PŘIJÍMAČ GR-12S/GR-12 HoTT RECEIVER GR-12S/GR

PŘIJÍMAČ GR-12S/GR-12 HoTT RECEIVER GR-12S/GR
Návod V1.2
Revize: Březen 2011
PŘIJÍMAČ GR-12S/GR-12 HoTT
RECEIVER GR-12S/GR-12 HoTT
NÁVOD K POUŽITÍ
MANUAL
Obj. číslo: 33505
Order No: 33505
Neručíme za tiskové chyby! Změny vyhrazeny!
We are not responsible for any printing bugs! Modifications reserved!
Obj. číslo: 33506
Order No: 33506
KAPITOLA
1
2
3
4
5
6
7
OBSAH
Všeobecná upozornění
Funkce
2.1. Párování
2.2. Párování více přijímačů
2.3. Funkce Fail-Safe
Přijímač
3.1. Připojení
3.2. Varování při nízkém napětí
3.3. Varování při překročení teploty
Aktualizace firmware
4.1. Přijímač
4.2. Proces aktualizace
Prohlášení o shodě
Ochrana životního prostředí
FCC Informace
Záruka
STRANA
3
3
3
4
4
5
5
7
7
7
8
8
11
12
12
26
Děkujeme že jste si zakoupili systém Graupner HoTT 2.4.
Před instalací a použitím vašeho Graupner HoTT 2.4 systému si prosím
pozorně přečtěte celý tento návod!
Tento návod k použití je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k provozu a zacházení. Mějte to
prosím
na
paměti
pokud
budete
výrobek
předávat
někomu
dalšímu.
Pokud
nebudete
dbát
bezpečnostních pokynů a návodu k použití, ztratíte záruku. Graupner neustále pracuje na vylepšování všech
systémů dálkového řízení; vyhrazujeme si proto právo na změny rozsahu dodávky co do formy, technologie
i vybavení. Prosím pochopte že z dat a ilustrací v tomto návodu nemohou být vyvozovány žádné požadavky.
Ponechte si prosím tento návod pro pozdější použití!
2
1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Při zapnutí nebo nastavování rádiového ovládacího systému je důležité udržovat anténu vysílače vždy ve vzdálenosti
alespoň 15 cm od antén přijímače. Pokud je anténa vysílače příliš blízko k anténám přijímače, dojde k přetížení přijímače,
což bude indikováno blikáním zelené LED. Vysílač odpovídá pípnutím každou sekundu; zhasne také červená LED. Rádiový
systém je nyní v režimu Fail-Safe.
Pokud se to stane, jednoduše zvětšete vzdálenost mezi anténami dokud zvukový varovný signál neustane a červená LED
na vysílači se opět nerozsvítí; zelená LED na přijímači by zároveň měla trvale svítit.
2. FUNKCE
2.1. PÁROVÁNÍ
Pokud chcete použít Graupner HoTT 2.4 GHz přijímač s určitým vysílačem, prvním krokem vždy musí být “spárování”
přijímače s “jeho” Graupner HoTT 2.4 GHz RF modulem (vysílačem). Tuto “párovací” proceduru je třeba provést pouze
jednou pro každou kombinaci přijímače a vysílacího (RF) modulu.
Přijímače dodané v setu s vysílačem jsou spárovány už z výroby, takže následující postup párování je třeba použít pouze
pokud chcete použít další přijímač. Nicméně proceduru můžete kdykoliv zopakovat pokud je to třeba, například po
výměně vysílače.
Pokud je potřeba párování, postup je následující:
• Zapněte vysílač a přijímač.
• Najděte tlačítko BIND / RANGE na zadní straně vysílače a držte ho stisknuté zároveň se stiskem a držením tlačítka SET
na přijímači. Obě LED na zadní straně vysílače nyní trvale svítí a zelená LED na přijímači bliká.
• Pokud zelená blikající LED na přijímači začne do cca deseti sekund trvale svítit, indikuje tak že proces párování je
dokončen. Nyní můžete pustit obě tlačítka a vaše kombinace vysílače / přijímače je připravena k použití.
• Nicméně pokud zelená LED na přijímači bliká déle než 10 sekund, proces párování selhal. Pokud se to stane, opakujte
celý proces.
3
2.2. PÁROVÁNÍ VÍCE PŘIJÍMAČŮ V JEDNOM MODELU
Pokud je to třeba, je také možné spárovat v určitém modelu více přijímačů k jednomu vysílači. Prvním krokem je spárování
každého přijímače individuálně podle výše popsaného postupu.
Pokud se systém používá, je naposledy spárovaný přijímač Master. Jakýkoliv senzor telemetrie instalovaný v modelu musí
být připojen k tomuto přijímači, protože pouze Master přijímač vysílá údaje ze senzorů pomocí zpětného kanálu.
Druhý a všechny ostatní přijímače pracují paralelně s Master přijímačem, ale v režimu Slave, s vypnutým zpětným kanálem.
Ovládací funkce mohou být také rozděleny mezi více přijímačů; toto se provede použitím funkce Channel Mapping
(mapování kanálů) na SMART-BOXu (Obj. č. 33700). Stejným způsobem je možné přiřadit jednu ovládací funkci více
výstupům přijímače; typickým příkladem je použití dvou serv pro každé křidélko a podobně.
2.3. FUNKCE FAIL-SAFE
Ve výchozím stavu (při dodání) je přijímač nastaven do “Hold” režimu, takže pokud dojde ke ztrátě signálu, všechna serva
připojená k přijímači budou udržovat poslední platnou polohu. v tomto režimu zelená LED na přijímači začne při rušení
blikat a červená LED na vysílači zhasne. Vysílač také začne jednou za sekundu pípat jako akustické varování.
Můžete využít bezpečnostní potenciál funkce fail-safe alespoň k naprogramování odezvy kanálu plynu na aktivaci fail-safe: plyn modelů se spalovacím motorem by měl být nastaven na volnoběh a plyn modelů poháněných elektromotorem by
měl být nastaven do pozice “stop”. Pokud se objeví rušení, tato nastavení pomohou zabránit odletu modelu mimo dosah
a možným zraněním nebo poškození majetku.
Prosím prostudujte si příslušnou sekci návodu k vašemu RC systému pro postup.
4
3. PŘIJÍMAČ
33505 GR-12S
33506 GR-12
Zdířka telemetrie
(kanál 5)
Zdířky serv
Zdířka telemetrie
(kanál 5)
Zdířky serv
3.1 PŘIPOJENÍ
Zapojte serva do řady zdířek na pravé straně přijímače. Konektory mají danou polaritu; všimněte si malého zkosení jedné
hrany. Nikdy nepoužívejte sílu - konektory by měly jít zastrčit lehce a úplně. Polarita zdířky je vyznačena na krabičce
přijímače: hnědý vodič (-), červený (+) a oranžový (signál).
Zdířky pro serva na přijímači Graupner-HoTT 2.4 jsou očíslovány. Zdířka označená “- +/B” je určena pro připojení
akumulátoru. Pokud je to nutné, je do této zdířky možné připojit servo paralelně s napájením; pro toto je potřeba
Y-rozdvojka (Obj. č. 3936.11).
Je také možné naprogramovat zdířku kanálu 6 pro sdružený signál pomocí SMART-BOXu (Obj. č. 33700). Toto je důležité
pro jistá volitelná zařízení vyžadující tento signál.
5
Napájení přijímače 33506 GR-12
Při použití silných serv připojujte napájení pokud možno do vertikálních zdířek přijímače. Pokud je to nutné, je do těchto
zdířek možné připojit serva paralelně s napájením; pro toto je potřeba Y-rozdvojka (Obj. č. 3936.11).
Při použití zdvojeného napájení použijte vnější zdířky:
Přijímač 33506 (GR-12): Kanál 1 a 6 (nebo 2 a 5)
Kanál 1 a 6
Zdířka označená “5” - kanál 5 - je určena pro volitelné senzory telemetrie a používá se pro nahrání aktualizací firmware
společně s USB rozhraním. Při používání přijímače GR-12S (Obj. č. 33505) je také potřeba kabelová redukce Obj. č. 23048.
Poznámka: pro použití telemetrie na kanálu 5 zvolte menu SETTING AND DATA VIEW na vysílači nebo
Smart-Boxu, jděte na obrazovku „RX CURVE“ a “5CH FUNCTION“ a zvolte „SENSOR“ namísto „SERVO“. Se senzory
telemetrie připojenými ke kanálu 5 už na tomto kanálu nebudou pracovat serva!
Standardně je na kanálu 5 zapnutá funkce serva - „SERVO“.
6
3.2. VAROVÁNÍ PŘI NÍZKÉM NAPĚTÍ
Pokud napětí přijímače klesne pod 3,8V, RF modul vysílače generuje varování ve formě “obecného zvuku alarmu”: stálé
pípání v intervalu cca jedné sekundy.
3.3. VAROVÁNÍ PŘI PŘEKROČENÍ TEPLOTY
Pokud teplota přijímače klesne pod -10°C nebo překročí +70°C, RF modul vysílače generuje varování ve formě “obecného
zvuku alarmu”: stálé pípání v intervalu cca jedné sekundy.
4. AKTUALIZACE FIRMWARE PŘIJÍMAČŮ GRAUPNER-HOTT 2.4 33505 / 33506
Aktualizace firmware vysílacího modulu nebo přijímače mohou být provedeny pomocí zdířky DATA nebo telemetrie ve
spojení s počítačem se systémem Windows XP, Vista nebo 7. K tomuto také potřebujete USB interface, Obj. č. 7168.6
a redukci, Obj. č. 7168.6A, které jsou k dispozici odděleně.
Při používání přijímače GR-12S (Obj. č. 33505) je také potřeba kabelová redukce Obj. č. 23048.
Nutné programy a soubory jsou k dispozici na www.graupner.de v sekci Download u odpovídajících výrobků.
Nainstalujte na váš počítač program Firmware Update Utility Graupner a USB ovladače. Zkontrolujte požadavky na systém!
Prvním krokem je proříznutí středního červeného vodiče v redukci,
Obj. č. 7168.6A, potom připojte redukci k USB interface, Obj. č. 7168.6.
Tento konektor má také danou polaritu; všimněte si malého zkosení jedné hrany.
Nikdy nepoužívejte sílu - konektor by měl jít zastrčit lehce a úplně.
7
4.1. PŘIJÍMAČ
Přijímač GR-12 (Obj. č. 33506):
Připojte redukci ke zdířce kanálu 5 na přijímači jak je zachyceno na obrázku.
Tento konektor má také danou polaritu; všimněte si malého zkosení jedné hrany.
Nikdy nepoužívejte sílu - konektor by měl jít zastrčit lehce
a úplně.
Černý vodič (-) musí být nahoře, bílý vodič (T) dole. Pro řijímač GR-12S
(Obj. č. 33505) je potřeba kabelová redukce Obj. č. 23048.
4.2. PROCES AKTUALIZACE
Ujistěte se že redukce je nakonfigurována jako na obrázcích a je správně připojena k vysílači nebo přijímači.
Spusťte aplikaci Graupner Firmware Update.
V nastavení [COM Port Setup] zvolte správný COM port, to je ten ke
kterému je připojen USB kabel. Pokud si nejste jisti, stiskněte tlačítko
„Search“ a ve vyskakovacím okně zvolte „Silicon Labs CP210x USB to
UART Bridge“ a stiskněte „OK“.
Baud Rate: 19200.
V nabídce [Interface Type] zvolte Signal 2:Vcc3:Gnd.
Nyní klikněte na tlačítko “Browse” a zvolte složku s předem staženým
souborem firmware s příponou *.bin. Pokud je vše správné, soubor se
objeví v odpovídajícím okně.
8
Soubory firmware jsou zakódovány ve formě specifické pro daný výrobek, takže pokud nechtěně vyberete soubor který
neodpovídá výrobku (například soubor pro aktualizaci vysílače namísto přijímače), potom se objeví okno “Product code
error” a nebudete moci spustit proces aktualizace.
Stiskněte v programu tlačítko “Program”. Chvilku počkejte dokud neuvidíte pohyb v indikátoru průběhu. To může trvat až
pět sekund, v závislosti na počítači.
Přijímač: stiskněte a držte tlačítko SET a zároveň zapněte přijímač.
Po několika vteřinách se na obrazovce objeví zpráva “Found target
device...”; nyní můžete tlačítko pustit a proces aktualizace firmware je
zahájen.
Pokud zařízení není rozpoznáno, pokud se objeví okno “Target device
ID not found”, nebo pokud proces selže před dosažením 100%, musíte
proces aktualizace restartovat. Opakujte všechny kroky popsané výše.
Obrazovka Status a indikátor průběhu ukazují průběh aktualizace
firmware. Aktualizace je dokončena pokud se objeví zpráva “Complete...100%” nebo “Complete!!”.
V průběhu aktualizace obě LED na vysílači nepřerušovaně svítí.
Po dokončení červená LED zhasne a uslyšíte krátký potvrzovací tón.
Zelená LED na přijímači svítí; po dokončení procesu začne zelená LED
blikat.
Vypněte váš vysílač / přijímač a odpojte redukci.
Pozor: po dokončení aktualizace musíte vaše zařízení
inicializovat, to je provést reset na výchozí výrobní hodnoty.
9
Inicializace:
Stiskněte a držte tlačítko SET na přijímači, zapněte ho a tlačítko SET pusťte. Po asi dvou nebo třech vteřinách se zelená LED
na přijímači rozsvítí jako potvrzení že váš rádiový systém byl reinicializován.
Poznámka: Při inicializaci jsou smazána VŠECHNA vámi zadaná nastavení. Tam kde je to nutné,
budete muset naprogramovat vámi upřednostňovaná nastavení znovu.
Po inicializaci bude vysílač v režimu nastavení Fail-Safe. Tak můžete okamžitě pokračovat nastavením vašich fail-safe
parametrů. Pokud jste dříve nastavením země nastavili váš vysílač do režimu “France”, musíte toto nastavení zopakovat.
Prosím prostudujte si příslušnou sekci návodu k vašemu RC systému pro postup.
Všechna nastavení zadaná pomocí SMART-BOXu jsou při inicializaci přijímače také ztracena. Pokud
provedete aktualizaci firmware přijímače, budete muset tato nastavení znovu zadat.
10
5. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě v souladu s “Radio and Telecomunikations Terminal Equipment Act” (FTEG)
a Direktivou 1999/5/EG (R&TTE)
Graupner/SJ GmbH, Service Department,
Henriettenstr. 96, D-73230 Kirchheim/Teck, Germany
prohlašuje že výrobek
mx-12 HoTT
mx-16 HoTT
mx-20 HoTT
Třída zařízení:
Obj. Č. 33112
Obj. Č. 33116
Obj. Č. 33124
GR-12 HoTT
GR-16 HoTT
GR-24 HoTT
Obj. Č. 33506
Obj. Č. 33508
Obj. Č. 33512
2
vyhovuje základním požadavkům § 3 a dalším relevantním ustanovením FTEG (Článek 3 R&TTE Direktivy).
Aplikované harmonizované normy
EN 60950:2006
EN 301 489-1 V1.7.1
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle § 3 (1) 1. (Článek 3 (1) a))
Požadavky na ochranu týkající se elektromagnetické kompatibility § 3 (1) 2, Článek 3 (1) b))
Měření efektivního využití spektra rádiových frekvencí § 3 (2) (Článek 3 (2))
0678
Kirchheim 08. October 2013
Ralf Helbing
generální ředitel
11
6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Po uplynutí životnosti tohoto výrobku ho nesmíte vyhodit do běžného domácího odpadu. Správným
postupem
je odevzdání přístroje na místě určeném ke sběru starých elektrických spotřebičů určených k recyklaci.
Symbol vyznačený zde i přímo na produktu nebo jeho obalu označuje tuto skutečnost.
Individuální symboly značí které materiály mohou být recyklovány a znovu použity. Můžete významně
napomoci
k ochraně našeho společného životního prostředí opakovaným užíváním výrobků, recyklací základních
materiálů, nebo recyklováním nadbytečného vybavení jiným způsobem.
Vyřazené akumulátory odpojte od zařízení a odevzdejte je na příslušném sběrném místě. U dálkově ovládaných modelů
odstraňte elektronické části jako serva, přijímač, nebo regulátor a odevzdejte je na místě pro sběr elektrických zařízení
určených k recyklaci.
Pokud nevíte kde se nachází nejbližší sběrné místo, informujte se na vašem místním obecním/městském úřadu.
7. FCC INFORMACE
Graupner GR-12S a GR-12 HoTT #33505 a #33506
FCC ID: ZKZ-33505 a ZKZ-33506
FCC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Toto zařízení splňuje část 15C Směrnic FCC.
Při provozu musí být splněny následující dvě podmínky:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí vydržet jakékoliv rušení, včetně rušení které může způsobit neočekávanou funkci.
12
VAROVÁNÍ:
Změny nebo úpravy výslovně neschválené společností odpovědnou za shodu zařízení mohou způsobit,
že uživatel ztratí oprávnění provozovat zařízení.
POZNÁMKA
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15C Směrnice FCC. Tyto
limity jsou určeny k poskytování rozumné ochrany před škodlivým rušením v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá
a vyzařuje vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a použito v souladu s návodem, může způsobit škodlivé rušení
rádiové komunikace.
Nicméně není žádná záruka že se toto rušení neobjeví v určité instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což může být určeno vypnutím a zapnutím
zařízení, doporučujeme uživateli zkusit odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
• Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu než je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem.
PROHLÁŠENÍ O VYSTAVENÍ SE VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ
Toto zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující FCC požadavkům na vystavení se rádiovému záření při použití s originálním
Graupner HoTT příslušenstvím a provozu s minimální vzdáleností 20cm mezi anténou a vaším tělem.
13
POZNÁMKY / NOTICE
CHAPTER
1
2
3
4
5
6
CONTENTS
PAGE
General Note
Functions
2.1. Binding
2.2. Binding Multiple Receivers
2.3. Fail-Safe Function
Receiver
3.1. Connections
3.2. Low Voltage Warning
3.3. Temperature Warning
Firmware Update
4.1. Receiver
4.2. Update Procedure
Declaration of Conformity
Environmental protection notes
Warranty
16
16
16
17
17
18
19
20
20
20
21
21
24
25
26
Thank you for purchasing the Graupner HoTT 2.4 System Please read through
this entire manual before you attempt the installation
and usage of your Graupner HoTT 2.4 System!
These operating instructions are part of this product. They contains important notes to the operation and handling. Please
take this into consideration when you pass on the product to third parties. Neglect of the operating instructions and the safety
instructions lead to expiring the warranty. Graupner constantly work on the advancement of all remote control systems;
changes of the scope of delivery in form, technology and equipment we must reserve ourselves therefore. Please have understanding
for the fact that from data and illustrations of this operating instructions no requirements can be derived.
Please keep these instructions for further reference!
15
1. GENERAL NOTE
When switching on or adjusting the radio control system it is essential to keep the transmitter aerial at least 15 cm away
from the receiver aerials at all times. If the transmitter aerial is too close to the receiver aerials, the receiver will be
overloaded, causing the green LED starts flashing. The transmitter responds by emitting a beep once every second;
the red LED also goes out. The radio control system is now in Fail-Safe mode.
If this should occur, simply increase the distance between the aerials until the audible warning signal ceases, and the red
LED on the transmitter lights up again; at the same time the green LED on the receiver should glow constantly.
2. FUNCTIONS
2.1. BINDING
When you wish to use the Graupner HoTT 2.4 GHz receiver with a particular transmitter, the first step must always be to
“bind” the unit to “its” Graupner HoTT 2.4 GHz RF module (transmitter). This “binding” procedure only needs to be carried
out once for each combination of receiver and RF module. The units supplied in the set are already bound to each other
at the factory, i.e. the binding procedure described in the following section only needs to be carried out when you wish to
use an additional receiver. However, it can also be repeated at any time if required, e.g. after changing transmitters.
When binding is required, this is the procedure:
a) Transmitters with HoTT module upgrade
• Switch the transmitter and receiver on.
• Locate the BIND / RANGE button on the back of the transmitter, and hold it pressed in while you press and hold
the SET button on the receiver. Both LEDs on the back of the transmitter now glow constantly, and the green
LED on the receiver flashes.
• If the green flashing LED on the receiver begins to glow permanently within about ten seconds, this indicates that
the binding process is complete. You can now release both buttons, and your transmitter / receiver combination is
ready for use.
• However, if the green LED on the receiver continues to flash for longer than ten seconds, then the binding process
has failed. If this should occur, repeat the whole procedure.
16
b) New HoTT transmitters with internal telemetry
• Press and hold the SET button on the receiver until the green LED starts to flash.
• Briefly press the central SET button of the right-hand four-way button to initiate the so-called binding process
between a receiver and the current model memory. At the same time the word “BINDING” starts flashing
on the screen in the frame of the “rx bind” line, instead of the three “---”:
• If the receiver LED glows a constant green within about ten seconds, then the binding process has been completed
successfully; you can now release the receiver’s SET button.
• Your model / receiver combination is now ready for use.
• Conversely, if the green LED on the receiver flashes for longer than about ten seconds, then the binding process has
failed. In parallel with this the screen will display three “---” once more. If this should occur, alter the relative position
of the aerials, and repeat the whole procedure.
2.2. BINDING“ MULTIPLE RECEIVERS IN ONE MODEL
If required, it is also possible to bind multiple receivers to the transmitter for a particular model. The first step is to bind
each receiver individually using the procedure already described.
When the system is in use, the receiver which is switched on first is the Master receiver. Any telemetry sensors installed
in the model must be connected to this unit, as only the Master receiver transmits sensor data using the downlink channel.
The second and all further receivers operate in parallel with the Master receiver but in Slave mode, with the downlink
channel switched off.
The control functions can also be distributed amongst multiple receivers; this is carried out using the Channel Mapping
function of the SMART-BOX (Order No. 33700). In the same way it is possible to assign one control function to multiple
receiver outputs; a typical example would be the use of two servos for each aileron instead of only one, etc.
2.3. FAIL-SAFE FUNCTION
In its default state (as delivered) the receiver is set to “Hold” mode, i.e. if a fail-safe situation occurs, all the servos
connected to it maintain the last position detected as valid. In this mode the green LED on the receiver starts flashing
when interference occurs, and the red LED on the transmitter goes out. The transmitter also starts beeping about once
per second as an audible warning.
17
You can exploit the safety potential of the fail-safe option by at least programming the throttle channel to respond to
a fail-safe situation: the throttle channel of an engine-powered model should be set to idle, the throttle channel of an
electric-powered model to “stop”, and the throttle channel of a model helicopter to “Hold”. If interference should occur,
these settings will help prevent the model flying out of control, possibly causing personal injury or property damage.
Please refer to the appropriate section in your RC system instructions for the procedure.
3. RECEIVER
33505 GR-12S
33506 GR-12
Telemetry socket
(channel 5)
Servo sockets
18
Telemetry socket
(channel 5)
Servo sockets
3.1 Connections
Plug the servos into the row of sockets on the right-hand end of the receiver. The connector system is polarised;
note the small chamfer on one edge. Never use force - the plugs should engage easily and fully. The socket polarity is also
marked on the case: brown wire (-), red (+) and orange (signal). The servo sockets of the Graupner-HoTT 2.4 receiver are
numbered. It is also possible to program channel 6 for the sum signal using the SMART-BOX (Order No. 33700).
This is important for certain optional devices which require this signal.
Power supply for receiver 33506
When using High Power servos, connect the receiver power supply/s preferably to the outer ports of the receiver.
If necessary, the servos can be connected to this sockets in parallel with the power supply; a Y-lead (Order No. 3936.11) is
required for this.
When using a dual power supply, use the sockets on the outside:
Receiver 33506 (GR-12): Channel 1 and 6 (or 2 and 5)
The socket marked “5” - channel 5 - is intended for the optional
telemetry sensors and is used for loading firmware updates in
conjunction with the USB interface. When using the receiver GR-12S
(Order No. 33505) the adapter cable Order No. 23048 is also needed.
With telemetry sensors connected to socket 5, servos will not longer
work at this output!
Channel 1 and 6
Note: to use the telemetry function of channel 5, select the
telemetry menu SETTING AND DATA VIEW of the transmitter or
Smart-Box, go to the Display „RX CURVE“ and “5CH FUNCTION“
and select „SENSOR“ instead of „SERVO“. With telemetry
sensors connected to socket 5, servos will not longer work
at this output! As standard the servo function is enabled on
channel 5 - „SERVO“ displayed.
19
3.2. LOW VOLTAGE WARNING
If the receiver voltage falls below 3.8 V, the transmitter’s RF module generates a low voltage warning in the form
of a “general alarm sound”: a steady beeping at intervals of about one second.
3.3. TEMPERATURE WARNING
If the receiver temperature falls below -10° C or exceeds +70° C, the transmitter’s RF module generates a temperature
warning in the form of a “general alarm sound”: a steady beeping at intervals of about one second.
4. FIRMWARE UPDATE GRAUPNER-HoTT 2.4 RECEIVER 33505 / 33506
Firmware updates for the transmitter RF module or receiver can be transferred via the DATA or telemetry interface
in conjunction with a PC running Windows XP, Vista or 7. For this you also require the USB interface, Order No. 7168.6, and
the adapter lead, Order No. 7168.6A or 7168.S, which are available separately.
When using the receiver GR-12S (Order No. 33505) the adapter cable Order No. 23048 is also needed.
The programs and files required for this are available from www.graupner.de in the Download area for the corresponding
products. Install the Firmware Update Utility Graupner and the USB drivers on your computer.
Check the system requirements!
Connect the adapter lead to the USB interface, Order No. 7168.6. This socket is
also polarised; note the small chamfer on one edge. Never use force - the plug
should engage easily and fully.
20
4.1. RECEIVER
Receiver GR-12 (Order No. 33506):
Connect the adapter lead to the socket Channel 5 of the receiver, as shown in
the illustration. This socket is also polarised; note the small chamfer on one edge.
Never use force - the plug should engage easily and fully.
The black wire (-) must be on top, the orange wire (T) down. Receiver GR-12S
(Order-No. 33505): the adapter cable Order No. 23048 is also needed.
4.2. UPDATE PROCEDURE
Ensure that the adapter lead is configured as shown in the illustrations, and is connected correctly to the transmitter
or receiver.
Start the Graupner Firmware_Upgrade_grStudio.
Under ‚Port Select‘ select the correct COM port, i.e. the one to which
the USB lead is connected - select „Silicon Labs CP210x USB to UART
Bridge“ and press „OK“.
Choose ‚Device‘ → ‚HoTT Receiver‘ Now click on the “File Browse” button and select the folder containing the previously loaded firmware file
ending in *.bin. If everything is correct, the file will appear in
the corresponding window (A).
21
The firmware files are encoded in product-specific form, i.e. if you accidentally select a file which does not match
the product (e.g. transmitter update file instead of receiver file), then the pop-up window “Product code error” will appear,
and you will not be able to start the update procedure. Press the “Download Start” button in the software. Wait briefly
until you see movement in the progress bar. This make take up to five seconds, depending on the computer (B).
Receiver: press the SET button, and switch the receiver on while you hold it pressed in.
After a few seconds the Status screen displays the message “Found
target device…”; you can now release the button, and the firmware
update process commences (C).
If the device is not recognised, if the pop-up window “Target device ID
not found” appears, or if the process fails before 100% is reached, you
must restart the update procedure. Repeat all the steps as described
above.
The Status display and the Progress bar show the progress of
the firmware update. The update is completed when the message
“Complete!!” appears (D).
During the update process the green LED on the receiver also light up;
when the process is complete, the green LED goes out.
Switch your receiver off, and disconnect the adapter lead.
Caution: after completing an update process, you must
initialise the device before using it, i.e. reset it to the factory
default values.
22
Initialisation:
Press and hold the SET button on the receiver, switch it on, and release the SET button again. After about four or five
seconds the green LED on the receiver goes out to confirm that your radio control system has been re-initialised.
Please note: The initialisation procedure erases ALL the settings you have entered. Where necessary,
you will need to program your preferred settings again.
Any settings you have entered using the SMART-BOX are also lost when you initialise the receiver.
If you carry out a receiver firmware update, you will need to re-enter these settings.
23
5. DECLARATION OF CONFORMITY
Declaration of Conformity in accordiance with the Radio and Telecomunikations Terminal Equipment
Act (FTEG) and Directive 1999/5/EG (R&TTE)
Graupner/SJ GmbH, Service Department,
Henriettenstr. 96, D-73230 Kirchheim/Teck, Germany
declares that the product
mx-12 HoTT
mx-16 HoTT
mx-20 HoTT
No. 33112
No. 33116
No. 33124
GR-12 HoTT
GR-16 HoTT
GR-24 HoTT
No. 33506
No. 33508
No. 33512
2
Equipment class:
complies with the essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE Directive).
Harmonised standards applied
EN 60950:2006
EN 301 489-1 V1.7.1
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
Health and safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3 (1) a))
Protection requirement concernig electromagnetic compatibility § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum § 3 (2) (Article 3 (2))
0678
Kirchheim 08. October 2013
24
Ralf Helbing
Managing Director
6. ENVIRONNEMENTAL PROTECTION NOTES
When this product comes to the end of its useful life, you must not dispose of it in the ordinary domestic
waste.
The correct method of disposal is to take it to your local collection point for recycling electrical and
electronic equipment. The symbol shown here, which may be found on the product itself,
in the operating instructions or on the packaging, indicates that this is the case.
Individual markings indicate which materials can be recycled and re-used. You can make an important
contribution to the protection of our common environment by re-using the product, recycling the basic
materials or recycling redundant equipment in other ways.
Remove batteries from your device and dispo se of them at your local collection point for batteries.
In case of R/C models, you have to remove electronic parts like servos, receiver, or speed controller from the product in
question, and these parts must be disposed of with a corresponding collection point for electrical scrap.
If you don’t know the location of your nearest disposal centre, please enquire at your local council office.
25
ZÁRUKA / WARRANTY
Na tento výrobek je záruka
Warrantied for
Graupner/SJ GmbH, Henriettenstraße 96, 73230 Kirchheim/Teck, Německo
poskytuje na tento výrobek záruku po dobu 24 měsíců od data nákupu.
Záruka se vztahuje pouze na ty vady materiálu nebo zpracování, které byly
přítomny už v době zakoupení výrobku. Na poškození způsobené opotřebením,
přetížením, nevhodným zacházením nebo použitím nevhodného příslušenství se
záruka nevztahuje. Zákonná záruka a práva spotřebitele nejsou těmito záručními
podmínkami dotčena. Pečlivě prosím výrobek zkontrolujte předtím, než
uplatníte nárok na záruku nebo nám výrobek zašlete, jsme totiž nuceni vám
naúčtovat naše náklady pokud se výrobek ukáže bezvadným.
Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 Kirchheim/Teck, Germany
guarantees this product for a period of 24 months from date of purchase.
The guarantee applies only to such material or operational defects witch are
present at the time of purchase of the product.
Damage due to wear, overloading, incompetent handling or the use of incorrect
accessories is not covered by the guarantee. The user´s legal rights and claims
under garantee are not affected by this guarantee. Please check the product
carefully for defects before you are make a claim or send the item to us, since we
are obliged to make a charge for our cost if the product is found to be free
of faults.
Servis/Service
ČESKÁ REPUBLIKA
TRIVOX - Patrik Dworschak
Doubravice 110
533 53 Doubravice
podpora@trivox.cz
www.trivox.cz
(+420) 226 519 671
26
měsíců
months
Záruční list
Warranty certificate
33505 & 33506
GR-12S & GR-12
Datum zakoupení
Date of purchase/delivery
Jméno majitele
Owner´s name
Razítko a podpis prodejce
Stamp and signature of dealer
Adresa
Complete adress
POZNÁMKY / NOTICE
Specifikace a dostupnost se mohou měnit. Dodáváno pouze sítí specializovaných modelářských prodejen.
Rádi vás budeme informovat o vašem nejbližším dodavateli.
Neodpovídáme za tiskové chyby.
Specifications and availability subject to change. Supplied through specialist model shopsonly.
We will gladly inform you of your nearest supplier.
We accept no liability for printingerrors.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising