Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika
Podstawowy
Podręcznik Użytkownika
DCP-J152W
Wersja 0
POL
Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi
klienta
Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co
umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:
Numer modelu: DCP-J152W
Numer seryjny: 1
Data zakupu:
Miejsce zakupu:
1
Numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia.
Zachowaj niniejszy Podręcznik Użytkownika wraz z
paragonem (fakturą) jako potwierdzenie dokonania
zakupu produktu w przypadku kradzieży, pożaru czy
roszczeń gwarancyjnych.
© 2013 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podręczniki użytkownika i gdzie można je
znaleźć?
Jaki podręcznik?
1
Co zawiera?
Gdzie jest?
Przewodnik
Bezpieczeństwa
Produktu
W pierwszej kolejności zapoznaj się z tym
podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem
urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki
ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem, aby
uzyskać informacje o znakach handlowych i
ograniczeniach prawnych.
Wydrukowany / w
opakowaniu
Podręcznik szybkiej
obsługi
Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji
urządzenia oraz instalacji sterowników i
oprogramowania dla użytkowanego systemu
operacyjnego i typu połączenia.
Wydrukowany / w
opakowaniu
Podstawowy
Podręcznik Użytkownika
Zapoznaj się z podstawowymi operacjami
kopiowania oraz skanowania, a także ze sposobami
wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się
ze wskazówkami rozwiązywania problemów.
Plik PDF / płyta
CD-ROM
Rozszerzony
Podręcznik Użytkownika
Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych:
kopiowaniu, drukowaniu raportów i
przeprowadzaniu rutynowych czynności
konserwacyjnych.
Plik PDF / płyta
CD-ROM
Podręczniki
oprogramowania i
obsługi dla sieci
Ten podręcznik zawiera instrukcje skanowania,
drukowania i innych operacji, które można
wykonywać po podłączeniu urządzenia Brother do
komputera. Można tam również znaleźć przydatne
informacje dotyczące korzystania z narzędzia
Brother ControlCenter, użytkowania urządzenia w
środowisku sieciowym, a także często stosowane
terminy.
Plik HTML / płyta
CD-ROM
Przewodnik Usług
Internetowych
Ten podręcznik zawiera przydatne informacje
dotyczące uzyskania dostępu do usług
internetowych z urządzenia Brother, a także
pobierania obrazów, drukowania danych i
przesyłania plików bezpośrednio do usług
internetowych.
Plik PDF / Brother
Solutions Center 1
Przewodnik AirPrint
Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące
korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na
urządzeniu Brother z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x
oraz z urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i z innych
urządzeń z systemem iOS bez instalowania
sterownika drukarki.
Plik PDF / Brother
Solutions Center 1
Przewodnik Google
Cloud Print
Ten podręcznik zawiera szczegółowe informacje
dotyczące sposobu korzystania z usług Google
Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem
Internetu.
Plik PDF / Brother
Solutions Center 1
Odwiedź witrynę internetową http://solutions.brother.com/.
i
Spis Treści
(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)
1
Informacje ogólne
1
Korzystanie z dokumentacji ...................................................................................1
Symbole i konwencje użyte w dokumentacji ...................................................1
Dostęp do narzędzi Brother (Windows® 8) ...........................................................2
Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika oraz
Podręczników oprogramowania i obsługi dla sieci .............................................2
Wyświetlanie podręczników użytkownika ........................................................2
Dostęp do podręczników zaawansowanych funkcji...............................................4
Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®) .............................................5
Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh) .............................................5
Panel sterowania – informacje ogólne...................................................................6
Układ wyświetlacza LCD .................................................................................8
Operacje podstawowe .....................................................................................8
Wskazania ostrzegawczej kontrolki LED.........................................................9
Ekran LCD .............................................................................................................9
Ustawianie jasności podświetlenia ..................................................................9
2
Ładowanie papieru
10
Ładowanie papieru i innych nośników druku .......................................................10
Ładowanie kopert ..........................................................................................12
Obszar, w którym nie można drukować.........................................................15
Ustawienia papieru ..............................................................................................16
Typ papieru....................................................................................................16
Rozmiar papieru ............................................................................................16
Akceptowany papier i inne nośniki druku.............................................................17
Zalecane nośniki druku..................................................................................17
Przechowywanie i używanie nośników druku................................................17
Wybór prawidłowego nośnika druku..............................................................19
3
Ładowanie dokumentów
20
Sposób ładowania dokumentów ..........................................................................20
Korzystanie z szyby skanera .........................................................................20
Nieskanowany obszar ...................................................................................21
4
Tworzenie kopii
22
Sposób kopiowania..............................................................................................22
Kończenie kopiowania...................................................................................22
Opcje kopiowania ................................................................................................22
Typ papieru....................................................................................................23
Rozmiar papieru ............................................................................................23
5
Sposób drukowania z komputera
24
Drukowanie dokumentu .......................................................................................24
ii
6
Sposób skanowania do komputera
25
Przed rozpoczęciem skanowania ........................................................................25
Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą programu ControlCenter4
(Windows®)....................................................................................................... 26
Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w urządzeniu w celu
skanowania do pliku PDF .................................................................................29
Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą panelu
sterowania .................................................................................................31
A
Rutynowa konserwacja
32
Wymiana wkładów atramentowych...................................................................... 32
Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia ............................................................... 35
Czyszczenie szyby skanera ..........................................................................35
Czyszczenie głowicy drukującej .................................................................... 35
Kontrola jakości drukowania..........................................................................36
Sprawdzanie wyrównania wydruku ............................................................... 37
Ustawienie daty i godziny .................................................................................... 38
B
Rozwiązywanie problemów
39
Określenie problemu............................................................................................ 39
Komunikaty o błędach i konserwacyjne............................................................... 40
Animacje błędów ........................................................................................... 47
Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru........................................................... 47
W przypadku problemów z urządzeniem............................................................. 55
Informacje o urządzeniu ......................................................................................62
Sprawdzanie numeru seryjnego .................................................................... 62
Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego ...................................... 62
Funkcje resetowania......................................................................................62
Resetowanie urządzenia ...............................................................................62
C
Tabele ustawień i funkcji
63
Korzystanie z tabel ustawień ...............................................................................63
Tabela menu........................................................................................................64
Wprowadzanie tekstu ..........................................................................................74
Wprowadzanie cyfr i liter ...............................................................................74
Wstawianie spacji ..........................................................................................74
Wprowadzanie symboli.................................................................................. 74
Dokonywanie poprawek ................................................................................ 74
iii
D
Specyfikacje
75
Informacje ogólne ................................................................................................75
Nośniki druku .......................................................................................................77
Kopiowanie ..........................................................................................................78
Skaner .................................................................................................................79
Drukarka ..............................................................................................................80
Interfejsy ..............................................................................................................81
Sieć......................................................................................................................82
Wymagania dotyczące komputera.......................................................................83
Materiały eksploatacyjne .....................................................................................84
E
iv
Indeks
85
Spis Treści
(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika jest poświęcony objaśnieniu poniższych funkcji i operacji.
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika można znaleźć na płycie CD-ROM.
1
Ustawienia ogólne
Przechowywanie danych w pamięci
Automatyczna zmiana czasu
(modele MFC)
Tryb spoczynku
Automatyczne wyłączanie
(model DCP)
LCD
Tryb zegara (modele MFC)
2
A
Rutynowa konserwacja
Czyszczenie i sprawdzanie
urządzenia
Pakowanie i transport urządzenia
B
Słownik
C
Indeks
Funkcje zabezpieczeń
(modele MFC)
Blokada transmisji
3
Wysyłanie faksu
(modele MFC)
Dodatkowe opcje wysyłania
Dodatkowe operacje wysyłania
4
Odbieranie faksu
(modele MFC)
Odbieranie do pamięci
(tylko tryb monochromatyczny)
Dodatkowe operacje odbioru
5
Wybieranie i zapisywanie
numerów (modele MFC)
Operacje głosowe
Dodatkowe operacje wybierania
Dodatkowe sposoby zapisywania
numerów
6
Drukowanie raportów
Raporty faksów (modele MFC)
Raporty
7
Tworzenie kopii
Opcje kopiowania
v
vi
1
Informacje ogólne
Korzystanie z
dokumentacji
1
OSTRZEŻENIE
1
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy
Brother! Zapoznanie się z dokumentacją
pozwoli na optymalne wykorzystanie
urządzenia.
Symbole i konwencje użyte w
dokumentacji
W dokumentacji zostały użyte poniższe
symbole oraz konwencje.
Wytłuszczenie Druk wytłuszczony oznacza
przyciski na panelu sterowania
urządzenia lub na ekranie
komputera.
Kursywa
Tekst pisany kursywą
uwydatnia ważny punkt lub
kieruje do pokrewnego tematu.
Courier
New
Czcionką Courier New
zapisane są komunikaty
wyświetlane na ekranie LCD
urządzenia.
1
OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte
kroki w celu jej uniknięcia.
UWAGA
1
UWAGA informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do niewielkich lub
umiarkowanych obrażeń ciała, jeśli nie
zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.
WAŻNE
WAŻNE informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do uszkodzenia mienia lub
utraty funkcjonalności urządzenia, jeśli nie
zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.
INFORMACJA
Uwagi informują o tym, jak należy
reagować w danej sytuacji, lub zawierają
porady dotyczące wykonywania czynności
w kontekście innych funkcji.
Te ikony ostrzegają przed
porażeniem prądem elektrycznym.
1
Rozdział 1
Dostęp do narzędzi
Brother (Windows® 8)
1
W przypadku korzystania z komputera lub
tabletu z systemem Windows® 8 wyboru
można dokonywać, stukając w wyświetlacz
lub klikając myszą.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki
pozycja
(Brother Utilities
(Narzędzia Brother)) pojawi się na ekranie
Start oraz na pulpicie.
a
Stuknij lub kliknij pozycję
Brother Utilities (Narzędzia Brother)
na ekranie Start lub na pulpicie.
Uzyskiwanie dostępu
do Rozszerzonego
Podręcznika
Użytkownika oraz
Podręczników
oprogramowania i
obsługi dla sieci
Niniejszy Podstawowy Podręcznik
Użytkownika nie zawiera wszystkich
informacji o urządzeniu, np. informacji
dotyczących korzystania z zaawansowanych
funkcji kopiowania, drukowania, skanowania
oraz funkcji sieciowych. W celu zapoznania
się ze szczegółowymi informacjami na temat
tych operacji należy przeczytać następujące
instrukcje: Rozszerzony Podręcznik
Użytkownika oraz Podręczniki
oprogramowania i obsługi dla sieci w
formacie HTML na płycie CD-ROM.
Wyświetlanie podręczników
użytkownika
(Windows®)
b
Wybierz posiadane urządzenie.
(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows Server® 2003/Windows Server®
2008/Windows Server® 2008 R2)
Aby wyświetlić dokumentację, w menu
listy programów pozycję Brother, DCP-XXXX
(gdzie XXXX oznacza nazwę modelu), a
następnie wybierz pozycję
Podręczniki użytkownika.
(Windows® 8/Windows Server® 2012)
Kliknij pozycję
(Brother Utilities
(Narzędzia Brother)), a następnie kliknij listę
rozwijaną i wybierz nazwę używanego
modelu (jeśli nie jest już zaznaczona). Kliknij
pozycję Wsparcie na lewym pasku
nawigacji, a następnie kliknij pozycję
Podręczniki użytkownika.
2
Wybierz funkcję, która ma być używana.
1
1
(Start), Wszystkie programy wybierz z
c
1
Jeśli oprogramowanie nie zostało
zainstalowane, dokumentację można
znaleźć na płycie CD-ROM, postępując
zgodnie z instrukcjami:
Informacje ogólne
a
Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM z
oprogramowaniem Brother do napędu
CD-ROM.
(Macintosh)
1
a
Włącz komputer Macintosh. Włóż płytę
CD-ROM z oprogramowaniem Brother
do napędu CD-ROM. Zostanie
wyświetlone poniższe okno.
b
Kliknij dwukrotnie ikonę User’s Guides
(Podręczniki użytkownika).
c
Wybierz model urządzenia oraz język (w
razie potrzeby).
d
Kliknij ikonę User’s Guides
(Podręczniki użytkownika). Jeśli
zostanie wyświetlony ekran kraju,
wybierz swój kraj.
e
Po wyświetleniu listy podręczników
użytkownika wybierz podręcznik, który
chcesz przeczytać.
INFORMACJA
Jeśli ekran Brother nie zostanie
wyświetlony, przejdź do pozycji
Komputer lub Mój komputer. (W
przypadku systemu Windows® 8 oraz
Windows Server® 2012: Kliknij
1
(Eksplorator plików) na pasku
zadań, a następnie przejdź do pozycji
Komputer.) Kliknij dwukrotnie ikonę płyty
CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie
plik start.exe.
b
c
Jeśli wyświetlony zostanie ekran z
nazwami modeli, kliknij nazwę
posiadanego modelu urządzenia.
Jeśli wyświetlony zostanie ekran
wyboru języka, kliknij swój język.
Zostanie wyświetlone Górne menu
płyty CD-ROM.
Wyszukiwanie instrukcji skanowania
d
Kliknij pozycję
Podręczniki użytkownika.
e
Kliknij pozycję
Dokumenty w formacie PDF/HTML.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju,
wybierz swój kraj. Po wyświetleniu listy
podręczników użytkownika wybierz
podręcznik, który chcesz przeczytać.
1
Istnieje kilka sposobów skanowania
dokumentów. Instrukcje można znaleźć w
następujący sposób:
Podręczniki oprogramowania i obsługi dla
sieci
 Scanare
 ControlCenter
3
Rozdział 1
Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji
sieci
Urządzenie można podłączyć do sieci
bezprzewodowej.
 Instrukcje konfiguracji podstawowej
(uu Podręcznik szybkiej obsługi).
 Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu lub
router obsługuje technologię Wi-Fi
Protected Setup™ lub AOSS™
(uu Podręcznik szybkiej obsługi).
 Dodatkowe informacje dotyczące
konfiguracji sieci
(uu Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci).
1
Dostęp do
podręczników
zaawansowanych
funkcji
1
Te podręczniki można wyświetlić i pobrać ze
strony Brother Solutions Center pod adresem
http://solutions.brother.com/.
Kliknij pozycję Podręczniki na stronie
używanego modelu, aby pobrać
dokumentację.
Przewodnik Usług Internetowych
1
Ten podręcznik zawiera przydatne informacje
dotyczące uzyskania dostępu do usług
internetowych z urządzenia Brother, a także
pobierania obrazów, drukowania danych i
przesyłania plików bezpośrednio do usług
internetowych.
Przewodnik AirPrint
1
Ten podręcznik zawiera informacje
dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do
drukowania na urządzeniu Brother z systemu
OS X v10.7.x, 10.8.x oraz z urządzeń iPhone,
iPod touch, iPad i z innych urządzeń z
systemem iOS bez instalowania sterownika
drukarki.
Przewodnik Google Cloud Print
Ten podręcznik zawiera szczegółowe
informacje dotyczące sposobu korzystania z
usług Google Cloud Print™ w celu
drukowania za pośrednictwem Internetu.
4
1
Informacje ogólne
Dostęp do pomocy
technicznej Brother
(Windows®)
1
Wszystkie wymagane informacje
kontaktowe, umożliwiające na przykład
skontaktowanie się z pomocą techniczną
przez Internet (Brother Solutions Center),
można znaleźć na płycie CD-ROM.
 Kliknij pozycję
Pomoc techniczna Brother w
Górnym menu. Zostanie wyświetlony
poniższy ekran.
 Aby przejść do strony internetowej
producenta (http://www.brother.com/),
kliknij pozycję
Strona Domowa firmy Brother.
 Aby przejść do strony zawierającej
najnowsze wiadomości i informacje
o produktach
(http://solutions.brother.com/), kliknij
pozycję Brother Solutions Center.
 Aby przejść do strony zawierającej
informacje o oryginalnych materiałach
eksploatacyjnych Brother
(http://www.brother.com/original/),
kliknij pozycję Materiały eksploatacyjne.
 Aby przejść do strony internetowej
Brother CreativeCenter
(http://www.brother.com/creativecenter/)
w celu pobrania BEZPŁATNYCH
projektów fotograficznych i plików
przeznaczonych do wydruku, kliknij
Brother CreativeCenter.
 Aby powrócić do menu głównego, kliknij
przycisk Wstecz. Aby zakończyć, kliknij
przycisk Zakończ.
Dostęp do pomocy
technicznej Brother
(Macintosh)
1
1
Wszystkie wymagane informacje
kontaktowe, umożliwiające na przykład
skontaktowanie się z pomocą techniczną
przez Internet (Brother Solutions Center),
można znaleźć na płycie CD-ROM.
 Dwukrotnie kliknij ikonę Brother Support
(Pomoc techniczna Brother). Zostanie
wyświetlony poniższy ekran.
 Aby przejść do strony usługi Brother Web
Connect, kliknij pozycję
Brother Web Connect.
 Aby zarejestrować urządzenie na stronie
rejestracji produktów firmy Brother
(http://www.brother.com/registration/),
kliknij pozycję On-Line Registration
(Rejestracja online).
 Aby przejść do strony zawierającej
najnowsze wiadomości i informacje
o produktach
(http://solutions.brother.com/), kliknij
pozycję Brother Solutions Center.
 Aby przejść do strony zawierającej
informacje o oryginalnych materiałach
eksploatacyjnych Brother
(http://www.brother.com/original/), kliknij
pozycję Supplies Information
(Materiały eksploatacyjne).
5
Rozdział 1
Panel sterowania – informacje ogólne
1
1
2
3
4
8
1
2
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
Wyświetla na wyświetlaczu komunikaty, które
ułatwiają ustawianie i użytkowanie urządzenia.

Dostęp do menu głównego.

Przyciski wyboru trybu:
Umożliwia dostęp do trybu skanowania.
Umożliwia połączenie urządzenia Brother z
usługami internetowymi.
Dodatkowe informacje: uu Przewodnik
Usług Internetowych.
3
Przyciski menu:
lub

Naciśnij przycisk d lub c, aby przesunąć
zaznaczony obszar w prawo lub w lewo na
wyświetlaczu LCD.

lub
Naciśnij przycisk a lub b, aby przewijać
poszczególne menu i opcje.
6

SIEĆ WEB

Wyczyść
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
menu.
SKANUJ

Menu
OK
Pozwala na wybór ustawienia.
4
Symbol ostrzeżenia
Symbol ostrzeżenia
jest podświetlany po
wygenerowaniu komunikatu o błędzie lub
komunikatu dotyczącego konserwacji. Naciśnij
przycisk Stop/Zakończ, aby wyświetlić
instrukcje na wyświetlaczu LCD. Informacje o
komunikatach o błędach zawiera Komunikaty o
błędach i konserwacyjne uu strona 40.
Informacje ogólne
5
1
6
7
5
7
Stop/Zakończ
Zatrzymuje operację lub pozwala na wyjście z
menu.
6
Przyciski startu:

Umożliwia wykonywanie kopii
monochromatycznych. Umożliwia także
skanowanie (w kolorze lub w trybie
monochromatycznym, w zależności od
ustawień skanowania).
Włącznik/wyłącznik zasilania
Naciśnij przycisk
, aby włączyć
urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, aby
wyłączyć urządzenie. Na ekranie LCD będzie
wyświetlany przez kilka sekund komunikat
Wyłączanie, a następnie wyświetlacz
zostanie wyłączony.
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone za
pomocą przycisku
, będzie czyściło
Start Mono
Start Kolor
Umożliwia wykonywanie kopii w pełnym
kolorze. Umożliwia także skanowanie (w
kolorze lub w trybie monochromatycznym,
w zależności od ustawień skanowania).
8
Liczba kopii
Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć liczbę kopii,
lub przycisk -, aby ją zmniejszyć.
okresowo głowicę drukującą, aby zachować
jakość drukowania. Aby przedłużyć żywotność
głowicy drukującej, zapewnić lepszą
wydajność wkładów atramentowych
i zachować jakość wydruku, urządzenie
powinno być zawsze podłączone do zasilania.
7
Rozdział 1
Układ wyświetlacza LCD
1
c
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Typ papieru.
Wyświetlacz LCD wyświetla stan urządzenia
w trybie bezczynności.
1
Naciśnij przycisk OK.
d
1
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Papier inkjet.
Stan sieci bezprzewodowej
Czteropoziomowy wskaźnik przedstawia
aktualną siłę sygnału bezprzewodowego (w
przypadku korzystania z połączenia
bezprzewodowego).
0
Naciśnij przycisk OK.
Bieżące ustawienie zostanie
wyświetlone na wyświetlaczu LCD:
Maks.
Operacje podstawowe
1
Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy
wykonać poniższe czynności. W tym
przykładzie zmieniono ustawienie typu
papieru z Papier zwykły na Papier
inkjet.
a
b
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Ustawienia.
Naciśnij przycisk OK.
8
INFORMACJA
Naciśnij przycisk Wyczyść, aby powrócić
do poprzedniego poziomu.
e
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
Informacje ogólne
Wskazania ostrzegawczej
kontrolki LED
Ostrzegawcza kontrolka LED wskazuje stan
urządzenia DCP. Wyświetlacz LCD
wyświetla bieżący stan urządzenia w trybie
bezczynności.
Kontrolka
LED
Stan
urządzenia
DCP
Gotowość
Opis
Otwarta
pokrywa
Pokrywa jest
otwarta. Zamknij
pokrywę. (Patrz
Komunikaty o
błędach i
konserwacyjne
uu strona 40).
Urządzenie DCP
jest gotowe do
użycia.
Wył.
Pomarańczowy
Nie można
drukować
Wymień wkład
atramentowy na
nowy. (Patrz
Wymiana wkładów
atramentowych
uu strona 32).
Błąd papieru
Umieść papier w
tacy lub usuń
zacięcie papieru.
Sprawdź
komunikat na
wyświetlaczu LCD.
(Patrz
Rozwiązywanie
problemów
uu strona 39).
Inne
komunikaty
Sprawdź
komunikat na
wyświetlaczu LCD.
(Patrz Komunikaty
o błędach i
konserwacyjne
uu strona 40).
Ekran LCD
1
1
1
Ustawianie jasności
podświetlenia
1
W przypadku trudności z odczytaniem
informacji wyświetlanych na wyświetlaczu
LCD spróbuj zmienić ustawienia jasności.
a
b
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Ustawienia.
Naciśnij przycisk OK.
c
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Ustawienia LCD.
Naciśnij przycisk OK.
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Podświetlenie.
Naciśnij przycisk OK.
e
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Jasny, Średnio lub Ciemny.
Naciśnij przycisk OK.
f
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
9
2
Ładowanie papieru
b
Ładowanie papieru
i innych nośników
druku
2
Podnieś pokrywę tacy wyjściowej
papieru (1).
1
2
Na tacy papieru jednocześnie umieszczaj
papier tylko jednego rozmiaru i typu.
(Aby uzyskać dodatkowe informacje
dotyczące rozmiaru, gramatury i grubości
papieru, patrz Wybór prawidłowego nośnika
druku uu strona 19).
a
Wyciągnij całkowicie tacę papieru z
urządzenia.
c
INFORMACJA
• Jeśli klapka podpory papieru (1) jest
otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij
podporę papieru (2).
Delikatnie naciśnij i przesuń prowadnice
szerokości papieru (1), a następnie
prowadnicę długości papieru (2), aby
dostosować je do rozmiaru papieru.
Sprawdź, czy trójkątne oznaczenia (3)
na prowadnicach szerokości papieru (1)
i na prowadnicy długości papieru (2) są
wyrównane z oznaczeniami rozmiaru
używanego papieru.
1
3
1
2
• Podczas ładowania do tacy papieru o
innym rozmiarze wymagana jest
jednoczesna zmiana ustawienia
Rozm.papieru w menu urządzenia.
(Patrz Rozmiar papieru uu strona 16).
10
2
3
Ładowanie papieru
d
Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby
zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu
podawaniu.
INFORMACJA
Aby dodać papier przed opróżnieniem
tacy, wyjmij papier z tacy i połącz go z
dodawanym papierem. Przed
umieszczeniem papieru na tacy zawsze
przekartkuj stos papieru. Dodanie papieru
bez przekartkowania stosu może
spowodować, że urządzenie będzie
podawało wiele arkuszy jednocześnie.
f
INFORMACJA
Zawsze sprawdzaj, czy papier nie zwija
się ani nie marszczy.
e
Delikatnie wyreguluj prowadnice
szerokości papieru (1), aby dopasować
je do papieru.
Upewnij się, że prowadnice szerokości
papieru dotykają lekko brzegów
papieru.
1
Delikatnie włóż papier do tacy papieru
stroną do drukowania w dół i górną
krawędzią do przodu.
Sprawdź, czy papier leży płasko w
podajniku.
g
Zamknij pokrywę tacy wyjściowej
papieru.
WAŻNE
Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt
daleko, ponieważ może on unieść się na
tylnej części podajnika i spowodować
problemy z podawaniem papieru.
11
2
Rozdział 2
h
Ładowanie kopert
Powoli wsuń całą tacę papieru do
urządzenia.
Koperty
2
 Należy używać kopert o gramaturze od 80
do 95 g/m2.
 Niektóre koperty wymagają zmiany
ustawień parametrów marginesów w
aplikacji. Przed rozpoczęciem drukowania
na wielu kopertach wykonaj wydruk
testowy.
i
Trzymając tacę papieru, wyciągaj
podporę papieru (1) aż do zablokowania
w odpowiednim miejscu, a następnie
rozłóż klapkę podpory papieru (2).
WAŻNE
NIE należy używać następujących typów
kopert, ponieważ nie będą podawane
prawidłowo:
• Niezbyt sztywnych, o luźnej
konstrukcji.
• Z okienkami.
2
• Wytłaczanych (z wypukłym napisem).
• Z zapięciami lub zszywkami.
1
• Z nadrukiem od wewnątrz.
Z klejem
Z podwójnym
skrzydełkiem
Niekiedy mogą występować problemy z
podawaniem papieru spowodowane
grubością, rozmiarem i kształtem
skrzydełka używanej koperty.
12
2
Ładowanie papieru
Ładowanie kopert
a
Przed załadowaniem kopert dociśnij ich
narożniki i krawędzie, aby maksymalnie
je spłaszczyć.
WAŻNE
Jeśli koperty są podawane podwójnie,
należy umieszczać je na tacy papieru
pojedynczo.
2
b
Umieść koperty na tacy papieru stroną
adresową skierowaną do dołu. Jeśli
skrzydełka koperty znajdują się na
dłuższej krawędzi, załaduj koperty ze
skrzydełkami po lewej stronie w sposób
przedstawiony na ilustracji. Delikatnie
naciśnij i przesuń prowadnice
szerokości papieru (1) oraz prowadnicę
długości papieru (2), aby dostosować je
do rozmiaru kopert.
1
2
13
2
Rozdział 2
W przypadku problemów z drukowaniem
na kopertach ze skrzydełkiem na krótszej
krawędzi wypróbuj poniższą metodę:
a
b
c
14
2
Otwórz skrzydełko koperty.
Umieść kopertę na tacy papieru stroną
adresową skierowaną w dół, tak aby jej
skrzydełko znajdowało się w pozycji
przedstawionej na ilustracji.
Wybierz pozycję Druk odwrócony
(Windows®) lub
Reverse page orientation
(Odwrócona orientacja strony)
(Macintosh) w oknie dialogowym
sterownika drukarki, a następnie
dostosuj rozmiar i marginesy w aplikacji.
(uu Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.)
Ładowanie papieru
Obszar, w którym nie można drukować
2
Rozmiar obszaru zadruku zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na ilustracjach
przedstawiono obszary na arkuszach ciętych i kopertach, w których nie można drukować.
Urządzenie może drukować na zacieniowanym obszarze ciętego arkusza papieru tylko wtedy,
gdy jest dostępna i włączona funkcja drukowania bez obramowania.
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
Arkusze cięte
Koperty
1
2
1
4
2
3
4
3
Góra (1)
Lewa strona (2)
Dół (3)
Prawa strona (4)
Arkusze cięte
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Koperty
22 mm
3 mm
22 mm
3 mm
INFORMACJA
Funkcja drukowania bez obramowania nie jest dostępna dla kopert oraz podczas drukowania
dwustronnego.
15
2
Rozdział 2
Ustawienia papieru
Typ papieru
Aby uzyskać optymalną jakość wydruku,
ustaw odpowiednio typ papieru używanego w
urządzeniu.
a
b
c
d
e
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Ustawienia.
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Typ papieru.
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Papier zwykły, Papier
inkjet, Brother BP71, Inny
błyszczący lub Folia.
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
INFORMACJA
Urządzenie wysunie papier na tacę
papieru znajdującą się z przodu
urządzenia zadrukowaną stroną
skierowaną do góry. W przypadku
stosowania folii przezroczystej lub papieru
błyszczącego każdy arkusz należy
wyjmować natychmiast po wydrukowaniu,
aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu
papieru.
16
2
2
Rozmiar papieru
Do drukowania kopii można użyć papieru w
następujących rozmiarach: A4, A5,
Fotografie (10 × 15 cm) oraz Letter. W
przypadku zmiany rozmiaru papieru
ładowanego do tacy wymagana jest
jednoczesna zmiana ustawienia
Rozm.papieru w menu urządzenia.
a
b
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Ustawienia.
Naciśnij przycisk OK.
c
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Rozm.papieru.
Naciśnij przycisk OK.
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję A4, A5, 10x15cm lub Letter.
Naciśnij przycisk OK.
e
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
2
Ładowanie papieru
Akceptowany papier
i inne nośniki druku
Na jakość druku może wpływać typ papieru
używanego w urządzeniu.
Aby uzyskać optymalną jakość wydruku dla
wybranych ustawień, należy zawsze
ustawiać typ papieru na taki, jaki znajduje się
na tacy.
W urządzeniu można stosować papier
zwykły, papier do drukarek atramentowych
(papier powlekany), papier błyszczący, folie i
koperty.
Zalecane nośniki druku
2
W celu uzyskania najlepszej jakości
drukowania zalecamy używanie papieru
Brother podanego w tabeli.
W przypadku drukowania na foliach
zalecamy stosowanie nośnika Folia
transparentna 3M.
Papier Brother
Typ papieru
Artykuł
Zwykły A4
BP60PA
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj
papieru Brother.
Błyszczący fotograficzny A4
BP71GA4
A4 do drukarek atramentowych
(matowy)
BP60MA
Błyszczący fotograficzny 10 × 15 cm
BP71GP
(Patrz Typ papieru uu strona 16).
 Podczas drukowania na papierze
fotograficznym Brother na tacę należy
załadować dodatkowy arkusz tego
samego papieru fotograficznego.
Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego
celu znajduje się w opakowaniu papieru.
 W przypadku używania folii lub papieru
fotograficznego pojedynczy arkusz należy
wyjmować bardzo szybko, co pozwoli
zapobiec rozmazywaniu atramentu i
zacięciom.
 Unikaj kontaktu z powierzchnią wydruku
zaraz po wydrukowaniu; może być ona
jeszcze wilgotna i poplamić palce.
2
Jeśli papier Brother nie jest dostępny,
zalecamy przetestowanie różnych typów
papieru przed zakupieniem większych ilości.
Przed kupnem większej partii zalecamy
sprawdzenie danego typu papieru.
 Podczas drukowania na papierze do
drukarek atramentowych (powlekanym),
foliach i papierze błyszczącym należy
pamiętać, aby wybrać prawidłowy nośnik
druku na karcie
Ustawienia Podstawowe sterownika
drukarki lub w ustawieniu typu papieru w
menu urządzenia.
2
Przechowywanie i używanie
nośników druku
2
 Papier należy przechowywać w
oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
Powinien on leżeć płasko i nie być
narażony na działanie wilgoci,
bezpośrednie działanie światła
słonecznego oraz ciepła.
 Należy unikać dotykania błyszczącej
(powlekanej) strony papieru
fotograficznego. Umieść papier
fotograficzny na tacy papieru błyszczącą
stroną skierowaną do dołu.
 Należy unikać dotykania folii z
którejkolwiek strony, ponieważ folie łatwo
absorbują wodę i pot. Może to
powodować obniżenie jakości wydruku.
Folie przeznaczone do drukarek/kopiarek
laserowych mogą spowodować
poplamienie następnego dokumentu.
Należy używać wyłącznie materiałów
przeznaczonych dla drukarek
atramentowych.
17
Rozdział 2
WAŻNE
NIE należy używać papieru:
• Uszkodzonego, zwijającego się,
sfałdowanego lub o nietypowych
kształtach
1
1
1
Zagięcie krawędzi o długości 2 mm
lub większej może spowodować
zacięcie papieru.
• O silnym połysku lub dobrze
zaznaczonej fakturze
• Nie dającego się ułożyć w równy stos
• O krótkich włóknach
Pojemność pokrywy tacy wyjściowej
papieru
2
50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m2.
 Folie lub papier fotograficzny należy
odbierać z tacy pojedynczo, aby uniknąć
rozmazywania.
18
Ładowanie papieru
Wybór prawidłowego nośnika druku
2
Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji
Typ papieru
Arkusze cięte
Karty
Koperty
Folie
2
Rozmiar papieru
2
Zastosowanie
Kopiowanie
Drukarka
A4
210 × 297 mm
Tak
Tak
Letter
215,9 × 279,4 mm
Tak
Tak
Executive
184 × 267 mm
–
Tak
A5
148 × 210 mm
Tak
Tak
A6
105 × 148 mm
–
Tak
Fotografie
10 × 15 cm
Tak
Tak
Fotografie 2L
13 × 18 cm
–
Tak
Karta indeksu
127 × 203 mm
–
Tak
Koperta C5
162 × 229 mm
–
Tak
Koperta DL
110 × 220 mm
–
Tak
Com-10
105 × 241 mm
–
Tak
Monarch
98 × 191 mm
–
Tak
A4
210 × 297 mm
Tak
Tak
Letter
215,9 × 279,4 mm
Tak
Tak
A5
148 × 210 mm
Tak
Tak
Gramatura papieru, grubość i pojemność
Typ papieru
2
Gramatura
Grubość
Liczba arkuszy
Papier zwykły
64 do 120 g/m2
0,08 do 0,15 mm
100 1
Papier do drukarek
atramentowych
64 do 200 g/m2
0,08 do 0,25 mm
20
Papier błyszczący
Do 220 g/m2
Do 0,25 mm
20 2
Karta fotograficzna
Do 220 g/m2
Do 0,25 mm
20 2
Karta indeksu
Do 120 g/m2
Do 0,15 mm
30
Koperty
80 do 95 g/m2
Do 0,52 mm
10
Folie
–
–
10
Arkusze cięte
Karty
1
Do 100 arkuszy papieru 80 g/m2.
2
Papier BP71 (260 g/m 2) jest przeznaczony specjalnie do drukarek atramentowych firmy Brother.
19
3
Ładowanie dokumentów
Sposób ładowania
dokumentów
b
3
Szyba skanera umożliwia tworzenie kopii lub
skanowanie.
Korzystanie z szyby skanera
Korzystając ze wskaźników położenia
dokumentu po lewej stronie i u góry,
ustaw dokument w lewym górnym rogu
szyby skanera stroną do skanowania
skierowaną w dół.
3
Szyby skanera można używać do kopiowania
lub skanowania pojedynczych kartek i stron
książki.
Obsługiwane rozmiary dokumentów
Długość:
Do 297 mm
Szerokość:
Do 215,9 mm
Ciężar:
Do 2 kg
Sposób ładowania dokumentów
a
3
1
3
3
1
Podnieś pokrywę dokumentu.
c
pokrywa dokumentu
Zamknij pokrywę dokumentu.
WAŻNE
W przypadku skanowania książki lub
grubego dokumentu NIE zatrzaskuj
pokrywy, ani jej nie dociskaj.
20
Ładowanie dokumentów
Nieskanowany obszar
3
Rozmiar obszaru skanowania zależy od
aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na
rysunkach przedstawiono obszar, który nie
jest skanowany.
1
3
2
4
3
Zastosowanie
Rozmiar
Góra (1)
dokumentu
Dół (3)
Lewa
strona (2)
Prawa
strona (4)
Kopiowanie Wszystkie
Skanowanie rozmiary
papieru
3 mm
3 mm
1 mm
1 mm
21
4
Tworzenie kopii
Sposób kopiowania
4
Poniżej opisano czynności umożliwiające
wykonanie podstawowych operacji
kopiowania.
a
b
Opcje kopiowania
Istnieje możliwość zmiany poniższych
ustawień kopiowania. Naciśnij przycisk
a lub b, aby przewijać ustawienia
kopiowania. Po wyróżnieniu wybranego
ustawienia naciśnij przycisk OK.
Umieść dokument na szybie skanera
stroną przeznaczoną do skanowania
skierowaną w dół.
(Patrz Korzystanie z szyby skanera
uu strona 20).
(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)
Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany
poniższych ustawień kopiowania, patrz
Strona 23.
Naciskaj przycisk + lub -, aż wyświetli
się wymagana liczba kopii (maks. 99).
 Typ papieru
 Rozm.papieru
1
(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)
Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany
poniższych ustawień kopiowania, patrz
uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika:
Opcje kopiowania.
 Jakość
1
c
 Pow./zmniejsz
Liczba kopii
 Układ strony
Naciśnij przycisk Start Mono lub Start
Kolor.
 2na1(ID)
 Plik/sort
Kończenie kopiowania
Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk
Stop/Zakończ.
4
 Gęstość
 Usuń tło
 Nowe ustawienia
 Reset ustawień
22
4
4
Tworzenie kopii
Typ papieru
4
W przypadku kopiowania na papierze
specjalnym ustaw w urządzeniu typ
używanego papieru, co pozwoli uzyskać
optymalną jakość wydruku.
a
b
c
Włóż dokument.
Wprowadź żądaną liczbę kopii.
4
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Typ papieru.
Naciśnij przycisk OK.
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Papier zwykły, Papier
inkjet, Brother BP71, Inny
błyszczący lub Folia.
Naciśnij przycisk OK.
e
Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają
być zmieniane, naciśnij Start Mono lub
Start Kolor.
Rozmiar papieru
4
W przypadku kopiowania na papierze
w formacie innym niż A4 należy zmienić
ustawienie rozmiaru papieru. Kopiowanie jest
możliwe wyłącznie na papierze formatu A4,
A5, Fotografie (10 × 15 cm) oraz Letter.
a
b
c
Włóż dokument.
Wprowadź żądaną liczbę kopii.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Rozm.papieru.
Naciśnij przycisk OK.
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję A4, A5, 10x15cm lub Letter.
Naciśnij przycisk OK.
e
Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają
być zmieniane, naciśnij Start Mono lub
Start Kolor.
23
5
Sposób drukowania z komputera
Drukowanie
dokumentu
Urządzenie może odbierać i drukować dane z
komputera. Aby drukować z komputera,
należy zainstalować sterownik drukarki.
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi
dla sieci.)
a
Zainstaluj sterownik drukarki Brother
z płyty CD-ROM. (uu Podręcznik
szybkiej obsługi.)
b
W używanej aplikacji wybierz polecenie
Drukuj.
c
W oknie dialogowym Drukuj wybierz
nazwę urządzenia, a następnie
w zależności od używanej aplikacji
kliknij przycisk Właściwości lub
Preferencje.
d
W oknie dialogowym Właściwości
wybierz ustawienia, które mają zostać
zmienione.
Powszechnie używane ustawienia
obejmują:
 Typ nośnika
 Jakość druku
 Format papieru
 Orientacja
 Kolor / Odcienie szarości
 Tryb oszczędzania atramentu
 Skalowanie
 Druk dwustronny / Broszura
e
f
24
Kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk Drukuj (lub OK –
zależnie od używanej aplikacji), aby
rozpocząć drukowanie.
5
5
6
Sposób skanowania do
komputera
Przed rozpoczęciem skanowania
6
6
Aby korzystać z funkcji skanera w urządzeniu, należy zainstalować sterownik skanera. Jeśli
urządzenie jest podłączone do sieci, należy skonfigurować jego adres TCP/IP.
 Zainstaluj sterowniki skanera z płyty CD-ROM. (uu Podręcznik szybkiej obsługi: Zainstaluj
pakiet MFL-Pro).
 Jeśli funkcja skanowania sieciowego nie działa, skonfiguruj adres TCP/IP urządzenia.
(Więcej informacji zawiera uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).
6
25
Rozdział 6
Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą
programu ControlCenter4 (Windows®)
6
(Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).
INFORMACJA
• W zależności od modelu, ekrany wyświetlane przez komputer mogą się różnić.
• Ta sekcja opiera się na korzystaniu z trybu zaawansowanego programu ControlCenter4.
ControlCenter4 to narzędzie programowe pozwalające szybko i łatwo uzyskać dostęp do
najczęściej używanych aplikacji. Korzystanie z programu ControlCenter4 eliminuje potrzebę
ręcznego uruchamiania określonych aplikacji.
a
b
Włóż dokument. (Patrz Sposób ładowania dokumentów uu strona 20).
(Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows® 7)
Uruchom program ControlCenter4, klikając pozycje
(Start)/Wszystkie programy/
Brother/DCP-XXXX (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu)/ControlCenter4.
Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
(Windows® 8)
Kliknij pozycję
(Brother Utilities (Narzędzia Brother)), a następnie kliknij listę
rozwijaną i wybierz nazwę używanego modelu (jeśli nie jest już zaznaczona). Kliknij pozycję
SKANUJ na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję ControlCenter4. Aplikacja
ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
c
26
Jeśli pojawi się ekran trybu ControlCenter4, wybierz opcję Tryb zaawansowany, a
następnie kliknij przycisk OK.
Sposób skanowania do komputera
d
e
Upewnij się, że z listy rozwijanej Model zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.
Ustaw konfigurację skanowania.
Kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie wybierz opcje Ustawienia przycisku, Skan oraz
Plik.
6
Pojawi się okno dialogowe konfiguracji. Ustawienia domyślne można zmienić.
1
2
3
4
5
1 Wybierz pozycję PDF (*.pdf) z listy rozwijanej Rodzaj pliku.
2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez
kliknięcie przycisku
(Przeglądaj).
4 Rozwijana lista Rozdzielczość pozwala wybrać rozdzielczość skanowania.
5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej Wielkość dokumentu.
27
Rozdział 6
f
g
Kliknij przycisk OK.
h
Naciśnij przycisk Skan.
Urządzenie rozpocznie proces skanowania. Automatycznie zostanie otwarty folder, w
którym zostały zapisane skanowane dane.
28
Kliknij pozycję Plik.
Sposób skanowania do komputera
Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w
urządzeniu w celu skanowania do pliku PDF
6
Za pomocą programu ControlCenter4 można zmienić ustawienia trybu SKANUJ urządzenia.
(Windows®)
a
(Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows® 7)
Uruchom program ControlCenter4, klikając pozycje
(Start)/Wszystkie programy/Brother/DCP-XXXX (gdzie XXXX oznacza nazwę
używanego modelu)/ControlCenter4. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
(Windows® 8)
Kliknij pozycję
(Brother Utilities (Narzędzia Brother)), a następnie kliknij listę
rozwijaną i wybierz nazwę używanego modelu (jeśli nie jest już zaznaczona). Kliknij pozycję
SKANUJ na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij pozycję ControlCenter4. Aplikacja
ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
b
c
d
Upewnij się, że z listy rozwijanej Model zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.
Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
Kliknij Ustawienia skanowania urządzenia.
29
6
Rozdział 6
e
Wybierz kartę Plik. Ustawienia domyślne można zmienić.
1
2
3
4
5
1 Wybierz pozycję PDF (*.pdf) z listy rozwijanej Rodzaj pliku.
2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez
kliknięcie przycisku
(Przeglądaj).
4 Rozwijana lista Rozdzielczość pozwala wybrać rozdzielczość skanowania.
5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej Wielkość dokumentu.
f
30
Kliknij przycisk OK.
Sposób skanowania do komputera
Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą panelu
sterowania
a
Włóż dokument. (Patrz Sposób ładowania dokumentów uu strona 20).
b
Naciśnij przycisk
c
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać opcję Skan do pliku. Naciśnij przycisk OK.
6
(SKANUJ).
Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać nazwę
komputera. Naciśnij przycisk OK.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 Aby skorzystać z ustawień domyślnych, przejdź do kroku h.
 Aby zmienić ustawienia domyślne, przejdź do kroku e.
e
f
g
h
6
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać opcję Ustaw w panelu. Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać opcję Wł. Naciśnij przycisk OK.
W razie potrzeby wybierz ustawienia Typ skanowania, Rozdzielczość, Typ pliku,
Rozmiar skanu oraz Usuń tło. Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor.
Urządzenie rozpocznie proces skanowania.
INFORMACJA
Dostępne są poniższe tryby skanowania.
• Skan do pliku
• Skan do e-mail
• Skan do obrazu
• Us.sieci Web 1
1
Dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®. (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym, Windows® 7 oraz
Windows® 8)
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
31
A
Rutynowa konserwacja
Wymiana wkładów
atramentowych
Urządzenie jest wyposażone w licznik kropli
atramentu. Licznik kropli atramentu
monitoruje poziom atramentu w każdym z
czterech wkładów. Gdy urządzenie wykryje,
że wkład atramentowy wyczerpuje się,
wyświetli odpowiedni komunikat.
Komunikat na wyświetlaczu LCD
poinformuje, który wkład się wyczerpuje lub
wymaga wymiany. Postępuj zgodnie z
poleceniami wyświetlanymi na wyświetlaczu
LCD, aby wymienić wkłady atramentowe w
prawidłowej kolejności.
Mimo, że urządzenie informuje
o konieczności wymiany wkładu
atramentowego, może się w nim jeszcze
znajdować niewielka ilość atramentu.
Wymagane jest zachowanie niewielkiej ilości
atramentu we wkładzie, aby zapobiec jego
wysuszeniu przez powietrze i uszkodzeniu
zespołu głowicy drukującej.
UWAGA
Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy
natychmiast przemyć je wodą. W
przypadku podrażnienia oczu należy
skontaktować się z lekarzem.
A
WAŻNE
A
Wielofunkcyjne urządzenia firmy Brother
są przeznaczone do pracy z atramentem
o specjalnych właściwościach i
funkcjonują optymalnie pod warunkiem
używania oryginalnych wkładów
atramentowych marki Brother. Firma
Brother nie może zagwarantować
optymalnej i wydajnej pracy urządzenia,
jeśli używane są atramenty lub wkłady
atramentowe o innych właściwościach.
Z tego powodu firma Brother nie zaleca
stosowania wkładów innych niż
oryginalne wkłady marki Brother ani też
ponownego napełniania używanych
wkładów atramentem z innych źródeł.
Uszkodzenia spowodowane użyciem
tuszy nieorginalnych nie podlegają
naprawom gwarancyjnym. Proszę
zapoznać się z warunkami gwarancji
produktu.
a
Otwórz pokrywę wkładu
atramentowego (1).
Jeśli wkład atramentowy się wyczerpie,
na wyświetlaczu LCD wyświetli się
komunikat Tylko druk mono lub
Druk niemożliwy.
1
32
Rutynowa konserwacja
b
Naciśnij dźwignię zwalniania blokady w
przedstawiony sposób, aby zwolnić
wkład wskazany na wyświetlaczu LCD.
Usuń wkład z urządzenia.
d
Obróć w lewo zieloną dźwignię
zwalniającą na pomarańczowym
opakowaniu ochronnym (1) aż do
rozszczelnienia opakowania
próżniowego. Następnie zdejmij
pomarańczowe opakowanie ochronne
w przedstawiony sposób.
2
1
A
2
1
c
Otwórz nowe opakowanie z wkładem
atramentowym dla koloru wskazanego
na wyświetlaczu LCD, a następnie
wyjmij wkład.
WAŻNE
NIE dotykaj wkładu w obszarze
oznaczonym symbolem (2), ponieważ
mogłoby to uniemożliwić wykrywanie
wkładu przez urządzenie.
33
e
f
Każdy kolor ma swoją prawidłową
pozycję. Włóż wkład atramentowy w
kierunku wskazanym strzałką
znajdującą się na etykiecie.
Delikatnie naciśnij tylną część wkładu —
oznaczoną symbolem PUSH
(Naciśnij)— aż do podniesienia dźwigni
wkładu, a następnie zamknij pokrywę
wkładów atramentowych.
INFORMACJA
• Po wymianie wkładu atramentowego, na
przykład czarnego, na wyświetlaczu LCD
może pojawić się monit o sprawdzenie,
czy jest on fabrycznie nowy (Czy
wymieniłeś
czarny). Dla każdego
nowo zainstalowanego wkładu naciśnij
przycisk + (Tak), aby wyzerować licznik
kropli dla danego koloru. Jeśli
zainstalowany wkład nie jest fabrycznie
nowy, naciśnij przycisk - (Nie).
• Jeśli po zainstalowaniu wkładu na
wyświetlaczu LCD wyświetlany jest
komunikat Brak wkładu atr. lub Nie
można wykryć, sprawdź, czy wkład
atramentowy jest nowym, oryginalnym
wkładem firmy Brother oraz czy został
prawidłowo zainstalowany. Wyjmij nowy
wkład, a następnie powoli i mocno wsuń
go ponownie aż do podniesienia dźwigni
wkładu.
WAŻNE
g
34
Urządzenie automatycznie wyzeruje
licznik kropli atramentu.
• NIE wyjmuj wkładu atramentowego, jeśli
nie ma potrzeby jego wymiany. Przy
wyjmowaniu może się zmniejszyć ilość
atramentu i urządzenie nie będzie
poprawnie wskazywać, jaka ilość
atramentu pozostała we wkładzie.
• NIE dotykaj gniazd wkładów. Atrament
może poplamić skórę.
• NIE wstrząsaj wkładami atramentowymi.
Jeśli atrament poplami skórę lub ubranie,
należy natychmiast przemyć je wodą
z mydłem lub innym detergentem.
• Jeśli wkład atramentowy został
umieszczony w nieodpowiednim miejscu,
na wyświetlaczu LCD pojawi się
komunikat Zły kolor tuszu. Sprawdź,
które wkłady atramentowe znajdują się w
pozycji innego koloru, a następnie przełóż
je w prawidłowe pozycje.
• Po rozpakowaniu wkładu atramentowego
należy zainstalować go w urządzeniu i
zużyć w ciągu sześciu miesięcy od
zainstalowania. Należy stosować
wyłącznie nierozpakowane wkłady
atramentowe, na których widnieje data
ważności.
• NIE należy rozkładać lub rozmontowywać
wkładów atramentowych, ponieważ może
dojść do wycieku atramentu.
Rutynowa konserwacja
Czyszczenie i
sprawdzanie
urządzenia
Czyszczenie głowicy
drukującej
A
Czyszczenie szyby skanera
a
Odłącz urządzenie z gniazda
elektrycznego.
b
Podnieś pokrywę dokumentu (1).
Wyczyść szybę skanera (2) i biały
plastik (3) za pomocą miękkiej
niestrzępiącej się szmatki zwilżonej
niepalnym środkiem do czyszczenia
szkła.
1
3
A
A
Aby zapewnić wysoką jakość drukowania,
urządzenie w razie potrzeby automatycznie
czyści głowicę drukującą. W przypadku
problemów z jakością drukowania proces
czyszczenia można uruchomić ręcznie.
Głowicę drukującą należy wyczyścić, jeśli w
tekście lub na grafice pojawiają się puste
miejsca lub poziome linie. Czyszczenie
można wykonać tylko dla koloru czarnego,
trzech kolorów jednocześnie
(żółty/cyjan/magenta) lub wszystkich
czterech kolorów jednocześnie.
Podczas czyszczenia głowicy drukującej
zużywany jest atrament. Zbyt częste
czyszczenie powoduje nadmierne,
niepotrzebne zużycie atramentu.
A
WAŻNE
2
NIE DOTYKAJ głowicy drukującej.
Dotykanie głowicy drukującej może
spowodować jej trwałe uszkodzenie i
unieważnienie jej gwarancji.
a
b
INFORMACJA
Po wyczyszczeniu szyby skanera
niepalnym środkiem do czyszczenia szkła
przesuń palcem po szybie, aby sprawdzić,
czy nie znajdują się na niej żadne
zanieczyszczenia. W przypadku wykrycia
zanieczyszczeń ponownie wyczyść szybę
w zanieczyszczonym obszarze. Może być
konieczne trzykrotne lub czterokrotne
powtórzenie procesu czyszczenia. W celu
sprawdzenia czystości wykonaj kopię po
każdym czyszczeniu.
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Atrament.
Naciśnij przycisk OK.
c
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Czyszczenie.
Naciśnij przycisk OK.
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Czarny, Kolor lub
Wszystkie.
Naciśnij przycisk OK.
Urządzenie rozpocznie czyszczenie
głowicy drukującej.
Po zakończeniu czyszczenia
urządzenie przejdzie do trybu
gotowości.
35
g
INFORMACJA
• W przypadku co najmniej pięciokrotnego
czyszczenia głowicy drukującej i braku
poprawy jakości druku spróbuj
zainstalować nowy, oryginalny wkład
zastępczy Innobella™ firmy Brother dla
każdego koloru, z którym występuje
problem. Spróbuj ponownie wyczyścić
głowicę drukującą do pięciu razy. Jeśli
jakość wydruku nie poprawi się,
skontaktuj się z działem obsługi klienta
firmy Brother lub z lokalnym
przedstawicielem firmy Brother.
Na wyświetlaczu LCD zostanie
wyświetlone pytanie, czy jakość druku
jest właściwa.
Wykonaj jedną z następujących
czynności:
 Jeśli wszystkie linie są wyraźne
i widoczne, naciśnij przycisk + (Tak),
aby zakończyć kontrolę jakości
drukowania i przejść do kroku k.
 Jeśli brakuje linii krótkich, jak
przedstawiono poniżej, naciśnij
przycisk -, aby wybrać pozycję Nie.
• Głowicę drukującą można także
wyczyścić z poziomu komputera.
OK
Niska jakość
(uu Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.)
Kontrola jakości drukowania
Jeśli tekst i kolory na wydrukach są wyblakłe
lub w paski, niektóre z dysz głowicy
drukującej mogą być zatkane. Można to
sprawdzić przez wydrukowanie arkusza
sprawdzania jakości drukowania i obejrzenie
próbki.
a
b
Na wyświetlaczu LCD zostanie
wyświetlone pytanie, czy jakość
drukowania dla koloru czarnego i trzech
pozostałych kolorów jest odpowiednia.
Naciśnij przycisk + (Tak) lub - (Nie).
i
Na wyświetlaczu LCD zostanie
wyświetlony monit o rozpoczęcie
czyszczenia.
Naciśnij przycisk + (Tak).
Urządzenie rozpocznie czyszczenie
głowicy drukującej.
j
Po zakończeniu procedury czyszczenia
naciśnij przycisk Start Kolor.
Urządzenie ponownie wydrukuje arkusz
sprawdzania jakości drukowania.
Powróć do kroku f.
k
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
A
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Atrament.
Naciśnij przycisk OK.
c
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Wydruk testowy.
Naciśnij przycisk OK.
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Jakość druku.
Naciśnij przycisk OK.
e
Naciśnij przycisk Start Kolor.
Urządzenie rozpocznie wydruk arkusza
sprawdzania jakości drukowania.
f
Sprawdź jakość czterech bloków koloru
na arkuszu.
36
h
W przypadku co najmniej pięciokrotnego
czyszczenia głowicy drukującej i braku
poprawy jakości druku spróbuj zainstalować
nowy, oryginalny wkład zastępczy firmy
Brother dla każdego koloru, z którym
występuje problem. Spróbuj ponownie
wyczyścić głowicę drukującą do pięciu razy.
Jeśli jakość wydruku nie poprawi się,
skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy
Brother lub z lokalnym przedstawicielem
firmy Brother.
Rutynowa konserwacja
e
WAŻNE
NIE DOTYKAJ głowicy drukującej.
Dotykanie głowicy drukującej może
spowodować jej trwałe uszkodzenie i
unieważnienie jej gwarancji.
Naciśnij przycisk Start Mono lub Start
Kolor.
Urządzenie rozpocznie drukowanie
arkusza sprawdzania wyrównania.
INFORMACJA
i
Jeśli dysza
głowicy drukującej
jest zatkana,
wydrukowana
próbka wygląda w
ten sposób.
Po oczyszczeniu
dyszy głowicy
drukującej linie
poziome znikną.
Sprawdzanie wyrównania
wydruku
Jeśli po transporcie urządzenia drukowany
tekst jest rozmyty lub obrazy są wyblakłe,
może być wymagana regulacja wyrównania
wydruku.
a
b
c
d
Naciśnij przycisk Menu.
A
f
W przypadku wzoru „A” naciśnij przycisk
d lub c, aby wybrać numer wydruku
testowego, w którym pionowe pasy są
najmniej widoczne (1–9).
Naciśnij przycisk OK.
Powtórz ten krok dla wzorów B, C, D i E.
W podanym przykładzie najlepszym
wyborem dla wzoru A, B, C, D i E jest
numer 6.
g
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
A
INFORMACJA
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Atrament.
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Wydruk testowy.
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Ustaw. W linii.
Naciśnij przycisk OK.
i
Gdy wyrównanie
wydruku nie jest
odpowiednio
wyregulowane,
tekst jest
rozmazany jak na
przykładzie.
Po odpowiednim
wyregulowaniu
wyrównania
wydruku tekst
wygląda jak na
przykładzie.
37
Ustawienie daty i
godziny
Po ustawieniu daty i godziny urządzenie
będzie mogło regularnie czyścić głowicę
drukującą, co pozwoli zachować optymalną
jakość drukowania.
a
b
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Wstępne ustaw.
Naciśnij przycisk OK.
c
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Data i godzina.
Naciśnij przycisk OK.
d
Aby wprowadzić dwie ostatnie cyfry
roku, naciśnij przycisk a, b, d lub c w
celu wybrania cyfry, po czym naciśnij
przycisk OK.
Aby zapisać rok, naciśnij przycisk a, b, d
lub c w celu wybrania opcji OK , po
czym naciśnij przycisk OK.
e
Powtórz te czynności dla miesiąca, dnia
i godziny w formacie 24-godzinnym.
f
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
38
A
B
Rozwiązywanie problemów
B
Jeśli występują problemy z urządzeniem, w pierwszej kolejności sprawdź wszystkie poniższe
pozycje, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami rozwiązywania problemów.
Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc,
w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych
pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Odwiedź witrynę internetową http://solutions.brother.com/.
Określenie problemu
B
W pierwszej kolejności sprawdź poniższe pozycje.
 Przewód zasilający został prawidłowo podłączony i przycisk zasilania urządzenia jest
włączony.
 Wszystkie elementy ochronne zostały usunięte.
 Papier został prawidłowo umieszczony na tacy papieru.
 Przewody interfejsu zostały prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera, ewentualnie
połączenie bezprzewodowe zostało skonfigurowane w urządzeniu i w komputerze.
 Komunikaty na wyświetlaczu LCD
(Patrz Komunikaty o błędach i konserwacyjne uu strona 40).
Jeśli nie udało się rozwiązać problemu z wykorzystaniem powyższych czynności kontrolnych,
określ problem, a następnie przejdź do wskazanej strony.
Problemy związane z obsługą papieru i drukowaniem:
 Problemy związane z drukowaniem uu strona 55
 Problemy związane z jakością drukowania uu strona 57
 Problemy związane z obsługą papieru uu strona 59
Problemy związane z kopiowaniem:
 Problemy związane z kopiowaniem uu strona 60
Problemy związane ze skanowaniem:
 Problemy ze skanowaniem uu strona 60
Problemy związane z oprogramowaniem i siecią:
 Problemy związane z oprogramowaniem uu strona 60
 Problemy z siecią uu strona 60
39
B
Komunikaty o błędach i konserwacyjne
Podobnie jak w przypadku każdego zaawansowanego produktu biurowego, urządzenie to może
zgłaszać błędy i może wystąpić potrzeba wymiany zużywających się części. W takim przypadku
urządzenie identyfikuje problem lub wymaga rutynowej obsługi konserwacyjnej i wyświetla
odpowiedni komunikat. Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji
przedstawiono w tabeli.
Korekcję większości błędów i rutynową obsługę konserwacyjną można przeprowadzić
samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center
dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów:
Odwiedź witrynę internetową http://solutions.brother.com/.
Komunikat o błędzie
Przyczyna
Działanie
Brak pamięci
Pamięć urządzenia jest pełna.
Jeśli trwa operacja kopiowania:
 Naciśnij przycisk Stop/Zakończ
i poczekaj, aż zakończą się inne
wykonywane operacje,
a następnie spróbuj ponownie.
 Naciśnij przycisk Start Mono lub
Start Kolor, aby wybrać pozycję
Wydruk częś. w celu
skopiowania zeskanowanych
dotychczas stron.
40
B
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Przyczyna
Działanie
Brak papieru
W urządzeniu brakuje papieru lub
papier nie jest prawidłowo
umieszczony na tacy papieru.
Wykonaj jedną z następujących
czynności:
 Uzupełnij papier, a następnie
naciśnij przycisk Start Mono lub
Start Kolor.
 Wyjmij papier i włóż go ponownie,
a następnie naciśnij przycisk
Start Mono lub Start Kolor.
(Patrz Ładowanie papieru i innych
nośników druku uu strona 10).
Taca papieru nie jest całkowicie
wsunięta.
Wyjmij tacę papieru, ponownie ją
zainstaluj aż do zablokowania w
odpowiednim miejscu, a następnie
naciśnij przycisk Start Mono lub
Start Kolor na panelu sterowania.
Na powierzchni rolek pobierania
papieru nagromadził się pył
papierowy.
Wyczyść rolki pobierania papieru.
(uu Rozszerzony
Podręcznik Użytkownika:
Czyszczenie rolek pobierania
papieru).
Pokrywa do usuwania
zakleszczonego papieru nie jest
prawidłowo zamknięta.
Upewnij się, że pokrywa do usuwania
zakleszczonego papieru jest równo
zamknięta po obu stronach. (Patrz
Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru
uu strona 47).
Papier zaciął się wewnątrz
urządzenia.
Usuń zacięty papier, postępując
zgodnie ze wskazówkami. Patrz
Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru
uu strona 47.
Częste występowanie tego błędu
podczas drukowania dwustronnego
może oznaczać zabrudzenie rolek
podawania papieru atramentem.
Wyczyść rolki podawania papieru.
(uu Rozszerzony
Podręcznik Użytkownika:
Czyszczenie rolek podawania
papieru).
Brak wkładu atr.
Wkład atramentowy nie jest
prawidłowo zainstalowany.
Wyjmij nowy wkład atramentowy, a
następnie powoli i mocno włóż go
ponownie aż do podniesienia dźwigni
wkładu. (Patrz Wymiana wkładów
atramentowych uu strona 32).
41
B
Komunikat o błędzie
Przyczyna
Działanie
Czyszcz.niemożl.XX
W urządzeniu wystąpił problem
mechaniczny.
Otwórz pokrywę skanera i usuń obce
przedmioty oraz kawałki papieru z
wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat
o błędzie nadal się wyświetla, odłącz
urządzenie od zasilania na kilka
minut i podłącz je ponownie.
Rozpocz.niemożl.XX
Druk niemożliwyXX
Skan. niemożliweXX
—LUB—
W urządzeniu znajduje się obcy
przedmiot, taki jak spinacz lub
skrawek oderwanego papieru.
Jeden lub kilka wkładów
atramentowych wyczerpało się.
Urządzenie zatrzyma wszystkie
operacje drukowania.
Wymień wkłady atramentowe. (Patrz
Wymiana wkładów atramentowych
uu strona 32).
Konczy się tusz
Przynajmniej jeden z wkładów
atramentowych wkrótce się
wyczerpie.
Zamów nowy wkład atramentowy.
Można kontynuować drukowanie, aż
na wyświetlaczu pojawi się Druk
niemożliwy. (Patrz Wymiana
wkładów atramentowych
uu strona 32).
Nie można wykryć
Nowy wkład atramentowy został
zainstalowany zbyt szybko i
urządzenie go nie wykryło.
Wyjmij nowy wkład atramentowy, a
następnie powoli i mocno włóż go
ponownie aż do podniesienia dźwigni
wkładu. (Patrz Wymiana wkładów
atramentowych uu strona 32).
Druk niemożliwy
Wymień atram.
Wkład atramentowy nie jest
prawidłowo zainstalowany.
W przypadku używania atramentu
innego niż oryginalny atrament
Brother urządzenie może go nie
wykryć.
Wymień wkład na oryginalny wkład
atramentowy Brother. Jeśli
komunikat o błędzie pojawia się
nadal, skontaktuj się z działem
obsługi klienta firmy Brother lub z
lokalnym przedstawicielem firmy
Brother.
Nie wykryto tuszu
W przypadku używania atramentu
innego niż oryginalny atrament
Brother urządzenie może nie wykryć
jego ilości.
Wymień wkład na oryginalny wkład
atramentowy Brother. Jeśli
komunikat o błędzie pojawia się
nadal, skontaktuj się z działem
obsługi klienta firmy Brother lub z
lokalnym przedstawicielem firmy
Brother.
Niska temperat.
Temperatura w pomieszczeniu jest
zbyt niska.
Po zwiększeniu temperatury w
pomieszczeniu poczekaj, aż
urządzenie ogrzeje się do
temperatury pomieszczenia, a
następnie ponów próbę.
42
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Przyczyna
Działanie
Otwarta obudowa
Pokrywa skanera nie jest
zablokowana w pozycji zamkniętej.
Podnieś pokrywę skanera i ponownie
ją zamknij.
Upewnij się, że kabel USB (jeśli jest
używany) został prawidłowo
poprowadzony w kanale kablowym i
wyprowadzony z tyłu urządzenia.
Pokrywa wkładu atramentowego nie
jest zablokowana w pozycji
zamkniętej.
Odpowiednio mocno domknij
pokrywę wkładów atramentowych aż
do zablokowania w odpowiednim
miejscu.
B
43
Komunikat o błędzie
Przyczyna
Działanie
Pochł. atr. pełny
Pochłaniacz atramentu lub pojemnik
płukania jest pełny. Podzespoły te
wymagają okresowej konserwacji, co
w perspektywie może wiązać się z ich
wymianą w celu zapewnienia
optymalnej wydajności urządzenia
firmy Brother. Wobec powyższego
wymiana tych podzespołów nie jest
objęta gwarancją na produkt.
Zarówno konieczność wymiany tych
elementów, jak i okres przed jej
zaistnieniem, zależą od liczby
oczyszczeń i płukań wymaganych w
celu wyczyszczenia systemu
atramentowego. Pojemniki te
zbierają pewną ilość atramentu
podczas różnych operacji
związanych z oczyszczaniem i
płukaniem. Liczba operacji
czyszczenia i płukania
wykonywanych przez urządzenie
zależy od sytuacji. Na przykład
częste włączanie i wyłączanie
urządzenia powoduje uruchamianie
szeregu cykli czyszczenia, ponieważ
urządzenie dokonuje
automatycznego czyszczenia po
włączeniu. Używanie atramentu
innego niż firmy Brother może być
przyczyną wzrostu liczby cykli
czyszczenia, ponieważ atrament taki
może pogarszać jakość drukowania,
co jest korygowane przez proces
czyszczenia. Wzrost liczby cykli
czyszczenia skutkuje szybszym
wypełnianiem się pojemników.
Konieczna będzie wymiana
pochłaniacza atramentu lub
pojemnika płukania. Celem
przeprowadzenia czynności
serwisowych należy skontaktować
się z działem obsługi klienta lub
autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Brother.
Inne powody zaistnienia
konieczności czyszczenia:
1
Po usunięciu zacięcia papieru
urządzenie przeprowadza
automatyczne czyszczenie.
2
Urządzenie dokonuje
automatycznego czyszczenia po
ponad 30 dniach bezczynności
(użytkowanie sporadyczne).
3
Urządzenie dokonuje
automatycznego czyszczenia po
dwunastokrotnej wymianie
wkładów atramentowych tego
samego koloru.
INFORMACJA
Wszelkie naprawy wynikające z
użytkowania materiałów
eksploatacyjnych innych niż firmy
Brother mogą nie być objęte
gwarancją.
Pochł. prawie pełny
Pochłaniacz atramentu lub pojemnik
płukania jest prawie pełny.
Skontaktuj się z działem obsługi
klienta firmy Brother lub z lokalnym
przedstawicielem firmy Brother.
Pozostałe dane
Dane wydruku pozostały w pamięci
urządzenia.
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
Urządzenie anuluje zadanie i usunie
je z pamięci. Spróbuj drukować
ponownie.
44
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Przyczyna
Działanie
Tylko druk mono
Jeden lub kilka kolorowych wkładów
atramentowych wyczerpało się.
Wymień wkłady atramentowe. (Patrz
Wymiana wkładów atramentowych
uu strona 32).
Wymienić atram.
Urządzenia można używać w trybie
monochromatycznym przez około
cztery tygodnie, w zależności od
liczby drukowanych stron.
Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie
wyświetlony ten komunikat,
wszystkie funkcje będą działać w
następujący sposób:
 Drukowanie
Po wybraniu opcji
Odcienie szarości na karcie
Ustawienia Zaawansowane
sterownika drukarki urządzenie
może być używane jako drukarka
monochromatyczna.
Po pojawieniu się tego
komunikatu drukowanie
dwustronne nie jest możliwe.
 Kopiowanie
Jeśli dla typu papieru wybrano
ustawienie Papier zwykły,
można tworzyć kopie czarnobiałe.
Wysoka temperat.
Temperatura w pomieszczeniu jest
zbyt wysoka.
INFORMACJA
W następujących przypadkach
urządzenie zatrzyma wszystkie
operacje drukowania i nie będzie
możliwe jego użytkowanie aż do
momentu zainstalowania nowego
wkładu atramentowego:
• Po odłączeniu urządzenia od
gniazda elektrycznego lub
wyjęciu wkładu atramentowego.
• Po wybraniu typu papieru innego
niż Papier zwykły.
• (Windows®) Po wybraniu opcji
Wolnoschnący na karcie
Ustawienia Podstawowe
sterownika drukarki.
B
(Macintosh) Po wybraniu opcji
Slow Drying Paper
(Papier wolnoschnący) w polu
Print Settings
(Ustawienia drukowania)
sterownika drukarki.
Po zmniejszeniu temperatury w
pomieszczeniu poczekaj, aż
urządzenie ostygnie do temperatury
pomieszczenia, a następnie ponów
próbę.
45
Komunikat o błędzie
Przyczyna
Działanie
Zator papieru
Papier zaciął się wewnątrz
urządzenia.
Usuń zacięty papier, postępując
zgodnie ze wskazówkami. Patrz
Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru
uu strona 47.
Upewnij się, że prowadnica długości
papieru jest ustawiona zgodnie z
rozmiarem papieru.
Przyczyną powtarzających się zacięć
może być niewielki skrawek papieru,
który pozostał w urządzeniu. Upewnij
się, że wewnątrz urządzenia nie
pozostał zacięty papier. (Patrz
Dodatkowe operacje podczas
usuwania zacięć papieru
uu strona 50).
Na powierzchni rolek pobierania
papieru nagromadził się pył
papierowy.
Wyczyść rolki pobierania papieru.
(uu Rozszerzony
Podręcznik Użytkownika:
Czyszczenie rolek pobierania
papieru).
Zły kolor tuszu
Wkład atramentowy został
zainstalowany w nieprawidłowej
pozycji.
Sprawdź, które wkłady atramentowe
znajdują się w pozycji innego koloru,
a następnie przełóż je w prawidłowe
pozycje.
Zły rozmiar pap.
Ustawienie rozmiaru papieru nie
odpowiada rozmiarowi papieru na
tacy. Być może prowadnice papieru
na tacy nie zostały ustawione zgodnie
ze wskaźnikami używanego rozmiaru
papieru.
1
Sprawdź, czy wybrane ustawienie
Rozm.papieru odpowiada
rozmiarowi papieru na tacy.
(Patrz Rozmiar papieru
uu strona 16).
2
Upewnij się, że papier został
załadowany w pozycji pionowej
przez ustawienie prowadnic
papieru zgodnie ze wskaźnikami
dla używanego rozmiaru papieru.
(Patrz Ładowanie papieru i innych
nośników druku uu strona 10).
3
Po sprawdzeniu rozmiaru i
umiejscowienia papieru naciśnij
przycisk Start Mono lub Start
Kolor.
W przypadku drukowania z
komputera upewnij się, że rozmiar
papieru wybrany w sterowniku
drukarki odpowiada rozmiarowi
papieru na tacy.
(uu Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.)
46
Rozwiązywanie problemów
Animacje błędów
B
d
Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki
po obu stronach urządzenia i podnieś
pokrywę skanera do położenia
otwartego.
e
Wyciągnij zacięty papier (1) z
urządzenia.
W przypadku zacięcia papieru animacje
błędu przedstawiają szczegółowe instrukcje
usuwania zacięcia. Z kolejnymi krokami
można się zapoznawać w dowolnym tempie,
naciskając przycisk c, aby przejść dalej, lub
przycisk d, aby cofnąć.
Zacięcie drukarki lub zacięcie
papieru
B
Zlokalizuj i usuń zacięty papier, wykonując te
czynności.
a
Odłącz urządzenie z gniazda
elektrycznego.
b
Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z
urządzenia.
B
1
c
Pociągnij za dwie zielone dźwignie
znajdujące się wewnątrz urządzenia,
aby zwolnić zacięty papier.
1
47
f
W razie potrzeby przesuń głowicę
drukującą, aby wyjąć pozostały papier
z tego obszaru. Upewnij się, że
zakleszczony papier nie pozostał
w rogach urządzenia (1) i (2).
1
2
• Jeśli głowica drukująca znajduje się
w prawym rogu, jak przedstawiono na
ilustracji (2), nie będzie można jej
przesunąć. Podłącz ponownie przewód
zasilający. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Stop/Zakończ, aż głowica drukująca
przesunie się na środek. Następnie
odłącz urządzenie od źródła zasilania
i wyjmij papier.
• Jeśli papier zablokował się pod głowicą
drukującą, odłącz urządzenie od źródła
zasilania, przesuń głowicę i wyjmij papier.
Przytrzymaj wklęsłe obszary z trójkątnymi
oznaczeniami, jak pokazano na
ilustracji (3), aby przesunąć głowicę
drukującą.
WAŻNE
• NIE DOTYKAJ paska kodera (1). Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
2
1
3
• Jeśli atrament poplami skórę lub ubranie,
należy natychmiast przemyć je mydłem i
dużą ilością wody.
48
Rozwiązywanie problemów
g
Dokładnie sprawdź, czy wewnątrz
urządzenia (1) nie pozostały skrawki
papieru.
i
1
Otwórz pokrywę do usuwania
zakleszczonego papieru (1) z tyłu
urządzenia.
1
j
Wyjmij zacięty papier.
B
h
Zajrzyj do wnętrza urządzenia pod
mniejszym kątem i upewnij się, że nie
pozostały w nim żadne skrawki papieru.
k
Zamknij pokrywę usuwania zacięć.
Upewnij się, że pokrywa została
prawidłowo zamknięta.
49
l
Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru
ponownie do urządzenia.
n
Przytrzymując tacę papieru na miejscu,
wyciągnij podporę papieru aż do
zablokowania w pozycji otwartej, a
następnie rozłóż klapkę podpory
papieru. Upewnij się, że podpora
papieru została wyciągnięta aż do
zablokowania w odpowiednim miejscu.
o
Podłącz ponownie przewód zasilający.
INFORMACJA
Przyczyną powtarzających się zacięć
może być niewielki skrawek papieru, który
pozostał w urządzeniu. (Patrz Dodatkowe
operacje podczas usuwania zacięć
papieru uu strona 50).
m
Podnieś pokrywę skanera (1), aby
zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podporę
pokrywy skanera (2) i zamknij pokrywę
skanera (3) obiema rękami.
1
Dodatkowe operacje podczas
usuwania zacięć papieru
B
a
Odłącz urządzenie z gniazda
elektrycznego.
b
Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z
urządzenia.
3
2
UWAGA
Zachowaj ostrożność, aby podczas
zamykania pokrywy skanera nie przyciąć
palców.
50
1
Rozwiązywanie problemów
c
Pociągnij za dwie zielone dźwignie
znajdujące się wewnątrz urządzenia,
aby usunąć zacięty papier.
d
Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki
po obu stronach urządzenia i podnieś
pokrywę skanera do położenia
otwartego.
e
Włóż jeden arkusz grubego papieru o
rozmiarze A4 lub Letter, na przykład
papieru błyszczącego, głęboko do
urządzenia, jak przedstawiono na
ilustracji.
B
51
f
Jeśli gruby papier wypycha zacięty
papier, wyjmij zacięty papier.
h
Otwórz pokrywę do usuwania
zakleszczonego papieru (1) z tyłu
urządzenia.
1
i
WAŻNE
NIE DOTYKAJ paska kodera (1). Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
1
g
52
Wyciągnij gruby papier z urządzenia.
Włóż jeden arkusz grubego papieru o
rozmiarze A4 lub Letter, na przykład
papieru błyszczącego, głęboko do
urządzenia, jak przedstawiono na
ilustracji.
Rozwiązywanie problemów
j
Jeśli gruby papier wypycha zacięty
papier, wyjmij zacięty papier.
l
Zamknij pokrywę usuwania zacięć.
Upewnij się, że pokrywa została
prawidłowo zamknięta.
m
Podnieś pokrywę skanera (1), aby
zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podporę
pokrywy skanera (2) i zamknij pokrywę
skanera (3) obiema rękami.
1
WAŻNE
NIE DOTYKAJ paska kodera (1). Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
B
3
1
2
UWAGA
Zachowaj ostrożność, aby podczas
zamykania pokrywy skanera nie przyciąć
palców.
k
Wyciągnij gruby papier z urządzenia.
53
n
Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru
ponownie do urządzenia.
o
Podłącz ponownie przewód zasilający.
54
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z urządzeniem
B
INFORMACJA
• W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy
Brother.
• Jeśli występują problemy z urządzeniem, w celu rozwiązania problemów wykonaj działania
opisane w poniższej tabeli. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie.
• Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest
najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów.
Odwiedź witrynę internetową http://solutions.brother.com/.
Problemy związane z drukowaniem
Problem
Zalecenia
Brak wydruku.
Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.
Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie.
(Patrz Komunikaty o błędach i konserwacyjne uu strona 40).
Upewnij się, że urządzenie jest w trybie online.
(Windows® XP oraz Windows Server ® 2003)
Kliknij Start/Drukarki i faksy. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję
Brother DCP-XXXX Printer (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu).
Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest pozycja
Użyj drukarki online. Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę.
(Windows Vista® oraz Windows Server® 2008)
Kliknij
/Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki. Prawym przyciskiem
myszy kliknij pozycję Brother DCP-XXXX Printer (gdzie XXXX oznacza nazwę
używanego modelu). Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest
pozycja Użyj drukarki online. Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę.
(Windows® 7 oraz Windows Server ® 2008 R2)
Kliknij
/Urządzenia i drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję
Brother DCP-XXXX Printer (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu), a
następnie wybierz pozycję Zobacz, co jest drukowane. Kliknij przycisk
Drukarka, a następnie upewnij się, że usunięto zaznaczenie pola wyboru
Użyj drukarki w trybie offline.
(Windows® 8 oraz Windows Server ® 2012)
Przesuń wskaźnik myszy do prawego dolnego narożnika pulpitu. Po wyświetleniu
paska menu kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję
Panel sterowania. W grupie Sprzęt i dźwięk (Sprzęt) kliknij pozycję
Wyświetl urządzenia i drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję
Brother DCP-XXXX Printer (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu), a
następnie wybierz pozycję Zobacz, co jest drukowane. Jeśli zostaną
wyświetlone opcje sterownika drukarki, wybierz odpowiedni sterownik drukarki.
Kliknij pozycję Drukarka na pasku menu, a następnie upewnij się, że pole wyboru
Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczone.
Przynajmniej jeden z wkładów atramentowych wyczerpał się.
(Patrz Wymiana wkładów atramentowych uu strona 32).
55
B
Problemy związane z drukowaniem (Ciąg dalszy)
Problem
Zalecenia
Brak wydruku.
Jeśli w buforze sterownika drukarki znajdują się stare, niewydrukowane dane,
dokument nie zostanie wydrukowany. Otwórz ikonę drukarki, a następnie usuń
wszystkie dane. Ikonę drukarki można znaleźć w następujący sposób:
(ciąg dalszy)
(Windows® XP oraz Windows Server® 2003)
Kliknij Start/Drukarki i faksy.
(Windows Vista® oraz Windows Server® 2008)
Kliknij
/Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki.
(Windows® 7 oraz Windows Server® 2008 R2)
Kliknij
/Urządzenia i drukarki/Drukarki i faksy.
(Windows® 8 oraz Windows Server® 2012)
Przesuń wskaźnik myszy do prawego dolnego narożnika pulpitu. Po wyświetleniu
paska menu kliknij Ustawienia/Panel sterowania/grupa Sprzęt i dźwięk
(Sprzęt)/Wyświetl urządzenia i drukarki/Drukarki.
(Mac OS X v10.6.8)
Kliknij System Preferences (Preferencje systemowe)/Print & Fax
(Drukarki i faksy).
(OS X v10.7.x, 10.8.x)
Kliknij System Preferences (Preferencje systemowe)/Print & Scan
(Drukarki i skanery).
Nagłówki lub stopki są widoczne
podczas wyświetlania dokumentu
na ekranie, natomiast nie są
widoczne na wydruku dokumentu.
W górnej i dolnej części strony znajduje się obszar, w którym nie można drukować.
Aby to umożliwić, wyreguluj górne i dolne marginesy dokumentu.
(Patrz Obszar, w którym nie można drukować uu strona 15).
Nie można wykonać drukowania
„Układu strony”.
Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są
takie same.
Prędkość drukowania jest za niska.
Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość
wymaga dłuższego przetwarzania danych, wysyłania i czasu drukowania.
Wypróbuj inne ustawienia jakości w sterowniku drukarki:
(Windows®)
Kliknij pozycję Ustawienia kolorów na karcie Ustawienia Zaawansowane, a
następnie upewnij się, że usunięto zaznaczenie pola wyboru
Polepszanie koloru.
(Macintosh)
Wybierz pozycję Color Settings (Ustawienia kolorów), kliknij pozycję
Advanced Color Settings (Zaawansowane ustawienia kolorów), a następnie
upewnij się, że usunięto zaznaczenie pola wyboru Color Enhancement
(Poprawa jakości koloru).
Wyłącz funkcję drukowania bez ramki. Drukowanie bez obramowania jest
wolniejsze niż zwykłe drukowanie.
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
Wzmocnienie koloru działa
niewłaściwie.
Jeśli w używanej aplikacji dane obrazu nie są w standardzie „kolor pełny” (ale np.
„256 kolorów”), funkcja Wzmocnienie koloru nie będzie działać. Funkcja
Wzmocnienie koloru wymaga przynajmniej koloru 24-bitowego.
Urządzenie nie drukuje z programu
Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość druku.
®
®
Adobe Illustrator .
56
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
Rozwiązywanie problemów
Problemy związane z jakością drukowania
Problem
Zalecenia
Zła jakość drukowania.
Sprawdź jakość drukowania. (Patrz Kontrola jakości drukowania uu strona 36).
Upewnij się, że ustawienie Typ nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ
papieru w menu urządzenia są zgodne z używanym typem papieru.
(Patrz Typ papieru uu strona 16).
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
Upewnij się, że wkłady atramentowe są świeże. Przyczyny zatkania się wkładu
mogą być następujące:
 Data ważności na opakowaniu wkładu minęła. (Oryginalne wkłady firmy
Brother nadają się do użytku przez dwa lata, jeśli są przechowywane
w oryginalnych opakowaniach).
 Wkład atramentowy znajdował się w urządzeniu przez ponad sześć miesięcy.
 Wkład nie był prawidłowo przechowywany przed użyciem.
Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother. Firma
Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki
Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych
źródeł.
Upewnij się, że używany jest jeden z zalecanych typów papieru.
(Patrz Akceptowany papier i inne nośniki druku uu strona 17).
B
Zalecane warunki pracy urządzenia to temperatura od 20°C do 33°C.
Na tekście lub na grafice pojawiają
się białe poziome linie.
Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz Czyszczenie głowicy drukującej
uu strona 35).
Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
Spróbuj użyć zalecanych typów papieru.
(Patrz Akceptowany papier i inne nośniki druku uu strona 17).
Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność
wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często
nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas
urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączanie urządzenia za
pomocą przycisku
. Korzystanie z przycisku
zapewnia minimalne
zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.
Urządzenie drukuje puste strony.
Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz Czyszczenie głowicy drukującej
uu strona 35).
Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność
wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często
nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas
urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączanie urządzenia za
pomocą przycisku
. Korzystanie z przycisku
zapewnia minimalne
zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.
Znaki i linie są rozmazane.
Sprawdź wyrównanie wydruku. (Patrz Sprawdzanie wyrównania wydruku
uu strona 37).
57
Problemy związane z jakością drukowania (Ciąg dalszy)
Problem
Zalecenia
Drukowany tekst lub obrazy są
pochyłe.
Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany do tacy papieru i prowadnice
papieru są prawidłowo ustawione. (Patrz Ładowanie papieru i innych nośników
druku uu strona 10).
Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo
zamknięta.
W górnej środkowej części
drukowanej strony pojawiają się
plamy.
Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub pomarszczony.
(Patrz Akceptowany papier i inne nośniki druku uu strona 17).
Drukowane strony są zabrudzone
lub wycieka atrament.
Upewnij się, że używany jest właściwy typ papieru. (Patrz Akceptowany papier
i inne nośniki druku uu strona 17). Nie przenoś papieru, dopóki atrament nie
wyschnie.
Upewnij się, że papier na tacy jest skierowany stroną do zadrukowania w dół.
Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
W przypadku używania papieru fotograficznego, upewnij się, że został ustawiony
prawidłowy typ papieru. W przypadku drukowania zdjęcia z komputera ustaw
opcję Typ nośnika w sterowniku drukarki.
W przypadku używania
błyszczącego papieru
fotograficznego atrament jest
rozmazany lub mokry.
Sprawdź przednią i tylną stronę papieru. Połóż papier stroną błyszczącą (do
nadruku) w dół. (Patrz Typ papieru uu strona 16).
Na odwrotnej stronie lub na dole
strony pojawiają się plamy.
Upewnij się, że płyta drukarki nie jest zabrudzona atramentem. (uu Rozszerzony
Podręcznik Użytkownika: Czyszczenie płyty drukarki).
Jeśli używasz błyszczącego papieru fotograficznego, upewnij się, że ustawiony
jest prawidłowy typ papieru.
Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
Upewnij się, że jest używana klapka podpory papieru.
(Patrz Ładowanie papieru i innych nośników druku uu strona 10).
Upewnij się, że rolki podawania papieru nie są zabrudzone atramentem.
(uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Czyszczenie rolek podawania
papieru).
Urządzenie drukuje gęste linie na
stronie.
(Windows®)
Zaznacz pole wyboru Kolejność odwrócona na karcie
Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
Wydruki są pomarszczone.
(Windows®)
Na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki kliknij pozycję
Ustawienia kolorów, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru
Druk dwukierunkowy.
(Macintosh)
W sterowniku drukarki wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania),
kliknij przycisk Advanced (Ustawienia Zaawansowane), wybierz pozycję
Other Print Options (Inne opcje drukowania), a następnie usuń zaznaczenie
pola wyboru Bi-Directional Printing (Druk dwukierunkowy).
Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
58
Rozwiązywanie problemów
Problemy związane z obsługą papieru
Problemy
Zalecenia
Urządzenie nie podaje papieru.
Upewnij się, że taca papieru jest całkowicie wsunięta i zatrzaśnięta w
odpowiednim miejscu.
Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru z tyłu urządzenia
jest zamknięta.
Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat o zacięciu papieru i problem
występuje nadal, patrz Komunikaty o błędach i konserwacyjne uu strona 40.
W przypadku braku papieru załaduj nowy stos papieru do tacy papieru.
Jeśli papier znajduje się w tacy papieru, upewnij się, że leży prosto. Jeśli papier
jest zwinięty, wyprostuj go. Niekiedy pomocne jest wyjęcie papieru, odwrócenie
stosu i ponowne jego umieszczenie w tacy papieru.
Ogranicz ilość papieru na tacy, a następnie spróbuj ponownie.
Wyczyść rolki pobierania papieru.
(uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Czyszczenie rolek pobierania
papieru).
Papier fotograficzny nie jest
podawany prawidłowo.
Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy
załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy
arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
Urządzenie podaje wiele arkuszy
jednocześnie.
Wykonaj następujące czynności:
B
(Patrz Ładowanie papieru i innych nośników druku uu strona 10).
 Upewnij się, że papier jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.
 Wyjmij cały papier z tacy, dokładnie przekartkuj stos papieru, a następnie
umieść papier ponownie na tacy.
 Upewnij się, że papier nie jest wsuwany zbyt daleko.
Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo
zamknięta. (Patrz Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru uu strona 47).
Upewnij się, że płytka w tacy papieru nie jest zabrudzona. (uu Rozszerzony
Podręcznik Użytkownika: Czyszczenie rolek pobierania papieru).
Wystąpiło zacięcie papieru.
Patrz Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru uu strona 47. Upewnij się, że
prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
Zacięcia papieru powtarzają się.
Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który
pozostał w urządzeniu. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty
papier. (Patrz Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru
uu strona 50).
Papier zacina się podczas
korzystania z funkcji drukowania
dwustronnego.
Użyj jednego z ustawień zapobiegania zacięciom papieru: dwustronne1 lub
dwustronne2.
W przypadku drukowania
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).
Częste zacinanie się papieru podczas drukowania dwustronnego może oznaczać
zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania
papieru. (uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Czyszczenie rolek
podawania papieru).
59
Problemy związane z kopiowaniem
Problem
Zalecenia
Funkcja rozciągnięcia do strony nie
działa prawidłowo.
Upewnij się, że dokument źródłowy nie jest przechylony.
Popraw ułożenie dokumentu i ponów próbę.
Problemy ze skanowaniem
Problem
Zalecenia
Pojawiają się komunikaty o
błędach TWAIN lub WIA przy
rozpoczęciu skanowania.
(Windows®)
Upewnij się, że jako główne źródło w aplikacji skanowania został wybrany
sterownik Brother TWAIN lub WIA.
Pojawiają się komunikaty o
błędach TWAIN lub ICA przy
rozpoczęciu skanowania.
(Macintosh)
Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik TWAIN urządzenia
Brother.
Dokumenty można także skanować przy użyciu sterownika skanera ICA.
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
Problemy związane z oprogramowaniem
Problem
Zalecenia
Nie można zainstalować
oprogramowania lub drukować.
(Windows®)
Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro znajdujący się na płycie CD-ROM.
Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
„Urządzenie jest zajęte”
Upewnij się, że urządzenie nie wyświetla komunikatu o błędzie na wyświetlaczu
LCD.
Problemy z siecią
Problem
Zalecenia
Nie można drukować w sieci.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone oraz znajduje się w trybie online
i w trybie gotowości. Wydrukuj raport konfiguracji sieci (uu Rozszerzony
Podręcznik Użytkownika: Raporty) i sprawdź bieżące ustawienia sieci znajdujące
się na liście.
W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego lub problemów z siecią
uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
60
Rozwiązywanie problemów
Problemy z siecią (Ciąg dalszy)
Problem
Zalecenia
Funkcja skanowania sieciowego
nie działa.
Aby można było korzystać z funkcji skanowania sieciowego, wymagane jest
skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby
dodać port 54925 do skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje:
W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Brother NetScan.
W polu Port: wprowadź 54925.
W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP.
Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń
lub zapory innego producenta albo skontaktuj się z producentem
oprogramowania.
(Macintosh)
Wybierz pozycję Other (Inne) z listy rozwijanej Model na głównym ekranie
programu ControlCenter2. W oknie Device Selector (Wybór urządzenia)
sprawdź, czy została wybrana opcja Network (Sieć) w obszarze
Connection Type (Rodzaj połączenia), a następnie kliknij pozycję Browse
(Przeglądaj). Ponownie wybierz urządzenie sieciowe, a następnie naciśnij
przycisk OK.
Nie można zainstalować
oprogramowania Brother.
(Windows®)
Jeśli podczas instalacji programu MFL-Pro Suite oprogramowanie zabezpieczeń
wyświetla komunikat alarmowy, zezwól na dostęp sieciowy dla poniższych
programów.
(Macintosh)
W przypadku używania zapory sieciowej, oprogramowania typu „anti-spyware”
lub oprogramowania antywirusowego wyłącz je tymczasowo, a następnie
zainstaluj oprogramowanie Brother.
Nie można uzyskać połączenia z
siecią bezprzewodową.
Sprawdź dokładnie problem za pomocą raportu Raport WLAN.
Naciśnij przycisk Menu, wybierz pozycję Druk raportów, a następnie naciśnij
przycisk OK. Wybierz pozycję Raport WLAN.
(uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.)
61
B
Informacje o
urządzeniu
Sprawdzanie numeru
seryjnego
Funkcje resetowania
B
c
d
B
W urządzeniu można zresetować
wszystkie zmienione ustawienia, takie jak
data i godzina.
2 Sieć
Pozwala zresetować serwer wydruku do
domyślnych ustawień fabrycznych (np.
hasło i adres IP).
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Inf. o urządz.
Naciśnij przycisk OK.
3 Ustawienia
Pozwala przywrócić wszystkie ustawienia
do domyślnych wartości fabrycznych.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Nr seryjny.
Naciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu LCD zostanie
wyświetlony numer seryjny urządzenia.
Firma Brother zaleca przeprowadzenie tej
procedury przed przekazaniem lub
pozbyciem się urządzenia.
Resetowanie urządzenia
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
Sprawdzenie wersji
oprogramowania
sprzętowego
Dostępne są następujące funkcje
resetowania:
1 Resetow. urządz.
Na wyświetlaczu LCD można wyświetlić
numer seryjny urządzenia.
a
b
a
b
B
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Wstępne ustaw.
Naciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu LCD można wyświetlić
wersję oprogramowania sprzętowego
urządzenia.
c
a
b
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Reset.
Naciśnij przycisk OK.
d
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać typ
resetowania, który ma być zastosowany
(Resetow. urządz., Sieć lub
Ustawienia).
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk +, aby zatwierdzić.
e
Naciśnij przycisk +, aby ponownie
uruchomić urządzenie.
c
d
62
Naciśnij przycisk Menu.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Inf. o urządz.
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać
pozycję Wersja.
Naciśnij przycisk OK.
Na ekranie LCD zostanie wyświetlona
wersja oprogramowania sprzętowego
urządzenia.
Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.
B
B
C
Tabele ustawień i funkcji
Korzystanie z tabel
ustawień
C
C
Urządzenie jest łatwe w konfiguracji i
obsłudze. Wystarczy jedynie naciskać
przyciski menu, aby wybrać wyświetlane na
ekranie ustawienia i opcje, które mają być
ustawione.
Tabele hierarchii ustawień i funkcji pozwalają
szybko sprawdzić wszystkie dostępne opcje
poszczególnych ustawień i funkcji. Za
pomocą tych tabel można szybko wybrać
odpowiednie ustawienia w urządzeniu.
C
63
Tabela menu
C
Tabela menu pomaga zrozumieć opcje menu dostępne w menu urządzenia. Ustawienia
fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
Menu (
)
C
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Opcje
Atrament
Wydruk testowy
—
Jakość druku
Czyszczenie
—
Opisy
Umożliwia sprawdzenie
jakości lub wyrównania
Ustaw. W linii
wydruku.
Czarny
Kolor
Strona
36
37
Umożliwia wyczyszczenie
głowicy drukującej.
35
Pozwala sprawdzić ilość
dostępnego atramentu.
Patrz
Wszystkie
Ustawienia
Poziom atram.
—
—
Typ papieru
—
Papier zwykły* Ustawia typ papieru
znajdującego się na tacy
Papier inkjet
papieru.
Brother BP71
16
Inny błyszczący
Folia
Rozm.papieru
—
A4*
A5
10x15cm
Letter
uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
64
Ustawia rozmiar papieru
znajdującego się na tacy
papieru.
16
.
Tabele ustawień i funkcji
Poziom1
Poziom2
Ustawienia
Ustawienia LCD Podświetlenie
Poziom3
(ciąg dalszy)
Opcje
Opisy
Strona
Jasny*
Pozwala dostosować
jasność wyświetlacza
LCD.
9
Pozwala ustawić czas,
przez który wyświetlacz
LCD pozostaje
podświetlony po ostatnim
naciśnięciu przycisku.
Patrz
Średnio
Ciemny
Wł. timera
Wył
10Sek.
20Sek.
30Sek.*
Tryb oczekiw.
—
1Min
2Min.
3Min.
5Min.*
.
Pozwala wybrać czas,
przez który urządzenie
będzie pozostawać
bezczynne, zanim
przejdzie w tryb
spoczynku.
10Min.
30Min.
60Min.
Auto. wył.
Zasilan
—
Wył / 1 godz.* / 2 godz. / Po przejściu w tryb
spoczynku urządzenie
4 godz. / 8 godz.
wyłączy się automatycznie
po upłynięciu ustawionej
liczby godzin. Po wybraniu
opcji Wył urządzenie nie
będzie wyłączać się
automatycznie.
C
uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
65
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Poziom4
Opcje
Opisy
Strona
Sieć
WLAN
TCP/IP
Boot method
Auto*
Umożliwia wybór
metody
uruchamiania
najlepiej
odpowiadającej
potrzebom
użytkownika.
Patrz
Static
RARP
BOOTP
DHCP
Adres IP
[000-255].
[000-255].
.
Wprowadź adres
IP.
[000-255].
[000-255]
Subnet mask
[000-255].
[000-255].
Wprowadź maskę
podsieci.
[000-255].
[000-255]
Gateway
[000-255].
[000-255].
Wprowadź adres
bramy.
[000-255].
[000-255]
Nazwa węzła
BRWXXXXXXXXXXXX
Wprowadź nazwę
węzła.
Konfig.WINS
Auto*
Umożliwia wybór
trybu konfiguracji
usługi WINS.
Static
Wins server
(Podstawowa)
000.000.000.000
(Zapasowa)
000.000.000.000
DNS server
(Podstawowa)
000.000.000.000
(Zapasowa)
000.000.000.000
Apipa
Wł.*
Wył
Określa adres IP
podstawowego
lub pomocniczego
serwera WINS.
Określa adres IP
podstawowego
lub pomocniczego
serwera DNS.
Automatycznie
przypisuje adres
IP z zakresu
adresów
lokalnych.
uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod
adresem http://solutions.brother.com/.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
66
Tabele ustawień i funkcji
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Opcje
Opisy
Sieć
WLAN
Asystent WLAN —
—
(ciąg dalszy)
(ciąg dalszy)
Pozwala
Patrz
konfigurować
ustawienia sieci
bezprzewodowej
za pomocą płyty
CD-ROM z
oprogramowaniem
Brother.
Kreator konf. —
—
Pozwala ręcznie
skonfigurować
serwer wydruku
do pracy w sieci
bezprzewodowej.
—
—
Pozwala w łatwy
sposób
skonfigurować
ustawienia sieci
bezprzewodowej
za pomocą tylko
jednego
przycisku.
WPS + kod PIN —
—
Pozwala łatwo
skonfigurować
ustawienia sieci
bezprzewodowej
za pomocą WPS i
kodu PIN.
WLAN status
—
Pozwala
wyświetlić stan
bieżącej sieci
bezprzewodowej.
WPS/AOSS
Usługi
internetowe
Ustawienia
Poziom4
Status
Sygnał
—
Pozwala
wyświetlić bieżącą
wartość siły
sygnału sieci
bezprzewodowej.
SSID
—
Pozwala
wyświetlić bieżący
identyfikator
SSID.
Tryb połącz.
—
Pozwala
wyświetlić bieżący
tryb komunikacji.
Adres MAC
—
—
Pozwala
wyświetlić adres
MAC urządzenia.
Ustawienia
proxy
Połączenie
proxy
Wł.
Adres
—
Ustawienia
połączenia
sieciowego
można zmienić.
Port
—
Nazwa użytk.
—
Hasło
—
Wył*
Strona
.
C
Patrz
.
uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod
adresem http://solutions.brother.com/.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
67
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Poziom4
Opcje
Opisy
Sieć
WLAN wł.
—
—
Wł.
Pozwala używać
Patrz
bezprzewodowego
połączenia
sieciowego.
(ciąg dalszy)
Wył*
Resetuj sieć —
—
—
Strona
.
Przywraca
wszystkie
ustawienia
sieciowe do
fabrycznych
ustawień
domyślnych.
uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod
adresem http://solutions.brother.com/.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
Menu (
) (ciąg dalszy)
Poziom1
Poziom2
Druk raportów
C
Opcje
Opisy
Strona
Ustaw.użytkow. —
—
Drukuje te listy i raporty.
Patrz
Konfig sieci
—
—
Raport WLAN
—
—
—
—
Pozwala sprawdzić numer 62
seryjny urządzenia.
—
—
Pozwala sprawdzić wersję
oprogramowania
sprzętowego urządzenia.
Wstępne ustaw. Data i godzina —
—
Pozwala ustawić datę i
godzinę w urządzeniu.
38
Pozwala zresetować
wszystkie zmienione
ustawienia urządzenia,
takie jak data i godzina.
62
Inf. o urządz. Nr seryjny
Wersja
Reset
Poziom3
Resetow. urządz. Tak
Nie
Sieć
Tak
Nie
Ustawienia
Tak
Nie
Miejscowy jęz.
—
(w zależności od kraju)
(Wybierz język,
który ma być
używany)
uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
68
.
Przywraca domyślne
ustawienia fabryczne
serwera wydruku, takie jak
hasło i adres IP.
Przywraca ustawienia
fabryczne wszystkich
funkcji urządzenia.
Pozwala zmienić język
wyświetlacza LCD.
Patrz
.
Tabele ustawień i funkcji
SKANUJ (
)
C
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Skan do pliku
Ustaw w panelu —
Opcje
Opisy
Wył.(Ust.w PC).* Aby zmienić ustawienia
urządzenia za pomocą
Wł.
panelu sterowania,
wybierz pozycję Wł.
Strona
Patrz
.
Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w
panelu.
Typ skanowania —
Kolor*
—
100dpi
Czarny i biały
Rozdzielczość
200dpi*
Pozwala określić typ
skanowania dokumentu.
Pozwala określić
rozdzielczość skanowania
dokumentu.
300dpi
600dpi
Typ pliku
—
(Po wybraniu opcji
Kolor w ustawieniu
typu skanowania)
Pozwala określić format
pliku dokumentu.
PDF*
JPEG
(Po wybraniu opcji
Mono w ustawieniu
typu skanowania)
C
TIFF
PDF*
Rozmiar skanu
—
A4*
A5
Pozwala określić rozmiar
skanowania dokumentu.
10x15cm
Wizytówka
Letter
Usuń tło
—
Wył*
Niskie
Pozwala zmienić ilość
koloru tła, która jest
usuwana.
Średnie
Wysoki
uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
69
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Skan do e-mail Ustaw w panelu —
Opcje
Opisy
Wył.(Ust.w PC).* Aby zmienić ustawienia
urządzenia za pomocą
Wł.
panelu sterowania,
wybierz pozycję Wł.
Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w
panelu.
Typ skanowania
—
Kolor*
Czarny i biały
Rozdzielczość
—
100dpi
200dpi*
Pozwala określić typ
skanowania dokumentu.
Pozwala określić
rozdzielczość skanowania
dokumentu.
300dpi
600dpi
Typ pliku
—
(Po wybraniu opcji
Kolor w ustawieniu
typu skanowania)
Pozwala określić format
pliku dokumentu.
PDF*
JPEG
(Po wybraniu opcji
Mono w ustawieniu
typu skanowania)
TIFF
PDF*
Rozmiar skanu
—
A4*
A5
Pozwala określić rozmiar
skanowania dokumentu.
10x15cm
Wizytówka
Letter
Usuń tło
—
Wył*
Niskie
Średnie
Wysoki
uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
70
Pozwala zmienić ilość
koloru tła, która jest
usuwana.
Strona
Patrz
.
Tabele ustawień i funkcji
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Skan do obrazu Ustaw w panelu —
Opcje
Opisy
Wył.(Ust.w PC).* Aby zmienić ustawienia
urządzenia za pomocą
Wł.
panelu sterowania,
wybierz pozycję Wł.
Strona
Patrz
.
Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w
panelu.
Typ skanowania
—
Kolor*
Czarny i biały
Rozdzielczość
—
100dpi
200dpi*
Pozwala określić typ
skanowania dokumentu.
Pozwala określić
rozdzielczość skanowania
dokumentu.
300dpi
600dpi
Typ pliku
—
(Po wybraniu opcji
Kolor w ustawieniu
typu skanowania)
Pozwala określić format
pliku dokumentu.
PDF*
JPEG
(Po wybraniu opcji
Mono w ustawieniu
typu skanowania)
TIFF
PDF*
Rozmiar skanu
—
A4*
A5
C
Pozwala określić rozmiar
skanowania dokumentu.
10x15cm
Wizytówka
Letter
Usuń tło
—
Wył*
Niskie
Pozwala zmienić ilość
koloru tła, która jest
usuwana.
Średnie
Wysoki
Us.sieci Web
Skan
—
—
(Pojawia się po
zainstalowaniu
usługi Web
Services Scanner,
która jest
wyświetlana
w eksploratorze
systemu
Windows ®).
Skan w cel.
e-mail
—
—
Skan. w celu
faks.
—
—
Skan. w celu
druk.
—
—
Pozwala na skanowanie
danych przy pomocy
protokołu Web Services.
uu Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
71
KOPIUJ (ekran domyślny)
C
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Opcje
Opisy
Strona
Jakość
—
—
Zwykła*
Pozwala wybrać
rozdzielczość kopiowania
dla następnej kopii.
Patrz
Najlepiej
Typ papieru
—
—
Papier zwykły* Pozwala wybrać typ
papieru odpowiadający
Papier inkjet
papierowi na tacy.
Brother BP71
.
23
Inny błyszczący
Folia
Rozm.papieru
—
—
A4*
A5
Pozwala wybrać rozmiar
papieru odpowiadający
papierowi na tacy.
23
Patrz
10x15cm
Letter
Pow./zmniejsz
100%*
—
—
—
Powiększ
—
198% 10x15cmiA4
Można wybrać
współczynnik
powiększenia dla
następnej kopii.
186% 10x15cmiLTR
141% A5iA4
Pomniejsz
—
97% LTRiA4
93% A4iLTR
Można wybrać stopień
pomniejszenia dla
następnej kopii.
83%
69% A4iA5
47% A4i10x15cm
Gęstość
Dopas. do str. —
—
Urządzenie dostosuje
rozmiar następnej kopii do
ustawionego przez
użytkownika rozmiaru
papieru.
Wybór (25-400%) —
—
Pozwala wybrać stopień
powiększenia lub
pomniejszenia dla danego
typu dokumentu.
—
—
-2
Umożliwia dostosowanie
gęstości kopii.
-1
0
+1
+2
Plik/sort
—
—
Układaj*
Sortuj
uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
72
Pozwala wybrać układanie
kopii bez sortowania lub z
sortowaniem podczas
wykonywania wielu kopii.
.
Tabele ustawień i funkcji
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Opcje
Opisy
Strona
Układ strony
—
—
Wył.(1na1)*
Pozwala wykonać N kopii
na 1 arkuszu, 2 kopie na 1
arkuszu lub kopie
plakatów.
Patrz
2na1(P)
2na1(L)
.
2na1(ID)
4na1(P)
4na1(L)
Poster (2x1)
Poster (2x2)
Poster (3x3)
Ust.
zaawansowane
—
—
Wył*
Usuń tło
Pozwala zmienić ilość
koloru tła, który jest
usuwany.
(Opcje)
Niskie
Średnie*
Wysoki
Nowe
ustawienia
—
—
—
Pozwala zapisać własne
ustawienia kopiowania.
Reset
ustawień
—
—
—
Pozwala przywrócić
wartości fabryczne
wszystkich ustawień.
uu Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.
C
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
SIEĆ WEB (
)
C
Poziom1
Poziom2
Poziom3
Opcje
Opisy
Strona
Aplikacje
—
—
—
Patrz
SkyDrive®
—
—
—
Umożliwia połączenie
urządzenia Brother z
usługami internetowymi.
Box
—
—
—
Google Drive™
—
—
—
Evernote®
—
—
—
Dropbox
—
—
—
Facebook
—
—
—
Picasa Web Albums™
—
—
—
Flickr®
—
—
—
.
Od chwili opublikowania
niniejszego dokumentu
mogły zostać dodane inne
usługi internetowe, a
ponadto nazwy niektórych
usług mogły zostać
zmienione przez ich
dostawców.
Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod
adresem http://solutions.brother.com/.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.
73
Wprowadzanie tekstu
C
W niektórych sytuacjach konieczne może być wprowadzenie tekstu do urządzenia, na przykład
podczas ustawiania daty i godziny.
Wprowadzanie cyfr i liter
C
010310
0 1 2 3 45 67 8 9
A BCDE F GH I J
K L MN O P QR S T
UVWXYZ
OK
Naciśnij przycisk a, b, d lub c, aby wybrać odpowiednią cyfrę lub literę, a następnie naciśnij
przycisk OK. Powtarzaj dla kolejnych znaków, aż liczba lub nazwa będzie kompletna, a następnie
naciśnij przycisk a, b, d lub c, aby wybrać opcję OK , po czym naciśnij przycisk OK.
Wstawianie spacji
Aby wprowadzić spację w nazwie, za pomocą przycisku a, b, d lub c podświetl opcję
następnie naciśnij przycisk OK.
C
,a
INFORMACJA
Dostępne znaki mogą się różnić w zależności od kraju.
Wprowadzanie symboli
C
Naciśnij przycisk a, b, d lub c w celu wybrania opcji
, a następnie naciśnij przycisk OK, aby
przełączać między wielkimi literami, małymi literami i znakami specjalnymi. Naciśnij przycisk a, b,
d lub c, aby wybrać odpowiedni symbol, a następnie naciśnij przycisk OK.
Aby powrócić do ekranu cyfr i liter, naciśnij przycisk a, b, d lub c w celu wybrania opcji
czym naciśnij przycisk OK.
, po
Dokonywanie poprawek
Jeśli wprowadzono niepoprawną cyfrę lub literę, naciśnij przycisk a, b, d lub c w celu wybrania
opcji
lub .
Naciśnij przycisk OK kilka razy, aby ustawić kursor pod niepoprawnym znakiem. Następnie
naciśnij przycisk a, b, d lub c, aby wybrać opcję
, po czym naciśnij przycisk OK. Wprowadź
poprawny znak.
74
C
D
Specyfikacje
D
Informacje ogólne
D
INFORMACJA
Niniejszy rozdział zawiera zestawienie specyfikacji urządzenia. Dodatkowe specyfikacje
można znaleźć w witrynie internetowej http://www.brother.com/.
Typ drukarki
Atramentowa
Głowica drukująca
Mono:
Piezoelektryczna, dysze 210 × 1
Kolor:
Piezoelektryczna, dysze 70 × 3
Pojemność pamięci
64 MB
LCD (wyświetlacz
ciekłokrystaliczny)
Kolorowy wyświetlacz LCD TFT, 1,8 cala (44,9 mm) 1
Źródło zasilania
Napięcie przemienne od 220 do 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii 2
Tryb kopiowania:
Około 16 W 3
Tryb gotowości:
Około 3 W 4
Tryb spoczynku:
Około 0,7 W 4
Wył.:
Około 0,2 W 4 5
1
Przekątna.
2
Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą interfejsu USB. Zużycie energii może się nieco różnić w
zależności od środowiska użytkowania lub zużycia części.
3
Drukowanie wzoru określonego normą ISO/IEC 24712 w rozdzielczości standardowej.
4
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą IEC 62301 wydanie 2.0.
5
Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, okresowo automatycznie włącza się w celu przeprowadzenia konserwacji
głowicy drukującej, a następnie wyłącza się.
75
D
Wymiary
161 mm
410 mm
374 mm
471 mm
Waga
6,9 kg
Poziom hałasu
Ciśnienie akustyczne
Praca:
LpAm = 50 dB(A) (maksymalnie) 1
Moc dźwięku 2 3
Kopiowanie 4:
LWAd = 5,98 B(A) (mono)
LWAd = 5,77 B(A) (kolor)
Temperatura
Wilgotność
Gotowość:
LWAd = 2,97 B(A) (mono/kolor)
Praca:
od 10 do 35°C
Najlepsza jakość
drukowania:
od 20 do 33°C
Praca:
od 20 do 80% (bez kondensacji)
Najlepsza jakość
drukowania:
od 20 do 80% (bez kondensacji)
Rozmiar dokumentu Szerokość: maks. 215,9 mm
Długość: maks. 297 mm
1
Hałas zależy od warunków drukowania.
2
Zgodnie z normą ISO9296
3
Urządzenia biurowe o poziomie LWAd>6,30 B(A) nie nadają się do użytku w pomieszczeniach, w których przebywają
osoby wymagające wysokiego poziomu koncentracji. Ze względu na wysoki poziom hałasu, urządzenia takie należy
ustawić w osobnych pomieszczeniach.
4
Szybkość kopiowania: 6 kopii/min (mono)/3 kopie/min (kolor)
Szybkości kopiowania zmierzono zgodnie z sekcją 3.5.1 normy RAL-UZ171.
76
Specyfikacje
Nośniki druku
Wejście papieru
Taca papieru
D
D
 Typ papieru:
Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych
(papier powlekany), papier błyszczący 1 i folie 1 2
 Rozmiar papieru 3:
A4, Executive, Letter, A5, A6, koperty (Com-10, DL, C5, Monarch),
Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz Karta
indeksu (127 × 203 mm)
Szerokość: 98 mm – 215,9 mm
Długość: 148 mm – 297 mm
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Gramatura papieru,
grubość i pojemność uu strona 19.
 Maksymalna pojemność tacy papieru:
Około 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Wyjście papieru
Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 (podawanie do
tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry) 1
1
W przypadku folii i papieru błyszczącego należy usuwać wydrukowane strony z tacy papieru wydruku natychmiast po
ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.
2
Należy używać wyłącznie folii przeznaczonych do drukarek atramentowych.
3
Patrz Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji uu strona 19.
77
D
Kopiowanie
D
Kolor/Czarno-białe
Tak/Tak
Szerokość kopiowania
204 mm 1
Kopie wielokrotne
Układa/sortuje do 99 stron
Powiększanie/pomniejszanie
25% do 400% (w przyrostach co 1%)
Rozdzielczość
Wydruki do 1200 × 2400 dpi
1
78
Podczas kopiowania na papierze w formacie A4.
Specyfikacje
Skaner
Kolor/Czarno-białe
D
Zgodny z TWAIN
Tak/Tak
Tak
(Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Zgodny z WIA
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Tak
(Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Zgodny z ICA
Tak (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Głębia koloru
30-bitowa obróbka koloru (wejściowa)
24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
Skala szarości
10-bitowa obróbka koloru (wejściowa)
8-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
Rozdzielczość
Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) 2
Do 1200 × 2400 dpi (optyczna)
Szerokość i długość
skanowania
Szerokość: do 213,9 mm
Długość: do 295 mm
1
System Windows® XP opisany w niniejszym Podręczniku użytkownika to wersja Windows® XP Home Edition,
Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.
2
Maksymalna rozdzielczość skanowania przy użyciu sterownika WIA dla systemu Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7 oraz Windows® 8: 1200 × 1200 dpi (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu
narzędzia skanera Brother).
79
D
Drukarka
D
Rozdzielczość
Do 1200 × 6000 dpi
Szerokość drukowania 3
204 mm [210 mm (bez obramowania) 1]
Bez obramowania 2
A4, Letter, A6, Fotografie (10 × 15 cm), Karta indeksu
(127 × 203 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm)
Prędkość drukowania 4
1
Po włączeniu funkcji drukowania bez ramki.
2
Patrz Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji uu strona 19.
3
Podczas drukowania na papierze w formacie A4.
4
Szczegółowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej http://www.brother.com/.
80
Specyfikacje
Interfejsy
D
USB 1 2
Przewód interfejsu USB 2.0 nie może być dłuższy niż 2 m.
Bezprzewodowa sieć LAN
IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc)
1
Urządzenie jest wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do
komputera z interfejsem USB 1.1.
2
Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.
D
81
Sieć
D
INFORMACJA
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji sieciowych, patrz uu Podręczniki
oprogramowania i obsługi dla sieci.
Urządzenie można podłączyć do komputera w celu drukowania i skanowania w sieci 1. Dostępne
jest także oprogramowanie Brother BRAdmin Light 2 służące do zarządzania siecią.
Zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej
SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES)
Narzędzie konfiguracyjne
sieci bezprzewodowej
AOSS™
Tak
WPS
Tak
1
Patrz Wymagania dotyczące komputera uu strona 83.
2
(Windows®) Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane narzędzie do zarządzania drukarkami, skorzystaj z
najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony internetowej
http://solutions.brother.com/.
(Macintosh) Najnowsza wersja programu Brother BRAdmin Light jest dostępna do pobrania na stronie
http://solutions.brother.com/.
82
Specyfikacje
Wymagania dotyczące komputera
D
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Interfejs komputera
System komputerowy i wersja
systemu operacyjnego
System
operacyjny
Windows ®
Procesor
Dla
sterowników
Dla aplikacji (w
tym
sterowników)
150 MB
1 GB
Windows Vista® 1
500 MB
1,3 GB
Windows® 7 1
650 MB
USB 2
Sieć
bezprzewodowa
802.11b/g/n
Ilość miejsca na dysku
twardym wymagana do
instalacji
Windows® XP
Drukowanie
1
Skanowanie
Home
Windows® XP
Professional 1
Procesor
32-bitowy
(x86) lub
64-bitowy
(x64)
Windows® 8 1
Windows Server®
2003
nd.
Drukowanie
50 MB
nd.
Windows Server®
2003 R2
Windows Server®
2008
Procesor
64-bitowy
(x64)
Windows Server®
2008 R2
Windows Server®
2012
System
operacyjny
Macintosh
Mac OS X v10.6.8
Drukowanie
OS X v10.7.x
Skanowanie
Procesor
Intel®
D
80 MB
550 MB
OS X v10.8.x
Warunki:
1
2
Dla WIA, rozdzielczość 1200 × 1200.
Narzędzie skanera Brother umożliwia
zwiększenie rozdzielczości do 19 200 ×
19 200 dpi.
Najnowsze aktualizacje sterowników można znaleźć na
stronie internetowej http://solutions.brother.com/.
Wszystkie znaki handlowe, logo i nazwy produktów są
własnością ich prawnych właścicieli.
Porty USB innych systemów nie są
obsługiwane.
83
Materiały eksploatacyjne
Atrament
Urządzenie korzysta z wkładów atramentowych: czarnego, żółtego,
cyjan oraz magenta, które są oddzielone od głowicy drukującej.
Trwałość użytkowa
wkładu atramentowego
Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie
wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów
doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej
jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz. Po zakończeniu
tego procesu wkłady dostarczone z urządzeniem mają mniejszą
pojemność niż standardowe wkłady (80%). Przy użyciu kolejnych
wkładów można wydrukować podaną liczbę stron.
Zamienne materiały
eksploatacyjne
<Czarny o standardowej pojemności> LC121BK
<Żółty o standardowej pojemności> LC121Y
<Cyjan o standardowej pojemności> LC121C
<Magenta o standardowej pojemności> LC121M
Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 300 stron 1
<Czarny o dużej pojemności> LC123BK
<Żółty o dużej pojemności> LC123Y
<Cyjan o dużej pojemności> LC123C
<Magenta o dużej pojemności> LC123M
Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 600 stron 1
1
Średnia pojemność wkładu jest zadeklarowana zgodnie z normą
ISO/IEC 24711.
Dodatkowe informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych
można znaleźć na stronie internetowej
http://www.brother.com/pageyield/.
Co to jest Innobella™?
Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez
firmę Brother. Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i
„Bella” (co oznacza „piękna” w języku włoskim) i reprezentuje
„innowacyjną” technologię zapewniającą „piękne” i „trwałe” wyniki
drukowania.
Aby podczas drukowania zdjęć uzyskać wysoką jakość, firma Brother
zaleca stosowanie błyszczącego papieru Innobella™ (seria BP71).
Doskonałe wydruki można z większą łatwością uzyskać dzięki
zastosowaniu papieru fotograficznego i atramentu Innobella™.
84
D
E
Indeks
A
K
Apple Macintosh
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
Komunikaty o błędach na
wyświetlaczu LCD ................................... 40
Brak pamięci ........................................ 40
Brak papieru ......................................... 41
Brak wkładu atr. ................................... 41
Czyszcz.niemożl. ................................. 42
Druk niemożliwy ................................... 42
Nie można wykryć ................................ 42
Niski poziom atramentu ........................ 42
Otwarta obudowa ................................. 43
Pochł. atr. pełny ................................... 44
Pochłaniacz prawie pełny ..................... 44
Pozostałe dane .................................... 44
Rozpocz.niemożl. ................................. 42
Skan. niemożliwe ................................. 42
Tylko druk mono ................................... 45
Zacięcie ................................................ 46
Zły rozmiar pap. ................................... 46
Konserwacja, rutynowa
wymiana wkładów atramentowych ....... 32
Koperty ........................................12, 13, 19
Kopiowanie
korzystanie z szyby skanera ................ 20
rozmiar papieru .................................... 23
typ papieru ........................................... 23
B
Brother
CreativeCenter ........................................5
C
ControlCenter
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
Czyszczenie
głowica drukująca .................................35
skaner ...................................................35
D
Dokument
ładowanie ..............................................20
Drukowanie
obszar zadruku .....................................15
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
problemy ...............................................55
rozdzielczość ........................................80
specyfikacje ..........................................80
zacięcia papieru ....................................47
E
L
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) ...... 63
Jasność .................................................. 9
F
M
Folie ............................................ 17, 19, 77
Macintosh
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
Materiały eksploatacyjne ......................... 84
I
Innobella™ ...............................................84
N
Nieskanowany obszar ............................. 21
Numer seryjny
odnalezienie ...Zobacz wewnątrz przedniej
pokrywy
85
P
S
Panel sterowania – informacje ogólne .......6
Papier ................................................ 17, 77
ładowanie ....................................... 10, 12
ładowanie kopert ...................................12
obszar zadruku .....................................15
pojemność .............................................19
rozmiar ..................................................16
typ .................................................. 16, 19
Pomoc
komunikaty LCD ....................................63
Tabela menu .........................................64
Sieć
Drukowanie
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
Skanowanie
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
Sieć bezprzewodowa
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi oraz
Podręczniki oprogramowania i obsługi dla
sieci.
Skala szarości ......................................... 79
Skanowanie
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
R
Rozdzielczość
drukowanie ............................................80
kopiowanie ............................................78
skanowanie ...........................................79
Rozwiązywanie problemów
komunikaty o błędach na wyświetlaczu
LCD .......................................................40
komunikaty o pracach konserwacyjnych
na wyświetlaczu LCD ............................40
w przypadku problemów
drukowanie .........................................55
jakość drukowania .............................57
kopiowanie .........................................60
obsługa papieru .................................59
oprogramowanie ................................60
sieć .....................................................60
skanowanie ........................................60
zacięcie papieru ....................................47
T
Tabele hierarchii ustawień ....................... 63
Tekst, wprowadzanie ............................... 74
U
Usługa Web Services (skanowanie) ........ 71
W
Windows®
Patrz Podręczniki oprogramowania i
obsługi dla sieci.
Wkłady atramentowe
licznik kropli atramentu ......................... 32
wymiana ............................................... 32
Z
Zacięcia
papier ................................................... 47
86
Odwiedź naszą witrynę internetową
http://www.brother.com/
To urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne filie
firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.
www.brotherearth.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising