doro 530/540R
������ �� �������� �����
Manual Käyttöohje
doro 530/540R
9
1
2
3
8
7
6
4
5
19
10
18
11
17
12
16
15
13
Bilden visar 540R
Bildet viser 540R
Kuvassa 540R:n käsipuhelin.
Tegningen viser 540R.
14
Svenska (se sidan 4-29)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Återuppringning/bläddra
R-knapp/internsamtal
Linjeknapp
* och ringsignal av/på
# och knapplås
Radera/sekretess
Programmering/högtalarfunktion
Nummerpresentation/bläddra
Kortnummerknapp
Inställning av tid/datum
Norsk (se side 30-55)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gjenta anrop/bla
R-knapp/internsamtale
Linjeknapp
* og ringesignal av/på
# og tastelås
Slette/dempeknapp
Programmering/høyttalerfunksjon
Nummervisning/bla
Kortnummerknapp
Innstilling av tid og dato
Dansk (se side 56-81)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Genopkald/gennemse
R-tast/intern samtale
Linjetast
* og ringesignal til/fra
# og tastaturlås
Sletning/mikrofonafbryder
Programmering/højttalerfunktion
Nummervisning/gennemse
Kortnummertast
Indstilling af tid/dato
Indstilling af fjernbetjeningskode
Suomi (sivut 82-107)
1
2
3
4
Uudelleensoitto-/selauspainike
R-/sisäpuhelunäppäin
Soittonäppäin
* ja soittoäänen mykistäminen
tai ottaminen käyttöön
5 # ja näppäinlukko
6 Poistonäppäin/mikrofonin
mykistys
7 Ohjelmointi/kaiutintoiminto
8 Numeronäyttö/selaus.
9 Lyhytvalintanäppäin
10 Ajan ja päivämäärän asettaminen
11 Inställning av sekretesskod
12 Sökning
13 Laddningsindikator
14 Display (samtalsräknare)
15 Indikator för av/på
16 Av/på och stopp
17 Linjeindikator
18 Upp-/inspelning av svar
19 Inställning av svarsfunktion
För övriga funktioner, se sidan 23
11 Innstilling av hemmelig kode
12 Søking
13 Ladingsindikator
14 Display (samtaleteller)
15 Indikator for av/på
16 Av/på og stopp
17 Linjeindikator
18 Inn- og avspilling av svar
19 Innstilling av svarfunksjon
For andre funksjoner, se side 49
12 Søgning
13 Opladningsindikator
14 Display (samtaletæller)
15 Indikator for tænd/sluk
16 Tænd/sluk og stop
17 Linjeindikator
18 Ind- og afspilning af svar
19 Indstilling af svarfunktion
Oplysninger om øvrige funktioner
findes på side 75.
11
12
13
14
15
16
17
18
Suojauskoodin asettaminen
Haku
Latauksen ilmaisin
Näyttö (puhelulaskin)
Käytössä / ei käytössä -ilmaisin
Käytössä / ei käytössä ja pysäytys
Linjamerkkivalo
Viestin saneleminen tai
kuunteleminen
19 Vastaajatoiminnon asettaminen
Muista toiminnoista on tietoja
sivulla 101.
Svenska
Innehållsförteckning
Installation
5
17
Uppackning......................... 5
Inkoppling ........................... 5
Bältesclips .......................... 6
Väggmontage ..................... 6
Räckvidd............................. 6
Headset .............................. 6
Batteri ................................. 7
Batteriindikator ................... 7
Displayen ............................ 8
Basenhetens indikatorer..... 8
Allmänt...................................... 17
Flera handenheter .................... 17
Registrera ny handenhet .......... 18
Avregistrera annan handenhet . 18
Internsamtal.............................. 19
Skicka samtal mellan
handenheter.............................. 19
Konferens ................................. 19
Handhavande
Telefonsvararen (540R)
20
Nummerpresentation
12
Displayens funktioner ............... 20
Slå på/av svararen.................... 20
Utgående svar .......................... 21
Tidsstämpling ........................... 22
Antal ringsignaler...................... 22
Uppspelning av meddelanden.. 23
Medhörning............................... 24
Meddelande varning ................. 24
Personligt meddelande.MEMO 24
Röststyrning ............................. 25
Om minnet tar slut .................... 25
Sekretesskod............................ 26
Fjärrstyrd påslagning................ 26
Fjärrstyrning ............................. 27
Inställningar
14
Övrigt
9
Att ringa .............................. 9
Att svara.............................. 9
Återuppringning .................. 9
Knapplås............................. 9
Sekretessknapp.................. 10
Sökning............................... 10
Timer................................... 10
Högtalarfunktion ................. 10
Minnen ................................ 11
Ringsignaltyp ...................... 14
Ringsignalstyrka.................. 14
Volymkontroll ...................... 15
Direktuppringning ............... 15
R-knappstid ........................ 16
Ton/puls .............................. 16
Nollställning ........................ 16
4
Utökat system
28
Om utrustningen inte
fungerar .................................... 28
Garanti ...................................... 29
www.doro.com
Installation
Svenska
Uppackning
I leveransen ska följande delar medfölja:
- Handenhet
- Basenhet
- 2 st batterier (NiMH AAA 1.2V 600 mAh)
- Nätadapter
- Telesladd
Utökade versioner t ex +1 har flera handenheter, batterier, laddare och adaptrar.
Inkoppling
1.
2.
3.
4.
Anslut telesladden till teleproppen och till teleuttaget T på basenheten.
Anslut teleproppen till telejacket i väggen.
Anslut nätadaptern till eluttaget samt till uttaget y på basenheten.
Sätt batterierna i handenheten enligt markeringarna för plus- respektive
minuspol och sätt tillbaka batteriluckan.
5. Sätt handenheten i basenheten med knappsatsen utåt. När handenheten är
korrekt placerad i basenheten hörs en tonsignal.
6. Låt handenheten ladda i 24 timmar innan du använder den första gången.
7. För installation av telefonsvararen (540R), se sidorna 20-26.
Endast för versioner med extra handenhet/-er (t ex+1):
8. Anslut laddarens nätadapter till eluttaget samt till uttaget på laddaren.
9. Sätt den extra handenheten i laddaren med knappsatsen utåt.
Observera!
Placera inte basenheten nära annan elektrisk utrustning t ex TV-apparater, bildskärmar,
teleutrustning, fläktar etc. Detta för att minska risken för eventuella störningar. Ställ inte
heller basenheten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller annan stark värme!
www.doro.com
5
Svenska
Installation
Bältesclips
Ett bältesclips är fast monterat på handenhetens baksida. Med clipset kan
handenheten hängas i livremmen, skjortfickan eller liknande.
Väggmontage
Telefonen kan väggmonteras. Detta sker med hjälp av två skruvar som
monteras vågrätt på 60 mm avstånd. Skruvarna skall passa in i basenhetens två
nyckelhålsliknande uttag.
Räckvidd
Telefonens räckvidd varierar vanligtvis mellan 40 och 300 meter beroende på om
radiovågorna som överför samtalet begränsas av hinder på vägen.
Maximal räckvidd förutsätter att det är helt fritt mellan hand- och basenhet. I tät
bebyggelse, hus, lägenheter etc begränsas räckvidden. För bästa räckvidd, placera
basenheten på ett högt och fritt läge.
Räckvidden kan förbättras genom att vrida huvudet så att handenheten hamnar i
basenhetens riktning.
Räckviddsvarning
Om handenheten bärs till gränsen för telefonens räckvidd under samtal kommer
en varningssignal att ljuda i handenheten innan samtalet bryts.
Headset
Handenheten är förberedd för användning med headset och har ett uttag för
detta. Headset är extra tillbehör och kan köpas hos din lokala återförsäljare.
Att besvara och ringa samtal fungerar precis som vanligt även när headset
används. När headsetet är anslutet kopplas handenhetens mikrofon automatiskt
bort.
Denna telefon stödjer sekretessfunktionen med en knapp på headsetkabeln som
finns på många headset.
Observera!
Ljudstyrkan kan vara hög i headsetet. Justera detta direkt vid inkoppling av headset.
6
www.doro.com
Installation
Svenska
Batteri
Telefonen levereras med miljövänliga batterier av nickelmetallhydridtyp (NiMH).
Eftersom batterier är färskvaror är det helt normalt att samtals- och vilotiden
försämras något jämfört med specifikationerna när telefonen används regelbundet.
När batterierna är fullt uppladdade räcker de till cirka 100 timmars vilotid eller
cirka 10 timmars samtalstid (gäller ej högtalarfunktion). Tiderna förutsätter
normal rumstemperatur.
Full batterikapacitet uppnås först efter det att batterierna laddats upp 4-5 gånger.
En normal uppladdning med tomma batterier tar cirka 10 timmar.
Observera att batteriindikatorn i displayen blinkar så länge handenheten är
placerad i basenheten och stannar/slocknar alltså inte när laddningen är klar.
Batteriindikatorn på basenheten lyser så länge handenheten är placerad i
basenheten och slocknar alltså inte när laddningen är klar.
Basenheten har inbyggd laddningsautomatik vilket medför att batterierna inte kan
bli överladdade eller ta skada av att ligga "för länge" på laddning.
Lämpligen bör handenheten laddas varannan natt istället för efter varje samtal.
Observera!
Laddningstekniken som används i denna modell kan medföra att handenheten och batterierna
blir varma, detta är normalt och helt ofarligt för utrustningen.
När telefonen installeras första gången ska batterierna laddas i 24 timmar innan telefonen
används. Använd endast originalbatterier. Garantin täcker ej skador uppkomna av felaktiga
batterier.
Batteriindikator
När batterierna nästan är helt slut visas indikatorn
och en varningssignal
kommer att höras en gång när indikatorn sjunker till sin lägsta nivå under samtal.
Om handenheten inte laddas nu kommer telefonen att sluta fungera tills den läggs
på laddning.
www.doro.com
7
Svenska
Installation
Displayen
Indikator
Funktion
Meddelandeindikering (t ex Telia telesvar)*.
6
Visas innanför räckvidden. Blinkar utanför räckvidden.
Ringsignal avstängd.
Linjen är uppkopplad (under samtal). Blinkar när det ringer.
Högtalarfunktion.
5
Nya mottagna telefonnummer i nummerminnet.
b
Kortnummer.
z
Sekretessfunktion.
|
Laddningsindikator.
N
Knapplås.
INT
Internsamtal.
HS-1
Anropsnummer, vid användande med mer än en handenhet.
*Meddelandeindikering kan raderas manuellt genom att hålla C nedtryckt.
Basenhetens indikatorer
Endast 530:
7 /q
Lyser fast under laddning och blinkar under samtal/registrering.
Endast 540R:
7
q
!
8
Lyser fast under laddning.
Blinkar under samtal, registrering samt när det ringer.
Telefonsvararen påslagen.
www.doro.com
Handhavande
Svenska
Att ringa
1. Tryck önskat telefonnummer. Slår du fel kan du radera med C .
2. Tryck q, numret rings upp.
3. Avsluta samtalet med q.
Observera!
Om telefonen inte kan koppla upp linjen, kommer en varningssignal att höras. Problemet
kan bero på att batteriet är dåligt, att handenheten är för långt från basenheten eller att alla
överföringskanaler är upptagna.
Prova också att ta ut ett batteri några sekunder och anslut det sedan igen.
Att svara
1. Invänta ringsignal i handenheten.
2. Besvara samtalet med q.
3. Avsluta samtalet med q.
Återuppringning
Med r kan de tio senaste uppringda telefonnumren lätt ringas upp igen.
1. Tryck r , bläddra fram önskat nummer med r .
2. Tryck q, numret rings upp.
Knapplås
Med denna funktion kan tangenterna på handenheten låsas som skydd mot att
man oavsiktligt skulle råka trycka på någon av dem.
1. Tryck och håll nedtryckt N tills displayen visar N .
2. Ta bort knapplåset genom att ännu en gång trycka och hålla nedtryckt N .
Det går att svara på samtal även om knapplåset är aktiverat.
När samtalet avslutats, återgår handenheten till att vara låst.
www.doro.com
9
Svenska
Handhavande
Sekretessknapp
Mikrofonen kan kopplas bort under samtal med C . Tryck en gång till för att
aktivera mikrofonen.
I displayen visas z så länge funktionen är aktiverad.
Sökning
Genom att trycka J på basenheten, ges en söksignal i handenheten.
Funktionen används för att hitta handenheten eller påkalla uppmärksamhet hos
den som bär handenheten. Signalen upphör automatiskt efter en stund eller om
valfri knapp trycks på handenheten, alternativt J på basenheten.
Timer
Strax efter att samtalet påbörjats visas en samtalstimer i displayen. Timern hjälper
dig att på ett enkelt sätt hålla reda på hur länge samtalet varat.
Högtalarfunktion
1. Ring upp telefonnumret som vanligt.
2. När samtalet är uppkopplat, tryck . Högtalarfunktionen kopplas in och
samtalet hörs i högtalaren.
3. Ställ handenheten på en plan yta t ex ett bord.
4. Tala genom mikrofonen i handenhetens nedre framkant (max 1 meter ifrån).
5. Ljudstyrkan kan justeras under samtal, se volymkontroll sidan 15.
6. För att fortsätta samtalet i handenheten, tryck .
7. Tryck q för att avsluta samtalet och koppla ned linjen.
Observera!
Tänk på att det i högtalarläge inte går att ”prata i mun” på varandra utan endast en åt
gången kan tala. Skiftningen mellan vem som talar respektive lyssnar sker automatiskt
och styrs av ljudet från rummet telefonen befinner sig i (ditt tal), samt ljudet från telelinjen
(din samtalspartner). Det är därför viktigt att inte ha något i telefonens omgivning som stör
högtalarfunktionen, t ex hög musik.
10
www.doro.com
Handhavande
Svenska
Minnen
Telefonen har 10 kortnummer.
När ett telefonnummer är lagrat kan uppringning ske med färre
knapptryckningar. Kortnumren numreras 0-9.
Lagra kortnummer
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck b .
3. Ange telefonnummer (max 24 siffror). Radera eller ändra med C .
4. Tryck b .
5. Ange minnesplats 0 - 9 .
6. Tryck º.
Observera!
Om en paus önskas i telefonnumret håll 0 nedtryckt tills displayen visar P.
Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.
Uppringning med kortnummer
1. Tryck b .
2. Ange minnesplats 0 - 9 .
3. Tryck q, numret rings upp.
Radera alla kortnummer
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 0 .
3. Tryck b .
4. Tryck º.
www.doro.com
11
Svenska
Nummerpresentation
Förklaring av nummerpresentation
I displayen kan du se vem som ringer innan du besvarar samtalet eller se vilka
som ringt när du inte var hemma. Minnet har plats för 20 telefonnummer.
Om minnet blir fullt kommer varje ny påringning att ersätta det äldsta mottagna
telefonnumret.
Nya nummer indikeras med * i viloläge.
Observera!
För att visning av nummer skall fungera måste du abonnera på tjänsten nummerpresentation
som tillhandahålles av Telia. Tjänsten kan enkelt beställas hos Telias kundtjänst.
Avläsning och uppringning
1. Tryck *. Det senast mottagna numret visas.
2. Tryck < upprepade gånger för att bläddra bakåt till önskad position.
3. Tryck q för att ringa upp eller tryck C för att återgå till viloläge.
Meddelanden
Förutom visning av telefonnummer kan displayen visa:
Ingen information togs emot, t ex vid utlandssamtal,
hemligt nummer eller spärrat mot visning.
Listan är tom.
Tid/datum saknas från operatören t ex Sverige, Danmark
och Finland.
12
www.doro.com
Nummerpresentation
Svenska
Överför nummer till kortnummer
1. Bläddra fram önskad position enligt beskrivningen på föregående sida.
2. Håll b nedtryckt tills b blinkar i displayen.
3. Ange minnesplats 0 - 9 .
4. Tryck b . Telefonen återgår till viloläge.
Radera telefonnummer
1. Bläddra fram önskad position enligt beskrivningen på föregående sida.
2. Håll C nedtryckt tills ett pip hörs.
Radera alla nummer
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 0 .
3. Tryck *. Displayen visar NO CLIP.
4. Tryck º.
Meddelandeindikering
Vissa operatörer kan indikera ny information i vissa nättjänster (t ex Telia
telesvar). Detta sker genom att
visas i handenhetens display. Informationen
kan hämtas enligt operatörens instruktion. Om indikeringen inte släcks
automatiskt efter avlyssning, håll C nedtryckt i viloläge några sekunder.
Observera!
För att meddelandeindikeringen skall fungera måste du abonnera på tjänsten som
tillhandahålles av din operatör.
www.doro.com
13
Svenska
Inställningar
Ringsignaltyp
Ringsignalens typ i handenheten kan ställas i flera olika lägen.
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 5 .
3. Aktuell inställning visas (♫ 1=typ 1, ♫ 2=typ 2... ♫ 9=typ 9).
4. Välj inställning genom att trycka på motsvarande siffertangent 1 - 9 eller
bläddra med </>.
5. Tryck º för att spara.
Observera!
Vissa av telefonens ringsignaler följer inte signalen från linjen, vilket innebär att signalen kan
fortsätta upp till 8 sekunder efter att ett samtal besvarats.
Ringsignalstyrka
Styrkan på handenhetens ringsignal kan ställas i flera olika lägen.
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 6 .
3. Aktuell inställning visas (o=min, o o o o o=maximum).
4. Välj inställning genom att trycka på motsvarande siffertangent 1 - 5 eller
bläddra med </>.
5. Tryck º för att spara.
För att stänga av ringsignalen, håll * nedtryckt i viloläge tills
för att slå på ringsignalen igen.
visas. Upprepa
Ringsignalstyrka basenhet (endast DORO 540R)
Styrkan på basenhetens ringsignal kan stängas av eller på.
1. Håll ! / nedtryckt i cirka 10 sekunder.
■
Varje gång ovanstående sekvens trycks, växlar telefonen mellan de två
inställningarna.
14
www.doro.com
Inställningar
Svenska
Volymkontroll
Ljudstyrkan i högtalare och lur kan justeras i flera steg under samtal.
1. Håll º nedtryckt tills P visas (endast under samtal).
2. Tryck 4 .
3. Aktuell inställning visas (o=min, o o o o o=maximum).
4. Välj inställning genom att trycka på motsvarande siffertangent 1 - 5 eller
bläddra med </>.
5. Tryck º för att spara.
Direktuppringning
Detta är en funktion där ett förutbestämt nummer rings upp oavsett vilken
knapp som trycks.
Då funktionen är aktiverad visas det lagrade telefonnumret i displayen.
Telefonnumret måste lagras först.
Lagra nummer
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 3 .
3. Ange telefonnummer (max 24 siffror). Radera eller ändra med C .
4. Tryck º för att spara.
Slå av/på funktionen
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 2 .
3. Tryck º för att spara.
Varje gång ovanstående sekvens trycks, växlar telefonen mellan de två
inställningarna.
www.doro.com
15
Svenska
Inställningar
R-knappstid
Vid avancerade installationer med utländska företagsväxlar kan man behöva
anpassa R-knappstiden. Denna inställning används normalt inte i Sverige.
Inställning för Sverige är 100 ms.
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck R. Aktuell inställning visas (S=100 ms, L=300 ms).
3. Ändra inställning genom att trycka R.
4. Tryck º för att spara.
Ton/puls
Välj uppringningsmetod ton eller puls.
Denna inställning måste stå i tonval för att telefonen skall fungera i Sverige.
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 7 . Aktuell inställning visas (P=pulsval, T=tonval).
3. Ändra inställning genom att trycka R.
4. Tryck º för att spara.
Nollställning
Nollställningen återställer de flesta funktioner och inställningar.
1. Håll º nedtryckt tills P visas.
2. Tryck 9 .
3. Ange PIN-koden (0000 för denna modell). Tryck º.
16
www.doro.com
Utökat system
Svenska
Allmänt
DECT är ett digitalt överföringssätt för trådlösa telefoner. Detta innebär att du
kan:
-
Använda upp till 5 st handenheter till en och samma basenhet.
Föra internsamtal och överföra samtal mellan handenheter som är kopplade
till samma basenhet.
Ansluta (registrera) upp till 4 st basenheter till varje handenhet.
Extra handenheter finns att köpa hos din lokala återförsäljare.
Denna modell är dessutom GAP (Generic Access Profile) kompatibel vilket
innebär att både hand- och basenheten kan användas tillsammans med de flesta
andra GAP kompatibla enheter oavsett tillverkare. Dock garanterar inte GAPprotokollet att alla funktioner fungerar.
Flera handenheter
Funktionerna med flera handenheter har många praktiska användningsområden,
t ex kan medarbetare på ett kontor ha flera handenheter kopplade till samma
basenhet. Alla medarbetarna kan besvara inkommande samtal, göra utgående
samtal, och ringa upp varandra ”internt” mellan handenheterna, samt överföra
ett externt samtal mellan handenheterna. Maximalt ett externt samtal och ett
internt samtal kan pågå samtidigt. För att kunna använda extra handenheter till
en basenhet måste man utföra en registrering. Den talar om för handenheten
vilken basenhet den tillhör.
Vid registreringen tilldelar man varje handenhet ett specifikt anropsnummer,
t ex 2. Detta nummer används även vid internsamtal mellan handenheter.
När du köpte din telefon var handenheten förregistrerad från fabrik till den
medföljande basenheten. Handenheten har anropsnummer 1, vilket står i
displayen under viloläge. Se kapitlet om registrering för mer information.
Ska du använda flera handenheter till en basenhet, se till att basenheten placeras
”i mitten” så att täckningsområdet blir ungefär lika stort för alla handenheterna.
www.doro.com
17
Svenska
Utökat system
Registrera ny handenhet
Registreringen måste utföras på varje ny handenhet som skall kunna använda
den aktuella basenheten. Varje basenhet kan hantera upp till 5 st handenheter.
Vid registreringen lagras det anropsnummer handenheten ska ha när den
används på den nya basenheten. Anropsnumret blir 1-5.
Extra handenheter finns att köpa hos din lokala återförsäljare.
1. Håll basenhetens sökningsknapp J nedtryckt cirka 10 sekunder tills
indikatorn (Q på 540R) börjar blinka. Registreringsläget är aktiverat i 3
minuter.
1. Tryck samtidigt ner 8 och 9 och håll nedtryckta tills ett pip hörs.
3. Ange vilken basenhet du vill registrera genom att trycka på motsvarande
siffertangent 1 - 4 .
4. När PIN visas, ange PIN-koden (0000 för denna modell).
5. Om registreringen lyckades återgår handenheten till viloläge efter några
sekunder.
Avregistrera annan handenhet
Vilken annan handenhet som helst kan enkelt avregistreras från en basenhet.
1. Tryck samtidigt ner 8 och c och håll nedtryckta tills ett pip hörs.
2. Ange PIN-koden (0000 för denna modell).
3. När HS visas i displayen, ange anropsnumret för den handenhet som skall
raderas.
18
www.doro.com
Utökat system
Svenska
Internsamtal
När flera handenheter används till samma basenhet kan uppringning och samtal
ske mellan handenheterna, detta kallas internsamtal. Internsamtal kan inte ske
mellan handenheter som används till olika basenheter.
1. Håll I nedtryckt tills HS- visas.
2. Ange anropsnumret 1 - 5 på den handenhet som ska ringas upp.
Om ett externt samtal skulle ringa in medan ett internsamtal pågår, kommer
en ton att höras. Avsluta då internsamtalet genom att trycka q för att sedan
kunna svara med q.
Skicka samtal mellan handenheter
Ett externt samtal kan skickas från en handenhet till en annan (båda
handenheterna måste användas på samma basenhet).
1. Ett externt samtal finns uppkopplat.
2. Håll I nedtryckt tills HS- visas.
3. Ange anropsnumret 1 - 5 på den handenhet som ska ringas upp.
4. För att överföra det externa samtalet, tryck q på den uppringande
handenheten.
Om du inte vill överföra samtalet håll I nedtryckt tills INT blinkar eller vänta
tills den andra interna parten lägger på.
Konferens
En konferens mellan två handenheter och ett externt samtal kan äga rum.
1. Ett externt samtal finns uppkopplat.
2. Håll I nedtryckt tills HS- visas.
3. Ange anropsnumret 1 - 5 på den handenhet som ska ringas upp.
4. För att koppla upp alla tre parterna i en konferens, håll 9 nedtryckt tills q
slutar blinka i displayen.
Om någon av personerna vill avsluta konferensen och låta den andra parten
fortsätta det externa samtalet, kan vederbörande trycka q.
www.doro.com
19
Svenska
Telefonsvararen (540R)
Förklaring av telefonsvararen
För att svararen skall kunna ta emot samtal måste den vara påslagen. När det
ringer hörs det utgående svaret efter det antal ringsignaler som är inställt.
Därefter hörs en ton och den uppringande kan lämna ett meddelande på upp till
3 minuter. Totalt rymmer minnet ca 11 minuter.
Om svarsfunktionen är ställd i läge Endast svar kan den uppringande inte lämna
något meddelande, samtalet kopplas då ned när svaret spelats upp.
Telefonsvararen styrs från basenheten.
Alla röstmeddelanden är på engelska.
Displayens funktioner
Displayen på basenheten kan visa följande meddelanden:
Displayen visar
Funktion
00 -99 ................................. Antalet meddelanden visas, svararen är PÅ
00 -99 (blinkar)................... Totala antalet meddelanden visas, det finns
............................................ nya meddelanden, svararen är PÅ
--/ 00 -99 (blinkar) ............. Svararen är avstängd
A ......................................... Fjärrstyrning pågår (intern eller extern)
E (blinkar)............................ Tillfälligt fel, koppla ur adaptern 1 minut
F (blinkar)............................ Minnet fullt
PA (blinkar) ......................... Paus under uppspelning
An ....................................... Normal svarsfunktion
Ao ....................................... Endast svar aktiv
r .......................................... Inspelning pågår
PL ....................................... Uppspelning av eget svar pågår
t, 2-9 .................................. Under inställning av antal ringsignaler
oF ....................................... Inställningen inaktiverad
on ...................................... Inställningen aktiverad
Slå på/av svararen
■
Tryck ! / (på basenheten) för att slå av/på telefonsvararen. I läge PÅ (Answer
on) kommer inkommande samtal att besvaras av telefonsvararen, och i läge
AV (Answer off) kommer inga samtal att besvaras. Om displayen blinkar/visar
-- är svararen avstängd.
När svararen slagits på hörs "Answer on".
20
www.doro.com
Telefonsvararen (540R)
Svenska
Utgående svar
Det utgående svaret är ditt meddelande som spelas upp för inkommande samtal.
Om du inte spelar in ett eget svar hörs ett förinspelat svar på engelska.
Det finns två separata utgående svar, ett för funktionen Endast svar (då
inringande inte kan lämna något meddelande) och ett för normal svarsfunktion.
Svaret kan vara 2 minuter långt. Dock minskas minneskapaciteten ju längre
utgående svar du har.
Tala gärna om i svaret att den uppringande kan börja tala efter pipet som hörs
efter ditt svarsmeddelande.
Exempel på svarsmeddelande:
-”Hej och välkommen till familjen Andersson. Vi är inte hemma för tillfället,
men lämna ett meddelande efter pipet så ringer vi upp när vi kommer hem. Tack
för samtalet.”
Välj svarsfunktion
1. Tryck a , den aktuella inställningen hörs/visas:
An -Answer and record=normal
Ao -announce only=Endast svar
2. Håll a nedtryckt tills du hör/ser den nya inställningen.
Inspelning av utgående svar
1. Välj vilket av de två utgående svaren du vill tala in enligt ovan.
2. Tryck och håll nedtryckt. Ett pip hörs och displayen räknar ner.
3. Tala in det utgående svarsmeddelandet. Tala tydligt och cirka 15-20 cm från
basenhetens ovansida.
4. Släpp knappen för att avsluta inspelningen.
5. Meddelandet repeteras efter några sekunder. Upprepa proceduren om du vill
ändra svaret. Det gamla svaret raderas automatiskt när ett nytt spelas in.
Kontrollavlyssning av svar
1. Tryck . Aktuellt svarsmeddelande hörs.
www.doro.com
21
Svenska
Telefonsvararen (540R)
Tidsstämpling
Apparaten har en röstfunktion som talar om veckodag och klockslag i
anslutning till varje meddelande.
Ställa dag och tid för tidsstämplingen
1. Tryck och håll H nedtryckt tills rösten meddelar "Please set day and time".
2. Tryck 8 8 / 9 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt
veckodag (1=måndag, 2=tisdag...). Tryck H .
3. Tryck 8 8 / 9 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt
timme. Tryck H .
4. Tryck 8 8 / 9 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt
minut.
5. Tryck H . Rösten meddelar aktuell inställning.
Kontrollera aktuell dag och klockslag
Tryck H . Rösten meddelar aktuell inställning, t ex: Thursday, eleven fifty
(Torsdag 11:50).
Antal ringsignaler
Du kan ställa in efter hur många ringsignaler (2-9, t -time saver*) svararen ska
besvara inkommande samtal.
1. Håll 9 9 nedtryckt tills displayen/rösten meddelar aktuell inställning.
2. Tryck 8 8 / 9 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar önskad
inställning.
3. Efter ett par sekunder sparas inställningen.
*Sparsignalfunktionen (TIME SAVER) innebär att samtalen besvaras efter sex
ringsignaler tills något nytt meddelande registrerats, därefter övergår svararen till att svara
efter cirka två signaler. Denna funktion är praktisk vid fjärrstyrning; går det fram fyra
signaler finns det inte några meddelanden att lyssna av och luren kan läggas på utan att någon
samtalsdebitering sker. Svarar den däremot efter två signaler finns det nya meddelanden att
lyssna av.
22
www.doro.com
Telefonsvararen (540R)
Svenska
Uppspelning av meddelanden
Basenhetens display visar alltid det totala antalet meddelanden i
minnet dvs både gamla och nya.
Displayens siffror på basenheten blinkar när det finns nya meddelanden.
Uppspelningen startar alltid med nya - ännu ej avlyssnade - meddelanden. Om
det t ex finns tre gamla meddelanden och två nya, kommer först de två nya att
spelas upp.
1. Tryck 9 för att starta uppspelningen. Rösten meddelar på engelska hur
många nya och hur många gamla meddelanden du har.
2. Efter varje meddelande hörs tidsstämplingsrösten som talar om veckodag
och klockslag när meddelandet togs emot.
3. Efter uppspelning hörs "End of messages.". För att radera meddelanden, se
nedan.
Under uppspelning finns följande funktioner:
Knapp
88
Funktion
Repetera/hoppa bakåt.
99
Hoppa till nästa.
■
Avbryta uppspelningen.
C
Radera aktuellt meddelande.
VOL +/-
För att öka respektive sänka volymen.
9 ||
Paus under uppspelning (max 60 sekunder). Displayen visar PA .
Tryck 9 igen för att fortsätta.
Radera meddelanden
För att radera ett enskilt meddelande tryck C under uppspelning.
Radering av alla gamla meddelanden samtidigt kan bara ske efter uppspelning:
Håll C nedtryckt i några sekunder tills rösten meddelar "All old messages
deleted".
www.doro.com
23
Svenska
Telefonsvararen (540R)
Medhörning
Medhörningsfunktionen gör att de som ringer och lämnar meddelande hörs
i basenhetens högtalare. Om det inte hörs något i högtalaren kontrollera att
volymen är uppskruvad.
Om du vill kan du trycka Q eller lyfta luren på en annan telefon för att tala
med den uppringande.
Om inte inspelningen avbryts automatiskt, tryck ■ på basenheten.
Meddelande varning
Du kan aktivera en ton som hörs när minst ett nytt meddelande mottagits.
1. Håll 8 8 nedtryckt tills rösten meddelar den nya inställningen (OFF=av).
2. Upprepa 1. för att ändra mellan av/på.
Personligt meddelande - MEMO
Ett personligt meddelande s k MEMO, är ett meddelande som spelas in direkt
på svararen utan att ringa upp. Detta innebär att svararen kan användas som ett
elektroniskt noteringsblock där meddelanden, kom-ihåg eller andra noteringar
till familjemedlemmar eller kollegor kan spelas in. MEMO-meddelanden kan
vara upp till 2 minuter långa.
1. Tryck och håll 9 nedtryckt. Ett pip hörs.
2. Börja tala in meddelandet.
3. Släpp knappen för att avsluta inspelningen.
4. Memo-meddelanden spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden.
24
www.doro.com
Telefonsvararen (540R)
Svenska
Röststyrning
Telefonsvararen spelar in ett meddelande så länge den uppringande talar (dock
max 3 minuter). När den uppringande slutat tala kommer telefonsvararen att
koppla ned linjen efter några sekunder.
Om minnet tar slut
Svararen kan ta emot max 55 meddelanden, dock max 11 minuter totalt
(inklusive det utgående svaret). Om minnet tar slut kan inga nya meddelanden
tas emot innan de gamla har spelats upp och raderats.
När minnet är fullt blinkar displayen F och telefonsvararen svarar med ett
särskilt meddelande för att fjärrstyrd uppspelning och radering skall kunna ske.
www.doro.com
25
Svenska
Telefonsvararen (540R)
Sekretesskod
För att få tillgång till telefonsvararens fjärrstyrningsfunktioner behövs en
sekretesskod (321 vid leverans). Koden kan ändras enligt beskrivningen nedan.
1. Tryck och håll CODE nedtryckt tills rösten meddelar "Security code SET".
2. Tryck 8 8 / 9 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt
första siffra i koden. Tryck CODE.
3. Tryck 8 8 / 9 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt
andra siffra i koden. Tryck CODE.
4. Tryck 8 8 / 9 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt
tredje siffra i koden.
5. Tryck CODE. Rösten meddelar aktuell inställning.
Kontrollera aktuell sekretesskod
Tryck CODE. Rösten meddelar aktuell inställning.
Fjärrstyrd påslagning
Om man glömmer slå på svararen kan den aktiveras med hjälp av fjärrstyrnings
funktionerna.
1. Ring upp telefonsvararen. Den svarar efter cirka 10 ringsignaler.
2. Telefonsvararen är nu påslagen.
3. Lägg på luren.
26
www.doro.com
Telefonsvararen (540R)
Svenska
Fjärrstyrning
Denna modell kan fjärrstyras med hjälp av knappsatsen på en vanlig
tonvalstelefon. Fjärrstyrning utförs genom att telefonsvararen rings upp och en
sekretesskod trycks när att det utgående svaret spelats upp. Om koden är rätt
kan ett antal fjärrstyrningskommandon utföras.
Att fjärrstyra
1. Ring upp telefonsvararen.
2. Tryck * när det utgående svaret spelas upp.
3. Tryck sekretesskoden (se föregående sida) efter pipet.
4. Rösten meddelar antal nya och gamla meddelanden.
5. Välj ett fjärrstyrningskommando, se nedan (inom 8 sekunder).
6. Lägg på luren.
Kommando
Funktion
1.......................................... För att höra huvudmenyn
2.......................................... Uppspelning av alla meddelanden
3.......................................... Uppspelning av nya meddelanden
4.......................................... Repetera/hoppa till föregående meddelande
5 (under uppspelning)......... Raderar ett meddelande
5 (efter uppspelning)........... Raderar alla meddelanden
6.......................................... Hoppa till nästa meddelande
8.......................................... För att höra utgående meddelande
9.......................................... Spela in nytt utg. meddelande, stopp=#
0.......................................... Slå av/på svararen
#.......................................... Stopp
Observera!
Om svararen inte reagerar på fjärrstyrningstonerna, prova hålla ned knapparna på telefonen
olika länge. Normalt skall svararen reagera på toner som är cirka 0.5 - 1 sekund långa, men
p g a telelinjen m m, kan det krävas längre toner.
www.doro.com
27
Svenska
Övrigt
Om utrustningen inte fungerar
Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla
eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om
apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.
Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där
är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör.
Inget nummer visas när det ringer
- För att funktionen ska fungera måste du abonnera på tjänsten
Nummerpresentation.
- Om - - - - visas i displayen betyder det antingen att det inte skickades
någon information om det påringande numret eller att uppringaren har
hemligt telefonnummer.
- Nummermottagning kan normalt ej ske om telefonen är inkopplad under en
telefonväxel.
Varningston under samtal/Går ej att koppla upp linjen
- Batterierna kan vara på väg att ta slut (sätt handenheten på laddning).
- Handenheten kan vara på gränsen för räckvidden, gå närmare basenheten.
- Prova att ta ut ett batteri några sekunder och anslut det sedan igen.
Telefonen fungerar ej
- Kontrollera att adaptern är rätt isatt i basenheten och i eluttaget.
- Kontrollera att telekabeln är rätt isatt i basenheten och i jacket.
- Kontrollera att batterierna i handenheten är uppladdade.
- Kontrollera att laddningskontakterna i hand- och basenheten är rengjorda.
- Koppla in en annan telefon, som du vet är felfri, i telejacket. Om den
telefonen fungerar är det troligen fel på den här apparaten.
28
www.doro.com
Övrigt
Svenska
Telefonsvararen svarar ej
- Minnet kan vara fullt, avlyssna och radera dina meddelanden.
- Kontrollera att den är påslagen.
- Kontrollera att telesladden och nätadaptern är rätt inkopplade.
Telefonsvararen reagerar ej vid fjärrstyrning
- Kontrollera att telefonen som du försöker fjärrstyra med är av tonvalstyp.
- En del telefoner kan ha problem med fjärrstyrningen om de är av den typ
som endast lämnar en kort tonstöt vid knapptryckning. Använd en separat
tonsändare i dessa fall.
- Prova att trycka ned siffrorna längre, ca 1 sekund per siffra.
Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det
inköpsställe där apparaten köpts för service. Glöm ej inköpskvitto/fakturakopia.
Specific Absorption Rate (SAR)
Denna apparat uppfyller gällande internationella säkerhetskrav för exponering
av radiovågor.
SAR-värdet för denna telefon är mindre än 0.06 W/kg (mätt över 10g vävnad).
Gränsvärdet enligt WHO är 2W/kg (mätt över 10g vävnad).
Garanti
Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag
kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av
giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande,
alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande, dålig
skötsel eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin
gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska
spänningsvariationer.
För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under
åskväder.
Batterier är förbrukningsartiklar och omfattas ej av några garantiåtaganden.
Om andra batterier än original batterier använts gäller ej heller garantin.
www.doro.com
29
Norsk
Innholdsfortegnelse
Installasjon
31
43
Oppakking .......................... 31
Tilkobling............................. 31
Belteklips ............................ 32
Veggmontering ................... 32
Rekkevidde ......................... 32
Headsett ............................. 32
Batteri ................................. 33
Batteriindikator ................... 33
Displayet ............................. 34
Baseenhetens indikatorer... 34
Generelt.............................. 43
Flere håndsett..................... 43
Registrere nytt håndsett ..... 44
Avregistrere annet håndsett 44
Intern samtale..................... 45
Overføre samtaler mellom
håndsett .............................. 45
Konferanse ......................... 45
Bruksanvisning
35
Telefonsvareren (540R) 46
Nummervisning
38
Displayfunksjoner ............... 46
Slå på/av svareren.............. 46
Utgående svar .................... 47
Tidsstempling ..................... 48
Antall ringesignaler............. 48
Avspilling av beskjeder ....... 49
Medlytting ........................... 50
Beskjedvarsling .................. 50
Personlig beskjed - MEMO. 50
Talestyring .......................... 51
Hvis minnet tar slutt ............ 51
Hemmelig kode................... 52
Fjernstyrt aktivering............ 52
Fjernstyring......................... 53
Innstillinger
40
Annet
Å RINGE............................. 35
Å SVARE ............................ 35
Repetisjon........................... 35
Tastelås .............................. 35
Mikrofonsperre ................... 36
Søking................................. 36
Tidtaker............................... 36
Høyttalerfunksjon ............... 36
Minner................................. 37
Ringesignaltype.................. 40
Ringesignalstyrke ............... 40
Volumkontroll ...................... 41
Direkteanrop ....................... 41
R-knapptid .......................... 41
Tone/puls ............................ 41
Nullstilling ........................... 41
30
Utvidet system
54
Hvis utstyret ikke
fungerer .............................. 54
Reklamasjonsrett................ 55
www.doro.com
Installasjon
Norsk
Oppakking
Følgende deler skal være inkludert i leveransen:
- Håndsett
- Baseenhet
- 2 batterier (Ni-MH AAA 1,2V 600 mAh)
- Omformer
- Telefonledning
Utvidede versjoner, f.eks. +1, har flere håndsett, batterier, ladere og omformere.
Tilkobling
1. Koble telefonledningen til telefonpluggen og til teleuttaket T på
baseenheten.
2. Koble telefonpluggen til vegguttaket for telefon.
3. Koble omformeren til et strømuttak samt til uttaket y på baseenheten.
4. Sett batteriene i håndsettet i henhold til markeringene for pluss- og
minuspol, og sett batteridekselet på igjen.
5. Sett håndsettet i baseenheten med tastaturet vendt utover. Når håndsettet er
korrekt plassert i baseenheten, hører du et tonesignal.
6. La håndsettet lades opp i 24 timer før du tar det i bruk for første gang.
7. For installasjon av telefonsvareren (540R), se sidene 46-51.
Bare for versjoner med ekstra håndsett (for eksempel +1):
8. Koble laderens omformer til et vegguttak samt til uttaket på laderen.
9. Sett det ekstra håndsettet i laderen med tastaturet vendt utover.
Merk!
Unngå å plassere baseenheten nær annen elektrisk utrustning, for eksempel TV-apparater,
dataskjermer, teleutstyr, vifter etc. Dette vil redusere faren for eventuelle forstyrrelser. Sett heller
ikke baseenheten på et sted hvor den utsettes for direkte sollys eller annen sterk varme!
www.doro.com
31
Norsk
Installasjon
Belteklips
En belteklips er fast montert på baksiden av håndsettet. Ved hjelp av
belteklipsen kan du henge håndsettet i et belte, bukselinning, lomme eller
lignende.
Veggmontering
Telefonen kan veggmonteres. Dette gjøres ved hjelp av to skruer som settes inn
vannrett med 60 mm avstand. Skruene skal passe inn i de to nøkkelhullformede
utsparingene på baseenheten.
Rekkevidde
Telefonens rekkevidde varierer vanligvis mellom 40 och 300 meter, avhengig av
hvilke hindringer radiobølgene som overfører samtalen, møter på veien.
Maksimal rekkevidde forutsetter at det er helt fritt mellom hånd- og baseenhet.
I tett bebyggelse, hus, leiligheter etc begrenses rekkevidden. Den beste
rekkevidden oppnår du ved å plassere baseenheten på et høyt og fritt sted.
Rekkevidden kan også forbedres ved å vri hodet slik at håndsettet holdes i
retning mot baseenheten.
Rekkeviddevarsling
Dersom håndsettet bæres til grensen for telefonens rekkevidde under samtale,
vil et varselssignal høres i håndsettet før samtalen blir brutt.
Headsett
Håndsettet er forberedt for bruk med headsett, og har et uttak for dette.
Headsett er ekstra tilbehør og kan kjøpes hos din lokale forhandler.
Anrop besvares og foretas på vanlig måte selv om headsett benyttes. Når
headsettet er tilkoblet, vil håndsettets mikrofon automatisk kobles ut.
Denne telefonen støtter mikrofonsperrefunksjonen med en knapp på
headsettkabelen som finnes på mange headsett.
Merk!
Lydstyrken kan være høy i headsettet. Juster dette med det samme du kobler til headsettet.
32
www.doro.com
Installasjon
Norsk
Batteri
Telefonen leveres med miljøvennlige batterier av typen nikkelmetallhydrid
(NiMH). Ettersom batterier er å anse som ferskvare, er det helt normalt at
samtale- og beredskapstiden reduseres noe i forhold til spesifikasjonene dersom
telefonen brukes regelmessig.
Når batteriene er fullt oppladet, gir de en beredskapstid på ca 100 timer, eller ca
10 timers samtaletid (gjelder ikke høyttalerfunksjon). Tidene forutsetter normal
romtemperatur.
Full batterikapasitet oppnås først etter at batteriene har vært ut- og oppladet 4-5
ganger.
En normal opplading med tomme batterier tar ca 10 timer.
Merk at batteriindikatoren på displayet blinker så lenge håndsettet er plassert i
baseenheten, og stanser/slukker dermed ikke når ladingen er ferdig.
Batteriindikatoren på baseenheten lyser så lenge håndsettet er plassert i
baseenheten, og slukker dermed ikke når ladingen er ferdig.
Baseenheten har innebygd ladeautomatikk, hvilket medfører at batteriene ikke
kan bli overladet eller ta skade av å ligge for lenge på lading.
Håndsettet bør helst lades for eksempel annenhver natt heller enn etter hver
avsluttet samtale.
Merk!
Ladingsteknikken som brukes i denne modellen kan medføre at håndsettet og
batteriene blir varme; dette er normalt og helt ufarlig for utstyret.
Når telefonen installeres for første gang, skal batteriene lades i 24 timer før
telefonen tas i bruk. Bruk bare originalbatterier. Reklamasjonsretten dekker
ikke skader som har oppstått ved bruk av feil batterier.
Batteriindikator
Når batteriene er nesten helt utladet, vises indikatoren
, og et varselssignal
vil høres en gang når indikatoren faller til laveste nivå under samtale. Hvis
håndsettet da ikke lades opp, vil telefonen slutte å fungere inntil den settes på
lading.
www.doro.com
33
Norsk
Installasjon
Displayet
Indikator
Funksjon
Beskjedindikasjon (fungerer ikke i Norge).
6
Vises innenfor rekkevidden. Blinker utenfor rekkevidden.
Ringesignal avstengt.
Linjen er oppkoblet (under samtale).
Blinker når det ringer.
Høyttalerfunksjon.
5
Nye mottatte telefonnummer i nummerminnet.
b
Kortnummer.
z
Mikrofondemping.
|
Ladingsindikator.
N
Tastelås.
INT
Intern samtale.
Baseenhetens indikatorer
Bare 530:
7 /q
Bare 540R:
7
q
!
34
Lyser fast under lading og blinker under samtale/registrering.
Lyser fast under lading.
Blinker under samtale og registrering samt når det ringer.
Telefonsvareren slått på.
www.doro.com
Bruksanvisning
Norsk
Å ringe
1. Trykk ønsket telefonnummer. Slår du feil, kan du slette med C .
2. Trykk q, og nummeret ringes opp.
3. Avslutt samtalen med q.
Merk!
Hvis telefonen ikke kan koble opp linjen, vil du høre et varselsignal. Problemet kan skyldes at
batteriet er dårlig, at håndsettet er for langt fra baseenheten eller at alle overføringskanalene er
opptatt.
Vennligst prøv å ta ut det ene batteriet, vent noen sekunder og sett det tilbake ig jen.
Å svare
1. Vent på ringesignal i håndsettet.
2. Svar på samtalen med q.
3. Avslutt samtalen med q.
Repetisjon
Med r/8 kan de ti sist oppringte nummerne enkelt ringes opp igjen.
1. Trykk r , og bla fram ønsket nummer med r .
2. Trykk q, og nummeret ringes opp.
Tastelås
Ved hjelp av denne funksjonen kan tastene på håndsettet låses for å hindre at de
trykkes inn uforvarende.
1. Trykk N og hold den trykket inn til displayet viser N .
2. Du fjerner tastelåsen ved å holde N trykket inn på nytt.
Det går an å svare på anrop selv om tastelåsen er aktivert.
Når samtalen avsluttes, går håndsettet tilbake til å være låst.
www.doro.com
35
Norsk
Bruksanvisning
Mikrofonsperre
Mikrofonen kan kobles ut under samtale med C . Trykk en gang til for å aktivere
mikrofonen.
Displayet viser z så lenge funksjonen er aktivert.
Søking
Ved å trykke J på baseenheten sendes et søkesignal til håndsettet. Funksjonen
benyttes til å finne håndsettet, eller påkalle oppmerksomheten til den som bærer
håndsettet. Signalet opphører automatisk etter en stund, eller hvis en vilkårlig
tast trykkes på håndsettet, alternativt J på baseenheten.
Tidtaker
Like etter at en samtale er påbegynt, vises en samtaletidtaker i displayet.
Tidtakeren hjelper deg med å holde rede på hvor lenge samtalen har vart på en
enkel måte.
Høyttalerfunksjon
1. Ring opp telefonnummeret på vanlig måte.
2. Når samtalen er satt opp, trykker du . Høyttalerfunksjonen kobles inn, og
samtalen høres i høyttaleren.
3. Still håndsettet på en plan overflate, for eksempel et bord.
4. Snakk gjennom mikrofonen i nedre forkant av håndsettet (maks 1 meter
ifra).
5. Lydstyrken kan justeres under samtale; se volumkontroll side 41.
6. Trykk
hvis du vil fortsette samtalen i håndsettet.
q
7. Trykk
for å avslutte samtalen og koble ned linjen.
Merk!
Vær oppmerksom på at med høyttalerfunksjonen går det ikke an å «snakke i munnen» på
hverandre, men bare en om gangen kan snakke. Vekslingen mellom hvem som taler og hvem
som lytter skjer automatisk, og styres av lyden fra rommet der telefonen befinner seg (din tale)
samt lyden fra telefonlinjen (samtalepartnerens tale). Derfor er det viktig at det ikke finnes en
lydkilde i nærheten av telefonen som kan forstyrre høyttalerfunksjonen, som en radio eller et
musikkanlegg.
36
www.doro.com
Bruksanvisning
Norsk
Minner
Telefonen har 10 kortnummer.
Når et telefonnummer er lagret, kan oppringning foretas med færre tastetrykk.
Kortnummerne har nummer 0-9.
Lagre kortnummer
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk b .
3. Oppgi telefonnummer (maks. 24 siffer). Slett eller endre med C .
4. Trykk b .
5. Oppgi minneplass 0 - 9 .
6. Trykk º.
Merk!
Hvis du vil legge inn en pause i telefonnummeret, holder du 0 trykket ned inntil displayet
viser P.
Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle.
Oppringing med kortnummer
1. Trykk b .
2. Oppgi minneplass 0 - 9 .
3. Trykk q, og nummeret ringes opp.
Slette alle kortnummer
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 0 .
3. Trykk b .
4. Trykk º.
www.doro.com
37
Norsk
Nummervisning
Forklaring av nummervisning
På displayet kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen, eller se hvem
som har ringt når du ikke var tilstede. Minnet har plass til 20 telefonnummer.
Skulle minnet bli fullt, vil hvert nytt anrop erstatte det eldste mottatte
telefonnummeret.
Nye nummer indikeres med * i beredskapsstilling.
Merk!
For at visning av nummer skal fungere må du abonnere på tjenesten nummervisning som leveres
av din teleoperatør. Tjenesten kan enkelt bestilles hos teleoperatørens kundeservice.
Avlesing og oppringning
1. Trykk *. Det sist mottatte nummeret vises.
2. Trykk * for å vise tid/dato.
3. Trykk < gjentatte ganger for å bla frem til ønsket posisjon.
4. Trykk q for å ringe opp, eller trykk C for å gå tilbake til
beredskapsstilling.
Beskjeder
I tillegg til telefonnummer kan displayet vise:
Ingen informasjon ble mottatt, for eksempel ved
utenlandske anrop, hemmelig nummer eller sperret
mot visning.
Listen er tom.
Tid/dato mangler fra operatøren, for eksempel
Sverige, Danmark og Finland.
38
www.doro.com
Nummervisning
Norsk
Overføre nummer til kortnummer
1. Bla fram ønsket posisjon i henhold til beskrivelsen på forrige side.
2. Hold b trykket ned inntil b blinker på displayet.
3. Oppgi minneplass 0 - 9 .
4. Trykk b . Telefonen går til beredskapsstilling.
Slette telefonnummer
1. Bla fram ønsket posisjon i henhold til beskrivelsen på forrige side.
2. Hold C trykket ned inntil et pip høres.
Slette alle nummer
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 0 .
3. Trykk *. Displayet viser NO CLIP.
4. Trykk º.
Beskjedindikasjon (fungerer ikke i Norge)
Noen operatører kan indikere ny informasjon med bestemte nettjenester. Dette
skjer ved at
vises i displayet på håndsettet. Informasjonen kan hentes frem
i henhold til operatørens anvisninger. Hvis indikasjonen ikke slukker automatisk
etter avspilling, holder du C trykket inn i beredskapsstilling et par sekunder.
Merk!
For at beskjedindikasjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten som leveres av din
operatør.
www.doro.com
39
Norsk
Innstillinger
Ringesignaltype
Ringesignaltypen i håndsettet kan settes i flere ulike innstillinger.
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 5 .
3. Gjeldende innstilling vises (♫ 1=type 1, ♫ 2=type 2… ♫ 9=type 9).
4. Velg innstilling ved å trykke på tilsvarende siffertast 1 - 9 , eller bla med
</>.
5. Trykk º for å lagre.
Ringesignalstyrke
Styrken på håndsettets ringesignal kan stilles i flere ulike nivåer.
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 6 .
3. Gjeldende innstilling vises (o=minimum, o o o o o=maksimum).
4. Velg innstilling ved å trykke på tilsvarende siffertast 1 - 5 , eller bla med
</>.
5. Trykk º for å lagre.
Hvis du vil slå av ringesignalet, holder du * trykket inn i beredskapsstilling
inntil
vises. Gjenta dette når du vil slå ringesignalet på igjen.
Ringesignalstyrke for baseenhet (bare DORO 540R)
Styrken på baseenhetens ringesignal kan slås av eller på.
1. Hold ! / trykket inn i ca. 10 sekunder.
Hver gang denne sekvensen utføres, skifter telefonen mellom de to
innstillingene.
Merk!
På Doro 530 kan man ikke slå av eller endre ringestyrken i baseenheten.
40
www.doro.com
Innstillinger
Norsk
Volumkontroll
Lydstyrken i høyttaler og håndsett kan justeres i flere trinn under samtale.
1. Hold º trykket ned inntil P vises (bare under samtale).
2. Trykk 4 .
3. Gjeldende innstilling vises (o=minimum, o o o o o=maksimum).
4. Velg innstilling ved å trykke på tilsvarende siffertast 1 - 5 , eller bla med
</>.
5. Trykk º for å lagre.
Direkteanrop
Dette er en funksjon der et forhåndsdefinert nummer blir oppringt uansett
hvilken knapp som trykkes.
Når funksjonen er aktivert, vises det lagrede telefonnummeret på displayet.
Telefonnummeret må lagres først.
Lagre nummer
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 3 .
3. Oppgi telefonnummer (maks. 24 siffer). Slett eller endre med C .
4. Trykk º for å lagre.
Slå funksjonen av/på
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 2 .
3. Trykk º for å lagre.
Hver gang denne sekvensen utføres, skifter telefonen mellom de to
innstillingene.
www.doro.com
41
Norsk
Innstillinger
R-knapptid
Ved avanserte installasjoner med utenlandske hussentraler kan det være
nødvendig å justere R-knapptiden. Denne innstillingen brukes normalt aldri i
Norge.
Innstillingen for Norge er 100 ms.
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk R. Gjeldende innstilling vises ( S =100 ms, L =300 ms).
3. Endre innstilling ved å trykke R.
4. Trykk º for å lagre.
Tone/puls
Velg signaleringsmetode som tone eller puls.
Tonesignalering må være valgt for at telefonen skal fungere ved anrop i Norge.
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 7 . Gjeldende innstilling vises (T=tone, P=puls).
3. Endre innstilling ved å trykke R.
4. Trykk º for å lagre.
Nullstilling
Nullstilling tilbakestiller de fleste funksjoner og innstillinger.
1. Hold º trykket ned inntil P vises.
2. Trykk 9 .
3. Oppgi PIN-koden (0000 for denne modellen). Trykk º.
42
www.doro.com
Utvidet system
Norsk
Generelt
DECT er en digital overføringsmetode for trådløse telefoner. Dette innebærer at
du kan:
-
Bruke opp til 5 stk håndsett mot en og samme baseenhet.
Føre interne samtaler og overføre samtaler mellom håndsett som er koblet
til samme baseenhet.
Koble (registrere) opp til 4 stk baseenheter til hvert håndsett.
Ekstra håndsett er til salgs hos din lokale forhandler.
Denne modellen er dessuten GAP-kompatibel (Generic Access Profile), som
innebærer at både håndsettet og baseenheten kan brukes sammen med de fleste
andre GAP-kompatible enheter uansett produsent. Likevel garanterer ikke
GAP-protokollen at alle funksjoner fungerer.
Flere håndsett
Funksjonene med flere håndsett har mange praktiske bruksområder; for
eksempel kan medarbeidere på et kontor ha flere håndsett koblet til samme
baseenhet. Alle medarbeiderne kan svare på innkommende anrop, foreta
utgående anrop, og ringe ”internt” mellom håndsettene, og overføre en ekstern
samtale mellom håndsettene. Maksimalt en ekstern samtale og en intern samtale
kan pågå samtidig. For å kunne bruke ekstra håndsett til en baseenhet må man
foreta en registrering. Den forteller håndsettet hvilken baseenhet det tilhører.
Ved registreringen tildeler man hvert håndsett et spesifikt anropsnummer, for
eksempel 2. Dette nummer benyttes også ved interne samtaler mellom håndsett.
Da du kjøpte telefonen, var håndsettet forhåndsregistrert fra fabrikken mot den
medfølgende baseenheten. Håndsettet har anropsnummer 1, som også står på
displayet i beredskapsstilling. Se kapitlet om registrering for mer informasjon.
Skal du bruke flere håndsett til en baseenhet, passer du på at baseenheten
plasseres «i midten» slik at dekningsområdet blir om lag det samme for alle
håndsettene.
www.doro.com
43
Norsk
Utvidet system
Registrere nytt håndsett
Registreringen må foretas på hvert nytt håndsett som skal kunne bruke den
aktuelle baseenheten. Hver baseenhet kan håndtere opp til fem håndsett.
Ved registreringen lagres det anropsnummeret som håndsettet skal ha når det
benyttes mot den nye baseenheten. Anropsnummeret blir 1-5.
Ekstra håndsett er til salgs hos din lokale forhandler.
1. Hold baseenhetens søkeknapp J trykket inn noen sekunder, inntil
indikatoren (Q på 540R) begynner å blinke. Registreringsfunksjonen er da
aktivert i tre minutter.
2. Hold 8 og 9 trykket inn samtidig inntil du hører et pip.
3. Oppgi hvilken baseenhet du vill registrere ved å trykke på tilsvarende
siffertast 1 - 4 .
4. Oppgi PIN-koden (0000 for denne modellen) når PIN vises.
5. Hvis registreringen var vellykket, går håndsettet tilbake til beredskapsstilling
etter noen sekunder.
Avregistrere annet håndsett
Hvilket håndsett som helst kan enkelt avregistreres fra en baseenhet.
1. Hold 8 og c trykket inn samtidig inntil du hører et pip.
2. Oppgi PIN-koden (0000 for denne modellen).
3. Når HS vises på displayet, oppgir du anropsnummeret for håndsettet som
skal slettes.
44
www.doro.com
Utvidet system
Norsk
Intern samtale
Når flere håndsett benyttes mot samme baseenhet, kan oppringning og samtale
foretas mellom håndsettene; dette kalles intern samtale. Intern samtale kan ikke
foretas mellom håndsett som benyttes til ulike baseenheter.
1. Hold I trykket ned inntil HS- vises.
2. Oppgi anropsnummeret 1 - 5 til det håndsettet som skal ringes opp.
Dersom en ekstern samtale skulle ringe inn mens en intern samtale pågår,
kommer en tone til å høres. Da kan den interne samtalen avsluttes ved å trykke
q før den eksterne samtalen besvares med q.
Overføre samtale mellom håndsett
En ekstern samtale kan overføres fra ett håndsett til et annet (begge håndsettene
må brukes mot samme baseenhet).
1. En ekstern samtale pågår.
2. Hold I trykket ned inntil HS- vises.
3. Oppgi anropsnummeret 1 - 5 til det håndsettet som skal ringes opp.
4. For å overføre den eksterne samtalen, trykk q på håndsettet som foretok
oppringningen.
Hvis du ikke vil overføre samtalen, holder du I trykket inn til INT blinker, eller
vent til den andre interne parten legger på.
Konferanse
En konferanse mellom to håndsett og en ekstern samtale kan finne sted.
1. En ekstern samtale pågår.
2. Hold I trykket ned inntil HS- vises.
3. Oppgi anropsnummeret 1 - 5 til det håndsettet som skal ringes opp.
4. For å koble alle tre parter sammen i en konferanse, hold 9 trykket ned inntil
q slutter å blinke på displayet.
Hvis noen av personene ønsker å avslutte konferansen og la den andre parten
fortsette den eksterne samtalen, kan den som vil avslutte trykke q.
www.doro.com
45
Norsk
Telefonsvareren (540R)
Forklaring av telefonsvareren
For at svareren skal kunne svare på anrop, må den være slått på. Når det ringer,
vil samtalen bli besvart etter det antall ringesignaler som er innstilt.
Deretter høres en tone, og den som ringer kan legge igjen en beskjed på opp til
3 minutters lengde. Totalt rommer minnet ca. 11 minutter.
Dersom svarfunksjonen er satt i stilling «Bare svar» kan ikke den som ringer
legge igjen beskjed. Samtalen kobles da ned når svaret er avspilt.
Telefonsvareren styres fra baseenheten.
Alle talemeldinger er på engelsk.
Displayfunksjoner
Displayet på baseenheten kan vise følgende beskjeder:
Displayet viser
Funksjon
00 -99 ................................. Antall beskjeder vises, svareren er PÅ
00 -99 (blinker) ................... Totalt antall beskjeder vises, det finnes
............................................ nye beskjeder, svareren er PÅ
--/ 00 -99 (blinker).............. Svareren er slått av
A ......................................... Fjernstyring pågår (intern eller ekstern)
E (blinker)............................ Tilfeldig feil, plugg ut omformeren i ett minutt
F (blinker)............................ Minnet er fullt
PA (blinker) ......................... Pause under avspilling
An ....................................... Normal svarfunksjon
Ao ....................................... Bare svar er aktiv
r .......................................... Innspilling pågår
PL ....................................... Avspilling av eget svar pågår
t, 2-9 .................................. Under innstilling av antall ringesignaler
oF ....................................... Innstillingen deaktivert
on ...................................... Innstillingen aktivert
Slå på/av svareren
■
Trykk ! / (på baseenheten) for å slå telefonsvareren på eller av. I stilling PÅ
(Answer on) vil innkommende anrop bli besvart av telefonsvareren, og i stilling
AV (Answer off) vil ingen samtaler bli besvart. Hvis displayet blinker/viser --,
er svareren slått av.
Når svareren er slått på, høres meldingen «Answer on».
46
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Norsk
Utgående svar
Det utgående svaret er din svarmelding som spilles av for innkommende anrop.
Hvis du ikke spiller inn noe eget svar, vil en forhåndsinnspilt melding på
engelsk spilles av.
Det finnes to separate utgående svar, ett for funksjonen bare svar (innringere
kan ikke legge igjen beskjed) og ett for normal svarfunksjon. Svaret kan være 2
minutter langt. Imidlertid reduseres minnekapasiteten jo lengre utgående svar
du har.
Bruk gjerne svarmeldingen til å oppfordre den som ringer til å begynne å
snakke etter pipetonen som kommer etter svarmeldingen.
Eksempel på svarmelding:
- «Hei og velkommen til familien Andersen. Vi kan ikke ta telefonen akkurat nå,
men legg igjen beskjed etter pipetonen, så ringer vi tilbake så snart vi kan. Takk
for at du ringte.»
Velge svarfunksjon
1. Trykk a , og gjeldende innstilling høres/vises:
An -Answer and record=normal
Ao -announce only=Bare svar
2. Hold a trykket ned inntil du ser/hører den nye innstillingen.
Innspilling av utgående svar
1. Velg hvilket av de to utgående svarene du vil tale inn som beskrevet ovenfor.
2. Trykk og hold trykket inn. Et pip høres, og displayet teller ned.
3. Tal inn den utgående svarmeldingen. Tal tydelig og ca 15-20 cm fra
oversiden av baseenheten.
4. Slipp knappen for å avslutte innspillingen.
5. Beskjeden repeteres etter noen sekunder. Gjenta prosedyren hvis du vil
endre svaret. Det gamle svaret slettes automatisk når du spiller inn et nytt.
Kontrollavspilling av svar
1. Trykk . Gjeldende svarmelding høres.
www.doro.com
47
Norsk
Telefonsvareren (540R)
Tidsstempling
Apparatet har en talefunksjon som gir deg ukedag og klokkeslett i tilknytning til
hver beskjed.
Stille inn dag og tid for tidsstemplingen
1. Trykk H og hold den inne til stemmen sier «Please set day and time».
2. Trykk 8 8 / 9 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt
ukedag (1=mandag, 2=tirsdag osv).. Trykk H .
3. Trykk 8 8 / 9 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt
time. Trykk H .
4. Trykk 8 8 / 9 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt
minutt.
5. Trykk H . Stemmen anviser gjeldende innstilling.
Kontrollere gjeldende dag og klokkeslett
Trykk H . Stemmen anviser gjeldende innstilling, f.eks.: Thursday, eleven fifty
(torsdag 11:50).
Antall ringesignaler
Du kan stille inn hvor mange ringesignaler svareren skal vente (2-9, t -sparing*)
før den svarer på innkommende anrop.
1. Hold 9 9 trykket inn til displayet/stemmen gir deg gjeldende innstilling.
2. Trykk 8 8 / 9 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser ønsket
innstilling.
3. Etter et par sekunder lagres innstillingen.
*Sparefunksjonen innebærer at samtalen besvares etter fire ringesignaler helt til en ny beskjed
er registrert, og deretter går svareren over til å svare etter ca to signaler. Denne funksjonen
er praktisk ved fjernstyring; hører du fire ringesignaler, vet du at det ikke er nye beskjeder å
lytte til, og du kan avslutte uten at samtaledebitering finner sted. Svarer den derimot etter to
signaler, så finnes det nye beskjeder å spille av.
48
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Norsk
Avspilling av beskjeder
Baseenhetens display viser alltid det totale antallet beskjeder i
minnet, dvs. både gamle og nye.
Sifrene på displayet på baseenheten blinker når det er mottatt nye beskjeder.
Avspillingen starter alltid med nye – ennå ikke avspilte – beskjeder. Dersom det
f.eks. finnes tre gamle beskjeder og to nye, vil først de to nye bli avspilt.
1. Trykk 9 for å starte avspillingen. Stemmen anviser på engelsk hvor mange
nye og hvor mange gamle beskjeder du har.
2. Etter hver beskjed høres tidsstemplingen, som forteller om ukedag og
klokkeslett når beskjeden ble mottatt.
3. Etter avspillingen hører du «End of messages». Se nedenfor for sletting av
beskjeder.
Under avspilling er følgende funksjoner tilgjengelig:
Tast
88
Funksjon
Repetere/hoppe bakover.
99
Hopp til neste.
■
Avbryt avspillingen.
C
Slette aktuell beskjed.
VOL +/-
For å øke, hhv. senke volumet.
9 ||
Pause under avspilling (maks 60 sekunder). Displayet
viser PA .
Trykk 9 igjen for å fortsette.
Slette beskjeder
For å slette en enkelt beskjed: trykk C under avspilling.
Sletting av alle gamle beskjeder samtidig kan bare gjøres etter avspilling:
Hold C trykket inn i noen sekunder, inntil stemmen anviser «All old messages
deleted».
www.doro.com
49
Norsk
Telefonsvareren (540R)
Medlytting
Medlyttingsfunksjonen gjør att de som ringer og legger inn beskjed, høres i
apparathøyttaleren. Hvis det ikke høres lyd i høyttaleren, kontrollerer du at
volumet er skrudd opp.
Hvis ønskelig kan du trykke Q eller løfte av røret på en annen telefon for å
snakke med den som ringer.
Hvis ikke innspillingen avbrytes automatisk, trykker du ■ på baseenheten.
Beskjedvarsling
Du kan aktivere en tone som høres når minst en ny beskjed er mottatt.
1. Hold 8 8 trykket inn til stemmen anviser den nye innstillingen (OFF=av).
2. Gjenta trinn 1. for å skifte mellom av/på.
Personlig beskjed - MEMO
En personlig beskjed, kalt MEMO, er en beskjed som spilles inn direkte på
svareren uten å ringe opp. Dette innebærer at svareren kan brukes som en
elektronisk notatblokk der beskjeder, påminnelser eller andre meddelelser til
familiemedlemmer eller kolleger kan spilles inn. MEMO-beskjeder kan være
opp til 2 minutter lange.
1. Trykk og hold 9 trykket inn. Et pip høres.
2. Begynn å tale inn beskjeden.
3. Slipp knappen for å avslutte innspillingen.
4. Memo-beskjeder spilles av eksakt som vanlige innkomne beskjeder.
50
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Norsk
Talestyring
Telefonsvareren spiller inn en beskjed så lenge den som ringer fortsetter
å snakke (dog maks. 3 minutter). Når den som ringer slutter å snakke, vil
telefonsvareren koble ned linjen etter noen sekunder.
Hvis minnet tar slutt
Svareren kan ta imot maks. 55 beskjeder, dog begrenset til 11 minutter totalt
(inkludert det utgående svaret). Hvis minnet tar slutt, kan ingen nye beskjeder
mottas før de gamle er spilt av og fjernet.
Når minnet er fullt, blinker displayet F og telefonsvareren svarer med en
særskilt melding for at fjernstyrt avspilling og sletting skal kunne gjøres.
www.doro.com
51
Norsk
Telefonsvareren (540R)
Hemmelig kode
For å kunne registrere og for å få tilgang til telefonsvarerens
fjernstyringsfunksjoner trenger du en hemmelig kode (321 ved levering). Koden
kan endres i henhold til beskrivelsen nedenfor.
1. Trykk CODE og hold den inne til stemmen anviser «Security code SET».
2. Trykk 8 8 / 9 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt
første siffer i koden. Trykk CODE.
3. Trykk 8 8 / 9 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt
andre siffer i koden. Trykk CODE.
4. Trykk 8 8 / 9 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt
tredje siffer i koden.
5. Trykk CODE. Stemmen anviser gjeldende innstilling.
Kontrollere gjeldende hemmelig kode
Trykk CODE. Stemmen anviser gjeldende innstilling.
Fjernstyrt aktivering
Glemmer du å slå på svareren, kan du aktivere den ved hjelp av fjernstyringsfun
ksjonene.
1. Ring til telefonsvareren. Den svarer etter om lag 10 ring.
2. Telefonsvareren er nå slått på.
3. Legg på håndsettet.
52
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Norsk
Fjernstyring
Denne modellen kan fjernstyres ved hjelp av tastaturet på en vanlig tonetelefon.
Fjernstyring foretas ved at telefonsvareren ringes opp og en hemmelig kode
trykkes når det utgående svaret er spilt av. Såfremt koden er riktig, kan et antall
fjernstyringskommandoer utføres.
Fjernstyringskommandoer
1. Ring til telefonsvareren.
2. Trykk * når det utgående svaret spilles av.
3. Tast den hemmelige koden (se foregående side) etter pipetonen.
4. Stemmen anviser antall nye og gamle beskjeder.
5. Velg en fjernstyringskommando (innen 8 sekunder), se nedenfor.
6. Legg på håndsettet.
Kommando
Funksjon
1.......................................... For å høre hovedmenyen
2.......................................... Avspilling av alle beskjeder
3.......................................... Avspilling av nye beskjeder
4.......................................... Gjenta/hoppe til foregående beskjed
5 (under avspilling) ............. Sletter en beskjed
5 (etter avspilling) ............... Sletter alle beskjeder
6.......................................... Hoppe til neste beskjed
8.......................................... For å høre den utgående meldingen
9.......................................... Spille inn ny utg. melding, stopp=#
0.......................................... Slå svareren av/på
#.......................................... Stopp
Merk!
Hvis ikke svareren reagerer på fjernstyringstonene, prøver du å holde tastene på telefonen inn
med skiftende varighet. Normalt skal svareren reagere på toner som er ca et halvt til ett sekund
lange, men kvaliteten på telelinjen og andre forhold kan g jøre at det trengs lengre toner.
www.doro.com
53
Norsk
Annet
Hvis utstyret ikke fungerer
Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt
eventuelt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet
da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis
apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen
hos din teleoperatør.
Nummer vises ikke når telefonen ringer
- For at funksjonen skal virke, må du abonnere på tjenesten Nummervisning.
- Hvis - - - - vises på displayet, betyr det enten at det ikke ble sendt noen
informasjon om det oppkallende nummeret, eller at den som ringer har
hemmelig telefonnummer
- Nummermottaking vil normalt ikke fungere dersom telefonen er tilkoblet
gjennom en hussentral.
Varseltone under samtale/kan ikke koble opp linjen
- Batteriene kan være på vei til å lades ut (sett håndsettet til lading).
- Håndsettet kan være på grensen av sin rekkevidde; gå nærmere baseenheten.
- Vennligst prøv å ta ut det ene batteriet, vent noen sekunder og sett det
tilbake igjen.
Telefonen fungerer ikke
- Kontroller at omformeren er riktig plugget i baseenheten og i strømuttaket.
- Kontroller at telefonledningen er riktig tilkoblet baseenheten og vegguttaket.
- Kontroller at batteriene i håndsettet er ladet opp.
- Kontroller at ladekontaktene i håndsettet og på baseenheten er rene.
- Koble en annen telefon som du vet fungerer til telefonuttaket. Hvis den
andre telefonen da virker, er det sannsynligvis feil på dette apparatet.
Telefonsvareren svarer ikke
- Minnet kan være fullt; spill av beskjeder og slett dem.
- Kontroller at den er slått på.
- Kontroller at telefonledningen og omformeren er riktig tilkoblet
54
www.doro.com
Annet
Norsk
Telefonsvareren reagerer ikke ved fjernstyring
- Kontroller at telefonen som du forsøker å fjernstyre med, bruker
tonesignalering.
- En del telefoner kan ha problemer med fjernstyringen hvis de er av den typen
som bare gir et kort tonestøt ved tastetrykk. Bruk en separat tonesender i slike
tilfeller.
- Prøv å holde talltastene inne lengre, ca 1 sekund per siffer.
Hvis telefonen fortsatt ikke fungerer etter ovennevnte tiltak, kontakter du
forhandleren der du kjøpte apparatet for service. Husk å ta med kjøpskvittering
eller fakturakopi.
Specific Absorption Rate (SAR)
Dette apparatet overholder gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for spredning av
radiobølger.
SAR-verdien for denne telefonen er mindre enn 0.06 W/kg (målt over 10g vev).
Grenseverdien iht. WHO er 2W/kg (målt over 10g vev).
Reklamasjonsrett
Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning.
Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren. Service innenfor
reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.
Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle
eller lignende, alternativt ytre påvirkning, væskeinntrenging, skjødesløshet,
annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens
side.Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden,
elektriske overspenninger eller feilkoblinger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved
tordenvær.
Dersom du skulle få behov for teknisk assistanse, kan du kontakte forhandleren.
Du kan også ringe DORO brukerstøtte på telefon 820 71787 (kr. 12,- pr. minutt,
hverdager 08-16).
Du kan også kontakte DORO support på support@doro.no
www.doro.com
55
Dansk
Indholdsfortegnelse
Installation
57
Udpakning .......................... 57
Tilslutning ........................... 57
Bælteclips ........................... 58
Vægmontering .................... 58
Rækkevidde........................ 58
Headset .............................. 58
Batteri ................................. 59
Batteriindikator ................... 59
Display ................................ 60
Baseenhedens indikatorer.. 60
Anvendelse
61
Opkald ................................ 61
Besvarelse af opkald .......... 61
Genopkald .......................... 61
Tastaturlås .......................... 61
Mikrofonafbryder ................ 62
Søgning .............................. 62
Timer................................... 62
Højttalerfunktion ................. 62
Hukommelse....................... 63
Nummerviser
64
Indstillinger
66
Ringesignaltype.................. 66
Ringesignalstyrke ............... 66
Justering af lydstyrke.......... 67
Direkte opringning .............. 67
R-tasttid .............................. 68
Tone/puls ............................ 68
Nulstilling ............................ 68
56
Udvidet system
69
Generelt.............................. 69
Flere håndsæt .................... 69
Registrering af nyt
håndsæt.............................. 70
Afregistrering af et andet
håndsæt.............................. 70
Intern samtale..................... 71
Viderestilling af samtaler
mellem
håndsæt.............................. 71
Konferenceopkald............... 71
Telefonsvareren (540R) 72
Displayets funktioner .......... 72
Tænd og sluk for
telefonsvareren ................... 72
Udgående svarmeddelelse. 73
Tidsstempling ..................... 74
Antal ringesignaler.............. 74
Afspilning af beskeder ........ 75
Medhør ............................... 76
Signal, ventende
besked(er)........................... 76
Personlig meddelelse.
MEMO ................................ 76
Stemmestyring ................... 77
Hvis hukommelsen er fuld .. 77
Kode til fjernbetjening......... 78
Fjernaktivering.................... 78
Fjernbetjening..................... 79
Andet
80
Hvis udstyret ikke
fungerer .............................. 80
Garanti ................................ 81
www.doro.com
Installation
Dansk
Udpakning
Pakken skal indeholde følgende dele:
- Håndsæt
- Strømforsyning
- Baseenhed
- Telefonledning
- 2 stk. batterier (Ni-MH AAA 1,2 V 600 mAh)
Udvidede versioner, f.eks. +1, leveres med flere håndsæt, batterier, opladere og
adaptere.
Tilslutning
1. Slut telefonledningen til telestikket og teleudgangen T på baseenheden.
2. Slut telestikket til telefonstikket i væggen.
3. Slut strømforsyningen til stikkontakten samt til udgang y på
baseenheden.
4. Sæt batterierne i håndsættet i overensstemmelse med markeringerne for plusog minuspolerne, og sæt batterilåget på igen.
5. Anbring håndsættet i baseenheden med tasterne udad. Når håndsættet er
anbragt korrekt i baseenheden, høres et bip.
6. Lad håndsættet lade op i 24 timer, før du bruger det første gang.
7. Se side 72-79 for at få oplysninger om installation af telefonsvareren (540R).
Kun for versioner med ekstra håndsæt (f.eks+1):
8. Slut opladerens strømforsyning til stikkontakten og til udgangen på
opladeren.
9. Anbring det ekstra håndsæt i opladeren med tasterne udad.
Bemærk!
Undlad at placere baseenheden i nærheden af andet elektrisk udstyr, f.eks. tv-apparater,
billedskærme, teleudstyr, ventilatorer osv. Så er risikoen for eventuelle forstyrrelser mindre.
Undlad også at placere baseenheden et sted, hvor den udsættes for direkte sollys eller anden
stærk varme!
www.doro.com
57
Dansk
Installation
Bælteclips
En bælteclips er fastmonteret på håndsættets bagside. Med clipsen kan
håndsættet hænges i bæltet, skjortelommen eller lignende.
Vægmontering
Telefonen kan vægmonteres. Dette sker ved hjælp af to skruer, som monteres
vandret med en afstand på 60 mm. Skruerne skal passe ind i baseenhedens to
nøglehulslignende huller.
Rækkevidde
Telefonens rækkevidde varierer sædvanligvis mellem 40 og 300 meter, afhængigt
af om radiobølgerne, som overfører samtalen, begrænses af forhindringer på
vejen.
Maksimal rækkevidde forudsætter, at der er helt frit mellem håndsættet og
baseenheden. I tæt bebyggelse, huse, lejligheder osv. begrænses rækkevidden. En
optimal rækkevidde opnås ved at placere baseenheden et højt og frit tilgængeligt
sted.
Rækkevidden kan forbedres ved at dreje hovedet, så håndsættet vender i
baseenhedens retning.
Rækkeviddeadvarsel
Hvis håndsættet når grænsen for telefonens rækkevidde under en samtale, lyder
en advarselstone i håndsættet.
Headset
Håndsættet er forberedt til brug med headset og har et stik til dette. Headset er
ekstratilbehør og kan købes hos din lokale forhandler.
Når du bruger et headset, skal du besvare opkald og ringe op som normalt. Når
et headset er tilsluttet, deaktiveres håndsættets mikrofon automatisk.
Denne telefon understøtter mikrofonafbryderfunktionen med en knap på
headsetkablet, som findes på mange headset.
Bemærk!
Lydstyrken kan være høj i det tilsluttede headset. Juster dette direkte ved tilslutning af dit
headset.
58
www.doro.com
Installation
Dansk
Batteri
Telefonen leveres med miljøvenlige NiMH-batterier (nikkelmetalhydrid).
Eftersom batterier har en begrænset levetid, er det helt normalt, at samtaleog standbytiden forringes noget i forhold til specifikationerne, når telefonen
anvendes regelmæssigt.
Når batterierne er fuldt opladede, rækker de til ca. 100 timers standby eller ca.
10 timers samtale (gælder ikke højttalerfunktionen). Tiderne forudsætter normal
stuetemperatur.
Fuld batterikapacitet opnås først, efter at batterierne har været ladet op 4-5
gange.
En normal opladning af tomme batterier tager ca. 10 timer.
Bemærk, at batteriindikatoren i displayet blinker, så længe håndsættet er placeret
i baseenheden, og altså ikke slukkes, når opladningen er færdig.
Batteriindikatoren på baseenheden lyser, så længe håndsættet er placeret i
baseenheden. Den slukkes altså ikke, når opladningen er færdig.
Baseenheden har en indbygget opladningsautomatik, som sikrer, at batterierne
ikke kan blive overopladet eller beskadiget af at ligge til opladning »for længe«.
Det er bedst at oplade håndsættet hver anden nat i stedet for efter hver samtale.
Bemærk!
Den opladningsteknik, som anvendes i denne model, kan medføre, at håndsættet og batterierne
bliver varme. Dette er normalt og helt ufarligt for udstyret.
Når telefonen installeres første gang, skal batterierne oplades i et døgn, inden telefonen kan
anvendes. Anvend kun originale batterier. Garantien dækker ikke skader opstået ved brug af
forkerte batterier.
Batteriindikator
Når batterierne er næsten helt flade, vises indikatoren
, og et
advarselssignal høres en enkelt gang, når indikatoren falder til sit laveste niveau
under en samtale. Hvis håndsættet ikke oplades nu, vil telefonen ikke fungere,
før den lægges til opladning.
www.doro.com
59
Dansk
Installation
Display
Symbol
Funktion
Besked venter (fungerer ikke i Danmark).
6
Vises inden for rækkevidden. Blinker uden for rækkevidde.
Ringesignal deaktiveret.
Linjen er koblet op (under samtale).
Blinker, når telefonen ringer.
Højttalerfunktion.
5
Nye modtagne telefonnumre i nummerhukommelsen.
b
Kortnumre.
z
Mikrofonafbryder.
|
Opladningsindikator.
N
Tastaturlås.
INT
Intern samtale.
Baseenhedens indikatorer
Kun 530:
7 /q
Kun 540R:
7
q
!
60
Lyser under opladning og blinker under samtale/registrering.
Lyser under opladning.
Blinker under samtale og registrering, samt når telefonen ringer.
Telefonsvareren er slået til.
www.doro.com
Anvendelse
Dansk
Opkald
1. Indtast det ønskede telefonnummer. Hvis du taster forkert, kan du slette med C .
2. Tryk på q. Nummeret ringes op.
3. Afslut samtalen med q.
Bemærk!
Hvis telefonen ikke kan oprette en forbindelse, høres en advarselstone. Problemet kan være, at
batteriet er dårligt, at håndsættet er for langt fra baseenheden, eller at alle overførselskanaler er
optagede.
Tag batterierne ud af håndsættet i nogle sekunder, og tilslut batterierne derefter igen.
Besvarelse af opkald
1. Afvent ringesignal i håndsættet.
2. Besvar samtalen med q.
3. Afslut samtalen med q.
Genopkald
Med r/8 kan de ti telefonnumre, der sidst er ringet op, let ringes op igen.
1. Tryk på r , og gå til det ønskede nummer med r .
2. Tryk på q. Nummeret ringes op.
Tastaturlås
Med denne funktion kan tasterne på håndsættet låses for at undgå, at man utilsigtet
skulle komme til at trykke på en tast.
1. Tryk på N , og hold den nede , indtil displayet viser N .
2. Deaktivér tastaturlåsen ved at trykke på N endnu en gang og holde tasten nede.
Du kan godt besvare en samtale, selvom tastaturlåsen er aktiveret.
Når samtalen afsluttes, er håndsættet igen låst.
www.doro.com
61
Dansk
Anvendelse
Mikrofonafbryder
Mikrofonen kan frakobles under samtale med C . Tryk en gang til for at aktivere
mikrofonen.
I displayet vises z , så længe funktionen er aktiveret.
Søgning
Hvis du trykker på J på baseenheden, lyder et søgesignal i håndsættet.
Funktionen bruges til at finde håndsættet eller påkalde sig opmærksomhed
hos den, der bærer håndsættet. Signalerne ophører automatisk efter et stykke
tid, eller hvis der trykkes på en vilkårlig tast på håndsættet eller på J på
baseenheden.
Timer
Så snart samtalen er påbegyndt, vises en samtaletimer i displayet. Timeren
sikrer, at du nemt kan holde styr på, hvor lang tid samtalen har varet.
Højttalerfunktion
1. Indtast telefonnummeret på sædvanlig vis.
2. Tryk på , når samtalen er etableret. Højttalerfunktionen tilsluttes, og
samtalen kan høres i højttaleren.
3. Stil håndsættet på en plan flade, f.eks. et bord.
4. Tal gennem mikrofonen nederst på håndsættet (maksimumafstand: 1 meter).
5. Lydstyrken kan justeres under samtalen, se Justering af lydstyrke på side 67.
6. For at fortsætte samtalen i håndsættet skal du trykke på .
7. Tryk på q for at afslutte samtalen og afbryde forbindelsen.
Bemærk!
Husk, at man ved brug af højttalerfunktionen ikke kan tale »i munden på hinanden«.
Man kan kun tale én ad gangen. Skiftet mellem den, der taler, og den, der lytter, foretages
automatisk og styres af lyden i det rum, telefonen befinder sig i (din tale) samt lyden fra
telefonlinjen (din samtalepartner). Det er derfor vigtigt, at der ikke er noget i telefonens
omgivelser, der forstyrrer højttalerfunktionen, f.eks. høj musik.
62
www.doro.com
Anvendelse
Dansk
Hukommelse
Telefonen har 10 kortnumre.
Når et telefonnummer er blevet gemt, kan der foretages opkald med færre
tastetryk. Kortnumrene går fra 0 til 9.
Lagring af et kortnummer
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på b .
3. Angiv telefonnummer (maks. 24 cifre). Slet eller rediger med C .
4. Tryk på b .
5. Angiv hukommelsesplads 0 - 9 .
6. Tryk på º.
Bemærk!
Hvis du vil have en pause i telefonnummeret, skal du holde 0 nede, indtil displayet viser P.
Hvis du vil ændre et telefonnummer, skal du gemme det nye nummer på det gamle nummers
plads.
Opkald via kortnummer
1. Tryk på b .
2. Angiv hukommelsesplads 0 - 9 .
3. Tryk på q. Nummeret ringes op.
Sletning af alle kortnumre
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 0 .
3. Tryk på b .
4. Tryk på º.
www.doro.com
63
Dansk
Nummerviser
Beskrivelse af nummerviser
I displayet kan du se, hvem der ringer, inden du besvarer samtalen, eller se,
hvem der har ringet, mens du ikke var hjemme. Hukommelsen kan indeholde 20
telefonnumre.
Hvis hukommelsen bliver fuld, vil hvert nyt opkald erstatte det ældste modtagne
telefonnummer.
Nye numre angives med * i standby.
Bemærk!
Nummervisning kræver, at du abonnerer på tjenesten »Vis Nummer« hos din teleoperatør. Du
kan bestille tjenesten hos teleoperatørens kundeservice.
Aflæsning og opkald
1. Tryk på *. Det sidst modtagne nummer vises.
2. Tryk på < gentagne gange for at gå til den ønskede position.
3. Tryk på q for at ringe op, eller tryk på C for at vende tilbage til standby.
Meddelelser
Ud over visning af telefonnumre kan displayet vise:
Der blev ikke modtaget nogen oplysninger, f.eks. ved
udlandssamtale, hemmeligt nummer eller spærret for
visning.
Listen er tom.
Tid/dato mangler fra operatøren i f.eks. Sverige, Danmark
eller Finland.
64
www.doro.com
Nummerviser
Dansk
Overførsel af nummer til kortnummer
1. Gå frem til den ønskede post, som beskrevet på forrige side.
2. Hold b nede, indtil b blinker i displayet.
3. Angiv hukommelsesplads 0 - 9 .
4. Tryk på b . Telefonen går tilbage til standby.
Sletning af telefonnummer
1. Gå frem til den ønskede post, som beskrevet på forrige side.
2. Hold C nede, indtil der høres et bip.
Sletning af alle numre
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 0 .
3. Tryk på *. Displayet viser NO CLIP.
4. Tryk på º.
Besked venter (fungerer ikke i Danmark)
Visse operatører kan vise nye oplysninger for visse nettjenester. Dette sker ved,
at
visas i håndsættets display. Oplysningerne kan hentes som beskrevet i
operatørens vejledning. Hvis beskeden ikke forsvinder automatisk, når den er
aflyttet, skal du holde C nede i standbytilstand i nogle sekunder.
Bemærk!
Beskedvisning kræver, at du abonnerer på denne tjeneste hos din teleoperatør.
www.doro.com
65
Dansk
Indstillinger
Ringesignaltype
Håndsættets ringesignaltype kan indstilles i flere forskellige trin.
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 5 .
3. Aktuel indstilling blinker (♫ 1=type 1, ♫ 2=type 2....♫ 9=type 9).
4. Vælg indstilling ved at trykke på den tilsvarende ciffertast 1 - 9 eller bladre
med </>.
5. Tryk på º for at gemme.
Ringesignalstyrke
Håndsættets ringesignalstyrke kan angives i flere forskellige trin.
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 6 .
3. Aktuel indstilling vises (o=minimum, o o o o o=maksimum).
4. Vælg indstilling ved at trykke på den tilsvarende ciffertast 1 - 5 eller bladre
med </>.
5. Tryk på º for at gemme.
Hold * nede i standbytilstand, indtil
vises, for at deaktivere ringesignalet.
Gentag denne procedure for at aktivere ringesignalet igen.
Ringsignalstyrke i baseenheden (kun DORO 540R)
Baseenhedens ringesignal kan slås til eller fra.
1. Hold ! / nede i ca. 10 sekunder.
■
Hver gang der trykkes på ovenstående sekvens, skifter telefonen mellem de to
indstillinger.
66
www.doro.com
Indstillinger
Dansk
Justering af lydstyrke
Lydstyrken i højttalere og telefonrør kan justeres i flere trin under samtalen.
1. Hold º nede, indtil P vises (kun under samtale).
2. Tryk på 4 .
3. Aktuel indstilling vises (o=minimum, o o o o o=maksimum).
4. Vælg indstilling ved at trykke på den tilsvarende ciffertast 1 - 5 eller bladre
med </>.
5. Tryk på º for at gemme.
Direkte opringning
Dette er en funktion, hvor der ringes op til et forudbestemt nummer, uanset
hvilken tast der trykkes på.
Når funktionen er aktiveret, vises det gemte telefonnummer i displayet.
Telefonnummeret skal gemmes først.
Lagring af nummer
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 3 .
3. Angiv telefonnummer (maks. 24 cifre). Slet eller rediger med C .
4. Tryk på º for at gemme.
Deaktivering/aktivering af funktionen
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 2 .
3. Tryk på º for at gemme.
Hver gang der trykkes på ovenstående sekvens, skifter telefonen mellem de to
indstillinger.
www.doro.com
67
Dansk
Indstillinger
R-tasttid
Ved avancerede installationer med udenlandske virksomheders omstillingsanlæg
kan det være nødvendigt at tilpasse R-tasttiden. Denne indstilling anvendes
normalt ikke i Danmark.
Indstillingen for Danmark er 100 ms.
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på R. Aktuel indstilling vises ( S =100 ms, L =300 ms).
3. Du kan skifte indstilling ved at trykke på R.
4. Tryk på º for at gemme.
Tone/puls
Vælg opkaldsmetoden Tone eller Puls.
Denne indstilling skal angives til Tone ved brug i Danmark.
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 7 . Aktuel indstilling vises (P=puls, T=tone).
3. Du kan skifte indstilling ved at trykke på R.
4. Tryk på º for at gemme.
Nulstilling
Med nulstilling gendannes de fleste funktioner og indstillinger.
1. Hold º nede, indtil P vises.
2. Tryk på 9 .
3. Angiv PIN-koden (0000 for denne model). Tryk på º.
68
www.doro.com
Udvidet system
Dansk
Generelt
DECT er en metode til digital overførsel af lyd til trådløse telefoner. Med
DECT kan du:
-
anvende op til 5 håndsæt sammen med én baseenhed
føre interne samtaler og overføre samtaler mellem håndsæt, som er koblet til
samme baseenhed
tilslutte (registrere) op til 4 baseenheder til hvert håndsæt
Du kan købe ekstra håndsæt hos den lokale forhandler.
Denne model er desuden GAP-kompatibel (Generic Access Profile), hvilket
medfører, at både håndsæt og baseenhed kan anvendes sammen med de fleste
andre GAP-kompatible enheder uanset producent. GAP-protokollen garanterer
dog ikke, at alle funktioner fungerer.
Flere håndsæt
Funktionerne med flere håndsæt har mange praktiske anvendelsesområder, f.eks.
kan medarbejdere på et kontor have flere håndsæt koblet til samme baseenhed.
Alle medarbejdere kan besvare indkommende samtaler, foretage udgående
samtaler og ringe hinanden op »internt« mellem håndsættene samt overføre
en ekstern samtale mellem håndsættene. Der kan maksimalt foregå én ekstern
samtale og én intern samtale samtidig. Hvis du vil anvende ekstra håndsæt til en
baseenhed, skal du foretage en registrering. Den fortæller håndsættet, hvilken
baseenhed den tilhører.
Ved registreringen tildeles hvert håndsæt et specifikt opkaldsnummer, f.eks.
2. Dette nummer anvendes også ved interne samtaler mellem håndsæt. Da du
købte din telefon, var håndsættet fra fabrikken registreret til den medfølgende
baseenhed. Håndsættet har opkaldsnummer 1, hvilket vises i displayet i
standbytilstand. Se kapitlet om registrering for at få flere oplysninger.
Hvis du skal anvende flere håndsæt til en baseenhed, skal du sørge for, at
baseenheden placeres »i midten«, så dækningsområdet bliver omtrent lige stort
for alle håndsæt.
www.doro.com
69
Dansk
Udvidet system
Registrering af nyt håndsæt
Registreringen skal udføres på hvert nyt håndsæt, som skal kunne anvendes
sammen med den aktuelle baseenhed. Hver baseenhed kan håndtere op til 5
håndsæt.
Ved registreringen gemmes det opkaldsnummer, håndsættet skal have, når det
anvendes sammen med den nye baseenhed. Opkaldsnummeret bliver 1-5.
Du kan købe ekstra håndsæt hos den lokale forhandler.
1. Hold baseenhedens søgetast J nede i nogle sekunder, indtil indikatoren
(Q på 540R) begynder at blinke. Registreringstilstanden er aktiveret i 3
minutter.
2. Hold 8 og 9 nede samtidigt, indtil der høres et bip.
3. Angiv, hvilken baseenhed du vil registrere, ved at trykke på den tilsvarende
ciffertast 1 - 4 .
4. Når PIN vises, skal du angive PIN-koden (0000 for denne model).
5. Hvis registreringen lykkedes, skifter håndsættet til standby efter nogle
sekunder.
Afregistrering af et andet håndsæt
Det er let at afregistrere et håndsæt fra en baseenhed.
1. Hold 8 og c nede samtidigt, indtil der høres et bip.
2. Angiv PIN-koden (0000 for denne model).
3. Når HS vises i displayet, skal du angive opkaldsnummeret på det håndsæt.
som skal slettes.
70
www.doro.com
Udvidet system
Dansk
Intern samtale
Når flere håndsæt anvendes sammen med én baseenhed, er det muligt at
foretage opkald og føre samtaler mellem håndsættene. Dette kaldes en intern
samtale. Det er ikke muligt at føre interne samtaler mellem håndsæt, som
anvendes på forskellige baseenheder.
1. Hold I nede, indtil HS- vises.
2. Indtast opkaldsnummeret 1 - 5 på det håndsæt, som skal ringes op.
Hvis en ekstern samtale ringer ind, mens der føres en intern samtale, høres der
en tone. Afslut den interne samtale ved at trykke på q for derefter at kunne
besvare opkaldet med q.
Viderestilling af samtaler mellem håndsæt
En ekstern samtale kan viderestilles fra ét håndsæt til et andet (begge håndsæt
skal anvendes på samme baseenhed).
1. Der er etableret en ekstern samtale.
2. Hold I nede, indtil HS- vises.
3. Indtast opkaldsnummeret 1 - 5 på det håndsæt, som skal ringes op.
4. Hvis du vil overføre den eksterne samtale, skal du trykke på q på det
håndsæt, der ringes op fra.
Hvis du ikke vil overføre samtalen, skal du holde I nede, indtil INT begynder at
blinke, eller vente, indtil den anden interne part afslutter samtalen.
Konferenceopkald
Der kan finde en konference sted mellem to håndsæt og en ekstern samtale.
1. Der er etableret en ekstern samtale.
2. Hold I nede, indtil HS- vises.
3. Indtast opkaldsnummeret 1 - 5 på det håndsæt, som skal ringes op.
4. Hvis du vil koble alle tre parter sammen i et konferenceopkald, skal du holde
9 nede, indtil q holder op med at blinke i displayet.
Hvis en af deltagerne vil afslutte konferencen og lade den anden part fortsætte
den eksterne samtale, kan vedkommende trykke på q.
www.doro.com
71
Dansk
Telefonsvareren (540R)
Beskrivelse af telefonsvareren
Telefonsvareren skal være slået til for at kunne modtage samtaler. Når telefonen
ringer, afspilles den udgående svarmeddelelse efter det indstillede antal
ringesignaler.
Derefter høres der en tone, og den, der har ringet op, kan efterlade en besked med
en varighed af maksimalt 3 minutter. I alt har hukommelsen plads til 11 minutter.
Hvis telefonsvareren er indstillet til Kun svar, kan den, der ringer op, ikke efterlade
en besked, og samtalen afbrydes, når den udgående svarmeddelelse er afspillet.
Telefonsvareren styres fra baseenheden.
Alle stemmemeddelelser er på engelsk.
Displayets funktioner
Displayet på baseenheden kan vise følgende meddelelser:
Displayet viser
Funktion
00 -99 ................................. Antallet af beskeder vises, telefonsvareren er slået
TIL
totale antal beskeder vises, der er nye
beskeder, telefonsvareren er slået TIL
--/ 00 -99 (blinker).............. Telefonsvareren er slukket
A ......................................... Telefonsvareren fjernbetjenes (internt eller
eksternt)
E (blinker)............................ Tilfældig fejl, slå strømforsyningen fra i 1 minut
F (blinker)............................ Hukommelsen er fuld
PA (blinker) ......................... Pause under afspilning
An ....................................... Normal svarfunktion
Ao ....................................... Kun svar er aktiveret
r .......................................... Indspilning er i gang
PL ....................................... Afspilning af eget svar er i gang
t, 2-9 .................................. Under indstilling af antal ringesignaler
oF ....................................... Indstillingen er deaktiveret
on ...................................... Indstillingen er aktiveret
00 -99 (blinker) ................... Det
Tænd og sluk for telefonsvareren
■
Tryk på ! / (på baseenheden) for at tænde eller slukke for telefonsvareren. Ved
indstillingen TIL (Answer on) besvares indkommende samtaler af telefonsvareren,
og ved indstillingen FRA (Answer off) besvares ingen samtaler. Hvis displayet
blinker/viser -- er telefonsvareren slukket.
Når telefonsvareren er slået til, høres »Answer on«.
72
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Dansk
Udgående svarmeddelelse
Den udgående svarmeddelelse er den meddelelse, der afspilles for indkommende
samtaler.
Hvis du ikke indspiller din egen meddelelse, høres der en forudindspillet meddelelse
på engelsk.
Der er to forskellige udgående svarmeddelelser, en for funktionen Kun svar (hvor
den, der ringer op, ikke kan indtale en besked) og en til normal svarfunktion.
Svarmeddelelsen kan være 2 minutter lang. Men jo længere din udgående
meddelelse er, jo mindre plads er der tilbage i hukommelseskapaciteten.
Nævn gerne i svaret, at den person, som ringer op, kan begynde at tale efter det bip,
der høres efter din svarmeddelelse.
Eksempel på svarmeddelelse:
»Hej og velkommen til familien Jensen. Vi er ikke hjemme i øjeblikket, men læg en
besked efter bippet, så ringer vi tilbage, når vi kommer hjem. Tak, fordi du ringede.«
Vælg svarfunktion
1. Tryk på a . Den aktuelle indstilling høres/vises:
An -Answer and record=normal
Ao -announce only=Kun svar
2. Hold a nede, indtil du hører/ser den nye indstilling.
Indspilning af udgående meddelelse
1. Vælg, hvilket af de to udgående svar du vil indtale som beskrevet ovenfor.
2. Tryk på , og hold den nede. Der lyder et kort bip, og displayet begynder at
tælle ned.
3. Indtal den udgående svarmeddelelse. Tal tydeligt i en afstand på cirka 15-20 cm
fra baseenhedens overside.
4. Slip tasten for at afslutte indspilningen.
5. Meddelelsen gentages efter nogle sekunder. Gentag fremgangsmåden, hvis
du vil ændre meddelelsen. Den gamle meddelelse slettes automatisk, når der
indspilles en ny.
Kontrolaflytning af svar
1. Tryk på . Den aktuelle meddelelse høres.
www.doro.com
73
Dansk
Telefonsvareren (540R)
Tidsstempling
Apparatet har en stemmefunktion, som nævner ugedag og klokkeslæt i
forbindelse med hver besked.
Indstil dag og klokkeslæt til tidsstemplingen
1. Tryk på H og hold den nede, indtil du hører: »Please set day and time«.
2. Tryk gentagne gange på 8 8 / 9 9 , indtil displayet/stemmen angiver den
korrekte ugedag (1=mandag, 2=tirsdag...). Tryk på H .
3. Tryk gentagne gange på 8 8 / 9 9 , indtil displayet/stemmen angiver den
korrekte time. Tryk på H .
4. Tryk gentagne gange på 8 8 / 9 9 , indtil displayet/stemmen angiver det
korrekte minut.
5. Tryk på H . Stemmen meddeler den aktuelle indstilling.
Kontrollér den aktuelle dag og det aktuelle klokkeslæt.
Tryk på H . Stemmen meddeler aktuel indstilling, f.eks.: Thursday, five fifty AM
(Torsdag 11:50:00).
Antal ringesignaler
Du kan indstille, hvor mange ringesignaler (2-9, t -time saver*) der skal lyde,
inden telefonsvareren skal besvare indkommende samtaler.
1. Hold 9 9 nede, indtil displayet/stemmen meddeler den aktuelle indstilling.
2. Tryk gentagne gange på 8 8 / 9 9, indtil displayet/stemmen meddeler den
ønskede indstilling.
3. Efter et par sekunder gemmes indstillingen.
*Sparesignalfunktionen (TIME SAVER) medfører, at samtalen besvares efter seks
ringesignaler, indtil en ny besked er registreret. Når der allerede er gemt en besked, aktiveres
telefonsvareren efter ca. to signaler. Denne funktion er praktisk ved fjernbetjening. Hvis der
lyder fire signaler, er der ingen beskeder at aflytte, og røret kan lægges på, uden at samtalen
debiteres. Svarer den derimod efter to signaler, er der nye beskeder, der skal aflyttes.
74
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Dansk
Afspilning af beskeder
Baseenhedens display viser altid det samlede antal beskeder i hukommelsen. dvs.
både gamle og nye beskeder.
Cifrene i baseenhedens display blinker, når der er nye beskeder.
Afspilningen starter altid med nye – endnu ikke aflyttede – beskeder. Hvis der
f.eks. er tre gamle beskeder og to nye, afspilles først de to nye.
1. Tryk på 9 for at starte afspilningen. Stemmen meddeler på engelsk, hvor
mange nye og hvor mange gamle beskeder du har.
2. Efter hver besked høres tidsstemplingsstemmen, som nævner ugedag og
klokkeslæt for modtagelsen af beskeden.
3. Efter afspilning høres »End of messages«. Se nedenfor, hvis du vil læse,
hvordan man sletter en besked.
Under afspilning er følgende funktioner tilgængelige:
Tast
88
Funktion
Afspil igen/gå tilbage.
99
Gå til næste
■
Afbryd afspilningen
C
Slet aktuelle besked.
VOL +/-
Øg eller sænk lydstyrken.
9 ||
Pause under afspilning (maks. 60 sekunder). Displayet viser PA .
Tryk på 9 igen, hvis du vil fortsætte.
Sletning af besked
Hvis du vil slette en enkelt besked, skal du trykke på C under afspilning.
Sletning af alle gamle beskeder samtidigt kan kun ske efter afspilning:
Hold C nede i nogle sekunder, indtil stemmen meddeler: »All old messages
deleted«.
www.doro.com
75
Dansk
Telefonsvareren (540R)
Medhør
Medhørsfunktionen gør, at den person, der ringer og lægger en besked, kan
høres i baseenhedens højttaler. Hvis der ikke høres noget i højttaleren, skal du
kontrollere, at der er skruet op for lyden.
Hvis du vil, kan du trykke på Q, eller løfte røret på en anden telefon for at tale
med den person, der har ringet op.
Hvis indspilningen ikke afbrydes automatisk, kan du trykke
■ på baseenheden.
Signal, ventende besked(er)
Du kan aktivere en tone, der høres, når der er modtaget mindst én ny besked.
1. Hold 8 8 nede, indtil stemmen meddeler den nye indstilling (OFF=fra).
2. Gentag 1. for at skifte mellem til og fra.
Personlig meddelelse – MEMO
En personlig meddelelse, et såkaldt MEMO, er en meddelelse, som indspilles
direkte på svareren, uden at der ringes op. Dette medfører, at svareren kan
anvendes som en elektronisk notesblok, hvor meddelelser, påmindelser eller
andre beskeder til familiemedlemmer eller kolleger kan indspilles. MEMOmeddelelser kan være op til 2 minutter lange.
1. Tryk på 9, og hold den nede. Der høres et bip.
2. Begynd at indtale meddelelsen.
3. Slip tasten for at afslutte indspilningen.
4. Memo-meddelelser afspilles præcist som almindelige, indkommende
beskeder.
76
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Dansk
Stemmestyring
Telefonsvareren indspiller en meddelelse, så længe den opkaldende person
taler (dog maks. 3 minutter). Når den, der har ringet op, holder op med at tale,
afbryder telefonsvareren forbindelsen efter nogle sekunder.
Hvis hukommelsen er fuld
Telefonsvareren kan maksimalt tage imod 55 beskeder, dog maksimalt 11
minutter i alt (inklusive den udgående meddelelse). Hvis der ikke er mere
hukommelse, kan der ikke modtages nye beskeder, før de gamle er afspillet og
slettet.
Når hukommelsen er fuld, blinker F i displayet, og telefonsvareren svarer
med en særlig meddelelse, så det bliver muligt at afspille og slette beskeder via
fjernbetjening.
www.doro.com
77
Dansk
Telefonsvareren (540R)
Kode til fjernbetjening
Du skal bruge en fjernbetjeningskode (321 ved leveringen) for at få adgang til
telefonsvarerens fjernbetjeningsfunktioner. Koden kan ændres i henhold til
nedenstående beskrivelse.
1. Tryk på CODE, og hold den nede, indtil stemmen meddeler: »Security code
SET«.
2. Tryk gentagne gange på 8 8 / 9 9 , indtil displayet/stemmen angiver det
første ciffer i koden. Tryk på CODE.
3. Tryk gentagne gange på 8 8 / 9 9 , indtil displayet/stemmen angiver det
andet ciffer i koden. Tryk på CODE.
4. Tryk gentagne gange på 8 8 / 9 9 , indtil displayet/stemmen angiver det
tredje ciffer i koden.
5. Tryk på CODE. Stemmen meddeler den aktuelle indstilling.
Kontrol af aktuel kode til fjernbetjening
Tryk på CODE. Stemmen meddeler den aktuelle indstilling.
Fjernaktivering
Hvis du glemmer at slå svareren til, kan den aktiveres ved hjælp af fjernbetjenin
gsfunktionerne.
1. Ring telefonsvareren op. Den svarer efter cirka 10 ringesignaler.
2. Telefonsvareren er nu aktiveret.
3. Læg røret på.
78
www.doro.com
Telefonsvareren (540R)
Dansk
Fjernbetjening
Denne model kan fjernbetjenes ved hjælp af tasterne på en almindelig
tonevalgstelefon. Den fjernbetjenes ved at ringe telefonsvareren op og indtaste
en fjernbetjeningskode, når den udgående svarmeddelelse er afspillet. Hvis
koden er rigtig, er der adgang til et antal funktioner via fjernbetjening.
Fjernbetjening
1. Ring telefonsvareren op.
2. Tryk på *, når den udgående svarmeddelelse afspilles.
3. Indtast koden til fjernbetjening (se forrige side) efter bippet.
4. Stemmen meddeler antal nye og gamle beskeder.
5. Vælg en fjernbetjeningskommando (inden for 10 sekunder), se nedenfor.
6. Læg røret på.
Kommando
Funktion
1.......................................... For at høre hovedmenuen
2.......................................... Afspilning af alle beskeder
3.......................................... Afspilning af nye beskeder
4.......................................... Gentagelse af afspilning/tilbage til foregående
besked
5 (under afspilning) ............. Sletning af en besked
5 (efter afspilning)............... Sletning af alle beskeder
6.......................................... Videre til næste besked
8.......................................... For at høre udgående beskeder
9.......................................... Indtaling af en ny udg. besked, stop=#
0.......................................... Deaktivering/aktivering af telefonsvareren
#.......................................... Stop
Bemærk!
Hvis svareren ikke reagerer på fjernbetjeningstonerne, kan du prøve at holde tasterne nede på
telefonen med forskellig varighed. Normalt skal svareren reagere på toner, som er ca. 0,5-1
sekund lange, men på grund af telefonlinjen m.m. kan der kræves længere toner.
www.doro.com
79
Dansk
Andet
Hvis udstyret ikke fungerer
Kontrollér, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i stikket. Afbryd
eventuelt ekstraudstyr, forlængerledninger og andre telefoner. Hvis telefonen
derefter virker, ligger fejlen i det andet udstyr.
Afprøv eventuelt telefonen på en anden telefonlinje (f.eks. hos en nabo). Hvis
telefonen virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinje. Fejlmeld nummeret til
din teleoperatør.
Der vises intet nummer, når telefonen ringer
- Hvis denne funktion skal fungere, skal du abonnere på tjenesten »Vis nummer«.
- Hvis - - - - vises i displayet, betyder det enten, at der ikke blev sendt nogen
oplysninger om det nummer, der blev ringet op fra, eller at vedkommende, der
ringer op, har hemmeligt telefonnummer.
- »Vis nummer« fungerer i reglen ikke, hvis telefonen er tilsluttet via en omstilling.
Advarselstone under samtale/Der kan ikke etableres nogen forbindelse
- Batterierne er muligvis ved at være tomme (sæt håndsættet til opladning).
- Håndsættet kan være på grænsen af sin rækkevidde. Gå nærmere til
baseenheden.
- Tag batterierne ud af håndsættet i nogle sekunder, og tilslut batterierne derefter
igen.
Telefonen fungerer ikke
- Kontrollér, at strømforsyningen er sat rigtigt i baseenheden og i stikkontakten.
- Kontrollér, at telefonledningerne er sat rigtigt i baseenheden og i stikket.
- Kontrollér, at batterierne i håndsættet er ladet op.
- Kontrollér, at opladningskontakterne i håndsættet og baseenheden er fri for
snavs.
- Sæt en anden telefon, som du ved er fejlfri, i telefonstikket. Hvis denne telefon
fungerer, er den nye telefon sandsynligvis defekt.
Telefonsvareren går ikke i gang
- Hukommelsen kan være fuld. Aflyt og slet dine beskeder.
- Kontrollér, at den er slået til.
- Kontrollér, at telefonledningen og strømforsyningen er korrekt tilsluttet.
80
www.doro.com
Andet
Dansk
Telefonsvareren reagerer ikke ved fjernbetjening
- Kontrollér, at den telefon, som du forsøger at fjernbetjene med, er af
tonevalgstypen.
- En del telefoner kan have problemer med fjernbetjening, hvis de er af den type,
som kun efterlader et kort tonestød ved tastetryk. I sådanne tilfælde bør du
anvende en separat tonesender.
- Prøv at trykke ciffertasterne ned i længere tid, ca. 1 sekund pr. ciffertast.
Hvis telefonen trods ovenstående foranstaltninger stadig ikke fungerer, skal du
kontakte forhandleren. Husk købsbevis eller kopi af faktura.
Specific Absorption Rate (SAR)
Dette apparat opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af
radiobølger.
SAR-værdien for denne telefon er mindre end 0.06 W/kg (målt over 10g væv).
WHO’s grænseværdier er 2W/kg (målt over 10g væv).
Reklamationsret
Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.
Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet.
Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig
kvittering eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed
lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse, unormal brug,
dårlig vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten
omfatter heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på
grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamationsretten
omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end
originalbatterier, såfremt apparatet anvender sådanne.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/
ledninger under tordenvejr.
www.doro.com
81
Suomi
Asentaminen
Sisällysluettelo
83
Laajennettu järjestelmä 95
Purkaminen pakkauksesta . 83
Kytkeminen ......................... 83
Vyöpidike ............................ 84
Kiinnittäminen seinään ....... 84
Peittoalue............................ 84
Kuulokkeet .......................... 84
Akku.................................... 85
Akun varaustason ilmaisin.. 85
Näyttö ................................. 86
Tukiaseman merkkivalot ..... 86
Yleistä................................. 95
Usean luurin käyttäminen... 95
Uuden luurin
rekisteröiminen ................... 96
Toisen luurin rekisteröinnin
peruuttaminen .................... 96
Sisäpuhelu .......................... 97
Puhelun siirto luurista
toiseen ................................ 97
Puhelinneuvottelu ............... 97
Käyttäminen
Puhelinvastaaja (540R) 98
87
Soittaminen......................... 87
Vastaaminen....................... 87
Uudelleensoittopainike ....... 87
Näppäinlukko ...................... 87
Mikrofonin mykistysnäppäin 88
Haku ................................... 88
Ajastin ................................. 88
Kaiutintoiminto .................... 88
Muistipaikat......................... 89
Numeronäyttö
90
Asetukset
92
Soittoäänen melodia........... 92
Soittoäänen voimakkuus ..... 92
Äänenvoimakkuuden
säädin ................................. 93
Suorasoitto ......................... 93
R-painikeaika...................... 94
Ääni-/impulssivalinta .......... 94
Nollaus................................ 94
82
Näytön toiminnot................. 98
Vastaajan ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä..... 98
Soittajan kuulema vastaus . 99
Tiedot soittoajasta .............. 100
Soittojen lukumäärä............ 100
Viestien kuuntelu ................ 101
Myötäkuuntelu .................... 102
Uusien viestien äänimerkki 102
Oma viesti eli muistioviesti . 102
Ääniohjaus .......................... 103
Jos muisti täyttyy................ 103
Suojauskoodi ...................... 104
Puhelinvastaajan kytkeminen
päälle kauko-ohjatusti......... 104
Kauko-ohjaus...................... 105
Muuta
106
Jos laitteisto ei toimi ........... 106
Takuu .................................. 107
www.doro.com
Asentaminen
Suomi
Purkaminen pakkauksesta
Toimitussisältö:
- Luuri
- Virtalaite
- Tukiasema
- Puhelinjohto
- 2 akkua (AAA-koko, Ni-MH, 1,2 volttia, 600 mAh)
Ylimääräisen käsiosan sisältävissä pakkauksissa (+1) on kaksi käsiosaa, akut,
latauslaite ja virtalaitteita.
Kytkeminen
1.
2.
3.
4.
Liitä puhelinjohto puhelinpistorasiaan ja tukiaseman teleliitäntään T.
Kytke puhelinpistoke puhelinpistorasiaan.
Kytke virtalaite sähköpistorasiaan sekä tukiaseman liitäntään y.
Aseta akut luuriin. Varmista, että niiden plus- ja miinusnavat tulevat oikein
päin. Kiinnitä akkukotelon kansi takaisin paikoilleen.
5. Aseta luuri tukiasemaan näppäimistö ulospäin. Kun luuri on asetettu
paikoilleen tukiasemaan oikein, kuuluu äänimerkki.
6. Lataa luuria 24 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.
7. Puhelinvastaajan (malli 540R) asetusten määrittämisestä on lisätietoja
sivuilla 98-104.
Koskee vain pakkauksia, joissa on ylimääräinen luuri tai luureja
(esimerkiksi +1):
8. Kytke latauslaitteen virtalaite sähköpistorasiaan sekä latauslaitteen liitäntään.
9. Aseta ylimääräinen luuri latauslaitteeseen näppäimistö ulospäin.
Ota huomioon!
Älä aseta tukiasemaa muiden sähkölaitteiden, kuten television, tietokoneen näytön,
telelaitteen tai tuulettimen lähelle. Muutoin on olemassa häiriöiden mahdollisuus. Älä
myöskään aseta tukiasemaa paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle tai
muille lämpölähteille!
www.doro.com
83
Suomi
Asentaminen
Vyöpidike
Luurin takana on kiinteä vyöpidike. Voit kiinnittää luurin pidikkeen avulla
esimerkiksi vyöhön tai rintataskuun.
Kiinnittäminen seinään
Puhelin voidaan kiinnittää seinään. Seinään ruuvataan kaksi ruuvia
vaakasuoraan 60 mm:n päähän toisistaan. Ruuvien on mahduttava tukiasemassa
niille varattuihin koloihin.
Peittoalue
Puhelimen peittoalue vaihtelee 40 ja 300 metrin välillä sen mukaan, miten
vapaasti puhelun välittävät radioaallot voivat edetä.
Suurin peittoalue edellyttää, että luurin ja tukiaseman välillä ei ole esteitä.
Tiheä asutus, talot ja rakennukset rajoittavat peittoaluetta. Tukiasema
kannattaa sijoittaa korkealle esteettömään paikkaan laajimman peittoalueen
saavuttamiseksi.
Peittoaluetta voi laajentaa kääntämällä päätä siten, että luuri on tukiaseman
puolella päätä.
Varoitus peittoalueen loppumisesta
Jos luuri viedään peittoalueen rajalle, luurista kuuluu varoitusääni ennen puhelun
katkeamista.
Kuulokkeet
Luurin kanssa voi käyttää sankakuuloketta. Siinä on kuulokeliitäntä.
Sankakuuloke on lisävaruste. Paikalliset jälleenmyyjät myyvät niitä.
Sankakuuloketta käytettäessä puheluihin vastataan ja puheluita soitetaan samalla
tavoin kuin käytettäessä puhelinta normaalisti. Kun luuriin on yhdistetty
sankakuuloke, luurin oma mikrofoni ei ole käytössä.
Puhelin voidaan mykistää käyttämällä useimpien sankakuulokkeiden johdossa
olevaa vastauspainiketta.
Ota huomioon!
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla kova. Säädä ne sopiviksi yhdistettyäsi kuulokkeet
luuriin.
84
www.doro.com
Asentaminen
Suomi
Akku
Puhelimen mukana toimitetut akut ovat ympäristöystävällisiä nikkelimetallihydridiakkuja (NiMH). Akut kuluvat käytössä. On aivan tavallista, että
puhe- ja valmiusaika lyhenee käytön myötä.
Kun akut on ladattu täyteen, niiden teho riittää noin 100 tunnin valmius- tai
10 tunnin puheaikaan (ei voimassa käytettäessä kaiutintoimintoa). Nämä ajat
edellyttävät käyttämistä huoneenlämpötilassa.
Akkujen täysi kapasiteetti saavutetaan, kun akkuja on ladattu 4–5 kertaa.
Tyhjien akkujen latautuminen täyteen kestää noin 10 tuntia.
Huomaa, että akkumerkkivalo vilkkuu näytössä, kun luuri on tukiasemassa, eikä
se sammu tai pysähdy, vaikka akku on ladattu.
Tukiaseman akkumerkkivalo palaa, kun luuri on tukiasemassa, eikä se sammu,
vaikka akku on ladattu.
Tukiasemassa on sisäinen latausautomatiikka. Akkuja ei siis voi yliladata, eikä
luuri voi vaurioitua siitä, että se on tukiasemassa liian kauan.
Luuri kannattaa ladata joka toinen yö eikä jokaisen puhelun jälkeen.
Ota huomioon!
Tässä mallissa käytettävän lataustekniikan vuoksi luuri ja akut saattavat kuumentua. Se on
täysin normaalia eikä se vahingoita laitteistoa.
Otettaessa puhelin käyttöön akkua on ladattava 24 tuntia ennen puhelimen käyttämistä.
Käytä vain laadukkaita NiMH- tyyppisä akkuja! Takuu ei kata virheellisten akkujen
aiheuttamia vahinkoja.
Akun varaustason ilmaisin
Kun akku on lähes tyhjä, näyttöön tulee merkki
. Varoitusääni kuuluu
yhden kerran, kun ilmaisin laskee alimmalle tasolle puhelun aikana. Jos luuria ei
ladata, se toimii vasta, kun akku on ladattu.
www.doro.com
85
Suomi
Asentaminen
Näyttö
Ilmaisin
Toiminto
Ilmoitus viestistä (ei käytössä Suomessa)
6
Näyttää, että luuri on peittoalueella. Vilkkuu peittoalueen
ulkopuolella.
Soittoääni pois käytöstä.
Linja on auki (puhelu käynnissä).
Vilkkuu puhelimen soidessa.
Kaiutintoiminto
5
Numeromuistissa on uusia vastaanotettujen puheluiden numeroita.
b
Lyhytnumero.
z
Mykistystoiminto.
|
Latauksen ilmaisin.
N
Näppäinlukko.
INT
Sisäpuhelu.
Tukiaseman merkkivalot
Vain malli 530:
7 /q
Palaa lataamisen aikana. Vilkkuu puhelun tai rekisteröimisen aikana.
Vain malli 540R:
7
Palaa lataamisen aikana.
q
Vilkkuu puhelun tai rekisteröimisen aikana ja puhelimen soidessa.
!
Puhelinvastaaja on otettu käyttöön.
86
www.doro.com
Käyttäminen
Suomi
Soittaminen
1. Näppäile puhelinnumero. Virheellisesti näppäillyt numerot voi poistaa Cnäppäimellä.
2. Paina q. Numeroon soitetaan.
3. Voit lopettaa puhelun näppäimellä q.
Ota huomioon!
Jos puhelinyhteyttä ei voi muodostaa, kuuluu varoitusääni. Syynä voi olla akun tyhjentyminen,
liian suuri etäisyys tukiasemaan, tai että kaikki radiokanavat ovat käytössä.
Irroita yksi akuista ja odota muutama sekunti, asenna akku sitten takaisin.
Vastaaminen
1. Odota, että puhelin soi.
2. Vastaa puheluun näppäimellä q.
3. Voit lopettaa puhelun näppäimellä q.
Uudelleensoittopainike
Näppäimen r/8 avulla voi soittaa kymmeneen viimeksi soitettuun numeroon.
1. Valitse r ja selaa haluamasi numero painamalla r .
2. Paina q. Numeroon soitetaan.
Näppäinlukko
Tämän toiminnon avulla luurin näppäimet voidaan suojata
vahinkopainalluksilta.
1. Paina N ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttöön tulee N .
2. Voit vapauttaa näppäinlukon painamalla uudelleen N ja pitämällä sitä
painettuna.
Puheluun voi vastata, vaikka näppäinlukko olisikin käytössä.
Puhelun päätyttyä näppäinlukko palautuu taas käyttöön.
www.doro.com
87
Suomi
Käyttäminen
Mikrofonin mykistysnäppäin
Mikrofonin voi mykistää puhelun aikana painamalla mykistysnäppäintä C .
Mykistämisen voi poistaa painamalla näppäintä uudelleen.
Mikrofonin ollessa mykistetty näytössä näkyy z .
Haku
Painettaessa tukiaseman painiketta J luurille lähetetään hakusignaali. Tämän
toiminnon avulla luuria voi etsiä tai luurin käyttäjälle voidaan antaa äänimerkki.
Merkkiääni päättyy automaattisesti hetken kuluttua, jos luurin jotain näppäintä
painetaan, tai jos tukiaseman näppäintä J painetaan.
Ajastin
Puhelun alettua näyttöön tulee ajastin. Se näyttää puhelun keston.
Kaiutintoiminto
1. Muodosta puhelu tavalliseen tapaan.
2. Paina
-painiketta, kun puhelu on muodostunut. Kaiutin kytketään
toimintaan, jolloin ääni kuuluu kaiuttimesta
3. Aseta luuri tasaiselle alustalle, esimerkiksi pöydälle.
4. Puhu käsiosan etualakulmassa olevaan mikrofoniin korkeintaan metrin
etäisyydeltä.
5. Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana. Lisätietoja on sivulla 93.
6. Voit jatkaa puhelua luurin avulla painamalla
.
7. Voit lopettaa puhelun ja katkaista yhteyden painamalla q.
Ota huomioon!
Käytettäessä kaiutinta on puhuttava vuorotellen. Puheenvuoro vaihtuu automaattisesti
puhelimen sijaintihuoneesta ja puhelinlinjalta kuuluvien äänien mukaan. Siksi onkin
tärkeää, että puhelimen läheisyydessä ei ole äänilähdettä, kuten kovaäänistä musiikkia, joka
haittaisi kaiutintoimintoa.
88
www.doro.com
Käyttäminen
Suomi
Muistipaikat
Puhelimessa on 10 lyhytvalintamuistipaikkaa.
Muistioon tallennettuun puhelinnumeroon soittaminen edellyttää vähemmän
näppäilemistä. Lyhytvalintamuistipaikoille on annettu numerotunnukset 0-9.
Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina b .
3. Syötä enintään 24-numeroinen puhelinnumero. Voit pyyhkiä tai muuttaa
numeroita käyttämällä näppäintä C .
4. Paina b .
5. Valitse muistipaikka 0 - 9 .
6. Paina º.
Ota huomioon!
Jos haluat puhelinnumeroon tauon, pidä 0 painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan
muistipaikkaan.
Lyhytvalintanumeroon soittaminen
1. Paina b .
2. Valitse muistipaikka 0 - 9 .
3. Paina q. Numeroon soitetaan.
Kaikkien lyhytvalintanumeroiden poistaminen
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 0 .
3. Paina b .
4. Paina º.
www.doro.com
89
Suomi
Numeronäyttö
Tietoja numeronäytöstä
Soittajan numero näkyy näytössä ennen puheluun vastaamista. Näet myös,
mistä numeroista tulleisiin puheluihin ei ole vastattu. Muistiin mahtuu 20
puhelinnumeroa.
Muistin täyttyessä uudet numerot korvaavat vanhat alkaen vanhimmasta
numerosta.
Jos muistiin on tullut uusia puhelinnumeroita, valmiustilassa näyttöön tulee
merkki *.
Ota huomioon!
Numeronäyttötoiminto edellyttää, että olet tilannut palvelun puhelinyhtiöstä. Tilauksen voi
tehdä puhelinyhtiön asiakaspalveluun.
Numeroiden katseleminen ja soittaminen niihin
1. Paina *. Viimeisimmät vastaanotetut numerot tulevat näkyviin.
2. Voit siirtyä haluamaasi numeroon painamalla < useita kertoja.
3. Voit soittaa numeroon näppäimen q avulla. Voit palata valmiustilaan
näppäimen C avulla.
Viestit
Näyttöön tulee puhelinnumeroiden lisäksi merkkejä:
Puhelutietoja ei vastaanotettu. Kyse voi olla esimerkiksi
ulkomailta, salaisesta numerosta tai sellaisesta numerosta,
jonka näkyminen on estetty, soitetusta puhelusta.
Luettelo on tyhjä.
Esimerkiksi Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta soitetun
puhelun aika- ja päivämäärätieto puuttuu.
90
www.doro.com
Numeronäyttö
Suomi
Numeron siirtäminen lyhytvalintamuistipaikkaan
1. Selaa haluamaasi paikkaan edellisellä sivulla kuvatulla tavalla.
2. Pidä näppäintä b painettuna, kunnes b vilkkuu näytössä.
3. Valitse muistipaikka 0 - 9 .
4. Paina b . Puhelin palaa lepotilaan.
Puhelinnumeron poistaminen
1. Selaa haluamaasi paikkaan edellisellä sivulla kuvatulla tavalla.
2. Pidä painiketta C painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki.
Kaikkien numeroiden poistaminen
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 0 .
3. Paina *. Näyttöön tulee teksti NO CLIP.
4. Paina º.
Ilmoitus viestistä (ei käytössä Suomessa)
Tietyt operaattorit voivat ilmoittaa tiettyihin verkkopalveluihin tehdyistä
muutoksista. Tällöin luuri näytössä näkyy
. Tiedot noudetaan operaattorin
ilmoittamalla tavalla. Jos ilmoitus ei pysähdy automaattisesti kuuntelun jälkeen,
pidä C painettuna valmiustilassa muutamia sekunteja.
Ota huomioon!
Tiedotuspalvelu edellyttää, että tilaat sen operaattorilta.
www.doro.com
91
Suomi
Asetukset
Soittoäänen melodia
Voit valita luuriin mieleisesi melodian.
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 5 .
3. Asetus vilkkuu näytössä
(♫ 1 = melodia 1, ♫ 2 = melodia 2 ... ♫ 9 = melodia 9).
4. Valitse asetus painamalla vastaavaa numeronäppäintä 1 - 9 tai selaa
painamalla </>.
5. Voit tallentaa painamalla º .
Soittoäänen voimakkuus
Voit valita luurin soittoäänen voimakkuuden.
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 6 .
3. Asetus näkyy näytössä (o=pienin, o o o o o=suurin).
4. Valitse asetus painamalla vastaavaa numeronäppäintä 1 -5 tai selaa
painamalla </>.
5. Voit tallentaa painamalla º .
Voit poistaa soittoäänen käytöstä pitämällä * painettuna lepotilassa, kunnes
näyttöön tulee
. Voit ottaa soittoäänen uudelleen käyttöön painamalla samaa
näppäintä uudelleen.
Tukiaseman soittoääni (vain DORO 540R)
Voit valita tukiaseman soittoäänen joko päälle tai pois.
1. Paina painiketta ! / noin 10 sekuntia.
Kun tätä painiketta painetaan, puhelin vaihtaa näiden kahden asetuksen välillä.
92
www.doro.com
Asetukset
Suomi
Äänenvoimakkuuden säätö
Kaiuttimen ja luurin äänenvoimakkuutta voi säätää portaittain puhelun aikana.
1. Pidä painiketta º painettuna puhelun aikana, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 4 .
3. Asetus näkyy näytössä (o=pienin, o o o o o=suurin).
4. Valitse asetus painamalla vastaavaa numeronäppäintä 1 -5 tai selaa
painamalla </>.
5. Voit tallentaa painamalla º.
Suorasoitto
Tätä toimintoa käytettäessä puhelu muodostetaan aina tiettyyn numeroon
riippumatta siitä, mitä näppäintä painetaan.
Kun toiminto on käytössä, näytössä näkyy tallennettu puhelinnumero.
Puhelinnumero on tallennettava ennen toiminnon ottamista käyttöön.
Numeron tallentaminen
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 3 .
3. Syötä enintään 24-numeroinen puhelinnumero. Voit pyyhkiä tai muuttaa
numeroita käyttämällä näppäintä C .
4. Voit tallentaa painamalla º.
Toiminnon poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 2 .
3. Voit tallentaa painamalla º.
Kun tätä painiketta painetaan, puhelin vaihtaa näiden kahden asetuksen välillä.
www.doro.com
93
Suomi
Asetukset
R-painikeaika
Asennuksissa ulkomaisiin yritysten puhelinvaihteisiin R-näppäimen aikaasetusta on ehkä muutettava. Suomessa tätä ei tavallisesti tarvitse tehdä.
Suomessa käytetään asetusta 100 ms.
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina R. Asetus vilkkuu näytössä (S = 100 ms, L = 300 ms).
3. Voit muuttaa asetusta painamalla R.
4. Voit tallentaa painamalla º.
Ääni-/impulssivalinta
Valitse äänitaajuusvalinta tai impulssivalinta.
Tämän puhelimen toimiminen Suomessa edellyttää, että valitset
äänitaajuusvalinnan.
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 7 . Asetus vilkkuu näytössä (T = äänitaajuusvalinta, P =
impulssivalinta).
3. Voit muuttaa asetusta painamalla R.
4. Voit tallentaa painamalla º .
Nollaus
Nollaaminen palauttaa useimmat toiminnot ja asetukset alkutilaan.
1. Pidä painiketta º painettuna, kunnes näyttöön tulee P.
2. Paina 9 .
3. Anna tunnusluku (tälle mallille se on 0000). Paina º.
94
www.doro.com
Laajennettu järjestelmä
Suomi
Yleistä
DECT on langattomissa puhelimissa käytettävä digitaalinen standardi. Sen
ansiosta voit
-
liittää samaan tukiasemaan viisi luuria
soittaa sisäpuheluita ja siirtää puheluita samaan tukiasemaan yhdistettyjen
luurien välillä.
rekisteröidä saman luurin neljään tukiasemaan.
DORO-jälleenmyyjiltä voi ostaa lisäluureja.
Tämä puhelinmalli on lisäksi GAP (Generic Access Profile) -yhteensopiva.
Siksi sekä luuria että tukiasemaa voidaan käyttää yhdessä useimpien GAPyhteensopivien laitteiden kanssa valmistajasta riippumatta. Kaikkien toimintojen
toimimista ei kuitenkaan voida taata GAP-yhteensopivuudesta huolimatta.
Usean luurin käyttäminen
Käytettäessä useita luureja saavutetaan monia etuja. Esimerkiksi toimistossa
monella työntekijällä voi olla samaan tukiasemaan yhdistetty luuri. Kaikki voivat
vastata saapuviin puheluihin, soittaa puheluita ja sisäpuheluita toisilleen. Lisäksi
saapuva puhelu voidaan siirtää luurista toiseen. Samanaikaisesti voi kuitenkin
olla meneillään yksi ulkolinjapuhelu ja yksi sisäpuhelu. Ylimääräinen luuri on
rekisteröitävä tukiasemaan. Rekisteröiminen kertoo luurille, minkä tukiaseman
alaisuuteen se kuuluu.
Rekisteröimisen yhteydessä luurille annetaan oma kutsunumeronsa, esimerkiksi
2. Tätä numeroa käytetään myös luurien välisissä sisäpuheluissa. Puhelinta
ostettaessa luuri on valmiiksi rekisteröity sen mukana toimitettuun tukiasemaan.
Tämän luurin kutsunumero on 1. Se näkyy valmiustilassa puhelimen näytössä.
Lisätietoja on rekisteröimisestä kertovassa jaksossa.
Jos samaan tukiasemaan yhdistetään useita luureja, tukiasema kannattaa sijoittaa
niiden keskelle. Näin kaikilla luureilla on suunnilleen yhtä suuri peittoalue.
www.doro.com
95
Suomi
Laajennettu järjestelmä
Uuden luurin rekisteröiminen
Kaikki tukiasemaan jälkeenpäin liitettävät käsiosat on rekisteröitävä Voit
rekisteröidä kuhunkin tukiasemaan enintään viisi luuria.
Rekisteröinnin yhteydessä tallennetaan kutsunumero, jota luuri käyttää ollessaan
yhteydessä uuteen tukiasemaan. Kutsunumero on siis 1-5.
DORO-jälleenmyyjiltä voi ostaa lisäluureja.
1. Pidä tukiaseman kutsupainiketta J painettuna, kunnes tukiaseman ilmaisin
(Q 540R:ssä) alkaa vilkkua. Rekisteröimistila on nyt aktivoitu kolmeksi
minuutiksi.
2. Pidä 8 ja 9 painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki.
3. Valitse tukiasema painamalla vastaavaa numeropainiketta 1 - 4 .
4. Kun PIN-teksti tulee näkyviin, anna tunnusluku (tälle mallille se on 0000).
5. Jos rekisteröinti onnistui, luuri palaa valmiustilaan muutaman sekunnin
kuluttua.
Toisen luurin rekisteröinnin peruuttaminen
Luurin rekisteröinti tukiasemaan voidaan peruuttaa.
1. Pidä 8 ja c painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki.
2. Anna tunnusluku (tälle mallille se on 0000).
3. Kun näyttöön tulee HS, anna sen luurin kutsunumero, jonka rekisteröinti
poistetaan.
96
www.doro.com
Laajennettu järjestelmä
Suomi
Sisäpuhelu
Kun samaan tukiasemaan yhdistetään useita luureja, niiden välille voidaan
muodostaa sisäpuhelu. Sisäpuhelua ei voi muodostaa eri tukiasemiin
yhdistettyjen luurien välille.
1. Pidä painiketta I painettuna, kunnes näyttöön tulee HS-.
2. Anna sen luurin kutsunumero 1 - 5 , johon haluat soittaa.
Jos sisäpuhelun aikana tulee ulkolinjapuhelu, kuuluu äänimerkki. Lopeta
sisäpuhelu painamalla q ja vastaa ulkolinjapuheluun painamalla q.
Puhelun siirto luurista toiseen
Ulkolinjapuhelu voidaan siirtää luurista toiseen samaan tukiasemaan
yhdistettyyn luuriin.
1. Ulkolinjapuhelu on meneillään.
2. Pidä painiketta I painettuna, kunnes näyttöön tulee HS-.
3. Anna sen luurin kutsunumero 1 - 5 , johon haluat soittaa.
4. Siirrä ulkolinjapuhelu painamalla soittavan luurin näppäintä q.
Siirto voidaan peruuttaa painamalla soittavan luurin näppäintä I , kunnes INT
vilkkuu, tai odottamalla, kunnes toinen luuri suljetaan.
Puhelinneuvottelu
Puhelinneuvotteluun voi osallistua samanaikaisesti yksi ulkolinjapuhelu ja kaksi
luuria.
1. Ulkolinjapuhelu on meneillään.
2. Pidä painiketta I painettuna, kunnes näyttöön tulee HS-.
3. Anna sen luurin kutsunumero 1 - 5 , johon haluat soittaa.
4. Voit yhdistää kaikki kolme osallistujaa neuvotteluun pitämällä 9 painettuna,
kunnes q lakkaa vilkkumasta näytössä.
Neuvottelusta voi poistua painamalla q. Kun yksi poistuu, muut jäävät
jatkamaan neuvottelua.
www.doro.com
97
Suomi
Puhelinvastaaja (540R)
Puhelinvastaajan kuvaus
Jotta puhelinvastaaja voi ottaa viestejä vastaan, sen täytyy olla kytkettynä
toimintaan. Puhelimen soidessa soittaja kuulee viestin, kun puhelin on soinut
ennalta määritetyn määrän soittokertoja.
Tämän jälkeen kuuluu äänimerkki. Soittaja voi jättää enintään kolme minuuttia
pitkän viestin. Muistiin mahtuu yhteensä noin 11 minuuttia.
Jos puhelinvastaaja on asetettu vain toistamaan tiedoittavan viestin, soittaja ei
voi jättää viestiä ja puhelu päättyy soittajan kuultua viestin.
Puhelinvastaajaa ohjataan tukiaseman näppäinten avulla.
Kaikki ääni-ilmoitukset ovat englanninkielisiä.
Näytön toiminnot
Tukiaseman näytössä voi olla seuraavat ilmoitukset:
Näytössä näkyy
Toiminto
00 -99 ................................. Viestien lukumäärä tulee näkyviin, vastaaja on
käytössä
00 -99 (vilkkuu) .................. Viestien kokonaismäärä tulee näkyviin, uusia
viestejä on jätetty, vastaaja on käytössä
--/ 00 -99 (vilkkuu) ............. Vastaaja on pois käytöstä
A ......................................... Sisäinen tai ulkoinen kauko-ohjaus on
meneillään
E (vilkkuu) ........................... Tilapäinen vika, irrota muuntaja yhdeksi
minuutiksi
F (vilkkuu) ........................... Muisti on täynnä
PA (vilkkuu)......................... Tauko toiston aikana
An ....................................... Vastaaja toimii normaalisti
Ao ....................................... Pelkkä vastaaminen
r .......................................... Nauhoittaminen on meneillään
PL ....................................... Oman vastauksen kuuntelu on meneillään
t, 2-9 .................................. Soittojen lukumäärän asettaminen
oF ....................................... Asetus pois käytöstä
on ...................................... Asetus käytössä
Vastaajan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Puhelinvastaaja otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä tukiaseman näppäimen
!/
avulla. Kun vastaaja on käytössä, se vastaa saapuviin puheluihin. Kun
vastaaja ei ole käytössä, se ei vastaa puheluihin. Jos näytössä näkyy tai vilkkuu --,
vastaaja on kytketty pois käytöstä.
Kun vastaaja otetaan käyttöön, kuuluu Answer on.
98
www.doro.com
■
Puhelinvastaaja (540R)
Suomi
Soittajan kuulema vastaus
Soittajan kuulema vastaus on sanelemasi viesti, jonka soittaja kuulee
puhelinvastaajasta.
Jos et sanele omaa viestiä, soittaja kuulee valmiiksi nauhoitetun
englanninkielisen viestin.
Puhelimessa on kaksi soittajan kuulemaa vastausta. Kun vastaaja ei ota vastaan
viestiä, soittaja kuulee yhden tiedoittavan viestin, tai toisen vastauksen vastaajan
ollessa normaalitilassa. Se voi olla 2 minuuttia pitkä. Pitkä vastaus kuitenkin vie
vastaajan muistikapasiteettia.
Kannattaa sanoa viestissä, että soittaja voi aloittaa oman viestinsä sanelemisen
äänimerkin jälkeen.
Esimerkki vastaajan viestistä:
- ”Tässä Virtasen perheen vastaaja. Emme ole kotona juuri nyt, mutta jätä
äänimerkin jälkeen viesti, niin soitamme sinulle palattuamme. Kiitos soitosta.”
Vastaustoiminnon valitseminen
1. Paina a . Nykyinen asetus kuuluu ja näkyy:
An -Answer and record = normaali
Ao -Announce only = Vain vastaus (Tiedoittava viesti)
2. Pidä a painettuna, kunnes kuulet tai näet uuden asetuksen.
Vastauksen saneleminen
1. Valitse edellä kuvatulla tavalla, kumman soittajan kuuleman vastauksen
sanelet.
2. Paina
ja pidä se painettuna. Kuulet äänimerkin ja näytössä näkyy
laskenta.
3. Sanele viesti, jonka soittaja kuulee. Puhu selkeästi noin 15-20 senttimetrin
etäisyydellä tukiaseman pinnasta.
4. Voit lopettaa sanelun vapauttamalla näppäimen.
5. Viesti toistetaan muutaman sekunnin kuluttua. Toista edellä kuvatut toimet,
jos haluat muuttaa soittajan kuulemaa viestiä. Vanha viesti poistetaan
automaattisesti, kun uusi viesti sanellaan.
Sanelemasi viestin tarkistaminen
1. Paina . Kuulet vastaajan viestin.
www.doro.com
99
Suomi
Puhelinvastaaja (540R)
Tiedot soittoajasta
Jokaisen viestin yhteydessä kuuluu ilmoitus viestin jättöajasta ja -päivästä.
Päivän ja ajan asettaminen
1. Pidä H painettuna, kunnes ääni ilmoittaa Please set day and time.
2. Paina 8 8 / 9 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa oikean
viikonpäivän (1 = maanantai, 2 = tiistai...). Paina H .
3. Paina 8 8 / 9 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa oikean
tunnin. Paina H .
4. Paina 8 8 / 9 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa oikean
minuutin.
5. Paina H . Ääni ilmoittaa voimassaolevat asetukset.
Voimassa olevan päivä- ja aika-asetuksen tarkistaminen
Paina H . Ääni ilmoittaa asetuksen, esimerkiksi Thursday, eleven fifty
(torstai 11:50).
Soittojen lukumäärä (Vastausviive)
Voit valita, kuinka monen soiton kuluttua puhelinvastaaja vastaa puheluun.
Vaihtoehdot ovat 2-9 ja t -säästötoiminto*.
1. Pidä 9 9 painettuna, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa käytössä olevan
asetuksen.
2. Paina 8 8 / 9 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa
halutun asetuksen.
3. Asetus tallennetaan muutaman sekunnin kuluttua.
*Kun säästötoiminto (TIME SAVER) on käytössä, vastaaja vastaa puheluun kuuden
soiton jälkeen, jos vastaajassa ei ole uusia viestejä. Kun uusi viesti on jätetty, vastaaja vastaa
noin kahden soiton jälkeen. Tästä toiminnosta on hyötyä tarkistettaessa vastaajan viestejä
toisesta puhelimesta. Jos vastaaja vastaa neljän soiton jälkeen, luurin voi laskea alas, sillä
uusia viestejä ei ole. Näin säästyy puhelukustannuksia. Jos vastaaja vastaa kahden soiton
jälkeen, siihen on jätetty viestejä, joita ei ole kuunneltu.
100
www.doro.com
Puhelinvastaaja (540R)
Suomi
Viestien kuuntelu
Muistissa olevien viestien kokonaismäärä (sekä vanhojen että
uusian) näkyy tukiaseman näytössä.
Kun vastaajassa on uusia viestejä, tukiaseman numerot vilkkuvat.
Uudet viestit, joita ei ole kuunneltu, kuunnellaan ensin. Jos vastaajassa on
esimerkiksi kolme vanhaa viestiä ja kaksi uutta viestiä, kaksi uutta viestiä
kuunnellaan ensin.
1. Voit käynnistää kuuntelun painamalla 9. Kuulet englanninkielisen viestin,
jossa kerrotaan uusien ja vanhojen viestien lukumäärä.
2. Jokaisen viestin yhteydessä kuuluu ilmoitus viestin jättöajasta ja -päivästä.
3. Toiston päätyttyä kuuluu End of messages. Voit poistaa viestit jäljempänä
kuvatulla tavalla.
Seuraavat toiminnot ovat käytössäsi kuunnellessasi viestejä:
Näppäin
88
Toiminto
Toisto/takaisin
99
Voit siirtyä seuraavaan viestiin.
■
Voit keskeyttää viestien kuuntelemisen.
C
Voit poistaa kuuntelemasi viestin.
VOL +/-
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta.
9 ||
Enintään 60 sekunnin mittainen kuuntelutauko.
Näyttöön tulee PA . Voit jatkaa painamalla uudelleen 9.
Viestien poistaminen
Voit poistaa yksittäisen viestin painamalla C kuuntelemisen aikana.
Voit poistaa kaikki vanhat viestit vasta kuunneltuasi ne.
Pidä C painettuna muutaman sekunnin, kunnes ääni ilmoittaa All old messages
deleted.
www.doro.com
101
Suomi
Puhelinvastaaja (540R)
Myötäkuuntelu
Käytettäessä myötäkuuntelua soittajan jättämää viestiä voidaan kuunnella
tukiaseman kaiuttimesta. Jos viesti ei kuulu kaiuttimesta, tarkista, että
äänenvoimakkuus on asetettu tarpeeksi kovalle.
Voit halutessasi puhua soittajan kanssa painamalla Q tai nostamalla toisen
puhelimen luurin.
Jos äänitys ei keskeydy automaattisesti, paina tukiaseman näppäintä
■
Uusien viestien äänimerkki
Voit ottaa käyttöön äänimerkin, joka kuuluu, kun vähintään yksi viesti on
vastaanotettu.
1. Pidä 8 8 painettuna, kunnes ääni ilmoittaa käytössä olevan asetuksen (OFF
= ei käytössä).
2. Voit ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä toistamalla vaiheen 1..
Oma viesti eli muistioviesti
Muistioviesti sanellaan vastaajaan tarvitsematta soittaa puhelimeen. Puhelimen
avulla voi näin jättää sähköisen viestilapun muille perheenjäsenille tai
työtovereille. Muistioviesti voi olla 2 minuuttia pitkä.
1. Paina painiketta 9 ja pidä se painettuna. Kuulet äänimerkin.
2. Sanele muistioviesti.
3. Voit lopettaa sanelun vapauttamalla näppäimen.
4. Muistioviestit kuunnellaan samalla tavalla kuin soittajien jättämät viestit.
102
www.doro.com
Puhelinvastaaja (540R)
Suomi
Ääniohjaus
Vastaaja nauhoittaa viestiä niin kauan kuin sitä sanellaan, kuitenkin enintään
kolme minuuttia. Kun soittaja lopettaa sanelemisen, puhelinyhteys katkeaa
muutaman sekunnin kuluttua.
Jos muisti täyttyy
Vastaajaan mahtuu enintään 55 viestiä, joiden yhteispituus voi olla 11 minuuttia
soittajan kuulema vastaus mukaanlukien. Jos muisti täyttyy, uusia viestejä ei
voida ottaa vastaan ennen kuin vanhoja viestejä on kuunneltu ja poistettu.
Muistin ollessa täynnä näytössä vilkkuu F , ja puhelinvastaaja vastaa
erityisviestillä, jotta viestejä voi kuunnella ja poistaa kauko-ohjatusti.
www.doro.com
103
Suomi
Puhelinvastaaja (540R)
Suojauskoodi
Puhelinvastaajan kauko-ohjauksen käyttäminen edellyttää salauskoodin
antamista. Tehdasasetus on 321. Koodin voi vaihtaa seuraavasti.
1. Pidä CODE painettuna, kunnes ääni ilmoittaa Security code SET.
2. Paina 8 8 / 9 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa koodin
ensimmäisen numeron. Paina CODE.
3. Paina 8 8 / 9 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa koodin
toisen numeron. Paina CODE.
4. Paina 8 8 / 9 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa koodin
kolmannen numeron.
5. Paina CODE. Ääni ilmoittaa käytössä olevan asetuksen.
Suojauskoodin tarkistaminen
Paina CODE. Ääni ilmoittaa käytössä olevan asetuksen.
Puhelinvastaajan kytkeminen päälle kauko-ohjatusti
Jos vastaaja unohtuu kytkeä päälle, sen voi aktivoida kauko-ohjauksen avulla.
1. Soita puhelinvastaajaan. Se vastaa noin 10 soiton jälkeen.
2. Puhelinvastaaja on nyt otettu käyttöön.
3. Sulje luuri.
104
www.doro.com
Puhelinvastaaja (540R)
Suomi
Kauko-ohjaus
Tätä mallia voi kauko-ohjata tavallisen äänitaajuuspuhelimen näppäinten avulla.
Kauko-ohjaus tehdään soittamalla puhelinvastaajaan ja antamalla suojauskoodi,
kun vastaajasta kuuluu soittajan kuunneltavaksi tarkoitettu viesti. Jos koodi
annetaan oikein, vastaajaa voi kauko-ohjata erityisten komentojen avulla.
Kauko-ohjaus
1. Soita puhelinvastaajaan.
2. Paina *, kun vastaajasta kuuluu soittajan kuunneltavaksi tarkoitettu viesti.
3. Anna äänimerkin jälkeen suojauskoodi. Lisätietoja on edellisellä sivulla.
4. Ääni ilmoittaa uusien ja vanhojen viestien lukumäärän.
5. Valitse kauko-ohjauskomento kahdeksan sekunnin kuluessa. Komennot on
kuvattu seuraavassa taulukossa.
6. Sulje luuri.
Komento
Toiminto
1.......................................... Päävalikon vaihtoehtojen kuunteleminen
2.......................................... Kaikkien viestien kuuntelu
3.......................................... Uusien viestien kuuntelu
4.......................................... Toisto tai siirtyminen edelliseen viestiin
5 (toiston aikana) ................ Viestin poistaminen
5 (toiston jälkeen) ............... Kaikkien viestien poistaminen
6.......................................... Siirtyminen seuraavaan viestiin
8.......................................... Lähtevän viestin kuunteleminen
9.......................................... Uuden soittajan kuuleman viestin saneleminen,
pysäytys=#
0.......................................... Vastaajan poistaminen käytöstä tai ottaminen
käyttöön
#.......................................... Pysäytys
Ota huomioon!
Jos vastaaja ei reagoi kauko-ohjauskomentoihin, yritä pitää puhelimen näppäintä painettuna
kauemmin. Tavallisesti vastaaja reagoi noin 0,5 - 1 sekunnin mittaisiin ääniin, mutta
esimerkiksi puhelinyhteydestä johtuen joskus äänen on oltava pidempi.
www.doro.com
105
Suomi
Muuta
Jos laite ei toimi
Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu
kunnolla paikoilleen. Irrota kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut puhelimet.
Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.
Kokeile, toimiiko laite jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi naapurin
luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa .
Puhelin soi, mutta numero ei näy
- Numeronäyttö on lisäpalvelu. Se on tilattava teleoperaattorilta.
- Näyttöön tuleva - - - - merkitsee, että soittajan numerotietoa ei välitetty, tai
että puhelu tulee salaisesta numerosta
- Numeronäyttö ei välttämättä toimi, jos puhelin on kytketty
puhelinvaihteeseen.
Puhelun aikana kuuluu varoitusääni, puhelin ei voi muodostaa yhteyttä
- Akut saattavat olla tyhjä. Lataa luuri.
- Luuri voi olla peittoalueen rajalla. Siirry lähemmäs tukiasemaa.
- Irroita yksi akuista ja odota muutama sekunti, asenna akku sitten takaisin.
Puhelin ei toimi
- Tarkista, että tukiaseman verkkovirtamuuntaja on kytketty sekä tukiasemaan
että sähköpistorasiaan.
- Tarkista, että puhelinkaapeli on kytketty sekä tukiasemaan että
puhelinpistorasiaan.
- Tarkista, että luurin akut on ladattu täyteen.
- Tarkista, että luurin ja tukiaseman latauskontaktit ovat puhtaita.
- Kytke toinen, toimiva puhelin puhelinpistorasiaan. Jos se toimii, vika on
tässä laitteessa.
106
www.doro.com
Muuta
Suomi
Puhelinvastaaja ei vastaa
- Muisti voi olla täynnä. Kuuntele viestejä ja poista ne.
- Tarkista, että se on kytketty päälle.
- Tarkista, että puhelinjohto ja muuntaja on kytketty oikein.
Puhelinvastaaja ei reagoi kauko-ohjauskomentoihin
- Tarkista, että puhelin, jonka avulla annat kauko-ohjauskomennot, on
äänitaajuuspuhelin.
- Joidenkin puhelinten avulla kauko-ohjaus voi toimia puutteellisesti,
sillä niiden lähettämä ääni on liian lyhytkestoinen. Kokeile erillisen
äänitaajuusääniä tuottavan laitteen käyttämistä.
- Kokeile näppäinten pitämistä painettuna kauemmin, esimerkiksi yhden
sekunnin ajan.
Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen
ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota
vastaan.
Specific Absorption Rate (SAR)
Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat
määräykset.
Tämän puhelimen SAR-arvo on pienempi kuin 0.06 W/kg (mitattu yli 10
gramman kudokselle).
WHO:n raja-arvo on 2 W/kg (mitattu yli 10 gramman kudokselle).
Takuu
Puhelimella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön
yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan
alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta
tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä
puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä, huonosta
hoidosta tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen
aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.
On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.
Akut ovat kuluvia osia eivätkä kuulu takuun piiriin. Takuu ei kata virheellisten
akkujen käyttämisestä aiheutuneita vahinkoja.
www.doro.com
107
Swedish
Norwegian
Danish
Finnish
Version 1.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising