folder Adventure_v40(www)
ESA Adventure
Katalog nagród / Prizes catalogue / Каталог призов
ESA Adventure
Zapraszamy do programu lojalnościowego ESA Adventure, dzięki któremu Twoja podróż
za sterami DAF - i nie tylko - stanie się niezapomniana dla Ciebie i Twoich bliskich.
Wystarczy odwiedzić nasz serwis, gdzie czekają na Ciebie nagrody. Dodatkowo możesz
zdobyć punkty za zdjęcia ciekawych miejsc jakie napotkałeś na swojej trasie, które
udostępnisz na stronie www.esa-adventure.pl.
Może rzeczywiście warto je pokazać innym?
Pamietaj – każde zdjęcie to punkt, każda wizyta w naszym serwisie to kolejne punkty
do zdobycia.
Nie czekaj, przygodę czas zacząć…
Zasady zbierania punktów
Za każde wydane 10 zł (wartość brutto) na zakup towarów lub usług oferowanych przez
ESA w Punktach Serwisowych (nie dotyczy napraw gwarancyjnych oraz usług Okregowej
Stacji Kontroli Pojazdów) oraz za każde zdjęcie umieszczone w galerii programu
na stronie www.esa-adventure.pl otrzymujesz 1 punkt.
Ważność punktów
Punkty zachowują ważność do końca trwania programu.
Jak sprawdzić ilość zgromadzonych punktów?
Pracownik Biura Obsługi Klienta sprawdzi w systemie i potwierdzi stan punktów
zgromadzonych na Twojej karcie.
Możesz także zrobić to osobiście logując się na stronie: www.esa-adventure.pl
Login - 13‑cyfrowy numer, który znajduje się na odwrocie karty ESA Adventure.
Hasło - 4‑cyfrowy numer wysyłany podczas rejestracji do każdego uczestnika za pomocą
wiadomości SMS.
Wymiana punktów na nagrody
Zebrane punkty możesz wymienić na nagrody z kategorii:
• Podróż
• Dom
• Rodzina
• Dla Ciebie
Prosimy o zapoznanie sie z regulaminem znajdujacym sie na stronie 19. niniejszego
katalogu.
2
ESA Adventure
Welcome to ESA Adventure loyalty program which will make your journey behind
the wheel of DAF or other truck unforgettable both for you and your loved ones. All you
need to do is to visit our service station, where prizes are awaiting you. Additionally, you
can earn points for pictures of interesting places you encounter on your way, which you
will share at www.esa-adventure.pl.
Maybe it is really worth showing them to others?
Remember - each picture is worth a point, each visit to our service station means further
points to earn.
There’s no use waiting, it’s time to start the adventure...
Rules for collecting points
Each PLN 10 (gross value) spent on goods or services offered by ESA at Service Stations
(excluding warranty repairs and services of the Regional Vehicle Inspection Station)
and each picture shared in the program photo gallery at www.esa-adventure.pl is worth
1 point.
Validity of the points
Points are valid until the termination of the program.
How to check the number of collected points?
Our Customer Service employee will check in the system and confirm the number
of points collected on your card.
You can also do it yourself by logging in at our website: www.esa-adventure.pl
Login - a 13-digit number on the back of your ESA Adventure card.
Password - a 4-digit number sent to each participant during registration in a text
message.
How to exchange points for prizes
The collected points can be exchanged for prizes in the following categories:
• Travel
• Home
• Family
• For yourself
Please read the rules and regulations on page 23 of this catalog.
3
ESA Adventure
Приглашаем к участию в бонусной программе ESA Adventure, благодаря которой время,
проведенное за рулем DAF, станет незабываемым для Вас и Ваших близких. Достаточно
посетить наш сервис, где Вас ожидают награды. Дополнительно можно получить бонусные
баллы за снимки интересных мест, которые Вы встретили на трассе, если покажете их
на сайте www.esa-adventure.pl.
Может действительно стоит поделиться впечатлениями?
Помните – каждый снимок – это бонусный балл, а за каждый визит в нашем сервисе можно
получить очередные бонусные баллы.
Зачем ждать - пора начать приключение…
Система накопления бонусных баллов
За каждые 10 злотых, израсходованные (стоимость брутто) на покупку товаров или услуг,
предоставляемых ESA в пунктaх сервиса (кроме гарантийных ремонтов и услуг Окружного
пункта проверки автотранспорта), а также за каждый снимок, размещенный в галерее
программы на сайте www.esa-adventure.pl Вы получаете 1 балл.
Срок действия бонусных баллов
Баллы сохраняют своё действие до конца программы.
Как проверить количество накопленных бонусных баллов?
Сотрудник офиса по обслуживанию клиента проверит в системе и подтвердит количество
бонусных баллов, накопленных на Вашей карте.
Вы можете проверить это также сами, входя в систему на сайте: www.esa-adventure.pl
Логин – номер из 13 цифр, находящийся на обратной стороне карты ESA Adventure.
Пароль - номер из 4 цифр, высылаемый при регистрации каждому участнику с помощью
сообщения SMS.
Обмен баллов на награды
Накопленные бонусные баллы можно обменять на награды в следующих категориях:
• В дороге
• Дом
• Семья
• Для Вас
Ознакомьтесь, пожалуйста с правилами участия в бонусной программе на стр. 27 данного
каталога.
4
5
6
Podróż / Travel / В дороге ▶
Podróż
/ Travel / В дороге
Kosmetyczka DAF
Plecak ESA
Torba podróżna DAF
2003 punkty
4170 punktów
5303 punkty
Tablet Goclever T76
GPS TV
Kamera cyfrowa
Sony
8410 punktów
17 209 punktów
7
Rodzina / Family / Семья 8
▶
Rodzina
/ Family / Семья
Dziecięca czapka DAF
Model samochodu DAF
T-shirt dziecięcy DAF
1120 punktów
1296 punktów
1394 punkty
Pluszowa zabawka
DAF
Zestaw śniadaniowy
dla dzieci DAF
Zestaw modeli DAF
1760 punktów
1830 punktów
4460 punktów
Model samochodu DAF
zdalnie sterowany
9869 punktów
9
Dla Ciebie / For yourself / Для Вас 10
▶
Dla Ciebie
/ For yourself / Для Вас
Czapka ESA
569 punktów
Bluza ESA (Softshell)
5577 punktów
Kamizelka ESA
Kurtka ESA
T-Shirt ESA
3003 punkty
4348 punktów
732 punkty
11
Dla Ciebie / For yourself / Для Вас 12
▶
Dla Ciebie
/ For yourself / Для Вас
Brelok do kluczy DAF
Smycz DAF
Kubek DAF XF Euro 6
154 punkty
157 punktów
985 punktów
Brelok do kluczy DAF
Czapka DAF
Piłka DAF
793 punkty
1269 punktów
2003 punkty
Latarka LED PHILIPS
Penlight
Okulary DAF
Zestaw żarówek DAF
2828 punktów
3437 punktów
2364 punkty
13
Dla Ciebie / For yourself / Для Вас 14
▶
Dla Ciebie
/ For yourself / Для Вас
Czajnik elektryczny
WAECO
Narzędzie
wielofunkcyjne DAF
Zestaw kluczy płaskich
z grzechotką JETECH TOOL
4023 punkty
4125 punktów
4233 punkty
Ręcznik DAF
Głośniki samochodowe
KENWOOD KFC-E1365
Pokrowiec na fotele DAF
4320 punktów
5115 punktów
4479 punktów
Pistolet pneumatyczny
do czyszczenia kabiny
5210 punktów
Zestaw kluczy
płasko-oczkowych
JETECH TOOL
5378 punktów
Owiewki
na szyby boczne
5429 punktów
15
Dla Ciebie / For yourself / Для Вас 16
▶
Dla Ciebie
Walizka narzędziowa
JETECH TOOL
6236 punktów
/ For yourself / Для Вас
Zegarek DAF
10832 punkty
Przetwornica napięcia
WAECO PP604
11 898 punktów
17
Regulamin / The Rules / Регуламин 18
▶
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PROGRAMU „ESA ADVENTURE”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ESA TRUCKS POLSKA Sp. z o.o. (NOWA EDYCJA)
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu „ESA Adventure” jest ESA
Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach
(62-052), przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII, pod numerem
KRS 0000267483.
2. Program realizowany będzie od 1 sierpnia 2015 roku
do odwołania . O zbliżającym się terminie zakończenia Programu Organizator poinformuje Uczestników
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem na stronie
Internetowej Programu.
3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne
z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Programie.
Słownik użytych pojęć
1. Program – program ESA Adventure.
2. Organizator – ESA Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Komornikach (62-052), przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1.
3. Punkt Serwisowy – placówka prowadząca usługi
naprawcze pod marką „ESA”, w tym placówka w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy,
Mołdawii i Rosji, która wypełniła Formularz i została
zarejestrowana przez Organizatora w Programie,
co zostało potwierdzone za pomocą SMSa przesłanego Uczestnikowi na numer telefonu podany
w Formularzu.
5. Karta – karta z unikatowym numerem identyfikacyjnym stanowiąca potwierdzenie uczestnictwa
w Programie, wydawana przez Organizatora.
6. Formularz – deklaracja przystąpienia do Programu
wypełniana i podpisywana przez osobę zamierzającą
uczestniczyć w Programie. Wzór formularza stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Formularz Reklamacji – formularz, dostępny
na Stronie WWW Programu, na którym Uczestnik
jest zobowią zany złożyć reklamację odnośnie wad
Nagród. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Formularz Zamówienia Nagrody – formularz,
dostępny w Punkcie Serwisowym, na którym
Uczestnik dokonuje zamówienia Nagrody. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
9. Formularz Wymiany Karty – formularz wypełniany
przez Uczestnika w wypadku zgubienia lub zniszczenia karty. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
10.Katalog – wydrukowana lista nagród oferowanych
Uczestnikom w ramach Programu. Katalog zawiera
także informacje o sposobie naliczania punktów
Uczestnikom.
11.Nagrody – przedmioty określone w Katalogu przygotowanym przez Organizatora.
12.Regulamin – niniejszy regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Organizatora
w przyszłości.
13.Rejestracja – proces przyjęcia osoby w poczet
Uczestników Programu w oparciu o podane dane
osobowe.
14.System – system informatyczny Programu dostępny
przez Stronę WWW Programu
15.Konto Uczestnika – indywidualne konto Uczestnika
w Systemie, do którego Uczestnik loguje się wykorzystując numer karty i unikatowe hasło przydzielone mu
podczas Rejestracji.
16.Pula Punktowa – ilość punktów gromadzonych przez
Uczestnika w ramach Programu.
17.Strona WWW Programu – dedykowana Programowi
witryna internetowa, zawierająca opis Programu,
Katalogu, Regulamin, galerię zdjęć oraz mechanizm
logowania do Konta.
Uczestnictwo w Programie
1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają następujące warunki:
•korzystają z usług Organizatora (jako klienci lub
jako pracownicy/współpracownicy klientów (firm)
korzystających z usług naprawczych Organizatora)
w jednym z Punktów Serwisowych Organizatora
(z wyłączeniem usług związanych z realizacją gwarancji, kontraktów serwisowo-naprawczych ESA
oraz usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów),
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy
Organizatora, Punktów Serwisowych oraz pracownicy lub współpracownicy (związani umowami cywilnoprawnymi) jakichkolwiek podmiotów związanych
z Organizatorem umowami dotyczącymi realizacji
Programu.
3. Uczestnik może przystąpić do Programu poprzez:
•wypełnienie i podpisanie Formularza wręczonego
mu w Punkcie Serwisowym, lub
•wypełnienie i podpisanie Formularza dostarczonego
mu bezpośrednio przez Organizatora.
4. Formularz należy
•wysłać na adres Organizatora.
•zostawić w Punkcie Serwisowym.
5. Uczestnik Programu oświadcza, że podpisując
Formularz potwierdza, iż dobrowolnie zgłosił się
do udziału w Programie i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych
w Formularzu.
6. Uczestnicy poprzedniej edycji Programu ESA
Adventure (trwającego do 31 lipca 2015 r.) wraz
z rozpoczęciem nowej edycji Programu stają się
automatycznie jej Uczestnikami i nie są zobowiązani do wypełniania, podpisywania i składania
Formularza. Wszelkie informacje i zgody udzielone
przez Uczestnika dla poprzedniej edycji Programu
będą aktualne również dla nowej edycji Programu.
Punkty zgromadzone w poprzedniej edycji Programu
i niewymienione na Nagrody do dnia 31 lipca 2015 r.
wygasną i nie będą uwzględniane w nowej edycji
Programu.
Uczestnik Programu poprzez umieszczenie w galerii
19
Programu na stronie WWW Programu fotografii udziela Organizatorowi licencji na korzystanie
z tych fotografii na następujących polach eksploatacji: używania i wykorzystania fotografii w działalności Organizatora (w tym działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i usługowej); wytwarzania,
utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy fotografii wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD,
DVD, nośnikach typu pendrive itp.; wprowadzania
do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet
(w tym w szczególności na profilu Organizatora
w portalach społecznościowych np. facebook’u) oraz
w sieciach wewnętrznych typu Intranet; publicznego
wykonywania, wystawiania i wyświetlania fotografii na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
w tym publicznego udostępniania zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Powyższa
licencja jest udzielona na 30 lat i obejmuje teren
całego świata (tj. wszystkie kraje na wszystkich
kontynentach).
7. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków
z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby
bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy
Rejestracji w Programie bez podania przyczyn.
Organizator nie ma obowiązku informowania o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz odmowie Rejestracji
w Programie.
9. Uczestnik przystępujący do Programu, otrzymuje
pakiet materiałów, który zawiera:
•Katalog,
•Regulamin,
•Dokumentację Uczestnika opisującą zasady obsługi
Konta w Systemie,
•Kartę stanowiącą identyfikator Uczestnika
w Programie.
10.Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania
Formularza, założy Uczestnikowi Konto Uczestnika,
na którym rejestrowane będą punkty gromadzone
w Programie oraz udostępni je Uczestnikowi przez
przeglądarkę internetową. Uczestnik zostanie poinformowany o fakcie założenia Konta Uczestnika (co
będzie równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji
Uczestnika w Programie) za pomocą wiadomości
SMS zawierającej jego login (tożsamy z numerem
karty) oraz unikatowe hasło.
11.Numerem Uczestnika w Programie jest numer
widoczny na Karcie.
12.Uczestnik biorący udział w Programie zobowiązany
jest do niezwłocznego informowania Organizatora
o każdej zmianie danych teleadresowych za pomocą
formularza dostępnego w Koncie Uczestnika
w Systemie pod rygorem utraty prawa do Nagród.
Karta
1. Karta jest własnością Organizatora.
2. Kartą może posługiwać się każdy Uczestnik lub
osoba, która zostanie przez niego upoważniona.
Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę
jest Uczestnikiem Programu lub została przez
Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania oraz
20
3.
4.
5.
6.
7.
do korzystania z Konta. Każda osoba korzystająca
z Karty jest związana postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie,
Uczestnik winien ją poinformować, że obowiązują
ją warunki Programu. Uczestnik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za korzystanie z Karty przez osoby
trzecie.
Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani
płatniczą.
Korzystając z Karty Uczestnik gromadzi punkty.
Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto i realizować punkty zarejestrowane tylko na tym Koncie.
Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent
pieniężny.
Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów obciążać będą Uczestnika.
Gromadzenie punktów
1. Warunkiem naliczenia punktów Uczestnikowi jest
posiadanie przez niego Karty i przedstawienie jej podczas transakcji dokonywanej w ramach Programu.
2. Uczestnik gromadzi punkty w następujące sposoby:
•poprzez zakup (we własnym imieniu lub w imieniu
firmy, w której pracuje lub z którą współpracuje)
towarów lub usług (z wyłączeniem usług związanych z realizacją gwarancji, kontraktów serwisowo-naprawczych ESA oraz usług Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów) oferowanych przez Organizatora
w Punktach Serwisowych,
•poprzez umieszczanie w galerii Programu na Stronie
WWW Programu fotografii związanych tematycznie
z Programem. Przez fotografie związane tematycznie z Programem rozumie się fotografie dotyczące
samochodów ciężarowych DAF oraz fotografie
przedstawiające podróże i trasy pokonywane przez
Uczestnika. Zdjęcia będą publikowane w galerii
Programu po zaakceptowaniu przez Organizatora.
Punkty naliczane są jedynie za zaakceptowane
przez Organizatora fotografie.
3. Punkty naliczane są według przelicznika przedstawionego w Katalogu oraz na stronie WWW Programu.
4. Punkty naliczane i rejestrowane są na Koncie wyłącznie po całkowitej zapłacie faktury VAT lub paragonu
wystawionego przez Organizatora za towary lub
usługi zakupione w ramach Programu.
5. Uczestnik zostanie poinformowany o fakcie rejestracji
punktów za pomocą wiadomości SMS.
6. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zarejestrowanych w swojej Puli Punktów w siedzibie Organizatora,
w dowolnym Punkcie Serwisowym lub za pomocą
Systemu.
7. O sposobie naliczania punktów w ramach niniejszego
Programu decyduje wyłącznie Organizator. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany zasad naliczania punktów poprzez
ogłaszanie promocji i akcji specjalnych. Informacje
o promocjach i akcjach specjalnych przesyłane będą
Uczestnikom za pomocą wiadomości SMS oraz prezentowane na stronie WWW.
8. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych
punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, kontaktując się z Organizatorem w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia reklamowanego zapisu punktów. Po
upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie
będą uwzględniane.
9. Punkty zgromadzone przez Uczestnika wygasają po
upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi,
jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody
zgodnie z zasadami Programu. Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku
do danego Konta nie zostaną przyznane jakiekolwiek
Punkty, Konto to może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.
3.
Korzystanie z Konta w Systemie
1. Konto Uczestnika w Systemie oferuje następujące
funkcje:
•Informacja o ilości punktów,
•Informacja o zarejestrowanych transakcjach
premiowanych,
•Informacja o Nagrodach możliwych do zamówienia
w ramach aktualnej ilości punktów,
•Katalog wszystkich Nagród dostępnych w ramach
programu,
•Zmiana danych osobowych Uczestnika oraz hasła
logowania,
•Dodawanie zdjęć do galerii Programu,
•Kontakt z Organizatorem za pośrednictwem
formularza umożliwiającego wysłanie poczty
elektronicznej.
2. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta w momencie
rejestracji w Programie.
3. Uczestnik loguje się do Konta wykorzystując numer
Karty oraz unikatowe hasło otrzymane podczas rejestracji w Programie.
4. Uczestnik może zmienić przydzielone mu hasło korzystając z odpowiedniej funkcji w Systemie. Trzykrotne
błędne wpisanie hasła podczas logowania skutkuje
zablokowaniem dostępu do Systemu oraz ponownym
wygenerowaniem hasła przez System. Nowe hasło
zostanie przekazane Uczestnikowi za pomocą wiadomości SMS.
5. Domniemywa się, iż wszelkie operacje wykonywane
przez Uczestnika w ramach jego Konta w Systemie
wykonywane są w sposób świadomy i przez osobą
upoważnioną. Wszelką odpowiedzialność za użytkowanie Konta w Systemie przy użyciu numeru Karty
oraz hasła ponosi Użytkownik. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za skutki działań Uczestnika
w ramach jego Konta w Systemie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki
udostępnienia przez Uczestnika danych dostępowych
do Konta w Systemie osobom trzecim.
Realizacja punktów – zamawianie i odbiór nagród
1. Uczestnik realizuje uprawnienia (Nagrody) wynikające ze zgromadzonych punktów osobiście w jednym z Punktów Serwisowych lub za pomocą Konta
w Systemie.
2. Zamówienie Nagrody w Punkcie Serwisowym odbywa
się następująco:
•Uczestnik dokonuje wyboru nagrody z Katalogu
i wypełnia formularz zamówienia Nagrody dostępny
w Punkcie Serwisowym podając w nim swoje dane,
specyfikując Nagrodę, wybierając formę odbioru
Nagrody (odbiór osobisty w Punkcie Serwisowym,
w którym zostało złożone zamówienie lub przesyłka
kurierska).
•Jeśli wybrana przez Uczestnika Nagroda dostępna
jest w Punkcie Serwisowym, zostaje mu ona
wydana po złożeniu zamówienia. Odbiór Nagrody
Uczestnik potwierdza swoim podpisem.
•Jeśli wybrana przez Uczestnika Nagroda nie jest
4.
5.
6.
7.
8.
dostępna, zamówienie przekazywane jest do realizacji przez Organizatora, który w ciągu 30 dni od
daty przyjęcia zamówienia doręcza je Uczestnikowi
za pośrednictwem wybranego spedytora.
Zamówienie Nagrody za pomocą Konta Uczestnika
w Systemie odbywa się następująco:
•Uczestnik po zalogowaniu na swoje Konto dokonuje
wyboru Nagrody oraz formy jej odbioru,
•Zamówienie jest przekazywane przez System
do Organizatora, który - po jego akceptacji - kompletuje je i w ciągu 30 dni od daty przyjęcia doręcza
je Uczestnikowi w zależności od wybranej przez
Uczestnika formy odbioru poprzez Punkt Serwisowy
lub za pośrednictwem wybranego spedytora.
W obu opisanych w pkt. 2 i 3 przypadkach z Puli
Punktowej Uczestnika odjęta zostaje ilość punktów odpowiadająca wartości punktowej zamówionej
Nagrody.
W obu opisanych w pkt. 2 i 3 przypadkach Uczestnik
zostanie poinformowany o możliwości odbioru osobistego lub wysyłce Nagrody za pomocą wiadomości
SMS.
Organizator oświadcza, że informacje o Nagrodach,
w tym zdjęcia i opisy prezentowane w Katalogu oraz
na stronie WWW Programu, określają wyłącznie
rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Tym samym Organizator
rezerwuje sobie prawo zastąpienia Nagrody produktem o tych samym lub zbliżonym przeznaczeniu
i parametrach. Jeżeli Uczestnik nie zgłosił zastrzeżeń
przy odbiorze, domniemywa się, że zaakceptował
zamienny produkt.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranego towaru po odjęciu punktów punkty te nie są
przywracane.
Wszelkie zastrzeżenia co do ilości punktów odjętych
Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, kontaktując się
z Organizatorem w ciągu 7 dni od dnia odjęcia punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.
Wymiana zgubionej lub uszkodzonej Karty
1. Organizator nie odpowiada za ryzyko utraty punktów
lub brak możliwości ich naliczenia Uczestnikowi wynikające ze zgubienia lub uszkodzenia Karty.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty
Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wydanie dodatkowej Karty i zastrzeżenie dotychczasowej.
3. Wniosek o wydanie dodatkowej Karty Uczestnik
składa w Punkcie Serwisowym.
4. Nowa karta może być wysłana Uczestnikowi lub odebrana przez niego osobiście w Punkcie Serwisowym
po 14 dniach od daty złożenia wniosku o jej wydanie.
Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest
względem Uczestnika do wysokości wartości
Nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek,
a także za wszelkie inne działania operatora pocztowego lub przewoźnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Formularza, i zamówień
Nagród oraz Formularza Reklamacji oraz za podanie
przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub
21
nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu Programu, jeżeli
nastąpiły one wskutek siły wyższej czyli nagłego
zdarzenia niemożliwego do przewidzenia, którego
skutkom nie można było zapobiec. Zdarzenia
będące siłą wyższą to w szczególności: katastrofalne działania przyrody takie jak mrozy, powodzie,
wiatry, pożary, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak
zamieszki uliczne czy strajki.
b. szkody spowodowane udziałem w Programie
niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu,
c. wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Programu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub
innych niezależnych od Organizatora
Postępowanie reklamacyjne dotyczące Nagród
1. Reklamacje z powodu uszkodzeń mechanicznych Nagród Uczestnik może zgłaszać w momencie odbioru Nagrody. W przypadku dostarczania
Nagrody za pomocą firmy kurierskiej wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem Nagrody muszą
być wykonane przy odbiorze Nagrody w obecności
kuriera. W momencie odbioru Nagrody Uczestnik
zobowiązany jest sprawdzić czy dostarczona
Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń, jest sprawna
i kompletna, a w razie stwierdzenia wad powinien
odmówić przyjęcia Nagrody i żądać odnotowania
odmowy na Formularzu Reklamacji.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych
Nagród będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy
uszkodzenia i wady zostaną zgłoszone w momencie
otrzymania Nagrody. Uznaje się, że Nagrody, których
odebranie zostało potwierdzone bez zastrzeżeń były
wydane w stanie nienaruszonym.
3. Organizator zobowiązuje się do dostarczania Nagród
zgodnie z Katalogiem i warunkami niniejszego
Regulaminu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji za
wady Nagród. Za realizację świadczeń gwarancyjnych dotyczących przekazanych Nagród odpowiadają podmioty udzielające gwarancji, wymienione
w karcie gwarancyjnej produktów stanowiących
Nagrody. Organizator zobowiązuje się w (w momencie
wydania Nagrody) przekazać Uczestnikowi wszystkie dokumenty gwarancji otrzymane od producenta
lub sprzedawcy i przenieść na Uczestnika uprawnienia wynikające z gwarancji (o ile przeniesienie praw
wynikających z gwarancji nie zostało wyłączone).
Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową realizację uprawnień gwarancyjnych. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Uczestnik powinien
kontaktować się (bezpośrednio) wyłącznie z podmiotami wskazanymi w dokumentach gwarancyjnych.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody.
Postępowanie reklamacyjne dotyczące
przebiegu Programu
1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być
zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany
w pkt 1. niniejszego Regulaminu.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie
Uczestnikom Programu.
22
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać oznaczenie
(imię i nazwisko) Uczestnika, dokładny adres oraz
telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub poprzez
pocztę elektroniczną (na adres podany przez
Uczestnika) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
Postanowienia końcowe
1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.
z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem
danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator Programu. Dane
mogą zostać powierzone na podstawie umowy następującym podmiotom trzecim: DAF Trucks Polska Sp.
z o.o. oraz innym spółkom z Grupy ESA. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich
poprawiania. Organizator informuje, że podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania
Nagrody w Programie.
2. Organizator Programu, jak również podmioty
i osoby realizujące Program i działające w imieniu Organizatora będą mogli kontaktować się
z Uczestnikami Programu drogą telefoniczną, e-mailową, bądź listownie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na to, że dane osobowe
Uczestnika po zakończeniu Programu będą mogły
być wykorzystane przez Organizatora również
za pośrednictwem podmiotów trzecich, którym
Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Programu.
5. Po zakończeniu Programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi posiadaną przez
siebie Kartę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści
Regulaminu. .O wszelkich zmianach Regulaminu,
Uczestnicy zostaną poinformowani na Stronie WWW
Programu.
7. O fakcie zakończenia Programu Uczestnicy zostaną
powiadomieni poprzez informację opublikowaną
na stronie WWW Organizatora. W takim przypadku
Uczestnicy mogą wymienić zgromadzone punkty
na Nagrody do dnia podanego w zawiadomieniu
o dacie zakończenia Programu.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników
Programu określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie Programu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
BONUS SALES TERMS AND CONDITIONS FOR “ESA ADVENTURE” PROGRAM
ORGANIZED BY ESA TRUCKS POLSKA Sp. z o.o. (NEW EDITION)
General provisions
1. The organizer of “ESA Adventure” Program is ESA
Trucks Polska Sp. z o.o. seated in Komorniki (62-052),
at ul. Ks. Wawrzyniaka 1, entered into the register
of entrepreneurs of the National Court Register under
KRS number: 0000267483, kept by the District Court
Poznań - Nowe Miasto i Wilda in Poznań, Division VIII.
2. The Program will last from August 1, 2015, until cancellation. The Organizer will inform the Participants
on the Program Internet Site of the coming termination of the Program with a three-month notice.
3. Participation in the Program constitutes simultaneous
approval of these Terms and Conditions in whole by
the Participant. The Participant is obliged to comply
with the rules stipulated herein, as well as hereby confirms that he meets all the conditions which entitle him
to participate in the Program.
together with any possible amendments introduced
by the Organizer in the future.
13.Registration – the process of accepting a person as
a Program Participant on the basis of the provided
personal data.
14.System – the IT system of the Program available
on the Program Internet Site
15.Participant’s Account – individual account
of the Participant in the System into which
the Participant logs using of the card number and unique password assigned during
the Registration.
16.Pool of Points – amount of points collected by
the Participant in the Program.
17.Program Internet Site – an internet site dedicated
to the Program which contains the Program description, Catalogue, Terms and Conditions, photo gallery
and the mechanism of logging into the Account.
Glossary of the used terms
Participation in the Program
1. Program – ESA Adventure program.
2. Organizer – ESA Trucks Polska Sp. z o.o. seated
in Komorniki (62-052), at ul. Ks. Wawrzyniaka 1.
3. Service Point – location providing repair services under the name “ESA”, including the location
in the seat of the Organizer.
4. Participant – natural person, adult, having full
capacity for legal acts, residing in the territory
of the European Union, Belarus, Ukraine, Moldavia
and Russia, who has filled in the Form and has been
registered by the Organizer in the Program, which
fact has been confirmed by a text message sent
to the Participant to the telephone number provided
in the Form.
5. Card – a card with a unique identification number
constituting the confirmation of the Participation
in the Program, issued by the Organizer.
6. Form – a declaration of participation in the Program
filled in and signed by a person intending to participate in the Program. The template of the Form constitutes an enclosure hereto.
7. Complaint Form – a form available on the Program
Internet Site, where the Participant is obliged to file
a complaint concerning the defects of the Awards.
The template of the Form constitutes an enclosure
hereto.
8. Award Order Form – a form available in the Service
Point on which the Participant orders an Award.
The template of the Form constitutes an enclosure
hereto.
9. Card Replacement Form – a form filled in by
the Participant in case of losing or destroying
the card. The template of the Form constitutes
an enclosure hereto.
10.Catalogue – a printed list of awards offered
to the Participants of the Program. The Catalogue
includes also the information on the method of adding
points for the Participants.
11.Awards – objects described in the Catalogue prepared by the Organizer.
12.Terms and Conditions – these Terms and Conditions
1. The Program is dedicated only to natural persons who
fulfil the following conditions:
•they use the services of the Organizer (as clients
or employees/co-workers of clients (companies)
using the repair services of the Organizer) in one
of the Organizer’s Service Points (excluding the services related to guarantees, ESA repair and servicing contracts and the services of the Regional Motor
Vehicle Diagnostic Station), having full capacity for
legal acts.
2. The employees of the Organizer, Service Points
and employees or co-workers (under civil law contracts) of any entities related with the Organizer under
the Program execution agreements cannot take part
in the Program.
3. The Participant can enter the Program by:
•filling in and signing a Form provided to them
in a Service Point, or
•filling in and signing a Form directly provided
to them by the Organizer,
4. The Form must:
•be sent to the address of the Organizer.
•be left in the Service Point.
5. The Program Participant hereby states that by signing the Form he confirms his voluntary participation
in the Program and he consents to processing his
personal details provided in the Form.
6. The Participants of the previous edition of ESA
Adventure Program (which lasted until July 31,
2015) on the day of commencing the new edition of the Program automatically become its
Participants, and they are not obliged to fill in, sign
and submit the Form. Any information and consents
granted by the Participant for the previous edition
of the Program are also binding for the new edition
of the Program. The points collected in the previous
edition of the Program and not exchanged for Awards
by July 31, 2015, will expire and will not be taken into
account in the new edition of the Program.
By submitting a photo in the Program gallery on the Program Internet Site, the Participant
of the Program grants the Organizer a licence for
23
the use of these photos in the following exploitation
fields: use and exploitation of photos in the activities
of the Organizer (including the promotion, advertising, information and service activity); production,
recording and copying of the photos in any possible technique, including printing, reproduction,
magnetic recording and digital technique, in particular: their multiplication by recording on CDs,
DVDs, pen-drive data carrier, etc.; their storage
in the computer memory and on the Internet (including on the Organizer’s profile in social media e.g.
Facebook) and in the Intranet; public presentation,
exhibition and display of the photos during any open
and closed events, including public presentation
of these photos so that every person can access
them in a suitable place and manner chosen by them.
The above licence is granted for 30 years and covers the area of the whole world (i.e. all countries on all
continents).
7. Participation in the Program, as well as the rights
and obligations related therewith, as well as the right
to request the release of the Award cannot be transferred to other persons without a previous written
consent of the Organizer.
8. The Organizer reserves the right to reject
the Registration in the Program without providing
a reason. The Organizer does not have the obligation
to inform about not accepting an application or rejecting the Registration in the Program.
9. A Participant entering the Program receives an information package which includes:
•Catalogue,
•Terms and Conditions,
•Documentation of the Participant describing
the rules of using the Account in the System,
•Card being an ID of the Participant in the Program.
10.Within the period of 14 days from receiving
the Form, the Organizer shall open an Account
for the Participant where the points collected
in the Program will be registered and he will
make it available to the Participant through a web
browser. The Participant will be informed about
the fact of opening the Participant’s Account (which
will equal to the confirmation of the Registration
of the Participant in the Program) via a text message including a login (identical as the card number)
and a unique password.
11.The Participant’s number in the Program is the number visible on the Card.
12.Participant taking part in the Program is obliged
to immediately inform the Organizer about
each change of address via a form available
in the Participant’s Account in the System under
the pain of losing the right to Awards.
Card
1. The Card is the property of the Organizer.
2. The Card may be used by each Participant or a person authorized by them. It is deemed that the person presenting the Card is a Program Participant
or has been authorized by the Participant to its use,
as well as to use the Account. Each person using
the Card is bound by the provisions of these Terms
and Conditions. Making the Card available for another
person, the Participant shall inform him that the conditions of the Program become binding also for this
24
3.
4.
5.
6.
7.
person. The Participant shall bear the sole liability for
the use of the Card by third parties.
The Card is not a credit, ATM or pay card.
The Participant collects the points when using
the Card.
The Participant can have only one Account and use
the points registered only on this Account.
Points cannot be exchanged into financial equivalent.
Any potential stamp duties and taxes related to using
the points shall be borne by the Participant.
Collecting points
1. The condition for registering points for the Participant
is his possessions of the Card and presenting it during transactions made within the Program.
2. The Participant collects points in the following way:
•by purchase of (individually or on behalf of the company where he works or cooperates with) goods or
services (excluding services related to guarantees,
ESA repair and servicing contracts and services
of the Regional Motor Vehicle Diagnostic Station)
offered by the Organizer in Service Points,
•by posting photos related thematically with
the Program in the Program gallery on the Program
Internet Site. The photos related thematically with
the Program shall be understood as photos of DAF
trucks and photos presenting travels and routes
made by the Participant. Photos will be published
in the Program gallery after the Organizer’s acceptance. Points are added only for photos accepted by
the Organizer.
3. Points are added according to the calculator presented in the Catalogue and on the Program Internet
Site.
4. Points are calculated and registered on the Account
only after a total payment of the VAT invoice or the bill
issued by the organizer for the goods or services purchased within the Program.
5. The Participant shall be informed about the fact
of registering points via a text message.
6. Each Participant can check the amount of registered points in their Pool of Points in the seat
of the Organizer, in any Service Point or via
the System.
7. The Organizer solely decides on the manner of adding points in the Program. In particular, the Organizer
reserves the right to temporary change the rules
of adding points by announcing promotions and special offers. Information about promotions and special
offers will be sent to Participants via a text message
and presented on the website.
8. Any reservations regarding the amount of collected
points shall be raised by contacting the Organizer
within 7 days from the day of issuing the amount
of points being subject to the complaint. After
the expiry of the above-mentioned period, the complaints will not be accepted.
9. Points collected by the Participant expire after
the lapse of 36 months from their granting
to the Participant, if they have not been exchanged
for Awards within this time under the provisions
of the Program. Moreover, if during the period
of consecutive 12 months no Points are collected
on the particular Account, the Account may be closed
and the collected Points will expire.
Using the Account in the System
1. The Participant’s Account in the System offers the following functionalities:
•Information on the amount of points,
•Information on the registered bonus transaction,
•Information on Awards which may be ordered for
the current amount of points,
•Catalogue of all the Awards available under
the Program,
•Change of personal details of the Participant
and the password,
•Adding photos to the Program gallery,
•Contact with the Organizer via a form which enables
sending electronic mail.
2. The Participant receives access to the Account at
the time of the registration in the Program.
3. The Participant logs into the Account using the Card
number and unique password received during
the registration in the Program.
4. The Participant may change the password given
to him using the appropriate function in the System.
Entering the password incorrectly three times results
in blocking the access to the System and re-generating the password by the System. The new password
will be provided to the Participant via a text message.
5. It is deemed that any operations carried out by
the Participant on his Account in the System are
made consciously and by an authorized person.
Any liability for the use of the Account in the System
while using the Card number and password is borne
by the User. The Organizer does not bear liability for
the consequences of the actions of the Participant
on his Account in the System.
6. The Organizer does not bear liability for the consequences of providing third parties with access data
to the Account in the System.
Use of Points - ordering and collection of Awards
1. The Participants exercises his rights (Awards) resulting from the collected points personally in one
of the Service Points or via the Account in the System.
2. Ordering an Award in the Service Point is as follows:
•The Participant chooses the awards from
the Catalogue and fills in the Award Order Form
available in the Service Point by providing his
details, specifying the Award, choosing the form
of collecting the Award (personally in the Service
Point where the order was placed or via a courier).
•If the Award selected by the participant is available
in the Service Point, it is released to the Participant
after placing the order. The collection of the Award
is confirmed by the Participant with a signature.
•If the Award selected by the Participant is not available, the order will be processed by the Organizer
who, within 30 days from the day of accepting the order, shall deliver it to the Participant via
a selected freight forwarder.
3. Ordering an Award via the Participant’s Account
in the System is as follows:
•After logging into the Account, the Participant
chooses the Award and the form of its collection,
•The order is transferred by the System
to the Organizer who - after its acceptance picks the order and within 30 days from the date
of acceptance delivers it to the Participant
depending on the form of collection chosen by
4.
5.
6.
7.
8.
the Participant through a Service Point or a selected
freight forwarder.
In both cases described in points 2 and 3, the amount
of points corresponding to the value of points
of the ordered Award is deducted from the Pool
of Points of the Participant.
In both cases described in points 2 and 3,
the Participant shall be informed about the possibility
of personal collection or shipping the Award via a text
message.
The Organizer hereby states that information about
the Awards, including the photos and descriptions
presented in the Catalogue and on the Program
Internet Site, only indicate the type of goods
and does not constitute the offer in the understanding
of the provisions of the Civil Code. Simultaneously,
the Organizer reserves the right to replace the Award
with a product of the same or similar purpose
and parameters. If the Participant has not raised any
reservations at the collection it shall be deemed that
he has accepted the replacement product.
In the case of the resignation by the Participant from
the selected product after the deduction of points,
the points are not refunded.
Any reservations regarding the amount of deducted
points shall be raised by the Participant by contacting
the Organizer within 7 days from the day of deducting points. After the expiry of the above-mentioned
period, the complaints will not be accepted.
Exchange of lost or damaged Card
1. The Organizer does not bear liability for the risk of losing points or the lack of the possibility of their adding
to the Participant, which is the consequence of losing
or damaging the Card.
2. In case of losing or damaging the Card,
the Participant may address the Organizer to issue
an additional Card and cancel the existing Card.
3. The application to issue an additional Card shall be
placed by the Participant in the Service Point.
4. A new card may be sent to the Participant or collected
personally in the Service Point after 14 days from
the date of filing in the application for its issuance.
Liability of the Organizer
1. The liability of the Organizer is limited towards
the Participant to the value of the Award.
2. The Organizer does not bear liability for delivery
and timeliness of delivering letters, shipments, as well
as any other actions of the postal operator or carrier.
3. The Organizer does not bear liability for incorrect filling in the Form, the orders for Awards, as
well as the Complaint Form, and for providing by
the Participant of wrong, incomplete or untrue data
which would render it impossible to deliver the Award.
4. The Organizer does not bear liability for:
a. problems in Program functioning if they occur
as a result of force majeure, i.e. a sudden event
impossible to be predicted whose effects could
not be prevented. The events constituting force
majeure are in particular: catastrophic acts
of nature such as frost, floods, winds, fires, acts
of legislative and executive power and disturbing
public life, as well as the street riots and strikes.
b. damage arising from the participation
in the Program noncompliant with the provisions
hereof,
25
c. any erroneousness in the functioning
of the Program due to technical reasons
(e.g. maintenance, inspection, exchange
of the equipment) or other reasons independent
of the Organizer.
Complaint procedure concerning Awards
1. Complaints due to mechanical damage to Awards
shall be raised by the Participant at the moment
of collecting the Award. In case of delivering
the Award via a courier, any actions related to verifying the Award shall be made at the time of collecting
the Award in the presence of the courier. At the time
of collecting the Award, the Participant is obliged
to verify if the delivered Award does not have visible damage, is complete and fit for the purpose,
and in case of discovering any damage, he should
refuse to accept the Award and demand registering
the rejection on the Complaint Form.
2. Claims regarding mechanical damage to Awards will
be processed solely when the damage and defects
are voiced at the time of receiving the Award. It
is deemed that the Awards whose collection was
confirmed without reservations were released
undamaged.
3. The Organizer is obliged to deliver the Awards
according to the Catalogue and the conditions hereof.
The Organizer does not bear any liability regarding
statutory liability or guarantee for defects of Awards.
The entities giving a guarantee, listed in the product guarantee card of the products constituting
the Awards, are liable for the execution of guarantee rights to the provided Awards. The Organizer
shall (at the time of releasing the Award) provide
the Participant with any and all guarantee documents
received from the producer or seller, and shall transfer
onto the Participant any right arising from the guarantee (unless the transfer of rights arising from
the guarantee has been excluded). The Participant is
solely liable for the appropriate execution of guarantee rights. In order to exercise the guarantee rights,
the Participant shall (directly) contact the entities indicated in the guarantee documents.
4. The Participant is not entitled to return the Award.
Complaint procedure concerning the course
of the Program
1. The claims concerning the course of the Program can
be raised in writing to the address of the Organizer
indicated in point 1 hereof.
2. Only Program Participants are entitled to file
complaints.
3. A written complaint shall include the designation
of the Participant (name and surname), full address
and contact phone number, as well as a detailed
description and reason for the complaint.
4. Complaints shall be handled by the Organizer
within 14 days from the day of their submitting
to the Organizer.
5. The decision of the Organizer in the subject of the complaint shall be final and binding.
The Participant shall be informed about the decision
of the Organizer via a registered letter to the address
indicated in the Complaint Form or via electronic mail
(to the address indicated by the Participant) within
7 day from processing the complaint.
26
Final provisions
1. Data of Program Participants shall be processed
under the provisions of the act of August 29,
1997 on the personal data protection. (Journal
of Laws of 1997, No. 133, item 883, as amended).
The Administrator of personal data of Program
Participants under the above-mentioned act is
the Program Organizer. Data may be provided under
the contract to the following third parties: DAF Trucks
Polska Sp. z o.o. and other companies of ESA Group.
The Participant is entitled to access the details
and change them. The Organizer informs that providing details is voluntary, however essential to receive
the Award in the Program.
2. The Program Organizer, the entitles and persons
executing the Program, as well as acting on behalf
of the Organizer can contact Program Participants via
phone, e-mail or post.
3. The Participant grants consent to the use of personal
details of the Participant after the Program termination by the Organizer also by third parties, who will be
entrusted by the Organizer with personal data processing for marketing purposes of the Organizer.
4. The Participant shall make every effort in order
to ensure proper operation of the Program.
5. After the Program termination, each Participant shall
be obliged to return the Card in their possession.
6. The Organizer reserves the right to amend the content
hereof. The Participants shall be informed on each
and every change of the Terms and Conditions
on the Program Internet Site.
7. The Participants shall be informed about the termination of the Program in the information published
on the Internet Site of the Organizer. In such a case,
the Participants can exchange collected points
into Awards until the day indicated in the notice
of the Program termination.
8. Any disputes arising from the execution of the obligations related to the Program shall be settled by the court of the jurisdiction over the seat
of the Organizer.
9. Rights and obligations of the Organizer and Program
Participants are solely stipulated in these Terms
and Conditions of the Program and are absolutely
binding legal regulations.
УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «ESA ADVENTURE»,
ОРГАНИЗУЕМОЙ ООО ESA Trucks Polska (НОВОЕ ИЗДАНИЕ)
Общие постановления
1. Организатором Программы «ESA Adventure» является
ООО ESA Truks Polska c местонахождением в Komorniki
(62-052), ul. Кs. Wawrzyniaka 1, внесенное в реестр
предпринимателей Государственного судебного реестра, который ведется Районным судом г. Познань –
Нове Място и Вильда в г. Познань, Отдел VIII, под номером KRS 0000267483.
2. Программа будет осуществляться начиная с 1 августа
2015 года до отмены. О приближающемся сроке окончания Программы Организатор сообщит на веб-сайте
Программы на три месяца вперед.
3. Принятие участия в Программе означает согласие
Участника с настоящими Условиями в их совокупности. Участник обязуется соблюдать правила, установленные в Условиях, а также подтверждает, что исполняет все условия, которые дают ему право принять
участие в Программе.
Глоссарий используемых терминов
1. Программа – программа ESA Adventure.
2. Организатор – ООО ESA Truks Polska c местонахождением в Komorniki (62-052), ul. Кs. Wawrzyniaka 1.
3. Сервисный пункт – представительство, оказывающее
ремонтные услуги под маркой «ESA» , в т.ч. представительство по местонахождению Организатора.
4. Участник – совершеннолетнее физическое лицо, имеющее полную дееспособность гражданина, проживающее на территории Евросоюза, Белоруссии, Украины,
Молдовы и России, которое заполнило Бланк и было
зарегистрировано Организатором в Программе, что
было подтверждено с помощью SMS-ссообщения,
присланного Участнику на номер телефона, указанный в Бланке.
5. Карта – карта с уникальным идентификационным
номером, являющаяся подтверждением участия
в Программе, выдаваемая Организатором.
6. Бланк – декларация принятия участия в Программе,
заполненная и подписанная лицом, желающим участвовать в Программе. Образец бланка является приложением к настоящим Условиям.
7. Бланк рекламаций – бланк, доступный на веб-сайте
Программы, на котором Участник обязан предъявить
претензии, касающиеся дефектов Призов. Образец
бланка является приложением к настоящим Условиям.
8. Бланк заказа Приза – бланк, доступный в сервисном
пункте, на котором Участник производит заказ Приза.
Образец бланка является приложением к настоящим
Условиям.
9. Бланк обмена Карты – бланк, заполняемый
Участником в случае потери или порчи Карты.
Образец бланка является приложением к настоящим
Условиям.
10.Каталог – распечатанный перечень призов, предлагаемых Участникам в рамках Программы. В Каталоге
находится также описание процедуры начисления
баллов Участникам.
11.Призы – предметы, указанные в Каталоге, приготовленном Организатором.
12.Условия – настоящие условия, вместе с возможными
изменениями, внесёнными Организатором в будущем.
13.Регистрация – процесс принятия лица в список
Участников Программы на основании указанных персональных данных.
14.Система – информационная система Программы,
доступная на веб-сайте Программы.
15.Счёт Участника – индивидуальный счёт Участника
в Системе, на который Участник может войти с помощью номера карты и уникального пароля, полученного при Регистрации.
16.Фонд баллов – количество баллов, накапливаемых
Участником в рамках Программы.
17.Веб-сайт Программы – предназначенная для
Программы интернет-витрина, содержащая описание
Программы, Каталог, Условия, галерею фотографий
и механизм входа на Счёт.
Участие в Программе
1. Программа предназначена исключительно для
физических лиц, которые исполняют следующие
требования:
• ·пользуются услугами Организатора (являются клиентами или работниками/сотрудниками клиентов
(компаний), пользующихся ремонтными услугами
Организатора) в одном из Сервисных Пунктов
Организатора (за исключением услуг, связанных
с осуществлением гарантии, ремонтно-сервисных
контрактов ESA и услуг Окружной станции контроля транспортных средств), место их проживания
находится на территории Евросоюза, Белоруссии,
Украины, Молдовы и России, имеют полную дееспособность гражданина.
2. В Программе не могут принимать участие сотрудники
Организатора, Сервисных пунктов, а также работники
или сотрудники (на основании гражданско-правовых договоров) каких-либо предприятий, связанных с Организатором договорами по реализации
Программы.
3. Участник может приступить к Программе, если:
• ·заполнит и подпишет Бланк, полученный
в Сервисном пункте или
• ·заполнит и подпишет Бланк, полученный непосредственно от Организатора.
4. Бланк следует:
• ·отправить на адрес Организатора,
• ·оставить в Сервисном пункте.
5. Участник Программы заявляет, что своей подписью
на Бланке подтверждает, что добровольно выразил
желание принять участие в Программе и выражает
согласие на обработку своих персональных данных,
указанных в Бланке.
6. Участники предыдущей Программы «ESA Adventure»
(действующей до 1 августа 2015 года), начиная с новой
Программы автоматически становятся ее Участниками
и не обязаны заполнять, подписывать и предоставлять Бланк. Все информации и согласия, выраженные
Участником для предыдущей Программы, остаются
действительными также для новой Программы. Баллы,
накопленные Участником в рамках предыдущей
Программы и не обмененные на Призы до 31 июля
27
2015 года, считаются недействительными и не переносятся на новую Программу.
Участник Программы, размещая фотографии в галерее
Программы на веб-сайте Программы, предоставляет
Организатору лицензию на использование фотографий в следующих областях: использование фотографий в деятельности Организатора (в т.ч. в промо-акциях, рекламных и информационных целях, в целях
оказания услуг ), изготовление, фиксация и тиражирование экземпляров фотографии с помощью любой
техники, в т.ч. печатной техники, репрографическими
методами, магнитной записи и цифровой техники,
в особенности их тиражирование с помощью записи
на носителях DVD/CD, flash-накопителях итп.; запись
в памяти компьютера, размещение в веб-сети (в т.ч.
в особенности в профиле Организатора в социальных
сетях, например Facebook), а также во внутренних
сетях, например Intranet; публичная демонстрация
фотографий на любых открытых и закрытых мероприятиях, в т.ч. доведение фотографий до всеобщего сведения таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ним из любого места и в любое время.
Настоящая лицензия предоставляется на 30 лет и действует на территории всего мира (т.е. во всех странах
на всех континентах).
7. Участие в Программе, а также права и обязанности связанные с ним, в т.ч. право требования
выдачи Приза, не может быть передано другому
лицу без предварительного письменного согласия
Организатора.
8. Организатор оставляет за собой право отказа
в Регистрации без указания причины. Организатор не
обязан уведомлять о нерассмотрении заявки на участие и отказе в Регистрации в Программе.
9. Участник, приступающий к Программе, получает пакет
материалов, содержащий:
• ·Каталог,
• ·Условия,
• ·Документацию Участника с описанием правил
обслуживания Счёта в Системе,
• ·Карту, являющуюся идентификатором Участника
в Программе.
10.Организатор в течение 14 дней со дня получения
Бланка создаст Счёт Участника, на котором будут регистрироваться баллы, накапливаемые в Программе
и осуществит доступ к нему с помощью веб-браузера.
Участник получит информацию о факте создания
Счёта Участника (что будет равнозначно с подтверждением Регистрации Участника в Программе) с помощью
SMS-ссообщения, содержащего его логин (такой же,
как номер карты) и уникальный пароль.
11. Номер Участника в Программе - это номер, находящийся на Карте.
12.Участник, принимающий участие в Программе обязан
незамедлительно уведомить Организатора о любом
изменении контактных данных с помощью бланка,
доступного на Счёте Участника в Системе под угрозой
потери прав на получение приза.
Карта
1. Карта является собственностью Организатора.
2. Карту может использовать каждый Участник или лицо
им уполномоченное. Считается, что лицо предъявляющее Карту является Участником Программы
или лицом, уполномоченным Участником для её
28
3.
4.
5.
6.
7.
использования и использования Счёта. Любое лицо,
использующее Карту, обязано соблюдать правила
настоящих Условий. Предоставляя Карту другому
лицу, Участник обязан уведомить его о необходимости
соблюдения правил Условий. Участник несет исключительную ответственность за использование Карты
другими лицами.
Карта не является кредитной, банкоматной или дебетовой картой.
Используя Карту, Участник накапливает баллы.
Участник может иметь только один Счёт и реализовать
баллы, набранные только на данном Счёте.
Баллы не могут быть переведены в денежный
эквивалент.
Все возможные налоговые сборы и пошлины, связанные с реализацией баллов, оплачивает Участник.
Накопление баллов
1. Условием начисления баллов Участнику является
наличие у него Карты и её предъявление во время
транзакции, реализуемой в рамках Программы.
2. Участник накапливает баллы следующим образом:
• ·при покупке (от своего имени или от имени компании, в которой работает или с которой сотрудничает) товаров или услуг (за исключением услуг,
связанных с реализацией гарантии, ремонтно-сервисных контрактов ESA и услуг Окружной станции
контроля транспортных Средств), предлагаемых
Организатором в Сервисных пунктах.
• ·за размещение в галерее Программы на веб-сайте
Программы фотографий, тематически связанных
с Программой. Под фотографиями, тематически связанными с Программой подразумеваются фотографии, касающиеся грузовых автомобилей DAF и фотографии, представляющие путешествия и трассы,
реализуемые Участником. Фотографии будут представлены в галерее после одобрения Организатором.
Баллы будут начисляться только за фотографии, одобренные Организатором.
3. Баллы начисляются в соответствии с коэффициентом, представленным в Каталоге или на веб-сайте
Программы.
4. Баллы начисляются и регистрируются на Счёте исключительно после полного расчета счет-фактуры (VAT
invoice) или чека, выставленного Организатором
за товары или услуги, приобретённые в рамках
Программы.
5. Участник будет проинформирован о факте регистрации баллов с помощью cсообщения SMS.
6. Каждый Участник может проверить количество зарегистрированных баллов на своём Фонде Баллов по
местонахождению Организатора, в любом Сервисном
Пункте или с помощью Системы.
7. О способе начисления баллов в рамках данной
Программы решает исключительно Организатор.
В особенности Организатор оставляет за собой
право изменения на определенное время способа
начисления баллов путем объявления промо-акций
и специальных акций. Информации о промо-акциях
и специальных акциях будут высланы Участнику
SMS-сообщением, а также будут представлены
на веб-сайте.
8. Все претензии относительно количества накопленных баллов Участник обязан сообщить Организатору
в течение 7 дней с даты появления рекламируемого
начисления баллов. По истечении выше указанного
срока претензии не будут рассматриваться.
9. Баллы, накопленные Участником считаются недействительными по истечении 36 месяцев с момента
их начисления Участнику, если в течение этого времени не были обменены на Призы согласно усовиям
Программы. Кроме того, если в течение беспрерывно следующих 12 месяцев на данный Счет не
будут начисленны очередные Баллы, счет может
быть закрыт, а начисленные Баллы могут считаться
недействительными.
3.
Использование Счёта в Системе
1. Счёт Участника в Системе предлагает следующие
функции:
• ·Информация о количестве баллов,
• ·Информация о зарегистрированных премированных транзакциях,
• ·Информация о Призах, которые можно заказать
в рамках накопленных на данный момент баллов,
• ·Каталог всех Призов, доступных в рамках
Программы,
• ·Изменение персональных данных Участника
и пароля,
• ·Добавление фотографий в галерею Программы,
• ·Контакт с Организатором с помощью бланка,
на котором можно отправить электронное
сообщение.
2. Участник получает доступ к Счёту при регистрации
в Программе.
3. Участник входит на Счёт, используя номер Карты
и уникальный пароль, полученный во время регистрации в Программе.
4. Участник может изменить присвоенный ему пароль,
используя соответствующую функцию в Системе.
Трёхкратный ввод неправильного пароля приводит к блокировке доступа в Систему и установлению
Системой нового пароля. Новый пароль будет передан Участнику с помощью SMS-ссообщения.
5. Считается, что все операции, осуществляемые
Участником в рамках его Счёта в Системе, исполняются осведомлённо, уполномоченными лицами. Всю
ответственность за использование Счёта в Системе
при использовании номера Карты и пароля принимает на себя Участник. Организатор не берёт на себя
ответственность за результат действий Участника
в рамках его Счёта в Системе.
6. Организатор не берёт на себя ответственность
за результат предоставления Участником данных
доступа к Счёту в Системе третьим лицам.
Реализация баллов – заказ и получение Призов
1. Участник реализует права (Призы), вытекающие из
накопленных баллов, лично в одном из Сервисных
Пунктов или с помощью Счёта в Системе.
2. Заказ Призов в Сервисном Пункте осуществляется
следующим образом:
• ·Участник производит выбор Приза согласно
Каталогу и заполняет бланк заказа Приза, доступный
в Сервисном Пункте, указывая на нем свои данные,
спецификацию Приза и выбирая форму получения
Приза (собственноручно в Сервисном Пункте, в котором Участник произвёл заказ или с помощью курьерской службы)
• ·Если выбранный Участником Приз доступен
в Сервисном Пункте, он выдается после заказа.
4.
5.
6.
7.
8.
Получение Приза Участник подтверждает своей
подписью.
• ·Если выбранный Участником Приз недоступен, заказ
передается к реализации Организатором, который
в течение 30 дней с момента принятия заказа доставит её Участнику с помощью выбранной курьерской
службы.
Заказ Приза с помощью Счёта Участника в Системе
осуществляется следующим образом:
• ·Участник после входа на свой Счёт производит
выбор Приза и способ доставки,
• ·Заказ передаётся Системой Организатору, который
- после его одобрения – комплектует его и в течение 30 дней со дня принятия заказа доставляет
Участнику, в зависимости от выбранной Участником
формы доставки, в Сервисном Пункте или с помощью
выбранной курьерской службы.
В обоих случаях, описанных в п. 2 и 3, с Фонда Баллов
Участника снимается количество баллов соответствующее балловой стоимости заказанного Приза.
В обоих случаях, указанных в п. 2 и 3, Участник будет
проинформирован с помощью SMS-ссообщения о возможности собственноручного получения или отправления Приза.
Организатор заявляет, что информация о Призах, в т.ч.
фотографии и описание, представленные в Каталоге
и на веб-сайте Программы представляют исключительно вид товара и не являются торговым предложением согласно Гражданскому Кодексу. Тем самым
Организатор оставляет за собой право замены Приза
на товар такого же или подобного предназначения
и свойства. Если Участник не предъявит претензий
при получении товара, считается, что он принял эквивалентный товар.
В случае отказа Участником от товара после списания
баллов, баллы не возвращаются.
Все претензии, касающиеся списанных баллов, Участник обязан предъявить, связываясь
с Организатором в течение 7 дней с момента списания
баллов. По истечении вышеуказанного срока, претензии не будут рассматриваться.
Замена утерянной или испорченной Карты
1. Организатор не отвечает за риск потери баллов
или отсутствие возможности добавления баллов
Участнику в результате потери или порчи Карты.
2. В случае потери или порчи Карты Участник может
обратиться к Организатору с просьбой о выдаче
дополнительной Карты и блокировку предыдущей.
3. Заявку на выдачу дополнительной Карты Участник
оставляет в Сервисном Пункте.
4. Новая карта может быть отправлена Участнику или
получена им собственноручно в Сервисном Пункте по
истечении 14 дней от даты заявки на выдачу карты.
Ответственность Организатора
1. Ответственность Организатора по отношению к
Участнику ограничена до величины стоимости Приза.
2. Организатор не несёт ответственность за доставку
и сроки доставки писем, посылок, а также все другие
действия оператора почты или перевозчика.
3. Организатор не несёт ответственность за неправильное заполнение бланков и заказов Призов и Бланка
Претензий, а также за указание Участником неверных,
неполных или фальшивых данных, не позволяющих
вручить Приз.
29
4. Организатор не несёт ответственность за:
a. проблемы в действии Программы, если они появились в результате воздействия непреодолимой
силы (форс-мажорного обстоятельства ), т.е. внезапного происшествия, которое невозможно было
предвидеть и которого результатам невозможно
противостоять. Обстоятельства непреодолимой
силы это в особенности: стихийные природные
явления, такие как морозы, наводнения, ветры,
пожары, акты законодательных и исполнительных
властей, а также массовые беспорядки, такие как
гражданские волнения и забастовки.
b. ущерб, нанесенный в связи с участием в Программе
с нарушением настоящих Условий.
c. любые помехи в реализации Программы по техническим причинам (например: техническое обслуживание, профилактический осмотр, изменение
оснащения) или по другим причинам, независящим
от Организатора.
Процедура предъявления претензий по
Призам
1. Претензии в связи с механическими повреждениями
Призов Участник может предъявить при получении
Приза. В случае доставки Приза с помощью курьерской службы все действия, связанные с проверкой
Приза, должны быть произведены при получении
Приза в присутствии курьера. При получении Приза
Участник обязан проверить отсутствие видимых
повреждений, исправность и комплектность Приза,
а в случае обнаружения повреждений должен отказаться от принятия Приза и требовать осуществление
записи об отказе на Бланке Претензий.
2. Претензии в связи с механическими повреждениями
Призов будут рассматриваться только в том случае,
если повреждения и дефекты и браки были заявлены
при получения Приза. Считается, что Призы, при получении которых не были заявлены претензии, были
вручены в неповрежденном состоянии.
3. Организатор обязуется осуществить доставку Приза
в соответствии с Каталогом и настоящими Условиями.
Организатор не несёт какой-либо ответственности
в связи с гарантией в случае дефектов Призов. За
реализацию гарантийных услуг, касающихся выданных Призов отвечают субъекты, предоставляющие
гарантию, представленную в гарантийной карте товаров, являющихся Призами. Организатор обязуется
(в моменте выдачи Приза) передать Участнику все
гарантийные документы, полученные от производителя или продавца и передать Участнику права, вытекающие из гарантии (если передача гарантийных прав
не была исключена). Участник несет исключительную
ответственность за правильную реализацию гарантийных прав. С целью реализации гарантийных прав
Участнику необходимо связаться (непосредственно)
исключительно с субъектом, указанным в гарантийной документации.
4. Участник не имеет права возвращения Приза.
Рассмотрение претензий, связанных
с реализацией Программы
1. Претензии, связанные с реализацией Программы
могут быть предъявлены в письменной форме
на адрес Организатора, указанный в п. 1 настоящих
Условий.
30
2. Право предъявления претензий имеют только
Участники Программы.
3. Письменная претензия должна содержать наименование (имя и фамилию) Участника, точный адрес и контактный телефон, а также точное описание и причины
претензий.
4. Претензии рассматриваются Организатором в течение 14 дней с момента их получения Организатором.
5. Решение Организатора относительно претензии имеет окончательный и обязательный характер. Участник будет проинформирован о решении
Организатора заказным письмом по адресу, указанному в претензии в течение 7 дней с момента рассмотрения претензии.
Заключительные положения
1. Данные Участника Программы будут обрабатываться
в соответствии с законом от 29 августа 1997 года
о охране персональных данных (Дн. законов с 1997 г.,
No 133, поз. 883 с изменениями). Администратором
персональных данных Участника Программы согласно
вышеуказанному закону является Организатор
Программы. Данные могут быть переданы - на основании договора – следующим третьим лицам: ООО
DAF Trucks Polska и другим компаниям Группы ESA.
Участник имеет право доступа к содержанию данных
и их исправления. Организатор сообщает, что предоставление данных добровольно, однако необходимо
для получения Приза по Программе.
2. Организатор Программы, а также субъекты и лица,
реализующие Программу и действующие от имени
Организатора, смогут связаться с Участником
Программы с помощью телефона, электронной или
традиционной почты.
3. Участник выражает согласие на то, что его персональные данные по окончании Программы могут быть
использованы Организатором также при посредничестве других субъектов, которым Организатор
поручит обработку данных для маркетинговых целей
Организатора.
4. Организатор приложит все усилия для обеспечения
правильной работы Программы.
5. По окончании Программы каждый Участник обязан
вернуть Организатору имеющуюся Карту.
6. Организатор оставляет за собой право изменения
Условий. Обо всех изменениях Условий Участники
будут проинформированы на веб-сайте Программы.
7. О факте окончания Программы Участники будут
проинформированы сообщением на веб-сайте
Организатора. В таком случае Участники могут поменять накопленные баллы на Призы до дня, указанного
в сообщении о дате окончания Программы.
8. Все споры, возникающие в связи с исполнением обязательств, связанных с Программой будут рассматриваться в суде по местонахождению Организатора.
9. Права и обязанности Организатора и Участников
Программы определены исключительно в настоящих
Условиях Программы и безоговорочно действующих
законоположениях.
ESA Trucks Polska Sp. z o.o., filia Poznań
ul. Ks. Wawrzyniaka 1
62-052 Komorniki
tel. +48.61 890 53 00
ESA Trucks Polska Sp. z o.o., filia Konin
Modła Kolonia 5F
62-571 Stare Miasto
tel. +48.63 240 97 10
TruckStop Iłowa / ESA Trucks Polska Sp. z o.o., filia Iłowa
Konin Żagański 177 - 179
68-120 Iłowa
tel. +48.517 961 707 (TruckStop Iłowa)
tel. +48.61 668 44 90 (ESA Trucks Polska Sp. z o.o., filia Iłowa)
ESA Trucks Polska Sp. z o.o., filia Świecko
Świecko 39
69-100 Słubice
Groningen | Marum | Drachten | Veendam | Kolding | Padborg | Poznań | Iłowa | Konin | Świecko
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising