fmt 419 btcharge návod k použití / návod na použitie instrukcja

fmt 419 btcharge návod k použití / návod na použitie instrukcja
FMT 419 BTCHARGE
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ
DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím před použitím návod a uschovejte jej k pozdějšímu využití.
ÚVOD
• Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Nyní máte kompletní sadu bezdrátového
hudebního systému, takže vy a vaše rodina či přátelé si můžete užívat poslechu hudby v autě.
• Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem
zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu
využití.
UPOZORNĚNÍ:
• Používejte napětí 12 V stejnosměrného proud. Vyšší napětí může způsobit, že přístroj
nebude správně fungovat nebo dojde k jeho poškození.
• Nezapojujte přístroj do zdířky zapalovače automobilu, když jej startujete, jinak může dojít
k poškození přístroje.
• Pokud vysílač FM delší dobu nepoužíváte, odpojte jej.
• Při volbě frekvence se snažte maximálně vyhýbat silným místním rozhlasovým signálům,
aby nedošlo k vzájemnému rušení na úkor kvality.
• Pokud nelze vyhledat hudbu, zkontrolujte, zda je nastavení frekvence v automobilu a na přístroji
stejné nebo zkuste dlouhým stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti zvýšit hlasitost výstupu.
• Nenabíjejte pomocí přístroje více zařízení najednou, aby nedošlo k překročení proudové
kapacity a poškození přístroje.
• Pokud pomocí tohoto přístroje nabíjíte mobilní telefon nebo tablet, nepoužívejte je dlouhodobě.
VYOBRAZENÍ VÝROBKU
1. Pozitivní pól kolíku
2. Negativní pól kolíku
3. Digitální panel LED – červené světlo
4. Otvor mikrofonu
5. Tlačítko kanálu FM / přijetí hovoru
6. Tlačítko přijetí hovoru / volání
7. Nahoru / dolů / přehrávání / pauza / hlasitost
8. Konektor USB (2,1 A) pro nabíjení
CZ - 2
CZ
FUNKCE
1) Poskytuje maximální nabíjecí proud 5 V / 2,1 A, lze použít pro všechny mobilní telefony a tablety.
2) Velmi malá velikost, nastavitelný úhel pro přizpůsobení jakémukoliv typu automobilu, neruší
při řízení.
3) Displej LED, snadné ovládání.
4) Automatická paměť pro frekvence.
5) Vysoce kvalitní telefonování přes Bluetooth.
6) Podpora přehrávání hudby přes Bluetooth.
7) Tlačítka ovládají volání pomocí Bluetooth a přehrávání hudby.
8) Úplný frekvenční rozsah 87,6 – 107,90 MHz, zvolit lze libovolnou frekvenci
(pokud je frekvence stejná jako u autorádia).
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY
1) Tlačítko "
" slouží pro zavěšení a přijetí hovoru, krátkým stisknutím můžete přijmout hovor
nebo zavěsit. V režimu zařízení USB má krátký stisk funkci přehrávání a pauzy.
2) Tlačítko “CH”: chcete-li změnit frekvenci, krátce stiskněte tlačítko „CH“ a poté pomocí knoflíku 7
změňte vysílací frekvenci. Dlouhým stisknutím tlačítka „CH“ změníte režim. Dlouhým stisknutím
po dobu 2 až 3 vteřin přepnete mezi režimy nastavení frekvence a Bluetooth. V režimu Bluetooth
můžete při telefonování krátkým stisknutím tlačítka "CH" přepnout na soukromé volání.
3) Tlačítko 7 je dynamické multifunkční tlačítko. Při přehrávání hudby můžete jedním zatlačením
doprava přejít na další skladbu; delším zatlačení zvýšíte hlasitost. Krátkým zatlačením doleva
přejdete na předchozí skladbu. Delším zatlačení snížíte hlasitost. V režimu přehrávání USB
přepnete dlouhým stisknutím po dobu 2 až 3 vteřin do režimu přehrávání ve smyčce.
PŘIPOJENÍ POMOCÍ FUNKCE BLUETOOTH
1) Zapojte vysílač BT FM do otvoru pro zapalovač svého automobilu. Přístroj se zapne
s upozorněním na připojení prostřednictvím funkce Bluetooth. Telefon začne vyhledávat
zařízení s funkcí Bluetooth. Najděte zařízení pod názvem „HYUNDAI FMT419BT“ a kliknutím
jej připojte. Po připojení zařízení se zobrazí hudební tipy (zařízení s funkcí Bluetooth je
připojeno) (Poznámka: v různém režimu se zobrazují různá hudební oznámení).
2) Když je vysílač připojen k mobilnímu telefonu, můžete přehrávat hudbu z telefonu.
Tlačítky lze ovládat režim přehrávání Bluetooth.
NABÍJENÍ USB
Maximální výstup USB je 5 V a 2,1 A střídavého proudu. Zařízení je kompatibilní s mobilními
telefony a tablety. V případě potřeby nabití připojte do vstupu USB mobilní telefon nebo tablet.
PARAMETRY VÝROBKU
Vstupní napětí: stejnosměrný proud 12 V
Provozní proud: < 100 mA (pokud se nenabíjí mobilní telefon nebo jiné zařízení)
Přenosová rychlost: 32 Kbps 320K
Frekvence FM: 87,6 – 107,90 MHz; 0,1 MHz jako krok
Velikost zkreslení frekvence: < 1 %
Dosah vysílání FM: ≤ 3 m
Bluetooth verze: V2.1+EDR
Podporované protokoly Bluetooth: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Výstupní proud USB: ≤ 2,1 A
Výstupní napětí USB: ≤ 5,2 V
CZ - 3
Poznámka: Specifikace se mění v důsledku neustálých inovací. Vyhrazujeme si právo na jejich
změnu bez předchozího upozornění.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení
na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím
místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení
životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují
místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé
elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu.
Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.hyundai-electronics.cz
ETA a.s. tímto prohlašuje, že výrobek FMT419BTCHARGE je ve shodě s evropskou směrnicí
č. 1999/5/ES. Kompletní Prohlášení o shodě lze nalézt na stránkách
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH,
POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.
CZ - 4
SK
DÔLEŽITÉ: Prečítajte si prosím pred použitím návod a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
DÔLEŽITÁ UPOZORNENIE
• Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Teraz máte kompletnú sadu bezdrôtového
hudobného systému, takže vy a vaša rodina či priatelia si môžete užívať počúvaní hudby v aute.
• Prečítajte si prosím tento návod na použitie, aby ste sa dozvedeli, ako správne s prístrojom
zachádzať. Po prečítaní návodu na použitie ho uložte na bezpečné miesto k možnému
neskoršiemu využitiu.
UPOZORNENIE
• Používajte napätie 12 V jednosmerného prúdu. Vyššie napätie môže spôsobiť,
že prístroj nebude správne fungovať alebo dôjde k jeho poškodeniu.
• Nezapájajte prístroj do zásuvky zapaľovača automobilu, keď ho štartujete, inak môže dôjsť
k poškodeniu prístroja.
• Ak vysielač FM dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho.
• Pri voľbe frekvencie sa snažte maximálne vyhýbať silným miestnym rozhlasovým signálom,
aby nedošlo k vzájomnému rušeniu na úkor kvality.
• Ak nemožno vyhľadať hudbu, skontrolujte, či je nastavenie frekvencie v automobile a na prístroji
rovnaké alebo skúste dlhým stlačením tlačidla pre zvýšenie hlasitosti zvýšiť hlasitosť výstupu.
• Nenabíjajte pomocou prístroja viac zariadení naraz, aby nedošlo k prekročeniu prúdovej
kapacity a poškodeniu prístroja.
• Ak pomocou tohto prístroja nabíjate mobilný telefón alebo tablet, nepoužívajte ich dlhodobo.
VYOBRAZENIE VÝROBKU
1. Pozitívny pól kolíka
2. Negatívny pól kolíka
3. Digitálny panel LED - červené svetlo
4. Otvor mikrofónu
5. Tlačidlo kanála FM / prijatie hovoru
6. Tlačidlo prijatia hovoru / volania
7. Hore / dole / prehrávanie / pauza / hlasitosť
8. Konektor USB (2,1 A) pre nabíjanie
SK - 5
FUNKCIA
1) Poskytuje maximálny nabíjací prúd 5 V / 2,1 A, je možné použiť pre všetky mobilné telefóny
a tablety.
2) Veľmi malá veľkosť, nastaviteľný uhol na prispôsobenie akémukoľvek typu automobilu,
neruší pri šoférovaní.
3) Displej LED, ľahké ovládanie.
4) Automatická pamäť pre frekvencie.
5) Vysoko kvalitné telefonovanie cez Bluetooth.
6) Podpora prehrávania hudby z disku USB a cez Bluetooth.
7) Tlačidlá ovládania volania pomocou Bluetooth a prehrávania hudby.
8) Úplný frekvenčný rozsah 87,6 – 107,90 MHz, je možné zvoliť ľubovoľnú frekvenciu (pokiaľ je
frekvencia rovnaká ako u autorádia).
OVLÁDANIE TLAČIDLAMI
1) Tlačidlo "
" slúži pre zavesenie a prijatie hovoru, krátkym stlačením môžete prijať hovor
alebo zavesiť. V režime zariadenia USB má krátky stisk funkciu prehrávania a pauzy.
2) Tlačidlo "CH": ak chcete zmeniť frekvenciu, krátko stlačte tlačidlo "CH" a potom pomocou
gombíka 7 zmeňte vysielaciu frekvenciu. Dlhým stlačením tlačidla "CH" zmeníte režim.
Dlhým stlačením počas 2 až 3 sekúnd prepnete do režimu USB a režime Bluetooth. V režime
Bluetooth môžete pri telefonovaní krátkym stlačením tlačidla CH prepnúť na súkromné volanie.
3) Tlačidlo 7 je dynamické multifunkčné tlačidlo. Pri prehrávaní hudby môžete jedným zatlačením
doprava prejsť dopredu; dlhšom zatlačenie zvýšite hlasitosť. Krátkym zatlačením doľava
prejdete na predchádzajúcu skladbu. Dlhším zatlačenie znížite hlasitosť. V režime prehrávania
USB prepnete dlhým stlačením po dobu 2 až 3 sekúnd do režimu prehrávania v slučke.
PRIPOJENIE POMOCOU FUNKCIE BLUETOOTH
Zapojte vysielač BT FM do otvoru pre zapaľovač svojho automobilu. Prístroj sa zapne
s upozornením na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth. Telefón začne vyhľadávať
zariadenia s funkciou Bluetooth. Nájdite zariadenie pod názvom "HYUNDAI FMT419BT" a
kliknutím ho pripojte. Po pripojení zariadenia sa zobrazia hudobné tipy (zariadenie s funkciou
Bluetooth
je pripojené) (Poznámka: v rôznom režime sa zobrazujú rôzne hudobné oznámenia).
4) Keď je vysielač pripojený k mobilnému telefónu, môžete prehrávať hudbu z telefónu.
Tlačidlami je možné ovládať režim prehrávania Bluetooth.
NABÍJANIE USB
Maximálny výstup USB je 5 V a 2,1 A striedavého prúdu. Zariadenie je kompatibilné s mobilnými
telefónmi a tablety. V prípade potreby nabitia pripojte do vstupu USB mobilný telefón alebo tablet.
PARAMETRE VÝROBKU
Vstupné napätie: jednosmerný prúd 12 V
Prevádzkový prúd: < 100 mA (ak sa nenabíja mobilný telefón alebo iné zariadenie)
Prenosová rýchlosť: 32 K bps 320 K
Frekvencia FM: 87,6 – 107,90 MHz; 0,1 MHz ako krok
Veľkosť skreslenie frekvencia: < 1 %
Dosah vysielania FM: ≤ 3 m
Bluetooth verzia: V2.1+EDR
Podporované protokoly Bluetooth: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Výstupný prúd USB: ≤ 2 ,1 A
Výstupné napätie USB: ≤ 5,2 V
SK - 6
SK
Poznámka: Špecifikácia sa mení v dôsledku neustálych inovácií. Vyhradzujeme si právo na ich
zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli,
ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje,
žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej
manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené
elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.hyundai-electronics.sk
ETA a.s. týmto vyhlasuje, že výrobok FMT419BTCHARGE je v zhode s európskou smernicou
č. 1999/5 / ES. Kompletné Prehlásenie o zhode možno nájsť na stránkach
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU
DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO
V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.
SK - 7
WAŻNE: przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję i zachowaj
ją do późniejszego użytku.
WAŻNE INFORMACJE
WPROWADZENIE
• Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Zapewniliście sobie Państwo bezprzewodowy zestaw
muzyczny, który pozwoli Wam, Waszej Rodzinie i przyjaciołom słuchać muzyki w samochodzie.
• Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co pozwoli na
jego prawidłową obsługę. Po przeczytaniu instrukcji, należy odłożyć ją w bezpieczne miejsce, tak
by móc po nią sięgać w przyszłości.
UWAGA:
• Do zasilania urządzenia należy używać prądu stałego o napięciu 12 V.
Przekroczenie tych wartości może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Nie podłączać urządzenia do gniazda zapalniczki w momencie uruchamiania lub zapłonu auta.
Można w ten sposób uszkodzić transmiter.
• Jeśli transmiter FM nie jest długo używany, należy wyjąć go z gniazda zasilania.
• Przy wyborze częstotliwości, należy wziąć pod uwagę, że powinna ona znajdować się jak najdalej
od częstotliwości silnych stacji radiowych, tak żeby ich sygnał nie zakłócał jakości połączenia.
• Jeśli nie udaje się odtwarzać muzyki, należy sprawdzić czy transmiter ma ustawioną taką samą
częstotliwość jak radio samochodowe, lub zwiększyć natężenie dźwięku za pomocą przycisku
głośności.
• Nie ładować za pomocą urządzenia kilku urządzeń w tym samym czasie, tak żeby nie
zwiększać natężenia prądu, który może uszkodzić urządzenie.
• Podczas ładowania telefonu lub tabletu, należy ograniczyć ich równoczesne użytkowanie.
WYGLĄD URZĄDZENIA
1. Dodatni styk złącza zasilającego
2. Ujemny styk złącza zasilającego
3. Cyfrowy wyświetlacz LED (podświetlenie na czerwono)
4. Otwór mikrofonowy
5. Przycisk CH (FM) /Odbierania połączenia
6. Przycisk odbierania / Wykonywania połączenia
7. Góra / dół / play / pause / głośność
8. Złącze USB (2,1A) ładowarki
PL - 8
PL
FUNKCJE
1) Ładowarka USB o maksymalnych parametrach 5 V - 2,1 A, której można używać do telefonów
komórkowych i tabletów.
2) Wyjątkowo niewielkie rozmiary, regulowanie kąta ustawienia pozwalające na dostosowanie
do wszystkich modeli samochodów, nie przeszkadza w prowadzeniu auta.
3) Łatwy w obsłudze wyświetlacz LED.
4) Automatyczne zapamiętywanie częstotliwości.
5) Połączenia o wysokiej jakości przez Bluetooth.
6) Obsługa odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth.
7) Przyciski pozwalające sterować połączeniami za pomocą Bluetooth oraz odtwarzaniem muzyki.
8) Pełny zakres częstotliwości FM 87,6 – 107,90 MHz, można wybrać dowolną częstotliwość
(urządzenie pracuje prawidłowo przy wyborze tej samej częstotliwości na którą ustawione jest
radio samochodowe).
OBSŁUGA PRZYCISKÓW
1) Przycisk "
" odbieranie i kończenie połączeń. Nacisnąć krótko, żeby odebrać
lub zakończyć połączenie. W trybie U Disk krótkie naciśnięcia powodują wstrzymanie
i wznowienie odtwarzania.
2) Przycisk “CH”: jeśli chcemy regulować częstotliwość, nacisnąć krótko przycisk “CH”,
a następnie za pomocą przycisku/przełącznika 7 zmieniać częstotliwość. Nacisnąć
i przytrzymać przycisk “CH”, żeby zmienić tryb. Naciskać i przytrzymywać przycisk przez
2-3 sekundy, żeby przełączać się pomiędzy trybami ustawiania częstotliwości i Bluetooth.
Nacisnąć krótko przycisk “CH”, żeby przełączyć na wykonanie połączenia z telefonu.
3) Przycisk 7 – dynamiczny przełącznik wielofunkcyjny. Podczas odtwarzania muzyki raz pociągnąć
w prawo, żeby przejść do kolejnego utworu, pociągnąć dłużej w prawo, żeby zwiększyć
natężenie dźwięku; pociągnąć raz w lewo, żeby przejść do poprzedniego utworu, pociągnąć
dłużej w lewo, żeby zmniejszyć natężenie dźwięku. Podczas odtwarzania w trybie Bluetooth
nacisnąć i przytrzymać przełącznik przez 2-3 sekundy, żeby przejść do odtwarzania w pętli.
POŁĄCZENIE BLUETOOTH
1) Podłączyć urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej, w celu zapewnienia
mu zasilania. Po podłączeniu i włączeniu się urządzenia, można je sparować z innym
urządzeniem Bluetooth (np. telefonem). W telefonie wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth
"HYUNDAI FMT419BT ", odnaleźć urządzenie i kliknąć na jego nazwę żeby sparować. Po
sparowaniu na wyświetlaczu pojawią się informacje o muzyce (Uwaga: w różnych trybach
mogą być różnie przedstawiane).
2) Kiedy transmiter FM jest połączony z telefonem komórkowym, można odtwarzać z telefonu
muzykę, za pomocą przycisków na transmiterze można sterować odtwarzaniem.
ŁADOWANIE PRZEZ USB
Wyjście USB ma parametry maksymalne DC 5 V - 2,1 A. Powinny one wystarczyć do ładowania
telefonów komórkowych i tabletów. Podłączyć kabel USB do telefonu lub tabletu, który wymaga
ładowania.
SPECYFIKACJA
Napięcie zasilania: DC 12 V
Pobór prądu: < 100 mA (kiedy urządzenie nie działa jako ładowarka)
Bit Rate: 32 K bps 320 K
Częstotliwość FM: 87,6 – 107,90 MHz; z rozdzielczością 0,1 MHz
Poziom zniekształceń: <1 %
PL - 9
Zasięg transmisji FM: ≤ 3 m
Wersja Bluetooth: V2.1+EDR
Obsługa protokołu Bluetooth: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Prąd wyjściowy USB: ≤ 2,1 A
Napięcie wyjściowe USB: ≤ 5,2 V
Uwaga: Z powodu ciągłej pracy nad ulepszaniem produktów, producent zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian w specyfikacji technicznej, bez uprzedniego powiadomienia.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo
rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Materiały
te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii
i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy
urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby
Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie
przeprowadzona jego utylizacja. Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych
europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej
utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego
postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać
starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów
lub sklepem, w którym został produkt kupiony.
Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie
internetowej www.hyundai-electronics.pl
ETA Inc niniejszym oznajmia, że produkt FMT419BTCHARGE jest zgodny
z Europejską Dyrektywą nr 1999/5 / EC. Pełną Deklarację Zgodności można znaleźć
na http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ
W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY
DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH,
ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.
PL - 10
ENG
IMPORTANT: Please read before using and retain for future reference.
IMPORTANT NOTES
INTRODUCTION
• Thank you for buying our product. Now, you have a complete set of wireless music system,
so that you and your family or friends can enjoy the music in the car.
• Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your
equipment properly. After you finished reading the instructions manual, put it away in a safe
place for future reference.
PRECAUTIONS:
• Please use the voltage DC 12 V, it may make the machine not working properly
or damaged if exceed this Voltage.
• Do not inset it into the car cigarette lighter when cars on the start or ignition, otherwise
it may damaged.
• Please put out the FM transmitter when you does not use it in long time.
• When select the frequency, as far as possible to avoid strong local radio single, so as not
to interfere with the quality of the impact
• If the car can’t search the music, please check the machine and auto frequency settings
if the same, or try long time press the volume up key to increase the output volume.
• Do not let the machine to charge multiple devices at the same time, so as not to exceed
the current that damage the machine.
• When the mobile phone or tablet is charged by this item, please avoid using them in long time.
PRODUCT PICTURE
1. The positive power of shrapnel
2. The negative power of shrapnel
3. LED digital pipe (red light)
4. Microphone hole
5. CH (FM key)/Answer phone
6. Answer / call key
7. Up / down / play / pause / volume
8. USB port (2,1 A) charging
ENG - 11
FUNCTION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Provide max charging current 5 V-2,1 A, can be used for all mobile phone and tablet.
Ultra small body, adjustable angle to adapt to all kinds of cars, do not interfere with driving.
LED display, easy to operation.
Automatic frequency memory.
High quality Bluetooth call.
Support play music by Bluetooth.
The keys control the Bluetooth calls and music playing.
87,6 – 107,90 MHZ full frequency, can choose any frequency
(when frequency point with car radio frequency is same can work normally.
BUTTON OPERATION
1) "
" button: the hang up and answer button, short press answer /hang up the phone.
During the U disk mode, circle short press is play/pause function.
2) “CH” Key: when you need to adjust the frequency, short press CH key, and then use "Sketch
No. 7 (pull wheel key)" change transmission frequency. Long time press the “CH” keys to
change the mode. Circle long press 2-3 seconds to switch between frequency setting and
Bluetooth mode. During the Bluetooth mode, Short press CH for switching private answer
when you calling.
3) "Sketch No. 7" (pull round button): three to pull dynamic multifunction button, when playing,
music, pull to the right once is the next song; pull long for volume increase.
Pull to the left is the last song. Pull long for the volume reduction. during the U disk playing
mode. Long press 2-3 seconds switch to Loop playback mode.
BLUETOOTH CONNECTION
1) Insert the BT FM transmitter into Car cigarette lighter hole, machine will power -up there will
be one hints (Bluetooth devices to be connected), then the phone can search for Bluetooth
devices "HYUNDAI FMT419BT ", find the device and click directly to connect, when the
devices are connected, there have music tips (Bluetooth devices connected) (Note: different
state different music prompt).
2) When the FM transmitter connected with mobile phone, open the phone and play music,
the key can control Bluetooth music play mode.
USB CHARGING
USB output to maximum DC 5 V-2,1 A which can be compatible with the mobile phones and table,
connect USB line with cellphone or tablet when need charging.
PRODUCT PARAMETERS
Input Voltage: DC 12 V
Work Current: < 100 mA (When do not charge for mobile phone or other devices)
Transmission Rate: 32 K bps 320 K
FM frequency: 87,6 – 107,90 MHz; 0,1 MHz as first grade
Frequency distortion degree: < 1 %
FM Transmission Distance: ≤ 3 m
Bluetooth Version: V2.1+EDR
Support Bluetooth protocol: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
USB Output Current: ≤ 2,1 A
USB Output Voltage: ≤ 5,2 V
ENG - 12
ENG
Note: Specifications are subject to change for continuous improvement, therefore, we reserve
the rights to those modifications without prior notice.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the
product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as
a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling
of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the
old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it
is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at
the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
ETA Inc. hereby declares that the product FMT 419 BTCHARGE is in compliance with
requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The complete Declaration of Conformity can be found at
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
ENG - 13
FONTOS: Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt és tartsa meg
a későbbi használathoz!
FONTOS MEGJEGYZÉSEK
BEVEZETÉS
• Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ezzel egy vezeték nélküli zenerendszer tulajdonosa
lett, így Ön, családja és barátai is élvezhetik a gépjárműben a zenéket.
• Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő használat érdekében! Elolvasás után tárolja
a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használat esetére!
FIGYELEM
• Kérjük, használjon DC 12 V feszültséget! Ellenkező esetben a készülék hibás működését,
vagy károsodását okozhatja!
• Ne dugja be a készüléket a kocsi indítása közben, ellenkező esetben a készülék
károsodását okozhatja!
• Húzza ki az FM transzmitert, ha a készüléket nem használja hosszabb ideig!
• Frekvencia beállításnál kerülje el az erős helyi rádió frekvenciákat annak érdekében,
hogy ne zavarja a rádió működését!
• Ha a kocsi nem képes frekvenciát találni, ellenőrizze a frekvencia beállítását, vagy állítsa
be a hangerőt magasabb szintre!
• Ne töltsön fel több készüléket egyszerre, ellenkező esetben a transzmiter károsodását okozhatja!
• Miközben a telefon, vagy a tablet csatlakoztatva van a töltőhöz, ne használja azokat hosszú
ideig!
KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
1. Pozitív konnektor
2. Negatív konnektor
3. LED digitális jelző (piros fény)
4. Mikrofon
5. CH (FM gomb)
6. Hívás fogadás /hívás
7. Fel / le / lejátszás / szünet / hangerő
8. USB aljzat (2,1A), töltés
HU - 14
HU
FUNKCIÓK
1) Maximális töltési 5 V - 2,1 A feszültséget biztosít, minden mobiltelefonhoz és tablethez használható.
2) Ultra kis kivitel, beállítható szög, mely minden gépjárműben megfelelő adaptációt biztosít,
így nem zavar vezetés közben.
3) LED kijelző, könnyű vezérlés.
4) Automatikus frekvencia memória.
5) Magas minőségű Bluetooth hívás.
6) Bluetooth funkción keresztül való zene lejátszás.
7) Gombokkal való Bluetooth hívások és zene lejátszás vezérlése.
8) 87,6 – 107,90 MHZ frekvencia, bármilyen frekvencia választható a normális működéshez.
GOMBOK MŰKÖDÉSE
1) "
" gomb: rövid megnyomásával a hívások fogadására és befejezésére szolgál.
Lejátszás közben rövid megnyomás után lejátszás/szüneteltetés történik.
2) “CH” gomb: ha szeretné beállítani a frekvenciát, nyomja meg a CH gombot röviden, majd
használja a 7-es gombot az átviteli frekvencia változtatásához. A “CH” gomb hosszú
megnyomásával lehet a módot kiválasztani, 2-3 másodpercig tartó megnyomásával pedig
lehetőség van a frekvencia beállítás és a Bluetooth mód között váltani. Bluetooth módban
a CH gomb rövid megnyomásával válthatja a hívásokat.
3) A 7-es gomb: multifunkcionális gomb. Jobbra való húzással ugorjon a következő számra;
húzza jobbra és tartsa úgy a hangerő beállításához. Balra való húzással ugorjon az előző
számra; húzza balra és tartsa meg a hangerő beállításához. Lejátszás közben nyomja meg
és tartsa 2-3 másodpercig megnyomva a ciklus lejátszási mód bekapcsolásához.
BLUETOOTH CSATLAKOZÁS
1) Dugja be a BT FM Transzmitert a kocsi konnektorába, a készülék bekapcsol (csatlakozni
kívánó Bluetooth eszközök megjelennek), utána lehet a telefonnal csatlakoztatni. Keresse
meg a "HYUNDAI FMT419BT " eszközt és csatlakozzon hozzá telefonnal. Csatlakozás után
lehet a zenét lejátszani (csatlakozott Bluetooth eszközről).
2) Mobil telefonnal való FM transzmiter csatlakozása után indítsa el a telefonon a zene lejátszást.
USB TÖLTÉS
USB kimenete DC 5 V - 2,1 A kompatibilis mobiltelefonokkal és tabletekkel. Ha szükségessé válik
bármelyik eszköz töltése, csatlakoztassa a készüléket USB kábelen keresztül.
TERMÉK PARAMÉTEREI
Bemeneti feszültség: DC 12 V
Áram: < 100 mA (töltés nélkül)
Átviteli ráta: 32 Kbps 320 K
FM frekvencia: 87,6 – 107,90 MHz; 0.1 MHz lépéssel
Frekvencia torzítás: <1 %
FM átviteli távolság: ≤ 3 m
Bluetooth: V2.1+EDR
Támogatott Bluetooth protokoll: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
USB kimeneti áram: ≤ 2,1 A
USB kimeneti feszültség: ≤ 5,2 V
HU - 15
Megjegyzés: A specifikációk a folyamatos fejlesztés miatt változhatnak, fenntartjuk a jogot
a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatására!
Környezetvédelmi információk
Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében:
lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott
polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális
üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek
és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.
Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése
Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy
ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni.
Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja
le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet
újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak
gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő
módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő
hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok
megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink.
Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási
hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó
információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok
ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivataltól.
Az ETA a.s. ezzel kijelenti, hogy a készülék FMT419BTCHARGE megfelel az 1999/5/ES európai
szabványnak. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható
a http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity web oldalon.
FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT
HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT
BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK
JÁRÓKÁKBAN.
HU - 16
POZNÁMKY / NOTATKA / NOTES / MEGJEGYZÉS:
POZNÁMKY / NOTATKA / NOTES / MEGJEGYZÉS:
Licensed by Hyundai Corporation, Korea
www.hyundai-electronics.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising