UBC 360CLT
UBC 360CLT
Programmérbar
radiobasescanner, 300 kanaler
med ur, alarm og musikradio
Brugsanvisning
DK 3036
Indholdsfortegnelse
Hvad er radioscanning? ..................................................... side 3
UBC 360CLT .................................................................... side 4
Opsætning ......................................................................... side
Set bagfra .......................................................................... side
Set oppefra ........................................................................ side
Display .............................................................................. side
5
6
7
9
Kanaler - kodning ............................................................. side 10
Scanning ............................................................................ side 11
Prioritet ............................................................................. side 12
Lockout + Delay ............................................................... side 12
Søgning + Frekvensstep .................................................... side 13
Musikradio ........................................................................ side 14
Ur og Alarm-indstilling + Birdies ..................................... side 15
Vedligeholdelse ................................................................. side 16
Resette scanneren .............................................................. side 16
Garanti ............................................................................... side 17
Frekvensbånd .................................................................... side 18
Tekniske specifikationer .................................................... side 19
Kom nemt igang ................................................................ side 20
Pakning
Uniden Bearcat 360CLT leveres med:
- Teleskopantenne
- AM radio antenne
- Brugsanvisning på dansk og engelsk
- Strømforsyning til 220 volt
Advarsel
Uniden Bearcat 360CLT er ikke vandtæt og er ikke konstrueret til brug under
vand eller under fugtige forhold.
Læs denne brugeranvisning grundigt før ibrugtagning af denne scanner.
2
Engelsk manual © 2008 Uniden Dansk brugsanvisning © 2008 danita electronics a/s
Hvad er radioscanning?
En radioscanner er en radiomodtager, som kan modtage radiosignaler
indenfor et givet frekvensområde. Hvor stort dette frekvensområde er,
varierer fra apparat til apparat.
En radioscanner kan bruges til at aflytte analoge mobiltelefoner,
telegrafstationer osv., herunder politi, brandvæsen, havnevæsen, skibstrafik,
lufthavne mv.
Radioscanning kan med UBC 360CLT scanne over forudprogrammerede kanaler. Først skal man finde ønskede frekvenser ved søgning, se dem
på internettet www.dkscan.dk, eller få dem af en scanner ven. Nu kan man
scanne hurtigt gennem de frekvenser der sker noget på.
Med scanning over faste kanaler er det let at overvåge et antal forudbekendte
frekvenser, f.eks.politi.
Vigtigt!
Apparatet må ikke smides væk i den daglige renovation,
men bortskaffes på en forsvarlig måde. F.eks. på en
genbrugsstation.
Vigtigt!
Ingen licens er påkrævet for at eje eller bruge en radioscanner. Alligevel er brug
af radioscannere underlagt visse restriktioner.
I følge Justitsministeriets bekendtgørelse 1993-02-15 nr. 17 har enhver bruger
af en radiomodtager ubetinget tavshedspligt. Dette betyder, at udsendelsernes
indhold ikke må udnyttes, videregives, nedskrives eller registreres; deres
eksistens må end ikke røbes for uvedkommende.
Undtaget fra tavshedspligt er: 1) udsendelser fra radio eller fjernsynsstationer,
amatørradioanlæg og 27MHz walkie-talkie-anlæg; 2) udsendelser fra radio- eller
fjernsynsstationer fremført via satellit; 3) udsendelser beregnet for enhver, f.eks.
nødsignaler, navigations-signaler e.lign.
3
UBC 360CLT
Uniden Bearcat UBC 360CLT er en kvalitetsbasescanner i et elegant kompakt
design. UBC 360CLT er designet til stationær placering med net adaptor og
eventuelt ekstern antennetilslutning.
Uniden Bearcat UBC 360CLT har 300 progammérbare kanaler for faste
frekvenser, som er grupperet i 10 banke af hver 30 kanaler. Een bank kan
f.eks. indeholde 30 forskellige frekvenser for politi, en anden med brand og
rednings tjenester. Bankene kan kobles til og fra på tast 1-0 når UBC 360CLT
er i scan mode. Derved bliver UBC 360CLT meget let i brug, når først de
interessante frekvenser er indprogrammeret.
Scanningen stopper ved første aktive kanal og fastholder denne kanal så
længe, der vedbliver med at være radiotrafik. Når kommunikationen ophører,
fortsætter scanneren til næste aktive kanal.
Uniden Bearcat UBC 360CLT dækker frekvensområde fra 25MHz til
960MHz (dog med visse undtagelser).
Som noget særligt har UBC 360CLT indbygget ur med alarm funktion og
musikradio.
De indprogrammerede frekvenser lagres i radioscannerens hukommelse.
4
Opsætning
Uniden Bearcat UBC 360CLT får strøm fra den medfølgende AC-adapter,
som sættes i stikkontakten til 220 volt. (Ved ophold i udlandet med anden
spænding og/eller stik kræves speciel strømforsyning). AC-adapteren
forbindes til radioscanneren på bagsiden af UBC 360CLT. Brug ikke andre
strømforsyninger (AC-adapter) end den, som medfølger. Brug af andre
strømforsyninger kan ødelægge UBC 360CLT.
UBC 360CLT kan også bruges med almindelige Alkaliske batterier.
På undersiden at UBC 360CLT er en batterikasse til 3 stk AA batterier.
UBC 360CLT er forsynet med standard 3,5 millimeter jackstick for
ekstern headset. Brug kun headset med en impedans på minimum
32 Ω. Højttalere med lavere impedans kan være ødelæggende for dine ører
og radio-scanneren.
Den medfølgende antenne påsættes radioscanneren i stikket på bagsiden af
scanneren, mærket ANT.
Endvidere vil modtagerækkevidden kunne øges med yderligere op mod det
dobbelte ved tilslutning af en udendørs antenne af typen “discone“ monteret
på toppen af en bygning og forbundet med et 50 Ω−koaksialkabel.
Speciel AM antenne er også medleveret og isættes AM radio ANT stikket.
5
Set bagfra
Teleskop-antenne: Tilslut den medfølgende teleskopantenne til
“ANT” (21) BNC-stikket på bagsiden af radioscanneren. Eller tilslut
en ekstern antenne (ekstra udstyr) med en impedans på 50 Ohm.
AM antennen tilsluttes AM stikket (21)
HEADPHONE: Ekstern headset, tilsluttes her (20) med en impedans
på 32 Ohm med et 3,5 mm jackstick.
DC 12V: + på center.
Stik for tilslutning af medfølgende strømforsyning til 220 VAC.
6
Set oppefra
Funktions oversigt.
1. VOLUME. Lydstyrke regulering.
2. SQUELCH. Støjfjerner. Drej med uret for at få baggrundsstøjen
til at forsvinde. Ved signal / støj stopper scanneren.
3. SCAN. Tryk for scanning af lagrede frekvenser. Mindst 2 skal der være.
4. ALARM. Indstil om alarm skal starte med musik eller tone.
5. SNOOZE/BACKLIGHT. Press for at genstarte alarmen efter 5 min.
Når tændt, tryk for lys. Langt tryk, konstant lys. Langt tryk sluk igen.
6. TIME set. Indstil tid og alarm tidspunkt med piltastene.
7. HOLD/BAND. Stop ved scanning eller søgning. Ved direkte kanal,
tryk STOP, indtast lagerplads, tryk STOP. BAND, bruges med STEP til
indsætning af frekvensstep. (Se side 13)
7
8. E/PGM. Bruges til at lagre en frekvens. Se side 10.
9. MODE. Skift mellem AM/FM radio, Fly bånd eller radio scanner.
10. POWER. Tænt / sluk.
11. CLR . , et tryk giver decimal punkt i frekvensen, 2 tryk sletter
indtastningen. Skal altid bruges ved frekvenslagring.
12. AM - SEARCH. Valg af AM radio. Omskifter 17 skal være i AM/FM.
SEARCH er søgning start. Omskifter 17 skal være i Scanner.
13. FM1 - L/O, FM radio og Lock Out i scanning/søgning.
14. FM2 - DELAY, FM radio og 2 sek forsinkelse i scanner mode.
15. MEM - PRI. Musikradio hukommelse og prioritets valg i scanner
mode.
16. DIR - STEP. Direkte frekvens indsætning til musikradio og valg af step
i scanner søge mode.
17. MODE. Sæt UBC 360CLT til musikradio, fly bånd eller radio scanner.
18+19.  . Piltaster til step i frekvenser og hukommelse.
8
Display
1+2.BANK. Hver bank indeholder 30 kanaler. Banke kan kun ind og
udtages under scanning, ved tryk på tastaturet 1-0.
3. BATT. Batteri indikator blinker, ved lav batteristand.
4. STEP. Viser frekvens step i søgning.
5. SEARCH. Søgemode er valgt
6. HOLD. Scanning eller søgning er stoppet.
7. PGM. Programering / lagring af frekvens er aktiv.
8. Hz. indikation for 250 Hz, 500 Hz og 750 Hz. Ingen er 0 Hz.
9. ALARM. Radio eller tone alarm er aktiv.
10. L/O. Lock Out. Kanalen er udelukket fra scanning.
11. P. Viser prioritets kanalen. Der er en i hver bank.
12. DELAY. Delay, forsinkelse er valgt. Scanneren venter 2 sekunder
før scanning starter igen efter et scanner stop.
13. MEMORY. FM/AM radio memory. Vælg med piltaster.
14. DIRECT. Indtast musik radio frekvensen direkte for aflytning.
9
Kanaler - kodning
En meget vigtig egenskab ved UBC 360CLT er muligheden for at
indprogrammere faste kanaler. UBC 360CLT har 300 faste kanaler. Hver
kanal kan tildeles sin egen frekvens.
Lagring af en frekvens: (Skal være i SCAN mode)
Tryk på HOLD
Indtast kanalnummer f.eks. 18
Tryk på HOLD
Tryk på PGM (PGM er programerings mode)
Indtast en frekvens mellem 25 og 960 MHz. Indtastes en frekvens som
ikke er i UBC 360CLT vises “Error” i displayet.
Indtast f.eks. 155.25 . Husk decimalpunkt “.”
5. Tryk på PGM for at lagre frekvensen i kanal 18.
Aflytning af frekvensen starter samtidig.
1.
2.
3.
4.
5.
Hvis man indtaster forkert frekvens, tryk da 2 gange på “.” og indtast påny.
Bemærk at UBC 360CLT ikke kan modtage frekvenser inden for følgende
områder, 174-406 og 512-806 MHz.
En programmeret frekvens kan slettes ved at indprogrammere frekvensen
000.0000. Dette gøres på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryk på HOLD
Indtast kanalnummer f.eks. 18
Tryk på HOLD
Tryk på PGM
Tryk på nummertasten 0
Tryk på PGM
Frekvenser til indkodning kan enten findes på www.dkscan.dk, ved søgning
eller få dem af en radioscannerven.
P.S.
Frekvenserne lagres med de KHz som det aktuelle frekvensstep er valgt.
10
Scanning
Når radioscanneren har indprogrammerede kanaler, er det muligt at
foretage programmerede scanninger, dvs. scanninger over forudprogrammerede frekvenser. Der skal være mindst 2 kanaler for at kunne
scanne.
For at få radioscanneren til at scanne henover alle kanaler, som ikke manuelt
er udelukket, gør da følgende:
1. Tryk på SCAN.
2. Tryk på HOLD for at stoppe scanningen. “HOLD” vises
i displayet.
3. Når scanningen er stoppet ved en given kanal, kan du skifte
kanal op og ned med eller .
Hvis du blot ønsker at aflytte en enkelt programmeret kanal, gør da
følgende:
1. Tryk på HOLDUAL
2. Indtast det ønskede kanalnummer, f.eks. 5
3. Tryk igen på HOLD
11
Prioritet.
Det er med UBC 360CLT muligt at prioritere een kanal i hver bank. Prioritér
en kanal på følgende måde:
1.
Vælg en kanal, f.eks. som på foregående side.
2. Tryk PGM. Tryk PRI. Hvert andet tryk vises “P” i displayet.
Når “P” vises, scannes denne kanal hvert 2 sekund.
Gentag proceduren for at flytte prioriteringen til en anden kanal.
3. Tryk PGM så PGM forsvinder i displayet.
Tryk på PRI, PRI ON og PRI OFF skifter i displayet.
Vælg om prioritetscanning skal være til eller fra.
Lockout + Delay:
Det er med UBC 360CLT muligt manuelt at udelukke en eller flere kanaler
fra scanningen, samt at indsætte et delay på den enkelte kanal.
Dette gøres på følgende måde:
1. Vælg den kanal som ønskes udelukket fra scanningen.
2. Tryk på L/O. “L/O” vises i displayet.
Nu er kanalen udelukket fra den automatiske scanning.
2A. Tryk på DELAY, DELAY vises i displayet. Nu venter scanneren 2
sekunder før scanning starter igen.
3. Tryk på L/O for at inkludere kanalen i scanningen igen.
3A. Tryk på DELAY for at fjerne delay/forsinkelsen igen.
4. Tryk på L/O i mindst 2 sekunder for at inkludere alle
udelukkede kanaler. 2 bip høres.
Ved ændring af lockout og Delay skal scanneren være i “HOLD”.
12
Søgning.
Uniden Bearcat UBC 360CLT kan søge et defineret område for at aflytte om
der er interessante frekvenser i et bestemt område.
Tryk SEARCH og derefter HOLD. Indtast den laveste søgefrekvens f.eks.
158.0, tryk PGM, LO 158.000 står i displayet. Tryk piltast og displayet
viser UP xxx, indsæt den højeste søgefrekvens f.eks. 168.0, tryk PGM. Tryk
SEARCH. Nu søger UBC 360CLT fra 158 MHz til 168 MHz. Er der signal
på en frekvens stopper scanneren til signalet forsvinder igen. Er det støj
eller uinteressante frekvenser, tryk da på L/O og søgning springer da denne
frekvens over ved næste søge runde.
Op til 50 frekvenser kan L/O, derefter er det den ældste L/O som fjernes.
Ønsker man at lagre en frekvens under søgning, skal man gøre følgende.
Ved søgning stopper scanneren på en frekvens som man ønsker at lagre, tryk
PGM, displayet skifter mellem frekvensen og den næste frie lager kanal.
Tryk PGM for at lagre. Ellers brug piltaster til den kanal man ønsker at lagre
frekvensen på, for så at trykke på PGM, for at lagre.
Frekvensstep.
Søgning foregår med de step som det enkelte bånd er sat op til. Samtidig er
det også de KHz som frekvensen bliver lagret med.
Som udgangs punklt er det AUTO indstillinger som benyttes, og benævnes
AT (auto) i displayet. Se auto step i frekvensbånd på side 18.
Ændre step. UBC 360CLT skal være i enten SCAN eller SEARCH mode.
Tryk BAND, tryk STEP. AT er auto, vælg med piltaster. 6,25 er for scandinavien for frekvenser over 30 MHz, i 25-30 MHz båndet er det 5 KHz.
Skift mellem bånd og step med ”BAND” og ”STEP” tasten. Det der blinker
er det aktive, og ændres med piltasterne. Gemmes med ”PGM” tasten.
13
Musikradio.
UBC 360CLT har også indbygget AM og FM radio.
Stil omskifter “17”, til AM/FM. Tryk på AM, FM1 eller FM2. Der er 10
hukommelses pladser i hver. (FM1 og FM2 er kun for at der kan være 20 FM
hukommelser)
Tryk DIR for at indsætte frekvensen direkte. (FM1) Eks. 93.9 Tryk PGM og
kanalen aflyttes direkte. Ønsker man at lagre denne frekvens, hold da PGM
til 2 bip høres og den lagres på den plads som det lille tal angiver i top af
displayet.
Søg frekvens ved at holde en piltast nede, til frekvensen begynder at steppe
op eller ned, afhængig af hvilken pil man trykker på. Tryk piltast for at skifte
til næste station.
Vælg lagerplads ved at trykke på MEM, og derefter skift lagerplads med
piltasterne. Find en station ved langt og derefter kort tryk på en piltast, lagre
igen med PGM tasten.
Lagerpladsen kan overskrives, men ønskes ---- på pladsen, gør da følgende.
Tryk MEM, vælg med piltaster den lagerplads der skal være tom. Tryk
piltast til søgning begynder, tryk HOLD, tryk tast 0, Tryk PGM til 2 bip
høres og lageret er slettet.
14
UR og Alarm-indstilling
Når UBC 360CLT tilsluttes strøm vil 0:00 stå i display.
Sæt omskifter 6 i stilling Clock Set.
Indtast tid eller brug piltaster. Step mellem timer og minutter med “E”.
Når færdig, sæt omskifter “6” i Alarm set, og indstil en evt. tid. Derefter
sættes omskifter i stilling “Clock”.
Alarm til/fra:
Stil omskifter ALARM på OFF for ingen alarm, Radio, for alarm opstart i
musikradio eller radioscanner afhængig af MODE “17” omskifteren. Eller i
stilling Tone for flertone alarm.
Husk at indstille alarm tiden med TIME “6” omskifteren.
Birdies
Birdies er et Amerikansk slangord for interne frekvenser i scanneren, som
scanneren kan stoppe på. Hvis man vil undersøge om en eller flere af
disse frekvenser forefindes, kan man tage antennen af og søge gennem de
frekvensområder, som ønskes benyttet. Høres susen / støj med lukket squelch
er det en Birdie og søgning henover en sådan bør undgås eller indsætte en
L/O.
15
Vedligeholdelse
Scanneren bør rengøres med en fugtig klud. Brug ikke organiske opløsningsstoffer, da plastmaterialet kan tage skade.
Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt nærmeste
forhandler. Uautoriserede reparationer eller modifikationer vil føre til bortfald
af garanti.
Nulstille/ Resette UBC 360CLT
Har man efterhånden fået for mange ændringer, kan man nulstille scanneren.
Men husk inden da at nedskrive de frekvenser, som skal gemmes igen.
Fjern spændingen fra UBC 360CLT.
Hold knapperne 2, 9 og HOLD nede når spændingen tilsluttes. (ikke POWER
knappen, men strømforsyningen)
Hold alle 3 knapper inde i ca. 3 sekunder. CLEAr står i displayet og alle data
er slettet.
16
Garanti
Kvittering eller faktura gælder som garantibevis, når den er forsynet med
forhandlernavn og dato.
Der ydes 6 måneders garanti efterfulgt af 18 måneders reklamationsret på
radioscanneren fra købsdato.
UBC 360CLT er ikke vandtæt. Skader opstået p.g.a. væske eller fugt er ikke
omfattet af garantien.
Garantien omfatter ikke skader opstået p.g.a. forkert betjening af radioscanneren eller p.g.a. modifikationer eller reparationer udført af uautoriseret reparatør.
Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af utilsigtet brug af scanneren.
UBC 360CLT bør opbevares utilgængeligt for mindre børn.
UBC 360CLT er CE-godkendt og lever derfor op til de europæiske
standarder for elektronisk udstyr.
Ved fejl eller mangler, som er omfattet af garantien, skal radioscanneren
indleveres inden garantiperiodens udløb til autoriseret forhandler med
angivelse af fejl eller mangler.
17
Frekvensbånd
UBC 360CLT dækker frekvenser indenfor frekvensområdet 25 - 960 MHz
fordelt som følger:
Bemærk, at UBC 360CLT ikke kan modtage frekvenser indenfor følgende
områder: 174-406 og 512 - 806 MHz.
Ændring af frekvensstep se side 13.
18
Frekvens
MHz
25-30
30-80
80-83
83-87,3
Auto frekvensstep
KHz
5,0 FM
12,5 FM
10,0 FM
12,5 FM
Transmission
Amatør bånd
Landmobil
VHF lav frekvens
VHF lav frekvens
108-137
12,5 AM
Fly frekvenser
137-138
138-158
158-160,6
160,6-162,6
162,6-174
5,0 FM
12,5 FM
10,0 FM
12,5 FM
10,0 FM
Trådløs mikrofon
VHF Landmobile
VHF Landmobil
VHF Landmobil
VHF Landmobil
406-440
440-466
466-470
470-512
6,25 FM
5,0 FM
10,0 FM
6,25 FM
UHF Landmobil
UHF Landmobil
UHF Landmobil
UHF Landmobil
806-960
12,5 FM
Offentlige tjenester
Radio mode
0.520-1.720
87.3-107.9
10 AM
100 WFM
AM musik radio
FM musik radio
Tekniske specifikationer
Uniden Bearcat UBC 360CLT har følgende tekniske specifikationer:
Frekvenser:
25 - 960 MHz. (Med visse undtagelser)
AM musik radio 520 - 1720 KHz
FM musik radio 87.5 - 108 MHz
Antal kanaler:
Antal banks:
300
10 med hver 30 kanaler
Scanningshastighed:
50 kanaler pr. sekund
Følsomhed:
0,4 µV (VHF)
Audio udgang:
0,9 W nominelt i 8 Ω højttaler
Ext. headset 3,5 Ø-jack.
Antenne:
Teleskopantenne. BNC connector, 50 Ω
AM radio spec loop antenne. Medfølger.
Temperatur:
UBC 360CLT er funktionsdygtig ved
temperaturer imellem -10° C og +50° C.
Størrelse:
Vægt:
209 x 148 x 81 (B x D x H)
600 g.
Strømforsyning:
220 volt AC
12V DC
19
Kom nemt igang.
Hvis du ikke kender frekvensen for den trafik, som du
ønsker at aflytte, kan du benytte dig af UBC 360CLT’s
fremragende søgeegenskaber på følgende måde:
1. Tænd apparatet på POWER knappen.
2. Drej VOLUME med uret ca. halvt op.
3. Drej SQUELCH knappen med uret til støjen
forsvinder.
4. Omskifter MODE skal stå i Scanner.
5. Tryk SEARCH og derefter HOLD. Indtast den
laveste søgefrekvens f.eks. 158. (husk .), tryk PGM
LO står i displayet, tryk piltast, UP står i displayet.
Indsæt den højeste søgefrekvens f.eks. 168. , tryk
PGM, tryk SEARCH. Nu søger UBC 360CLT
fra 158 MHz til 168 MHz.
6. Stopper UBC 360CLT på støj, tryk på L/O eller
SEARCH.
7. Tryk HOLD for at stoppe søgning.
Tryk SEARCH for at starte igen.
Ret til ændringer forbeholdes
danita electronics a/s
Printed in China
UBZZ21355ZZ(0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising