CUGLATON   GIETMORTEL 4 MM
CUGLATON GIETMORTEL 4 MM
CUGLATON GIETMORTEL 4 MM is een krimparme en dun vloeibare mortel, die alle holten en ruimten vult.
CUGLATON GIETMORTEL 4 MM is uitstekend te verpompen.
•
•
Toepassingsgebied
Burgerlijke- en utiliteitsbouw /
prefab montage
Industriebouw
Beton- en waterbouw
Ondergieten van prefab betonnen elementen
Aangieten van gains
Ondergieten van kraanbanen
Aangieten van machinefundaties
Verlijmen van ankers
Ondergieten van opleggingen
Vullen van sparingen
Classificatie volgens CUR-Aanbeveling 24
KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS
Mortelsoort
Morteltype
Sterkteklasse
Milieuklasse
Zwelling
Gemiddelde krimp
Gietmortel
4 mm
K 70
X0 t/m XA3
> 0,1% < 2,0 %
< 0,60 mm/m
CUGLATON GIETMORTEL 4 MM is tevens getest en goedgekeurd door ZEMLABOR, Prüfungszeungnis nr. 08/1126/lA.
Gebruiksaanwijzing
Voorbehandeling
Het oppervlak waarop CUGLATON GIETMORTEL 4 MM moet worden aangebracht dient schoon te zijn, cementhuid verwijderen en er
mag geen vrij water aanwezig zijn.
of
•
Voorbehandeling met water.
Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op: geen vrij water!).
•
Voorbehandeling met CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY
SEALER.
Voor een optimale hechting adviseren wij het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een
cementgebonden polymeergemodificeerd systeem, of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER, een systeem op
epoxy basis.
Mengen
CUGLATON GIETMORTEL 4 MM machinaal mengen tot een homogeen mengsel.
Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.
Waterdosering
Waterbandbreedte: 2,2 – 2,6 ltr/20 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, zodanig veel water dat een
mortelspecie met een vloei van ca. 550 mm wordt bereikt.
Nabehandeling
Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic
folie.
04-10-2016
1 van 2
Opslag en houdbaarheid
Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.
Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.
Maximale korrel
4
Cementsoort
Waterbandbreedte
3
Verbruik per m circa
Laagdikte
Vloeimaat
(methode vloeigoot)
Verwerkingstijd
Zwelling v/v ASTM C827
Uitdrogingskrimp NEN 3534
t = 0 min.
t = 30 min.
24 uur
28 dagen
Waterindringing ISO-DIS 7031
Bleeding
Sterkteontwikkeling ISO 679
Buigtreksterkte
Druksterkte
Druksterkte (150x150x150 mm)
Portland
2,2 – 2,6
2000
120
550
450
30
> 0,1 en < 2,0
< 0,3
< 1,0
<2
geen
2
N/mm
2
N/mm
2
N/mm
mm
ltr/20 kg mortel
kg
mm max.
mm
mm
minuten
%
mm/m
mm
16 uur
24 uur
7 dagen
28 dagen
91 dagen
5
30
6
53
10
80
11
90
88
100
Cuglaton® bevat geen chloride, noch enige andere corrosie activerende stof. Voor toepassing bij een temperatuur < 0°C dient men contact op te
nemen met Cugla B.V.
Gezondheidsaspecten
Cugla adviseert:
•
Geschikte handschoenen en veiligheidsbril te dragen.
•
Contact met ogen en huid te vermijden.
•
Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
•
Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, VIB Cuglaton Gietmortel 4 mm, op onze website.
Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.
04-10-2016
Cuglaton Gietmortel 4 mm
2 van 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising