user manual
SAFETY MADE COMFORTABLE
USER MANUAL
BRUKSANVISNING I GEBRAUCHSANWEISUNG I MODE D’EMPLOI I GEBRUIKSAANWIJZING
I
KÄYTTÖOHJE
I
BRUKSANVISNING
I
BRUGSANVISNING
I
MANUAL
DEL
USUARIO
I MANUAL
DE
INSTRUÇÕES
DE
COLETE
SALVA-VIDAS
I
ISTRUZIONI PER L’USO
Lifejacket 150 N; EN ISO 12402-3
One size>body mass>40 kg; chest width 55–140 cm
Min Buoyancy 150 N:33 gr. CO2
Lifejacket 150 N; EN ISO 12402-3
One size>body mass: 18-40 kg; chest width 55–125 cm
Min Buoyancy 150 N:24 gr. CO2
Manufacturer: Regatta AS, Tollbugata 2, NO-6002 Ålesund
Notified Body: Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA, Zwengenberger Str. 68, D-42781
Notified Body no: 0299
Lifespan:
The maximum lifespan of an inflatable lifejacket is ten years if the instructions are followed correctly
according to the maintenance instructed by the manufactor.
AquaSafe w/Harness version, NorthSafe w/Harness version,
XSafe w/Harness version, ProSafe w/Harness version
EN ISO 12401
Warning: The deck safety harness is intended to prevent the users falling overboard, it do not provide
protection against falls from a height.
Warning: The deck safety harness may transmit very large forces; anchorage points shall be able to
with stand the large forces.
Warning: It is unsafe to wear this harness loose. The harness must be worn tight for an effective use.
ADULT:
CHILD:
DONNING INSTRUCTIONS
ISO 12402-3 / 150 N LIFE JACKET
ISO 12402-3 / 150 N LIFE JACKET
NOTE:
It is NOT a
PFD until
fully inflated
NOTE:
It is NOT a
PFD until
fully inflated
Girth:55-140cm
Automatic
and Manual
inflation
DONNING INSTRUCTIONS
Girth:55-125cm
Adult:>40 kg
Automatic
and Manual
inflation
AUTOMATIC
AUTOMATIC
MANUAL
SERIAL NUMBER:
DATE OF MANUFACTURE:
1_____________________
2_____________________
3_____________________
4_____________________
2
5_____________________
6_____________________
7_____________________
8_____________________
Child:18-40kg
MANUAL
SERIAL NUMBER:
DATE OF MANUFACTURE:
1_____________________
2_____________________
3_____________________
4_____________________
5_____________________
6_____________________
7_____________________
8_____________________
/ PRO Inflator
3
USER MANUAL
GB
Read the manual carefully and inform yourself about the use of the life jacket. Practice donning the life jacket and
use it in water. Full performance may not be achieved using waterproof clothing or in other circumstances. Do NOT
wear other clothes on top of the life jacket. Personal flotation devices only reduce the risk of drowning, they do not
guarantee rescue.
Pre-wear check
•
Check the jacket cover and belt for visible damage.
•
Check that the CO2-cylinder is full, undamaged and tightened.
•
Check that the cartridge is tightened, and that the clip is secured and indicator is present.
•
Check that the handle is visible and easy to pull.
Use of the jacket
•
The life jacket should be donned as a normal jacket.
•
Fasten the buckle and adjust until it is tight and secure.
•
The life jacket will open automatically upon contact with water.
•
If the jacket does not inflate, use the oral tube to inflate by mouth.
•
If entering the water, cross your hands in front of your chest and jump with feet first and together.
•
Blow the whistle to attract attention.
Re-arming the jacket
•
Check the inflator for damage.
•
Secure the locking clip under the lever.
•
Mount a new cartridge, tighten and check that the release mechanism is lowered.
•
Check that the CO2-cylinder is not punctured and tightly secured.
Re-packing
•
Remove the cap on the oral tube and deflate the bladder by pushing the valve inside.
•
Make sure that all air is removed before re-packing the bladder. The bladder must be dry.
•
Put the jacket on a flat surface and pack one lobe at a time.
•
Fold the bladder inside the cover. Do NOT roll.
•
The inflator should be on top and visible with the handle towards the Velcro.
•
Close the Velcro/QBZ® (zipper) to ensure the bladder is well protected on the inside.
•
The handle pull-cord must be visible from the outside.
Maintenance
•
This should be performed frequently and at least annually. This extends the lifetime of the jacket.
•
The jacket can be cleaned with fresh water, with mild detergent. Remove the cartridge and
•
CO2-cylinder. Dry the jacket at room temperature. Avoid heat.
•
Check the CO2-cylinder for damage and corrosion. Check the weight of the cylinder on a scale.
•
The original weight is stated on the cylinder.
•
Check the jacket for visible damage on the cover, belts, oral tube and inflator.
•
Inflate the bladder through the oral tube, and leave the jacket overnight at room temperature.
•
If the bladder deflates, the jacket should be sent to a service station. Do not try to repair the jacket yourself.
This changes the conditions of the guarantee.
•
Fill in the date of service in the table printed on the bladder.
4
APPLICATIONS – In coastal and offshore use with bad weather clothing. Not suitable if heavy tools or equipment are
to be carried. Compliant with safety harness. Personal floatation devices only reduce the risk of drowning, they do
not guarantee rescue.
DONNING - Put on as a jacket. Close buckle and tighten belt. Teach children to float in this lifejacket.
CAUTION - Do not use as a cushion. This is not a lifejacket until fully inflated. Train yourself in the use of the device.
Full performance may not be achieved using waterproof clothing or in other circumstances. For children less than
6 years of age use automatically operating devices only. Gas cylinders are dangerous goods; they should not be
misused and should be kept out of the reach of children.
CARE AND STORAGE – The jacket should be stored in a dry place and out of sunlight. Keep away from petrol, oil and
other hazardous substances. Clean the cover of the lifejacket with clean water. Practice donning the lifejacket and
use it in water. Do NOT wear clothes on top of the lifejacket. IT IS UNSAFE TO WEAR THE JACKET WITH A LOOSE HARNESS.
BRUKSANVISNING
NO
Les bruksanvisningen og lær deg hvordan vesten fungerer. Øv på å ta på vesten og å bruke den i vann. Bruk av
vanntette klær og/eller andre omstendigheter kan påvirke vestens egenskaper. Bruk aldri klær utenpå vesten.
Personlig flyteutstyr reduserer faren for drukning, men de garanterer ikke redning.
Sjekk vesten før bruk
•
Sjekk at vesten ikke har synlige skader på beskyttelsestrekk og belter.
•
Sjekk at CO2-sylinderen er full, uskadet og godt tilskrudd.
•
Sjekk at tablettholder er godt skrudd til, og at låseklips og grønn indikator er på plass.
•
Sjekk at håndtaket på utløsersnoren er synlig og lett tilgjengelig.
Bruk av vesten
•
Vesten tas på som en jakke.
•
Fest spenne i front. Stram beltet. Vesten skal sitte stramt inntil kroppen.
•
Vesten åpnes automatisk i kontakt med vann.
•
Dersom vesten ikke løser seg ut, blås i munnstykket til vesten er fylt.
•
Dersom du må hoppe i sjøen, hold armene i kryss foran brystet og hopp med samlede ben.
•
Blås i fløyten for å tiltrekke oppmerksomhet.
Re-armering av vesten
•
Sjekk at utløseren ikke har skader.
•
Fest låseklips for å holde utløserarm på plass.
•
Skru fast ny tablettholder og kontroller at utløsernålen er nede.
•
Sjekk at CO2-sylinderen er uskadet og hetten ikke er punktert.
•
Skru fast CO2-sylinderen i utløseren.
Pakking av vesten
•
Ta av hetten på blåsemunnstykket og hold inne ventilen for tømming av vesten.
•
Sørg for at all luft er ute av vesten før pakking. Vesten må være tørr.
•
Legg vesten på et flatt underlag og pakk en side av vesten av gangen.
•
Lungen SKAL foldes innenfor beskyttelsestrekket. Må IKKE rulles sammen.
•
Utløseren skal ligge synlig og med utløserarmen ut mot borrelåsen.
•
Fest borrelåsen/QBZ® (glidelåsen) slik at lungen ligger beskyttet på innsiden.
•
Utløsersnoren med håndtak skal være godt synlig på utsiden.
Vedlikehold
•
Utføres jevnlig og minst en gang årlig. Dette forlenger vestens levetid.
•
Vesten kan rengjøres i ferskvann, evt. mildt såpevann. Fjern i så fall tablettholder og CO2-sylinder.
•
Etter vask, tørk vesten godt i romtemperatur. Unngå sterk varme.
•
Sjekk CO2-sylinderen for skader og korrosjon. Vei sylinderen for å sjekke at den har riktig vekt.
•
Vekten er angitt på sylinderen.
•
Kontroller vesten for synlige skader på beskyttelsestrekk, belter, blåsemunnstykke og utløser.
•
Blås opp lungen med munnstykket og la vesten ligge over natten i romtemperatur.
•
Dersom lungen ikke holder på luften bør vesten sendes til en servicestasjon for kontroll. Ikke prøv å reparere
lungen selv, da dette endrer forutsetning for garantien.
•
Fyll inn dato for service i tabellen som er trykket på lungen.
BRUKSOMRÅDER – Kystfarvann og offshore sammen med klær mot dårlig vær. Egner seg ikke dersom man bruker
tungt verktøy eller utstyr. Kan brukes med sikkerhetssele. Redningsvester reduserer sjansen for drukning – de garanterer ikke redning.
PÅKLEDNING – Tas på som en jakke. Lukk spennen og stram beltet. Lær barnet å flyte i en redningsvest.
FORSIKTIGHETSREGLER – Bruk ikke vesten som pute. Produktet er ikke en redningsvest før den er fullt oppblåst.
Øv på å bruke vesten. Vesten kan bli hindret fra å fungere optimalt ved bruk av vanntette klær og/eller under andre
omstendigheter. For barn under seks år skal ikke manuell redningsvest brukes. Gassylindere er farlig gods og skal
ikke misbrukes. Oppbevares utilgjengelig for barn.
VEDLIKEHOLD OG LAGRING – Redningsvesten bør oppbevares tørt og ikke i direkte sollys. Skal ikke lagres i nærheten
av bensin, olje eller andre farlige stoffer. Vask med ferskvann. DET ER UTRYGT Å BRUKE DENNE SELEN LØS.
5
GEBRAUCHSANWEISUNG
DE
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Funktionsweise der Rettungsweste vertraut. Üben Sie
das Anlegen der Rettungsweste und deren Gebrauch im Wasser. Bei Verwendung wasserfester Kleidung oder unter bestimmten
Umständen kann die volle Leistungsfähigkeit möglicherweise beeinträchtigt werden. Tragen Sie KEINE Kleidung über der Rettungsweste. Persönliche Auftriebsmittel reduzieren nur die Gefahr des Ertrinkens und stellen keine Garantie für eine Rettung dar.
Prüfen der Rettungsweste vor Gebrauch
•
Überprüfen Sie Westenhülle und Gürtel auf sichtbare Schäden.
•
Überprüfen Sie, dass der CO2-Zylinder voll, unbeschädigt und fest montiert ist.
•
Kontrollieren Sie, dass die Patrone fest montiert ist, und dass der Bügel sowie der Indikator in Position sind.
•
Kontrollieren Sie, dass der Griff sichtbar ist und leicht gezogen werden kann.
Gebrauch der Weste
•
Die Rettungsweste wird wie eine gewöhnliche Jacke angelegt.
•
Befestigen Sie die Schnalle und stellen Sie diese so ein, dass die Weste fest und sicher am Körper anliegt.
•
Die Weste öffnet sich automatisch bei Kontakt mit Wasser.
•
Falls sich die Weste nicht öffnet, verwenden Sie das Mundstück, um die Auftriebsblase über den Mund aufzublasen.
•
Falls Sie sich in Wasser begeben müssen, überkreuzen Sie Ihre Hände vor Ihrer Brust und springen Sie mit beiden Beinen voran
ab.
•
Blasen Sie in die Pfeife, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Wiederinstandsetzung der Weste
•
Überprüfen Sie, dass der Inflator keine Schäden aufweist.
•
Sichern Sie den Feststellbügel unter dem Hebel.
•
Bringen Sie eine neue Patrone an, befestigen Sie diese und überprüfen Sie, dass sich der Auslösemechanismus in gesenkter
Position befindet.
•
Überprüfen Sie, dass der CO2-Zylinder keine undichten Stellen aufweist und sicher sitzt.
Wiederverpacken
•
Nehmen Sie die Ventilkappe vom Mundstück ab und entleeren Sie die Auftriebsblase, indem Sie das Ventil nach innen drücken.
•
Stellen Sie sicher, dass vor dem Wiederverpacken der Auftriebsblase alle Luft entwichen ist. Die Auftriebsblase muss vollständig
trocken sein.
•
Legen Sie die Weste auf eine flache Oberfläche und verpacken Sie eine Seite nach der anderen.
•
Die Auftriebsblase muss in der Hülle gefaltet werden. NICHT zusammenrollen.
•
Der Inflator muss sich sichtbar oben befinden, sodass der Hebel in Richtung des Klettverschlusses zeigt.
•
Schließen Sie den Klettverschluss/QBZ® (Reißverschluss), sodass die Auftriebsblase innen gut geschützt wird.
•
Die Zugschnur mit Griff für das Auslösen muss von außen gut sichtbar sein.
Wartung
•
Eine Wartung ist regelmäßig und mindestens einmal jährlich durchzuführen. Dies verlängert die Lebensdauer der Weste.
•
Die Weste kann mit frischem Wasser oder mit mildem Seifenwasser gereinigt werden. Entfernen Sie die Patrone und den
CO2-Zylinder. Trocknen Sie die Rettungsweste nach dem Waschen bei Zimmertemperatur. Vermeiden Sie starke Wärme.
Überprüfen Sie den CO2-Zylinder auf Korrosion und sonstige Schäden. Überprüfen Sie das Gewicht des Zylinders mit einer
Waage.
•
Das Originalgewicht ist auf dem Zylinder angegeben.
•
Überprüfen Sie, ob die Weste sichtbare Schäden an Schutzhülle, Gurten, Mundstück oder Inflator aufweist.
•
Blasen Sie die Auftriebsblase mit dem Mundstück auf und lagern Sie die Weste über Nacht bei Zimmertemperatur.
•
Senden Sie die Weste an eine Servicestelle, falls die Auftriebsblase Luft verliert.
•
Versuchen Sie nicht die Auftriebsblase selbst zu reparieren. Dies verändert die Garantiebedingungen.
•
Tragen Sie das Datum der Wartung in die auf die Auftriebsblase gedruckte Tabelle ein.
6
ANWENDUNG – An Küsten und Ufern mit Schlechtwetterkleidung verwenden. Nicht geeignet, wenn schwere Werkzeuge oder Ausrüstung
getragen werden müssen. Kompatibel mit Sicherheitsgeschirr. Persönliche Auftriebsmittel reduzieren nur die Gefahr des Ertrinkens und
stellen keine Garantie für eine Rettung dar.
ANLEGEN - Wie eine Jacke anziehen. Schließen Sie die Schnalle und ziehen Sie den Gurt fest. Zeigen Sie dem Kind wie es mit dieser
Rettungsweste über Wasser bleibt.
WARNUNG - Rettungsweste nicht als Kissen verwenden. Diese Rettungsweste ist nur vollständig aufgeblasen als Rettungsweste
funktionsfähig. Üben Sie den Gebrauch des persönlichen Auftriebsmittels. Bei Verwendung wasserfester Kleidung oder unter
bestimmten Umständen kann die volle Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Für Kinder unter 6 Jahren nur vollautomatisch
funktionierende persönliche Auftriebsmittel benutzen. Gaszylinder sind gefährliche Güter; diese dürfen nicht unsach¬gemäß eingesetzt
werden und müssen von Kindern ferngehalten werden.
PFLEGE UND LAGERUNG - Die Weste muss an einem trockenen Ort gelagert werden und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt
werden. Die Weste darf nicht mit Benzin, Öl und anderen gefährlichen Substanzen in Kontakt kommen. Die Hülle der Rettungsweste mit
frischem Wasser reinigen. Machen Sie sich mit dem Anlegen der Rettungsweste vertraut und verwenden Sie diese im Wasser. Tragen Sie
keine Kleidung über der Rettungsweste.
ES IST NICHT SICHER, DIE WESTE MIT EINEM LOCKER SITZENDEN SICHERHEITSGESCHIRR ZU TRAGEN.
MODE D’EMPLOI
FR
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi et vous familiariser avec le fonctionnement du gilet de sauvetage. Entrainez-vous à revêtir le
gilet de sauvetage et à l’utiliser dans l’eau. L’utilisation de vêtements imperméables ainsi que d’autres circonstances peuvent altérer les
performances du gilet de sauvetage. N’utilisez JAMAIS de vêtements par-dessus le gilet de sauvetage. Les vêtements flottants réduisent le
risque de noyade, ils ne garantissent pas le sauvetage.
Contrôle du gilet de sauvetage avant utilisation
•
Contrôlez l’absence de dommages apparents sur la housse de protection et les ceintures du gilet.
•
Contrôlez que le cylindre de CO2 soit plein, non endommagé et bien serré.
•
Contrôlez que la cartouche soit bien serrée, et que la goupille et l’indicateur soient bien en place.
•
Contrôlez que la poignée soit bien visible et facilement accessible.
Utilisation du gilet de sauvetage
•
Le gilet de sauvetage doit être enfilé comme une veste ordinaire.
•
Attachez la fermeture à l’avant. Serrez la ceinture. Le gilet de sauvetage doit être porté bien serré au corps.
•
Le gilet se déclenche automatiquement au contact de l’eau.
•
Si le gilet ne se gonfle pas automatiquement, soufflez dans la valve buccale pour le gonfler.
•
Si vous devez sauter à l’eau, disposez vos bras en croix sur la poitrine et sautez avec les jambes jointes.
•
Soufflez dans le sifflet pour attirer l’attention.
Réarmement du gilet de sauvetage
•
Contrôlez que le dispositif de gonflage ne soit pas endommagé.
•
Accrochez la goupille de fixation sous le levier.
•
Vissez une nouvelle cartouche et contrôlez que le mécanisme de déclenchement soit en position basse.
•
Contrôlez que le cylindre de CO2 soit intact et bien fixé.
Remballage du gilet de sauvetage
•
Retirez le capuchon de la valve buccale et poussez la valve à l’intérieur afin de faire sortir l’air du gilet.
•
Assurez-vous que tout l’air soit bien sorti du gilet de sauvetage avant de le remballer. Le gilet doit être sec.
•
Posez le gilet de sauvetage sur une surface plane et emballez un côté du gilet à la fois.
•
Pliez le gilet dans la housse de protection. NE le roulez PAS en boule.
•
Le dispositif de gonflage doit être sur le dessus et visible, et la poignée doit reposer contre le Velcro.
•
Fermez le Velcro/QBZ® (fermeture à glissière) de sorte que le gilet soit bien protégé à l’intérieur.
•
La corde de la poignée doit être visible de l’extérieur.
Entretien
•
Doit être effectué régulièrement et au moins une fois par an. Ceci vous permettra de prolonger la durée de vie du gilet de sauvetage.
•
Le gilet peut être lavé à l’eau fraîche, à l’aide d’un détergent doux. Retirez la cartouche et le cylindre de CO2. Faites sécher le gilet de
sauvetage à température ambiante. Évitez les fortes chaleurs.
•
Contrôlez que le cylindre de CO2 ne comporte ni dommages ni corrosion. Pesez le cylindre sur une balance. Le poids initial est
indiqué sur le cylindre.
•
Contrôlez l’absence de dommages apparents sur la housse de protection, les ceintures, la valve buccale et le dispositif de gonflage
du gilet.
•
Gonflez le gilet à l’aide de la valve buccale et laissez-le ainsi pendant une nuit à température ambiante.
•
Si l’air s’échappe du gilet, il doit alors nous être envoyé pour être contrôlé. N’essayez pas de le réparer vous-même, ceci pourrait
modifier les conditions de garantie.
•
Complétez la date d’entretien sur le tableau imprimé sur le gilet.
APPLICATIONS - Pour navigation côtière et hauturière avec vêtements pour intempéries. Ne convient pas si du matériel ou des outils
lourds sont portés. Compatible avec harnais de sécurité. Les gilets de sauvetage réduisent le risque de noyade, ils ne garantissent pas le
sauvetage.
MISE EN PLACE – Enfilez-le comme une veste. Fermez la boucle et serrez la ceinture. Apprenez aux enfants à flotter avec ce gilet.
ATTENTION – Ne vous en servez pas comme coussin. Cet article ne devient gilet de sauvetage qu’une fois entièrement gonflé. Entrainezvous à l’utiliser. L’utilisation de vêtements imperméables ainsi que d’autres circonstances peuvent altérer les performances du gilet de
sauvetage. Utilisez un gilet de sauvetage automatique pour les enfants de moins de 6 ans. Les cartouches de gaz sont des produits
dangereux ; elles ne doivent pas faire l’objet d’une utilisation abusive et doivent être conservées hors de portée des enfants.
CONSERVATION ET RANGEMENT – Le gilet doit être rangé dans un endroit sec et à l’abri du soleil. Conservez-le à l’écart de l’essence, du pétrole et des autres substances dangereuses. Nettoyez la housse de protection à l’eau fraîche. Entrainez-vous à revêtir le gilet de sauvetage
et à l’utiliser dans l’eau. N’utilisez JAMAIS de vêtements par-dessus le gilet de sauvetage. IL EST DANGEREUX DE PORTER CE HARNAIS SANS
L’AVOIR CORRECTEMENT ATTACHÉ.
7
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
Lees de gebruiksaanwijzing en leer hoe het vest werkt. Oefen het aantrekken van het vest en het gebruik ervan in water. Het
gebruik van waterdichte kleding en/of andere omstandigheden kunnen de eigenschappen van het vest beïnvloeden. Draag nooit
kleding over het vest. Een persoonlijke drijfuitrusting vermindert het gevaar van verdrinking, maar is geen garantie voor redding.
Controleer het vest voor gebruik
•
Controleer of het vest geen zichtbare beschadigingen heeft aan de beschermhoes en banden.
•
Controleer of de CO2-cilinder vol, onbeschadigd en goed aangedraaid is.
•
Controleer of de tablethouder goed is aangedraaid en of de clip en de groene indicator op hun plaats zitten.
•
Controleer of de handgreep van het koord zichtbaar en makkelijk toegankelijk is.
Gebruik van het vest
•
Trek het vest aan als een jas.
•
Klik de gesp aan de voorkant vast. Trek de band aan. Het vest moet strak om het lichaam zitten.
•
Het vest opent automatisch bij contact met water.
•
Als het vest niet automatisch opblaast, blaas dan op het mondstuk tot het vest gevuld is.
•
Als u in het water moet springen, houd dan uw armen gekruist voor uw borst en spring met de benen tegen elkaar aan.
•
Blaas op het fluitje om de aandacht te trekken.
Opnieuw gereedmaken van het vest
•
Controleer of het activeringsmechanisme niet beschadigd is.
•
Zet de sluitclip vast om de arm van het activeringsmechanisme op zijn plaats te houden.
•
Draai een nieuwe tablethouder vast en controleer of de pin van het activeringsmechanisme ingedrukt zit.
•
Controleer of de CO2-cilinder onbeschadigd is en de kap niet lek is.
•
Draai de CO2-cilinder vast in het activeringsmechanisme.
Inpakken van het vest
•
Verwijder de kap van het blaasmondstuk en houd het ventiel ingedrukt om de lucht uit het vest te halen.
•
Zorg ervoor dat voor het inpakken alle lucht uit het vest is verwijderd. Het vest moet droog zijn.
•
Leg het vest op een vlakke onderlaag en pak per keer één kant van het vest in.
•
De long MOET binnen in de beschermhoes worden gevouwen. Mag NIET worden opgerold.
•
Het activeringsmechanisme moet zichtbaar zijn en de arm ervan moet tegen het klittenband liggen.
•
Bevestig het klittenband/QBZ® (ritssluiting) zodanig dat de long beschermd binnenin ligt.
•
Het koord met handgreep van het activeringsmechanisme moet aan de buitenkant goed zichtbaar zijn.
Onderhoud
•
Regelmatig onderhoud is vereist en moet minstens één keer per jaar plaatsvinden. Dit verlengt de levensduur van het
vest.
•
Het vest kan worden gereinigd in zoet water, evt. in een mild sopje. Verwijder in dat geval de tablethouder en de
CO2-cilinder. Droog het vest na het wassen goed op kamertemperatuur. Vermijd hoge temperaturen.
•
Controleer de CO2-cilinder op beschadigingen en corrosie. Weeg de cilinder om te controleren of die het juiste gewicht
heeft. Het gewicht staat op de cilinder aangegeven.
•
Controleer het vest op zichtbare beschadigingen van de beschermhoes, de banden, het blaasmondstuk en het
activeringsmechanisme.
•
Blaas de long met het mondstuk op en laat het vest op kamertemperatuur een nacht liggen.
•
Als de long de lucht niet vasthoudt, moet het vest ter controle naar een keuringsdienst worden gestuurd. Probeer niet zelf
de long te repareren, aangezien dit de voorwaarden voor garantie wijzigt.
•
Vul de datum van de service in op de tabel die op de long staat aangegeven.
TOEPASSING – Aan de kust en op open water, in combinatie met weerbestendige kleding. Ongeschikt indien zwaar gereedschap
of zware uitrusting wordt gedragen. Compatibel met veiligheidsharnas. Reddingsvesten verminderen het risico van verdrinking,
ze geven geen garantie op redding.
AANTREKKEN – Aantrekken als een jasje. De gesp sluiten en de gordel strak trekken. Leer het kind te drijven in een reddingsvest.
VOORZICHTIG – Niet gebruiken als een kussen. Dit is alleen een reddingsvest als het volledig is opgeblazen. Oefen uzelf in het
gebruik van dit product. Gebruik van waterdichte kleding en/of andere omstandigheden kunnen de optimale werking van het
systeem beletten. Voor kinderen onder de zes jaar uitsluitend automatische hulpmiddelen gebruiken. Gascilinders zijn
gevaarlijk; ze mogen niet worden misbruikt en moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden.
ONDERHOUD EN OPSLAG – Het vest moet droog en uit direct zonlicht worden bewaard. Uit de buurt houden van benzine, olie en
andere gevaarlijke stoffen. Reinigen met zoet water. HET IS NIET VEILIG OM DIT HARNAS LOS TE DRAGEN.
8
KÄYTTÖOHJE
FI
Lue käyttöohje ja opettele liivin toiminta. Harjoittele liivin pukemista ja sen käyttämistä vedessä. Vedenpitävien vaatteiden
käyttäminen tai muut olosuhteet saattavat vaikuttaa liivin ominaisuuksiin. Älä koskaan käytä vaatteita liivin päällä.
Henkilökohtaiset kelluntavarusteet pienentävät hukkumisen vaaraa, mutta ne eivät takaa pelastumista.
Tarkastus ennen käyttöä
•
Tarkasta, ettei liivin suojapeitteessä ja vöissä ole näkyviä vikoja.
•
Tarkasta, että CO2-sylinteri on täynnä, vahingoittumaton ja kunnolla kiristetty.
•
Tarkasta, että patruuna on kunnolla kiristetty, ja että kiinnitin ja ilmaisin ovat paikoillaan.
•
Tarkasta, että kahva on näkyvissä, ja että siihen pääsee helposti käsiksi.
Liivin käyttö
•
Liivi puetaan päälle kuten takki.
•
Kiinnitä edessä oleva solki. Kiristä vyö. Liivin on istuttava tiukasti kehon ympärillä.
•
Liivi laukeaa automaattisesti, kun se koskettaa vettä.
•
Mikäli liivi ei täyty itsestään, puhalla putkeen, kunnes liivi on täynnä.
•
Mikäli joudut hyppäämään veteen, pidä käsivarret ristissä rinnan yli ja hyppää jalat yhdessä ja edellä.
•
Puhalla pilliin kiinnittääksesi huomiota.
Liivin kokoaminen uudelleen
•
Tarkasta, että laukaisimessa ei ole vahingoittumia.
•
Kiinnitä lukitsin niin, että laukaisuvarsi pysyy paikallaan.
•
Kiinnitä uusi patruuna ja tarkista, että laukaisumekanismi on laskeutunut.
•
Tarkasta, että CO2-sylinteri ei ole puhjennut ja että se on tiukasti kiinni.
Liivin pakkaaminen
•
Irrota puhallusputken korkki ja pidä venttiiliä sisällä, niin että liivi tyhjenee.
•
Varmista, että kaikki ilma on poissa ennen liivin pakkaamista. Liivin on oltava kuiva.
•
Pane liivi tasaiselle alustalle ja pakkaa se yhdeltä puolelta kerrallaan.
•
Liivi TÄYTYY laskostella suojukseen. EI SAA kääriä kokoon.
•
Laukaisimen on oltava näkyvissä, niin että sen varsi tulee tarranauhaa kohden.
•
Kiinnitä tarranauha/QBZ® (vetoketju) siten, että liivi on suojassa sisäpuolella.
•
Laukaisunarun kahvan on oltava hyvin näkyvissä ulkopuolella.
Huolto
•
Huolto on suoritettava säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. Se pidentää liivin elinikää.
•
Liivi voidaan puhdistaa puhtaalla vedellä ja miedolla pesuainevedellä. Ennen pesua irrota patruuna ja CO2-sylinteri.
Pesun jälkeen anna liivin kuivua hyvin huoneenlämmössä. Vältä suuria lämpötiloja.
•
Tarkista, ettei CO2-sylinterissä ole vahingoittumia eikä korroosiota. Punnitse sylinteri tarkistaaksesi, että se on oikean
painoinen. Sylinterin paino on merkitty sylinteriin.
•
Tarkista, ettei liivin suojapeitteessä, vöissä, puhallusputkessa ja laukaisimissa ole näkyviä vahinkoja.
•
Puhalla liivi täyteen puhallusputkella ja anna liivin olla yön yli huoneenlämmössä.
•
Mikäli ilma ei pysy liivissä, liivi on vietävä tarkistettavaksi huoltopisteeseen. Älä yritä korjata liiviä itse, sillä se muuttaa
takuun edellytyksiä.
•
Merkitse huoltopäivämäärä liiviin painettuun taulukkoon.
KÄYTTÖTARKOITUS – Rannikkovesillä ja avomerellä yhdessä huonoon säähän soveltuvien vaatteiden kanssa. Ei sovellu
käytettäväksi, kun kannetaan raskaita työkaluja tai varusteita. Soveltuu käytettäväksi yhdessä turvavaljaiden kanssa.
Pelastusliivit vähentävät hukkumisriskiä. Ne eivät takaa pelastumista.
PUKEMINEN – Pue liivi päällesi kuin takki. Sulje solki ja kiristä vyö. Opeta lapsi kellumaan pelastusliivissä.
VAROITUS- Älä käytä pehmikkeenä. Varuste ei ole pelastusliivi, ennen kuin se on kokonaan täytetty. Harjoittele varusteen
käyttöä. Varuste ei ehkä toimi parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa olosuhteissa, esim. mikäli käyttäjällä on vedenpitävät
vaatteet. Alle 6 vuotiaille lapsille käytä ainoastaan automaattista laukaisinta. Kaasupullot ovat vaarallisia. Niitä ei saa käyttää
väärin, ja ne tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.
HOITO JA SÄILYTYS – Liivi tulee säilyttää kuivassa ja suojassa suoralta auringonvalolta. Pidä etäällä polttoaineista, öljyistä ja
muista vaarallisista aineista. Puhdista makealla vedellä. Harjoittele liivin pukemista ja sen käyttämistä vedessä. Älä käytä
vaatteita liivin päälle. LIIVIN KÄYTTÖ SAATTAA OLLA VAARALLISTA, MIKÄLI SITÄ Ei OLE KIRISTETTY TIUKASTI ISTUVAKSI.
9
BRUKSANVISNING
SE
Läs igenom bruksanvisningen och lär dig hur västen fungerar. Öva på att ta på västen och att använda den i vatten. Användning
av vattentäta kläder och andra omständigheter kan försämra västens egenskaper. Använd aldrig kläder utanpå västen. Personlig
flytutrustning minskar risken för drunkning men garanterar inte räddning.
Kontrollera västen före användning
•
Kontrollera att västen inte har synliga skador på skyddsöverdrag eller bälten.
•
Kontrollera att CO2-cylindern är full, oskadd och ordentligt igenskruvad.
•
Kontrollera att tabletthållaren är ordentligt åtskruvad och att klips och indikator är på plats.
•
Kontrollera att handtaget är synligt och lätt att dra i.
Användning av västen
•
Västen tas på som en jacka.
•
Fäst spännet framtill. Dra åt bältet. Västen skall sitta åt runt kroppen.
•
Västen löses ut automatiskt vid kontakt med vatten.
•
Om västen inte löses ut, blås i munstycket tills västen är fylld.
•
Om du måste hoppa i vattnet, håll armarna i kors framför bröstet och hoppa med benen ihop.
•
Blås i visselpipan för att påkalla uppmärksamhet.
Återställning av västen
•
Kontrollera att utlösaren inte har några skador.
•
Fäst låsklips för att hålla utlösararmen på plats.
•
Skruva fast en ny tabletthållare och kontrollera att utlösarnålen är nere.
•
Kontrollera att CO2-cylindern är oskadd och att huven inte är punkterad.
•
Skruva fast CO2-cylindern i utlösaren.
Paketering av västen
•
Tag av huven från munstycket och tryck på den inre ventilen för att tömma västen.
•
Se till att all luft är utttömd ur västen före paketering. Västen måste vara torr.
•
Lägg västen på ett plant underlag och paketera en sida av västen i taget.
•
Västen SKALL vikas innanför skyddsöverdraget. Får EJ rullas ihop.
•
Utlösaren skall ligga synlig och med utlösararmen mot kardborrebandet.
•
Fäst kardborrebandet/QBZ® (blixtlås) så att västen ligger skyddad på insidan.
•
Utlösarsnöret med handtag skall vara synligt på utsidan.
Underhåll
•
Utförs regelbundet och minst en gång per år. Detta ökar västens livslängd.
•
Västen kan rengöras i rent vatten, ev. med mild tvållösning. Avlägsna i så fall tabletthållaren och CO2-cylindern. Efter
tvätt, torka västen i rumstemperatur. Undvik stark värme.
•
Kontrollera CO2-cylindern för att se om det finns skador eller korrosion på den. Väg cylindern för att kontrollera att den
har korrekt vikt. Vikten finns angiven på cylindern.
•
Kontrollera västen för att se om det finns synliga skador på skyddsöverdrag, bälten, blåsmunstycke eller utlösare.
•
Blås upp västen med munstycket och låt den ligga i rumstemperatur över natten.
•
Om västen inte håller kvar luften bör den skickas till en servicestation för kontroll.
•
Försök inte att reparera västen själv, då detta ändrar förutsättningarna för garantin.
•
Fyll i datum för servicen i tabellen som finns tryckt på västen.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE – Längs kust och på öppet hav i kombination med väderbeständiga plagg. Inte lämplig för personer som
bär på tunga verktyg eller tung utrustning. Kan användas i kombination med säkerhetssele. Flytvästen minskar risken för att
drunkna, den är ingen garanti för räddning.
PÅTAGNING – Tas på som en jacka. Stäng spännet och dra åt bältet. Lär barn att flyta i denna flytväst.
FÖRSIKTIGHET – Används inte som dyna. Västen fungerar inte som flytväst förrän den är fullt uppblåst. Träna på att använda
västen. Användning av vattentäta plagg samt andra omständigheter kan försämra västens funktion. För barn under 6 år: använd
endast automatisk utlösare. Gasbehållare utgör farligt gods och får inte missbrukas. Måste förvaras utom räckhåll för barn.
SKÖTSEL OCH FÖRVARING – Västen skall förvaras torrt och ej utsättas för direkt solljus. Den får inte komma i kontakt med bensin,
olja eller andra farliga ämnen. Rengör med färskvatten. Öva på att ta på västen och att använda den i vatten. Använd aldrig
kläder utanpå västen. DET KAN VARA FARLIGT ATT ANVÄNDA SELEN OM DEN SITTER LÖST.
10
BRUGSANVISNING
DK
Læs brugsanvisningen, så du ved, hvordan vesten fungerer. Øv dig i at tage vesten på og bruge den i vand. Brug af vandtæt tøj
eller andre forhold kan påvirke vestens egenskaber. Tag aldrig tøj på uden på vesten. Personligt flydeudstyr reducerer
risikoen for at drukne, men det giver ingen garanti for at blive reddet.
Kontrollér vesten før brug
•
Kontrollér, at der ikke er synlige skader på beskyttelsesovertræk og remme.
•
Kontrollér, at CO2-cylinderen er fuld, ubeskadiget og godt skruet til.
•
Kontrollér, at tabletholderen er godt skruet til, og at clips og indikator er på plads.
•
Kontrollér, at håndtaget er synligt og let at få fat i.
Brug af vesten
•
Vesten tages på som en jakke.
•
Fastgør spændet foran. Stram remmen. Vesten skal sidde stramt til kroppen.
•
Vesten åbner automatisk ved kontakt med vand.
•
Hvis vesten ikke udløses, skal du bruge mundstykket til at puste den op.
•
Hvis du skal hoppe i vandet, skal du anbringe armene over kors foran brystet og hoppe i med samlede ben.
•
Pust i fløjten for at gøre opmærksom på dig selv.
Genaktivering af vesten
•
Kontrollér, at mundstykket ikke er beskadiget.
•
Fastgør låse-clips for at holde udløserarmen på plads.
•
Skru ny tabletholder fast og kontroller, at udløsningsmekanismen er nede.
•
Kontrollér, at CO2-cylinderen er ubeskadiget, og at hætten ikke er punkteret.
•
Skru CO2-cylinderen fast i udløseren.
Pakning af vesten
•
Tag hætten af mundstykket, og tryk ventilen ind for at tømme vesten.
•
Sørg for, at vesten er tømt for luft, før den pakkes. Vesten skal være tør.
•
Læg vesten på et fladt underlag, og pak en side af vesten ad gangen.
•
Lungen SKAL foldes inden for beskyttelsesovertrækket. Den må IKKE rulles sammen.
•
Udløseren skal være synlig, og udløserarmen skal ligge ud mod velcrolukningen.
•
Fastgør velcrolukningen/ QBZ® (lynlås), så lungen ligger beskyttet på indersiden.
•
Udløsersnoren med håndtag skal være klart synlig på den udvendige side.
Vedligeholdelse
•
Vesten skal vedligeholdes jævnligt og mindst en gang om året. Det forlænger vestens levetid.
•
Vesten kan rengøres i ferskvand, evt. mildt sæbevand. I så fald skal tabletholderen og CO2-cylinderen fjernes. Efter vask
tørres vesten godt ved stuetemperatur. Undgå stærk varme.
•
Kontroller CO2-cylinderen for beskadigelse og korrosion. Cylinderen vejes for at kontrollere, at den vejer det, den skal.
Vægten står på cylinderen.
•
Kontroller vesten for synlig beskadigelse på beskyttelsesovertræk, remme, mundstykke og udløser.
•
Pust lungen op gennem mundstykket og lad vesten ligge natten over ved stuetemperatur.
•
Hvis lungen ikke holder på luften, bør vesten sendes til et servicecenter for kontrol. Forsøg ikke at reparere lungen selv,
da det ændrer forudsætninger for garantien.
•
Skriv datoen for service i tabellen, som er trykt på lungen.
ANVENDELSE – Kystnært og offshore med beklædning til dårligt vejr. Må ikke bruges, når der bæres tungt værktøj eller udstyr.
Kan anvendes sammen med sikkerhedssele. En redningsvest mindsker risikoen for at drukne, den garanterer ikke redning.
IFØRING – Tag den på som en jakke. Luk spændet, og stram bæltet. Lær børn at flyde iført en redningsvest.
FORHOLDSREGLER - Må ikke bruges som pude. Fungerer ikke som redningsvest, før den er helt pustet op. Øv dig i brugen af
denne vest. Fuld ydeevne opnås ikke nødvendigvis, hvis du bruger vandtæt beklædning eller under andre omstændigheder.
Til børn under 6 år skal man anvende den automatisk betjente vest. Gaspatroner er farligt gods, må ikke anvendes forkert og
skal opbevares utilgængeligt for børn.
PLEJE OG OPBEVARING – Redningsvesten bør opbevares tørt, og den må ikke udsættes for direkte sollys. Holdes borte fra
benzin, olie og andre farlige stoffer. Vask med ferskvand. SELEN ER IKKE SIKKER, HVIS DEN BÆRES FOR LØST.
11
MANUAL DEL USUARIO
ES
¡Lea el manual atentamente y averigüe cómo funciona el chaleco! Ponga en práctica cómo ponerse el chaleco y usarlo en el
agua. El uso de ropa impermeable u otras circunstancias pueden afectar a las características del chaleco. NUNCA lleve otra ropa
por encima del chaleco. Los salvavidas reducen el riesgo de ahogarse, pero no garantizan el rescate.
Controlar el chaleco antes de utilizarlo
•
Comprobar que el chaleco no tiene daños visibles en la cobertura de protección y cinturones.
•
Comprobar que el cilindro de CO2 está lleno, en buen estado y bien ajustado.
•
Comprobar que el cartucho con pastilla está bien fijado, que el clip está asegurado y el indicador está en su lugar.
•
Comprobar que el mango queda bien visible y resulta fácil de acceder.
Cómo ponerse el chaleco
•
El chaleco se pone como una chaqueta.
•
Abrochar la hebilla y ajustar hasta que quede bien apretado y seguro.
•
El inflador se abrirá automáticamente al entrar en contacto con el agua.
•
Si el chaleco no se inflara automáticamente, hínchelo soplando por la boquilla hasta llenarlo de aire.
•
Si debe saltar al agua, mantenga los brazos cruzados delante del pecho y salte colocando en primer lugar las piernas
juntas.
•
Sople el silbato para llamar la atención.
Cómo volver a armar el chaleco
•
Comprobar que el mecanismo de inflación no esté dañado.
•
Fijar el clip de cerradura bajo la palanca de liberación.
•
Montar un nuevo cartucho de pastilla y controlar que el mecanismo de liberación está bajado.
•
Comprobar que el cilindro de CO2 no está perforado y que está ajustado de forma segura.
Cómo empaquetar el chaleco
•
Retirar la capucha de la boquilla de soplo y empujar la válvula hacia adentro para desinflar el chaleco.
•
Asegurarse que haya salido todo el aire de la cámara de aire antes de volver a empaquetarla, ya que debe estar seca.
•
Poner el chaleco sobre una superficie plana y plegar un lóbulo cada vez.
•
Se debe plegar la cámara de aire dentro de la cobertura. NO se debe enrollar.
•
El inflador debe quedar visible en la parte superior y con la palanca de liberación hacia el velcro.
•
Colocar el velcro/ QBZ® (cremallera) de manera que la cámara de aire quede protegida en la parte interior.
•
El cordón de liberación con mango debe quedar claramente visible en la parte exterior.
Mantenimiento
•
Se debe efectuar el mantenimiento regularmente y por lo menos una vez al año. Esto prolonga la buena conservación del
chaleco.
•
El chaleco se puede limpiar con agua fresca, utilizando un detergente suave. Retirar el cartucho de la pastilla y el cilindro
de CO2. Después de lavar, secar el chaleco adecuadamente a temperatura ambiente. Evitar el calor excesivo.
•
Controlar que el cilindro de CO2 no esté dañado y que no presente corrosión. Comprobar el peso del cilindro para asegurarse que tiene el peso correcto. Se indica el peso correcto en el mismo cilindro.
•
Asegurarse que el chaleco no presente daños visibles en la cobertura de protección, en los cinturones, en la boquilla de
soplo y en el inflador.
•
Inflar la cámara de aire a través de la boquilla y dejar el chaleco una noche a temperatura ambiente.
•
Si se desinfla la cámara de aire, se se deberá mandar el chaleco a un punto de servicio. No intente reparar el chaleco, ya
que esto modificaría las condiciones de la garantía.
•
Rellenar la fecha del servicio en la tabla que aparece impresa en la cámara de aire.
12
APLICACIÓN – Zonas costeras o de alta mar con prendas adecuadas para el mal tiempo. No apropiado si se transportan herramientas o equipos pesados. Compatible con un arnés de seguridad. Los chalecos salvavidas reducen el riesgo de ahogarse, pero no
garantizan el rescate.
COLOCACIÓN – Llevarlo como si fuera un chaleco. Cerrar la hebilla y apretar el cinturón. Enseñar a los niños a flotar con su
chaleco salvavidas.
ADVERTENCIA – No utilizar como cojín. Esta prenda no constituye un chaleco salvavidas hasta que no está completamente
inflada. Es necesario practicar con el chaleco salvavidas. Es posible que no se alcance un rendimiento óptimo si se utilizan
prendas impermeables o en otras circunstancias. Los niños menores de 6 años deben emplear únicamente el dispositivo de
funcionamiento automático. Los cilindros de gas son peligrosos; no deben utilizarse incorrectamente y se deben mantener fuera
del alcance de los niños.
CUIDADO Y ALMACENAMIENTO – El chaleco deberá almacenarse en un lugar seco y no expuesto a la luz solar directa. Mantener
alejado de la gasolina, el aceite y otras sustancias peligrosas. Limpiar la cobertura de seguridad del chaleco salvavidas con
agua dulce. Ponerse el chaleco salvavidas a modo de práctica y utilizarlo dentro del agua. No lavar prendas sobre el chaleco
salvavidas. ES PELIGROSO LLEVAR ESTE ARNÉS SUELTO.
MANUAL DE INSTRUÇÕES DE COLETE SALVA-VIDAS
PT
Leia atentamente o manual de instruções e aprenda como usar o colete salva-vidas. Pratique como vestir o colete e como
usá-lo em água. O uso de roupas impermeáveis e/ou outras circunstâncias podem influenciar as propriedades do colete. Jamais use roupas por cima do colete. Equipamentos de flutuação pessoal reduzem o risco de afogamento, mas não garantem
o salvamento.
Antes de usar o colete salva-vidas:
• Verifique que a capa de proteção e as cintas estejam em perfeitas condições de uso.
• Verifique que o cilindro de C02 esteja carregado, em perfeitas condições e bem fixo.
• Verifique que o cartucho esteja bem fixo e que a tranca e o indicador verde estejam no lugar.
• Verifique que a extremidade do cordão do dispositivo de inflação esteja visível e à mão.
Ao usar o colete salva-vidas:
• Vista o colete como se fosse uma jaqueta.
• Feche a fivela na parte da frente. O colete deverá ficar ajustado ao corpo.
• O colete se infla automaticamente em contato com água.
• Caso o colete não se infle, assopre no tubo bucal, para inflá-lo.
• Caso você tenha de saltar na água, mantenha os seus braços contra o peito e salte com as pernas juntas.
• Utilize o apito para atrair a atenção.
Reembalagem do colete salva-vidas:
• Verifique que o dispositivo de inflação esteja em perfeitas condições.
• Verifique que a tranca esteja na posição correta, para manter alavanca de desbloqueio no lugar.
• Fixe um novo cartucho e controle que o perfurador do dispositivo de inflação esteja para baixo.
• Verifique que o cilindro de CO2 esteja em perfeitas condições e o tampa do tubo oral não esteja perfurada.
• Fixe o cilindro de CO2 no dispositivo de inflação.
Como guardar o colete salva-vidas:
• Retire a tampa do tubo bucal e mantenha a válvula dentro, para desinflar o colete.
• Cuide de que o colete esteja completamente desinflado, antes de guardá-lo. O colete deve estar seco.
• Coloque o colete numa superfície plana e dobre um lado do colete salva-vidas de cada vez.
• A câmara de ar DEVE ser colocada dentro da capa de proteção. A câmara de ar NÃO deve ser enrolada.
• O dispositivo de inflação deve ficar à vista e com a alavanca de desbloqueio contra o fecho de velcro.
• Feche o velcro/ QBZ® (zíper), para que a câmara de ar fique protegida dentro da capa de proteção.
• A extremidade do cordão do dispositivo de inflação deve ficar à vista do lado de fora.
Manutenção do colete salva-vidas:
• A manutenção deve ser feita regularmente e no mínimo uma vez por ano, para que a vida útil do colete seja prolongada.
• O colete pode ser limpo com água fresca, possivelmente com detergente suave. Retire o cartucho e o cilindro de CO2.
• Após a lavagem, seque o colete cuidadosamente em temperatura ambiente. Evite altas temperaturas.
• Verifique que o cilindro de CO2 esteja em perfeitas condições e livre de corrosão. Pese o cilindro, para verificar que este
tenha o peso correto. O peso adequado vem indicado no cilindro.
• Verifique que a capa de proteção, as cintas, o tubo bucal e o dispositivo de inflação do colete estejam em perfeitas condições.
• Infle a câmara de ar com o tubo bucal e deixe o colete de um dia para o outro em temperatura ambiente.
• Caso a câmara de ar não se mantenha inflada, o colete deve ser enviado para controle em assistência técnica. Não tente
consertar a câmara de ar por conta própria, para que não perca a garantia do produto.
• Preencha a data de serviço na tabela impressa na câmara de ar.
UTILIZAÇÃO – Ao longo da costa ou em alto mar (offshore) com vestuário contra intempéries. Não é aporopriado se carregar
ferramentas ou equipamentos pesados. É compativel com arnés de segurança. O colete de salvação reduz o risco de
afogamento. Não garantem o salvamento.
COLOCAÇÃO – Vista como um casaco. Feche a favela frontal e ajuste o cinto.
CUIDADO – Não utilizar como almofada. Não é um colete de salvação até estar completamente insuflado. Pratique a utilização
deste dispositivo. A eficácia poderá ser alterada com vestuário impermeável ou em outras circunstáncias . As garrafas de gás
são objetos perogosos; não devem ser utilizados indevidamente e devem ser mantidas longe crianças.
MANTUENÇÃO E ARMAZENAMENTO – O colete deverá ser armazenado em condições secas e longe da luz solar direta.
Mantenha-o afastado de petróleo, oleo w outras substãncias perigosas. Limpe con água doce. É PERIGOSO USAR ESTE ARNÊS
SOLTO.
13
ISTRUZIONI PER L’USO
IT
Leggere le istruzioni con attenzione per apprendere il corretto funzionamento del giubbotto di salvataggio. Esercitarsi a indossare il giubbotto
di salvataggio e a usarlo in acqua. L’uso di indumenti impermeabili o altre circostanze possono influenzare le caratteristiche del giubbotto di
salvataggio. NON indossare mai indumenti sopra il giubbotto di salvataggio. L’attrezzatura di salvataggio personale riduce solo il pericolo di
annegamento, ma non garantisce il salvataggio.
Controllo del giubbotto di salvataggio prima dell’uso
•
Controllare che il giubbotto di salvataggio non presenti danni visibili sul rivestimento di protezione e sulle cinghie.
•
Controllare che la bombola di CO2 sia piena, intatta e serrata.
•
Controllare che la cartuccia sia serrata, che il gancetto sia fissato e l’indicatore verde sia presente.
•
Controllare che la maniglia sia visibile e facilmente accessibile.
Uso del giubbotto di salvataggio
•
Il giubbotto di salvataggio si indossa come una normale giacca.
•
Agganciare la fibbia davanti e stringere in modo che il dispositivo sia chiuso e sicuro..
•
Il giubbotto di salvataggio si apre automaticamente a contatto con l’acqua.
•
Nel caso il giubbotto di salvataggio non si gonfiasse, gonfiarlo a fiato soffiando nella cannula..
•
Nel caso fosse necessario entrare in acqua, incrociare le braccia sul petto e saltare con i piedi uniti.
•
Utilizzare il fischietto per richiamare l’attenzione.
Preparazione del giubbotto di salvataggio a un nuovo impiego
•
Controllare che il dispositivo di gonfiaggio non sia danneggiato.
•
Fissare il gancio di blocco sotto la leva.
•
Montare una nuova cartuccia e controllare che il meccanismo di sgancio sia abbassato.
•
Controllare che la bombola di CO2 non sia forata e sia ben serrata.
Chiusura del giubbotto
•
Togliere il cappuccio dalla cannula e sgonfiare la camera d’aria spingendo la valvola all’interno.
•
Assicurarsi che tutta l’aria sia fuoruscita prima di riporre la camera d’aria. La camera d’aria deve essere asciutta.
•
Adagiare il giubbotto di salvataggio su una superficie piana e piegare un’ala alla volta.
•
Piegare la camera d’aria all’interno del rivestimento . NON arrotolare.
•
Il dispositivo di gonfiaggio deve essere in alto e visibile con la maniglia rivolta verso il Velcro.
•
Chiudere il Velcro/QBZ® (cerniera lampo) in modo che la camera d’aria sia ben protetta all’interno.
•
La corda della maniglia deve essere visibile dall’esterno.
Manutenzione
•
Deve essere effettuata frequentemente e almeno una volta all’anno. In questo modo è possibile prolungare la durata del giubbotto di
salvataggio.
•
Il giubbotto di salvataggio può essere pulito con acqua dolce e un detergente delicato. Rimuovere la cartuccia e la bombola di CO2.
Asciugare il giubbotto a temperatura ambiente. Evitare il calore.
•
Controllare che la bombola di CO2 non presenti danni e corrosione. Verificare il peso della bombola su una bilancia. Il peso originale è
indicato sulla bombola.
•
Controllare che il giubbotto non presenti danni visibili sul rivestimento, le cinghie e il dispositivo di gonfiaggio.
•
Gonfiare la camera d’aria con la cannula e lasciare il giubbotto per tutta la notte a temperatura ambiente.
•
Se la camera d’aria di sgonfia, il giubbotto deve essere inviato a un centro di assistenza. Non provare a riparare il giubbotto da soli. Un
intervento di questo tipo modifica le condizioni di garanzia.
•
Scrivere la data di revisione sulla tabella stampata sulla camera d’aria.
APPLICAZIONI – Nelle zone costiere e in mare aperto, utilizzare il giubbotto con indumenti di protezione contro le intemperie. Non idoneo se si
trasportano attrezzature pesanti. Compatible con l’imbracatura di sicurezza. I dispositivi di galleggiamento personali riducono unicamente il
rischio di annegamento, ma non garantiscono il salvataggio.
COME INDOSSARE IL GIUBBOTTO – Indossare il dispositivo come una giacca. Chiudere la fibbia e stringere la cintura. Insegnare ai bambini a
galleggiare con il giubbotto.
ATTENZIONE – Non usare come cuscino. Questo dispositivo non è un giubbotto di salvataggio sino a quando non è completamente gonfio. Esercitarsi nell’uso del giubbotto. Si potrebbero non ottenere le massime prestazioni se si usano indumenti impermeabili o in altre circostanze.
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, adoperare solo il dispositivo con funzionamento automatico.
Le bombole di gas sono oggetti pericolosi; non devono essere usate in modo improprio e devono essere tenute lontano dalla portata dei
bambini.
CURA E IMMAGAZZINAGGIO – Conservare il giubbotto all’asciutto e lontano dalla luce diretta del sole. Tenerlo lontano da benzina, petrolio e
altre sostanze pericolose. Pulire il rivestimento con acqua pulita. Esercitarsi a indossare il giubbotto di salvataggio e a utilizzarlo in acqua. NON
indossare indumenti sopra il giubbotto. È PERICOLOSO INDOSSARE IL GIUBBOTTO CON UNA IMBRACATURA ALLENTATA.
14
15
SAFETY MADE COMFORTABLE
REGATTA AS I TOLLBUGATA 2 I NO-6002 ÅLESUND I TEL: +47 70 17 69 00 | FAX: +47 70 17 69 01 I
OFFICE@REGATTA.NO | WWW.REGATTA.NO
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising