested saque el
mejor provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en contacto con
Candy o con sus centros de
Asistencia mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G (si lo
tiene). Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it may
reduce the life of the appliance
and may void the manufacturer’s
warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
3
DE
BG
IT
BG
HR
INHALT
ë˙‰˙ʇÌËÂ
INDICE
ë˙‰˙ʇÌËÂ
KAZALO
Einleitung
è‰ÒÚ‡‚flÌÂ
Prefazione
è‰ÒÚ‡‚flÌÂ
Uvod
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
é·˘Ë Ò‚Â‰ÂÌËfl ÓÚÌÓÒÌÓ
‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ
Note
generaliÓÚÌÓÒÌÓ
alla consegna
é·˘Ë Ò‚Â‰ÂÌËfl
Opçenita
‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Garanzia
ɇ‡ÌˆËfl
Jamstvo
Prescrizioni
sicurezza
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡di·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Sigurnosne mjere
Opçenita upozorenja
i
1
savjeti prilikom1isporuke
uredaja
Tehniãki podaci
4
4
Postavljanje i prikljuãivanje
5
perilice rublja 5
Bedienungsanleitung
éÔËÒ‡ÌË ̇ ÍÓÌÚÓÎÌËÚ ·ÛÚÓÌË
Dati
tecnici
íÂıÌ˘ÂÒÍË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Tehniãki podaci
Messa
in
opera,
installazione
åÓÌÚ‡Ê
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
Descrizione
comandi ·ÛÚÓÌË
éÔËÒ‡ÌË ̇ ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ
Opis upravljaãke ploãe
Programmtabelle
퇷Îˈ‡ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ
Tabella
programmi
퇷Îˈ‡ ̇
ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Ô‡ÌÂ
Tabelarni pregled programa
Tabelarni pregled
programa
7
7
Programm/Temperaturwahl
èÓ‰·Ó ̇ Ú˙͇ÌË
Selezione
èÓ‰·Ó ̇ Ú˙͇ÌË
Odabir programa pranja
Odabir programa
pranja
8
8
Waschmittelbehälter
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
Cassetto
detersivo
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡
ÔÂÔ‡‡Ú
Ladica sredstava za pranje
Ladica sredstava
9 za pranje
9
Das Produkt
ᇠÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ
Ilá‡prodotto
ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ
Priprema rublja i savjeti za
pranje
Priprema rublja
10 i savjeti za
pranje
10
Waschen
è‡ÌÂ
Lavaggio
è‡ÌÂ
Pranje
Pranje
Reinigung und allgemeine
Wartung
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
Pulizia
e manutenzione
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
âi‰çenje
ordinaria i odrÏavanje
perilice rublja
âi‰çenje i odrÏavanje
12
perilice rublja12
Fehlersuche
Ç˙ÁÏÓÊÌË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË, Ô˘ËÌË
Ë Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂ
Ricerca
Ç˙ÁÏÓÊÌËguasti
ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË, Ô˘ËÌË
Uklanjanje
manjih
Ë Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂ
nedostataka u radu
Uklanjanje manjih
13
nedostataka 13
u radu
Garantie
ɇ‡ÌˆËfl
Sicherheitsvorschriften
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Technische Daten
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Inbetriebnahme, Installation
åÓÌÚ‡Ê
4
4
HR
KAPITEL
ëíêÄçàñÄ
CAPITOLO
KAZALOPOGLAVLJE
CAPÍTULO
POGLAVLJE
CAPÍTULO
Uvod
POGLAVJE
CHAPTER
CHAPTER
4
2
2
Sigurnosne mjere
3
3
Jamstvo
Opis upravljaãke
6 ploãe
6
11
11
PT
ES
EN
INDICE
ÍNDICE CAPÍTULO
INDEX
Introdução
Introduccíon
Introduction
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
Notas generales a la
entrega
General points on delivery
Garantia
Garantía
Guarantee
Instruções de segurança
Normas de seguridad
Safety Measures
Dados técnicos
Datos técnicos
Technical Data
Instalação
Puesta en funcionamiento
instalación
Setting up and Installation
Descrição dos comandos
Descripción de los mandos
Control Description
Tabela de programas de
lavagem
Tabla de programas
Table of Programmes
Selecção dos programas
Seleción
Selection
Colocação do detergente
Cubeta del detergente
Detergent drawer
Separação das peças de
roupa
El producto
The Product
Lavagem
Lavado
Washing
Limpeza e manutenção da
máquina
Limpieza y mantenimiento
ordinario
Cleaning and routine
maintenance
Eliminação de avarias
Causas de averías
Faults Search
5
DE
HR
BG
IT
KAPITEL 1
ëíêÄçàñÄ
CAPITOLO 11
POGLAVLJE 1
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
éÅôà
ëÇÖÑÖçàü
NOTE GENERALI
éíçéëçé
ALLA CONSEGNA
ÑéëíÄÇäÄíÄ
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
èË
̇ ÚÓÁË
Û‰, che
AllaÔÓÍÛÔ͇ڇ
consegna
controlli
ÔÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡
Ò‡
con la macchina
ci siano:
‚Íβ˜ÂÌË ÒΉÌËÚÂ:
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
A) BEDIENUNGSANLEITUNG
Ä)
A)àçëíêìäñàà
MANUALE áÄ
ÖäëèãéÄíÄñàü
D’ISTRUZIONE
A) UPUTE ZA UPORABU
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENSTSTELLEN
Ç) ÄÑêÖëà çÄ äÇÄãàîàñàêÄçà
B) INDIRIZZI
DI ASSISTENZA
ëÖêÇàáçà
ñÖçíêéÇÖ
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
C)ÉÄêÄçñàéççÄ
CERTIFICATI äÄêíÄ
DI
ë).
C) JAÉSTVENI LIST
D)
D)íÄèÄ
TAPPI
D) âEPOVI
Ö) äêàÇÄ áÄ åÄêäìóÄ áÄ
E) CURVA PER
TUBO
éíêÄÅéíÖçÄíÄ
ÇéÑÄ
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
F)
áÄ íÖóÖç
F)éíÑÖãÖçàÖ
BACINELLA
DETERSIVO
èÖêàãÖç
èêÖèÄêÄí
LIQUIDO
O
F) PREGRADAK ZA
TEKUåI DETERDÎENT ILI
TEKUåE BIJELILO.
C) GARANTIESCHEIN
GARANZIA
D) STÖPSEL
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
SCARICO
F) EINSATZ FÜR
FLÜSSIGWASCHMITTEL
BZW. BLEICHMITTEL
CANDEGGIANTE
A
B
C
CONSERVATELI
áÄèÄáÖíÖ Çëàóäà
éèàëÄçà èé-ÉéêÖ
ÄäëÖëéÄêà.
BITTE GUT AUFBEWAHREN
ì‚ÂÂÚÂ
ÒÂ, ˜Â
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
e controlli
che
non abbia
Ì  ÔÓ‚‰Â̇ ÔË
subito danni durante il
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ.
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
6
6
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
D
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
F
E
D
F
PT
ES
EN
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1
CHAPTER 1
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
D) TAMPÖES
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) TAPONES
D) CAPS
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
DE
BG
ëíêÄçàñÄ 2
KAPITEL 2
HR
IT
POGLAVLJE
2
CAPITOLO
2
Servizio Assistenza Clienti
GARANTIE
ÉÄêÄçñàü
JAMSTVO
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel
prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di
Prilikom kupnje uredjaja
ì‰˙Ú ÂdelÔˉÛÊÂÌ
ÓÚ
consegna
bene.
prodavaã Vam mora izdati
„‡‡ÌˆËÓÌ̇ ͇Ú‡, ÍÓflÚÓ ÇË ‰‡‚‡
ispunjeni
i potvrdjeni
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Così
come riportato
nei testi dei Decreti Legislativi
citati, il certificato
di garanzia dovrà
jamstveni
list. mostrato al Servizio
·ÂÁÔ·ÚÌË
ÛÒÎÛ„Ë
ÔÂÁ
essere
da LeiÒÂ‚ËÁÌË
conservato,
debitamente
compilato,
per essere
„‡‡ÌˆËÓÌÌËfl
ÒÓÍ.
Assistenza
Tecnica
Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento
Na poledjini
jamstvenog
lista
fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento
dell’acquisto
(bolla di consegna,
popis i adrese
fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale sianonalazi
indicati se
il nominativo
del rivenditore, la
data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto
ed il prezzo
di ovla‰teni
cessione.
servisera
koji su
Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché
si presumeCandy
che i difettiuredjaje
di conformità
popravljati
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna
del bene esistessero
già a tale data, a
u jamstvenom
roku.
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias, verificato il diritto
all’intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto mesi di vigenza
della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire dei rimedi
accordati dalla garanzia stessa provare l’esistenza del difetto di conformità del bene sin
dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire
detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia previste e pertanto il
Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà l’intervento addebitando al
consumatore tutti i costi relativi.
Der beiliegende
Garantieschein und die
Original-Kaufrechnung
ermöglicht die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit beträgt zwei
Jahre ab Kaufdatum.
IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST. BITTE
WÄHLEN
SIE FÜR DEUTSCHLAND AUS
DEM FESTNETZ DIE
BUNDESWEIT EINHEITLICHE
SERVICENUMMER
01805 - 625562 (12 CT./
MIN), DIE SIE AUTOMATISCH
MIT DEM ZUSTÄNDIGEN
GIAS-WERKSKUNDENDIENST
IN IHRER NÄHE VERBINDET.
Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le
informazioni ed i documenti necessari per una copertura sino a 5 anni e così, in caso di
guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico
del Servizio Clienti 199 12 13 14.
GIAS SERVICE
ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?
Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione
per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti anomalie
o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo
vivamente di effettuare i controlli indicati nel capitolo 13.
A
☎ 0820.220.224
0848.780.780 CH
UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.
Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “Numero Utile” sotto indicato,
sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che
opera nella Sua zona di residenza.
Attenzione:
la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal
Servizio clienti dell’operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet
www.candy.it.
MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E’ indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del
prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul
certificato di garanzia oppure sulla targa matricola posta sul frontale della lavabiancheria
(zona oblò). In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico,
risparmiando oltretutto i relativi costi.
8
8
PT
ES
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2
GARANTIA
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
GARANTIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia os
Serviços de Assistência Técnica
efectuarão a reparação de
qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação de
peças de procedência diferente
da do aparelho, aplicadas por
serviços técnicos não autorizados.
– Defeitos provocados por curto- circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do funcionamento
do aparelho em casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
EN
CHAPTER 2
GUARANTEE
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Este aparato va
acompañado de un
Certificado de Garantia
donde usted
puede comprobar las
condiciones y terminos de la
garantia.
SERVICIO POST VENTA
☎ 902. 100. 150
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor final,
colocamos à vossa disposição a
nossa Rede Nacional de
Assistência Técnica, com pessoal
técnico devidamente
especializado.
9
DE
BG
IT
KAPITEL 3
ëíêÄçàñÄ
CAPITOLO 33
POGLAVLJE 3
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
àçëíêìäñàà
áÄDI
PRESCRIZIONI
ÅÖáéèÄëçéëí
SICUREZZA
SIGURNOSNE MJERE
ATTENZIONE:
ÇÄÜçé:
PER
èêà QUALSIASI
ÇëüäÄ éèÖêÄñàü
INTERVENTO
DI PULIZIA
èé èéóàëíÇÄçÖíé
àãà
EèéÑÑêöÜäÄíÄ
MANUTENZIONE
çÄ
DELLA
LAVATRICE
èÖêÄãçüíÄ:
ZUR BEACHTUNG:
BEI REINIGUNG UND
WARTUNG DES
GERÄTES
● Netzstecker ziehen.
● Tolga la spina.
● Wasserzufuhr sperren.
● Chiuda il rubinetto
●
àÁÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ·
dell’acqua.
● La Candy correda tutte le
●
á‡Ú‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡diÁ‡messa
‚Ó‰‡ a
sue
macchine
● Alle Candy Geräte sind
terra.
Si assicuri che l’impianto
●
ÇÒ˘ÍË Û‰Ë
̇ CANDYdi
Á‡
elettrico
sia provvisto
Á‡ÁÂÏÂÌË.
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
íÓÁË Û‰ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl –
ÑËÂÍÚË‚‡
73/23/ÖÖë Ë 89/336/ÖÖë
Apparecchio
Ëconforme
Á‡ÏÂÌÂÌË Òalle
2006/95/Öë
Ë
Direttive
2004/108/Öë
Ë ÔÓÒΉ‚‡ÎËÚÂ
Europee 73/23/CEE
e
ËÁÏÂÌÂÌËfl.
89/336/CEE, sostituite
rispettivamente da
2006/95/CE e 2004/108/CE,
e successive
●
ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚÂmodifiche.
Û‰‡ Ò ‚·ÊÌË
ËÎË ÏÓÍË ˙ˆÂ ËÎË Í‡Í‡.
● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
●
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Û‰‡ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ
Ò ·ÓÒË Í‡Í‡.
● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÒ‚ÂÌ Ò
● Non usi, se‚ÌËχÌËÂ,
non con
ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ
particolare‚ cautela,
Û‰˙ÎÊËÚÂÎË
ÔÓÏ¢ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÂ
prolunghe
in ·‡Ìfl.
locali adibiti a
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
͇ÚÓ
bagno o doccia.
geerdet.
Versichern Sie sich, daß Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
Das Gerät entspricht
den Europäischen Richtlinien
73/23/CEE und 89/336/CEE,
ersetzt durch 2006/95/CE
bzw. 2004/108/CE , und deren
nachträglichen
Veränderungen.
● Benutzen Sie nach
Mögkichkeit keine
Verlängerungskabel in
Feuchträumen.
ÇçàåÄçàÖ:
èé
ÇêÖåÖ çÄ èêÄçÖíé
ATTENZIONE:
íÖåèÖêÄíìêÄíÄ
çÄ
DURANTE IL LAVAGGIO
ÇéÑÄíÄ
åéÜÖ
L’ACQUA
PUO’ÑÄ
ANDARE
ÑéëíàÉçÖ
A 90°C. 90°ë.
ACHTUNG:
JE NACH
WASCHPROGRAMM
KANN SICH DAS
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.
● èÂ‰Ë ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ β͇, Û‚ÂÂÚÂ
ÒÂ,
˜Â Ì Âdi
ÓÒڇ̇·
‚ si
● Prima
aprire ‚Ó‰‡
l’oblò
·‡‡·‡Ì‡.
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
● Vor dem Öffnen des
Bullauges sicherstellen, daß
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
10
HR
10
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
PT
ES
EN
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3
CHAPTER 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
NORMAS DE
SEGURIDAD
SAFETY MEASURES
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Feche a torneira de
alimentação de água.
● Todos os electrodomésticos
Candy têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
Este aparelho está em
conformidade com as Directivas
Europeias 73/23/EEC e
89/336/EEC, substituídas pelas
2006/95/EC e 2004/108/EC, e
respectivas alterações
posteriores.
● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Desenchúfela.
● Remove the plug
● Cierre el grifo del agua.
● Turn off the water inlet tap.
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Aparato confrome a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● No use el aparato estando
descalzo.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
EN
DE
● Do not use adaptors or
multiple
plugs.
● Gerät nicht
an Adapter oder
Mehrfachsteckdosen
anschließen.
● This appliance is not
● Kinder oder
Personen
mit
intended
for use
by persons
eingeschränkten
körperlichen
(including
children)
with
oder geistigen
Fähigkeiten
oder
reduced
physical,
sensory
or
mit ungenügenden
Kenntnissen
mental
capabilities,
or lack of
und Erfahrung
dürfen
nur dann
experience
and
knowledge,
das Gerät
wenn
sie
unless
theybenutzen,
have been
given
beaufsichtigt
werden
oder
supervision or instruction
hinreichend Anweisungen
concerning
use of the zur
sicheren Behandlung
des
appliance
by a person
Gerätes durch
ihre
responsible
foreine
theirfürsafety.
Sicherheit verantwortliche Person
erhalten
haben.
Children should be
supervised
tobeaufsichtigen,
ensure that um
Kinder sind zu
they
play
with
sicherdo
zu not
stellen,
dass
sie the
nicht mit
appliance.
dem Gerät spielen.
● Ziehen Sie den Stecker immer
selbst
der lead
●am
DoStecker
not pull
the aus
mains
Steckdose.
or
the appliance itself to
remove
plugGerät
fromkeinen
the
● Setzenthe
Sie das
socket.
Witterungseinflüssen (Regen,
Sonne usw.) aus.
● Do not leave the
● Das Gerätexposed
niemals an
appliance
toden
Schaltknöpfenagents
oder am(rain, sun
atmospheric
Waschmittelbehälter anheben.
etc.)
● Während des Transportes mit
●einer
In the
case ofdas
removal,
Sackkarre
Gerät nicht
never
liftBullauge
the appliance
auf das
lehnen. by
the knobs or detersive
drawer.
Wichtig!
●Falls
During
transportation
Sie das
Gerät auf einen
do
not lean
door against
Teppich
oderthe
Teppichboden
the
trolley.achten Sie darauf, daß
aufstellen,
die Lufteinlässe am Boden des
Gerätes nicht verstopft werden.
● Stets, wie auf der Zeichnung
dargestellt, zu zweit anheben.
Important!
When
the appliance
● Bei eventuellen
Defekten und
location
is on carpet
floors,
Fehlfunktionen
das Gerät
attention
must
be
paid so as
abschalten, die Wasserzufuhr
to
ensure
that
there
is
unterbrechen und die no
obstruction
to the
bottom
Waschmaschine
nicht
vents.
gewaltsam öffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
●wenden
Lift theSie
appliance
sich bitte in pairs
as
illustrated in
ausschließlich
anthe
die diagram.
Kundendienststelle der Firma
●Candy
In theund
case
of failure
bestehen
Sie auf die
and/or
incorrect
Verwendung
von operation,
turn
the washing machine
Originalersatzteilen.
Die
off,
close the water
inlet tap
Nichtbeachtung
der o.a.
and
do not kann
tamper
Vorschriften
zur with the
appliance.
Contact
a Candy
Beeinträchtigung der GeräteTechnical
Assistance Centre
sicherheit führen.
for any repairs and ask for
● Wenn Candy
das Gerät
einmal
original
spare
parts.
ausgedient hat,
entsorgen
Sie es
Avoidance
of these
norms
bitte compromise
ordnungsgemäß
Ihren
may
theüber
safety
Fachhändler
oder die
of
the appliance.
kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
●●Should
the
supply cord
Sollte das
Netzkabel
(mains
cable)
demaged,
beschädigt
sein,be
muß
dieses mit
this
is
to
be
replaced
byersetzt
a
dem speziellen Netzkabel
specific
cable
available
from
werden, das vom
the
after sales service
centre.
Gias-Kundendienst
zur Verfügung
12gestellt werden kann.
12
BG
BG
IT
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡‰‡ÔÚÓË ËÎË
˘ÂÔÒÂÎË,
ÔËÒÔÓÒÓ·ÂÌË
Á‡oÌflÍÓÎÍÓ
● çÂ
Non
usi
adattatori
spine
●
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡‰‡ÔÚÓË
ËÎË
Û‰‡
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
˘ÂÔÒÂÎË,
ÔËÒÔÓÒÓ·ÂÌË Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ
multiple
Û‰‡ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
BG
● Questo apparecchio non è
BG Û‰‡
destinato
ad essere
usato
●
ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚÂ
‰‡ ÒÂda
BG‡‰‡ÔÚÓË
●
çÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ËÎË
bambini
e ‰Âˆ‡
persone
incapaci
ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ
·ÂÁ
̇·Î˛‰ÂÌËÂ
●
çÂ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚÂ
Û‰˙Ú
‰‡
ÒÂ o
˘ÂÔÒÂÎË,
ÔËÒÔÓÒÓ·ÂÌË
Á‡
ÌflÍÓÎÍÓ
●
çÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡‰‡ÔÚÓË
ËÎË a
ËÎË
ÓÚ
Îˈ‡
ÍÓËÚÓ
Ò‡
ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË
inesperte
all'uso
del
prodotto,
ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ
‰Âˆ‡
ËÎË
ÓÚ
Û‰‡
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
●
çÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡‰‡ÔÚÓË
ËÎË
˘ÂÔÒÂÎË,
ÔËÒÔÓÒÓ·ÂÌË
Á‡
ÌflÍÓÎÍÓ
‰‡
„Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú.
íÓÁË
Û‰
ÌÂ
Â
meno
che
non
vengano
ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË Îˈ‡ ·ÂÁ
˘ÂÔÒÂÎË,
ÔËÒÔÓÒÓ·ÂÌË
Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ
Û‰‡
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ
ÛÔÓÚ·‡
ÓÚ Îˈ‡ Ò
sorvegliate
oÁ‡istruite
riguardo
̇·Î˛‰ÂÌËÂ.
Û‰‡
̇χÎÂÌË
ÙËÁ˘ÂÒÍË, ÛÏÒÚ‚ÂÌË
all'uso‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
dell'apparecchio
da Ë
●
ç persona
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚÂ
Û‰˙Ú
ÒÂÚË‚ÌË
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
ÓÒ‚ÂÌ ‰‡
ÔÓ‰ÒÂ
una
responsabile
ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ
‰Âˆ‡
ËÎË
ÓÚ
̇·Î˛‰ÂÌËÂ
Ë ÒΉ
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
●
ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚÂ
Û‰˙Ú ‰‡Í‡·ÂÎ,
ÒÂ
della
loro sicurezza.
‰˙Ô‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË
Îˈ‡
·ÂÁ
●
çÂ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚÂ
‰‡ ÒÂ̇
ËÌÒÚÛÍÚË‡ÌÓ
ÓÚÌÓÒÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ ‰Âˆ‡
ËÎËÛ‰˙Ú
ÓÚÏÂÚÓ‰‡
Á‡
‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚÂ
˘ÂÔÒ·.
̇·Î˛‰ÂÌËÂ.
ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ
‰Âˆ‡
ËÎË
ÓÚ
Sorvegliare i bambini
‡·ÓÚ‡.
ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË
Îˈ‡ ·ÂÁ in modo
ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË
Îˈ‡ ·ÂÁ
tale da assicurarsi
che non
̇·Î˛‰ÂÌËÂ.
̇·Î˛‰ÂÌËÂ.
çÂ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚÂ
̇ ‰Âˆ‡
giochino
con l'apparecchio.
●
çÂ
ÓÒÚ‡‚flÈÚÂ
Û‰‡
̇ ‰‡ Ë„‡flÚ
●
çÂ
‰˙Ô‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
Ò
Û‰‡.
‡ÚÏÓÒÙÂÌË ‚ÎËflÌËfl – ‰˙ʉ,͇·ÂÎ,
Á‡
‰‡
ËÁ‚‡‰ËÚÂ
˘ÂÔÒ·.
●
Non
tiri
il
cavo
di
●
ç ‰˙Ô‡ÈÚÂ
ÒÎ˙̈Â
Ë Ú.Ì. Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ,
●
çÂ
‰˙Ô‡ÈÚ ˘ÂÔÒ·.
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
͇·ÂÎ,
alimentazione,
o
Á‡
‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚÂ
Á‡
‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ˘ÂÔÒ·.
l’apparecchio
stesso, per
●
çÂ
Û‰‡
̇ ÌÂpresa
staccare
la spina
dalla
●
ç ÓÒÚ‡‚flÈÚÂ
‰˙Ô‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
͇·ÂÎ,
●
èË
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
ÌËÍÓ„‡
‡ÚÏÓÒÙÂÌË
‚ÎËflÌËfl
– ̇
‰˙ʉ,Á‡
diçÂ
corrente.
Á‡
‰‡
ËÁ‚‡‰ËÚÂ
˘ÂÔÒ·.
●
ÓÒÚ‡‚flÈÚÂ
Û‰‡
‚‰Ë„‡ÈÚÂ
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
ÒÎ˙̈Â
Ë
Ú.Ì.
●
ç ÓÒÚ‡‚flÈÚÂ
Û‰‡
‡ÚÏÓÒÙÂÌË
‚ÎËflÌËfl
– ̇
‰˙ʉ,
ÍÓχ̉ÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË
ËÎË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
● ÔÂÔ‡‡Ú.
NonËlasci
esposto
‡ÚÏÓÒÙÂÌË
– ‰˙ʉ,
ÒÎ˙̈Â
Ú.Ì. ‚ÎËflÌËfl
Á‡
l’apparecchio
ad
agenti
ÒÎ˙̈Â
Ë
Ú.Ì.
● ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ Û‰‡ ̇
●
èË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
ÌËÍÓ„‡
ÌÂ
atmosferici
(pioggia,
sole,
‡ÚÏÓÒÙÂÌË
‚ÎËflÌËfl
– ‰˙ʉ,
‚‰Ë„‡ÈÚÂ
χ¯Ë̇ÌËÍÓ„‡
ecc...).
ÒÎ˙̈Â
Ë ÔÂ‡Î̇ڇ
Ú.Ì.̇ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
●
èË
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
ÌËÍÓ„‡
ÌÂÁ‡
èÓ ‚ÂÏÂ
ÍÓχ̉ÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË
ËÎË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
●
èË
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
ÌËÍÓ„‡
ÌÂÁ‡
‚‰Ë„‡ÈÚÂ
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
ÌÂ
ÔÓ‰ÔË‡ÈÚÂ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
̇
β͇.
● ÔÂÔ‡‡Ú.
In
di trasloco
non
Á‡
‚‰Ë„‡ÈÚÂ
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
Á‡ la
●
èËcaso
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
ÌËÍÓ„‡
ÌÂ
ÍÓχ̉ÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË
ËÎË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
sollevi
mai
dalleËÎË
manopole
ÍÓχ̉ÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
‚‰Ë„‡ÈÚÂ
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
Á‡ o
Á‡
ÔÂÔ‡‡Ú.
dal
cassetto
delËÎË
detersivo.
Á‡
ÔÂÔ‡‡Ú.
ÍÓχ̉ÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
●
èÓ
‚ÂÏ ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÌËÍÓ„‡
Á‡
ÔÂÔ‡‡Ú.
LJÊÌÓ
● Durante
il trasportȯ
non
ÌÂ
ÔÓ‰ÔË‡ÈÚÂ
β͇.
●
èÓ
‚ÂÏÂ
̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
Çappoggi
ÒÎÛ˜‡È
˜Â mai
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
l’oblò alÌËÍÓ„‡
●
èÓ
‚ÂÏÂ
̇ ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
ÌËÍÓ„‡
ÌÂ
ÔÓ‰ÔË‡ÈÚÂ
̇
β͇.
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡
‚˙ıÛ
ÔÓÍËÚ̇
ÔÓ‰
carrello.
ÌÂ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
β͇.
● ÔÓ‰ÔË‡ÈÚÂ
èÓ ‚ÂÏÂ
̇Úfl·‚‡
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
ÌËÍÓ„‡
(ÏÓÍÂÚ,
ÍËÎËÏ)
‰‡ ·˙‰ÂÚÂ
Ì ÔÓ‰ÔË‡ÈÚÂ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ̇ β͇.
ÒË„ÛÌË,
˜Â
‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚÂ
ÓÚ‚ÓË
LJÊÌÓ
‚Ç ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
̇
Û‰‡ Ì ÂÒ‡
ÒÎÛ˜‡È
˜Â
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
Importante!
LJÊÌÓ
Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
LJÊÌÓ
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡
‚˙ıÛ
ÔÓÍËÚ
Nel
caso
installi
ÇLJÊÌÓ
ÒÎÛ˜‡È
˜Â siÔÂ‡ÎÌflÚ‡
 ÔÓ‰
Ç
ÒÎÛ˜‡È
˜Â
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
 ·˙‰ÂÚÂ
(ÏÓÍÂÚ,
ÍËÎËÏ)
Úfl·‚‡
‰‡
l’apparecchio
su
un
Ç
ÒÎÛ˜‡È
˜Â
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡
‚˙ıÛ
ÔÓÍËÚ
ÔÓ‰
●
ì‰˙Ú
‰‡
ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡
ÓÚ ‰‚‡Ï‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡
‚˙ıÛ
ÔÓÍËÚ
ÔÓ‰
ÒË„ÛÌË,
˜Â ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚÂ
pavimento
ricoperto
da
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡
‚˙ıÛ
ÔÓÍËÚ
ÔÓ‰ÓÚ‚ÓË
(ÏÓÍÂÚ,
ÍËÎËÏ)
Úfl·‚‡
‰‡Ì‡·˙‰ÂÚÂ
‰Û¯Ë,
͇ÍÚÓ
Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ
(ÏÓÍÂÚ,
ÍËÎËÏ)
Úfl·‚‡
‰‡
·˙‰ÂÚÂ
‚ÒË„ÛÌË,
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
̇
Û‰‡
ÌÂ
Ò‡
tappeti
o
con
moquette,
si
(ÏÓÍÂÚ,
ÍËÎËÏ)
Úfl·‚‡
‰‡
·˙‰ÂÚÂ
˜Â ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚ ÓÚ‚ÓË
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
ÒË„ÛÌË,
˜Â
‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚÂ
ÓÚ‚ÓË
Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
deve
fare
attenzione
le
˜Â̇
‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚÂ
ÓÚ‚ÓË
‚ÒË„ÛÌË,
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
Û‰‡ Ì ҇ che
‚Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
ÌÂ
diÛ‰‡
ventilazione
alla
‚aperture
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇
̇
Û‰‡
ÌÂ Ò‡
Ò‡
●
ì‰˙Ú
‰‡Ì‡ÒÂÔÓ‚‰‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡
‰‚‡Ï‡
Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
base
dell’apparecchio
Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
●
Ç ÒÎÛ˜‡È
ËÎË ÓÚ non
‰Û¯Ë,
͇ÍÚÓ
Âostruite.
ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇ ÓÚ̇‰‚‡Ï‡
vengano
●
ì‰˙Ú
‰‡ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ
ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
●
‰‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡
ÓÚ
● ì‰˙Ú
ì‰˙Ú
‰‡ÂÒÂ
ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡
ÓÚ ‰‚‡Ï‡
‰‚‡Ï‡
‰Û¯Ë,
͇ÍÚÓ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇„Ó,
ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡,
ËÁÍβ˜ÂÚÂ
● Sollevarla
inÁ‡due
‰Û¯Ë,
͇ÍÚÓ
 ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇
‰Û¯Ë,
͇ÍÚÓ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡
‚Ó‰‡persone
Ë ÌÂ ÒÂ
come illustrato
in figura.
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ
‰‡ „Ó ÔÓÔ‡‚flÚÂ.
●
Ç‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ‚‰‡
ËÎË
á‡
ÂÏÓÌÚ
ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ
●
In
caso
di
guasto
e/o
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ
̇di
● ÇÇÓÚÓËÁË‡Ì
ÒÎÛ˜‡È ̇
̇ ÔÓ‚‰‡
ÔÓ‚‰‡
ËÎË
●
ÒÎÛ˜‡È
ËÎË
Í˙Ï
ÒÂ‚ËÁ
̇
CANDY,
cattivo
funzionamento
ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡,
ËÁÍβ˜ÂÚÂ
„Ó,
●
Ç
ÒÎÛ˜‡È
̇
ÔÓ‚‰‡
ËÎË
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ
̇
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ
̇
͇ÚÓ
ÔÓËÒ͇ÚÂ
ÔÓ‰Ïfl̇
Ò
dell’apparecchio,
spenga,
Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡
Á‡ ‚Ó‰‡loË„Ó,
ÌÂ̇ÒÂ
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂ
ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡,
ËÁÍβ˜ÂÚÂ
„Ó,
ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡,
ËÁÍβ˜ÂÚÂ
ÓË„Ë̇ÎÌË
˜‡ÒÚË.
chiuda
il
rubinetto
ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ
‰‡
„Ó
ÔÓÔ‡‚flÚÂ.
ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡,
ËÁÍβ˜ÂÚÂ
„Ó,
Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡
Á‡
‚Ó‰‡
Ë
ÌÂ
ÒÂ
Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡ Á‡ Ò‚Ó‰‡
Ë ÌÂ ÒÂ
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ
„ÓÌËÚÂ
dell’acqua
e
non
á‡
‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
ÂÏÓÌÚ
ÒÂËÓ·˙ÌÂÚÂ
Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡
Á‡
‚Ó‰‡
ÌÂ ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ
‰‡ „Ó
„Ó
ÔÓÔ‡‚flÚÂ.
ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ
‰‡
ÔÓÔ‡‚flÚÂ.
ÛÒÎÓ‚Ëfl
ÏÓÊÂ
‰‡
Ëχ
ÒÂËÓÁÌË
manometta
ÓÔËÚ‚‡ÈÚÂ
‰‡ „ÓÂÏÓÌÚ
ÔÓÔ‡‚flÚÂ.
Í˙Ï
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒÂ‚ËÁ
̇ӷ˙ÌÂÚÂ
CANDY,
á‡
‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
ÂÏÓÌÚ
ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ
á‡
‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
ÒÂ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
Ë
l’elettrodomestico.
Per
á‡
‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ
ÂÏÓÌÚ
Ó·˙ÌÂÚÂ
͇ÚÓ
ÔÓËÒ͇ÚÂÁ‡ÔÓ‰Ïfl̇
Ò̇
Í˙Ï
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒÂ‚ËÁÒÂ
̇
CANDY,
Í˙Ï
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒÂ‚ËÁ
CANDY,
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
̇
Û‰‡.
l’eventuale
riparazione
si
Í˙Ï
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒÂ‚ËÁ Ò̇
ÓË„Ë̇ÎÌË
˜‡ÒÚË.
͇ÚÓ
ÔÓËÒ͇ÚÂ
ÔÓ‰Ïfl̇
Ò CANDY,
͇ÚÓ
ÔÓËÒ͇ÚÂ
ÔÓ‰Ïfl̇
rivolga
solamente
a
͇ÚÓ
ÔÓËÒ͇ÚÂ
ÔÓ‰Ïfl̇
Ò un
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ
Ò „ÓÌËÚÂ
ÓË„Ë̇ÎÌË
˜‡ÒÚË.
ÓË„Ë̇ÎÌË
˜‡ÒÚË.
centroÏÓÊÂ
di ˜‡ÒÚË.
Assistenza
Tecnica
ÓË„Ë̇ÎÌË
ÛÒÎÓ‚Ëfl
‰‡ Ëχ
ÒÂËÓÁÌË
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ
„ÓÌËÚÂ
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ
ÒÒ „ÓÌËÚÂ
Candy
e
richieda
l’utilizzo
çÂÒ˙Ó·‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ
Ò „ÓÌËÚÂ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
Á‡‰‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ÛÒÎÓ‚Ëfl
ÏÓÊÂ
‰‡
Ëχ
ÒÂËÓÁÌËË di
ÛÒÎÓ‚Ëfl
ÏÓÊÂ
Ëχ
ÒÂËÓÁÌË
●
ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ
͇·ÂÎ
ricambi
originali.
ÛÒÎÓ‚Ëfl
ÏÓÊÂ
Ëχ ÒÂËÓÁÌË
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
̇
Û‰‡.
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
Á‡‰‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ËË
(ÓÒÌÓ‚ÌËfl
͇·ÂÎ)
·˙‰Â
ÔÓ‚‰ÂÌ,
Il mancato
di
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
Á‡rispetto
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
Ë
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
̇
Û‰‡.
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
̇
Û‰‡.
Úfl·‚‡
‰‡ ·˙‰Â
Á‡ÏÂÌÂÌ
Ò˙Òquanto
sopra
può
compromettere
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
̇
Û‰‡.
ÒÔˆˇÎÂÌ Í‡·ÂÎ ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì la
sicurezza
dell’apparecchio.
●
ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ
͇·ÂÎ
ÒΉÔÓ‰‡Ê·ÂÌ
ÒÂ‚ËÁ.
●
ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ
͇·ÂÎ
(ÓÒÌÓ‚ÌËfl
͇·ÂÎ) ·˙‰Â
ÔÓ‚‰ÂÌ,
● Se il ‰‡
cavo
di
alimentazione
(ÓÒÌÓ‚ÌËfl
͇·ÂÎ)
·˙‰Â
ÔÓ‚‰ÂÌ,
Úfl·‚‡
·˙‰Â
Á‡ÏÂÌÂÌ
Ò˙Ò
● ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ
risultasse
danneggiato,
Úfl·‚‡
‰‡
·˙‰Â
Á‡ÏÂÌÂÌ
Ò˙Ò dovrà
●
ÄÍÓ
Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ
͇·ÂÎ
ÒÔˆˇÎÂÌ
͇·ÂÎ
ÓÚ
ÓÚÓËÁË‡Ì
(ÓÒÌÓ‚ÌËfl ͇·ÂÎ) ·˙‰Â ÔÓ‚‰ÂÌ,
essere‰‡sostituito
da
un
ÒÔˆˇÎÂÌ
͇·ÂÎÁ‡ÏÂÌÂÌ
ÓÚ
ÓÚÓËÁË‡Ì
(ÓÒÌÓ‚ÌËfl
͇·ÂÎ)
·˙‰Â
ÔÓ‚‰ÂÌ,
ÒΉÔÓ‰‡Ê·ÂÌ
ÒÂ‚ËÁ.
Úfl·‚‡
·˙‰Â
Ò˙Òcavo
ÒΉÔÓ‰‡Ê·ÂÌ
ÒÂ‚ËÁ.
speciale
disponibile
presso il
Úfl·‚‡
‰‡ ·˙‰Â
Á‡ÏÂÌÂÌ
Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎÂÌ
͇·ÂÎ
ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì
servizio di͇·ÂÎ
Assistenza
Tecnica.
ÒÔˆˇÎÂÌ
ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒΉÔÓ‰‡Ê·ÂÌ
ÒÂ‚ËÁ.
12ÒΉÔÓ‰‡Ê·ÂÌ ÒÂ‚ËÁ.
HR
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih
utikaãa ili
HR
produÏnih kablova.
HR
●
prikljuãujte
perilicu
na
● Ne
Ovaj
uredjajHR
nije
namijenjen
elektriãnu
mreÏu
preko na
●
prikljuãujte
perilicu
zaNe
uporabu
osobama
ispravljaãa,
ili
●
Ne prikljuãujte
perilicu
na
elektriãnu
mreÏu
preko
(ukljuãujuçi
ivi‰estrukih
djecu)
sa utikaãa
produÏnih
kablova.
elektriãnu
preko
ispravljaãa,
vi‰estrukih
utikaãailiili
smanjenimmreÏu
fiziãkim,
osjetilnim
ispravljaãa,
vi‰estrukih
utikaãa
produÏnih
mentalnimkablova.
sposobnostima te ili
●
Ovaj uredjaj
nije namijenjen
produÏnih
kablova.
osabama
bez
iskustva
i znanja,
za
uporabu
osobama
●
Ovaj
uredjaj
nije uz
namijenjen
osim
ako
ih koriste
nadzor
(ukljuãujuçi
i
djecu)
sa
●
Ovaj
uredjaj
nije
namijenjen
za
uporabu
osobama
osobe
odgovorne
za njihovu
smanjenim
fiziãkim,
osjetilnim
ili
za
uporabu
(ukljuãujuçi
iosobama
djecu)
sa dobiju
sigurnost
ili od
iste osobe
mentalnim
sposobnostima
te ili
(ukljuãujuçi
i
djecu)
sa
smanjenim
fiziãkim,
osjetilnim
pravilne upute za kori‰tenje
osabama
iskustva
i znanja,
smanjenim
fiziãkim,
osjetilnim
mentalnim
sposobnostima
te ili
uredjaja. bez
osim ako ihbez
koriste
uz nadzor
mentalnim
sposobnostima
te
osabama
iskustva
i znanja,
osobe
za nadzor
njihovu
osabama
iskustva
ikao
znanja,
osim
ihbez
koriste
uz
Paziteako
iodgovorne
nadzirite
djecu
se
sigurnost
iliihod
iste osobe
dobiju
osim
ako
uz
osobe
odgovorne
za nadzor
njihovu
nebi igrala
skoriste
uredjajem.
pravilne
upute
za
kori‰tenje
osobe
odgovorne
za
njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
uredjaja.
sigurnost
ili od utikaã
iste
osobe
dobiju
pravilne
upute
za kori‰tenje
● Ne izvlaãite
iz utiãnice
pravilne
upute za
kori‰tenje
uredjaja.
tako da vuãete
prikljuãni
kabel
Pazite
i nadzirite djecu kao se
uredjaja.
ili sam uredjaj.
nebi
igrala
s
uredjajem.
Pazite i nadzirite djecu kao se
Pazite
i nadzirite
djecu
kao se
nebi
igrala
suredjaji
uredjajem.
● Elektriãni
ne smiju
biti
●
Neigrala
izvlaãite
utikaã iz
utiãnice
nebi
s uredjajem.
izloÏeni
atmosferskim
utjecajima
tako
da
vuãete
prikljuãni
kabel
●
Ne
izvlaãite
utikaã
iz
utiãnice
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
ili sam
uredjaj.
●
Neda
izvlaãite
utikaã
iz utiãnice
tako
vuãete
prikljuãni
kabel
tako
da
vuãete
kabelili
ili
uredjaj.
● sam
Pazite
da kod prikljuãni
premje‰tanja
●
Elektriãni
uredjaji
ne
smiju
biti
ili
sam
uredjaj.
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
izloÏeni
atmosferskim
utjecajima
●
Elektriãni
uredjaji ne smiju
drÏeçi
je za upravljaãke
tipkebiti
i
kao
‰to atmosferskim
su
to
npr. ki‰a,
sunce
itd.
●
Elektriãni
uredjaji
smiju biti
izloÏeni
utjecajima
gumbe,
odnosno
zane
ladicu
izloÏeni
atmosferskim
utjecajima
kao
‰to su
npr. ki‰a, sunce itd.
sredstva
zatopranje.
● Pazite
da
ili
kao
‰to su
tokod
npr.premje‰tanja
ki‰a, sunce itd.
prevoÏenja,
perilicu
nekolicima
diÏete ili
●
Pazite
da
kod
premje‰tanja
Tijekom prevoÏenja
drÏeçi
je za
tipke i ili
●
daupravljaãke
kod
premje‰tanja
prevoÏenja,
perilicu
nena
diÏete
nePazite
naslanjajte
perilicu
gumbe,
odnosno
zasu
ladicu
prevoÏenja,
perilicu
ne
diÏete
drÏeçi
je stranu
za upravljaãke
tipke i
prednju
gdje
vrata.
sredstva
za upravljaãke
pranje.za ladicu
drÏeçi
je odnosno
za
tipke i
gumbe,
gumbe,
odnosno
sredstva
za pranje.za ladicu
Znaãajno!
●
Tijekom
prevoÏenja
kolicima
sredstva
za
pranje.
Ako je perilica postavljena na
ne
naslanjajte
perilicu kolicima
na
●
Tijekom
pod
prekritprevoÏenja
tepisonom
ili sagom,
prednju
stranu
gdje
vrata.
●
Tijekom
prevoÏenja
kolicima
ne
naslanjajte
perilicu
na
paÏljivo
provjerite
dasunjihova
ne
naslanjajte
perilicu
na
prednju
stranu
gdje su
vrata.
vlakna ne
zatvaraju
otvore
za
Znaãajno!
prednju
stranu gdje
su vrata.
provjetravanje
perilice
koji se
Ako
je
perilica
postavljena
na
Znaãajno!
nalaze na donjoj strani perilice.
pod je
prekrit
tepisonom
ili sagom,
Znaãajno!
Ako
perilica
postavljena
na
paÏljivo
provjerite
da njihova
Ako
je
perilica
postavljena
na
pod
prekrit
tepisonom
ilidiçi
sagom,
● Perilicu
uvijek
moraju
vlakna
ne
zatvaraju
otvore
za
pod
tepisonom
ili sagom,
paÏljivo
provjerite
dato
njihova
dvijeprekrit
osobe
kako je
provjetravanje
perilice
koji se
paÏljivo
provjerite
daotvore
njihova
vlakna
ne
zatvaraju
za
prikazano
na
slici.
nalaze
na
donjoj
strani
perilice.
vlakna
ne
zatvaraju
otvore
za
provjetravanje perilice koji se
provjetravanje
perilice
koji
se
nalaze
na donjoj
● U sluãaju
kvara strani
i/ili perilice.
●
Perilicu
moraju
diçi
nalaze
nauvijek
donjoj
strani
perilice.
neispravnog
rada
perilice,
dvije
osobe
kakomoraju
jeizto
●
Perilicu
diçi
odmah
je uvijek
iskljuãite
eleltriãne
prikazano
nakako
slici.
●
Perilicu
uvijek
moraju
dvije
osobe
je to izdiçi
mreÏe
i izvucite
utikaã
zidne
dvije
osobe
kako
je
to
prikazano
na
slici.
utiãnice te zatvorite dotok
●
U
sluãaju
kvara
i/ili
prikazano
na
slici.
vode. Zatim pozovite jednog
neispravnog
rada
perilice,
●
sluãaju kvara
i/ili
odUovla‰tenih
Candy
servisera
odmah
je iskljuãite
izjeeleltriãne
●
U sluãaju
kvara
i/ili
neispravnog
rada
perilice,
radi
popravka.
Ako
potrebno
mreÏe
i izvucite
utikaã
iz zidne
neispravnog
rada
perilice,
odmah
jeneki
iskljuãite
iz eleltriãne
zamijeniti
dio
perilice,
utiãnice
te
zatvorite
dotok
odmah
je
iskljuãite
iz
eleltriãne
mreÏe
i izvucite utikaã
iz zidne
uvijek zahtijevajte
ugradnju
vode.
Zatim
pozovite
jednog
mreÏe
i
izvucite
utikaã
iz zidne
utiãnice
te Candy
zatvorite
dotok
originalnih
rezervnih
od
ovla‰tenih
Candy
servisera
utiãnice
te
zatvorite
dotok
vode.
Zatim
pozovite jednog
dijelova.
Nepo‰tivanje
ovih
radi
popravka.
Ako jena
potrebno
vode.
Zatim
jednog
od
ovla‰tenih
Candy
servisera
uputa
moÏe pozovite
utjecati
siguran
zamijeniti
neki
dio
perilice,
od
ovla‰tenih
Candy
servisera
radi
popravka.
Ako je potrebno
i pravilan
rad perilice.
uvijek
zahtijevajte
ugradnju
radi
popravka.
Ako
je potrebno
zamijeniti
neki dio
perilice,
originalnih
Candy
rezervnih
zamijeniti
neki
dio
perilice,
uvijek
ugradnju
● Akozahtijevajte
se glavni
elektriãni
kabel
dijelova.
Nepo‰tivanje
ovih
uvijek
ugradnju
originalnih
Candy
rezervnih
o‰teti, zahtijevajte
mora
se zamijeniti
uputa
moÏe
utjecati
naovih
siguran
originalnih
Candy
rezervnih
dijelova.
Nepo‰tivanje
posebnim
kablom
kojeg
imoÏete
pravilan
radutjecati
perilice.
dijelova.
Nepo‰tivanje
uputa
moÏe
naovih
siguran
nabaviti
u ovla‰tenom
uputa
moÏe
utjecati
iservisnom
pravilan
rad
perilice.na siguran
centru.
Ako se glavni
elektriãni kabel
i●pravilan
rad perilice.
o‰teti,
se zamijeniti
● Ako mora
se glavni
elektriãni kabel
posebnim
kablom
kojeg kabel
●
Ako mora
se glavni
elektriãni
o‰teti,
se zamijeniti
moÏete
nabaviti
u kojeg
ovla‰tenom
o‰teti,
mora
se
zamijeniti
posebnim kablom
PT
ES
● Não utilize adaptadores ou
● No use adaptadores o
● Este aparelho não está
indicado para ser utilizado por
crianças e por pessoas
incapazes ou inexperientes no
que toca à utilização do
produto, excepto se forem
devidamente supervisionadas
ou instruídas sobre a utilização
do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua
segurança.
● Este aparato no esta
fichas múltiplas.
As crianças devem ser
vigiadas de modo a assegurar
que não brinquem com o
aparelho.
● Nunca puxe pelo cabo ou
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
enchufes múltiples.
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
● No tire del cable de
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
● Se tiver de deslocar a sua
● En caso de traslado no la
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
● Durante o transporte nunca
deite a máquina sobre o lado
da porta.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de trabalhar
correctamente, desligue-a,
feche a alimentação de
água e não tente repará-la.
Qualquer trabalho de
reparação deverá ser sempre
feito por um técnico
autorizado Candy, devendo
sempre ser instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Candy.
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
● No deje el aparato a la
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
● Proteja o seu
EN
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
● Durante su transporte no
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
otra persona tal como
aparece en la figura.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● En caso de avería y/o mal
● Lift the appliance in pairs
● Levántela ayudado por
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
BG
IT
BG
BG
IT
IT
DE
DE
DE
ëíêÄçàñÄ
CAPITOLO
ëíêÄçàñÄ4
ëíêÄçàñÄ
444
CAPITOLO
4
CAPITOLO
4
KAPITEL
KAPITEL 4
4
KAPITEL
4
85
cm
POGLAVLJE
POGLAVLJE4
POGLAVLJE
44
85
85
85
cm
cm
cm
85
85
85
cm
cm
cm
85
85
85
cm
cm
cm
60 cm
HR
HR
HR
52 cm
52
52 cm
cm
60
52
cm
60cm
cm
60
cm
60
60 cm
cm
60
cm
TEHNIâKI
PODACI
íÖïçàóÖëäà
ÑÄççà
DATI
TECNICI
íÖïçàóÖëäà
ÑÄççà
TECHNISCHE DATEN
íÖïçàóÖëäà
ÑÄççà
DATI TECNICI
TECNICI
íÖïçàóÖëäà
ÑÄççà
DATI
TECHNISCHE DATEN
DATEN
TECHNISCHE
åÄäëàåÄãÖç
äÄèÄñàíÖí
MAKSIMALNA
KOLIâINA
SUHOG
CAPACITA’
DI
BIANCHERIA
FASSUNGSVERMÖGEN
åÄäëàåÄãÖç
äÄèÄñàíÖí
åÄäëàåÄãÖç
äÄèÄñàíÖí
CAPACITA’
DI äÄèÄñàíÖí
BIANCHERIA
FASSUNGSVERMÖGEN
åÄäëàåÄãÖç
DI
BIANCHERIA
FASSUNGSVERMÖGEN
(ëìïé
èêÄçÖ)
ASCIUTTA
TROCKENWÄSCHE
RUBLJACAPACITA’
ZA JEDNO
PUNJENJE
(ëìïé
èêÄçÖ)
(ëìïé
èêÄçÖ)
ASCIUTTA
TROCKENWÄSCHE
(ëìïé èêÄçÖ)
TROCKENWÄSCHE
GESAMTANSCHLUßWERT
GESAMTANSCHLUßWERT
GESAMTANSCHLUßWERT
åéôçéëí
ABSICHERUNG
ABSICHERUNG
ABSICHERUNG
Åìòéç
SCHLEUDERDREHZAHL
SCHLEUDERDREHZAHL
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/min.)
(U/min.)
ëäéêéëí çÄ ÇöêíÖçÖ
(U/min.)
(éÅ/åàç.)
ASCIUTTA
POTENZA
POTENZA
PRIKLJUâNA
SNAGA
åéôçéëí
POTENZA
ASSORBITA
åéôçéëí
åéôçéëí
ASSORBITA
ASSORBITA
AMPERE
Åìòéç DEL
AMPERE
DEL
Åìòéç
AMPERE
DEL
Åìòéç
FUSIBILE
DELLA
SNAGA
OSIGURAâA
FUSIBILE
DELLA RETE
RETE
FUSIBILE DELLA RETE
GIRI
DI
ëäéêéëí
çÄ ÇöêíÖçÖ
GIRI
DI
ëäéêéëí
çÄÇöêíÖçÖ
ÇöêíÖçÖ
ëäéêéëí
çÄ
GIRI
DI
CENTRIFUGA
(giri/min.)
(éÅ/åàç.)
CENTRIFUGA
(giri/min.)
(éÅ/åàç.)
(éÅ/åàç.)
BRZINA CENTRIFUGA
CENTRIFUGIRANJA
(giri/min.)
okret. / min
PRESSIONE
PRESSIONE
NELL’IMPIANTO
çÄãüÉÄçÖNELL’IMPIANTO
çÄ ÇéÑÄíÄ
PRESSIONE
NELL’IMPIANTO
çÄãüÉÄçÖ
çÄÇéÑÄíÄ
ÇéÑÄíÄ
IDRAULICO
çÄãüÉÄçÖ
çÄ
IDRAULICO
IDRAULICO
WASSERDRUCK
WASSERDRUCK
WASSERDRUCK
çÄãüÉÄçÖ çÄ ÇéÑÄíÄ
SPANNUNG
SPANNUNG
SPANNUNG
kg
k
kg
PRIKLJUâNA
SNAGA
W
PRIKLJUâNA
SNAGA1800
1500
W PRIKLJUâNA
WW
1800
1500SNAGA
1500 1800
1500
PRIKLJUâNA SNAGA
W
W
W
SNAGA OSIGURAâA
10
10
A
SNAGAOSIGURAâA
OSIGURAâA
10
10
A SNAGA
10
10
10
AA
A
AA
SIEHE MATRIKELSCHILD
SIEHE
MATRIKELSCHILD
ÇàÜíÖVEDERE
íÄÅÖãäÄíÄ
ë íÖïçàóÖëäàíÖ
TARGHETTA
DATI
BRZINA
CENTRIFUGIRANJA
SIEHE
MATRIKELSCHILD
VEDERE
TARGHETTA
DATI
BRZINA
CENTRIFUGIRANJA
BRZINA
CENTRIFUGIRANJA
VERIFIQUE
A
PLACA
DE IDENTIFIÇÃO
ïÄêÄäíÖêàëíàäà
VEDERE
TARGHETTA
DATI
okret.
/
min
VERIFIQUE
A
PLACA
DEDATOS
IDENTIFIÇÃO
VERokret.
TARJETA
okret.
min
VERIFIQUE
A
PLACA
DE
IDENTIFIÇÃO S
//DE
min
POGLEDATI
PLOâICU(NALJEPNICU)
VER
TARJETA
DE
DATOS
SEE
RATINGDE
PLATE
VER
TARJETA
DATOS
TEHNIâKIMPODACIMA
SEE
RATING PLATE
SEE RATING
PLATE S TEHNIâKIM
POGLEDATI PLOâICU
(NALEPNICU)
GL.TABLICO S PODATKI
SEE RATING PLATE
DOZVOLJENI
PRITISAK
VODE
MPa
min.
DOZVOLJENI
PRITISAK
VODE
DOZVOLJENI
PRITISAK
VODE
MPa
min. 0,05
0,05
U VODOVODNOJ
MREÎI
MPa
min.
0,05
max.
0,8
VODOVODNOJ
MREÎI
UUVODOVODNOJ
MREÎI
max.
0,8
max. 0,8
MPa
NAPON
V
V
V
V
TENSIONE
ÇéãíÄÜ
ÇéãíÄÜ
TENSIONE
14
14
14
58
58 cm
cm
58
cm
58
52
52
TEHNIâKI
58
52
52 PODACI
TEHNIâKI
PODACI
58
TEHNIâKI
PODACI
52
52
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
MAKSIMALNA
KOLIâINA
SUHOG
9
kgkg
8
7
6
MAKSIMALNA
KOLIâINA
SUHOG
MAKSIMALNA
KOLIâINA
kg
98
87 SUHOG
7JEDNO PUNJENJE
RUBLJA
ZA7
kg
9
8
RUBLJA
ZAJEDNO
JEDNOPUNJENJE
PUNJENJE
RUBLJA
ZA
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ
MREÎI
TENSIONE
ÇéãíÄÜ
ÇéãíÄÜ
14
14
14
52
52cm
cm
52
cm
60
60 cm
cm
60
cm
Ç
Ç
Ç
P
P
PP
POGL
POG
POGL
POGL
MP
M
MP
min. 0,05
NAPON
220-240
max.
0,8
220-240
NAPON
NAPON
220-240
220-240
V
VV
PT
CAPÍTULO 4
ES
CAPÍTULO 4
EN
CHAPTER 4
DADOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
POTÊNCIA ABSORVIDA
POTENCIA
ABSORBIDA
POWER INPUT
FUSÍVEL
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
POWER CURRENT FUSE
AMP
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
SPIN
r.p.m.
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
WATER PRESSURE
TENSÃO
TENSION
SUPPLY VOLTAGE
15
BG
IT
DE
HR
POGLAVLJE 5
KAPITEL 5
ëíêÄçàñÄ
CAPITOLO 55
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
MESSA IN OPERA
åéçíÄÜ
INSTALLAZIONE
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
Gerät ohne
Verpackungsunterteil in die
Nähe des Aufstellungsortes
bringen.
èÂÏÂÒÚÂÚÂ
Û‰‡ ·ÎËÁÓ
‰Ó al
Porti la macchina
vicino
ÏflÒÚÓÚÓ
̇utilizzo
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
·ÂÁ il
luogo di
senza
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
̇ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ.
basamento
dell’imballo.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Schneiden Sie das
Kunststoffband der
Schlauchbefestigung durch.
Achten Sie darauf, den
Schlauch und das Kabel
nicht zu beschädigen.
Tagliare le fascette
fermatubo, prestando
éÚÂÊÂÚÂ
„˂̇ڇ
ÍÓflÚÓ
attenzione
di non
ÔËÍÂÔ‚‡
χÍÛ˜‡.
danneggiare
il tubo e il
cavo elettrico
Schrauben Sie die 4
Schrauben (A) auf der
Rückseite ab und entfernen
Sie die 4 Distanzstücke (B).
Schließen Sie die 4
Öffnungen mit den im
Beipack mitgelieferten
Stöpseln.
16
ê‡Á‚ËÈÚ 2 ËÎË 4 ÒÚ‡Ì˘ÌË ·ÓÎÚ‡
(Ä)
Ë ˜ÂÚËËÚÂ
‡Á‰ÂÎËÚÂÎfl
(Ç).
Svitare
le 4 viti
(A) sul lato
posteriore e rimuovere i 4
distanziali (B).
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
á‡Ú‚ÓÂÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó
2 ËÎË
4 ÓÚ‚Ó‡
Richiudere
i 4 fori
utilizzando
͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Ú‡Ô‡Ú‡
i tappi
contenuti
nella busta
(Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇
istruzione. ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡Â‰ÌÓ
Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl).
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA
DI BAMBINI
ÇçàåÄçàÖ:
GLI
ELEMENTIçÄ ÑÖñÄ
çÖ ÑÄÇÄâíÖ
DELL’IMBALLAGGIO
IN
ÖãÖåÖçíàíÖ éí
QUANTO
POTENZIALI
éèÄäéÇäÄíÄ,
èéêÄÑà
FONTI
DI PERICOLO.
èéíÖçñàÄãçÄ
éèÄëçéëí.
ACHTUNG:
DIE VERPACKUNG IST IN
DEN HÄNDEN VON
KINDERN EINE
GEFAHRENQUELLE. BITTE
ENTSORGEN SIE DAS
VERPACKUNGSMATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.
16
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
PT
ES
EN
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 5
CHAPTER 5
INSTALAÇÃO
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
SETTING UP
INSTALLATION
Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Corte cuidadosamente a
correia de segurança que
segura o fio principal e o
tubo da mangueira.
Cortar las cintas que rodean
el tubo, prestando atención
de no dañar el mismo ni el
cable electrico.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Destornille los 4 tornillos (A)
del lado posterior y extraer
los 4 distanciales (B)
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Tapar los 4 orificios utilizando
los tapones contenidos en
la bolsa de instrucciones.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
Remova os 4 parafusos
fixadores assinalados e as 4
porcas assinaladas.
Tape os 4 buracos utilizando
as tampas que vêm no
pack do manual de
instruções.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
DE
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschließen.
Beim Anschließen des
Zulaufschlauchs ist die
Benutzung einer Rohrzange zu
vermeiden. Handfestes Ziehen
reicht völlig aus.
Das Gerät muß an die
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht
wiederverwendet werden.
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH NICHT
ÖFFNEN.
Die Waschmaschine an die
Wand rücken, darauf achten,
daß dabei der Schlauch nicht
verkrümmt oder eingeengt
wird.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen, oder an einem
festen Abfluß von mindestens
50 cm Höhe anbringen, dessen
Durchmesser größer ist als der
des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
IT
BG
HR
Applichi ÎËÒÚ‡
il foglio
polionda
èÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
ÓÚ di
ÔÓÂÒÚ
sul fondo
come mostrato
in
χÚÂˇÎ
(Ô‰̇Á̇˜ÂÌ
Á‡ ÔÓÂχÌÂ
figura.
̇
‚·„‡Ú‡) ̇ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ χ¯Ë̇ڇ,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
ë‚˙ÊÂÚÂ
χÍÛ˜‡ Á‡ ‚Ó‰‡ Ò
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËfl Í‡Ì.
L’apparecchio deve essere
connesso
alla
idrica
èË
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
̇ rete
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
solo con i nuovi
tubi di(ÌÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÌÓ‚Ë Ï‡ÍÛ˜Ë
carico forniti
in dotazione.
I
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÔÓ‚ÚÓ̇
ÒÚ‡Ë
vecchi tubi di carico non
χÍÛ˜Ë).
devono essere riutilizzati.
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
ÇçàåÄçàÖ:
ATTENZIONE:
çÖ
éíÇÄêüâíÖ äêÄçÄ Ç
NON APRA IL RUBINETTO
íéáà
åéåÖçí.
Accosti la lavatrice al muro
èË·ÎËÊÂÚÂ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‰Óche
ÒÚÂ̇ڇ,
facendo attenzione
͇ÚÓ
‰‡ Ì ÒÂoÓ·‡ÁÛ‚‡Ú
non‚ÌËχ‚‡ÚÂ
vi siano curve
˜ÛÔÍË
ËÎË ÔËÚËÒ͇ÌËfl
χÍÛ˜‡.
strozzature,
allacci ̇
il tubo
di
ë‚˙ÊÂÚÂ
χÍÛ˜‡
ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ
scarico al
bordoÁ‡della
‚Ó‰‡.
vasca.
àÎË
ÔÓ-‰Ó·Â
χÍÛ˜‡
Ò
o meglio
a Ò‚˙ÊÂÚÂ
uno scarico
fisso;
ÔÓÒÚÓflÌÂÌ
Óڂ‰ÂÌ Í‡Ì‡Î,
ÍÓÈÚÓ
altezza minima
50 cm,
di  Ò
ÔÓ-¯ËÓÍ
‰Ë‡ÏÂÚ˙
ÓÚ ÚÓÁË
̇
diametro
superiore
al tubo
χÍÛ˜‡
Ë Â Ì‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇ Ì ÔÓ-χÎÍÓ
della lavatrice.
ÓÚ
ÒÎÛ˜‡È
̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ
In 50ÒÏ.
casoÇdi
necessità
utilizzare
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Í˂͇ڇ
ÍÓflÚÓ Â
la curva rigida in dotazione.
Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Ò
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
18
18
+2,6 mt max
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
min 50 cm
max 85 cm
+2,6 m
PT
EN
ES
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
mãquina, da forma indicada
na figura.
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Ligue a mangueira de
admissão de água à torneira
de alimentação.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Encoste a máquina à parede.
Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da borda
da bacia ou do tubo de
descarga, assegurando-se de
que não esteja torcida ou
dobrada.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
Sempre que possível, utilize um
tubo de esgoto fixo com um
diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
DE
IT
BG
HR
Richten Sie das Gerät mit
den 4 Verstellfüßen
waagerecht aus:
Livelli la macchina
i4
çË‚ÂÎË‡ÈÚÂ
χ¯Ë̇ڇcon
Ò Ô‰ÌËÚÂ
piedini:
Í‡˜ÂÚ‡.
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
a) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lösen.
a)ᇂ˙ÚÂÚÂ
Girare in„‡È͇ڇ
senso ÔÓ
orario
il ̇
a)
ÔÓÒÓ͇
dado per sbloccare
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
ÒÚÂÎ͇ Á‡la
‰‡vite
del piedino.
ÓÚ·ÎÓÍË‡ÚÂ
‚ËÌÚ‡ ̇ Í‡˜ÂÚÓ.
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
b) Standfuß einregulieren, bis
das Gerät genau
ausgerichtet ist (möglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere
salire fino
adÒÎÂÁÂ
b)
ᇂ˙ÚÂÚÂoÍ‡˜ÂÚÓ
‰Ó͇ÚÓ
ottenereËÎË
la perfetta
ÔÓ-̇‰ÓÎÛ
Ò ͇˜Ë ÔÓ-̇„ÓÂ
aderenza
al suolo.
‰Ó͇ÚÓ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
Á‡Òڇ̠ڂ˙‰Ó
̇ ÔÓ‰‡.
c) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn) festziehen.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando
il dado͇ÚÓ
in senso
c)
ÅÎÓÍË‡ÈÚ Í‡˜ÂÚÓ
antiorario,
fino a‚ farlo
aderire
Á‡‚˙ÚËÚÂ
„‡È͇ڇ
ÔÓÒÓ͇,
al fondo
lavatrice.
Ó·‡Ú̇
̇ della
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
ÒÚÂÎ͇
‰Ó͇ÚÓ ÔËÎÂÔÌ ‰Ó ‰ÓÎ̇ڇ ÒÚÂ̇
̇ χ¯Ë̇ڇ.
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.
Sicherstellen, daß der
Schalter auf “OFF” steht, und
das Bullauge geschlossen ist.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ·ÛÚÓÌ˙Ú Â ‚ ÔÓÁˈËfl
◊OFF“ Ë ‚‡Ú‡Ú‡  Á‡Ú‚ÓÂ̇.
ACHTUNG:
Falls das Netzkabel
ausgetauscht werden sollte,
achten Sie beim Anschluss
der einzelnen Kabel
unbedingt auf die folgende
Farbenbelegung:
Inserisca la spina.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ‰‡ Ò ÒÏÂÌË
ATTENZIONE:
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
͇·ÂÎ, Ò‚˙ÊÂÚÂ
nel caso
si renda necessario
ÊˈËÚÂ
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò
sostituire
il
cavo
di
ÒΉÌËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â/ÍÓ‰Ó‚Â:
alimentazione, assicurarsi di
rispettare il seguente
codice-colore durante il
collegamento dei singoli fili:
C
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
– çìãÄ (N)
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
- NEUTRO
– îÄáÄ
(L) (N)
SMEDJE
- FAZA (L)
BLU
äÄîüÇ
BRAUN
- PHASE (L)
Üöãíé-áÖãÖç
– áÖåü
MARRONE
- FASE( (L)
GELB-GRÜN
- ERDE (
20
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
ëàç
- NULLLEITER (N)
Nach der Installation muß der
Anschluß zugänglich sein.
B
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
BLAU
)
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
Si assicuri che la manopola
sia in posizione “OFF” e l’oblò
sia chiuso.
ÇÍβ˜ÂÚ ˘ÂÔÒ·.
Stecker einstecken.
A
GIALLO-VERDE
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
- TERRA (
ëΉ ÏÓÌڇʇ, ÔÓÁˈËÓÌË‡ÈÚÂ
L’apparecchio
deve
Û‰‡
ڇ͇, ˜Â ˘ÂÔÒ·
‰‡essere
 ÎÂÒÌÓ
posto in modo che la spina
‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
20
)
)
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
PT
ES
EN
Use os 4 pés para nivelar a
máquina com o chão:
Nivele la máquina con los 4
pies.
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio para
soltar a rosca de fixação do
pé.
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no chão.
b) Girar el pie y hacerlo bajar o
subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros do
relógio até embater no fundo
da máquina.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se
adhiera al fondo de la
lavadora.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Assegure-se que o botão está
em posição de desligado
(OFF) e a porta está fechada
Verificar que el mando de los
porgramas esté en posición
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Enchúfela.
Insert the plug.
ATENÇÃO:
Se for necessário proceder à
substituição do cabo de
alimentação de energia, ao
efectuar a ligação dos fios
individuais, deve sempre
certificar-se de que respeita o
seguinte código de cores:
ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código de
colores durante la conexión de
cada cable:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
AZUL
- NEUTRO (N)
AZUL
- NEUTRO (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
CASTANHO
- FASE (L)
MARRÓN
- FASE (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
AMARELO-VERDE - TERRA (
)
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num local
acessível.
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
)
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una vez
instalado.
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
DE
KAPITEL 6
ëíêÄçàñÄ
6
ëíêÄçàñÄ
6
ëíêÄçàñÄ
6
ëíêÄçàñÄ
ëíêÄçàñÄ 66
66
CAPITOLO
ëíêÄçàñÄ
CBF
P
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
POGLAVLJE
6
BG
BG
BG
BG
BG
BG
IT
ëíêÄçàñÄBG
6
POGLAVLJE
6
POGLAVLJE
6
POGLAVLJE
6
POGLAVLJE
POGLAVLJE 66
6
POGLAVLJE
H
G MD
B
C
F
B
C
F
B
C
F
B
C
F
CNB F
H
H
H
H
H
G
G
G
G
G
P
P
P
P
P
ME
A
A
A
A
A
A
BEDIENUNGSELEMENTE
Türöffnungsgriff
Anzeige programmstart
Start/Pause Taste
Taste “Aquaplus”
Kaltwasch Taste
Taste Startzeitvorwahl
Taste “Schleuderdrehzahl”
Display Digit
Tastenanzeige
Waschprogrammwahlschalter mit OFF
Waschmittelbehälter
22
äéçíêéãçà
Åìíéçà
äéçíêéãçà
Åìíéçà
äéçíêéãçà
Åìíéçà
äéçíêéãçà
Åìíéçà
äéçíêéãçà
Åìíéçà
COMANDI
äéçíêéãçà
Åìíéçà
äéçíêéãçà Åìíéçà
Ñ˙Ê͇ ̇apertura
‚‡Ú‡Ú‡ oblò
Maniglia
Ñ˙Ê͇ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
Ñ˙Ê͇
Ñ˙Ê͇ ̇
̇ ‚‡Ú‡Ú‡
‚‡Ú‡Ú‡
Ñ˙Ê͇
̇
Ñ˙Ê͇ ̇
̇ ‚‡Ú‡Ú‡
‚‡Ú‡Ú‡
Ñ˙Ê͇
Spia
inizio‚‡Ú‡Ú‡
programma
à̉Ë͇ÚÓ
Á‡
̇˜‡ÎÓ Ì‡
à̉Ë͇ÚÓ
Á‡ ̇˜‡ÎÓ Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
à̉Ë͇ÚÓ
̇˜‡ÎÓ
̇
à̉Ë͇ÚÓ
Á‡
̇˜‡ÎÓ
̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡Á‡
à̉Ë͇ÚÓ
Á‡
̇˜‡ÎÓ
̇
à̉Ë͇ÚÓ
Á‡ ̇˜‡ÎÓ
̇˜‡ÎÓ Ì‡
̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
à̉Ë͇ÚÓ
Á‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ
“ÒÚ‡Ú”
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Tasto
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ Avvio/pausa
“ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ
ÅÛÚÓÌ “ÒÚ‡Ú”
“ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ
“ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ “ÒÚ‡Ú”
“Aquaplus”
“ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ
“Aquaplus”
ÅÛÚÓÌ
“Aquaplus”
Tasto
Aquaplus
ÅÛÚÓÌ
“Aquaplus”
ÅÛÚÓÌ
“Aquaplus”
◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ô‡Ì“
ÅÛÚÓÌ
“Aquaplus”
ÅÛÚÓÌ “Aquaplus”
◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ô‡Ì“
ÅÛÚÓÌ
ÅÛÚÓÌ ◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ
◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ô‡Ì“
Ô‡Ì“
ÅÛÚÓÌ
◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ
Ô‡Ì“
Tasto
Lavaggio
Freddo
ÅÛÚÓÌ
◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ô‡Ì“
Ô‡Ì“
ÅÛÚÓÌ ◊ÒÚÛ‰ÂÌÓ
ÅÛÚÓÌ “ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ “ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ
“ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ
“ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ
“ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú”
Tasto
Differita
ÅÛÚÓÌ Partenza
“ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú”
ÒÚ‡Ú”
ÅÛÚÓÌ
“ÓÚÎÓÊÂÌ
ê„Û·ÚÓ Á‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇
ê„Û·ÚÓ
Á‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡
̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ê„Û·ÚÓ
Á‡
̇
ê„Û·ÚÓ
Á‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡
̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ê„Û·ÚÓ
Á‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡
̇
Tasto
Selezione
Centrifuga
ê„Û·ÚÓ
Á‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡
̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ê„Û·ÚÓ
Á‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ
‰ËÒÔÎÂÈ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ
‰ËÒÔÎÂÈ
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ
‰ËÒÔÎÂÈ
Display
Digit
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ
‰ËÒÔÎÂÈ
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ
‰ËÒÔÎÂÈ
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ
à̉Ë͇ÚÓË Á‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ
à̉Ë͇ÚÓË Á‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ
à̉Ë͇ÚÓË
·ÛÚÓÌËÚÂ
Spie
tasti Á‡
à̉Ë͇ÚÓË
Á‡
·ÛÚÓÌËÚÂ
à̉Ë͇ÚÓË
Á‡
·ÛÚÓÌËÚÂ
à̉Ë͇ÚÓË Á‡
Á‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ
·ÛÚÓÌËÚÂ
à̉Ë͇ÚÓË
èÓ„‡Ï‡ÚÓ Á‡ ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
èÓ„‡Ï‡ÚÓ
Á‡
ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Ò ÔÓÁˈËfl
Manopola
programmi
di
èÓ„‡Ï‡ÚÓ
Á‡
ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
èÓ„‡Ï‡ÚÓÁ‡
Á‡Ô‡ÌÂ
ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡
Ô‡ÌÂ
Ò ÔÓÁˈËfl
èÓ„‡Ï‡ÚÓ
Á‡
ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
lavaggio
con
OFF
OFF
(ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
èÓ„‡Ï‡ÚÓ
Á‡
ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡
Ô‡ÌÂ
ÒÒ ÔÓÁˈËfl
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡
ÔÓÁˈËfl
èÓ„‡Ï‡ÚÓ
Á‡Ô‡ÌÂ
ÓÔ‰ÂÎflÌÂ
OFF (ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡
Ô‡ÌÂ
Ò
ÔÓÁˈËfl
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ Ô‡ÌÂ
Ô‡Ì ÒÒ ÔÓÁˈËfl
ÔÓÁˈËfl
OFF
(ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
OFF
(ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡
OFF
(ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
äÓÌÚÂÈÌÂ
Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
OFF
(ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
OFF
(ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ)
äÓÌÚÂÈÌÂ
Á‡
ÔÂÔ‡‡Ú
Cassetto
detersivo
äÓÌÚÂÈÌÂ
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡
Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
ÔÂÔ‡‡Ú
äÓÌÚÂÈÌÂ
Á‡
ÔÂÔ‡‡Ú
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡
Á‡ ÔÂÔ‡‡Ú
ÔÂÔ‡‡Ú
äÓÌÚÂÈÌÂ
22
22
22
22
22
22
22
OPIS
UPRAVLJAâKE
OPIS
UPRAVLJAâKE
OPIS
UPRAVLJAâKE
OPIS
UPRAVLJAâKE
PLOâE
OPIS
UPRAVLJAâKE
PLOâE
OPIS
UPRAVLJAâKE
PLOâE
OPIS
UPRAVLJAâKE
PLOâE
PLOâE
PLOâE
PLOâE
Ruãica vrataA
Ruãica vrata
Ruãica
vrata
Ruãica
vrata
Ruãica
vrata
Ruãica vrata
vrata
Ruãica
B programa
Svjetlo pokrenutog
Svjetlo pokrenutog programa
Svjetlo
Svjetlo pokrenutog
pokrenutog programa
programa
Svjetlo
pokrenutog
programa
Svjetlo pokrenutog
pokrenutog programa
programa
Svjetlo
Tipka start/pauza
Tipka start/pauza
C
Tipka
Tipka start/pauza
start/pauza
Tipka
start/pauza
Aquaplus
Tipka start/pauza
start/pauza
Tipka
Aquaplus
Tipka
Tipka Aquaplus
Aquaplus
D
Tipka
Aquaplus
Tipka
za
hladno pranje
Tipka
Aquaplus
Tipka za
Aquaplus
hladno pranje
Tipka
Tipka za
za hladno
hladno pranje
pranje
Tipka
za
hladno
pranje
Tipka za
za hladno
hladno pranje
pranje
Tipka
E
Tipka za odgodu poãetka
Tipka
za odgodu poãetka
pranja
Tipka
Tipka za
za odgodu
odgodu poãetka
poãetka
pranja
Tipka
za
odgodu
poãetka
Tipka
za odgodu
odgodu
poãetka
pranja
F poãetka
pranjaza
Tipka
pranja
Tipka
za
pode‰avanje
brzine
pranja
pranja
Tipka
za
pode‰avanje
brzine
centrifugiranja
Tipka
za
Tipka
za pode‰avanje
pode‰avanje brzine
brzine
centrifugiranja
Tipka
za
pode‰avanje
brzine
G
Tipka
za
pode‰avanje
brzine
centrifugiranja
centrifugiranja
Tipka
za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
“Digitalni”
ekran
centrifugiranja
centrifugiranja
“Digitalni” ekran
“Digitalni”
“Digitalni” ekran
ekran
H
“Digitalni”
ekran
“Digitalni” ekran
ekran
“Digitalni”
Svjetlosni pokazatelji tipki
Svjetlosni pokazatelji tipki
Svjetlosni
tipki
Svjetlosni pokazatelji
pokazatelji
tipki
M
Svjetlosni
pokazatelji
tipki
Svjetlosni pokazatelji
pokazatelji tipki
tipki
Svjetlosni
Gumb programatora s
Gumb
programatora
s
poloÏajem
OFF
Gumb
programatora
ss
Gumb
programatora
N (iskljuãeno)
poloÏajem
OFF
(iskljuãeno)
Gumb
programatora
s
Gumb
programatora
poloÏajem
OFF
(iskljuãeno)
poloÏajem
OFF (iskljuãeno)
(iskljuãeno)
Gumb
programatora
ss
poloÏajem
OFF
poloÏajem
OFF
(iskljuãeno)
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
Ladica sredstava za pranje
Ladica sredstava za pranje
Ladica
P za
Ladica sredstava
sredstava
za pranje
pranje
Ladica
sredstava
za
pranje
Ladica sredstava
sredstava za
za pranje
pranje
Ladica
PT
EN
ES
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 6
CHAPTER 6
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
CUADRO DE MANDOS
CONTROLS
Manipulo para abrir a porta
Manilla apertura puerta
Door handle
Indicador luminoso de
arranque do programa
Luz indicadora de inicio de
programa
Programme start light
Botão início (START)
Tecla “Start/Pausa”
Start button
Tecla Aquaplus
Tecla “No Alergia”
Aquaplus button
Tecla de lavagem a frio
Tecla “lavado en frío”
Cold wash button
Botão de início de
funcionamento retardado
Tecla “Inicio Diferido”
Start Delay button
Tecla velocidade de
centrifugação
Tecla “Regulación
Centrifugado”
Spin Speed button
Visor “Digital”
Display Digital
Digital Display
Luzes das teclas
Pilotos de las teclas
Buttons indicator light
Botão de selecção do programa
de lavagem com a posição OFF
Mando selector de
programas con posición de
“OFF”
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Gaveta para detergente
Cubeta del detergente
Detergent drawer
23
BG
BG
IT
DE
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
TÜRÖFFNUNGSGRIFF
Um das Bullauge zu öffnen,
drücken Sie den Hebel im
Türgriff.
DESCRIZIONE
éèàëÄçàÖ çÄ
äéçíêéãçàíÖ Åìíéçà
COMANDI
OPIS KONTROLA
ÑêöÜäÄ
éíÇÄêüçÖ
çÄ
MANIGLIA
ÑêöÜäÄ áÄ
áÄAPERTURA
éíÇÄêüçÖOBLÒ
çÄ
ÇêÄíÄíÄ
ÇêÄíÄíÄ
Per aprire l’oblò premere la
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÓÒÚ‡
̇ÏË‡˘ della
ÒÂ ÓÚ
ÓÚ
leva
situata
all’interno
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÓÒÚ‡
̇ÏË‡˘
ÒÂ
‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡
ÒÚ‡Ì‡ Á‡
Á‡ ‰‡
‰‡
maniglia.
‚˙Ú¯̇ڇ
ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡.
‚‡Ú‡Ú‡.
ÓÚ‚ÓËÚÂ
RUâICA
RUâICA VRATA
VRATA
Da
Da otvorite
otvorite vrata
vrata pritisnite
pritisnite
zasun na
na unutra‰njoj
unutra‰njoj strani
strani
zasun
ruãice vrata.
vrata.
ruãice
ACHTUNG:
DIE SICHERHEITSTÜRVERRIEGELUNG VERHINDERT
DAS SOFORTIGE ÖFFNEN
DES BULLAUGES NACH
BEENDIGUNG DES WASCHPROGRAMMS. WARTEN SIE
DAHER NACH DEM LETZTEN
SCHLEUDERN CA. ZWEI
MINUTEN, BEVOR SIE DIE TÜR
ÖFFNEN.
ANZEIGE PROGRAMMSTART
Sie leuchtet auf, sobald die
Taste START gedrückt wurde.
24
HR
HR
ATTENZIONE:
ÇÄÜçé:
ÇÄÜçé:
UNO
SPECIALE
ëèÖñàÄãÖç
ëèÖñàÄãÖç åÖïÄçàáöå
åÖïÄçàáöå
DISPOSITIVO
DI SICUREZZA
ÇöáèêÖèüíëíÇÄ
ÇöáèêÖèüíëíÇÄ
IMPEDISCE
L’IMMEDIATA
éíÇÄêüçÖíé
çÄ
éíÇÄêüçÖíé
çÄ
APERTURA
DELL’OBLO”
ÇêÄíÄíÄ
ëãÖÑ
ÇêÄíÄíÄ
ÇÖÑçÄÉÄ
ëãÖÑ
ALLA
FINEÇÖÑçÄÉÄ
DEL LAVAGGIO.
äêÄü
çÄ
ëãÖÑ
äêÄü
çÄ èêÄçÖíé.
èêÄçÖíé.
ëãÖÑDI
AL
TERMINE
DELLA FASE
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
CENTRIFUGA
ATTENDA 2
íêüÅÇÄPRIMA
ÑÄ àáóÄäÄíÖ
àáóÄäÄíÖ
íêüÅÇÄ
ÑÄ
22
MINUTI
DI APRIRE
åàçìíà
åàçìíà èêÖÑà
èêÖÑà ÑÄ
ÑÄ
L’OBLÒ.
åéÜÖíÖ
åéÜÖíÖ ÑÄ
ÑÄ éíÇéêàíÖ
éíÇéêàíÖ
ÇêÄíÄíÄ.
ÇêÄíÄíÄ.
àçÑàäÄíéê
áÄ
àçÑàäÄíéê
áÄ çÄóÄãé
çÄóÄãé çÄ
çÄ
SPIA
INIZIO PROGRAMMA
èêéÉêÄåÄíÄ
èêéÉêÄåÄíÄ
à̉Ë͇ÚÓ‡
˘Â
Ò‚ÂÚÌÂ
ÔË
à̉Ë͇ÚÓ‡
˘Â Ò‚ÂÚÌÂ
ÔË premuto
Si
illumina dopo
avere
̇
̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ
̇ ·ÛÚÓÌ
·ÛÚÓÌ START.
START.
il̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ
tasto START.
24
24
A
2 min.
ZNAâAJNO:
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA
IMA UGRADJENU
UGRADJENU
PERILICA
POSEBNU SIGURNOSNU
SIGURNOSNU
POSEBNU
NAPRAVU
NAPRAVU KOJA
KOJA SPRIJEâAVA
SPRIJEâAVA
OTVARANJE
OTVARANJE VRATA
VRATA ODMAH
ODMAH
PO ZAVR·ETKU
ZAVR·ETKU
PO
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON
NAKON ·TO
·TO
CENTRIFUGIRANJE
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO·
JO· OKO
OKO 2
2
PRIâEKAJTE
MINUTE PRIJE
PRIJE NEGO
NEGO
MINUTE
OTVORITE
OTVORITE VRATA.
VRATA.
B
SVJETLO
SVJETLO POKRENUTOG
POKRENUTOG
PROGRAMA
PROGRAMA
Ovo
svjetlo
Ovo svjetlo çe
çe se
se ukljuãiti
ukljuãiti kada
kada
pritisnete
pritisnete tipku
tipku START.
START.
PT
ES
EN
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
DESCRIPTION OF
CONTROL
MANIPULO PARA ABRIR A
PORTA
MANILLA APERTURA PUERTA
DOOR HANDLE
Pressione o botão no
manípulo para abrir a porta
Para abrir la puerta pulse la
palanca situada en el interior
de la manilla.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
ATENÇÃO:
UM DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
ESPECIAL IMPEDE
A ABERTURA DA PORTA
NO FIM DO CICLO DE
LAVAGEM.
UMA VEZ CONCLUÍDO
O CICLO DE
CENTRIFUGAÇÃO
DEVERÁ ESPERAR 2
MINUTOS PARA PODER
ABRIR A PORTA.
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESPECIAL
IMPIDE LA APERTURA
INMEDIATA DEL OJO DE
BUEY AL FINALIZAR EL
LAVADO.
AL FINAL DE LA FASE DE
CENTRIFUGADO, ESPERE
2 MINUTOS ANTES DE
ABRIR EL OJO DE BUEY.
INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE DO PROGRAMA
LUZ INDICADORA DE INICIO DE
PROGRAMA
Este indicador luminoso iluminase depois de o botão”START”
(arranque) ter sido premido.
Se ilumina tras pulsar la tecla
INICIO.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
PROGRAMME START LIGHT
This lights up when the START
button has been pressed.
25
DE
BG
IT
START/PAUSE TASTE
TASTO
ÅìíéçAVVIO/PAUSA
ëíÄêí
Drücken Sie diese Taste, um das
Programm zu starten, die mit
dem Programmwahlschalter
gewählt wurde.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂper
·ÛÚÓ̇
Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
Premere
avviare
il ciclo
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
impostato
con la manopola
programmi.
ÇçàåÄçàÖ:
äéÉÄíé
çÄíàëçÖíÖ
NOTA:
DOPO
AVERE
ÅìíéçÄ áÄ
AVVIATO
LAèìëäÄçÖ
LAVABIANCHERIA
START èÖêÄãçÄíÄ CON IL
TASTO
START
SI DOVRÀÑÄ
åÄòàçÄ
çÖ áÄèéóÇÄ
ATTENDERE
àáèöãçüÇÄALCUNI
ñàäöãÄ
SECONDI
LA
ÇÖÑçÄÉÄ,AFFINCHÉ
Ä ëöë
MACCHINA
INIZIçüäéãäé
IL
áÄÅÄÇüçÖ
ëãÖÑ
PROGRAMMA.
ëÖäìçÑà.
ANMERKUNG: NACH DER
BETÄTIGUNG DER STARTTASTE DAUERT ES EINIGE
SEKUNDEN, BIS DAS
GERÄT ANFÄNGT ZU
ARBEITEN.
EINSTELLUNGEN NACH DEM
PROGRAMMSTART ÄNDERN
(PAUSE)
Nachdem das Programm
gestartet wurde, können nur die
Programmoptionen und die
Zusatzfunktionen mit den
Funktionstasten verändert
werden.
Drücken Sie die Taste
“START/PAUSE” ca. 2 Sekunden
lang. Die Lampen der
Optionstasten und der
Restzeitanzeigen blinken, um
anzuzeigen, dass das Gerät sich
in einer Betriebspause befindet.
Verändern Sie nun die
gewünschten Einstellungen und
drücken Sie dann erneut die
Taste “START/PAUSE”, damit das
Blinken aufhört.
Wenn Sie während des
Programmablaufs Wäsche
entnehmen bzw. hinzufügen
wollen, warten Sie ZWEI Minuten,
damit der
Türverriegelungsmechanismus
die Tür entriegelt.
Nachdem Sie die Wäsche
entnommen bzw. hinzugefügt
haben, schließen Sie die Tür und
drücken Sie die START-Taste. Das
Gerät fängt wieder dort an zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte.
EINGESTELLTES PROGRAMM
LÖSCHEN
Um das Programm zu löschen,
drehen Sie den
Programmwahlschalter auf OFF.
Wählen Sie nun ein anderes
Programm.
Drehen sie dann den
Programmwahlschalter wieder
auf OFF.
26
MODIFICARE IMPOSTAZIONI
DOPO
AVVIO
DEL
èÓÏfl̇
̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÒΉ ͇ÚÓ
PROGRAMMA
(PAUSA)
 Á‡ÔӘ̇ΠˆËÍ˙·
(Ô‡ÛÁ‡)
Dopo
l’avvio
del
programma
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ Ò ÒÔ ÔÂ‡Î̇ڇ
possono
essere modificate
χ¯Ë̇ ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÔÓ ‚ÂÏ ̇ solo
leˆËÍ˙·
regolazioni
le opzioni
Á‡ Ô‡ÌÂe͇ÚÓ
Á‡‰˙ÊËÚÂ
tramite
tasti opzione.
Tenere il
̇ÚËÒ̇Úi ·ÛÚÓ̇
Á‡ ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡
tasto
“START/PAUSA”
premuto
ÓÍÓÎÓ ‰‚ ÒÂÍÛ̉Ë. äÓ„‡ÚÓ
per
circa 2
secondi,
il
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
 ‚ ÂÊËÏ
̇
lampeggio
delle spie
dei tasti
Ô‡ÛÁ‡ ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ
Ë̉Ë͇ÚÓË
̇
opzione
e
del
tempo
residuo
·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ÓÔˆËË, ÓÒÚ‡‚‡˘Ó ‚ÂÏÂ
indica
che
la
macchina
è
in
ÓÚ ˆËÍ˙· ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Ë Á‡
pausa,
modifichi
quanto ÏË„‡Ú.
ÒÍÓÓÒÚÚ‡
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
desiderato
e prema“Ë̉Ë͇ÚÓ
ë‚ÂÚÎËÌÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ
nuovamente
tasto ÓÒÚ‡‚‡ ‰‡
Á‡ ·ÎÓÍË‡Ì ̇il‚‡Ú‡Ú‡”
“START/PAUSA”
annullando
Ò‚ÂÚË ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚË.
ÇË ˘Â
l’intermittenza.
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡ ‰‚‡
ÒΉ ͇ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ
Se
si desidera
aggiungere o
Á‡„‡ÒÌÂ.
ᇠ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
togliere
capi
durante
il
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÓÚÌÓ‚Ó
̇ÚËÒÌÂÚÂ
lavaggio,
attendere
DUE minuti
ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇
ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡.
affinché il dispositivo di
sicurezza
liberi
il blocco
ÄÍÓ Ê·ÂÚÂ
‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
dell’oblò
e ne
permetta
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
Ú˙͇ÌË,
ËÁ˜‡Í‡ÈÚÂ
l’apertura.
‰‚ ÏËÌÛÚË, ‰Ó͇ÚÓ Á‡˘ËÚÌËfl
Effettuata
la
manovra,
dopo
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÓÚÍβ˜Ë ‚‡Ú‡Ú‡.
aver
richiuso
l’oblò eÚ˙͇ÌËÚÂ,
premuto
ÑÓ·‡‚ÂÚÂ
ËÎË ËÁ‚‡‰ÂÚÂ
ilÒΉ
tasto
AVVIO/PAUSA,
la Ë
ÍÓÂÚÓ
Á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡
macchina
ripartirà
dal punto
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
START.
in cui era stata fermata.
èêÖäöëÇÄçÖ çÄ èêéÉêÄåÄíÄ
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
CANCELLAZIONE
PROGRAMMA
Á‡‚˙ÚÂÚ ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ËÁ·Ó ̇
IMPOSTATO
ÔÓ„‡Ï‡
̇
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ËÁÍβ˜ÂÌÓ
Per annullare il programma,
(“OFF”). ëΉ
ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
‰Û„‡
portare
il selettore
in posizione
‡Á΢̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÔÛÒÌÂÚ ‚
OFF.
‡·ÓÚ‡ ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇ ڇ͇ ͇ÚÓ
Selezionare
un programma
 ÓÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ-„ÓÂ.
diverso.
Riportare il selettore
programmi in posizione OFF.
26
HR
C
TIPKA START
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
PT
ES
EN
BOTÃO INÍCIO (START)
TECLA START/PAUSA
START BUTTON
Pressione para começar o
ciclo seleccionado.
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas.
Press to start the selected
cycle.
NOTA: DEPOIS DE
ACCIONAR O BOTÃO
DE INÍCIO, ESTE,
DEMORARÁ ALGUNS
SEGUNDOS PARA
COMEÇAR A
TRABALHAR.
Alterar a programação após
o início do programa
(PAUSA)
Prima o botão
“START/PAUSE”
(arranque/pausa),
mantendo-o premido
durante cerca de 2
segundos; o piscar dos
indicadores luminosos dos
botões de selecção de
opções e do indicador do
tempo remanescente
indica que a máquina foi
colocada no modo de
pausa; efectue os ajustes
que forem necessários e, em
seguida, volte a premir o
botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para que
os indicadores luminosos
deixem de piscar.
Se desejar alargar ou anular
a duração de lavagem,
espere 2 minutos até abrir a
porta em segurança.
Após ter feito essa escolha,
feche a porta, pressione o
botão de Início, e este
continuará a funcionar até
ao fim.
CANCELANDO O
PROGRAMA
Para cancelar o programa
tem de rodar o botão de
selecção de programas
para a posição “OFF”
(desligada). Isto feito,
seleccione então um
programa diferente.
Volte a rodar o botão de
selecção de programas
para a posição “OFF”
(desligada).
NOTA: DESPUÉS DE
HABER APRETADO LA
TECLA START, SE
NECESITAN UNOS
SEGUNDOS PARA QUE
LA LAVADORA INICIE EL
PROGRAMA.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
MODIFICAR LA
PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL
INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del
programa pueden ser
modificados sólo las opciones y
parámetros mediante las teclas
función. Mantener pulsada la
tecla “INICIO/PAUSA” durante
aproximadamente 2 segundos.
La luz indicadora de las teclas
de opciones y del tiempo
restante indica que el aparato
está en modo de pausa.
Modifique los parámetros que
desee y pulse nuevamente la
tecla “INICIO/PAUSA”. La luz
dejará entonces de
parpadear.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad
libere el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto.
Vuelva a colocar el selector
de programas en posición
OFF.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
27
DE
HR
HR
BG
BG
IT
Die Optionstasten müssen
VOR der Betätigung der
START-Taste gedrückt
werden.
Í˙Ï
ÔÓ„‡Ï‡
éÔˆËËÚÂ
Í˙Ï ÓÒÌӂ̇ڇ
ÓÒÌӂ̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Á‡
IéÔˆËËÚÂ
tasti opzione
devono
Ô‡ÌÂ
‰‡
ËÁ·Ë‡ÌË
Ô‡Ì Úfl·‚‡
Úfl·‚‡
‰‡ ·˙‰‡Ú
·˙‰‡Úprima
ËÁ·Ë‡ÌË
essere
selezionati
di
Ô‰Ë
‰‡
ÒÚÂ
̇ÚËÒ̇ÎË
·ÛÚÓ̇
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÚÂ
·ÛÚÓ̇
premere
il ̇ÚËÒ̇ÎË
tasto AVVIO.
ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡
ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡ “START”.
“START”.
Opcijske
Opcijske tipke
tipke potrebno
potrebno je
je
odabrati
odabrati prijepritiska
prijepritiska na
na
tipku
START.
tipku START.
TASTE “AQUAPLUS”
Åìíéç
îìçäñàü
TASTO
Åìíéç “AQUAPLUS”
îìçäñàü “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”
TIPKA
TIPKA “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”
Å·„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇
ÒËÒÚÂχ
Grazie
al nuovo
Sensor
Dank des neuen „Sensor
Å·„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇ ÌÓ‚‡Ú‡
ÌÓ‚‡Ú‡
ÒËÒÚÂχ
Sensor
ÂÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
͇ÚÓ
System,
agendo
sul tasto
è
Systems“ kann durch
Sensor activa
activa
‚˙ÁÏÓÊÌÓ
͇ÚÓ ÒÂ
ÒÂ
̇ÚËÒÌÂ
Ë
‡ÍÚË‚Ë‡
·ÛÚÓ̇
possibile
effettuare
un nuovo
̇ÚËÒÌÂ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡
·ÛÚÓ̇
Drücken dieser Taste ein
“Aquaplus”
‰‡
ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌË
ˆËÍ˙Î
“Aquaplus” ‰‡
ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌË
ˆËÍ˙Î Ò˙Ò
Ò˙Ò
speciale
ciclo
di lavaggio
neues, spezielles
ÒÔˆËÙ˘ÌÓ
Á‡
ÒÔˆËÙ˘ÌÓ ËÁÔË‡ÌÂ
ËÁÔË‡ÌÂ
Á‡
applicabile
nei programmi
Waschprogramm für KochËÁ‰˙ÊÎË‚Ë
Ë
ÒÏÂÒÂÌË
ÔÓ
ÚËÔ
ËÁ‰˙ÊÎË‚Ë
Ë ÒÏÂÒÂÌË ÔÓ
per
tessuti resistenti
e ÚËÔ
misti
und Buntwäsche
Ú˙͇ÌË.
àÁÔË‡ÌÂÚÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ
ÔÓ
Ú˙͇ÌË.
àÁÔË‡ÌÂÚÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ
ÔÓ
che
si prende
cura
delle
fibre
durchgeführt werden, das
ÚÓÁË
̇˜ËÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
‰‡
ÒÂ
ÚÓÁË
̇˜ËÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
‰‡
ÒÂ
e
della
pelle
delicata
di
chi
le
nicht nur Ihre Wäsche
ÔÂχıÌÂ
ÔÂχıÌ ‚Òfl͇Í˙‚
‚Òfl͇Í˙‚ ÓÒÚ‡Ú˙Í
ÓÒÚ‡Ú˙Í ÓÚ
ÓÚ
indossa.
besonders gut pflegt,
ÔÂËÎÌËÚÂ
ÔÂÔ‡‡ÚË
ËË
ÔÂËÎÌËÚÂ
ÔÂÔ‡‡ÚË
L’aggiunta
più Á‡
sondern auch besonders
ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ
‰‡
ÒÂ
ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓdi
‰‡molta
ÒÂ ÔÓ„ËÊËÚÂ
ÔÓ„ËÊËÚÂ
Á‡
acqua
e la nuova
azione
schonend für empfindliche
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ
ÍÓʇ
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ
ÍÓʇ ̇
̇
combinata
di
cicli
di
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎfl
ÍÓflÚÓ
˘Â
·˙‰Â
‚
Haut ist.
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎfl ÍÓflÚÓ ˘Â ·˙‰Â ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ
‚·Í̇ڇ
̇
Ú˙͇ÌËÚÂ.
rotazione
cesto
Durch die Hinzunahme von
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò˙Ò
Ò˙Ò del
‚·Í̇ڇ
̇con
Ú˙͇ÌËÚÂ.
ÑÓ·‡‚flÌÂÚÓ
̇
carico
e scarico
d’acqua,
bedeutend mehr Wasser
ÑÓ·‡‚flÌÂÚÓ
̇ ÔÓ-„ÓÎflÏÓ
ÔÓ-„ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡
ÔË
Ô‡ÌÂÚÓ
͇ÍÚÓ
permette
di ottenere
capi
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡
ÔË Ô‡ÌÂÚÓ
͇ÍÚÓ
und die Kombination von
ËË ÛÒËÎÂÌÓÚÓ
̇
perfettamente
puliti
ÛÒËÎÂÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
̇ e
Trommeldrehungen
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ
Ò
ÏÂʉËÌÌË
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ ÒViene
ÏÂʉËÌÌË
risciacquati.
aumentata
während der Wasserzu- und
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌËfl
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌËfl
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
‰‡ ÒÂ
ÒÂ
l’acqua
in lavaggio
per‰‡
-ablaufphasen wird Ihre
ÔÓÎÛ˜Ë
˜ËÒÚÓ
Ô‡ÌÂ
ˉ‡ÎÌÓ
ÔÓÎÛ˜Ë
˜ËÒÚÓ
Ô‡ÌÂ
ˉ‡ÎÌÓ
ottenere
la
perfetta
Wäsche porentief gereinigt
ËÁÔ·Í̇ÚÓ.
á‡
‰‡
ÒÂ
ÔÓÎÛ˜Ë
ËÁÔ·Í̇ÚÓ.
á‡
‰‡
ÒÂ
ÔÓÎÛ˜Ë
dissoluzione
del detersivo,
und rückstandsfrei gespült.
ÓÔÚËχÎÂÌ
ÔË
ÓÔÚËχÎÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÔË Ô‡ÌÂÚÓ
Ô‡ÌÂÚÓ
garantendo
un’efficace
Um die vollständige
Û‚Â΢ÂÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡
Û‚Â΢ÂÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡ ÔÂÁ
ÔÂÁ
azione
pulente.
Viene
Auflösung des Waschmittels
Ú‡ÁË
Ú‡ÁË Ù‡Á‡
Ù‡Á‡ ̇
̇ ˆËÍ˙·
ˆËÍ˙· „‡‡ÌÚË‡
„‡‡ÌÚË‡
aumentata
l’acqua
anche
al
zu garantieren, wird mehr
‰ÌÓ
‰ÌÓ Ë‰Â‡ÎÌÓ
ˉ‡ÎÌÓ ‡ÁÚ‚‡flÌÂ
‡ÁÚ‚‡flÌ ̇
̇
momento
dei risciacqui
in
ÔÂËÎÌËfl
äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Wasser für die Waschlauge
ÔÂËÎÌËfl ÔÂÔ‡‡Ú.
ÔÂÔ‡‡Ú.
äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
modo
eliminare
ogni ̇
‚Ó‰‡
Û‚Â΢‡‚‡
ËË ÔÓ
hinzugefügt, so dass
‚Ó‰‡ ÒÂ
ÒÂ da
Û‚Â΢‡‚‡
ÔÓ ‚ÂÏÂ
‚ÂÏÂ
̇
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ
ÔÓ
traccia
di detersivo
dalle˜Â
perfekte Waschergebnisse
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ
ÔÓ Ú‡Í˙‚
Ú‡Í˙‚ ̇˜ËÌ
̇˜ËÌ
˜Â ‰‡
‰‡
ÒÂ
ÔÂχı̇Ú
‚Òfl͇͂Ë
ÒΉË
ÓÚ
fibre.
erreicht werden. Auch für
Ò ÔÂχıÌ‡Ú ‚ÒflÍ‡Í‚Ë ÒÎÂ‰Ë ÓÚ
ÔÂËÎÌËfl
ÔÂÔ‡‡Ú
ÓÚ
‚·Í̇ڇ
̇
Questa
stata ̇
ÔÂËÎÌËfl funzione
ÔÂÔ‡‡Ú ÓÚè ‚Î‡Í̇ڇ
die Spülgänge wird die
Ú˙͇ÌÚ‡.
ÙÛÌ͈Ëfl
Ú˙͇ÌÚ‡. í‡ÁË
í‡ÁË
ÙÛÌ͈Ëfl  ÒÔˆˇÎÌÓ
ÒÔˆˇÎÌÓ
studiata
appositamente
per
Wassermenge erhöht, so
‡Á‡·ÓÚÂ̇
Á‡
‰ÂÎË͇ÚÌË
ËË
‡Á‡·ÓÚÂ̇
‰ÂÎË͇ÚÌË
le
persone Á‡
con
pelle delicata
dass jegliche
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË
ÍÓÊË
ÔË
ÍÓËÚÓ
‰‡ÊÂ
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË
ÍÓÊË
ÔË
ÍÓËÚÓ
‰‡ÊÂ
e sensibile, per le quali anche
Waschmittelrückstände von
ËË ÏËÌËχÎÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÓÒÚ‡Ú˙Í
ÏËÌËχÎÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÓÒÚ‡Ú˙Í
un
minimoÔÂÔ‡‡Ú
residuo
di detersivo
den Fasern restlos entfernt
̇
ÏÓÊÂ
̇ ÔÂËÎÂÌ
ÔÂËÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú
ÏÓÊ ‰‡
‰‡
può
causare
irritazioni
o
werden.
Ô‰ËÁ‚Ë͇
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ‚˙ÁÔ‡ÎÂÌËÂ
‚˙ÁÔ‡ÎÂÌË ËÎË
ËÎË
allergie.
Diese Funktion wurde
‡ÎÂ„ËË.
ë˙˘Ó
ڇ͇
ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡
‡ÎÂ„ËË.
ë˙˘Ó
ڇ͇
ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡
Si
utilizzare
speziell für Menschen mit
‰‡
ÒÂ
ÙÛÌ͈Ëfl
Á‡
‰‡consiglia
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡diÚ‡ÁË
Ú‡ÁË
ÙÛÌ͈Ëflquesta
Á‡
funzione
i capi
empfindlicher Haut
ËÁÔË‡ÌÂ
‰ÂÚÒÍË
‰ÂıË,
ËË Á‡
ËÁÔË‡Ì ̇
̇anche
‰ÂÚÒÍË per
‰ÂıË,
Á‡ dei
bambini
e
per
i
delicati
in
‰ÂÎË͇ÚÌÓ
Ô‡ÌÂ
‚
Ú‡È-Ó·˘Ëfl
konzipiert, für die auch die
‰ÂÎË͇ÚÌÓ Ô‡Ì ‚ Ú‡È-Ó·˘Ëfl
ÒÎÛ˜‡È
ËË Á‡
generale,
nel ̇
kleinsten
ÒÎÛ˜‡È ͇ÍÚÓ
͇ÍÚÓoppure
Á‡ ËÁÔË‡ÌÂ
ËÁÔË‡ÌÂ
̇
Ú˙͇ÌË
˜ËËÚÓ
ËχÚ
lavaggio
di capi
di‚·Í̇
spugna
Waschmittelrückstände zu
Ú˙͇ÌË ÚËÔ
ÚËÔ „˙·‡
„˙·‡
˜ËËÚÓ
‚·Í̇
ËχÚle
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
‰‡
Á‡‰˙ʇÚ
ÔÂËÎÌËfl
cui
fibre tendono
Hautreaktionen oder
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ÔÂËÎÌËfl
ÔÂÔ‡‡Ú.
̇Èmaggiormente
a trattenere
ÔÂÔ‡‡Ú. á‡
ᇠ‰‡
‰‡ ÒÂ
ÒÂ ÓÒË„ÛË
ÓÒË„ÛË
̇È- il
Allergien führen können.
‰Ó·ÓÚÓ
‰Ó·ÓÚÓ ËÁÔË‡ÌÂ
ËÁÔË‡Ì ڇÁË
Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl
ÙÛÌ͈Ëfl ÂÂ
detersivo.
Wir empfehlen, diese
‚Ë̇„Ë
‡ÍÚ˂̇
ÔË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
‚Ë̇„Ë
‡ÍÚ˂̇ ÔË
Per
assicurare
le ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
migliori
Funktion auch zum Waschen
̇
‰ÂÎË͇ÚÌË
ËË
̇ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
ÔÓ„‡ÏËÚÂdiÁ‡
Á‡lavaggio
‰ÂÎË͇ÚÌË questa
prestazioni
von Kinderwäsche und für
‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË.
‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË.
funzione è sempre attiva nei
Feinwäsche im Allgemeinen
programmi Delicati e
zu wählen, oder zum
Lana/lavaggio a mano.
Waschen von besonders
saugfähigem Gewebe, wie
Frottee o.Ä., dessen Fasern
die Waschlauge stärker
aufnehmen. Damit die
besten Waschergebnisse
gewährleistet werden, ist
diese Funktion in den
Programmen für Feinwäsche
und Wolle/Handwäsche
immer aktiviert.
28
28
28
D
Pritiskom
Pritiskom na
na ovu
ovu tipku
tipku moÏete
moÏete
aktivirati
aktivirati poseban
poseban novi
novi ciklus
ciklus
pranja
pranja za
za programe
programe pranja
pranja
rublja
rublja postojanih
postojanih boja
boja ii
mije‰anih
mije‰anih tkanina,
tkanina,
zahvaljujuçi
zahvaljujuçi novom
novom Sustavu
Sustavu
Senzora.
Senzora.
Ova
Ova opcija
opcija ss posebnom
posebnom
paÏnjom
paÏnjom postupa
postupa ss vlaknima
vlaknima
odjeçe
a
idealna
odjeçe a idealna je
je ii za
za
osobe
s
osjetljivom
koÏom.
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje
Rublje se
se pere
pere u
u znatno
znatno veçoj
veçoj
koliãini
koliãini vode
vode a
a zajedno
zajedno ss
novim
novim kombiniranim
kombiniranim
djelovanjem
djelovanjem okretanja
okretanja bubnja
bubnja
ii vi‰ekratnim
vi‰ekratnim punjenjem
punjenjem ii
praÏnjenjem
praÏnjenjem vode
vode dobiva
dobiva se
se
savr‰eno
savr‰eno isprano
isprano ii oprano
oprano
rublje.
rublje.
Koliãina
Koliãina vode
vode u
u pranju
pranju je
je
poveçana
poveçana tako
tako da
da je
je
deterdÏent
u
potpunosti
deterdÏent u potpunosti
otopljen
otopljen ãime
ãime je
je osigurano
osigurano
vrlo
vrlo uãinkovito
uãinkovito ãi‰çenje.
ãi‰çenje.
Koliãina
Koliãina vode
vode poveçana
poveçana je
je ii
tijekom
tijekom postupka
postupka ispiranja
ispiranja
tako
tako da
da su
su iz
iz rublja
rublja u
u
potpunosti
potpunosti uklonjeni
uklonjeni svi
svi ostaci
ostaci
deterdÏenta.
deterdÏenta. Ova
Ova funkcija
funkcija
posebno
posebno je
je namijenjena
namijenjena
osobama
osobama ss osjetljivom
osjetljivom koÏom
koÏom
koje
koje mogu
mogu biti
biti osjetljive
osjetljive ii na
na
najmanje
ostatke
najmanje ostatke
deterdÏenta
u
rublju.
deterdÏenta u rublju.
Ovu
Ovu funkciju
funkciju posebno
posebno
preporuãujemo
preporuãujemo za
za pranje
pranje
djeãje
odjeçe,
djeãje odjeçe, osjetljivih
osjetljivih
tkanina
tkanina opçenito
opçenito ili
ili odjeçu
odjeçu ii
predmete
predmete od
od frotira
frotira ãija
ãija
vlakna
vlakna inaãe
inaãe upijaju
upijaju veçu
veçu
koliãinu
koliãinu deterdÏenta.
deterdÏenta.
Kako
Kako bi
bi osigurali
osigurali najbolji
najbolji
uãinak
uãinak pranja,
pranja, ukljuãite
ukljuãite ovu
ovu
funkciju
funkciju uvijek,
uvijek, kada
kada koristite
koristite
programe
programe pranja
pranja za
za osjetljive
osjetljive ii
vunene/ruãno
vunene/ruãno pranje
pranje tkanine.
tkanine.
ES
EN
A opção do botão deverá
ser seleccionada antes de
pressionar o botão “START”.
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
TECLA “AQUAPLUS”
TECLA “NO ALERGIA”
“AQUAPLUS” BUTTON
Pressionando esta tecla
poderá activar um novo
ciclo de lavagem especial
nos programas de Cores e
Tecidos Mistos, graças ao
novo Sistema Sensor. Esta
opção cuida
delicadamente das fibras
das roupas e da delicada
pele daqueles que as usam.
A roupa é lavada numa
maior quantidade de água
e isso, em conjunto com a
nova combinação de
acção de ciclos de rotação
do tambor, dar-lhe-à roupa
que foi lavada e enxaguada
na perfeição. A quantidade
de água na lavagem foi
aumentada de forma a que
o detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente. A quantidade de
água também foi
aumentada no ciclo de
enxaguamento permitindo
que todas as partículas de
detergente sejam removidas
das fibras.
Esta função foi
especificamente concebida
para pessoas com peles
delicadas e sensíveis, para
quem mesmo uma
pequena quantidade de
detergente pode causar
alergias ou irritações na
pele.
Esta função também é
recomendada para a
lavagem de roupa de
criança ou tecidos
delicados em geral, ou para
quando lava tecidos turcos,
uma vez que as fibras
tendem a absorver uma
elevada quantidade de
detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas
lavagens, esta função é
sempre activada nos
programas de Tecidos
Delicados e Lãs/lavagem à
mão.
Gracias la nuevo Sensor
System, accionando esta
tecla función, es posible
efectuar un nuevo y especial
ciclo de lavado aplicable en
los programas para tejidos
mixtos y resistentes que tiene
además de especial cuidado
de las fibras de los tejidos, una
especial atención de la piel
de las personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y la
nueva acción combinada de
ciclos de rotación del cesto
con cargas y descargas de
agua, permite obtener tejidos
perfectamente limpios y
aclarados. Se aumenta el
agua en el lavado para
obtener una perfecta
disolución del detergente,
garantizando una eficaz
acción limpiadora. Se
aumenta el agua también en
el momento del aclarado de
manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede causar
irritación o alergias.
Se aconseja utilizar esta
función también en la ropa
de los niños/ bebés o en
tejidos delicados en general o
también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de absorver
detergente (albornoces,
toallas, etc..).
Para asegurarse las mejores
prestaciones en el lavado,
esta función está siempre
activa en los programas
Delicados y Lana/Lavado a
mano.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
PT
29
DE
BG
IT
BG
KALTWASCH-TASTE
Åìíéç ◊ëíìÑÖçé
èêÄçÖ“
LAVAGGIO
A FREDDO
Åìíéç ◊ëíìÑÖçé
èêÄçÖ“
Durch das Drücken dieser Taste
wird in allen
Waschprogrammen das
Aufheizen der Waschlauge
verhindert, während alle
übrigen Programmerkmale
(Wasserstand, Waschzeit,
Trommelrhythmus etc.)
unverändert bleiben. Das
Kaltwaschen eignet sich für
Gardinen, Bettvorleger,
empfindliche Synthetik und alle
ausfärbenden Textilien.
ë ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ
̇ ÚÓÁË funzione
·ÛÚÓÌ ËχÚÂsi
Inserendo
questa
ë ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ
̇ ÚÓÁË tutti
·ÛÚÓÌiËχÚÂ
possono
eseguire
cicli
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ô‡ÌÂ
Ò˙Ò di
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚsenza
‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ô‡Ì Ò˙Ò
lavaggio
il riscaldamento
ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Á‡ ‚Òfl͇
ÔÓ„‡Ï‡, ·ÂÁ
ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Á‡mentre
‚Òfl͇ ÔÓ„‡Ï‡,
·ÂÁ
dell’acqua,
rimangono
ÚÓ‚‡ ‰‡ Ó͇Á‚‡ ‚ÎËflÌË ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
ÚÓ‚‡ ‰‡ Ó͇Á‚‡
‚ÎËflÌËÂ
̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
invariate
tutte
le altre
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
(ÌË‚Ó
̇ ‚Ó‰‡Ú‡,
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË (ÌË‚Ó
̇ ‚Ó‰‡Ú‡,
caratteristiche
(livello
d’acqua,
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Ë ‰.).
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Ë ‰.).
tempi,
lavaggio
ecc.).
ᇂÂÒË, ritmi
χÎÍËdi
ÔÓ‰Ó‚Ë
̇ÒÚËÎÍË,
˙˜ÌÓI
ᇂÂÒË, χÎÍË a
ÔÓ‰Ó‚Ë
̇ÒÚËÎÍË,
˙˜ÌÓ
programmi
freddo
sono
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ËÁ‰ÂÎËfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁ‡·ÓÚÂÌË
ËÁ‰ÂÎËfl
ÏÓ„‡Ú ‰‡di
·˙‰‡Ú
indicati
per
il lavaggio
tutti i
ËÁÔ‡ÌË ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇ Ú‡ÁË ÌÓ‚‡
ËÁÔ‡ÌË
Ú‡ÁËcolori
ÌÓ‚‡
capi
di·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
biancheriȧi cui
ÙÛÌ͈Ëfl.
ÙÛÌ͈Ëfl.
non
sono resistenti e per il
lavaggio di tende, copriletti,
fibre sintetiche particolarmente
delicate, piccoli tappeti o
tessuti poco sporchi.
TASTE STARTZEITVORWAHL
Diese Taste ermöglicht die
Programmierung einer
Startzeitvorwahl von bis zu 24
Stunden. Um die
Startverzögerung einzustellen,
gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie das gewünschte
Programm.
Drücken Sie die Taste einmal,
damit die Funktion aktiviert ist.
Das Display zeigt h00. Drücken
Sie die Taste erneut, um eine
Startverzögerung von einer
Stunde einzustellen (das Display
zeigt nun h01). Bei jedem
weiteren Drücken der Taste wird
die Startverzögerung bis h24um
je eine Stunde erhöht. Durch ein
weiteres Drücken wird die
Verzögerungszeit annulliert.
Bestätigen Sie Ihre Einstellung
mit der Taste “START/PAUSE”. Die
Leuchtanzeige im Display fängt
an zu blinken und die Zeit
beginnt abzulaufen. Ist die Zeit
abgelaufen, startet das
Programm automatisch.
Sie können die Startzeitvorwahl
wie folgt löschen:
Halten Sie die Taste 5 Sekunden
lang gedrückt, bis das Display
die Voreinstellungen des
gewählten Programms wieder
anzeigt.
Nun können Sie entweder das
Programm durch Drücken der
Taste “START/PAUSE” manuell
starten oder das Programm
durch Drehen des
Programmwahlschalters auf OFF
löschen und ein neues
Programm einstellen.
Åìíéç“PARTENZA
◊éíãéÜÖç ëíÄêí“
TASTO
Åìíéç ◊éíãéÜÖç DIFFERITA”
ëíÄêí“
Questo tasto permette di
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
ÒÂ
programmare
l’
avvio
del‰‡
ciclo
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡
ÒÂ
Á‡·‡‚fl
ÒÚ‡Ú‡con
Á‡ ÔÛÒ͇ÌÂ
‚ ‡·ÓÚ‡
di
lavaggio
un ritardo
Á‡·‡‚fl
ÒÚ‡Ú‡ Á‡ ÔÛÒ͇ÌÂ
‚ ‡·ÓÚ‡
̇ ˆËÍ˙· ̇
Ô‡ÌÂ Ò ‰Ó 24 ˜‡Ò‡.
massimo
di
24h.
̇ ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ Ò ‰Ó 24 ˜‡Ò‡.
àÁÔ˙ÎÌÂÚÂ
ÒΉ̇ڇ
Ôӈ‰Û‡:
Per
impostare
la partenza
àÁÔ˙ÎÌÂÚÂprocedere
ÒΉ̇ڇ Ôӈ‰Û‡:
ritardata
nel Á‡
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡
àÁ·ÂÂÚÂ
Ê·̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡
seguente
modo:·ÛÚÓÌ ÓÚÎÓÊÂÌ
Ô‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Ô‡ÌÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ
ÓÚÎÓÊÂÌ
Impostare
il programma
ÒÚ‡Ú Â‰ËÌ Ô˙Ú
Á‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÒÚ‡Ú Â‰ËÌ Ô˙Ú Á‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
desiderato.
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ (Ë̉Ë͇ÚÓ‡ h00 ˘Â ÒÂ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡il(Ë̉Ë͇ÚÓ‡
h00 ˘Â
ÒÂ
Premere
pulsante
una
prima
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl).
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÔÓfl‚Ë per
̇ ‰ËÒÔÎÂfl).
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
volta
attivarlo
(sul
display
·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
·ÛÚÓ̇visualizzato
ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
viene
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú Ò Â‰ËÌh00)
˜‡Ò e
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú
Ò Â‰ËÌ ˜‡Ò per
premere
nuovamente
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡
h01
˘Â
ÒÂ
ÔÓfl‚Ë
impostare
di 1 ̇
ora
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡un
h01ritardo
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
̇
‰ËÒÔÎÂfl).
èËviene
‚ÒflÍÓ ÒΉ‚‡˘Ó
(sul
display
‰ËÒÔÎÂfl).
èË ‚ÒflÍÓ visualizzato
ÒΉ‚‡˘Ó
̇ÚËÒ͇ÌÂ
̇
·ÛÚÓ̇
Û‚Â΢‡‚‡ÚÂ
h01),
ad ogni
pressione
̇ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇
Û‚Â΢‡‚‡ÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú
Ò 1 ˜‡Ò.
äÓ„‡ÚÓ Ì‡
successiva
il ritardo
impostato
ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú
Ò 1 ˜‡Ò.
äÓ„‡ÚÓ Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl Ò di
ÔÓfl‚Ë
h24fino
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
aumenta
1
ora
a h24
‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚Ë h24 Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó,
ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
ÓÚ̇˜‡ÎÓ.
mentre
con
un
ulteriore
·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó, ÒÚ‡ÚË‡Ú ÓÚ̇˜‡ÎÓ.
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚÂ
ËÁ·‡ÎËlaÊ·ÌÓÚÓ
pressione
si azzera
partenza
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚÂ
ËÁ·‡ÎË Ê·ÌÓÚÓ
‚ÂÏ Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú,
ritardata.
‚ÂÏ Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ START/PAUSE Á‡
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
START/PAUSE Á‡
Confermare
‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ premendo
̇ÒÚÓÈ͇ڇ il tasto
‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ
“START/PAUSA”
(La spia
nel
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇
Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌ
(Ë̉Ë͇ÚÓ‡
̇a·ÛÚÓ̇
Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌ
display
lampeggiare)
ÒÚ‡Ú ˘Âinizia
Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‰‡ ÏË„‡).
ÒÚ‡Úiniziare
˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‰‡ ÏË„‡). alla fine
per
il conteggio
凯Ë̇ڇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÒÚ‡ÚË‡
凯Ë̇ڇ
ÒÚ‡ÚË‡
del
quale‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
il̇programma
inizierà
ÓÚ·Ófl‚‡ÌÂ
‚ÂÏÂÚÓ Ë ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÓÚ·Ófl‚‡Ì ̇ ‚ÂÏÂÚÓ Ë ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
automaticamente.
ÒÚ‡ÚË‡ ÒΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇
ÒÚ‡ÚË‡ ÒΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
E’
possibile annullare
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ
‚ÂÏÂ. la
partenza ritardata agendo
ÄÍÓ
Ê·ÂÚÂ
‰‡
‡ÌÛÎË‡ÚÂ
come
segue:
ÄÍÓ Ê·ÂÚÂ
‰‡ ‡ÌÛÎË‡ÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌËfl
ÒÚ‡Ú ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
Tenere
premuto
il tasto per 5
ÓÚÎÓÊÂÌËfl
ÒÚ‡Ú ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡
‚ ÒΉÌËfl
‰: sul
secondi
fino
a quando
‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡
‚ ÒΉÌËfl
‰:
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Ë
‡Á‰˙ÊÚÂ
·ÛÚÓ̇
Á‡
display
non
vengono
visualizzati
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Ë ‡Á‰˙ÊÚÂ
·ÛÚÓ̇
Á‡
ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÚ‡Ú
Á‡
ÓÍÓÎÓ
5 ÒÂÍÛ̉Ë
iÓÚÎÓÊÂÌ
parametri
del
ÒÚ‡Ú
Á‡ programma
ÓÍÓÎÓ 5 ÒÂÍÛ̉Ë
‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚flÚ
scelto.
‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚flÚ
̇ÒÚÓÈÍËÚÂ
Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡.
A
questo punto
è possibile
̇ÒÚÓÈÍËÚÂ
Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡scelto
ÔÓ„‡Ï‡.
iniziare
il programma
Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ
 ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ in
Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Âpremendo
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
precedenza
il tasto
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡,
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡,
“START/PAUSA”
o annullare
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
START/PAUSE
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂportando
·ÛÚÓÌ START/PAUSE
l’operazione
il ͇ÚÓ
ËÎË ‰‡ ‡ÌÛÎË‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ËÎË ‰‡ ‡ÌÛÎË‡ÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
͇ÚÓe
selettore
posizione
di
OFF
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ in
ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
‚ ÔÓÁˈËfl
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
‚ ÔÓÁˈËfl
successivamente
selezionare
OFF. ëΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÌÓ‚‡
OFF.altro
ëΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓ‚‡
un’
ÔÓ„‡Ï‡.programma.
ÔÓ„‡Ï‡.
30
30
30
HR
HR
E
TIPKA HLADNO PRANJE
TIPKA HLADNO PRANJE
Pritiskom na ovu tipku moguçe
Pritiskom
na ovu tipku
moguçe
je svaki program
pretvoriti
u
je
svaki pranje,
program
pretvoriti
u
hladno
bez
mijenjanja
hladno
pranje,
bez
mijenjanja
ostalih karakteristika (razina
ostalihvrijeme,
karakteristika
(razina
vode,
ritam pranja,
vode,
itd...). vrijeme, ritam pranja,
itd...).
Zavjese, manje sagove, ruãno
Zavjese,
sagove,
ruãno
izradjenemanje
osjetljive
tkanine
i
izradjene
osjetljive tkanine
odjeçu
nepostojanih
boja i
odjeçu
nepostojanih
boja
moÏete sigurno prati
moÏete
sigurno
zahvaljujuçi
ovojprati
novoj
zahvaljujuçi
moguçnosti.ovoj novoj
moguçnosti.
Tipka “ODGODA POâETKA
Tipka
“ODGODA POâETKA
PRANJA”
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
Ova
tipka omoguçuje
da
predprogramirate
odgodu
predprogramirate
odgodu
poãetka ciklusa pranja
do 24
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
sata.
Da
odgodite poãetak pranja,
Da
odgodite
poãetak
postupite
kako
slijedi: pranja,
postupite
kako slijedi:
Podesite Ïeljeni
program
Podesite
pranja. Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
Pritisnite
za jednom
odgoduda je
poãetkatipku
pranja
poãetka pranja
jednom
da je
aktivirate
(na ekranu
çe se
aktivirate
(na
ekranu
se
prikazati oznaka h00) çe
i zatim
prikazati
oznaka
h00)
i
zatim
ponovno pritisnite tipku da
ponovno
pritisnite
tipku dana 1
vrijeme odgode
podesite
vrijeme
podesite
na 1
sat ((na odgode
ekranu çe
se prikazati
sat
((na h01);
ekranu
çe sepritiskom
prikazati
oznaka
svakim
oznaka
svakim
pritiskom
na
tipkuh01);
vrijeme
odgode
na tipku vrijeme
odgode
poveçat
çe se za
1 sat, sve
poveçat
çe
se
za
1
sat,
sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
dok
se na
ekranu
prikaÏe
oznaka
h24,
od tene
toãke
oznaka
h24,
od te toãke
ponovnim
pritiskom
na tipku
ponovnim
pritiskom
navratiti
tipku
vrijeme odgode
çe se
vrijeme
odgode
çe
se
vratiti
na poloÏaj nula.
na poloÏajpode‰avanje
nula.
Potvrdite
Potvrdite na
pode‰avanje
pritiskom
tipku
pritiskom
na
tipku
“START/PAUSE”
(svjetla na
“START/PAUSE”
(svjetla
na
ekranu poãet çe
treptati).
ekranu
poãet
çe
treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
Zapoãet
odbrojavanje
vremena çe
i kada
zavr‰i program
vremena
i kada zavr‰i
pranja pokrenut
çe se program
pranja pokrenut çe se
automatski.
automatski.
Da poni‰tite pode‰enu
Da
poni‰tite
pode‰enu
odgodu
poãetka
pranja,
odgodu
pranja,
postupitepoãetka
kako slijedi:
postupite
kako
slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
Pritisnite
drÏite
naekranu
5
sekundi, isve
doktipku
se na
sekundi,
sve
dok se na ekranu
ne
prikaÏu
postavke
ne
prikaÏu
postavke
odabranog programa.
odabranog
Od te toãkeprograma.
pritiskom na tipku
Od
te toãke pritiskom
najetipku
“START/PAUSE”
moguçe
“START/PAUSE”
moguçe
je
pokrenuti prethodno
odabrani
pokrenuti
program iliprethodno
ga poni‰titiodabrani
tako da
program
ga poni‰titi
tako da
gumb
za ili
odabir
programa
gumb za odabir
programa
postavite
na poloÏaj
OFF.
postavite
na
poloÏaj
OFF.
Nakon toga moÏete odabrati
Nakon
toga
moÏetepranja.
odabrati
neki drugi
program
neki drugi program pranja.
F
PT
ES
EN
TECLA DE LAVAGEM A FRIO
LAVADO EN FRIO
COLD WASH BUTTON
Com esta função podem-se
executar todos os ciclos de
lavagem sem acquecimento da
água, ficando inalteradas todas
as outras caracteristicas da
lavagem, (nível de água, tempos
e ritmos de lavagem etc.).
Os programas de lavagem a frio
são indicados para a lavagem de
todas as peças de roupa cujas
cores não sejam resistentes á
temperaturas elevadas e para a
lavagem de cortinas, fibras
sintéticas particularmente
delicadas, pequenos tapetes ou
tecidos pouco sujos.
Escogiendo esta funcion se
consigue efectuar todos los
ciclos de lavado sin calentar
el agua restando no
obstante invariables todas las
demas caracteristicas (nivel
de agua, tiempo, ritmo de
lavado, etc.).
Los programas de lavado en
frio estan especialmente
indicados para lavar las
prendas de colores poco
solidos o delicados y tambien
para el lavado de visillos,
cubre camas, fibras sinteticas
muy delicadas, tapetes o
tejidos poco sucios.
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
TECLA “INICIO RETARDADO”
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
BOTÃO “ARRANQUE
RETARDADO”
Este botão permite-lhe programar
previamente o ciclo de lavagem e
retardar o seu arranque até um
máximo de 24 horas.
Se quiser retardar o arranque da
máquina, proceda da seguinte
forma: Regule o programa de
lavagem pretendido.
Prima o botão uma vez para o
activar (no visor fica visível a
indicação “h00”); em seguida, volte
a premir o botão para regular um
retardamento de 1 hora (no visor
fica visível a indicação “h01”); de
cada vez que premir este botão
estará a retardar o arranque do
programa em mais uma hora, até
no visor ser apresentada a
indicação “h24” (retardamento
máximo de 24 horas); se, estando
esta indicação visível no visor (ou
seja, se tiver sido programado um
retardamento de 24 horas), voltar a
premir o botão, o retardamento é
reposto a zeros. Prima o botão
“START/PAUSE” (arranque/pausa)
para confirmar o retardamento
regulado (o indicador luminoso no
visor começa a piscar). A
contagem decrescente inicia-se e,
quando chegar ao fim, o programa
seleccionado inicia-se
automaticamente.
Se quiser, pode cancelar o
retardamento do arranque, para o
que terá de executar as seguintes
operações: Prima o botão e
mantenha-o premido durante 5
segundos, até no visor ver as
definições relativas ao programa
seleccionado. Nesta altura pode
premir o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
desencadear o arranque imediato
do programa previamente
regulado, ou, em alternativa, pode
cancelar o processo, rodando o
botão de selecção de programas
para a posição “OFF” (desligada) e,
se for esse o caso, seleccionando
um outro programa.
Esta tecla permite programar
el inicio del ciclo de lavado
con un retraso máximo de
24h. Para programar el inicio
retardado, proceder del
siguiente modo:
Seleccionar el programa
deseado.
Pulsar el interruptor una
primera vez para activarlo
(en el display se visualizará la
leyenda 00h) y pulsar
nuevamente para programar
un retraso de 1 hora (en el
display se visualizará la
leyenda 01h). Pulsándolo
sucesivamente, el retraso
programado aumenta a
razón de 1 hora hasta un
máximo de 24h, mientras que
presionándolo nuevamente
se vuelve a poner a cero el
inicio retardado.
Confirmar pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” (el indicador
del display empezará a
parpadear) para iniciar la
cuenta, al final de la cual el
programa se iniciará
automáticamente.
Es posible cancelar el inicio
retardado mediante la
siguiente operación:
Mantener pulsada la tecla
durante 5 segundos hasta
que se visualicen en el display
los parámetros del programa
elegido. En este punto es
posible iniciar con antelación
el programa elegido
pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” o cancelar la
operación llevando el
selector a la posición OFF y
seleccionando
sucesivamente otro
programa.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display
will show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
31
DE
TASTE SCHLEUDERDREHZAHL
Die Schleuderphase ist sehr
wichtig für eine gute Trocknung
der Wäsche.Auch hier kann Ihr
Gerät sich sehr flexibel an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Durch Betätigen der Taste
Schleuderdrehzahl können Sie
die für das jeweilige Programm
höchstmögliche Tourenzahl
reduzieren oder die
Schleuderung ganz
ausschließen.
Um den Schleudergang
wieder zu aktivieren, brauchen
Sie nur die Taste erneut zu
drücken, bis die gewünschte
Tourenzahl angezeigt wird.
Um die Gewebe zu schonen, ist
es nicht möglich, eine höhere
Schleuderdrehzahl einzustellen,
als die, die bei der
Programmwahl automatisch
angezeigt wird.
Die Schleuderdrehzahl kann zu
jedem Zeitpunkt des
Programms eingestellt werden.
Dabei brauchen Sie die Taste
PAUSE nicht zu betätigen.
BG
IT
HR
TASTO “ñÖçíêéîìÉàêÄçÖ”
SELEZIONE
Åìíéç
CENTRIFUGA
î‡Á‡Ú‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ Â
La fase
di centrifuga
è ̇
molto
ÏÌÓ„Ó
‚‡Ê̇
Á‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇
‰ÌÓ
importante
per
la ÏÓ‰ÂÎ
‰Ó·Ó
ÒÛ¯ÂÌÂ
Ë
‚‡¯Ëfl
preparazione ad una buona
ÔÂ‡Î̇
χ¯Ë̇ed
 Ò̇·‰Â̇
asciugatura
il vostroÒ˙Ò
„ÓÎflχ
„˙‚͇‚ÓÒÚ
̇ Ú‡ÁË
ÙÛÌ͈Ëfl
modello
è dotato
della
Á‡
Á‡‰Ó‚ÓÎËflessibilità
‚Ò˘ÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl.
massima
per ogni
ç‡ÚËÒ͇ÈÍË
ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ‚ËÂ ÏÓÊÂÚÂ
vostra esigenza.
Premendo
questo tasto, si
‰‡
̇χÎËÚ χÍÒËχÎ̇ڇ
può ridurre
la massima
‚˙ÁÏÓÊ̇
ÒÍÓÓÒÚ
Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
velocità‰Ó
di‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ
centrifuga
ÔÓ„‡Ï‡
possibile per
il programma
ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ.
selezionato,
fino
alla sua
á‡
‰‡ ‚Íβ˜ËÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó
completa esclusione.
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ
 ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Per riattivare la centrifuga,
è
‰‡
̇ÚËÒ͇ÚÂpremere
·ÛÚÓ̇ ‰Ó͇ÚÓ
sufficiente
‰ÓÒÚË„ÌÂÚÂ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÚÓ‚‡
nuovamente
il tasto,Ô‰Ë
fino al
ÒÍÓÓÒÚ.
raggiungimento della
á‡
‰‡ Ò Ô‰ԇÁflÚ
velocità
scelta. Ú˙͇ÌËÚ Ì Â
Per la salvaguardia
dei
‚˙ÁÏÓÊÌÓ
‰‡ Ò ۂÂ΢Ë
tessuti, non
possibile
ÒÍÓÓÒÚÚ‡
̇‰èÚ‡ÁË
ÍÓflÚÓ ÒÂ
aumentare
la
velocità
oltre ̇
ËÁ‚‰ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
quella automaticamente
ËÁ·Ë‡ÌÂ
̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ
indicata al momento della
ÔÓ„‡Ï‡.
selezione del programma.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚Ë̇„Ë ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌfl
ÒÍÓÓÒÚÚ‡
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
E' possibile
modificare la ·ÂÁ
‰‡
 ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ò ÒÔË‡ in
velocità
della ‰‡
centrifuga
ÔÂ‡Î̇ڇ
‚ ÂÊËÏ
̇
qualsiasi χ¯Ë̇
momento,
anche
senza portare la macchina in
Ô‡ÛÁ‡.
PAUSA.
TIPKA ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni
‰to je vi‰e moguçe vode bez
da se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete
ciklus centrifugiranja
dovoljno je da pritisnete
tipku sve dok ne postignete
Ïeljenu brzinu. Kako nebi
o‰tetili tkanine, brzinu
centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu
pranja. Brzinu centrifuge
moguçe je promijeniti u
svakom trenutku i to bez
privremenog zaustavljanja
perilica rublja (pauza).
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER
ELEKTRONISCHEN
VORRICHTUNG AUSGESTATTET,
DIE VERHINDERT, DAß DER
SCHLEUDERGANG MIT
FÜLLMENGEN, DEREN GEWICHT
UNGLEICHMÄßIG VERTEILT SIND,
STARTET. DIES TRÄGT ZU EINER
REDUZIERUNG DER
VIBRATIONEN, DER
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND
ZU EINER VERLÄNGERUNG DER
LEBENSDAUER DER
WASCHMASCHINE BEI.
32
NOTA:
áÄÅÖãÖÜäÄ:
IL MODELLO
È DOTATO
DI
íÄáà
åÄòàçÄ
Ö
UN PARTICOLARE
ëçÄÅÑÖçÄ
ëöë
DISPOSITIVO ELETTRONICO
ëèÖñàÄãçé
ìëíêéâëíÇé,
CHE IMPEDISCE
LA
äéÖíé
èêÖÑéíÇêÄíüÇÄ
PARTENZA
DELLA
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
çÄ
CENTRIFUGA CON CARICHI
èêÄçÖíé
Ääé íé çÖ Ö
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI. QUESTO
ÅÄãÄçëàêÄçé.
íéÇÄSERVE
A MIGLIORARE
LE à
çÄåÄãüÇÄ
òìåÄ
VIBRAZIONI, LAà
ÇàÅêÄñààíÖ
SILENZIOSITÀÜàÇéíÄ
E LA DURATA
ìÑöãÜÄÇÄ
çÄ
DELLA LAVABIANCHERIA.
ÇÄòÄíÄ
åÄòàçÄ.
32
G
ZNAâAJNO: PERILICA JE
OPREMLJENA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM UREDJAJEM
KOJI SPREâAVA DA RUBLJE
PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA
POREMETI RAVNOTEÎU. TO
SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO
AKO PRODUÎUJE RADNI
VIJEK TRAJANJA VA·E
PERILICE.
PT
TECLA VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
O ciclo de centrifugação é
muito importante para remover
a maior quantidade de água
possível da roupa, sem danificar
os tecidos. Poderá ajustar a
velocidade de centrifugação
de acordo com as suas
necessidades.
Pressionando esta tecla, é
possível reduzir a velocidade de
centrifugação máxima, e se
desejar, cancelar o ciclo de
centrifugação.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta pressionar
a tecla até encontrar a
velocidade de centrifugação
desejada.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida automaticamente
na selecção do programa.
É possível modificar a
velocidade de centrifugação a
qualquer momento, mesmo
sem colocar a máquina em
pausa.
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO
COM UM DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE
IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO AS
CARGAS FOREM
DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A
UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO
PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA
MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA
DE LAVAR.
ES
TECLA SELECCIÓN
CENTRIFUGADO
La fase de centrifugado es muy
importante para la preparación
de un buen secado y su modelo
está dotado de la máxima
flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo la
tecla,hasta lograr la velocidad
deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se indica
en el momento de la selección
del programa.
Es posible modificar la velocidad
de centrifugado en cualquier
momento,aún sin llevar la
lavadora a la posición PAUSA.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE
UN MECANISMO
ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE
IMPIDE LA PUESTA EN MARCHA
DEL CENTRIFUGADO EN CASO
DE CARGAS
PARTICULARMENTE
DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA
LAS VIBRACIONES, LA
SILENCIOSIDAD Y LA
DURACIÓN DE LA LAVADORA.
EN
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD THE
LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
DE
DISPLAY “DIGIT”
Die Anzeigen im Display
geben Ihnen ständig Auskunft
über die gerade
durchgeführten Funktionen
des Gerätes.
1) SCHLEUDERDREHZAHL
Sobald das Programm
gewählt wurde, erscheint auf
dem Display die
höchstmögliche Tourenzahl
für dieses Programm. Durch
wiederholtes Drücken der
Taste wird die
Schleuderdrehzahl jeweils um
100 U/Min herabgesenkt. Die
Mindestdrehzahl beträgt 400
U/Min, es ist jedoch auch
möglich, den Schleudergang
ganz zu unterdrücken, wenn
man die Taste
Schleuderdrehzahl wiederholt
drückt.
2) ANZEIGE
STARTZEITVORWAHL
Sie blinkt, wenn eine
Startzeitvorwahl eingestellt ist.
3) LEUCHTANZEIGE TÜR
GESCHLOSSEN
Die Anzeige leuchtet, wenn die
Tür korrekt geschlossen ist und
das Gerät eingeschaltet ist.
Nach Drücken der Taste
START/PAUSE blinkt die Taste
zuerst, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
Wenn das Bullauge nicht
korrekt geschlossen wurde,
blinkt die Leuchtanzeige weiter.
Eine spezielle
Sicherheitsvorrichtung
verhindert, dass das Bullauge
unmittelbar nach dem
Programmende geöffnet
werden kann.Warten Sie ca. 2
Minuten, bis die Leuchtanzeige
ausgeht und schalten Sie dann
das Gerät durch Drehen des
Programmwahlschalters auf die
Position AUS ab.
34
BG
IT
DISPLAY
DIGIT
ÑàÉàíÄãÖç
ÑàëèãÖâ
̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÇË ‰‡‚‡Ú
Ilà̉Ë͇ÚÓËÚÂ
sistema di segnalazione
del
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ
‰‡
display
consente
di essere
ÔÓÒΉfl‚‡Ú ÚÂÍÛ˘Ëfl
ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡
costantemente
informati
sul
funzionamento
dell’
χ¯Ë̇ڇ.
apparecchio:
1) ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
1)
GIRI CENTRIFUGA
ÔÓ„‡Ï‡,
χÍÒËχÎ̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
Una
volta selezionato
il ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
programma,
sul display
‰ËÒÔÎÂfl. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡
apparirà
velocità
„ÛÎË‡ÌÂla
̇massima
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡.
èË
consentita
di centrifuga
‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇, per
quel
programma.
Premendo
̇χÎfl‚‡ÚÂ
100 Ó·ÓÓÚ‡/ÏËÌ.
ripetutamente
il pulsante
di
åËÌËχÎ̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ
̇
centrifuga,
la velocità
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ÍÓflÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
diminuirà
ogni
volta di 100
ËÁ·ÂÂÚ  400
Ó·ÓÓÚ‡/ÏËÌ.
g/m. La velocità minima
consentita è di 400 g/m,
oppure è possibile escludere
la centrifuga premendo
ripetutamente il pulsante di
selezione della centrifuga.
2) à̉Ë͇ÚÓ éÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú
à̉Ë͇ÚÓ‡ Ò‚ÂÚË, ÍÓ„‡ÚÓ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡.
2) SPIA PARTENZA RITARDATA
Lampeggia quando è
impostata la partenza
ritardata.
àçÑàäÄíéê "á‡Íβ˜Â̇
◊áÄäãûóÖçÄ
3) à̉Ë͇ÚÓ˙Ú
‚‡Ú‡"
ÇêÄíÄ ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡  ̇Ô˙ÎÌÓ
Ò‚ÂÚ‚‡,
à̉Ë͇ÚÓ‡Ë Ò‚ÂÚË,
ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡
Â
Á‡Ú‚ÓÂ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
Â
ÔÎ˙ÚÌÓ
Ë Â ËÁ·‡Ì‡
3)
SPIAÁ‡Ú‚ÓÂ̇
PORTA BLOCCATA
ÇäãûóÖçé.
ÔÓ„‡Ï‡.
La
spia è
illuminata
quando
äÓ„‡ÚÓ
̇ÚËÒ̇Ú
·ÛÚÓ̇
ëíÄêí ̇
ëΉ ̇ÚËÒ͇ÌÂ
̇correttamente
·ÛÚÓÌ
START,
l’oblò
è chiuso
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
ÔË Á‡Ú‚ÓÂ̇
e
la macchina
accesa.
Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ
ÏË„‡è̇
‰ËÒÔÎÂfl
‚‡Ú‡,
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú
˘Â
ÏË„‡ ÒΉ
Dopo
aver
premuto
tasto
ÍÓÂÚÓ ÓÒÚ‡‚‡
‰‡
Ò‚ÂÚË
‰ÓilÍ‡fl
̇
ËÏÔÛÎÒÌÓ
Ë ÒΉ
ÚÓ‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡
‰‡
AVVIO/PAUSA
inizialmente
la
ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡.
2 ÏËÌÛÚË ÒΉ
Ò‚ÂÚË
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
spia
lampeggia
per
poi ˘Â
Í‡fl‚‡Ú‡Ú‡
̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Ë̉Ë͇ÚÓ‡
ÄÍÓ
Ì  Á‡Ú‚ÓÂ̇
diventare
fissa
sino ‰‡
alla
fine
ËÁ„‡ÒÌÂ Ë ‚˜Â
ÏÓÊÂÚÂ
ÓÚ‚ÓËÚÂ
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú
˘Â
ÔÓ‰˙ÎÊË
‰‡
del
lavaggio.
‚‡Ú‡Ú‡.
ÔÂÒ‚ÂÚ‚‡.
ëÔˆˇÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡
Nel
caso inÔ‰ԇÁ‚‡
cui l’oblò
non sia
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
‚‡Ú‡Ú‡
ÓÚ
chiuso correttamente la spia
ÓÚ‚‡flÌÂ
‚‰̇„‡
ÒΉ
Í‡fl
̇
continuerà a lampeggiare.
ˆËÍ˙·.
àÁ˜‡Í‚‡
ÒÂ 2 ÏËÌÛÚË
ÒΉ
Uno
speciale
dispositivo
di
Á‡‚˙¯‚‡Ì impedisce
̇ ˆËÍ˙· ̇ che
Ô‡ÌÂ
sicurezza
‰Ó͇ÚÓ
Ë̉Ë͇ÚÓ‡
Á‡
á‡Íβ˜Â̇
l’oblò possa venire aperto
‚‡Ú‡Ú‡ Û„‡Ò‚‡ ÔÂ‰Ë dopo
‰‡ Ò ÓÚ‚ÓË
immediatamente
la
‚‡Ú‡Ú‡
Ç Í‡fl
̇ di
ˆËÍ˙·
̇ÚËÒÌÂÚÂ
fine
di un
ciclo
lavaggio,
·ÛÚÓ̇ OFF ÓÚ
̇ la spia
attendere
2 ÒÂÎÂÍÚÓ‡
minuti che
siÔÓ„‡ÏË.
spenga e quindi spegnere
la macchina portando la
manopola programmi in
posizione di OFF.
34
HR
H
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
4
3
1
1) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu.
Svakim pritiskom na tipku za
centrifugu, brzina çe se smanjiti
za 100 o/min. Najmanja
moguça brzina2centrifuge je
400 o/min; a moguçe je i
potpuno iskljuãiti centrifugu
ponovnim pritiskom na tipku.
2) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
3) SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni
pokazatelj çe neprekidno
treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje
vrata odmah po zavr‰etku
ciklusa pranja. Nakon ‰to
zavr‰i ciklus pranja priãekajte
oko 2 minute prije nego
otvorite vrata perilice,
takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
Nakon zavr‰etka ciklusa
pranja gumb programatora
okrenite na poloÏaj OFF.
PT
VISOR “DIGITAL”
ES
EN
DISPLAY DIGITAL
El sistema de aviso del display
permite estar constantemente
informado del funcionamento
del aparato:
“DIGITAL” DISPLAY
1) VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
Depois de o programa ter sido
seleccionado, é apresentada no
visor a velocidade de
centrifugação máxima admitida
para esse programa. Cada
pressão no botão de selecção
da velocidade de
centrifugação reduz a
velocidade de centrifugação
em 100 rpm. A velocidade de
centrifugação mínima admitida
é de 400 rpm, sendo que, em
alternativa, também é possível
suprimir a centrifugação final,
para o que basta premir
repetidamente o botão de
selecção da velocidade de
centrifugação.
1) VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
Una vez seleccionado el
programa, en el display
aparecerá la máxima
velocidad de centrifugado
permitida para dicho
programa. Pulsando
repetidamente el botón de
centrifugado, la velocidad
disminuirá 100 vueltas/minuto
cada vez. La velocidad
mínima permitida es de 400
v/m, o bien es posible omitir el
centrifugado pulsando
repetidamente el botón de
selección de centrifugado.
1) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the
maximum spin speed
allowed for that programme
appears on the display.
Pressing the spin button will
reduce the speed by 100
rpm each time the button is
pressed. The minimum
speed allowed is 400 rpm, or
it is possible to omit the spin
by pressing the spin button
repeatedly.
2) INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE RETARDADO
Este indicador luminoso fica a
picar sempre que tiver sido
programado um arranque
retardado do programa.
2) LUZ INDICADORA DE INICIO
RETARDADO
Parpadea cuando se ha
seleccionado el programa de
inicio retardado
2) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
3) INDICADOR DE FECHO DE
PORTA
O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de “INÍCIO”
é pressionado com a porta
da máquina fechada, o
indicador luminoso piscará
momentâneamente e depois
ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador
luminoso continuará a piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem.
Espere 2 minutos depois do
ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho
de porta desligar-se-á antes
da porta se abrir. No fim do
ciclo de lavagem, rode o
selector de programas para a
posição “OFF”.
3) PILOTO SEGURIDAD PUERTA
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente iluminado
hasta que finaliza el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que se
apague el piloto y apague la
lavadora colocando el
mando selector de
programas en la posición
"OFF".
3) DOOR LOCKED
INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
O sistema de transmissão de
informações do visor permite-lhe
manter-se constantemente
informado sobre o estado da
máquina:
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
35
DE
BG
IT
HR
4) PROGRAMMDAUER
Sobald das Programm
eingestellt ist, wird die
Programmdauer automatisch
angezeigt. Diese kann je nach
den eventuell zusätzlich
gewählten Optionen
variieren.
Nach dem Programmstart
gibt Ihnen die Anzeige
ständig Auskunft über die
Restzeit zum Programmende.
4) DURATA
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
4)
CICLO ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Al
momento della selezione di
ëΉ
͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂverrà
ÔÓ„‡Ï‡, ̇
un
programma,
‰ËÒÔÎÂfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â
ÒÂ ÔÓfl‚Ëla
automaticamente
indicata
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
durata
del ciclo che
potrà
ÔÓ„‡Ï‡aÍÓflÚÓ
ÏÓÊ ‰‡
ÒÂ
variare
seconda
delle
ÔÓÏÂÌfl che
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ
opzioni
verranno
ËÁ·‡ÌËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË.
selezionate.
ëΉ ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Dopo
l’ avvio del
programma
˘Â ·˙‰Â
ËÌÙÓÏË‡ÌË Á‡
viÇËÂ
terrà
costantemente
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ
‰Ó Í‡fl
̇
informati
sul‚ÂÏÂ
tempo
restante
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
alla
fine del lavaggio.
ì‰˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Í‡ÎÍÛÎË‡
Í‡ÈÌÓÚÓ ‚ÂÏ ̇calcola
ËÁ·‡Ì‡Ú‡
L’apparecchio
tale
ÔÓ„‡Ï‡iṅ
·‡Á‡Ú‡
tempo
base
a ̇
un‰ÌÓ
carico
Òڇ̉‡ÚÌÓma
Á‡Âʉ‡ÌÂ.
èÓil‚ÂÏÂ
standard,
durante
ciclo
̇macchina
ˆËÍ˙·  ‚˙ÁÏÓÊ̇
ÔÓÏfl̇
la
corregge
il ̇
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
tempo
a secondȧdel
volume
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
e‚ della
composizione
del ̇
Ô‡ÌÂÚÓ.
carico.
4) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
PRANJA
Nakon ‰to je odabran program
pranja na ekranu çe se
automatski prikazati trajanje
ciklusa, koje moÏe varirati,
zavisno o odabranim opcijama.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
Die Waschmaschine
berechnet die Zeitdauer bis
zum Ende des ausgewählten
Programms mit der Annahme,
dass es sich um eine
Standardwäschefüllung
handelt. Während des
Waschvorgangs berichtigt die
Waschmaschine die
Zeitdauer je nach Menge und
Art der Wäschestücke in der
Waschmaschine.
36
36
H
4
3
1
Uredjaj izraãunava vrijeme
rada odabranog programa
2
na osnovu standardnog
punjenja rubljem, a tijekom
ciklusa pranja, uredjaj çe
korigirati vrijeme prema
koliãini i vrsti rublja.
PT
ES
EN
4) DURAÇÃO DO CICLO
Sempre que um programa é
seleccionado é
automaticamente apresentada
no visor a duração do ciclo, que
pode variar em função das
opções seleccionadas.
Depois de o programa se iniciar,
o utilizador é constantemente
mantido ao corrente do tempo
que falta até ao fim da
lavagem.
4) DURACIÓN DEL CICLO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la duración
del ciclo, que podrá variar
según las opciones
seleccionadas.
Después de iniciarse el
programa, el display
mantendrá al usuario
constantemente informado
sobre el tiempo que resta para
el término del lavado.
4) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
A máquina calcula o tempo na
base de um carregamento
standard, no entanto no
decorrer do ciclo a máquina
corrigirá o tempo segundo o
volume e a composição do
carregamento.
La lavadora calcula el tiempo
en base a una carga
estándar, pero
durante el ciclo corrige el
tiempo según el volumen y la
composición de la carga.
The appliance calculates
the time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading,
during the cycle, the
appliance corrects the time
to that applicable to the
size and composition of the
load.
37
DE
TASTENANZEIGE
HR
BG
IT
M
SPIE
TASTI àçÑàäÄíéêà çÄ
ëÇÖíãàççà
ÅìíéçàíÖ
íÂÁË Ò‚ÂÚÎËÌÌË Ë̉Ë͇ÚÓË Ò‚ÂÚflÚ
SiÍÓ„‡ÚÓ
accendono
quando
ÌflÍÓÈ ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ
ÒÂ i
rispettivi
tasti
vengono
̇ÚËÒÌÂ. ÄÍÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ
ÌflÍÓfl ÓÚ
premuti.
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ ÓÔˆËË ÍÓËÚÓ Ì ҇
Nel
caso inÒcui
sia stata
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË
ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡,
selezionata
opzione·ÛÚÓÌ
non˘Â
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ̇un’
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
compatibile
con
il
Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ˘Â
programma
scelto la luce sul
ËÁ„‡ÒÌÂ.
pulsante prima lampeggia e
dopo si spegne.
SVJETLOSNI POKAZATELJI TIPKI
PROGRAMMWAHLSCHALTER MIT
OFF
MANOPOLA
PROGRAMMI
èêéÉêÄåÄíéê
áÄ éèêÖÑÖãüçÖ
CON
OFF
èêéÉêÄåàíÖ
áÄ èêÄçÖ ë
èéáàñàü OFF (àáäãûóÇÄçÖ)
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
DURCH DREHEN AM
WAHLSCHALTER LEUCHTET
DAS DISPLAY AUF UND ZEIGT
DIE VOREINSTELLUNGEN DES
GEWÄHLTEN PROGRAMMS.
AM ENDE DES PROGRAMMS
ODER NACH EINER
LÄNGEREN BETRIEBSPAUSE
WIRD DIE LEUCHTKRAFT DES
DISPLAYS HERUNTERGESETZT,
UM ENERGIE ZU SPAREN.
HINWEIS: UM DAS GERÄT
AUSZUSCHALTEN,
PROGRAMMWAHLSCHALTER
AUF OFF STELLEN.
RUOTANDO LA MANOPOLA
èÖêÄãçÄíÄ
ëÖ
IL
DISPLAY SIåÄòàçÄ
ILLUMINA
ÇäãûóÇÄ Ç êÄÅéíÄ
VISUALIZZANDO
I äÄíé ëÖ
àáÅÖêÖ ÖÑçÄDEL
èêéÉêÄåÄ ëöë
PARAMETRI
ÅìíéçÄ áÄ àáÅéê
çÄ
PROGRAMMA
SCELTO.
èêéÉêÄåà.
íéáà
ëÖ
A FINE CICLO
OêÖÜàå
DOPO UN
èéäÄáÇÄ
ëÇÖíãàççàü
PERIODOëöë
DI INATTIVITÀ,
LA
àçÑàäÄíéê.
LUMINOSITÀ DEL DISPLAY
DIMINUISCE PER
UN
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄ ÑÄ
RISPARMIO ENERGETICO.
àáäãûóàíÖ
åÄòàçÄíÄ,
N.B.
PER SPEGNERE
LA
èéëíÄÇÖíÖ
èêéÉêÄåÄíéêÄ
Ç
MACCHINA
èéáàñàü OFF.RUOTARE LA
MANOPOLA PROGRAMMI
SULLA POSIZIONE “OFF”.
KADA OKRENETE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE SE
UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
ZA ·TEDNJU ENERGIJE, NA
KRAJU CIKLUSA ILI ZA
VRIJEME MIROVANJA,
RAZINA KONTRASTA DISPLAYA
åE SE SMANJITI
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”.
Drücken Sie die START-Taste,
um das Programm zu starten.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÔÛÒ͇ÌÂ/Ô‡ÛÁ‡
(START/PAUSE)
Á‡ "Avvio/Pausa"
‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ
Premere
il tasto
ˆËÍ˙·.
per
iniziare il ciclo di lavaggio
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
IlñËÍ˙·
ciclo Á‡
di Ô‡ÌÂ
lavaggio
avverrà
ÍÓ„‡ÚÓ
̇ programmi
·ÛÚÓ̇ ̇
con
laÔÓ͇Á‡Îˆ‡
manopola
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Â
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
̇
ferma sul programma
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
‰Ó͇ÚÓ
ÌÂ ÒÂ
selezionato
sino alla
fineÚfldel
ËÁÔ˙ÎÌË. ç‡ Í‡fl ̇ Ô‡ÌÂÚÓ
lavaggio.
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ̇
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ÒÔflÌÓ
Á‡‚˙Ú‡ÈÍË
A
fine ciclo
spegnere
la
ÔÓ͇Á‡Îˆ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇
Á‡ ËÁ·Ó ̇
lavabiancheria
portando
la
ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ËÁÍβ˜ÂÌÓ
manopola
programmi
in
“OFF”.
posizione
"OFF".
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Sie leuchten auf, sobald die
entsprechenden Tasten
gedrückt werden.
Falls eine Option gewählt
wird, die mit dem
eingestellten Programm nicht
kompatibel ist, blinkt die
Anzeige auf der Taste zuerst,
dann erlischt sie.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis
zum Ende des Programmes
auf dem gewählten
Programm stehen.
Am Ende des
Waschprogrammes schalten
Sie das Gerät ab durch
Drehen des Wahlschalters auf
die Position OFF.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄ ÑÄ áÄÑÄÑÖíÖ
NOTA:
ëãÖÑÇÄôàü
ñàäöã, íé
LA
MANOPOLA
ÅìíéçÄ çÄ èêéÉêÄåàíÖ
PROGRAMMI
DEVE
íêüÅÇÄSEMPRE
ÑÄ ëÖ èéëíÄÇü
çÄ
ESSERE
PORTATA
èéãéÜÖçàÖ
IN
POSIZIONEàáäãûóÖçé
DI OFF
“OFF” FINE
èêÖÑà
ALLA
DIÑÄ
UNëÖ àáÅÖêÖ
ëãÖÑÇÄôÄíÄ
èêéÉêÄåÄ
LAVAGGIO
E PRIMA
DI à
èêéÉêÄåÄíÄ ÑÄUNO
ëÖ èìëçÖ
SELEZIONARNE
Ç êÄÅéíÄ.
NUOVO.
HINWEIS:
DREHEN SIE IMMER NACH
BEENDIGUNG DES
PROGRAMMS, UND
BEVOR SIE EIN NEUES
PROGRAMM EINSTELLEN,
DEN
PROGRAMMWAHLSCHALT
ER AUF DIE POSITION AUS.
38
38
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
N
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
PT
LUZES DAS TECLAS
Estes indicadores luminosos
acendem-se sempre que os
botões a que estão associados
são premidos.
Se for seleccionada uma opção
que não é compatível com o
programa seleccionado, o
indicador luminoso do botão da
opção em causa pisca e depois
apaga-se.
PROGRAMA SELECTOR COM A
POSIÇÃO "OFF".
SEMPRE QUE O BOTÃO
DESELECÇÃO DE PROGRAMAS
É RODADO, O VISOR ILUMINASE PARA MOSTRAR AS
DEFINIÇÕES PARA O
PROGRAMA SELECCIONADO.
PARA UMA POUPANÇA
ENERGÉTICA, NO FINAL DO
CICLO, OU PARA UM PERÍODO
INACTIVO, O NÍVEL DE
CONTRASTE NO VISOR SERÁ
REDUZIDO.
NOTA: PARA DESLIGAR A
MÁQUINA TEM DE RODAR O
BOTÃO DE SELECÇÃO DE
PROGRAMAS PARA A
POSIÇÃO “OFF” (DESLIGADA).
Pressione a tecla
“Start/Pause” para iniciar o
ciclo seleccionado.
ES
INDICADORES LUMINOSOS
TECLAS
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción
no compatible con el
programa elegido, la luz del
botón primero parpadeará
y después se apagará.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON
POSICIÓN DE “OFF”
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
GIRANDO EL MANDO, EL
DISPLAY SE ILUMINARÁ,
VISUALIZANDO LOS
PARÁMETROS DEL
PROGRAMA ELEGIDO.
AL FINAL DEL CICLO O
DESPUÉS DE UN PERIODO
DE INACTIVIDAD, LA
LUMINOSIDAD DEL DISPLAY
DISMINUYE PARA UN
AHORRO ENERGÉTICO.
NOTA: PARA APAGAR LA
LAVADORA, GIRAR EL
MANDO DE PROGRAMAS
HASTA LA POSICIÓN
“OFF”.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
No fim do programa desligue
a máquina de lavar rodando
o selector para a posição
“OFF”.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora
llevando el mando selector
de programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
O SELECTOR DE
PROGRAMAS DEVERÁ SER
DODADO ATÉ À POSIÇÃO
“OFF” NO FIM DE CADA
CICLO DE LAVAGEM OU
QUANDO RECOMEÇAR
UM OUTRO CICLO, OU
OUTRO PROGRAMA.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
EN
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED. FOR ENERGY
SAVING, AT THE END OF THE
CYCLE OR WITH AN
INACTIVITY PERIOD, THE
DISPLAY LEVEL CONTRAST
WILL DECREASE.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR TO
THE “OFF” POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
39
DE
KAPITEL 7
PROGRAMMTABELLE
PROGRAMM FÜR / GEWEBEART
Koch-/Buntwäsche
Baumwolle Leinen Jute
Kochwäsche
mit Vorwäsche
Baumwolle
Mischgewebe
Widerstandsfähige
Buntwäsche
Synthetik
Empfindliche
Mischgewebe und
Synthetik Wolle
Feinwäsche
Spezial
Wolle
Synthetik (Dralon, Acryl,
Trevira)
40
TEMP.
°C
MAX
BELADUNG
kg*
WASCHMITTEL
EINFÜLLEN
2
1
7
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Pflegeleichte
Buntwäsche
7
8
9
30°
●
●
Widerstandsfähige
Buntwäsche
3,5
4
4,5
50°
●
●
Pflegeleichte
Buntwäsche
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
Feinwäsche
2
2,5
2,5
30°
●
●
Waschmaschinengeeignete Wolle
Handwäsche
1
2
2
30°
●
●
Spülen
-
-
-
-
Intensivschleudern
-
-
-
-
Abpumpen
-
-
-
-
Widerstandsfähige
Gewebe/
Mischgewebe
1
1,5
1,5
30°
●
●
Widerstandsfähige
Gewebe/
Mischgewebe
2
2,5
2,5
30°
●
●
Widerstandsfähige
Gewebe
3
3
3
40°
●
●
Widerstandsfähige
Buntwäsche
Synthetik (Nylon, Perlon)
Baumwolle
Mischgewebe
PROGRAMMWAHLSCHALTER
EINSTELLEN
AUF
Oberhemden
●
●
Hinweise:
* Die maximale Fassungsvermögen für Trockenwäsche ist je nach Modell
unterschiedlich (siehe Matrikelschild).
** VERGLEICHSPROGRAMME FÜR BAUMWOLLE LT. (EU) Nr. 1015/2010 und Nr.
1061/2010.
PROGRAMM BAUMWOLLE mit Waschtemperatur 60°C
PROGRAMM BAUMWOLLE mit Waschtemperatur 40°C
Diese Programme sind geeignet zum Waschen von normal verschmutzten
Wäschestücken aus Baumwolle und sind hierfür die sparsamsten Programme, was den
Strom- und Wasserverbrauch betrifft. Sie weisen unter Umständen eine längere
Programmlaufzeit auf. Die Programme wurden speziell auf die Angaben der
Wäschepflegeetiketten in den Textilien hin optimiert. Die tatsächliche Wassertemperatur
kann leicht von der im Programm deklarierten Temperatur abweichen.
In allen Programmen können Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem
Pflegeetikett des Wäschestücks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im
Wäscheetikett vorfinden, können sie die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des
Programms anwenden.
Wenn nur einige Wäschestücke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem
flüssigen Bleichmittel behandelt werden müssen, können Sie eine Vorbehandlung
mit Bleichmittel in der Waschmaschine vornehmen.
Legen Sie in die Waschmittelkammer “2“ den hierfür vorgesehenen Einsatz für
Flüssigmittel und füllen Sie das Bleichmittel ein. Stellen Sie das Programm
„Spülen“ (
) ein.
Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter
wieder auf OFF, fügen Sie die anderen Wäschestücke in die Trommel hinzu und
waschen normal mit dem Waschprogramm Ihrer Wahl.
41
BG
HR
ëíêÄçàñÄ
7 7
POGLAVLJE
íÄÅãàñÄ
çÄ PREGLED
èêéÉêÄåàíÖ
áÄ èêÄçÖ
TABELARNI
PROGRAMA
PROGRAM
ZA:
éèàëÄçàÖ
çÄ èêéÉêÄåàíÖ
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ú˙͇ÌË
Postojane
tkanine
è‡ÏÛÍ,
pamuk,ÎÂÌ
lan
è‡ÏÛÍ, ÒÏÂÒÂÌË
pamuk, mije‰ane
bijelo
rublje
ÅÂÎË Ú˙͇ÌË
s predpranjem
mije‰ane osjetljiva
ëÏÂÒÂÌË
Ë ‰ÂÎË͇ÚÌË
sintetika
ë èPÖoñsàeÄbãnçià
programi
åÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇ÚÌË Ú˙͇ÌË
Vrlo osjetljive
tkanine
*
PUNJENJE
èêÖèÄêÄí
DETERDÎENTA
TEMP.
íÖåè.
°C
°ë
2
1
76
87
98
90°
●
●
**
76
87
98
60°
●
●
postojane boje
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
**
76
87
98
40°
●
●
76
87
98
30°
●
●
postojane boje
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë ˆ‚ÂÚÌË
3
3,5
4
4 4,5
3,5
50°
●
●
Å˙ÁÓËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë
nepostojane
boje
ˆ‚ÂÚÌË
3,5
3
4 4,5
4
3,5
40°
●
●
3
3,5
4
4 4,5
3,5
30°
●
●
2
2,5
2 2,5
30°
●
●
●
●
Ko‰ulje
êËÁË
osjetljivo
ÑÂÎË͇ÚÌËrublje
Ú˙͇ÌË
vunene
tkanine
Ç˙ÎÌÂÌË ◊凯ËÌÌÓ
PERIVEÔ‡Ì“
U PERILICI
"ruãno
◊è‡Ì pranje"
̇ ˙͇“
1
21
2
30°
àÁÔ·͂‡ÌÂ
ispiranje
-
-
-
-
Å˙Á‡Brzo
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡
centrifugiranje
-
-
-
-
samo istjecanje
àÁˆÂʉ‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡
vode
-
-
-
-
Postojane
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë tkanine/
Ë ÒÏÂÒÂÌË
Mije‰ane
tkanine i
Ú˙͇ÌË
sintetika
1
1,5
1 1,5
30°
●
●
Postojane
ìÒÚÓÈ˜Ë‚Ë tkanine/
Ë ÒÏÂÒÂÌË
Mije‰ane tkanine i
Ú˙͇ÌË
sintetika
2
2,5
2
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
ìÒÚÓȘ˂Ëtkanine
Ú˙͇ÌË
Postojane
40
42
MAX. TEÎINA
åÄäë.äÄèÄñà
kg(äÉ.)*
íÖí
postojane boje
çÂËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë
ˆ‚ÂÚÌË
nepostojane
boje
Å˙ÁÓËÁ·ÂÎfl‚‡˘Ë
ˆ‚ÂÚÌË
Mije‰ane
tkanine i
ëÏÂÒÂÌË
Ë ÒËÌÚÂÚ˘ÌË
sintetika
Ú˙͇ÌË
ëËÌÚÂÚË͇,
ÒÏÂÒÂÌË
sintetika
(najlon,
perlon)
Ô‡ÏÛ˜ÌË pamuãne
Ú˙͇ÌË
mije‰ane
GUMBçÄ
èéáàñàü
PROGRAMAèêéÉêÄåÄíéêÄ
TORA NA:
●
●
Molimo
proãitajte ova
åéãü èêéóÖíÖíÖ
íÖáànapomene:
áÄÅÖãÖÜäà
* Pogledati
ploãicu(naljepnicu)
tehniãkimpodacima
* å‡ÍÒËχÎÂÌ
͇ԇˆËÚÂÚ ÒÛıË ‰ÂıË ‚sÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÏӉ· (‚ËÊÚ ڇ·ÂÎ͇ڇ Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA PREMA NORMAMA (EU) br.
1015/2010
i br. 1061/2010.
** ëíÄçÑÄêíçÄ
èêéÉêÄåÄ áÄ èêÄçÖ çÄ èÄåìóçà íöäÄçà Ç ëöéíÇÖíëíÇàÖ ë (EU) No 1015/2010 Ë No
1061/2010.
PROGRAM
ZA
PRANJE
PAMUâNOG
èÄåìóçà íöäÄçà ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
60°ëRUBLJA na temperaturi od 60°C,
PROGRAM
ZA PRANJE
PAMUâNOG
èÄåìóçà íöäÄçà
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
40°ëRUBLJA na temperaturi od 40°C
Ovi
programi
pogodni
su za
uobiãajeno
prljavog
pamuãnog
rublja i
íÂÁË
ÔÓ„‡ÏËpranja
Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë
Á‡ Ô‡ÌÂ
̇pranje
ÌÓχÎÌÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË
Ë Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
̇È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ
najuãinkovitiji
su u smislu ÍÓÌÒÛχˆËfl
zajedniãke
elektriãne energije i vode.
ÔÓ„‡ÏË ÔË ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡
̇potro‰nje
‚Ó‰‡  ÂÎ.ÂÌÂ„Ëfl.
Ovi
programi
razvijeni
su da usklade
razlike
izmedju
pranja koje
su
íÂÁË
ÔÓ„‡ÏËpranja
ÓÚ„Ó‚‡flÚ
̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
ÔÓÒÓ˜Â̇
̇ ÂÚËÍÂÚËÚÂ
̇temperatura
‰ÂıËÚÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
navedene
na etiketama
odjeçe i stvarne temperature vode.
̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊÂ
ÎÂÍÓ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe
djelotvornosti
pranja i ispiranja.
koje se
nalaze naÓÚodjeçi
ili za vrlo
ëÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ÏÓÊÂnaljepnicama
Ò˙˘Ó ‰‡ ·˙‰Â ̇χÎÂ̇
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
osjetljivo
rubljėuÂÚËÍÂÚËÚÂ
potpunosti
iskljuãite
ovih programa
izmjenjuju
se ciklusi
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË
̇ ‰ÂıËÚÂ
ËÎË Tijekom
Á‡ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË. àχÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Ë Á‡ Ô˙ÎÌÓ
centrifugu,
opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu centrifuge.
ËÁÍβ˜‚‡ÌÂova
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡.
Kada
samo
broj komada
rublja
za pranje
tvrdokorne
mrlje
äÓ„‡ÚÓ
Ò‡ÏÓ odredjen
ÌflÍÓË ÓÚ Ú˙͇ÌËÚÂ
Ò ÌÛʉ‡flÚ
ÓÚ ËÁ·Â΂‡ÌÂ
ËÎË ima
ÔÂχı‚‡ÌÂ
̇ ÔÂÚ̇,
ÏÓÊÂÚÂ
koje
zahtjevaju‰‡postupak
s tekuçimÁ‡bijelilom,
prethodno
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÔÂχı‚‡ÌÂ
̇ ÔÂÚ̇. uklanjanje mrlja
moÏe
seÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ
izvesti u perilici
rublja.ËÁ·Â΂‡˘ ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ï‡ÍË‡ÌÓ Ò “2” Ë
ëËÔÂÚÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
Ulijte
bijelilo
u pregradak
za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i
ËÁ·ÂÂÚÂ
ÒÔˆˇÎ̇
ÔÓ„‡Ï‡
namjestite
program
“ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
” (ISPIRANJE).
äÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁËposeban
Ù‡Á‡ Á‡‚˙¯Ë,
Á‡‚˙ÚÂÚÂ
‰Ó ÔÓÁˈËfl OFF, ‰Ó·‡‚ÂÚ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
Kada
ovaj
program
zavr‰i,
okrenite
gumb za odabir programa na poloÏaj
Ú˙͇ÌË Ë ÔÓ‰˙ÎÊÂÚÂ Ò Ê·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡.
“OFF” (ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s
uobiãajenim pranjem na Ïeljenom programu.
43 41
PT
CAPÍTULO 7
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
PROGRAMA PARA
SELECTOR DE
PROGRAMAS:
QUANTIDA-DE
MÁXIMA DE
ROUPA
kg
*
Tecidos resistentes
Algodão, linho
Brancos com pré
lavagem
Algodão,
tecidos mistos
Tecidos coloridos
Tecidos coloridos
TEMPECOLOCAÇÃO DO
RATURA DETERGENTE NA GAVETA
°C
2
1
7
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Tecidos normais
7
8
9
30°
●
●
Tecidos mistos e
sintéticos
Tecidos coloridos
3,5
4
4,5
50°
●
●
Sintéticos (nylon, perlon)
mistos de algodão
Tecidos normais
3,5
4
4,5
40°
●
●
Camisas
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
●
●
Mistos, sintéticos,
delicados
2
Tecidos delicados
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
Lãs "laváveis à
máquina"
Lavagem à mão
1
2
2
30°
Enxaguamentos
-
-
-
-
Centrifugação
-
-
-
-
Despejo simples da
água
-
-
-
-
Tecidos mistos e
resistentes
1
1,5 1,5
30°
●
●
Tecidos mistos e
resistentes
2
2,5 2,5
30°
●
●
Tecidos resistentes
3
40°
●
●
Especiais
TECIDOS
MUITO DELICADOS
44
3
3
●
●
Observações importantes
*) Capacitade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usado (verifique a
placa de identificação
** PROGRAMAS DE ALGODÕES STANDARD EM CONFORMIDADE COM (EU) Nº 1015/2010 E
Nº 1061/2010
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 60ºC
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 40ºC
Estes programas são adequados para lavar roupas em algodão com sujidade normal, são
os programas mais eficientes em termos de consumos de energia e água para a lavagem
de roupas em algodão.
Estes programas foram desenvolvidos para serem compatíveis com a temperatura na
etiqueta de lavagem de roupas, e a temperatura da água pode diferir ligeiramente da
temperatura declarada do ciclo.
Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de
acordo com as recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta
não trouxer qualquer indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade
máxima prevista pelo programa.
Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas
pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.
Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no
compartimento com a marca “2” na gaveta do detergente, e seleccione o programa
especial “ENXAGUAMENTO”.
Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”,
coloque a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa
desejado.
45
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
Algodón, lino, cáñamo
Blanco
con prelavado
Algodón, mixtos
Colores resistentes
Colores resistentes
Tejidos mixtos y
sintéticos
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Mixtos, sintéticos
delicados
*
CARGA
DETERGENTE
2
1
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Colores delicados
7
8
9
30°
●
●
Colores resistentes
3,5
4
4,5
50°
●
●
Colores delicados
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
●
●
Camisas
Tejidos muy
delicados
Delicados
Ropa de lana
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Lana lavable en
lavadora
Lavado a mano
Speciali
TEMP.
°C
CARGA
MAX
kg
7
2
1
2
2
30°
-
-
-
-
Centrifugado
enérgetico
-
-
-
-
Sólo vaciado
-
-
-
-
Tejidos
resistentes/
mixtos
1
1,5 1,5
30°
●
●
Tejidos
resistentes/
mixtos
2
2,5 2,5
30°
●
●
40°
●
●
Aclarados
Tejidos resistentes
46
LLEVE EL
PUNTERO DEL
MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS
SOBRE:
3
3
3
●
●
Notas a considerar:
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo
seleccionado de lavadora (ver tarjeta de datos del modelo).
**PROGRAMAS DE ALGODÓN SEGUN (EU) No 1015/2010 e No 1061/2010.
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 60ºC
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 40ºC
Estos programas están indicados para lavar prendas de algodón de suciedad normal y
son más eficientes en términos de consumo combinado de agua y energía para lavados
de colada de algodón.
Estos programas se han desarrollado para ser conformes con las temperaturas de lavado
del etiquetado energético y la temperatura efectiva pudiera variar ligeramente de la
declarada en el ciclo.
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo
del fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puede centrifugar
a la máxima velocidad prevista en el programa.
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento
con productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza
preliminar en la lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín
previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el
programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo
a las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el
programa deseado.
47
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
Resistant fabrics
Cotton, linen
Cotton, mixed
Mixed fabrics
and synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Specials
Very delicate fabrics
48
Whites with
Prewash
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR
ON:
PROGRAM FOR:
CHARGE DETERGENT
2
1
7
8
9
90°
●
●
Fast coloureds
**
7
8
9
60°
●
●
Fast coloureds
**
7
8
9
40°
●
●
Non fast coloureds
7
8
9
30°
●
●
Fast coloureds
3,5
4
4,5
50°
●
●
Non fast coloureds
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
●
●
Shirts
Delicates
2
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
Hand wash
1
2
2
30°
Rinse
-
-
-
-
Fast spin
-
-
-
-
Drain only
-
-
-
-
Resistant or Mixed
fabrics
1
1,5 1,5
30°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
2
2,5 2,5
30°
●
●
Resistant fabrics
3
40°
●
●
3
3
●
●
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010
COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C
These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the
most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for
washing cotton laundry.
These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the
wash label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with
liquid bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF"
position, add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most
suitable programme.
49
BG
BG
BG
IT
ëíêÄçàñÄ BG
8
BG
DE
ëíêÄçàñÄ 8
8
CAPITOLO
ëíêÄçàñÄ
ëíêÄçàñÄ 88
ëíêÄçàñÄ 8
KAPITEL 8
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
Um unterschiedliche Textilien und
Verschmutzungsgrade optimal
behandeln zu können,bietet Ihnen
diese Waschmaschine 4
Programmtypen für unterschiedliche
Gewebearten,Temperaturen und
Programmdauer (siehe
Programmtabelle) an .
1. UNEMPFINDLICHE STOFFE
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und jeweils
von Schleuderphasen
unterbrochene Spülgänge, die die
optimale Spülung der Wäsche
garantieren.
Der abschließende
Schleudergang sichert die
bestmögliche Trocknung.
2. MISCHGEWEBE UND
KUNSTFASERN
Das Waschen und Spülen dieser
Gewebearten ist durch die
optimale Drehzahl der Trommel
und durch das perfekt
abgestimmte Wasserniveau
besonders wirksam.
Das Schonschleudern verhindert
außerdem die Bildung von Falten
in der Wäsche.
3. HOCHEMPFINDLICHE STOFFE
Dieses neue Waschkonzept mit
abwechselnden Wasch- und
Einweichphasen ist besonders
geeignet für die Wäsche feinster
Textilien. Die Spülgänge werden
mit hohem Wasserstand
durchgeführt, um eine schonende
Behandlung und beste Ergebnisse
zu sichern.
àáÅéê çÄ íöäÄçà
SELEZIONE
àáÅéê çÄ
çÄ íöäÄçà
íöäÄçà
àáÅéê
àáÅéê
PROGRAMMI
àáÅéê çÄ
çÄ íöäÄçà
íöäÄçà
ᇠ‡Á΢ÌËÚ ÚËÔÓ‚Â Ú˙͇ÌË Ë Á‡
‡Á΢ÌËÚÂ
̇Ú˙͇ÌË
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ
Per
trattareÒÚÂÔÂÌË
i vari
tipi
di
tessuto
ᇠ‡Á΢ÌËÚÂ
‡Á΢ÌËÚÂ
ÚËÔÓ‚Â
Á‡ e
á‡
ÚËÔÓ‚Â
ËËËχ
Á‡
le
varie
gradazioni
diÚ˙͇ÌË
sporco,
la 4
̇
Ô‡ÌÂÚÓ
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
á‡
‡Á΢ÌËÚÂ
ÚËÔÓ‚Â
Ú˙͇ÌË
Ë Á‡
‡Á΢ÌËÚÂ
ÒÚÂÔÂÌË
̇
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ
‡Á΢ÌËÚÂ
ÒÚÂÔÂÌË
̇
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ
lavatrice
ha
4
fasce
di
‡Á΢ÌË
ÔÓ
Ó·ı‚‡Ú
ÔÓ„‡ÏË
‚
á‡
‡Á΢ÌËÚÂ
ÚËÔÓ‚Â
Ú˙͇ÌË
ËËχ
Á‡
‡Á΢ÌËÚÂ
ÒÚÂÔÂÌË
̇χ¯Ë̇
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ
̇
Ô‡ÌÂÚÓ
ÔÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
̇
Ô‡ÌÂÚÓ
ÔÂ‡Î̇ڇ
Ëχ 44
programmi
diversi
per
tipo
di
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ:
ˆËÍ˙·
̇
Ô‡ÌÂ,
‡Á΢ÌËÚÂ
ÒÚÂÔÂÌË
̇
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ
̇
Ô‡ÌÂÚÓ
χ¯Ë̇‚‚Ëχ 4
‡Á΢ÌË
ÔÓÔÂ‡Î̇ڇ
Ó·ı‚‡Ú ÔÓ„‡ÏË
ÔÓ„‡ÏË
‡Á΢ÌË
ÔÓ
Ó·ı‚‡Ú
tessuto,
temperatura
e durata
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
̇
Ô‡ÌÂÚÓ
χ¯Ë̇
‡Á΢ÌË
ÔÓÔÂ‡Î̇ڇ
Ó·ı‚‡Ú
ÔÓ„‡ÏË
‚Ëχ̇4
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ:
ˆËÍ˙·
̇
Ô‡ÌÂ,
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ:
ˆËÍ˙·
̇
Ô‡ÌÂ,
(vedere
tabella
programmi
ˆËÍ˙·
‡Á΢ÌË
ÔÓ
Ó·ı‚‡Ú
ÔÓ„‡ÏË
‚ di ̇
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ:
ˆËÍ˙· ̇ Ô‡ÌÂ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
lavaggio).
(ÇËÊ
Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Ò ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ ̇
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ:
ˆËÍ˙·
̇ Ô‡ÌÂ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
̇
ˆËÍ˙·
ˆËÍ˙·
ˆËÍÎË
Á‡ Ô‡ÌÂ).
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
ˆËÍ˙·
(ÇËÊ
Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Ò
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ ̇
(ÇËÊ
Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Ò
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡
ˆËÍ˙·
(ÇËÊ
ˆËÍÎËÚ‡·Îˈ‡Ú‡
Á‡ Ô‡ÌÂ).
Ô‡ÌÂ). Ò ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡
ˆËÍÎË
Á‡
1.
ëíéâóàÇà
íöäÄçà
(ÇËÊ
Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Ò ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡
ˆËÍÎË
Á‡ Ô‡ÌÂ).
èÓ„‡Ï‡Ú‡
·Â¯Â
‡Á‡·ÓÚÂ̇ Á‡
ˆËÍÎË
Á‡
Ô‡ÌÂ).
1. ëíéâóàÇà
íöäÄçà
1.
ëíéâóàÇà
íöäÄçà
χÍÒËχÎÌÓ
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ,
1.
ëíéâóàÇà
íöäÄçà
èÓ„‡Ï‡Ú‡
·Â¯Â
‡Á‡·ÓÚÂ̇
Á‡
1.
TESSUTI
RESISTENTI
èÓ„‡Ï‡Ú‡
·Â¯Â
‡Á‡·ÓÚÂ̇
Á‡
Ò˙Ò
ËÌÚÂ‚‡ÎË
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ,
1.
ëíéâóàÇà
íöäÄçà
èÓ„‡Ï‡Ú‡
·Â¯Â
‡Á‡·ÓÚÂ̇
Á‡per
χÍÒËχÎÌÓ
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ,
ËÁÔ·͂‡ÌÂ,
IχÍÒËχÎÌÓ
programmi
sono
realizzati
ËÁÔË‡ÌÂ
ËËÁÔ·͂‡ÌÂ.
ÓÒË„Ûfl‚‡˘‡
ˉ‡ÎÌÓ
èÓ„‡Ï‡Ú‡
·Â¯Â
‡Á‡·ÓÚÂ̇
Á‡
χÍÒËχÎÌÓ
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ,
Ò˙Ò ËÌÚÂ‚‡ÎË
ËÌÚÂ‚‡ÎË
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ,
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ,
sviluppare
il massimo
grado
di̇ÈÒ˙Ò
̇
èÓÒΉÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
‰‡‚‡
χÍÒËχÎÌÓ
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë
ËÁÔ·͂‡ÌÂ,
Ò˙Ò
ËÌÚÂ‚‡ÎË
̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ,
ÓÒË„Ûfl‚‡˘‡
ˉ‡ÎÌÓ
ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
lavaggio
e
i
risciacqui,
intervallati
ÓÒË„Ûfl‚‡˘‡
ˉ‡ÎÌÓ
ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
‰Ó·Ó
ËÁˆÂʉ‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡.
Ò˙Ò
ËÌÚÂ‚‡ÎË
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ,
ÓÒË„Ûfl‚‡˘‡
ˉ‡ÎÌÓ
ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
èÓÒΉÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
‰‡‚‡
̇Èda
fasi di centrifuga,
assicurano
èÓÒΉÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
‰‡‚‡ ̇ÈÓÒË„Ûfl‚‡˘‡
ˉ‡ÎÌÓ
ËÁÔ·͂‡ÌÂ.
èÓÒΉÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
‰‡‚‡ ̇ȉӷÓ
ËÁˆÂʉ‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡.
‚Ó‰‡Ú‡.
un
perfetto
risciacquo.
‰Ó·Ó
ËÁˆÂʉ‡ÌÂ
̇
èÓÒΉÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
‰‡‚‡ ̇ȉӷÓ
ËÁˆÂʉ‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡.
La
centrifuga
finale
alla massima
‰Ó·Ó ËÁˆÂʉ‡ÌÂ
̇ un’ottima
‚Ó‰‡Ú‡.
velocità
assicura
strizzatura.
2. ëåÖëÖçà à ëàçíÖíàóçà
íöäÄçà
2. ëåÖëÖçà
ëåÖëÖçà à
à ëàçíÖíàóçà
ëàçíÖíàóçà
2.
éÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
2.
ëåÖëÖçà
à ëàçíÖíàóçà
íöäÄçà
TESSUTI ËÁÔË‡ÌÂ
MISTI
E SINTETICI
íöäÄçà
‰‡‚‡Ú
̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË
2.lavaggio
ëåÖëÖçà
à ëàçíÖíàóçà
íöäÄçà
éÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
IléÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
ed
il risciacquo
sono
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇ritmi
ËÚ˙χ
̇
‚˙ÚÂÌ ̇
íöäÄçà
éÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë di
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ottimizzati
nei
rotazione
‰‡‚‡Ú ̇È-‰Ó·ËÚÂ
̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË
‰‡‚‡Ú
ÂÁÛÎÚ‡ÚË
·‡‡·‡Ì‡
Ë
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
‚Ó‰‡.
éÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
ËÁÔË‡ÌÂ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
‰‡‚‡Ú
̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË
del
cesto
e nei
livelli
di
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇ ËÚ˙χ
ËÚ˙χ
̇acqua.
‚˙ÚÂÌ ̇
̇
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇
̇
‚˙ÚÂÌÂ
ÇÌËχÚÂÎÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
˘Â ̇
‰‡‚‡Ú
̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇
ËÚ˙χ
̇
‚˙ÚÂÌÂ
La
centrifuga
ad
azione
·‡‡·‡Ì‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
‚Ó‰‡.
·‡‡·‡Ì‡
ËËÚÓ‚‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
‚Ó‰‡.
‰Ó‚‰Â
‰Ó
˜Â
Ú˙͇ÌËÚÂ
˘Â
·˙‰‡Ú
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
̇
ËÚ˙χ
̇
‚˙ÚÂÌÂ
delicata,
una‚Ó‰‡.
ridotta
·‡‡·‡Ì‡
Ë assicura
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÇÌËχÚÂÎÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
˘Â ̇Ò
ÇÌËχÚÂÎÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
˘Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ú‡È-χÎÍÓ
„˙ÌÍË.
·‡‡·‡Ì‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
‚Ó‰‡.
formazione
di
sui˘Â
tessuti.
ÇÌËχÚÂÎÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
˘Â ÒÒ
‰Ó‚‰ ‰Ó
‰ÓËÚÓ‚‡
ÚÓ‚‡
˜Âpieghe
Ú˙͇ÌËÚÂ
˘Â
·˙‰‡Ú
‰Ó‚‰Â
˜Â
Ú˙͇ÌËÚÂ
·˙‰‡Ú
ÇÌËχÚÂÎÌÓÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
˘Â Ò
‰Ó‚‰Â
‰Ó Ú‡È-χÎÍÓ
ÚÓ‚‡
˜Â Ú˙͇ÌËÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ú‡È-χÎÍÓ
„˙ÌÍË. ˘Â ·˙‰‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓ
„˙ÌÍË.
‰Ó‚‰Â
‰Ó ÚÓ‚‡
˜Â Ú˙͇ÌËÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ú‡È-χÎÍÓ
„˙ÌÍË. ˘Â ·˙‰‡Ú Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ú‡È-χÎÍÓ „˙ÌÍË.
3. ëèÖñàÄãçà ÑÖãàäÄíçà íöäÄçà
3.
TESSUTI
DELICATISSIMI
íÓ‚‡
 ÌÓ‚ ˆËÍ˙Î
Á‡ Ô‡Ì ÍÓÈÚÓ
3. ëèÖñàÄãçà
ëèÖñàÄãçà
ÑÖãàäÄíçà
íöäÄçà
3.
íöäÄçà
E’
unÂnuovo
concetto
lavaggio
‰ۂ‡
Ô‡ÌÂÚÓ
ËÑÖãàäÄíçà
̇ÍËÒ‚‡ÌÂÚÓ
Ë ÚÓ‚‡
3.
ëèÖñàÄãçà
ÑÖãàäÄíçà
íöäÄçà
íÓ‚‡
ÌÓ‚
ˆËÍ˙Î
Á‡
Ô‡Ì di
ÍÓÈÚÓ
íÓ‚‡
 ÌÓ‚ ˆËÍ˙Î
Á‡
Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ
in
quanto
alterna
momenti
di
ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ
Á‡
ÏÌÓ„Ó
3.
ëèÖñàÄãçà
ÑÖãàäÄíçà
íöäÄçà
íÓ‚‡
Â
ÌÓ‚
ˆËÍ˙Î
Á‡
Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ
‰ۂ‡
Ô‡ÌÂÚÓ
Ë
̇ÍËÒ‚‡ÌÂÚÓ
ÚÓ‚‡
‰ۂ‡
Ô‡ÌÂÚÓ
Ë Á‡
̇ÍËÒ‚‡ÌÂÚÓ
ËË ÚÓ‚‡
lavoro
a momenti
di̇ÔËÏÂ
pausa,
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË
͇ÚÓ
Á‡
íÓ‚‡
 ÌÓ‚
ˆËÍ˙Î
Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ
‰ۂ‡
Ô‡ÌÂÚÓ
Ë Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂÚÓ
Ë ÚÓ‚‡
ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ
Á‡
ÏÌÓ„Ó
ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ
Á‡
ÏÌÓ„Ó
particolarmente
indicato
il
˜ËÒÚÓ
χ¯ËÌÌÓ
Ô‡ÌÂ
̇̇ÔËÏÂ
ñËÍ˙·
‰ۂ‡
Ô‡ÌÂÚÓ
Ë Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂÚÓ
Ëper
ÚÓ‚‡
ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ
Á‡‚˙Î̇.
ÏÌÓ„Ó
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË
͇ÚÓmolto
Á‡
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË
͇ÚÓ
̇ÔËÏÂ
Á‡
lavaggio
di
tessuti
delicati.
Á‡
Ô‡ÌÂ
Ë Ú˙͇ÌË
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ÒÂ
‰ۂ‡Ú
Ë
ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ
Á‡‚˙Î̇.
ÏÌÓ„ÓñËÍ˙·
‰ÂÎË͇ÚÌË
͇ÚÓ̇
̇ÔËÏÂ
Á‡
χ¯ËÌÌÓ
Ô‡ÌÂ
̇
˜ËÒÚÓ
χ¯ËÌÌÓ
Ô‡ÌÂ
‚˙Î̇.
ñËÍ˙·
Il˜ËÒÚÓ
lavaggio
e
i
risciacqui
sono
Á‡‚˙¯‚‡Ú
Ò˙Ò „ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË
͇ÚÓ̇
̇ÔËÏÂ
Á‡
˜ËÒÚÓ
χ¯ËÌÌÓ
Ô‡ÌÂ
‚˙Î̇.
ñËÍ˙·
Á‡
Ô‡ÌÂ
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ÒÂ
‰ۂ‡Ú
Á‡
Ô‡ÌÂ
ËËcon
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ÒÂ
‰ۂ‡Ú
ËË
eseguiti
alto
livello
di acqua
Á‡
‰‡ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡Ú
̇È-‰Ó·ËÚÂ
˜ËÒÚÓ
χ¯ËÌÌÓ
Ô‡ÌÂ
̇
‚˙Î̇.
ñËÍ˙·
Á‡
Ô‡ÌÂ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ÒÂ
‰ۂ‡Ú
Ë‚Ó‰‡
Á‡‚˙¯‚‡Ú
Ò˙Ò „ÓÎflÏÓ
„ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡
Á‡‚˙¯‚‡Ú
Ò˙Ò
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
per
assicurare
le
migliori
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
Á‡
Ô‡ÌÂ
Ë ËÁÔ·͂‡ÌÂ
ÒÂ
‰ۂ‡Ú Ë‚Ó‰‡
Á‡‚˙¯‚‡Ú
Ò˙Ò „ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
Á‡ ‰‡
‰‡ ÒÂ
Ò ÔÓÎÛ˜‡Ú
ÔÓÎÛ˜‡Ú
̇È-‰Ó·ËÚÂ
prestazioni.
Á‡
̇È-‰Ó·ËÚÂ
Á‡‚˙¯‚‡Ú
Ò˙Ò
„ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡
Á‡
‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜‡Ú ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
Á‡
‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜‡Ú ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
à êöóçé
èêÄçÖ&
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
PROGRAMMA
LANA
& ÇöãçÄ
MANO
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ËÁÔË‡ÌÂÚÓ
í‡ÁË
χ¯Ë̇
Ëχ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡èêÄçÖ
Ô‡ÌÂ
Questo
programma
effettua
un
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
à êöóçé
êöóçé
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
&̇̇
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
à
èêÄçÖ
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË,
ÓÔ‰ÂÎÂÌË
͇ÚÓ
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË.
ífl
‚Íβ˜‚‡
Ô˙ÎÂÌ
ciclo
di lavaggio
ai &
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
àdedicato
êöóçé
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
&
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ËÁÔË‡ÌÂÚÓ
̇̇
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡
χ¯Ë̇
Ëχ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡èêÄçÖ
Ô‡ÌÂ
̇
í‡ÁË
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ËÁÔË‡ÌÂÚÓ
̇
í‡ÁË
χ¯Ë̇
Ëχ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡
Ô‡ÌÂ
"Machine-Washable"
Ë
Ô‡ÌÂ,
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
à
êöóçé
èêÄçÖ
ˆËÍ˙Î
̇
Ô‡ÌÂ
ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
ÇöãçÄ
&
tessuti
in
“Lana
lavabile
in Ô‡ÌÂ
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ËÁÔË‡ÌÂÚÓ
̇̇
‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË,
ÓÔ‰ÂÎÂÌË
͇ÚÓ
í‡ÁË
χ¯Ë̇
Ëχ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË.
ífl ‚Íβ˜‚‡
‚Íβ˜‚‡
Ô˙ÎÂÌ
‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË,
ÓÔ‰ÂÎÂÌË
͇ÚÓ
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË.
ífl
Ô˙ÎÂÌ
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ
Ò‡ÏÓ
Á‡
˙˜ÌÓ
Ô‡ÌÂ
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ËÁÔË‡ÌÂÚÓ
̇
lavatrice”
o
per
i
capi
da
lavare
30°ë,
ÚË
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ë
·‡‚̇
í‡ÁË
χ¯Ë̇
Ëχ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡
Ô‡ÌÂ
‚˙ÎÌÂÌË
ÓÔ‰ÂÎÂÌË
͇ÚÓÔ˙ÎÂÌ
"Machine-Washable"
Ô‡ÌÂ,
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË.
‚Íβ˜‚‡
ˆËÍ˙Î
̇Ú˙͇ÌË,
Ô‡ÌÂ
ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ Ì‡
"Machine-Washable"
ËËífl
Ô‡ÌÂ,
ˆËÍ˙Î
̇
Ô‡ÌÂ
ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ
"Hand
Wash
only”Ò‡ÏÓ
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
̇
‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË,
ÓÔ‰ÂÎÂÌË
͇ÚÓ
esclusivamente
aÁ‡
mano.
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
‰ÂÎË͇ÚÌË
Ú˙͇ÌË.
‚Íβ˜‚‡
Ô˙ÎÂÌ
"Machine-Washable"
Ëífl
Ô‡ÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ
˙˜ÌÓ
Ô‡ÌÂ
ˆËÍ˙Î
̇
Ô‡ÌÂ
ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ
30°ë,
ÚË
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ë
·‡‚̇
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ
Ò‡ÏÓ
Á‡
˙˜ÌÓ
Ô‡ÌÂ
30°ë,
ÚË
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ë ·‡‚̇
ÂÚËÍÂÚË.
"Machine-Washable"
ËÁ‡
Ô‡ÌÂ,
IlÙ‡·˘ÌËÚÂ
programma
raggiunge
una
ˆËÍ˙Î
̇ Ô‡ÌÂ
ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ
Ò‡ÏÓ
˙˜ÌÓ
Ô‡ÌÂ
"Hand
Wash
only”
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
̇
30°ë,
ÚË
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ë ·‡‚̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
"Hand
Wash
only”
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
èÓ„‡Ï‡Ú‡
‡ÁÔÓ·„‡
χÍÒËÏÛÏ
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ
Ò‡ÏÓ
Á‡Ò˙˜ÌÓ
Ô‡ÌÂ
temperatura
di
30°C
e ̇
termina
30°ë,
ÚË
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ë
·‡‚̇
"Hand
Wash
only”
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
̇
Ù‡·˘ÌËÚÂ
ÂÚËÍÂÚË.
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
Ù‡·˘ÌËÚÂ
ÂÚËÍÂÚË.
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ
30°C
Ë
Á‡‚˙¯‚‡
Ò
3
"Hand
only”
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
̇
con
3Wash
risciacqui
e Òuna
centrifuga
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
Ù‡·˘ÌËÚÂ
ÂÚËÍÂÚË.
èÓ„‡Ï‡Ú‡
‡ÁÔÓ·„‡
χÍÒËÏÛÏ
èÓ„‡Ï‡Ú‡
‡ÁÔÓ·„‡
Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ
ËÁÔ·͂‡ÌËfl,
‰ÌÓ
Á‡ ËÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
Ù‡·˘ÌËÚÂ
ÂÚËÍÂÚË.
delicata.
èÓ„‡Ï‡Ú‡
Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏÒ Ë3
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡‡ÁÔÓ·„‡
ÓÚ
30°C
Á‡‚˙¯‚‡
PROGRAMM WOLLE &
HANDWÄSCHE
Mit diesem Programm kann
speziell dafür gekennzeichnete,
maschinenwaschbare Wolle (s.
Wäschezeichen) oder Textilien, die
nur zur Handwäsche empfohlen
werden (s. Wäschezeichen), mit
der Maschine gewaschen werden
und man spart sich so die
aufwendige Handwäsche. Die
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ 30°C Ë Á‡‚˙¯‚‡
·‡‚ÌÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
èÓ„‡Ï‡Ú‡
‡ÁÔÓ·„‡
Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏÒÒ 3Ë3
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ
30°C
Á‡‚˙¯‚‡
ËÁÔ·͂‡ÌËfl,
‰ÌÓ
Á‡ ËÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
max. Waschtemperatur liegt bei
ËÁÔ·͂‡ÌËfl,
‰ÌÓ
Á‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ
30°C
Á‡‚˙¯‚‡ Ò ËË3
ËÁÔ·͂‡ÌËfl,
‰ÌÓ
Á‡ ËÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
·‡‚ÌÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
30°C. Das Programm arbeitet mit
·‡‚ÌÓ
ËÁÔ·͂‡ÌËfl,
‰ÌÓ Á‡ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl Ë
·‡‚ÌÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
geringen, sanften
·‡‚ÌÓ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ.
Trommelbewegungen während
des Waschvorgangs und endet
mit drei Spülgängen sowie einem
50
sanften Schleudergang bei
50
50niedriger Drehzahl.
50
50
50
HR
HR
HR
HR
POGLAVLJE
HR8
POGLAVLJE 8
8
POGLAVLJE
POGLAVLJE 8
POGLAVLJE 8
ODABIR PROGRAMA
ODABIR PROGRAMA
PROGRAMA
PRANJA
ODABIR
ODABIR
PROGRAMA
PRANJA
ODABIR
PROGRAMA
PRANJA
PRANJA
Za razliãite vrste tkanina i razliãite
PRANJA
stupnjeve
prljav‰tine
ova
perilica
Za razliãite
razliãite vrste
vrste tkanina
tkanina
razliãite
Za
ii razliãite
rublja
ima 4prljav‰tine
razliãite
skupine
Za
razliãite
vrste
tkanina
i razliãite
stupnjeve
ova
perilica
stupnjeve
prljav‰tine
ova
perilica
programa
koji
su
u
skladu
sa:
Za
razliãite
vrste
tkanina
i
razliãite
stupnjeve
ova perilica
rublja ima
ima 44prljav‰tine
razliãite skupine
skupine
rublja
razliãite
ciklusom
pranja,
temperaturom
stupnjeve
prljav‰tine
ova
perilica
rublja
ima
4
razliãite
skupine
programa
koji
su
u
skladu
sa:
programa
su u
skladu
sa:
pranja
i duÏinom
ciklusa
rublja
ima
4koji
razliãite
skupine
programa
koji
sutemperaturom
u
skladu
sa:
ciklusom
pranja,
temperaturom
ciklusom
pranja,
(pogledajte
tabelarni
prikaz
programa
koji
su
u
skladu
ciklusom
pranja,
temperaturom
pranja ii duÏinom
duÏinom ciklusa
ciklusa sa:
pranja
programa
pranja).
ciklusom
pranja,
temperaturom
pranja
i
duÏinom
ciklusa
(pogledajte
tabelarni
prikaz
(pogledajte
tabelarni
prikaz
pranja i duÏinom
ciklusa
(pogledajte
tabelarni
prikaz
programa
pranja).
programa
pranja).
(pogledajte
tabelarni prikaz
programa
pranja).
1.
POSTOJANE
TKANINE
programa
pranja).
Ovi
programi namijenjeni
1. POSTOJANE
POSTOJANE
TKANINE su
1.
TKANINE
ostvarivanju
1.
TKANINE su
OviPOSTOJANE
programinajveçe
namijenjeni
su
Ovi
programi
namijenjeni
djelotvornosti
pranja
i ispiranja.
1.
POSTOJANE
TKANINE
Ovi
programinajveçe
namijenjeni
su
ostvarivanju
najveçe
ostvarivanju
Tijekom
ovih najveçe
programa
izmjenjuju
Ovi programi
namijenjeni
su
ostvarivanju
djelotvornosti
pranja
i
ispiranja.
djelotvornosti
pranja
i
ispiranja.
se
ciklusiovih
centrifugiranja
koji daju
ostvarivanju
najveçe
djelotvornosti
pranja i ispiranja.
Tijekom
programa
izmjenjuju
Tijekom
ovih
programa
izmjenjuju
odliãne
rezultate
i
ciklus
spiranja.
djelotvornosti
pranja i ispiranja.
Tijekom
programa
izmjenjuju
se ciklusi
ciklusiovih
centrifugiranja
koji daju
daju
se
centrifugiranja
koji
Zadnje
Tijekom
ovih
programa
izmjenjuju
se
ciklusicentrifugiranje
centrifugiranja
koji
dajuje
odliãne
rezultate
ciklusposebno
spiranja.
odliãne
rezultate
ii ciklus
spiranja.
djelotvorno
da
se
rublje
temeljito
se
ciklusi
centrifugiranja
koji
dajuje
odliãne
rezultate i ciklus
spiranja.
Zadnje centrifugiranje
centrifugiranje
posebno
Zadnje
posebno
je
ocijedi.
odliãne
rezultate
ciklusposebno
spiranja.
Zadnje
centrifugiranje
djelotvorno
da se
sei rublje
rublje
temeljitoje
djelotvorno
da
temeljito
Zadnje
centrifugiranje
posebno
je
djelotvorno
da
se
rublje
temeljito
ocijedi.
ocijedi.
djelotvorno
da se rublje temeljito
ocijedi.
ocijedi.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH
VLAKNA
2. TKANINE
TKANINE OD
OD
MIJE·ANIH II
2.
MIJE·ANIH
Glavno
pranje
pranje
i ispiranje,
2.
TKANINE
OD
MIJE·ANIH
I
SINTETIâKIH
VLAKNA
SINTETIâKIH
VLAKNA
pruÏaju
najbolje
vrijednosti
2.
TKANINE
OD
MIJE·ANIH
I
SINTETIâKIH
VLAKNA
Glavno pranje
pranje pranje
pranje
i ispiranje,
ispiranje,
Glavno
i
zahvaljujuçi
rotiranju
bubnja
i
SINTETIâKIH
VLAKNA
Glavno
pranje
pranje
i
ispiranje,
pruÏaju
najbolje
vrijednosti
pruÏaju
najbolje
vrijednosti
razini
vode.
Blago
Glavno
pranje
pranje
i ispiranje,
pruÏaju
najbolje
vrijednosti
zahvaljujuçi
rotiranju
bubnja
i
zahvaljujuçi
rotiranju
bubnja
i
centrifugiranje
pomaÏe
da
se
pruÏaju
najbolje
vrijednosti
zahvaljujuçi
rotiranju
bubnja i
razini
vode.
Blago
razini
vode.
Blago
tkanine
manje
guÏvaju.
zahvaljujuçi
rotiranju
bubnja
razini
vode. Blago
centrifugiranje
pomaÏe da
da se
sei
centrifugiranje
pomaÏe
razini
vode.
Blago
centrifugiranje
pomaÏe
da
se
tkanine
manje
guÏvaju.
tkanine
manje guÏvaju.
centrifugiranje
pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
tkanine manje guÏvaju.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
3. POSEBNO
POSEBNO OSJETLJIVE
OSJETLJIVE
3.
Ovo
je novi ciklus
pranja u
3.
POSEBNO
OSJETLJIVE
TKANINE
TKANINE
kojem
se
izmjenjuje
pranje
3.
POSEBNO
OSJETLJIVE
TKANINE
Ovo je
je novi
novi ciklus
ciklus
pranja
ui
Ovo
pranja
namakanje,
posebno
je u
TKANINE
Ovo
jese
novi
ciklus
pranja
u ii
kojem
se
izmjenjuje
pranje
kojem
izmjenjuje
pranje
preporuãljiv
za
vrlopranja
osjetljive
Ovo
jese
novi
ciklus
kojem
izmjenjuje
pranje
namakanje,
posebno
je u i
namakanje,
posebno
je
tkanine.
kojem se izmjenjuje
pranje
i
namakanje,
posebno
je
preporuãljiv
za
vrlo
osjetljive
preporuãljiv
vrlo osjetljive
namakanje, za
posebno
je
preporuãljiv
za
vrlo osjetljive
tkanine.
tkanine.
preporuãljiv
za
vrlo
osjetljive
tkanine.
tkanine.
PROGRAMI VUNA & RUCNO
PRANJE
PROGRAMI VUNA
VUNA &
& RUCNO
RUCNO
PROGRAMI
Ovaj
program
omoguçuje
PROGRAMI
VUNA
& RUCNO
PRANJE
PRANJE
PROGRAMI
VUNA
&
RUCNO
kompletan
ciklus
pranja
za
PRANJE
Ovaj
program
omoguçuje
Ovaj
program
omoguçuje
PRANJE
odjevne
predmete
oznaãene
Ovaj
program
omoguçuje
kompletan
ciklus
pranja
za
kompletan
ciklus
pranja
za
Ovaj
program
omoguçuje
kao
“Machine-Washable”.
kompletan
ciklus pranja
za
odjevne
predmete
oznaãene
odjevne
predmete
oznaãene
kompletan
ciklus
pranja
za
Vunene
tkanine
i rublje
odjevne
predmete
oznaãene
kao
“Machine-Washable”.
kao
“Machine-Washable”.
odjevne
predmete
oznaãene
oznaãeno
na etiketi
sa “Hand
kao
“Machine-Washable”.
Vunene
tkanine
i
rublje
Vunene
tkanine i rublje
kao
“Machine-Washable”.
Wash
Only”.
Vunene
tkanine
i rublje
oznaãeno
na etiketi
etiketi
sa “Hand
“Hand
oznaãeno
na
sa
Vunene
tkanine
i rublje
Program
ima
oznaãeno
namaksimalnu
etiketi
sa “Hand
Wash
Only”.
Wash
Only”.
oznaãeno
na
etiketi
sa
“Hand
temperaturu
30°C i zavr‰ava
Wash
Only”.
Program
ima maksimalnu
maksimalnu
Program
ima
Wash
Only”.
sa tri ispiranja
i laganom
Program
ima
maksimalnu
temperaturu
30°C
i
zavr‰ava
temperaturu
30°C i zavr‰ava
Program
ima maksimalnu
centrifugom.
temperaturu
i zavr‰ava
sa tri
tri ispiranja
ispiranja
i laganom
laganom
sa
i30°C
temperaturu
30°C
i zavr‰ava
sa
tri
ispiranja
i laganom
centrifugom.
centrifugom.
sa
tri
ispiranja
i
laganom
centrifugom.
centrifugom.
PT
ES
EN
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 8
CHAPTER 8
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
SELECTION
A máquina dispõe de 4 grupos de
programas diferentes baseados
nos diversos tipos de tecidos a
lavar, nos vários graus de sujidade,
na temperatura a na duração do
programa de lavagem (vide a
tabela de programas).
Para tratar los diferentes tipos de
tejidos y los diferentes grados de
suciedad, la lavadora dispone
de una selección de diversos
programas para los diferentes
tipos de tejidos, temperatura y
duración (véase la tabla de
programas de lavado).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has 4 different
programme bands according
to: wash cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle programmes).
1 TECIDOS RESISTENTES
Os programas deste grupo foram
desenvolvidos de modo a
garantirem os melhores resultados
de lavagem, e os enxaguamentos
com centrifugação intercalar
garantem um enxaguamento
perfeito da roupa.
A centrifugação final assegura
que as peças de roupa fiquem
bem torcidas.
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo grado
de lavado y los aclarados,
intercalados con fases de
centrifugado, asegurando un
lavado perfecto.
El centrifugado final a la máxima
velocidad garantiza un escurrido
óptimo.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin intervals,
ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient
removal of water.
2 TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
A lavagem e o enxaguamento
estão optimizados através dos
ritmos de rotação do tambor e
dos níveis de água.
A centrifugação suave assegura
uma formação reduzida de
pregas e de rugas nos tecidos.
2. TEJIDOS MIXTOS Y SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los niveles
de agua. El centrifugado en
modo delicado, asegura una
reducción en la formación de
pliegues sobre los tejidos.
2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that the
fabrics become less creased.
3 TECIDOS MUITO DELICADOS
Este programa representa um
novo conceito de lavagem que
alterna fases de rotação e de
impregnação, sendo
particularmente adequado para
tecidos muito delicados. Para que
os resultados de lavagem sejam
os melhores, tanto a lavagem,
como o enxaguamento, se
processam com um nível elevado
de água.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de
lavado dado que alterna
momentos de lavado con
momentos de pausa,
especialmente recomendado
para el lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado nivel de
agua para garantizar las mejores
prestaciones.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and soaking
and is particularly
recommended for very delicate
fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water levels
to ensure best results.
PROGRAMA DE LAVAGEM
MANUAL E LÃS
Este programa permite um ciclo
de lavagem completo para lãs
especificadas como "laváveis à
máquina" e roupas especificadas
como "lavar só à mão" na
etiqueta dos tecidos.
O programa tem uma
temperatura máxima de 30ºC e
termina com 3 enxaguamentos,
um amaciador e uma
centrifugação suave.
PROGRAMA LANA & MANO
Este programa efectúa un ciclo
de lavado pensado para los
tejidos “Lana lavable en
lavadora” o para prendas que
han de ser lavadas a mano.
El programa logra una
temperatura de 30ºC y finaliza
con 3 aclarados y un
centrifugado delicado.
WOOL & HAND WASH
PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “MachineWashable” Wool fabrics and
laundry items specified as “Hand
Wash only” on the fabric label. The
programme has a maximum
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses, one for
fabric conditioner, and a slow
spin.
51
Dieses Programm kann auch
als BLEICHPROGRAMM
benutzt werden
(s.Programmtabelle).
BG
IT
BG
4.
SPECIALI èêéÉêÄåà
4.ëèÖñàÄãçà
BG
BG
4.ëèÖñàÄãçà èêéÉêÄåà
4.ëèÖñàÄãçà èêéÉêÄåà
4.ëèÖñàÄãçà èêéÉêÄåà
PROGRAMMA
SPECIALE
ëèÖñàÄãçÄ èêéÉêÄåÄ
“RISCIACQUI”
“àáèãÄäÇÄçÖ”
ëèÖñàÄãçÄ èêéÉêÄåÄ
Questo
programma
effettua
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
Ò ÚË
“àáèãÄäÇÄçÖ”
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
3ËÁÔ·͂‡ÌËfl
risciacqui
della
biancheria
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
Ò˙Ò
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÒÂÏÂʉËÌÌÓ
ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
Ò ÚË
“àáèãÄäÇÄçÖ”
con
centrifuga
intermedia
“àáèãÄäÇÄçÖ”
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ÏÓÊÂÒ‰‡
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ò˙Ò
ÏÂʉËÌÌÓ
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÒÂ(ÍÓÂÚÓ
ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
ÚË
(eventualmente
riducibile
o
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÒÂ(ÍÓÂÚÓ
ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡
ÚË
·˙‰Â
Ó„‡Ì˘ÂÌÓ
ËÎË
ËÁÍβ˜ÂÌÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
ÏÓÊÂÒ‰‡
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ò˙Ò
ÏÂʉËÌÌÓ
annullabile
tramite
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
Ò˙Ò
ÏÂʉËÌÌÓ
͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
·˙‰Â ÒÂ
Ó„‡Ì˘ÂÌÓ
ËÎË
ËÁÍβ˜ÂÌÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
(ÍÓÂÚÓ
ÏÓÊ ‰‡
l’apposito
tasto).
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
(ÍÓÂÚÓ
ÏÓÊ ‰‡
·ÛÚÓÌ).
íÓÁË
ˆËÍ˙Î
̇ËÁÍβ˜ÂÌÓ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
͇ÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
·˙‰Â
Ó„‡Ì˘ÂÌÓ
ËÎË
E’
utilizzabile
per
·˙‰Â
Ó„‡Ì˘ÂÌÓ
ËÎË
ÏÓÊÂ
‰‡íÓÁË
·˙‰ÂˆËÍ˙Î
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì
Á‡
·ÛÚÓÌ).
̇ËÁÍβ˜ÂÌÓ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
͇ÚÓ
ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
risciacquare
qualsiasi
͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
̇
‚Òfl͇Í˙‚
ÚËÔ
ÏÓÊÂÒ‰‡íÓÁË
·˙‰Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì
Á‡tipo di
·ÛÚÓÌ).
ˆËÍ˙Î
̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
tessuto,
aḋ
esempio
dopo
·ÛÚÓÌ).
ˆËÍ˙Î
̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Ú˙͇ÌË,
̇ÔËÏÂ
ÒΉ
ˆËÍ˙·
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
‚Òfl͇Í˙‚
ÚËÔ
ÏÓÊÂ
‰‡íÓÁË
·˙‰Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì
Á‡
un
lavaggio
effettuato
ÏÓÊÂ
‰‡
·˙‰Â
Á‡ a
Ô‡ÌÂ
̇̇ÔËÏÂ
˙͇.
Ú˙͇ÌË,
ÒΉ ˆËÍ˙·
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì
‚Òfl͇Í˙‚
ÚËÔ
mano.
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
̇ ‚Òfl͇Í˙‚
ÚËÔ
Ô‡Ì ̇̇ÔËÏÂ
˙͇.
Ú˙͇ÌË,
ÒΉ ˆËÍ˙·
Ú˙͇ÌË,
Ô‡Ì ̇̇ÔËÏÂ
˙͇. ÒΉ ˆËÍ˙·
Ô‡ÌÂ
̇ ˙͇. ÏÓÊ Ò˙˘Ó ‰‡
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡
͇ÚÓ ˆËÍ˙Î
ËÁ·Â΂‡ÌÂ
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÏÓÊ Á‡
Ò˙˘Ó
‰‡
(‚ËÊ ÔÓ„‡Ï‡
Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Á‡ ˆËÍÎËÚÂ
̇
ËÁÔÓÎÁ‚‡
͇ÚÓ ˆËÍ˙Î
Á‡
ËÁ·Â΂‡ÌÂ
í‡ÁË
ÏÓÊÂ
Ò˙˘Ó
‰‡
Questo
programma
può
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡
ÏÓÊÂ
Ò˙˘Ó
‰‡
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ ˆËÍ˙Î
Ô‡ÌÂ).
(‚ËÊ
Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Á‡ ˆËÍÎËÚÂ
̇
ËÁÔÓÎÁ‚‡
͇ÚÓ
Á‡
ËÁ·Â΂‡ÌÂ
essere
inoltre
utilizzato
come
ËÁÔÓÎÁ‚‡
͇ÚÓ
Á‡ ËÁ·Â΂‡ÌÂ
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ ˆËÍ˙Î
Ô‡ÌÂ).
(‚ËÊ
Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Á‡
ˆËÍÎËÚÂ
̇
ciclo
di CANDEGGIO
(‚ËÊ Ú‡·Îˈ‡Ú‡
Á‡ ˆËÍÎËÚÂ(vedi
̇
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ Ô‡ÌÂ).
tabella
programmi).
ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ Ô‡ÌÂ).
SPEZIALPROGRAMM
“INTENSIVSCHLEUDERN”
Dieses Spezialprogramm
führt einen
Intensivschleudergang (die
Schleuderdrehzahl kann
evtl. durch Drücken der
entsprechenden Taste
reduziert werden).
ëèÖñàÄãçÄ èêéÉêÄåÄ
“Åöêáé ñÖçíêéîìÉàêÄçÖ”
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
PROGRAMMA
SPECIALE
èÓ„‡Ï‡Ú‡
“·˙ÁÓ
“Åöêáé
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖ”
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
“CENTRIFUGA
FORTE”
ëèÖñàÄãçÄ
èêéÉêÄåÄ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì”
‡·ÓÚË Ì‡
èÓ„‡Ï‡Ú‡
“·˙ÁÓ
“Åöêáé ñÖçíêéîìÉàêÄçÖ”
Questo
programma
“Åöêáé
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖ”
χÍÒËχÎ̇
ÒÍÓÓÒÚ
̇ effettua
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì”
‡·ÓÚË
̇
èÓ„‡Ï‡Ú‡
“·˙ÁÓ
una
centrifuga
alla
massima
èÓ„‡Ï‡Ú‡
“·˙ÁÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
(ÍÓflÚÓ
χÍÒËχÎ̇
ÒÍÓÓÒÚ
̇ ÏÓÊÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì”
‡·ÓÚË
̇ ‰‡
velocità
(eventualmente
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡Ì”
‡·ÓÚË
̇ ‰‡
·˙‰Â
̇χÎÂ̇
͇ÚÓ
ÒÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
(ÍÓflÚÓ
ÏÓÊÂ
χÍÒËχÎ̇
ÒÍÓÓÒÚ
̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡
riducibile
tramite
l’apposito
χÍÒËχÎ̇
ÒÍÓÓÒÚ
̇
Ô‡‚ËÎÌËfl
·ÛÚÓÌ).
·˙‰Â
̇χÎÂ̇
͇ÚÓ
ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
(ÍÓflÚÓ
ÏÓÊ ‰‡
tasto).
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ
(ÍÓflÚÓ
ÏÓÊ ‰‡
Ô‡‚ËÎÌËfl
·ÛÚÓÌ).
·˙‰Â ̇χÎÂ̇
͇ÚÓ
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
·˙‰Â
̇χÎÂ̇
͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ô‡‚ËÎÌËfl
·ÛÚÓÌ).
Ô‡‚ËÎÌËfl ·ÛÚÓÌ).
DE
4. SPEZIALPROGRAMM
SPEZIALPROGRAMM
“SPÜLEN”
Das Programm Spülen führt
drei Spülgänge aus mit
letztem Schleudergang, der
evtl. reduziert oder ganz
ausgeschlossen werden
kann (drücken Sie die
entsprechende Taste).
Geeignet zum Spülen
jedweder Gewebeart, z.B.
nach dem Waschen per
Hand.
ëÄåé àáñÖÜÑÄçÖ çÄ ÇéÑÄíÄ
SOLO
SCARICO çÄ ÇéÑÄíÄ
ëÄåé àáñÖÜÑÄçÖ
Questo
programma
effettua
í‡ÁË
ËÁÚÓ˜‚‡çÄ‚Ó‰‡Ú‡.
ëÄåéÔÓ„‡Ï‡
àáñÖÜÑÄçÖ
ÇéÑÄíÄ
lo
scarico
dell’acqua.
ëÄåé
àáñÖÜÑÄçÖ
ÇéÑÄíÄ
í‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ËÁÚÓ˜‚‡çÄ‚Ó‰‡Ú‡.
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ ËÁÚÓ˜‚‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ ËÁÚÓ˜‚‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
ABPUMPEN
Das Programm pumpt das
Wasser nur ab.
52
52
52
52
HR
HR
4. Posebni programi
HR
poseban
HR
4. Posebniprogram
programi
poseban
4.
Posebniprogram
programi
4.
Posebniprogram
programi
poseban
poseban program
POSEBAN
PROGRAM
“ISPIRANJE“
POSEBAN PROGRAM
Ovaj
program
izvodi tri
“ISPIRANJE“
POSEBAN
PROGRAM
POSEBAN
PROGRAM
ispiranja
sa
Ovaj program
izvodi tri
“ISPIRANJE“
“ISPIRANJE“
medjucentrifugiranjem
ispiranja
sa
Ovaj
program
izvodi tri (koje
Ovaj
program
izvodi
tri (koje
se
modje
iskljudjiti
pritiskom
medjucentrifugiranjem
ispiranja
sa
ispiranja
sa
na
odgovarajudju
tipku).
se modje
iskljudjiti pritiskom
medjucentrifugiranjem
(koje
medjucentrifugiranjem
Takvo
ispiranje
moÏe
se (koje
namodje
odgovarajudju
tipku).
se
iskljudjiti
pritiskom
se
modje
pritiskom
koristiti
za iskljudjiti
bilo koju
vrstu
Takvo
ispiranje
moÏe
se
na
odgovarajudju
tipku).
na
odgovarajudju
tipku).
tkanina,
ga
koristiti
zanpr.
bilokoristite
koju
vrstu
Takvo
ispiranje
moÏe
se
Takvo
ispiranje
moÏe
se
nakon
ruãnog
pranja.
tkanina,
ga
koristiti
zanpr.
bilokoristite
koju
vrstu
koristiti
zanpr.
bilokoristite
koju
vrstu
nakon ruãnog
pranja.
tkanina,
ga
tkanina,
npr. koristite
nakon ruãnog
pranja.ga
nakon ruãnog pranja.
Ovaj program moÏe se
takodjer
koristitimoÏe
kao ciklus
Ovaj program
se
bijeljenja
(pogledajte
takodjer
koristiti
kao ciklus
Ovaj
program
moÏe
se
Ovaj
program
se
tabelarni
prikazmoÏe
programa
bijeljenja
(pogledajte
takodjer
koristiti
kao
ciklus
takodjer
koristiti
kao
ciklus
pranja).
tabelarni (pogledajte
prikaz programa
bijeljenja
bijeljenja
pranja). (pogledajte
tabelarni
prikaz programa
tabelarni
pranja). prikaz programa
pranja).
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
POSEBAN
PROGRAM “BRZO
POSEBAN
PROGRAM
“BRZO
Ovaj
program
izvodi se
na
CENTRIFUGIRANJE“
CENTRIFUGIRANJE“
najveçoj
brzini
Ovaj program izvodi se na
centrifugiranja
(koja se
najveçoj
brzini izvodi
Ovaj
program
se moÏe
na
Ovaj
program
se moÏe
na
smanjiti
kori‰tenjem
centrifugiranja
(koja se
najveçoj
brzini izvodi
najveçoj
brzini (koja
odgovarajuçeg
gumba).
smanjiti kori‰tenjem
centrifugiranja
se moÏe
centrifugiranja
(koja
se moÏe
odgovarajuçeg
gumba).
smanjiti
kori‰tenjem
smanjiti
kori‰tenjem
odgovarajuçeg
gumba).
odgovarajuçeg gumba).
SAMO ISTJECANJE VODE
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj
omoguçuje
SAMOprogram
ISTJECANJE
VODE
SAMO
ISTJECANJE
VODE
samo
istjecanje
vode
iz
Ovaj program
omoguçuje
perilice
rublja.
samoprogram
istjecanjeomoguçuje
vode iz
Ovaj
Ovaj
program
perilice
rublja. omoguçuje
samo
istjecanje
vode iz
samo
istjecanje
perilice
rublja. vode iz
perilice rublja.
PT
ES
EN
4. Programas Especiais
4. PROGRAMAS ESPECIALES
4. SPECIALS
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa é constituído
por três enxaguamento
com uma centrifugação
intermédia (que pode ser
reduzida ou excluída
usando a tecla correcta).
Pode ser utilizado para
enxaguar qualquer tipo de
tecido, ou por exemplo
para utilizar após a lavagem
de roupa à mão.
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la lavadora
con centrifugado
intermedio (eventualmente
reducible o anulable
mediante la tecla).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un
lavado efectuado a mano.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento
(veja tabela de programas).
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla
de programas).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
O programa
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
proporciona a máxima
centrifugação (a qual pode
ser reduzida utilizando a
tecla correcta).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGADO FUERTE”
Este programa efectua un
centrifugado a la máxima
velocidad (eventualemtne
reducible mediante la
tecla).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
ESCOAR
O programa escoar é
indicado para escoar a
água.
SÓLO VACIADO
Este programa le permite
realizar el vaciado del
agua.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
53
TÄGLICHER WASCHGANG 30°C
– SCHNELLPROGRAMM 14
MINUTEN
Es handelt sich um einen
kompletten Waschgang
(Waschen,Spülen,Schleudern),
der nur ca.14 Minuten dauert
und besonders empfohlen wird
für:
- maximale Wäscheladungen
von 1/1,5 kg
- leicht verschmutzte
Wäschestücke (Beumwolle
und Mischgewebe)
Um eine Verschwendung des
Waschmittels zu vermeiden,
empfehlen wir, nur 20% der
normalerweise benutzten
Waschmitteldosis zu nehmen.
BG
BG
IT
BG
14 åàçìíçÄ ÅöêáÄ èêéÉêÄåÄ 14 åàçìíçÄ
åàçìíçÄGIORNALIERO
ÅöêáÄ èêéÉêÄåÄ
èêéÉêÄåÄ
LAVAGGIO
30°C
14
ÅöêáÄ
--30°ë
CICLO RAPIDO 14’
30°ë
30°ë
44 ÏËÌÛÚ̇ڇ ·˙Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
44
ÏËÌÛÚ̇ڇ
·˙Á‡
ÔÓ„‡Ï‡
‚Ë
44
ÏËÌÛÚ̇ڇ
·˙Á‡ˆËÍ˙Î
ÔÓ„‡Ï‡
‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl
Ô˙ÎÂÌ
̇ Ô‡ÌÂ
Ciclo
di lavaggio
completo
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl
Ô˙ÎÂÌ
ˆËÍ˙Î
̇
Ô‡ÌÂ
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl
Ô˙ÎÂÌ
ˆËÍ˙Î Á‡
̇
Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁ‚˙¯ÂÌ
ÓÍÓÎÓ
(lavaggio,
risciacquo
e
ÍÓÈÚÓ
‰‡
·˙‰Â
ËÁ‚˙¯ÂÌ
Á‡
ÓÍÓÎÓ
ÍÓÈÚÓ
‰‡ ·˙‰Âin
ËÁ‚˙¯ÂÌ
Á‡ lavare
ÓÍÓÎÓ
centrifuga)
grado di
14
ÏËÌÛÚË:
14
ÏËÌÛÚË:
14
ÏËÌÛÚË:14 minuti:
in
circa
- χÍÒËχÎÌÓ
Ú„ÎÓ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
χÍÒËχÎÌÓ
Ú„ÎÓfino
̇ Á‡Âʉ‡ÌÂ
Á‡Âʉ‡ÌÂ
--ÓÚχÍÒËχÎÌÓ
carichi
a 1/1,5 kg;
Ú„ÎÓ
̇
1/ 1.5 Í„massimi
Ô‡ÌÂ
ÓÚtessuti
1/ 1.5
1.5 Í„
Í„
Ô‡ÌÂsporchi (cotone
-ÓÚ
poco
1/
Ô‡ÌÂ
- ÎÂÍÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ Ë
e
misti)
ÎÂÍÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË Ú˙͇ÌË
Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ
(Ô‡ÏÛÍ ËË
--ÒÏÂÒÂÌË)
ÎÂÍÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Con
questo programma si
ÒÏÂÒÂÌË)
ÒÏÂÒÂÌË)
äÓ„‡ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ
Ú‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
raccomanda
di
usare
solo il
äÓ„‡ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ
Ú‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
äÓ„‡ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ
Ú‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡
ÏÓÎfl
Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
˜Â ÌËÂ
‚Ë
20%
del
detersivo
ÏÓÎfl
Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
˜Â
‚Ë
ÏÓÎfl
Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
˜Â ÌËÂ
ÌËÂper
‚Ë Ò‡ÏÓ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
‰‡usato
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
normalmente
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
‰‡
Ò‡ÏÓ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Ò‡ÏÓ
evitare
sprechi
inutili.
20% ÓÚ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ
20%
ÓÚ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ
20%
ÓÚ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Á‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Á‡
Á‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÌÓχÎÂÌ ˆËÍ˙Π̇ Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ
ÌÓχÎÂÌ ˆËÍ˙Î
ˆËÍ˙Π̇
̇ Ô‡ÌÂ
Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ
ÔÂËÎÂÌ
ÌÓχÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú.
ÔÂÔ‡‡Ú.
ÔÂÔ‡‡Ú.
HR
HR
HR
SVAKODNEVNO PRANJE 30°C –
SVAKODNEVNO
PRANJE
SVAKODNEVNO
PRANJE 30°C
30°C ––
BRZI 14’
BRZI 14’
14’
BRZI
Potpuni ciklus pranja (pranje,
Potpuni ciklus
ciklus pranja
pranja (pranje,
(pranje,
Potpuni
ispiranje i centrifugiranje)
ispiranje ii centrifugiranje)
centrifugiranje)
ispiranje
omoguçen je za otprilike 14
omoguçen je
je za
za otprilike
otprilike 14
14
omoguçen
minuta:
minuta:
minuta:
- najveça koliãina rublja 1/1,5
najveça koliãina
koliãina rublja
rublja 1/1,5
1/1,5
--kg,
najveça
kg,
kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
-- manje
rublje
manje prljavo
prljavo
rublje (pamuk
(pamuk ii
mije‰ane
tkanine).
mije‰ane
tkanine).
mije‰ane
tkanine).
Preporuãujemo
da s ovim
Preporuãujemo
da
ovim
Preporuãujemo
da ss 20%
ovimmanje
programom koristite
programom
koristite 20%
programom
20% manje
manje
deterdÏenta koristite
(u usporedbi
s
deterdÏenta
(u
usporedbi
ss
deterdÏenta
usporedbikako
uobiãajenom(ukoliãinom)
bi
uobiãajenom
koliãinom)
kako
uobiãajenom
koliãinom)
kako bi
bi
izbjegli nepotrebno
tro‰enje
izbjegli nepotrebno
nepotrebno tro‰enje
tro‰enje
izbjegli
deterdÏenta.
deterdÏenta.
deterdÏenta.
TÄGLICHER WASCHGANG 30°C
– SCHNELLPROGRAMM 30
MINUTEN
Es handelt sich um einen
kompletten Waschgang
(Waschen, Spülen,
Schleudern), der nur ca. 30
Minuten dauert und besonders
empfohlen wird für:
- maximale Wäscheladungen
von 2/2,5 kg
- leicht verschmutzte
Wäschestücke (Beumwolle
und Mischgewebe)
Um eine Verschwendung des
Waschmittels zu vermeiden,
empfehlen wir, nur 20% der
normalerweise benutzten
Waschmitteldosis zu nehmen.
30 åàçìíçÄGIORNALIERO
ÅöêáÄ èêéÉêÄåÄ
LAVAGGIO
30°C
30 åàçìíçÄ
ÅöêáÄ
èêéÉêÄåÄ
åàçìíçÄ
ÅöêáÄ
-30
CICLO
RAPIDO
30’èêéÉêÄåÄ 30°ë
30°ë
30°ë
30 ÏËÌÛÚ̇ڇ ·˙Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ë
30
ÏËÌÛÚ̇ڇ
·˙Á‡
ÔÓ„‡Ï‡
‚Ë
Ciclo
di lavaggio
completo
30
ÏËÌÛÚ̇ڇ
·˙Á‡ˆËÍ˙Î
ÔÓ„‡Ï‡
‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl
Ô˙ÎÂÌ
̇ Ô‡ÌÂ
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ô˙ÎÂÌ
Ô˙ÎÂÌ
ˆËÍ˙Π̇
̇
Ô‡ÌÂ
(lavaggio,
risciacquo
e
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl
ˆËÍ˙Î
Ô‡ÌÂ
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ Á‡ ÓÍÓÎÓ
ÍÓÈÚÓ ‰‡
‰‡ ·˙‰Â
·˙‰Âin
ËÁ‚˙¯ÂÌ
Á‡ lavare
ÓÍÓÎÓ
centrifuga)
grado di
ÍÓÈÚÓ
ËÁ‚˙¯ÂÌ
Á‡
ÓÍÓÎÓ
30 circa
ÏËÌÛÚË:
in
30 ÏËÌÛÚË:
ÏËÌÛÚË:30 minuti:
30
Ú„ÎÓfino
̇ Á‡Âʉ‡ÌÂ
--- χÍÒËχÎÌÓ
carichi
massimi
a
2/2,5
χÍÒËχÎÌÓ Ú„ÎÓ
Ú„ÎÓ Ì‡
̇ Á‡Âʉ‡ÌÂ
Á‡Âʉ‡ÌÂkg;
χÍÒËχÎÌÓ
2 / 2.5 Í„
Ô‡ÌÂsporchi
--ÓÚ
tessuti
poco
(cotone
ÓÚ
2
/
2.5
Í„
Ô‡ÌÂ
2 / 2.5
Í„ Ô‡Ì Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ Ë
-ÓÚÎÂÍÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË
e
misti)
-Con
ÎÂÍÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
(Ô‡ÏÛÍ
- ÎÂÍÓquesto
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË (Ô‡ÏÛÍ
programma
si ËË
ÒÏÂÒÂÌË)
ÒÏÂÒÂÌË)
ÒÏÂÒÂÌË)
raccomanda
solo il
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂdi
“30usare
ÏËÌÛÚ̇
äÓ„‡ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ
“30
20%
del
detersivo
äÓ„‡ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ
“30 ÏËÌÛÚ̇
ÏËÌÛÚ̇
·˙Á‡”
ÔÓ„‡Ï‡
ÏÓÎfl
Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
·˙Á‡” ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓ„‡Ï‡ usato
ÏÓÎfl Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ
normalmente
per
·˙Á‡”
ÏÓÎfl
˜Â
ÌËÂ
‚Ë
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
evitare
inutili. ‰‡
˜Â ÌËÂ
ÌËÂ ‚Ë
‚Ësprechi
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
‰‡
˜Â
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ÏÓ 20% ÓÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ÏÓ
Ò‡ÏÓ 20%
20% ÓÚ
ÓÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÓÚÓ
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Á‡ ÌÓχÎÂÌ ˆËÍ˙Î
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ
Á‡
ˆËÍ˙Î
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ
Á‡ ÌÓχÎÂÌ
ÌÓχÎÂÌ
̇ Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú.ˆËÍ˙Î
̇
̇ Ô‡ÌÂ
Ô‡Ì ÔÂËÎÂÌ
ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú.
ÔÂÔ‡‡Ú.
SVAKODNEVNO PRANJE 30°C –
SVAKODNEVNO
PRANJE
SVAKODNEVNO
PRANJE 30°C
30°C ––
BRZI 30’
BRZI
30’
BRZI
30’ ciklus pranja (pranje,
Potpuni
Potpuni
ciklus pranja
Potpuni
pranja (pranje,
(pranje,
ispiranje ciklus
i centrifugiranje)
ispiranje
ii centrifugiranje)
ispiranje
centrifugiranje)
omoguçen
je za otprilike 30
omoguçen
je
za
otprilike
omoguçen
je za otprilike 30
30
minuta:
minuta:
minuta:
- najveça koliãina rublja 2/2,5 kg,
-- najveça
koliãina
rublja
2/2,5
koliãina
rublja
2/2,5 kg,
kg,
- najveça
manje prljavo
rublje
(pamuk
i
manje prljavo
prljavo rublje
rublje (pamuk
(pamuk ii
--mije‰ane
manje
tkanine).
mije‰ane tkanine).
tkanine).
mije‰ane
Preporuãujemo da s ovim
Preporuãujemo da
da s ovim
ovim
Preporuãujemo
programom koristites 20%
manje
programom koristite
koristite 20%
20% manje
manje
programom
deterdÏenta (u usporedbi
s
deterdÏenta (u
(u usporedbi
usporedbi ss
deterdÏenta
uobiãajenom koliãinom) kako bi
uobiãajenom koliãinom)
koliãinom) kako
kako bi
bi
uobiãajenom
izbjegli nepotrebno tro‰enje
izbjegli
nepotrebno
izbjegli
nepotrebno tro‰enje
tro‰enje
deterdÏenta.
deterdÏenta.
deterdÏenta.
KURZPROGRAMM 59’
Dieses besondere Programm
wurde entwickelt, um die
besten Waschergebnisse zu
erzielen, mit dem Vorteil einer
spürbaren Zeiteinsparung
durch die Reduzierung der
Programmdauer.
Der Waschzyklus arbeitet mit
einer Temperatur von 40°C
bei maximal 3 kg Wäsche
und endet mit 2 Spülgängen
und einem Schleudergang
bei hoher Tourenzahl.
LAVAGGIO 59’
59 åàçìíçÄ èêéÉêÄåÄ
59 åàçìíçÄ
åàçìíçÄ èêéÉêÄåÄ
èêéÉêÄåÄ
59
Questo programma è stato
í‡ÁË
ÒÔˆˇÎÌÓ
Ò˙Á‰‡‰Â̇
studiato
per avere
la
í‡ÁË
Ò˙Á‰‡‰Â̇
í‡ÁË ÒÔˆˇÎÌÓ
ÒÔˆˇÎÌÓ
Ò˙Á‰‡‰Â̇
ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓ‰‰˙ʇ
‚ËÒÓÍÓ
massima
qualità
di lavaggio
ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓ‰‰˙ʇ
‚ËÒÓÍÓ
ÔÓ„‡Ï‡
ÔÓ‰‰˙ʇ
‚ËÒÓÍÓ
͇˜ÂÒÚ‚Ó
̇
ËÁÔË‡ÌÂ,
͇ÚÓ
ma
coṅ
il grande
͇˜ÂÒÚ‚Ó
ËÁÔË‡ÌÂ,
͇ÚÓ
͇˜ÂÒÚ‚Ó
̇
ËÁÔË‡ÌÂ,vantaggio
͇ÚÓ
Á̇˜ËÚÂÎÌÓ
̇χÎfl‚‡
di
una consistente
riduzione
Á̇˜ËÚÂÎÌÓ
̇χÎfl‚‡
Á̇˜ËÚÂÎÌÓ
̇χÎfl‚‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
̇
della
durata
del
tempo
di
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇
̇
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡. èÓ„‡Ï‡Ú‡ Â
lavaggio.
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡. èÓ„‡Ï‡Ú‡
èÓ„‡Ï‡Ú‡ ÂÂ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
Á‡ χÍÒËχÎÌÓ
IlÔ‰̇Á̇˜Â̇
ciclo di lavaggio
è in grado
Ô‰̇Á̇˜Â̇
Á‡ χÍÒËχÎÌÓ
χÍÒËχÎÌÓ
Ô‰̇Á̇˜Â̇
Á‡
Á‡Âʉ‡ÌÂ
3 Í„,una
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
di
lavare ad
Á‡Âʉ‡ÌÂ
3 Í„,
Í„, ÔË
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Á‡Âʉ‡ÌÂ
3
40°ë Ë Á‡‚˙¯‚‡diÒ 240°C
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
temperatura
con unËË
40°ë
ÒÒ 22 ËÁÔ·͂‡ÌËfl
40°ë ËË Á‡‚˙¯‚‡
Á‡‚˙¯‚‡
ËÁÔ·͂‡ÌËfl
‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
carico
massimo
di
3kg e si Ë
‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚ̇
ˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚ̇
conclude
conˆÂÌÚÓÙÛ„‡.
2 risciacqui ed
PRANJE 59'
PRANJE 59'
59'
PRANJE
DE
54
una centrifuga ad alta
velocità.
54
54
54
Ovaj posebno dizajniran
Ovaj posebno
posebno dizajniran
dizajniran
Ovaj
program odrÏava
visoku
program odrÏava
odrÏava visoku
visoku
program
kvalitetu izvedbe pranja
koja je
kvalitetu izvedbe
izvedbe pranja
pranja koja
koja je
kvalitetu
jednaka “A” klasi a uz puno je
jednaka “A”
“A” klasi
klasi a
a uz
uz puno
puno
jednaka
kraçe vrijeme trajanja pranja.
kraçe
vrijeme
trajanja
pranja.
kraçe
vrijeme
trajanjamoÏete
pranja.
Sa ovim
programom
Sa
ovim
programom
moÏete
Sa
ovim
programom
moÏete
oprati
najvi‰e
3 kg rublja
na
oprati
najvi‰e
3
kg
rublja
na
oprati
najvi‰eod
3 kg
rublja
temperaturi
40°C
uz 2na
temperaturi
od
40°C
uz
2
temperaturi
od 40°C
uz 2
zavr‰na ispiranja
i centrifugiranje
zavr‰na
ispiranja
i centrifugiranje
zavr‰na
ispiranja
na velikoj
brzini. i centrifugiranje
na
na velikoj
velikoj brzini.
brzini.
PT
ES
EN
LAVAGEM DIÁRIA 30ºC – RÁPIDA
14’ (minutos)
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 14’
(minutos):
- uma carga máxima de 1/1,5
kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 20% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
LAVADO DIARIO 30ºC
– CICLO RÁPIDO 14'
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
aproximadamente 14 minutos:
- cargas máximas hasta 1/1,5
kg;
tejidos poco sucios (algodón y
mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 20%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
DAILY WASH 30°C – FAST 14’
LAVAGEM DIÁRIA 30ºC – RÁPIDA
30’ (minutos)
LAVADO DIARIO 30ºC
– CICLO RÁPIDO 30’
DAILY WASH 30°C – FAST 30’
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 30’
(minutos):
- uma carga máxima de 2/2,5 kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 20% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
aproximadamente 30 minutos:
- cargas máximas hasta
2/2,5 kg; - tejidos poco sucios
(algodón y mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 20%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
LAVAGEM 59’
LAVADO 59’
WASH 59 '
Especialmente concebido
para manter uma alta
qualidade em termos de
performance de lavagem,
reduzindo o tempo de
lavagem.
Este programa foi concebido,
para uma carga máxima de
3Kg com uma temperatura de
40ºC, ficando concluído com
dois enxaguamentos e uma
alta velocidade de
centrifugação.
Este programa ha sido
estudiado para obtener la
máxima calidad de lavado, con
la gran ventaja de una notable
reducción del tiempo de
lavado. El ciclo de lavado
puede lavar a una temperatura
de 40ºC con una carga máxima
de 3 kg y concluye con 2
aclarados y un centrifugado a
alta velocidad.
This specially designed
programme maintains the
high quality wash
performance whilst greatly
reducing the wash time. The
progrramme is designed for
a maximum load of 3 kg
with a temperature of 40°C
and concludes with 2 rinses
and a high speed spin
sequence.
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 14
minutes:
- a maximum load of 1/1,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 30
minutes:
- a maximum load of 2/2,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
55
DE
BG
IT
HR
KAPITEL 9
ëíêÄçàñÄ
CAPITOLO99
POGLAVLJE 9
WASCHMITTELBEHÄLTER
CASSETTO DETERSIVO
äéçíÖâçÖê
áÄ
èÖêàãÖç
èêÖèÄêÄí
Il cassetto detersivo
è
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
suddiviso in 3 vaschette:
– tiroir
la vaschetta
Le
à lessive est divisé en 3
con “1”
petitscontrassegnata
bacs:
serve per il
– è˙‚ÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
detersivo del prelavaggio;
͇ÚÓ “1”  Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡
– ÔÂËÎÌËfl
la vaschetta
ÔÂÔ‡‡Ú Á‡
contrassegnata
con“ ”,
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ
ËÁÔË‡ÌÂ;
serve per additivi speciali,
ammorbidenti,
– ÇÚÓÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂprofumi
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
inamidanti, azzurranti, ecc.
͇ÚÓ
 Á‡ ÒÔˆˇÎÌË
– ‰Ó·‡‚ÍË,
la vaschetta
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË Á‡
contrassegnata
conÁ‡“2”
Ú˙͇ÌË,
‡ÓχÚËÁ‡ÚÓË,
serve perËilÓÒ‚ÂÊËÚÂÎË
detersivo ̇
di
ÍÓÎÓÒ‚‡ÌÂ,
lavaggio.
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ
Der Waschmittelbehälter ist in
3 Fächer unterteilt:
– Das Fach mit "1" ist für die
Vorwäsche.
– Das Fach “ ”, ist für
spezielle Zusätze wie
Weichspüler, Duftstoffe,
Stärke usw.
– Das Fach mit "2" ist für das
Hauptwaschmittel.
✿
✿
✿
Für Flüssigwaschmittel
benutzen Sie bitte den
beiliegenden Einsatz, der wie
abgebildet in die
Waschmittelkammer “2” der
Waschmittelschublade
einzusetzen ist.
si desidera
adoperare
–Se íÂÚÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
detersivi
va introdotta
͇ÚÓ “2”liquidi,
 Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ
Á‡
l’apposita
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓvaschetta
ËÁÔË‡ÌÂ. in
dotazione nello scomparto
contrassegnato con “2” del
ÄÍÓ
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ú˜ÂÌ ÔÂËÎÂÌ
cassetto
detersivo.
ÔÂÔ‡‡Ú,
ÏÓÎfl
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
Questo assicura
che‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ
il sapone
ÒÔˆˇÎÌËfl
ÂÁÂ‚Ó‡
Ë
liquido vada
nel cesto
solo al
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ
momento
in
cui
è
necessario.
͇ÚÓ “2” ‚˙‚ ˜ÂÍωÊÂÚÓ Á‡
ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú. íÓ‚‡ ÓÒË„Ûfl‚‡
SeÚ˜ÌËfl
si desidera
˜Â
ÔÂËÎÂÌCandeggiare
ÔÂÔ‡‡Ú ÒÂ
occorre
il
ÔÓ‰‡‚‡
‚˙‚utilizzare
·‡‡·‡Ì‡ ‚˙‚
programmaÒ˙ÒÚÓflÌËÂ
Risciacqui
ed
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ
‚ ˆËÍ˙·
inserire
la sopracitata
̇
Ô‡ÌÂÚÓ.-ÚÓÁË
ÒÔˆˇÎÂÌ
vaschetta
sempre
nello
ÂÁÂ‚Ó‡
Úfl·‚‡
‰‡ ·˙‰Â
scomparto
“2”.
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
‚˙‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÓ Í‡ÚÓ “2” ‚˙‚
˜ÂÍωÊÂÚÓ Á‡ ÔÂËÎÂÌ ÔÂÔ‡‡Ú,
Ò˙˘Ó ÍÓ„‡ÚÓ ‚Ë Ê·ÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ATTENZIONE:
SI RICORDI
“ËÁÔ·͂‡Ì”
͇ÚÓ ˆËÍ˙Î
Á‡
CHE ALCUNI
DETERSIVI
ËÁ·Â΂‡ÌÂ.
SONO DI DIFFICILE
Der Einsatz für Flüssigmittel ist
ebenfalls in die
Waschmittelkammer "2"
einzusetzen, wenn Sie das
Programm “SPÜLEN“ als
BLEICHPROGRAMM nutzen
wollen.
ACHTUNG:
BEKANNTLICH LASSEN
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN
FÄLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHÄLTER FÜR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TROMMEL.
ASPORTAZIONE. IN
áÄÅÖãÖÜäÄ:
QUESTO CASO LE
çüäéà èÖêàãçà èêÖèÄêÄíà
CONSIGLIAMO
L’USO DI
ëÄ
íêìÑçà áÄ êÄáêÖÜÑÄçÖ,
UN APPOSITO
Öíé
áÄôé çàÖ Çà
CONTENITOREÑÄ
DA PORRE
èêÖèéêöóÇÄåÖ
NEL CESTELLO.
àáèéãáÇÄíÖ
ëèÖñàÄãçàü
ÑéáÄíéê äéâíé Ö
èéëíÄÇÖç ÇöÇ ÅÄêÄÅÄçÄ
(èêéÑÄÇÄ ëÖ áÄÖÑçé ë
èÖêàãçàíÖ
èêÖèÄêÄíà).
ATTENZIONE:
NELLA
ACHTUNG:
IN DAS FACH “✿” NUR
FLÜSSIGE MITTEL
EINFÜLLEN. DAS GERÄT
SPÜLT DIE ZUSATZMITTEL
AUTOMATISCH
WÄHREND DES LETZTEN
SPÜLGANGS IN ALLEN
WASCHPROGRAMMEN
EIN.
56
VASCHETTA
CONTRASSEGNATA
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄêÖÜÑÄâíÖ
ëÄåé íÖóçà
CON “✿” METTERE
èêéÑìäíà
ÇöÇ Çíéêéíé
SOLO PRODOTTI
LIQUIDI.
LA MACCHINA
éíÑÖãÖçàÖ
“✿“. È
èÖêàãçÄíÄ
åÄòàçÄ
PREDISPOSTA
AL Ö
èêéÉêÄåàêÄçÄ
PRELIEVO AUTOMATICO
ÄÇíéåÄíàóçé
ÑÄ ÇáÖåÄ éí
DEGLI ADDITIVI
ÑéÅÄÇäàíÖ
èé ÇêÖåÖ çÄ
DURANTE I’ULTIMO
éäéçóÄíÖãçéíé
RISCIACQUO
IN TUTTI I
àáèãÄäÇÄçÖ
áÄ ÇëÖäà
CICLI çÄ
DI èêÄçÖ.
LAVAGGIO.
ñàäöã
56
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
Ako perete tekuçim sredstvom,
umetnite u "2". Pregradak
posebno priloÏenu posudicu
kako je to prikazano na slici!
Ovaj poseban spremnik mora
biti umetnuti u pregradak
oznaãen s “2” u ladici za
deterdÏent kada Ïelite koristiti
program “RINSE” (ISPIRANJE)
kao i ciklus BIJELJENJA.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
PT
EN
ES
CAPÍTULO 9
CAPÍTULO 9
CHAPTER 9
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
CUBETA DEL
DETERGENTE
DETERGENT
DRAWER
A gaveta para detergente
está dividida em 3
compartimentos:
- O compartimiento,
indicado com “1”,
destina-se ao detergente
da pré-lavagem.
- O compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
- O compartimiento
indicado com “2”, é para
o detergente da lavagem
principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “2” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.
✿
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.
✿
NO COMPARTIMENTO “ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
57
BG
BG
IT
BG
DE
KAPITEL 10
ëíêÄçàñÄ
ëíêÄçàñÄ
10
CAPITOLO10
10
ëíêÄçàñÄ
10
POGLAVLJE
10
POGLAVLJE
POGLAVLJE 10
10
DAS PRODUKT
áÄ
íéáà
èêéÑìäí
áÄ
íéáà
IL PRODOTTO
áÄ
íéáà èêéÑìäí
èêéÑìäí
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
RUBLJA
II
RUBLJA
RUBLJA
I PRANJE
SAVJETI
ZA
SAVJETI
SAVJETI ZA
ZA PRANJE
PRANJE
ÇÄÜçé:
ÇÄÜçé:
ATTENZIONE:
ÇÄÜçé:
äÓ„‡ÚÓ
ÔÂÂÚÂ
ÚÂÊÍË
Ú˙͇ÌË,
äÓ„‡ÚÓ
ÔÂÂÚÂ
ÚÂÊÍË
Ú˙͇ÌË, ͇ÚÓ
͇ÚÓ
se
deve
lavare
tappetoni,
äÓ„‡ÚÓ ÔÂÂÚÂ
ÚÂÊÍË
Ú˙͇ÌË,
͇ÚÓ
Ó‰Âfl·,
ı‡‚ÎËÂÌË
Í˙ÔË,
Ô˙ÚÂÍË
ËË
Ó‰Âfl·,
ı‡‚ÎËÂÌË
Í˙ÔË,
Ô˙ÚÂÍË
copriletti
o altri
indumenti
Ó‰Âfl·,
ı‡‚ÎËÂÌË
Í˙ÔË,
Ô˙ÚÂÍË
‰Û„Ë,
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ
Â
‰‡
ÌÂ
‰Û„Ë,
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ
„ËË
pesanti
é bene non ‰‡ Ì „Ë
‰Û„Ë,
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Ì „Ë
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÚÂ.
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÚÂ.
centrifugare.
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÚÂ.
á‡
ᇠ‰‡
‰‡ ÏÓÊÂÚÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡
‰‡ ÔÂÂÚÂ
ÔÂÂÚ ‚˙ÎÌÂÌË
‚˙ÎÌÂÌË
á‡
‰‡ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÂÂÚÂ
‚˙ÎÌÂÌË
Ú˙͇ÌË
‚‚ ÔÂ‡Î̇
χ¯Ë̇,
Û‚ÂÂÚÂ
Ú˙͇ÌË
ÔÂ‡Î̇
χ¯Ë̇,
Û‚ÂÂÚÂ
Indumenti
e‰‡biancheria
di
Ú˙͇ÌË
‚ ÔÂ‡Î̇
χ¯Ë̇,
ÒÂ,
˜Â
ÂÂpoter
ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓ
̇
ÒÂ,
˜Â ÚÓ‚‡
ÚÓ‚‡
ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓ
̇ۂÂÂÚÂ
lana,
per
essere
lavati
ÒÂ,
˜Â ÚÓ‚‡  ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓ
ÂÚËÍÂÚ‡.
ÂÚËÍÂÚ‡.
in lavatrice,
devono ̇
essere
ÂÚËÍÂÚ‡.
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
ZNAâAJNA
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
UPOZORENJA:
ZNAâAJNA
UPOZORENJA:
Preporuãamo
da
Preporuãamo
da ne
ne
Preporuãamo
da ne kada
ukljuãujete
centrifugu
ukljuãujete centrifugu
kada
ukljuãujete
centrifugu
u
perilici
perete
manje
u perilici perete manjekada
u
perilici
perete
manje
prostirke,
pokrivaãe
za
prostirke, pokrivaãe za
prostirke,
za
krevete
teÏu
krevete ili
ili pokrivaãe
teÏu odjeçu.
odjeçu.
krevete ili teÏu odjeçu.
U
U perilici
perilici smijete
smijete prati
prati samo
samo
U
perilici
smijete
prati samo
takvu
vunenu
odjeçu
ii rublje
takvu
vunenu
odjeçu
rublje
takvu
vunenu
odjeçu i rublje
koji
oznaku
koji imaju
imaju
oznaku
koji
imaju oznaku
"dopu‰teno
pranje
"dopu‰teno
pranje u
u perilici".
perilici".
"dopu‰teno pranje u perilici".
ACHTUNG:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
Das Symbol “reine Wolle”
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die für die
Maschinenwäsche geeignet
sind. Darüber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht”
tragen.
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄÅÖãÖÜäÄ:
ATTENZIONE:
áÄÅÖãÖÜäÄ:
è‰Ë
‰‡
è‰Ë
‰‡ ̇Ô‡‚ËÚÂ
̇Ô‡‚ËÚÂ
Durante
la selezione si
è‰Ë
‰‡
̇Ô‡‚ËÚÂ
ËÁ·Ó‡
ÒË
Û‚ÂÂÚÂ
ËÁ·Ó‡
ÒËche:
Û‚ÂÂÚ ÒÂ
Ò ˜Â:
˜Â:
assicuri
ËÁ·Ó‡
ÒË
Û‚ÂÂÚÂ
ÒÂ
--- èÓ
‰ÂıËÚÂ
Á‡
èÓ
‰ÂıËÚÂ
Á‡ Ô‡ÌÂ
Ô‡Ì Ìflχ
Ìflχ
nella
biancheria
da˜Â:
ACHTUNG:
Achten Sie beim
Sortieren der Wäsche
auf folgende Details:
- èÓ
‰ÂıËÚÂ
Á‡ vi
Ô‡ÌÂ
Ìflχ
ÏÂÚ‡ÎÌË
Ô‰ÏÂÚË
ÏÂÚ‡ÎÌË
Ô‰ÏÂÚË
lavare
non
siano
ÏÂÚ‡ÎÌË
(̇ÔËÏÂ
ÍÎËÔÒÓ‚Â,
(̇ÔËÏÂ
ÍÎËÔÒÓ‚Â, (ad
oggettiÔ‰ÏÂÚË
metallici
(̇ÔËÏÂ
ÍÎËÔÒÓ‚Â,
·ÂÁÓÔ‡ÒÌË
Í·ÏÂË
,,
·ÂÁÓÔ‡ÒÌË
Ë„ÎË
Í·ÏÂË
esempioË„ÎË
fermagli,
spille
·ÂÁÓÔ‡ÒÌË
Ë„ÎË spilli,
Í·ÏÂË ,
ÏÓÌÂÚË
ËË ‰Û„Ë);
ÏÓÌÂÚË
‰Û„Ë);
di sicurezza,
ÏÓÌÂÚË
Ë ‰Û„Ë);
-- á‡ÍÓÔ˜‡ÈÚÂ
ÍÓÔ˜ÂÚ‡Ú‡
á‡ÍÓÔ˜‡ÈÚÂ
ÍÓÔ˜ÂÚ‡Ú‡ ̇
̇
monete,
ecc.);
-- ͇Î˙ÙÍËÚÂ
á‡ÍÓÔ˜‡ÈÚÂ
ÍÓÔ˜ÂÚ‡Ú‡
̇
‚˙Á„·‚ÌˈË,
͇Î˙ÙÍËÚÂ
Á‡
‚˙Á„·‚ÌˈË,
abbottoniÁ‡
federe,
͇Î˙ÙÍËÚÂ
Á‡cerniere
‚˙Á„·‚ÌˈË,
ˆËÔÓ‚ÂÚÂ,
Ò‚Ó·Ó‰ÌË
ˆËÔÓ‚ÂÚÂ,
Ò‚Ó·Ó‰ÌË
chiuda le
ˆËÔÓ‚ÂÚÂ,
Ò‚Ó·Ó‰ÌË
Á‡‚˙Á‚‡˘Ë
ÎÂÌÚË
‰˙΄Ë
Á‡‚˙Á‚‡˘Ë
ÎÂÌÚË ËË a
‰˙΄Ë
lampo, gancetti
Á‡‚˙Á‚‡˘Ë
ÎÂÌÚË Ë ‰˙΄Ë
Ô‡˜ÂÚ‡
̇
Ô‡˜ÂÚ‡
̇ ‰ÂıËÚÂ;
‰ÂıËÚÂ;
occhielli,
annodi
cinghie
Ô‡˜ÂÚ‡
̇
‰ÂıËÚÂ;
-- å‡ıÌÂÚÂ
ÓÚ
ÔÂ‰ÂÚ‡Ú‡
å‡ıÌÂÚÂ
ÓÚlunghi
ÔÂ‰ÂÚ‡Ú‡
sciolte e
nastri di
- ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ
å‡ıÌÂÚÂ
ÓÚ
ÔÂ‰ÂÚ‡Ú‡
Á‡
Á‡Í‡˜‚‡ÌÂ;
ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ
vestaglie; Á‡ Á‡Í‡˜‚‡ÌÂ;
ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ
Á‡ Á‡Í‡˜‚‡ÌÂ;
--- èÓ˜ÂÚÂ
èÓ˜ÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ
asporti ‚ÌËχÚÂÎÌÓ
dalle
tendine
- ÂÚËÍÂÚËÚÂ
èÓ˜ÂÚÂ
̇
ÂÚËÍÂÚËÚÂ
̇ Ô·ÚÓ‚ÂÚÂ;
Ô·ÚÓ‚ÂÚÂ;
anche ‚ÌËχÚÂÎÌÓ
i rulli
di
ÂÚËÍÂÚËÚÂ
̇
Ô·ÚÓ‚ÂÚÂ;
-- ÄÍÓ
ÔÓ
‚ÂÏÂ
̇
ÄÍÓ
ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ô„Ή‡
Ô„Ή‡
scorrimento;
-- Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ
ÄÍÓ
ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ Ô„Ή‡ le
ÒËÎÌÓ
Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ
ÒËÎÌÓ
osservi
attentamente
Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ
ÒËÎÌÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Á‡Ï˙ÒÂÌË
ÔÂÚ̇
etichetteÔÂÚ̇
sui tessuti;
ÔÂÚ̇
ÔÂχıÌÂÚÂ
„Ë
Ò˙Ò
ÔÂχıÌÂÚÂ
„Ëla
Ò˙Òselezione
- Á‡Ï˙ÒÂÌË
se durante
ÔÂχıÌÂÚÂ
„Ëmacchie
Ò˙Ò ËÎË
ÒÔˆˇÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú
ÒÔˆˇÎÂÌ
ÔÂÔ‡‡Ú
ËÎË ÒÒ
vede delle
ÒÔˆˇÎÂÌ
Ò
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡
Ô‡ÒÚ‡
Á‡
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡
Ô‡ÒÚ‡
Á‡ ËÎËcon
resistenti,ÔÂÔ‡‡Ú
le asporti
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡
Ô‡ÒÚ‡speciale
Á‡
ËÁÔË‡ÌÂ.
ËÁÔË‡ÌÂ.
del detersivo
o
ËÁÔË‡ÌÂ.
con un’apposita pasta
di lavaggio.
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Münzen) an oder in der
Wäsche;
- Kissenbezüge
zuknöpfen,
Reißverschlüsse und
Druckknöpfe schließen,
lose Gürtel und Bänder
von Morgenröcken
zuknöpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wäscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
58
HR
HR
HR
58
58
58
UPOZORENJE:
UPOZORENJE: Prije
Prije
UPOZORENJE:
Prije
poãetka
razvrstajte
poãetka pranja
pranja
razvrstajte
poãetka
pranja
razvrstajte
rublje
rublje isvaki
isvaki komad
komad
rublje
isvaki
komad
paÏljivo
paÏljivo pregledajte,
pregledajte,
paÏljivo
pregledajte,
‰toposebno
vrijedi
‰toposebno
vrijedi za
za
‰toposebno
vrijedi za
dÏepove
dÏepove teistovremeno
teistovremeno
dÏepove
uãinite
ii
uãinite jo‰
jo‰teistovremeno
uãinite
jo‰ i
slijedeçeodnosno
slijedeçeodnosno
slijedeçeodnosno
pregledajte:
pregledajte:
--pregledajte:
da
da na,
na, odnosno
odnosno u
u rublju
rublju
- koje
da
odnosno
rublju
Ïelite
oprati
kojena,
Ïelite
oprati unisu
nisu
koje
Ïelite
oprati
nisu
ostali
metalni
predmeti
ostali metalni predmeti
ostali
metalni
predmeti
kao
kopãe,
kao npr.
npr.
kopãe,
kao
npr. kopãe,
sigurnosne
igle,
sigurnosne
igle, metalni
metalni
sigurnosne
novac
novac Itd.,
Itd., igle, metalni
novac
Itd.,
-- zakopãajte
gumbe
zakopãajte gumbe na
na
- posteljini,
zakopãajte
gumbe na
posteljini, zatvorite
zatvorite
posteljini,
zatvorite
patentne
zatvaraãe,
patentne zatvaraãe,
patentne
zatvaraãe,
kopãe,
ii sliãno,
kopãe, zapone
zapone
sliãno,
kopãe,
i sliãno,
zaveÏite
pojaseve
ii
zaveÏitezapone
pojaseve
zaveÏite
pojaseve
i
duge
na
duge trake
trake
na odjeçi,
odjeçi,
duge
trake
na odjeçi,
-- uklonite
kopãe
sa
uklonite
kopãe
sa
- zavjesa,
uklonite
zavjesa, kopãe sa
zavjesa,
-- paÏljivo
paÏljivo pregledajte
pregledajte
- etikete
paÏljivo
pregledajte
rublju,
etikete na
na
rublju,
etikete
na
rublju,
-- ako
na
pojedinim
ako na pojedinim
- komadima
ako
na
pojedinim
komadima rublja
rublja
komadima
opazite
mrlje,
opazite jake
jakerublja
mrlje,
opazite
jake
mrlje,
odstranite
ih
odstranite ih prije
prije
odstranite
ih
prije
poãetka
pranja
poãetka pranja
poãetka
posebnim
sredstvom
posebnimpranja
sredstvom za
za
posebnim
sredstvom
odstranjivanje
mrlja
odstranjivanje
mrlja za
odstranjivanje
mrlja
preporuãenim
na
etiketi
preporuãenim na etiketi
preporuãenim
na etiketi
odjeçe.
odjeçe.
odjeçe.
PT
ES
EN
CAPÍTULO 10
CAPÍTULO 10
CHAPTER 10
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
EL PRODUCTO
THE PRODUCT
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
59
BG
IT
BG
BG
BG
11
DE
KAPITEL 11
EINIGE NÜTZLICHE
HINWEISE
Wir möchten Ihnen im folgenden
einige Hinweise für die richtige
Nutzung Ihres Haushaltsgerätes,
damit Sie es umweltschonend
und mit der höchstmöglichen
Ersparnis betreiben können.
ëíêÄçàñÄ
CAPITOLO11
11
ëíêÄçàñÄ
ëíêÄçàñÄ 11
ëíêÄçàñÄ 11
CONSIGLI UTILI
ÑéèöãçàíÖãçÄ
ÑéèöãçàíÖãçÄ
PER GLI UTENTI
ÑéèöãçàíÖãçÄ
àçîéêåÄñàü
àçîéêåÄñàü
ÑéèöãçàíÖãçÄ
àçîéêåÄñàü
àçîéêåÄñàü
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio
HR
HR
HR
HR11
POGLAVLJE
POGLAVLJE 11
POGLAVLJE 11
POGLAVLJE 11
SAVJETI
SAVJETI ZA
ZA
SAVJETI ZA
KORISNIKA
KORISNIKA
SAVJETI
ZA
KORISNIKA
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
KORISNIKA
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno
kori‰tenje
Va‰e i
Savjeti za ekolo‰ko,
prijateljsko
ekonomiãno
kori‰tenje
Va‰e
perilice
rublja.
ekonomiãno
kori‰tenje
Va‰e i
Savjeti
za
ekolo‰ko,
prijateljsko
perilice
rublja.
perilice
rublja.kori‰tenje Va‰e
ekonomiãno
perilice rublja.
åÄäëàåàáàêÄâíÖ äéãàóÖëíÇéíé
åÄäëàåàáàêÄâíÖ äéãàóÖëíÇéíé
èêÄçÖ
åÄäëàåàáàêÄâíÖ
äéãàóÖëíÇéíé
èêÄçÖ
ôÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË,
CARICARE
AL̇È-‰Ó·Ë
MASSIMO
LA
èêÄçÖ
åÄäëàåàáàêÄâíÖ
äéãàóÖëíÇéíé
ôÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ
̇È-‰Ó·Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚË,
‡ÍÓ
ÚÓ˜ÌÓ
ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓÚÓ
PROPRIA
LAVABIANCHERIA
ôÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ
̇È-‰Ó·Ë
ÂÁÛÎÚ‡ÚË,
èêÄçÖ
‡ÍÓ
ÚÓ˜ÌÓ
ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓÚÓ
χÍÒËχÎÌÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
̇ÂÁÛÎÚ‡ÚË,
Ô‡ÌÂÚÓ.
PerÚÓ˜ÌÓ
eliminare
eventuali
sprechi
‡ÍÓ
ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓÚÓ
ôÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ
̇È-‰Ó·Ë
χÍÒËχÎÌÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
̇ Ô‡ÌÂÚÓ.
í‡Í‡
ÏÓÊÂÚÂ
‰‡
ÒÔÂÒÚËÚÂ
‰ÓÔ‡ÌÂÚÓ.
50% si
di energia,
acqua
ȯ
detersivo
χÍÒËχÎÌÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‡ÍÓ
ÚÓ˜ÌÓ
ÒÔ‡Á‚‡ÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓÚÓ
í‡Í‡
ÏÓÊÂÚÂ
‰‡
ÒÔÂÒÚËÚÂ
‰Ó
50%
raccomanda
di utilizzare
la
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl.
í‡Í‡
ÏÓÊÂÚÂÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‰‡
ÒÔÂÒÚËÚÂ
50%
χÍÒËχÎÌÓ
̇‰ÓÔ‡ÌÂÚÓ.
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl.
massima
capacità
di
carico
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl.
í‡Í‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÒÔÂÒÚËÚÂ ‰Ó 50%
della propria
lavabiancheria. E’
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl.
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
Da
bi sprijeãili
svaki moguçi
NAJVEåA
KOLIâINA
PUNJENJA
Da
bi sprijeãili
svakienrgije,
moguçi
gubitak
elektriãne
Da bi sprijeãili
svakienrgije,
moguçi
gubitak
elektriãne
vode
ili
deterdÏenta
i vremena,
gubitak
elektriãne
Da bi ili
sprijeãili
svakienrgije,
moguçi
vode
deterdÏenta
i vremena,
preporuãujemo
daenrgije,
perilicu
vode
ili deterdÏenta
i vremena,
gubitak
elektriãne
preporuãujemo
da
perilicu
napunite
u
potpunosti.
Sa
preporuãujemo
da
perilicu
vode ili deterdÏenta
i vremena,
napunite
u potpunosti.
Sa
potpuno
napunjenjenom
napunite
u
potpunosti.
Sa
preporuãujemo
da perilicu
potpuno
napunjenjenom
perilicom
u‰tedjet
çete
i do
potpuno
napunjenjenom
napunite u
potpunosti.
Sa
perilicom
u‰tedjet
çete
i do
50%
elektriãne
energije
perilicom
u‰tedjet
çete umjesto
i do
potpuno
napunjenjenom
50%
elektriãne
energije
umjesto
da perete
sa dva
poloviãna
50%
elektriãne
energije
umjesto
perilicom
u‰tedjet
çete
i do
da
perete
sa
dva
poloviãna
punjenja.
da
perete
sa dva
poloviãna
50%
elektriãne
energije
umjesto
punjenja.
punjenja.
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
WANN IST EINE VORWÄSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
In der Regel nur für stark
verschmutzte Wäsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wäsche waschen,
sparen Sie zwischen 5% und 15%
Strom, wenn Sie keine Vorwäsche
wählen.
áÄÑöãÜàíÖãçé
Ö
QUANDO SERVE ãà
VERAMENTE
IL
áÄÑöãÜàíÖãçé
ãà
Ö
èêÖÑèêÄçÖíé?
PRELAVAGGIO? ãà Ö
áÄÑöãÜàíÖãçé
èêÖÑèêÄçÖíé?
ë‡ÏÓ
Á‡ ÒËÎÌÓper
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Solamente
carichi
èêÖÑèêÄçÖíé?
áÄÑöãÜàíÖãçé
ãà Ö Ú˙͇ÌË.
ë‡ÏÓ
Á‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË.
èË
Ò··Ó
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
˘Â
particolarmente
sporchi!
ë‡ÏÓ
Á‡ ÒËÎÌÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË.
èêÖÑèêÄçÖíé?
èË
Ò··Ó
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
˘Â
ÒÔÂÒÚËÚÂ
‚ÂÏÂ,
‚Ó‰‡
Ë
ÏÂʉÛ
Si
risparmia
dal
5
al
15%
di5 Ë 15%
èË
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË
˘Â
ë‡ÏÓÒ··Ó
Á‡ ÒËÎÌÓ
Á‡Ï˙ÒÂÌË
Ú˙͇ÌË.
ÒÔÂÒÚËÚÂ
‚ÂÏÂ,
‚Ó‰‡
Ë
ÏÂʉÛ
5 Ë 15%
energia
evitando
di
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl
‡ÍÓ
çÖ
ËÁ·ÂÂÚÂ
ÒÔÂÒÚËÚÂ
‚Ó‰‡ Ú˙͇ÌË
ˇÍÓ
ÏÂʉÛ
5 Ë 15%
èË Ò··Ó‚ÂÏÂ,
Á‡Ï˙ÒÂÌË
˘Â
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl
çÖ
ËÁ·ÂÂÚÂ
selezionare
l’opzione
Ô‰Ô‡ÌÂ.
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl
çÖ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÒÔÂÒÚËÚÂ ‚ÂÏÂ,
‚Ó‰‡ ˇÍÓ
ÏÂʉÛ
5 Ë 15%
Ô‰Ô‡ÌÂ.
prelavaggio per biancheria
Ô‰Ô‡ÌÂ.
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇
ÂÌÂ„Ëfl ‡ÍÓ çÖ ËÁ·ÂÂÚÂ
normalmente sporca.
Ô‰Ô‡ÌÂ.
DA LI JE POTREBNO
DA
LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo
zaPOTREBNO
jako zaprljano rublje!
PREDPRANJE?
DA LI JE
Samo
za sredstva
jako zaprljano
rublje!
U·TEDITE
za pranje,
Samo
za sredstva
jako zaprljano
rublje!
PREDPRANJE?
U·TEDITE
za pranje,
vrijeme,
vodu
izmedju
5
do 15%
U·TEDITE
sredstva
za pranje,
Samo zavodu
jako zaprljano
vrijeme,
izmedju
5 rublje!
do 15%
potro‰nje
elektriãne
energije
vrijeme,
izmedju
5 do 15%
U·TEDITEvodu
sredstva
za energije
pranje,
potro‰nje
elektriãne
ako
NE
koristite
program
potro‰nje
elektriãne
energije
vrijeme,
vodu
izmedju
5 do 15%
ako
NE koristite
program
predpranja
za normalno
ako
NE koristite
program
potro‰nje
elektriãne
energije
predpranja
za normalno
zaprljano
rublje.
predpranja
za
normalno
ako NE koristite
zaprljano
rublje.program
zaprljano
rublje.
predpranja
za normalno
zaprljano rublje.
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
Durch die Vorbehandlung der
Wäsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von über 60°C
in den meisten Fällen nicht mehr
nötig. Sie können bis zu 50%
sparen, wenn Sie die
Waschtemperatur auf 60°C
begrenzen.
äéÉÄ Ö çÖéÅïéÑàåé èêÄçÖ ë
äéÉÄ Ö çÖéÅïéÑàåé èêÄçÖ ë
íéèãÄ
äéÉÄ
Ö ÇéÑÄ?
çÖéÅïéÑàåé
QUALE
TEMPERATURAèêÄçÖ
DI ë
íéèãÄ
ÇéÑÄ?
åÓÊÂÚÂ
‰‡ ÒÔÂÒÚËÚÂ
‰Ó 50%
íéèãÄ
LAVAGGIO
SELEZIONARE?
äéÉÄ
Ö ÇéÑÄ?
çÖéÅïéÑàåé
èêÄçÖ ë
åÓÊÂÚÂ
‰‡ ÒÔÂÒÚËÚÂ
‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
L’utilizzo
smacchiatori
prima
åÓÊÂÚÂ
‰‡diÒÔÂÒÚËÚÂ
‰Ó 50% 60°ë
íéèãÄ
ÇéÑÄ?
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
60°ë
ÔÓ„‡Ï‡,
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
del lavaggio
in lavabiancheria
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
åÓÊÂÚÂ
‰‡Í‡ÚÓ
ÒÔÂÒÚËÚÂ
‰Ó 50% 60°ë
ÔÓ„‡Ï‡,
͇ÚÓ
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÚÂÚË‡ÚÂ
ÔÂÚ̇ڇ
ÔÓ
Ú˙͇ÌËÚÂ
Ò a
riduce la͇ÚÓ
necessità
di lavare
ÔÓ„‡Ï‡,
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
60°ë
ÚÂÚË‡ÚÂ
ÔÂÚ̇ڇ
ÔÓ Ú˙͇ÌËÚÂ
Ò
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë
ÔÂÔ‡‡ÚË
ËÎË Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂ.
temperature
superiori
a 60°C.
ÚÂÚË‡ÚÂ
ÔÂÚ̇ڇ
ÔÓ Ú˙͇ÌËÚÂ
Ò
ÔÓ„‡Ï‡,
͇ÚÓ
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë
ÔÂÔ‡‡ÚË
ËÎË
̇ÍËÒ‚‡ÌÂ.
E’
possibile
risparmiare
fino
èÓ
ÚÓÁË
̇˜ËÌ
Ìflχ
‰‡
Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë
ÔÂÔ‡‡ÚË
ËÎË
̇ÍËÒ‚‡ÌÂ.
ÚÂÚË‡ÚÂ
ÔÂÚ̇ڇ
Ò al ‰‡
èÓ
ÚÓÁË
̇˜ËÌ
ÌflχÔÓ
‰‡Ú˙͇ÌËÚÂ
 ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡
50%
utilizzando
la
temperatura
ËÁ·Ë‡ÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡
Ô‡ÌÂ
Ò ÚÓÔ· ‰‡
èÓ
ÚÓÁË
̇˜ËÌ
Ìflχ
‰‡
Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë
ÔÂÔ‡‡ÚË
ËÎË
̇ÍËÒ‚‡ÌÂ.
ËÁ·Ë‡ÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡ Ô‡ÌÂ Ò ÚÓÔ·
di ÚÓÁË
lavaggio
di 60°C.
‚Ó‰‡.
ËÁ·Ë‡ÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡
Á‡
Ô‡ÌÂ
Ò
ÚÓÔ·
èÓ
̇˜ËÌ
Ìflχ
‰‡
Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡
‚Ó‰‡.
‚Ó‰‡.
ËÁ·Ë‡Ú ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ô‡ÌÂ Ò ÚÓÔ·
‚Ó‰‡.
DA LI JE POTREBNO PRANJE
DA
LI JE POTREBNO
VRELOM
VODOM? PRANJE
DA LI JE POTREBNO
PRANJE
VRELOM
VODOM?
Mrlje
obradite
sredstvom
za
VRELOM
VODOM?
DA LI obradite
JE POTREBNO
PRANJE
Mrlje
sredstvom
za
uklanjanje
mrlja
ili
namakanjem
Mrlje
obradite
sredstvom
za
VRELOM
VODOM?
uklanjanje
mrlja
ili
namakanjem
suhih
mrlja
u
vodi
prije
pranja
uklanjanje
mrlja
ili prije
namakanjem
Mrlje obradite
sredstvom
za
suhih
mrlja
u vodi
pranja
da
bi
smanjili
potrebu
za
suhih
u vodi
pranja
uklanjanje
mrlja
ili prije
namakanjem
da
bi mrlja
smanjili
potrebu
za
programom
pranja
sa
vrelom
da
bi mrlja
smanjili
potrebu
suhih
u pranja
vodi
prije za
pranja
programom
vrelom
vodom.
U‰tedite
dosa
50%
programom
pranja
sa
vrelom
da bi smanjili
potrebu
za
vodom.
U‰tedite
dokori‰tenjem
50%
elektriãne
energije
vodom.
U‰tedite
dokori‰tenjem
50%
programom
pranja
sa
vrelom
elektriãne
energije
programa
pranja
na
60°C.
elektriãne
energije
kori‰tenjem
vodom. U‰tedite
50%
programa
pranjado
na
60°C.
programa
pranja
na
60°C.
elektriãne energije kori‰tenjem
programa pranja na 60°C.
STETS MAXIMALE FÜLLUNG
BELADEN
Um Strom, Wasser und
Waschmittel nicht zu
verschwenden, empfehlen wir,
Ihre Waschmaschine stets mit der
maximalen Wäschefüllung zu
beladen. Das Waschen einer
vollen Wäscheladung emöglicht
eine Erspamis von bis zu 50%
Strom gegenüber zwei
Wäscheladungen mit halber
Menge.
60
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
60
60
60
PT
ES
EN
CAPÍTULO 11
CAPÍTULO 11
CHAPTER 11
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
CUSTOMER
AWARENESS
Um guia para uma
utilização mais ecológica e
económica da sua
máquina de lavar roupa.
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da
água, do detergente e do
tempo, lavando na
máquina de lavar roupa a
quantidade máxima de
roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga
completa em vez de lavar 2
meías cargas.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente
suja, NÃO seleccionar a
função de pré-lavagem,
estará a POUPAR
detergente, tempo e água
e ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já
secas em água antes de
lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a
roupa com um programa
de lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
IS A HOT WASH REQUIRED?
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
61
BG
IT
DE
HR
WASCHEN
LAVAGGIO
èêÄçÖ
BG
PRANJE
UNTERSCHIEDLICHE
WÄSCHEMENGEN
èêÄçÖ
CAPACITÁ
èêéåÖçüôVARIABILE
ëÖ
äÄèÄñàíÖí
èêéåÖçüô
ëÖ é in grado di
Questa
lavatrice
çflÍÓË ÚËÔÓ‚Â
ÔÂ‡ÎÌË
Ò‡ Ò̇·‰ÂÌË Ò
äÄèÄñàíÖí
adattare
automaticamente
il
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
PRANJE
PROMJENJIVI KAPACITE
livello
dell’acqua
al tipo
e alla
ÔÓÏÂÌfl˘
Ò ͇ԇˆËÚÂÚ,
ÔË ÍÓÂÚÓ
quantità
di biancheria.
çflÍÓË
ÚËÔÓ‚Â
ÔÂ‡ÎÌË
Ò‡ Ò̇·‰ÂÌË
Ò ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡ Ë Ò
E’
così possibile
ottenere ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl,
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó
un
bucato
ÔÓÏÂÌfl˘
Ò“personalizzato”
͇ԇˆËÚÂÚ,
ÍÓÂÚÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ô‡ÌÂ. í‡ÁËÔË
ÒËÒÚÂχ
anche
punto
di vista
ÒÂ
ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰‡ Ë Ì‡
ÓÒ‚ÂÌ,
˜Âdal
̇χÎfl‚‡
ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡
energetico.
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ Ì‡
Questo
porta
ad una
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ô‡ÌÂ.
í‡ÁË
ÒËÒÚÂχ
̇χÎfl‚‡sistema
Ë ‚ÂÏÂÚÓ
Á‡
Ô‡ÌÂ.
diminuzione
dei consumi
ÓÒ‚ÂÌ, ˜Â ̇χÎfl‚‡
ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ̇
d’energia
e ad˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ
una riduzione
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëfl,
sensibile
tempiÁ‡di
̇χÎfl‚‡ Ëdei
‚ÂÏÂÚÓ
Ô‡ÌÂ.
lavaggio.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
Ova
perilica
koliãini
rublja.rublja
Na taj naãin
automatski
prilagodjava
moguçe je izvesti
“vlastiti”
razinu
vode prema
vrsti i
naãin pranja
s gledi‰ta
koliãini
Na taj naãin
u‰tede rublja.
energije.
moguçe
je izvesti
Ovaj sustav
pruÏa “vlastiti”
manju
naãin
pranja
s gledi‰ta
potro‰nje
energije
i osjetno
u‰tede
energije.
smanjuje
vrijeme pranja.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
èêàåÖê:
PRIMJER UPOTREBE:
ч ÓÒÓ·ÂÌÓ
á‡
Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ,
‰ÂÎË͇ÚÌË
˜Â ‰ÂıËÚÂ
Ú˙͇ÌË ÍÓËÚÓ
Úfl·‚‡
ESEMPIO
DI USO:
èêàåÖê:
Úfl·‚‡
‰‡
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‰‡ ÔÂÂÚÂ
ÒÔˆˇÎÌË
Ò‡ ëàãçéÚÓ·Ë Á‡
áÄåöêëÖçà (‡ÍÓ Ëχ ÓÚ‰ÂÎÌË
Ô‡ÌÂ.
Per
tessuti ‰ÂÎË͇ÚÌË
molto
é
ч
á‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ
Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ,
˜Âdelicati
‰ÂıËÚÂ
Ú˙͇ÌË
Úfl·‚‡
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ
ÛÒÚÓȘ˂Ë
ÔÂÚ̇, ÍÓËÚÓ
„Ë
consigliabile
diÔ‡ÒÚ‡).
un
Úfl·‚‡
‰‡
ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‰‡ ÔÂÂÚÂ
ÒÔˆˇÎÌË
Ò‡
ÚÓ·Ë
Á‡
ч
Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ,
˜Â ëàãçé
‰ÂıËÚÂ
ÍÓËÚÓ
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
Ò˙Ò l’utilizzo
ÒÔˆˇÎ̇
sacchetto
di(‡ÍÓ
rete.
áÄåöêëÖçà
Ô‡ÌÂ.
ÓÚ‰ÂÎÌË
Úfl·‚‡
‰‡ ÔÂÂÚÂ
Ò‡Ëχ
ëàãçé
ë˙‚ÂÚ‚‡ÏÂ
ÇË
‰‡
ÌÂ
Ò·„‡ÚÂ
‚
Supponiamo
che
bucato
da
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ
ÛÒÚÓȘ˂Ë
ÔÂÚ̇,
„Ë ‚Ó‰‡
áÄåöêëÖçà
(‡ÍÓ
Ëχil ÔÓÂχ˘Ë
ÓÚ‰ÂÎÌË
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ Ò‡ÏÓ
ÒËÎÌÓ
lavare
sia Ò˙Ò
di
COTONE
MOLTO
ч
Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ,
˜Â ‰ÂıËÚÂ
ÍÓËÚÓ
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
ÒÔˆˇÎ̇
Ô‡ÒÚ‡).
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ
ÛÒÚÓȘ˂Ë
ÔÂÚ̇,
„Ë
Ú˙͇ÌË
(̇Ô.
ı‡‚ÎËÂÌË
Í˙ÔË),
SPORCO
(se
ha
Úfl·‚‡
ÔÂÂÚÂ
Ò‡delle
ëàãçé
ë˙‚ÂÚ‚‡ÏÂ
ÇË
ÌÂ
Ò·„‡ÚÂ
‚
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
Ò˙Ò‰‡
ÒÔˆˇÎ̇
Ô‡ÒÚ‡).
Á‡˘ÓÚÓ ‰‡
ÒÚ‡‚‡Ú
ÏÌÓ„Ó
ÚÂÊÍË.
macchie
particolarmente
áÄåöêëÖçà
Ëχ
ÓÚ‰ÂÎÌË
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
ÔÓÂχ˘Ë
ë˙‚ÂÚ‚‡ÏÂÒ‡ÏÓ
ÇË(‡ÍÓ
‰‡ÒËÎÌÓ
ÌÂ
Ò·„‡ÚÂ
‚ ‚Ó‰‡
resistenti
le
asporti
ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ
ÛÒÚÓȘ˂Ë
ÔÂÚ̇,
Ú˙͇ÌË
(̇Ô.
ı‡‚ÎËÂÌË
Í˙ÔË),„Ë ‚Ó‰‡
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
Ò‡ÏÓ
ÒËÎÌÓ con
ÔÓÂχ˘Ë
l’apposita
pasta).
ÓÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎ̇
Ô‡ÒÚ‡).
Á‡˘ÓÚÓ
ÒÚ‡‚‡Ú
ÏÌÓ„Ó
ÚÂÊÍË.
Ú˙͇ÌË (̇Ô.
ı‡‚ÎËÂÌË
Í˙ÔË),
ë˙‚ÂÚ‚‡ÏÂ
ÇË ‰‡
Ì Ò·„‡ÚÂ
Á‡˘ÓÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú
ÏÌÓ„Ó
ÚÂÊÍË. ‚
Le
consigliamo
di non
fare ‚Ó‰‡
un
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
Ò‡ÏÓ ÒËÎÌÓ
ÔÓÂχ˘Ë
carico
di soliı‡‚ÎËÂÌË
capi inÍ˙ÔË),
tessuto di
Ú˙͇ÌË (̇Ô.
spugna
che, ÏÌÓ„Ó
assorbendo
Á‡˘ÓÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú
ÚÂÊÍË.
molta acqua, diventano
troppo pesanti.
Za osobito osjetljive tkanine
PRIMJER
UPOTREBE:
trebala bi
se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Za osobito osjetljive tkanine
trebala
bi se koristiti
posebna
Pretpostavimo
da perete
mreÏasta
vreçica.PAMUK
JAKO ZAPRLJANI
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
Pretpostavimo
da perete
prethodno uklonjene
JAKO
ZAPRLJANI
PAMUK
prikladnim
sredstvom
za
(tvrdokorne
mrlje trebaju biti
uklanjanje mrlja).
prethodno uklonjene
prikladnim
sredstvom
za
Savjetujemo
Vam da perilicu
uklanjanje
mrlja). vrstama
napunite razliãitim
rublja, a ne samo s jednom
Savjetujemo
Vam daRublje
perilicu
vrstom, npr. frotirom.
napunite
vrstama
od frotira razliãitim
upija puno
vode i
rublja,
a ne samo
s jednom
zato postaje
prete‰ko.
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
●
il cassetto
detersivo
● Apra
éÚ‚ÓÂÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
Á‡
(P).
ÔÂÔ‡‡ÚË (ê).
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● éÚ‚ÓÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡
●
nella
vaschetta
ÔÂÔ‡‡ÚË
(ê).
● Metta
ëÎÓÊÂÚÂ
120 „.
Ô‡ı Á‡ di
lavaggio
2 120‚ g
di detersivo
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ô‡ÌÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
2.
● Otvorite ladicu za sredstva
za
pranje 120
(P). gr deterdÏenta
● Stavite
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje
2.
● Ulijte uznaãen
oko 50 mls Ïeljenog
dodatka u pregradak za
.
dodatke
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
.
dodatke
● Zatvorite ladicu
za
sredstva za pranje "P".
Die Waschmaschine gleicht die
Wassermenge automatisch an
Art und Menge der Wäsche an.
So ist, auch im Hinblick auf den
Energieverbrauch, eine sehr
“individuelle” Form des
Waschens möglich.
Dieses System ermöglicht eine
spürbare Reduzierung sowohl
des. Wasserverbrauches als
auch der Waschzeiten.
BEISPIEL:
Für die Wäsche extrem
empfindlicher Teile empfiehlt
sich die Verwendung eines
Waschnetzes.
Angenommen, Sie waschen
z.B. STARK VERSCHMUTZTE
BAUMWOLLE (auf die
hartnäckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).Waschen Sie
nach Möglichkeit niemals
ausschließlich sehr
saugfähige Wäschestücke,
die, bedingt durch die
extreme Wasseraufnahme,
sehr schwer werden.
● Waschmittelbehälter (P)
öffnen.
● in das Fach mit 2
(Hauptwäsche) ca 120 g
Waschmittel geben.
● auf Wunsch ca. 50 ml
Zusatzmittel in den Behälter
für Zusatzmittel geben.
✿
● Waschmittelbehälter (P)
schließen.
62
● ëÎÓÊÂÚ 120 „. Ô‡ı Á‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ô‡Ì ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2.
●
50ÓÍÓÎÓ
ml dell’additivo
● Metta
ëÎÓÊÂÚÂ
50 ÏÎ. ͇͂ËÚÓ
che
desidera
vaschetta
Ê·ÂÚÂ
‰Ó·‡‚ÍËnella
(‡ÓχÚËÁ‡ÚÓË,
additivo
.
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË) .‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ
● ëÎÓÊÂÚ ÓÍÓÎÓ 50 ÏÎ. ͇͂ËÚÓ
Ê·ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË (‡ÓχÚËÁ‡ÚÓË,
.
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎË)
‚˙‚ ‚‡Ì˘͇ڇ
●
á‡Ú‚ÓÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
(ê).
● Chiuda il cassetto detersivo
(P).
● á‡Ú‚ÓÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ (ê).
✿
✿
✿
62
HR
PROMJENJIVI KAPACITE
✿
✿
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
PT
EN
ES
LAVAGEM
LAVADO
WASHING
CAPACIDADE VARIÁVEL
CAPACIDA VARIABILE
VARIABLE CAPACITY
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EXEMPLO:
EJEMPLO:
EXAMPLE:
Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.
Para tejidos se aconseja el
uso de una bolsa de rejilla.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
● Abra a gaveta para
detergente (P).
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
● Abra la cubeta del
detergente.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Open the detergent
drawer (P).
● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente 2.
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos
.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
.
aditivos
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
.
compartment
● Cierra la cubeta del
detergente.
● Close the detergent
drawer (P).
✿
● Feche a gaveta para
detergente (P).
✿
✿
63
IT
BG
DE
HR
● überzeugen Sie sich, daß die
Wasserzufuhr geöffnet ist.
●
assicuriÒÂ,che
il rubinetto
● Siì‚ÂÂÚÂ
˜Â Í‡Ì˙Ú
Á‡ ‚Ó‰‡ Â
dell’acqua
sia aperto.
ÓÚ‚ÓÂÌ.
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● daß der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
●
lo scarico
sia in Á‡
● Che
ì‚ÂÂÚÂ
ÒÂ, ˜Â χÍÛ˜˙Ú
posizione
regolare.
ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ
‚Ó‰‡  Í˙‰ÂÚÓ Úfl·‚‡.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
PROGRAMM WÄHLEN
Die Programmtabelle oder die
Programmübersicht am Gerät
hilft Ihnen, das geeignete
Programm für Ihre Wäsche zu
finden.
Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm, bis die
Programmnummer mit der
Anzeigemarke übereinstimmt
Das Display zeigt sodann die
Voreinstellungen des gewählten
Programms.
SELEZIONE PROGRAMMA
Fate riferimento alla tabella dei
àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ
programmi
o alla legenda dei
èӄΉÌÂÚ ڇ·Îˈ‡Ú‡
̇
programmi
sulla macchina,
per
scegliere
programma
più
ÔÓ„‡ÏËÚÂil Á‡
Ô‡ÌÂ Ë ˘Â ‚ˉËÚÂ
adatto.
Í‡Í CANDY ÇË Ò˙‚ÂÚ‚‡ ‰‡
IlÔÓÒÚ˙ÔËÚÂ.
programma
viene ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
scelto
ᇂ˙ÚÂÚÂ
ruotando
la ÔÓ„‡Ï‡.
manopola
‰Ó Ê·̇ڇ
ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl
programmi e facendo
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ËÌÙÓχˆËfl
̇
coincidere
il numero del
̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇con
ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡.
programma
l’indice.
Sul display verranno visualizzati i
àÁ·ÂÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÓÔˆËË ‡ÍÓ
parametri
del programma
scelto.
Ê·ÂÚÂ.
Optionstasten (sofern
gewünscht) drücken.
Premere
tasti opzione
ç‡ÚËÒÌÂÚÂi ·ÛÚÓÌ
START Á‡(se
‰‡
desiderati)
Drücken Sie die Taste
START/PAUSE.
Das Programm startet.
Premete il tasto AVVIO/PAUSA.
Il programma ha inizio.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis zum
Ende des Programmes auf dem
gewählten Programm stehen.
IlÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ
ciclo di lavaggio
avverrà
‰‡ Í‡fl ̇
ˆËÍ˙·con
̇
la
manopola programmi ferma
Ô‡ÌÂ.
sul programma selezionato sino
alla fine del lavaggio.
ACHTUNG: Bei einem
eventuellen Stromausfall
während des Betriebs der
Waschmaschine werden die
gewählten Einstellungen in
einem speziellen Speicher
abgespeichert, so daß das
Gerät wieder dort anfängt zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte,
wenn der Strom wieder da ist.
èË ÒÔË‡ÌÂÔÓ̇
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ
Attenzione:
Se‚ÂÏÂ
dovesse
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
̇ ‡·ÓÚ‡ ,
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂlaÔÓ
‚ÂÏ ̇
‡·ÓÚ‡ , il
mancare
corrente
durante
Á‡‰‡‰Â̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡
ÓÒÚ‡‚‡
funzionamento
della
Á‡‰‡‰Â̇ڇ
ÔÓ„‡Ï‡
ÓÒÚ‡‚‡
Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇
Ë
˘Â
·˙‰Â
ËÁÔ˙ÎÌÂ̇
lavabiancheria,
unaËÁÔ˙ÎÌÂ̇
speciale
Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇
Ë ˘Â ·˙‰Â
ÒΉ
‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ
̇
memoria
conserverà
ÒΉ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ
̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
l’impostazione
effettuata e, al
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
ritorno
della corrente, la
macchina ripartirà dal punto in
cui si era fermata.
● Am Ende des Programms
erscheint im Display die Anzeige
“End”
● Warten Sie, bis die
Türverriegelungsanzeige
ausgeht (2 Minuten nach
Programmende).
● Schalten Sie die ab und
Waschmaschine stellen Sie den
Programmwahlschalter auf die
Position OFF
● Das Bullage öffnen und die
Wäsche entnehmen.
● Schließen Sie den
Wasserhahn.
ÒÚ‡ÚË‡Ú ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
èÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡ Ò ËÁ·Ó
ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡ ,ÍÓËÚÓ ÒÚÓË
ÇçàåÄçàÖ:
ÇçàåÄçàÖ:
èË
ÒÔË‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ
● äÓ„‡ÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔËÍβ˜Ë, ̇
● äÓ„‡ÚÓ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÔËÍβ˜Ë,
̇
●
Alla fine
del
programma
sul
‰ËÒÔÎÂfl
˘Â
ÒÂ
ÔÓfl‚Ë
̇‰ÔËÒ‡
◊End“.
‰ËÒÔÎÂfl viene
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
̇‰ÔËÒ‡la◊End“.
display
visualizzata
scritta “End”
● Attendete
àÁ˜‡Í‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ
2 ÏËÌÛÚË ‰‡ ÒÂ
●
lo spegnimento
● àÁ˜‡Í‡ÈÚÂ
ÓÍÓÎÓ
2 ÏËÌÛÚË ‰‡Á‡Ò‰‡
ËÁÍβ˜Ë
Á‡˘ËÚÌËfl
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï
della
spia
oblò bloccato
(2Á‡ ‰‡
ËÁÍβ˜Ë
Á‡˘ËÚÌËfl
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï
ÓÚ‚ÓËÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡.
minuti
dalla
fine del
ÓÚ‚ÓËÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡.
programma).
●
la lavabiancheria
● Spegnere
ᇂ˙ÚÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
‰Ó
● ᇂ˙ÚÂÚÂ
portando
la ÔÓ„‡Ï‡ÚÓ‡
manopola ‰Ó
ÔÓÁˈËfl
OFF.
ÔÓÁˈËfl
OFF.
programma in posizione OFF.
●
l’oblò
e tolga
i tessuti.
● Apra
éÚ‚ÓÂÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡
Ë ËÁ‚‡‰ÂÚÂ
● éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ËÁ‚‡‰ÂÚÂ
‰ÂıËÚÂ.
●
Chiuda il rubinetto dell’
‰ÂıËÚÂ.
acqua.
● á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
● á‡Ú‚ÓÂÚ Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
PER
QUALSIASI TIPO DI
áÄ äÄäöÇíé à ÑÄ Ö ÇàÑ
LAVAGGIO
áÄ äÄäöÇíé
àCONSULTI
ÑÄ Ö ÇàÑ ë
èêÄçÖ
ëÖ äéçëìãíàêÄâíÖ
èêÄçÖ ëÖ LA
äéçëìãíàêÄâíÖ
SEMPRE
TABELLA
DEIë
íÄÅãàñÄíÄ
çÄ
èêéÉêÄåàíÖ
íÄÅãàñÄíÄ
çÄ èêéÉêÄåàíÖ
PROGRAMMI
E SEGUA
à
ëãÖÑÇÄâíÖ
à ëãÖÑÇÄâíÖ
LA
SEQUENZA DELLE çÄ
èéëãÖÑéÇÄíÖãçéëííÄ
èéëãÖÑéÇÄíÖãçéëííÄ
OPERAZIONI
COME
éèÖêÄñààíÖ,
äÄäíé
ëÄ çÄ
éèÖêÄñààíÖ, äÄäíé ëÄ
INDICATO.
èéëéóÖçà.
BENUTZEN SIE FÜR JEDE
WÄSCHE DIE
PROGRAMMTABELLE UND
BEACHTEN SIE DIE O.A.
REIHENFOLGE.
64
èéëéóÖçà.
64
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Pritisnite opcijske tipke (ako
je potrebno).
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
● Zatvorite dovod vode
nakon svake uporabe
uredjaja.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
PT
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Utilize o guia de programas para
seleccionar o programa mais
adequado.Rode o selector
requerendo o programa que
está activado.
No visor são apresentadas as
regulações para o programa
seleccionado.
Prima os botões de selecção de
opções (se for necessário)
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a
máquina apresentará a
sequência do programa.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.
● Quando o programa
chega ao fim, a indicação
“End” (fim) é apresentada no
visor
● Espere que a porta que
está fechada abra (cerca de
2 minutos, depois do
programa ter terminado).
● Desligue a máquina,
rodando o selector para a
posição “OFF”.
● Abra a porta e retire a
roupa.
● Desligue a torneira de
fornecimento de água após
cada utilização.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI LAVAR,
E SIGA AS OPERAÇõES
PELA ORDEM AQUI
APRESENTADA.
ES
EN
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
● And that the discharge
tube is in place.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido. En el
display se visualizarán los
parámetros del programa
elegido.
Pulsar las teclas de opciones
(si se desea)
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● Al término del programa
se visualizará la palabra
“End” en el display.
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
● Cierre el grifo del agua
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
Press the option buttons (if
required)
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Open the door and remove
the laundry.
● Turn off the water supply
after every use.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
65
DE
IT
BG
HR
KAPITEL 12
CAPITOLO12
12
ëíêÄçàñÄ
POGLAVLJE 12
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
PULIZIA E
èéóàëíÇÄçÖ
à
MANUTENZIONE
èéÑÑêöÜäÄ
ORDINARIA
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
Benutzen Sie für die äußere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdünnungsmittel. Es genügt,
wenn Sie die Maschine mit
einem feuchten Lappen
abwischen.
PerÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ
la Sua lavatrice
á‡
̇ ‚˙̯̇ڇ
all’esternȯnon
usi abrasivi,
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
ÌÂ
alcool e/o‡·‡ÁË‚Ë,
diluenti,‡ÎÍÓıÓÎ
basta ËÎË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
solo una passata
conÂun
‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË,
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Ò‡ÏÓ
panno umido.
ËÁ·˙Ò‚‡ÌÂ
Ò ‚·ÊÂÌ Ô·Ú.
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
Das Gerät braucht nur sehr
wenig Pflege:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime
manutenzioni:
èÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ÔÓ‰‰˙ʇÌÂ:
● Reinigung des
Waschmittelbehälters
● ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Pulizia vaschette.
●
̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ë
‚‡Ì˘ÍËÚÂ
● Reinigen des Flusensiebs
● Pulizia filtro.
● ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡
● filtar
● ÔË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËfl Ë ‰˙΄Ë
● Traslochi
o lunghi
periodi
ÔÂËÓ‰Ë
̇ ÔÂÒÚÓÈ
̇ χ¯Ë̇ڇ.
di fermo macchina.
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
PULIZIA VASCHETTE
èéóàëíÇÄçÖ
çÄ äéçíÖâçÖêÄ
à ÇÄçàóäàíÖ
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
● Umzug oder längerer
Stillstand der Maschine.
REINIGUNG DES
WASCHMITTELBEHÄLTERS
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es sich,
den Behälter gelegenlich von
Waschmittel-und
Weichspülerrückständen zu
reinigen.
Anche se non strettamente
necessario
é bene pulire
å‡Í‡
Ë Ì Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ,
‰Ó·Â Â
saltuariamente
le ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÚÂ
vaschette
ÓÚ
‚ÂÏ ̇ ‚ÂÏ ‰‡
del detersivo,
del
‚‡Ì˘ÍËÚÂ
Á‡ Ô‡ı,
Á‡ ·ÂÎË̇ Ë
candeggiante e additivi.
‰Ó·‡‚ÍË.
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● ladicu za sredstva za
pranje
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Hierzu den Behälter mit wenig
Kraft herausziehen.
Per questa operazione
basta
il cassetto
con
á‡
ÚÓ‚‡ estrarre
 ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‰‡ ËÁ‰˙Ô‡ÚÂ
una leggera
forza.
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
χÎÍÓ
ÔÓ-ÒËÎÌÓ Ì‡Ô‰,
ÌÓ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
Die Rückstände unter
fließendem Wasser abspülen.
Pulisca tutto
il contenuto
èÓ˜ËÒÚÂÚÂ
ÔÓ‰ ÒÚÛfl
‚Ó‰‡.
sotto un getto d’acqua.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Reinserisca
il tutto nella
èÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
Ó·‡ÚÌÓ.
propria sede.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
Den Behälter wieder
einschieben.
66
66
PT
CAPÍTULO 12
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
ES
CAPÍTULO 12
EN
CHAPTER 12
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● Cleaning of drawer
compartments.
● Limpieza filtro
● Filter cleaning
● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
Remove the compartments
by pulling gently.
Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
Clean with water.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
Put the compartments back
into place
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● Limpeza do filtro.
67
DE
BG
IT
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gerät besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
größerer Gegenstände
(Münzen, Knöpfe), die das
Abpumpen des Waschwassers
behindern könnten. Die
Klammernfalle kann
problemlos wie folgt gereinigt
werden:
PULIZIA
FILTROçÄ îàãíöêÄ
èéóàëíÇÄçÖ
La
lavatrice
è dotata
di unoÒ˙Ò
èÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
 Ò̇·‰Â̇
speciale
in grado
ÒÔˆˇÎÂÌfiltro
ÙËÎÚ˙,
ÍÓÈÚÓ di
‚
trattenere
i residui
grossi
Ò˙ÒÚÓflÌË ‰‡
ÛÎÓ‚Ë Ëpiù
ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ
che
potrebbero
bloccare lo
Ô‰ÏÂÚË,
ÍÓËÚÓ ·Ëı‡
scarico
(monete,
bottoni,
‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡ÎË
̇ÔÓÏÔ‚‡ÌÂÚÓ
ecc.)
che
possono
così
essere
(ÏÓÌÂÚË, ÍÓÔ˜ÂÚ‡
Ë ‰.).
í ÔÓÒÎÂ
facilmente
recuperati.
ÎÂÒÌÓ
ÏÓ„‡Ú
‰‡
·˙‰‡Ú
ËÁ‚‡‰ÂÌË.
Quando lo deve pulire si
èÂÔÓ˙˜‚‡
Ò ÙËÎÚ˙‡ ‰‡ ÒÂ
comporti
così:
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ÂÊÂÏÂÒ˜ÌÓ.
● Klappe herunter klappen
● éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇ lo
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡.
●
Abbassi
sportellino.
HR
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
● Otvorite poklopac
● Nur bei einigen Modellen:
Schlauch herausziehen,
Stöpsel entfernen und
Restwasser in einem Behälter
auffangen.
● Solo
ë‡ÏÓsu
Á‡ alcuni
ÌflÍÓË ÏÓ‰ÂÎË:
●
modelli:
ËÁ‰˙Ô‡ÈÚÂil χÍÛ˜‡,
Ò‚‡ÎÂÚ il
Estragga
tubicino,tolga
Ú‡Ô‡Ú‡ ËeËÁˆÂ‰ÂÚÂ
‚Ó‰‡Ú‡
ÓÚ
tappo
raccolga
l’acqua
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.
in un contenitore.
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● Bevor Sie den Filter
herausnehmen, empfiehlt es
sich, einen saugfähigen
Aufnehmer darunter zu
legen, um das daraus
fließende Restwasser
aufzufangen.
● Prima
èÂ‰Ë ‰‡
●
di Ò‚‡ÎËÚÂ
svitare ÙËÎÚ˙‡
il filtro si
ÔÓÔËÈÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒdiÔÓÔË‚‡ÚÂÎ̇
raccomanda
collocare
Í˙Ô‡.
un panno assorbente sotto
di esso al fine di raccogliere
l’acqua residua che ne
fuoriesce.
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● ᇂ˙ÚÂÚ ÙËÎÚ˙‡ ‚ ÔÓÒÓ͇
●
Ruoti ̇
il filtro
in senso ÒÚÂÎ͇,
Ó·‡Ú̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
antiorario
all’arresto, in
‰Ó͇ÚÓ ÒÔÂfino
‚˙‚ ‚ÂÚË͇ÎÌÓ
posizione
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.verticale.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● àÁ‚‡‰ÂÚ „Ó Ë „Ó ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● åÓÌÚË‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÙËÎÚ˙‡,
●
Dopo
averlo˜Âpulito
͇ÚÓ
Ò ۂÂËÚÂ,
‰‚ÂÚ osservi
΄·
la
taccaÒ˙Ò
e lo
rimonti Ô˙Ú˜ÍË,
Ò˙‚Ô‡‰‡Ú
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
seguendo
in senso contrario
Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÚÂ
tutte
le operazioni
„ÓÂÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ
ÓÔÂ‡ˆËË ‚
precedentemente
descritte.
Ó·‡ÚÂÌ ‰.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
TRASLOCHI
O LUNGHIà PERIODI
èêà èêÖåÖëíÇÄçàü
ÑöãÉà
DI
FERMO çÄ
MACCHINA
èÖêàéÑà
èêÖëíéâ çÄ
åÄòàçÄíÄ.
Per eventuali traslochi o
èË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËfl
ËÎË
qualora
la macchina
restasse
ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇
Ì ÛÔÓÚ·‡
ferma
a lungo in luoghi
non ̇
χ¯Ë̇ڇ, éÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËfl
riscaldati,
necessario χÍÛ˜
Úfl·‚‡ ‰‡ completamente
·˙‰Â ËÁÔ‡ÁÌÂÌ ÓÚ da
svuotare
‚Ó‰‡Ú‡.
ogni
residuo di acqua tutti i
tubi.
àÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡ ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡
ÏÂʇ. 낇ÎÂÚ ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËfl
χÍÛ˜
Ë ËÁÚÓ˜ÂÚÂ
‚Ó‰‡Ú‡stacchi
(Á‡
A
corrente
disinserita,
il
tubo
e lo ÍÛÔ‡).
porti,
ˆÂÎÚ‡dalla
˘Â ÇËfascetta
 ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ
verso il basso, in un catino, fino
alla
completa
fuoriuscita
èÓ‚ÚÓÂÚÂ
Ò˙˘‡Ú‡
Ôӈ‰Û‡ Ë Ò
dell’acqua.
‚ÔÛÒÍ‚‡ÚÂÎÌËfl χÍÛ˜.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
● Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
● Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
UMZUG ODER LÄNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
Bei einem Umzug, oder wenn
die Maschine längere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird, müssen alle
Schläuche vollständig entleert
werden.
Strom abschalten und eine
Waschschüssel bereitstellen.
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur völligen
Entleerung in die Schüssel
halten.
68
Al termine dell’operazione
fissare il tubo di scarico
all’apposita fascetta.
68
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
PT
ES
EN
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Abra a tampa
● Apenas disponível em alguns
modelos:
Puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água
para um recipiente.
● Antes de remover o filtro,
coloque uma toalha absorvente
por baixo do compartimento do
filtro de forma a recolher uma
eventual pequena quantidade
de água que possa existir no
interior da bomba.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa do
filtro, o rodapé, etc.
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Abatir la tapa
● Open the flap
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Extráigalo y limpielo.
● Remove and clean.
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie toda
a água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte
a colocar o tubo no respectivo
suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
69
DE
KAPITEL 13
FEHLVERHALTEN
ABHILFE
GRUND
Stecker nicht in der Steckdose
Stecker einstecken
Hauptschalter nicht eingedrückt
Strom einschalten
Stromausfall
Kontrollieren
Sicherungen defekt
Kontrollieren
Bullauge nicht geschlossen
Bullauge schließen
Siehe Gründe zu 1
Kontrollieren
Wasserhahn geschlossen
Wasserhahn öffnen
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Programmwahlschalter richtig einstellen
Ablaufschlauch gekrümmt
Ablaufschlauch begradigen
Fremdkörper in der Klammernfalle
Klammernfalle reinigen
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gerät
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
5. Keine
Schleuderfunktion
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Taste “Schleuderstop” eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Taste “Schleuderstop” herausdrücken
Waschmaschine nicht richtig justiert
Über die entsprechenden einstellbaren
Füße justieren
Transportstange noch nicht entfernt
Transportstange entfernen
Wäsche nicht gleichmäßig in der
Trommel verteilt
Wäsche gleichmäßig verteilen
1. Programme
funktionieren nicht
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
6. Starke Vibrationen
während des
Schleuderns
7. Folgende
Fehlermeldung auf
dem Display:
0,1,5,7,8,9
–
Kundendienst anrufen.
8. Fehlermeldung 2
auf dem Display
Waschmaschine füllt sich nicht mit
Wasser.
Überprüfen, ob der Wasserhahn
aufgedreht ist.
9. Fehlermeldung 3
auf dem Display
Wasser wird nicht abgepumpt.
Überprüfen, ob der Ablaufschlauch
verstopft ist.
Überprüfen, ob der Schlauch geknickt ist.
10. Fehlermeldung 4
auf dem Display
Zu viel Wasser in Waschmaschine.
Wasserhahn für Waschmaschine
zudrehen.
Kundendienst anrufen.
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER ELEKTRONISCHEN VORRICHTUNG AUSGESTATTET, DIE VERHINDERT, DAß DER
SCHLEUDERGANG MIT FÜLLMENGEN, DEREN GEWICHT UNGLEICHMÄßIG VERTEILT SIND, STARTET. DIES TRÄGT ZU
EINER REDUZIERUNG DER VIBRATIONEN, DER GERÄUSCHENTWICKLUNG UND ZU EINER VERLÄNGERUNG DER
LEBENSDAUER DER WASCHMASCHINE BEI.
70
Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen
Kundendienst der Firma Candy.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um
eine schnelle effektive Hilfe zu ermöglichen.
* (welches sich im Bullauge befindet)
Achtung:
1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte
auslösen:
-Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber
weder die Wirkung der Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
-Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers
(Minerale) befinden, die sich aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben
beeinträchtigen.
-Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt
unzureichende Spülresultate.
-Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig
sehr schwer ausspülbar, und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige
Schaummengen.
-Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.
2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst,
wenn Sie anhand der obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu
beheben.
71
BG
BG
IT
ëíêÄçàñÄ
ëíêÄçàñÄ
1313
13
CAPITOLO
çÖàáèêÄÇçéëíà
çÖàáèêÄÇçéëíà
ANOMALIA
1. çÂ
1. çÂ
‡·ÓÚË
‡·ÓÚË
ÌËÚÓ
ÌËÚÓ
‰̇
‰̇
1.ÔÓ„‡Ï‡
Non
funziona con
ÔÓ„‡Ï‡
qualsiasi
programma
êÄáêÖòÄÇÄçÖ
êÄáêÖòÄÇÄçÖ
RIMEDIO
èêàóàçÄ
èêàóàçÄ
CAUSA
ç çÂ
 ‚Íβ˜ÂÌ
 ‚Íβ˜ÂÌ
˘ÂÔÒÂÎ˙Ú
˘ÂÔÒÂÎ˙Ú
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
ÅÛÚÓÌ˙Ú
ÅÛÚÓÌ˙Ú
On/Off
On/Off
Ì ÂÌ‚Íβ˜ÂÌ
 ‚Íβ˜ÂÌ
Tasto interruttore generale
çflχ
çflχ
ÚÓÍ
ÚÓÍ
non
inserito
ÇÍβ˜ÂÚÂ
ÇÍβ˜ÂÚÂ
„Ó „Ó
Inserire la spina
ÖÎ.Manca
ÖÎ.
Ô‰ԇÁËÚÂÎËÚÂ
Ô‰ԇÁËÚÂÎËÚÂ
ËÁ„ÓÂÎË
Ò‡ ËÁ„ÓÂÎË
energiaÒ‡elettrica
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚÂ
Controllare
ÇÍβ˜ÂÚÂ
ÇÍβ˜ÂÚÂ
„Ó „Ó
Inserire tasto.
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚ generale
Interruttore
Valvole impianto elettrico guaste
Ç‡Ú‡Ú‡
Ç‡Ú‡Ú‡
 ÓÚ‚ÓÂ̇
 ÓÚ‚ÓÂ̇
Sportello aperto
ÇËÊÇËÊ
Ô˘ËÌËÚÂ
Ô˘ËÌËÚÂ
ÔÓ Ú.1
ÔÓ Ú.1
2. çÂ
2. çÂ
͇˜‚‡
͇˜‚‡
‚Ó‰‡
‚Ó‰‡
2. Non carica acqua Vedi cause 1
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËflÚ
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌËflÚ
Í‡Ì
Í‡Ì
 Á‡Ú‚ÓÂÌ
 Á‡Ú‚ÓÂÌ
Rubinetto
acqua
chiuso
èÓ„‡Ï‡ÚÓ˙Ú
èÓ„‡Ï‡ÚÓ˙Ú
Ì ÂÌÂÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
 ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
ÚÓ˜ÌÓ
ÚÓ˜ÌÓ
‚ ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ
ÔÓÁˈËfl
ÔÓÁˈËfl
Timer non correttamente posizionato
å‡ÍÛ˜˙Ú
å‡ÍÛ˜˙Ú
Á‡ ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ
Á‡ ÓÚ‡·ÓÚÂ̇ڇ
‚Ó‰‡
‚Ó‰‡
 Ô„˙̇Ú
 Ô„˙̇Ú
3. çÂ
3. çÂ
ËÁı‚˙Îfl
ËÁı‚˙Îfl
‚Ó‰‡
‚Ó‰‡
Tubo di scarico piegato
3. Non scarica
ç‡Î˘ËÂ
ç‡Î˘ËÂ
̇
˜ÛʉÓ
̇
˜ÛʉÓ
ÚflÎÓ
ÚflÎÓ
‚˙‚
‚˙‚
ÙËÎÚ˙‡
ÙËÎÚ˙‡
acqua
Presenza corpi estranei nel filtro
Controllare
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚÂ
á‡Ú‚ÓÂÚÂ
á‡Ú‚ÓÂÚÂ
fl fl
Chiudere sportello
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚÂ
Controllare
éÚ‚ÓÂÚÂ
éÚ‚ÓÂÚÂ
„Ó „Ó
í˜
í˜
ÓÚ „‡ÌËÚÛ‡Ú‡
ÓÚ „‡ÌËÚÛ‡Ú‡
ÏÂʉÛ
ÏÂʉÛ
Í‡Ì˜ÂÚÓ
Í‡Ì˜ÂÚÓ
Ë Ï‡ÍÛ˜‡
Ë Ï‡ÍÛ˜‡
Á‡ Á‡
Perdita
della guarnizione
posta
Presenza
diÔÓ
acqua
4. 4.
ç‡Î˘ËÂ
4. ç‡Î˘ËÂ
̇ ‚Ó‰‡
̇ ‚Ó‰‡
ÔÓ
‚Ó‰‡
tra
rubinetto e tubo carico
sul
pavimento
ÔÓ‰‡
ÔÓ‰‡
ÓÍÓÎÓ
ÓÍÓÎÓ
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡ ‚Ó‰‡
attorno alla
lavabiancheria
èÂ‡ÎÌflÚ‡
èÂ‡ÎÌflÚ‡
‚Ò‚ÒÂ
Ó˘ÂÓ˘Â
Ì ÂÌÂËÁı‚˙ÎË·
 ËÁı‚˙ÎË·
‚Ó‰‡Ú‡
‚Ó‰‡Ú‡
5. çÂ
5. çÂ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡
La lavabiancheria non ha ancora
5. Non centrifuga
scaricato l’acqua
ÅÛÚÓÌ˙Ú
ÅÛÚÓÌ˙Ú
Á‡ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
Á‡ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡
̇ ˆÂÌÚÓÙÛ„‡Ú‡
 Â
‚Íβ˜ÂÌ
‚Íβ˜ÂÌ
(Ò‡ÏÓ
(Ò‡ÏÓ
ÔË
ÔË
ÌflÍÓË
ÌflÍÓË
ÏÓ‰ÂÎË)
ÏÓ‰ÂÎË)
“Esclusione
centrifuga”
inserita
(solo per alcuni modelli)
èÓ‰ÏÂÌÂÚÂ
èÓ‰ÏÂÌÂÚÂ
„‡ÌËÚÛ‡Ú‡
„‡ÌËÚÛ‡Ú‡
Ë Á‡Ú„ÌÂÚÂ
ËeÁ‡Ú„ÌÂÚÂ
χÍÛ˜‡
χÍÛ˜‡
Í˙ÏÍ˙Ï
Sostituire
guarnizione
Í‡Ì˜ÂÚÓ
Í‡Ì˜ÂÚÓ bene tubo e rubinetto
stringere
èÂ‡ÎÌflÚ‡
èÂ‡ÎÌflÚ‡
Ì ÂÌÂÌË‚ÂÎË‡Ì‡
 ÌË‚ÂÎË‡Ì‡
‰Ó·Â
‰Ó·Â
Lavabiancheria
non perfettamente
in piano
ç çÂ
Ò‡ ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË
Ò‡ ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË
ÒÍÓ·ËÚÂ
ÒÍÓ·ËÚÂ
Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
Staffe di trasporto
non ancora asportate
çÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
çÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
‡ÁÔ‰ÂÎÂÌÓ
‡ÁÔ‰ÂÎÂÌÓ
Ô‡ÌÂ
Ô‡ÌÂ
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
– –
7.ç‡
7.ç‡
‰ËÒÔÎÂfl
‰ËÒÔÎÂfl
Ò ˜ÂÚÂ
Ò ˜ÂÚÂ
_
7.„¯͇
Sul
display
„¯͇
0, 1,0,5,1,7,5,appare
8,7,98, 9
errore n. 0, 1, 5, 7, 8, 9
ê„ÛÎË‡ÈÚÂ
ê„ÛÎË‡ÈÚÂ
Í‡˜ÂÚ‡Ú‡
Á‡ ÌË‚ÂÎË‡ÌÂ
Á‡piedini
ÌË‚ÂÎË‡ÌÂ
Regolare
gliÍ‡˜ÂÚ‡Ú‡
appositi
regolabili.
Forti
vibrazioni
6. 6.
ëËÎÌË
6. ëËÎÌË
‚Ë·‡ˆËË
‚Ë·‡ˆËË
ÔÓ ÔÓ
durante
‚ÂÏÂ
‚ÂÏÂ
̇ ̇ la
centrifuga
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ
ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂÚÓ
8.8.ç‡
Sul‰ËÒÔÎÂfl
dislay
8.ç‡
‰ËÒÔÎÂfl
Ò ˜ÂÚÂ
ÒÂappare
˜ÂÚÂ
errore
„¯͇
„¯͇
2 n.2
2
çÂLa
çÂ
ÒÂ macchina
Ô˙ÎÌË
ÒÂ Ô˙ÎÌË
Ò ‚Ó‰‡.
Ò ‚Ó‰‡.
non carica acqua
Aprire
il rubinetto
acqua
àÁ·ÂÂÚÂ
àÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓ‚ÚÓÌÓ
ÔÓ‚ÚÓÌÓ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
Posizionare timer correttamente
àÁÔ‡‚ÂÚÂ
àÁÔ‡‚ÂÚÂ
„Ó „Ó
Raddrizzare tubo di scarico
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚÂ
ÙËÎÚ˙‡
ÙËÎÚ˙‡
Ispezionare filtro
àÁ˜‡Í‡ÈÚÂ
àÁ˜‡Í‡ÈÚÂ
ÌflÍÓÎÍÓ
ÌflÍÓÎÍÓ
ÏËÌÛÚË,
ÏËÌÛÚË,
Á‡ ËÁı‚˙Îfl̇
Á‡ ËÁı‚˙Îfl̇
ÌÂ ÌÂ
‚Ó‰‡Ú‡
‚Ó‰‡Ú‡
Attendere
alcuni minuti, la macchina
scaricherà
àÁÍβ˜ÂÚÂ
àÁÍβ˜ÂÚÂ
„Ó „Ó
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
éÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
éÚÒÚ‡ÌÂÚÂ
„Ë „Ë
Asportare staffe di trasporto
ê‡ÁÔ‰ÂÎÂÚÂ
ê‡ÁÔ‰ÂÎÂÚÂ
„Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
„Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
é·‡‰ÂÚÂ
é·‡‰ÂÚÂ
Ò ̇
Ò ÒÂ‚ËÁ‡.
̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
Rivolgersi al servizio assistenza
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË
‰‡ÎË
 ‚Íβ˜ÂÌÓ
Âil ‚Íβ˜ÂÌÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
Ò Ò sia
Verificare
che
rubinetto
dell’acqua
‚Ó‰‡.
‚Ó‰‡.
aperto
ÇÓ‰‡Ú‡
ÇÓ‰‡Ú‡
ÌÂ ÒÂ
Ì ËÁÔÓÏÔ‚‡.
Ò ËÁÔÓÏÔ‚‡.
La
macchina
non scarica
9.9.ç‡
Sul‰ËÒÔÎÂfl
display
9.ç‡
‰ËÒÔÎÂfl
Ò ˜ÂÚÂ
ÒÂ appare
˜ÂÚÂ
errore
„¯͇
„¯͇
3 n.3
3
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚÂ
˜Â ‰Â̇ʇ
˜Â ‰Â̇ʇ
 ÓÚÔÛ¯ÂÌ.
 ÓÚÔÛ¯ÂÌ.
Verificare
che
lo scarico
sia libero
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË
‰‡ÎË
‰Â̇ÊÌËfl
‰Â̇ÊÌËfl
χÍÛ˜
χÍÛ˜
ÌÂ ÂÌÂnon
 sia
Verificare
che
il tubo di
scarico
Ô„˙̇Ú.
Ô„˙̇Ú.
piegato
La macchina è troppo piena d’acqua
10. Sul display appare
èÂ‡Î̇ڇ
èÂ‡Î̇ڇ
χ¯Ë̇
χ¯Ë̇
 ÔÂÔ˙ÎÌÂ̇
 ÔÂÔ˙ÎÌÂ̇
Ò ‚Ó‰‡.
Ò ‚Ó‰‡.
errore
n.4
10.ç‡
10.ç‡
‰ËÒÔÎÂfl
‰ËÒÔÎÂfl
Ò ˜ÂÚÂ
Ò ˜ÂÚÂ
„¯͇
„¯͇
4 4
Chiudere il rubinetto dell’acqua.
ëÔÂÚÂ
ëÔÂÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
Ò ‚Ó‰‡.
Ò assistenza.
‚Ó‰‡.
Rivolgersi
al servizio
é·‡‰ÂÚÂ
é·‡‰ÂÚÂ
Ò ̇
Ò ÒÂ‚ËÁ‡.
̇ ÒÂ‚ËÁ‡.
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO DI UN PARTICOLARE DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE IMPEDISCE LA
áÄÅÖãÖÜäÄ:
áÄÅÖãÖÜäÄ:
PARTENZA
DELLA CENTRIFUGA CON CARICHI PARTICOLARMENTE SBILANCIATI. QUESTO SERVE A
íÄáà
íÄáàåÄòàçÄ
åÄòàçÄ
Ö ÖëçÄÅÑÖçÄ
ëçÄÅÑÖçÄ
ëöë
ëöëëèÖñàÄãçé
ëèÖñàÄãçé
ìëíêéâëíÇé,
ìëíêéâëíÇé,
äéÖíé
äéÖíéèêÖÑéíÇêÄíüÇÄ
èêÖÑéíÇêÄíüÇÄ
MIGLIORARE
LE VIBRAZIONI,
LA SILENZIOSITÀ
E LA DURATA
DELLA LAVABIANCHERIA.
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
ñÖçíêéîìÉàêÄçÖíé
çÄçÄ
èêÄçÖíé
èêÄçÖíé
Ääé
Ääé
íéíé
çÖçÖ
Ö ÅÄãÄçëàêÄçé.
Ö ÅÄãÄçëàêÄçé.
íéÇÄ
íéÇÄ
çÄåÄãüÇÄ
çÄåÄãüÇÄ
òìåÄ
òìåÄ
à ÇàÅêÄñààíÖ
à ÇàÅêÄñààíÖ
à ìÑöãÜÄÇÄ
à ìÑöãÜÄÇÄ
ÜàÇéíÄ
ÜàÇéíÄ
çÄçÄ
ÇÄòÄíÄ
ÇÄòÄíÄ
åÄòàçÄ.
åÄòàçÄ.
7072
70
ÄÍÓ
ÄÍÓ
χ¯Ë̇ڇ
ÔÓ‰˙Îʇ‚‡
ÔÓ‰˙Îʇ‚‡
‰‡‰‡
‡·ÓÚË
‡·ÓÚË
ÌÂ ÌÂ
Ô‡‚ËÎÌÓ,
Ô‡‚ËÎÌÓ,
Ó·˙ÌÂÚÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ
ÒÂ ÒÂ
Í˙Ï
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒÂ‚ËÁ
ÒÂ‚ËÁ
̇ ̇
CANDY,
CANDY,
͇ÚÓ
͇ÚÓ
Se
il χ¯Ë̇ڇ
malfunzionamento
dovesse
persistere
si rivolga
alÍ˙Ï
Centro
di Assistenza
Tecnica
Ò˙Ó·˘ËÚÂ
Ò˙Ó·˘ËÚÂ
ÏӉ·
ÏӉ·
̇ ̇
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡,
ÔÂ‡ÎÌflÚ‡,
ËÌÙÓχˆËflÚ‡
ËÌÙÓχˆËflÚ‡
̇ ̇
Ú‡·ÂÎ͇ڇ
Ú‡·ÂÎ͇ڇ
ÓÚ ÓÚ
‚˙Ú¯̇ڇ
‚˙Ú¯̇ڇ
ÒÚ‡Ì‡
ÒÚ‡Ì‡
̇ ̇
‚‡Ú‡Ú‡
‚‡Ú‡Ú‡
ËÎËËÎË
‚˙ıÛ
‚˙ıÛ
Candy
comunicando
il modello
di lavabiancheria,
riportato
sulla
targhetta
posta
sul
„‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ
„‡‡ÌˆËÓÌ̇ڇ
͇Ú‡.
͇Ú‡.
ч‚‡ÈÍË
ч‚‡ÈÍË
Ú‡ÁË
Ú‡ÁË
ËÌÙÓχˆËfl,
ÇËÂ
ÇËÂ
˘Â˘Â
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
·˙Á‡
·˙Á‡
Ë ÂÙË͇Ò̇
Ë ÂÙË͇Ò̇
ÚÂıÌ˘ÂÒ͇
ÚÂıÌ˘ÂÒ͇
̇ÏÂÒ‡.
̇ÏÂÒ‡.
mobile
all’interno
dell’oblò
oËÌÙÓχˆËfl,
sul
foglio di
garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
LJÊÌÓ
LJÊÌÓ
Attenzione:
1 1L’utilizzo
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
1 àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇̇
ÂÍÓÎӄ˘ÌÓ
ÂÍÓÎӄ˘ÌÓ
˜ËÒÚË
˜ËÒÚË
ÔÂÔ‡‡ÚË
ÔÂÔ‡‡ÚË
·ÂÁ·ÂÁ
Ò˙‰˙ʇÌËÂ
Ò˙‰˙ʇÌËÂ
ÙÓÒÙ‡ÚË
ÙÓÒÙ‡ÚË
ÏÓÊÂ
ÏÓÊÂ
‰‡‰‡
ÔÓËÁ‚‰Â
ÔÓËÁ‚‰Â
di detersivi
ecologici
senza
fosfati
può
produrrė
i ̇
seguenti
effetti:
ÒΉÌËÚÂ
ÒΉÌËÚÂ
ÂÙÂÍÚË:
ÂÙÂÍÚË:
- l’acqua
di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in
àÁÚ˘‡˘‡Ú‡
àÁÚ˘‡˘‡Ú‡
‚Ó‰‡
‚Ó‰‡
ÔË
ÔË
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ
ÏÓÊÂ
ÏÓÊÂ
‰‡del
‰‡
·˙‰Â
·˙‰Â
ÔÓ-Ï˙Ú̇,
ÔÓ-Ï˙Ú̇,
ÔÓ‡‰Ë
ÔÓ‡‰Ë
̇΢ËÂÚÓ
‚ ÌÂfl
‚ ÌÂfl
̇̇
ÁÂÓÎËÚË,
ÁÂÓÎËÚË,
sospensione
senza
che l’efficacia
risciacquo
ne
risulti̇΢ËÂÚÓ
pregiudicata
·ÂÁ·ÂÁ
ÚÓ‚‡
‰‡‰‡
̇Û¯Ë
̇Û¯Ë
ÂÙÂÍÚ‡
ÂÙÂÍÚ‡
ÓÚbianca
ÓÚ
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ.
ËÁÔ·͂‡ÌÂÚÓ.
-ÚÓ‚‡
presenza
di polvere
(zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ
‚ Í‡fl
‚ Í‡fl
̇̇
Ô‡ÌÂÚÓ
Ô‡ÌÂÚÓ
‰‡‰‡
̇ÏÂËÚÂ
ÔÓ
‰ÂıËÚÂ
‰ÂıËÚÂ
ÔÓÎÂÔ̇Î
ÔÓÎÂÔ̇Î
·flÎ
·flÎ
Ô‡ı
Ô‡ı
(ÁÂÓÎËÚ),
(ÁÂÓÎËÚ),
ÍÓÈÚÓ
ÍÓÈÚÓ
ÎÂÒÌÓ
ÎÂÒÌÓ
ÒÂÒÂ
non si ingloba
nei
tessuti
ėÏÂËÚÂ
non
ne ÔÓ
altera
il colore.
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡
Ë ÌÂ
Ë ÌÂ
‚ÎËflÂ
‚ÎËflÂ
̇̇
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ.
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ.
- La presenza
di schiuma
nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente
ç‡Î˘ËÂÚÓ
ç‡Î˘ËÂÚÓ
̇di
̇
Ôfl̇
Ôfl̇
‚˙‚
‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡
‚Ó‰‡Ú‡
ÔË
ÔË
ÔÓÒΉÌÓÚÓ
ÔÓÒΉÌÓÚÓ
Ô·ÍÌÂÌÂ
Ô·ÍÌÂÌÂ
ÌÂÌÂ
ÓÁ̇˜‡‚‡
ÓÁ̇˜‡‚‡
ÎÓ¯Ó
ÎÓ¯Ó
Ô·ÍÌÂÌÂ.
Ô·ÍÌÂÌÂ.
indice
una
cattiva
sciacquatura.
ÄÍÚË‚ÌËÚÂ
ÄÍÚË‚ÌËÚÂ
‡ÌËÓÌË,
‡ÌËÓÌË,
̇ÏË‡˘Ë
̇ÏË‡˘Ë
ÒÂÒÂ
‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡
‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡
̇̇
ÔÂËÎÌËÚÂ
ÔÂËÎÌËÚÂ
ÔÂÔ‡‡ÚË,
ÔÂÔ‡‡ÚË,
˜ÂÒÚÓ
˜ÂÒÚÓ
ÚÛ‰ÌÓ
ÚÛ‰ÌÓ
ÒÂÒÂ
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ú
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ú
ÓÚÓÚ
- I tensioattivi
anionici
presenti
nelle
formulazioni
dei detersivi
per
lavabiancheria,
Ô‡ÌÂÚÓ
Ô‡ÌÂÚÓ
Ë ‰ÓË
Ë ‰ÓË
‚ χÎÍË
‚ χÎÍË
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ÒÂÒÂ
Ô˘Ë̇
Ô˘Ë̇
Á‡ Á‡
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ
̇̇
Ôfl̇
Ôfl̇
risultano
spesso
difficilmente
allontanabili
dalla biancheria
stessa e, anche in
àÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ
àÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ
̇̇
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ˆËÍÎË
ˆËÍÎË
̇̇
Ô·ÍÌÂÌÂ
Ô·ÍÌÂÌÂ
„ÓÂÒÔÓÏÂ̇ÚËÚÂ
‚ „ÓÂÒÔÓÏÂ̇ÚËÚÂ
ÒÎÛ˜‡Ë
ÒÎÛ˜‡Ë
ÌÂdi
ÌÂ
‚Ó‰Ë
‚Ó‰Ë
‰Ó‰Ó
ÔÓ-‰Ó·Ë
ÔÓ-‰Ó·Ë
minima quantità,
possono
produrre
vistosi‚ fenomeni
di formazione
schiuma.
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun
beneficio.
2Ç
2 ÒÎÛ˜‡È,
Ç ÒÎÛ˜‡È,
˜Â˜Â
LJ¯‡Ú‡
LJ¯‡Ú‡
ÔÂ‡ÎÌfl
ÔÂ‡ÎÌfl
ÌÂnon
ÌÂ
‡·ÓÚË,
‡·ÓÚË,
Ô‰Ë
Ô‰Ë
‰‡‰‡
ÒÂ
ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ
Ó·˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï
Í˙Ï
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÓÚÓËÁË‡Ì
ÒÂ‚ËÁ,
ÒÂ‚ËÁ,
ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
ËÁ‚˙¯ÂÚÂ
2Se
la Sua
lavabiancheria
funzionasse,
prima
di chiamare
il Centro
di Assistenza
ÔÓ‚ÂÍËÚÂ
ÔÓ‚ÂÍËÚÂ
ÔÓ
„Ó̇ڇ
„Ó̇ڇ
Ú‡·Îˈ‡.
Ú‡·Îˈ‡.
TecnicaÔÓ
Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
71
73 71
PT
CAPÍTULO 13
AVARIA
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira de água fechada
Abra a torneira
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
3. A máquina não
despeja a água
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Presença de um corpo estranho no filtro
Endireite a mangueira
4. Agua no chão ao pé
da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
5. A máquina não faz a
centrifugação
A água ainda não foi despejada
Espere alguns minutos
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
Fixações de transporte não foram
removidas
Remova-as
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
1. O programa não
funciona
2. A máquina não
mete água
6. Excesso de vibrações
durante a
centrifugação
Verifique o filtro
7.No visor é apresentado
o seguinte código de
erro: 0,1,5,7,8,9
-
8.No visor é apresentado
o código de erro 2
A máquina não meteu água.
Verifique se a torneira de alimentação
de água à máquina está aberta.
9.No visor é apresentado
o código de erro 3
A máquina não despeja a água.
10.No visor é apresentado
o código de erro 4
A máquina meteu uma quantidade
excessiva de água.
Certifique-se de que a mangueira de
descarga não está dobrada, torcida
ou esmagada.
Feche a alimentação de água à
máquina. Por favor entre em contacto
com a Assistência Técnica.
Por favor entre em contacto com a
Assistência Técnica.
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.
74
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de
Assistência Técnica Candy. Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será
recomendável indicar o modelo da máquina, tal como consta da placa de
características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os
seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à
presença de zeólitos em suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta
película não fica incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente
um sinal de um enxaguamento ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para
máquinas de lavar são frequentemente difíceis de remover da própria roupa e,
mesmo que em pequenas quantidades, podem produzir sinais visíveis da formação
de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à
sua máquina, proceda às verificações anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
75
ES
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
2. No carga agua
3. No descarga agua
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo alrededor
de la lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
Sustituya la guarnición de goma y
goma que está entre el grifo y el tubo de enrosque bien el tubo al grifo
carga del agua
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina vaciara
el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte no
han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
7. En la pantalla aparece
el error n.0,1,5,7,8,9.
–
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8. En la pantalla
aparece el error n. 2.
La lavadora no se llena de agua.
Comprobar que la llave del agua esté abierta.
9.En la pantalla
aparece el error n. 3.
La lavadora no descarga el agua.
Comprobar que el desagüe esté libre.
Comprobar que el tubo de desagüe no
esté doblado.
10.En la pantalla
aparece el error n. 4.
Hay demasiada agua en la lavadora.
Cerrar la llave del agua.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN
MARCHA DEL CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.
76
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el
modelo de lavadora, relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la
puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de
zeolitos en suspensión sin que resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se
incrusta en el tejido ni altera los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una
indicación de un mal aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para
lavadoras, resultan ser a menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una
cantidad mínima, pueden producir visibles fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún
beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica
Candy, compruebe los puntos arriba mencionados.
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
3. Does not
discharge water
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
–
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
78
IfIfthe
thefault
faultshould
shouldpersist,
persist,contact
contactaaCandy
CandyTechnical
TechnicalAssistance
AssistanceCentre.
Centre.For
Forprompt
prompt
servicing,
givethe
the
model
model
of
ofthe
thewashing
washing
machine,
machine,
to
toAssistance
be
befound
foundon
on
the
thelabel
label
placed
placedon
on
Ifservicing,
the faultgive
should
persist,
contact
a Candy
Technical
Centre.
For prompt
the
thecabinet
cabinet
inside
inside
of
ofthe
theporthole
porthole
or
oron
onthe
the
guarantee
guarantee
certificate.
servicing,
give
the model
of
the washing
machine,
to becertificate.
found on the label placed on
Important
Important
the
cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.
1The
1Theuse
useof
ofenvironment
environmentfriendly
friendlydetersives
detersiveswithout
withoutphosphates
phosphatesmay
mayproduce
producethe
the
Important
following
following
effects:
1The
use ofeffects:
environment friendly detersives without phosphates may produce the
-- The
Thedischarge
discharge
rinsewater
watermay
mayresult
resultcloudier
cloudierdue
dueto
tothe
thepresence
presenceof
ofzeolites
zeolitesinin
following
effects:rinse
If the
fault
shouldThis
persist,
contact
a Candy
Technical
Assistance
Centre.
Forzeolites
promptin
suspension.
suspension.
This
does
does
not
notcompromise
compromise
the
theefficiency
efficiency
ofthe
the
rinses.
rinses. of
- The
discharge
rinse
water
may
result cloudier
due
to of
the
presence
servicing,
give
the
model
of
the
washing
machine,
to
be
found
on
the
label
placed
on
-- The
The
presence
presence
of
of
white
white
powder
powder
(zeolites)
(zeolites)
on
on
the
the
washing
washing
at
at
the
the
end
end
of
of
the
the
washing
washing
suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
the-cabinet
inside
of
the
porthole
or(zeolites)
on the guarantee
certificate.
cycle.
cycle.
This
This
does
does
notremain
remain
incorporated
incorporated
ininthe
thewashing
fabric
fabric
and
and
does
not
notof
alter
alter
thecolour.
colour.
The
presence
of not
white
powder
on
at does
the
end
thethe
washing
Important
-- The
Thepresence
presence
of
ofnot
foam
foam
ininthe
the
last
lastrinse
rinsewater
water
which
which
isisnot
not
necessarily
necessarily
aasign
sign
of
ofcolour.
cycle.
This does
remain
incorporated
in the
fabric
and
does not alter
the
1The
use
of environment
friendly
without
phosphates
may produce
the
inadequate
inadequate
rinsing.
rinsing.
- The
presence
of foam
in the detersives
last rinse water
which
is not necessarily
a sign
of
following
effects:rinsing.
-- The
Thenon-ionic
non-ionic
surface-active
surface-activeagents
agentspresent
presentininthe
thecomposition
compositionof
ofwashing
washing
inadequate
- The
discharge
rinse
water
cloudier
due
to
thethe
presence
zeolites
ineven
machine
machine
detersives
detersives
are
aremay
often
oftenresult
difficult
difficult
to
toremove
remove
from
from
the
washing
washing
itself
and,
and,
eveninin
- The
non-ionic
surface-active
agents
present
in the
composition
ofofitself
washing
suspension.
This does
not
compromise
the
efficiency
of the
small
smallquantities,
quantities,
may
may
produce
produce
visible
visible
signs
signs
of
ofthe
the
formation
formation
of
offoam.
foam.
machine
detersives
are
often difficult
to
remove
from
the rinses.
washing
itself and, even in
- The
presence
offurther
white
powder
onas
the
washing
at
theof
end
of the washing
-- Carrying
Carrying
out
out
further
rinses,
rinses,
inin(zeolites)
cases
cases
such
such
asof
this,
this,
not
notuseful.
useful.
small
quantities,
may
produce
visible
signs
theisisformation
foam.
cycle.
This
does
not
remain
incorporated
in
the
fabric
and
does
not
alter the
colour.
2If
2If
your
your
washing
washing
machine
machine
fails
fails
to
to
function,
function,
carry
carry
out
out
the
the
above-mentioned
above-mentioned
checks
checks
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
-2If
The
presence
foam
in the
last
rinse
water
which
isthe
notabove-mentioned
necessarily a signchecks
of
before
before
calling
callingof
the
the
Candy
Candy
Technical
Technical
Assistance
Assistance
Service.
Service.
your
washing
machine
fails
to function,
carry
out
inadequate
rinsing.
before calling
the Candy Technical Assistance Service.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing
machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in
small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks
before calling the Candy Technical Assistance Service.
Wir
Wirschileßen
schileßendie
dieHaftung
Haftungfür
füralle
alleevtl.
evtl.Druckfehler
Druckfehleraus.
aus.Kleinere
KleinereÄnderungen
Änderungenund
und
technische
technische
Weiterentwicklungen
Weiterentwicklungen
im
imDetail
Detail
vorbehalten.
vorbehalten.
Wir
schileßen
die Haftung für alle
evtl.
Druckfehler
aus. Kleinere Änderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
La
LaDitta
Dittacostruttrice
costruttrice
declina
declina
ogni
ogni
responsabilità
responsabilità
per
pereventuali
eventualiÁ‡
errori
errori
didistampa
stampacontenuti
contenuti
îËχڇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ
ÌÂ
ÌÓÒË
ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
nel
nel
presente
presente
libretto.
libretto.
SiSiriserva
riserva
inoltre
inoltreil ildiritto
diritto
didiapportare
apportare
le
modifiche
modifiche
che
chesisi
Ô˜‡ÚÌË
„¯ÍË
‚ declina
̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ÚÓ‚‡
ÒËledi
Á‡Ô‡Á‚‡
Ô‡‚ÓÚ‡
La
Ditta
costruttrice
ogni responsabilità
peréÒ‚ÂÌ
eventuali
errori
stampa
contenuti
renderanno
renderanno
utili
utili
aiaipropri
propri
prodotti
prodotti
senza
compromettere
compromettere
lelecaratteristiche
caratteristiche
essenziali.
essenziali.
‰‡
‚̇Òfl
ËÁÏÂÌÂÌËfl,
ÍÓËÚÓ
˘Âsenza
Ò‡
ÔÓÎÂÁÌË
Á‡ ÌÂÈÌËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍÚË,
·ÂÁ
ÚÓ‚‡
nel
presente
libretto.
Si
riserva
inoltre
il diritto
di apportare
le modifiche
che‰‡si
renderanno
utili ai propri
senza compromettere le caratteristiche essenziali.
‚ÎËflÂ
̇ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ËÏprodotti
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
OOmodelo
modeloeecaracteristicas
caracteristicasindicados
indicadosnesta
nestafolha
folhapodem
podemser
seralterados
alteradossem
sem
qualquer
aviso.
Oqualquer
modeloaviso.
e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
Candy
kuçanski
qualquer
aviso. uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
La
Lafirma
firma
fabricante
fabricante
declina
declina
toda
todaresponsabilitad
responsabilitad
por
porlos
losposibles
posibles
erroresde
deuredjaj
impresión
impresión
Ako
Ïelite
odnosno
namjeravate
upotrebljavati
koji
Candy errores
kuçanski
u
que
que
puedan
puedan
haber
haber
en
en
este
estetoda
libreto.
libreto.
Asimismo,
se
se
reserva
elelderecho
derecho
de
de
efectuar
efectuar
las
las
profesionalne
svrhe,
prethodno
seAsimismo,
posavjetujte
sreserva
dobavljaãem!
La
firma
fabricante
declina
responsabilitad
por
los posibles
errores
de
impresión
modificaciones
modificaciones
que
que
se
se
consideren
consideren
ùtiles
ùtiles
a
a
sus
sus
propios
propios
productos
productos
sin
sin
comprometer
comprometer
las
las
Perilicu
rubljahaber
koristite
premaAsimismo,
uputama!
que puedan
en samo
este libreto.
se reserva el derecho de efectuar las
caraterìsticas
caraterìsticasesenciales.
esenciales.
modificaciones
que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
The
Themanufacturer
manufacturer
declines
declinesza
allalleventualne
responsibility
responsibility
ininthe
theu
event
event
ofofany
anyprinting
printing
mistakes
mistakesinin
Proizvodjaã
ne odgovara
gre‰ke
‰tampi
ovog
uputstva.
this
thismanufacturer
booklet.
booklet.
The
The
manufacturer
manufacturer
also
alsoreserves
reserves
the
theright
right
totoproizvodu
make
makeappropriate
appropriate
Proizvodjaã
zadrÏava
pravo
na odgovarajuçe
izmene
na
koje ne
The
declines
all responsibility
in the event
of any
printing
mistakes
in
modifications
modifications
toto
itsitsproducts
products
without
withoutalso
changing
changing
the
theessential
essential
characteristics.
characteristics.
menjaju
njegove
bitne
karakteristike.
this
booklet.
The
manufacturer
reserves
the right
to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
79
79
79
des Altgerätes entstehen könnten.
13.02
- 41037875.A
Canon
Italia
- Italy
Business
Printed
inItalie
Italy
Imprimé
enItalie
Italie
.01 - 41037794
13.01
41037794
www.canon.it
- Printed
in
Printed
- in
Italy
- Imprimé
en
Italie
en
Canon
Italia
- -Business
Services
--Italie
Printed
Italy
- Imprimé
enen
Italie
12.10
- 41037875
- www.graficaestampa.it
Printed
inen
Italy
- -Imprimé
12.09
-- 41037794
-- www.graficaestampa.it
-Imprimé
Printed
inChannel
Italy
-Italy
Imprimé
eninItalie
12.10
12.10
--41037875
-www.canon.it
41037875
-- www.graficaestampa.it
- www.graficaestampa.it
- Services
Printed
- Printed
inChannel
in
Italy
Imprimé
- -Imprimé
en
Italie
non.it
rinted
in
Printed
Italy - in
Italy - Imprimé
en
Italie- en
Italia
- -Business
Services
- Italie
PrintedeninItalie
Italy - Imprimé en Italie
aficaestampa.it
-Imprimé
Printed
inChannel
Italy
Imprimé
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den
jeweiligen
kommunalen Rücknahmesystemen
und Elektronik-Altgeräte
übergeben
werden muss. Die
Dieses Elektrohaushaltsgerät
ist entsprechend für
derElektroEU-Richtlinie
2002/96/CE über Elektround Elektronik-Altgeräte
íÓÁË
‡Ô‡
ÒÂ
Ô Ó‰‡‚‡
‚ Ú˙das
„Ó‚Ò͇ڇ
Ï ‚Âʇ
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
̇erfolgen.
‚wird,
ÓÔÂÈÒ͇ڇ
‰Ë
ÂÍÚË‚‡ ÓÚ̇Òfl˘‡
2002/96/Öë ÓÚ̇Òfl˘‡
‡Ô‡‡Ú
ÒÂSie
ÔÓ‰‡‚‡
‚ dass
Ú˙„Ó‚Ò͇ڇ
ÏÂʇ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
̇entsorgt
‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ
‰ËÂÍÚË‚‡
2002/96/Öë
Dieses
ist
entsprechend
der
EU-Richtlinie
2002/96/CE
über Elektround
Elektronik-Altgeräte
Entsorgung
muss im Einklang
mitsorgen
den‡Ú
geltenden
Umweltrichtlinien
für
die
Abfallentsorgung
(WEEE)Elektrohaushaltsgerät
gekennzeichnet.
Bitte
dafür,
Gerät
ordnungsgemäß
damit mögliche
ÒÂ
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇
ÂÎÂÍÚ
˘ÂÒÍÓ
Ëdieses
ÂÎÂÍÚ
ÓÌÌÓ
Û‰‚‡ÌÂ
(WEEE).
ÒÂ
Á‡Á‡sorgen
‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ
̇
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ
Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
(WEEE).
(WEEE)
gekennzeichnet.
dafür,
dass
das
Gerät
ordnungsgemäß
entsorgt
wird,
mögliche
Für
nähere
Informationen
über
Entsorgung
und
Recycling
Produktes
wenden
Sie
sichdamit
bitte
an Ihre
negative
Auswirkungen
aufBitte
Umwelt
undSie
Gesundheit
vermieden
werden,
dieÓ·Ó
bei einer
unsachgemäßen
Entsorgung
ì‚Â
fl‚‡ÈÍËund
ÒÂÒÂGesundheit
˜Â˜Âoder
ÚÓÁË
Ô die
Ó‰ÛÍÚ
 Ôwerden,
‡‚ËÎÌÓ
ˆËÍÎË
‡Ì,
‚ËÂ
Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ
‚ Ôbzw.
‰ÓÚ‚
‡Úfl‚‡ÌÂ
̇ ÓÚ Ëˆ‡ÚÂÎÌËÚÂ
ì‚Âfl‚‡ÈÍË
ÚÓÁË an
ÔÓ‰ÛÍÚ
 Ô‡‚ËÎÌÓ
ˆËÍÎË‡Ì,
Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ
Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ÌÂ
̇ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌËÚÂ
negative
Auswirkungen
Umwelt
vermieden
die
bei‚ËÂ
einer
unsachgemäßen
Entsorgung
kommunalen
Einrichtungen
(Umweltamt)
Abfallentsorgungsgesellschaft
Ihrer‚ Stadt
an Ihren
des Altgerätes
entstehenauf
könnten.
‡‚ËÎÌ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
ıÛÓ‰‡‚‡
ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò
‰‡
ËÏ Á‰
ıÓ ‡Ú‡,
‰‡
‰ËÁ‚Ë͇Ú
ÌÂÔ ‡‚ËÎÌÓ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
Ò‰‡
Ë Á‰‡‚ÂÚÓ
ıÓ‡Ú‡,̇ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂÏÓ„‡Ú
Ô‰ËÁ‚Ë͇Ú
ÓÚÔÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
íÓÁË
‡Ô‡ ‡Ú‚˙ıÛ
Ò ‚˙Ô ÓÍÓÎ̇ڇ
‚ Ú˙
„Ó‚Ò͇ڇ
Âʇ̇‚ ‡‚ÂÚÓ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
̇ ‚ÍÓËÚÓ
ÓÔÂÈÒ͇ڇ
‰ËÒÂ
ÂÍÚË‚‡
2002/96/ÖëÓÚ
ÓÚ̇Òfl˘‡
des Altgerätes entstehen könnten.
Händler.
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
ÚÓÁË
ÔÂÎÂÍÚ
Ó‰ÛÍÚ.
‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ
̇ ̇
ÚÓÁË
ÒÂ
Á‡
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂÔÓ‰ÛÍÚ.
̇
˘ÂÒÍÓ
Ë ÂÎÂÍÚ
ÓÌÌÓnormalen
Ó·Ó Û‰‚‡ÌÂ
(WEEE).gehört, sondern den
Das Symbol auf dem Produkt
bedeutet,
dass
dieses
Gerät
nicht
in den
Hausmüll
ëËÏ‚Ó·
̇ÏË
ÒÂ
̇̇dieses
ÚÓÁË
ÔÔGerät
Ó‰ÛÍÚ
(‚ËÊ
ËβÒÚ
‡ˆËflÚ‡)
ÔÓ͇Á‚‡
ÚÓÈ
ÌÂ
ÚÚ muss.
fl·‚‡
‰‡
ÂÚË
‡Ì‡Ì ͇ÚÓ
ëËÏ‚Ó·
̇ÏË‡˘
ÒÂ
̇
ÔÓ‰ÛÍÚ
˜Â ˜Â
ÚÓÈ
ÌÂ
‰‡ ·˙‰Â
ÚÂÚË‡Ì
͇ÚÓ
‡˘˜Âdass
ÒÂÚÓÁË
ÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ
(‚ËÊ
ËβÒÚ
‡ˆËflÚ‡)
ÔÓ͇Á‚‡
˜Âgehört,
ÚÓÈ
̉ÓÚ‚
fl·‚‡
‰‡
·˙‰Â̇ÚÚÓÚ
ÂÚË
͇ÚÓ
ì‚Â
fl‚‡ÈÍË
Ò‡˘
ÔÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ
 (‚ËÊ
ÔElektronik-Altgeräte
‡‚ËÎÌÓ
ˆËÍÎË
‡Ì, ÔÓ͇Á‚‡
‚ËÂ
Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ
‚ ÔÚfl·‚‡
‡Úfl‚‡ÌÂ
ˈ‡ÚÂÎÌËÚÂ
Das
Symbol
auf dem Produkt
bedeutet,
nicht
inËβÒÚ‡ˆËflÚ‡)
den
normalen
Hausmüll
sondern
den
jeweiligen
kommunalen
Rücknahmesystemen
für
Elektround
übergeben
werden
Die·˙‰Â
‰Óχ¯ÌËÚÂ
ÍÛıÌÂÌÒÍË
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ÚElektronik-Altgeräte
fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
Ô Â‰‡‰Â
ÔÛÌÍÚ‡
Á‡apparecchiature
Ò˙·Ë
‡ÌÂ
ˆËÍÎË
‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ ÓÚ
˘ÂÒÍÓ
‰Óχ¯ÌËÚÂ
ÍÛıÌÂÌÒÍË
íÓÈÒíÓÈ
Úfl·‚‡
‰‡
ÒÂ
‚ ÔÛÌÍÚ‡
Á‡‚ rifiuti
Ò˙·Ë‡ÌÂ
ËÏÓ„‡Ú
ˆËÍÎË‡ÌÂ
̇ ÔÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ
‡‚ËÎÌ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
‚˙ ıÛÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ÓÍÓÎ̇ڇ
‰‡
Ë Á‰
‡‚ÂÚÓ
̇ ıÓübergeben
‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ
‰‡Ë ÒÂ
‰ËÁ‚Ë͇Ú
ÌÂÔ ‡‚ËÎÌÓ
jeweiligen
kommunalen
Rücknahmesystemen
für
Elektround
werden
muss.
Die
Questo
elettrodomestico
è marcato
conformemente
alla Direttiva
Europea
2002/96/CE
sui
da
Entsorgung
muss im Einklang
mit den
geltenden
Umweltrichtlinien
für
dieÔ‰‡‰Â
Abfallentsorgung
erfolgen.
Ë über
ÂÎÂÍÚ
ÓÌÌÓ
Ó·Ó
Û‰‚‡ÌÂ.
ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇ ÚÓÁË
ÔUmweltrichtlinien
Ó‰ÛÍÚ.
Entsorgung
im Einklang
mit den
geltenden
für die
Abfallentsorgung
elettriche
ed muss
elettroniche
(WEEE).
Für nähere
Informationen
Entsorgung
und
Recycling dieses
Produktes
wendenerfolgen.
Sie sich bitte an Ihre
èèËÂχÌÂÚÓ
ËÂχÌÂÚÓ
̇
ÚÓÁË
ÔÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ
Ú ‰‡fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
ËÁ‚˙
¯Ë ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò
‰·ËÚÂ
ÓÚ̇Òfl˘Ë
‰Ó
ÚÓÁË
Úfl·‚‡
ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò
̇‰·ËÚÂ
ÓÚ̇Òfl˘Ë
ÒÂIhre
‰Ó·˙‰Â
ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ
̇
ëËÏ‚Ó·
̇ÏË
‡˘
ÒÂoder
̇ÔÓ‰ÛÍÚ
Ô Ó‰ÛÍÚ
(‚ËÊ
ËβÒÚ
‡ˆËflÚ‡)
ÔÓ͇Á‚‡
˜ÂStadt
ÚÓÈ
ÌÂbzw.
Ú fl·‚‡
Ú ÒÂ
ÂÚË
‡Ì ÓÔ
͇ÚÓ‡Á‚‡Ì ̇
Für
nähere Informationen
über
Entsorgung
und
Recycling
dieses
Produktes
wenden
Sie
sicḣ
bitte
Assicurandovi
che questo prodotto
sia ̇
smaltito
correttamente,
aiuterete
ad
evitare
possibili
conseguenze
negative
kommunalen
Einrichtungen
(Umweltamt)
an
die
Abfallentsorgungsgesellschaft
Ihrer
anan‰‡
Ihren
ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò ÍÛıÌÂÌÒÍË
‰‡
Ô‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ
ËÓÚÔ‡‰˙ˆË.
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇ÚÚËÔ
ÚÓÁË
ÚËÔ
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
Ò‰‡
ÔË
ÚÓÁË
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
‰Óχ¯ÌËÚÂ
íÓÈ
fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
Ô Â‰‡‰Â
‚ ÔÛÌÍÚ‡
Á‡ Ò˙·Ë
‡ÌÂ
ËIhren
ˆËÍÎË ‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍÓ
kommunalen
(Umweltamt)
oder
an die ̇
Abfallentsorgungsgesellschaft
Ihrer
Stadt
bzw.di
anquesto
all’ambiente
eEinrichtungen
alla salute delle
persone,
che
potrebbero
verificarsi
a causa
d’un errato
trattamento
Händler.
Ôӂ˜Â
ËÌÙÓ
ÓÚÌÓÒÌÓ
‡·ÓÚ‡Ú‡,
Ò˙·Ë ‡ÌÂÚÓ
Ë ÂˆËÍÎË ‡ÌÂÚÓ
̇ ÚÓÁË
Ô Ó‰ÛÍÚ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ôӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl
ÓÚÌÓÒÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡,
Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ
Ë ˆËÍÎË‡ÌÂÚÓ
̇ ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
 ‰‡ Ò  ‰‡ ÒÂ
ÓÌÌÓ
Ó·Ó Ï‡ˆËfl
Û‰‚‡ÌÂ.
Händler. giunto a fine vita. Ëá‡ÂÎÂÍÚ
prodotto
‚‡¯Ëfl
ˆÂÌÚ˙
Á‡ÒÂ
Ó·trattato
‡·ÓÚ͇
ÓÚÔ‡‰˙ˆË
χ„‡ÁË̇
ÓÚ Í˙‰ÂÚÓ
ÒÚÂ
Á‡ÍÛÔËÎË
ÊÂÚÂ
‚‡¯ÂÚÓ
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó,
Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÒÒ‚‡¯ÂÚÓ
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó,
‚‡¯Ëfl
ˆÂÌÚ˙
Ó·‡·ÓÚ͇
̇
ÓÚÔ‡‰˙ˆË
ËÎË ËÎË
χ„‡ÁË̇
ÓÚdomestico;
Í˙‰ÂÚÓ
‚Ë ÒÚ‚ËÂ
Á‡ÍÛÔËÎË
èÒ‚˙
ËÂχÌÂÚÓ
̇ ÚÓÁË
Ô Ó‰ÛÍÚ
Úpuò
fl·‚‡
‰‡Á‡
ËÁ‚˙
¯Ë come
‚ ̇
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò
̇ ‰·ËÚÂ
ÓÚ̇Òfl˘Ë
ÒÂ ‰Ó
ÓÔ ‡Á‚‡Ì ̇
Il simbolo sul prodotto indica
che
questo
apparecchio
non
essere
un normale
rifiuto
ÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ.
Ôalconformemente
ÚÓÁË‚‚ ÔÓ‰ÛÍÚ.
ÓÍÓÎ̇ڇ
Òpunto
‰‡
Ô ÏÏË‚vicino
‰ÂÔÓÌË
‡Ì ̇ ̇
ÚÓÁË
ÚËÔ
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
íÓÁË
‡Ô‡
‡Ú
ÒÂ
Ô
Ó‰‡‚‡
Ú˙
„Ó‚Ò͇ڇ
Âʇ
‚‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
‚
ÓÔÂÈÒ͇ڇ
‰Ë
2002/96/Öë
dovrà
invece
essere
più
di
raccolta
per
il ̇
riciclo
delle
apparecchiature
elettriche
ed ÓÚ̇Òfl˘‡
íÓÁË
‡Ô‡
‡Ú
ÒÂ
Ô consegnato
Ó‰‡‚‡
Ú˙
„Ó‚Ò͇ڇ
Âʇ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
̇
‚
ÓÔÂÈÒ͇ڇ
íÓÁË
‡Ô‡‡Ú
ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡
Ú˙„Ó‚Ò͇ڇ
ÏÂʇ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ
‰ËÂÍÚË‚‡
2002/96/Öë
ÓÚ̇Òfl˘‡
Questo
elettrodomestico
è‚ marcato
alla
Direttiva
Europea
2002/96/CE
sui rifiuti
daÂÍÚË‚‡
apparecchiature
ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓ
χˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ
‡·ÓÚ‡Ú‡,
Ò˙·Ë
‡ÌÂÚÓ Ë ÂˆËÍÎË
‡ÌÂÚÓdȧapparecchiature
ÚÓÁË Ô Ó‰ÛÍÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ
Questo
elettrodomestico
marcato
alla Ó·Ó
Direttiva
Europea
2002/96/CE
sui rifiuti
ÒÂ
Á‡
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇
˘ÂÒÍÓ
ËË ÂÎÂÍÚ
ÓÌÌÓ
Û‰‚‡ÌÂ
(WEEE).
elettroniche.
ÒÂ
Á‡‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ
̇ èÂÎÂÍÚ
ÂÎÂÍÚ
˘ÂÒÍÓ
ÂÎÂÍÚ
ÒÂ
Á‡
̇
Ëconformemente
ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
(WEEE).
elettriche
ed elettroniche
(WEEE).
ˆÂÌÚ˙
Á‡
Ó· ad
‡·ÓÚ͇
̇per
ËΡÚfl‚‡ÌÂ
χ„‡ÁË̇
ÓÚ
Í˙‰ÂÚÓ
‚Ë ÒÚ Á‡ÍÛÔËÎË
Ò‚˙effettuato
ÊÂÚÂ
Ò in
‚‡¯ÂÚÓ
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó,
elettriche
elettroniche
(WEEE).
ì‚Â
fl‚‡ÈÍË
˜Â
Ô
Ó‰ÛÍÚ
Â
Ô
‡Ì,
‚ËÂ
Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ
‚‚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË
Ô
̇
ÓÚ
ˈ‡ÚÂÎÌËÚÂ
Lo
smaltimento
deve
essere
accordo
conˆËÍÎË
le ‚‡¯Ëfl
regole
ambientali
vigenti
lo‰ÓÚ‚
smaltimento
dei rifiuti.
ì‚Â
fl‚‡ÈÍËedÒÂ
ÒÂ
˜Â
ÚÓÁË
Ôprodotto
Ó‰ÛÍÚ
Âsmaltito
Ô ‡‚ËÎÌÓ
‡‚ËÎÌÓ
ˆËÍÎË
‡Ì,
‚ËÂ
Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ
Ôpossibili
‰ÓÚ‚
‡Úfl‚‡ÌÂ
̇negative
ÓÚ
ˈ‡ÚÂÎÌËÚÂ
ì‚Âfl‚‡ÈÍË
ÒÂche
˜ÂÚÓÁË
ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ
 sia
Ô‡‚ËÎÌÓ
ˆËÍÎË‡Ì,
‚ËÂ
Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ
‚evitare
Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ÌÂ
̇
ÓÚˈ‡ÚÂÎÌËÚÂ
Assicurandovi
questo
correttamente,
aiuterete
conseguenze
ÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ.
Ô
Assicurandovi
che
questo
prodotto
sia
smaltito
correttamente,
evitare
possibili
conseguenze
‡‚ËÎÌ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
ıÛ
ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò
Á‰
̇
ıÓdi questo
‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ
‰‡
ÒÂ
‰ËÁ‚Ë͇Ú
ÌÂÔ ‡‚ËÎÌÓ
Per
informazioni
più‚˙‚˙Ô
dettagliate
trattamento,
recupero
e riciclo
prodotto,
per favore
contattare
l’ufficio
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
ıÛ
ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò Â‰‡
Á‰Ì‡‚ ‡‚ÂÚÓ
‡‚ÂÚÓ
̇aiuterete
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò‰‡
ˉ‡
Á‰‡‚ÂÚÓ
ıÓ‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ
‰‡d’un
ÒÂÏÓ„‡Ú
Ô‰ËÁ‚Ë͇Ú
ÓÚÔÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
íÓÁË
‡Ô‡ ‡Úe‚˙ıÛ
ÒÂ
Ó‰‡‚‡
Ú˙
„Ó‚Ò͇ڇ
Âʇ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
̇ad
‚
ÓÔÂÈÒ͇ڇ
‰Ë
ÂÍÚË‚‡
2002/96/Öë
ÓÚ̇Òfl˘‡
all’ambiente
alla
salute
delle‚ sul
persone,
cheËËÏ potrebbero
verificarsi
aÏÓ„‡Ú
causa
errato
trattamento
dinegative
questo ÓÚ
Ovaj
uredjaj
je‡ÌÂ
oznaãen
uvita.
s europskom
smjernicom
2002/96/EZ-a
o "otpadu
elektriãne
i elektronske
Ovaj
uredjaj
jee ̇
oznaãen
udelle
skladu
s europskom
smjernicom
2002/96/EZ-a
od’un
"otpadu
elektriãne
i elektronske
all’ambiente
alla
salute
persone,
che potrebbero
a causa
trattamento
di questo
‰ÂÔÓÌË
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ.
pubblico
di
competenza
(del
dipartimento
e ambiente),
o il vostro
servizio
di errato
raccolta
rifiuti a oprema"
domicilio,
o il oprema"
‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ
̇
ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ.
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ.
ÒÂ
Á‡
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇skladu
ÂÎÂÍÚ
˘ÂÒÍÓ
Ëecologia
ÂÎÂÍÚ
ÓÌÌÓ
Ó·Ó verificarsi
Û‰‚‡ÌÂ
(WEEE).
prodotto
giunto
a fine
(WEEE).
Pravilnom
iaÒÂ
sigurnom
ovog
proizvoda
moÏete
pomoçi
i Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ
Vipomoçi
te˜Âtako
potencijalne
negativne
(WEEE).
Pravilnom
iÚÓÁË
sigurnom
odlaganju
ovog
proizvoda
moÏete
i ÌÂ
Vi‚ Ô
teÌÂ
tako
sprijeãiti
potencijalne
negativne
prodotto
giunto
fine
ëËÏ‚Ó·
̇ÏË
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ
(‚ËÊ
ËβÒÚ
‡ˆËflÚ‡)
ÔÓ͇Á‚‡
˜Â
ÚÓÈ
ÚÚnormale
fl·‚‡
‰‡
·˙‰Â
ÂÚË
‡Ì
negozio
dove
avete
acquistato
ilÔÔÓ‰ÛÍÚ
prodotto.
ëËÏ‚Ó·
̇ÏË‡˘
ÒÂ
̇
ÚÓÁË
ËβÒÚ‡ˆËflÚ‡)
ÔÓ͇Á‚‡
ÚÓÈ
Úfl·‚‡
‰‡
·˙‰Â
ÚÂÚË‡Ì
͇ÚÓ
ëËÏ‚Ó·
̇ÏË
‡˘
ÒÂ
̇vita.
ÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ
(‚ËÊ
ËβÒÚ
‡ˆËflÚ‡)
ÔÓ͇Á‚‡
˜Â sprijeãiti
ÚÓÈ
ÌÂun
fl·‚‡
‰‡
·˙‰Â
ÂÚË
‡Ì ͇ÚÓ
͇ÚÓ
ì‚Â
fl‚‡ÈÍË
Ò‡˘
˜Â
Ôodlaganju
Ó‰ÛÍÚ
 (‚ËÊ
Ôapparecchio
‡‚ËÎÌÓ
ˆËÍÎË
‡Ì,
‚ËÂ
‰ÓÚ‚
‡Úfl‚‡ÌÂ
̇ÚÚÓÚ
ˈ‡ÚÂÎÌËÚÂ
Il simbolo
prodotto
indica
che
questo
non
può
essere
trattato
come
rifiuto
domestico;
posljedice
zasul
okolinu
ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
uzrokovane
neodgovarajuçim
odlaganjem
ovog
posljedice
za
okolinu
i ÓÍÓÎ̇ڇ
ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
uzrokovane
neodgovarajuçim
odlaganjem
ovog
posljedice
okolinu
ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
uzrokovane
neodgovarajuçim
odlaganjem
ovog
Ildovrà
simbolo
sul
prodotto
indica
che
questo
non
può
come
un normale
rifiuto
domestico;
‰Óχ¯ÌËÚÂ
ÍÛıÌÂÌÒÍË
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ÚÚapparecchio
fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
Ô
‰‡‰Â
ÔÛÌÍÚ‡
Á‡
Ò˙·Ë
‡ÌÂ
Ë ÒÂ
ˆËÍÎË
‡ÌÂ
̇ ÂÎÂÍÚ
˘ÂÒÍÓ
‰Óχ¯ÌËÚÂ
ÍÛıÌÂÌÒÍË
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
íÓÈ
Úfl·‚‡
‰‡
ÒÂ
Ô‰‡‰Â
‚‰‡‰Â
ÔÛÌÍÚ‡
Á‡il‚trattato
ËÏÓ„‡Ú
ˆËÍÎË‡ÌÂ
̇ ÔÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ
‰Óχ¯ÌËÚÂ
ÍÛıÌÂÌÒÍË
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
íÓÈ
fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
Ô
‚ Ò˙·Ë‡ÌÂ
ÔÛÌÍÚ‡
Á‡
Ò˙·Ë
‡ÌÂ
‡‚ËÎÌ
ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
‚˙ ii ıÛ
ÒíÓÈ
‰‡
Ë vicino
Á‰
‡‚ÂÚÓ
̇essere
ıÓper‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ
‰‡
‰ËÁ‚Ë͇Ú
ÓÚ
ÌÂÔ ‡‚ËÎÌÓ
invece
essere
consegnato
al
punto
più
di
raccolta
riciclo
delle
apparecchiature
elettriche
ed
proizvoda.
Oznaka
na
proizvodu
Umjesto
toga
ovaj
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
otpad.
proizvoda.
Oznaka
na
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
otpad.
Umjesto
toga
ovaj
DE
Ovaj
uredjaj
je
oznaãen
u
skladu
s
europskom
smjernicom
2002/96/EZ-a
o
"otpadu
elektriãne
i
elektronske
oprema"
dovrà
invece
essere
consegnato
al
punto
più
vicino
di
raccolta
per
il
riciclo
delle
apparecchiature
elettriche
ed
ËËelettroniche.
ÂÎÂÍÚ
Ó·Ó
Û‰‚‡ÌÂ.
ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
ÂÎÂÍÚ ÓÌÌÓ
ÓÌÌÓ
Ó·Ó
Û‰‚‡ÌÂ.
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ.
proizvod
mora
biti
predan
na
odgovarajuçe
sabirno
mjesto
za
recikliranje
elektriãne
i
elektronske
opreme.
Odlaganje
proizvod
mora
biti
predan
na
odgovarajuçe
sabirno
mjesto
za
recikliranje
elektriãne
i
elektronske
opreme.
Odlaganje
(WEEE).
Pravilnom
i
sigurnom
odlaganju
ovog
proizvoda
moÏete
pomoçi
i
Vi
te
tako
sprijeãiti
potencijalne
negativne
elettroniche.
Este
electrodoméstico
está
marcado
de
acordo
com
o
disposto
na
directiva
europeia
2002/96/CE
relativa
èèËÂχÌÂÚÓ
ËÂχÌÂÚÓ
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ
ÚÚ‰‡fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
ËÁ‚˙
¯Ë ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò
̇
‰·ËÚÂ
ÓÚ̇Òfl˘Ë
ÒÂ
‰Ó
ÓÔ
‡Á‚‡Ì ̇
̇
ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ
Úfl·‚‡
ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë
‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò
̇‰·ËÚÂ
ÓÚ̇Òfl˘Ë
ÒÂ
‰Ó
ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ
̇
è
ËÂχÌÂÚÓ
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ
fl·‚‡
ëËÏ‚Ó·
̇ÏË
‡˘
ÒÂ
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ
(‚ËÊ
ËβÒÚ
‡ˆËflÚ‡)
ÔÓ͇Á‚‡
˜Â
ÚÓÈ
ÌÂ
Ú
fl·‚‡
‰‡
·˙‰Â
Ú
ÂÚË
‡Ì
͇ÚÓ
Lo
smaltimento
deve
essere
effettuato
in
accordo
con
le
regole
ambientali
vigenti
per
lo
smaltimento
dei
rifiuti.
mora
biti
uuskladu
s lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za(REEE).
odlagali‰ta
otpada.
Za
informacije
o tretmanu,
mora
bitiizvr‰eno
izvr‰eno
skladu
s effettuato
lokalnim
propisima
zaambientali
odlagali‰ta
otpada.
Za op‰irnije
informacije
o tretmanu,
IT
BG
posljedice
zaÒ‰‡
okolinu
i‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ
ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
uzrokovane
neodgovarajuçim
odlaganjem
ovog
aos
resíduos
de
equipamentos
eléctricos
eÓÚÔ‡‰˙ˆË.
electrónicos
Lo
deve
essere
inekolo‰kim
accordo
con
leÓÚÔ‡‰˙ˆË.
regole
vigenti
perop‰irnije
loper
smaltimento
dei
rifiuti.
ÓÍÓÎ̇ڇ
‰‡
ËËÓÚÔ‡‰˙ˆË.
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇Ú
ÚÓÁË
ÚËÔ
ÓÍÓÎ̇ڇ
ÔË
̇ trattamento,
ÚÓÁË
ÚËÔ
ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò
‰‡
Ô
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
‰Óχ¯ÌËÚÂ
ÍÛıÌÂÌÒÍË
íÓÈ
fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
Ô
‰‡‰Â
‚ ÔÛÌÍÚ‡
Á‡
Ò˙·Ë
‡ÌÂ
Ë ÂˆËÍÎË
‡ÌÂ
̇ ÂÎÂÍÚ
Persmaltimento
informazioni
piùÔ
dettagliate
sul
recupero
eda
riciclo
diestará
questo
favore
contattare
l’ufficio
recikliranju
iliÒ
ovog
proizvoda
otpada,
molimo
kontaktirate
svoj
lokalni
gradski
ured,
sluÏbu
va‰eg
recikliranju
ilikori‰tenju
kori‰tenju
ovog
proizvoda
kao
otpada,
molimo
da
kontaktirate
svoj
lokalni
gradski
ured,
sluÏbu˘ÂÒÍÓ
va‰eg
Ao
assegurar
que
este
produto
seja
correctamente
eliminado,
aprodotto,
prevenir
eventuais
consequências
proizvoda.
Oznaka
napiùproizvodu
Umjesto
toga
ovaj
pokazuje
dakao
ovaj
proizvod
ne
moÏe
bitiˆËÍÎË
tretiran
kao
kuçni
otpad.
Per
informazioni
dettagliate
sul‡·ÓÚ‡Ú‡,
trattamento,
recupero
e ˆËÍÎË‡ÌÂÚÓ
riciclo
divostro
questo
prodotto,
per
favore
contattare
l’ufficio
á‡
Ôӂ˜Â
ËÌÙÓ
χˆËfl
ÓÚÌÓÒÌÓ
‡·ÓÚ‡Ú‡,
Ò˙·Ë
‡ÌÂÚÓ
Ë
‡ÌÂÚÓ
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Â
‰‡
ÒÂ
Ôӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl
ÓÚÌÓÒÌÓ
Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ
Ë
̇
ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Â
‰‡
ÒÂ
á‡
Ôӂ˜Â
ËÌÙÓ
χˆËfl
ÓÚÌÓÒÌÓ
‡·ÓÚ‡Ú‡,
Ò˙·Ë
‡ÌÂÚÓ
Ë
ˆËÍÎË
‡ÌÂÚÓ
̇
Ë
ÂÎÂÍÚ
ÓÌÌÓ
Ó·Ó
Û‰‚‡ÌÂ.
pubblico
di
competenza
(del
dipartimento
ecologia
e
ambiente),
o
il
servizio
di
raccolta
rifiuti
a
domicilio,
o
il
PT
negativas
para
o otpada
ambiente
para
a gdje
saúde,
outrao forma,
poderiam
resultar
de
um
tratamento
lokalnog
odlagali‰ta
ili trgovinu
gdje
ste
kupili
proizvod.
lokalnog
odlagali‰ta
otpada
ilietrgovinu
steque,
kupili
proizvod.
proizvod
mora
biti
predan
na(del
odgovarajuçe
sabirno
mjesto
zade
recikliranje
i elektronske
Odlaganje
pubblico
diÒÒ
competenza
dipartimento
ecologia
ambiente),
ilelektriãne
vostro
di
rifiuti
a ÒÚÂ
domicilio,
il ÓÔ ‡Á‚‡Ì ̇HR
‚‡¯Ëfl
ˆÂÌÚ˙
Á‡
Ó·
‡·ÓÚ͇
ÓÚÔ‡‰˙ˆË
ËÎË
χ„‡ÁË̇
ÓÚ Í˙‰ÂÚÓ
‚ËÂ
ÒÚÂ
Á‡ÍÛÔËÎË
ÊÂÚÂ
‚‡¯ÂÚÓ
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó,
Ò‚˙ÊÂÚÂ
‚‡¯ÂÚÓ
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó,
‚‡¯Ëfl
ˆÂÌÚ˙
Á‡
Ó·‡·ÓÚ͇
ËÎËservizio
χ„‡ÁË̇
ÓÚ opreme.
Í˙‰ÂÚÓ
‚ËÂ
Á‡ÍÛÔËÎË
Ò‚˙
ÊÂÚÂ
Ò
‚‡¯ÂÚÓ
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó,
‚‡¯Ëfl
ˆÂÌÚ˙
Á‡
Ó·eËÁ‚˙
‡·ÓÚ͇
̇ÓÚÔ‡‰˙ˆË
ÓÚÔ‡‰˙ˆË
èÒ‚˙
ËÂχÌÂÚÓ
̇
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ
Úeliminado.
fl·‚‡
‰‡
ÒÂ
¯Ë ̇
‚ ̇
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò
̇ raccolta
‰·ËÚÂ
ÓÚ̇Òfl˘Ë
ÒÂ o‰Ó
negozio
dove
avete
acquistato
il prodotto.
incorrecto
deste
quando
mora
biti
izvr‰eno
uproduto,
skladu
s lokalnim
ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu,
negozio
dove
avete
acquistato
il prodotto.
ÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ.
Ô
ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ.
ÚÓÁË
Ô
Ó‰ÛÍÚ.
O
símbolo
patente
neste
produto
indica
que ele
não
pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso,
ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò
‰‡
Ô
Ë
‰ÂÔÓÌË
‡ÌÂ
̇
ÚÓÁË
ÚËÔ
ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
ES
SRB
recikliranju
kori‰tenjunoovog
proizvoda
kao otpada,
molimo dapara
kontaktirate
svoj lokalni equipamento
gradski ured, sluÏbu
va‰eg e
deve
serilientregue
centro
de
recolha
apropriado,
reciclagem
eléctrico
á‡
Ôӂ˜Â
ËÌÙÓ
χˆËfl
‡·ÓÚ‡Ú‡,
Ò˙·Ë
‡ÌÂÚÓ
Ë 2002/96/EZ-a
ˆËÍÎË
‡ÌÂÚÓ oȯdo
ÚÓÁË
Ôelektriãne
Ó‰ÛÍÚ,
 ‰‡ Ò DE
Ovaj
uredjaj
je
sagdje
evropskim
standardima
"otpadu
iÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
evropskim
standardima
2002/96/EZ-a
"otpadu
elektriãne
i elektronske
elektronske
Ovaj
uredjaj
jeoznaãen
oznaãen
skladu
sa
evropskim
standardima
2002/96/EZ-a
o "otpadu
elektriãne
i elektronske
lokalnog
odlagali‰ta
otpadauÓÚÌÓÒÌÓ
iliuskladu
trgovinu
ste
kupili
proizvod.
DE
electrónico.
EN
Este
electrodoméstico
está
marcado
de
acordo
com
o
disposto
na
directiva
europeia
2002/96/CE
relativa
SL
‚‡¯Ëfl
ˆÂÌÚ˙
Á‡
Ó·
‡·ÓÚ͇
̇
ÓÚÔ‡‰˙ˆË
ËÎË
χ„‡ÁË̇
ÓÚ
Í˙‰ÂÚÓ
‚ËÂ
ÒÚÂpotencijalne
Á‡ÍÛÔËÎË
Ò‚˙
ÊÂÚÂ
Ò
‚‡¯ÂÚÓ
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó,
oprema"
(WEEE).
Pravilnom
i
sigurnom
odlaganju
ovog
proizvoda
moÏete
pomoçi
i
Vi
i
tako
spreãiti
potencijalne
oprema"
(WEEE).
Pravilnom
i
sigurnom
odlaganju
ovog
proizvoda
moÏete
pomoçi
i
Vi
i
tako
spreãiti
AEste
eliminação
deste
produto
deve
ser
levada
a
cabo
de
acordo
com
os
regulamentos
localmente
electrodoméstico
está marcado
de e
acordo
com o(REEE).
disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa
IT
aos resíduos
de equipamentos
eléctricos
electrónicos
ÚÓÁË
Ó‰ÛÍÚ.
Ô
IT
aplicáveis
àposledice
eliminação
eokolinu
ao
tratamento
de
lixozdravlje
e resíduos.
aos
resíduos
de
equipamentos
eléctricos
e electrónicos
negativne
zaza
i ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
prouzrokovane
neodgovarajuçim
negativne
okolinu
i correctamente
ljudsko
koje
inaãe
mogu
bitioprema"
prouzrokovane
neodgovarajuçim
Ao
assegurar
que
este
produto
seja
eliminado,
estará
abiti
prevenir
consequências
BG
EN
uu skladu
ssuredjaj
europskom
smjernicom
2002/96/EZ-a
osobre
"otpadu
elektriãne
iaelektronske
ãen
uPara
skladu
s posledice
europskom
smjernicom
2002/96/EZ-a
o(REEE).
"otpadu
elektriãne
i eventuais
elektronske
oprema"
skladu
europskom
obter
informações
mais
detalhadas
o
tratamento,
recuperação
e
a
reciclagem
deste
Ao
assegurar
que
este
produto
seja
correctamente
eliminado,
estará
a
prevenir
eventuais
consequências
Ovaj
je
oznaãen
u
skladu
sa
evropskim
standardima
2002/96/EZ-a
o
"otpadu
elektriãne
i
elektronske
PT
negativas
para
o
ambiente
e
para
a
saúde,
que,
de
outra
forma,
poderiam
resultar
de
um
tratamento
ovog
proizvoda.
Oznaka
na
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
odlaganjem
ovog
proizvoda.
Oznaka
na
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
nomodlaganjem
odlaganju
ovog
proizvoda
moÏete
pomoçi
i
Vi
te
tako
sprijeãiti
potencijalne
negativne
gurnom
odlaganju
ovog
proizvoda
moÏete
pomoçi
i
Vi
te
tako
sprijeãiti
potencijalne
negativne
rnom
odlaganju
ovog
proizvoda
produto,
agradecemos
que
entre
em
comde
a entidade
municipal
competente,
com
serviço
de
PT
negativas
para
oproduto,
ambiente
e para
acontacto
saúde, que,
outra forma,
poderiam
resultar
de
umotratamento
incorrecto
deste
quando
eliminado.
oprema"
(WEEE).
Pravilnom
i sigurnom
odlaganju
ovog
moÏete
pomoçi
i Vioovog
iodlaganjem
tako
spreãiti
potencijalne
HR
otpad.
Umesto
toga
ovaj
proizvod
mora
predan
naproizvoda
odgovarajuçe
mesto
za reciklaÏu
elektriãne
elektronske
otpad.
Umesto
toga
ovaj
proizvod
mora
biti
predan
na
odgovarajuçe
mesto
za
reciklaÏu
elektriãne
i elektronske
koje
inaãe
mogu
uzrokovane
odlaganjem
uljudsko
i ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
uzrokovane
neodgovarajuçim
ovog
ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
uzrokovane
neodgovarajuçim
odlaganjem
ovog
eliminação
de
lixos
eneste
resíduos
oubiti
com
obiti
estabelecimento
comercial
onde
adquiriu
produto.
incorrecto
deste
produto,
quando
eliminado.
O zdravlje
símbolo
patente
produto
indica
que
ele neodgovarajuçim
não
pode
ser
tratado
como
lixo
doméstico.
Em ivez
disso,
ES
negativne
posledice
za
okolinu
i
ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
prouzrokovane
neodgovarajuçim
BG
Umjesto
toga
ovaj
oizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
otpad.
a
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
otpad.
Umjesto
toga
ovaj
oizvodu
pokazuje
da
O
símbolo
patente
neste
produto
indica
que
ele
não
pode
ser
tratado
como
lixo
doméstico.
Em
vez
disso,
opreme.
Odlaganje
mora
biti
izvr‰eno
u
skladu
sa
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlaganje
otpada.
Za
sa
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlaganje
otpada.
Za
opreme.
Odlaganje
mora
biti
izvr‰eno
u
skladu
sa
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlaganje
otpada.
Za
ES
u skladu
s europskom
smjernicom
2002/96/EZ-a
"otpadu elektriãne
i elektronske
deve
ser entregue
no centro
de recolha oapropriado,
para reciclagem
do oprema"
equipamento eléctrico e
SRB
deve
serinformacije
entregue
centro
de
recolha
apropriado,
para
reciclagem
do
equipamento
eléctrico
e svoju
ovog
proizvoda.
Oznaka
naza
proizvodu
pokazuje
daproizvoda
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti tretiran
kao kuçni
na
odgovarajuçe
sabirno
zamjesto
recikliranje
i sprijeãiti
elektronske
opreme.
Odlaganje
nnom
an
naodlaganjem
odgovarajuçe
sabirno
mjesto
edan
na
odgovarajuçe
sabirno
elektriãne
i elektronske
opreme.
Odlaganje
electrónico.
odlaganju
ovog
proizvoda
moÏete
pomoçi
ielektriãne
Vi
te tako
potencijalne
negativne
op‰irnije
informacije
omjesto
tretmanu,
reciklaÏi
iliilirecikliranje
kori‰çenju
ovog
kao
otpada,
molimo
da
op‰irnije
ono
tretmanu,
reciklaÏi
kori‰çenju
proizvoda
kao
otpada,
molimo
dakontaktirate
kontaktirate
svoju
EN
electrónico.
HR
A
eliminação
deste
produto
deve
ser
levada
a
cabo
de
acordo
com
os
regulamentos
localmente
s
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlagali‰ta
otpada.
Za
op‰irnije
informacije
o
tretmanu,
ladu
ladu
s
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
kladu
s
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlagali‰ta
otpada.
Za
op‰irnije
informacije
o
tretmanu,
EN
BG
otpad.
Umesto
toga
ovaj
proizvod
mora
biti
predan
na
odgovarajuçe
mesto
za
reciklaÏu
elektriãne
i
elektronske
ljudsko
zdravljesluÏbu,
koje sluÏbu
inaãe
mogu
biti
uzrokovane
neodgovarajuçim
ovog
komunalnu
va‰eg
lokalnog
otpada
prodavnicu
gde
steodlaganjem
kupili
proizvod.
komunalnu
sluÏbu,
sluÏbu
va‰eg
lokalnog
otpada
ililacabo
prodavnicu
gde
ste
kupili
proizvod.
SL
A
eliminação
deste
produto
deve
levada
desvoj
acordo
com
os
regulamentos
aplicáveis
à
eliminação
ebiti
ao
tratamento
lixo
eiliaaresíduos.
Este
electrodomestico
está
marcado
conforme
directiva
Europea
2002/96/CE
sobre
los localmente
residuos
de
proizvoda
kao
otpada,
molimo
da ser
kontaktirate
svoj
lokalni
gradski
ured,
sluÏbu
va‰eg
uu ovog
ovog
proizvoda
kao
otpada,
ovog
proizvoda
kao
otpada,
molimo
da
kontaktirate
lokalni
gradski
ured,
va‰eg
Umjesto
toga
ovaj
oizvodu
pokazuje
ovaj
proizvod
moÏe
biti
tretiran
kuçni
otpad.
opreme.
Odlaganje
mora
izvr‰eno
ude
skladu
sa
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za sluÏbu
odlaganje
otpada.
Za
aplicáveis
àda
eliminação
eproizvod.
aone
tratamento
de
lixo e kao
resíduos.
Para
obter
informações
mais
detalhadas
sobre
o
tratamento,
a
recuperação
e
a
reciclagem
deste
SRB
aparatos
eléctricos
y
electrónicos
(WEEE).
HR
pada
ili
trgovinu
gdje
ste
kupili
pada
ili
trgovinu
gdje
ste
otpada
ili
trgovinu
gdje
ste
kupili
proizvod.
odgovarajuçe
sabirno omjesto
za recikliranje
elektriãne
iaelektronske
Odlaganje
n na op‰irnije
EN
informacije
tretmanu,
reciklaÏi
kori‰çenju
ovogcorrectamente,
proizvoda
kaocompetente,
otpada,
da
kontaktirate
Para
obter
informações
mais
detalhadas
sobre
o tratamento,
aopreme.
recuperação
e molimo
a reciclagem
deste
produto,
agradecemos
que
entre
em contacto
com
entidade
municipal
o serviço
de svoju
que
este
producto
ha ilisido
eliminado
ayudará
acom
evitar
posibles
s Asegurándose
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlagali‰ta
Za
op‰irnije
informacije
tretmanu,
ladu Izdelek
jejejeoznaãen
evropsko
direktivo
2002/96
oo odpadni
in
elektronski
(WEEE).
Izdelek
oznaãen
skladno
evropsko
direktivo
2002/96
odpadni
elektriãni
inelektriãni
elektronski
opremi
(WEEE).
Izdelek
oznaãen
skladno
z evropsko
direktivo
2002/96
oaelektriãni
odpadni
inopremi
elektronski
opremi
(WEEE).
produto,
agradecemos
que
entre
em
contacto
com
entidade
municipal
competente,
com
o serviço
de
eliminação
deskladno
lixos
ezzresíduos
ou
com
o
estabelecimento
comercial
onde
adquiriu
ooproduto.
komunalnu
sluÏbu,
sluÏbu
va‰eg
lokalnog
otpada
iliotpada.
prodavnicu
gde
ste
kupili
proizvod.
SL
SRB
consecuencias
negativas
en
el
ambiente
y
la
salud
de
las
personas,
que
pudiera
verificarse
por
causa
de
un
proizvoda
kaolixos
otpada,
molimo
da
kontaktirate
svoj lokalni
gradski
ured,
sluÏbu
va‰eg
u ovog
eliminação
de
e resíduos
ou com
o estabelecimento
comercial
onde
adquiriu
o na
produto.
SS pravilnim
naãinom
odstranjevanja
izdelka
boste
pomagali
prepreãiti
morebitne
negativne
posledice
okolje
in zdravje
pravilnim
naãinom
odstranjevanja
izdelka
boste pomagali
prepreãiti
morebitne
negativne
posledice
na okolje in zdravje
anómalo
tratamiento
de
este
producto
en
u
skladu
sa
evropskim
standardima
2002/96/EZ-a
o
"otpadu
elektriãne
i
elektronske
ãen
u
skladu
sa
evropskim
standardima
2002/96/EZ-a
o
"otpadu
elektriãne
i
elektronske
aãen
u
skladu
sa
evropskim
standardima
2002/96/EZ-a
o
"otpadu
elektriãne
i
elektronske
padaljudi,
ili trgovinu
gdjepovzroãilo
ste
kupilinepravilno
proizvod.
kikibibijihjihlahko
odstranjevanje
aparata. aparata.
ljudi,
lahko
povzroãilo
nepravilno
odstranjevanje
EN
SL
Eli sigurnom
simbolo
sobre
elodlaganju
producto
indica
que estemoÏete
aparato
no puede
ser
tratado
como
un residuo
doméstico
lnom
odlaganju
proizvoda
pomoçi
i tako
spreãiti
potencijalne
ilnom
ravilnom
inana
sigurnom
ovog
moÏete
pomoçi
i Viz opremi
i tako
spreãiti
potencijalne
Simbol
izdelku
oznaãuje,
daovog
s da
tem
ni dovoljeno
ravnati
kot
obiãajnimi
gospodinjskimi
odpadki.
Izdelek
Simbol
izdelku
oznaãuje,
s izdelkom
tem proizvoda
izdelkom
ni dovoljeno
ravnati
kot
obiãajnimi
gospodinjskimi
odpadki. Izdelek
Izdelek
je
oznaãen
skladno
z evropsko
direktivo
2002/96
o odpadni
elektriãni
inzi Vi
elektronski
(WEEE).
normal,
en
su
ligar
deberá
ser
entregado
al
centro
de
recogidas
para
reciclaje
de
aparatos
eléctricos
y
Este
electrodomestico
está
conforme
aelektronske
labiti
directiva
Europea
2002/96/CE
sobre
residuos de
ecezaza
okolinu
i ustrezno
ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
prouzrokovane
neodgovarajuçim
okolinu
i ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
mogu
biti
prouzrokovane
neodgovarajuçim
nana
ustrezno
zbirno
mesto
zamarcado
predelavo
elektriãne
inprepreãiti
opreme.
odpeljite
zbirno
mesto
za predelavo
elektriãne
inmorebitne
elektronske
opreme.
Sodpeljite
pravilnim
naãinom
odstranjevanja
izdelka
boste
pomagali
negativne
posledice
na
okoljelos
in zdravje
BG
EN
electrónicos.
Este
electrodomestico
está
marcado
conforme
la directiva
2002/96/CE
sobre los residuos de
en
uljudi,
skladu
evropskim
standardima
2002/96/EZ-a
o "otpadu
elektriãne
iodpadkov.
elektronske
aparatos
eléctricos
yproizvodu
electrónicos
(WEEE).
Odstranjevanje
mora
biti
opravljeno
skladno
z lokalnimi
okoljevarstvenimi
predpisi
one
odstranjevanju
oizvoda.
na
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
Odstranjevanje
mora
biti
opravljeno
skladno
z acuerdo
lokalnimi
okoljevarstvenimi
predpisi
o
odstranjevanju
odpadkov.
oizvoda.
Oznaka
na
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
neEuropea
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
oizvoda.
na
pokazuje
da aovaj
proizvod
moÏe
biti
tretiran
kao
kuçni
kiOznaka
biOznaka
jihsa
lahko
povzroãilo
nepravilno
odstranjevanje
aparata.
La
eliminación
debe
ser
efectuada
de
con
las
reglas
medioambientales
vigentes
para
el
aparatos
eléctricos
y
electrónicos
(WEEE).
Asegurándose
que
este
hanisido
correctamente,
ayudará
a pristojen
posibles
lnom
ipodrobnej‰e
sigurnom
odlaganju
proizvoda
moÏete
pomoçi
iizdelka
tako
spreãiti
potencijalne
Za
informacije
osoproducto
odstranjevanju
in
predelavi
tt zakot
ega
izdelka
se
obrnite
pristojen
mestni
organ
za
Zatratamiento
podrobnej‰e
informacije
onaodstranjevanju
ineliminado
predelavi
tega
se
obrnite
na
mestni
za
podrobnej‰e
informacije
odstranjevanju
in
predelavi
ega
izdelka
se
obrnite
na
pristojen
mestni
organ organ
za HR
Simbol
na izdelku
daovog
tem
izdelkom
dovoljeno
ravnati
zi Vi
obiãajnimi
gospodinjskimi
odpadki.
Izdelek
ovaj
mora
biti
predan
odgovarajuçe
mesto
reciklaÏu
elektriãne
ina
elektronske
ovajproizvod
proizvod
mora
biti
predan
na
odgovarajuçe
mesto
za
reciklaÏu
elektriãne
ievitar
elektronske
deoznaãuje,
los
residuos.
Asegurándose
que
este
haysido
eliminado
correctamente,
ayudará
a por
evitar
posibles
consecuencias
negativas
enproducto
ambiente
la mogu
salud
deste
las
personas,
que pudiera
verificarse
causa
de un
za odpeljite
okolinu
i ljudsko
zdravlje
koje
inaãe
biti
prouzrokovane
neodgovarajuçim
e mora
odstranjevanje
odpadkov,
komunalno
sluÏbo
ali
trgovino,
vekolo‰kim
kateri
kupili.
odstranjevanje
odpadkov,
komunalno
sluÏbo
ali
trgovino,
vizdelek
kateri
ste izdelek
kupili.
naizvr‰eno
ustrezno
zbirno
mesto
zael
predelavo
elektriãne
in
elektronske
opreme.
BG
mora
biti
izvr‰eno
u
skladu
sa
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlaganje
otpada.
Za
mora
biti
izvr‰eno
u
skladu
sa
lokalnim
ekolo‰kim
propisima
za
odlaganje
otpada.
Za
biti
u
skladu
sa
lokalnim
propisima
za
odlaganje
otpada.
Za
Para
informacion
más
detallada
sobre
el
tratamiento,
recuperación
y
reciclaje
de
este
producto,
por
favor
consecuencias
negativas
en
el
ambiente
y
la
salud
de
las
personas,
que
pudiera
verificarse
por
causa
de
un
SRB
anómalo
tratamiento
de esteskladno
producto
Odstranjevanje
mora
opravljeno
z lokalnimi
okoljevarstvenimi
predpisi
o odstranjevanju
odpadkov.
Oznaka
nalabiti
proizvodu
pokazuje
da
ovaj
proizvod
ne moÏe
tretiran
kaookuçni
contacte
con
oficina
compentente
(del
departamento
ecología
y biti
mediomabiente),
su servicio
de
eoizvoda.
tretmanu,
reciklaÏi
kori‰çenju
proizvoda
otpada,
dada
kontaktirate
svoju
oo tretmanu,
kori‰çenju
proizvoda
kaode
otpada,
molimo
kontaktirate
svoju
anómalo
tratamiento
de
este producto
Elpodrobnej‰e
simboloreciklaÏi
sobre
eliliili
producto
indicaovog
que
este
aparatokao
puede
sermolimo
tratado
como
unpristojen
residuo
doméstico
Za
informacije
oili
odstranjevanju
in
predelavi
t no
ega
izdelka
se obrnite
naelektronske
mestni
organ za HR
ovaj
proizvod
mora
biti
predan
na
odgovarajuçe
mesto
za
reciklaÏu
elektriãne
i
recogida
a
domicilio
si
lo
hubiera
o
el
punto
de
venta
donde
compró
el
producto.
El
simbolo
sobre
el
producto
indica
que
este
aparato
no
puede
ser
tratado
como
un
residuo
doméstico
Ïbu
va‰eg
lokalnog
otpada
prodavnicu
gde
ste
kupili
proizvod.
uÏbu
va‰eg
lokalnog
otpada
ili
prodavnicu
gde
ste
kupili
proizvod.
luÏbu
va‰eg
lokalnog
otpada
ili
prodavnicu
gde
ste
kupili
proizvod.
SL
normal,
en odpadkov,
suisligar
deberá
sersluÏbo
entregado
al centro
de
recogidas
reciclaje
de
aparatos
y Equipment
appliance
marked
according
to
European
directive
2002/96/EC
Waste
Electrical
and
Electronic
appliance
marked
according
toalithe
the
European
directive
2002/96/EC
on
Waste
Electrical
andeléctricos
Electronic
odstranjevanje
komunalno
trgovino,
v kateri
ste izdelek
kupili.para
normal,
en suis
ligar
sersaentregado
alekolo‰kim
centro
de
recogidas
para on
reciclaje
de
aparatos
eléctricos
moraThis
biti
izvr‰eno
udeberá
skladu
lokalnim
propisima
za
odlaganje
otpada.
Za y Equipment
electrónicos.
SRB
(WEEE).
electrónicos.
EN
e o tretmanu,
reciklaÏi
ili kori‰çenju
ovog
kao
otpada,
molimo
daconsequences
kontaktirate
svoju
La
eliminación
debe
ser efectuada
deproizvoda
acuerdo
con
las
reglas
medioambientales
vigentes
para
el
ByzThis
ensuring
thisdirektivo
product
is2002/96
correctly,
you
will help
prevent
potential
negative
the
environment
and
La
eliminación
ser
deEuropean
acuerdo
con
las
reglas
medioambientales
vigentes
para
el
ooÏbu
zz evropsko
direktivo
oodisposed
odpadni
elektriãni
in
elektronski
(WEEE).
evropsko
direktivo
2002/96
odpadni
elektriãni
in
elektronski
opremi
(WEEE).
adno
evropsko
oof
odpadni
elektriãni
inopremi
elektronski
opremi
(WEEE).
appliance
is debe
marked
according
to the
directive
2002/96/EC
on Waste
Electrical
andforElectronic
tratamiento
de2002/96
residuos.
va‰eg
lokalnog
otpada
iliefectuada
prodavnicu
gde
stedirective
kupili
proizvod.
SL
human
health,
which
could
otherwise
be
by inappropriate
waste
handling
of Waste
this
product.
This
appliance
is los
marked
according
to caused
the
European
2002/96/EC
on
Electrical
andinElectronic
Equipment
tratamiento
de
los
residuos.
izdelka
boste
pomagali
prepreãiti
morebitne
negativne
posledice
na
okolje
in
zdravje
ranjevanja
ranjevanja
izdelka
boste
pomagali
dstranjevanja
izdelka
boste
pomagali
prepreãiti
morebitne
negativne
posledice
na
okolje
zdravje
Equipment
(WEEE).
Para
informacion
más
detallada
sobre
el
tratamiento,
recuperación
y
reciclaje
de
este
producto,
por
favor
The
symbol
on this
the product
indicates
that
maywill
not
be treated
asypotential
household
waste.
Instead
it shall
befavor
handed
over
(WEEE).
Para
informacion
más detallada
sobre
elproduct
tratamiento,
recuperación
reciclaje
de
esteconsequences
producto,
porfor
ãilo nepravilno
odstranjevanje
aparata.
zroãilo
nepravilno
aparata.
oãilo
nepravilno
By
ensuring
iscompentente
disposed
ofthis
correctly,
you
help
negative
the
ENto
contacte
conodstranjevanje
laproduct
oficina
(del
departamento
deprevent
ecología
y mediomabiente),
o su servicio
de
the
collection
point
the
recycling
of
electrical
and
electronic
equipment
By
product
disposed
of
correctly,
you
willkot
help
prevent
potential
for
the
environment
and
contacte
con
lahuman
oficina
compentente
(del
decompró
ynegative
mediomabiente),
o su
servicio
de
da
sensuring
tem
ni
ravnati
kot
obiãajnimi
gospodinjskimi
odpadki.
Izdelek
naãuje,
da
s izdelkom
tem
izdelkom
nifordovoljeno
ravnati
z opremi
obiãajnimi
odpadki.
Izdelek
uje,
daenvironment
sapplicable
tem
izdelkom
ni dovoljeno
dovoljeno
ravnati
and
which
could
otherwise
be
caused
byecología
inappropriate
wasteconsequences
handling
of
this
product.
ouje,
z evropsko
direktivo
2002/96
ohealth,
odpadni
inzdepartamento
elektronski
(WEEE).
recogida
athis
domicilio
siislo
hubiera
oelektriãni
el
punto
de
venta
donde
elgospodinjskimi
producto.
Disposal
must
be
carried
inin
accordance
with
local
environmental
regulations
for
disposal.
human
health,
which
could
otherwise
be
caused
by
waste
handling
of waste
this
recogida
domicilio
siout
loelektriãne
hubiera
o el
punto
deinappropriate
venta
donde
compró
elasokolje
producto.
no
mesto
za
predelavo
elektriãne
elektronske
opreme.
birno
mesto
zaapredelavo
in
elektronske
opreme.
no
mesto
zaizdelka
predelavo
The
symbol
on
the
product
indicates
that
this
product
may
notposledice
be
treated
household
waste. Instead it shall be
boste
pomagali
prepreãiti
morebitne
negativne
na
in product.
zdravje
ranjevanja
office,
your
For
more
detailed
information
about
treatment,
recovery
and
ofodpadkov.
this
product,
please
contact
local
The
symbol
on
product
indicates
that this
product
notrecycling
beof treated
as
household
waste.
Instead your
it shall
be city
handed
over
to
opravljeno
skladno
zto
lokalnimi
okoljevarstvenimi
o odstranjevanju
biti
skladno
z lokalnimi
okoljevarstvenimi
predpisi
o odstranjevanju
odpadkov.
opravljeno
skladno
zthe
lokalnimi
handed
over
the
applicable
collection
pointpredpisi
for
the may
recycling
electrical
and
electronic
equipment
ãilo opravljeno
nepravilno
odstranjevanje
aparata.
household
waste
disposal
service
orravnati
the
shopkot
where
you
purchased
theregulations
product.
the
collection
point
for
the
recycling
of
andse
electronic
equipment
macije
osoapplicable
odstranjevanju
predelavi
tt to
ega
izdelka
obrnite
na
mestni
organ
za
rmacije
oappliance
odstranjevanju
in
tega
izdelka
se
obrnite
na
mestni
za
macije
odstranjevanju
in
predelavi
ega
izdelka
segospodinjskimi
obrnite
na pristojen
pristojen
mestni
organ
zaElectronic
Disposal
must
be
outaccording
in predelavi
accordance
local
environmental
forpristojen
waste
disposal.
uje,
da
tem
izdelkom
ni in
dovoljeno
zelectrical
obiãajnimi
odpadki.
Izdelek
This
iscarried
marked
thewith
European
directive
2002/96/EC
on
Waste
Electrical
andorgan
Disposal
must
be
carried
accordance
with
local
environmental
regulations
for
disposal.
This
appliance
is
marked
according
to
the
European
directive
2002/96/EC
onwaste
Waste
Electrical
sluÏbo
ali
trgovino,
vin
kateri
stetreatment,
kupili.
dkov,
komunalno
sluÏbo
aliout
trgovino,
vizdelek
kateri
ste
izdelek
, komunalno
komunalno
sluÏbo
ali
trgovino,
For
detailed
information
about
recovery
andkupili.
recycling
of this product,
please
contactand
yourElectronic
local city
no
mesto
zamore
predelavo
elektriãne
in
elektronske
opreme.
Equipment
(WEEE).
For
detailed
information
treatment,
recovery
and
recycling
ofodpadkov.
this
product,
please contact
your local
Equipment
(WEEE).
office,
your
household
waste
disposal
service
or
the you
shop
where
purchased
the negative
product.
opravljeno
skladno
zthis
lokalnimi
okoljevarstvenimi
predpisi
o odstranjevanju
Bymore
ensuring
product
is about
disposed
of correctly,
will
helpyou
prevent
potential
consequences
for city
the office, your
household
waste
disposal
service
or
the
shop
where
you
purchased
the
product.
ensuring and
this human
product
is disposed
of correctly,
yoube
willcaused
help
prevent
negative
consequences
for the
macijeBy
o odstranjevanju
in predelavi
t could
ega izdelka
se
obrnite
napotential
pristojen
mestni
organ
environment
health,
which
otherwise
by inappropriate
waste
handling
of thiszaproduct.
environment
and
human
health,
which
could
otherwise
caused
inappropriate
waste
handling
of this
product.
ked
according
to
the
European
directive
2002/96/EC
Electrical
and
Equipment
ked
according
toon
the
European
directive
2002/96/EC
onnotWaste
Waste
Electrical
and Electronic
Electronic
Equipment
komunalno
sluÏbo
ali
trgovino,
v kateri
ste izdelek
kupili.
The symbol
the
product
indicates
that
this
product be
mayon
bebytreated
as household
waste. Instead
it shall be
The
symbol
the applicable
product indicates
that
thisfor
product
may notofbe
treatedand
as household
waste. Instead it shall be
handed
over on
to the
collection
point
the recycling
electrical
electronic equipment
handed
tobe
thecarried
applicable
pointwith
forpotential
the recycling
of electrical
and electronic
ct is disposed
of
correctly,
you
help prevent
negative
consequences
forequipment
the environment and
and
Disposalover
must
outwill
incollection
accordance
local
environmental
regulations
for waste
disposal.
Disposal
be carried
inabout
accordance
withrecovery
local
environmental
regulations
for and
waste
disposal.
ould
be
by out
inappropriate
waste
handling
this product.
ked otherwise
according
to caused
the
European
directive
2002/96/EC
onofrecycling
Waste
Electrical
Electronic
Equipment
For moremust
detailed
information
treatment,
and
of
this product,
please
contact your
local city
For
more
detailed
about
and
recycling
of thisInstead
product,
your local
duct indicates
that
this information
product
nottreatment,
be treated
household
itplease
shall contact
be handed
overcity
to
office,
your
household
wastemay
disposal
service
orrecovery
theas
shop
where
youwaste.
purchased
the product.
office,
waste
disposal
orpotential
theequipment
shop where
you purchased
the product.
n
for theyour
recycling
of electrical
and service
electronic
ct point
is disposed
of household
correctly,
you will
help
prevent
negative
consequences
for the environment and
d out
in accordance
with local
environmental
regulations
disposal.
ed
ould
otherwise
be caused
by inappropriate
waste
handlingfor
of waste
this product.
office,
your
mation
about treatment,
recovery
of as
thishousehold
product, please
local
your
duct
indicates
that this product
mayand
notrecycling
be treated
waste. contact
Instead your
it shall
be city
handed
over
to
service
or the
shop where
you purchased
the product.
nsal
point
for the
recycling
of electrical
and electronic
equipment
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising