DAB-45PLUS
Opretstående DAB+/DAB/FM Digital Radio & Alarm Clock
Vertical DAB+/DAB/FM Digital Radio & Alarm Clock
DAB-45PLUS
www.facebook.com/denverelectronics
BETJENINGSVEJLEDNING
INSTRUCTION MANUAL
SIKKERHEDSANVISNINGER
- Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere.
- Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne på apparatets rating label.
Placering af apparatet
- Apparatet skal placeres på en plan, stabil overflade og bør ikke udsættes for vibrationer.
- Undlad at placere apparatet på en skrå eller ustabil overflade, da apparatet kan tippe eller falde ned.
- Placér apparatet nær den stikkontakt, det tilsluttes. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Undgå ekstreme temperaturer, både med hensyn til kulde og varme. Placér apparatet på passende afstand af
varmekilder som f.eks. radiatorer eller gas-/elektriske kaminer. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre
direkte varmekilder.
- Undlad at placere åben ild i form af f.eks. tændte stearinlys oven på eller nær apparatet.
- Nedsæt risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet ved aldrig at udsætte det for regn, fugt, dryp
eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere som f.eks. vaser oven på apparatet.
- Hvis du spilder væske ned i apparatet, kan det medføre alvorlig skade. Sker det, bør du omgående slukke på
stikkontakten, tag stikket ud og dernæst kontakte forhandleren.
- Undgå risiko for elektrisk stød eller brand fra overophedning ved aldrig at lade gardiner eller andre lignende materialer
blokere apparatets ventilationsåbninger.
- Undlad at placere apparatet i en bogkasse, indbygge det i et skab eller på andet indelukket sted. Sørg for, at der altid
er mindst 10 cm frirum rundt om apparatet, således at ventilation kan finde sted.
Sikkerhed
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du tilslutter eller frakobler andre enheder eller flytter apparatet.
- Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr.
- Dette apparat bliver varmt efter lang tids brug. Dette er normalt og betyder ikke, at der er problemer med apparatet.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FARLIG STRØMSTYRKE
Apparatet indeholder strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for
elektrisk stød, hvis bruger kommer i kontakt med dem.
OBS
Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse. Af
sikkerhedshensyn bør du følge anvisningerne i manualen.
Netledningen
- Kontrollér, at apparatet ikke står oven på netledningen, da apparatets vægt kan beskadige ledningen og dermed
udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes agent eller andet kvalificeret
servicepersonale.
Interferens
- Apparatets funktionsevne kan påvirkes af stærk elektromagnetisk interferens. Sker det, skal du blot nulstille produktet
som beskrevet i manualen. Hvis normal drift ikke genoprettes, bør du forsøge dig med at anbringe apparatet på et
andet sted under brugen.
- Dette apparat indeholder mikro-processorer, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens/ støj eller
elektromagnetisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i
igen for at nulstille radioen.
Overvågning
- Hold øje med børn, lad dem ikke lege med dette apparat.
- Lad aldrig nogen, især børn, stikke ting ind i apparatets sprækker, huller eller andre åbninger, da de derved udsætter
sig for risiko for potentielt dræbende elektrisk stød.
Service/ Vedligeholdelse
- Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne apparatets skruer. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger
selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.
- Fjern ikke apparatets faste dæksler/ kabinet, da du derved udsætter dig for risiko for elektrisk stød.
- Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet.
- Brug aldrig rengøringsmidler med skureeffekt eller krasse rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da disse vil
beskadige apparatets overflade.
- Brug ikke væske til rengøring af apparatet.
DK-1
KNAPPER OG KONTROLLER
1. LCD DISPLAY
2. Knappen MODE (funktion)
3. Knappen
(tænd/ sluk)
4. Knappen INFO
5. DREJE- & TRYKKNAP OK
6. Knappen MEMORY (faste stationer)
7. Knappen MENU
8. Knappen ALARM/SNOOZE
9. BAGGRUNDSLYS TIL/ FRA
10. VOLUMEN +/11. Knappen SLEEP (forsinket slukning)
12. HØJTTALER
13. STIK TIL HOVEDTELEFONER
14. TELESKOP-ANTENNE
15. DC IN TERMINAL
13
1
2
3
4
7
8
9
5
10
6
11
14
12
15
NÅR DU TÆNDER RADIOEN FØRSTE GANG
Når radioen første gang forbindes til lysnettet (via den medfølgende AC/DC adapter), starter den op i standby modus.
Displayets baggrundslys tænder i nogle få sekunder, hvorefter displayet viser velkomstdisplayet og dernæst uret.
1. Forbind DC-stikket på AC/DC adapteren til terminalen DC IN på radioens bagpanel.
2. Forbind AC/DC adapteren til en stikkontakt.
3. Tryk én gang på knappen
for at tænde radioen.
Indstilling af uret
Uret bliver kun indstillet og opdateret automatisk, hvis du kan modtage DAB-signaler hvor du befinder dig. For at
synkronisere uret til lokale forhold kræves det, at du stiller ind på en DAB-station og bliver der i et kort øjeblik. Manuel
indstilling af uret er ikke påkrævet.
NÅR DU VIL LYTTE TIL RADIO
Tips til bedre modtagelse
Denne radio er udstyret med en enkelt DAB/FM antenne. Du opnår den bedst mulige modtagelse, når du strækker
antennen helt ud og justerer dens position, indtil du finder den retning, hvor modtagelsen er bedst. For at opnå den
bedste modtagelse af DAB-signaler anbefales det stærkt, at du altid lader antennen stå lodret op i luften.
DAB modus
Når du forbinder radioen til lysnettet og tænder første gang, starter den automatisk op i DAB-modus og gennemfører en
automatisk kanalsøgning. Under søgningen viser displayet meddelelsen "Scanning.." sammen med en bjælke, der viser
hvor langt søgningen er nået og antallet af fundne stationer indtil videre. (F1) (F2)
F1
F2
Når søgningen er gennemført, stiller radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Hvis
du vil bladre gennem de fundne stationer, skal du dreje på knappen OK, og når du finder en station, du vil lytte til, skal
du trykke på knappen OK for at stille ind på stationen.
Bemærk: Hvis der ingen stationer findes under autosøgningen, skifter radioen til menuen Tune Select, og du kan nu
dreje på knappen OK for at vælge mellem "Manual tune" (manuel kanalsøgning) og "Autoscan" (autosøgning) for at
søge efter stationer. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg.
DK-2
DAB automatisk kanalsøgning
Den automatiske kanalsøgning gennemsøger hele DAB Bånd III for kanaler. Når søgningen er gennemført, stiller
radioen automatisk ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge.
1. Hvis du vil aktivere den automatiske kanalsøgning, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune
Select, dernæst dreje på knappen OK og vælge "Autoscan" og endelig trykke på knappen OK for at bekræfte.
Displayet viser nu "Scanning..." samt en skydebjælke over søgningen. (F3)
2. Alle fundne stationer lagres automatisk i radioens hukommelse, og du kan bladre gennem dem og lytte til stationerne
ved at dreje på knappen OK for at bladre og trykke på knappen OK for at stille ind på en station.
F3
DAB manuel kanalsøgning
1. Hvis du vil søge manuelt efter stationer, skal du først trykke på knappen MENU for at åbne menuen Tune Select og
dernæst trykke på knappen OK for at vælge punktet "Manual tune". (F4)
2. Drej på knappen OK for at gennemgå DAB-kanalerne. Displayet viser "5A til 13F" og de tilhørende frekvenser. (F5)
3. Når den ønskede frekvens vises på displayet, skal du trykke på knappen OK for at bekræfte. Navnet på den gruppe
stationer (ensemble/ multiplex) stationen tilhører vises på displayet.
4. Tryk på knappen OK igen for at stille ind på den valgte station.
F4
F5
DAB sekundære services
Af og til vil du kunne se symbolet ">" direkte efter navnet på en station. Dette angiver, at stationen tilbyder sekundære
services. Disse sekundære services indeholder ekstra materiale i forhold til den primære station. Det kan f.eks. være
sportskanaler, der har tilføjet ekstra (f.eks. flersproget) kommentatorlyd. De sekundære services er indsat direkte efter
den primære station. Hvis du vil vælge en sekundær station, skal du trykke én gang på knappen OK.
DAB displayet
For hver gang, du trykker på knappen INFO, skifter displayet i den rækkefølge, der vises herunder:
Ur/ Dato
Signalstyrke
Frekvens
Programtype
Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn)
Audio Bitrate
DLS
Ur og Dato
Uret og datoen opdateres automatisk ud fra de oplysninger, der modtages via radiosignalerne, det er ikke nødvendigt at
indstille uret manuelt. Skulle det alligevel forekomme, at der ikke modtages tidsoplysninger, viser displayet i stedet
"<TIME/DATE>".
Frekvens
Viser frekvensen for den aktuelle station.
Audio bitrate
Displayet viser den digitale audio bitrate for programmet, der modtages.
Signalstyrke
Displayet viser en skydebjælke, der angiver signalstyrken. Jo stærkere signalet er, jo længere er skydebjælken fra
venstre mod højre.
DLS
DLS står for Dynamisk Label Segment, som er en rulletekst, udbyderen kan udsende sammen med udsendelsen.
Rulleteksten vil som oftest indeholde oplysninger om det aktuelle program etc.
Programtype
Her kan du se typen på det program, der udsendes. Hvis denne oplysning ikke er tilgængelig, viser displayet i stedet
"<Programme Type>".
DK-3
Ensemble/ Multiplex (Gruppenavn)
Ensemble/ Multiplex dækker over en gruppe radiostationer, der er bundlet og sendes sammen på en enkelt frekvens.
Der findes nationale og lokale multiplexer, de lokale indeholder stationer, der udelukkende udsendes i det aktuelle
lokalområde.
Bemærk: Tryk på knappen INFO i mindst 2 sekunder, hvis du vil have radioens software version vist på displayet.
FM-radio
1. Tryk på knappen MODE, hvis du vil vælge FM, hvorefter displayet viser FM og den aktuelle frekvens.
2. Hvis du vil aktivere automatisk kanalsøgning, skal du trykke på knappen OK og holde den inde, indtil søgningen på
frekvensbåndet starter, og displayet viser "Searching ... >" eller "Searching ... <". Søgningen afbrydes automatisk, når
en station findes. (F6) (F7)
3. Hvis du vil aktivere manuel kanalsøgning, skal du dreje på knappen OK.
4. Hvis du vil skifte mellem modtagelse af FM i stereo og mono, skal du trykke på knappen OK for at skifte mellem
"Auto" og "Mono".
Bemærk: Radioen skifter automatisk mellem modtagelse i stereo og mono, men du kan slå den automatiske omskifter
fra og selv vælge manuelt, hvilket er nyttigt, hvis signalet går svagt igennem. Under modtagelse i stereo kombineres
lyden fra venstre og højre kanal automatisk til en enkelt kanal, således at de passer til denne radios
enkelthøjttalersystem.
F6
F7
LAGRING OG GENKALD AF FASTE STATIONER
I både DAB og FM modus kan du lagre op til 10 faste stationer. Dette gør det nemt at få direkte adgang til dine
yndlingsstationer.
1. Hvis du vil gemme en station som fast station, skal du først stille ind på stationen og dernæst trykke på knappen
MEMORY og holde den inde, indtil displayet viser "Empty preset 1" (tom programplads 1), og nummeret på den faste
station blinker på displayet. (F8)
2. Drej knappen OK for at vælge den ønskede programplads til den faste station.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg, hvorefter displayet viser "Preset # saved" (fast station # gemt). (F9)
4. Når du vil genkalde en fast station, skal du først trykke én gang på knappen MEMORY og dernæst dreje knappen OK
for at bladre gennem de faste stationer, der er gemt i radioen. Når displayet viser nummeret på den ønskede station,
skal du slippe knappen. Hvis der ikke er gemt nogen station på den valgte programplads, viser displayet meddelelsen
"Empty preset #" (tom programplads #).
F9
F8
GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER
Hvis du flytter radioen til en anden del af landet, kan det være at dine faste DAB-stationer ikke længere kan modtages.
Hvis det sker, vil det være nødvendigt at gendanne radioens oprindelige standardindstillinger. Dette gøres på følgende
måde:
1. Forbind radioen til lysnettet og tryk på knappen
for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen MENU og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Press SELECT to confirm reset" (tryk på
SELECT for at bekræfte nulstilling).
3. Slip knappen MENU og tryk én gang på knappen OK, hvorefter displayet nu viser meddelelsen "Restarting.."
(genstarter). Når nulstillingen er gennemført, går radioen på standby.
4. Tryk på knappen
for at tænde radioen igen, hvorefter den automatisk starter op i DAB modus og gennemfører en
automatisk kanalsøgning. Når søgningen er gennemført, stiller radioen ind på den først fundne station i alfanumerisk
rækkefølge.
Bemærk: Alle faste DAB- og FM-stationer slettes, når du gennemfører en nulstilling.
DK-4
ALARM-FUNKTIONEN
Denne radio kan anvendes som standard "Radio Alarm Clock". Du kan anvende alarm-funktionen til vækning med enten
elektronisk buzzer eller din yndlingsradiostation (DAB/FM). Alarmen kan indstilles både mens radioen står på standby og
mens den er tændt.
Sådan indstilles vækketidspunkt og vækkemåde
1. Tryk på knappen ALARM og hold den inde, indtil displayet viser meddelelsen "Alarm Setting".
2. Drej på knappen OK for at indsætte tidspunktet og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Først indsættes
timetallet og dernæst minuttallet. (F10)
3. Til sidst skal du igen trykke på knappen OK for at bekræfte, hvorefter vækketidspunktet er indstillet, og radioen går
videre til indstilling af vækkemåde.
4. Drej på knappen OK for at vælge vækkemåde og bekræft indstillingen ved at trykke på samme knap. Radioen viser
først de faste DAB-stationer (1-10), dernæst de faste FM-stationer (1-10), så Buzzertone (1 eller 2) og til sidst vises
lydstyrke for vækning (niveau 1-20). (F11)
5. Når du har valgt lydstyrke for vækningen, er opsætning af vækkefunktionen gennemført, og du kan nu aktivere
alarmen.
F10
Sådan aktiveres alarm-funktionen
1. Når du vil aktivere alarm-funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, hvorefter de tilgængelige
vækkemåder vises på displayet i følgende rækkefølge:
fra
fast DAB-station
fast FM-station
Buzzertone #
2. Når displayet viser den ønskede vækkemåde, skal du slippe knappen, hvorefter alarmen er aktiveret, og ikonet for
alarm vises på displayet.
3. Når vækketidspunktet nås, starter vækningen med den valgte vækkemåde, og alarm-ikonet på displayet blinker som
angivelse af, at alarmen er i gang. Hvis du vil afbryde alarmen før tid, skal du trykke på knappen
.
4. Hvis du vil kontrollere alarm-status, skal du trykke én gang på knappen ALARM, hvorefter status vises på displayet.
Bemærk: Hvis du har aktiveret alarm-funktionen, og den valgte vækkemåde er DAB eller FM, skal du sikre dig, at
lydstyrken er indstillet til et niveau, du kan høre.
Automatisk gentagelse af vækning
Alarmen starter automatisk på samme tidspunkt hver dag, så længe alarm ikonet vises på displayet. Hvis du vil annullere
funktionen, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM, indtil displayet viser "Alarm Off".
FUNKTIONEN SNOOZE
Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen SNOOZE, hvis du vil slå alarmen fra i 5 minutter. Der vises et lille ikon med
et "z" på displayet ved siden af alarm ikonet som angivelse af, at snooze er aktiveret. Dette kan gentages i op til en time.
FUNKTIONEN SLEEP
Denne funktion gør det muligt at indstille radioen til at slukke efter et givet tidsrum.
1. Hvis du vil aktivere funktionen sleep, skal du trykke gentagne gange på knappen SLEEP, indtil displayet viser
meddelelsen "Sleep Timer", hvorefter tidsdisplayet skifter for hvert tryk på knappen, som vist herunder:
2. Når det ønskede tidsrum vises på displayet, skal du slippe knappen, hvorefter aktivering af funktionen bekræftes efter
2 sekunder. Et lille ikon med et "s" vises på displayet som angivelse af, at sleep timeren er aktiveret. Når timeren har
talt ned til 0, slukker radioen automatisk.
3. Hvis du vil deaktivere funktionen sleep, skal du trykke på knappen SLEEP igen, indtil det lille ikon "s" forsvinder fra
displayet.
4. Hvis du vil kontrollere sleep timerens status, skal du trykke gentagne gange på knappen INFO, indtil informationerne
for sleep timeren vises på displayet.
DK-5
DISPLAYETS BAGGRUNDSLYS
Du kan vælge mellem fire niveauer for lysstyrke, der kan indstilles individuelt for henholdsvis standby og drift.
Hvis du vil indstille lysstyrken, skal du trykke gentagne gange på knappen BACKLIGHT, hvorefter lysstyrken på
displayet ændres i den herunder viste rækkefølge for hvert tryk på knappen:
Backlight off (fra) → Backlight 1 → Backlight 2 → Backlight 3 → Backlight off →
Under standby vil lysstyrken på displayet blive skruet op til fuld lysstyrke i 5 sekunder hver gang, du trykker på en knap.
Bemærk: Som standard er displayets baggrundslys indstillet til "Backlight 1" i standby og til "Backlight 3" under drift.
Disse indstillinger gendannes også, hvis du gennemfører en nulstilling af radioen.
STIK TIL HOVEDTELEFONER
Du finder et 3,5 mm stereo stik til hovedtelefoner på radioens bagpanel. Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner (medfølger
ikke) til dette stik, hvis du vil kunne høre radio uden at forstyrre andre. Højttaleren slås automatisk fra, når der er tilsluttet
hovedtelefoner til radioen.
VIGTIGT: Når du vil anvende hovedtelefoner, skal du altid skrue ned for lyden, inden du tager hovedtelefonerne på.
Tilslut hovedtelefonerne og skru gradvist op for lyden, indtil du finder et komfortabelt lytteniveau.
SPECIFIKATIONER
STRØMFORSYNING:
AC/DC ADAPTER
UDGANGSEFFEKT:
FREKVENSOMRÅDE:
5W
DAB
174 - 240 MHz
FM
87,5 - 108 MHz
115 (L) X 128 (B) X 190 (H) mm
1,17 kg
YDRE MÅL:
VÆGT:
INDGANGSSPÆNDING: AC 100-240V~60/50Hz
UDGANGSSPÆNDING: DC 12V 1,5A
RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES.
DK-6
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
DENVER®
www.denver-electronics.com
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke
håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer,
at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal
indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er
du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier
gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra
husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Importeret af:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
8250 Egå
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
DK-7
SAFETY PRECAUTIONS
- Read all the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
- Check that the voltage marked on the rating label matches your mains voltage.
Location of Unit
- The unit must be placed on a flat stable surface and should not be subjected to vibrations.
- Do not place the unit on sloped or unstable surfaces as the unit may fall off or tip over.
- The mains socket must be located near the unit and should be easily accessible.
- Avoid extreme degrees of temperature, either hot or cold. Place the unit well away from heat sources
such as radiators or gas/electric fires. Avoid exposure to direct sunlight and other sources of heat.
- Never place any type of candle or naked flame on the top of or near the unit.
- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose this unit to rain, moisture,
dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- If you spill any liquid into the unit, it can cause serious damage. Switch it off at the mains immediately.
Withdraw the mains plug and consult your dealer.
- To prevent the risk of electric shock or fire hazard due to overheating, ensure that curtains and other
materials do not obstruct the ventilation vents.
- Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space, ensure that
a minimum of 10cm should be kept around the apparatus for ventilation.
Safety
- Always disconnect the unit from the mains supply before connecting/disconnecting other devices or
moving the unit.
- Unplug the unit from the mains socket during a lightning storm.
- This unit will become warm when used for a long period of time. This is normal and does not indicate a
problem with the unit.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
DANGEROUS VOLTAGE
Conductor dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of
electric shock to persons is present within this product's enclosure.
ATTENTION
The owner's manual contains important operating and maintenance instructions, for your
safety, it is necessary to refer to the manual.
Mains Cable
- Make sure the unit is not resting on top of the mains cable, as the weight of the unit may damage the
mains cable and create a safety hazard.
- If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Interference
- The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so,
simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the
function could not resume, please use the product in other location.
- This unit includes micro-processors which may malfunction as a result of external electrical
interference/noise or electrostatic discharge. If the unit is not working properly, disconnect the power
source and then reconnect it.
Supervision
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
- Never let anyone especially children push anything into the holes, slots or any other openings in the
case - this could result in a fatal electric shock.
Service/Maintenance
- To reduce the risk of electric shock, do not remove screws. The unit does not contain any userserviceable parts. Please leave all maintenance work to qualified personnel.
- Do not open any fixed covers as this may expose dangerous voltages.
- Ensure to unplug the unit from the mains socket before cleaning.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the unit's
surface.
- Do not use liquids to clean the unit.
UK-1
FEATURES AND CONTROLS
1
2
3
4
7
8
9
5
10
6
11
13
1.
2.
3.
4.
5.
14
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
12
15
LCD DISPLAY
MODE BUTTON
BUTTON
INFO BUTTON
SCROLL CONTROL
& OK BUTTON
MEMORY BUTTON
MENU BUTTON
ALARM/SNOOZE BUTTON
BACKLIGHT BUTTON
VOLUME +/- CONTROL
SLEEP BUTTON
SPEAKER
HEADPHONE JACK
TELESCOPIC ANTENNA
DC IN JACK
SWITCHING YOUR RADIO ON FOR THE FIRST TIME
When the radio is connected to the AC power (via the AC/DC adaptor) for the first time, it will be in standby
mode. The display backlight will be on for a few seconds, the display will first show the greetings and
finally the clock.
1.
Insert the DC power jack of the AC/DC adaptor to the DC input socket located at the back of the unit.
2.
Plug the AC/DC Adaptor to the AC mains outlet.
3.
Press the
button once to turn the radio on.
Clock setting
The clock will only set and be updated if you can receive DAB signals in your location. In order for the
clock to synchronise to the current local time you must leave it one DAB station for a short period. Manual
clock setting is not required.
LISTENING TO YOUR RADIO
Hints for better reception
This radio carries a single DAB/FM telescopic antenna, to obtain the best performance, you should fully
extend the antenna and adjust its position as well as the direction until you find the best reception. For
ideal DAB reception, always maintain the antenna in an upright vertical position is highly recommended.
DAB mode
If the radio is powered up and switched on for the first time, it will automatically enter into the DAB mode
and perform auto scan function. During the scan the display will show “Scanning …” together with a slide
bar that indicates the progress of the scan and the amount of stations that have been found so far. (F.1)
(F.2)
F1
F2
Once the scan has finished, the radio will select the first alphanumerically found station. To explore the
found stations, rotate the OK control, and when you find a station that you would like to listen to, press on
the OK control.
Note: If there is no stations found after auto scan, the radio will then enter into the Tune Select Menu, you
can now rotate the OK control followed by pressing the control to select “Manual tune” or “Autoscan” for
stations.
UK-2
DAB auto scan
The auto scan will search for the entire DAB Band III channels. After the scan has finished, the first
alphanumerically found station will be automatically selected.
1.
To activate auto scan, first press the MENU button to enter into the Tune Select Menu, then rotate
the OK control to select “Autoscan”, finally press on the OK control to confirm, the display will show
“Scanning …” and a progressing slide bar. (F. 3)
2.
All the stations that have been found will be stored automatically, to explore and select listening to
the found stations, rotate the OK control followed by pressing on the same control.
F3
DAB manual tune
1.
To select manual tune, first press the MENU button to enter into the Tune Select Menu, then press
on the OK control to select “Manual tune”. (F. 4)
2.
Rotate the OK control to move through the DAB channels, the display will show “5A to 13F” and their
associated frequencies. (F. 5)
3.
When your desired frequency appears in the display, press on the OK control to confirm. The name
of the station group (ensemble/multiplex) will be displayed.
4.
To listen to the station selected, press on the OK control again.
F4
F5
DAB secondary services
On some occasions you will see a “>” symbol directly after the name of the station, this indicates that there
are secondary services available to that station. These secondary services contain extra services that
relate to the primary station. E.g. a sports station may want to add extra commentaries. The secondary
services are inserted directly after the primary station. To select the secondary station, press on the OK
control once.
DAB display modes
Every time you press the INFO button, the display will cycle through the following display modes:
Time/Date
Frequency
Audio Bit Rate
Programme Type
Ensemble/Multiplex(Group name)
Signal strength
DLS
Time and date
The time and date will be automatically updated by the broadcasted information; it is no need to set the
clock manually. In the unlikely event that no clock information is received, the display will show
“<TIME/DATE>”.
Frequency
The frequency of the present station will be displayed.
Audio bit rate
The display will show the digital audio bit rate being received.
Signal strength
The display will show a slide bar to indicate the signal strength, the stronger the signal, the longer the bar
will be from left to right.
DLS
DLS stands for Dynamic Label Segment which is a scrolling message that the broadcaster may include in
their transmissions. The message usually includes information such as programme details …etc.
Programme type
This describes the style of the programme that is being broadcast. If the information is not available, the
display will show “<Programme Type>”.
UK-3
Ensemble/Multiplex (Group name)
The Ensemble/Multiplex is a collection of radio stations that are bundled and transmitted together in a
single frequency. There are national and local multiplexes, local ones contain stations that are specific to
that area.
Note: Press and hold the INFO button for longer than 2 seconds, the software version number will be
displayed.
FM radio
1.
To select FM, press the MODE button, the display will show FM and the frequency.
2.
To activate auto search, press and hold the OK control until it starts to scan the frequency band, the
display will show “Searching … > .” or “Searching … < .”, and it will stop automatically once a station
has been found. (F. 6) (F. 7)
3.
To activate manual tuning, rotate the OK control.
4.
To select the FM stereo/mono reception mode, press the OK control to toggle between the “Auto” or
“Mono” selection.
Note: The radio will automatically switch between the stereo and mono reception, but you can override
this and switch this function manually which is helpful for poor signal reception. During stereo reception,
the received L/R stereo sound will be automatically combined to one single channel to suit the single
speaker design of this radio.
F6
F7
STORING AND RECALLING STORED STATIONS
In either DAB or FM mode, you can store up to 10 stations to the favourite presets; this will enable you to
get direct access to your favourite stations.
1.
To store a preset, first tune to your desired station, then press and hold the MEMORY button, the
display will show “Empty preset 1”, and the preset number will flash. (F. 8)
2.
Rotate the OK control to select your desired station preset number.
3.
Press on the OK control to confirm your selection, the display will show “Preset # saved” (F. 9)
4.
To recall a preset station, first press the MEMORY button once, then rotate the OK control to scroll
up or down the presets that you have stored. When the display shows your desired preset number,
stop your rotation of the control. If the preset hasn't been allocated a station, the display will show
“Empty preset #”.
F9
F8
FACTORY RESET
When you move the radio to another part of the country, your pre-tuned and stored DAB stations may no
longer be available. If this is the case then you will need to reset your radio back to its original factory
settings; to perform a factory reset, please do the following:
1.
Plug the radio to mains and press the
button to turn the radio on.
2.
Press and hold the MENU button until the display shows “Press SELECT to confirm reset”.
3.
Release the MENU button and press on the OK control once, the display will first show “Restarting
…” and after the reset is completed, the radio will go to standby.
4.
Press the button to turn the radio on again, it will then automatically enter into the DAB mode and
perform auto scan function. After the scan has finished, the radio will select and display the first
alphanumerically found station.
Note: All of your stored DAB & FM presets will be lost once the reset has taken place.
UK-4
ALARM FUNCTION
This radio can be used as a standard “Radio Alarm Clock”. You can use the alarm function to wake you to
an electronic buzzer tone or to your favourite radio (DAB/FM). The alarm can be set in either standby or
during operation.
Setting the alarm time and wake-up mode
1.
Depress and hold the ALARM button until the display shows “Alarm Setting”.
2.
Rotate the OK control followed by pressing on the same control to adjust your desired alarm time first set the hour and then the minute. (F. 10)
3.
Finally press the OK control to confirm and the alarm time is set and you will enter into the wake-up
mode settings.
4.
Rotate the OK control followed by pressing on the same control to adjust the wake-up mode settings
- first set the DAB Preset (1-10) and the FM Preset (1-10), then the Buzzer Tone (1 or 2), finally the
Alarm Volume Level (1-20). (F.11)
5.
After the setting of the alarm volume level, the wake-up mode settings are completed and the alarm
function is ready for you to activate.
F11
F10
Activating the alarm function
1.
To activate the alarm function, repeatedly press the ALARM button, the alarm wake-up mode will be
displayed and change in the below sequence on every press:
DAB Preset #
Alarm Off
FM Preset #
Buzzer Tone #
2.
When the display shows your desired alarm wake-up mode, release the button, the alarm function is
now activated and the alarm icon will be displayed.
3.
When the alarm time arrives, the selected wake-up mode will be on and the alarm icon in the display
will flash to indicate the alarm is triggered. To stop the alarm sooner, press the
button.
4.
To check the alarm status, press the ALARM button once and the alarm status will be displayed.
Note: If you have activated the alarm function and the wake-up mode is DAB or FM, make sure that the
alarm volume level is set at a sufficient level for you to hear.
Automatic Alarm Repeat
The alarm will automatically repeat each day at the selected time as long as the alarm icon is displayed.
To cancel this function, repeatedly press the ALARM button until the display shows “Alarm off”.
SNOOZE FUNCTION
When the alarm has triggered, press the SNOOZE button will temporary switch off the alarm for 5 minutes.
A small “z” icon will appear by the side of the alarm icon to indicate snooze on. This is repeatable in the
one hour alarm duration.
SLEEP FUNCTION
This function allows you to program the radio to switch off itself after a set period of time.
1.
To activate the sleep function, repeatedly press the SLEEP button, the display will show “Sleep
Timer” and the time will change in the below sequence on every press:
90
2.
3.
4.
80
70
60
30
10
When your desired sleep time appears in the display, release the button, the sleep function will be
confirmed in two seconds. A small “s” icon will appear in the display to indicate sleep timer on. When
the sleep time counts to zero, the unit will go off.
To put the sleep function off, press the SLEEP button again and the “s” icon in the display will
disappear.
To check the sleep timer status, repeatedly press the INFO button until you see the sleep timer
information appears in the display.
UK-5
DISPLAY BACKLIGHT
There are four backlight levels for you to set individually in standby and operation.
To set the backlight, repeatedly press the BACKLIGHT button and the brightness of the display will
change in the below sequence on every press:
Backlight off > Backlight 01 > Backlight 02 > Backlight 03 > Backlight off >……
During standby, the backlight will be turned on to full brightness for 5 seconds on every key press.
Note: The display backlight level is defaulted to “Backlight 01” in standby and “Backlight 03” during
operation. This is resumed only when the factory reset has taken place.
HEADPHONE JACK
A 3.5mm type stereo headphone jack is located at the back of the unit. Connect a set of stereo
headphones (not included) to this jack for private listening without disturbing others. The speaker is
automatically disconnected when the headphones are in use.
IMPORTANT: When using headphones always set the volume to a low level before you put the
headphones on. Then insert the headphones and gradually increase the volume to a comfortable listening
level.
SPECIFICATION
POWER SUPPLY:
OUTPUT POWER :
FREQUENCY RANGE :
UNIT DIMENSION :
WEIGHT:
AC/DC ADAPTOR
INPUT: AC 100-240V~60/50Hz
5W
DAB 174 - 240 MHz
FM
87.5 - 108 MHz
115 (L) x 128 (W) x 190 (H) mm
1.17kg
SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE.
UK-6
OUTPUT: DC 12V 1.5A
ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,
www.denver-electronics.com
Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances
that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and
electronic equipment and batteries) is not handled correctly.
Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen
below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed
of with other household waste, but should be disposed of separately.
As the end user it is important that you submit your used batteries to the approriate and designated
facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and
will not harm the environment.
All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can
either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the
households. Additional information is available at the technical department of your city.
Imported by:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
UK-7
DAB Radio Signal
Please notice that DAB signal can be weaken MUCH depending on the type of
building you are living in. (fx. It can be hard to catch proper signal when being in a
concrete building.)
Signal can also be different in different areas of the country. Please check your local
transmitter to get the best signal in your area.
Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning
man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton
byggeri.
Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste
dækningskort på www.dabradio.dk under ”hvad er digital radio”.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising