rewagel inject a
REWAGEL INJECT A
GECONCENTREERDE EMULSIE-GEL OP BASIS VAN EEN SILAANSILOXAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE BEHANDELING
VAN
MUREN
TEGEN
OPSTIJGEND
VOCHT
WTCB RAPPORT DE 622X762 – ATG 2844
Toepassing
REWAGEL INJECT A is een nieuw, solventvrij, gebruiksvriendelijk en ecologisch product, dat een
definitieve en afdoende bescherming biedt tegen opstijgend vocht. REWAGEL INJECT A wordt via
een eenvoudig systeem verpompt in boorgaten die werden aangebracht aan de voet van de muur.
Het product sublimeert als het ware, binnen de capillairen van een silicatisch bouwmateriaal. Dit
betekent dat het van zijn gel–fase overgaat naar een dampfase. Op deze wijze verspreidt het actief
materiaal zich optimaal binnen het capillair stelstel van het bouwmateriaal, of dit nu vochtig of droog
is, en vormt in de voet van de muur een waterdichte sperlaag die capillaire vochtopstijging
verhindert.
Productbeschrijving
REWAGEL INJECT A is een uitgebalanceerd mengsel van diverse actieve grondstoffen die binnen
het productieproces, door een typische emulsie - mengtechniek, gaan indikken en een gelachtig
eindpreparaat vormen. Het mengsel bestaat hoofdzakelijk uit silanen en siloxanen, prepolymeren
van siliconen, die, als actieve werkstof, binnen de verschillende mogelijke behandelingsmethodes
tegen opstijgend vocht als de meest doeltreffende beschouwd worden. (Zie ondermeer TV 252
vervangt TV 210 van het WTCB) Verder werd een selectie aan resultaatgerichte additieven
bijgevoegd. REWAGEL INJECT A is totaal vrij van solventen, het bevat meer dan 80% actief
materiaal geëmulgeerd in water. Door sublimatie, waarbij het product overgaat van zijn gel–fase
naar een dampfase, verspreidt het product zich optimaal in de muur en vormt er een waterdichte
sperlaag.
Karakteristieken en eigenschappen
Type werkstoffen
Gehalte actieve werkstoffen
Aspect
Soortelijk gewicht
Vlampunt
Oplosmiddel
Kleur
pH
Testresultaten
-ATG 2844
silaan – siloxaan mengsel
>80%
thixotrope gel
0,90
geen
water
wit bij toepassing
transparant na polymerisatie
8,0 +/- 0,5
40% vochtigheid klasse A+
60% vochtigheid klasse A
80% vochtigheid klasse B
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
Bij behandeling van muren met REWAGEL INJECT A, worden de plinten en het vochtige
pleisterwerk verwijderd. Op 5 cm boven het vloerniveau boort men langs de binnen of buitenzijde
gaten met een onderlinge afstand 10 cm. Om te voldoen aan de minimale producthoeveelheden
die in overeenstemming zijn met de testhoeveelheden opgenomen in de technische goedkeuring
ATG, dient men, naargelang de muurdikte, als volgt te werk te gaan:
Uitgave 16-06-2017
1 van 3
REWAGEL INJECT A
Muurdikte tot 29 cm
Muurdikte van 30 tot 49 cm
Muurdikte van 50 tot 80 cm
Muurdiktes >80 cm
Diameter boor 14 mm/diepte boring = muurdikte –2 cm
Diameter boor 13 mm/diepte boring = muurdikte –3 cm
Diameter boor 12 mm/diepte boring = muurdikte –4 cm
Gelieve ons te contacteren
- Bij vol baksteenmetselwerk, volle betonblokken en silicaatsteen worden de gaten geboord zo dicht
mogelijk bij de vloerpas in de steen of in de mortellaag.
- Bij hol metselwerk (snelbouw, poroton, betonblok,…) worden de gaten geboord bovenaan in de
horizontale mortellaag die het dichtst bij de vloerpas ligt.
- Bij natuursteenmetselwerk worden de gaten geboord in de mortellaag die het dichtst bij de
vloerpas ligt.
Tussen de te behandelen vochtige muren en de niet te behandelen droge muren, boort men gaten,
in de verticale mortellaag tot op een hoogte van ongeveer 1,5 meter. De boorgaten worden ontstoft
met een stofzuiger of schoon geblazen met luchtdruk.
Werkmethode
REWAGEL INJECT A wordt aangebracht met onze manuele of elektrische drukpomp. Op deze
pomp zit een holle injectiestaaf. Deze injectiestaaf wordt tot in de volledige diepte van het boorgat
gestoken. Vervolgens wordt de REWAGEL INJECT A via de injectiestaaf in het boorgat gepompt.
Tijdens het pompen wordt de injectiestaaf achteruit getrokken terwijl men er voor zorgt dat het
boorgat volledig wordt opgevuld. Zodra de boorgaten gevuld zijn, worden deze aan het oppervlak
afgedicht met een cementmortel of een snelcement (REDIVIT).
Waarschuwing
Het is aangeraden voor de injectie de te injecteren muur te controleren op de aanwezigheid van
schadelijke zouten zoals nitraten, sulfaten, chloriden, … zodat aansluitend aan de injectie tegen
opstijgend vocht een afdoende zoutbehandeling kan uitgevoerd worden. Injectie tegen opstijgend
vocht weert het transportmiddel van de zouten zijnde vocht, maar gaat de reeds aanwezige zouten
niet verhinderen om schade te veroorzaken. Uitbloeiingen van sulfaten en carbonaten kunnen,
wanneer zij overvloedig aanwezig zijn, afwerkingslagen losdrukken. Hygroscopische zouten zoals
chloriden en vooral nitraten hebben de eigenschap vocht uit de lucht te onttrekken en zelfs bij een
afdoende ingreep tegen opstijgend vocht het metselwerk alsnog vochtig te houden aan het
oppervlak. Bij aanwezigheid van zouten, kunnen de muren doeltreffend worden behandeld met
onze MEMBRASEC of MEMBRASCREEN volgens de werkmethode beschreven in de technische
fiche van dit product.
Opmerkingen
Het vochtscherm wordt bereikt na volledige polymerisatie van het product. De totale uitdroging van
de muur kan 6 tot 12 maanden in beslag nemen. Deze droogtijd is afhankelijk van de aard en de
dikte van de muur en zijn oorspronkelijk vochtgehalte. De levensduur van het systeem is in praktijk
onbegrensd. De procedés voor de behandeling van metselwerk tegen opstijgend vocht zijn het
onderwerp geweest van een onderzoek en Technische Voorlichting 252, uitgevoerd door het
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Ons procedé wordt beschouwd als
het meest soepele en polyvalente systeem. Het procedé is weinig destructief en laat toe praktisch
alle soorten metselwerk te behandelen.
Uitgave 16-06-2017
2 van 3
REWAGEL INJECT A
De toepassing is snel en eenvoudig. Het resultaat is doeltreffend en definitief. Niet verwerken bij
temperaturen lager dan 5°C. Dit geldt evenzeer voor de omgevingstemperatuur als voor de
temperatuur van het oppervlak waarop het product wordt aangebracht. Bij een extreem hoog
vochtgehalte in de muren adviseren wij om de standaard aangegeven verbruiken te verhogen door
de behandeling in meerdere fasen uit te voeren.
Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval
Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de
richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met
de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van
uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke
door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.
Verbruik
+/- 0,11 ltr/lopende meter/10 cm muurdikte conform de verbruiken vermeld in de technische
goedkeuring ATG.
Informatieve gemiddelde verbruiken
10 cm
0,12 ltr/lopende meter
20 cm
0,28 ltr/lopende meter
30 cm
0,36 ltr/lopende meter
40 cm
0,49 ltr/lopende meter
50 cm
0,52 ltr/lopende meter
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
0,63 ltr/lopende meter
0,75 ltr/lopende meter
0,86 ltr/lopende meter
0,97 ltr/lopende meter
1,09 ltr/lopende meter
Verpakking
5 ltr
Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks
zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
Houdbaarheid
9 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.
Nawoord
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn
gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot
aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de
gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De
aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses
verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen.
Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.
Uitgave 16-06-2017
3 van 3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising