Inbouwoven HBO604R10

Inbouwoven HBO604R10
[nl] Gebruiksaanwijzing ...2
[en] Instruction manual..20
Inbouwoven HBO604R10
Built-in oven HBO604R10
Het betaalbare kwaliteitsmerk!
é Inhoudsopgave
gni z j iwna skiurbeG] ln[
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ....................................... 2
Oorzaken van schade ........................................................................4
Uw nieuwe oven ......................................................................... 4
Bedieningspaneel ...............................................................................4
Functiekeuzeknop...............................................................................5
Toetsen en display ............................................................................5
Temperatuurkeuzeknop .....................................................................5
Binnenruimte........................................................................................5
De toebehoren............................................................................ 6
Inschuiven van het toebehoren ........................................................6
Voor het eerste gebruik ............................................................. 6
Tijd instellen .........................................................................................6
De oven opwarmen ............................................................................6
Toebehoren reinigen ..........................................................................6
Oven instellen ............................................................................ 7
Wijzen van verwarmen en temperatuur ..........................................7
De oven zal automatisch uitschakelen ...........................................7
De oven zal automatisch in- en uitschakelen................................7
Tijd van de klok instellen .......................................................... 8
De wekker instellen.................................................................... 8
Kinderbeveiliging ....................................................................... 8
Bakoven................................................................................................8
Onderhoud en reiniging ............................................................ 9
Reinigingsmiddelen ............................................................................9
Inschuifrails verwijderen en bevestigen..........................................9
Ovendeur verwijderen en inbrengen............................................ 10
Glazen deurplaten uit- en inbouwen............................................. 11
Wat te doen bij storingen? ...................................................... 11
Storingstabel ..................................................................................... 11
Ovenlamp aan het plafond vervangen ........................................ 12
Glazen afscherming......................................................................... 12
Servicedienst ........................................................................... 12
E­nummer en FD­nummer .............................................................. 12
Energie­ en milieutips ............................................................. 12
Energie besparen ............................................................................ 12
Milieuvriendelijk afvoeren ............................................................... 12
Maatregelen tijdens het transport ................................................. 12
Voor u in onze kookstudio uitgetest. ..................................... 13
Gebak................................................................................................. 13
Tips voor het bakken ...................................................................... 14
Vlees, gevogelte, vis........................................................................ 15
Tips voor het braden en grillen ..................................................... 16
Ovenschotels, gegratineerde gerechten, toast .......................... 17
Kant-en-klaar producten ................................................................. 17
Bijzondere gerechten ...................................................................... 17
Ontdooien.......................................................................................... 18
Drogen ............................................................................................... 18
Acrylamide in levensmiddelen ............................................... 18
Testgerechten........................................................................... 19
Bakken ............................................................................................... 19
Grillen ................................................................................................. 19
: Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed
en veilig bedienen. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om
door te geven aan een volgende eigenaar.
Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw.
Neem het speciale installatievoorschrift in
acht.
Controleer het apparaat na het uitpakken.
Niet aansluiten in geval van
transportschade.
Alleen een daartoe bevoegd vakman mag
apparaten zonder stekker aansluiten. Bij
schade door een verkeerde aansluiting
maakt u geen aanspraak op garantie.
Dit apparaat is alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik en de huiselijke
omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het
bereiden van gerechten en drank. Zorg
ervoor dat het apparaat onder toezicht
gebruikt wordt. Het toestel alleen gebruiken
in gesloten ruimtes.
2
Dit toestel kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
vermogens of personen die gebrek aan
kennis of ervaring hebben, wanneer zij
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
geleerd hebben het op een veilige manier
te gebruiken en zich bewust zijn van de
risico's die het gebruik van het toestel met
zich meebrengt.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud van het
toestel mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en
onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan
8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of
de aansluitkabel.
Toebehoren altijd op de juiste manier in de
binnenruimte plaatsen. Zie beschrijving
toebehoren in de gebruiksaanwijzing.
Risico van brand!
■ Brandbare voorwerpen die in de
binnenruimte worden bewaard kunnen
vlam vatten. Bewaar geen brandbare
voorwerpen in de binnenruimte. Open
nooit de deur wanneer er sprake is van
rookontwikkeling in het apparaat. Het
toestel uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact halen of de zekering in de
meterkast uitschakelen.
■ Wanneer de apparaatdeur geopend wordt,
ontstaat er een luchtstroom. Het
bakpapier kan dan de
verwarmingselementen raken en vlam
vatten. Tijdens het voorverwarmen mag er
nooit bakpapier los op de toebehoren
liggen. Verzwaar het bakpapier altijd met
een vorm. Bakpapier alleen op het
benodigde oppervlak leggen. Het
bakpapier mag niet uitsteken over de
toebehoren.
Risico van brand!
Risico van verbranding!
Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete
vlakken in de binnenruimte of
verwarmingselementen aanraken. Het
apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor
dat er geen kinderen in de buurt zijn.
■ Toebehoren of vormen worden zeer heet.
Neem hete toebehoren en vormen altijd
met behulp van een pannenlap uit de
binnenruimte.
■ Alcoholdampen kunnen in de
binnenruimte vlam vatten. Nooit gerechten
klaarmaken die een hoog percentage
alcohol bevatten. Alleen kleine
hoeveelheden drank met een hoog
alcoholpercentage gebruiken. De deur
van het toestel voorzichtig openen.
■
Risico van verbranding!
Risico van verbranding!
Risico van letsel!
Wanneer er krassen op het glas van de
apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen
schraper, scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen gebruiken.
Kans op een elektrische schok!
■ Ondeskundige reparaties zijn
gevaarlijk.Reparaties mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door technici die zijn
geïnstrueerd door de klantenservice.Is het
apparaat defect, haal dan de stekker uit
het stopcontact of schakel de zekering in
de meterkast uit. Contact opnemen met
de klantenservice.
■ De kabelisolatie van hete
toestelonderdelen kan smelten. Zorg
ervoor dat er nooit aansluitkabels van
elektrische toestellen in contact komen
met hete onderdelen van het apparaat.
■ Binnendringend vocht kan een schok
veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of
stoomreiniger gebruiken.
■ Bij vervanging van de lamp in de
binnenruimte staan de contacten van de
lampfitting onder stroom. Trek voordat u
tot vervanging overgaat de netstekker uit
het stopcontact trekken of schakel de
zekering in de meterkast uit.
■ Een defect toestel kan een schok
veroorzaken. Een defect toestel nooit
inschakelen. De netstekker uit het
stopcontact halen of de zekering in de
meterkast uitschakelen. Contact opnemen
met de klantenservice.
Kans op een elektrische schok!
Kans op een elektrische schok!
Kans op een elektrische schok!
Kans op een elektrische schok!
Kans op verbranding!
Tijdens het gebruik worden de
toegankelijke onderdelen heet. De hete
onderdelen nooit aanraken. Zorg ervoor
dat er geen kinderen in de buurt zijn.
■ Bij het openen van de apparaatdeur kan
hete stoom vrijkomen. De deur van het
toestel voorzichtig openen. Zorg ervoor
dat er geen kinderen in de buurt zijn.
■ Door water in de hete binnnruimte kan
hete waterdamp ontstaan. Nooit water in
de hete binnenruimte gieten.
■
Risico van verbranding!
Kans op verbrandingen!
3
Oorzaken van schade
druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden
verwijderd. Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.
Attentie!
■
■
■
■
■
Toebehoren, folie, bakpapier of vormen op de bodem van de
binnenruimte: Geen toebehoren op de bodem van de
binnenruimte leggen. Geen bakpapier of folie, van welk type
dan ook, op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen
vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer
een temperatuur van meer dan 50 °C ingesteld is. Er
ontstaat dan een opeenhoping van warmte. De bak- en
braadtijden kloppen niet meer en het email wordt
beschadigd.
■
■
Water in de hete binnenruimte: Nooit water in de hete
binnenruimte gieten. Er ontstaat dan waterdamp. Door de
verandering van temperatuur kan schade aan het email
ontstaan.
■
Vochtige levensmiddelen: Geen vochtige levensmiddelen
langere tijd in de afgesloten binnenruimte bewaren. Het email
raakt dan beschadigd.
■
Vruchtensap: De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet
te overvloedig bedekken. Vruchtensap dat van de bakplaat
Afkoelen met open apparaatdeur: De binnenruimte alleen
laten afkoelen wanneer deze afgesloten is. Ook wanneer de
deur slechts op een kier openstaat, kan de voorzijde van
aangrenzende meubels op den duur worden beschadigd.
Sterk vervuilde deurdichting: is de deurdichting sterk vervuild,
dan sluit de apparaatdeur tijdens het gebruik niet meer goed.
De voorzijde van aangrenzende meubels kan worden
beschadigd.Zorg ervoor dat de deurdichting altijd schoon is.
Apparaatdeur als vlak om op iets op te leggen of te plaatsen:
niets op de apparaatdeur leggen of plaatsen en er niets aan
hangen. Geen vormen of toebehoren op de apparaatdeur
plaatsen.
Toebehoren inschuiven: afhankelijk van het type toestel
kunnen de toebehoren krassen geven op de deur.
Toebehoren altijd tot de aanslag in de binnenruimte schuiven.
Apparaat transporteren: Het apparaat niet aan de deurgreep
vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het
gewicht van het apparaat niet en kan afbreken.
Uw nieuwe oven
Hier maakt u kennis met uw nieuwe oven. We leggen u de
werking van het bedieningspaneel en de afzonderlijke
bedieningselementen uit. U krijgt informatie over de
binnenruimte en de toebehoren.
Bedieningspaneel
Hier krijgt u een overzicht van het bedieningspaneel. De
uitvoering hangt van het type apparaat af.
Verklaringen
1
Functiekiezer
2
Bedieningstoetsen en weergaveveld
3
Temperatuurkeuzeknop
4
Functiekeuzeknop
Temperatuurkeuzeknop
Met de functiekeuzeknop stelt u de wijze van verwarmen voor
de oven in. De functiekeuzeknop kan naar links en naar rechts
draaien.
Met de temperatuurkeuzeknop kunt u de temperatuur en de
grillstand instellen.
Wanneer de gewenste wijze van verwarmen is ingesteld, brandt
de lamp in de oven.
Standen
Ú
Uit
Instelling
50-270
Temperatuurbereik Temperatuurinstellingen in
ºC.
1, 2, 3
Grillstanden
Functie
Û
Uit
De oven is uitgeschakeld.
%
Boven-/onderwarmte
Het bakken en braden is maar op
één niveau mogelijk. Voor gebak
en pizza in bakvormen of op de
bakplaat alsmede voor magere
braadstukken van rund, kalf en wild
is deze instelling zeer geschikt. De
hitte komt gelijkmatig van boven en
onderen.
Hete lucht*
"
Op één niveau kunt u schuimgebak
en bladerdeeg bereiden.
Klein gebak, koekjes en bladerdeeg kunt u op twee niveaus gelijktijdig bakken.
De ventilator aan de achterzijde van
het apparaat verdeelt de warmte
die van boven en onder komt gelijkmatig over de gerechten.
Vlakgrillen, groot
oppervlak
$
Circulatiegrillen
#
U kunt meerdere steaks, worstjes,
vis en toast grillen. Het gehele
oppervlak onder het grillelement
wordt verwarmd.
Circulatiegrillen is bijzonder
geschikt voor het grillen van vis,
gevogelte en grote stukken vlees.
Het grillelement en de ventilator
schakelen afwisselend in en uit. De
ventilator verdeelt de verwarmde
lucht om de gerechten.
* Wijze van verwarmen conform energie-efficiëntieklasse
EN50304.
Met de toetsen kunnen extra functies worden ingesteld. De
ingestelde waarden kunnen op het display worden afgelezen.
0
Kloktoets
C Toets sleutel
Oven niet heet.
Grillstanden voor de grill,
grote $ oppervlak.
Stand 1 = zwak
Stand 2 = gemiddeld
Stand 3 = sterk
Als de oven opwarmt, brandt het lampje boven de
temperatuurkeuzeknop. Deze gaat uit tijdens de
verwarmingspauzes. Bij sommige instellingen brandt het
symbool niet.
Grillstanden
Bij het vlakgrillen $ stelt u met de temperatuurkeuzeknop een
grillstand in.
Binnenruimte
In de binnenruimte bevindt zich de ovenlamp. Een
koelventilator beschermt de oven tegen oververhitting.
Ovenlamp
De ovenlamp brandt tijdens het gebruik van de oven. Door de
functiekeuzeknop op een willekeurige stand te draaien, kan de
ovenlamp ook worden ingeschakeld zonder dat de oven wordt
verwarmd.
Koelventilator
De koelventilator wordt zo nodig in- en uitgeschakeld. De
warme lucht ontsnapt via de deur.
De koelventilator loopt een bepaalde tijd na, zodat de
binnenruimte na gebruik sneller afkoelt.
Attentie!
Toetsen en display
Toets
Functie
De ventilatiesleuven niet afdekken. Anders raakt de oven
oververhit.
Functie
Met deze toets kunt u de tijd van
de klok, de bereidingstijd x en
de eindtijd y instellen.
Met deze toets kunt u de kinderbeveiliging in- resp. uitschakelen.
V
Toets wekker
Met deze toets kan de wekker
worden ingesteld.
A
Toets min
Met deze toets kan de instelwaarde na onderen worden bijgesteld.
@
Toets plus
Met deze toets kan de instelwaarde na boven worden bijgesteld.
5
De toebehoren
De meegeleverde toebehoren zijn geschikt voor vele
gerechten. Let erop dat u de toebehoren altijd op de juiste
manier in de binnenruimte plaatst.
Aanwijzing: Het toebehoren kan door de hitte vervormen.
Zodra het toebehoren afgekoeld is, neemt het zijn
oorspronkelijke vorm weer aan. De functie wordt niet beïnvloed.
Het grote assortiment speciale toebehoren zorgt ervoor dat
vele van uw gerechten nog beter lukken en u de oven nog
comfortabler kunt gebruiken.
Houd de bakplaat aan weerszijden met beide handen vast en
schuif de bakplaat recht in het frame. Vermijd bij het inschuiven
bewegingen naar links of rechts. Anders kan de bakplaat niet
gemakkelijk ingeschoven worden. Het geëmailleerde oppervlak
kan beschadigd raken.
Inschuiven van het toebehoren
Het toebehoren kan in 4 verschillende hoogtes in de oven
worden geschoven. Schuif het toebehoren steeds tot aan de
aanslag erin, zodat het deurglas niet wordt geraakt.
Rooster
Voor ovenschalen, bakvormen,
braadstukken, gegrilde stukken en
diepvriesgerechten.
Schuif het rooster met de open zijde
naar de ovendeur en de kromming
naar beneden ¾ in de oven.
Aluminium bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Schuif de bakplaat met de schuine
kant naar de ovendeur in de oven.
Braadslede
Voor vochtig gebak, koekjes, diepvriesgerechten en grote braadstukken. Kan ook bij het grillen voor het
opvangen van vet of vleesvocht
onder het rooster worden gebruikt.
Wanneer het toebehoren ongeveer tot aan de helft eruit
getrokken is, klikt het vast. Nu kunt u de gerechten gemakkelijk
uit de oven nemen.
Bij het inschuiven moet u op de uitstulping aan de achterzijde
van het toebehoren letten. Alleen zo klikt het op de juiste
manier vast.
Schuif de bakplaat met de schuine
kant naar de ovendeur in de oven.
Extra toebehoren
Extra toebehoren kunt u bij de servicedienst of in de
speciaalzaak kopen. In onze brochures of op internet vindt u
diverse producten die voor uw oven geschikt zijn. De
beschikbaarheid van extra toebehoren en de mogelijkheid om
deze via internet te kopen is per land verschillend. Informatie
hierover vindt u in de verkoopbrochures.
Ovendeur - aanvullende veiligheidsinstructies
Bij langere baktijden kan de ovendeur erg heet worden.
Indien u kinderen hebt, is bij het gebruik van de oven extra
voorzichtigheid geboden.
Verder is er een beveiligingsvoorziening beschikbaar waarmee
directe aanraking van de ovendeur wordt verhinderd. Dit
speciale toebehoren (440651) is bij de servicedienst
verkrijgbaar.
Voor het eerste gebruik
Hier vindt u alles wat u moet doen voordat u voor het eerst
gerechten klaarmaakt met de oven. Lees eerst het hoofdstuk
Veiligheidsvoorschriften.
Tijd instellen
De oven opwarmen
Om de geur van het nieuwe te verwijderen, warmt u de lege,
gesloten oven op. Ideaal hiervoor is een uur met boven- en
onderwarmte % bij 240 °C. Let erop dat zich geen
verpakkingsresten in de binnenruimte bevinden.
Na de aansluiting zijn op het display het symbool 0 en drie
nullen verlicht. Stel de tijd in.
1. Met de functiekeuzeknop Boven- en onderwarmte %
1. De toets 0 indrukken.
2. Met de temperatuurkeuzeknop 240 °C instellen.
Op het display verschijnt de tijd 12:00 uur en het symbool 0
knippert.
2. Met de toets + of de toets - de tijd instellen.
Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen.
6
instellen.
Na een uur de oven uitschakelen. Functie- en
temperatuurkeuzeknop op de nulstand draaien.
Toebehoren reinigen
Reinig de toebehoren voor het eerste gebruik grondig met
warm zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.
Oven instellen
Er zijn meerdere instelmogelijkheden voor de oven. In dit
hoofdstuk wordt toegelicht hoe u de gewenste wijze van
verwarmen en de temperatuur of de grillstand kunt instellen.
Stel nu de bereidingsduur en de eindtijd voor uw gerecht in.
4. Met de toets + of - de bereidingstijd instellen.
Toets + / voorgestelde waarde = 30 minuten
Toets - / voorgestelde waarde = 10 minuten
K
PLQ
NJ
Wijzen van verwarmen en temperatuur
Voorbeeld op de afbeelding: Boven-/onderwarmte 190 ºC.
1. Met de functiekiezer de gewenste wijze van verwarmen
instellen.
De bereidingstijd is afgelopen
Er klinkt een signaal. De oven schakelt zichzelf uit. De toets 0
tweemaal indrukken en de functiekeuzeknop uitzetten.
Instelling wijzigen
De toets Klok 0 indrukken. Met de toets + of de toets - de
tijdsduur veranderen.
2. Met de temperatuurkeuzeknop kunt u de temperatuur of de
grillstand instellen.
Het instellen afbreken
De toets Klok 0 indrukken. De toets - indrukken tot de indicatie
op nul staat. De functiekeuzeknop uitzetten.
Tijdsduur instellen wanneer de tijd niet meer weergegeven
wordt
De toets Klok 0 twee keer indrukken en instellen, zoals
beschreven bij punt 4.
De oven zal automatisch in- en uitschakelen
Laat levensmiddelen niet te lang in de oven staan. Ongekoeld
vlees en vis bederven snel.
Oven uitschakelen
Voorbeeld in afbeelding: Boven-/onderwarmte %, 200 °C. Het
is 10:45 . De bereidingstijd is 45 minuten en het gerecht moet
om 12:45 uur klaar zijn.
De functiekiezer in de nulstand zetten.
1. Met de functiekiezer de gewenste wijze van verwarmen
Instellingen wijzigen
2. Met de temperatuurkeuzeknop kunt u de temperatuur of de
De oven wordt opgewarmd.
instellen.
Wijze van verwarmen, temperatuur en grillstand kunnen naar
behoefte worden gewijzigd.
De oven zal automatisch uitschakelen
Voer de bereidingstijd (gaartijd) voor uw gerecht in.
Voorbeeld in afbeelding: Boven-/onderwarmte %, 200 °C,
bereidingstijd 45 minuten.
grillstand instellen.
3. De kloktoets 0 indrukken.
Het symbool bereidingstijd x knippert.
4. Met de toets + of - de bereidingstijd instellen.
5. De kloktoets 0 zo vaak indrukken, tot het symbool einde y
knippert.
In het display ziet u wanneer het gerecht klaar is.
1. Met de functiekiezer de gewenste wijze van verwarmen
instellen.
2. Met de temperatuurkeuzeknop kunt u de temperatuur of de
grillstand instellen.
K
PLQ
NJ
3. De kloktoets 0 indrukken.
Het symbool bereidingstijd x knippert.
K
PLQ
NJ
7
6. Met de toets + de eindtijd naar een later tijdstip verschuiven.
Na een paar seconden wordt de instelling overgenomen.
In het display staat de eindtijd, tot de oven start.
K
PLQ
NJ
De bereidingstijd is afgelopen
Er klinkt een signaal. De oven schakelt zichzelf uit. De toets 0
tweemaal indrukken en de functiekeuzeknop uitzetten.
Aanwijzing: Zolang er een symbool knippert kunt u wijzigen.
Wanneer het symbool verlicht is, is de instelling overgenomen.
Tijd van de klok instellen
Na een stroomuitval of als de oven voor de eerste in gebruik
wordt genomen, knipperen op het display het symbool 0 en
drie nullen. Stel de tijd in. De functiekiezer moet uitgeschakeld
zijn.
Van zomertijd op wintertijd omschakelen.
Kloktoets 0 tweemaal indrukken en met de toets + of - de tijd
veranderen.
Zo stelt u hem in
1. Kloktoets 0 indrukken.
12.00 verschijnt en het symbool 0 knippert.
2. Met de toetsen + en - de tijd van de klok instellen.
Na een paar seconden wordt de tijd van de klok
overgenomen. Het symbool 0 verdwijnt.
De wekker instellen.
U kunt de wekker gebruiken als een normale keukenwekker.
De werking ervan is onafhankelijk van de oven. De wekker
heeft een apart signaal. Daardoor kunt u horen, of de tijd van
de wekker of de bereidingstijd is afgelopen. U kunt de wekker
ook instellen als de kinderbeveiliging actief is.
Wekkertoets S indrukken. Met de toets + of - de tijd
veranderen.
Zo stelt u hem in
Wekkertoets S indrukken. De toets - zo vaak indrukken tot op
het display nullen verschijnen.
1. Wekkertoets S indrukken.
Het symboolS knippert.
2. Met de toets + of - de wekkertijd instellen.
Toets + / voorgestelde waarde = 10 minuten
Toets - / voorgestelde waarde = 5 minuten
De wekker start na een paar seconden. In het display brandt
het symbool S. De tijd loopt zichtbaar af.
De tijd is afgelopen
Er klinkt een signaal. Wekkertoets S indrukken. De
wekkerweergave verdwijnt.
Wekkertijd veranderen
Instelling wissen
Wekker en bereidingstijd lopen gelijktijdig af
De symbolen lichten op. De wekkertijd loopt in het display
zichtbaar af.
Resterende bereidingstijd x, eindtijd y of kloktijd 0
opvragen:
Kloktoets 0 zo vaak indrukken, tot het betreffende symbool
verschijnt.
De opgevraagde waarde verschijnt gedurende een paar
seconden in het display.
Kinderbeveiliging
Bakoven
Om ervoor te zorgen dat de oven niet door spelende kinderen
kan worden ingeschakeld, heeft de oven een ingebouwde
kinderbeveiliging.
Kinderbeveiliging in- en uitschakelen
De functiekiezer moet uitgeschakeld zijn.
De sleuteltoets C zo vaak indrukken, tot het symbool C op
het display verschijnt. Dit duurt ongeveer 4 seconden.
8
Deactiveren: De sleuteltoets C zo vaak indrukken, tot het
symbool C verdwijnt.
Aanwijzingen
De wekker en de kloktijd kunnen te allen tijde worden
ingesteld.
■
■
De ingestelde kinderbeveiliging moet na een stroomuitval
opnieuw worden ingesteld.
Onderhoud en reiniging
Wanneer u de oven goed verzorgt en schoonmaakt, blijft hij
lang mooi en intact. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de oven
op de juiste manier verzorgt en schoonmaakt.
Aanwijzingen
■ Geringe kleurverschillen op de voorzijde van de oven zijn het
gevolg van het gebruik van verschillende materialen, zoals
glas, kunststof en metaal.
■
■
Schaduwen op de ruit van de deur, die eruit zien als strepen,
zijn lichtreflexen van de ovenlamp.
Het email wordt ingebrand op zeer hoge temperaturen.
Hierdoor kunnen er kleine kleurverschillen ontstaan. Dit is
normaal en heeft geen nadelige invloed op de werking. De
smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden
geëmailleerd. Ze kunnen daarom ruw zijn. De bescherming
tegen corrosie blijft hierbij intact.
Reinigingsmiddelen
Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door
verkeerde reinigingsmiddelen beschadigd raken, moet u zich
aan het volgende houden.
Gebruik bij de reiniging van de oven
Aluminium
Niet in de vaatwasmachine reinigen. Gebruik
bakblik (optie) in geen geval ovenreiniger. Om krassen te
vermijden mogen de metalen oppervlakken
nooit met een mes of soortgelijk scherp voorwerp in aanraking komen. Reinig met een
vochtige doek voor glaswerk en wat afwasmiddel of met een microvezeldoek in horizontale richting. Droog met een zachte doek af.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of grove reinigingsdoeken. Die maken
krassen op het bakblik.
Kinderbeveiliging (optie)
Indien een kinderbeveiliging op de ovendeur
is aangebracht, moet deze voor het reinigen
worden verwijderd. Laat alle kunststofonderdelen in warm zeepsop weken en was deze
met een spons af. Droog met een zachte
doek af. Bij sterke vervuiling functioneert de
kinderbeveiliging niet meer goed.
Kookplaat
Instructies voor het onderhoud en de reiniging
vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw
afzuigkap.
Inschuifrails verwijderen en bevestigen
■
geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen,
■
geen reinigingsmiddelen met een hoog alcoholpercentage,
U kunt de rails voor het reinigen verwijderen. De oven dient
afgekoeld te zijn.
■
geen schuursponsjes,
Uithangen van het frame
■
geen hogedrukreiniger of stoomstraler.
Reinig losse onderdelen niet in de vaatwasmachine.
1. Frame naar beneden eruit trekken en iets naar voren trekken.
■
Was nieuwe sponsen voor het eerste gebruik goed uit.
RoestvrijstaMaak het apparaat met water en een beetje
len oppervlak- zeepsop schoon. Veeg bij roestvrijstalen
ken
oppervlakken altijd in de slijprichting. Anders
kunnen er krassen ontstaan. Droog met een
zachte doek af. Kalk­, vet­, zetmeel­ en eiwitvlekken moeten altijd onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of grove reinigingsdoeken.
De roestvrijstalen oppervlakken kunnen met
speciale onderhoudsmiddelen gepoetst worden. Neem de instructies van de fabrikant in
acht. Speciale reinigingsmiddelen voor roestvrij staal zijn bij de servicedienst of in de speciaalzaak verkrijgbaar.
Geëmailleerde Maak met warm water en een beetje zeepsop
en geglaschoon. Droog met een zachte doek af.
zuurde oppervlakken
Knoppen
Maak met warm water en een beetje zeepsop
schoon. Droog met een zachte doek af.
Deurglas
Dit kan met een glasreiniger worden gereinigd. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schrapers. Deze kunnen het
glasoppervlak bekrassen en beschadigen.
Afdichting
Reinig deze met een vochtige doek. Droog
met een zachte doek af.
Binnenruimte
van de oven
Reinig deze met warm water of met azijn verdund water. Wanneer de oven erg vuil is:
Gebruik een ovenreiniger. Deze mag alleen
op afgekoelde oppervlakken worden gebruikt.
Glazen kapje
op de ovenlamp
Maak met warm water en een beetje zeepsop
schoon. Droog met een zachte doek af.
Accessoires
Laat deze in warm zeepsop inweken. Reinig
deze met een borstel of spons.
De verlengstift aan de onderkant van het frame uit het
bevestigingsgaten trekken (afbeelding A).
2. Daarna het frame omhoogklappen en voorzichtig uitnemen
(afbeelding B).
$
%
Reinig het frame met afwasmiddel en een spons. Gebruik op
hardnekkig vuil een borstel.
Plaatsen van de rekjes
1. Plaats de twee haken voorzichtig in de bovenste gaten.
(afbeelding A-B)
$
%
9
: Verkeerde montage!
Deur verwijderen
Beweeg het rekje nooit, voordat de twee haken volledig en
stevig in de bovenste gaten zijn bevestigd. Het email kan
beschadigen en breken (afbeelding C).
1. Ovendeur helemaal openen.
2. Beide blokkeerhendels links en rechts openklappen
(Afbeelding A).
3. Ovendeur tot de aanslag sluiten. Met beide handen links en
&
rechts vastpakken. Nog wat verder sluiten en uitnemen
(Afbeelding B).
$
%
2. De twee haken moeten volledig in de bovenste gaten zijn
gehangen. Beweeg het rekje vervolgens langzaam en
voorzichtig naar beneden en hang het in de onderste gaten
(afbeelding D).
3. Beide rekjes in de zijwanden van de oven hangen (afbeelding
E).
Wanneer de rekjes op de juiste wijze gemonteerd zijn is de
afstand tussen de twee bovenste inschuifhoogtes groter.
'
(
Deur inbrengen
De ovendeur in de omgekeerde volgorde weer inbrengen.
1. Let er bij het inbrengen van de ovendeur op dat beide
scharnieren recht in de opening worden geleid
(Afbeelding A).
2. De keep op het scharnier dient aan beide kanten in te klikken
(Afbeelding B).
$
%
Ovendeur verwijderen en inbrengen
Om de deurruiten schoon te maken en te demonteren, kunt u
de ovendeur verwijderen.
De scharnieren van de ovendeur zijn alle voorzien van een
blokkeerhendel. Wanneer de blokkeerhendel is dichtgeklapt
(Afbeelding A), is de ovendeur beveiligd. Hij kan niet worden
verwijderd. Wanneer de blokkeerhendels voor het verwijderen
van de ovendeur opengeklapt zijn (Afbeelding B), zijn de
scharnieren beveiligd. Ze kunnen niet dichtklappen.
$
3. Beide blokkeerhendels weer dichtklappen (Afbeelding C).
Ovendeur sluiten.
&
%
: Risico van letsel!
Risico van letsel! Wanneer de ovendeur er per ongeluk uitvalt
of een scharnier dichtklapt, het scharnier niet met uw hand
aanraken. Neem contact op met de klantenservice.
: Risico van letsel!
Wanneer de scharnieren niet beveiligd zijn, klappen ze met
grote kracht dicht. Let erop dat de blokkeerhendels altijd
helemaal dichtgeklapt zijn, en bij het verwijderen van de
ovendeur helemaal opengeklapt.
10
Glazen deurplaten uit- en inbouwen
: Risico van letsel!
Om de glazen platen in de ovendeur beter te kunnen reinigen,
kunnen deze worden uitgebouwd.
Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten,
kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen gebruiken.
Uitbouw
1. Hang de ovendeur uit. Zie de instructies in het hoofdstuk
Ovendeur uithangen. Leg de ovendeur met de greep naar
onderen op een doek (afbeelding A).
2. Draai eerst de onderste twee schroeven en vervolgens de
bovenste twee schroeven linksom (afbeelding B).
$
%
Inbouw
1. Plaats de afdekking weer (afbeelding A).
2. Draai eerst de onderste twee schroeven en vervolgens de
bovenste twee schroeven weer vast (afbeelding B).
$
%
3. Verwijder de afdekking (afbeelding C).
3. Ovendeur inhangen. Zie de instructies in het hoofdstuk
Ovendeur inhangen.
Gebruik de oven pas weer als de glazen platen correct zijn
ingebouwd.
&
De gedemonteerde onderdelen mogen niet worden gewassen.
Reinig de glazen platen met een glasreiniger en een zachte
doek.
Wat te doen bij storingen?
Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid.
Raadpleeg de volgende tabel voordat u contact opneemt met
de servicedienst. Wellicht kunt u zelf de storing verhelpen.
Storingstabel
Attentie!
Als de aansluitkabel beschadigd raakt, moet deze door de
fabrikant, door de servicedienst of door een erkende monteur
worden vervangen.
Wanneer een gerecht niet goed gelukt is, lees hier dan het
hoofdstuk Voor u in onze kookstudio getest op na. Hier vindt u
vele tips en aanwijzingen voor het koken.
: Kans op een elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn
geïnstrueerd door de klantenservice.
Storing
Mogelijke oorzaak
De oven functio- De zekering is
neert niet.
defect.
Oplossing/aanwijzing
Kijk in de meterkast na of
de zekering in orde is.
De stroom is uit- Controleer of het keukengevallen.
licht of andere keukenapparaten functioneren.
De tijdsindicatie knippert.
De stroom is uit- Stel de tijd opnieuw in.
gevallen.
De oven warmt Er zit stof op de Draai de schakelaars meerniet op.
contacten.
dere keren heen en weer.
11
Ovenlamp aan het plafond vervangen
Als de ovenlamp is uitgevallen, moet deze worden vervangen.
Temperatuurbestendige reservelampen, 40 watt, kunt u krijgen
bij de klantenservice of uw speciaalzaak. Gebruik uitsluitend
originele lampen.
: Kans op een elektrische schok!
Zekering in de meterkast uitschakelen.
1. Theedoek in de onverwarmde oven leggen, om schade te
voorkomen.
2. Glazen afscherming eruit halen door de schroeven naar links
te draaien.
3. Lamp vervangen door een van hetzelfde type.
4. Glazen afscherming er weer inschroeven.
5. Theedoek eruit nemen en de zekering inschakelen.
Glazen afscherming
Als de glazen afscherming beschadigd is, dient hij te worden
vervangen. Passende glazen afschermingen zijn verkrijgbaar bij
de klantenservice. Vermeld a.u.b. het productnummer (E­nr.) en
het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat.
Servicedienst
Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze
servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende
oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te
voorkomen.
kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het
telefoonnummer van de servicedienst invullen.
E­nr.
FD-nr.
E­nummer en FD­nummer
Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en
het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u
goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers
vindt u rechts, aan de zijkant van de ovendeur. Om niet te lang
te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft,
Servicedienst O
Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst
in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de
garantietijd kosten met zich meebrengt.
Energie­ en milieutips
Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het bakken en
braden kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste
manier afvoert.
Energie besparen
■
■
■
■
■
De oven alleen voorverwarmen als dit in het recept of in de
tabellen van de gebruiksaanwijzing is opgegeven.
Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.
Deze nemen de hitte bijzonder goed op.
Open de ovendeur tijdens het garen, bakken of braden zo
weinig mogelijk.
Meerdere taarten of cakes kunt u het beste na elkaar bakken.
De oven is dan nog warm. Daardoor is de baktijd voor het
tweede gerecht korter. U kunt ook 2 rechthoekige bakvormen
naast elkaar in de oven plaatsen.
Bij langere bereidingstijden kunt u de oven 10 minuten voor
het einde van de bereidingstijd uitzetten en de restwarmte
gebruiken voor het afbakken.
Milieuvriendelijk afvoeren
Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU
geldige terugneming en verwerking van oude
apparaten.
Maatregelen tijdens het transport
Bevestig alle beweegbare onderdelen in en op het apparaat
met plakband, dat zonder sporen verwijderd kan worden.
Schuif alle toebehoren (bijv. de bakplaat) met een dunne strook
karton aan beide zijden in de vakken om beschadiging van het
apparaat te voorkomen. Leg karton of iets dergelijks tussen de
voorzijde van de bakplaat en de achterzijde van de deur om te
voorkomen dat de bakplaat tegen de binnenzijde van de glazen
deur stoot. Bevestig de ovendeur met plakband aan de
zijwanden van het apparaat.
Bewaar de originele verpakking van het apparaat. Transporteer
het apparaat alleen in de originele verpakking. Let op de
transportpijlen op de verpakking.
12
Als de originele verpakking niet meer beschikbaar is
Verpak het apparaat in een beschermende verpakking om
voldoende bescherming tegen eventuele transportschade te
garanderen.
omdat deze dan beschadigd kunnen raken. Leg geen zware
voorwerpen op het apparaat.
Transporteer het apparaat rechtop. Houd het apparaat niet aan
de deurgreep of aan aansluitingen op de achterzijde vast,
Voor u in onze kookstudio uitgetest.
Hier vindt u een keur aan gerechten en de daarbij behorende
optimale instellingen. Wij laten u zien welke
verwarmingsmethode en temperatuur het meest geschikt is
voor uw gerecht. U krijgt informatie over de juiste toebehoren
en de hoogte waarop ze ingeschoven dienen te worden. U
krijgt tips over de te gebruiken vormen en de bereiding.
Aanwijzingen
■ De tabel geldt altijd voor producten die in de onverwarmde
en lege binnenruimte worden geplaatst.
Alleen voorverwarmen wanneer dit in de tabel wordt
aangegeven. Leg pas na het voorverwarmen bakpapier op
de toebehoren.
■
■
■
Bakken en braden op meerdere niveaus
Gebruik hetelucht ".
Inschuifhoogte voor het bakken en braden op 2 niveaus:
■
Braadslede: Inschuifhoogte 3
■
Bakplaat: Inschuifhoogte 1
Gerechten die tegelijk in de oven worden geschoven, hoeven
niet tegelijk klaar te zijn.
In de tabellen vindt u een aantal gerechten.
Bakvormen
De aangegeven tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn
afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de
levensmiddelen.
Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen.
Maak gebruik van de meegeleverde toebehoren. Bij de
klantenservice of in de vakhandel kunt u toebehoren of extra
toebehoren kopen.
Verwijder voor het gebruik alle toebehoren en vormen die u
niet nodig heeft uit de binnenruimte.
Wanneer u siliconen vormen wilt gebruiken, raadpleeg dan de
informatie en de recepten van de fabrikant. Vormen van
silicone zijn vaak kleiner dan normale vormen. De deegvormen
en receptgegevens kunnen afwijken.
Gebruik altijd een pannenlap wanneer u hete toebehoren of
vormen uit de oven neemt.
Gebak
Bakken op één niveau
Bij het bakken van cakes en taarten levert boven-/
onderwarmte % het beste resultaat op.
Bij het bakken met 2D hete lucht " het toebehoren in de
volgende inschuifhoogtes inschuiven:
■
Gebak in bakvorm: Inschuifhoogte 2
■
Gebak op bakplaat: Inschuifhoogte 3
Bij lichte bakvormen van dunwandig metaal of glazen vormen is
de baktijd langer en wordt het gebak niet zo gelijkmatig bruin.
Tabellen
In de tabellen vindt u voor de verschillende soorten gebak de
optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn
afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het deeg. In
de tabellen zijn bereiken aangegeven. Probeer het eerst met de
laagste waarde. Een lage temperatuur zorgt ervoor dat het
gerecht gelijkmatiger bruin wordt. Stel de oven indien nodig de
volgende keer hoger in.
De baktijden worden 5 tot 10 minuten korter wanneer u
voorverwarmt.
Bijkomende informatie vindt u onder Tips voor het bakken na
de tabellen.
Gebak in vormen
Vorm
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuur, Bereidingsduu
°C
r, minuten
Cake eenvoudig
Krans-/rechthoekige vorm
2
"
160-180
50-60
Cake fijn (bijv. zandgebak)
Krans-/rechthoekige vorm
2
%
155-175
65-75
Bodem van zandtaartdeeg met rand
Springvorm
1
%
160-180
30-40
Taartbodem van roerdeeg
Vruchtentaartbodem
2
%
160-180
25-35
Biscuittaart
Springvorm
2
%
160-180
30-40
Vruchten- of kwarktaart, zandtaartdeeg* Donkere springvorm
1
%
170-190
70-90
Vruchtentaart fijn, van roerdeeg
Springvorm
2
%
150-170
55-65
Hartig gebak* (bijv. quiche/uientaart)
Springvorm
1
%
180-200
50-60
* Gebak ca. 20 minuten in de oven laten afkoelen.
Gebak op de plaat
Toebehoren
Roer­ of gistdeeg met een droge vulling Braadslede
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuurin Bereidingsduu
stelling in °C
r, minuten
3
%
160-180
25-35
Roer- of gistdeeg met verse vruchten
Braadslede
3
%
140-160
40-50
Biscuitrol (voorverwarmen)
Braadslede
2
%
170-190
15-20
Broodvlecht, 500 g meel
Braadslede
3
"
150-170
25-35
13
Gebak op de plaat
Toebehoren
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuurin Bereidingsduu
stelling in °C
r, minuten
Kerststol, 500 g meel
Braadslede
3
%
160-180
50-60
Kerststol, 1 kg meel
Braadslede
3
%
150-170
90-100
Strudel, zoet
Braadslede
2
%
180-200
55-65
Pizza
Braadslede
3
%
180-200
20-30
Brood en broodjes
Tenzij anders aangegeven, moet de oven voor het bakken van
brood altijd worden voorverwarmd.
Giet nooit water direct in de hete oven.
Brood en broodjes
Toebehoren
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuur,
°C
Bereidingsduu
r, minuten
Gistbrood, 1,2 kg meel
Braadslede:
2
%
270
8
190
35-45
Zuurdeegbrood, 1,2 kg meel
Braadslede:
2
270
8
190
35-45
20-30
Broodjes (bijv. roggenbroodjes)
Braadslede:
%
2
%
200-220
Klein gebak
Toebehoren
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuurin Bereidingsduu
stelling in °C
r, minuten
Koekjes
Braadslede
3
%
150-170
10-20
Aluminium bakplaat + braadslede*
1+3
"
130-150
25-35
Schuimgebak
Braadslede
3
"
70-90
125-135
Soesjes
Braadslede
2
%
200-220
30-40
Bitterkoekjes
Braadslede
3
%
110-130
30-40
Aluminium bakplaat + braadslede*
1+3
"
100-120
35-45
Braadslede
3
"
180-200
20-30
Aluminium bakplaat + braadslede*
1+3
"
180-200
30-40
Bladerdeeg
* Wanneer u op twee niveaus bakt, moet u de braadslede altijd op het hogere niveau inschuiven.
Tips voor het bakken
U wilt bakken volgens uw eigen recept. Raadpleeg de baktabellen voor gelijksoortig gebak.
Zo stelt u vast of de cake goed doorbakken is:
Prik ca. 10 minuten voor het einde van de in het recept vermelde baktijd met een prikker
in het hoogste punt van de cake. Wanneer er geen deeg meer aan de prikker kleeft, is
de cake klaar.
De cake zakt in.
Voeg de volgende keer minder vloeistof toe of stel de oventemperatuur 10 graden lager
in. Houd u aan de opgegeven omroertijden in het recept.
De cake is in het midden gerezen maar Vet de rand van de springvorm niet in. Na het bakken maakt u de cake voorzichtig met
lager aan de randen.
een mes los.
De cake wordt te donker aan de boven- Schuif hem dieper in de oven, kies een lagere temperatuur en bak de cake wat langer.
kant.
De cake is te droog.
Prik met een tandenstoker kleine gaatjes in de gare cake. Vervolgens bedruppelt u de
cake met vruchtensap of alcoholische drank. Kies de volgende keer een temperatuur
die10 graden hoger is en houd een kortere baktijd aan.
Het brood of het gebak (bijv. kwarktaart) Gebruik de volgende keer minder vloeistof en bak iets langer op een lagere temperatuur.
ziet er goed uit, maar is van binnen klef Bij gebak met een vochtige bovenkant bakt u eerst de bodem voor. Bestrooi het met
(zacht, doortrokken met waterstrepen). amandelen of paneermeel en voeg dan pas de vulling toe. Houd u aan de recepten en
baktijden.
Het gebak is ongelijkmatig bruin gewor- Kies een iets lagere temperatuur, dan wordt het gebak gelijkmatiger bruin. Bak gevoelig
den.
gebak met boven- onderwarmte % op een niveau. Ook bakpapier dat uitsteekt kan de
luchtcirculatie beïnvloeden. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het op de bakplaat
past.
Het vruchtengebak is te licht aan de
onderkant.
Plaats het gebak de volgende keer één niveau lager.
Het sap van de vruchten stroomt over.
Gebruik de volgende keer een diepere braadslede (indien beschikbaar).
Bij het bakken van gistbroodjes plakken Tussen de broodjes moet een afstand van ongeveer 2 cm worden aangehouden. Zo is
de delen aan elkaar.
er voldoende plaats en kunnen de broodjes rijzen en gelijkmatig worden gebakken.
14
U kunt op twee niveaus bakken.
Gebruik bij het bakken op meerdere niveaus steeds hetelucht ". Gerechten die tegelijk
in de oven worden geschoven, hoeven niet tegelijk klaar te zijn.
Bij het bakken van vochtig gebak komt Tijdens het bakken kan er waterdamp ontstaan. Deze komt vrij via de deur. De waterer condenswater vrij.
damp kan neerslaan op het bedieningspaneel of op aangrenzend meubilair en als condens neerdruppelen. Dit is normaal.
Vlees, gevogelte, vis
Braadsledes van roestvrij staal zijn slechts beperkt geschikt.
Het vlees gaart langzamer en wordt minder bruin. Houd een
hogere temperatuur en/of een langere bereidingstijd aan.
Vormen
U kunt alle vormen gebruiken die hittebestendig zijn. Voor grote
stukken vlees is ook de braadslede geschikt.
Het meest geschikt zijn vormen van glas. Let erop dat het
deksel voor de pan past en goed sluit
Gebruikt u geëmailleerde braadpannen, voeg dan wat meer
vloeistof toe.
Bij braadgerei van roestvrij staal wordt het gerecht niet zo erg
bruin en kan het vlees wat minder gaar zijn. Houd langere
bereidingstijden aan.
Opgaven in de tabellen:
Vorm zonder deksel = open
Vorm met deksel = gesloten
Zet de vorm altijd midden op het rooster.
Zet hete vormen van glas op een droge onderzetter. Is de
ondergrond nat of koud, dan kan het glas knappen.
Braden
Voeg aan mager vlees een beetje vloeistof toe. De bodem van
de vorm dient ca. ½ cm bedekt te zijn.
Voeg aan stoofvlees royaal vloeistof toe. De bodem van de
vorm dient ca 1 - 2 cm bedekt te zijn.
De hoeveelheid vloeistof is afhankelijk van het soort vlees en
het materiaal van de vormen. Wanneer u vlees in geëmailleerde
braadvormen klaarmaakt, is er wat meer vloeistof nodig dan in
glazen vormen.
Aanwijzingen voor het grillen
Altijd grillen in een gesloten oven.
Verwarm de grill ca. 3 minuten voor, voordat u de te grillen
stukken op het rooster legt.
Leg de te grillen stukken direct op het rooster. Een enkel te
grillen stuk kunt u het beste op het middelste deel van het
rooster leggen. Schuif vervolgens de braadslede op hoogte 1
in. Het vleessap wordt opgevangen, en de oven blijft schoner.
Bakplaat of braadslede mogen niet op hoogte 4 worden
ingeschoven. Bij hoge temperaturen kunnen zij vervormen en
bij het uittrekken de ovenruimte beschadigen.
Neem bij voorkeur te grillen stukken die even groot zijn. Zo
bruinen deze gelijkmatig en blijven zij lekker sappig. Bestrooi
steaks pas na het grillen met zout.
Keer de te grillen stukken na Z van de opgegeven tijd om.
De grill schakelt voortdurend in en uit. Dat is normaal. Hoe
vaak dit gebeurt is afhankelijk van de ingestelde grillstand.
Vlees
Draai stukken vlees na de helft van de tijd om.
Als het vlees klaar is, moet het nog 10 minuten in de
uitgeschakelde, gesloten oven blijven. Het vocht kan zich dan
beter verdelen.
Wikkel rosbief na de bereiding in aluminiumfolie en laat het
10 minuten in de oven nagaren.
Snijd bij varkensvlees met zwoerd, het zwoerd kruisgewijs in en
leg het vlees eerst met het zwoerd naar beneden in de vorm.
Vlees
Gewicht
Toebehoren en vormen
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuur
°C, grillstand
Bereidingsduu
r, minuten
1,0 kg
gesloten
2
%
200-220
120
1,5 kg
2
%
190-210
140
2,0 kg
2
%
180-200
160
open
1
%
210-230
70
1
%
200-220
80
open
1
#
230-250
50
Rooster + braadslede
4+1
$
3
15
open
1
%
200-220
100
1,5 kg
1
%
190-210
120
2,0 kg
1
%
180-200
140
1
#
190-210
120
1,5 kg
1
#
180-200
150
2,0 kg
1
#
170-190
170
1
#
180-200
130
1,5 kg
1
#
190-210
160
2,0 kg
1
#
170-190
190
Rundvlees
Gebraden rundvlees
Runderfilet, rosé
1,0 kg
Rosbief, rosé
1,0 kg
1,5 kg
Steaks, 3 cm, rosé
Kalfsvlees
Gebraden kalfsvlees
1,0 kg
Varkensvlees
zonder zwoerd (bijv . halsstuk)
met zwoerd (bijv . schouder)
1,0 kg
1,0 kg
open
open
15
Vlees
Gewicht
Toebehoren en vormen
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuur
°C, grillstand
Bereidingsduu
r, minuten
Casselerrib met been
1,0 kg
gesloten
1
%
210-230
80
open
1
#
170-190
120
open
1
#
180-200
70
Rooster + braadslede
4+1
$
3
15
Lamsvlees
Lamsbout zonder been, medium 1,5 kg
Gehakt
Gebraden gehakt
ca. 750 g
Worstjes
Worstjes
Gevogelte
De waarden in de tabel gelden voor het inschuiven in de koude
oven.
De gewichtsgegevens in de tabel hebben betrekking op
ongevuld gevogelte dat gereed is om te worden gebraden.
Bij eend of gans dient u de huid onder de vleugels in te steken,
zodat het vet kan weglopen.
Leg gevogelte met de borstzijde naar onderen op het rooster.
Geheel gevogelte na tweederde van de tijd omkeren.
Wanneer u rechtstreeks op het rooster grillt, schuif de
braadslede dan op hoogte 1 in de oven.
Gevogelte wordt vooral knapperig bruin, wanneer u het tegen
het einde van de braadtijd met boter, zout water of
sinaasappelsap bestrijkt.
Gevogelte
Gewicht
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuur
°C, grillstand
Bereidingsduur,
minuten
Halve kippen, 1-4 stuks
400g per stuk Rooster
2
#
210-230
40-50
Kip in stukken
250 g per stuk Rooster
3
#
210-230
30-40
Kip, heel 1-4 stuks
1 kg per stuk
Rooster
2
#
200-220
55-85
Eend, heel
1,7 kg
Rooster
2
#
170-190
80-100
Gans, heel
3,0 kg
Rooster
2
#
160-180
110-130
Babykalkoen, heel
3,0 kg
Rooster
2
#
180-200
80-100
2 kalkoenbouten
800g per stuk Rooster
2
#
180-200
80-100
Toebehoren en
vormen
Vis
Keer de visstukken na Z van de opgegeven tijd om.
Hele vissen hoeven niet omgekeerd te worden. Plaats de hele
vis in de zwemstand met de rugvin naar boven in de oven. Stop
de helft van een aardappel of een kleine ovenvaste vorm in de
buik zodat de vis stabieler staat.
Schuif bij het rechtstreeks op het rooster grillen ook de
braadslede op hoogte 1 in. Het visvocht wordt opgevangen, en
de oven blijft schoner.
Vis
Gewicht
Toebehoren en
vormen
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuur
°C, grillstand
Bereidingsduur, minuten
Vis, heel
300 g per stuk
Rooster
3
$
2
20-25
1,0 kg
Rooster
2
#
190-210
40-50
1,5 kg
Rooster
2
#
180-200
60-70
Rooster
4
$
2
20-25
Vis in plakken, bijv. koteletten 300 g per stuk
Tips voor het braden en grillen
Voor het gewicht van het vlees staan
geen gegevens in de tabel.
Maak uw keuze in overeenstemming met het eerstvolgende, lagere gewicht en houd een
langere tijd aan.
Hoe kunt u vaststellen of het vlees klaar Gebruik de vleesthermometer (verkrijgbaar in de speciaalzaak) of doe de “lepeltest".
is?
Druk met een lepel op het vlees. Voelt het stevig aan, dan is het klaar. Geeft het mee,
dan heeft het nog wat tijd nodig.
Het vlees is te donker en de korst is op Controleer de inschuifhoogte en de temperatuur.
enkele plaatsen verbrand.
Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is Neem de volgende keer kleiner braadgerei of voeg wat meer vloeistof toe.
aangebrand.
Het vlees ziet er goed uit, maar de jus is Gebruik de volgende keer groter braadgerei en voeg minder vloeistof toe.
te licht en te waterig.
Bij het overgieten van het vlees ontstaat Dit is normaal. Een groot deel van de waterdamp ontsnapt uit de oven. Het kan neerwaterdamp.
slaan op het koudere schakelpaneel of op meubilair en als condens neerdruppelen.
16
Ovenschotels, gegratineerde gerechten, toast
Grilt u direct op het rooster, plaats dan ook de braadslede op
hoogte 1. De oven blijft schoner.
Gerecht
Plaats de vormen altijd op het rooster.
De bereidingstoestand van een ovenschotel is afhankelijk van
de grootte van de vorm en de hoogte van het gerecht. De
opgaven in de tabellen zijn slechts richtwaarden.
Toebehoren en vormen
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuurin- Bereidingsstelling in °C
duur, minuten
Soufflé, zoet
Ovenschaal
2
%
170-190
50-60
Noedelsoufflé
Ovenschaal
2
%
210-230
25-35
Ovenschaal
2
#
150-170
50-60
Toast roosteren, 12 stuks
Rooster
4
$
3
4-5
Toast, gratineren, 12 stuks
Rooster
3
$
3
5-8
Soufflés
Gratin
Aardappelgratin met rauwe ingrediënten,
Hoogte max. 2 cm
Toast
Kant-en-klaar producten
Houd u aan de opgaven van de fabrikant op de verpakking.
Wanneer u de toebehoren bekleedt met bakpapier, let er dan
op dat het bakpapier geschikt is voor deze temperaturen. Pas
de grootte van het papier aan het gerecht aan.
Het bereidingsresultaat is zeer sterk afhankelijk van het soort
levensmiddelen. Op het rauwe product kunnen al bruine
plekken en ongelijkmatigheden te zien zijn.
Gerecht
Toebehoren
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuurin- Bereidingsstelling in °C
duur, minuten
Strudel met vruchtenvulling
Braadslede
3
"
180-200
40-50
Patates frites
Braadslede
3
%
210-230
25-30
Pizza
Rooster
2
%
200-220
15-20
Pizza-Baguette
Rooster
2
#
190-210
15-20
Opmerking
Bij het bereiden van diepvriesgerechten kan de braadslede vervormen. De reden daarvan zijn de grote temperatuursverschillen
waaraan het toebehoren is blootgesteld. De vervorming verdwijnt weer tijdens het bereidingsproces.
Bijzondere gerechten
3. In kleine afsluitbare yoghurtglazen doen en met folie
Gistdeeg en zelfgemaakte yoghurt kunnen op lage
temperaturen zeer goed bereid worden.
4. De glazen op het rooster zetten en op hoogte 1 inschuiven.
Het toebehoren uit de oven verwijderen.
5. De oventemperatuur op 50 °C instellen en vervolgens
Voorbereiden van de yoghurt
1. 1 liter melk (3,5 % vet) aan de kook brengen en tot 40 °C
laten afkoelen.
2. 150 g yoghurt (uit de koelkast) toevoegen en goed erdoor
roeren.
afdekken.
bereiden zoals aangegeven.
Gistdeeg laten rijzen
1. Het gistdeeg zoals gebruikelijk bereiden, in een
hittebestendige vorm van keramiek doen en afdekken.
2. De oven zoals aangegeven voorverwarmen.
3. De ovendeur sluiten en het gistdeeg laten rijzen.
Gerecht
Bereidingsvorm
Wijze van
verwarmen
Temperatuur
Bereidingstijd
Yoghurt
Afsluitbare yoghurt- 1
glazen
%
50 °C
6-8 uur
Gistdeeg laten rijzen
De hittebestendige op de bodem van
vorm
de oven plaatsen
%
op 50 °C voorverwarmen
5-10 minuten
Het apparaat uitschakelen en 20-30 minuten
het gistdeeg in de oven plaatsen
17
Ontdooien
Levensmiddelen uit de verpakking nemen en in een geschikte
vorm op het rooster plaatsen.
De ontdooitijd is afhankelijk van de soort en hoeveelheid
levensmiddelen.
Gevogelte met de borstzijde naar beneden op een schaal
leggen.
Lees de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.
Diepvriesproducten
Toebehoren
Bijv. slagroomtaarten, crèmetaarten, taarten met chocolade- of
Rooster
suikerglazuur, vruchten, kip, worst en vlees, brood, broodjes, cake
en ander gebak
Drogen
Hoogte
Wijze
Temperatuur
van verwarmen
2
"
De temperatuurkeuzeknop blijft uitgeschakeld
De braadslede moet op hoogte 3,
het rooster op hoogte 1 worden ingeschoven.
Leg bak- op perkamentpapier op de braadslede en het rooster.
Gebruik alleen onbeschadigde vruchten en groenten en was
deze grondig.
Zeer sappige vruchten en groenten regelmatig omdraaien. De
gedroogde producten direct na het drogen losmaken van het
papier.
Laat de vruchten en groenten goed uitdruppelen en droog ze
af.
Vruchten en groenten
Hoogte
Wijze van
Temperatuurinstelverwarmen ling in °C
Duur, uren
600 g appelringen
1+3
"
80
ca. 5
800 g perenparten
1+3
"
80
ca. 8
1,5 kg kwetsen of pruimen
1+3
"
80
ca. 8-10
200 g keukenkruiden, gerist
1+3
"
80
ca.1½
Acrylamide in levensmiddelen
Acrylamide ontstaat vooral bij graan- en aardappelproducten
die met grote hitte worden bereid, zoals aardappelchips, frites,
toast, broodjes, brood of fijne bakwaren (koekjes, taaitaai,
speculaas).
Tips voor het klaarmaken van gerechten met weinig acrylamide
Algemeen
Bakken
■
Bereidingstijden zo kort mogelijk houden.
■
De gerechten goudgeel en niet te donker bakken.
■
Grote, dikke ingrediënten bevatten minder acrylamide.
Met boven- en onderwarmte max. 200 °C.
Met 3D-hetelucht of hete lucht max.180 °C.
Koekjes
Met boven- en onderwarmte max. 190 °C.
Met 3D-hetelucht of hete lucht max. 170 °C.
Ei of eierdooier gaat de vorming van acrylamide tegen.
Frites uit de oven
18
Gelijkmatig en in één laag verdelen over de plaat. Minstens 400 g per plaat bakken,
zodat de frites niet uitdrogen
Testgerechten
Deze tabellen zijn gemaakt voor onderzoeksinstituten om het
controleren en testen van verschillende apparaten te
vergemakkelijken.
Spritsgebak (zoals spritskoeken in suikerstroop):
Gerechten die tegelijk in de oven worden geschoven, hoeven
niet tegelijk klaar te zijn.
Volgens EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.
Afgedekte appeltaart, hoogte 1:
De positie van de donkere springvorm wijzigen, diagonaal
inschuiven.
Afgedekte appeltaart, hoogte 2:
De positie van de donkere springvorm wijzigen.
Bakken
Bakken op 2 niveaus:
De braadslede altijd boven de bakplaat inschuiven.
Gebak in springvorm van metaal:
Met boven-/onderwarmte % op hoogte 1 bakken. Gebruik in
plaats van het rooster de braadslede en zet daarop de
springvorm.
Gerecht
Toebehoren en vormen
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Temperatuurin- Bereidingsstelling in °C
duur, minuten
Sprits
Braadslede
3
%
150-170
20-30
Aluminium bakplaat +
braadslede**
1+3
"
140-160
30-40
Kleine cakejes
Braadslede
3
%
150-170
25-35
Kleine cakejes, voorverwarmen
Aluminium bakplaat +
braadslede**
1+3
"
140-160
25-35
Biscuittaart
Springvorm
2
%
160-180
30-40
Bedekte appeltaart
Braadslede + 2 springvor- 1
men Ø 20 cm***
%
190-210
70-80
2 roosters* + 2 springvor- 1+3
men Ø 20 cm***
"
180-200
70-80
* Extra roosters zijn als speciaal toebehoren bij de servicedienst of in de speciaalzaak.
** Wanneer u op twee niveaus bakt, moet u de braadslede altijd op het hogere niveau inschuiven.
*** Zet de bakvormen diagonaal verzet op het toebehoren.
Grillen
Wanneer u eten direct op het rooster plaatst, schuif dan ook de
braadslede in op hoogte 1.De vloeistof wordt opgevangen en
de oven blijft schoner.
Gerecht
Toebehoren en vormen
Hoogte
Wijze van
verwarmen
Grillstand
Bereidingsduur, minuten
Toast roosteren
10 min. voorverwarmen
Rooster
4
$
3
½-2
Biefburgers, 12 stuks*
zonder voorverwarmen
Rooster + braadslede
4+1
$
3
25-30
* Na Z van de tijd omkeren
19
Ú Table of contents
launamnoi tcur tsnI ]ne[
Important safety information .................................................. 20
Causes of damage .......................................................................... 22
Your new oven.......................................................................... 22
Control panel .................................................................................... 22
Function selector.............................................................................. 23
Buttons and Displays ...................................................................... 23
Temperature selector ...................................................................... 23
Cooking compartment .................................................................... 23
Your accessories ..................................................................... 24
Inserting the accessories ............................................................... 24
Before using the oven for the first time ................................. 24
Setting the clock .............................................................................. 24
Heating up the oven ........................................................................ 24
Cleaning the accessories............................................................... 24
Setting the oven ....................................................................... 25
Types of heating and temperature ............................................... 25
The oven should switch off automatically ................................... 25
The oven should switch on and off automatically ..................... 25
Setting the time ........................................................................ 26
Setting the timer....................................................................... 26
Childproof lock......................................................................... 26
Oven ................................................................................................... 26
Care and cleaning .................................................................... 27
Cleaning agents ............................................................................... 27
Detaching and refitting the rails .................................................... 27
Detaching and attaching the oven door...................................... 28
Removing and refitting the door panels ...................................... 29
Troubleshooting....................................................................... 29
Malfunction table.............................................................................. 29
Replacing the bulb in the oven ceiling light ............................... 29
Glass cover ....................................................................................... 30
After-sales service ................................................................... 30
E number and FD number ............................................................. 30
Energy and environment tips ................................................. 30
Saving energy................................................................................... 30
Environmentally-friendly disposal.................................................. 30
Measures to be noted during transport....................................... 30
Tested for you in our cooking studio ..................................... 31
Cakes and pastries ......................................................................... 31
Baking tips ........................................................................................ 32
Meat, poultry, fish............................................................................. 33
Tips for roasting and grilling.......................................................... 34
Bakes, gratins, toast with toppings .............................................. 35
Preprepared products..................................................................... 35
Special dishes .................................................................................. 35
Defrosting .......................................................................................... 36
Drying ................................................................................................. 36
Acrylamide in foodstuffs......................................................... 36
Test dishes ............................................................................... 37
Baking ................................................................................................ 37
Grilling ................................................................................................ 37
: Important safety information
Read these instructions carefully. Only then
will you be able to operate your appliance
safely and correctly. Retain the instruction
manual and installation instructions for
future use or for subsequent owners.
This appliance is only intended to be fully
fitted in a kitchen. Observe the special
installation instructions.
Check the appliance for damage after
unpacking it. Do not connect the appliance
if it has been damaged in transport.
Only a licensed professional may connect
appliances without plugs. Damage caused
by incorrect connection is not covered
under warranty.
This appliance is intended for domestic use
only. The appliance must only be used for
the preparation of food and drink. The
appliance must be supervised during
operation. Only use this appliance indoors.
20
This appliance may be used by children
over the age of 8 years old and by persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or by persons with a lack of
experience or knowledge if they are
supervised or are instructed by a person
responsible for their safety how to use the
appliance safely and have understood the
associated hazards.
Children must not play with, on, or around
the appliance. Children must not clean the
appliance or carry out general maintenance
unless they are at least 8 years old and are
being supervised.
Keep children below the age of 8 years old
at a safe distance from the appliance and
power cable.
Always slide accessories into the cooking
compartment correctly. See "Description of
accessories in the instruction manual.
Risk of fire!
■ Combustible items stored in the cooking
compartment may catch fire. Never store
combustible items in the cooking
compartment. Never open the appliance
door if there is smoke inside. Switch off
the appliance and unplug it from the
mains or switch off the circuit breaker in
the fuse box.
■ A draught is created when the appliance
door is opened. Greaseproof paper may
come into contact with the heating
element and catch fire. Do not place
greaseproof paper loosely over
accessories during preheating. Always
weight down the greaseproof paper with a
dish or a baking tin. Only cover the
surface required with greaseproof paper.
Greaseproof paper must not protrude over
the accessories.
Risk of fire!
Risk of burns!
■ The appliance becomes very hot. Never
touch the interior surfaces of the cooking
compartment or the heating elements.
Always allow the appliance to cool down.
Keep children at a safe distance.
■ Accessories and ovenware become very
hot. Always use oven gloves to remove
accessories or ovenware from the cooking
compartment.
■ Alcoholic vapours may catch fire in the hot
cooking compartment. Never prepare food
containing large quantities of drinks with a
high alcohol content. Only use small
quantities of drinks with a high alcohol
content. Open the appliance door with
care.
Risk of serious burns!
Risk of burns!
Risk of scalding!
■ The accessible parts become hot during
operation. Never touch the hot parts. Keep
children at a safe distance.
■ When you open the appliance door, hot
steam may escape. Open the appliance
door with care. Keep children at a safe
distance.
■ Water in a hot cooking compartment may
create hot steam. Never pour water into
the hot cooking compartment.
Risk of scalding!
Risk of scalding!
Risk of injury!
Scratched glass in the appliance door may
develop into a crack. Do not use a glass
scraper, sharp or abrasive cleaning aids or
detergents.
Risk of electric shock!
■ Incorrect repairs are dangerous. Repairs
may only be carried out by one of our
trained after-sales engineers. If the
appliance is faulty, unplug the mains plug
or switch off the fuse in the fuse box.
Contact the after-sales service.
■ The cable insulation on electrical
appliances may melt when touching hot
parts of the appliance. Never bring
electrical appliance cables into contact
with hot parts of the appliance.
■ Do not use any high-pressure cleaners or
steam cleaners, which can result in an
electric shock.
■ When replacing the cooking compartment
bulb, the bulb socket contacts are live.
Before replacing the bulb, unplug the
appliance from the mains or switch off the
circuit breaker in the fuse box.
■ A defective appliance may cause electric
shock. Never switch on a defective
appliance. Unplug the appliance from the
mains or switch off the circuit breaker in
the fuse box. Contact the after-sales
service.
Risk of electric shock and serious injury!
Risk of electric shock!
Risk of electric shock!
Risk of electric shock!
21
Causes of damage
the baking tray leaves stains that cannot be removed. If
possible, use the deeper universal pan.
Caution!
■
■
■
■
■
Accessories, foil, greaseproof paper or ovenware on the
cooking compartment floor: do not place accessories on the
cooking compartment floor. Do not cover the cooking
compartment floor with any sort of foil or greaseproof paper.
Do not place ovenware on the cooking compartment floor if a
temperature of over 50 ºC has been set. This will cause heat
to accumulate. The baking and roasting times will no longer
be correct and the enamel will be damaged.
■
Water in a hot cooking compartment: do not pour water into
the cooking compartment when it is hot. This will cause
steam. The temperature change can cause damage to the
enamel.
■
■
Moist food: do not store moist food in the cooking
compartment when it is closed for prolonged periods This will
damage the enamel.
Fruit juice: when baking particularly juicy fruit pies, do not
pack the baking tray too generously. Fruit juice dripping from
■
Cooling with the appliance door open: only allow the cooking
compartment to cool when it is closed. Even if the appliance
door is only open a little, front panels of adjacent units could
be damaged over time.
Very dirty door seal: If the door seal is very dirty, the
appliance door will no longer close properly when the
appliance is in use. The fronts of adjacent units could be
damaged.Always keep the door seal clean.
Appliance door as a seat, shelf or worktop: Do not sit on the
appliance door, or place or hang anything on it. Do not place
any cookware or accessories on the appliance door.
Inserting accessories: depending on the appliance model,
accessories can scratch the door panel when closing the
appliance door. Always insert the accessories into the
cooking compartment as far as they will go.
Carrying the appliance: do not carry or hold the appliance by
the door handle. The door handle cannot support the weight
of the appliance and could break.
Your new oven
Here you will learn about your new oven. The control panel and
the individual operating controls are explained. You will find
information on the cooking compartment and the accessories.
Control panel
Here you can see an overview of the control panel. The design
depends on the respective appliance model.
Explanations
1
Function selector
2
Operating switches and display panel
3
Temperature selector
22
Function selector
Temperature selector
With the function selector knob you can set the heating mode
for the oven. The function selector knob can be rotated to the
right or to the left.
Use the temperature selector to set the temperature and the
grill setting.
When the required type of heating is set, the oven light lights
up.
Positions
Ú
Off
Settings
Function
50-270
Temperature range Temperature in °C
1, 2, 3
Grill settings
Û
Off
The oven is switched off.
%
Top/bottom heating
Baking, roasting or grilling is possible on a single level only. This setting is well-suited for cakes and
pizza in tins or on the baking tray,
and for lean joints of beef, veal and
game. Heat is emitted evenly from
the top and bottom.
"
Hot air*
Meringues and puff pastries can be
baked on a single level.
Small baked items, cookies and
puff pastries can be baked at the
same time on two levels.
$
#
Setting 2 = medium
Setting 3 = high
The small light above the temperature selector is lit when the
oven is heating. It goes out during pauses in the heating. For
some settings, it does not light up.
Grill settings
With $ Radiant grilling, use the temperature selector to set a
grill setting.
Cooking compartment
Radiant grilling,
large area
Can be used to grill a large number
of beef steaks, sausages and fish,
or to toast bread. The whole area
below the grill heating element
becomes hot.
Oven light
Hot air grilling
Hot air grilling is particularly suitable for grilling fish, poultry and
larger pieces of meat. The grill element and fan switch on and off
alternately. The fan distributes the
heated air around the food.
Cooling fan
Buttons and Displays
The buttons can be used to set additional functions. The set
values can be read from the displays.
Button
Clock button
C Key button
The grill settings for "Grill,
large$ area".
Setting 1 = low
The fan on the rear side of the
appliance takes the air that comes
from above and below and distributes it evenly around the food.
* Type of heating in accordance with energy efficiency class
EN50304.
0
Function
Oven not hot.
The oven light is located in the cooking compartment. A cooling
fan protects the oven from overheating.
During oven operation, the oven light is on. By turning the
function selector to any position, the oven light can also be
switched on without the oven heating up.
The cooling fan switches on and off as required. The hot air
escapes above the door.
So that the cooking compartment cools down more quickly
after operation, the cooling fan continues to run for a certain
period afterwards.
Caution!
do not cover the ventilation slots. Otherwise the oven will
overheat.
Function
Use this button to set the time, x
Cooking time, and y End time.
Use this button to switch the childproof lock on or off.
V
Timer button
Use this button to set the timer.
A
Minus button
Use this button to adjust the setting values downwards.
@
Plus button
Use this button to adjust the setting values upwards.
23
Your accessories
The accessories supplied with your appliance are suitable for
making many meals. Ensure that you always insert the
accessories into the cooking compartment the right way round.
left when pushing the baking tray in. Otherwise, it will be difficult
to push the tray in and the enamelled surfaces could be
damaged.
There is also a selection of optional accessories, with which
you can improve on some of your favourite dishes, or simply to
make working with your oven more convenient.
Wire rack
For ovenware, cake tins, roasts,
grilling and frozen meals.
Slide the wire rack into the oven
with the open side facing the oven
door and the curvature pointing
downwards ¾.
Inserting the accessories
The accessories can be inserted in the oven at 4 different
levels. Always insert the accessories as far as they can go to
ensure that they do not touch the door glass.
Aluminium baking tray
For cakes and biscuits.
Push the baking tray into the oven
with the sloping edge facing
towards the oven door.
Universal pan
For moist cakes, pastries, frozen
meals and large joints of meat. Can
also be used under the wire rack to
catch fat when grilling.
When the accessories are pulled approximately halfway out,
they lock into position. This allows meals to be taken out easily.
When placing the accessories in the oven, check that the
indentation is at the back. They can only lock correctly in place
in this position.
Push the baking tray into the oven
with the sloping edge facing
towards the oven door.
Optional accessories
You can buy optional accessories from your after-sales service
or from specialist retailers. You will find a variety of suitable
products for your oven in our brochures and on the Internet.
The availability of optional accessories and the options for
ordering them on the internet vary depending on the country.
You can find information on this in the sales documents.
Oven door - Additional safety precautions
During long cooking times, the oven door may become very
hot.
If you have small children, extra supervision is required during
oven operation.
Note: Heat may cause the accessories to deform. As soon as
the accessories cool down, they regain their original shape.
Their function is not impaired.
In addition, there is a safety device which prevents direct
contact with the oven door. This optional accessory (440651)
is available from the after-sales service.
Hold the baking tray securely on the sides with both hands and
push it parallel into the frame. Avoid movements to the right or
Before using the oven for the first time
In this section, you can find out what you must do before using
your oven to prepare food for the first time. First read the
section on Safety information.
Setting the clock
Heating up the oven
To remove the new cooker smell, heat up the oven when it is
empty and closed. An hour of % Top/bottom heating at
240 °C is ideal for this purpose. Make sure that there are no
remnants of packing in the cooking compartment.
After the oven has been connected, the 0 symbol and three
zeros light up in the display. Set the clock.
1. Use the function selector to set % Top/bottom heating.
1. Press the 0 button.
After an hour, switch off the oven. Turn the function selector
and temperature selector to the off position.
2. Use the + or - button to change the clock.
Cleaning the accessories
After a few seconds, the time that has been set is adopted.
Before you use the accessories for the first time, clean them
thoroughly with hot soapy water and a soft dish cloth.
The time 12:00 appears in the display and the 0 symbol
flashes.
24
2. Set the temperature selector to 240 °C.
Setting the oven
You have several options for setting the oven. In this section,
we will explain how you can select the required type of heating
and temperature or grill setting. Set the cooking time and end
time for your meal.
4. Use the + or - button to set the cooking time.
Default value for + button = 30 minutes
Default value for - button = 10 minutes
K
PLQ
NJ
Types of heating and temperature
Example in picture: Top/bottom heating, 190 ºC.
1. Use the function selector to select the required type of
heating.
The cooking time has elapsed
A signal sounds. The oven switches off. Press the 0 button
twice and switch off the function selector.
Changing the setting
Press the 0 Clock button. Use the + or - button to change the
cooking time.
2. Use the temperature selector to set the temperature or the
grill setting.
Cancelling the setting
Press the 0 Clock button. Press the - button until zero is
shown on the display. Switch off the function selector.
Setting the cooking time if the clock is hidden
Press the 0 Clock button twice and make your settings as
described in point 4.
The oven should switch on and off
automatically
Do not allow food to stand for too long in the oven. Meat and
fish spoils easily if not kept chilled.
Switch off the oven
Example in the picture: Top/bottom heating %, 200 °C. It is
10:45 . The meal takes 45 minutes to cook and should be
ready at 12:45 .
Turn the function selector to the off position.
1. Use the function selector to select the required type of
The oven heats up.
Changing the settings
You can change the type of heating, temperature and grill
setting as required.
The oven should switch off automatically
Enter a cooking time for your dish.
Example in the picture: %Top/bottom heat, 200 °C, cooking
time 45 minutes.
heating.
2. Use the temperature selector to set the temperature or the
grill setting.
3. Press the 0 clock button.
The x Cooking time symbol flashes.
4. Use the + or - button to set the cooking time.
5. Press the 0 Clock button repeatedly until the yEnd time
symbol flashes.
You can see in the display when the meal will be ready.
1. Use the function selector to select the required type of
heating.
2. Use the temperature selector to set the temperature or the
grill setting.
K
PLQ
NJ
3. Press the 0 clock button.
The x Cooking time symbol flashes.
K
PLQ
NJ
25
6. Use the + button to set a later end time.
The setting is adopted after a few seconds.
The display shows the end time until the oven starts
operating.
K
PLQ
NJ
The cooking time has elapsed
A signal sounds. The oven switches off. Press the 0 button
twice and switch off the function selector.
Note: You can make changes as long as the symbol is
flashing. When the symbol lights up, the setting has been
adopted.
Setting the time
Following a power cut or when the oven is used for the first
time, the 0 symbol and three zeros flash in the display. Set the
time. The function selector must be switched off.
Setting procedure
Changing from summer to winter time.
Press the 0 clock button twice and use the + or - buttons to
change the time.
1. Press the 0 clock button.
12.00 appears and the 0 symbol flashes.
2. Use the + and - buttons to set the time.
After a few seconds, the time is accepted. The0 symbol
goes out.
Setting the timer.
You can use the timer as a normal kitchen timer. It operates
independently of the oven. The timer has a specific signal. This
informs you when the timer or cooking time has elapsed. You
can also set the timer if the childproof lock is active.
Setting procedure
1. Press the S timer button.
TheS symbol flashes.
2. Use the + or - buttons to set the timer time.
Default value for button + = 10 minutes
Default value for button - = 5 minutes
The timer starts after a few seconds. The S symbol is lit in the
display. The time counts down in the display.
The time has elapsed
A signal sounds. Press the S timer button. The timer display
goes out.
Changing the alarm time
Press the S timer button. Use the + or - buttons to change the
time.
Delete the setting
Press the S timer button. Press the - button until zeros appear
in the display.
The timer and the cooking time run down in synchronisation
The symbols are lit. The timer time counts down in the display.
Check the remaining x cooking time, y end time or 0 time
of day:
Press the 0 clock button repeatedly until the relevant symbol
is displayed.
The requested value appears in the display for several
seconds.
Childproof lock
Oven
To ensure that the oven cannot be switched on by children
when playing, a childproof lock is incorporated in the
appliance.
Switching the childproof lock on and off
The function selector must be switched off.
Press the C key button repeatedly until the C symbol
appears in the display. This procedure takes approx.
4 seconds.
26
Deactivating: Press the C key button repeatedly until the C
symbol goes out.
Notes
■ You can set the timer and clock at any time.
■
If the childproof lock is active, it will be cancelled following a
power cut.
Care and cleaning
With good care and cleaning, your oven will remain clean and
fully-functioning for a long time to come. Here we will explain
how to maintain and clean your oven correctly.
Aluminium
baking tray
(option)
Do not clean in the dishwasher. Never use
oven cleaner. To avoid scratches, never touch
the metal surfaces with a knife or similar
sharp object. Clean horizontally with some
washing-up liquid and a damp glass cleaning
cloth or a microfibre cloth. Dry with a soft
cloth. Do not use any abrasive materials,
scouring sponges or rough cleaning cloths.
They could scratch the baking tray
Childproof
lock (option)
If a childproof lock has been fitted on the
oven door, it must be removed before cleaning. Soak all plastic parts in hot soapy water
and wash with a sponge. Dry with a soft cloth.
If very dirty, the childproof lock will not work
properly.
Hob
Information on care and cleaning can be
found in the instruction manual for your hob.
Notes
■ Slight differences in the colours on the front of the oven are
caused by the use of different materials, such as glass,
plastic and metal.
■
■
Shadows on the door panel which look like streaks, are
caused by reflections made by the oven light.
Enamel is baked on at very high temperatures. This can
cause some slight colour variations. This is normal and does
not affect their function. The edges of thin trays cannot be
completely enamelled. As a result, these edges can be
rough. This will not impair the anti-corrosion protection.
Cleaning agents
Damage to the various different surfaces caused by using the
wrong cleaning agent can be avoided by observing the
following instructions.
When cleaning the oven do not use
Detaching and refitting the rails
The rails can be removed for cleaning. The oven must have
cooled down.
■
sharp or abrasive cleaning agents,
Unhooking the rails
■
cleaning agent with a high alcohol content,
1. Hold the shelf frames from underneath and pull slightly
■
scouring pads,
■
high-pressure cleaners or steam jets.
■
Do not clean individual parts in the dishwasher.
Wash new sponges thoroughly before first use.
Stainless steel Wipe the appliance with plenty of water and
fronts
some washing-up liquid. Always wipe parallel
to the natural grain. Otherwise, you may
scratch the surface. Dry with a soft cloth.
Remove flecks of limescale, grease, starch
and albumin (e.g. egg white) immediately. Do
not use any abrasive materials, scouring
sponges or rough cleaning cloths. The stainless steel fronts can be polished using a special care product. Follow the manufacturer's
instructions. You can purchase special stainless steel cleaner from our after-sales service
or from specialist retailers.
Enamel surWipe the appliance with some washing-up liqfaces and lac- uid and warm water. Dry with a soft cloth.
quered
surfaces
Knobs
Wipe the appliance with some washing-up liquid and warm water. Dry with a soft cloth.
Glass panel
Can be cleaned with glass cleaner. Do not
use any abrasive cleaning agents or sharp
metal objects. These could scratch and damage the surface of the glass panel.
Seal
Wipe with a damp cloth. Dry with a soft cloth.
Inside the
oven
Clean with hot water or vinegar solution. For
heavy soiling: Only use oven cleaner on cold
surfaces.
forward. Pull the extension pins at the bottom of the rails out
of the mounting holes (Fig. A).
2. Then fold the rails upwards and carefully remove them
(Fig. B).
$
%
Clean the rails with washing-up liquid and a sponge. For
stubborn deposits of dirt, use a brush.
Installing the frames
1. Insert the two hooks carefully into the upper holes. (Figure A-
B)
$
%
Glass cover on Wipe the appliance with some washing-up liqthe oven light uid and warm water. Dry with a soft cloth.
Accessories
Soak in hot soapy water. Clean with a brush
or a sponge.
27
: Incorrect assembly!
Detaching the door
Never move the frame before the two hooks are fully
anchored in the upper holes. The enamel could be damaged
and may break (figure C).
1. Open the oven door fully.
2. Fold up the two locking levers on the left and right (figure A).
3. Close the oven door as far as the limit stop. With both hands,
grip the door on the left and right-hand sides. Close the door
a little further and pull it out (figure B).
&
$
%
2. the two hooks must be inserted fully into the upper holes.
Now move the frame slowly and carefully downwards and
insert in the lower holes (figure D).
3. Insert both frames into the side walls of the oven (figure E).
If the rails are fitted correctly, the distance between the two
upper shelf positions is greater.
'
(
Attaching the door
Reattach the oven door in the reverse sequence to removal.
1. When attaching the oven door, ensure that both hinges are
inserted straight into the opening (figure A).
2. The notch on the hinge must engage on both sides (figure B).
$
%
Detaching and attaching the oven door
For cleaning purposes and to remove the door panels, you can
detach the oven door.
The oven door hinges each have a locking lever. When the
locking levers are closed (figure A), the oven door is secured in
place. It cannot be detached. When the locking levers are open
in order to detach the oven door (figure B), the hinges are
locked. They cannot snap shut.
$
3. Fold back both locking levers (figure C). Close the oven
door.
&
%
: Risk of injury!
Risk of injury. If the oven door falls out accidentally or a hinge
snaps shut, do not reach into the hinge. Call the after­sales
service.
: Risk of injury!
Whenever the hinges are not locked, they snap shut with great
force. Ensure that the locking levers are always fully closed or,
when detaching the oven door, fully open.
28
Removing and refitting the door panels
: Risk of injury!
The glass panels can be removed from the oven door to allow
more thorough cleaning.
Scratched glass in the appliance door may develop into a
crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning
aids or detergents.
Removal
1. Removing the oven door See the section Removing the oven
door. Lay the oven door on a cloth with the handle facing
downwards (Fig. A).
2. First turn the two screws at the bottom anticlockwise, then the
two screws at the top, also anticlockwise (Fig. B).
$
%
Refitting
1. Place the cover back in position (Fig. A).
2. First retighten the two screws at the bottom, then the two
screws at the top (Fig. B).
$
%
3. Fitting the oven door See the section Fitting the oven door.
3. Remove the cover (Fig. C).
Do not use the oven again until the panels have been
correctly fitted.
&
The parts that have been removed must not be washed. Clean
the panels with a glass cleaner and a soft cloth.
Troubleshooting
Malfunctions often have simple explanations. Refer to the table
before calling the after-sales service as you may be able to
remedy the fault yourself.
Malfunction table
If a dish doesn't turn out as well as you had hoped, refer to the
section Tested for you in our cooking studio, where you will
find plenty of cooking tips and tricks.
: Risk of electric shock!
Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried
out by one of our trained after-sales engineers.
Caution!
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Replacing the bulb in the oven ceiling light
If the bulb in the oven light fails, it must be replaced. Heatresistant, 40 watt spare bulbs can be obtained from our aftersales service or a specialist retailer. Only use these bulbs.
: Risk of electric shock!
Switch off the circuit breaker in the fuse box.
1. Place a tea towel in the oven when it is cold to prevent
Problem
The oven does
not work.
Possible cause Remedy/information
The circuit
breaker is
defective.
Look in the fuse box and
check that the circuit
breaker is in working order.
Power cut
Check whether the kitchen
light or other kitchen appliances are working.
The clock display flashes.
Power cut
Reset the clock.
The oven does
not heat up.
There is dust on Turn the control knobs back
the contacts.
and forth several times.
damage.
2. Unscrew the glass cover by turning it anti-clockwise.
29
3. Replace the bulb with one of the same type.
4. Screw the glass cover back in.
5. Remove the tea towel and switch on the circuit breaker.
Glass cover
You must replace a damaged glass cover. Suitable glass
covers may be obtained from the after-sales service. Please
specify the E number and FD number of your appliance.
After-sales service
Our after-sales service is there for you if your appliance needs
to be repaired. We will always find the right solution in order to
avoid unnecessary visits from a service technician.
E no.
E number and FD number
After-sales service O
When calling us, please give the product number (E no.) and
the production number (FD no.) so that we can provide you with
the correct advice. The rating plate containing these numbers
can be found on the right-hand side of the oven door. You can
make a note of the numbers of your appliance and the
telephone number of the after-sales service in the space below
to save time should it be required.
Please note that there will be a fee for a visit by a service
technician in the event of a malfunction, even during the
warranty period.
FD no.
Energy and environment tips
Here you can find tips on how to save energy when baking and
roasting and how to dispose of your appliance properly.
Saving energy
■
■
■
■
■
Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in
the operating instruction tables.
Use dark, black lacquered or enamelled baking tins. They
absorb the heat particularly well.
Open the oven door as infrequently as possible while you are
cooking, baking or roasting.
It is best to bake several cakes one after the other. The oven
is still warm. This reduces the baking time for the second
cake. You can also place two loaf tins next to each other.
For longer cooking times, you can switch the oven off
10 minutes before the end of the cooking time and use the
residual heat to finish cooking.
Environmentally-friendly disposal
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the
framework for the return and recycling of used
appliances as applicable throughout the EU.
30
Measures to be noted during transport
Secure all mobile parts in and on the appliance using an
adhesive tape that can be removed without leaving any traces.
Push all accessories (e.g. baking tray) into the corresponding
slots with cardboard at the edges, in order to avoid damaging
the appliance. Place cardboard or similar between the front and
rear side to prevent knocks against the inside of the door glass.
Secure the oven door to the side walls of the appliance using
adhesive tape.
Keep the original appliance packaging. Only transport the
appliance in the original packaging. Observe the transport
arrows on the packaging.
If the original packaging is no longer available
pack the appliance in protective packaging to guarantee
sufficient protection against any transport damage.
Transport the appliance in an upright position. Do not hold the
appliance by the door handle or the connections on the rear, as
these could be damaged. Do not place any heavy objects on
the appliance.
Tested for you in our cooking studio
Here you will find a selection of dishes and the ideal settings for
them. We will show you which type of heating and which
temperature are best suited for your dish. You can find
information about suitable accessories and the height at which
they should be inserted. There are also tips about cookware
and preparation methods.
Notes
■ The values in the table always apply to dishes placed into the
cooking compartment when it is cold and empty.
Only preheat the appliance if the table specifies that you
should do so. Do not line the accessories with greaseproof
paper until after they have been preheated.
■
■
■
The times specified in the tables are guidelines only. They will
depend on the quality and composition of the food.
Use the accessories supplied. Additional accessories may be
obtained as special accessories from specialist retailers or
from the after-sales service.
Before using the oven, remove any unnecessary accessories
and ovenware from the cooking compartment.
Always use oven gloves when taking hot accessories or
ovenware out of the cooking compartment.
Cakes and pastries
Baking on one level
When baking cakes and tarts, the best results can be achieved
using % Top/bottom heating.
When baking with " 2D Hot air, use the following shelf
positions for the accessories:
■
Cake in a cake tin: Shelf position 2
■
Cake on a baking tray: Shelf position 3
Baking and roasting on two or more levels
Use " Hot air.
Shelf positions for baking and roasting on 2 levels:
■
Universal pan: Shelf position 3
■
Baking tray: Shelf position 1
Dishes that are put in the oven at the same time do not have to
be ready at the same time.
The tables contain a selection of dishes.
Baking tins
It is best to use dark-coloured metal baking tins.
Baking times are increased when light-coloured baking tins
made of thin metal or glass dishes are used, and cakes do not
brown so evenly.
If you wish to use silicone baking tins, use the information and
recipes provided by the manufacturer as a guide. Silicone
baking tins are often smaller than normal tins. The amount of
mixture and recipe instructions may differ.
Tables
The tables show the ideal type of heating for the various cakes
and pastries. The temperature and baking time depend on the
amount and composition of the mixture. This is why
temperature ranges are given in the tables. You should try the
lower temperature first, since a lower temperature results in
more even browning. You can increase the temperature next
time if necessary.
If you preheat the oven, the baking time is shortened by 5 to 10
minutes.
Additional information can be found in the Baking tips section
following the tables.
Cake in a mould
Tin
Level
Type of
heating
Temperature, Cooking time
°C
in minutes
Sponge cake, simple
Fruit loaf tin
2
"
160-180
50-60
Sponge cake, delicate (e.g. sand cake) Fruit loaf tin
2
%
155-175
65-75
Shortcrust pastry base with crust
Springform cake tin
1
%
160-180
30-40
Sponge flan base
Flan-base cake tin
2
%
160-180
25-35
Sponge cake
Springform cake tin
2
%
160-180
30-40
Fruit tart or cheesecake, shortcrust pas- Dark springform cake tin
try*
1
%
170-190
70-90
Delicate fruit flan, sponge
Springform cake tin
2
%
150-170
55-65
Savoury cakes* (e.g. quiche/onion tart) Springform cake tin
1
%
180-200
50-60
* Allow cakes to cool in the appliance for approx. 20 minutes.
Cakes on trays
Accessories
Level
Type of
heating
Temperature in Cooking time
°C
in minutes
Sponge mixture or yeast dough with dry Universal pan
topping
3
%
160-180
25-35
Sponge mixture or yeast dough with
fresh fruit
Universal pan
3
%
140-160
40-50
Sponge roulade (preheat)
Universal pan
2
%
170-190
15-20
Plaited loaf, 500 g flour
Universal pan
3
"
150-170
25-35
Stollen, 500 g flour
Universal pan
3
%
160-180
50-60
Stollen, 1 g flour
Universal pan
3
%
150-170
90-100
Strudel, sweet
Universal pan
2
%
180-200
55-65
Pizza
Universal pan
3
%
180-200
20-30
31
Bread and bread rolls
If not specified otherwise, always preheat the oven for baking
bread.
Never pour water directly into a hot oven.
Bread and bread rolls
Accessories
Level
Type of
heating
Temperature,
°C
Cooking time
in minutes
Yeast bread, 1.2 kg flour
Universal pan:
2
%
270
8
190
35-45
270
8
Sourdough bread, 1.2 kg flour
Universal pan:
2
%
190
35-45
Bread rolls (e.g. rye rolls)
Universal pan:
2
%
200-220
20-30
Small baked products
Accessories
Level
Type of
heating
Temperature in Cooking time
°C
in minutes
Biscuits
Universal pan
3
%
150-170
10-20
Aluminium baking tray + universal pan*
1+3
"
130-150
25-35
Meringue
Universal pan
3
"
70-90
125-135
Cream puffs
Universal pan
2
%
200-220
30-40
Macaroons
Universal pan
3
%
110-130
30-40
Aluminium baking tray + universal pan*
1+3
"
100-120
35-45
Universal pan
3
"
180-200
20-30
Aluminium baking tray + universal pan*
1+3
"
180-200
30-40
Puff pastry
* When baking on two levels, always place the universal pan in the upper level.
Baking tips
You wish to bake according to your own Use similar items in the baking tables as a guide.
recipe.
How to tell whether sponge cake is
baked through:
Approx. 10 minutes before the end of the baking time stated in the recipe, insert a cocktail stick into the cake at its deepest point. If the cocktail stick comes out clean, the cake
is ready.
The cake collapses.
Use less fluid next time or set the oven temperature 10 degrees lower. Observe the
specified mixing times in the recipe.
The cake has risen in the middle but is
lower around the edge.
Do not grease the edge of the springform cake tin. After baking, loosen the cake carefully with a knife.
The cake goes too dark on top.
Place the cake lower in the oven and bake at a lower temperature for slightly longer.
The cake is too dry.
Make tiny holes in the finished cake using a cocktail stick. Then drizzle fruit juice or an
alcoholic drink over it. Next time, set the temperature 10 degrees higher and reduce the
baking time.
The bread or cake (e.g. cheesecake)
looks good, but is soggy on the inside
(sticky, with streaks of water).
Use slightly less fluid next time and bake for slightly longer at a lower temperature. For
cakes with a moist topping, bake the base first. Cover the base with almonds or breadcrumbs first and then apply the topping. Take care to follow recipes and baking times.
The pastries are not evenly browned.
Select a slightly lower temperature to ensure that the cake is baked more evenly. Bake
delicate pastries on one level using % Top/bottom heating. Protruding greaseproof
paper can affect the air circulation. For this reason, always trim greaseproof paper to fit
the baking tray.
The bottom of a fruit cake is too light.
Place the cake one level lower the next time.
The fruit juice overflows.
Next time, use the deeper universal pan (if available).
The pieces of dough are sticking
There must be a distance of about 2 cm between the bread rolls. This gives enough
together when the yeast rolls are baked. space for the bread rolls to expand and bake evenly on all sides.
You want to bake on two levels:
Always use " Hot air to bake on more than one level. Dishes that are put in the oven at
the same time do not have to be ready at the same time.
Condensation forms when you bake
moist cakes.
Steam can form during baking, which escapes via the door. The steam may settle and
form water droplets on the control panel or on the fronts of adjacent units. This is a natural process.
32
Meat, poultry, fish
Tips for grilling
Always grill with the oven door closed.
Ovenware
You may use any heat­resistant ovenware. The universal pan is
suitable for large roasts.
Glass ovenware is the most suitable. Ensure that the lid of the
roasting dish fits well and closes properly.
Add a little more liquid when using enamelled roasting dishes.
With roasting dishes made of stainless steel, browning is not so
intense and the meat may be somewhat less well cooked.
Increase the cooking times.
Information in the tables:
Ovenware without a lid = open
Ovenware with a lid = closed
Always place the ovenware in the centre of the wire rack.
Place hot glass ovenware on a dry mat after cooking. The glass
could crack if placed on a cold or wet surface.
Roasting
Heat the grill for approximately 3 minutes before placing the
food to be grilled on the wire rack.
Place the food to be grilled directly on the wire rack. If you are
grilling a single piece, the best results are achieved by placing
it in the centre of the wire rack. The universal pan should also
be inserted at level 1. The meat juices are collected in the pan,
keeping the oven cleaner.
Do not insert the baking tray or universal pan at level 4. They
may become deformed at high temperatures and damage the
cooking compartment when they are removed.
If possible, grill items should be of equal thickness. This will
allow them to brown evenly and remain succulent and juicy.
Only add salt to steaks once they have been grilled.
Turn grilled items after Z of the specified time.
The grill element switches on and off intermittently. This is
normal. The grill setting determines how frequently this occurs.
Add in a little liquid if the meat is lean. Cover the base of the
ovenware with approx. ½ cm of liquid.
Meat
Add liquid generously for pot roasts. Cover the base of the
ovenware with approx. 1 - 2 cm of liquid.
When the roast is ready, turn off the oven and allow it to rest for
an additional 10 minutes. This allows better distribution of the
meat juices.
The amount of liquid depends on the type of meat and the
material the ovenware is made of. If preparing meat in an
enamelled roasting dish, it will need a little more liquid than if
cooked in glass ovenware.
Roasting dishes made from stainless steel are not ideal. The
meat cooks more slowly and browns less fully. Use a higher
temperature and/or a longer cooking time.
Meat
Turn pieces of meat halfway through the cooking time.
After cooking, wrap sirloin in aluminium foil and leave it to rest
for 10 minutes in the oven.
For roast pork with a rind, score the rind in a crossways pattern,
then lay the roast in the dish with the rind at the bottom.
Weight
Accessories and
ovenware
Level
Type of
heating
Temperature
Cooking time
°C, grill setting in minutes
1.0 kg
Covered
2
Beef
Joint of beef
Tenderloin, medium rare
%
200-220
120
1.5 kg
2
%
190-210
140
2.0 kg
2
%
180-200
160
1
%
210-230
70
1
%
200-220
80
1
#
230-250
50
Wire rack + univer- 4+1
sal pan
$
3
15
Uncovered
1
%
200-220
100
1.5 kg
1
%
190-210
120
2.0 kg
1
%
180-200
140
1
#
190-210
120
1
#
180-200
150
1
1.0 kg
Uncovered
1.5 kg
Sirloin, medium rare
1.0 kg
Steaks, 3 cm, medium rare
Uncovered
Veal
Joint of veal
1.0 kg
Pork
without rind (e.g. neck)
1.0 kg
Uncovered
1.5 kg
2.0 kg
with rind (e.g. shoulder)
Smoked pork on the bone
#
170-190
170
1
#
180-200
130
1.5 kg
1
#
190-210
160
2.0 kg
1
#
170-190
190
1.0 kg
Uncovered
1.0 kg
Covered
1
%
210-230
80
1.5 kg
Uncovered
1
#
170-190
120
Lamb
Leg of lamb, boned, medium
33
Meat
Weight
Accessories and
ovenware
Level
Type of
heating
Temperature
Cooking time
°C, grill setting in minutes
approx.
750 g
Uncovered
1
#
180-200
70
$
3
15
Minced meat
Meat loaf
Sausage
Sausage
Wire rack + univer- 4+1
sal pan
Poultry
The values in the table apply to dishes placed in a cold oven.
The weights indicated in the table are for unstuffed poultry that
is ready for roasting.
If you are grilling directly on the wire rack, you should also
insert the universal pan at level 1.
When cooking duck or goose, pierce the skin on the underside
of the wings to allow the fat to escape.
Place the bird onto the wire rack with the breast side facing
downwards. Turn the whole bird when two thirds of the cooking
time has elapsed.
Poultry will turn out particularly crispy and brown if you baste it
towards the end of the roasting time with butter, salted water or
orange juice.
Poultry
Weight
Accessories and
ovenware
Level
Type of
heating
Temperature °C, Cooking time in
grill setting
minutes
Chicken halves, 1-4 pieces
400g each
Wire rack
2
#
210-230
40-50
Chicken pieces
250 g each
Wire rack
3
#
210-230
30-40
Chicken, whole, 1­4 pieces
per 1 kg
Wire rack
2
#
200-220
55-85
Duck, whole
1.7 kg
Wire rack
2
#
170-190
80-100
Goose, whole
3.0 kg
Wire rack
2
#
160-180
110-130
Small turkey, whole
3.0 kg
Wire rack
2
#
180-200
80-100
2 turkey drumsticks
800g each
Wire rack
2
#
180-200
80-100
Fish
Turn the pieces of fish after Z of the specified time.
Whole fish do not need to be turned. Place the whole fish in the
oven in swimming position with the dorsal fin facing upwards.
To ensure that the fish remains in position, place half a potato
or a small, ovenproof container into the stomach cavity.
If you are grilling directly on the wire rack, also insert the
universal pan at level 1. The fish juices are collected in the pan
and the oven is kept cleaner.
Fish
Weight
Accessories and
ovenware
Level
Type of
heating
Temperature
Cooking time
°C, grill setting in minutes
Fish, whole
300 g each
Wire rack
3
$
2
20-25
1.0 kg
Wire rack
2
#
190-210
40-50
1.5 kg
Wire rack
2
#
180-200
60-70
300 g each
Wire rack
4
$
2
20-25
Fish, in slices (e.g. steaks)
Tips for roasting and grilling
The table does not contain information
for the weight of the joint.
Select the next lowest weight from the instructions and extend the time.
How to tell when the roast is ready.
Use a meat thermometer (available from specialist shops) or carry out a “spoon test”.
Press down on the roast with a spoon. If it feels firm, it is ready. If the spoon can be
pressed in, it needs to be cooked for a little longer.
The roast is too dark and the crackling
is partly burnt.
Check the shelf height and temperature.
The roast looks good but the juices are Next time, use a smaller roasting dish or add more liquid.
burnt.
The roast looks good but the juices are Next time, use a larger roasting dish and use less liquid.
too clear and watery.
Steam rises from the roast when basted. This is normal and due to the laws of physics. The majority of the steam escapes through
the steam outlet. It may settle and form condensation on the cooler switch panel or on
the fronts of adjacent units.
34
Bakes, gratins, toast with toppings
Always place the ovenware on the wire rack.
If you are grilling directly on the wire rack, the universal pan
should also be inserted at level 1. This keeps the oven cleaner.
Dish
How well cooked the bake is will depend on the size of the dish
and the height of the bake. The figures in the table are only
average values.
Accessories and oven- Level
ware
Type of
heating
Temperature in Cooking time
°C
in minutes
Bake, sweet
Ovenproof dish
2
%
170-190
50-60
Pasta bake
Ovenproof dish
2
%
210-230
25-35
Potato gratin made using raw ingredients, Ovenproof dish
Max. 2 cm deep
2
#
150-170
50-60
Bakes
Gratin
Toast
Toasting bread, 12 slices
Wire rack
4
$
3
4-5
Toast, with topping, 12 slices
Wire rack
3
$
3
5-8
Preprepared products
Observe the instructions on the packaging.
If you line the accessories with greaseproof paper, make sure
that the paper is suitable for these temperatures. Make sure the
paper is a suitable size for the dish to be cooked.
The cooking result greatly depends on the quality of the food.
Pre-browning and irregularities can sometimes even be found
on the raw product.
Dish
Accessories
Level
Type of
heating
Temperature in Cooking time
°C
in minutes
Strudel with fruit filling
Universal pan
3
"
180-200
40-50
Chips
Universal pan
3
%
210-230
25-30
Pizza
Wire rack
2
%
200-220
15-20
Pizza baguette
Wire rack
2
#
190-210
15-20
Note
The universal pan may warp when cooking frozen dishes. The reason for this is the large temperature differences that the
accessory is subjected to. The deformation disappears as early as during the cooking process.
Special dishes
4. Place the jars on a wire rack and slide in at level 1.
Low temperatures are particularly good for preparing yeast
dough and home-made yoghurt.
5. Set the baking temperature to 50 °C and continue as
Remove the accessories from the oven.
Proving yeast dough
Preparing yoghurt
1. Prepare the yeast dough as usual, place it in a heat-resistant
1. Bring 1 litre of milk (3.5% fat) to the boil, let it cool to 40 °C.
2. Add 150 g yoghurt (from the refrigerator) to the milk and stir
well.
indicated.
ceramic dish and cover with a lid.
2. Preheat the oven as indicated.
3. Close the oven door and allow the yeast dough to prove in
3. Pour into small sealable jars and cover with cling film.
the oven.
Dish
Ovenware
Type of
heating
Temperature
Cooking time
Yoghurt
Sealable yoghurt
jars
1
%
50 °C
6-8 hours
Proving yeast dough
Place the heatresistant dish
on the oven floor
%
preheat to 50 °C
5-10 minutes
Switch off the appliance and
place the yeast dough in the
oven
20-30 minutes
35
Defrosting
Take food out of its packaging and place in suitable ovenware
on the wire rack.
The defrosting time depends on the amount and type of food.
Place poultry with the breast side to the plate.
Observe the instructions on the packaging.
Frozen food
Accessories Level
e.g. cream cakes, buttercream cakes, gateaux with chocolate or Wire rack
sugar icing, fruit, chicken, sausage and meat, bread and bread
rolls, cakes and other baked items
Drying
2
Type of
heating
Temperature
"
The temperature selector
remains switched off
The universal pan must be inserted at level 3,
and the wire rack is placed at level 1.
Line the universal pan and the wire rack with greaseproof or
parchment paper.
Use undamaged fruit and vegetables only and wash them
thoroughly.
Drain off any excess water from fruit and vegetables and dry
them.
Turn very juicy fruit or vegetables several times. Remove fruit
and vegetables from the paper as soon as they have dried.
Fruit and vegetables
Level
Type of
heating
Temperature in °C
Cooking time, hours
600 g of apple rings
1+3
"
80
approx. 5
800 g of pear slices
1+3
"
80
approx. 8
1.5 kg damsons or plums
1+3
"
80
approx. 8-10
200 g herbs, washed
1+3
"
80
approx. 1½
Acrylamide in foodstuffs
Acrylamide is mainly produced in grain and potato products
prepared at high temperatures, such as potato crisps, chips,
toast, bread rolls, bread or fine baked goods (biscuits,
gingerbread, cookies).
Tips for keeping acrylamide to a minimum when preparing food
General
Baking
■
Keep cooking times to a minimum.
■
Cook meals until they are golden brown, but not too dark.
■
Large, thick pieces of food contain less acrylamide.
With top/bottom heating max. 200 °C.
With 3D hot air or hot air max.180 °C.
Biscuits
With top/bottom heating max. 190 °C.
With 3D hot air or hot air max. 170 °C.
Egg or egg yolk reduces the production of acrylamide.
Oven chips
36
Spread evenly over the baking tray, in a single layer. Bake at least 400 g per baking tray
so that the chips do not dry out
Test dishes
These tables have been produced for test institutes to facilitate
the inspection and testing of the various appliances.
In accordance with EN 50304/EN 60350 (2009) and IEC
60350.
Baking
Baking on 2 levels:
Always insert the universal pan above the baking tray.
Piped cookies (such as Spritz cookies in sugar syrup):
Dishes that are put in the oven at the same time do not have to
be ready at the same time.
German apple pie, level 1
Change the position of the dark springform cake tin, slide in
diagonally.
German apple pie, level 2
Change the position of the dark springform cake tin.
Cakes in a metal springform cake tin:
Bake on level 1 with % Top/bottom heating Place the
springform cake tin on the universal pan instead of on the wire
rack.
Dish
Accessories and ovenware
Level
Type of
heating
Temperature in Cooking time
°C
in minutes
Viennese whirls
Universal pan
3
%
150-170
20-30
Aluminium baking tray +
universal pan**
1+3
"
140-160
30-40
Small cakes
Universal pan
3
%
150-170
25-35
Small cakes, preheat
Aluminium baking tray +
universal pan**
1+3
"
140-160
25-35
Hot water sponge cake
Springform cake tin
2
%
160-180
30-40
German apple pie
Universal pan + 2 springform cake tins,
dia. 20 cm***
1
%
190-210
70-80
2 wire racks* + 2 springform cake tins,
dia. 20 cm***
1+3
"
180-200
70-80
* Additional wire racks can be obtained as an optional accessory from the after-sales service or specialist retailers.
** When baking on two levels, always place the universal pan in the upper level.
*** Place the cake tins diagonally on the accessories.
Grilling
If you are grilling food directly on the wire rack, the universal
pan should also be inserted at level 1. The liquid is then
collected, keeping the oven cleaner.
Dish
Accessories and ovenware
Level
Type of
heating
Grill setting
Cooking time
in minutes
Browning toast
Preheat for 10 mins
Wire rack
4
$
3
½-2
Beefburgers, 12 pieces*
No preheating
Wire rack + universal pan 4+1
$
3
25-30
* Turn over after Z of the cooking time.
37
Contact:
Internet: www.belion.nl/service
*9000925949*
9000925949
230993
02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising