Blender - OBH Nordica
Blender
Accessory for Zeus Kitchen machine
1,4 L
7610_UL_0613.indd 1
Glass jar
Knives in
stainless steel
2013-06-25 09:14:12
Bruksanvisning – svenska.........................sida
3– 7
Brugsanvisning – dansk ...........................side
8–12
Bruksanvisning – norsk............................side
13 – 16
Käyttöohjeet – suomi................................sivu
17–21
Instruction manual – english.................. page
22–26
2
7610_UL_0613.indd 2
2013-06-25 09:14:12
OBH Nordica Blendertillbehör till Zeus köksmaskin
Säkerhetsanvisningar
1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och
spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och
använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om
problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas
av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten
och dess sladd utom barns räckhåll.
6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska
hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten.
7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist
på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker
under övervakning eller efter instruktion hur apparaten
används på ett säkert sätt och att de är medvetna om
möjliga risker.
8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen
eld eller liknande.
10. Apparaten får endast användas under uppsyn.
11. Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket
vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken
fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven!
12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus.
Maximal användningstid: 2 minuter. Vänta minst 5 minuter
innan apparaten används igen.
13.Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan
användning. Om sladden skadats måste den bytas av
tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig
person för att undvika fara.
14.Extra skydd rekommenderas genom installation av
jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en
auktoriserad elektriker.
3
7610_UL_0613.indd 3
2013-06-25 09:14:12
15. Apparaten är endast för privat bruk.
16. Om produkten används till annat än den är till för, eller
används utan att respektera bruksanvisningen bär
användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella
skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.
Besök gärna vår hemsida www.obhnordica.se för inspiration och ytterligare
information om våra produkter.
Innan användning
Blendertillbehöret är uteslutande menat att användas tillsammans med OBH
Nordica Zeus köksmaskin. För användning av själva köksmaskinen hänvisas till
dess bruksanvisning.
Diska alla delar i varmt vatten och diskmedel innan användning enligt
anvisningarna under ”Rengöring och underhåll”. Notera att kniven i botten av
glaskannan är mycket vass och ska hanteras med försiktighet.
Så används blendern
Blendern kan användas till att blanda, hacka, mixa t ex milkshakes, barnmat,
soppor och såser samt till att krossa is.
Köksmaskinen placeras på en plan och stabil yta. Sätt hastighetsväljaren på 0 och
se till att köksmaskinen inte är ansluten när blendertillbehöret monteras.
Lyfta bort locket placerat ovanpå mixerhuvudet. Placera därefter blendern på den
högra kopplingsdelen och vrid fast den motsols så att den låses fast. Blendern är
nu klar att använda.
Kontrollera att kannan är korrekt placerad på köksmaskinen, annars kan blendern
inte startas.
För att undvika att kannan överfylls bör mängden begränsas till ca 1 liter. Använd
graderingsskalan på glaskannan som riktmärke. Placera lock och påfyllnadslock
på kannan innan blendern startas. Sätt i kontakten i ett vägguttag och vrid
hastighetsväljaren till önskad hastighet i några sekunder (det rekommenderas att
starta på låg hastighet och sedan gradvis öka). Vrid hastighetsväljaren tillbaka till
0 och kontrollera konsistensen.
4
7610_UL_0613.indd 4
2013-06-25 09:14:12
Blendern får maximalt köras kontinuerligt i 2 minuter. Därefter måste en paus på
5 minut göras.
Överhettning
Köksmaskinen är utrustad med en termostat som försäkrar att apparaten får en
lång livstid och aktiveras om motorn blir överbelastad. Ifall termostaten aktiveras,
stäng av apparaten och dra ur kontakten. Vänta i 30 minuter innan apparaten
startas igen.
Mixning av varm vätska
Glaskannan klarar varma ingredienser såsom varma vätskor eller soppor. När
varma vätskor tillsätts i en stängd behållare (t.ex. en blenderkanna med lock)
bildas det automatiskt ett högt tryck. Det finns därför risk för att locket flyger av
och att varm vätska stänker ut på grund av trycket som bildas i kannan. För att
undvika detta, gör enligt följande:
1. Temperaturen på vätskan som används i blendern får inte överstiga 50°C.
2. Fyll max halva kannan med de ingredienser som önskas (såsom ex vis
grönsaker, rotfrukter m m.).
3. Starta blendern på läge 1 eller 2 (ej pulsläget) och häll därefter långsamt i
vätskan (varm buljong, grädde eller liknande) genom hålet i locket. Stäng inte
av blendern medan detta görs. Om blendern stängs av med varm vätska inuti
och därefter startas igen, så uppstår på grund av motorns höga varvtal, ett
tryck från botten som gör att locket kan flyga av.
Om blendern trots allt stängts av under denna process och skall startas igen,
tryck med handen på locket med handduk/grytlapp eller liknande - och se upp
för eventuellt stänk av varm vätska.
Enbart varm vätska skall ej mixas då trycket i kannan blir för stort.
Viktigt! Vi rekommenderar inte att man mixar enbart frysta bär/frukter pga att
de lätt fryser till en klump och då blockerar knivarna. Tillsätt alltid vätska innan
apparaten startas.
Om man vill tillsätta ytterligare ingredienser eller vätska under användning kan
man göra det, förutsatt att mixningen avbryts innan påfyllningslocket eller hela
locket tas av. Se till att ingredienserna som ska tillsättas inte är tjockflytande eller
för tunga för motorn att bearbeta. Fyll eventuellt på lite vätska genom locket om
det går tungt, eller avbryt mixningen och skrapa ner blandningen mot kniven
med en gummiskrapa.
5
7610_UL_0613.indd 5
2013-06-25 09:14:12
OBS! Notera att blendern inte får startas med enbart torra ingredienser (t ex
nötter) i kannan, då detta kan medföra att blendern går sönder. Tillsätt alltid lite
vätska innan blendern startas.
KOM IHÅG ATT LOCKET ALLTID SKA SITTA PÅ BLENDERKANNAN INNAN DEN
STARTAS. DET REKOMMENDERAS ÄVEN ATT SÄTTA I PÅFYLLNINGSLOCKET
IGEN.
Viktigt!
Rengöring av kannan efter mixning av frysta bär eller istärningar ska göras med
ljummet vatten eftersom ingredienserna kylt ner kannan och varmt vatten kan
skapa spänningar i kannan som därmed kan spricka.
Rengöring och underhåll
Vrid loss glaskannan från kopplingen genom att vrida den medsols. De löstagbara
delarna så som glaskanna, lock och påfyllningslock kan diskas i diskmaskin. Torka
alla delarna noggrant innan de ställs undan. Använd inte kemiska rengöringsmedel
eller andra medel med repande effekt. Ta bort envisa fläckar genom att blötlägga
och gnida med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad
trasa vid rengöring av motorenheten. Låt torka grundligt innan den återanvänds
eller ställs undan.
Avlägsna knivsatsen från glaskannan och rengör den separat enligt följande: ställ
glaskannan upp och ner och vrid loss låsringen på undersidan av kannan genom
att vrida den motsols. Notera att knivarna är mycket vassa. Knivsatsen kan diskas
i diskmaskin. Torka alla delar noga efter rengöring.
Montera ihop blendern efter rengöring genom att först ställa glaskannan upp och
ner och skruva fast knivsatsen i botten av glaskannan. Kontrollera att den sitter
ordentligt.
Viktigt! Rengöring av glaskannan efter mixning av istärningar ska ske med
ljummet vatten eftersom kannan är nedkyld och varmt vatten kan skapa
spänningar i glaset, som därmed kan spricka.
VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I VATTEN ELLER ANDRA
VÄTSKOR.
Reklamationsrätt
Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas
vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är
inköpt.
6
7610_UL_0613.indd 6
2013-06-25 09:14:12
OBH Nordica AB
Löfströms allé 5
172 55 Sundbyberg
Tel 08-629 25 00
www.obhnordica.se
Rätt till löpande ändringar förbehålles.
7
7610_UL_0613.indd 7
2013-06-25 09:14:12
OBH Nordica Blendertilbehør til Zeus køkkenmaskine
Sikkerhed og el-apparater
1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem
den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug
kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i
brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages
dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og
ledning er uden for børns rækkevidde.
6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør
være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er
bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion
i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader,
åben ild eller lignende.
10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
11. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er
meget skarp! Rør ikke kniven, mens den er i brug.
Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i
kontakt med kniven!
12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause.
Maksimal anvendelsestid: 2 minutter, vent derefter mindst
5 minutter, inden apparatet tages i brug igen.
13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før
brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes
af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en
tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår
fare.
8
7610_UL_0613.indd 8
2013-06-25 09:14:12
14. For
ekstrabeskyttelse
anbefales
installation
af
fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på
max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
15. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige,
eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen,
bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger.
Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf
er derfor ikke dækket af reklamationsretten.
Besøg gerne vor hjemmeside www.obhnordica.dk for at hente inspiration og få
nærmere oplysninger om vore produkter.
Før brug
Blendertilbehøret er udelukkende beregnet til brug sammen med OBH Nordica
Zeus køkkenmaskine. For betjening af selve køkkenmaskinen henvises til dennes
brugsanvisning.
Før brug vaskes alle dele i varmt vand tilsat opvaskemiddel som beskrevet under
afsnittet ”Rengøring og vedligeholdelse”. Bemærk, at kniven i bunden af kanden
er meget skarp og skal omgås med største forsigtighed.
Sådan bruges blenderen
Blenderen kan anvendes til at blende, hakke, purere og mikse f.eks. milkshakes,
babymos, supper og saucer samt til at knuse is.
Køkkenmaskinen placeres på en plan og stabil overflade. Sæt hastighedsvælgeren
på 0 og sørg for at køkkenmaskinen ikke er sat i stikkontakten, når blendertilbehøret
monteres.
Fjern låget placeret oven på mikserhovedet. Placér derefter blenderen på den
højre koblingsdel og drej den mod uret, indtil den låser fast. Blenderen er nu klar
til brug.
Kontroller at kanden er korrekt placeret på køkkenmaskinen. Hvis kanden ikke
sidder korrekt, vil blenderen ikke kunne starte.
For at undgå at kanden overfyldes, bør mængden begrænses til ca. 1 liter.
Anvend måleskalaen på kanden til at se, hvor meget der tilsættes. Placér
låg og påfyldningslåg på kanden, inden blenderen startes. Sæt stikket i en
stikkontakt og drej hastighedsvælgeren til ønsket hastighed i nogle sekunder (det
9
7610_UL_0613.indd 9
2013-06-25 09:14:12
anbefales at starte på lav hastighed og gradvist øge hastigheden). Drej derefter
hastighedsvælgeren tilbage til ”0” og kontroller konsistensen af det blendede.
Blenderen må maksimalt køre kontinuerligt i 2 minutter ad gangen. Lad derefter
blenderen afkøle i 5 minutter.
Overophedning
Køkkenmaskinen er forsynet med en termostat, der sikrer apparatet lang levetid
og som aktiveres, hvis motoren bliver overbelastet. Hvis termostaten aktiveres,
slukkes apparatet og stikket tages ud af stikkontakten. Vent 30 minutter, før
apparatet startes på ny.
Forholdsregler ved varm væske
Glaskanden kan modstå varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når
varme væsker hældes i lukket beholder (f.eks. en blenderkande med låg) dannes
automatisk et højt tryk. Der er derfor risiko for at låget skubbes af under brug,
og at den varme væske sprøjter ud. For at undgå denne situation gøres følgende:
1. Temperaturen på den væske, som anvendes i blenderen, må ikke overstige
50 °C .
2. Fyld kanden maksimalt halvt op med de ønskede ingredienser (som f.eks.
grøntsager, rodfrugter m.m.).
3. Start blenderen på niveau 1 eller 2 (ikke Pulse niveau), og hæld derefter
langsomt væsken (varm bouillon, fløde eller lignende) gennem hullet i det
sorte låg. Sluk ikke for blenderen, mens dette gøres. Hvis blenderen slukkes
med varm væske i kanden og derefter startes igen, vil der, på grund af
motorens høje omdrejningstal, dannes et tryk fra bunden, som kan resultere
i, at låget trykkes af.
Hvis blenderen alligevel har været slukket under ovenstående proces med varm
væske i kanden, og den skal startes igen, så hold et tryk med hånden ovenpå
låget med et håndklæde, en grydelap eller lignende – og vær opmærksom på
eventuelt sprøjt af varm væske.
Varm væske alene må ikke blendes, da trykket indeni kanden vil være for højt.
VIGTIGT! Vi anbefaler ikke, at man blender dybfrosne ingredienser (frugter/bær,
grøntsager) alene, da disse let fryser sammen til en fast klump, der kan blokere
kniven under brug. Tilsæt derfor altid væske, inden apparatet startes.
10
7610_UL_0613.indd 10
2013-06-25 09:14:12
Såfremt man har behov for at tilsætte yderligere ingredienser under brug, skal
blenderen afbrydes, inden påfyldningslåget eller hele låget tages af. Sørg for,
at maden, som skal blendes, ikke er for tyktflydende eller for tør og tung for
motoren at bearbejde. Fyld evt. lidt væske gennem hullet i låget, hvis blandingen
virker tung, eller afbryd blenderen og skrab blandingen ned mod knivsbladet
med en gummispartel.
OBS! Bemærk at blenderen ikke må startes udelukkende med tørre ingredienser
(f.eks. nødder) i kanden, da dette kan ødelægge blenderen. Tilsæt altid lidt væske,
inden blenderen startes.
HUSK AT LÅGET ALTID SKAL VÆRE SAT PÅ BLENDERKANDEN, FØR BLENDEREN
STARTES! DET ANBEFALES LIGELEDES AT SÆTTE PÅFYLDNINGSLÅGET PÅ
IGEN, INDEN BLENDEREN STARTES!
Vigtigt!
Rengøring af kanden efter blendning af frosne bær eller isterninger skal foretages
med lunkent vand, idet blendningen har nedkølet glaskanden, og fordi for varmt
vand kan skabe spændinger i glasset, som dermed kan gå itu.
Rengøring og vedligeholdelse
Kanden fjernes fra koblingen ved at dreje den med uret. De aftagelige dele
(glaskande, låg og påfyldningslåg) kan vaskes i opvaskemaskine. Tør alle dele
grundigt, inden de stilles væk. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe
rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen. Evt. størknede rester
fjernes efter en kort iblødsætning med et mildt rengøringsmiddel og en blød
børste. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Lad motordelen tørre
grundigt, inden blenderen atter anvendes eller stilles væk.
Knivdelen fjernes fra glaskanden og rengøres på følgende måde: Sæt glaskanden
med bunden opad, hvorefter låseringen på undersiden af kanden løsnes ved at
dreje den mod uret. Bemærk at kniven er meget skarp. Knivdelen kan vaskes i
opvaskemaskine. Tør alle dele grundigt efter rengøring.
Blenderen samles efter rengøring ved først at stille glaskanden med bunden opad
og derefter skrue knivdelen fast på kanden. Sørg for at den sidder ordentligt fast.
Vigtigt! Rengøring af kanden efter blendning af isterninger skal foretages med
lunkent vand, idet blendningen har nedkølet glaskanden, og fordi for varmt vand
kan skabe spændinger i glasset, som dermed kan gå itu.
11
7610_UL_0613.indd 11
2013-06-25 09:14:12
VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDRE
VÆSKER!!
Reklamation
Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/
købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved
reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.
OBH Nordica Denmark A/S
Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk
Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.
12
7610_UL_0613.indd 12
2013-06-25 09:14:12
OBH Nordica Blendertilbehør til Zeus kjøkkenmaskin
Sikkerhetsforskrifter
1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til
senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk
apparatet kun til det den er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes,
hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av
deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold.
4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og
ledningen utefor barns rekkevidde.
6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må
være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med
apparatet.
7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på
kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under
tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes
på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres
sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen
ild eller lignende.
10. Apparatet må kun brukes under tilsyn.
11. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig
skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre
eller redskaper kommer i kontakt med kniven. Ta alltid
støpslet ut av kontakten.
12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks.
brukstid er 2 minutter og deretter en pause på minst 5
minutter før apparatet brukes igjen.
13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk.
Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten,
forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at
det oppstår noen fare.
13
7610_UL_0613.indd 13
2013-06-25 09:14:12
14. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter
(RCD) som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert
elektriker.
15. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
16. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for
og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer
brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle
skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av
reklamasjonsretten.
Besøk oss på vår hjemmeside www.obhnordica.no for inspirasjon og ytterligere
informasjon om våre produkter.
Før bruk
Blendertilbehøret er kun beregnet for å brukes sammen med OBH Nordica
Zeus kjøkkenmaskin. For bruk av selve kjøkkenmaskinen henvises det til
bruksanvisningen for kjøkkenmaskin.
Vask alle deler i varmt såpevann før bruk som forklart under ”Rengjøring og
vedlikehold”. Husk at kniven i bunnen av glasskannen er veldig skarp og skal
håndteres med forsiktighet.
Slik brukes blenderen
Blenderen kan brukes til å blande, hakke, mikse f.eks milkshake, barnemat,
smoothie, supper og sauser og knuse is.
Kjøkkenmaskin settes på en slett og stabil overflate. Sett hastighetsvelgeren på
1 og pass på at kjøkkenmaskinen ikke er tilkoblet strøm når blendertilbehøret
monteres.
Løft opp lokket som er oppå mikserhode. Sett deretter blenderen på den høyre
koblingsdelen og vri den fast mot solen slik at den låses. Blenderen er nå klar til
bruk.
Kontroller at kannen er satt korrekt på kjøkkenmaskin ellers kan ikke blenderen
starte.
For å unngå at kannen overfylles bør mengden begrenses til ca. 1 liter. Bruk
måleskala på glasskannen som retningslinjer. Sett på lokk og påfyllingslokk på
kannen før blenderen startes. Sett støpslet i kontakten og vri hastighetsvelgeren
til ønsket hastighet i noen sekunder (det anbefales å starte på lav hastighet og
gradvis øke). Vri hastighetsvelger tilbake til 0 og kontroller konsistensen.
14
7610_UL_0613.indd 14
2013-06-25 09:14:12
Blenderen skal kjøre maks kontinuerlig i 2 minutter. Deretter skal man ha pause
på 5 minutter.
Overoppheting
Kjøkkenmaskin er utstyrt med en termostat som forsikrer at apparatet får lang
levetid og aktiveres hvis motoren blir overbelastet. Hvis termostaten aktiveres,
slå av apparatet å ta støpslet ut av kontakten. Vent i 30 minutter før apparatet
startes igjen.
Miksing av varm væske
Glasskannen tåler varme ingredienser slik som varme væsker eller supper. Når
varm væske tilsettes i lukket beholder (f.eks blenderkanne med lokk) dannes det
automatisk et høyt trykk. Det er derfor fare for at lokket presses opp under bruk
og at varm væske spruter ut pga motorens høye hastighet. For å unngå dette
gjøres følgende:
1. Temperaturen på væsken som brukes i blenderen må ikke overstige 50°C.
2. Fyll kannen maks. halv opp med de ønskede ingredienser (som f.eks grønnsaker,
rotfrukter mm.).
3. Start blenderen på nivå 1 eller 2 (ikke Puls) og hell deretter langsomt væsken
(varm buljong, fløte eller lignende) gjennom hullet i lokket. Slå ikke av
blenderen, når dette gjøres. Hvis blenderen slås av med varm væske i kannen
og deretter startes igjen vil det pågrunn av motorens høye hastighet dannes
et trykk fra bunnen, som kan resultere i at lokket presses opp.
Hvis blenderen likevel slås av under denne prosessen og skal startes igjen, hold
med hånden oppå lokket med et håndkle, gryteklut eller lignende) – og pass på
eventuell sprut av varm væske.
Kun varm væske skal ikke mikses når trykket i kannen blir for stort.
Viktig! Vi anbefaler ikke at man blender kun frosne bær/frukter da de lett kan
fryse til en klump og blokkerer kniven. Tilsett alltid væske før apparatet starter.
Hvis man vil tilsette ytterligere mer ingredienser under bruk kan det godt la seg
gjøre, men blenderen skal slås av før påfyllingslokket eller hele lokket tas av.
Pass på at ingrediensene som skal blendes ikke er for tyktflytende eller for tung
for motoren til å bearbeide. Fyll evt. litt væske gjennom hullet i lokket hvis det
virker tungt eller slå av blenderen og skrap blandingen ned mot knivbladet med
en slikkepott.
15
7610_UL_0613.indd 15
2013-06-25 09:14:13
HUSK AT LOKKET ALLTID SKAL VÆRE SATT PÅ FØR BLENDEREN STARTER. DET
ANBEFALES OGSÅ Å SETTE PÅFYLLINGSLOKKET!
Viktig!
Rengjøring av kannen etter miksing av frosne bær eller isterninger skal gjøres
med lunket vann ettersom ingrediensene har kjølt ned kannen og varmt vann kan
lage spenninger i kannen og den kan sprekke.
Rengjøring og vedlikehold
Vri løs kannen fra koblingen med å vri den mot solen. De løse delene slik som
kanne, lokk og påfyllingslokk kan vaskes i oppvaskmaskinen. Tørk av alle delene
godt før de settes bort. Bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler eller andre midler
som har ripende effekt. Ta bort flekker med å legge kannen i vann med litt
rengjøringsmiddel og gni med en myk klut. Bruk en lett fuktig klut ved rengjøring
av motorenheten. La den tørke godt før den brukes igjen eller settes bort.
Ta bort kniven fra glasskannen og rengjør den separat som følgende: Sett kannen
opp ned og vri løs låseringen på undersiden av kannen med å vri mot solen. Husk
at knivene er veldig skarpe. Knivinnsatsen kan vaskes i oppvaskmaskinen. Tørk
alle delene godt etter rengjøring.
Sett sammen blenderen etter rengjøring med først å sette glasskannen opp ned
og skru fast knivinnsatsen i bunnen på glasskannen. Kontroller at den sitter
ordentlig.
VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI SENKES I NOEN FORM FOR VÆSKE!!
Reklamasjon
Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering
med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet
innleveres der hvor det er kjøpt.
OBH Nordica Norway AS
Postboks 5334, Majorstuen
0304 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
www.obhnordica.no
Rett til løpende endringer forbeholdes.
16
7610_UL_0613.indd 16
2013-06-25 09:14:13
OBH Nordica -tehosekoitin, lisäosa Zeus-yleiskoneeseen
Turvallisuusohjeet
1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja
säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220–240 V:n verkkovirtaan ja käytä
laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa
laitteen käytössä, toimintahäiriöiden yhteydessä, käytön
jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen
puhdistusta ja hoitoa.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen
liitosjohto lasten ulottumattomissa.
6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo,
etteivät lapset leiki laitteella.
7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti,
henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö
tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti
liittyvät riskit.
8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
9. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn,
avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
10. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
11. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terä on erittäin terävä!
Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai
mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa!
12. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa enintään
2 minuutin ajan. Pidä vähintään 5 minuutin tauko jokaisen
käyttökerran välillä.
13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto
ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto
on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden
välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja,
valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
17
7610_UL_0613.indd 17
2013-06-25 09:14:13
14. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi
vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun
sähköasennusliikkeeseen.
15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
16. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, käyttäjä
kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin
takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti
aiheutuneita vaurioita.
Suosittelemme tutustumista kotisivuihimme www.obhnordica.fi, joilta saat hyviä
vinkkejä ja tuotteitamme koskevia lisätietoja.
Ennen käyttöä
Tehosekoitinosa on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan OBH Nordica Zeusyleiskoneen kanssa. Lisätietoja varsinaisen yleiskoneen käytöstä saa laitteen
käyttöohjeesta.
Pese tehosekoittimen kaikki osat lämpimällä astianpesuvedellä kohdassa
Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Huomaa, että lasikulhon pohjalla
oleva terä on erittäin terävä, ja sitä tulee käsitellä hyvin varovasti.
Tehosekoittimen käyttö
Tehosekoitinta voi käyttää sekoittamiseen, hienontamiseen, soseuttamiseen ja
esimerkiksi pirtelöiden, lastenruoan, keittojen ja kastikkeiden valmistamiseen
sekä jääpalojen murskaamiseen.
Aseta yleiskone tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta nopeudenvalitsin
0-asentoon ja varmista, että yleiskoneen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta,
kun tehosekoitin asennetaan paikoilleen.
Nosta kiinnitysvarren päällä oleva kansi pois paikoiltaan. Aseta sen jälkeen
tehosekoitin oikeanpuoleiseen kiinnitysaukkoon ja kierrä sitä vastapäivään,
kunnes se lukittuu paikoilleen. Tehosekoitin on nyt käyttövalmis.
Tarkista, että kulho on oikein paikallaan. Muussa tapauksessa tehosekoitin ei
käynnisty.
Jotta kulho ei tule liian täyteen, ainesten määrä saa olla enintään noin 1 litra.
Tarkista määrä lasikulhon mitta-asteikosta. Kiinnitä kansi ja kannen tulppa
18
7610_UL_0613.indd 18
2013-06-25 09:14:13
kulhoon ennen tehosekoittimen käynnistystä. Liitä pistotulppa pistorasiaan
ja kierrä nopeudenvalitsin haluamaasi nopeuteen muutamaksi sekunniksi. On
suositeltavaa aloittaa alhaisella nopeudella ja lisätä nopeutta vähitellen. Kierrä
nopeudenvalitsin sen jälkeen takaisin 0-asentoon ja tarkista ainesten koostumus.
Tehosekoitinta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuutin ajan. Pidä sen
jälkeen vähintään 5 minuutin tauko.
Ylikuumenemissuoja
Yleiskoneessa oleva termostaatti takaa laitteen pitkän käyttöiän. Jos moottori
ylikuumenee, termostaatti katkaisee laitteesta virran. Mikäli näin tapahtuu,
sammuta laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Odota noin 30 minuuttia ennen
laitteen käynnistämistä uudelleen.
Lämpimien nesteiden käsittelyn yhteydessä huomioitavia seikkoja
Lasikulho kestää lämpimiä aineksia kuten lämpimiä nesteitä tai keittoja. Kun
suljettuun astiaan, esimerkiksi tehosekoittimen kannelliseen kulhoon, kaadetaan
lämmintä nestettä, astiaan muodostuu automaattisesti suuri paine. Tällöin kansi
voi käytön aikana ponnahtaa pois paikaltaan niin, että lämmin neste pääsee
roiskumaan astiasta. Tällaisen tilanteen syntyminen estetään seuraavalla tavalla:
1. Tehosekoittimeen kaadettavan nesteen lämpötila ei saa olla yli 50 °C.
2. Täytä kulho halutuilla aineksilla (kuten vihanneksilla ja juureksilla) enintään
puolilleen.
3. Käynnistä tehosekoitin 1- tai 2-asennolla (ei pitoasennolla) ja kaada sen
jälkeen neste (kuuma lihaliemi, kerma tai vastaava) kulhoon hitaasti kannessa
olevan aukon läpi. Älä sammuta tehosekoitinta kesken kaiken. Jos tehosekoitin
sammutetaan, kun kulhossa on lämmintä nestettä, ja käynnistetään sitten
uudelleen, kulhoon muodostuu moottorin korkean kierrosluvun takia painetta.
Kansi voi tällöin ponnahtaa pois paikaltaan.
Jos tehosekoitin on kuitenkin sammutettu ja joudutaan käynnistämään uudelleen,
kun siinä on lämmintä nestettä, paina kantta pyyheliinalla, uunikintaalla tai
vastaavalla ja varo samalla, ettei lämmin neste pääse roiskumaan.
Lämmintä nestettä ei saa koskaan sekoittaa yksinään tehosekoittimessa, koska
paine nousee kulhossa tuolloin liian suureksi.
Tärkeää! Emme suosittele pelkkien pakastettujen marjojen tai hedelmien
sekoittamista laitteella, koska ne jäätyvät helposti yhteen ja estävät tällöin terien
toiminnan. Lisää kulhoon aina nestettä ennen laitteen käynnistämistä.
19
7610_UL_0613.indd 19
2013-06-25 09:14:13
Voit lisätä kulhoon aineksia tai nestettä käytön aikana, mutta tehosekoitin on
tällöin sammutettava ennen kannen tai kannen tulpan irrottamista. Varmista
myös, että lisättävät ainekset eivät ole koostumukseltaan niin paksuja tai raskaita,
ettei moottori jaksa työstää niitä. Voit tarvittaessa lisätä kannen aukon kautta
hieman nestettä, jos sekoitustulos vaikuttaa liian paksulta. Voit myös sammuttaa
tehosekoittimen ja kaapia seosta alaspäin kumilastalla.
HUOM! Huomaa, ettei tehosekoitinta saa käynnistää, jos kulhossa on ainoastaan
kuivia aineksia, esimerkiksi pähkinöitä. Muussa tapauksessa tehosekoitin
saattaa mennä rikki. Lisää aina kulhoon hieman nestettä ennen tehosekoittimen
käynnistämistä.
MUISTA, ETTÄ KULHON KANNEN ON AINA OLTAVA PAIKOILLAAN ENNEN
LAITTEEN KÄYNNISTÄMISTÄ. MYÖS KANNEN TULPPA ON SUOSITELTAVAA
ASETTAA TAKAISIN PAIKALLEEN ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYNNISTÄMISTÄ
UUDELLEEN!
Tärkeää!
Pese kulho jäisten marjojen tai jääpalojen sekoittamisen jälkeen haalealla vedellä,
koska ainekset ovat jäähdyttäneet kulhon. Tällöin liian lämmin vesi saattaa
muodostaa jännitettä lasikulhoon ja rikkoa sen.
Puhdistus ja hoito
Irrota lasikulho kiinnitysaukosta kiertämällä sitä myötäpäivään. Irrotettavat osat
eli lasikulho, kansi ja tulppa voidaan pestä astianpesukoneessa. Kuivaa kaikki osat
huolellisesti ennen niiden siirtämistä säilytykseen. Älä käytä kemiallisia tai muita
naarmuttavia puhdistusaineita. Poista mahdolliset itsepintaiset tahrat liottamalla
ja hankaamalla niitä sen jälkeen miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.
Puhdista moottoriosa pyyhkimällä sitä nihkeällä liinalla. Anna moottoriosan
kuivua täysin, ennen kuin käytät laitetta uudelleen tai siirrät sen säilytykseen.
Irrota teräosa lasikulhosta ja puhdista se seuraavien ohjeiden mukaan: Käännä
lasikulho ylösalaisin ja irrota kulhon pohjassa oleva kiristysrengas kiertämällä sitä
vastapäivään. Huomaa, että terät ovat hyvin teräviä. Teräosa kestää konepesun.
Pyyhi kaikki osat kuiviksi puhdistuksen jälkeen.
Kokoa tehosekoitin puhdistuksen jälkeen kääntämällä lasikulho ensin ylösalaisin ja
kiertämällä teräosa lasikulhon pohjaan. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
Tärkeää! Pese kulho jääpalojen sekoittamisen jälkeen haalealla vedellä, koska ne
jäähdyttävät lasikulhon. Tällöin liian lämmin vesi saattaa muodostaa jännitettä
lasikulhoon ja rikkoa sen.
20
7610_UL_0613.indd 20
2013-06-25 09:14:13
TÄRKEÄÄ: MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN
NESTEISIIN.
Takuu
Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu.
Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite
tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.
OBH Nordica Finland Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi
Oikeus muutoksiin pidätetään.
21
7610_UL_0613.indd 21
2013-06-25 09:14:13
OBH Nordica Blender accessories for Zeus kitchen machine
22
Safety instructions
1. Read the instruction manual carefully before use and save it
for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240 Volt AC
only and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply in case
of a problem, after use, when parts are mounted or removed
from the appliance and before cleaning and maintenance.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
5. Do not let children use the appliance. Keep the appliance
and the cord out of the reach of children.
6. Do not let children carry out cleaning and maintenance.
Children should always be supervised in order that they do
not play with the appliance.
7. This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
with/knowledge about the appliance, if they have been
given supervision or instructions concerning the use of the
appliance by a person responsible for their safety and when
they are aware of possible risks.
8. Check that the cord is not hanging free from the edge of the
table.
9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or
the like.
10. The appliance should only be used under supervision.
11. Be careful when handling the appliance, as the knife is
extremely sharp! Do not touch the knife during use. Be
careful that neither fingers nor tools touch the knife!
12. Do not use the appliance continuously without a break.
Maximum use at a time: 2 minutes. Wait for 5 minutes
before you switch on the appliance again.
13. Always check the appliance, the cord and the switch before
use. If the cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard.
7610_UL_0613.indd 22
2013-06-25 09:14:13
14. Extra protection can be obtained by installation of a residual
current device of 30mA. Check with your installer.
15. The appliance is for domestic use only.
16. If the appliance is used for other purposes than intended, or
is it not handled in accordance with the instruction manual,
the full responsibility for any consequences will rest with
the user. Any damages as a consequence of the above to
the product are not covered by the warranty.
You are welcome to visit our website www.obhnordica.se for inspiration and
further information about our products.
Before use
The blender accessories are only suitable for use with the OBH Nordica Zeus
kitchen machine. For operation of the kitchen machine itself, please see the
instruction manual.
Wash all parts in warm water and detergent before use in accordance with the
instructions given in “Cleaning and maintenance.” Note that the knife at the
bottom of the glass jug is extremely sharp and should be handled with great care.
How to use the blender
The blender is used for blending, chopping, mixing of e.g. milk shakes, baby food,
soups and sauces and for ice crushing.
Place the kitchen machine on an even and stable surface. Set the speed selector
at 0 and make sure that the appliance is not connected when mounting the
blender accessory.
Remove the lid on top of the mixer head. Now place the blender on the right side
coupling part and turn it anticlockwise to engage. The blender is now ready for
use.
Check that the jug is positioned correctly on the kitchen machine. If not, the
blender cannot be activated.
To avoid overfilling the jug, the amount must not exceed about 1 litre. Use the
graduation on the jug as an indication. Place lid and feeding lid on the jug before
you switch on the blender. Plug the appliance to a wall outlet and turn the speed
selector to the wanted speed for a few seconds (we recommend that you start
at low speed and gradually increase it). Then turn the speed selector back to ‘0’
and check the texture.
7610_UL_0613.indd 23
23
2013-06-25 09:14:13
Do not let the blender run for more than maximum 2 minutes at a time. After that
it should be left to rest for 5 minutes.
Overheating
The kitchen machine comprises a thermostat to ensure a long lifetime of the
appliance. The thermostat is activated if the motor is overloaded. If the thermostat
is activated, switch off the appliance and unplug. Wait for 30 minutes before you
switch on the appliance again.
Mixing of hot liquid
The glass jug can withstand hot ingredients such as hot liquids
or soups. When hot liquids are poured into a closed container
(like e.g. a blender jug with lid) a high pressure is automatically created. There is
a risk that the lid may be pushed off and that hot liquid splashes out due to the
pressure created in the jug. In order to avoid this, proceed as follows:
1. The temperature of the liquid in the blender should not exceed 50°C.
2. Fill the jug half way up with the desired ingredients (e.g. vegetables, roots
etc.).
3. Activate the blender at speed level 1 or 2 (not pulse). Then pour the liquid (hot
soup, cream or similar) slowly through the opening in the lid. Do not switch
off the blender while doing this. If the blender is switched off when the jug
contains hot liquid and re-activated, a pressure from the bottom may cause
the lid to go off due to the high rotation of the motor
If the blender has been switched off anyway during the process above and has
to be restarted, press and hold on to the lid - use a towel, an oven glove or similar
- and bear in mind that hot liquid may squirt out.
Hot liquids alone must not be used in the blender, since the pressure in the jug
will be too high.
Important! We do not recommend that you mix only frozen berries/fruit alone
as they may freeze to a lump and block the knives. Always add water before
activating the appliance.
If you want to add more ingredients or liquid during use, you can do so, but make
sure that the mixing is not interrupted before the feeding lid or the entire lid has
been removed. Make sure that all ingredients to be added are not viscous or too
heavy for the motor to process. You may add some liquid through the lid, if the
food mixture seems heavy or you could stop the mixing and scrape the mixture
towards the knife by means of a rubber spatula.
24
7610_UL_0613.indd 24
2013-06-25 09:14:13
NOTE! Do not activate the blender with only dry ingredients (e.g. nuts) in the
jug, as this may damage the blender. Always add a small amount of water before
activating the appliance.
REMEMBER ALWAYS TO MOUNT THE LID ON THE BLENDER JUG BEFORE YOU
SWITCH IT ON. WE ALSO RECOMMEND THAT YOU PUT THE FEEDING LID BACK
ON BEFORE ACTIVATING THE BLENDER AGAIN!
Important!
After mixing of frozen berries or ice cubes the glass jug should be cleaned in
lukewarm water, as the jug has been cooled by the ingredients and hot water
may cause tensions in the jug and make it burst.
Cleaning and maintenance
Loosen the glass jug from the coupling by turning it clockwise. The removable
parts, such as the glass jug, the lid and the feeding lid are dishwasher proof.
Wipe all parts thoroughly before storing. No not use chemical detergents or other
scouring products. Remove difficult spots after a brief soak and rub with a mild
detergent and a soft brush. Use a damp cloth for cleaning the motor part. Let it
dry completely before you use it again or put it away.
Remove the knife holder from the glass jug and clean it separately as follows: put
the glass jug upside down and loosen the locking ring at the underside of the jug
by turning it anticlockwise. Note that the knife blades are extremely sharp. The
knife holder is dishwasher safe. Wipe all parts thoroughly after cleaning.
Assemble the blender after cleaning by first turning the glass jug upside down
and screw the knife holder in the bottom of the glass jug. Check that it is properly
secured.
Important! After mixing of ice cubes the glass jug should be cleaned in lukewarm
water, as the jug has been cooled and hot water may cause tensions in the glass
and make it burst.
IMPORTANT: NEVER IMMERSE THE MOTOR PART IN WATER OR ANY OTHER
LIQUID.
Warranty
Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash
receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned
to the store of purchase.
25
7610_UL_0613.indd 25
2013-06-25 09:14:13
OBH Nordica AB
Löfströms Allé 5
SE-174 55 Sundbyberg
Tel +46 08-629 25 00
www.obhnordica.se
These instructions are subject to alterations or improvements.
26
7610_UL_0613.indd 26
2013-06-25 09:14:13
27
7610_UL_0613.indd 27
2013-06-25 09:14:13
Blender
SE/IDV/7610/UVN/250613
7610_UL_0613.indd 28
2013-06-25 09:14:15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising