instrukcja obsługi czajnik bezprzewodowy mcz-44

instrukcja obsługi czajnik bezprzewodowy mcz-44
INSTRUKCJA OBSŁUGI
CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
MCZ-44
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI.......................................................................... 3
CZ
NÁVOD K OBSLUZE .............................................................................. 6
GB
USER MANUAL .................................................................................... 9
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ................................................15
LT
VARTOTOJO INSTRUKCIJA .................................................................. 18
UA
ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ.....................................................21




















Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed rozpoczęciem czyszczenia.
Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy
lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
Nie wieszaj przewodu zasilania na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi
powierzchniami.
Nigdy nie napełniaj dzbanka powyżej maksymalnego, ani poniżej minimalnego poziomu –
przepełniony czajnik może pryskać wrzątkiem.
Przed postawieniem czajnika na podstawie upewnij się że jest on wyłączony.
Podczas gotowania wody pokrywa czajnika musi być zamknięta.
Używaj czajnika tylko i wyłącznie z załączoną do niego podstawą.
Nie ustawiaj czajnika blisko źródła ciepła oraz na gorących powierzchniach.
Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
W czasie gotowania wody nie dotykaj obudowy czajnika, gdyż może być ona gorąca.
Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
3
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
OPIS URZĄDZENIA:
2
3
PL
6
5
1
4
7
1.
2.
3.
4.
Dzbanek
Uchylna pokrywa
Przycisk do otwierania pokrywy
Włącznik/wyłącznik
5.
6.
7.
Uchwyt dzbanka
Dwustronny wskaźnik podziału wody
z podziałką 0,5/1,7 L
Obrotowa podstawa czajnika 360º
Dzbanek jest podświetlany na niebiesko podczas gotowania wody.
PRZED UŻYCIEM
1. Czajnik należy stawiać na płaskich, stabilnych i suchych powierzchniach.
2. Przed pierwszym użyciem czajnika zagotuj w nim przynajmniej dwukrotnie wodę i wylej.
3. Czajnik wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody. Można jednak w razie potrzeby
wyłączyć go wcześniej za pomocą wyłącznika.
4. Po zagotowaniu wody lub wyłączeniu czajnika należy odczekać kilkanaście sekund przed
ponownym włączeniem.
5. W przypadku gdy czajnik zostanie włączony bez wody, system zabezpieczający przed
przegrzaniem wyłączy go. Należy wtedy odstawić czajnik do ostygnięcia na ok. 15 minut
przed ponownym napełnieniem.
UŻYCIE CZAJNIKA
1. Przed napełnieniem wodą należy zdjąć dzbanek z podstawy.
2. Otwórz pokrywę dzbanka i napełnij go wodą do pożądanego poziomu (jednak nie mniej
niż 0,5 l i nie więcej niż 1,7 l).
3. Zamknij dokładnie pokrywę.
4
4. Włącz czajnik za pomocą włącznika. Gdy woda zacznie wrzeć czajnik wyłączy się
automatycznie.
PL
UWAGA! Czajnik może być używany tylko z podstawą będącą w wyposażeniu danego modelu. Nie wolno
otwierać pokrywy czajnika podczas gotowania wody. Należy czyścić dzbanek regularnie z osadów wapiennych
zgodnie z poniższą instrukcją. Zanim przystąpisz do czyszczenia czajnika wyjmij wtyczkę z gniazdka i odczekaj,
aż dzbanek ostygnie.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Napełnij dzbanek wodą z octem lub sokiem (kwaskiem) cytrynowym lub użyj specjalnego
odkamieniacza dostępnego w sklepach AGD.
2. Odstaw czajnik na 1 godzinę, następnie zagotuj wodę.
3. Opróżnij dzbanek i wypłucz dokładnie zimną wodą.
4. W razie potrzeby powtórz czynność 1-3 razy.
5. W celu pozbycia się zapachu octu przegotuj kilkakrotnie wodę i wylej.
6. Wytrzyj dzbanek wewnątrz i na zewnątrz ściereczką.
7. Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
DANE TECHNICZNE:
Moc: 1850-2200 W
Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
Długość przewodu sieciowego: 0,65 m
UWAGA! Firma MPM agd S.A. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Polska
Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania
nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte
urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów
elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym
Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.
5
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ







CZ














6
Před použitím doporučujeme důkladně pročíst návod k použití.
Dbejte zvýšené opatrnosti, kdy se poblíž spotřebiče nacházejí děti!
Přístroj používejte výhradně pro ty účely, pro které je určen.
Neponořujte přístroj, kabel a zástrčku do vody, nebo jiné kapaliny.
Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru.
Po použití přístroj vždy odpojte od elektrické sítě, také v případě, že se jej chystáte čistit.
Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, také pokud je poškozený kabel nebo zástrčka – při
poškození opravu by měla provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
Nepoužívejte přístroj v otevřeném prostoru.
Nezavěšujte kabel na ostrých hranách a nedovolte, aby se dotýkal teplých povrchů.
Nenaplňujte konvici nad úroveň maxima a pod minimální úroveň hladiny. Jeli konvice přeplněna, může vařící voda překypět ven.
Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčte, že došlo k jejímu vypnutí.
Když je voda ve varu, nezdvihejte víko.
Konvice musí být používána pouze s dodávanou základnou.
Konvici nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla nebo na horkých povrchových plochách.
Konvice je určena výhradně k ohřívání vody.
Během provozu se nikdy nedotýkejte krytu konvice, protože může být velmi horký.
Konvice musí být používána pouze s dodávaným filtrem.
Přístroj zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.
Přístroj je určený pouze pro domácí potřebu.
Tento spotřebič nemohou používat osoby (včetně dětí) s fyzickým, senzorickým a mentálním
omezením a osoby nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči. Takové osoby mohou používat
spotřebič pod dohledem nebo shodně s návodem k použití spotřebiče, který jim poskytne
osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
Dbejte na to, aby si děti se spořebičem/zařízením, nehrály.
POPIS PŘÍSTROJE
2
3
5
CZ
6
1
4
7
1.
2.
3.
4.
5.
Konvice
Vyklápěcí víko se zámkem
Tlačítko pro otevření víka
Spínač/vypínač
Rukojeť konvice
6.
7.
Oboustranný ukazatel hladiny vody se
stupnicí 0,5/1,7 L
Stabilní otočná základna
konvice o 360º
Konvice je podsvícena během ohřevu vody modře.
PŘED POUŽITÍM
1. Přístroj postavte pouze na rovný, stabilní a suchý povrch.
2. Před prvním použitím nechejte v konvici aspoň dvakrát ohřát vodu až do bodu varu.
3. Jakmile voda vře, přístroj se automaticky vypne. Chcete-li ohřevný proces přerušit, dřív než
se automaticky vypne, stiskněte jednoduše zapínací/vypínací spínač.
4. Po uvedení vody do varu nebo vypnutí konvice počkejte asi několik desítek vteřin před
opětovným zapnutím spínače
5. Zapnete-li konvici nasucho bezpečnostní systém vypne automaticky přívod proudu
do konvice. Stane-li se tak, vyčkejte, až konvice vychladne. Po cca 15 minutách naplňte ji
vodou.
POUŽITÍ KONVICE
1. Než naplníte konvici, vyjměte ji ze základny.
2. Otevřete víko konvice pomocí tlačítka a naplňte ji požadovaným množstvím vody (min.
objem 0,5 L max. objem 1,7 L)
7
3. Uzavřete důkladně víko stisknutím tlačítka
4. Konvici zapněte spínačem. Jakmile začne voda vařit, konvice se automaticky vypne.
UPOZORNĚNI! Konvice musí být používána pouze s dodávanou základnou daného modelu. Neotevírejte víko,
jestliže je voda vařící. Rychlovarnou konvici odvápňujte pravidelně dle níže uvedených pokynů. Před čistěním
konvici odpojte ze zásuvky a počkejte až zcela vychladne. Vnitřek konvice svítí pouze po zapnutí varné konvice
a celý popis přístroje.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
CZ
1. Konvici naplňte vodou s octem nebo kyselinou citrónovou nebo použíjte speciální prostředek
k odvápňování dostupný v obchodech s elektrospotřebičí.
2. Konvici ponechejte v klidu po dobu 1 hodiny. Pak směs přiveďte k varu.
3. Konvici vyprázdněte a důkladně vymyjte studenou vodou.
4. Celou činnost opakujte podle potřeby jedenkrát až třikrát.
5. Za účelem odstranění pachu octu párkrát převařte vodu a vylijte ji.
6. Konvici otřete na povrchu i uvnitř hadříkem.
7. Pokud nebudete odstraňovat vodní kámen, může dojít k poškození varné konvice.
TECHNICKÉ ÚDAJE
PŘÍKON: 1850-2200 W
NAPÁJENÍ: 220-240 V 50/60 Hz
DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY: 0,65 m
UPOZORNĚNÍ! Firma MPM agd S.A. si vyhrazuje právo k technickým změnám.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE SPOTŘEBIČŮ (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)
Označení umístěno na výrobku znázorňuje, že výrobek nesmí být po uplynutí doby používání odstraňován
spolu s jiným odpadem pocházejícím z domácností. Aby se zabránilo škodlivému vlivu na životní prostředí
a zdraví lidí v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadu, je nutné opotřebené zařízení dodat
do místa odběru opotřebených domácích zařízení nebo oznámit jeho odběr z domu. Za účelem získání
podrobných informací o místě a způsobu bezpečného odstraňování elektrického a elektronického odpadu,
prosíme, aby uživatel kontaktoval maloobchodní prodejnu nebo místní oddělení ochrany životního prostředí. Výrobek
nesmí být odstraňován spolu s jiným komunálním odpadem.
Polsko
8





















Before use, thoroughly read the operation manual.
Extreme care is required in case of children presence in vicinity of the appliance!
Do not use your appliance for any other purpose except of its assignment.
Do not immerse the appliance, its cord and plug in water or any other fluids.
Do not leave the appliance without supervision in course of its operation.
Always pull out the plug from the socket unless the appliance is used or before its cleaning.
Do not use the appliance in case of its damage, also if its cord or plug is damaged – in such
case the appliance should be handed over to an authorized service shop for repair.
Do not use the appliance outdoors.
Do not hang the cord on any sharp edges and prevent any contact with hot surfaces.
Never fill the jar above the maximum level nor under the minimum level – boiling water
splashes are possible in case of overfilled kettle
Make sure if the kettle is turned off, prior to its positioning on the heating base.
The kettle lid must be closed in course of water boiling.
Use the kettle with its associated base exclusively.
Do not stand the appliance in vicinity of electric and gas cookers, burners, ovens etc.
Use the kettle for water boiling only.
Do not touch the enclosure surfaces in course of water boiling, this surface may be hot.
Use the kettle with its associated filter only.
The appliance should be connected into the socket with grounding pin.
The appliance has been designed for the use in household.
This appliance is not intended for use by individuals (including children) with limited physical,
sensory or mental capabilities or individuals who have no experience or knowledge of how
to handle it, unless they are supervised or have been instructed how to use the appliance
by the individuals responsible for their safety.
Make sure that children do not play with the appliance.
9
GB
SAFETY USE INSTRUCTIONS
APPLIANCE DESCRIPTION
2
3
6
5
GB
1
4
7
1.
2.
3.
4.
kettle’s body
hinged lid
lid opening button
on/off switch
5.
6.
7.
kettle’s holder
double-sided water level gauge
(0,5-1,7 litres)
rotating base 360º
Illuminated blue interior after switch-on.
BEFORE USE
1. The kettle should be placed upright of flat, stable and dry surfaces.
2. Prior to the first use, fill the kettle with water, bring to boil. It is recommended that you fill,
boil, and empty the kettle at least 2 times.
3. The kettle will turn off automatically after water boiling. However it may be turned off by the
user at any time by moving the “on/off” switch to the off position, if necessary.
4. After water has been boiled or the kettle has been switched off, wait several seconds before
switching it on again.
5. The empty kettle will be automatically turned off by its overheating protection system. In
such case the kettle should be allowed to cool for 15 minutes before its refilling.
HOW TO USE THE KETTLE
1. Remove the kettle from its base before filling it with water.
2. Open the kettle’s cover, pour water to a desired level (however, not less than 0,5 l and do not
exceed the level of 1,7 l).
3. Pushing the button close the cover accurately.
10
4. Switch the kettle by means of the switch. When the water comes to a boil the kettle will turn
off automatically.
IMPORTANT NOTE! The kettle may be used with its base delivered in the scope of purchased model. Do not ever
open the kettle lid in course of water boiling. The kettle should be regularly descaled in accordance with the
instructions included below. Always unplug cord of power base before cleaning and allow the jar to cool down.
The interior illumination function works when the kettle is switched on only.
1. Fill the jar with water mixed with vinegar or lemon juice (citric acid) or special descaling agent
available in the shops selling the household equipment.
2. Let the mixture soak in the kettle for an hour and boil the water thereafter.
3. Empty the kettle and rinse the inside thoroughly with cold.
4. Repeat this action up to three times, if necessary.
5. In order to eliminate the smell of vinegar, boil and remove water several times.
6. Wipe the jar inside and outside with a cloth.
7. Failure to descale your kettle may result in its damage.
TECHNICAL DATA
Power supply: 1850-2200 W
Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
Power cord lenght: 0,65 m
NOTE! MPM agd S.A. company reserves the right to technical changes.
PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT (waste electrical and electronic equipment)
This symbol on the product indicates that the product, after its lifetime, should not be disposed with other
household wastes. To avoid harmful influence on the environment and human health due to uncontrolled
waste disposal, dispose the waste device to the service point of waste household appliances or report
collecting it from home. In order to obtain detailed information about the location and how to dispose
the waste electrical and electronic equipment in a safe way, contact your retailer or local Department
of Environmental Protection. Do not dispose the device with other municipal waste.
Poland
11
GB
CLEANING AND MAINTENANCE
УКАЗАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
RU
 Перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию.
 Соблюдайте особую осторожность, когда вблизи устройства находятся дети!
 Не пользуйтесь устройством для других целей, чем для которых было предназначено
устройство.
 Запрещается погружать устройство, провод или штепсельную вилку в воду или в другие
жидкости.
 Не оставляйте работающего устройства без надзора.
 Всегда вынимайте штепсельную вилку с гнезда электрической сети, если не применяете
устройства или перед тем, как начать чистку.
 Запрещается пользоваться поврежденным устройством, а также, если поврежден провод
или штепсельная вилка – в этом случае необходимо отдать устройство для ремонта
в авторизованный пункт сервисного обслуживания.
 Не пользуйтесь устройством на открытом воздухе.
 Не вешайте провода на острых гранях и не допускайте, чтобы он касался горячих
поверхностей.
 Никогда не наполняйте кувшин чайника ни выше максимального, ни ниже минимального
уровня – переполненный чайник может брызгать кипятком.
 Перед тем, как поставить чайник на нагревательную подставку, убедитесь в том, что он
выключен.
 Во время кипячения воды крышка чайника должна быть закрыта.
 Используйте чайник только и исключительно с прилагаемой к нему подставкой.
 Не устанавливайте чайник близко источника тепла или на других горячих поверхностях.
 Употребляйте чайник только для кипячения воды.
 Во время кипения воды не дотрагивайтесь корпуса чайника, поскольку он может быть
горячим.
 Чайник необходимо применять только с прилагаемым к нему фильтром.
 Устройство должно быть подключено к гнезду электрической сети, которое имеет
заземляющий штырь.
 Устройство предназначено только для домашнего употребления.
 Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или
с недостаточным опытом и знаниями, если это не происходит под контролем или согласно
инструкции по эксплуатации прибора, предоставленной лицами, ответственными за их
безопасность.
 Обратите внимание, чтобы дети не играли с оборудованием/устройством.
12
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
2
3
6
5
1
RU
4
7
1.
2.
3.
4.
5.
Кувшин
Oтклоняемая крышка с защелкой
Кнопка для открывания крышки
Включатель/выключатель
Ручка кувшина
6.
7.
Двусторонний указатель уровня
воды со шкалой 0,5/1,7 л
Вращающаяся подставка
чайника 360º
Кувшин, подсвечиваемый голубым цветом во время кипячения воды поддерживать
температуру воды.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Чайник необходимо ставить на плоских, стабильных и сухих поверхностях.
2. Перед первым употреблением чайника накипятите в нем, по крайней мере, двукратно
воду и вылейте.
3. Чайник выключается автоматически после закипания воды. Однако, можно в случае
необходимости выключить чайник раньше с помощью выключателя.
4. После приготовления воды или выключения чайника, необходимо подождать больше
десяти секунд перед повторным включением
5. В случае, когда чайник будет включен без воды, предохранительная система выключит
его перед перегревом. Необходимо тогда отставить чайник для остывания на около 15
минут перед повторным наполнением.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА
1. Перед наполнением водой необходимо снять кувшин с подставки.
13
2. Откройте крышку кувшина, нажимая на кнопку, и наполните его водой до требуемого
уровня (однако, не меньше, чем 0,5 л и не больше, чем 1,7 л).
3. Закройте аккуратно крышку, нажимая на кнопку.
ВНИМАНИЕ! Чайник может использоваться только с подставкой, которая входит в оснащение данной
модели. Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды. Необходимо регулярно
чистить кувшин от известковых осадков в соответствии с нижеприведенной инструкцией. Прежде,
чем приступить к чистке чайника, необходимо вынуть штепсельную вилку с электрического гнезда
и подождать, пока кувшин высохнет. функция подсветки внутренности, работающая только после
включения чайника.
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
RU
1. Наполните чайник водой с уксусом или лимонным соком (кислотой илииспользуйте
специальное средство для удаления камней, имеющегося в магазинах электроприборов
(AGD).
2. Отставьте чайник на 1 час, после чего вскипятите воду.
3. Опорожните кувшин и тщательно прополощите его холодной водой.
4. В случае необходимости повторите действие 1-3 раза.
5. С целью удаления запаха уксуса вскипятите несколько раз воду и вылейте.
6. Вытрите кувшин снаружи и внутри соответствующей тряпочкой.
7. Отказ от удаления камней с чайника может стать причиной его повреждения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность: 1850-2200 Вт
Питание: 220-240 V 50/60 Hz
Длина сетевого кабеля: 0,65 м
ВНИМАНИЕ! Фирма АТ «MPM agd» оставляет за собою право вносить технические изменения.
ПРАВИЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТА
(использованное электрическое и электронное оснащение)
Польша Oбозначение, размещаемое на товаре указывает, что продукт после истечения срока пригодности нельзя
выкидывать с другими отходами домашнего хозяйства. Чтобы избежать вредного влияния на окружающую
среду и здоровье людей, вследствие не контролированного удаления отходов, использованное устройство
следует доставить в точку приёма подержанной домашней техники или согласиться на её передачу дома.
Для получения подробной информации на тему места и способа безопасного удаления электрических
и электронных отходов пользователь должен связаться с точкой розничной продажи, или с местным Отделом охраны
окружающей среды. Товар нельзя выкидывать вместе с другими коммунальными отходами.
14





















Prieš pradėdami naudotis atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Laikykitės ypatingo atsargumo, kai netoli prietaiso yra vaikų.
Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams nei jis yra skirtas.
Nemerkite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nesinaudojate virduliu arba prieš pradėdami valyti.
Nesinaudokite sugedusiu virduliu, taip pat ir tada, kai yra pažeistas jo laidas ar kištukas – tokiu
atveju prietaisą reikia pristatyti remontui į įgaliotą serviso įstaigą.
Nesinaudokite prietaisu lauke.
Nekabinkite prietaiso laido ant aštrių briaunų ir neleiskite jam liestis prie įkaitusių paviršių.
Niekuomet nepripildykite virdulio daugiau nei nustatytas maksimalus lygis ir mažiau minimalaus lygio – perpildytas virdulys gali aptaškyti verdančiu vandeniu..
Prieš pastatydami virdulį ant kaitinamojo pagrindo įsitikinkite kad jis yra išjungtas.
Vandens virinimo metu virdulio dangtelis privalo būti uždarytas.
Virdulį naudokite griežtai tiktai su prie jo pridedamu pagrindu.
Nestatykite virdulio arti šilumos šaltinio ir ant karštų paviršių.
Virdulį naudokite tiktai vandeniui virinti.
Vandens virinimo metu nelieskite virdulio korpuso, kadangi jis gali būti įkaitęs.
Virdulys turi būti naudojamas tiktai su prie jo pridėtu filtru.
Prietaisas turi būti jungiamas į elektros lizdą, turintį įžeminimo kontaktą.
Prietaisas yra skirtas tiktai buitiniam naudojimui namuose.
Šis prietaisas nėra skirtas naudotis žmonėms (taip pat ir vaikams), turintiems ribotus fizinius,
juslinius ar psichinius gebėjimus, o taip pat asmenims, neturintiems prietaiso naudojimo patirties ar žinių, nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo supažindinti
su prietaiso naudojimo instrukcija.
Būtina stebėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
15
LT
SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS
PRIETAISO APRAŠYMAS
2
3
6
5
1
4
7
LT
1.
2.
3.
4.
Ąsotis
Pakeliamas dangtelis
Dangtelio atidarymo mygtukas
Jungiklis/išjungiklis
5.
6.
7.
Ąsočio rankena
Dviejų pusių vandens rodiklis su
gradacija 0,5/1,7 L
360º sukiojamas virdulio pagrindas
Ąsotis vandens virimo metu yra apšviečiamas mėlyna spalva.
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS
1. Virdulys turi būti statomas ant lygaus, stabilaus ir sauso paviršiaus.
2. Prieš pirmąjį virdulio naudojimą reikia jame mažiausiai du kartus užvirinti vandenį, kuris turi
būti išpilamas.
3. Vandeniui užvirus virdulys išsijungia automatiškai. Tačiau prireikus jį galima išjungti anksčiau
laiko, naudojantis jungikliu.
4. Po vandens užvirimo arba virdulio išjungimo reikia palaukti keliolika sekundžių prieš vėl jį
įjungiant.
5. Jeigu virdulys bus įjungtas tuščias, apsaugos nuo perkaitimo sistema jį išjungs. Tokiu atveju
reikia leisti virduliui atvėsti maždaug 15 minučių, kol vėl bus galima pripilti vandens.
VIRDULIO NAUDOJIMAS
1. Prieš pripilant vandens virdulį reikia nuimti nuo pagrindo.
2. Atidarykite virdulio dangtelį ir pripilkite vandens iki norimo lygio (tačiau ne mažiau kaip 0,5 l
ir ne daugiau kaip 1,7 l).
3. Gerai uždarykite dangtelį.
16
4. Įjunkite virdulį jungikliu. Vandeniui užvirus prietaisas išsijungs automatiškai.
DĖMESIO! Virdulys gali būti naudojamas tiktai su jo modeliui priklausančiu pagrindu. Virinimo metu negalima
atidarinėti dangtelio. Ąsotyje susidariusios nuosėdos turi būti reguliariai valomos laikomos žemiau išdėstytos
instrukcijos. Prieš pradėdami valyti ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol virdulys atvės.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
1. Į virdulį pripilkite vandens su actu arba citrinos rūgštimi, arba specialia nukalkinimo priemone,
įsigyjama buitinės technikos parduotuvėje.
2. Palikite virdulį 1 valandai ir po to užvirinkite vandenį.
3. Ištuštinkite virdulį ir gerai išskalaukite šaltu vandeniu.
4. Jei reikia, procedūrą pakartokite 1-3 kartus.
5. Norėdami pašalinti acto kvapą kelis kartus užvirinkite iš išpilkite vandenį.
6. Virdulio vidų ir išorę nuvalykite skudurėliu.
7. Vengiant laiku pašalinti nuosėdas virdulys gali sugesti.
TECHNINIAI DUOMENYS
LT
Galia: 1850-2200 W
Maitinimas: 220-240 V 50/60 Hz
Įtampos laido ilgis: 0,65 m
DĖMESIO! Firma MPM agd S.A. pasilieka sau galimybę daryti techninius keitimus.
TAISYKLINGAS GAMINIO ATLIEKŲ ŠALINIMAS (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)
Lenkija
Ant gaminio pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio gaminio atliekų negalima šalinti su kitomis namų ūkyje
generuojamomis atliekomis. Siekiant išvengti kenksmingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį
kelia nekontroliuojamas atliekų šalinimas, panaudotą gaminį reikia pristatyti į buitinės technikos atliekų
priėmimo vietą arba kreiptis dėl atliekų paėmimo iš namų. Dėl išsamesnės informacijos apie saugaus
elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo būdus ir vietas naudotojas turi kreiptis į mažmeninės
prekybos vietą arba vietos valdžios organo aplinkos apsaugos skyrių. Šios gaminio atliekų negalima šalinti kartu su
komunalinėmis atliekomis.
17
ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ











UA










18
Перед застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію з обслуговування.
Дотримуйтесь особливої обережності, коли поблизу пристрою знаходяться діти!
Не користуйтесь пристроєм в інших цілях, ніж для яких був призначений пристрій.
Забороняється погружати пристрій, провід чи штепсельну вилку у воду або в інші рідини.
Не залишайте працюючого пристрою без нагляду.
Завжди виймайте штепсельну вилку з гнізда електричної мережі, якщо не застосовуєте
пристрою або перед тим, як розпочати чистку.
Забороняється користуватись пошкодженим пристроєм, а також якщо пошкоджений
провід або штепсельна вилка – у цьому випадку необхідно віддати пристрій до ремонту
в авторизований пункт сервісного обслуговування.
Не користуйтесь пристроєм на відкритому повітрі.
Не вішайте провід електричного живлення на гострих гранях та не допускайте, щоб він
стикався з гарячими поверхнями.
Ніколи не наповнюйте дзбанок чайника ані вище максимального, ані нижче мінімального
рівня – з переповненого чайника може бризкати кип’яток.
Перед тим, як поставити чайник на нагрівальну підставку, переконайтесь у в тому, що
він виключений.
Під час кипіння води кришка чайника провинна бути закрита.
Використовуйте чайник тільки и виключно з підставкою, яка додається до нього.
Не установлюйте чайник близько джерела тепла або на інших гарячих поверхонь.
Застосовуйте чайник тільки для кип’ятіння води.
Під час кипіння води не дотикайтесь корпусу чайника, оскільки він може бути гарячим.
Чайник необхідно застосовувати тільки з фільтром, який додається до нього.
Пристрій повинен бути підключений до гнізда електричної мережі, який має заземлений
штир.
Пристрій призначений тільки для домашнього застосування.
Дане обладнання не призначене для використання особами (включаючи дітей)
з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім
досвідом і знаннями, якщо це не відбувається під контролем або відповідно до інструкції
з експлуатації приладу, наданої особами, відповідальними за їх безпеку.
Зверніть увагу, щоб діти не гралися з обладнанням/пристроєм.
ОПИС ПРИСТРОЮ
2
3
6
5
1
4
1.
2.
3.
4.
Дзбанок
Кришка, яка відхилюється
автоматично, з заскочкою
Кнопка для відкривання кришки
Вмикач/вимикач
5.
6.
7.
Ручка дзбанка
Двосторонній покажчик рівня води зі
шкалою 0,5/1,7 л
Обертальна підставка чайника 360º
Дзбанок, що підсвічується голубим кольором під час кип’ятіння води.
ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ
1. Чайник необхідно ставити на плоских, стабільних і сухих поверхнях.
2. Перед першим застосуванням чайника накип’ятіть у ньому, по крайній мірі, двократно
воду та вилийте її.
3. Чайник виключається автоматично після закипання води. Проте, можна у випадку
необхідності виключити чайник раніше за допомогою вимикача.
4. Після приготування води або виключення чайника, необхідно почекати більше десяти
секунд перед повторним включенням.
5. У випадку, коли чайник буде включений без води, забезпечувальна система виключить
його перед перегрівом. Необхідно тоді відставити чайник для вистигання на біля 15
хвилин перед повторним наповненням.
ЗАСТОСУВАННЯ ЧАЙНИКА
1. Перед наповненням водою необхідно зняти дзбанок з підставки.
19
UA
7
2. Відкрийте кришку дзбанка, натискаючи на кнопку, та наповніть його водою
до необхідного рівня (проте, не менше, ніж 0,5 л та не більше, ніж 1,7 л).
3. закрийте акуратно кришку, натискаючи на кнопку.
4. Включіть чайник за допомогою вмикача. Коли вода почне кипіти, чайник виключиться
автоматично.
УВАГА! Чайник може використовуватись тільки з підставкою, яка входить в оснащення даної моделі.
Забороняється відкривати кришку чайника під час кип’ятіння води. Необхідно регулярно чистити
дзбанок від вапняних осадків згідно з нижче приведеною інструкцією. Перед тим, як приступити
до чистки чайника, необхідно вийняти штепсельну вилку з електричного гнізда і зачекати, поки дзбанок
висохне. функція підсвічування внутрішності, яка працює тільки після включення чайника.
ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД
UA
1. Наповніть чайник водою з оцтом або лимонним соком (кислотою), або застосуйте
спеціальний засіб для усунення каміння, які продаються в магазинах електроприладів
(AGD).
2. Залишіть чайник на 1 час, після чого закип’ятіть воду.
3. Опорожніть дзбанок та старанно сполосніть його холодною водою.
4. У випадку необхідності повторіть дію 1-3 рази.
5. З метою усунення запаху оцту закип’ятіть кілька раз воду та вилийте її.
6. Витріть дзбанок зовні і всередині відповідною ганчіркою.
7. Відмовлення від усунення каміння з чайника може стати причиною його пошкодження.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Потужність: 1850-2200 W
Живлення: 220-240 V 50/60 Hz
Довжина мережевого кабеля: 0,65 м
УВАГА! Фірма АТ «MPM agd» залишає за собою право вносити технічні зміни.
ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ТОВАРУ
(використане електричне і електронне обладнання)
Польща Позначення розміщене на продукті вказує, що продукт після закінчення терміну користування
не треба викидати з іншими відходами, що походять з домашніх господарств. Щоби уникнути
шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров’я людей у наслідок неконтрольованої
утилізації відходів, використане обладнання слід віддати у пункт приймання використаної
домашньої техніки, або заявити про його передачу на дому. Для одержання додаткової інформації
на тему місця і способу безпечної ліквідації електричних і електронних відходів користувач повинен зв’язатися
з точкою роздрібного продажу, або місцевим Відділом охорони середовища. Продукт не можна викидати разом
з іншими комунальними відходами.
20
21
NOTES
NOTES
22
23
NOTES
Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy
do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy
Přejeme spokojenost s používáním našeho výrobku a zveme k využití široké
obchodní nabídky firmy
We wish you satisfaction from using the product and invite you to check a wide
range of other
appliances
Желаем получить удовольствие от использования нашего продукта
и приглашаем воспользоваться широким коммерческим предложением
компании
Gerbiami klientai, mes tikimės, kad Jūs būsite patenkinti įsigiję mūsų gaminį,
ir kviečiame pasinaudoti kitais plataus įmonės
asortimento pasiūlymais
Бажаємо задоволення від користування нашим товаром і запрошуємо
скористатися з широкої торгової пропозиції компанії
MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72
www.mpm.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising