1 ACTIK CORE TACTIKKA CORE

1 ACTIK CORE TACTIKKA CORE
5 year guarantee
Patented
Individually tested
ACTIK CORE
TACTIKKA CORE
+
or / ou
AAA / LR03 *
IP X4
82 g
Conforms to 2014/30/EU
Directive and to 62133 IEC
Conforme à la Directive
2014/30/UE et à l'IEC 62133
Lamp operation / Fonctionnement de votre lampe
LED risk group 2 - IEC 62471
One click
Un clic
Do not stare at operating lamp.
May be harmful to the eyes.
Ne regardez pas fixement le
faisceau de la lampe de face.
Peut être dangereux pour les yeux.
Long press
Appui long
White lighting / Eclairage blanc
LED risk
group 2
OFF
Switching on & choosing color
Allumer et choisir une couleur
or/ou
OFF
Switching off
Eteindre
Red
lighting
OFF
White
lighting
1,48 m
LED risk
group 0
14,8 m
Compliant to Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
- Instant full light
- Colour temperature: 6000-7000K
- Nominal beam angle: 18-26°
- Number of switching cycles before premature failure: 13000 mini.
Red strobe
Reserve mode
Mode réserve
0
LED risk
group 1
Reserve mode
30 min.
Charge the battery completely before the first use.
Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
Additional information / Informations complémentaires
A. Batteries precautions / Précautions piles
or/ou
1. Install the
rechargeable
battery
Installez
la batterie
rechargeable
Li-Ion
1250 mAh
3x AAA / LR03
Do not mix brands of
batteries. Do not mix
new and used batteries.
Ne pas mélanger des piles
de marque différente.
Ne pas mélanger des piles
neuves et usagées.
2. Charge the battery completely
Chargez complètement la batterie
+45°C/+113°F
+0°C/+32°F
+ 60°C / + 140°F
- 30°C / - 22°F
etc...
B. Cleaning - Drying / Nettoyage - Séchage
C. Storage - Transport
Stockage - transport
D. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations
USB 5V
CE/UL
Petzl
Full charge indicator
Témoin de chargement
Charging / En charge
Fully charged / Fin de charge
Recharge time:
≈ 3h
Temps de charge :
Protecting the environment
Protection de l’environnement
FAQ - Contact
Questions - Contact
?
petzl.com
TECHNICAL NOTICE ACTIK CORE-TACTIKKA CORE
ACTIK CORE-TACTIKKA CORE (12102016)
1
BG
Функциониране на челната лампа
Тази челна лампа разполага с:
- Три режима с бяла светлина: (1) Къса дистанция, (2) Придвижване, (3) Дълга
дистанция.
- Червено константна светлина или червена мигаща светлина.
За превключване от един режим в друг използвайте бутона по начина, посочен
на рисунките. Бутонът функционира чрез:
1. Едно кратко натискане.
2. Едно продължително натискане.
Важно:
- Ако бутонът не е бил задействан в продължение на 3 секунди, с едно
натискане на бутона челната лампа се изключва.
- Ако изключите челната лампа, когато е в режим с цветна светлина, при
включване ще се задейства отново този цвят, при който е изгасена.
- Преминаването към режим резерва се известява с три премигвания на
светлината.
ХИБРИДНА челна лампа
Челна лампа с акумулаторна батерия CORE.
Ако челната лампа се употребява в условия без възможност за зареждане,
може да се използват без адаптор алкални AAA-LR03, литиеви или
презареждащи се Ni-MH батерии.
Акумулаторна батерия - зареждане
Челната лампа се продава с литиево-йонна акумулаторна батерия на Petzl.
Капацитет: 1250 mAh.
Преди първата употреба трябва да я заредите докрай.
Използвайте само акумулаторна батерия CORE Petzl.
По принцип акумулаторните батерии Li-Ion губят годишно 10 % от капацитета
си. След 300 цикъла на заряд/разряд те все още съхраняват около
70 % от първоначалния си капацитет.
Внимание
Зареждайте само с кабел USB. Напрежението на зареждащото устройство
не трябва да превишава 5 V. Използвайте само зарядно устройство,
сертифицирано CE/UL.
Време за зареждане
Времето за зареждане е около 3 часа със зарядното устройство USB и
компютър. Внимание: ако в компютъра са включени едновременно няколко
USB периферни устройства, времето за зареждане може да се удължи (до 24
часа).
По време на зареждане свети индикатор с червена постоянна светлина, когато
зареждането е приключило свети постоянна зелена светлина.
Смяна на акумулаторната батерия
Използвайте само акумулаторна батерия CORE Petzl. Използването на друг тип
зареждащи се батерии може да повреди челната лампа. Не използвайте друга
зареждаща се батерия.
Предпазни мерки за челната лампа
Тази челна лампа не се препоръчва за деца.
Фотобиологична безопасност за очите
Челната лампа е категоризирана в група с риск 2 (умерен риск) съгласно
стандарт IEC 62471.
- Не гледайте директно в челната лампа, когато е включена.
- Лъчите, произвеждани от лампата, може да са опасни. Не насочвайте лъчевия
сноп от челната лампа към очите на човек.
- Съществува риск от отлепяне на ретината в резултат от излъчването на синя
светлина особено при децата.
Електромагнитна съвместимост
Съответства на изискванията на Европейската директива относно
електромагнитната съвместимост.
Когато пипса (уред за търсене на затрупани под лавина) е включен в позиция
търсене, може да се появят смущения поради близостта на лампата. В случай
на интерференция (паразитен шум) отдалечете пипса от челната лампа.
Общи условия за лампите и батериите Petzl
A. Предпазни мерки за акумулаторната батерия
ВНИМАНИЕ - ОПАСНО: риск от експлозия или изгаряне.
Внимание: акумулаторната батерия може да се повреди при неправилно
използване.
- Не пускайте акумулаторната батерия във вода.
- Не изгаряйте акумулаторната батерия.
- Не чупете акумулаторната батерия - може да експлодира или да изпусне
токсични вещества.
- Ако акумулаторната батерия е повредена, не я разглобявайте и не
променяйте конструкцията й.
- Ако акумулаторната батерия е деформирана или смачкана, изхвърлете я в
контейнер за рециклиране на батерии.
B. Почистване, изсушаване
След употреба във влажна среда извадете батерията от челната лампа и
изсушете бокса на челника. Ако челната лампа е била намокрена с морска
вода, изплакнете я обилно със сладка вода и я изсушете.
C. Съхранение
Ако ще я съхранявате продължително време, заредете акумулаторната
батерия (това трябва да се прави на всеки шест месеца) и я извадете
от лампата. Избягвайте пълно разреждане на акумулаторната батерия.
Съхранявайте я на сухо място. Идеалната температура за съхранение е между
20 и 25° C. Ако не се използва и се съхранява при тези условия след 12 месеца
акумулаторната батерия ще бъде напълно разредена.
D. Модификации/ремонти
JP
ランプの操作
このランプには以下のモードがあります:
- 3つの白色光モード: (1) 近距離用、(2) 移動用、(3) 遠距離用
- 白色光と赤色光を選択でき、それぞれに連続点灯モードと点滅モード
があります。
図説の通りにスイッチを操作してモードを選択してください。
スイッチの
操作方法:
1.一度押し
2.長押し
注意:
- スイッチを操作しないまま3秒以上経過すると、次に押したときは消灯
します
- カラーのモードで消灯すると、次に点灯した時は同じカラーで点灯し
ます
- リザーブモードに切り替わる時は、
ランプが点滅します。
ハイブリッドヘッドランプ
リチャージャブルバッテリー COREとセットになったヘッドランプです。
アダプターを使わずに単4型のアルカリ電池、
リチウム電池、ニッケル水
素電池を使用できます。
リチャージャブルバッテリーの充電
本製品にはペツル製リチウムイオンリチャージャブルバッテリーが付属し
ています。容量: 1250 mAh
初回使用の前に完全に充電してください。
ペツル製のリチャージャブルバッテリー CORE のみを使用してくださ
い。
リチウムイオンリチャージャブルバッテリーは、1年毎に容量が約 10 %
ずつ低下します。300 回充放電した後も、初期の約 70 % の容量があり
ます。
警告
充電には USB ケーブルのみを使用してください。CE または UL の認証を
受けた、出力電圧 5V 以下のチャージャーを使用してください。
充電時間
USB 電源アダプターまたはパソコンから充電する場合の充電時間は約3
時間です。警告: 電源のパソコンに複数の USB 機器が接続されていると、
充電時間はさらに長くなります (最大 24 時間)。
充電中はバッテリーインジケータが赤色で点灯し、充電が完了すると緑
色に変わります。
リチャージャブルバッテリーの交換
ペツル製のリチャージャブルバッテリー CORE のみを使用してください。
その他のリチャージャブルバッテリーを使用するとランプが故障する恐れ
があります。専用バッテリー以外のリチャージャブルバッテリーは使用し
ないでください。
ランプに関する注意事項
本製品はお子様にはお薦めできません。
光の危険性について
本製品は IEC 62471 規格のリスクグループ2 (中危険度) に分類されま
す。
- 点灯しているランプを直視しないでください
- ランプから放射される光には目を傷める危険があります。人間の目に直
接ランプの光を当てないようにしてください
- 青色光による網膜傷害の危険があります (特に子供には危険です)
電磁環境適合性
本製品は、電磁環境適合性に関する欧州指令に適合しています。
警告: 本製品の近くでは、ビーコンがレシーブモード (サーチモード) にな
っている場合にビーコンの機能が妨げられる場合があります。ビーコンか
ら雑音が出る等の不具合があった場合、雑音が止むまでビーコンをヘッ
ドランプから離してください。
ペツル製ランプと電池に関する一般注意事項
A. リチャージャブルバッテリーに関する注意事項
警告、危険: 電池の破裂、やけどの危険。
Тази челна лампа е с гаранция 5 години (отделно акумулатора е с гаранция
една година или 300 цикъла на зареждане) относно дефекти в материала
или фабрични дефекти. Гаранцията не включва: повече от 300 цикъла заряд/
разряд, нормално износване, оксидация, модификации или поправки, лошо
съхранение, лошо поддържане, повреди, дължащи се на произшествия,
небрежност, употреба на продукта не по предназначение.
警告: リチャージャブルバッテリーを不適切な方法で使用すると、故障や
破損の原因になります。
- バッテリーを水の中に入れないでください
- リチャージャブルバッテリーを火の中に入れないでください
- 破裂したり有毒物質が漏れたりするおそれがあるので、バッテリーを壊
さないでください
- バッテリーが故障した場合でも、分解や改造はしないでください
- バッテリーに変形または亀裂がある場合は、廃棄してください
Отговорност
B. クリーニング、乾燥
Забранени са извън сервизите на Petzl с изключение на подмяна на резервни
части.
Гаранция Petzl
Petzl не носи отговорност за преки, косвени, случайни или от какъвто и да било
характер щети, настъпили в резултат от използуването на този продукт.
湿気の多い環境で使用した後は、バッテリーをランプから取り外してバッ
テリーケースを乾燥させてください。海水と接触した場合は、きれいな水
でよくすすいで乾燥させてください。
C. 保管
長期間使用しない場合は、バッテリーをランプから外して、6ヶ月毎に充
電してください。完全放電しないように注意してください。湿気の少ない
場所で保管してください。保管に最適な気温は、20 ℃ ~ 25 ℃ です。
こ
のような環境で保管しても、使用せずに 12 ヵ月経過すると放電してしま
います。
D. 改造、修理
ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます (パーツ交換は
除く)。
Petzl 保証
本製品は、原材料および製造過程における欠陥に対し、
ランプ本体は5
年、
リチャージャブルバッテリーは1年または充放電 300 回の保証期間
が設けられています。ただし以下の場合は保証の対象外とします: 300 回
を超える充放電、通常の磨耗、酸化、改造や改変、正しくない保管方法、
メ
ンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用
方法による故障。
責任
ペツルおよびペツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の
使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損
害に対し、一切の責任を負いかねます。
TECHNICAL NOTICE ACTIK CORE-TACTIKKA CORE
ACTIK CORE-TACTIKKA CORE (12102016)
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising