Flyer IVOB Training Machineveiligheid
MET TROTS PRESENTEREN WIJ
MET TROTS PRESENTEREN WIJ
U ONZE VERNIEUWDE
U ONZE VERNIEUWDE
MACHINEVEILIGHEIDSTRAINING
MACHINEVEILIGHEIDSTRAINING
WAT
KUNT
U VERWACHTEN
WAT
KUNT
U VERWACHTEN
UNIEK!
VERNIEUWDE TRAINING
MACHINEVEILIGHEID
MACHINEVEILIGHEIDS-
Wat is er nieuw?
TRAINING MET
Meer trainingsdagen in verband met meer praktijk training rond
2 PRAKTIJKDAGEN!
•
kennisoverdracht
•Interactieve
Interactieve
kennisoverdracht
doordoor
ervaren
specialisten
ervaren specialisten
•
voor
behandeling
vanvan
uwuw
• Ruimte
Ruimte
voor
behandeling
eigen
praktijkcases
eigen
praktijkcases
•
informatie
welke
u direct
•Praktische
Praktische
informatie
welke
u direct
kuntkunt
toepassen
in
de
praktijk
toepassen in de praktijk
•
vanvan
de de
juiste
systematiek
van
• Toepassen
Toepassen
juiste
systematiek
van
risicobeoordelingen
en
risicobeoordelingen en
•
“weetjes”
op het
gebied
•De laatste
De laatste
“weetjes”
op het
gebied
van de
Europese
Richtlijnen
van de Europese Richtlijnen
veiligheidscategoriebepalingen
veiligheidscategoriebepalingen
•
bij ons opgestelde machines!
Tijdens deze training worden allerlei richtlijnen behandeld.
aanpak
vanvan
dede
• Praktijkgerichte
Praktijkgerichte
aanpak
machineveiligheid
machineveiligheid
PRAKTISCHE
PRAKTISCHEVOORBEELDEN
VOORBEELDEN
GERICHT
OP
UW
GERICHT OP UWSITUATIE
SITUATIE
Tijdens
Tijdensdedetraining
trainingwordt
wordtaan
aande
dehand
handvan
van
praktische
voorbeelden
en
een
stappenplan
praktische voorbeelden en een stappenplan
uitgelegd
uitgelegdwat
watu uininwelke
welkesituatie
situatiekunt
kuntdoen.
doen.Of
Ofuu
nunumachinebouwer
bent
of
als
productiebedrijf
machinebouwer bent of als productiebedrijf
regelmatig
regelmatigmachines
machinesofofproductielijnen
productielijnenkoopt,
koopt,
deze
training
geeft
u
voldoende
kennis
om
deze training geeft u voldoende kennis ommet
metde
de
machineveiligheid
machineveiligheidregelgeving
regelgevingom
omtetegaan.
gaan.
Doordat
de training
is opgedeeld
in modules
heeft
u ook
de de
mogelijkheid
omom
deel
te nemen
aan
Doordat
de training
is opgedeeld
in modules
heeft
u ook
mogelijkheid
deel
te nemen
aan
een gedeelte
van van
de training.
een gedeelte
de training.
De nadruk zal liggen op de Richtlijn Arbeidsmiddelen en de
ONDERWERPEN
ONDERWERPEN
Machinerichtlijn, aangezien de meeste bedrijven hiermee
te maken hebben. Tevens is er aandacht voor aanverwante
TRAINING
BEDOELDVOOR
VOOR
TRAINING
BEDOELD
Europese Richtlijnen.
Enige voorkennis van de Europese Richtlijnen is niet vereist.
De training start op de eerste dag op een niveau dat voor
•
• Engineers
Engineers
/ Constructeurs
/ Constructeurs
iedereen haalbaar is.
•
• Projectleiders
Projectleiders
•
• Hoofd
Hoofd
technische
dienst
technische
dienst
•
• BedrijfsBedrijfsof productiemanagers
of productiemanagers
• •
Machinerichtlijn
Machinerichtlijn
• •
Richtlijnarbeidsmiddelen
arbeidsmiddelenen
enrelatie
relatiemet
met
Richtlijn
Arbowetgeving
Arbowetgeving
• •
AndereEuropese
EuropeseRichtlijnen
Richtlijnenals
alsATEX
ATEX114
95
Andere
richtlijn,
EMC
richtlijn,
ATEX
137
richtlijn
richtlijn, EMC richtlijn, ATEX 153 richtlijn
Drukapparatuur,Laagspanningsrichtlijn
Laagspanningsrichtlijn
Drukapparatuur,
Veiligheidscategorie bepalen en
Veiligheidscategorie
en
berekenen
van
veiligheidssystemen
berekenen van veiligheidssystemen
op machines
machines
op
••
Voorbeelden d.m.v.
d.m.v. praktijkcases
praktijkcases
Voorbeelden
••
Zelfstandig opstellen
opstellen van
Zelfstandig
van een
een
risicoanalyse
van
een
tal machines
risicoanalyse van een 3
aantal
machines
• •
Wijzigingenen
enaanpassingen
aanpassingenaan
aan
Wijzigingen
bestaande
machines
bestaande machines
••
Uitwerking // Toelichting
Toelichting van
Uitwerking
van een
een aantal
aantal
basisnormen
basisnormen
• •
Inkoopbeleidnieuwe
nieuwemachines
machines
Inkoopbeleid
••
Opstellen van
van een
een Technisch
Technisch Dossier
Opstellen
Dossier
•
Machines gebouwd in eigen beheer
Machines gebouwd in eigen beheer
•
•
•
Omgaan met normen
Omgaan met normen
Opstellen / aandachtspunten van
Opstellen / aandachtspunten van
een gebruiksaanwijzing (MRL) of
een gebruiksaanwijzing (MRL) of
werkinstructie (RA)
werkinstructie (RA)
•
MACHINEVEILIGHEIDSTRAINING
MACHINEVEILIGHEIDSTRAINING
MET 2 PRAKTIJKDAGEN!
MET 2 PRAKTIJKDAGEN!
••
•
MODULE 1
•
MODULE 3
•
Inleiding Europese richtlijnen
•
NEN-EN-ISO 13850
•
Machinerichtlijn 2006/42/EG
•
NEN-EN-IEC 60204-1
•
Richtlijn Arbeidsmiddelen
•
PL (r) bepalen aan de hand van
•
Relatie met de Arbowetgeving
•
Aanverwante Europese richtlijnen
PRIJZEN MACHINEVEILIGHEID TRAINING
Het zelfstandig opstellen van
risicobeoordelingen en verder uitwerken
•
1 Module
Praktijkcase
WAT KUNT U VERWACHTEN
Eén persoon
- ATEX 153
- ATEX 114
•
Praktijkvoorbeelden
Opstellen van een Technisch Dossier
•
Opstellen / aandachtspunten van een
gebruikersaanwijzing (Machinerichtlijn)
MODULE 4
•
Normen / geharmoniseerde normen
•
Het werken met een rekentool
Bespreking van norm NEN-EN-ISO 13849-1 en
voorbeeld PL-berekening volgens deze norm
•
Classificatie van veiligheids- en nood-
- NEN-EN 349
stopsysteem op basis van Safety Integrity
- NEN-EN-ISO 10218
Level (SIL) volgens de NEN-EN-IEC 62061
- NEN-EN-ISO 11161
•
- NEN-EN-ISO 14122-1 t/m 4
- NEN 3011 / NEN-EN-IEC 61310-1
Twee personen
€ 425,Interactieve
kennisoverdracht
Vanaf 3 personen
€ 400,-
•
Bovengenoemde
prijzenuzijn
Praktische
informatie welke
direct
BTW.
kuntexclusief
toepassen
in de praktijk
•
De laatste “weetjes” op het gebied
van de Europese Richtlijnen
•
Praktijkvoorbeelden
Eén persoon
Twee personen
€ 850,-
€ 825,Ruimte
behandeling
van uw
Vanaf 3voor
personen
€ 800,eigen praktijkcases
•
Bovengenoemde prijzen zijn
Toepassen van de juiste systematiek van
exclusief BTW.
risicobeoordelingen en
veiligheidscategoriebepalingen
•
Praktijkgerichte aanpak van de
TEL. 0342 - 424 251
INFO@IVOB-OPLEIDINGEN.NL
PRAKTISCHE
VOORBEELDEN
NL 3771 NC BARNEVELD
FAX. 0342 - 424 172
GERICHT OP UW SITUATIE
WWW.IVOB-OPLEIDINGEN.NL
Tijdens de training wordt aan de hand van
praktische voorbeelden en een stappenplan
uitgelegd wat u in welke situatie kunt doen. Of u
nu machinebouwer bent of als productiebedrijf
regelmatig machines of productielijnen koopt,
deze training geeft u voldoende kennis om met de
machineveiligheid regelgeving om te gaan.
3 Modules
4 Modules
Doordat de training is opgedeeld in modules heeft u ook de mogelijkheid om deel te nemen aan
een gedeelte van de training.
Eén persoon
Twee personen
Vanaf 3 personen
Bespreking risicoanalyse methodiek
Eén persoon
€ 1.200,-
Twee personen
€ 1.175,-
Vanaf 3 personen
€ 1.150,-
volgens NEN-EN-IEC 62061
Bovengenoemde prijzen zijn
Het bespreken van alle aandachtspunten
exclusief BTW.
- NEN-EN-ISO 14119
•
MERCURIUSWEG 30
2 Modules
machineveiligheid
- NEN-EN 1037
- NEN-EN-ISO 13855
•
voor een PL-berekening
•
- NEN-EN-ISO 13857
- NEN-EN 620 en NEN-EN 619
Het zelfstandig opstellen van
een PL-berekening
of een werkinstructie
•
€ 450,-
door ervaren specialisten
MODULE 2
•
MACHINEVEILIGHEIDSTRAINING
CONTACTGEGEVENS
IVOB - INTERACTIEVE VEILIGHEIDS OPLEIDINGEN BARNEVELD
- Richtlijn Drukapparatuur
•
U ONZE VERNIEUWDE
NEN-EN-ISO 13849-1
•
- EMC richtlijn
- Laagspanningsrichtlijn
MET TROTS PRESENTEREN WIJ
Normnummers kunnen wijzigen, maar IVOB
behandelt altijd de meest actuele versie
€ 1.580,€ 1.500,-
ONDERWERPEN
€ 1.450,-
Bovengenoemde prijzen zijn
TRAINING
BEDOELD VOOR
exclusief BTW.
•
Engineers / Constructeurs
•
Projectleiders
•
Hoofd technische dienst
•
Bedrijfs- of productiemanagers
•
Machinerichtlijn
•
Richtlijn arbeidsmiddelen en relatie met
•
berekenen van veiligheidssystemen
op machines
Arbowetgeving
•
Andere Europese Richtlijnen als ATEX 95
richtlijn, EMC richtlijn, ATEX 137 richtlijn
•
Voorbeelden d.m.v. praktijkcases
•
Zelfstandig opstellen van een
Drukapparatuur, Laagspanningsrichtlijn
•
Wijzigingen en aanpassingen aan
risicoanalyse van een 3 tal machines
•
bestaande machines
BEKIJK SNEL ONZE AGENDA OP
WWW.IVOB-OPLEIDINGEN.NL
MACHINEVEILIGHEIDSTRAINING
MET 2 PRAKTIJKDAGEN!
•
Inkoopbeleid nieuwe machines
Veiligheidscategorie bepalen en
Uitwerking / Toelichting van een aantal
basisnormen
•
Opstellen van een Technisch Dossier
Bij een incompany training kunnen wij vanuit het pakket trainingsmodules een training samenstellen die
•
Machines
gebouwd
in eigen
beheer
• praktijkcase
Opstellenbinnen
/ aandachtspunten
aansluit
bij uw behoefte.
Daarbij
is er ook
de mogelijkheid een
uw bedrijf op te van
stellen
en te behandelen.
•
Omgaan met normen
een gebruiksaanwijzing (MRL) of
werkinstructie (RA)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising