ETB1000-S
2006/1
DK Betjeningsvejledning
GB User Manual
ETB1000-S
Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforskrifter ...................................................................................................3
Identifikation af dele ...................................................................................................4
Montering ..................................................................................................................4
Montering af skærm og klinge......................................................................................5
Nettilslutning ..............................................................................................................6
Beklædning ................................................................................................................6
Kørsel og justeringsmuligheder ....................................................................................6
Udskiftning af snøre ....................................................................................................7
Opbevaring ................................................................................................................8
Vedligeholdelse...........................................................................................................8
Specifikationer ............................................................................................................8
Vi ønsker dig tillykke med din nye buskrydder. Vi er overbevist om, at denne maskine fuldt
ud vil opfylde dine forventninger. For at opnå det maksimale udbytte af din maskine, bør
du gennemlæse denne betjeningsvejledning grundigt. Det vil spare dig for unødige
besværligheder. Du bør især være opmærksom på sikkerhedsforeskrifterne, som er
markeret med dette symbol:
Registrering af produkt / Reservedele
Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.
Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant
information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m.
Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit
produkt.
Reservedelstegning over alle Texas’ produkter findes på vores hjemmeside
www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.
Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste
forhandler. Du finder forhandlerliste på www.texas.dk
www.texas.dk
2
Sikkerhedsforskrifter
Ved arbejde med en elektrisk buskrydder bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje.
Gennemlæs betjeningsvejledningen grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på
at du omgående kan stoppe maskinen og slukke motoren i tilfælde af uheld. Samtlige
instruktioner omkring sikkerhed og vedligeholdelse af buskrydderen tjener til din egen
sikkerhed.
•
•
•
•
•
•
•
En buskrydder må ikke bruges til andet arbejde end som beskrevet i betjeningsvejledningen.
Brug kun tilbehør og originale reservedele. Montering af ikke godkendte dele kan
medføre forøget risiko og er derfor ikke lovlig. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke
eller anden skade, som forårsages pga. montering af uoriginale dele.
Før maskinen tages i brug, bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere.
Den, der betjener maskinen, er ansvarlig for andre personer i arbejdsområdet. Brug
aldrig maskinen når andre, især børn eller dyr er i nærheden.
Mindreårige må ikke betjene maskinen.
Maskinen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.
Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.
Buskrydderen må kun betjenes af personer, som er udhvilede, raske og i god form.
Hvis arbejdet er udmattende, bør der holdes jævnlige pauser. Efter indtagelse af
alkohol må der ikke arbejdes med maskinen.
•
Check altid at bolte og møtrikker er spændt før start.
•
Dette er et elektrisk produkt, og må derfor aldrig komme i kontakt med vand.
”Pas på roterende dele”
At arbejde med maskinen på stejle skråninger er farligt!
Benyt kun maskinen på områder, hvor den kan håndteres sikkert!
Bortskaffelse:
Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale
genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.
www.texas.dk
3
Identifikation af dele
1. Pind
2. Topnøgle
3. Hætte
4. Trimmerhoved
5. Skærm for trimmer
6. Sele
7. Klinge
8. Skærm for klinge
9. Bolt for smøring
10. Kviklås
11. Håndtag
12. Beslag sele
13. Kontakt i håndtaget
14. Ledningsholder
1
2
3 4
7 8 9
5
6
10
11 12 13
14
Montering
Monter håndtaget på skaftet.
Drej håndhjulet (1) for at løsne håndtaget.
Juster håndtaget til den ønskede position,
bemærk at håndtaget kan glide langs
skaftet.
Håndtaget bør være monteret, så trimmeren
er behagelig at arbejde med.
Kviklås
Løsn håndtaget og tryk palen ind for at
henholdsvis skille og samle trimmerskaftet.
www.texas.dk
4
Montering af skærm og klinge
Monter skærmen på buskrydderen med de
medfølgende skruer.
Vær opmærksom på at skærmen vender
bagud.
Afbryd strømmen og tag stikket ud.
Drej på den sorte underste del af
vinkelgearet, indtil der fremkommer et hul i
rillen. Stik pinden ind i rillen på vinkelgearet,
så vinkelgearet er blokeret.
Monter klingen. Husk at montere den svære
metalskive under beskyttelseskoppen.
Monter bolten ved at dreje den til venstre,
idet det er linksgevind.
Advarsel. Klingen skal udskiftes, hvis den
bliver beskadiget.
Monter skærmen til trimmeren som vist på
billedet.
www.texas.dk
5
Afbryd strømmen og tag stikket ud.
Drej på den sorte underste del af
vinkelgearet, indtil der fremkommer et hul i
rillen. Stik pinden ind i rillen på vinkelgearet,
så vinkelgearet er blokeret.
Monter trimmerhovedet ved at dreje det til
venstre, da det er linksgevind.
Nettilslutning
Maskinen kan kun benyttes med enfaset vekselstrøm med 230 Volt 50 Hz vekselspænding.
Den er beskyttelsesisoleret og må derfor også tilsluttes til stikdåsen uden
beskyttelsesleder. Før maskinen tages i drift, skal du sørge for, at netspændingen
stemmer overens med driftsspændingen på maskinenes mærkeplade.
Beklædning
Ved arbejdet med maskinen er tætsiddende arbejdstøj,
solide arbejdshandsker, høreværn og støvler med
skridsikre såler påbudt.
Kørsel og justeringsmuligheder
For at starte maskinen, tryk afbryder
ind hvorefter motoren vil starte.
Stop ved at slippe afbryderen.
Trimmerhovedet/klingen vil rotere
mindst 5 sekunder efter afbryderen er
sluppet.
Afbryder
www.texas.dk
6
Trimmerhovedet virker efter systemet
Tap’ n Go. Dette virker på følgende
måde:
Der gives fuld gas samtidig med at
trimmeren forsigtigt, men fast presses
mod jorden. Derved trykkes knappen
på trimmerhovedet op i
trimmerhovedet. Når dette sker, bliver
der frigivet snøre fra trimmerhovedet.
Overskydende bliver skåret af på
kniven, på skærmen.
Udskiftning af snøre
Udskift snøren:
Tag et ca. 10 meter langt stykke snørre.
Læg det dobbelt. Før midten ind i rillen på
snørerullen. Rul snørren op i hvert sit
kammer. Undgå at krydse snøren, da den
derved vil sætte sig fast. Snøren skal rulles
højre om set oppefra.
Skub herefter snørren ud gennem
snørrestyret i hver side.
Monter derefter dækslet og træk hårdt i
hver snørreende, så det kommer på plads.
Er du i tvivl, henvend dig hos forhandleren.
www.texas.dk
7
Opbevaring
Buskrydderen opbevares tørt og utilgængeligt for børn.
Vedligeholdelse
Før der udføres reparationer eller vedligeholdelse på buskrydderen, skal
strømmen være afbrudt.
Specifikationer
Model
Net tilslutning
Effect
Omdr. pr. min
Vægt
Arbejdsbredde trimmer
Arbejdsbredde klinge
Trimmerhoved
ETB1000-S
230 V / 50 Hz
1000 Watt
7200
5,7 kg
38 cm
25 cm
Tap’ n’ Go - 1,6 mm
www.texas.dk
8
Contents
General safety instructions......................................................................................... 10
Identification of parts ................................................................................................ 11
Mounting.................................................................................................................. 11
Connection ............................................................................................................... 13
Clothing ................................................................................................................... 13
Operation................................................................................................................. 13
Nylon head............................................................................................................... 14
Storage .................................................................................................................... 15
Maintenance............................................................................................................. 15
Specifications ........................................................................................................... 15
We congratulate you with your trimmer. We are convinced this machine will meet your
expectations. To have the best result from your machine, you should read this manual
carefully. This will spare you from any inconvenience. You must pay attention to the safety
instructions, which are marked with this symbol:
Spare parts
Part list and drawings for the specific product, can be found
on our website www.texas.dk
If you help find part numbers yourself, it will ease the service.
For purchase of spare parts, please contact your dealer.
www.texas.dk
9
General safety instructions
Follow the safety instructions for your trimmer. Read the manual before you start your
machine. Always be sure you can stop and turn off the engine in case of an accident.
Instructions regarding safety and maintance are for your own safety.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Only use your trimmer for the type of work, which is described in this manual.
Only use original spare parts and accessories. Mounting on non-original parts may
increase the risk of accidents and therefore is not legal. In case of accident caused
by mounting of non-original spare parts, Texas cannot be held responsible.
Before using the trimmer you should receive instructions by your local dealer.
The person, who is working with the machine, is responsible for keeping other
persons away from the working area. Never use the machine, when children or
animals are nearby.
Minors may not use the trimmer.
The machine may only be lent out to persons, who are confident with the use of
the trimmer. The manual must always be enclosed.
The trimmer must only be used by people, who are fit and in good shape. If the
work is exhausting, take a break. Do not use the trimmer, if you are under
influence of alcohol.
Before start, always check that all bolts are safely tightened.
This trimmer is an electric product, and therefore it may never be in contact with
water.
Always use proper protection wear, gloves, goggles, trousers, boots.
”Watch out for rotating trimmer line”
Using the machine on steep slopes is dangerous!
Only use the machine in places where it can be operated safely!
Disposal
Waste electrical products must not be disposed of with the household waste.
This tool should be taken to your local recycling centre for safe treatment.
www.texas.dk
10
Identification of parts
1. Stick
2. Tool
3. Cap
4. Trimmer head
5. Protection for trimmer
6. Harness
7. Blade
8. Protection for blade
9. Bolt for lubrication
10. Quick lock
11. Handle
12. Hook for harness
13. Switch in the handle
14. Cord holder
1
2
3 4
7 8 9
5
6
10
11 12 13
14
Mounting
Fit the handle onto the shaft.
Turn the knob (1) to loosen the handle.
Adjust the position of the handle by sliding it
along the shaft.
Make sure it is positioned comfortably.
Quick lock
Loosen the handle and press the pin to
detach or connect the trimmer shaft.
www.texas.dk
11
Mount the guard on the trimmer with the
included screws. Make sure the guard points
backwards.
Turn off power and pull out the plug.
Turn the black lower part of the gear until
you see a hole in the groove. Put the stick
into the hole on the gear to block the gear.
Fit the blade. remember to fit the strong
metal washer below the protection cup.
Fit the bolt by turning it to the left.
Warning Always replace the blade if it is
damaged.
Fit the protection shield for the trimmer as
shown on the picture
www.texas.dk
12
Disconnect power and pull out the plug.
Turn the black lower part of the gear gear
until you see a hole in the groove. Put the
stick into the hole on the gear to block the
gear.
Fit the trimmer head by turning it to the left.
Connection
The trimmer may only be connected to single-phase AC current 230 Volt 50 Hz. It has
protective insulation and may therefore be connected to the socket without a protective
conductor. Before use make sure that the mains voltage is the same as the operation
voltage indicated on the rating plate of the trimmer.
Clothing
When using the machine, wear tight-fitting work
clothes, strong working gloves, hearing protectors and
boots with non-skid soles.
Operation
To start the trimmer press the ON/OFF
switch
Stop the trimmer by releasing the main
switch.
Allow at least 5 seconds for the trimmer
head to stop rotating.
ON/OFF switch
www.texas.dk
13
The trimmer head is a Tap’n Go system:
Gently bump the head of the spool (1) on
a firm surface, while activating the
trimmer at full speed.
This will release additional nylon line from
the spool.
Surplus line will be cut off by the knife on
the shield.
Nylon head
Change the nylon line like this:
Use a approx. 10 metre long piece of trimmer
line. Hold it double. Place the middle in the
groove. Roll on the line in each chamber. Make
sure the lines do not cross. If so they will get
stuck. Roll to the right, looking down.
Press the line through the holes in the
trimmerhead (7).
Push the line through the holes in each side.
Make sure the spring fits.
Fit the spool cover and pull hard at the end of
each end of the line to make it get into place.
If you have any doubts, contact your dealer.
www.texas.dk
14
Storage
Store the trimmer dry and unavailable for children.
Maintenance
Before any service and maintenance is done, the power must be disconnected!
Specifications
Model
Connection
Effect
RPM
Weight
Cutting width trimmer
Cutting width blade
Trimmerhead
ETB1000-S
230 V / 50 Hz
1000 Watt
7200
5,7 kg
38 cm
25 cm
Tap’ n’ Go - 1,6 mm
www.texas.dk
15
еры безопасности ................................................................................................. 17
писание триммера................................................................................................. 18
борка .................................................................................................................... 18
абочее напряжение ............................................................................................... 20
абочая одежда ...................................................................................................... 20
Эксплуатация .......................................................................................................... 20
риммерная головка................................................................................................ 21
Хранение................................................................................................................. 22
бслуживание......................................................................................................... 22
пецификации ........................................................................................................ 22
важаемый покупатель, примите наши поздравления с приобретением триммера. ы
надеемся, что данный продукт соответствует вашим требованиям. ожалуйста,
ознакомьтесь с руководством пользователя прежде, чем приступить к эксплуатации.
собое внимание уделите примечаниям, помеченным символом:
еречень запчастей и схему изделия можно найти
на нашем вэб-сайте www.texas.dk амостоятельный поиск номеров
запчастей значительно облегчит работу сервисного центра.
риобрести оригинальные запчасти можно у дилера.
www.texas.dk
16
М
ожалуйста, следуйте приведенным ниже рекомендациям по соблюдению мер безопасности.
еред началом работы убедитесь, что вы можете управлять процессом эксплуатации,
остановить работу триммера при необходимости. ледуйте инструкциям по соблюдению мер
безопасности и рекомендациям по обслуживанию триммера во избежание несчастных
случаев и получения травм.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
спользуйте триммер только по назначению.
спользуйте только оригинальные запчасти и аксессуары. омпания-производитель
не несет ответственность за повреждения инструмента или несчастные случаи,
произошедшие в результате использования неоригинальных запасных частей.
ледите за тем, чтобы в радиусе 15 м от места работы не находились посторонние
лица, дети и животные.
ица, не достигшие совершеннолетия, не должны допускаться к работе с триммером.
е позволяйте лицам, не ознакомленным с принципами работы инструмента,
эксплуатировать триммер.
е используйте триммер, если вы устали либо нездоровы, а также в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и под воздействием сильнодействующих
медицинских препаратов.
еред эксплуатацией убедитесь, что все болты и гайки плотно закручены.
оскльку трммер электрический, запрещается использовать его во влажной среде.
збегайте контакта триммера с водой.
адевайте удобную для работы одежду: длинные брюки, устойчивую обувь и рабочие
перчатки.
щ
”И
Э
щ
,
”
!
!
www.texas.dk
17
О
ставная оправка
люч
ранспортировочный
колпак штанги
4. риммерная головка
5. ащитный кожух для
триммерной головки
6. аплечный ремень
7. ож
8. ащитный кожух для
ножа
9. езьбовая пробка
редуктора
10. ыстроразъемная муфта
11. етлеобразная рукоятка
12. етля для крепления
наплечного ремня
13. ыключатель
14. ержатель удлинителя
кабеля
1
2
3 4
5
6
1.
2.
3.
7 8 9
10
12
13
11
14
акрепите петлеобразную рукоятку на
штанге.
трегулируйте положение петлеобразной
рукоятки, двигая её по штанге. акрепите
рукоятку с помощью гайки (1).
бедитесь, что рукоятка удобна для работы.
www.texas.dk
18
Б
О
ш
ь
аз е
ая ш а га
,
ъ
(
)
.
становите защитный кожух как показано
на рисунке. акрепите защитный кожух с
помощью винтов.
ыключите триммер и вытащите вилку из
розетки.
роверните редуктор, пока не увидите
фиксирующее отверстие. ставьте
оправку в отверстие, заблокируйте
редуктор.
акрутите триммерную головку до упора
против часовой стрелки.
становите защитный кожух как показано
на рисунке. акрепите защитный кожух с
помощью винтов.
www.texas.dk
19
тключите триммер от электрической
сети.
роверните редуктор, пока не увидите
фиксирующее отверстие. ставьте
оправку в отверстие, заблокируйте
редуктор.
становите нож, установите опорную
чашку. атяните фиксирующий болт
против часовой стрелки. е забудьте
установить на болт шайбу и гровер.
! сегда заменяйте
поврежденный нож.
риммер должен быть подключен к сети с однофазным переменным током 230 50 ц.
риммер имеет изоляцию, поэтому может быть подключен к сети через розетку без
заземления. бедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному
в спецификации триммера.
спользуйте удобную для работы одежду: длинные
брюки, устойчивую обувь на нескользкой подошве и
рабочие перчатки.
Э
Чтобы включить триммер нажмите на
выключатель ON/OFF.
Чтобы выключить триммер отпустите
выключатель.
ождитесь полной остановки
триммерной головки.
ыключатель ON/OFF
www.texas.dk
20
ля того, чтобы вытянуть леску,
следует ударить триммерной головкой
(1) о землю во время работы
триммера, в этом случае леска
автоматически выдвинется из катушки
и обрежется на нужную длину.
еска не покажется если:
• катушка пуста
• леска спуталась
амена лески:
спользуйте длинную (10 м) леску. ложите
ее вдвойне. оместите сгиб лески в паз
триммерной головки. ккуратно намотайте
оба конца лески на шпульку в направлении
стрелки, указанной на шпульке. бедитесь,
что концы лески не пересекаются. сли они
пересекутся, это приведет к запутыванию
лески.
ротяните концы лески через отверстия с
обеих сторон корпуса триммерной головки
(7).
становите прижимную пружину в корпус.
становите шпульку в корпус.
становите крышку триммерной головки,
нажав на нее до щелчка.
Шпульки с леской можно приобрести у дилера.
сли при замене триммерного корда возникли трудности, обратитесь в сервисный центр.
www.texas.dk
21
Х
Храните триммер в сухом помещении, недоступном для детей.
О
режде, чем производить обслуживание триммера, необходимо вынуть штепсель
из розетки!
М
абочее напряжение
ощность
ежущая скорость
ес
Ширина обработки леской
Ширина обработки ножом
риммерная головка
ETB 1000-S
230 / 50 ц
1000 т
7.200 мин-1
5,7 кг
38 cм
25 cм
олуавтомат - 1,6 мм
www.texas.dk
22
CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity
DK
GB
EU-importør • EU-importer •
Texas Andreas Petersen A/S
Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following
Græstrimmer benzin • Grass trimmer gasoline •
ETB 1000-S
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the
specifications of the machine directive and subsequent modifications
98/37 EC - 73/23 EEC - 93/68 EEC
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder • conforms with the following
standards
EN 60335-1 : 2002 + A11 : 2004 + A1 : 2004, EN 60335-2-91 : 2003,
EN 786 : 1996 + A1 : 2001, EN 50366 : 2003
Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2
5260 Odense S
15.12.2005
Verner Hansen
Administrerende Direktør • Managing director
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising