Digital Measuring Jug

Digital Measuring Jug
E
Digital Measuring Jug
Instructions and Guarantee
PICHET MESUREUR BALANCE NUMÉRIQUE
DIGITALER MESSBECHER
JARRA MEDIDORA DIGITAL
BROCCA GRADUATA DIGITALE
JARRO DE MEDIÇÃO DIGITAL
DIGITAL MÅLEMUGGE
DIGITALE MAATBEKER
DIGITAALINEN MITTAKANNU
DIGITAL MÄTKANNA
DIGITAL MÅLEKANDE
DIGITÁLIS MÉRŐEDÉNY
DIGITÁLNÍ ODMĚRKA
DIJITAL ÖLÇÜM KABI
ΚΑΝΆΤΑ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ
ЦИФРОВАЯ МЕРНАЯ ЧАША
CYFROWA MIARKA
1048
The Salter Precision Digital Measuring Jug can be used to measure both weight
and volume, taking into account for the different densities of oil, milk and water.
The jug features an easy-to-read display positioned in the handle. The clear jug is
detachable.
TO DETACH THE JUG
Press the button below the handle to unlock and detach the jug from the base.
BATTERIES
Remove isolator tab before first use.
Insert 1 x CR2450 3V lithium cell. Ensure +/- terminals are the correct way round.
N.B. this battery type is widely available online and can also be sourced from our
online shop at www.salterhousewares.com
OPERATION
To switch on, press on the handle of the jug. Wait for the display to show zero*.
Use the Mode (M) and Unit (U) buttons to select the required ingredient and measure.
(see section on Mode function below for all available options)
With the jug resting on a flat surface, add the ingredient to be weighed using the
markings on the jug as an additional guide if required. The display will show the
weight reading.
If filling at a tap, first ensure the display is set to zero. Lift the jug and fill, judging
the level by the markings on the jug. Place the jug on a flat surface. The display will
show the accurate weight or volume reading. Lift to pour out or add more liquid as
required until the amount is correct for your recipe.
*If, on switching on the product with an empty jug, the display gives a weight reading
greater than zero you may need to calibrate the jug. Calibration is ONLY needed when
the reading of the EMPTY jug is higher than zero.
With the clean, empty jug in-place on the base, turn on the unit with a single
press of the button. Ensuring the jug is positioned on a level surface, press and
hold for 6 seconds until ‘CAL’ flashes on the screen. Do not hold or touch the jug
when CAL is showing.
The display shows zero – calibration is complete.
AUTO-OFF/MANUAL SWITCH OFF
To conserve battery life the display will automatically switch off after 5 minutes.
To manually switch off the scale press and hold for 3 secs.
WARNING SYMBOLS
err – Overload
unst – Scale is unstable. Place on a flat surface then restart.
Lo – Low battery UNST CLEANING & CARE
CLEANING AND CARE
The clear jug part can be removed from the base and washed by hand. The base and
handle part must not be submerged in water. Clean only with a damp cloth. Do not
use chemical or abrasive cleaning agents.
Keep away from hot surfaces.
NOT SUITABLE for use in Microwave ovens.
MODE FUNCTION
Select from 5 pre-set ingredients (water, milk, oil, flour and sugar) using the Mode
(M) button. The software is programmed to take into account the different densities
of different ingredients. This means that the scale can accurately be used to measure
volumes as well as by weight. Change between weight and volume measures by
pressing the Unit (U) button.
WEEE EXPLANATION
This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your
used device, please use the return and collection systems or contact the retailer
where the product was purchased. They can take this product for environmental
safe recycling.
Mode
Display shows
Available Units
Scale
SCL
g, oz
Water
WTR
Ml, fl.oz, cups
Milk
MLK
Ml, fl.oz, cups
GUARANTEE
Oil
OIL
Ml, fl.oz, cups
Flour
FLR
g, oz, cups
Sugar
SGR
g, oz, cups
This product is intended for domestic use only. Salter will repair or replace the
product, or any part of this product, (excluding batteries) free of charge if within
15 years of the date of purchase, it can be shown to have failed through defective
workmanship or materials. This guarantee covers working parts that affect the
function of the scale. It does not cover cosmetic deterioration caused by fair wear
and tear or damage caused by accident or misuse. Opening or taking apart the
scale or its components will void the guarantee. Claims under guarantee must be
supported by proof of purchase and be returned carriage paid to Salter (or local
Salter appointed agent if outside the UK). Care should be taken in packing the
scale so that it is not damaged while in transit. This undertaking is in addition to a
consumer’s statutory rights and does not affect those rights in any way.
For UK Sales and Service contact HoMedics Group Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent,
TN9 9EW, UK. Helpline Tel No: (01732) 360783. Outside the UK contact your local
Salter appointed agent.
NOTE: There are different types of milk, oil, sugar or flour in the market. Different
types, brands & origins of the same ingredient have different density. For this
reason, some variation on the volume measurement will occur depending on the
type of ingredients you are using.
TO ADD AND WEIGH
To reset the display between ingredients press button once at anytime during
weighing. To find out the total weight of the individually weighed ingredients,
press button once, the Tare symbol will remove from the display and the total
weight of all previously zeroed weights will be shown.
3
GB
Le pichet mesureur balance numérique de précision Salter permet un dosage en
DÉTACHER LE PICHET
de l’eau. Le pichet est doté d’un écran facile à lire, intégré à la poignée. Le pichet
transparent est détachable.
Appuyez sur le bouton situé sous la poignée pour débloquer et détacher le pichet
du socle.
F poids ou en volume, en tenant compte des différentes densités de l’huile, du lait et
PILES
Enlevez la languette isolante avant la première utilisation.
Insérez une pile bouton lithium CR2450 3V. Assurez-vous que les bornes +/- sont
bien orientées.
N. B. : vous pouvez vous procurer facilement ce type de pile sur le Web et également
sur notre boutique en ligne, à l’adresse www.salterhousewares.com
FONCTIONNEMENT
Pour allumer, appuyez sur situé sur la poignée du pichet. Attendez que l’écran
affiche zéro*.
Utilisez les boutons Mode (M) et Unité (U) pour sélectionner les ingrédients requis et
mesurer. (voir section ci-dessous sur la fonction Mode concernant toutes les options
disponibles).
Le pichet posé sur une surface plane, ajoutez les ingrédients à peser en vous
servant des graduations du pichet comme indicateur, si nécessaire. Le poids obtenu
s’affichera sur l’écran.
En cas de remplissage au robinet, assurez-vous que l’écran est réglé sur zéro.
Soulevez le pichet et remplissez, en évaluant le niveau par rapport aux graduations
sur le pichet. Placez le pichet sur une surface plane. Le poids ou le volume obtenu
s’affichera sur l’écran. Soulevez pour verser ou rajouter la quantité de liquide
nécessaire à la préparation de la recette.
*Si, en mettant en marche l’appareil avec un pichet vide l’écran affiche un poids
supérieur à zéro, vous aurez sans doute besoin d’étalonner le pichet. L’étalonnage est
SEULEMENT requis lorsque le poids affiché pour le pichet VIDE est supérieur à zéro.
Le pichet vide et propre posé sur le socle, allumez l’appareil d’une simple pression
sur le bouton . En vous assurant que le pichet est positionné sur une surface
plane, maintenez enfoncé pendant 6 secondes jusqu’à ce que ‘CAL’ clignote sur
l’écran. Ne pas tenir ni toucher le pichet quand l’écran affiche CAL.
L’écran affiche zéro - l’étalonnage est terminé.
ARRÊT AUTOMATIQUE/MANUEL
Pour prolonger la durée de vie de la pile, l’écran s’éteindra automatiquement au bout
de 5 minutes.
Pour éteindre manuellement la balance, maintenez enfoncé le pendant 3 sec.
WARNING SYMBOLS
err – Surcharge
unst – La balance est instable placer sur une surface plane, puis rallumer.
Lo – Niedrige Batterieladung UNST CLEANING & CARE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La partie pichet transparent peut s’enlever du socle et être lavée à la main. Le socle
et la partie poignée ne doivent pas être immergés dans l’eau. Nettoyer uniquement
avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergents chimiques ou abrasifs.
Maintenir à l’écart des surfaces chaudes.
NON ADAPTÉ à une utilisation dans un four à micro-ondes.
FONCTION MODE
EXPLICATION WEEE
Sélectionnez parmi 5 ingrédients préétablis (eau, lait, huile, farine et sucre) à l’aide
du bouton Mode (M). Le logiciel est programmé pour tenir compte des densités
différentes des divers ingrédients. Cela signifie que la balance peut être utilisée pour
peser avec précision en poids comme en volume. Passez du dosage poids au dosage
volume en appuyant sur le bouton Unité (U).
Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres
déchets ménagers dans toute l’Union Européenne. L’élimination incontrôlée
des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement ou à la santé
humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la
réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé,
prière d’utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le
produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu’il soir recyclé
tout en respectant l’environnement.
Mode
L’écran affiche
Unités disponibles
Balance
SCL
g, oz
Eau
WTR
Ml, fl.oz, tasses
Lait
MLK
Ml, fl.oz, tasses
Huile
OIL
Ml, fl.oz, tasses
Farine
FLR
g, oz, tasses
Sucre
SGR
g, oz, tasses
GARANTIE
Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Salter s’engage à réparer
ou remplacer gratuitement le produit, ou toute pièce de ce produit, (à l’exclusion
des piles) dans les 15 ans suivant la date d’achat s’il est prouvé que la défaillance
provient d’une mauvaise qualité de fabrication ou de matériaux défectueux. Cette
garantie couvre les parties mobiles qui affectent le fonctionnement de l’appareil.
Elle ne couvre pas toute détérioration esthétique provoquée par l’usure normale ou
tout dommage provoqué par accident ou une mauvaise utilisation. Le fait d’ouvrir
ou de démonter l’appareil ou ses composants annulera la garantie. Les retours sous
garantie doivent être accompagnés du justificatif d’achat et expédiés en port payé à
Salter (ou à un agent Salter agréé local, si en dehors du R.-U.) Il est conseillé de bien
emballer l’appareil afin de ne pas l’endommager durant le transport. Cet engagement
vient en complément des droits statutaires du consommateur et n’affecte ces droits
en aucun cas. Hors R.-U., contactez votre agent Salter agréé local.
REMARQUE : Il existe différents types de lait, d’huile, de sucre ou de farine sur
le marché. Les différents types, marques et origines d’un même ingrédient ont
une densité différente. Pour cette raison, une variation en dosage du volume se
produira en fonction du type d’ingrédients que vous utilisez.
AJOUTER ET PESER
Pour remettre à zéro l’affichage entre deux ingrédients, appuyez une fois sur le bouton
à tout moment pendant le dosage. Pour connaître le poids total des ingrédients
pesés individuellement, appuyez une fois sur le bouton , le symbole Tare disparaîtra
de l’écran et le poids total de tous les dosages précédemment effectués à zéro
s’affichera.
4
Der digitale Salter Präzisionsmessbecher kann zur Gewichts- und Volumenmessung
verwendet werden und berücksichtigt dabei die für Öl, Milch und Wasser geltenden
unterschiedlichen Dichten. Der Bechergriff umfasst ein einfach ablesbares Display.
Der durchsichtige Becherteil ist abnehmbar.
ABNEHMEN DES BECHERS VOM UNTERTEIL
Zur Entriegelung den unter dem Griff befindlichen Knopf drücken. Nun kann der
Becher aus dem Unterteil gehoben werden.
BATTERIEN
Vor der ersten Verwendung den Isolierstreifen entfernen.
Eine 3V CR2450 Lithiumbatterie einlegen. Beim Einlegen der Batterie darauf achten,
dass Plus- und Minuspol korrekt ausgerichtet sind.
Bitte beachten: Diese Batterieart ist weitgehend online erhältlich und kann außerdem
über unseren Online-Shop unter www.salterhousewares.com bezogen werden.
BETRIEB
Zum Einschalten am Bechergriff auf drücken. Warten, bis im Display Null
angezeigt wird*.
Mit den Tasten Modus (M) und Einheit (U) die erforderliche Zutat und Maßeinheit
auswählen. (Einzelheiten zu allen verfügbaren Optionen können Sie dem Abschnitt
zur Modus-Funktion entnehmen.)
Nachdem sichergestellt wurde, dass der Becher auf einer ebenen Fläche steht, die
zu wiegende Zutat einfüllen und dabei je nach Bedarf die am Becher angebrachten
Markierungen als zusätzliche Hilfe verwenden. Das Display zeigt das gemessene
Gewicht an.
Wenn der Messbecher am Wasserhahn gefüllt wird, muss zuvor sichergestellt
werden, dass das Display auf Null eingestellt ist. Den Becher nehmen und füllen und
dabei die am Becher angebrachten Markierungen zur Einschätzung des Füllstands
zu Hilfe nehmen. Den Becher auf eine ebene Fläche stellen. Im Display wird eine
genaue Gewichts- oder Volumenablesung angezeigt. Den Becher nehmen und je nach
Erfordernis Flüssigkeit herausgießen oder mehr Flüssigkeit einfüllen, bis die für Ihr
Rezept korrekte Menge erhalten wird.
*Wenn beim Einschalten des Geräts mit leerem Becher im Display eine über Null
liegende Gewichtsablesung angezeigt wird, muss der Becher unter Umständen
kalibriert werden. Eine Kalibrierung ist NUR dann erforderlich, wenn bei LEEREM
Becher ein Wert über Null angezeigt wird.
Nachdem geprüft wurde, dass der Becher sauber und leer ist, diesen auf das
Unterteil stellen und das Gerät durch einmaliges Drücken der Taste einschalten.
Sicherstellen, dass der Becher auf einer ebenen Fläche steht und die Taste
6 Sekunden gedrückt halten, bis im Display die Anzeige ‘CAL’ blinkt. Den Becher
während der Anzeige von CAL nicht halten oder berühren.
Wenn im Display Null angezeigt wird, ist die Kalibrierung abgeschlossen.
AUTOMATISCHE/MANUELLE ABSCHALTUNG
Zur Sicherstellung einer möglichst langen Batterielebensdauer wird das Display nach
5 Minuten automatisch ausgeschaltet.
Zur manuellen Abschaltung der Waage die Taste 3 Sekunden gedrückt halten.
WARNSYMBOLE
err – Überlastung
unst – Waage wackelt. Auf eine ebene Fläche stellen und von Neuem beginnen.
Lo – Low battery UNST CLEANING & CARE
REINIGUNG UND PFLEGE
Der durchsichtige Becherteil kann vom Unterteil genommen und von Hand. Unterteil/
Griff nicht in Wasser eintauchen. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine
chemischen Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
Von heißen Flächen fernhalten.
Dieses Gerät EIGNET SICH NICHT zur Verwendung in Mikrowellengeräten.
WEEE-ERKLÄRUNG
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb
der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch
unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umweltoder
Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt
bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung
der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihresbenutzten Geräts bitte für die
Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an
den Händler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf dieseWeise kann ein sicheres und
umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.
MODUS-FUNKTION
Unter Verwendung der Modus-Taste (M) können Sie 5 voreingestellte Zutaten
(Wasser, Milch, Öl, Mehl und Zucker) auswählen. Die Software ist so programmiert,
dass die für verschiedene Zutaten geltenden unterschiedlichen Dichten
berücksichtigt werden. Auf diese Weise lässt sich das Gerät zur genauen Volumenund Gewichtsmessung verwenden. Zur Umschaltung zwischen Gewichts- und
Volumeneinheiten die Einheitstaste (U) drücken.
Modus
Anzeige im Display
Erhältliche Maßeinheiten
Waage
SCL
g, oz
Wasser
WTR
ml, fl.oz, Tassen
Milch
MLK
ml, fl.oz, Tassen
Öl
OIL
ml, fl.oz, Tassen
Mehl
FLR
g, oz, Tassen
Zucker
SGR
g, oz, Tassen
GARANTIE
Dieses Produkt ist lediglich für den privaten Gebrauch vorgesehen. Salter wird
dieses Produkt bzw. einzelne Teile dieses Produkts (außer Batterien) für eine
Zeitdauer von 15 Jahren ab Kaufdatum kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn
sich Defekte auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückführen lassen. Diese
Garantie deckt Arbeitsteile, die sich auf die Funktion der Waage auswirken.
Ausgeschlossen von dieser Garantie sind kosmetische Makel, die sich auf übliche
Abnutzung zurückführen lassen, sowie durch Missgeschicke oder Missbrauch
verursachte Beschädigungen. Beim Öffnen oder Zerlegen der Waage oder einzelner
Komponenten erlischt die Garantie. Garantieansprüche sind nur mit Kaufbeleg
möglich. Die Waage in dem Fall bitte an Salter (oder außerhalb Großbritanniens an
einen Salter Fachhändler in Ihrer Nähe) schicken (Fracht bezahlt). Die Waage muss
so verpackt werden, dass sie während des Transports nicht beschädigt werden
kann. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
HoMedics FrankfurterWeg 6 33106 Paderborn Germany +49 69 5170 9480.
HINWEIS: Es sind verschiedene Milch-, Öl-, Zucker- und Mehlsorten erhältlich.
Dieselbe Zutat kann je nach Sorte, Marke und Herkunft unterschiedliche
Dichten aufweisen. Aus diesem Grunde können die bei der Volumenmessung
verschiedener Zutatenarten erhaltenen Werte leicht variieren.
VERWENDUNG DER ZUWIEGEFUNKTION
Zur Rückstellung des Displays zwischen den einzelnen Zutaten zu einem beliebigen
Zeitpunkt während des Wiegens die Taste einmal drücken. Zur Anzeige des
Gesamtgewichts der einzeln gewogenen Zutaten die Taste einmal drücken. Das
Tara-Symbol wird nun ausgeblendet und das Gesamtgewicht aller zuvor auf Null
rückgestellten Gewichtsablesungen angezeigt.
5
D
La Jarra Medidora de Precisión Digital de Salter se puede usar para medir tanto el
PARA QUITAR LA JARRA
y agua. La jarra incluye una pantalla en el mango que es fácil de leer. La jarra
transparente se puede desconectar.
Presione el botón de debajo del mango para desbloquear y quitar la jarra de la base.
ES peso como el volumen, ajustándose a las diferentes densidades del aceite, leche
PILAS
Antes de usar por primera vez, retire la lengüeta aislante.
Inserte 1 pila de litio CR2450 3V. Compruebe que los polos +/- estén en la posición
correcta.
Nota: Este tipo de pila se puede encontrar fácilmente en Internet y se puede comprar
en nuestra tienda online www.salterhousewares.com
OPERACIÓN
Para activar, presione en el mango de la jarra. Espere hasta que en la pantalla
aparezca cero*.
Presione los botones de Modo (M) y Unidad (U) para seleccionar el ingrediente y la
medida que requiere. (Véase la sección abajo sobre la función de Modo para conocer
todas las opciones disponibles).
Coloque la jarra en una superficie plana y añada el ingrediente a pesar usando las
marcas en la jarra para orientarse si es necesario. La pantalla le indicará el peso.
Si llena la jarra del grifo asegúrese que en pantalla aparezca cero. Coja la jarra y
llénela, orientándose por las marcas en la misma. Coloque la jarra en una superficie
plana. La pantalla le indicará el peso o el volumen exacto. Cójala de la base para
quitar o añadir más líquido según necesite hasta que tenga la cantidad correcta
para su receta.
*Si cuando se activa el producto con la jarra vacía la pantalla indica que el peso
es superior a cero, puede que tenga que calibrar la jarra. La calibración SÓLO será
necesaria cuando la lectura de la jarra VACÍA es superior a cero.
Encienda la unidad presionando una sola vez el botón cuando la jarra esté
limpia y vacía y colocada en la base. Asegúrese de que la jarra esta en una
superficie nivelada, presione y mantenga apretado durante 6 segundos hasta
que parpadee ‘CAL’ en la pantalla. No coja ni sujete la jarra mientras aparezca
CAL en la pantalla.
Cuando se ha completado la calibración aparecerá cero en la pantalla.
APAGADO AUTOMÁTICO/ APAGADO MANUAL
Para conservar la duración de la batería la pantalla se apagará después de
5 minutos.
Para apagar la báscula manualmente, pulse y mantenga pulsado durante
3 segundos.
SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA
err – Sobrecarga
unst – La báscula está inestable. Póngala en una superficie plana y luego reinicie.
Lo – Batería baja UNST CLEANING & CARE
LIMPIEZA Y CUIDADO
La jarra transparente puede separarse de la base y ser lavada a mano. La base y el
mango no deben ser sumergidos en el agua. Limpiar solo con un trapo húmedo No
usar productos de limpieza químicos ni abrasivos.
Mantenga alejado de superficies calientes.
NO APTO para microondas.
FUNCIÓN MODO
EXPLICACIÓN RAEE
Seleccione de entre los 5 ingredientes predeterminados (Agua, leche, aceite, harina
y azúcar) usando el botón de Modo (M). El software está programado para tener en
cuenta las diferentes densidades de los distintos ingredientes. Esto significa que
la báscula puede ser usada para medir volúmenes así como pesos con precisión.
Cambie entre las medidas de peso y volumen apretando el botón de Unidad (U).
Función
La pantalla muestra
Unidades Disponibles
Báscula
SCL
g, oz
Agua
WTR
Ml, oz líquidas, tazas
Leche
MLK
Ml, oz líquidas, tazas
Aceite
OIL
Ml, oz líquidas, tazas
Harina
FLR
g, oz, tazas
Azúcar
SGR
g, oz, tazas
Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros
residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos
perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre
el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma
responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o
póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá
recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.
GARANTIA
Este artículo está concebido para uso doméstico solamente. Salter se hará cargo
de la reparación de este artículo, o cualquier parte del mismo (excepto las pilas),
sin coste alguno si dentro del período de 15 años de la fecha de compra se puede
demostrar que no funciona debido a mano de obra o materiales defectuosos. Esta
garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento de la balanza. No cubre
el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste natural o daños causados
por accidente o mal uso. Abrir o desarmar la balanza o sus componentes anulará
la garantía. Las reclamaciones dentro de la garantía deben ir acompañadas por el
recibo de compra y enviar por correo pagado a Salter (o al agente local de Salter si
es fuera del Reino Unido). Se deberá tener cuidado al empaquetar la balanza para
que no sufra daños en tránsito. Esta garantía es adicional a los derechos estatutarios
del consumidor y no afecta a sus derechos de ninguna manera. Fuera del Reino
Unido, diríjase al agente local de Salter.
NOTA: Existen diferentes tipos de leche, aceite, azúcar o harina en el mercado. Los
diferentes tipos, marcas & orígenes del mismo ingrediente tienen una densidad
diferente. Por este motivo, puede que haya alguna variación sobre la medida del
volumen dependiendo de los ingredientes que esté usando.
PARA AÑADIR Y PESAR
Para reiniciar la pantalla entre ingredientes pulse una vez el botón en cualquier
momento durante el pesaje. Para obtener el peso total de los ingredientes pesados
individualmente, pulse una vez el botón , el dibujo de la tara desaparecerá de la
pantalla y se verá el peso total de todos los ingredientes cuyos pesos ya se han leído.
6
La brocca graduata digitale di precisione Salter può essere utilizzata per misurare
peso e volume, tenendo in considerazione le diverse densità di olio, latte e acqua.
La brocca è dotata di un display di facile lettura posizionato sul manico. La brocca
trasparente è amovibile.
PER RIMUOVERE LA BROCCA
Premere il tasto posto sotto il manico per sbloccare e staccare la brocca dalla base.
BATTERIE
Rimuovere la linguetta isolante prima del primo utilizzo.
Inserire 1 batteria al litio CR2450 da 3V. Assicurarsi che le polarità +/- siano orientate
nella giusta direzione.
N.B. questo tipo di batteria è facilmente reperibile on-line ed è anche disponibile
presso il nostro negozio on-line all’indirizzo www.salterhousewares.com
FUNZIONAMENTO
Per l’accensione, premere sul manico della brocca. Attendere fino alla comparsa
di zero sul display*.
Utilizzare i tasti Modalità (M) e Unità (U) per selezionare l’ingrediente e la misura
richiesti (vedere sezione sulla funzione Modalità sotto riportata per tutte le opzioni
disponibili).
Con la brocca appoggiata su una superficie piana, aggiungere l’ingrediente da pesare
utilizzando gli indicatori sulla brocca come guida aggiuntiva se necessario. Il display
visualizza la lettura di peso.
Se si riempie la brocca dal rubinetto, assicurarsi prima che il display sia impostato
sullo zero. Sollevare la brocca e riempire, valutando il livello dagli indicatori sulla
brocca. Collocare la brocca su una superficie piana. Il display visualizza la lettura
accurata di peso o volume. Sollevare per versare o aggiungere più liquido secondo
necessità fino alla quantità corretta per la ricetta che si sta preparando.
*Se, accendendo il prodotto con una brocca vuota, il display visualizza una lettura
di peso maggiore di zero, può essere necessario tarare la brocca. La taratura è
necessaria SOLO quando la lettura della brocca VUOTA è superiore a zero.
Con la brocca vuota e pulita in posizione sulla base, accendere l’unità premendo
una volta il tasto . Dopo aver controllato che la brocca sia posizionata su una
superficie piana, premere e tenere premuto il tasto per 6 secondi fino a quando
‘CAL’ non lampeggia sul display. Non afferrare o toccare la brocca durante la
visualizzazione di ‘CAL’.
Il display visualizza zero: la taratura è completata.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO/MANUALE
Per conservare la durata della batteria, il display si spegne automaticamente dopo
5 minuti.
Per spegnere manualmente la bilancia, premere e tenere premuto per 3 secondi.
WARNING SYMBOLS
err – Sovraccarico di peso
unst – La bilancia è instabile. Collocare su una superficie piana e riavviare.
Lo – Batteria scarica UNST CLEANING & CARE
PULIZIA E MANUTENZIONE
La brocca trasparente può essere rimossa dalla base e lavata a mano. Non
immergere l’unità con base e manico in acqua. Pulire solo con un panno umido. Non
utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
Tenere lontano da superfici calde.
NON ADATTA all’utilizzo in forni a microonde.
SPIEGAZIONE DIRETTIVA RAEE
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme
agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Al fine di
evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo
smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile
per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione
del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure
contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno
al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.
FUNZIONE MODALITÀ
Selezionare tra 5 ingredienti preimpostati (acqua, latte, olio, farina e zucchero)
utilizzando il tasto Modalità (M). Il software è programmato per tener conto
delle differenti densità di ingredienti diversi. Ciò significa che la bilancia può
accuratamente essere utilizzata per misurare volumi e pesi. Per cambiare tra misure
di peso e volume premere il tasto Unità (U).
Modalità
Visualizzazione display
Unità disponibili
Bilancia
SCL
g, oz
GARANZIA
Acqua
WTR
Ml, fl.oz, tazze
Latte
MLK
Ml, fl.oz, tazze
Olio
OIL
Ml, fl.oz, tazze
Farina
FLR
g, oz, tazze
Zucchero
SGR
g, oz, tazze
Utilizzare questo prodotto esclusivamente per impieghi domestici. Salter si
impegna a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto, o i suoi componenti (pile
escluse), entro 15 anni dalla data di acquisto qualora l’acquirente dimostri che il
malfunzionamento dipende da difetti di materiali o lavorazione. La presente garanzia
copre le parti funzionanti necessarie all’utilizzo della bilancia. La presente garanzia
non copre deterioramenti di natura estetica derivanti da normale usura o danni
causati da situazioni accidentali o utilizzo improprio. L’apertura o lo smontaggio della
bilancia o dei suoi componenti invalida la presente garanzia. Le richieste di rimborso
in garanzia devono essere accompagnate dalla prova di acquisto del prodotto e
inviate con affrancatura postale a Salter (o al rappresentante autorizzato Salter del
proprio Paese per i non residenti nel Regno Unito). Imballare con cura la bilancia
per prevenire possibili danni durante il transito. La presente garanzia si aggiunge ai
diritti dei consumatori stabiliti per legge e non li pregiudica in alcun modo. HoMedics
Italy Casella Postale n. 40 26838 Tavazzano / Villavesco (Lo) Italy +39 02 9148 3342.
NOTA: Esistono diversi tipi di latte, olio, zucchero o farina sul mercato. Tipi,
marche e provenienze diverse dello stesso ingrediente hanno densità differenti.
Per questo motivo, vi saranno alcune variazioni nella misurazione del volume in
base al tipo di ingredienti che si stanno utilizzando.
AGGIUNGERE E PESARE
Per azzerare il display tra un ingrediente e l’altro, premere una volta il pulsante in
qualsiasi momento durante la pesata. Per sapere il peso totale degli ingredienti pesati
singolarmente, premere una volta il pulsante ; il simbolo della tara scompare dal
display e viene visualizzato il peso totale di tutte le pesate precedentemente azzerate.
7
I
O Jarro de medição de precisão digital Salter pode ser utilizado para pesar e medir
PARA DESTACAR O JARRO
O jarro integra um visor de fácil leitura localizado na pega. O jarro transparente é
destacável.
Premir o botão por baixo da pega para desbloquear e destacar o jarro da base.
P volumes, tendo em consideração das diferentes densidades do óleo, leite e água.
PILHAS
Retirar a patilha isoladora antes da primeira utilização.
Introduzir uma pilha de lítio de 3 V tipo CR2450. Verificar se os terminais +/- ficam
colocados na posição correcta.
N.B. este tipo de pilha encontra-se facilmente disponível online e também pode ser
adquirida na nossa loja online em www.salterhousewares.com
FUNCIONAMENTO
Para ligar, premir na pega do jarro. Aguardar até que o visor registe o valor zero*.
Utilizar os botões Mode (modo) (M) e Unit (unidade) (U) para seleccionar o
ingrediente necessário e medir. (consultar a secção sobre a funcionalidade Mode
(modo) para conhecer todas as opções disponíveis).
Com o jarro apoiado numa superfície plana, adicionar os ingredientes a pesar
usando, caso necessário, as marcas existentes no jarro como guia adicional. A leitura
do peso surge no visor.
Se o enchimento for feito na torneira, certificar-se primeiro de que o visor está a
zero. Levantar o jarro e encher considerando as marcas no jarro como orientação.
Colocar o jarro numa superfície plana. O visor regista a leitura rigorosa do peso ou
do volume. Levantar para verter ou adicionar mais líquido, conforme necessário, até
atingir a quantidade correcta da receita.
*Se, ao ligar o aparelho com o jarro vazio, o visor registar uma leitura de peso
superior a zero, poderá ser necessário calibrar o jarro. A calibração é APENAS
necessária quando a leitura do jarro VAZIO for superior a zero.
Com o jarro limpo e colocado sobre a base, ligar a unidade com um único toque
no botão Certificando-se de que o jarro está numa superfície nivelada, premir
e manter premido durante 6 segundos até que ‘CAL’ comece a piscar no visor.
Não pegar nem tocar no jarro enquanto o símbolo CAL estiver visível.
Quando o visor registar o valor zero, a calibração está concluída.
DESLIGAR AUTOMÁTICO/MANUAL
Para preservar a vida da bateria, o visor desliga automaticamente após 5 minutos.
Para desligar a balança manualmente, premir e manter premido durante
3 segundos.
SÍMBOLOS DE ADVERTÊNCIA
err – Sobrecarga
unst – A balança está instável. Colocar numa superfície plana e depois reiniciar.
Lo – Bateria fraca UNST CLEANING & CARE
LIMPEZA E CUIDADOS
A parte transparente do jarro pode ser retirada da base e lavada à mão. A base e a
pega não devem ser mergulhados em água. Limpar apenas com um pano húmido.
Não utilizar produtos de limpeza químicos ou abrasivos.
Manter afastado de superfícies quentes.
NÃO INDICADO para utilizar em fornos de microondas.
FUNÇÃO “MODE” (MODO)
EXPLICAÇÃO DA REEE
Seleccionar a partir do conjunto de 5 ingredientes predefinidos (água, leite, óleo,
farinha e açúcar) utilizando o botão Mode (M) button. O software está programado
de modo a considerar as diferentes densidades dos vários ingredientes. Isto significa
que a balança pode ser utilizada para medir com rigor volumes e volumes por peso.
Para alternar entre as medidas de peso e volume, premir o botão (U) Unit.
Modo
Leitura no visor
Unidades disponíveis
Balança
SCL
g, oz
Água
WTR
Ml, fl.oz, cups (chávenas = 236,58 ml)
Leite
MLK
Ml, fl.oz, cups (chávenas = 236,58 ml)
Óleo
OIL
Ml, fl.oz, cups (chávenas = 236,58 ml)
Farinha
FLR
g, oz, cups (chávenas = 236,58 ml)
Açúcar
SGR
g, oz, cups (chávenas = 236,58 ml)
Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com
outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos
ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada
dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a
promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução
do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha
ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para
que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.
GARANTIA
Este equipamento destina-se apenas para uso doméstico. A Salter procederá à
reparação ou substituição do equipamento, ou de qualquer componente do mesmo
(excluindo baterias) sem qualquer encargo por um período de 15 anos a contar
da data de aquisição, caso se comprove que a falha se deve a um defeito de
fabrico ou do material. A presente garantia inclui os componentes que afectam o
funcionamento da balança. Não abrange a deterioração do acabamento provocada
por uma utilização e um desgaste normais nem danos provocados acidentalmente ou
por utilização indevida. A abertura ou a desmontagem da balança ou dos respectivos
componentes anulará a garantia. As reivindicações ao abrigo da garantia deverão
ser acompanhadas pela prova de compra e enviadas para a Salter (ou representante
Salter local fora do Reino Unido), com portes de devolução pagos. Devem tomar-se
as devidas precauções de embalamento para que não se verifiquem danos durante
o transporte. A presente promessa acresce aos direitos que a lei confere ao
consumidor e que não podem, de modo algum, ser afectados pela garantia. Fora do
Reino Unido, contacte o seu representante Salter local.
NOTA: Existem no mercado diferentes tipos de leite, óleo, açúcar ou farinha. Um
mesmo ingrediente possui variadas densidades em função dos diversos tipos,
marcas e origens. Por esse motivo, ocorre alguma variação na medida de volume
de acordo com o tipo de ingredientes utilizados.
ADICIONAR E PESAR
Para repor o visor entre ingredientes, premir o botão uma vez em qualquer altura da
pesagem. Para obter o peso total dos ingredientes pesados individualmente, premir o
botão uma vez; o símbolo Tare (tara) desaparece do visor e surgirá o peso total de
todos os pesos anteriormente repostos a zero.
8
Salter digital mugge for presisjonsmåling kan brukes til å måle både vekt og volum,
og tar hensyn til forskjellig densitet på olje, melk og vann. Muggen har et lettleselig
display som er plassert på håndtaket. Den gjennomsiktige muggen er demonterbar.
FRAKOBLE MUGGEN
Trykk på knappen nedenfor håndtaket for å låse opp og frakoble muggen fra sokkelen. N
BATTERIER
Fjern isolatoren før muggen brukes første gangen.
Monter 1 stk. CR2450 3V litiumbatteri. Sjekk at +/- polene er korrekt montert.
NB – Denne typen batteri er i stor grad tilgjengelig på Internettet og kan også leveres
fra vår Internettbutikk på www.salterhousewares.com
BRUK
For å slå på, trykk på på håndtaket av muggen. Vent til displayet viser null*.
Bruk Modusknappen (M) og Unitknappen (U) for å velge ønsket ingrediens og mål.
(se paragrafen nedenfor om Modus-funksjon for alle tilgjengelige opsjoner).
Sett muggen på en jevn flate og legg til ingrediensen som skal veies ved å bruke
merkene på muggen som ekstra veiledning hvis nødvendig. Vektavlesningen vises
på displayet.
Hvis muggen fylles under en kran, sjekk først at displayet er satt på null. Løft
muggen og fyll, og bestem nivået ved å se på merkene på muggen. Plasser muggen
på en jevn flate. Den nøyaktige vekt- eller volumavlesningen vises på displayet Løft
for å helle ut eller for å etterfylle med væske etter behov helt til mengden er riktig
for oppskriften din.
*Hvis displayet viser en vektavlesning som er større enn null når muggen slås på, er
det mulig at muggen må kalibreres. Kalibrering er KUN nødvendig når avlesningen
for en TOM mugge er større enn null.
Med den rene og tomme muggen på plass i sokkelen, slå den på med et enkelt
trykk på knappen. Sjekk at muggen er plassert på en jevn flate, og trykk og
hold på i 6 sekunder helt «CAL» blinker på displayet. Muggen må ikke holdes
eller røres når «CAL» vises på displayet.
Displayet viser null – og kalibreringen er ferdig.
SLÅ AV AUTOMATISK/MANUELT
For å spare på batteriet slår displayet seg av automatisk etter 5 minutter.
Hvis du ønsker å slå av vekten manuelt, trykk og hold på i 3 sekunder.
VARSELSYMBOLER
err – Overbelastning
unst – Skalaen er ustabil. Plasser på en jevn flate og start på nytt.
Lo – Lavt batteri UNST CLEANING & CARE
RENGJØRING OG STELL
Det klare jug delen kan fjernes fra basen og vasket for hånd. Basen og håndtere
delene må ikke dyppes i vann. Rengjør kun med en fuktig klut. Ikke bruk kjemiske
eller slipende rengjøringsmidler.
Hold borte fra varme overflater.
Ikke egnet for bruk i mikrobølgeovner.
MODUSFUNKSJON
Velg fra fem (5) forinnstilte ingredienser (vann, melk, olje, mel og sukker) ved
å bruke Modusknappen (M). Programvaren er programmert for å ta hensyn til
forskjellig densitet på forskjellige ingredienser. Dette betyr at skalaen kan brukes
til nøyaktig måling av volum så vel som vekt. Det kan endres mellom vekt- og
volummål ved å trykke på Unitknappen (U).
WEEE FORKLARING
Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke
kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig
skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert
avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av
materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og
hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan
sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.
Modus
Displayet viser
Tilgjengelige enheter (Unit)
Skala
SCL
g, oz
Vann
WTR
ml, fl.oz, kopper
Melk
MLK
ml, fl.oz, kopper
GARANTI
Olje
OIL
ml, fl.oz, kopper
Mel
FLR
g, oz, kopper
Sukker
SGR
g, oz, kopper
Dette produktet er utelukkende beregnet på bruk i hjemmet. Salter vil reparere
eller erstatte et produkt eller deler av et produkt (ikke inkludert batterier)
vederlagsfritt dersom det innen 15 år fra kjøpsdato kan påvises feil i utførelse
eller materialer. Denne garantier gjelder deler som påvirker bruken av vekten.
Den dekker ikke kosmetisk forringelse forårsaket av vanlig slitasje eller skader
forårsaket av uhell eller feil bruk. Garantien gjøres ugyldig dersom vekten eller
noen av vektens komponenter åpnes eller demonteres. Erstatningskrav dekket av
garantien må understøttes av kjøpsbevis og returneres til Salter (eller en avtalt
lokal Salter-representant utenfor Storbritannia) for avsenders regning. Vekten må
emballeres nøye, slik at den ikke skades under transport. Denne garantien gjelder
i tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter og får ingen innvirkning på disse.
Hvis du er hjemmehørende et annet sted enn Storbritannia, kontakter du din lokale
Salter-representant.
MERKNAD: Det finnes forskjellige typer melk, olje, sukker eller mel på markedet.
Forskjellige typer, merker og kilder av samme ingrediens har forskjellig densitet.
På grunn av dette, vil det være litt variasjon på volumet som måles avhengig av
typen ingrediens som brukes.
SLIK LEGGER DU TIL FOR Å VEIE
For å nullstille displayet mellom ingredienser, trykk på knappen én gang når som
helst under veiing. For å finne ut totalvekten på de individuelle veide ingrediensene,
trykk på knappen én gang, tarasymbolet fjernes fra displayet og totalvekten på alle
tidligere nullstilte vekter vises.
9
De Salter Precision Digital Measuring Jug kan zowel voor het meten van gewicht als
DE BEKER LOSMAKEN
olie, melk en water. De maatbeker heeft een gemakkelijk leesbaar display in het
handvat. De doorzichtige beker is uitneembaar.
Druk op de knop onder het handvat om hem los te maken en van de basis te verwijderen.
NL volume worden gebruikt, rekening houdend met de verschillende dichtheden van
BATTERIJENS
Vóór het eerste gebruik het isolatielipje verwijderen.
Stop er een CR2450 3V lithium knoopcelbatterij in. Batterijen altijd op de juiste wijze
tegen de polen plaatsen.
N.B. dit type batterij is via internet algemeen verkrijgbaar en kan tevens in onze
online winkel op www.salterhousewares.com worden gekocht.
BEDIENING
Druk op op het handvat van de maatbeker om het aan te zetten. Wacht tot nul* op
het display verschijnt.
Gebruik de knoppen voor stand (M) en eenheid (U) om het gewenste ingrediënt te
selecteren voor meting. (Zie het onderstaande deel over de standfunctie voor alle
beschikbare opties.)
Plaats de maatbeker op een plat oppervlak en voeg het ingrediënt om te wegen toe,
zo nodig met behulp van de markeringen op de beker. Het display geeft vervolgens
het gewicht aan.
Als u hem uit de kraan vult, zorg er dan eerst voor dat het display op nul staat. Til de
beker op en vul hem aan de hand van de markeringen op de beker. Plaats de beker
op een vlak oppervlak. Het display geeft nauwkeurig het gewicht of volume aan. Til
hem op om het eruit te gieten of bij te vullen totdat de gewenste uitlezing is bereikt
voor het recept.
*Als het gewicht bij inschakeling van de lege beker hoger is dan nul kan het zijn
dat de beker moet worden gekalibreerd. Kalibrering is UITSLUITEND nodig als de
uitlezing van de LEGE beker hoger is dan nul.
Zet de schone, lege maatbeker op de basis en zet hem aan door de knop een
keer in te drukken. Zorg ervoor dat de beker op een horizontaal oppervlak staat en
houd 6 seconden ingedrukt totdat ‘CAL’ knipperend op het scherm verschijnt.
Raak de beker niet aan terwijl CAL is weergegeven.
Het display geeft nul weer - kalibrering is voltooid.
AUTOMATISCH/HANDMATIG IN- EN UITSCHAKELEN
Om de batterijen te sparen wordt het display na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
Om hem zelf uit te zetten, houdt u 3 seconden ingedrukt.
WAARSCHUWINGSTEKENS
err – Overbelasting
unst – Wegen is onstabiel. Op een vlak oppervlak plaatsen en opnieuw starten.
Lo – Batterij leeg UNST CLEANING & CARE
REINIGING EN VERZORGING
De doorzichtige beker kan van de basis worden verwijderd en met de hand. Het deel
van de basis en het handvat mag niet in water worden ondergedompeld. Alleen met
een vochtige doek reinigen. Geen chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen
gebruiken.
Uit de buurt van hete oppervlakken houden.
NIET GESCHIKT voor gebruik in de magnetronoven.
UITLEG OVER AEEA
STANDFUNCTIE
Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander
huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of
de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval
te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om
duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte
apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op
met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige
recycling accepteren.
Kies met behulp van de standknop (M) uit 5 vooringestelde ingrediënten (water,
melk, olie, bloem en suiker). De software is geprogrammeerd om rekening te houden
met de dichtheden van de verschillende ingrediënten. Dit betekent dat de maatbeker
voor nauwkeurige meting van zowel volume als gewicht kan worden gebruikt.
Verwissel tussen gewicht en volume door middel van de (U) knop.
Stand
Display toont
Beschikbare eenheden
Wegen
SCL
g, oz
Water
WTR
Ml, fl.oz, cups (koppen)
Melk
MLK
Ml, fl.oz, cups (koppen)
Olie
OIL
Ml, fl.oz, cups (koppen)
Bloem
FLR
g, oz, cups (koppen)
Suiker
SGR
g, oz, cups (koppen)
GARANTIA
Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Salter zal het product, of
een onderdeel van dit product (behalve batterijen), gratis repareren of vervangen
mits binnen 15 jaar na de aankoopdatum kan worden aangetoond dat het product
defect is geraakt vanwege tekortschietend vakmanschap of gebrekkige materialen.
Deze garantie heeft betrekking op werkende onderdelen die van invloed zijn op de
werking van de weegschaal. De garantie heeft geen betrekking op cosmetische
aantastingen veroorzaakt door slijtage of beschadigingen die per ongeluk of door
verkeerd gebruik zijn ontstaan. Worden de weegschaal of onderdelen ervan geopend
of gedemonteerd, dan komt de garantie te vervallen. Claims die onder de garantie
worden ingediend, moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs en op kosten van
de verzender worden geretourneerd aan Salter (of de plaatselijke Salter-agent indien
buiten het Verenigd Koninkrijk). De weegschaal dient zodanig te worden verpakt
dat deze tijdens het transport niet beschadigd kan raken. Deze handelingen vormen
een aanvulling op de wettelijk vastgelegde rechten van de consument en is hierop
niet van invloed. Buiten het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met de
plaatselijke, erkende dealer van Salter.
LET WEL: er zijn verschillende soorten melk, olie, suiker en bloem verkrijgbaar. De
dichtheid van verschillende types, merken en oorsprongen kan variëren. Daarom
kan de volumemeting een beetje afwijken, afhankelijk van het type ingrediënt.
TOEVOEGEN EN WEGEN
Om de maatbeker op nul te zetten, kunt u tijdens het wegen op elk moment eenmaal op
drukken. Voor het totaalgewicht van de apart gewogen ingrediënten drukt u eenmaal
op waarna het symbool voor beginstelling verdwijnt en het totaalgewicht van alle
voorheen op nul gestelde gewichten verschijnt.
10
Salter digitaalista mittakannua voi käyttää sekä paino- että tilavuusmittojen
punnitsemiseen ottaen huomioon öljyn, maidon ja veden eri tiheydet. Kannussa on
helppolukuinen näyttö kahvassa. Kirkas kannu voidaan irrottaa.
KANNUN IRROTTAMINEN
Paina kahvan alapuolella olevaa painiketta vapauttaaksesi kannun ja ota se pois
alustasta.
PARISTOT
Poista eristysliuska ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Laita yksi CR2450 3V -litiumparisto paikalleen. Varmista, että plus- ja miinusnavat
ovat oikein päin.
Huom! Tätä paristotyyppiä on saatavilla yleisesti Internetistä ja sitä voi tilata myös
verkkokaupastamme osoitteesta www.salterhousewares.com
KÄYTTÖ
Kytke päälle painamalla kannun kahvassa olevaa -painiketta. Odota, kunnes
näytössä näkyy nolla*.
Valitse haluamasi ainesosa ja mittayksikkö tila (M)- ja yksikkö (U) -painikkeilla.
(Käytettävissä olevat vaihtoehdot löytyvät alla olevasta kappaleesta Tilatoiminto.)
Kun kannu on tasaisella alustalla, lisää punnittavat ainesosat ja käytä tarvittaessa
kannussa olevia merkkejä. Näytöllä näkyy painolukema.
Jos täytät kannun vesihanan alla, varmista, että näyttö näyttää nollaa. Nosta kannu
pois ja täytä ja käytä apuna kannussa olevia merkkejä. Aseta kannu tasaiselle
alustalle. Näytöllä näkyy tarkka paino- tai tilavuuslukema. Nosta kaataaksesi tai
lisää nestettä tarpeen mukaan, kunnes määrä vastaa reseptiäsi.
*Kun laite kytketään päälle kannun ollessa tyhjä, jos näytössä näkyy nollaa suurempi
painolukema, voi olla tarpeen kalibroida kannu. Kalibrointi täytyy tehdä VAIN, kun
lukema kannun ollessa TYHJÄ on nollaa suurempi.
Kun puhdas, tyhjä kannu on paikallaan alustassa, kytke laite päälle painamalla
kerran -painiketta. Varmista, että kannu on tasaisella alustalla ja pid
-painiketta painettuna 6 sekuntia, kunnes näytössä vilkkuu CAL. Älä pidä
kannusta kiinni tai kosketa sitä, kun näytössä näkyy CAL.
Näytössä näkyy nolla - kalibrointi on päättynyt.
AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN SAMMUTUS
Näyttö sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua paristojen säästämiseksi.
Vaaka voidaan sammuttaa manuaalisesti pitämällä -painiketta painettuna
3 sekuntia.
VAROITUSMERKIT
err – Ylikuormitus
unst – Vaaka on epävakaa. Aseta tasaiselle alustalle ja aloita uudestaan.
Lo – Heikko paristo. UNST CLEANING & CARE
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
Läpinäkyvä kannuosa voidaan irrottaa alustasta ja pestä käsin. Alustaa ja kahvaosaa
ei saa upottaa veteen. Puhdista vain kostealla rätillä. Älä käytä kemiallisia tai
hankaavia puhdistusaineita.
Pidä poissa kuumilta pinnoilta.
EI SAA käyttää mikroaaltouunissa.
TILATOIMINTO
Valitse viidestä valmiiksi määritetystä ainesosasta (vesi, maito, öljy, jauho ja sokeri)
käyttäen tilapainiketta (M). Ohjelmisto on ohjelmoitu huomioimaan eri ainesosien
eri tiheydet. Tämä tarkoittaa sitä, että vaaka voi mitata tarkasti sekä tilavuuksia että
painoa. Valitse joko tilavuus- tai painomitat painamalla yksikköpainiketta (U).
WEEE-SELITYS
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden
talousjätteiden mukana missään EU-maassa. Kontrolloimattomasta
jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen
tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi
materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautusja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat
kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.
Tila
Näytössä näkyy
Mittayksiköt
Vaaka
SCL
g, oz
Vesi
WTR
ml, fl.oz, cups
Maito
MLK
ml, fl.oz, cups
Öljy
OIL
ml, fl.oz, cups
Jauho
FLR
g, oz, cups
TAKUU
Sokeri
SGR
g, oz, cups
Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Salter korjaa tai vaihtaa tämän
tuotteen, tai minkä tahansa tämän tuotteen osan (lukuun ottamatta paristoja)
maksutta, jos 15 vuoden aikana ostopäiväyksestä voidaan osoittaa, että vika johtuu
valmistusvirheestä tai viallisista valmistusmateriaaleista. Tämä takuu kattaa vaa’an
toimintaan vaikuttavat liikkuvat osat. Se ei kata tavallisesta käytöstä aiheutuvaa
kulumista, tai vahingosta tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita. Takuu mitätöityy,
jos vaaka tai sen osia avataan tai puretaan osiin. Takuuvaateisiin täytyy liittää
ostotodistus ja ne tulee palauttaa toimituskulut maksettuina Salter –yhtiölle
(tai Britannian ulkopuolella paikalliselle valtuutetulle Salter-edustajalle). Vaaka
täytyy pakata niin, että se ei vahingoitu kuljetuksessa. Tämä takuu on täydennys
lakisääteisiin kuluttajaoikeuksiin, eikä se vaikuta kyseisiin oikeuksiin millään tavalla.
Muissa maissa ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Salter-edustajaan.
HUOMAUTUS: Markkinoilla on saatavana eri tyyppisiä maitoja, öljyjä, sokereita
ja jauhoja. Erityyppiset, -merkkiset ja eri alkuperää olevat samat ainesosat
ovat tiheydeltään erilaisia. Tästä syystä tilavuusmittauksissa on jonkin verran
vaihtelua riippuen ainesosien tyypistä.
LISÄÄMINEN JA PUNNITUS
Kun haluat nollata näytön eri ainesten välissä, paina -painiketta milloin vain
punnituksen aikana. Kun haluat tietää yksittäisen ainesosan kokonaispainon, paina
-painiketta kerran, taaran symboli poistuu näytöstä ja kaikkien aikaisemmin nollattujen
painojen kokonaispaino näkyy.
11
FIN
Salter digitala precisionsmätkanna kan användas för att mäta både vikt och volym,
ATT TA LOSS KANNAN
enkel att avläsa i handtaget. Den genomskinliga kannan är avtagbar.
Tryck på knappen under handtaget för att låsa upp och ta loss kannan från basen.
S med hänsyn för olika densitet hos olja, mjölk och vatten. Kannan har display som är
BATTERIER
Tag ur isoleringstabben innan första användande.
Sätt i 1 x CR2450 3V litiumcell. Se till att +/- polerna sitter åt rätt håll.
Observera att denna typ av batteri är enkelt att få tag på via Internet och kan även
köpas från www.salterhousewares.com
DRIFT
För att aktivera, tryck på kannans handtag. Vänta tills displayen visar noll*.
Använd Mode (M) och Unit (U) knapparna för att välja önskad ingrediens och
mätning. (se dele nom Mode (läges)-funktion nedan för alla tillgängliga val).
Med kannan på en plan yta, tillsätt ingredienserna som ska vägas med hjälp av
markeringarna på kannan som ytterligare guide om så krävs. Displayen visar
viktavläsningen.
Om kannan fylls via en kran, se först till att displayen är inställd på noll. Lyft kannan
och fyll, avgör nivån via markeringarna på kannan. Placera kannan på en plan yta.
Displayen visar den korrekta vikt- eller volymavläsningen. Lyft för att hälla ut eller
tillsätta mer vätska enligt behov tills mängden är korrekt för ditt recept.
*Om, när produkten aktiveras med en tom kanna, displayen ger en viktavläsning
större än noll, måste du kalibrera kannan. Kalibrering krävs ENDAST när avläsningen
av den TOMMA kannan är högre än noll.
Med den rena, tomma kannan på plats på basen, vrid enheten med ett enda tryck
på knappen. Se till att kannan är placerad på en plan yta, tryck och håll
under 6 sekunder tills ‘CAL’ blinkar på skärmen. Håll eller rör inte kannan när
CAL visas.
Displayen visar noll – kalibreringen är klar.
AUTO-AV/MANUELL AV
För att spara på batterilivet kommer displayen autoamtiskt att stängas av efter
5 minuter.
För att manuellt stänga av vågen, tryck och håll under 3 sekunder.
VARNINGSSYMBOLER
err – Överbelastning
unst – Vågen är ostabil. Placera på en plan yta och starta sedan om.
Lo – Lågt batteri UNST CLEANING & CARE
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Den genomskinliga kannan kan tas loss från basen och tvättas för hand. Basen och
handtaget får inte sänkas ner i vatten. Rengör endast med en fuktig trasa. Använd
inte kemiska eller repande rengöringsmedel.
Håll borta från varma ytor.
PASSAR INTE för användande i mikrovågsugnar.
MODE (LÄGES) FUNKTION
Välj från 5 förinställda ingredienser (vatten, mjölk, olja, mjöl och socker) med
hjälp av Mode (M) knappen. Programvaran är programmerad att ta hänsyn till olika
densitet hos olika ingredienser. Detta betyder att skalan korrekt kan användas för
att mäta volymer såväl som vikt. Ändra mellan vikt- och volymavläsning genom att
trycka på Unit (U) knappen.
Läge
Display visar
Tillgängliga enheter
Skala
SCL
g, oz
Vatten
WTR
Ml, fl.oz, cups
Mjölk
MLK
Ml, fl.oz, cups
Olja
OIL
Ml, fl.oz, cups
Mjöl
FLR
g, oz, cups
Socker
SGR
g, oz, cups
WEEE-FÖRKLARING
Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat
hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person
från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja
det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda
enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där
produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.
GARANTI
Denna produkt är endast ämnad för hushållsanvändning. Salter kommer att reparera
eller byta ut produkten, eller del av denna produkt, (med uteslutande av batterier)
gratis om det inom 15 år efter inköpsdatumet, det kan visas att den har slutat
fungera på grund av bristfälligt utförande eller material. Denna garanti täcker
de fungerande delar som påverkar vågens funktion. Den täcker inte kosmetisk
förslitning som orsakats av vanligt användande och slitage eller skada orsakad
genom olycka eller felaktigt användande. Öppnande eller isärtagande av vågen
eller dess komponenter ogiltigförklarar garantin. Fodringar under garanti måste
stödjas genom inköpsbevis och returneras med betald frakt till Salter (eller lokal
Salter-handlare om det rör sig om utanför Storbritannien). Försiktighet bör iakttagas
i paketeringen av vågen så att den inte skadas under frakten. Detta åtagande är
förutom konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter
på något vis. Utanför Storbritannien, kontakta din lokala Salter-handlare
OBS! Det finns olika typer av mjölk, olja, socker eller mjöl på marknaden. Olika
typer, märken och ursprung av samma ingredienser har olika densitet. Av denna
anledning kommer en del variation av volymavläsningen att uppstå beroende på
typen av ingredienser som du använder.
ATT LÄGGA TILL OCH VÄGA
För att återställa displayen mellan ingredienser tryck en gång när som helst under
vägningen. För att ta reda på den totala vikten för de individuellt vägda ingredienserna,
tryck en gång, egenviktssymbol tas bort från displayen och den totala vikten av alla
tidigare nollställda vikter visas.
12
Salter præcision digital målekande kan bruges til at måle både vægt og volumen og
den tager højde for de forskellige massefylder for olie, mælk og vand. Kanden har et
let-aflæseligt display på håndtaget. Den klare kande er aftagelig.
AFTAGNING AF VÆGTEN
Tryk på knappen nedenunder håndtaget for at frigøre og tage vægten af basen.
BATTERIER
Fjern isoleringsfligen før batteriet bruges for første gang.
Isæt 1 x CR2450 3V lithiumcelle. Sørg for at +/- polerne vender korrekt.
N.B. denne batteritype er nemt tilgængelig online og kan også købes i vores onlinebutik på www.salterhousewares.com
FUNKTION
Tænd ved at trykke på på kandens håndtag. Vent indtil displayet viser nul*.
Brug Mode- (M) og Unit- (U) knapperne til at vælge den ønskede ingrediens og mål.
(se afsnittet om Mode-funktion nedenfor for alle tilgængelige optioner).
Stil kanden på en plan overflade og tilsæt de ingredienser, der skal vejes afmærkningerne på kanden kan bruges som en yderligere vejledning, hvis det
ønskes. Displayet vil vise vægtaflæsningen.
Hvis der påfyldes ved en hane, skal det først sikres, at displayet er indstillet på nul.
Løft kanden og påfyld den, idet niveauet bedømmes ved hjælp af afmærkningerne på
kanden. Sæt kanden på en plan overflade. Displayet vil vise den præcise vægt- eller
volumenaflæsning. Løft for at hælde væske ud, eller tilsætte mere som påkrævet,
indtil mængden er korrekt for opskriften.
*Hvis displayet giver en vægtaflæsning, der er større en nul, når der tændes
for produktet med en tom kande, kan det være nødvendigt at kalibrere kanden.
Kalibrering er KUN nødvendig, hvis aflæsningen af den TOMME kande er større end nul.
Med den rene, tomme kande på plads på basen tændes der for enheden med et
enkelt tryk på knappen. Sørg for, at kanden er placeret på en jævn overflade og
tryk og hold ned på i 6 sekunder, indtil ‘CAL’ blinker på skærmen. Kanden må
hverken holdes eller berøres, når CAL vises.
Displayet viser nul – kalibrering er fuldført.
AUTO-OFF/MANUEL-SLUKNING
For at forlænge batteriets levetid vil displayet automatisk slukke efter 5 minutter.
For at slukke vægten manuelt skal du trykke og holde ned på i 3 sek.
ADVARSELSSYMBOLER
err – Overbelastning
unst – Vægten er ustabil. Sæt kanden på en plan overflade og start igen.
Lo – Lav batterispænding UNST CLEANING & CARE
RENGØRING OG PLEJE
Den gennemsigtige kandedel kan fjernes fra basen og vaskes i hånden. Base- og
håndtagsdelen må ikke nedsænkes i vand. Må kun rengøres med en fugtig klud. Der
må ikke bruges kemiske eller slibende rengøringsmidler.
Må ikke komme i nærheden af varme overflader.
UEGNET til brug i mikrobølgeovne.
MODE-FUNKTION
Vælg mellem de 5 forindstillede ingredienser (vand, mælk, olie, mel og sukker) ved
hjælp af Mode- (M) knappen. Softwaren er programmeret til at tage højde for de
forskellige massefylder for de forskellige ingredienser. Det betyder, at vægten kan
bruges til nøjagtig afmåling af både volumener og vægt. Skift mellem vægt- og
volumenmålinger ved at trykke på Unit- (U) knappen.
WEEE FORKLARING
Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet
husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller
menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal
det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse
af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller
kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte
produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.
Mode
Display viser
Tilgængelige enheder
Vægt
SCL
g, oz
Vand
WTR
Ml, fl.oz, cups
Mælk
MLK
Ml, fl.oz, cups
GARANTI
Olie
OIL
Ml, fl.oz, cups
Mel
FLR
g, oz, cups
Sukker
SGR
g, oz, cups
Produktet er beregnet til hjemmebrug. Salter vil reparere og udskifte produktet, eller
enhver del af dette produkt, (ekslusiv batterier) gratis, hvis det indenfor 15 år fra
købsdatoen kan vises, at det er svigtet på grund defekte materialer eller udførelse.
Denne garanti dækker arbejdende dele, som påvirker vægtens funktion. Den
dækker ikke kosmetisk forringelse, som er forårsaget af normalt slid og brug, eller
beskadigelse, som er forårsaget af vanvare eller misbrug. Hvis vægten eller dens
komponenter åbnes, vil garantien ugyldiggøres. Erstatningskrav under garanti skal
understøttes af købsbevis og skwal returneres fragt betalt til Salter (eller den lokale
udnævnte Salter agent, hvis udenfor Storbritannien). Man skal være omhyggelig med
at indpakke vægten, så den ikke bliver beskadiget under transport. Denne garanti
er udover forbrugerens lovbestemte rettigheder og har ingen indflydelse på disse
rettigheder på nogen som helst måde. Udenfor Storbritannien skal du kontakt din
lokale udnævnte Salter agent.
BEMÆRK: Der er forskellige typer mælk, olie, sukker og mel på markedet.
Forskellige typer, mærker & oprindelser af de samme ingredienser har forskellig
massefylde. Derfor vil der være nogen forkel på volumenmålinger alt afhængig af
den type ingredienser, der bruges.
TILSÆT OG VEJ
For at nulstille displayet mellem ingredienser tryk på knappen én gang på et hvilket
som helst tidspunkt under vejning. For at finde den samlede vægt for de individuelt
afvejede ingredienser tryk på knappen én gang, hvorefter tara-symbolet vil forsvinde
fra displayet og den samlede vægt af alle tidligere nulstillede vægte vil blive vist.
13
DK
A Salter precíziós digitális mérőedény súly és űrtartalom mérésére használható,
AZ EDÉNY ELTÁVOLÍTÁSA
helyezett, könnyen olvasható kijelzőt tartalmaz. Az átlátszó edény levehető.
Nyomja meg a fogantyú alatti gombot az edény kioldásához és eltávolításához az
alapról.
HU figyelembe véve az olaj, tej és víz különböző sűrűségét. Az edény a fogantyúba
ELEM
Az első használat előtt távolítsa el a szigetelő fület.
Helyezzen be 1 db. CR2450-es 3 V-is lítium gombelemet. Ellenőrizze, hogy a +/terminálok megfelelő irányba néznek-e.
Megjegyzés: ez az elemtípus széles választékban érhető el online, és online
áruházunkból is megvásárolható a www.salterhousewares.com címen
MŰKÖDÉS
A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot az edény fogantyúján. Várjon, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a nulla* érték.
Használja a Mód (M) és Mértékegység (U) gombokat a szükséges összetevő és
mértékegység kiválasztásához. (az összes elérhető opcióval kapcsolatosan lásd a
Mód funkcióhoz kapcsolódó részt az alábbiakban).
Sík felületre helyezett edény mellett adja hozzá a lemérni kívánt összetevőt. További
segítségként használja az edényen található jelöléseket. A kijelzőn megjelenik a
súlyérték.
Amennyiben csapnál tölti fel az edényt, győződjön meg róla, hogy a kijelzőt nullára
állította-e. Emelje fel az edényt, és töltse fel az edényen található jelölések
alapján. Helyezze az edényt sík felületre. A kijelzőn megjelenik a pontos súlyérték
vagy térfogat-érték. Emelje fel a folyadék kiöntéséhez vagy további folyadék
hozzáadásához (szükség szerint), amíg a mennyiség megfelelő nem lesz a recepthez.
*Amennyiben a terméket üres edénnyel kapcsolja be, és a kijelzőn nullánál nagyobb
súlyérték látható, akkor kalibrálnia kell az edényt. Kalibrálásra CSAK akkor van
szükség, ha az ÜRES edényen nullánál nagyobb érték jelenik meg.
Az alapra helyezett tiszta és üres edény mellett kapcsolja be az egységet a gomb
egyszeri megnyomásával. Vízszintes felületre helyezett edény mellett nyomja le és
tartsa lenyomva a gombot 6 másodpercig, amíg a ‘CAL’ felirat villogni nem kezd a
képernyőn. A CAL felirat megjelenése közben ne tartsa az edényt, és ne érjen hozzá.
A kijelzőn a nulla érték látható - a kalibrálás befejeződött.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS/MANUÁLIS KIKAPCSOLÁS
Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében a kijelző 5 perc után
automatikusan kikapcsol.
A mérleg manuális kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig
a gombot.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
err – Túlterhelés
unst – A mérleg instabil. Helyezze sík felületre, majd indítsa újra.
Lo – Lemerült elem. UNST CLEANING & CARE
TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS
Az átlátszó edényrész eltávolítható az alapról, és kézzel mosható.. Az alap és a
fogantyúrész nem meríthető vízbe. Csak nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon
kémiai vagy súroló hatású tisztítószert.
Tartsa távol a forró felületektől.
Mikrohullámú sütőben NEM HASZNÁLHATÓ.
MÓD FUNKCIÓ
Válasszon 5 előre beállított összetevő (víz, tej, olaj, liszt és cukor) közül a Mód
(M) gombbal. A szoftver a programozása szerint figyelembe veszi a különböző
összetevők eltérő sűrűségeit. Ez azt jelenti, hogy a mérleg súly alapján is pontos
űrtartalom-értéket ad. A súly és az űrtartalom mérések között a Mértékegység (U)
gomb megnyomásával válthat át.
Mód
A kijelzőn ez látható
Használható mértékegységek
Mérőszalag
SCL
g, oz
Víz
WTR
Ml, fl.oz, csésze
Tej
MLK
Ml, fl.oz, csésze
Olaj
OIL
Ml, fl.oz, csésze
Liszt
FLR
g, oz, csésze
Cukor
SGR
g, oz, csésze
WEEE-MAGYARÁZAT
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad a
háztartási hulladék közé dobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó
környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett, és a tárgyi készletek
fenntartható kezelése jegyében felelősségteljesen hasznosítsa újra. A használt eszköz
visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen
kapcsolatba azzal a forgalmazóval, ahonnan a készüléket vásárolta. A terméket ezek
a szolgáltatók környezetvédelmileg biztos újrahasznosító helyre viszik.
GARANCIA
Ez a termék csak háztartási felhasználásra készült. A Salter díjmentesen megjavítja
vagy kicseréli a terméket vagy a termék bármely részét (az elemek kivételével)
a vásárlástól számított 15 éven belül, ha igazolható, hogy a hibát a gyártási vagy
anyaghiba okozza. A garancia lefedi a mérleg működését befolyásoló mozgó
gépalkatrészeket. A garancia nem fedi le a természetes kopás és elhasználódás
által okozott kozmetikai értékcsökkenést vagy a baleset vagy rongálódás miatti
károsodást. A mérleg vagy részeinek kinyitása vagy szétszerelése a garancia
megszűnését eredményezi. A garanciaigényt alá kell támasztani a vásárlást igazoló
nyugtával, és a terméket vissza kell küldeni a postai díjat megfizetve a Salter céghez
(vagy az Egyesült Királyságon kívüli területek esetén a Salter által kinevezett helyi
képviselőhöz). Gondosan kell eljárni a mérleg csomagolásakor, hogy szállítás közben
ne sérülhessen meg. Ez a kötelezettségvállalás kiegészíti a vásárló törvényi jogait
és semmilyen módon nem befolyásolja azokat. Az Egyesült Királyságon belül az
értékesítés és szervizelés érdekében forduljon a HoMedics Group Ltd-hez,
PO Box 460, Tonbridge, Kent,TN9 9EW, UK. Segélyvonal telefonszáma: (01732)
360783. Egyesült Királyságon kívül, forduljon a Salter által kinevezett helyi
képviselőhöz.
MEGJEGYZÉS: A kereskedelmi forgalomban különböző típusú tej, olaj, cukor
vagy liszt érhető el. Ugyanannak az összetevőnek a különböző típusa, márkája
és származása különböző sűrűséggel rendelkezik. Ebből kifolyólag a használt
összetevők típusától függően a térfogatmérés során némi eltérés léphet fel.
HOZZÁADÁS ÉS MÉRÉS
A kijelző nullázásához a különböző összetevők között, a mérés közben bármikor nyomja
meg a gombot egyszer. A külön-külön megmért összetevők összsúlyának kijelzése
érdekében nyomja meg egyszer a gombot. A Tare szimbólum eltűnik a kijelzőről, és a
rendszer megjeleníti az összes korábban lenullázott súly összsúlyát.
14
Precizní digitální odměrku Salter můžete používat k měření hmotnosti i objemu, a
bere v úvahu také rozdílné hustoty oleje, mléka a vody. Odměrka má na rukojeti
snadno čitelný displej. Průhledná odměrka je snímatelná.
SUNDÁNÍ ODMĚRKY
Stiskněte tlačítko pod rukojetí a sejměte odměrku z podstavce.
BATERIE
Před prvním použitím vytáhněte izolační štítek.
Vložte jednu lithiovou baterii CR2450 3V. Ujistěte se, že terminály +/- jsou nasazeny
správným směrem.
Poznámka: Tato baterie je běžně k dostání online a můžete ji zakoupit i v naší online
prodejně na www.salterhousewares.com
PROVOZ
Zapněte stisknutím na rukojeti odměrky. Počkejte, až se na displeji zobrazí nula*.
Tlačítky Režim (Mode – M) a Jednotka (Unit – U) zvolte požadovanou přísadu a
změřte ji. (dostupné možnosti viz následující část o funkci Režim).
Postavte odměrku na vodorovný povrch, přidejte do ní měřenou přísadu a značky na
odměrce použijte v případě potřeby jako dodatečnou pomůcku. Na displeji se zobrazí
naměřená hmotnost.
Pokud naplňujete z vodovodu, nejprve se ujistěte, že je displej nastaven na nulu.
Zdvihněte odměrku a naplňte ji podle značek na odměrce. Položte odměrku na rovný
povrch. Na displeji se zobrazí správná naměřená hmotnost nebo objem. Zdivhěte a
přelijte nebo dle potřeby přidejte více tekutiny, dokud nedosáhnete správné míry
pro svůj recept.
*Pokud je na prázdné odměrce po zapnutí zobrazená hmotnost vyšší než nula, možná
bude nutné odměrku kalibrovat. Kalibrace je nutná POUZE v případě, že na PRÁZDNÉ
odměrce je zobrazena hmotnost vyšší než nula.
Postavte čistou, prázdnou odměrku na podstavec a jediným stisknutím tlačítka
zapněte jednotku. Ujistěte se, že je odměrka postavená na rovném povrchu,
stiskněte a podržte 6 sekund, dokud na obrazovce nezačne blikat ‘CAL’. Dokud
je zobrazeno CAL, nedržte odměrku ani se jí nedotýkejte.
Až se na displeji zobrazí nula, kalibrace je dokončena.
AUTOMATICKÉ/RUČNÍ VYPNUTÍ
Displej se pro prodloužení životnosti baterie po pěti minutách automaticky vypne.
Pokud chcete váhu vypnout ručně, stiskněte a přidržte tlačítko na 3 sekundy.
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
err – Přetížení
unst – Váha není stabilní. Postavte na rovný povrch a znovu ji zapněte.
Lo – Slabá baterie UNST CLEANING & CARE
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Průhlednou odměrku můžete sundat z podstavce a umýt ji v rukou. Podstavec a
rukojeť nesmíte ponořovat do vody. Čistěte pouze navlhčeným hadrem. Nepoužívejte
chemická nebo brusná čistidla.
Zabraňte styku s horkými povrchy.
NENÍ VHODNÁ pro použití v mikrovlnné troubě.
FUNKCE REŽIM
VYSVĚTLENÍ OEEZ
Pomocí tlačítka Režim (Mode – M) zvolte jednu z 5 předem nastavených přísad
(voda, mléko, olej, mouka a cukr). Software je naprogramovaný tak, že bere v úvahu
rozdílné hustoty různých přísad. To znamená, že váha může přesně měřit nejen
objem, ale i hmotnost. Pro přechod mezi jednotkami hmotnosti a objemu tiskněte
tlačítko Jednotka (Unit – U).
Režim
Displej zobrazí
Dostupné jednotky
Váha
SCL
g, oz
Voda
WTR
Ml, fl.oz, hrnky
Mléko
MLK
Ml, fl.oz, hrnky
Olej
OIL
Ml, fl.oz, hrnky
Mouka
FLR
g, oz, hrnky
Cukr
SGR
g, oz, hrnky
Tato značka udává, že výrobek nesmí být na území EU vyhazován s běžným
domácím odpadem. Pro prevenci možného znečištění životního prostředí
a újmě na zdraví osob nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek
odpovědným způsobem, který podporuje obnovitelné použití surovin. Pokud chcete
použitý výrobek vrátit, využijte prosím sběrného systému nebo se obraťte na
prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat způsobem
bezpečným pro životní prostředí.
ZÁRUKA
Tento produkt je určen pouze pro domácí použití. Salter bezplatně opraví nebo
vymění produkt nebo jakoukoli jeho součást (vyjma baterií) do 15 let od data
koupě, pokud bude prokázáno, že se pokazila z důvodu defektivní zhotovení nebo
materiálu. Tato záruka pokrývá funkční součásti, které mají vliv na funkčnost váhy.
Nepokrývá kosmetické defekty způsobené běžným opotřebením nebo poškození
způsobené nehodou nebo nesprávným používáním. Otevření nebo rozložení váhy
nebo jejích součástí učiní záruku neplatnou. Reklamace musí být doložena důkazem
o koupi a musí být zaslána společnosti Salter (nebo místnímu pověřenému zástupci
společnosti Salter, pokud je mimo Velkou Británii) a zpětné poštovné musí zaplaceno
předem. Je nutno dbát na řádné zabalení váhy, aby nedošlo k jejímu poškození
během přepravy. Tento závazek je dodatek k zákonným právům zákazníka a nijakým
způsobem tato práva neovlivňuje. Pro prodej a služby ve Velké Británii se obraťte na
HoMedics Group Ltd, PO Box 460,Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK. Telefonní číslo linky
pomoci: (01732) 360783. Mimo Velkou Británii se obraťte na místního pověřeného
zástupce společnosti Salter.
POZNÁMKA: Na trhu jsou k dispozici různé typy mléka, oleje, cukru nebo mouky.
Různé druhy, značky a místa původu té samé přísady mohou mít rozdílnou hustotu.
Z toho důvodu se v závislosti na druhu měřené přísady vyskytnou jisté odchylky v
naměřeném objemu.
PŘIDÁVÁNÍ A VÁŽENÍ
Pro vynulování displeje mezi jednotlivými přísadami jednou stiskněte kdykoli mezi
vážením tlačítko . Pokud chcete zjistit hmotnost jednotlivě vážených přísad, jednou
stiskněte tlačítko , z displeje se vymaže symbol Tare a zobrazí se celková hmotnost
dříve vynulovaných hmotností.
15
CZ
Salter Hassas Dijital Ölçüm Kabı, farklı yağ, süt ve su yoğunluklarını dikkate alarak,
KABI SÖKEREK PARÇALARINA AYIRMAK IÇIN
okunması kolay ekran özelliği sunmaktadır. Saydam kap sökülerek parçalarına
ayrılabilir.
Kilidi açmak için sapın altındaki düğmeye basın ve kabı tabanından ayırın.
TR hem ağırlığı hem de hacmi ölçmek için kullanılabilir. Kap sapında konumlandırılmış
PILLER
İlk kullanımdan önce izolasyon bandını çıkarın.
1 x CR2450 3V lityum pil takın. +/- kutupların doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Not: Bu pil tipi yaygın olarak çevrimiçi bulunmaktadır ve aynı zamanda çevrimiçi
alışveriş merkezimiz www.salterhousewares.com adresinden temin edilebilir
ÇALIŞTIRILMASI
Açmak için, kabın sapında bulunan üzerine basın. Ekranda sıfır* çıkana kadar
bekleyin.
Gereken maddeyi seçmek için Mod (M) ve Birim (U) düğmelerini kullanın ve ölçün.
(Mevcut tüm seçenekler için aşağıdaki Mod işlevi bölümüne bakın).
Kabı düz bir zemine oturtmuş olarak, gerekirse ek bir kılavuz olarak kabın üzerindeki
işaretleri kullanarak tartılması gereken maddeyi ekleyin. Ekran ölçüm ağırlığını
gösterir.
Musluktan dolduruyorsanız, önce ekranın sıfıra ayarlanmış olduğundan emin olun.
Kabı kaldırın ve kabın üzerindeki işaretlerle düzeye karar vererek doldurun. Kabı düz
bir zemine yerleştirin. Ekran doğru ölçüm ağırlığını veya hacmini gösterir. Miktar,
tarifiniz için doğru olmana kadar, gerekli şekilde sıvının birazını dökmek ya da daha
fazla sıvı eklemek üzere kabı kaldırın.
*Ürünü boş bir kap ile açtığınızda, ekranın sıfırdan daha yüksek bir ağırlık göstermesi
durumunda, kabı kalibre etmeniz gerekebilir. Kalibrasyon SADECE, BOŞ kabın sıfırdan
daha yüksek bir ağırlık gösterdiği zaman gereklidir.
Temiz ve boş kap yerindeyken, düğmesine tek bir basışla ürünü açın. Kabın
düz bir yüzey üzerinde konumlandırılmış olduğundan emin olarak, ekranda ‘CAL’
yanıp sönünceye kadar düğmesine basın ve 6 saniye süreyle basılı tutun. CAL
gösteriliyorken kabı tutmayın ve ona dokunmayın.
Ekran sıfır gösterir - kalibrasyon tamamlanmıştır.
err – Aşırı Yük.
unst – Tartı dengeli değildir. Düz bir yüzeye yerleştirin ardından yeniden başlatın.
Lo – Düşük pil. UNST CLEANING & CARE
MOD İŞLEVI
WEEE AÇIKLAMASI
Mod (M) düğmesini kullanarak 5 önceden ayarlanmış madde (su, süt, yağ, un ve
şeker) seçeneklerinden birini seçin. Yazılım farklı maddelerin farklı yoğunluklarını
dikkate almaya programlanmıştır. Bu ölçeğin hacimleri bunun yanı sıra ağırlıkları
doğru ölçmek için kullanılabileceği anlamına gelir. Birim (U) düğmesine basarak
ağırlık ve hacim arasında geçiş yapın.
Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları
engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme
kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış
aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız
perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek
şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.
Mod
Ekran Görüntüsü
Mevcut Birimler
Tartı
SCL
g, oz
Su
WTR
Ml, fl.oz, fincan
Süt
MLK
Ml, fl.oz, fincan
Yağ
OIL
Ml, fl.oz, fincan
Un
FLR
g, oz, fincan
Şeker
SGR
g, oz, fincan
OTOMATIK KAPANMA/ELLE KAPATMA
Pil ömrünü uzatmak için ekran 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
Tartıyı elle kapatmak için düğmesine 3 saniye süreyle basın.
UYARI SEMBOLLERI
TEMIZLIK VE BAKIM
Saydam kap parçası tabandan alınabilir ve elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Taban ve sap parçaları suya daldırılmamalıdır. Yalnızca nemli bir bezle temizleyin.
Kimyasal/aşındırıcı temizlik malzemesi kullanmayın.
Sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Mikrodalga fırınlar için UYGUN DEĞİLDİR.
GUARANTI
Bu ürün yalnızca evde kullanım amaçlıdır. Salter, ürünün satın alınma tarihinden
itibaren 15 yıl içinde malzeme veya işçilik hatası nedeniyle bozulduğu anlaşılması
durumunda ürünü, ürünün herhangi bir parçasını (piller hariç) ücretsiz olarak tamir
edecek veya değiştirecektir. Bu garanti terazinin işlevini görmesini etkileyen çalışan
parçaları kapsar. Bu garanti, ürünün normal aşınma payı nedeniyle ya da kaza veya
yanlış kullanımdan kaynaklanan görünüm bozukluklarını kapsamaz. Terazinin veya
parçalarının açılması ya da sökülmesi garantiyi geçersiz kılar. Garanti kapsamında
yapılacak isteklerde satın alma belgesinin ibraz edilmesi ve kurye masrafı ödenerek
cihazın Salter’e (veya İngiltere dışındaki yerel Salter yetkili acentesine) gönderilmesi
gerekir. Terazinin nakliye sırasında zarar görmemesi için paketlemede gereken özen
gösterilmelidir. Bu taahhüt tüketicinin yasal haklarına ek olarak verilir ve hiçbir
koşulda bu hakları etkilemez. İngiltere Satış ve Servisi için HoMedics Group Ltd,
PO Box 460,Tonbridge, Kent,TN9 9EW, İngiltere adresi ile irtibat kurun. Yardım Hattı
Telefon Numarası: (01732) 360783. İngiltere dışında bölgenizdeki Salter yetkili
acentesi ile irtibat kurun.
NOT: Piyasada farklı türlerde süt, yağ, şeker ve un bulunmaktadır. Aynı maddenin
farklı tür, marka ve kökenlerinin farklı yoğunlukları vardır. Bu nedenle,
kullandığınız maddelerin türüne bağlı olarak hacim ölçümlerine bazı varyasyonlar
meydana gelecektir.
EKLEMEK VE TARTMAK IÇIN
Malzemeler arasında ekranı sıfırlamak için, tartma işlemi sırasında istediğiniz zaman
düğmesine basın. Ayrı ayrı tartılmış malzemelerin toplam ağırlığını bulmak için, bir
kez düğmesine basın, Dara sembolü ekrandan kaldırılır ve önceden sıfırlanmış tüm
ağırlıkların toplam ağırlığı görüntülenir.
16
Η κανάτα ψηφιακής μέτρησης ακριβείας Salter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
μέτρηση βάρους και όγκου, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πυκνότητες του
λαδιού, του γάλακτος και του νερού. Η κανάτα διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη,
τοποθετημένη στη λαβή της. Το διάφανο τμήμα της κανάτας είναι αποσπώμενο.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΆΤΑ
Για να απασφαλίσετε και να αποσυνδέσετε την κανάτα από τη βάση της, πατήστε το
κουμπί κάτω από τη λαβή της.
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
Αφαιρέστε το εξάρτημα απομόνωσης πριν την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε 1 μπαταρία λιθίου CR2450 3V. Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση των
πόλων + και -.
Σημείωση: Οι μπαταρίες αυτού του τύπου είναι ευρέως διαθέσιμες σε ηλεκτρονικά
καταστήματα, ενώ μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα, στη διεύθυνση www.salterhousewares.com
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Για να ενεργοποιήσετε την κανάτα, πατήστε το στη λαβή της. Περιμένετε μέχρι στην
οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη μηδέν*.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λειτουργίας (M) και μονάδων (U), για να επιλέξετε το
συστατικό και τη μονάδα μέτρησης που επιθυμείτε. (Για όλες τις διαθέσιμες επιλογές,
ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα για την επιλογή λειτουργίας.)
Με την κανάτα ακουμπισμένη σε μια επίπεδη επιφάνεια, προσθέστε το συστατικό που
θέλετε να μετρήσετε, χρησιμοποιώντας τα σημάδια επάνω στην κανάτα ως πρόσθετη
βοήθεια, αν το επιθυμείτε. Η οθόνη θα εμφανίσει τη μέτρηση βάρους.
Αν προσθέτετε από βρυσάκι, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η οθόνη δείχνει μηδέν.
Ανασηκώστε την κανάτα και προσθέστε το υγρό, υπολογίζοντας τη στάθμη με βάση τα
σημάδια επάνω στην κανάτα. Τοποθετήστε την κανάτα επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Η οθόνη θα εμφανίσει την ακριβή μέτρηση βάρους ή όγκου. Ανασηκώστε την κανάτα
για να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε υγρό, αν χρειάζεται, μέχρι να πετύχετε τη σωστή
ποσότητα για τη συνταγή σας.
*Αν, όταν ενεργοποιείται το προϊόν και η κανάτα είναι άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται
διαφορετική μέτρηση βάρους από μηδέν, ίσως χρειαστεί να κάνετε βαθμονόμηση της
κανάτας. Χρειάζεται βαθμονόμηση ΜΟΝΟ όταν η μέτρηση με ΑΔΕΙΑ την κανάτα είναι
μεγαλύτερη από μηδέν.
Με την καθαρή, άδεια κανάτα τοποθετημένη στη βάση της, ενεργοποιήστε
τη συσκευή με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού . Προσέχοντας η κανάτα
να είναι τοποθετημένη σε μια επίπεδη επιφάνεια, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το για 6 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη ‘CAL’
στην οθόνη. Μην κρατάτε και μην ακουμπάτε την κανάτα όταν εμφανίζεται
η ένδειξη CAL.
Στην οθόνη εμφανίζεται μηδέν – η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.
ΑΥΤΌΜΑΤΗ/ΜΗ ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
Για εξοικονόμηση της μπαταρίας, η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
Για μη αυτόματη απενεργοποίηση της ζυγαριάς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
για 3 δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΣΎΜΒΟΛΑ
err – Υπερφόρτωση
unst – Η ζυγαριά είναι ασταθής. Τοποθετήστε την κανάτα επάνω σε μια επίπεδη
επιφάνεια και επανενεργοποιήστε την.
Lo ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
Το διάφανο τμήμα της κανάτας μπορεί να αφαιρεθεί από τη βάση και να πλυθεί στο χέρι.
Το τμήμα με τη βάση και τη λαβή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό. Καθαρίζετε μόνο με
ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από καυτές επιφάνειες.
Το προϊόν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ ΑΗΗΕ
Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται
με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο
περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων,
ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών
πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το
περιβάλλον ανακύκλωσή του.
ΕΠΙΛΟΓΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσε σε 5 προκαθορισμένα συστατικά (νερό, γάλα, λάδι,
αλεύρι και ζάχαρη) με το κουμπί λειτουργίας (M). Το λογισμικό της συσκευής είναι
προγραμματισμένο ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορετικές πυκνότητες
διαφόρων υλικών. Αυτό σημαίνει ότι η ζυγαριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακρίβεια
για τη μέτρηση όχι μόνο του βάρους, αλλά και του όγκου. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή
μεταξύ μετρήσεων βάρους και όγκου, αν πατήσετε το κουμπί μονάδων (U).
Λειτουργία
Ένδειξη στην οθόνη
Διαθέσιμες μονάδες
Ζυγαριά
SCL
g, oz
Νερό
WTR
ml, fl.oz, φλυτζάνια
Γάλα
MLK
ml, fl.oz, φλυτζάνια
Λάδι
OIL
ml, fl.oz, φλυτζάνια
Αλεύρι
FLR
g, oz, φλυτζάνια
Ζάχαρη
SGR
g, oz, φλυτζάνια
– Χαμηλή μπαταρία UNST CLEANING & CARE
ΕΓΓΎΗΣΗ
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η Salter θα επισκευάσει
ή θα αντικαταστήσει το προϊόν, ή οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος (με
εξαίρεση τις μπαταρίες), δωρεάν, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί, εντός 15 ετών από
την ημερομηνία αγοράς, ότι παρουσίασε βλάβη εξαιτίας ελαττωμάτων εργασίας
ή υλικών. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όσα εξαρτήματα επηρεάζουν τη λειτουργία
της ζυγαριάς. Δεν καλύπτει απώλεια της αρχικής αισθητικής που οφείλεται σε
φυσιολογική φθορά ή βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα ή σε κακή χρήση. Αν
ανοιχτεί η ζυγαριά ή αποσυναρμολογηθεί η ζυγαριά ή τα εξαρτήματά της, η εγγύηση
ακυρώνεται. Οι αξιώσεις κάλυψης από την εγγύηση πρέπει να υποστηρίζονται από
απόδειξη αγοράς και να επιστρέφονται με πληρωμένα τα μεταφορικά στην Salter
(ή στους κατά τόπους αντιπροσώπους της Salter, αν βρίσκεστε εκτός του Η.Β.). Η
συσκευασία της ζυγαριάς πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστεί ζημιά
κατά τη μεταφορά της. Η παρούσα υποχρέωση είναι πρόσθετη στα νομοθετημένα
δικαιώματα ενός καταναλωτή και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο αυτά τα
δικαιώματα. Για πωλήσεις και σέρβις στο Η.Β., επικοινωνήστε με την HoMedics
Group Ltd, PO Box 460,Tonbridge, Kent,TN9 9EW, Η.Β. Αρ. τηλεφώνου γραμμής
υποστήριξης: (01732) 360783. Εκτός του Η.Β., επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο της Salter.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αγορά διατίθενται διάφοροι τύποι γάλακτος, λαδιού,
ζάχαρης και αλευριού. Οι διάφοροι τύποι, μάρκες και μορφές του ίδιου
υλικού έχουν διαφορετική πυκνότητα. Για αυτό το λόγο, θα διαπιστώσετε
κάποια απόκλιση από τη μέτρηση όγκου, ανάλογα με τον τύπο συστατικών
που χρησιμοποιείτε.
ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΚΑΙ ΖΎΓΙΣΗ
Για να μηδενίσετε την οθόνη μεταξύ συστατικών, πατήστε το κουμπί οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της ζύγισης. Για να μάθετε το συνολικό βάρος των συστατικών
που ζυγίστηκαν ξεχωριστά το καθένα, πατήστε το κουμπί μία φορά, οπότε το σύμβολο
απόβαρου θα αφαιρεθεί από την οθόνη και θα εμφανιστεί το συνολικό βάρος όλων των
βαρών που έχουν μηδενιστεί προηγουμένως.
17
EL
Прецизионную цифровую мерную чашу Salter можно использовать для
СНЯТИЕ ЧАШИ
масла, молока и воды. Чаша оснащена удобным дисплеем, размещенном на
ручке. Прозрачная чаша является съемной.
Для снятия чаши с подставки нажмите кнопку под ручкой.
RU измерения как веса, так и объема, с учетом различных показателей плотности
БАТАРЕИ
Перед началом эксплуатации удалите изоляционную прокладку.
Установите 1 литиевую батарею CR2450 3В. При установке батареи убедитесь в
правильном соблюдении полярности.
Примечание. Батарея данного типа доступна для заказа во многих в Интернетмагазинах, включая наш Интернет-магазин по адресу www.salterhousewares.com.
РАБОТА
Для включения нажмите кнопку на ручке чаши. Дождитесь отображения на
дисплее нулевого показания*.
Для выбора нужных ингредиентов и единиц измерения воспользуйтесь
кнопками Mode (M) (Режим) и Unit (U) (Единица). (Все доступные функции
описаны ниже в разделе «Функция Mode (Режим)».)
Установите чашу на ровной поверхности. Добавьте ингредиент для взвешивания,
при необходимости дополнительно руководствуясь метками на корпусе чаши. На
дисплее отобразится значение веса.
При заполнении из-под крана следует сначала убедиться в обнулении показаний
дисплея. Поднимите чашу и заполните ее до нужного уровня, руководствуясь
метками на ее корпусе. Установите чашу на ровной поверхности. На дисплее
отобразится точное значение веса или объема. При необходимости снова
поднимите чашу, чтобы слить излишек или добавить жидкость, пока не будет
достигнуто нужное количество.
*Если при включении изделия с пустой чашей на дисплее отображается значение,
большее ноля, то может потребоваться калибровка чаши. Калибровка требуется
ТОЛЬКО при отображении значения больше ноля с ПУСТОЙ чашей.
С чистой пустой чашей, установленной на подставку, включите прибор
одним нажатием кнопки . Убедившись в том, что чаша установлена
на ровной поверхности, нажмите кнопку и удерживайте ее в
течение 6 секунд, пока на индикаторе появится мигающая надпись CAL
(Калибровка). При отображении на дисплее надписи CAL (Калибровка)
не удерживайте чашу и не прикасайтесь к ней.
На дисплее отобразится нулевое значение – калибровка завершена.
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВРУЧНУЮ
В целях экономии заряда батареи дисплей автоматически отключается через 5 минут.
Для отключения весов вручную нажмите кнопку и удерживайте ее в течение
3 секунд.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ
err – Перегрузка
unst – Весы расположены неустойчиво. Установите их на ровной
поверхности и повторите измерение
Lo ЧИСТКА И УХОД
Прозрачную чашу можно снять с подставки и помыть вручную. Подставку с
ручкой погружать в воду не следует. Для ее чистки используйте только влажную
ткань. Не используйте химические или абразивные чистящие вещества.
Держите на удалении от горячих поверхностей.
НЕ ПОДХОДИТ для использования в микроволновых печах.
ПОЯСНЕНИЕ WEEE
Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается
утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не
нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате
неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы
обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов.
Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов
или свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор.
Там вы сможете сдать этот продукт для экологически безопасной переработки.
ФУНКЦИЯ MODE (РЕЖИМ)
С помощью кнопки Mode (M) (Режим) можно выбрать один из 5 предварительно
заданных ингредиентов (вода, молоко, масло, мука или сахар). В программном
обеспечении учитываются соответствующие показатели плотности для различных
ингредиентов. Таким образом, данный прибор позволяет по результатам
измерения точно определять значения и веса, и объема. Для выбора режима
отображения значения веса или объема нажмите кнопку Unit (U) (Единица).
Режим
единицы
Отображение на дисплее Доступные
измерения
Весы
SCL
g, oz (граммы, унции)
Вода
WTR
Молоко
MLK
Масло
OIL
Мука
FLR
Сахар
SGR
Ml, fl.oz, cups (миллилитры,
жидкие унции, чашки)
Ml, fl.oz, cups (миллилитры,
жидкие унции, чашки)
Ml, fl.oz, cups (миллилитры,
жидкие унции, чашки)
g, oz, cups (граммы, унции,
чашки)
g, oz, cups (граммы, унции,
чашки)
– Низкий уровень заряда батареи UNST CLEANING & CARE
ГАРАНТИЯ
Это изделие предназначено только для бытового использования. Компания
Salter обязуется осуществлять бесплатный ремонт или замену устройства или
любого его элемента (исключая батареи) в течение 15 лет с момента покупки
при условии, что неисправность возникла из-за производственного дефекта. Эта
гарантия распространяется на все компоненты, оказывающие влияние на работу
весов. Гарантия не распространяется на ухудшение внешнего вида вследствие
естественного износа или на повреждения в результате неправильного
использования. При самостоятельном вскрытии прибора гарантия аннулируется.
Покупатель обязан предоставить доказательства приобретения данного
устройства и обеспечить его доставку в компанию Salter (или местному агенту,
если покупка была произведена за пределами Великобритании). Во избежание
повреждений во время транспортировки весы должны быть упакованы
соответствующим образом. Это обязательство является дополнением к
законным правам потребителя и никоим образом не затрагивает эти права. По
вопросам продаж и обслуживания в Великобритании обращайтесь по адресу:
HoMedics Group Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent,TN9 9EW, UK. Телефон горячей
линии: (01732) 360783.
NOTE: Имеются различные виды молока, масла, сахара и муки. Показатели
плотности одного и того же ингредиента могут отличаться в зависимости
от его вида, марки и производителя. Поэтому в зависимости от конкретных
ингредиентов результаты измерения объема могут несколько различаться.
ВЗВЕШИВАНИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ
Для сброса показаний дисплея перед добавлением следующего ингредиента во
время взвешивания однократно нажмите кнопку . Для определения общего
веса всех отдельных ингредиентов однократно нажмите кнопку . На дисплее
исчезнет значок Tare (Тара), и будет отображено значение общего веса всех
добавленных ранее ингредиентов.
18
Miarka cyfrowa Salter Precision Digital Measuring Jug może służyć do odmierzania
wagi i objętości, z uwzględnieniem różnych gęstości produktów, np. oleju, mleka i
wody. Miarka posiada łatwy do odczytu wyświetlacz, który znajduje się na uchwycie.
Dzbanek miarki można odczepić od korpusu miarki.
ODŁĄCZANIE DZBANKA
Naciśnij przycisk pod uchwytem, aby odblokować i odczepić dzbanek od podstawy.
BATERIE
Przed pierwszym użyciem należy usunąć izolację.
Włóż jedną baterię litową CR2450 3 V. Upewnij się, czy styki +/- są prawidłowo
umieszczone.
Uwaga: ten typ baterii jest ogólnodostępny w sprzedaży internetowej i można go
również zakupić w naszym sklepie internetowym www.salterhousewares.com
OBSŁUGA
Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk na uchwycie dzbanka. Poczekaj, aż na
wyświetlaczu pojawi się zero*.
Za pomocą przycisków wyboru trybu (M) i jednostek (U) wybierz wymagany produkt
i jednostkę miary. (informacje na temat dostępnych opcji można znaleźć w poniższej
sekcji Funkcja trybu).
Ustaw dzbanek na płaskiej powierzchni i dodaj składnik, który ma być odmierzany,
używając oznaczeń na dzbanku jako dodatkowej wskazówki, jeśli jest to wymagane.
Na wyświetlaczu pojawi się odczyt wagi.
Napełniając dzbanek z kranu, najpierw należy upewnić się, czy odczyt na
wyświetlaczu wynosi zero. Unieś dzbanek i napełnij go zgodnie z podziałką na
ściance dzbanka. Postaw dzbanek na płaskiej powierzchni. Na wyświetlaczu pojawi
się dokładny odczyt wagi lub objętości. Podnieś dzbanek, aby odlać lub dolać więcej
płynu, jeśli jest to wymagane, aby uzyskać ilość określoną w przepisie.
*Jeśli w przypadku włączenia urządzenia z pustym dzbankiem na wyświetlaczu
pojawi się odczyt wagi powyżej zera, wtedy konieczne jest przeprowadzenie
kalibracji dzbanka. Kalibracja jest wymagana TYLKO wtedy, gdy odczyt wagi
PUSTEGO dzbanka jest większy niż zero.
Umieść czysty i pusty dzbanek na podstawie, włącz urządzenia naciskając
jeden raz przycisk . Gdy dzbanek znajduje się na równej powierzchni, naciśnij
i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk , aż na wyświetlaczu zacznie migać
oznaczenie „CAL”. Nie dotykaj dzbanka, gdy na wyświetlaczu wyświetlane jest
oznaczenie CAL.
Na wyświetlaczu pojawi się zero — kalibracja została zakończona.
AUTOMATYCZNE/RĘCZNE WYŁĄCZANIE
W celu ograniczenia zużycia baterii, wyświetlacz wyłączy się automatycznie po
5 minutach.
Aby ręcznie wyłączyć wagę, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk .
SYMBOLE OSTRZEGAWCZE
err – Przeciążenie
unst – Waga jest niestabilna. Ustaw na płaskiej powierzchni i uruchom
ponownie.
Lo CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przezroczysty dzbanek można zdjąć z podstawy i umyć ręcznie lub w zmywarce.
Podstawy i uchwytu nie wolno zanurzać w wodzie. Produkt należy czyścić jedynie
wilgotną szmatką. Nie używaj chemicznych lub szorujących środków czyszczących.
Nie stawiaj urządzenia w pobliży gorących powierzchni.
NIE wolno stosować w kuchenkach mikrofalowych.
OBJAŚNIENIE WEEE
Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się
wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym
zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingowi,
aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać
zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub
skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego
dla środowiska recyklingu.
FUNKCJA TRYBU
Wybierz jeden z 5 zaprogramowanych składników (woda, mleko, olej, mąka i
cukier) za pomocą przycisku trybu (M). Oprogramowanie uwzględnia różną gęstość
poszczególnych składników. Oznacza to, że waga może dokładnie odmierzać
objętość, jak również wagę. Pomiar wagi lub objętości można przełączać za pomocą
przycisku jednostek (U).
Tryb
Wskazanie wyświetlacza Dostępne jednostki
Waga
SCL
g, oz
Woda
WTR
Ml, fl.oz, filiżanki
Mleko
MLK
Ml, fl.oz, filiżanki
Olej
OIL
Ml, fl.oz, filiżanki
Mąka
FLR
g, oz, filiżanki
Cukier
SGR
g, oz, filiżanki
– Niski stan baterii UNST CLEANING & CARE
GWARANCJA
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Salter nieodpłatnie
naprawi lub wymieni produkt lub dowolną jego część (z wyjątkiem baterii),
jeżeli w ciągu 15 lat od dnia zakupu przestanie on działać prawidłowo z powodu
wad wykonawczych lub materiałowych. Niniejsza gwarancja obejmuje elementy
robocze, mające wpływ na działanie wagi. Nie obejmuje ona pogorszenia się stanu
wizualnego produktu wskutek normalnego jego użytkowania ani też uszkodzeń
wynikłych z przypadkowego działania lub nieprawidłowego wykorzystania.
Otwarcie lub zdemontowanie wagi powoduje unieważnienie gwarancji. Roszczenia
gwarancyjne muszą być poparte dowodem zakupu. Produkt należy przesłać (na
koszt użytkownika) na adres Salter lub lokalnego przedstawiciela firmy poza Wielką
Brytanią. Należy starannie opakować wagę, aby nie uległa ona uszkodzeniu podczas
transportu. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie statutowych praw konsumenta
i w żaden sposób nie ogranicza tych praw. W sprawach dotyczących sprzedaży i
serwisu w Wielkiej Brytanii należy kontaktować się z HoMedics Group Ltd,
PO Box 460,Tonbridge, Kent,TN9 9EW, wielka Brytania. Infolinia: (01732) 360783. Poza
Wielką Brytanią należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem Salter.
UWAGA: Na rynku dostępne są różne typy mleka, oleju, cukru lub mąki. Inny typ,
marka lub pochodzenie tego samego składnika może oznaczać inną gęstość. Z
tego powodu mogą występować pewne różnice pomiaru objętości, w zależności od
typu używanego składnika.
DODAWANIE PRODUKTÓW DO WAŻENIA
Aby zresetować odczyt pomiędzy dodawaniem składników, należy nacisnąć raz przycisk
w dowolnej chwili podczas ważenia. Aby wyświetlić łączną wagę wszystkich
wcześniej zważonych produktów, naciśnij raz przycisk . Z wyświetlacza zniknie
symbol tary i pojawi się łączna waga wszystkich wcześniej wyzerowany składników.
19
PL
E
HoMedics Group Ltd
PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK.
www.salterhousewares.co.uk
IB-1048-0610-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project