Agri-Fab | 45-0405 | Bruksanvisning

Bruksanvisning
Bastuaggregat Pikkutonttu
Digital styrpanel Digi 2002
Bruksanvisningen gäller följande
modeller av aggregatet Pikkutonttu
1116-45-0405 (4,5 kW)
1116-65-0405 (6,5 kW)
1116-90-0405 (9,0 kW)
Tack för att du väljer kvalitetsprodukter från Saunatec
Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många timmars
njutning i din bastu. Vi vill att du, din familj och dina vänner ska få många sköna bastubad
och samtidigt finna nya sätt att bada bastu. Vi har tagit hänsyn till dagens krav på bastubadning och försett bastuaggregatet med många användbara och unika funktioner. Bland
annat har styrpanelen fyra knappar som kan förprogrammeras till just ditt favoritbad. Läs
noga igenom denna bruksanvisning. Bruksanvisningen är indelad i två olika sektioner. Den
första är avsedd för dig som är användare. Den andra är för installatören.
Saunatec är världsledande inom bastu- och ångbastuprodukter. Vi utvecklar, tillverkar och
marknadsför bastu- och ångbastuprodukter i hela världen. Saunatec har världens största
produktionsfabriker av bastuprodukter (Finland, Tyskland och USA) och ett väl uppbyggt
återförsäljarnät, både nationellt och internationellt. Våra produktområden är bastu- och
ångrum, el- och vedaggregat, styrpaneler och bastuassesoarer.
Pentti Piisku, VD Saunatec Group OY
Bruksanvisning Bastuaggregat Pikkutonttu, Digital styrpanel Digi 2002
Copyright © 2002. Saunatec Group OY. Alla rättigheter förbehålles.
2
Denna bruksanvisning hjälper dig att förstå och använda dina nya bastuprodukter. Vi hoppas
att du läser bruksanvisningen noga och att du respekterar varningstexterna.
Bruksanvisningen är uppdelad i två sektioner: Information till användaren och Information till installatören. Du som är användare erhåller en gedigen beskrivning av hur ett
bastuaggregat fungerar, hur du använder styrpanelen samt vad du bör tänka på vid vård och
skötsel.
Om du har frågor eller behöver hjälp med produkterna hänvisar vi till din lokala återförsäljare.
I bruksanvisningen används olika symboler för att göra dig uppmärksam vid viktiga moment.
!
Varning
Observera
Innehåll för användare
Så här fungerar en bastu .......................................... 4
Bastuaggregatet och tillhörande delar ....................... 5
Styrpanelen och tillhörande delar ............................... 6
Funktioner i styrpanelen
- Ställ in klocka och välj språk .................................. 8
- Ställ in starttid ......................................................... 9
- Ställ in temperatur ................................................ 10
- Ställ in badtid ........................................................ 10
- Programmera och aktivera minnesknappar ........ 11
- Ändra inställningar under bastubadet ................ 12
- Kalibrera temperatur ............................................ 13
- Aktivera Smartbastu ............................................ 13
- Spärra styrpanelen .............................................. 14
- Spärra fläkt eller belysning .................................. 14
Larm .......................................................................... 15
Skötsel och vård ...................................................... 15
Allmänt om bastubadet ............................................. 16
Exempel på olika bastubad ....................................... 17
Rekommenderad ventilation ..................................... 18
Information till installatören ................................. 19-29
3
Tips och råd
Information till användaren
Information till användaren
Information till användaren
Så här fungerar en bastu
En bastu fungerar ungefär som ett rum i en
bostad. I rummet finns element som ser till att
rumstemperatur hålls enligt inställda önskemål.
Ventilation leder in fräsch luft och dålig luft
leds bort. På samma sätt fungerar en bastu.
Dock finns det en del parametrar som måste
vara korrekta för att en bastu ska fungera
optimalt. Viktigast är förhållandet mellan
aggregatets effekt och basturummets volym.
En feldimen-sionering kan göra att bastun blir
varm för snabbt eller att aggregatet belastas
för hårt.
Värmeelement och stenar
I bastuaggregatet finnns rostfria stålelement
som avger värme. Värmen hettar upp stenar
som placerats i aggregatet. Det är stenarna
som hjälper till att hålla en jämn temperatur i
bastun. Stenmagasinet ska vara luftigt. Stora
stenar placeras längst ned och de mindre stenarna överst. Stenarna skall täcka värmeelementen helt. Efter en tids användning kan
det se ut som om stenmängden sjunker. Det
som händer är att stenarna spricker och att de
packas tätare ihop. Effekten av detta blir att
luftcirkulationen i aggregatet försämras och
uppvärmningstiden ökar. Det finns en tumregel
som är bra att följa när det gäller omplockning
av stenarna i aggregatet. Tumregeln säger att
om du badar bastu en gång i veckan skall stenarna plockas om en gång om året. Två gånger
i veckan betyder omplockning två gånger per
år, o s v. Plocka bort och ersätt de stenar som
blivit brunbända och svarta. Vi rekommenderar att du borstar och sköljer bastustenarna
från stendamm innan de placeras i ugnen.
4
Exempel på rätt ventilation i bastun.
Läs mer om ventilation på sidan 18.
Borsta av bastustenarna från stendamm
innan du placerar dem i aggregatet.
Värmeelementet hettar upp
stenarna i bastuaggregatet
Mantel
Bastuaggregat
Bastuaggregatet Pikkutonttu är med sin design och teknologi ett aggregat som erbjuder unika egenskaper. Den
låga temperaturen på manteln medför ett säkerhetsavstånd till de närmaste trädelarna på endast 10 mm. Redan vid så låga temperaturer som 50-600 C kan badkastning ske. Bastuaggregatet fylls med ca 80 kg sten.
Temperatursensor
Inne i bastun monteras temperatursensorn. Den monteras av en installatör rakt ovanför aggregatet 40 mm
från innertaket. Sensorn har två uppgifter:
1.Registrera temperaturen i bastun och skicka signaler
till aggregatet för mer eller mindre effekt.
2. Skydd mot överhettning. Vid överhettning stängs aggregatet av om temperaturen i bastun blir för hög (se
Larm på sidan 15). Avvikelser från angivna avstånd
medför brandfara. Sensorns uppgift är att bryta hela
effekten om aggregatets temperatur stiger till ett för
högt värde. Då temperaturen har sjunkit kan sensorn
återställas genom att man trycker in återställningsknappen med en skruvmejsel. Före man återställer
sensorn skall orsaken till felet vara åtgärdat.
Bastuaggregat
Återställning
Temperatursensor
Digital styrpanel
Med hjälp av en styrpanel ställer användaren in temperatur, starttid och baddtid. Styrpanelen monteras upp
på väggen av en installatör. Den kan monteras upp på
två sätt; infälld eller utanpå väggen. Programmering av
klocktid och språk görs enkelt av dig eller installatören.
Se mer information om styrpanelen på sidan 6.
Styrpanel
Fakta om bastuaggregatet
Modell
Effekt (kW)
Bastuvolym (m3)
Skyddsavstånd (mm)
Vikt (kg)
Stenmängd (kg)
Storlek, b x h (mm)
4
6
4,5
6,6
3-6
5-10
10
10
33
33
80
80
460 x 990
9
9
9-14
10
33
80
Se alla medföljande delar i
leveransen på sidan 21.
5
Information till användaren
Bastuaggregatet och
tillhörande delar
Information till användaren
Styrpanelen och tillhörande
delar
Display
Av/På
Temperatur
Minnesknapp 1
Starttid
Minnesknapp 2
Badtid
Minnesknapp 3
* Belysning
Minnesknapp 4
* Ventilation
Knappen prog ok
Displayen
Bläddrar upp i menyn
Aktiverar funktion (OK)
Bläddrar ned i menyn
Starttid
13:28
Badtid
04:51
88O C
Temperatur
Tips och råd
Observera
* Om belysning och ventilation
Styrpanelen ger dig möjlighet att
ställa in fyra olika bastubad. Vi
rekommenderar att du utnyttjar
minnesknapparnas behändiga
funktion. Läs mer på sidan 11.
har anslutits med styrpanelen,
kan du aktivera dem via
respektive knapp. Om de inte
är inkopplade, kontakta din
lokala återförsäljare eller en
behörig elektriker.
Du kommer åt styrpanelens
inställningar (klocka och språk)
genom att trycka in knappen
prog ok i tre sekunder när
panelen ej är påslagen.
6
Med styrpanelen ställer du in när aggregatet skall starta, hur lång tid det skall vara på och
vilken temperatur det skall avge. Du kan också programmera fyra minnesknappar för särskilda bastubad. Det betyder att du endast behöver göra en knapptryckning för att starta
aggregatet.
För att starta bastuaggregatet måste du ställa in följande parametrar:
1. Starttid, d v s när aggregatet skall starta.
2. Temperatur, d v s den värme som aggregatet skall avge.
3. Badtid, d v s hur länge aggregatet skall vara på.
Minnesknappar:
Vi rekommenderar att du utnyttjar minnesknapparna när du badar bastu. Du kan enkelt
lägga in dina önskemål på separata knappar. När du sedan vill bada bastu aktiverar du dem
med endast ett tryck. Varje minnesknapp har förinställda värden när styrpanelen levereras
från fabriken. Läs mer om minnesknappar på sidan 11.
Grundinställningar:
Innan du badar bastu måste du göra en del grundinställningar i styrpanelen. Grundinställningarna är att ställa in klockslag och välja språk. Läs mer om grundinställningar på sidan 8.
MENY 1
KLOCKA:
Du ställer enkelt in
temperaturen med den
digitala styrpanelen.
Du ställer in klockan genom att gå in i
menyinställningarna. Se mer information
på sidan 8.
7
Information till användaren
Funktioner i styrpanelen
Information till användaren
Ställ in klocka och välj språk
Styrpanelen återgår automatiskt från Meny-läget till Av-läge om ingen knapptryckning
sker inom tre sekunder. Om en eventuell ändring gjorts måste ändringen godkännas med
prog ok före styrpanelen återgår till AV-läge, annars sparas inte ändringen.
Ställ in klocka
Ställ in språk
Se till att styrpanelen är i Av-läge
innan du ställer in klockan.
Se till att styrpanelen är i Av-läge
innan du väljer språk.
1. Tryck på knappen
prog ok i tre sek.
1. Tryck på knappen
prog ok i tre sek
Displayen visar:
2. Bläddra till Meny 2
genom att trycka
på knappen prog ok
MENY 1
KLOCKA:
12:08
Displayen visar:
2. Ange ny klocktid med
pilknapparna
MENY 2
SPRÅKET:
3. Godkänn ny klocktid
med knappen
prog ok
SVENSKA
3. Välj nytt språk med
pilknapparna
4 Godkänn nytt språk
med knappen
prog ok
Observera
Vid strömavbrott i mer än 20 minuter raderas klocktiden från styrpanelen. Då
måste du programmera om inställningen.
Styrpanelen innehåller fem valbara språk: finska, engelska, svenska, tyska och
holländska.
8
1
Tips och råd
Ställ in startid
Genom att hålla pilknappen
nedtryckt bläddras värdena
upp eller ned i snabb hastighet.
Starttid är det klockslag då
aggregatet skall starta, t ex 18:30.
1. Starta panelen med
knappen Av/På
Bakgrundbelysningen tänds
2. Tryck på knappen
prog ok
Displayen visar tidigare valda
inställningar, t ex
14:00
70O C
01:30
3. Tryck på knappen för
starttid. Displayen visar:
START TID:
14:00
4. Ange starttid, t ex 18:30,
med pilknapparna
5. Godkänn starttiden med
knappen prog ok
Displayen visar:
18:30
70O C
01:30
6. Starta aggregat genom
att trycka in knappen
prog ok i tre sekunder.
9
Information till användaren
Ställ in starttid, temperatur
och badtid
Information till användaren
2
3
Ställ in temperatur
Ställ in badtid
Temperatur är den värme som
aggregatet skall avge i bastun,
t ex 80O C.
Badtid är den tid som bestämmer
hur länge aggregatet skall vara
igång. Maximal badtid är sex
timmar.
1. Tryck på knappen
för temperatur
1. Tryck på knappen
för badtid
Displayen visar:
Displayen visar:
TEMPERATUR:
PÅ TID:
70O C
01:30
2. Ange temperatur med
pilknapparna, t ex 80O C.
2. Ange badtid med
pilknapparna, t ex 30 min.
3. Godkänn temperaturen med knappen
prog ok
3. Godkänn badtiden
med knappen
prog ok
Displayen visar:
18:30
Displayen visar:
80O C
18:30
01:30
80O C
01:30
4. Starta aggregat genom
att trycka in knappen
prog ok i tre sekunder.
4. Starta aggregat genom
att trycka in knappen
prog ok i tre sekunder.
Tänd belysning
Aktivera ventilation
1. Tryck på knappen för
belysning
1. Tryck på knappen för
ventilation
Displayen visar:
Displayen visar:
10
Den digitala styrpanelen har fyra minnesknappar. Det ger dig som användare möjligheten att ställa in fyra olika bastubad.
Varje bastubad kan ha sina särskillda
inställningar och du aktiverar dem med
endast en knapptryckning.
Programmera
minnesknapp
1. Ange en badtid i styrpanelen
2. Ange en temperatur i styrpanelen
3. Tryck på någon av minnesknapparna
4. Tryck på knappen prog ok
Aktivera
minnesknapp
Minnesknappar
1. Starta panelen med Av/På
2. Tryck på någon av minnesknapparna
När styrpanelen levereras från fabriken
finns det redan programmerade inställningar på minnesknapparna. Det är dock
en god idé att ändra inställningarna så
du får ett bastubad som du själv vill ha.
Ställ in bastuaggregatets temperatur och
badtid enligt tidigare instruktioner (se sidan 10).
Kontrollera
minnesknapp
1. Se till att styrpanelen är i
Av-läge. Displayen är nedsläckt.
De förinställda värdena på minnesknapparna är:
2. Tryck in önskad minnesknapp
och läs av inställningar.
Displayen tänds.
Badtid två timmar
Temperatur: Knapp 1: 60O C
Knapp 2: 70O C
Knapp 3: 80O C
Knapp 4: 90O C
11
Information till användaren
Programmera och aktivera
minnesknappar
Information till användaren
Ändra inställningar under
bastubadet
Nedan kan du läsa hur du gör för att ändra inställningarna på ditt aggregat under bastubadet. Det kan hända att du vill sänka temperaturen eller korta ner badtiden.
Ändra temperatur
Stäng av bastun
1. Tryck på knappen för
temperatur
1. Tryck på knappen Av/På
Displayen visar:
2. Ange ny temperatur
med pilknapparna
14:00
3. Godkänn ny temperatur
med knappen
prog ok
Ändra badtid
Observera
1. Tryck på knappen för
badtid
Att ändra inställningar under
bastubadet påverkar inte värdena
i minnesknapparna. Ändringen
gäller bara under det pågående
bastubadet.
2. Ange ny badtid med
pilknapparna
3. Godkänn ny badtid med
knappen prog ok
12
Om du har en termometer inne i bastun som inte visar samma temperatur som ställts in på
styrpanelen, kan du göra en kalibrering (Offset). Det innebär att du ställer in styrpanelen
och termometern efter samma skala. Att temperaturen är olika beror på att värmen i bastun
inte är exakt lika i alla utrymmen.
Kalibrera temperatur
Exempel:
Se till att styrpanelen är i Av-läge
innan du kalibrerar temperaturen.
Din termometer inne i bastun visar 84O C
och din styrpanel är inställd på 80O C.
Skillnaden i temperatur är alltså + 4O C.
Genom att ställa in OFFSET: T1 på - 4O C
i kommer styrpanelen visa rätt temperatur.
1. Tryck på knappen
prog ok i tre sek
2. Bläddra till Meny 3 med
prog ok
3. Kalibrera temperaturen
med pilknapparna
4. Godkänn kalibrering med
knappen prog ok
Aktivera Smartbastu
Smartbastu är en funktion som mäter temperaturen i bastun och beräknar hur lång tid det tar
för aggregatet att värma upp bastun till den temperatur som ställts in på styrpanelen.
Funktionen fungerar endast när den är aktiverad och tillsammans med klockinställning.
Aktivera Smartbastu
Exempel:
Du har haft en hård dag på jobbet och
önskar slappna av med ett bastubad direkt när du kommer hem. När du anländer
klockan 16.00 vill du att bastun redan ska
vara varm. Genom att aktivera funktionen Smartbastu så beräknar styrpanelen när den skall starta för att värma till
den temperatur du valt på styrpanelen.
Se till att styrpanelen är i Av-läge
innan du aktiverar Smartbastu.
1. Tryck på knappen
prog ok i tre sek
2. Bläddra till Meny 4 med
prog ok
3. Välj Smartbastu PÅ
med pilknapparna
4. Godkänn aktiveringen
med knappen prog ok
13
Information till användaren
Kalibrera temperatur
Information till användaren
Spärra styrpanelen
Spärra styrpanelen
När en styrpanel är spärrad går det inte
att starta bastuaggregatet. Det kan vara
lämpligt i situationer då man önskar ha
kontroll över bastun, t ex när barn leker i
närheten och man vill förhindra att aggregatet sätts igång av misstag.
Se till att styrpanelen är i Av-läge
innan du spärrar styrpanelen.
1. Tryck på pilknappen upp
2. Tryck på pilknappen ned
3. Tryck på fläktknappen
I displayen visas SPÄRRAD
Avlägsna spärren med samma
instruktion.
Spärra fläkt eller belysning
Spärra fläkt
eller belysning
När fläkten eller belysningen är spärrad
går det inte att stänga av ventilationen
eller släcka i bastun. Belysningen kan inte
släckas och ventilationen inte stängas
av förrän spärren avlägsnats.
Se till att styrpanelen är i Av-läge
innan du spärrar fläkt eller belysning.
1. Tryck på knappen fläkt
eller knappen belysning
2. Tryck på pilknappen upp
Observera
3. Tryck på pilknappen ned
Håll ej för långa pauser (max
en sekund) mellan knapptryckningarna vid aktivering/
deaktivering av spärrar.
4. Tryck på fläktknappen
I displayen visas SPÄRRAD
Avlägsna spärren med samma
instruktion .
14
Vid larmsituationer avbryter styrpanelen uppvärmningen och larmorsaken visas på styrpanelens display.
Larm
Temperatursensorns
kabel är bruten.
Temperatursensorn
har löst ut.
Display
Åtgärd
Kontrollera kabeln till och
från sensorn.
ALARM
T1 KABEL AV
ALARM
KVITTERING AV T1
Kontrollera orsaken.
Återställ sensorn genom
att trycka med en skruvmejsel på återställningsknappen.
Skötsel och vård
Bastustenar
Vi rekommenderar att du borstar och sköljer av bastustenarna från stendamm innan de
placeras i ugnen. Om stenarna börjar smulas sönder bör du byta ut dem snarast. Läs mer om
bastustenar på sidan 4.
Bastun
Bastun ska liksom badrummet hållas rent från smuts och dåligt lukt. Ta bort eventuella vattensamlingar och saltavlagringar med hjälp av såpa och vatten. Var också noga med att inte
förvara tvätt och annat brandfarligt material nära aggregatet.
Ventil
I bastun finns en ventil (utsugningsventil) som slussar ut varmluft. Rengör utsugningsventilen
med vatten och såpa 1-2 gånger per år.
15
Information till användaren
Larm
Information till användaren
Allmänt om bastubadet
Avsätt gott om tid innan du börjar basta. Du ska inte känna dig stressad. Att bada bastu
ska vara en njutning. Ställ in den temperatur som passar för just dig.
Duscha innan du går in i bastun. Om situationen kräver att du måste bära handduk bör
den inte vara alltför åtsittande.
Ta en paus efter 10-15 minuters bastubadning. Gå ut från bastun, njut av en kall dusch
och koppla av. Upprepa denna procedur efter eget behag.
Många anser att det skönaste med bastubadet är att ”kasta bad” på aggre-gatets heta
stenar, d v s några skopor vatten slås över de heta stenarna. Det moln av het luft som
bildas kallas ”löyly” och anses vara saunans själ.
Använd handduk om
situationen kräver det.
Ta en dusch innan du
går in i bastun.
Öka fuktigheten i bastun
genom att ”slå” vatten på
stenarna.
Exempel på olika bastubad
Finsk bastu
En finsk bastu är fuktig och har hög temperatur. Du får det genom att slå vatten på
stenarna. Effekten av finsk bastu är att du känner dig ren och varm. Gör så här:
1. Ställ in temperaturen på ca 70-80O C.
2. Slå på vatten så att luftfuktigheten blir ca 20 %.
3. Basta i ca 10-15 minuter.
4. Ta en paus i ca 5 minuter. Kyl ned dig och drick vätska.
5. Upprepa denna procedur efter eget behag.
16
En våt bastu innebär hög luftfuktighet och låg temperatur. Du får det genom att slå vatten
på stenarna. Effekten av våt bastu är att du känner dig ren. Gör så här:
1. Ställ in temperaturen på ca 60O C.
2. Slå vatten på stenarna så att luftfuktigheten blir ca 40 %.
3. Basta i ca 15-20 minuter innan du tar en paus. Drick vätska.
4. Upprepa denna procedur efter eget behag.
Torr bastu
En torr bastu har hög temperatur och låg luftfuktighet. Du får en torr bastu genom att inte
slå vatten på stenarna. Effekten av torr bastu är att du känner dig lugn och harmonisk. Gör
så här:
1. Ställ in temperaturen 85-90O C. Luftfuktighet 5-10 %.
2. Basta i ca 15-20 minuter.
3. Ta en paus i ca 5 minuter. Kyl ned dig och drick vätska.
4. Upprepa denna procedur efter eget behag.
Rekommenderad ventilation
För att du ska kunna njuta ordentligt när du badar bastu är det viktigt att du har ett fungerande ventilationssystem. Det finns flera olika lösningar för hur ventilationssystem byggs
i basturum och man skiljer på mekanisk ventilation och självdrag. Här rekommenderar
vi olika lösningar beroende på var aggregatet är placerat i bastun.
Mekanisk ventilation 1
Ventilator
sköter frånluften
Frånluftsventil
Dörr till
bastun
A
Tilluft
Tvättrum
Mekanisk ventilation 1
Tilluft sker genom en ventil som
placerats i taket eller i väggen minst
50 cm ovanför aggregatet (A). Frånluft sker under bastudörr och vidare
ut i tvättrummet. Från tvättrummet
kommer luften att försvinna via en
mekanisk ventilation.
Basturum
17
Information till användaren
Våt bastu
Information till användaren
Mekanisk ventilation 2
Ventilator
sköter frånluften
Extra frånluftsventil
A
Tilluft
Mekanisk ventilation 2
Tilluft sker genom en ventil som placerats i
taket eller i väggen minst 50 cm ovanför
aggregatet (A). Frånluft sker genom en
frånluftskanal med ventilen placerad i
golvnivå. Den högt placerade frånluftsventilen hålls stängd under bastuns
uppvärmning och under själva bastubadet.
Den öppnas först efter avslutat bad för att
lättare avlägsna värme och fukt.
Bastulav
Basturum
Frånluftsventil
Självdrag
Basturum
Frånluft
Bastulav
Självdrag
Självdrag innebär att frisk luft leds in i
bastun via en ventil i väggen. Ventilen för
inkommande luft placeras inom området
A. Frånluftsventilen placeras inom
området B, 70-180 cm från golvet och så
långt bort som möjligt från aggregatet.
B
A
Tilluft
18
Information till installatören
Denna bruksanvisning ger dig svar på hur du installerar elkablar och styrpanel i användarens bastu. Vi vill att du läser HELA bruks-anvisningen d v s båda sektionerna: Information till användaren och Information till installatören. Vi tror att även en installatör
har nytta av den information som riktar sig till användaren. Var noga med att läsa alla
observera- och varningsrutor.
Bruksanvisningen gäller följande modeller av bastuaggregatet:
1116-45-0405 (4,5 kW)
1116-65-0405 (6,5 kW)
1116-90-0405 (9,0 kW)
Vissa moment i bruksanvisningen är viktigare än andra. Vid dessa moment använder vi
följande symboler:
!
Varning
Observera
Tips och råd
Information till användaren ................................... 3-18
Viktig information till installatören ............................. 20
Checklista ................................................................. 20
Medföljande delar i leveransen ................................ 21
Montera fast aggregat och temperatursensor .......... 22
Anslut el .................................................................... 24
Montera upp och programmera styrpanelen ............ 26
Provvärm bastun och gör säkerhetsmätningar ........ 27
19
Information till installatören
Innehåll för installatören
Viktig information till
installatören
Observera!
Denna bruksanvisning är ett viktigt hjälpmedel för dig som ska montera och installera bastuaggregatet Pikkutonttu. Det
finns flera installationsmått som måste
följas exakt p g a säkerhetsskäl. Om du
har några frågor under installationen rekommenderar vi att du vänder dig till
återförsäljaren.
Följ de angivna installationsmåtten i bruksanvisningen.
Endast ett aggregat får
monteras i basturummet.
Alla elanslutningar får endast
utföras av en elmontör enligt
gällande föreskrifter.
När montering och installation är slutförd
önskar vi att du ger denna bruksanvisning till användaren. Släng den inte utan
se till att användaren erhåller bruksanvisningen för att kunna handha den digitala styrpanelen. Använd checklistan för
att vara säker på att alla installationsmoment har utförts.
Om du har frågor eller
behöver hjälp med installationen hänvisar vi till den lokala
återförsäljaren.
Information till installatören
Checklista
1. Läs noggrannt igenom denna
bruksanvisning
Observera!
2. Kontrollera att alla delar finns med i
leveransen
Innan du startar bastuaggregatet med styrpanelen
ska du försäkra dig om att du
genomfört alla punkter i
checklistan och att bastun är
färdig att tas i bruk.
3. Montera upp temperatursensorn i
bastun
4. Montera upp styrpanelen infälld eller
utanpå väggen
5. Anslut elkablar till aggregatet
6. Montera fast aggregatet i bastun
7. Programmera grundinställningar i
styrpanelen
8. Provvärm bastun och gör erfoderliga
säkerhetsmätningar
9. Ge bruksanvisningen till användaren
efter utförd installation
20
Medföljande delar i leveransen
Bastuaggregat Pikkutonttu
1 st
Temperatursensor med sladd
1 st
Digital styrpanel Digi 2002 med sladd
1 st
Styrpanelsöppnare
2 st
Bygel
2 st
Bygelskruv, 4,2 x 16 mm
2 st
Bygelskruv, 4,2 x 9,5 mm
2 st
Plåtskruv till temperatursensor, 2 x 20 mm
2 st
Plåtskruv till styrpanelen, 4,2 x 13 mm
3 st
21
Information till installatören
Bruksanvisning Pikkutonttu och digital styrpanel Digi 2002
1 st
Montera fast aggregat och
temperatursensor
Att montera aggregatet i bastun kräver noggranhet av dig som installatör. De olika modellerna av bastuaggregatet har specifika installationsmått och dessa måste följas exakt på
grund av säkerhetsskäl.
Det finns tre olika sätt att montera fast aggregatet: väggmontering, hörnmonetring
och golvmontering. På följande sidor finner du ritningar på aggregatets placering i basturummet och vilka val-möjligheter det finns för att montera temperatursensorn. Angivna
installationsmått är absoluta, vilket betyder att de inte får över- eller underskridas. Observera att du inte bör montera fast aggregatet förrän du anslutit alla kablar (se sidan 26).
Montera fast aggregat:
Det finns tre olika sätt att montera fast aggregatet:
1. Väggmontering
2. Hörnmontering
3. Golvmontering
Gör så här:
1. Studera installationsmåtten i bilderna och tabellen på sidan 23-24.
Information till installatören
2 Markera på väggar och golv var montering skall ske och var hål skall borras.
3. Fäst byglarna vid aggregatets båda sidor. Använd medföljande plåtskruvar
4,2 x 9,5 mm. För golvmontering fäster du bygeln mellan aggregatet och dess
fot. Se sidan 24.
4. Placera aggregatet på utsedd plats.
5. Fäst aggregatet på väggen eller i golvet. Använd medföljande plåtskruvar
4,2 x 16 mm för väggen. Skruv för golvmontering ingår ej i leveransen.
Fakta och installationsmått
Effekt
aggregat
(kW)
Volym
basturum
(m3)
Höjd
basturum
(mm)
Installationsavstånd, A
(mm)
4,5
6,5
9,0
3-6
5-10
9-14
1900
1900
1900
40
150
150
22
Vägg- och hörnmontering
Se avstånd på
sidan 22.
Övre
bastulave
Temperatursensor
Temperatursensor
Bilden visar ett
aggregat som
placerats i hörnet
av ett basturum.
Temperatursensorn har två
placeringsmöjligheter.
Undre bastulave
Temperatursensor
Sladd till temperatursensor 4 x 0,25
Väggmontering
Kabel till
styrpanel
LIYY 10 x 0,25
Sladden till
styrpanelen får
ej placeras högre
upp än 50 cm
inne i bastun.
Anslutningkabel
4,2 x 9,5 mm
Hörnmontering
4,2 x 16 mm
23
Information till installatören
Styrpanel
Golvmontering
Aggregatfot
Skruv för golvfixering
(ingår ej i leveransen)
Fixeringsbygel
Reglerbar fot
Information till installatören
Aggregatet ska alltid fixeras i golvet
med medföljande byglar. Lösgör
reglerfötterna och placera bygeln enligt
bilden till höger.
Temperatursensorn skall
monteras inom det
streckade området på
bilden.
24
Montera upp sensorn:
1. Markera på bastuväggen var
sensorn skall placeras. Studera
illustrationerna på sidan 23-24.
2. Öppna locket på sensorn med
hjälp av en skruvmejsel. Se bild 1
och 2.
3. Skruva fast sensorn på väggen
med plåtskruvarna 2 x 20 mm . Se
bild 3.
4. Stäng locket till sensorn. Se bild 4.
Bild 4
Bild 3
25
Information till installatören
Bild 2
Bild 1
Anslut el
Anslut elkablar:
Till aggregatet
1. Lägg aggregatet ned och skruva
loss fötter och skruvar som håller
fast bottenplattan.
Anslutning av el är det viktigaste
momentet i installationen av ett
bastuaggregat. Endast behöriga
elmontörer, enligt gällande föreskrifter, får utföra elinstallationen.
Vid kabelanslutning till elnätet måste
en kabel av standardtyp HO7RN-F
användas (t ex RHH eller VSB).
2. Anslut sensorkabeln på plats J12.
Observera färgkoderna på sidan 27.
3. Anslut styrpanelkabel på plats (J10
och J11). Observera färgkoderna på
sidan 27.
4. Korta ned kablarna så att de ej når
det streckade området enligt bild 1
på sidan 27.
5. Sätt fast bottenplattan och fötter
samt ställ upp aggregatet.
6. Anslut eventuella kablar för
belysning och ventilation.
Information till installatören
Värmeelement
(se dimensionering på sidan 27)
Nätanslutning
Belysning och ventilation
Styrpanel
Reglering av extern elförbrukare (t ex värmeelement)
26
Temperatursensor
Fakta om aggregates anslutning till elnätet
Effekt
(kW)
Säkring
(A)
Aggregatanslutning
HO7RN-F (mm2)
(t ex RHH el. VSB)
Fast anslutning
fr. säkring (mm2)
4,5
6,5
9,0
3 x 10
3 x 10
3 x 16
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5
Värmeelelement
Effekt (kW)
SEPC 185
1500 W
4,5
6,5
9,0
x 3 = tre element
Värmeelement (230 V)
SEPC 187
3000 W
SEPC 186
2170 W
x3
x3
x3
Aggregatet underifrån samt i genomskärning.
Bild 1
Sensorkabel
1
2
3
4
Blå
Vit
Röd
Gul
Temperatursensorn och styrpanelens kablar får inte
vidröra det streckade området i bilden (400 V). Korta ned
kablarna och dölj dem.
Kopplingsschema för styrpanel
och temperatursensor
Sensorkabel
Styrpanelkabel
27
A1
A2
A3
A4
A5
Vit
Brun
Grön
Gul
Grå
B1
B2
B3
B4
B5
Rosa
Blå
Röd
Svart
Violett
Information till installatören
Styrpanelkabel
Montera upp och programmera
styrpanelen
Styrpanelen har flera hål på baksidan. Dessa hål används för att montera upp styrpanelen
utanför bastun. För att komma åt hålen måste styrpanelen öppnas med hjälp av två medföljande nycklar. Styrpanelen kan monteras infälld elller utanpå på väggen. När styr-panelen
är monterad och locket placerats tillbaka måste du göra ett antal grundinställningar i displayen.
Grund-inställningarna omfattar bl a att ställa in klockan och välja språk.
Information till installatören
Måttsättning av styrpanel Digi 2002
Montera upp styrpanelen
1. Markera på väggen var styrpanelen skall sitta (se sidan 23-24).
2. Använd styrpanelsöppnaren för att
öppna locket.
3. Placera plåtskruvarna 4,2 x 13 mm i
hålen och skruva fast styrpanelen i
väggen.
4. Led kabeln igenom styrpanelen så
att den hamnar rätt innan locket
sätts tillbaka.
5. Sätt tillbaka locket och utför grundinställningarna.
Öppna locket till styrpanelen genom att
trycka in styrpanelsöppnarna i sidan.
28
Programmera styrpanelen
Grundinställningarna ska göras av
installatören. De omfattar inställning av
klocka och val av språk. Vid strömavbrott i
mer än 20 minuter raderas grundinställningarna. Då måste användaren själv göra
om grundinställningarna.
Instruktioner för att programmera
grundinställningar till styrpanelen
finns på sidan 8.
Grundinställningar utföres av
installatören. De återfinns på sidan 8.
Provvärm bastun och gör
säkerhetsmätningar
Kontrollera följande vid provvärmning:
Sista punkten i checklistan
är att provvärma bastun och
genomföra erfoderliga
säkerhetsmätningar.
1. Att styrpanelens display fungerar.
2. Att samtliga element värmer.
3. Att ventilation och belysning fungerar vid
aktivering.
29
Information till installatören
När installationen är klar och du har utfört alla
punkter i checklistan återstår bara att
provvärma bastun och göra erfoderliga
säkerhetsmätningar. Provvärmningen är till
för att upptäcka eventuella fel och brister i
material men också om något gått snett i
installationen.
314 SKLR 3 A
Produced by Conclusion Sweden AB - www.conclusion.se
PL 72 02201 ESPOO, Finland / PL 15 10901 HANKO, Finland
Hemsida: www.saunatec.fi - E-post: info@saunatec.fi
Download PDF

advertising