L77685DWD
NL
FR
Gebruiksaanwijzing
Was-droogcombinatie
Notice d'utilisation
Lavante-séchante
2
35
L77685DWD
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 7
4. BEDIENINGSPANEEL............................................................................................... 8
5. PROGRAMMA’S ..................................................................................................... 10
6. VERBRUIKSWAARDEN........................................................................................... 15
7. OPTIES..................................................................................................................... 15
8. INSTELLINGEN........................................................................................................16
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK................................................................................17
10. DAGELIJKS GEBRUIK........................................................................................... 17
11. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN........................................................ 21
12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN...................................................22
13. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................... 24
14. ONDERHOUD EN REINIGING............................................................................ 26
15. PROBLEEMOPLOSSING...................................................................................... 30
16. TECHNISCHE GEGEVENS...................................................................................34
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is uitgerust met een
kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in
de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier
aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur
van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is, om te voorkomen dat
gassen uit apparaten die op andere brandstoffen
werken, zoals open haarden, in de ruimte
terugstromen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal
dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten
die gas of andere brandstoffen verbranden (indien van
toepassing).
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa)
Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg
(raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen
niet opnieuw worden gebruikt.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat
hebben opgehoopt, weg.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, benzine, petroleum, kerosine,
vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Gebruik het apparaat niet als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met
een rubberen binnenkant en kleding of kussens met
een vulling van schuimrubber dienen niet in de
droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals aangegeven in de
wasverzachterinstructies.
Verwijder alle objecten, zoals aanstekers en lucifers,
uit broek-, rok- of jaszakken.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de
trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte snel verdwijnt.
Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen
dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden
beschadigd.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Gebruik of installeer het apparaat niet
als de temperatuur lager is dan 0 °C
of als het is blootgesteld aan het
weer.
• Het apparaat mag alleen verticaal
worden verplaatst.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
6
www.aeg.com
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Bewaar de transportbouten. Als u het
apparaat gaat verplaatsen, moet de
trommel worden geblokkeerd.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Gebruik of installeer het apparaat niet
als de temperatuur lager is dan 0 °C
of als het is blootgesteld aan het
weer.
• Plaats het apparaat niet op een plek
waar de deur niet helemaal open kan.
• Pas de stelvoeten aan om de nodige
ruimte tussen het apparaat en de
vloerbedekking te creëren.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u
nagaan of het waterpas staat. Is dit
niet het geval, stel dan de stelpootjes
af totdat dit wel het geval is.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Alleen voor het VK en Ierland: Het
apparaat heeft een stekker van 13
ampère. Als het noodzakelijk is om de
zekering in de stekker te vervangen,
gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS
1362) zekering.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
2.3 Wateraansluiting
• Zorg dat u de waterslangen niet
beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die
lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in
een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak het glas van de deur niet aan als
een programma in werking is. Het
glas kan heet worden.
• Droog geen beschadigde kleding
met vulling of voering.
• Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droogcyclus start.
• Zorg dat u alle metalen onderdelen
uit het wasgoed verwijdert.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
wasdroogcombinatie mag worden
gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Voorwerpen van kunststof die niet
hittebestendig zijn.
– Als u gebruik maakt van een
wasmiddelbal, verwijdert u de bal
voordat u het droogprogramma
instelt.
– Gebruik geen wasmiddelbal
wanneer u een nonstopprogramma instelt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
NEDERLANDS
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Droog geen druipnatte
kledingstukken in het apparaat.
2.5 Verwijdering
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en
huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Apparaatoverzicht
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Bovenblad
Wasmiddeldoseerbakje
Bedieningspaneel
Handgreep
Typeplaatje
Filter afvoerpomp
Stelvoetjes
5
6
7
3.2 De kinderbeveiliging
inschakelen
Dit voorkomt dat kinderen of huisdieren
in de trommel worden opgesloten.
Draai het draaigedeelte rechtsom totdat
de groef horizontaal staat.
U kunt de deur niet sluiten.
Om de deur te sluiten draait u het
draaigedeelte linksom totdat de groef
weer verticaal staat.
3.3 Set bevestigingsplaatjes
(4055171146)
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde
verkooppunt.
Zet het apparaat goed vast met de
bevestigingsplaatjes als u het apparaat
op een plint plaatst.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
7
8
www.aeg.com
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Beschrijving Bedieningspaneel
1
2
3
10
9
8
7
6
5
4
1 Aan/Uit - Marche/Arrêt toets
2 Programmaknop
3 Display
7 Droogtijd - Minuterie toets
8 Droogtegraad - Niveau de Séchage
4 Start/Pauze - Départ/Pause toets
9 T./min toets
5 Startuitstel - Départ Différé toets
6 Tijd Besparen - Gain de Temps toets
10 Temp.°C toets
toets
4.2 Display
A
B
C
Temperatuurbereik:
A
Indicatielampje voor temperatuur
Indicatielampje voor koud water.
D
NEDERLANDS
9
Centrifugebereik:
Indicatielampje toerental
B
Indicatielampje Niet centrifugeren1)
Indicatielampje Spoelstop
1) Alleen beschikbaar voor het programma Centrifugeren / Pompen.
Droogniveausymbolen1):
Strijkdroog
Kastdroog
Extra Droog
Display-indicaties2):
C
Deur vergrendeld - U kunt de deur van het apparaat niet openen als
het symbool zichtbaar is. U kunt de deur van het apparaat uitsluitend openen als het symbool verdwijnt.
Wasfase
Droogfase
Kinderslot
Extra spoelbeurt
Uitgestelde start
1) Lichten op als u een automatisch droogprogramma kiest.
2) De symbolen verschijnen op de display als de bijbehorende fase of functie is ingesteld.
10
www.aeg.com
Tijdsbereik:
Programmaduurtijd (was- en/of droogfase)
Als het programma start, vermindert de tijd in stappen van 1 minuut.
Uitgestelde start
Als u op de toets Startuitstel drukt, toont het display de uitgestelde
starttijd.
D
Alarmcodes
Als er een storing in het apparaat optreedt, worden er alarmcodes
op het display weergegeven. Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing".
Foutbericht
De display toont dit bericht enkele seconden wanneer:
• U met dit wasprogramma geen functie kunt instellen.
• U het wasprogramma probeert te wijzigen als het in werking is.
Het programma is voltooid
5. PROGRAMMA’S
5.1 Programmatabel
Programma
Temperatuurbereik
Maximale belading
Maximale centrifugeersnelheid
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
8 kg
1600 tpm
Wit en bont katoen. Normaal vervuild
en licht vervuild.
8 kg
1600 tpm
Wit katoen en kleurvast katoen. Normale vervuiling. Het energieverbruik
daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe.
Wasprogramma's
Katoen - Blanc/Couleurs
95°C - Koud
Katoen Eco - Coton Eco1)
60°C - 40°C
8 kg
Katoen + Voorwas - Blanc/ 1600 tpm
Couleurs + Prélavage
95°C - Koud
Synthetica - Synthétiques
60°C - Koud
4 kg
1200 tpm
Wit en bont katoen. Sterke en normale
vervuiling.
Synthetische of gemengde stoffen.
Normale vervuiling.
NEDERLANDS
Programma
Temperatuurbereik
Zijde - Soie
30°C
Wol - Laine
40°C - Koud
Non-stop 60 min.
40°C - 30°C
Maximale belading
Maximale centrifugeersnelheid
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
1 kg
1000 tpm
Speciaal programma voor zijde en gemengde synthetische stoffen.
1.5 kg
1200 tpm
Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en delicate stoffen met
het «handwas» symbool.2)
1 kg
1200 tpm
Compleet programma samengesteld uit
wasfase en droogfase voor een kleine lading met gemengde stoffen (katoenen
en synthetische artikelen).
1,5 kg
Stoomprogramma voor katoen en synthetica. Dit programma helpt bij het opfrissen en ontkreuken van het wasgoed.
8 kg
1600 tpm
Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. Alle stoffen, behalve wol en
zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type
wasgoed.
8 kg
1600 tpm
Om het wasgoed te centrifugeren en het
water uit de trommel af te voeren. Alle
stoffen.
3 kg
1200 tpm
Katoenen en synthetische kleding met
lichte vervuiling of slechts eenmaal gedragen.
4 kg
800 tpm
Synthetische stoffen die voorzichtig
gewassen moeten worden. Normaal en
Stoom - Vapeur
40°C
Spoelen - Rinçage
Koud
Centrif./Pompen - Essorage/Vidange3)
20 Min. - 3 kg
40°C - 30°C
Strijkvrij - Repassage Facile
60°C - Koud
Fijne Was - Délicats
40°C - Koud
licht bevuild.4)
4 kg
1000 tpm
Delicate stoffen zoals acryl, viscose en
polyester. Normale vervuiling.
1 kg
Droogprogramma voor wol.
3 kg
Droogprogramma voor synthetische
stoffen.
Droogprogramma's
Wol - Laine
Synthetica - Synthétiques
11
12
www.aeg.com
Programma
Temperatuurbereik
Maximale belading
Maximale centrifugeersnelheid
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
6 kg
Droogprogramma voor katoenen stoffen.
Katoen - Blanc/Couleur
1) Het wasprogramma Katoen Eco - Coton Eco bij 60ºC met een lading van 8 kg en het droogprogramma Katoen - Blanc/Couleur zijn de referentieprogramma's voor de gegevens die op het energielabel
staan, in overeenstemming met de EG 92/75 normen.
De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.
2) Tijdens deze cyclus draait de trommel zeer traag. Het kan lijken of de trommel niet draait of niet goed
draait. Dit is normaal gedrag van het apparaat.
3) Stel de centrifugeersnelheid in. Zorg ervoor dat het geschikt is voor het soort wasgoed. Als u de optie
Niet centrifugeren instelt, is de enige afvoerfase beschikbaar.
4) Om kreuken in het wasgoed te beperken, regelt deze cyclus de watertemperatuur en voert een zachte
wasbeurt en centrifugeerfase uit. Het apparaat voegt extra spoelgangen toe. Dit programma is niet compatibel met drogen.
Toepasbaarheid programma-opties
Programma
1)
2)
Katoen - Blanc/Couleurs
■
■
■
■
■
Katoen Eco - Coton Eco
■
■
■
Synthetica - Synthétiques
■
■
■
■
■
Zijde - Soie
■
■
■
■
■
Wol - Laine
■
■
Stoom - Vapeur
■
■
Spoelen - Rinçage
■
■ 3)
■
Katoen + Voorwas - Blanc/
Couleurs + Prélavage
■
Non-stop 60 min.
Centrif./Pompen - Essorage/
Vidange4)
20 Min. - 3 kg
Strijkvrij - Repassage Facile
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NEDERLANDS
Programma
Fijne Was - Délicats
1)
■
■
13
2)
■
■
1) Als de functie Permanente extra spoelgang geactiveerd is, voegt het apparaat extra spoelgangen toe.
Als u een lage centrifugeersnelheid instelt in het programma Spoelen, voert het apparaat delicate spoelgangen uit met kort centrifugeren.
2) Als u een kortere cyclusduur instelt, adviseren wij u de hoeveelheid lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een optimaal wasresultaat kan dan niet gegarandeerd
worden.
3) Voor dit programma kunt u alleen de duur Extra kort instellen.
4) Stel de centrifugeersnelheid in. Zorg ervoor dat het geschikt is voor het soort wasgoed. Als u de optie
Niet centrifugeren instelt, is de enige afvoerfase beschikbaar.
5.2 Automatisch drogen
Droogheidsniveau
Soort stof
Lading
Extra Droog
Artikelen van badstof
Katoen en linnen
tot 6 kg
(badjassen, badhanddoeken,
etc.)
Kastdroog1)
Voor op te bergen kledingstukken
Katoen en linnen
tot 6 kg
(badjassen, badhanddoeken,
etc.)
Synthetische en gemengde tot 3 kg
stoffen
(truien, blouses, ondergoed,
huishoudlinnen)
Zijden kledingstukken
tot 1 kg
(blouse, overhemd, kleding..)
Strijkdroog
Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden
Wollen kledingstukken
(wollen trui)
tot 1 kg
Katoen en linnen
(lakens, tafellakens, overhemden, etc.)
tot 6 kg
1) Aanwijzingen voor testinstituten Testprestaties, volgens EN 50229, moeten worden uitgevoerd met
de EERSTE drooglading van de maximale droogcapaciteit (samenstelling volgens EN61121) door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor katoen. De TWEEDE drooglading met de
restlading moet worden getest door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor katoen.
14
www.aeg.com
5.3 Ingestelde droogtijd
Droogheidsniveau
Soort stof
Lading
(kg)
Extra Droog
Artikelen van badstof
Katoen en linnen
(badjassen, badhanddoeken,
etc.)
Centrifu- Voorgestelgesnel- de duur
heid
(min)
(tpm)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Wol
(wollen truien)
1
1200
110 - 130
Zijde
(blousen, overhemden, kleding, enz.)
1
1000
80
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Kastdroog
Katoen en linnen
Voor op te bergen kle- (badjassen, badhanddoeken,
dingstukken
etc.)
Kastdroog
Synthetische en gemengde
Voor op te bergen kle- stoffen
dingstukken
(truien, blouses, ondergoed,
huishoudlinnen)
Strijkdroog
Katoen en linnen
Geschikt voor artikelen (lakens, tafellakens, overdie gestreken moeten hemden, etc.)
worden
5.4 Woolmark Apparel Care Blauw
• De wolwascyclus van de machine is
goedgekeurd door Woolmark voor
het wassen van wollen kleding
waarvan in het label staat dat het
handwas is, op voorwaarde dat de
kledingstukken worden gewassen
volgens de instructies op het label in
het kledingstuk en die van de
fabrikant van deze wasmachine. Volg
de instructies op het wasvoorschrift in
de kleding. M1230
• De woldroogcyclus van de machine is
goedgekeurd door Woolmark voor
het drogen van wollen kleding
waarvan in het label staat dat het
handwas is, op voorwaarde dat de
kledingstukken worden gedroogd
volgens de instructies op het label in
het kledingstuk en die van de
fabrikant van deze wasmachine. Volg
de instructies op het voorschrift in de
kleding. M1224
In het VK, Ierland, Hong Kong en India is
het Woolmark-symbool is een
certificeringshandelsmerk.
NEDERLANDS
15
6. VERBRUIKSWAARDEN
De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken
kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het
water en de omgevingstemperatuur.
Bij start van het programma toont het display de programmaduur voor
de maximale laadcapaciteit.
Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en
deze kan flink worden verlaagd als de wasgoedlading lager is dan de
maximale laadcapaciteit (bijv. katoen 60°C, maximale laadcapaciteit 8
kg, de programmaduur is langer dan 2 uur, lading 1 kg, de programmaduur is nog geen uur).
Als het apparaat de echte programmaduur berekent, knippert er een
punt in het display.
Programma’s
Lading
(kg)
Energieverbruik
(kWh)
Waterverbruik (liter)
Gemiddelde programmaduur (minuten)
Katoen 60 °C
8
1.60
72
168
Katoen Eco - Coton Eco
Katoen ECO programma 60
8
1.03
57
220
Katoen 40 °C
8
1.00
72
164
Synthetische stoffen 40 °C
4
0.60
50
110
Fijne was 40 °C
4
0.70
60
91
1.5
0.35
57
58
°C 1)
Wol/Handwas 30 °C
1) «Katoen ECO programma» 60 °C met een belading van 8 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig de richtlijnen 92/75/EEG.
7. OPTIES
7.1 Temp.°C
Stel deze optie in om de
standaardtemperatuur te wijzigen.
Indicatielampje
= koud water.
Het display toont de ingestelde
temperatuur.
7.2 T./min
Met deze optie kunt u de
standaardcentrifugeersnelheid verlagen.
Het indicatielampje van de ingestelde
snelheid wordt op het display
weergegeven.
Extra centrifugeeropties:
Niet centrifugeren
• Stel deze optie in om alle
centrifugeerfasen te verwijderen.
• Instellen voor fijne was.
• Om de afwezigheid van de
centrifugeercyclus te compenseren,
gebruikt de spoelfase voor sommige
wasprogramma´s meer water.
16
www.aeg.com
• Op het display verschijnt het
7.4 Droogtijd - Minuterie
indicatielampje
Spoelstop
Druk op deze toets om op basis van de
stofsoort in te stellen hoe lang de was
moet drogen. De ingestelde waarde
wordt in het display weergegeven.
.
• Stel deze optie in om kreukvorming in
stoffen te voorkomen.
• Het wasprogramma stopt met water
in de trommel. De trommel draait
regelmatig om kreukvorming van het
wasgoed te voorkomen.
• De deur blijft vergrendeld. U moet
het water afvoeren om de deur te
kunnen openen.
• Op het display verschijnt het
indicatielampje
.
Zie om het water weg te
pompen 'Aan het einde van
het programma' in het
'Programmaschema'.
7.3 Droogtegraad - Niveau de
Séchage
Druk op deze toets om automatisch één
van de 3 droogniveaus, voorgesteld door
het apparaat, in te stellen. Het symbool
van het ingestelde niveau wordt op het
display weergegeven:
Telkens als u deze toets indrukt wordt de
droogtijd met 5 minuten verlengd.
U kunt niet alle tijdwaarden
voor de verschillende
stofsoorten instellen.
7.5 Tijd Besparen - Gain de
Temps
Met deze optie kunt u de
programmaduur inkorten.
• Eenmaal drukken om 'Verkorte duur'
in te stellen voor voorwerpen met
dagelijks vuil.
• Druk twee keer voor het instellen van
een extra snel programma voor licht
bevuild wasgoed.
Sommige programma's
accepteren alleen één van
de twee opties.
•
Strijkdroog – wasgoed moet nog
gestreken worden
7.6 Startuitstel - Départ
Différé
•
Kastdroog – wasgoed om op te
bergen
Met deze optie kunt u de start van een
programma uitstellen van 30 minuten tot
20 uur.
•
Extra droog – wasgoed volledig
droog
Op de display verschijnt de
bijbehorende indicatie en uitsteltijd.
U kunt niet alle
automatische niveaus
voor alle stofsoorten
instellen.
8. INSTELLINGEN
8.1 Geluidssignalen
De geluidssignalen weerklinken wanneer:
•
•
•
•
•
U het apparaat inschakelt
U het apparaat uitschakelt
U op een toets drukt.
Het programma is voltooid
Er een storing in het apparaat
optreedt.
Voor het uitschakelen/inschakelen van
de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd
op Droogtegraad - Niveau de Séchage
en Droogtijd - Minuterie gedurende 6
seconden.
Als u de geluidssignalen
uitschakelt, werken ze wel
als er een storing optreedt.
NEDERLANDS
8.2 Kinderslot
17
• Voordat u op Start/Pauze - Départ/
Pause heeft gedrukt: kan het apparaat
niet starten.
Met deze optie kunt u voorkomen dat
kinderen met het bedieningspaneel
spelen.
8.3 Permanent extra spoelen
• Voor het inschakelen/uitschakelen
van deze optie, drukt u tegelijkertijd
op Temp.°C en T/min. tot het
Met deze optie kunt bij elke programma
automatisch een extra spoelbeurt
instellen.
aan/uit gaat.
indicatielampje
U kunt deze optie inschakelen:
• Voor het inschakelen/uitschakelen
van deze optie, drukt u tegelijkertijd
opTijd Besparen - Gain de Temps en
Startuitstel - Départ Différé tot het
indicatielampje Extra Spoelen Rinçage+ aan/uit gaat.
• Nadat u op Start/Pauze - Départ/
Pause heeft gedrukt: worden de
opties en de programmaknop
vergrendeld.
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Giet 2 liter water in het
wasmiddeldoseerbakje voor de
wasfase.
Dit activeert het afvoersysteem.
2. Doe een klein beetje wasmiddel in
het doseervakje voor de wasfase.
3. Stel het programma voor katoen in
op de hoogste temperatuur zonder
wasgoed en start het programma.
Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de
trommel en de kuip.
10. DAGELIJKS GEBRUIK
10.1 Wasgoed in de machine
doen
1. Open de deur van het apparaat
2. Plaats het wasgoed één voor één in
de trommel.
3. Schud de items voor u ze in de
wasautomaat plaatst.
Zorg ervoor dat u niet te veel was in de
trommel plaatst.
4. Doe de deur stevig dicht.
LET OP!
Zorg ervoor dat er geen
wasgoed tussen de deur
blijft klemmen. Er kan
waterlekkage of beschadigd
wasgoed ontstaan.
10.2 Wasmiddel en additieven
(wasverzachter, vlekkenmiddel)
toevoegen
18
www.aeg.com
Vakje voor voorwasmiddel,
weekprogramma of
vlekkenverwijderaar.
Wasmiddelvakje voor wasfase.
B
Vakje voor vloeibare toevoegingen
(wasverzachter, stijfsel).
Dit is het maximale niveau voor
vloeibare toevoegingen.
Klep voor waspoeder of vloeibaar
wasmiddel.
Volg altijd de instructies op
de verpakking van de
wasmiddelen.
10.3 De stand van de klep
controleren
1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot
deze stopt.
2. Druk de hendel in om de lade uit te
trekken.
1
2
Met de klep in de stand
OMLAAG:
• Gebruik geen
gelatineachtige of
dikke vloeibare
wasmiddelen.
• Giet niet meer
vloeibaar wasmiddel
in het vakje dan de
limiet op de klep.
• Stel de voorwasfase
niet in.
• Stel de
startuitstelfunctie niet
in.
5. Meet het wasmiddel en
wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade
voorzichtig.
Zorg bij het sluiten van de lade dat de
klep geen blokkering veroorzaakt.
10.4 Het apparaat inschakelen
3. Draai de klep omhoog om
poederwasmiddel te gebruiken.
A
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk op toets Aan/Uit - Marche/Arrêt
om het apparaat in te schakelen.
Er klinkt een korte toon.
10.5 Een programma instellen
4. Draai de klep omlaag om vloeibaar
wasmiddel te gebruiken.
1. Draai de programmaschakelaar om
het programma in te stellen:
• Het bijbehorende indicatielampje
gaat branden.
• Het indicatielampje Start/Pauze Départ/Pause knippert.
• Op het display verschijnt: de
standaard temperatuur, de
centrifugesnelheid, de
indicatielampjes van de
NEDERLANDS
programmafasen en de
programmaduur.
2. Indien nodig, wijzig de temperatuur,
de centrifugeersnelheid, de
cyclusduur of voeg extra opties toe.
Als u een optie activeert, gaat het
indicatielampje van de ingestelde
optie branden.
Als u iets niet goed instelt,
toont het display de melding
Err.
10.6 Een programma starten
zonder een uitgestelde start
Druk op toets Start/Pauze - Départ/
Pause om het programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt
met knipperen en blijft branden.
Op het display gaat de aanduiding van
de werkende fase knipperen.
Het programma start en de deur wordt
vergrendeld. Op het display verschijnt
het symbool
.
De afvoerpomp kan even
werken als het apparaat
gevuld wordt met water.
10.7 Gedrag van het apparaat
Na ongeveer 15 minuten na
de start van het programma:
• Het apparaat past de
cyclustijd automatisch
aan op het wasgoed dat
u in de trommel hebt
gedaan, voor perfecte
wasresultaten binnen een
minimaal benodigde tijd.
• Op de display verschijnt
de nieuwe tijdwaarde.
10.8 Een programma starten
met een uitgestelde start
1. Druk herhaaldelijk op toets
Startuitstel - Départ Différé tot het
aantal minuten of uren op de display
verschijnt.
Het bijbehorende indicatielampje gaat
branden.
2. Als u op de toets Start/Pauze Départ/Pause drukt:
19
Het aftellen van de uitgestelde start
wordt op het display weergegeven.
Nadat het aftelproces voltooid is, wordt
het wasprogramma automatisch gestart.
Voordat u op toets Start/
Pauze - Départ/Pause drukt
om het apparaat te starten,
kunt u de instelling van de
uitgestelde start annuleren
of wijzigen.
10.9 De uitgestelde start
annuleren
De uitgestelde start annuleren:
1. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause
om het apparaat op pauze te zetten.
Het bijbehorende indicatielampje
knippert.
2. Druk herhaaldelijk op Startuitstel Départ Différé tot het display staat.
3. Druk weer op Start/Pauze - Départ/
Pause om het programma direct te
starten.
10.10 Een programma
onderbreken en een functie
wijzigen
U kunt slechts enkele functies wijzigen
voordat ze gaan werken.
1. Als u op de toets Start/Pauze Départ/Pause drukt:
Het bijbehorende indicatielampje
knippert.
2. Wijzig de ingestelde functie.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze Départ/Pause.
Het wasprogramma gaat verder.
10.11 Een actief programma
annuleren
1. Druk op toets Aan/Uit - Marche/Arrêt
om het programma te annuleren en
om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op toets Aan/Uit Marche/Arrêt om het apparaat in te
schakelen.
U kunt nu een nieuw wasprogramma
kiezen.
20
www.aeg.com
Het apparaat voert het water
af voordat u een nieuw
programma start. Zorg er in
dit geval voor dat het
wasmiddel nog in het
doseerbakje zit, zo niet vul
het dan bij.
10.12 De deur openen
Als de temperatuur en het
waterniveau in de trommel
te hoog zijn en/of de
trommel nog draait, kunt u
de deur niet openen.
Als een programma of het startuitstel in
werking is, is de deur van de wasmachine
vergrendeld.
1. Druk op toets Start/Pauze - Départ/
Pause.
Op het display gaat het indicatielampje
van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Sluit de deur en druk op toets Start/
Pauze - Départ/Pause.
Het programma of startuitstel gaat
verder.
10.13 Einde programma
Wanneer het programma is voltooid,
stopt het apparaat automatisch. Als het
geluidssignaal actief is, weerklinkt het
signaal.
Op het display gaat
aan en het
indicatielampje deur vergrendeld
gaat uit.
Het lampje van toets Start/Pauze Départ/Pause gaat uit.
1. Druk op toets Aan/Uit - Marche/Arrêt
om het apparaat uit te schakelen.
Vijf minuten na afloop van het
programma schakelt
energiebesparingsfuncie het apparaat
automatisch uit.
Als u het apparaat weer
inschakelt, wordt het einde
van het als laatste ingestelde
programma in het display
weergegeven. Draai aan de
programmaknop om een
nieuwe cyclus in te stellen.
2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en
onaangename luchtjes te voorkomen
10.14 Laat het water
weglopen na afloop van de
cyclus
Het wasprogramma is voltooid, maar
er staat water in de trommel:
De trommel draait regelmatig om
kreukvorming van het wasgoed te
voorkomen.
Het indicatielampje van de deur
brandt. De deur blijft vergrendeld.
U moet het water afvoeren om de deur
te kunnen openen:
1. De centrifugeersnelheid zo nodig
verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze Départ/Pause.
Het apparaat voert het water af en
centrifugeert.
3. Als het programma is voltooid, gaat
het deurvergrendelingssymbool
uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op Aan/Uit Marche/Arrêt om het apparaat uit te
schakelen.
Na ongeveer 18 uur begint
het apparaat automatisch
met het afvoeren van water
en centrifugeren.
10.15 AUTO Stand-by-optie
De AUTO Stand-by-functie schakelt het
apparaat automatisch uit om stroom te
besparen als:
• Het apparaat is 5 minuten voordat u
op de knop Start/Pauze - Départ/
Pause drukt niet gebruikt.
NEDERLANDS
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit Marche/Arrêt om het apparaat in te
schakelen.
• 5 minuten na afloop van het
wasprogramma
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit Marche/Arrêt om het apparaat in te
schakelen.
De tijd van het laatst ingestelde
programma wordt weergegeven op
het display.
Draai aan de programmaknop om
een nieuwe cyclus in te stellen.
21
Als u een programma of
optie instelt die eindigt met
water in de trommel, wordt
het apparaat niet door de
AUTO Stand-by functie
gedeactiveerd om u eraan
te herinneren het water weg
te pompen.
11. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN
een van volgende droogheidniveaus
aangeeft:
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
11.1 Instelling voor drogen
WAARSCHUWING!
Controleer of de
waterkraan is geopend.
1. Druk een paar seconden op de knop
Aan/Uit - Marche/Arrêt om het
apparaat in te schakelen.
2. Steek de was één voor één in het
apparaat.
3. Draai de programmaknop naar het
programma dat geschikt is voor het
drogen van het wasgoed. Op het
display verschijnt het symbool
.
Overschrijd voor goede
droogprestaties niet de
maximale laadcapaciteit die
in de gebruikershandleiding
wordt aanbevolen. De
ingestelde
centrifugeersnelheid mag
niet lager zijn dan de
automatische snelheid van
het ingestelde programma.
11.2 Drogen op automatische
niveaus
Het wasgoed kan worden gedroogd op
vooraf bepaalde droogniveaus:
1. Druk herhaaldelijk op Droogtegraad
- Niveau de Séchage tot het display
•
: Aanduiding STRIJKDROOGniveau voor katoen
•
: Aanduiding KASTDROOGniveau voor katoen, synthetica,
wol en zijden kledingstukken
: Aanduiding EXTRA DROOGniveau voor katoen
Op het display verschijnt een
tijdswaarde, berekend aan de hand van
een standaard wasgoedlading. Als er
meer of minder wasgoed in de trommel
zit, past het apparaat de tijdswaarde
tijdens de cyclus automatisch aan.
2. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause
om het programma te starten.
Op het display verschijnt de aanduiding
•
voor gesloten deur
droogsymbool
. Het
begint te knipperen.
U kunt niet alle niveaus voor
alle soorten wasgoed
instellen.
11.3 Ingesteld tijddrogen
Het wasgoed kan ook worden gedroogd
met een handmatig instelde droogtijd:
1. Druk herhaaldelijk op Droogtijd Minuterie om de tijdswaarde in te
stellen (zie de tabel «Programma's
voor tijdsingesteld drogen»).
• De ingestelde waarde wordt in
het display weergegeven: bijv.:
22
www.aeg.com
. Telkens als u deze toets
indrukt wordt de droogtijd met 5
minuten verlengd.
• Na enkele seconden geeft het
display een nieuwe tijdwaarde
weer: bijv.:
. Het apparaat
berekent ook de duur van de antikreukbeveiliging- en de koelfases.
2. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause
om het programma te starten.
• Op het display verschijnt
regelmatig een nieuwe
tijdwaarde.
begint te
• Het droogsymbool
knipperen.
• Op het display verschijnt de
aanduiding voor gesloten deur
.
Als u een tijdswaarde van
slechts 10 minuten instelt,
voert het apparaat alleen
een afkoelfase uit.
Als het wasgoed niet droog
genoeg is, stel opnieuw een
korte droogtijd in.
• De geluidssignalen weerklinken (als ze
actief zijn).
• In het display gaat het symbool aan.
• Het indicatielampje Start/Pauze Départ/Pause gaat uit.
• De laatste minuten van de
droogcyclus voert het apparaat een
koel- en anti-kreukfase uit. De deur
blijft vergrendeld.
Wanneer het deursymbool voor de
vergrendeling
deur openen.
uit gaat, kunt u de
1. Druk een paar seconden op de knop
voor Aan/Uit - Marche/Arrêt om het
apparaat uit te schakelen.
Een paar minuten na afloop van het
programma schakelt de
energiebesparende functie het apparaat
automatisch uit.
2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
3. Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en
onaangename luchtjes te
voorkomen.
11.4 Einde van het
droogprogramma
Het apparaat stopt automatisch.
12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 NON-Stop-programma
1. Druk een paar seconden op de knop
Aan/Uit - Marche/Arrêt om het
apparaat in te schakelen.
2. Steek de was een voor een in het
apparaat.
Overschrijd voor goede
droogprestaties niet de
maximale laadcapaciteit die
in de gebruikershandleiding
wordt aanbevolen. De
ingestelde
centrifugeersnelheid mag
niet lager zijn dan de
automatische snelheid van
het ingestelde programma.
3. Vul de bakjes met wasmiddel en
additieven.
4. Draai de programmaknop op het
wasprogramma.
De symbolen van de verschillende
wasfasen worden op het display
weergegeven.
5. Stel de beschikbare opties in.
NEDERLANDS
23
12.2 Wassen & Automatisch
drogen
het display weergegeven. bijvoorbeeld:
1. Druk herhaaldelijk op Droogtegraad
- Niveau de Séchage tot het display
een van volgende droogheidniveaus
aangeeft:
display de definitieve tijdwaarde
,
d.w.z. de totale duurtijd van de was- en
droogcycli (wassen + drogen + antikreukbeveiliging + koelfasen).
•
: Aanduiding STRIJKDROOGniveau voor katoen
•
: Aanduiding KASTDROOGniveau voor katoen, synthetica,
wol en zijden kledingstukken
•
: Aanduiding EXTRA DROOGniveau voor katoen
Op het display verschijnt het
indicatielampje . De tijdswaarde op het
display is de duur van de was- en
droogfasen, berekend aan de hand van
een standaard wasgoedlading.
Voor een goede droging
laat het apparaat u niet toe
een lage
centrifugeersnelheid in te
stellen voor de te wassen en
drogen items.
2. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause
om het programma te starten.
In het display blijft de aanduiding van de
ingestelde droogheid aan.
Het deurvergrendelingssymbool
gaat aan.
Op het display verschijnt regelmatig een
nieuwe tijdwaarde.
De laatste minuten van de
droogcyclus voert het
apparaat een antikreukbeveiliging en de
afkoelfasen uit.
12.3 Wassen & Tijddrogen
Voor een goede droging laat het
apparaat u niet toe een lage
centrifugeersnelheid in te stellen voor de
te wassen en drogen items.
1. Druk op toets Droogtijd - Minuterie
om de droogtijd in te stellen. Op het
display verschijnt 10 minuten.
De indicatie
verschijnt op het display.
De ingestelde droogtijdwaarde wordt in
. Na enkele seconden toont het
Als u pas na het wassen 10
minuten droogtijd instelt,
berekent het apparaat ook
de duurtijd van de antikreukbeveiliging- en
koelfasen.
2. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause
om het programma te starten.
aan.
In het display gaat het symbool
De deur blijft vergrendeld. Op het
display verschijnt regelmatig een nieuwe
tijdwaarde.
12.4 Einde van het programma
Het apparaat stopt automatisch. De
geluidssignalen weerklinken (als ze actief
zijn).
Voor meer informatie, raadpleeg ‘Aan
het einde van het droogprogramma "
van het vorige hoofdstuk.
1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en
onaangename luchtjes te
voorkomen.
12.5 Pluisjes op kleding
Tijdens de was- en/of droogfase geven
bepaalde soorten stoffen (spons, wol,
sweaterstof) pluisjes af.
Deze afgegeven pluisjes kunnen tijdens
de volgende cyclus aan de stoffen
kleven.
Dit nadeel verergert bij technische
stoffen.
Ter voorkoming van pluisjes in uw
wasgoed, bevelen wij u het volgende
aan:
• Was geen donkere stoffen na het
wassen en drogen van lichte stoffen
(nieuwe spons, wol en sweaterstof) en
vice versa.
24
www.aeg.com
• Laat dit soort stoffen in de openlucht
drogen wanneer ze voor het eerst
gewassen zijn.
• Reinig het afvoerfilter.
• Na de droogfase reinigt u de lege
trommel, de pakking en de deur
grondig met een natte doek.
12.6 Hoe verwijdert u pluisjes
van kledingstukken?
1. Maak de trommel leeg.
2. Maak de trommel, pakking en deur
grondig schoon met een natte doek.
3. Stel het spoelprogramma in.
4. Druk om de reinigingsfunctie in te
schakelen, tegelijkertijd toets T/min.
en Droogtijd - Minuterie in totdat
CLE op het display verschijnt.
5. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause
om het programma te starten.
Voor het verwijderen van pluisjes in de
trommel, stelt u een speciaal programma
in:
13. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
13.1 Voor u het wasgoed in de
trommel doet
• Verdeel het wasgoed in: wit, bont,
synthetisch, fijne was en wol.
• Volg de wasinstructies die u op de
waslabels van het wasgoed vindt.
• Was witte en bonte artikelen niet
samen.
• Sommige bonte weefsels kunnen
uitlopen als zij de eerste keer worden
gewassen. We raden daarom aan om
dit soort kleding de eerste keer dan
ook apart te wassen.
• Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen,
haakjes en drukknopen. Rol riemen
op.
• Maak alle zakken leeg en vouw alle
artikelen open.
• Draai meerlagige stoffen, wollen en
kleding met geverfde opdrukken
binnenstebuiten.
• Verwijder hardnekkige vlekken.
• Was delen met zware vervuiling met
een speciaal wasmiddel.
• Wees voorzichtig met gordijnen.
Verwijder de haken of stop de
gordijnen in een zak of kussensloop.
• Was geen wasgoed in het apparaat
zonder zomen of met scheuren.
Gebruik een waszakje om kleine items
te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen,
panty's, etc.).
• Een zeer kleine lading kan problemen
veroorzaken bij de centrifugefase. Als
dit gebeurt, kunt u de artikelen
handmatig verdelen in de trommel en
de centrifugefase opnieuw starten.
13.2 Hardnekkige vlekken
Voor sommige vlekken is water en
wasmiddel niet voldoende.
We raden u aan om deze vlekken te
behandelen voordat u deze artikelen in
de machine stopt.
Er zijn speciale vlekkenverwijderaars
verkrijgbaar. Gebruik een speciale
vlekkenverwijderaar die geschikt is voor
het type vlek en stof.
13.3 Wasmiddelen en
nabehandelingsmiddelen
• Gebruik alleen wasmiddelen en
nabehandelingsproducten die
bedoeld zijn voor gebruik in een
wasautomaat:
– waspoeder voor alle soorten
weefsels,
– waspoeder voor delicate stoffen
(40 °C max) en wol,
– vloeibare wasmiddelen, bij
voorkeur voor wasprogramma's
op lage temperatuur (60 °C max.)
voor alle soorten weefsels, of
speciaal voor alleen wol.
• Vermeng geen verschillende soorten
wasmiddel met elkaar.
NEDERLANDS
• Gebruik niet meer dan de benodigde
hoeveelheid wasmiddel om het milieu
te beschermen.
• Volg altijd de instructies die u vindt
op de verpakking van deze
producten.
• Gebruik de juiste producten voor het
type en de kleur stof, de
programmatemperatuur en de mate
van vervuiling.
• Als uw machine geen
wasmiddeldoseerbakje heeft met
klepje, voeg dan het vloeibare
wasmiddel toe met een doseerbol
(meegeleverd bij het wasmiddel).
13.4 Milieutips
• Stel een programma in zonder de
voorwasfase om wasgoed dat
normaal vervuild is te wassen.
• Start een wasprogramma altijd met
de maximum toegestane hoeveelheid
wasgoed.
• Gebruik indien nodig een
vlekkenverwijderaar als u een
programma met een lage
temperatuur instelt.
• Controleer de waterhardheid van uw
plaatselijke systeem om de juiste
hoeveelheid wasmiddel te gebruiken.
Zie "Waterhardheid".
13.5 Waterhardheid
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterverzachter voor wasautomaten
aan. In gebieden waar de waterhardheid
zacht is, is het gebruik van een
waterverzachter niet nodig.
Neem contact op met het plaatselijke
waterleidingbedrijf voor de
waterhardheid in uw gebied.
Gebruik de juiste hoeveelheid van de
waterverzachter. Volg altijd de instructies
die u vindt op de verpakking van het
product.
13.6 Tips voor het drogen
De droogfase voorbereiden
• Draai de waterkraan open.
• Controleer of de afvoerslang goed is
aangesloten. Zie het hoofdstuk over
de installatie voor meer informatie.
25
• Raadpleeg voor informatie over de
maximale wasgoedlading bij
droogprogramma's de
droogprogrammatabel.
13.7 Items die niet gedroogd
mogen worden
Stel voor dit wasgoed geen
droogprogramma in:
• Zeer fijne was.
• Synthetische gordijnen.
• Kledingstukken met metalen
invoegstukken.
• Nylon kousen.
• Dekbedden.
• Bedspreien.
• Dekbedovertrekken.
• Anoraks.
• Slaapzakken
• Stoffen met restjes haarspray,
nagelremover of iets dergelijks.
• Kledingstukken met schuimrubber of
met materialen die hierop lijken.
13.8 Wasvoorschriften in de
kleding
Bij het drogen van uw wasgoed moet u
zich houden aan de voorschriften van de
fabrikant:
•
= Het artikel is geschikt voor de
droogtrommel
•
= Droogprogramma op hoge
temperatuur
•
= Droogprogramma op lage
temperatuur
•
= Het artikel is niet geschikt voor
de droogtrommel.
13.9 Duur van het
droogprogramma
De droogtijd kan variëren afhankelijk
van:
• snelheid van de laatste keer
centrifugeren
• droogheidsniveau
• Soort wasgoed
• Gewicht van de hoeveelheid wasgoed
26
www.aeg.com
13.10 Extra drogen
Als het wasgoed aan het einde van het
droogprogramma nog steeds vochtig is,
stelt u nogmaals een korte droogfase in.
WAARSCHUWING!
Om kreuken in stof of
krimpen van kleding te
voorkomen, moet u de was
niet te droog maken.
13.11 Algemene tips
Raadpleeg de tabel
"Droogprogramma's" om de
gemiddelde droogtijden op te zoeken.
U zult uit ervaring merken wat de beste
manier is om uw wasgoed goed droog te
krijgen. Houd bij hoe lang uw
droogprogramma's duren.
Statische lading na het drogen
voorkomen:
1. Gebruik wasverzachter tijdens de
wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor
droogautomaten.
Zorg dat u uw wasgoed aan het einde
van het droogprogramma zo snel
mogelijk uit het apparaat haalt.
14. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
14.1 Buitenkant reinigen
Het apparaat alleen schoonmaken met
zeep en warm water. Maak alle
oppervlakken volledig droog.
LET OP!
Gebruik geen brandspiritus,
oplosmiddelen of chemische
producten.
14.3 Onderhoudswasbeurt
Bij programma's met lage temperaturen
is het mogelijk dat er wat wasmiddel
achterblijft in de trommel. Voer
regelmatig een onderhoudswas uit. Om
dit te doen:
• Haal al het wasgoed uit de trommel.
• Stel het katoenprogramma in met de
hoogste temperatuur met een kleine
hoeveelheid wasmiddel.
14.4 Deurrubber
14.2 Ontkalken
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterontharder voor wasautomaten
aan.
Controleer de trommel regelmatig om
kalk en roestdeeltjes te voorkomen.
Gebruik alleen speciale producten voor
wasmachines om roestdeeltjes te
verwijderen. Doe dit apart van het
wassen van wasgoed.
Volg altijd de instructies die
u vindt op de verpakking van
het product.
Controleer het deurrubber regelmatig en
verwijder voorwerpen uit de binnenkant.
NEDERLANDS
14.5 Het afwasmiddeldoseerbakje reinigen
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen
1.
2.
1
2
3
27
28
www.aeg.com
3.
4.
45°
20°
14.7 Het afvoerfilter schoonmaken
Reinig het afvoerfilter niet als het water in de machine heet is.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
2
NEDERLANDS
5.
29
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
14.8 Noodafvoer
Het apparaat kan geen water afvoeren
door een storing.
Als dit optreedt, voert u stappen (1) tot
(9) uit van 'Het afvoerfilter reinigen'.
Maak de pomp zo nodig schoon.
Als u het water afvoert met de
noodafvoerprocedure, dient u het
afvoersysteem opnieuw te activeren:
1. Als u het water afvoert met de
noodafvoerprocedure, dient u het
afvoersysteem opnieuw te activeren:
Giet 2 liter water in het vakje voor het
hoofdwasmiddel van de
wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om water af te
voeren.
14.9 Voorzorgsmaatregelen bij
vorst
Als het apparaat is geïnstalleerd in een
gebied waar de temperatuur lager is dan
0° C, dan dient u het resterende water uit
30
www.aeg.com
de afvoerslang en de afvoerpomp te
verwijderen.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
temperatuur hoger is dan 0
°C voordat u het apparaat
opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor
schade die door lage
temperaturen is veroorzaakt.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de
toevoerslang in een bak en laat het
water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de
noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert
u de toevoerslang opnieuw.
15. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
15.1 Introductie
•
- De deur is open of niet goed
gesloten. Controleer de deur!
•
- De stroomtoevoer is onstabiel.
Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
•
- Geen communicatie tussen de
elektronische elementen van het
apparaat. Schakel uit en terug aan.
•
- Het beschermingssysteem
tegen waterlekkage is in werking
getreden. Koppel het apparaat los en
draai de waterkraan dicht. Neem
contact op met de erkende
servicedienst.
Het apparaat start niet of stopt niet
tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te
lossen (zie tabel). Neem indien dit niet
lukt contact op met de erkende
servicedienst.
Bij sommige problemen werken de
geluidssignalen en toont de display
een alarmcode:
•
- Het apparaat wordt niet goed
gevuld met water.
•
- Het apparaat pompt geen
water weg.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit
voordat u controles uitvoert.
15.2 Mogelijke storingen
Probleem
Mogelijke oplossing
Het programma start
niet.
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Zorg ervoor dat de toets Start/Pauze is ingedrukt.
Als de starttijdkeuze is ingesteld, annuleert u deze functie of
wacht u tot de afloop van de uitgestelde start.
Schakel het kinderslot uit.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt niet
goed gevuld met water.
Controleer of de waterkraan is geopend.
31
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig
contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Zorg ervoor dat de filter van de toevoerslang en de filter van
de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging".
Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Zorg ervoor dat de positie van de watertoevoerslang correct is.
Het apparaat vult zich
niet met water en pompt
dit direct weg.
Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De
slang kan te laag hangen.
Het apparaat pompt
geen water weg.
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
Zorg ervoor dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct
is.
Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt.
Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen
waarbij water in de kuip blijft.
De centrifugeerfase
werkt niet of de wascyclus duurt langer dan
normaal.
Stel het centrifugeprogramma in.
Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de
centrifugefase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.
Er ligt water op de vloer.
Zorg ervoor dat de aansluitingen van de waterslangen goed
vast zitten en dat er geen lekken zijn.
Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd.
32
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oplossing
Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de deur van het
apparaat niet openen.
Zorg ervoor dat het wasprogramma voltooid is.
Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water
in de trommel bevindt.
Zorg ervoor dat het apparaat stroom krijgt.
Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het
apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als
u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.
Het apparaat maakt een
abnormaal geluid.
Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg "Montage".
Zorg ervoor dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Montage".
Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De cyclus is korter dan
de weergegeven tijd.
Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de
wasgoedlading. Zie het hoofdstuk "Verbruikswaarden".
De cyclus is langer dan
de weergegeven tijd.
Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is
normaal gedrag van het apparaat.
Het wasresultaat is niet
bevredigend.
Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
Gebruik voor het verwijderen van hardnekkige vlekken speciale
producten voordat u het wasgoed wast.
Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.
Verminder de hoeveelheid wasgoed.
U kunt geen optie instellen.
Zorg dat u alleen op de gewenste knop(pen) drukt.
Het apparaat droogt niet Draai de waterkraan open.
of droogt niet goed.
Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is.
Haal wat wasgoed uit de trommel.
Zorg ervoor dat u de juiste cyclus ingesteld hebt. Indien nodig,
stel een kortere droogtijd in.
NEDERLANDS
Probleem
33
Mogelijke oplossing
Het wasgoed zit vol met De stof gewassen in de vorige cyclus heeft pluisjes met een anpluisjes van verschillende dere kleur afgegeven:
kleuren.
• De droogfase helpt een deel van deze pluisjes te verwijderen.
• Reinig de kleding met een pluisjesverwijderaar.
Laat bij veel pluizen in de trommel het speciale reinigingsprogramma lopen (zie “Pluisjes op kleding” voor meer details).
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het
werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.
Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het
probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.
15.3 Nooddeuropening
In het geval van een stroomstoring of
apparaatstoring blijft de deur van het
apparaat vergrendeld. Het
wasprogramma gaat verder als er weer
stroom is. Als de deur door een storing
vergrendeld blijft, is het mogelijk om de
deur te openen met een
noodontgrendeling.
Voor het openen van de deur:
Ga als volgt te werk om de deur te
openen:
1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/
Arrêt om het apparaat uit te
schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.
4. Trek de noodontgrendeling omlaag
en open tegelijkertijd de deur van
het apparaat.
LET OP!
Zorg ervoor dat de
watertemperatuur en het
wasgoed niet heet zijn.
Wacht indien nodig tot de
watertemperatuur en het
wasgoed zijn afgekoeld.
LET OP!
Zorg ervoor dat de
trommel niet draait. Wacht
indien nodig tot de
trommel stopt met
draaien.
Zorg ervoor dat het
waterpeil in de trommel
niet te hoog is. Voer indien
nodig een
noodafvoerprocedure uit
(zie “Water afvoeren in
een noodgeval” in het
hoofdstuk “Onderhoud en
reiniging”).
5. Haal het wasgoed uit de trommel en
sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.
34
www.aeg.com
16. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte / totale diepte
Aansluiting op het elek- Spanning
triciteitsnet
Totale stroom
Zekering
Frequentie
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vas- IPX4
te stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar
de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
Watertoevoerdruk
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximale belading was- Katoen
goed
8 kg
Maximale belading
droog wasgoed
Katoen (Cotton)
Synthetica
6 kg
3 kg
Centrifugeersnelheid
Maximum
1600 tpm
17. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
FRANÇAIS
35
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 36
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 38
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 40
4. BANDEAU DE COMMANDE................................................................................. 41
5. PROGRAMMES ...................................................................................................... 43
6. VALEURS DE CONSOMMATION..........................................................................48
7. OPTIONS................................................................................................................. 48
8. RÉGLAGES...............................................................................................................50
9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..................................................................... 50
10. UTILISATION QUOTIDIENNE............................................................................. 50
11. UTILISATION QUOTIDIENNE - SÉCHAGE UNIQUEMENT..............................54
12. UTILISATION QUOTIDIENNE - LAVAGE ET SÉCHAGE................................... 56
13. CONSEILS..............................................................................................................57
14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.............................................................................. 59
15. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT..............................................63
16. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................. 67
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
36
1.
www.aeg.com
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Veuillez à maintenir hors de portée de la machine les
enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils soient
constamment surveillés.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte
de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
L'appareil peut être installé de façon autonome ou
sous un plan de travail de cuisine si un espace correct
est disponible.
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte
à serrure, une porte coulissante ni une porte battante
dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui
pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise
de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est accessible une
fois l'appareil installé.
Les éventuelles ouvertures de ventilation ne doivent
pas être obstruées par un tapis.
Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de
gaz provenant d'appareils utilisant d'autres
combustibles, y compris les flammes nues.
L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une
évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant
des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles
(si applicable).
La pression de l'eau en service (minimale et maximale)
doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar
(0,8 MPa).
Respectez la charge maximale de 8 kg (reportez-vous
au chapitre « Tableau des programmes »).
L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide
des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux
provenant d'anciens appareils.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
Retirez les peluches accumulées dans l'appareil.
Il convient que les articles qui ont été salis avec des
substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone,
l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la
térébenthine, la cire et les substances pour retirer la
cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une
38
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
quantité supplémentaire de détergent avant d'être
séchés dans le sèche-linge à tambour.
Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été utilisés
des produits de nettoyage chimiques industriels.
N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de
latex), bonnets de bains, textiles imperméables,
articles doublés en caoutchouc ou vêtements et taies
d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne
doivent pas être séchés dans un sèche-linge à
tambour.
Les assouplissants ou autres produits similaires
doivent être utilisés conformément aux instructions de
leur fabricant.
Retirez des poches tous les objets tels que briquets et
allumettes.
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de
séchage à moins de sortir immédiatement tout le
linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.
La phase finale d'un cycle de sèche-linge se produit
sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de
s'assurer que les articles sont soumis à une
température garantissant qu'ils ne seront pas
endommagés.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
0 °C ou dans un endroit exposé aux
intempéries.
FRANÇAIS
• Déplacez toujours l'appareil à la
verticale.
• Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
• Retirez l'intégralité de l'emballage et
les boulons de transport.
• Assurez-vous que le sol sur lequel
vous installez l'appareil est plat,
stable, résistant à la chaleur et propre.
• Conservez les boulons de transport. Si
vous devez déplacer à nouveau
l'appareil, il est conseillé de bloquer
le tambour.
• L'appareil est lourd, prenez toujours
des précautions lorsque vous le
déplacez. Portez toujours des gants
de sécurité.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
0 °C ou dans un endroit exposé aux
intempéries.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit où il ne pourrait pas être
complètement ouvert.
• Réglez les pieds pour laisser un
espace suffisant entre l'appareil et la
surface en moquette.
• Une fois l'appareil installé à son
emplacement permanent, vérifiez
qu'il est bien de niveau à l'aide d'un
niveau à bulle. S'il n'est pas de
niveau, réglez les pieds jusqu'à ce
qu'il le soit.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
• Ne touchez jamais le câble
d'alimentation ni la fiche avec des
mains mouillées.
39
• Pour le Royaume-Uni et l'Irlande
uniquement : L'appareil est livré avec
une fiche secteur de 13 ampères. Si
vous devez changer le fusible de la
fiche secteur, utilisez un fusible 13 A
approuvé ASTA (BS 1362).
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
2.3 Raccordement à l'arrivée
d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi
depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, assurez-vous de
l'absence de fuites.
2.4 Usage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure, de choc
électrique, d'incendie, de
brûlures ou de dommage
matériel à l'appareil.
• Utilisez cet appareil uniquement dans
un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas la vitre du couvercle
pendant le déroulement d'un
programme. La vitre peut être
chaude.
• Ne séchez pas d'articles
endommagés contenant un
rembourrage ou un garnissage.
• Si vous avez lavé votre linge avec un
produit détachant, lancez un cycle de
rinçage supplémentaire avant de
démarrer un cycle de séchage.
• Veillez à retirer tout objet métallique
du linge avant chaque lavage.
• Séchez uniquement les textiles
adaptés au séchage dans une lavanteséchante. Suivez les instructions
figurant sur l'étiquette des textiles.
40
www.aeg.com
• Les objets en plastique ne sont pas
résistants à la chaleur.
– Si vous utilisez une boule de
lavage, retirez-la avant de régler
le programme de séchage.
– N'utilisez pas de boule de lavage
lorsque vous réglez un
programme non-stop (séchage
enchaîné).
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• N'introduisez pas de linge non essoré
dans l'appareil.
2.5 Mise au rebut
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans
l'appareil.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert
de votre appareil ; ne vous asseyez
pas dessus.
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Vue d'ensemble de l'appareil
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Plan de travail
Distributeur de produit de lavage
Bandeau de commande
Poignée d'ouverture du hublot
Plaque signalétique
Filtre de la pompe de vidange
Pieds pour la mise de niveau de
l'appareil
6
7
3.2 Comment activer le
dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif évite d'enfermer un enfant
ou un animal dans l'appareil par
accident.
Tournez le dispositif vers la droite,
jusqu'à ce que la rainure soit horizontale.
Vous ne pouvez pas fermer le couvercle
de l'appareil.
Pour fermer le couvercle, tournez le
dispositif vers la gauche jusqu’à ce que la
rainure soit verticale.
FRANÇAIS
3.3 Kit de plaques de fixation
(4055171146)
41
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur.
Si vous installez l'appareil sur un socle,
stabilisez l'appareil à l'aide des plaques
de fixation.
4. BANDEAU DE COMMANDE
4.1 Description du bandeau de commande
1
2
3
10
1 Aan/Uit - Marche/Arrêt Touche
2 Sélecteur de programme
3 Affichage
4 Start/Pauze - Départ/Pause Touche
5 Startuitstel - Départ Différé Touche
9
8
7
6
5
4
7 Droogtijd - Minuterie Touche
8 Droogtegraad - Niveau de Séchage
Touche
9 T./min Touche
10 Temp.°C Touche
6 Tijd Besparen - Gain de Temps
Touche
4.2 Prélavage
A
B
C
D
42
www.aeg.com
Zone de température :
A:
Indicateur de température
Indicateur d'eau froide.
Zone d'essorage :
Indicateur de vitesse d'essorage
B
Indicateur Sans essorage1)
Indicateur Arrêt cuve pleine
1) Uniquement disponible pour le programme Essorage/Vidange.
Symboles de degré de séchage1)
Prêt à repasser
Prêt à ranger
Très sec
Voyants de l'affichage2) :
C
Hublot verrouillé - Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot quand ce
symbole est allumé. Vous pouvez ouvrir le hublot uniquement lorsque ce symbole est éteint.
Phase de lavage
Phase de séchage
sécurité enfants
Rinçage+
Départ différé
1) Ils s'affichent lorsque vous sélectionnez un programme de séchage automatique :
2) Les symboles s'affichent lorsque la phase ou la fonction correspondante est programmée
FRANÇAIS
43
Zone de temps :
La durée du programme (phase de lavage et/ou de séchage)
Une fois que le programme a démarré, cette durée diminue par intervalles d'une minute.
Départ différé
Lorsque vous appuyez sur la touche Départ différé, l'heure du départ différé s'affiche.
D
Codes d'alarme
En cas de dysfonctionnement de l'appareil, des codes d'alarme s'affichent. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
Message d'erreur
Ce message s'affiche pendant quelques secondes lorsque :
• Vous ne pouvez pas sélectionner une fonction avec le programme de lavage.
• Vous essayez de modifier le programme de lavage alors qu'il est
en cours.
Le programme est terminé
5. PROGRAMMES
5.1 Tableau des programmes
Programme
Plage de températures
Charge maximale Description du programme
Vitesse d'essora- (Type de charge et degré de salissure)
ge maximale
Programmes de lavage
Katoen - Blanc/Couleurs
95 °C - Froid
Katoen Eco - Coton Eco1)
8 kg
1600 tr/min
Coton blanc et couleurs. Normalement
sale ou légèrement sale.
8 kg
1600 tr/min
Coton blanc et couleurs grand teint.
Normalement sale. La consommation
d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée.
60 °C - 40 °C
8 kg
Katoen + Voorwas - Blanc/ 1600 tr/min
Couleurs + Prélavage
95 °C - Froid
Synthetica - Synthétiques
60 °C - Froid
4 kg
1200 tr/min
Coton blanc et couleurs. Normalement
sale ou très sale.
Articles en textiles synthétiques ou
mixtes. Normalement sale.
44
www.aeg.com
Programme
Plage de températures
Zijde - Soie
30 °C
Wol - Laine
40 °C - Froid
Non Stop 60min.
40 °C - 30 °C
Charge maximale Description du programme
Vitesse d'essora- (Type de charge et degré de salissure)
ge maximale
1 kg
1000 tr/min
Programme spécial pour les articles en
soie et en textiles synthétiques mixtes.
1.5 kg
1200 tr/min
Laine lavable en machine, laine lavable
à la main et textiles délicats avec le
symbole « lavable à la main ».2)
1 kg
1200 tr/min
Programme complet composé d'une
phase de lavage et d'une phase de séchage pour une petite charge de linge
mélangé (articles en coton et en textiles
synthétiques).
1,5 kg
Programme vapeur pour les articles en
coton et textiles synthétiques. Ce cycle
contribue à rafraîchir et à défroisser le linge.
8 kg
1600 tr/min
Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles, excepté la laine et les tissus très délicats. Réduisez la vitesse d'essorage en
fonction du type de linge.
8 kg
1600 tr/min
Pour essorer le linge et vidanger l'eau du
tambour. Tous textiles.
3 kg
1200 tr/min
Vêtements en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
4 kg
800 tr/min
Textiles synthétiques à laver en douceur. Légèrement et normalement sa-
Stoom - Vapeur
40 °C
Spoelen - Rinçage
Froid
Centrif./Pompen - Essorage/Vidange3)
20 Min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
Strijkvrij - Repassage Facile
60 °C - Froid
Fijne Was - Délicats
40 °C - Froid
les.4)
4 kg
1000 tr/min
Articles en textiles délicats tels que
l'acrylique, la viscose ou le polyester.
Normalement sale.
1 kg
Programme de séchage pour la laine.
3 kg
Programme de séchage pour les articles
synthétiques.
Programmes de séchage
Wol - Laine
Synthetica - Synthétiques
FRANÇAIS
Programme
Plage de températures
45
Charge maximale Description du programme
Vitesse d'essora- (Type de charge et degré de salissure)
ge maximale
Programme de séchage pour les articles
en coton.
6 kg
Katoen - Blanc/Couleur
1) Le programme de lavage Katoen Eco - Coton Eco à 60 °C avec une charge de 8 kg et le programme
de séchage Katoen - Blanc/Couleur sont les programmes de référence pour les données de l'étiquette
énergétique, conformément aux normes CEE 92/75.
La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée
pour le programme sélectionné.
2) Durant ce cycle, le tambour tourne lentement pour garantir un lavage en douceur. Il peut donner l'impression de ne pas tourner, ou de tourner de façon anormale. L'appareil se comporte normalement.
3) Réglez la vitesse d'essorage. Assurez-vous qu'elle correspond au linge chargé. Si vous éliminez la phase d'essorage, seule la phase de vidange est disponible.
4) Pour réduire les plis sur le linge, ce cycle ajuste la température de l'eau et effectue un lavage et une
phase d'essorage en douceur. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires. Ce programme n'est
pas compatible avec le séchage.
Compatibilité des options avec les programmes
Programme
1)
2)
Katoen - Blanc/Couleurs
■
■
■
■
■
Katoen Eco - Coton Eco
■
■
■
Synthetica - Synthétiques
■
■
■
■
■
Zijde - Soie
■
■
■
■
■
Wol - Laine
■
■
Stoom - Vapeur
■
■
Spoelen - Rinçage
■
■ 3)
■
Katoen + Voorwas - Blanc/
Couleurs + Prélavage
■
Non Stop 60min.
Centrif./Pompen - Essorage/
Vidange4)
20 Min. - 3 kg
Strijkvrij - Repassage Facile
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
46
www.aeg.com
Programme
Fijne Was - Délicats
1)
■
■
2)
■
■
1) Si l'option Rinçage plus permanent est activée, l'appareil ajoute des rinçages supplémentaires. Avec
le programme de rinçage, si vous sélectionnez une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des
rinçages délicats et un essorage court.
2) Si vous sélectionnez une durée plus courte, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il
est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons.
3) Seule la durée de programme Rapide est compatible avec ce programme.
4) Réglez la vitesse d'essorage. Assurez-vous qu'elle correspond au linge chargé. Si vous éliminez la phase d'essorage, seule la phase de vidange est disponible.
5.2 Séchage automatique
Degré de séchage
Type de textile
Charge
Très Sec
Pour les articles en tissu éponge
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
jusqu'à 6 kg
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
jusqu'à 6 kg
Textiles synthétiques et
mixtes
(pull-overs, chemisiers, sousvêtements, linge de maison)
jusqu'à 3 kg
Articles en soie (blouses,
chemises, vêtements, etc.)
jusqu'à 1 kg
Laine (pull-overs)
jusqu'à 1 kg
Coton et lin
(draps, nappes, chemises,
etc.)
jusqu'à 6 kg
Prêt à Ranger1)
Pour les articles à ranger directement
Prêt à Repasser
Pour les vêtements à repasser
1) Conseils pour les organismes de test Conformément à la norme EN 50229, le test de performance
doit être effectué avec une PREMIÈRE charge de séchage à capacité de séchage maximale (composition
de la charge conforme à la norme EN 61121), en sélectionnant le programme de SÉCHAGE AUTOMATIQUE PRÊT À RANGER pour le coton. La SECONDE charge de séchage restante doit être testée en sélectionnant le programme de SÉCHAGE AUTOMATIQUE PRÊT À RANGER pour le coton.
FRANÇAIS
47
5.3 Séchage chronométrique
Degré de séchage
Type de textile
Très Sec
Pour les articles en tissu éponge
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
Prêt à Ranger
Pour les articles à ranger directement
Prêt à Ranger
Pour les articles à ranger directement
Prêt à Repasser
Pour les vêtements à
repasser
Charge
(kg)
Vitesse Durée sugd'essogérée (min)
rage (tr/
min)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Textiles synthétiques et
mixtes
(pull-overs, chemisiers, sousvêtements, linge de maison)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Laine
(pull-overs en laine)
1
1200
110 - 130
Soie
(blouses, chemises, vêtements etc.)
1
1000
80
Coton et lin
(draps, nappes, chemises,
etc.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
5.4 Woolmark Apparel Care Bleu
• Le cycle Laine de cet appareil a été
approuvé par la société Woolmark
pour le lavage des vêtements en laine
portant une étiquette « lavage à la
main », sous réserve que les
vêtements soient lavés conformément
aux instructions mentionnées par le
fabricant de ce lave-linge. Respectez
les instructions de séchage figurant
sur l'étiquette des vêtements et
toutes les autres instructions
concernant le linge. M1230
• Le cycle Séchage Laine de cet
appareil a été approuvé par la société
Woolmark pour le séchage des
vêtements en laine portant une
étiquette « lavage à la main », sous
réserve que les vêtements soient
séchés conformément aux instructions
mentionnées par le fabricant de ce
lave-linge. Respectez l'ensemble des
instructions figurant sur l'étiquette
des vêtements. M1224
Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong
Kong ainsi qu'en Inde, le symbole
Woolmark est une marque de
certification.
48
www.aeg.com
6. VALEURS DE CONSOMMATION
Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent
différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.
Au démarrage du programme, l'affichage indique la durée du programme pour la charge maximale.
Durant la phase de lavage, la durée du programme est calculée automatiquement. Elle peut être réduite si la charge de linge est inférieure à la
capacité maximale (par exemple, pour le programme Coton 60 °C, dont
la capacité maximale est de 8 kg, la durée du programme est de plus de
2 heures ; pour une charge réelle de 1 kg, la durée du programme est
inférieure à 1 heure).
Un point clignote sur l'affichage lorsque l'appareil calcule la durée réelle
du programme.
Programmes
Charge Consom- Consomma(kg)
mation
tion d'eau
énergéti- (litres)
que (kWh)
Durée approximative
du programme (minutes)
Coton 60 °C
8
1.60
72
168
Katoen Eco - Coton Eco
Programme Coton Éco à
8
1.03
57
220
Coton 40 °C
8
1.00
72
164
Synthétiques 40 °C
4
0.60
50
110
Délicats 40 °C
4
0.70
60
91
1.5
0.35
57
58
60 °C1)
Laine/Lavage à la main
30 °C
1) Le « programme coton éco » à 60 °C avec une charge de 8 kg est le programme de référence pour les
données de l'étiquette énergétique, conformément aux normes CEE 92/75.
7. OPTIONS
7.1 Temp.°C
7.2 T./min
Sélectionnez cette option pour modifier
la température par défaut.
Cette touche vous permet de réduire la
vitesse d'essorage par défaut.
Voyant
L'indicateur de la vitesse sélectionnée
s'affiche.
= eau froide.
La température sélectionnée s'affiche.
Options d'essorage supplémentaires :
Sans essorage
FRANÇAIS
• Sélectionnez cette option pour
éliminer toutes les phases d'essorage.
• Sélectionnez cette option pour les
textiles très délicats.
• Pour compenser l'absence
d'essorage, certains programmes de
lavage utilisent une quantité d'eau
plus importante lors de la phase de
rinçage.
• L'indicateur
Arrêt cuve pleine
s'allume.
• Sélectionnez cette option pour éviter
que le linge ne se froisse.
• Le programme de lavage s'arrête
avec de l'eau dans le tambour. Le
tambour tourne régulièrement pour
éviter que le linge ne se froisse.
• Le hublot reste verrouillé. Vous devez
vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le
hublot.
• L'indicateur
s'allume.
Pour effectuer la vidange,
reportez-vous au chapitre
« À la fin du programme » et
au « Tableau des
programmes ».
7.3 Droogtegraad - Niveau de
Séchage
Appuyez sur cette touche pour
sélectionner l'un des trois degrés de
séchage automatiques proposés par
l'appareil. Le symbole du degré
sélectionné s'affiche :
•
Prêt à repasser : linge prêt à être
repassé
•
Prêt à ranger : linge prêt à ranger
•
Très sec : linge entièrement sec
Certains degrés
automatiques de séchage
ne peuvent pas être
sélectionnés selon le type
de textile.
49
7.4 Droogtijd - Minuterie
Appuyez sur cette touche pour
sélectionner la durée la plus adaptée au
linge que vous devez sécher. La valeur
réglée s'affiche.
Chaque fois que vous appuyez sur cette
touche, la durée augmente de 5 minutes.
Certaines durées ne
peuvent pas être
sélectionnées selon le type
de textile.
7.5 Tijd Besparen - Gain de
Temps
Cette option vous permet de diminuer la
durée d'un programme.
• Appuyez une fois sur cette touche
pour programmer un cycle de lavage
avec une « Durée réduite » pour les
articles peu sales.
• Appuyez deux fois sur cette touche
pour programmer un cycle de lavage
« Rapide » pour les articles très peu
sales.
Certains programmes
n'acceptent qu'une seule de
ces deux options.
7.6 Startuitstel - Départ
Différé
Cette option vous permet de différer le
départ du programme de 30 minutes à
20 heures.
L'indicateur correspondant et le départ
différé s'affiche.
50
www.aeg.com
8. RÉGLAGES
8.1 Signaux sonores
Les signaux sonores retentissent
lorsque :
•
•
•
•
•
Vous allumez l'appareil.
Vous éteignez l'appareil.
Vous appuyez sur les touches.
Le programme est terminé.
L'appareil présente une anomalie de
fonctionnement.
Pour désactiver/activer les signaux
sonores, appuyez simultanément sur les
touches Droogtegraad - Niveau de
Séchage et Droogtijd - Minuterie
pendant 6 secondes.
Si vous désactivez les
signaux sonores, ils
continueront à retentir si
l'appareil présente une
anomalie.
8.2 Sécurité enfants
Avec cette option, vous pouvez
empêcher les enfants de jouer avec le
bandeau de commande.
• Pour activer/désactiver cette option,
appuyez simultanément sur les
touches Temp.°C et T/min. jusqu'à ce
que le voyant
s'allume/s'éteigne.
Vous pouvez activer cette option :
• Après avoir appuyé sur Start/Pauze Départ/Pause : les options et le
sélecteur de programme sont
verrouillés.
• Avant d'appuyer sur Start/Pauze Départ/Pause : l'appareil ne peut pas
démarrer.
8.3 Rinçage plus permanent
Cette fonction vous permet de maintenir
la fonction Rinçage Plus en permanence
lorsque vous sélectionnez un nouveau
programme.
• Pour activer/désactiver cette option,
appuyez simultanément sur les
touches Tijd Besparen - Gain de
Temps et Startuitstel - Départ Différé
jusqu'à ce que le voyant Extra
Spoelen - Rinçage+ s'allume/
s'éteigne.
9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Versez 2 litres d'eau dans le
distributeur de produit de lavage
pour la phase de lavage.
Cela active le système de vidange.
2. Versez une petite quantité de
détergent dans le compartiment de
la phase de lavage.
3. Sélectionnez et faites démarrer, à
vide, un programme pour le coton à
la température la plus élevée
possible.
Cela élimine toute salissure éventuelle
du tambour et de la cuve.
10. UTILISATION QUOTIDIENNE
10.1 Chargement du linge
1. Ouvrez le hublot de l'appareil.
2. Mettez le linge dans le tambour, un
article à la fois.
3. Dépliez-les le plus possible avant de
les placer dans l'appareil.
Assurez-vous de ne pas surcharger le
tambour.
4. Fermez bien le hublot.
FRANÇAIS
51
10.3 Vérifiez la position du
volet
1. Tirez le distributeur de produit de
lavage jusqu'à la butée.
2. Appuyez sur le levier pour faire sortir
le distributeur.
1
2
ATTENTION!
Veillez à ce qu'il n'y ait pas
de linge coincé entre le joint
et le hublot. Cela pourrait
provoquer une fuite d'eau
ou endommager le linge.
10.2 Ajout du produit de
lavage et des additifs
Compartiment destiné à la phase
de prélavage, au programme de
trempage ou à un produit
détachant.
Compartiment pour la phase de
lavage.
Compartiment réservé aux additifs
liquides (assouplissant, amidon).
Niveau maximal pour la quantité
d'additifs liquides.
Volet pour produit de lavage en
poudre ou liquide.
Respectez toujours les
instructions figurant sur
l'emballage des lessives.
3. Pour utiliser de la lessive en poudre,
tournez le volet vers le haut.
A
4. Pour utiliser de la lessive liquide,
tournez le volet vers le bas.
B
52
www.aeg.com
Avec le volet en position
BASSE :
• N'utilisez pas de
lessives liquides
gélatineuses ou
épaisses.
• N'insérez pas de
lessive liquide audelà du niveau
maximal indiqué sur
le volet.
• Ne sélectionnez pas
de phase de
prélavage.
• Ne sélectionnez pas
la fonction Départ
différé.
5. Dosez le produit de lavage et
l'assouplissant.
6. Fermez soigneusement le
distributeur de produit de lavage.
Assurez-vous que le volet ne bloque pas
la fermeture du tiroir.
10.4 Activation de l'appareil
1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Ouvrez le robinet d'eau.
3. Appuyez sur la touche Aan/Uit Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
Un signal court retentit.
10.5 Réglage d'un programme
1. Tournez le sélecteur pour régler le
programme :
• Le voyant correspondant au
programme s'allume.
• Le voyant Start/Pauze - Départ/
Pause clignote.
• L'affichage indique : la
température par défaut, la vitesse
d'essorage, les voyants des
phases de programme et la durée
du programme.
2. Si nécessaire, modifiez la
température, la vitesse d'essorage, la
durée du cycle ou ajoutez des
options disponibles. Lorsque vous
activez une option, le voyant
correspondant s'allume.
En cas de réglage incorrect,
le message Err s'affiche.
10.6 Démarrage d'un
programme sans départ différé
Appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause pour lancer le programme.
Le voyant correspondant cesse de
clignoter et reste fixe.
Sur l'affichage, le voyant de la phase en
cours commence à clignoter.
Le programme démarre et le couvercle
est verrouillé. Le voyant
s'allume.
La pompe de vidange peut
momentanément se mettre
en route lorsque l'appareil
se remplit d'eau.
10.7 Comportement de
l'appareil
Au bout d'environ
15 minutes après le départ
du programme :
• L'appareil ajuste
automatiquement la
durée du cycle au type
de linge chargé dans le
tambour pour un lavage
parfait en un minimum de
temps.
• La nouvelle durée
s'affiche.
10.8 Départ d'un programme
avec départ différé
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche
Startuitstel - Départ Différé jusqu'à
ce que le délai du départ différé (en
minutes ou en heures) s'affiche.
Le voyant correspondant s'allume.
2. Appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause.
L'appareil démarre le décompte du
départ différé.
Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre automatiquement.
Avant d'appuyer sur la
touche Start/Pauze - Départ/
Pause pour démarrer
l'appareil, vous pouvez
annuler ou modifier le
réglage du départ différé.
FRANÇAIS
10.9 Annulation du départ
différé
Pour annuler le départ différé :
1. Appuyez sur Start/Pauze - Départ/
Pause pour mettre l'appareil en
pause.
Le voyant correspondant clignote.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur
Startuitstel - Départ Différé jusqu'à
ce que ' s'affiche.
3. Appuyez de nouveau sur la touche
Start/Pauze - Départ/Pause pour
lancer immédiatement le
programme.
10.10 Interruption d'un
programme et modification
d'une fonction
Vous ne pouvez modifier que quelques
options avant qu'elles ne soient actives.
10.12 Ouverture du hublot
Si la température et le
niveau de l'eau dans le
tambour sont trop élevés et
que le tambour continue de
tourner, vous ne pouvez pas
ouvrir le hublot.
Pendant le déroulement d'un
programme ou du départ différé, le
hublot de l'appareil est verrouillé.
1. Appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause.
Sur l'affichage, le voyant Hublot
verrouillé s'éteint.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Fermez le hublot de l'appareil et
appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause.
Le programme ou le départ différé se
poursuit.
1. Appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause.
Le voyant correspondant clignote.
2. Modifiez la fonction sélectionnée.
3. Appuyez à nouveau sur la touche
Start/Pauze - Départ/Pause.
Le programme se poursuit.
10.13 Fin de cycle
10.11 Annulation d'un
programme en cours
Le voyant de la touche Start/Pauze Départ/Pause s'éteint.
1. Appuyez sur la touche Aan/Uit Marche/Arrêt pour annuler le
programme et éteindre l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur la touche
Aan/Uit - Marche/Arrêt pour allumer
l'appareil.
Maintenant, vous pouvez sélectionner un
nouveau programme de lavage.
Avant de lancer le nouveau
programme, l'appareil peut
vidanger l'eau. Dans ce cas,
assurez-vous qu'il y a
toujours du détergent dans
le compartiment de produit
de lavage ; si ce n'est pas le
cas, versez à nouveau du
détergent.
53
Lorsque le programme est terminé,
l'appareil s'éteint automatiquement. Le
signal sonore retentit (s'il est activé).
Sur l'affichage,
s'allume et le voyant
couvercle verrouillé
s'éteint.
1. Appuyez sur la touche Aan/Uit Marche/Arrêt pour éteindre
l'appareil.
Cinq minutes après la fin du programme,
la fonction d'économie d'énergie éteint
automatiquement l'appareil.
Lorsque vous rallumez
l'appareil, le dernier
programme sélectionné
s'affiche. Tournez le
sélecteur pour choisir un
nouveau cycle.
2. Sortez le linge de l'appareil.
3. Vérifiez que le tambour est vide.
4. Laissez le hublot entrouvert pour
éviter la formation de moisissures et
l'apparition de mauvaises odeurs.
54
www.aeg.com
10.14 Vidange de l'eau après
la fin du cycle
Le programme de lavage est terminé,
mais il y a de l'eau dans le tambour :
Le tambour tourne régulièrement pour
éviter que le linge ne se froisse.
Le voyant de verrouillage du couvercle
est allumé. Le couvercle reste
verrouillé.
Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir
ouvrir le couvercle :
1. Si besoin est, diminuez la vitesse
d'essorage.
2. Appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause.
L'appareil effectue la vidange et
l'essorage.
3. Une fois le programme terminé et le
voyant de verrouillage du couvercle
éteint, vous pouvez ouvrir le
couvercle.
4. Appuyez sur Aan/Uit - Marche/Arrêt
pendant quelques secondes pour
éteindre l'appareil.
L'appareil effectue
automatiquement la vidange
et l'essorage au bout
d'environ 18 heures.
10.15 Option « Veille auto »
La fonction Veille auto éteint
automatiquement l'appareil pour réduire
la consommation d'énergie lorsque :
• Vous n'utilisez pas l'appareil pendant
5 minutes avant d'appuyer sur la
touche Start/Pauze - Départ/Pause.
Appuyez sur la touche Aan/Uit Marche/Arrêt pour mettre à nouveau
l'appareil en marche.
• Au bout de 5 minutes après la fin du
programme de lavage.
Appuyez sur la touche Aan/Uit Marche/Arrêt pour mettre à nouveau
l'appareil en marche.
L'affichage indique la fin du dernier
programme sélectionné.
Tournez le sélecteur pour choisir un
nouveau cycle.
Si vous sélectionnez un
programme ou une option
se terminant avec de l'eau
dans le tambour, la fonction
Veille auto n'éteint pas
l'appareil pour vous
rappeler qu'il faut vidanger
l'eau.
11. UTILISATION QUOTIDIENNE - SÉCHAGE
UNIQUEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
11.1 Réglage du séchage
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que le
robinet d'eau est ouvert.
1. Appuyez sur Aan/Uit - Marche/Arrêt
pendant quelques secondes pour
allumer l'appareil.
2. Chargez le linge dans le tambour, un
article à la fois.
3. Tournez le sélecteur de programme
sur le programme adapté aux articles
à sécher. L'indicateur de séchage
s'allume.
Pour obtenir de bonnes
performances de séchage,
ne dépassez pas les
charges de linge humide à
sécher recommandées dans
la notice d'utilisation. Ne
sélectionnez pas de vitesse
d'essorage inférieure à la
vitesse automatique du
programme sélectionné.
FRANÇAIS
11.2 Degrés de séchage
automatique
Le linge peut être séché en fonction de
degrés de séchage prédéfinis :
1. Appuyez sur Droogtegraad - Niveau
de Séchage à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'un des indicateurs
de degré de séchage s'allume :
•
: indicateur PRÊT À
REPASSER pour les articles en
coton
•
: indicateur PRÊT À RANGER
pour les articles en coton, textiles
synthétiques, laine et soie
: indicateur EXTRA SEC pour
les articles en coton
La durée, calculée selon le poids d'une
charge par défaut, s'affiche. Si votre
charge de linge est plus ou moins lourde
que le poids par défaut, l'appareil ajuste
automatiquement la durée au cours du
cycle.
2. Appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause pour lancer le
programme.
•
L'indicateur Hublot verrouillé
s'allume. L'indicateur de séchage
commence à clignoter.
Certains degrés de séchage
ne peuvent pas être
sélectionnés selon le type de
linge.
11.3 Séchage chronométrique
Le linge peut également être séché en
mode chronométré manuel :
1. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Droogtijd - Minuterie pour
régler la durée de séchage (reportezvous au tableau du « Programme de
séchage chronométrique »).
• La valeur réglée s'affiche : par
. Chaque fois que
exemple,
vous appuyez sur cette touche, la
durée augmente de 5 minutes.
• La nouvelle durée s'affiche au
bout de quelques secondes : par
55
exemple,
. L'appareil calcule
également la durée des phases
d'anti-froissage et de
refroidissement.
2. Appuyez sur Start/Pauze - Départ/
Pause pour lancer le programme.
• La nouvelle durée s'affiche
régulièrement.
• Le voyant de séchage
commence à clignoter.
• Le voyant Hublot verrouillé
s'allume.
Si vous ne réglez qu'une
durée de séchage de
10 minutes, l'appareil
procède uniquement à une
phase de refroidissement.
Si le linge n'est pas assez
sec, sélectionnez de
nouveau une courte durée
de séchage.
11.4 Fin du programme de
séchage
L'appareil se met automatiquement à
l'arrêt.
• Les signaux sonores retentissent (s'ils
sont activés).
• Le symbole s'affiche.
• Le voyant Start/Pauze - Départ/Pause
s'éteint.
• Les dernières minutes du cycle de
séchage correspondent à la phase de
refroidissement et à la phase antifroissage. Le hublot reste verrouillé.
Lorsque le voyant Hublot verrouillé
s'éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
1. Appuyez sur la touche Aan/Uit Marche/Arrêt pendant quelques
secondes pour éteindre l'appareil.
Quelques minutes après la fin du
programme, la fonction d'économie
d'énergie éteint automatiquement
l'appareil.
2. Sortez le linge de l'appareil.
Vérifiez que le tambour est vide.
3. Laissez le hublot entrouvert pour
éviter la formation de moisissures et
l'apparition de mauvaises odeurs.
56
www.aeg.com
12. UTILISATION QUOTIDIENNE - LAVAGE ET
SÉCHAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
12.1 Programme Non-Stop
(séchage enchaîné)
1. Appuyez sur Aan/Uit - Marche/Arrêt
pendant quelques secondes pour
allumer l'appareil.
2. Chargez le linge dans le tambour, un
article à la fois.
Pour obtenir de bonnes
performances de séchage,
ne dépassez pas les
charges de linge humide à
sécher recommandées dans
le Manuel d'utilisation. Ne
sélectionnez pas de vitesse
d'essorage inférieure à la
vitesse automatique du
programme sélectionné.
3. Versez le produit de lavage et les
additifs dans le compartiment
approprié.
4. Tournez le sélecteur sur le
programme de lavage.
Les voyants des différentes phases de
lavage s'allument.
5. Sélectionnez les options disponibles.
L'indicateur
s'allume. La valeur
affichée est la durée des cycles de lavage
+ séchage calculée selon le poids d'une
charge par défaut.
Pour obtenir de bons
résultats de séchage, vous
ne pouvez pas sélectionner
une vitesse d'essorage trop
basse pour les articles
devant être lavés et séchés.
2. Appuyez sur la touche Start/Pauze Départ/Pause pour lancer le
programme.
L'indicateur du degré de séchage
sélectionné reste allumé.
L'indicateur Hublot verrouillé
s'allume.
La nouvelle durée s'affiche
régulièrement.
Les dernières minutes du
cycle de séchage
correspondent aux phases
d'anti-froissage et de
refroidissement.
12.3 Lavage et séchage
chronométrique
12.2 Lavage et séchage
automatique
Pour obtenir de bons résultats de
séchage, vous ne pouvez pas
sélectionner une vitesse d'essorage trop
basse pour les articles devant être lavés
et séchés.
1. Appuyez sur Droogtegraad - Niveau
de Séchage à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'un des indicateurs
de degré de séchage s'allume :
1. Pour régler la durée de séchage,
appuyez sur la touche Droogtijd Minuterie. L'affichage indique
10 minutes.
•
: indicateur PRÊT À
REPASSER pour les articles en
coton
•
: indicateur PRÊT À RANGER
pour les articles en coton, textiles
synthétiques, laine et soie
•
: indicateur EXTRA SEC pour
les articles en coton
s'allume. L'affichage
Le voyant
indique la durée de séchage
sélectionnée, par exemple :
. Au bout
de quelques secondes, l'affichage
,
indique la durée finale
correspondant à la durée totale des
cycles de lavage et de séchage (phases
de lavage + séchage + anti-froissage +
refroidissement).
FRANÇAIS
Si vous ne réglez qu'une
durée de séchage de
10 minutes après le lavage,
l'appareil calcule également
la durée des phases d'antifroissage et de
refroidissement.
2. Appuyez sur Start/Pauze - Départ/
Pause pour lancer le programme.
Le voyant
s'allume. Le hublot est
verrouillé. La nouvelle durée s'affiche
régulièrement.
12.4 Fin du programme
L'appareil s'arrête automatiquement. Les
signaux sonores retentissent (s'ils sont
activés).
Pour de plus amples informations,
reportez-vous à la section « À la fin du
programme de séchage » du chapitre
précédent.
1. Sortez le linge de l'appareil.
Vérifiez que le tambour est vide.
2. Laissez le hublot entrouvert pour
éviter la formation de moisissures et
l'apparition de mauvaises odeurs.
12.5 Peluches sur les textiles
Durant les phases de lavage et/ou
séchage, certains types de textiles, tels
que le tissu éponge, la laine ou les
sweat-shirts, peuvent perdre des
peluches.
Ces peluches peuvent ensuite
s'accrocher aux tissus lavés au cours du
cycle suivant.
57
Cet inconvénient est encore plus
fréquent avec des tissus techniques.
Pour éviter que les peluches ne
s'accrochent à vos vêtements, il est
recommandé :
• de ne pas laver de tissus de couleur
sombre après avoir lavé et séché des
vêtements de couleur claire (tissu
éponge, laine et sweat-shirts) et
inversement.
• de laisser sécher ce type de textiles à
l'air libre lorsqu'ils viennent d'être
lavés pour la première fois.
• de nettoyer le filtre de vidange.
• Après la phase de séchage, nettoyez
entièrement le tambour vide, le joint
et le hublot avec un chiffon humide.
12.6 Comme éliminer les
peluches des vêtements
Pour éliminer les peluches se trouvant
dans le tambour, sélectionnez un
programme spécial :
1. Videz le tambour.
2. Nettoyez le tambour, le joint et le
hublot avec un chiffon humide.
3. Sélectionnez le programme de
rinçage.
4. Appuyez simultanément sur T/min. et
Droogtijd - Minuterie pour activer la
fonction de nettoyage, jusqu'à ce
que CLE s'affiche.
5. Appuyez sur Start/Pauze - Départ/
Pause pour lancer le programme.
13. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
13.1 Chargement du linge
• Répartissez le linge entre articles :
blancs, de couleurs, synthétiques,
délicats et en laine.
• Respectez les instructions de lavage
qui figurent sur les étiquettes des
vêtements.
• Ne lavez pas les articles blancs et de
couleur ensemble.
• Certains articles de couleurs peuvent
déteindre lors des premiers lavages. Il
est recommandé de les laver
séparément les premières fois.
• Boutonnez les taies d'oreiller, fermez
les fermetures à glissière et à pression
et les crochets. Attachez les ceintures.
• Videz les poches des vêtements et
dépliez-les.
58
www.aeg.com
• Retournez les tissus multi-couches, en
laine et les articles portant des
illustrations imprimées vers l'intérieur.
• Enlevez les taches tenaces.
• Lavez les taches incrustées avec un
produit spécial.
• Traitez les rideaux avec précautions.
Enlevez les crochets et placez les
rideaux dans un sac de lavage ou une
taie d'oreiller.
• Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou
déchirés dans l'appareil. Utilisez un
sac de lavage pour les articles très
petits et/ou délicats (par exemple les
soutiens-gorge à armatures, les
ceintures, les bas, etc.).
• Une très petite charge peut
provoquer des problèmes d'équilibre
pendant la phase d'essorage. Si cela
se produit, répartissez manuellement
les articles dans la cuve et lancez à
nouveau la phase d'essorage.
13.2 Taches tenaces
Pour certaines taches, l'eau et les
produits de lavage ne suffisent pas.
Il est recommandé de pré-traiter ces
taches avant de mettre les articles dans
l'appareil.
Des détachants spéciaux sont
disponibles. Utilisez le détachant spécial
adapté au type de tache et de textile.
13.3 Produits de lavage et
additifs
• Utilisez uniquement des produits de
lavage et des additifs spécialement
conçus pour les lave-linge :
– lessives en poudre pour tous les
types de textiles,
– lessives en poudre pour les
textiles délicats (40 °C max.) et les
lainages,
– lessives liquides, de préférence
pour les programmes de lavage à
basse température (60 °C max.)
pour tous les types de textiles, ou
lessives spéciales pour les
lainages uniquement.
• Ne mélangez pas différents types de
produits de lavage.
• Afin de préserver l'environnement,
n'utilisez que la quantité nécessaire
de produit de lavage.
• Respectez les instructions qui se
trouvent sur les emballages de ces
produits.
• Utilisez des produits adaptés au type
et à la couleur du textile, à la
température du programme et au
niveau de salissure.
• Si votre appareil ne dispose pas d'un
distributeur de produit de lavage avec
volet, ajoutez les produits de lavage
liquides à l'aide d'une boule doseuse
(fournie par le fabriquant du produit
de lavage).
13.4 Conseils écologiques
• Réglez un programme sans prélavage
pour laver du linge normalement sale.
• Commencez toujours un programme
de lavage avec une charge de linge
maximale.
• Si nécessaire, utilisez un détachant
quand vous réglez un programme à
basse température.
• Pour utiliser la bonne quantité de
produit de lavage, vérifiez la dureté
de l'eau de votre système
domestique. Reportez-vous au
chapitre « Dureté de l'eau ».
13.5 Dureté de l'eau
Si, dans votre région, la dureté de l'eau
est élevée ou modérée, il est
recommandé d'utiliser un adoucisseur
d'eau pour lave-linge. Dans les régions
où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire
d'utiliser un adoucisseur d'eau.
Pour connaître la dureté de l'eau dans
votre région, contactez votre compagnie
des eaux.
Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur
d'eau. Respectez les instructions qui se
trouvent sur les emballages du produit.
13.6 Conseils de séchage
Préparation du cycle de séchage
• Ouvrez le robinet d'eau.
• Vérifiez que le tuyau de vidange est
correctement raccordé. Pour plus
d'informations, reportez-vous au
chapitre « Installation ».
FRANÇAIS
• Reportez-vous au tableau des
programmes de séchage pour
connaître les charges de linge
maximales des programmes de
séchage.
13.7 Articles à ne pas sécher
Ne réglez pas de programme de
séchage pour les types de linge
suivants :
• Articles très délicats.
• Rideaux synthétiques.
• Vêtements avec des pièces en métal.
• Bas en nylon.
• Couvertures.
• Couvre-lits.
• Couettes.
• Anoraks.
• Sacs de couchage
• Textiles avec des résidus de laque, de
dissolvant pour les ongles ou
substances similaires.
• Vêtements avec de la mousse de
caoutchouc ou une matière similaire à
la mousse de caoutchouc.
13.8 Étiquettes des vêtements
Lorsque vous séchez du linge, respectez
les indications se trouvant sur les
étiquettes des fabricants des vêtements :
•
= Le vêtement peut être séché en
machine
•
= Le cycle de séchage est à haute
température
•
= Le cycle de séchage est à basse
température
•
= Le vêtement ne peut pas être
séché en machine.
59
13.9 Durée du cycle de
séchage
La durée de séchage peut varier en
fonction :
• de la vitesse du dernier essorage
• du degré de séchage
• du type de linge
• de la quantité de linge
13.10 Séchage supplémentaire
Si le linge est encore trop humide à la fin
du programme de séchage, effectuez un
autre cycle de séchage court.
AVERTISSEMENT!
Pour éviter que le linge ne
se froisse ou rétrécisse, ne
le séchez pas
excessivement.
13.11 Conseils généraux
Reportez-vous au tableau des
« Programmes de séchage » pour
connaître les durées de séchage
moyennes.
L'expérience vous aidera à mieux
maîtriser le séchage du linge. Notez les
durées de séchage des cycles que vous
avez déjà effectués.
Pour éviter la formation d'électricité
statique à la fin du cycle de séchage :
1. Utilisez un assouplissant durant le
cycle de lavage.
2. Utilisez un assouplissant spécial pour
les sèche-linge.
Lorsque le programme de séchage est
terminé, retirez rapidement le linge du
tambour.
14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
14.1 Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau
savonneuse chaude. Séchez
complètement toutes les surfaces.
ATTENTION!
N'utilisez pas d'alcool, de
solvants ni de produits
chimiques.
14.2 Détartrage
Si, dans votre région, la dureté de l'eau
est élevée ou modérée, il est
recommandé d'utiliser un détartrant
pour lave-linge.
60
www.aeg.com
• Retirez le linge du tambour.
• Sélectionnez le programme pour le
coton à température maximale avec
une petite quantité de détergent.
Examinez régulièrement le tambour pour
éviter le dépôt de particules de calcaire
et de rouille.
Pour éliminer les particules de rouille,
utilisez uniquement des produits
spéciaux pour lave-linge. Procédez
séparément d'un lavage de linge.
14.4 Joint du couvercle
Respectez toujours les
instructions figurant sur
l'emballage du produit.
14.3 Lavage d'entretien
Avec les programmes à basse
température, il est possible que certains
produits de lavage restent dans le
tambour. Procédez régulièrement à un
lavage d'entretien. Pour ce faire :
Examinez régulièrement le joint et
enlevez tous les objets situés à l'intérieur.
14.5 Nettoyage du distributeur de produit de lavage
1.
2.
1
2
3.
4.
FRANÇAIS
61
14.6 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.7 Nettoyage du filtre de vidange
Ne nettoyez pas le filtre de vidange si l'eau dans l'appareil est chaude.
1.
2.
2
1
1
2
1
62
www.aeg.com
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
FRANÇAIS
14.8 Vidange d'urgence
En raison d'une anomalie de
fonctionnement, l'appareil ne peut pas
vidanger l'eau.
Si cela se produit, procédez aux étapes
(1) à (9) du chapitre « Nettoyage du filtre
de vidange ». Si nécessaire, nettoyez la
pompe.
Lorsque vous vidangez l'eau avec la
vidange d'urgence, vous devez réactiver
le système de vidange :
1. Lorsque vous vidangez l'eau avec la
vidange d'urgence, vous devez
réactiver le système de vidange :
Versez 2 litres d'eau dans le
distributeur de produit de lavage
pour le lavage principal.
2. Démarrez le programme pour
vidanger l'eau.
63
évacuez toute l'eau restant dans le tuyau
d'alimentation et la pompe de vidange.
1. Débranchez la fiche d'alimentation
de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Placez les deux extrémités du tuyau
d'alimentation dans un récipient et
laissez l'eau s'écouler du tuyau.
4. Videz la pompe de vidange.
Reportez-vous à la procédure de
vidange d'urgence.
5. Une fois que la pompe de vidange
est vide, réinstallez le tuyau
d'alimentation.
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que la
température est supérieure
à 0 °C avant d'utiliser à
nouveau l'appareil.
Le fabricant ne pourra être
tenu pour responsable en
cas de dommages dus aux
basses températures.
14.9 Précautions contre le gel
Si l'appareil est installé dans un local où
la température peut être négative,
15. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
•
- Le hublot de l'appareil n'est
pas fermé. Vérifiez le hublot !
•
- L'alimentation électrique est
instable. Attendez que l'alimentation
électrique se stabilise.
•
- Il n'y a aucune communication
entre les composants électroniques
de l'appareil. Éteignez puis rallumez
l'appareil.
•
- Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché.
Débranchez l'appareil et fermez le
robinet d'arrivée d'eau. Contactez le
service après-vente agréé.
15.1 Introduction
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de
trouver une solution au problème
(reportez-vous au tableau). Si vous n'y
parvenez pas, contactez le service aprèsvente agréé.
Pour certaines anomalies, un signal
sonore se fait entendre et un code
d'alarme s'affiche :
•
•
- L'appareil ne se remplit pas
d'eau correctement.
- L'appareil ne se vidange pas.
AVERTISSEMENT!
Éteignez l'appareil avant de
procéder aux vérifications.
64
www.aeg.com
15.2 Pannes possibles
Problème
Solution possible
Le programme ne démarre pas.
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles.
Assurez-vous que la touche Départ/Pause est enfoncée.
Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.
Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.
L'appareil ne se remplit
pas d'eau correctement.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop
basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de
la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni
plié.
Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
L'appareil ne se remplit
pas d'eau et se vidange
immédiatement.
Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Le
tuyau est peut-être trop bas.
L'appareil ne vidange
pas l'eau.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.
Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.
Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un
programme sans phase de vidange.
FRANÇAIS
Problème
65
Solution possible
Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une
option se terminant avec de l'eau dans la cuve.
La phase d'essorage n'a Sélectionnez le programme d'essorage.
pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.
Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez
à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de
problèmes d'équilibrage.
Il y a de l'eau sur le sol.
Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas endommagé.
Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.
Impossible d'ouvrir le hu- Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.
blot de l'appareil.
Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a
de l'eau dans le tambour.
Vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité.
Ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Contactez le service après-vente agréé. Si vous devez ouvrir le hublot, lisez attentivement le chapitre « Ouverture d'urgence du
hublot ».
L'appareil fait un bruit in- Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre
habituel.
« Installation ».
Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été
retirés. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être
trop légère.
Le cycle est plus court
que la durée affichée.
L'appareil calcule une nouvelle durée selon la charge de linge.
Reportez-vous au chapitre « Valeurs de consommation ».
Le cycle est plus long
que la durée affichée.
Une charge de linge mal répartie augmente la durée du cycle.
L'appareil se comporte normalement.
Les résultats de lavage
ne sont pas satisfaisants.
Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un
autre.
66
www.aeg.com
Problème
Solution possible
Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces
avant de laver le linge.
Veillez à sélectionner la bonne température.
Réduisez la charge de linge.
Impossible de régler une Assurez-vous d'avoir appuyé sur la/les bonne(s) touche(s).
option.
L'appareil ne sèche pas
ou le séchage n'est pas
satisfaisant.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué.
Réduisez la charge de linge.
Assurez-vous que vous avez réglé un cycle adapté. Si nécessaire, sélectionnez de nouveau une courte durée de séchage.
Le linge est couvert de
peluches de différentes
couleurs.
Le linge lavé au cours du cycle précédent a libéré des peluches
de couleurs différentes :
• La phase de séchage vous permet d'éliminer une partie des
peluches.
• Lavez les vêtements avec un anti-pelucheux.
En cas de présence excessive de peluches dans le tambour, effectuez un programme adapté (reportez-vous au chapitre « Peluches sur les textiles » pour plus de détails).
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là
où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme. Éteignez puis rallumez l'appareil. Si le problème
persiste, contactez le service après-vente agréé.
15.3 Ouverture d'urgence du
hublot
En cas de panne d'alimentation ou
d'anomalie de l'appareil, le hublot reste
verrouillé. Le programme de lavage
continue dès que l'alimentation est
rétablie. Si le hublot reste verrouillé en
cas d'anomalie, il est possible de l'ouvrir
à l'aide du dispositif de déverrouillage
d'urgence.
Avant d'ouvrir le hublot :
ATTENTION!
Assurez-vous que la
température de l'eau et le
linge ne sont pas brûlants.
Si nécessaire, attendez
qu'ils refroidissent.
ATTENTION!
Assurez-vous que le
tambour ne tourne pas. Si
nécessaire, attendez que le
tambour cesse de tourner.
FRANÇAIS
Assurez-vous que le niveau
de l'eau à l'intérieur du
tambour n'est pas trop
élevé. Effectuez une
vidange d'urgence si
nécessaire (reportez-vous à
la section « Vidange
d'urgence » au chapitre
« Entretien et
nettoyage »).
67
4. Maintenez le dispositif de
déverrouillage d'urgence en le tirant
vers le bas et ouvrez le hublot
simultanément.
Pour ouvrir le hublot, procédez comme
suit :
1. Appuyez sur la touche Aan/Uit Marche/Arrêt pour éteindre
l'appareil.
2. Débranchez la fiche d'alimentation
de la prise secteur.
3. Ouvrez le volet du filtre.
5. Sortez le linge et refermez le hublot.
6. Fermez le volet du filtre.
16. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur / Profondeur totale
Branchement électrique Tension
Puissance totale
Fusible
Fréquence
600 mm / 850 mm / 605 mm / 639 m
m
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Niveau de protection contre l'infiltration de particu- IPX4
les solides et d'humidité assuré par le couvercle de
protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité
Pression de l'arrivée
d'eau
Minimale
Maximale
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Charge de lavage maxi- Coton
male
8 kg
Charge de séchage
maximale
Coton
Synthétiques
6 kg
3 kg
Vitesse d'essorage
Maximale
1600 tr/min
17. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole
. Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
68
www.aeg.com
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole
avec les ordures
*
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
FRANÇAIS
69
70
www.aeg.com
FRANÇAIS
71
132896490-A-302015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising