FR - 6915
FR - 6915
NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS UW TOESTEL TE GEBRUIKEN.
Controleer of de netspanning overeenkomt met het typeplaatje op de onderzijde van het toestel, alvorens het te
gebruiken.
Laat uw toestel tijdens het gebruik nooit zonder toezicht.
Houd het toestel buiten het bereik van kinderen of van minder toerekeningsvatbare personen.
Controleer regelmatig of het snoer beschadigd is. Gebruik het toestel niet indien het snoer of het toestel
beschadiging vertonen.
Gebruik het toestel slechts voor huishoudelijk gebruik en op de wijze zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
Dompel het toestel nooit onder in water of in enige andere vloeistof, noch om het te reinigen, noch om welke andere
reden ook. Stop het nooit in een afwasmachine.
Gebruik het toestel niet in de nabijheid van warmtebronnen. Een beschadigd snoer dient te worden vervangen door
een vakbekwame servicedienst.
De stekker dient uit het stopcontact verwijderd te worden vooraleer het toestel te reinigen.
Herstellingen dienen te gebeuren door een gekwalificeerde monteur.
Gebruik het toestel niet buiten en berg het op in een droge plaats.
Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant geleverd of aanbevolen werden. Dit kan gevaarlijk zijn voor de
gebruiker en kan het toestel beschadigen.
Trek nooit aan het snoer om het toestel te verplaatsen. Zorg dat het elektriciteitssnoer nergens kan achter haken en
daardoor de val van het toestel veroorzaken. Draai het snoer niet rond het toestel en vouw het niet.
Plaats het toestel op een tafel of op een voldoende stabiel oppervlak zodat het niet kan vallen.
Gebruik dit toestel slechts om te frituren.
Frituur slechts etenswaren, welke geschikt om te frituren en voor menselijke consumptie.
Het omhulsel, de kom, het deksel, de korf en het handvat kunnen met de hand of in een afwasmachine gereinigd
worden. Dompel het motorgedeelte nooit in water of in een andere vloeistof.
Wacht tot de friteuse volledig is afgekoeld alvorens ze te verplaatsen, af te wassen of op te bergen.
Draag het toestel altijd met de handvatten.
Steeds de stekker uit het stopcontact halen vooraleer ze te verplaatsen.
Schakel de friteuse nooit in voordat u er olie ingegoten heeft. Vul de friteuse met olie tussen het minimum- en het
maximumpeil, die aangeduid zijn aan de binnenkant van de kom. Overschrijd het maximumpeil niet :voorkom
verbranding ten gevolge van oliespatten.
Het is absoluut noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden aangezien het in direct contact komt met etenswaren.
Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met de warme onderdelen van het toestel en dat u evenmin de
warme onderdelen aanraakt. Zorg ervoor dat de warme onderdelen van het toestel in gebruik niet in aanraking of in
de buurt komen met gemakkelijk ontvlambare materialen, zoals gordijnen, een tafelkleed,... en dergelijke, daar
deze in brand zouden kunnen geraken. Bedek het toestel nooit.
OPGELET:
De friteuse kan hoge temperaturen bereiken tijdens het frituren.
Oliebereidingen kunnen in brand geraken door oververhitting.
Zorg er dus angstvallig voor dat uw friteuse niet gedurende een lange periode ingeschakeld blijft.
Vergeet zeker niet om ze uit te zetten als uw bereiding klaar is en de friteuse niet meer in gebruik is.
Alvorens de stekker uit het stopcontact te trekken dient u de thermostaatknop op de laagste temperatuur te zetten.
Zorg voor voldoende ventilatie op de plaats tijdens het frituren.
Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat het snoer niet over het werkoppervlak hangt.
VOOR GEBRUIK:
Verwijder het verpakkingsmateriaal van de friteuse evenals van de toebehoren uit de friteuse.
Alvorens de friteuse voor de eerste maal te gebruiken, raden wij u aan om de kom, het mandje, het omhulsel en de
accessoires met een vochtige doek te reinigen. Droog zorgvuldig af: hierdoor worden eventuele fabricageresten
verwijderd.
Hang de handgreep aan de mand door hem samen te drukken en hem in de haak te steken.
2
BIJ DE EERSTE INGEBRUIKNAME:
Vul de kom met de benodigde hoeveelheid olie.: zorg ervoor dat het oliepeil zich tussen het minimum- en het
maximumpeil op de binnenkant van de kuip bevindt.
Het is aan te bevelen om gebruik te maken van vloeibare olie geschikt voor frituren. Dit staat op het etiket van de
fles vermeld.
GEEN vast frituurvet gebruiken
Zet het deksel op de friteuse en steek de stekker in het stopcontact.
Zodra de friteuse opwarmt licht het rode lampje aan de voorkant van de friteuse op. Als de gewenste temperatuur
bereikt is, gaat dit lampje uit. De thermostaat en het bijbehorende lampje zullen gedurende het frituren op- en
afslaan om de temperatuur van de olie constant te houden..
Zodra de friteuse de gewenste temperatuur bereikt heeft, haalt u het deksel van de friteuse en haakt u de
handgreep aan de korf. Haal de korf uit de friteuse met deze handgreep.
Vul het mandje met het door u gekozen voedsel. Overlaad het mandje niet, omdat de etenswaren dan niet
gelijkmatig zullen frituren. Laat het mandje langzaam in de friteuse zakken. Plaats het deksel terug op de friteuse.
Opgelet bij het openen van het deksel : er kan immers hete walm vrijkomen.
Als de etenswaren klaar zijn, til het mandje op en laat hem uitlekken. Zorg dat de etenswaren zowel aan de binnenals aan de buitenkant goed gaar zijn.
Haal na het frituren de stekker uit het stopcontact.
OM EEN OPTIMAAL RESULTAAT TE BEHALEN:
Droog uw etenswaren af alvorens ze te frituren. Ten gevolge van zeer « vochtige » etenswaren kan de olie gaan
bruisen en spetteren, hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden.
De etenswaren dienen ongeveer dezelfde afmetingen te hebben zodat ze gelijkmatig en grondig frituren.
Sommige etenswaren worden gepaneerd of in een deegmantel gewikkeld om ze te frituren.
Wacht steeds tot de friteuse de gewenste temperatuur bereikt heeft en het lampje uitgaat alvorens de etenswaren in
de korf te leggen.
Zorg dat het mandje niet te vol is.
BIJ STORINGEN:
Plaats voor het gebruik van de friteuse de binnenste pan met de rand voor de
frituur mand naar u toe. Doet u dit niet dan komt deze rand in aanraking met het verwarmingselement. Dit zal dan
voor problemen zorgen.
De friteuse is voorzien van een veiligheidsaansluiting . Plaats het element correct in de twee gleuven aan de
achterzijde van de frituurpan. Let hierbij op dat ze goed in de gleuven worden bevestigd en goed aansluiten. Op
deze manier functioneert het verwarmingselement correct. Zit het element niet op de juiste plaats dan zal de
aan/uitschakeling niet functioneren.
Om oververhitting van het element te verhelpen ( dit kan o.a. veroorzaakt worden door het element te verhitten
zonder dat dit in de olie gedompeld is), kunt u de friteuse resetten. De reset- knop vind u aan de achterzijde van de
friteuse. U reset het verwarmingselement door het rode knopje inte drukken met een spits voorwerp.
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE FRITEUSE
WEL DOEN:
Gebruik de frituurpan alleen als huishoudelijk apparaat.
Gebruik de frituurpan alleen voor het frituren van etenswaren.
Gebruik alleen olie of vet dat geschikt is voor frituren. Controleer op de verpakking of het vet/de olie geschikt is voor
de frituurpan.
Zorg ervoor dat het niveau van het vet/de olie hoger ligt dat het minimum en lager dan het maximum, dus tussen de
minimum en maximumlijnen. Als er te veel vet/olie in de pan zit, dan kan het zijn dat het vet/de olie uit de pan komt.
Wees voorzichtig tijdens het frituren, zorg ervoor dat u de frituurpan veilig gebruikt door genoeg afstand te houden
tussen de gebruiker en de frituurpan. Zorg ervoor dat er niemand bij de frituurpan staat die extra hulp of supervisie
nodig heeft.
Ververs de olie of het vet wanneer het bruin is, vies ruikt of in het begin rookt.
Ververs de olie of het vet als er te veel water inzit. U kunt de hoge concentratie water in de olie of het vet herkennen
door grote bellen, waterdruppels, waterdamp of het snel stijgen van de olie of het vet. Indien de olieconcentratie in
de pan te hoog is, dan bestaat de kans dat het vet of de olie eruit zal komen met een explosie, wat erg gevaarlijk
kan zijn voor degene die de frituurpan gebruikt of die erbij in de buurt staat.
Ververs de olie of het vet nadat u het 8 tot maximaal 10 keer hebt gebruikt.
3
Verwijder al het ijs (moleculen) op bevroren etenswaren. Zorg ervoor dat etenswaren die gefrituurd zullen worden
eerst ontdooid zijn door deze op een droge, schone handdoek te leggen. Dep wanneer het meeste ijs gesmolten is
de etenswaren met de handdoek.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte om de frituurpan is wanneer u deze gebruikt.
Laat te frituurpan zonder deksel afkoelen om zo condensatie te voorkomen. Bewaar de frituurpan op een droge,
veilige plaats.
NIET DOEN:
Bewaar of plaats de frituurpan nooit buiten of op een vochtige plek. Houd uw frituurpan uit de buurt van regen of
vocht.
Plaats geen etenswaren in de frituurpan wanneer deze aan het opwarmen is. Heb geduld en wacht totdat de
frituurpan de juiste temperatuur heeft bereikt.
Frituur niet te veel etenswaren in één keer.
Bedek de frituurpan en het filter nooit.
Voeg geen water toe aan het vet/de olie.
REINIGING:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Wacht tot het toestel volledig koud is alvorens de olie te verwijderen en het apparaat te reinigen.
Gebruik geen agressieve detergenten of schuursponsjes aangezien dit de friteuse kan beschadigen.
Reinig de friteuse aan de buitenkant met een warme vochtige doek en droog zorgvuldig af.
Dompel de friteuse of het deksel niet onder in een vloeistof.
Indien u de olie ververst, neem dan de gelegenheid te baat om de binnenkant van de kuip te reinigen: Giet de oude
olie weg en droog de binnenkant van de kuip met absorberend keukenpapier. Wrijf de binnenkant dan met een
warme doek die in een sopje gedompeld werd. Nawrijven met een droge doek.
Opgelet ! aangezien zich een elektrische eenheid onder het toestel bevindt, mag het apparaat niet onder water
gedompeld worden !.
Droog het apparaat zorgvuldig af.
Ververs de olie regelmatig en voer de oude olie op een milieuvriendelijke wijze af.
Reinig uw friteuse regelmatig. Dit bevordert de levensduur van uw apparaat en is beter voor de smaak en de
kwaliteit van het door u bereide voedsel.
OPBERGEN:
Wacht tot de friteuse volledig afgekoeld is alvorens ze op te bergen.
Tijdens de opberging mag de olie in het toestel blijven.
Let er op dat het deksel goed gesloten is, zodat er geen stof in het apparaat kan komen.
VOORZORGSMAATREGEN TRISTAR FRITEUSE FR-6915
Plaats voor het gebruik van de friteuse de binnenste pan met de rand voor de frituurmand naar u toe. (Zie foto A.)
Doet u dit niet dan komt deze rand in aanraking met het verwarmingselement. ( Zie foto B.) Dit zal dan voor
problemen zorgen.
De friteuse is voorzien van een veiligheidsaansluiting (zie foto C). Plaats het element correct in de twee gleuven aan
de achterzijde van de frituurpan. Let hierbij op dat ze goed in de gleuven worden bevestigd en goed aansluiten. (
1Zie foto D.) Op deze manier functioneert het verwarmingselement correct. Zit het element niet op de juiste plaats
dan zal de aan/uitschakeling niet functioneren.
Om oververhitting van het element te verhelpen ( dit kan o.a. veroorzaakt worden door het element te verhitten
zonder dat dit in de olie gedompeld is), kunt u de friteuse resetten. De reset- knop vind u aan de achterzijde van de
friteuse. (Zie foto E.) U reset het verwarmingselement door het rode knopje in te drukken met een spits voorwerp.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd,
maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op.
De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of
grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw
lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
4
FR
POUR VOTRE SECURITE
LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION DE VOTRE APPAREIL..
Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle de l'appareil.
Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
Vérifiez de temps en temps si le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez pas votre appareil si le cordon ou l'appareil
lui-même est endommagé de quelle que façon que ce soit.
Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour tout autre raison. Ne
le mettez jamais au lave vaisselle.
N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un service qualifié compétent. La prise doit être retirée avant
de nettoyer l'appareil .
Toute réparation doit être réalisée par un service qualifié compétent
Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur
et risque d'endommager l'appareil.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de
l'appareil. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas. Posez cet appareil sur une table ou un
support suffisament stable pour éviter à tout prix sa chute.
N'utilisez cet appareil que pour sa fonction de friteuse. Ne faites cuire que des aliments appropriés à la cuisson et
propres à la consommation.
La paroi extérieure, la cuve intérieure, le couvercle, le panier et la poignée peuvent être lavés à la main ou au lave
vaisselle. Ne pas plonger le panneau de contrôle dans l'eau ou dans tout autre liquide que ce soit.
Attendez que votre appareil soit complètement froid avant de le déplacer, le nettoyer ou le ranger.
Toujours porter l'appareil par les poignées.
Toujours débrancher l'appareil avant de le manipuler.
Ne faites jamais fonctionner votre appareil sans huile. Cette friteuse doit être remplie d'un minimum et d'un
maximum d'huile, pour cela se référer aux niveaux repérés à l'intérieur de la cuve. Ne pas dépasser ce niveau, des
projections d'huile pourraient vous brûler.
Il est indispensable de garder cet appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.
Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes de l'appareil. Vousmême , veillez à ne
pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Veillez à ce que les parties chaudes de l'appareil ne rentrent pas en
contact avec des matériaux facilement inflammables.,comme les rideaux, la nappe,... lorsqu'il est en fonctionnement
car le feu pourraît se déclarer. Ne couvrez jamais cet appareil avec quoi que se soit.
ATTENTION:
La friteuse peut atteindre une température élevée pendant son utilisation.
Les préparations à l'huile peuvent s'enflammer si elles sont surchauffées.
Soyez donc extrêmement prudent de ne pas laisser votre friteuse allumée pour de longues périodes.
N'oubliez absolument pas de l'éteindre une fois votre préparation terminée et lorsqu'elle n'est pas en utilisation.
Avant de débrancher l'appareil, positionnez le réglage thermostatique sur sa température la plus faible.
Veillez à ventiller la pièce durant le fonctionnement.
Ne laissez jamais votre friteuse à la portée des enfants et assurez-vous que le cordon ne traîne pas au-dessus de
la surface de travail
AVANT LE PREMIER USAGE
Enlevez les emballages de l'appareil ainsi que tous les accessoires situés à l'intérieur de la cuve
Avant le premier usage il est recommandé de laver soigneusement le couvercle, la cuve, le panier et la poignée à
l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon doux. Ceci perrnettra l'enlèvement des restes éventuels de
fabrication. Voir chapitre « Nettoyage ».
Attachez la poignée au panier en la pinçant avant insertion dans le logement prévu sur le panier
5
PREMIERE UTILISATION
Remplissez la cuve d'huile entre le niveau minimum et le niveau maximum. Utilisez de préférence de l'huile spéciale
pour fritures. Vérifiez l'étiquette sur la bouteille.
JAMAIS utiliser des pains de graisse (comme pe Blanc de Bœuf)
Placez le couvercle et branchez l'appareil au réseau électrique
Allumez la friteuse, le témoin rouge placé sur le thermostat s'allume. Lors de l'abaissement de la température, le
thermostat se ré-enclenche ainsi que le témoin et s'éteint de nouveau dès que la température requise est atteinte.
Quand la friteuse a atteint la température requise, retirez le couvercle et mettez les aliments doucement dans le
panier sans éclabousser.
Descendez le panier entièrement dans l'huile et reposez le couvercle.
Attention : Lors du retrait du couvercle, de la vapeur très chaude peut s'échapper
Après la cuisson, remontez le panier à l'aide de la poignée et laissez égoutter les aliments.
Assurez-vous que les aliments soient bien cuits à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.
Eteignez votre appareil et débranchez-le.
OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT
Séchez vos aliments avant de les mettre dans la friteuse. Des aliments trop humides peuvent faire bouillonner
l'huile et éventuellement la faire déborder.
Veillez à ce que les aliments aient environ les mêmes dimensions pour permettre une friture égale et profonde.
Certains aliments doivent être panés ou enrobés de pâte pour frire.
Attendez que le préchauffage soit terminé et que le témoin s'éteigne avant de mettre les aliments dans le panier.
Ne remplissez pas trop le panier.
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DE LA FRITEUSE
CONSEILLÉ
N’utiliser cette friteuse que pour un usage domestique.
N’utiliser cette friteuse que pour frire des aliments.
Utiliser seulement de l’huile ou de la graisse adaptée à la friture. Vérifier sur l’emballage de l’huile/graisse si elles
conviennent à la friteuse.
Veiller à ce que la graisse/l’huile soit au-delà du minimum requis et en dessous du maximum imposé, par
conséquent entre les deux repères du minimum et du maximum. Si trop d’huile/graisse sont versées, il existe un
danger de débordement de la friteuse.
La prudence est recommandée pendant la friture ; veiller à prendre des précautions lors de son utilisation en
gardant une distance suffisante entre l’opérateur et la friteuse. Veiller à ce que personne ne nécessite d’attention
supplémentaire ou de surveillance à proximité de la friteuse.
Changer l’huile ou la graisse quand elle paraît brune, sent mauvais, ou fume presque immédiatement.
Remplacer l’huile ou la graisse si elles contiennent trop d’eau. Il vous est possible de distinguer la concentration
élevée d’eau dans l’huile/graisse par des grosses bulles, gouttelettes d’eau, vapeur d’eau, de fortes éclaboussures
d’huile/graisse. Si la concentration d’huile dans le bac est trop importante, il est possible que la graisse ou l’huile
ressorte en explosant, ce qui est très dangereux pour toute personne (ou à proximité) de la friteuse.
Changer l’huile ou la graisse après utilisation entre 8 (minimum) et 10 fois (maximum).
Retirer toute la glace (molécules) collée aux aliments congelés. Veiller à ce que la nourriture à frire soit d’abord
décongelée en la mettant pendant un petit moment dans un torchon sec et propre. Après la décongélation de la
glace, retirer les aliments du torchon.
Veiller à conserver une distance suffisante aux alentours de la friteuse.
Faire refroidir la friteuse sans le couvercle pour éviter la condensation. Ranger la friteuse dans un endroit sec et
sécurisé.
6
DÉCONSEILLÉ
Ne jamais mettre ou ranger la friteuse à l’extérieur ou dans un endroit humide. Gardez votre friteuse éloignée de la
pluie et de l’humidité.
Ne pas plonger la nourriture dans la friteuse pendant la chauffe. Patienter et attendre que la friteuse ait atteint la
température convenable.
Ne pas faire frire trop d’aliments à la fois.
Ne jamais recouvrir la friteuse et le filtre.
Ne pas ajouter de l’eau à l’huile/graisse.
NETTOYAGE
Retirez la fiche de la prise.
Laissez refroidir l'appareil avant de vider l’appareil et de commencer le nettoyage.
Evitez d'utiliser des détergents agressifs ou des brins trop durs qui abîmeraient la friteuse.
Quand vous changez l'huile de votre friteuse, profitez-en pour nettoyer l'intérieur de la cuve. Retirez la graisse sur la
cuve à l'aide d'un papier absorbant et frottez-la ensuite à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon doux.
Attention : étant donné qu'il y a une unité électronique en-dessous de l'appareil, veillez à ne jamais immerger
l'appareil dans l'eau. Ensuite, frottez l'appareil avec un chiffon sec.
Changez l'huile fréquemment en éliminant correctement l'ancienne huile
Nettoyez votre friteuse fréquemment, ce qui en prolongera la durée de vie.
RANGEMENT
Attendez que la friteuse soit complètement refroidie avant de la ranger.
L'huile peut rester dans l'appareil. Fermez bien le couvercle pour éviter que les poussières puissent pénétrer.
Renseignements pour la protection de l’environnement
Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être
remis à une point de ralliement pour des produits électroménager et électronique. Ce symbole sur article,
mode d’emploi et boite vous indique ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour
recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection
de notre environnement.
Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement.
+++++
7
DE
WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:
Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung ehe Sie Ihr Gerät benutzen.
Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt ehe Sie das
Gerät benutzen.
Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt.
Halten Sie Kinder und/oder unzurechnungsfähige Personen vom Gerät fern.
Überprüfen Sie regelmässig, ob die Schnur nicht beschädigt sei. Bei Beschädigung der Schnur und/oder des
Gerätes sollte man das Gerät nicht benutzen.
Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben wurde.
Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem
anderen Zweck. Stellen Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärrnequelle.
Eine beschädigte Schnur sollte von einem Fachmann ausgewechselt werden
Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, ehe Sie das Gerät reinigen.
Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann .
Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf Benutzen Sie nur
Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und
das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
Ziehen Sie niemals an der Schnur, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, daß zufälligerweise die Schnur
nicht irgendwo hängen bleibt und dies zum Falle des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Schnur nicht um das
Gerät oder biegen Sie sie nicht.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile ebene Fläche damit es nicht fallen kann.
Benutzen Sie das Gerät nur zum Fritieren von Nahrungsmitteln, die zum Fritieren und zum Verzehr geeignet sind.
Das Gehäuse, die Fritierwanne, der Deckel, der Fritierkorb und der Griff können gespült werden oder in die
Spülmaschine gegeben werden. Tauchen Sie das Bedienteil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Warten Sie bis die Friteuse vollständig erkaltet ist ehe Sie es reinigen oder wegräumen. Benutzen Sie stets die
Griffe.
Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose ehe Sie das Gerät irgendwo anders hinstellen.
Schalten Sie die Friteuse niemals ein, ehe Sie Öl einfüllen. Füllen Sie die Friteuse mit Öl zwischen der Minimumund der Maximummarkierung, die an der Innenseite der Fritierwanne angegeben ist. Füllen Sie den Behälter nicht
über die Maximummarkierung!
Verbrennungsgefahr durch Ölspritzer! Sie sollten das Gerät sauber halten, da es in direktem Kontakt mit
Nahrungsmitteln ist. Achten Sie darauf, dass die Schnur niemals warme Teile des Gerätes berührt und daß Sie die
warmen Teile nicht berühren. Achten Sie darauf, dass die warmen Teile nicht mit leicht entfammbarem Material, wie
Gardinen, Tischdecken, usw. in Berührung kommen.
Brandgefahr! Decken Sie das Gerät nicht ab und legen Sie nichts auf das Gerät.
ACHTUNG :
Beim Fritieren können hohe Temperaturen entstehen.
Ölzubereitungen können bei Überhitzung brennen.
Seien Sie äusserst vorsichtig und schalten Sie Ihre Friteuse zeitig aus.
Vergessen Sie sie nicht auszuschalten, wenn Sie die Friteuse nicht mehr benötigen.
Ehe Sie den Stecker ziehen, stellen Sie den Thermostat auf die niedrigste Temperatur.
Bei Gebrauch den Raum gut durchlüften.
Kinder erkennen die Gefahr von Elektrogeräten nicht, daher sollten sie mit diesen niemals unbeaufsichtigt gelassen
werden.
VOR DEM GEBRAUCH:
Entfernen Sie die Verpackung und die Teile, die sich im Innern der Friteuse befinden.
Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir den Behälter, den Fritierkorb, das Gehäuse und die Fondue-Zubehörteile
mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Dadurch werden eventuelle Fabrikationsreste entfernt.
Befestigen Sie den Griff am Fritierkorb indem Sie den Griff zusammendrücken und in die Ösen am Fritierkorb
drücken.
8
BEIM ERSTEN GEBRAUCH:
Füllen Sie Öl bis zur Markierung in die Friteuse. Achten Sie darauf, dass der Ölstand sich zwischen der
Füllmarkierung MIN/MAX befindet
Wir empfehlen den Gebrauch NUR von flüssigem Öl. Achten Sie auf die Etikettierung beim Kaufen des Öls.
NIEMALS Speisefett benutzen
Befestigen Sie den Deckel an der Friteuse und schliessen Sie ihn. Schliessen Sie nun Ihr Gerät an eine Steckdose
an. Schalten Sie die Friteuse ein, der rote Schalter leuchtet auf.
Hat die Friteuse die gewünschte Temperatur erreicht, erlischt dieser Schalter. Das Thermostat wird an- und
ausgehen, damit die Temperatur beim Fritieren konstant bleibt. Der Schalter wird Sich ebenfalls an- und
ausschalten. Hat die Friteuse die eingestellte Temperatur erreicht, öffnen Sie den Deckel und befestigen Sie den
Griff am Fritierkorb. Nehmen Sie den Fritierkorb aus der Friteuse und legen Sie vorsichtig die zu fritierende Nahrung
in den Korb. Füllen Sie den Korb nicht zu sehr, da sonst die Nahrung nicht genügend fritiert wird. Geben Sie den
Korb vorsichtig (langsam) in die Friteuse damit keine Spritzer entweichen können und klappen Sie den Deckel zu.
Aufgepast beim Öffnen des Deckels ! Heisse Dämpfe können entweichen
Ist der Fritiervorgang beendet öffnen Sie die Friteuse, nehmen Sie den Korb aus dem Öl und befestigen Sie ihn am
Rand der Friteuse damit das Öl abtropfen kann.
Achten Sie darauf, dass die Nahrung sowohl innen als aussen genug fritiert worden ist.
Schalten Sie nach dem Fritieren das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE:
Tupfen Sie die zu fritierende Nahrung ab ehe Sie sie in die Friteuse geben. Bei "nasser" Nahrung spritzt das Öl und
kann es überlaufen.
Achten Sie darauf, dass die Nahrung die gleiche Grösse hat, so dass sie gleichmässig fritiert wird.
Bestimmte Nahrung wird paniert oder in Teig gerollt.
Warten Sie immer bis die Friteuse die gewünschte Temperatur erreicht hat und sich das Lämpchen ausschaltet,
ehe Sie Nahrung in die Friteuse geben.
Achten Sie darauf, dass Sie den Fritierkorb nicht zu sehr füllen.
VORSICHTSMAβNAHMEN BEIM EINSATZ DER FRITEUSE
ERLAUBT:
Diese Fritteuse nur für den Hausgebrauch benutzen.
Die Fritteuse nur zum Frittieren von Speisen verwenden.
Nur Öl und Fett benutzen, das zum Frittieren geeignet ist. Auf der Verpackung nachsehen, ob das Öl/Fett in der
Fritteuse verwendet werden darf.
Sicherstellen, dass der Füllstand des Fetts/Öls über der Mindestgrenze und unter der Höchstgrenze liegt, in etwa
zwischen der Minimal- und Maximalmarkierung. Wenn zu viel Fett/Öl eingefüllt wird, besteht die Gefahr, dass das
Öl/Fett aus dem Behälter läuft.
Während des Frittiervorgangs vorsichtig sein und sicherstellen, dass die Fritteuse sicher benutzt wird, indem ein
ausreichender Abstand zwischen dem Benutzer und der Fritteuse eingehalten wird. Sicherstellen, dass sich
niemand in der Nähe der Fritteuse befindet, der zusätzliche Aufmerksamkeit oder Beaufsichtigung benötigt.
Öl oder Fett wechseln, wenn es braun wird, schlecht riecht oder zu einem frühen Zeitpunkt Rauch entwickelt.
Öl oder Fett wechseln, wenn es zu viel Wasser enthält. Eine hohe Wasserkonzentration im Öl/Fett kann durch
Zischgeräusche, Wassertropfen, Wasserdampf und Öl/Fettspritzer erkannt werden. Wenn die Ölkonzentration im
Behälter zu groß ist, kann das Fett oder Öl explodieren, was für alle Personen, die die Fritteuse benutzen (oder sich
in der Nähe befinden) sehr gefährlich werden kann.
Nach 8- bis höchstens 10-maligem Gebrauch das Öl oder Fett wechseln.
Das gesamte Eis (Moleküle), das am Gefriergut haftet, entfernen. Sicherstellen, dass die Speisen vor dem Frittieren
zum Auftauen für kurze Zeit auf ein trockenes, sauberes Küchentuch gelegt werden. Die Speisen mit dem Tuch
abtupfen, nachdem das meiste Eis geschmolzen ist.
Sicherstellen, dass beim Einsatz der Fritteuse ein ausreichender Abstand zum Gerät besteht.
Zum Vermeiden von Kondenswasser die Fritteuse ohne Deckel abkühlen lassen. Die Fritteuse an einem trockenen,
sicheren Ort aufbewahren.
9
VERBOTEN:
Die Fritteuse niemals im Freien oder an einem feuchten Ort benutzen oder aufbewahren. Regen und Feuchtigkeit
von der Fritteuse fernhalten.
Während des Erhitzens keine Speisen in die Fritteuse legen. Geduldig sein und warten, bis die Fritteuse die richtige
Temperatur erreicht hat.
Nicht zu viele Speisen auf einmal frittieren.
Die Fritteuse und den Filter niemals abdecken.
Dem Fett/Öl kein Wasser beigeben.
REINIGEN
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Warten Sie bis das Gerät völlig erkaltet ist, ehe Sie das Fett herausnehmen und das Gerät reinigen.
Benutzen Sie keine Scheuenmittel oder Topfkratzer, da Ihre Friteuse dadurch beschädigt werden könnte. Reinigen
Sie die Aussenseite der Friteuse mit warmem Spülwasser und trocknen Sie das Gerät gut ab. Tauchen Sie die
Frietuse niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Wenn Sie das Öl wechseln, giessen Sie das gebrauchte Öl aus und reinigen Sie den Behälter mit Küchenpapier.
Spülen Sie dann den Behälter mit warmem Wasser und Spülmittel. Achtung ! Wegen Elektro-Einheit am Boden des
Geräts, niemals vollständig in Wasser tauchen. Trocknen Sie den Behälter gut ab, ehe Sie neues Öl einfüllen.
Wechseln Sie das Öl regelmässig und entsorgen Sie es vorschriftsgemäss.
Reinigen Sie Ihre Friteuse regelmässig. Dies verlängert die Lebensdauer des Gerätes.
AUBEWAHRUNG
Warten Sie bis die Friteuse vollständig abgekühlt ist, ehe Sie sie wegstellen.
Zur Aufbewahrung kann das Öl in der Friteuse bleiben. Achten Sie darauf, dass der Deckel gut geschlossen bleibt,
damit kein Staub in die Friteuse dringen kann.
Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung
weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der
Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
+++++
10
EN
IMPORTANT SAFEGUARDS
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLAINCE.
Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
Never leave the appliance unattended when in use or still warm. Keep out of reach of children or incompetent
persons.
From time to time check the cord for damages. Never use the appliance if the cord or the appliance show any sign
of damage.
Use the appliance only or domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
Never immerse the appliance into water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the
dishwasher. Never use the appliance near hot surfaces.
Would the cord be damaged, it must be replaced by a qualified electrician.
Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
All repairs should be executed by a qualified electrician .
Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment. Never use any accessory which is not
recommended by the supplier. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the
cord around the appliance and do not bend it.
Stand the appliance on a flat surface to prevent it from falling. Only use the appliance for deep-frying. Only cook
frieable and consumable foodstuff.
Outer jacket, inner bowl, lid, basket and handle can be washed by hand on in the dishwasher. Never immerse the
control panel in water or any other liquid.
Wait until the appliance is completely cool before moving, cleaning or storing it. Always take the appliance by the
carrying handles. Always unplug the appliance before handling it.
Never operate the appliance without oil in it. Ensure that the oil level is always between the minimum and maximum
marks inside the bowl. Never overfill as hot oil might be ejected.
It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.
Make sure the cord never contacts the hot parts of the appliance. Be aware never to touch these hot parts.
Make sure the hot parts of the appliance are not exposed to inflammable materials, such as curtains, table-cloth, ...
as a fire might occur.
Never cover the appliance with any kind of material.
Mark: a deepfrier can reach high temperatures when in use. Oil and fat preparations might catch fire if overheated.
Be extremely cautious never to leave your deep fryer in use for long periods. Do not forget to switch off the
appliance once your preparation is ready and the fryer is no longer in use. Before pulling the mains plug, switch the
temperature selector to the lowest position.
Provide proper ventilation when using the appliance.
Keep out of the reach of children and ensure that the cable does not overhang the worksurface.
BEFORE USE
Remove all packaging from the fryer including the items inside the fryer
Before you use the deep fat fryer for the first time, we recommend that you wipe the inner bowl, basket and outside
of the deep fat fryer with a slightly damp cloth. Dry thoroughly -this will remove any residue from the manufacturing
process.
Attach the handle to the basket by squeezing the handle together and placing into the bracket on the basket.
USING FOR THE FIRST TIME
Add the required amount of oil to the bowl, ensuring that this level is between the min and max levels marked on the
inside bowl.
We recommend that you ONLY use a liquid oil which is suitable for deep fat frying. Check the label on the bottle.
NEVER use solid fat
Place the lid on the deep fat fryer and plug in the deep fat fryer to the power supply. When the deep fat fryer is
heating the red light at the front of the fryer will be switched on. When the deep fat fryer has reached the
temperature required this light will go out. The thermostat will switch on and off during use in order to keep the oil
temperature constant. This light will also switch on and off.
11
When the fryer has reached the desired temperature, one should remove the fryer lid and place the food into the
basket. Do not overfill the basket as the food will not cook properly. Lower the basket slowly into the fryer to avoid
splashes of oil and then place the lid back on the fryer.
Warning : Show care when removing the lid as hot steam may be emitted.
When the food is ready, remove the lid and attach the handle to the basket. Lift out the basket and allow to drain
the basket at an angle on the lip of the bowl.
Ensure the food is thoroughly cooked in- and outside.
Always unplug the deep fat fryer after use.
FOR BEST RESULTS
Always dry food well before frying. Very 'wet' food can cause the oil to 'foam' and may overflow.
Food for frying should be roughly of the same size to ensure the food cooks evenly and thoroughly.
Many types of food may need to be coated before frying - typical coatings are batter or breadcrumbs.
Always wait until the fryer has reached the desired temperature and the light has gone out, before adding the food.
Do not overfill the basket.
CONSIDERATIONS FOR USING THE FRYER
DO
Only use the fryer for household appliance.
Only use the fryer for frying food.
Only use oil or grease that is suitable for frying. Check the packaging if the fat or oil is suitable for this fryer.
Ensure the level of the fat or oil is higher than the minimum and less than the maximum, so between the minimum
and maximum lines. If there is too much fat or oil in the fryer, it may be overflow the fryer.
Be careful when frying, make sure the fryer is used safely by keeping enough distance between the user and the
device. Make sure that people who needs extra help or supervision can’t reach the fryer.
Change the oil or fat when it is brown, dirty smell or smoke in the beginning.
Change the oil or fat when too much water is in it. You can recognize the high concentration of water in the oil or fat
by large bubbles and water droplets, water vapor or rapid rise in oil or fat. If the oil concentration in the fryer is too
high, there will be a chance, that the fat or oil will come out with an explosion, which can be very dangerous for
those who use the fryer and those which are near the fryer.
Change the oil or fat after 8 to maximum 10 times use.
Remove all ice (molecules) on frozen foods. Make sure that fried foods will be thawed first, by laying the food in a
dry clean towel. Dab the food with the towel when the majority of ice is melted.
Make sure there is enough space around the fryer when you use it.
Let the fryer cool down uncovered in order to prevent condensation. Keep the fryer in a dry, safe place.
DON’T
Never store or place the bowl outside or in a damp place. Keep your fryer away from rain or moisture.
Do not place food in the fryer when it is warming. Have patience and wait until the fryer have reached the right
temperature.
Do not fry too much food at once.
Never cover the bowl and the filter.
Do not add water to the fat or oil
CLEANING
Unplug the deep fat fryer.
Wait until the unit is completely cool before taking out the oil tank, disposal of the oil and cleaning the appliance.
Do not use strong detergents or abrasive cloths/liquid as this will damage the deep fat fryer. Clean the outside of the
deep fat fryer with a warm slightly damp cloth and dry thoroughly. Never immerse the deep fat fryer or lid in water.
When changing the oil - take this opportunity to clean the interior of the bowl. Pour the oil from the bowl and dry the
interior of the bowl with absorbent paper. Then wipe the interior of the bowl in warm soapy water.
Attention : given the electronic unit under the appliance, never immerse the motor-part into water. Dry thoroughly.
Change the oil regularly. Pour out the old oil from the bowl and dispose of oil thoughtfully.
Clean your deep fat fryer regularly. This will prolong the life of your deep fat fryer.
MALFUNCTION
Wait until the deep fat fryer is completely cool before storage.
The unit can be stored with the oil inside. Ensure the lid is tightly closed to avoid dust getting into the oil.
12
Guidelines for protection of the environment
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be
disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials
used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding
the point of recollection..
+++++
13
PT
IMPORTANTES NORMAS DE SEGURANÇA
Por favor ler estas instruções com cuidado e atenção antes de utilizar o aparelho
Antes de utilizar verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem da sua tomada de ligação.
Nunca utilizar o aparelho sem vigilância se estiver a funcionar.
Manter o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas incapazes.
Verificar de tempos a tempos se o cabo não está danificado. Nunca usar o aparelho se o cabo estiver danificado ou
o aparelho apresentar sinal de estrago.
Usar o aparelho apenas para uso doméstico e sempre seguindo as presentes instruções.
Nunca imergir o aparelho em água ou outro líquido. Nunca colocar dentro da máquina de lavar louça. Nunca usar o
aparelho perto de superfícies quentes.
Quando o fio estiver danificado deve ser substituído por técnico de reparação especializado.
Desligar sempre a ficha da tomada de corrente antes de limpar o aparelho.
Todas as reparações devem ser executadas por técnico especialidado.
Nunca usar o aparelho no exterior.
Colocar sempre o aparelho em local limpo. Nunca utilizar qualquer acessório não recomendado pelo fornecedor.
Nunca usar o aparelho ao ar livre e coloca-lo sempre em um ambiente seco. Nunca usar acessórios que não sejam
recomendados pelo fornecedor. Podia constituir um perigo ao usuário e risco para danificar o aparelho.
Nunca mover o aparelho puxando o cabo. Certifique-se que o cabo não fique preso. Não enrole o cabo em torno do
aparelho e não o dobre.
Manter o dispositivo em superfície plana para impedir que caía. Usar o aparelho somente para fritar. Cozinhe
somente géneros alimentícios para fritar e próprios para consumo.
O revestimento exterior, a bacia interna, a tampa, a cesta e o punho podem ser lavados à mão ou na máquina de
lavar louça. Nunca imergir o painel de controle na água ou noutro líquido.
Espere até que o aparelho esteja completamente frio antes de o mover, de o limpar ou de o arrumar. Desligar
sempre o aparelho antes de deslocar e segurar sempre pelos punhos.
Nunca utilizar o aparelho sem óleo dentro. Assegurar-se sempre que o nível do óleo está entre o mínimo e o
máximo, marcas referidas dentro da cuba. Nunca ultrapassar o nível, o óleo quente poderá saltar e provocar
queimaduras.
É absolutamente necessário manter o aparelho limpo principalmente quando em contacto directo com alimentos.
Certifique-se que o cabo nunca contacta as partes quentes do aparelho. Nunca deve tocar nestas peças quentes.
Certifique-se que as partes quentes do aparelho não estão expostas a materiais inflamáveis, tais como cortinas ou
outros panos ou tecidos... deste modo prevenirá qualquer ocorrência de fogo.
Nunca cubra o aparelho com qualquer tipo do material.
ATENÇÃO:
A fritadeira pode atingir elevadas temperaturas durante a sua utilização.
As preparações a óleo ou outra qualquer gordura podem inflamar-se quando superaquecidas.
Deve ser extremamente cauteloso e nunca deixar a fritadeira acesa por períodos longos.
Não se esqueça de desligar o aparelho logo que a sua preparação esteja e não vai utilizar de novo.
Antes de desligar da corrente deve seleccionar a temperatura para posição mais baixa.
O aparelho deve estar a funcionar em local ventilado. Nunca deixar a aparelho ao alcance das crianças.
Certificar sempre que o cabo nunca fique sobre o aparelho.
ANTES DE UTILIZAR
Retirar as embalagens do aparelho bem como todos os acessórios que estejam dentro da cuba.
Antes da primeira utilização é recomendado lavar bacia, a cesta e a parte externa com um pano ligeiramente
húmido e deixar secar completamente. Desta forma permitirá retirar qualquer resíduo que tenha ficado após a
fabricação.
Junte o punho à cesta usando o efeito de pinça para colocar no suporte na cesta.
PRIMEIRA UTLIZAÇÃO
Encher a cuba de óleo entre o nível mínimo e o nível máximo. Utilizar de preferência óleo especial para fritos.
Verificar a etiqueta na embalagem.
14
Nunca usar pedaços
Colocar a tampa e ligar o aparelho á corrente eléctrica.
Ligar a fritadeira, a luz vermelha sobre o termostato acende. Quando a temperatura baixa a luz vermelha sobre o
termostato reacende e volta a pagar quando atingir a temperatura necessária.
Quando a fritadeira atingir a temperatura necessária, retirar a tampa e colocar os alimentar devagar no cesto.
Introduzir o cesto no óleo e voltar a tapar.
Atenção: quando retirar a tampa pode sair vapor quente.
Após a cozedura, subir o cesto com a ajuda do punho e deixar escorrer os alimentos.
Verificar se os alimentos estão efectivamente cozidos, no seu interior e exterior.
Desligar o aparelho e retirar a ficha da corrente eléctrica.
PARA OBTER UM MELHOR RESULTADO
Secar bem os alimentos antes de os colocar na fritadeira. Os alimentos húmidos podem fazer saltar o óleo e
transbordar.
Os alimentos devem ter idênticas dimensões para permitir ser fritos de igual forma.
Certos alimentos devem estar panados ou revestidos de massa para poder ser fritos.
Aguardar que o pré-aquecimento esteja terminado e que a luz do termóstato se apague antes de colocar os
alimentos.
Não encher em demasiado o cesto.
LIMPEZA
Retirar a ficha da tomada.
Deixar arrefecer o aparelho antes de começar a limpar.
Evitar utilizar detergentes ou panos que possam danificar o aparelho.
Quando mudar o óleo do aparelho deve aproveitar para limpar o interior da cuba. Retirar o óleo da cuba com o
auxílio de papel absorvente e limpar com água quente ensaboada com a ajuda de um pano suave.
Atenção: dado que o aparelho tem uma unidade electrónica nunca deve imergir o aparelho em água. Em seguida
deve limpar o aparelho com um pano seco.
Mudar o óleo com frequência.
Se limpar com frequência a fritadeira ela terá uma maior duração de vida.
ARRUMAÇÃO
Esperar que a fritadeira esteja completamente fria antes de a arrumar.
O óleo pode ficar dentro do aparelho. Fechar bem a fritadeira para evitar que entre poeiras.
Indicações para a protecção ambiental
Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser
colocado num ponto de recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O
símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação.
Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação. Através da reutilização, do
aproveitamento de materiais ou de outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá contribuir
significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu município para saber qual o ponto de
eliminação de resíduos responsável.
***
15
SW
Bruksanvisning för Tristar Fritös modell FR – 6915
Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Kontrollera att nätspänningsmatningen överensstämmer med apparatens märkspänning.
Lämna aldrig fritösen obevakad när den används eller fortfarande är varm efter användning.
Inspektera emellanåt nätkabeln avseende skador. Använd inte fritösen om nätkabeln eller stickkontak-ten är skadad
på något sätt. Av säkerhetsskäl får nätkabeln endast bytas ut eller repareras av en aukto-riserad serviceverkstad.
Rådfråga din återförsäljare.
Fritösen är endast avsedd för privat bruk och enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.
Doppa aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska. Placera inte apparaten i diskmaskin. An-vänd inte
apparaten i närheten av varma ytor eller föremål.
Koppla alltid loss apparaten från eluttaget före rengöring.
Service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte fritösen utomhus och placera den inte i fuktiga miljöer. Använd ej tillbehör som inte rekom-menderas av
apparatens tillverkare. Sådan användning kan skada apparaten och utsätta användaren för säkerhetsrisker.
Flytta inte apparaten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan fastna eller komma i kläm. Linda inte
upp nätkabeln runt apparaten.
Placera fritösen på en plan och stabil yta så att den inte kan falla. Använd apparaten endast för fritering av lämpliga
livsmedel.
Ytterhöljet, innerskålen, locket, korgen och handtaget kan både handdiskas och diskas i diskmaskin.
Kontrollpanelen får aldrig doppas ned i vatten eller någon annan vätska.
Vänta tills fritösen har kallnat helt före förflyttning, rengöring eller förvaring. Lyft apparaten med hjälp av handtagen.
Koppla alltid loss apparaten från eluttaget före hantering.
Använd aldrig fritösen utan att det finns olja i den. Se till att oljenivån alltid är mellan MIN- och MAX-mar-keringarna
inne i skålen. Fyll aldrig på för mycket olja. Det kan stänka och orsaka skållskador.
Var noga med att alltid hålla fritösen ren eftersom den kommer i direkt kontakt med livsmedel.
Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med apparatens heta delar. Ta inte på dessa ytor.
Se noga till att apparatens heta delar inte kommer i kontakt med brandfarliga material såsom gardiner, bordsdukar,
etc.
Täck aldrig över fritösen under användning.
Observera att fritöser kan uppnå höga temperaturer under användning. Olja och fett kan börja brinna vid
överhettning. Låt inte fritösen vara påslagen för länge och stäng av apparaten när maten är klar. Ställ
temperaturreglaget i den lägsta positionen innan du kopplar loss apparaten från eluttaget.
Se till att rummet är väl ventilerat när du använder fritösen.
Håll fritösen utom räckhåll för barn och se till att nätkabeln inte hänger ned över bordskanten.
INNAN DU ANVÄNDER FRITÖSEN
Plocka fram fritösen ur förpackningen och avlägsna allt emballage.
Innan du använder fritösen första gången, torka av apparaten utvändigt samt innerskålen och korgen med en fuktig
trasa. Torka sedan noga för att avlägsna eventuella rester från tillverkningsprocessen.
Sätt fast handtaget på korgen genom att klämma ihop handtaget och haka fast det i fästet.
NÄR DU ANVÄNDER FRITÖSEN FÖRSTA GÅNGEN
Fyll på skålen med olja upp till en nivå mellan MIN- och MAX-markeringarna.
Vi rekommenderar att du använder en flytande olja som är avsedd för fritering. Läs etiketten på flaskan.
Sätt på locket och anslut apparaten till eluttaget. Medan fritösen värms upp lyser den röda kontrollam-pan på
apparatens front. Lampan släcks när den inställda temperaturen har uppnåtts. Därefter tänds och släcks lampan då
och då, vilket indikerar att termostaten slås på och stängs av för att upprätthålla en konstant oljetemperatur.
När den inställda temperaturen har uppnåtts, ta av locket och lägg i ingredienserna i korgen. Överfyll inte korgen –
annars tillagas inte maten på rätt sätt. Sänk ned korgen sakta i oljan för att undvika stänk. Lägg sedan på locket
igen.
Var försiktig när du tar av locket eftersom het ånga kan strömma ut.
När maten är klar, ta av locket och sätt fast handtaget på korgen. Lyft upp och luta korgen något så att oljan kan
rinna av.
Kontrollera att maten är ordentligt tillagad även inuti. Koppla alltid loss fritösen från eluttaget efter an-vändning.
16
FÖR BÄSTA RESULTAT
Se till att maten är helt torr före friteringen. Våt eller fuktig mat kan medföra att oljan skummar och rinner över.
Fritera maten i lika stora bitar för att säkerställa en jämn tillagning.
Många mattyper kan beströs med t.ex. vispad smet eller brödsmulor före fritering.
Vänta alltid tills den röda kontrollampan släcks innan du lägger i maten.
Punkter att hörsamma vid användning av fritösen
Att göra
Använd fritösen endast som en hushållsapparat.
Använd fritösen endast för att fritera mat.
Använd endast olja eller fett som är lämpligt för fritering. Kontrollera förpackningen för oljan/fettet så att det kan
användas med fritöser.
Se till att fettet/oljan är över minimum gränsen och mindre än maximum gränsen, så mellan minimum och maximum
märkena. Om det är mer fett/olja inuti, finns det risk att oljan/fettet kommer ut ur pannan.
Var försiktig vid friteringsprocessen, se till att du använder fritösen säkert genom att ha ett avstånd mellan
användaren och fritösen. Se till att det inte finns någon i närheten av fritösen, som kräver extra uppmärksamhet eller
övervakning.
Byt olja eller fett när det ser brunt ut, luktar smutsigt eller ryker i ett tidigt skede.
Byt olja eller fett om det innehåller för mycket vatten. Du kan känna igen en hög vattenkoncentration på stora
klockor, vattendroppar, vatten ånga, höga stänk av olja/fett. Om koncentrationen av olja inuti pannan är för hög,
finns det en risk att fettet eller oljan kommer ut i en explosion, vilket kan vara mycket farligt för alla som använder
(eller är i närheten av) fritösen.
Byt olja efter 8 till maximalt 10 användningar.
Avlägsna all is (molekyler) som är fixerade på den frusna maten. Se till att maten som ska friteras är upptinad först
genom att placera den på en torr, ren handduk för en kort period. Ta maten från handduken efter att den mesta av
isen har smält.
Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt fritösen vid användning.
För att undvika Kondensation, kyl ned fritösen utan lock. Förvara fritösen på en torr, säker plats.
Att undvika
Förvara aldrig fritösen utomhus eller på en fuktig plats. Håll regn och fukt borta från fritösen.
Lägg inte mat i fritösen vid uppvärmning. Var tålmodig och vänta tills fritösen har nått korrekt temperatur.
Fritera inte för mycket mat samtidigt.
Täck inte över fritösen eller filtret någonsin.
Tillsätt inte vatten i fettet/oljan.
RENGÖRING
Koppla loss fritösen från eluttaget. Vänta tills apparaten har kallnat helt och plocka sedan ur och töm oljebehållaren.
Använd inga skarpa rengöringsmedel eller produkter som innehåller slipmedel. Sådana produkter ska-dar
apparatens ytfinish. Rengör fritösen utvändigt med en varm, fuktig trasa och torka sedan torrt. Dop-pa aldrig ned
apparaten eller locket i vatten.
Passa på att rengöra skålen invändigt när du byter olja. Töm ut oljan och torka av skålen med t.ex. hus-hållspapper.
Rengör sedan skålen med varm tvållösning.
Tänk på att fritösens underdel innehåller elektronik. Doppa aldrig ned denna del i vatten.
Byt ut oljan regelbundet och kassera gammal olja på lämpligt sätt.
Rengör fritösen regelbundet. Detta förlänger apparatens livslängd.
FÖRVARING
Vänta tills fritösen har kallnat helt innan du ställer undan den för förvaring.
Fritösen kan förvaras med olja i behållaren. Se till att locket sluter tätt ordentligt så att inte damm kan tränga ned i
oljan.
17
Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor!
Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.
Lämna in produkten för återvinning på anvisad plats, t.ex. kommunens återvinningsstation.
*****
18
PL
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH
ZALECEŃ.
Prosimy sprawdzić, czy wartości prądu zasilającego w sieci elektrycznej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Włączonego lub wciąż rozgrzanego urządzenia nie pozostawiać bez nadzoru. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci i osób niepowołanych.
Co jakiś czas sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie korzystać z urządzenia w sytuacji, gdy przewód
zasilający nosi ślady uszkodzeń.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
Pod żadnym pozorem nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Urządzenia nie myć w zmywarce do naczyń. Nie
korzystać z urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
Wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
Z urządzenia nie korzystać na wolnym powietrzu. Urządzenie należy przechowywać suchym miejscu. Nie należy stosować
wyposażenia dodatkowego, którego nie zaleca dostawca, gdyż może ono stanowić zagrożenie dla użytkownika oraz być
przyczyną uszkodzenia urządzenia.
Nie przesuwać urządzenia pociągając je za przewód zasilający. Zwrócić uwagę, by przewód nie zaczepiał o inne przedmioty.
Nie owijać przewodu wokół urządzenia ani nie zginać go.
Urządzenie ustawić na płaskiej powierzchni i chronić przed upadkiem. Urządzenia używać wyłącznie do smażenia w głębokim
oleju. Służy ono do przygotowania artykułów spożywczych, które można poddawać smażeniu.
Zewnętrzną obudowę, wewnętrzny misę, pokrywę, koszyk i uchwyt można myć ręcznie lub w zmywarce do naczyń. Panelu
sterowania nie zanurzać w wodzie ani innym płynie.
Przed przeniesieniem, przestąpieniem do czyszczenia lub przed odłożeniem w miejsce składowania należy poczekać do
całkowitego ostygnięcia urządzenia. Urządzenie należy przenosić chwytając za uchwyty. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Nie włączać urządzenia, jeśli nie jest napełnione olejem. Upewnić się, że poziom oleju znajduje się pomiędzy oznaczeniami
minimum a maksimum. Nie nalewać zbyt dużej ilości oleju, gdyż nadmiar rozgrzanego oleju może zostać wypchany z misy.
Urządzenie ma bezpośrednią styczność z artykułami spożywczymi, należy je zatem zawsze utrzymywać w czystości.
Dopilnować, by przewód zasilający nie stykał się z rozgrzanymi elementami urządzenia. Nie dotykać gorących elementów.
Dopilnować, by rozgrzane elementy urządzenia nie stykały się z łatwopalnymi materiałami, jak firanki, obrusy, itp., gdyż grozi
to pożarem.
Nie nakrywać urządzenia żadnego rodzaju materiałem.
Uwaga: smażalnica podczas użytkowania może rozgrzać się do bardzo wysokiej temperatury. W przypadku przegrzania olej i
tłuszcz mogą się zapalić. Należy zachować szczególną ostrożność i nie pozostawiać włączonego urządzenia przez zbyt długi
okres. Prosimy nie zapomnieć wyłączyć urządzenia po zakończeniu smażenia. Przed wyjęciem wtyczki z gniazda zasilającego
należy przestawić przełącznik regulatora temperatury w najniższe położenie.
Podczas korzystania z urządzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz dopilnować, by przewód zasilający nie zaginał się na krawędzi blatu
stołu.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Z urządzenia zdjąć wszelkie materiały opakowaniowe, jak również wyjąć wszelkie przedmioty z jego wnętrza.
Przed pierwszym użyciem smażalnicy zalecamy, by wewnętrzną misę, koszyk oraz obudowę urządzenia przetrzeć lekko
zwilżoną ściereczką, po czym dokładnie wysuszyć. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie osady pozostałe po procesie
produkcyjnym.
Do koszyka przymocować uchwyt. Aby to zrobić, należy ścisnąć uchwyt i złożyć go na wsporniku na koszyku.
PIERWSZE URUCHOMIENIE
Wlać żądaną ilość oleju do misy, pamiętając, że jego poziom musi się mieścić pomiędzy oznaczeniami minimum i maksimum
umieszczonymi na wewnętrznej ściance misy.
Zalecamy, by używać WYŁĄCZNIE płynnego oleju nadającego się do głębokiego smażenia. Prosimy zapoznać się z
informacjami na etykiecie butelki. NIGDY nie stosować tłuszczu w postaci stałej.
19
Umieścić pokrywę na smażalnicy, po czym włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego. Podczas nagrzewania świecić się będzie
czerwona kontrolka na przodzie obudowy. Po osiągnięciu wymaganej temperatury czerwona kontrolka zgaśnie. W trakcie
smażenia termostat będzie włączał i wyłączał urządzenie, utrzymując stałą temperaturę, czemu towarzyszyć będzie włączanie i
wyłączanie kontrolki.
Po osiągnięciu przez urządzenie żądanej temperatury należy zdjąć pokrywę i włożyć produkty do koszyka. Nie wkładać
nadmiernej ilości produktów, gdyż nie usmażą się we właściwy sposób. Powoli wsunąć koszyk do smażalnicy, uważając by olej
się nie rozpryskiwał, po czym ponownie nałożyć pokrywę.
Uwaga: Podczas zdejmowania pokrywy należy zachować ostrożność, gdyż może się spod niej uwolnić gorąca para.
Po usmażeniu produktów zdjąć pokrywę i założyć uchwyt do koszyka. Unieść koszyk nad misę i poczekać kilka chwil, aż olej
się odsączy.
Dopilnować, by produkty dokładnie się usmażyły.
Po zakończeniu smażenia smażalnicę należy zawsze odłączyć od źródła zasilania.
CHCĄC UZYSKAĆ NAJLEPSZE WYNIKI
Przed smażeniem produkty należy zawsze wysuszyć. Woda na powierzchni produktów może powodować pienienie się oleju i
jego przelanie przez brzegi smażalnicy.
Produkty przeznaczone do smażenia należy pociąć na kawałki o podobnej wielkości, dzięki czemu usmażą się równo i
dokładnie.
Wiele rodzajów produktów może wymagać obtoczenia w cieście lub tartej bułce.
Przed włożeniem produktów do smażalnicy należy zawsze poczekać, aż urządzenie osiągnie żądaną temperaturę, co zostanie
zasygnalizowane zgaśnięciem kontrolki.
Do koszyka nie wkładać zbyt dużej ilości produktów.
ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA FRYTKOWNICY
NALEŻY...
Frytkownicę używać jedynie jako urządzenie do użytku domowego.
Frytkownicę użytkować tylko do smażenia żywności.
Stosować jedynie olej czy tłuszcz, który nadaje się do tej frytkownicy. Sprawdzić na opakowaniu, czy dany olej lub tłuszcz
nadaje się do tego typu frytkownicy.
Sprawdzić, czy poziom oleju lub tłuszczu jest wyższy od minimum i mniejszy od maksimum, tak aby mieścił się pomiędzy
liniami minimum a maksimum. Zbyt duża ilość tłuszczu lub oleju wewnątrz frytkownicy doprowadzi do zalania urządzenia.
Podczas smażenia należy być ostrożnym i pamiętać, aby utrzymywać bezpieczną odległość pomiędzy użytkownikiem a
urządzeniem. Kontrolować, aby osoby wymagające szczególnego nadzoru czy pomocy, nie miały bezpośredniego dostępu do
frytkownicy.
Olej lub tłuszcz zmienić, gdy staje się brązowy, wydaje zaczyna pachnieć spalenizną lub zaczyna dymić.
Olej lub tłuszcz wymienić, jeśli jest w nim zbyt dużo wody. Można rozpoznać dużą ilość wody w oleju czy innym tłuszczu
poprzez widoczne duże pęcherze i krople wody, parę wodną czy gwałtowne podnoszenie się oleju czy tłuszczu. Jeśli zawartość
wody w oleju znajdującym się w frytkownicy będzie zbyt duża, to pojawi się niebezpieczeństwo gwałtownego wydostawania
się tłuszczu czy oleju, co może być niebezpieczne dla osób użytkujących frytkownicę lub znajdujących się w jej pobliżu.
Zmienić olej lub tłuszcz po upływie 8 maksymalnie 10 godzin jego użytkowania.
Z zamrożonej żywności usunąć cały lód (wszystkie jego cząstki). Sprawdzić, czy zamrożona żywność przeznaczona do
smażenia najpierw uległa całkowitemu rozmrożeniu, kładąc ją na czystej i suchej tkaninie, np. ręczniku. Żywność wytrzeć
ręcznikiem, gdy już większość lodu uległa stopieniu.
Sprawdzić, czy wokół frytkownicy jest dostateczna ilość wolnej przestrzeni niezbędnej do jej użytkowania.
Aby uniknąć kondensacji pary na ściankach, pozostawiać frytkownicę do ostygnięcia bez przykrywania jej pokrywami.
Frytkownicę przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
Frytkownicę trzymać z dala od deszczu czy wilgoci.
Cierpliwie zaczekać, aż frytkownica osiągnie prawidłową temperaturę.
NIE WOLNO
Nigdy nie przechowywać pojemników na zewnątrz czy też w wilgotnym miejscu.
Nie wkładać pożywienia do frytkownicy, gdy jest ono w trakcie rozmrażania.
Nie smażyć zbyt mocno i zbyt gwałtownie przygotowywanej żywności
Nigdy nie przykrywać pojemnika wraz z filtrem.
Nigdy do oleju czy tłuszczu nie dodawać wody.
20
CZYSZCZENIE
Smażalnicę odłączyć od źródła zasilania.
Przed wyjęciem zbiornika oleju, wylaniem zużytego oleju i przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy poczekać, aż
smażalnica całkowicie ostygnie.
Nie stosować silnych detergentów ani środków ściernych, gdyż mogą uszkodzić smażalnicę. Obudowę urządzenia przetrzeć
lekko wilgotną ściereczką i dokładnie wysuszyć. Smażalnicy ani pokrywy nie zanurzać w wodzie.
Przy każdej wymianie oleju należy wyczyścić wnętrze misy. Wylać olej, a wewnętrzne ścianki misy wytrzeć papierowym
ręcznikiem. Następnie wewnętrzne ścianki misy umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń, wypłukać, po czym
dokładnie wysuszyć.
Uwaga: W dolnej części urządzenia znajduje się układ elektroniczny. Tej części smażalnicy nie wolno zanurzać w wodzie.
Regularnie wymieniać olej. Wylać z misy zużyty olej i pozbyć się go w sposób zgodny ze zdrowym rozsądkiem.
Smażalnicę należy regularnie czyścić, dzięki czemu będzie służyć przez długie lata.
PRZECHOWYWANIE
Przed odłożeniem w miejsce składowania należy poczekać, aż smażalnia całkowicie ostygnie.
Smażalnicę można przechowywać z olejem w środku. Należy dopilnować, by pokrywa była szczelnie zamknięta, dzięki czemu
do oleju nie dostanie kurz.
Wytyczne w zakresie ochrony środowiska
Tego urządzenia z chwilą jego zużycia nie należy traktować jako zwykłego odpadu komunalnego, lecz należy go
dostarczyć do punktu składowania materiałów do recyklingu elektrycznych i elektronicznych urządzeń
gospodarstwa domowego. To oznaczenia na urządzeniu, instrukcja obsługi oraz opakowanie zwraca uwagę
użytkownika na tę istotną kwestię. Materiały zastosowane w tym urządzeniu mogą być poddane odzyskowi.
Poprzez odzysk zastosowany w urządzeniach gospodarstwa domowego użytkownik wnosi istotny wkład w ochronę
naszego środowiska. Informacji dotyczących punktów zbiórki zużytych urządzeń należy szukać u swoich lokalnych
władz samorządowych.
+++++
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising