Manual Käyttöohje
Instrukcja obsługi
doro bm35
babymonitor
7
6
5
4
3
1
2
Svenska (se sidan 4-5)
1
Bläddringsknapp UPP
5
Av/på
2
Menyknapp
6
Röststyrningskontroll (baksidan)
3
Mikrofon
7
Bläddringsknapp NED
4
Uttag för extern mikrofon
(används normalt inte)
Norsk (se side 6-7)
1
Blaknapp OPP
5
Av/på
2
Menyknapp
6
Talestyringskontroll (baksiden)
3
Mikrofon
7
Blaknapp NED
4
Uttak for ekstern mikrofon (brukes
normalt ikke)
Dansk (se side 8-9)
1
Bladreknap OP
5
Tænd/sluk
2
Menuknap
6
Stemmestyringsknap (bagsiden)
3
Mikrofon
7
Bladreknap NED
4
Udtag til ekstern mikrofon
(anvendes normalt ikke)
5
6
7
Virtapainike
Ääniohjauksen säätö (takana)
Alaspäinselauspainike
5
6
Włączanie/wyłączanie
Sterowanie głosem VOX
(regulacja na tylnej części
obudowy)
Przycisk przewijania W DÓŁ
Suomi (sivut 10-11)
1
2
3
4
Ylöspäinselauspainike
Valikkopainike
Mikrofoni
Ulkoisen mikrofonin liitäntä (ei
tavallisesti käytetä)
Polski (patrz strony 12-14)
1
2
3
4
Przycisk przewijania W GÓRĘ
Przycisk Menu
Mikrofon
Gniazdo mikrofonu zewnętrznego
(opcja)
7
Svenska
Av-/påslagning
Slå av/på enheten med omkopplaren 0/1 på sidan.
Inkoppling/Avslyssning
1. Anslut nätadaptern till eluttaget.
2. Se till att ni använder samma kanal och överföringskod, se nedan.
3. Ställ babymonitorn nära barnet (dock utom räckhåll).
4. Justera in känsligheten med kontrollen på baksidan(A=minst känslig....H=känsligast).
5. När ljudnivån i rummet överskrider den inställda tröskelvärdet, rings handenheten
upp och man kan avlyssna rummet.
6. Testa installationen före varje användande genom att prata ganska lågt in i enheten
som finns nära barnet, samtidigt som någon lyssnar i den andra enheten.
Observera!
Om enheterna inte kan kommunicera, kan detta bero på att ni använder olika kanaler eller
överföringskoder eller att enheterna är för långt ifrån varandra.
Välj kanal
All utrustning som sänder på denna frekvens delar på de åtta kanalerna som finns
tillgängliga. Ställ in en ny kanal om det finns andra som använder kanalen för tillfället.
Vald kanal (1-8) visas i viloläge.
1. Tryck MENU. CH visas i displayen.
2. Bläddra fram önskad inställning med v /V.
3. Vänta ett par sekunder tills displayen återgår till viloläge.
Välj överföringskod
Det finns 38 överföringskoder att använda för att filtrera bort oönskade signaler. Dock
kan vem som helst fortfarande höra vad som sägs, oavsett inställd kod. För att avlyssna,
måste samma överföringskod användas på alla enheterna. För att avlyssna en utrustning
som ej kan välja kod, ställ in kod 0.
1. Tryck MENU upprepade gånger tills Ct visas.
2. Bläddra fram önskad inställning med v /V.
3. Vänta ett par sekunder tills displayen återgår till viloläge.
Viktigt!
Även om babymonitorn är ett användbart hjälpmedel, kommer den aldrig
att kunna ersätta normal barnpassning.
Se till att utrustningen alltid är utom räckhåll för barnet. Placera aldrig
apparaten inuti t ex barnsängen.
Undvik rundgång genom att inte placera handenheten och babymonitorn
för nära varandra.
Radiosignalerna kan blockeras om utrustningen används på en plats med
många störningskällor, t ex elektronik.
4
www.doro.com
Svenska
Säkerhetsignal
Med denna funktion skickas en tonsignal var 30:e sekund från babymonitorn så at man
vet att rätt kanal/överföringskod är inställd samt att räckvidden inte överskridits.
Displayen visar Beep när funktionen är aktiverad.
1. Tryck MENU upprepade gånger tills Beep visas.
2. Bläddra fram önskad inställning med v /V (OF =av, On =på).
3. Vänta ett par sekunder tills displayen återgår till viloläge.
Automatisk avlyssning
Du kan aktivera en funktion som avlyssnar fem sekunder var femte minut.
Displayen visar Auto Mon när funktionen är aktiverad.
1. Tryck MENU upprepade gånger tills Auto Mon visas.
2. Bläddra fram önskad inställning med v /V (OF =av, On =på).
3. Vänta ett par sekunder tills displayen återgår till viloläge.
Varningsignal
Du kan aktivera en tonslinga som hörs när babymonitorn reagerar och sänder något.
Displayen visar
när funktionen är aktiverad.
1. Tryck MENU upprepade gånger tills CA och
visas.
v
V
2. Bläddra fram önskad inställning med / (OF =av, On =på).
3. Vänta ett par sekunder tills displayen återgår till viloläge.
Röststyrning (VOX)
Genom att ställa in rätt nivå, kan utrustningen avgöra om det är normal ljudnivå (=tyst)
i rummet eller ej.
Prova dig fram med olika inställningar på känsligheten: A=minst
känslig....H=känsligast.
Räckvidd
Vid ideala förhållanden (helt fritt mellan enheterna) kan räckvidden uppnå 3 km.
Garanti
Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt
med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/
fakturakopia. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller
liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande, dålig
skötsel eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller
för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.
www.doro.com
5
Norsk
Slå av eller på
Slå enheten på eller av med bryteren 0/1 på siden.
Tilkobling/avlytting
1. Koble omformeren til et strømuttak.
2. Pass på at dere bruker samme kanal og overføringsmetode; se nedenfor.
3. Sett babymonitoren i nærheten av barnet (men utenfor rekkevidde).
4. Juster følsomheten med kontrollen på baksiden (A=minst følsom....H=mest følsom).
5. Når lydnivået i rommet overskrider den innstilte terskelverdien, ringes håndsettet
opp, og du kan avlytte rommet.
6. Test funksjonen før hver anvendelse ved å prate ganske lavt mot håndsettet som skal
etterlates ved barnet, samtidig som noen lytter på den andre enheten.
Merk!
Hvis enhetene ikke kan kommunisere med hverandre, kan dette skyldes at dere bruker ulike kanaler
eller overføringskoder, eller at avstanden mellom enhetene er for stor.
Velg kanal
Alt utstyr som sender på denne frekvensen, deler de åtte tilgjengelige kanalene mellom
seg. Still inn en ny kanal dersom det er andre som bruker kanalen for øyeblikket. Valgt
kanal (1-8) vises i beredskapsstilling.
1. Trykk MENU. CH vises på displayet.
2. Bla frem ønsket innstilling med v /V.
3. Vent et par sekunder til displayet går tilbake til beredskapsstilling.
Velg overføringskode
Det finnes 38 overføringskoder som kan brukes til å filtrere bort uønskede signaler.
Likevel kan hvem som helst fortsatt høre hva som sies, uansett hvilken kode
som er valgt. For å kynne avlytte monitoren må samme overføringskode brukes
på alle enhetene. For å avlytte utstyr som ikke kan velge kode, stiller
du inn kode 0.
1. Trykk MENU gjentatte ganger inntil Ct vises.
2. Bla frem ønsket innstilling med v /V.
3. Vent et par sekunder til displayet går tilbake til beredskapsstilling.
Viktig!
Selv om babymonitoren er et nyttig hjelpemiddel, kommer den aldri til å
erstatte alminnelig barnepass.
Sørg for at utrustningen alltid er utenfor barnets rekkevidde. Plasser
aldri apparatet i selve barnesengen.
Unngå hylelyd (feedback) ved ikke å plassere håndsettet og
babymonitoren for nær hverandre.
6
Radiosignalene kan blokkeres dersom utstyret anvendes på et sted med
mange forstyrrelser, for eksempel elektronikk.
www.doro.com
Norsk
Sikkerhetssignal
Med denne funksjonen sendes et tonesignal fra babymonitoren hvert 30. sekund, slik
at man vet at riktig kanal/overføringskode er innstilt samt at rekkevidden ikke blir
overskredet.
Displayet viser Beep når funksjonen er aktivert.
1. Trykk MENU gjentatte ganger inntil Beep vises.
2. Bla frem ønsket innstilling med v /V (OF =av, On =på).
3. Vent et par sekunder til displayet går tilbake til beredskapsstilling.
Automatisk avlytting
Du kan aktivere en funksjon som avlytter i fem sekunder hvert femte minutt.
Displayet viser Auto Mon når funksjonen er aktivert.
1. Trykk MENU gjentatte ganger inntil Auto Mon vises.
2. Bla frem ønsket innstilling med v /V (OF =av, On =på).
3. Vent et par sekunder til displayet går tilbake til beredskapsstilling.
Varselsignal
Du kan aktivere en tonesekvens som høres når babymonitoren reagerer og sender noe.
Displayet viser når funksjonen er aktivert.
1. Trykk MENU gjentatte ganger inntil CA og vises.
2. Bla frem ønsket innstilling med v /V (OF =av, On =på).
3. Vent et par sekunder til displayet går tilbake til beredskapsstilling.
Talestyring (VOX)
Ved å stille inn riktig nivå kan utstyret avgjøre om det er normalt lydnivå (stille) i
rommet eller ikke.
Prøv deg frem med ulike innstillinger for følsomheten: A=minst følsom....H=mest
følsom.
Rekkevidde
Under ideelle forhold (helt fritt mellom enhetene) kan rekkevidden gå opp mot 3 km.
www.doro.com
7
Dansk
Tænd/sluk
Tænd og sluk for enheden ved hjælp af knappen 0/1 på siden.
Tilslutning/aflytning
1. Sæt netadapteren i stikkontakten.
2. Sørg for at anvende samme kanal og transmissionskode, se nedenfor.
3. Anbring babyalarmen i nærheden af barnet (men uden for barnets rækkevidde).
4. Indstil følsomheden ved hjælp af knappen på bagsiden (A = mindst følsom ... H = mest
følsom).
5. Når lydniveauet i rummet overskrider den indstillede grænseværdi, ringes håndsættet op,
og du kan aflytte rummet.
6. Kontrollér indstillingerne, før hver gang du bruger babyalarmen, ved at tale sagte i det
håndsæt, som ligger hos barnet, samtidig med at nogen lytter i det andet håndsæt.
Bemærk!
Hvis håndsættene ikke kan kommunikere, kan det skyldes, at der bruges forskellige kanaler eller
transmissionskoder, eller at håndsættene er for langt fra hinanden.
Valg af kanal
Alt udstyr, der sender på denne frekvens, deler de otte tilgængelige kanaler. Stil ind på en
ny kanal, hvis der er andre, der anvender kanalen. Den valgte kanal (1-8) vises i standby.
1. Tryk på MENU. CH vises på displayet.
2. Find derefter den ønskede indstilling ved at bladre med knappen v /V.
3. Vent et par sekunder, indtil displayet vender tilbage til standbytilstand.
Valg af transmissionskode
Der findes 38 transmissionskoder til bortfiltrering af uønskede signaler. Dog kan
man stadig høre, hvad der bliver sagt, uanset hvordan koden er indstillet. For at
kunne aflytte skal du bruge samme transmissionskode på alle enhederne. Hvis du
skal aflytte udstyr, der ikke understøtter kodevalg, skal du indstille koden på 0.
1. Tryk på MENU flere gange, indtil symbolet Ct vises.
2. Find derefter den ønskede indstilling ved at bladre med knappen v /V.
3. Vent et par sekunder, indtil displayet vender tilbage til standbytilstand.
Vigtigt!
Selv om babyalarmen er et praktisk hjælpemiddel, vil den aldrig kunne
erstatte almindelig børnepasning af et menneske.
Hold altid udstyret uden for barnets rækkevidde. Undlad f.eks. at anbringe
apparatet i barnets seng.
Undlad at anbringe håndsættet og babyalarmen for tæt på hinanden, da det
kan medføre feedback.
Radiosignalerne kan blive blokeret, hvis udstyret anvendes på et sted med
mange forstyrrende kilder, f.eks. elektronik.
8
www.doro.com
Dansk
Sikkerhedssignal
Med denne funktion udsendes et tonesignal hvert halve minut fra babyalarmen, så du
ved, at den korrekte kanal/transmissionskode er indstillet, og at rækkevidden ikke er
overskredet.
Displayet viser Beep, når funktionen er aktiveret.
1. Tryk på MENU flere gange, indtil symbolet Beep vises.
2. Hent den ønskede indstilling med v /V (OF =fra, On =til).
3. Vent et par sekunder, indtil displayet vender tilbage til standbytilstand.
Automatisk aflytning
Du kan aktivere en funktion, som aflytter i fem sekunder hvert femte minut.
Displayet viser Auto Mon, når funktionen er aktiveret.
1. Tryk på MENU flere gange, indtil symbolet Auto Mon vises.
2. Hent den ønskede indstilling med v /V (OF =fra, On =til).
3. Vent et par sekunder, indtil displayet vender tilbage til standbytilstand.
Advarselssignal
Du kan aktivere en tonerække, som høres, når babyalarmen reagerer og sender en lyd.
Symbolet
vises på displayet, når funktionen er aktiveret.
1. Tryk på MENU flere gange, indtil symbolet CA og
vises.
2. Hent den ønskede indstilling med v /V (OF =fra, On =til).
3. Vent et par sekunder, indtil displayet vender tilbage til standbytilstand.
Stemmestyring (VOX)
Ved at indstille det rigtige niveau kan du sikre, at babyalarmen registrerer, om der er
normalt (= stille) lydniveau i rummet eller ej.
Prøv dig frem med forskellige indstillinger af følsomheden: A = mindst følsom ... H =
mest følsom.
Rækkevidde
Under ideelle forhold (ingen forhindringer mellem enhederne) er rækkevidden op til 3
km.
Reklamationsret
Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.
Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet.
Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering
eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed lignende
hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse, unormal brug, dårlig
vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter
heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden
eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamationsretten omfatter heller ikke
forhold, hvor der er anvendt andre batterier end originalbatterier, såfremt apparatet
anvender sådanne.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/ledninger
under tordenvejr.
www.doro.com
9
Suomi
Virran kytkeminen ja sammuttaminen
Voit kytkeä laitteeseen virran tai sammuttaa virran käyttämällä sen kyljessä näkyvää 0/1kytkintä.
Kytkeminen ja kuunteleminen
1. Kytke virtalaite sähköpistorasiaan.
2. Varmista, että radiopuhelimissa on käytössä sama kanava ja siirtokoodi. Lisätietoja on
jäljempänä.
3. Aseta itkuhälytin lapsen lähelle (ei kuitenkaan lapsen ulottuville).
4. Voit säätää herkkyyden laitteen takana olevan säätimen avulla (A = vähiten herkin....H =
herkin).
5. Kun huoneesta kuuluu määritettyä kynnysarvoa kovempi ääni, käsiosaan soitetaan, jolloin
huoneesta kuuluvia ääniä voidaan kuunnella.
6. Kokeile asetusten toimivuus ennen jokaista käyttökertaa puhumalla hiljaisella äänellä lapsen
lähelle jäävään laitteeseen ja kuuntele samalla toista laitetta.
Ota huomioon!
Jos radiopuhelimet eivät voi muodostaa yhteyttä toisiinsa, syynä voi olla eri kanavien tai siirtokoodien
käyttäminen tai liian pitkä etäisyys.
Kanavan valinta
Kaikki tätä taajuusaluetta käyttävät laitteet jakavat käytettävissä olevat kahdeksan kanavaa
keskenään. Vaihda kanavaa, jos nykyinen kanava on jo käytössä. Valittu kanava (1-8) näkyy
lepotilassa.
1. Paina MENU. CH tulee näyttöön.
2. Selaa haluamasi asetus painamalla v /V.
3. Odota muutama sekunti, kunnes näyttö palaa valmiustilaan.
Siirtokoodin valinta
Voit 38 käytettävissä olevan siirtokoodin avulla suodattaa pois epätoivotun liikenteen. Vaikka
koodi on käytössä, kaikki voivat kuitenkin kuunnella lähetyksiäsi. Radiopuhelimien välinen
liikenne edellyttää, että kaikissa käytetään samaa siirtokoodia. Voit kuunnella sellaista laitetta,
jossa siirtokoodia ei käytetä, asettamalla koodiksi 0.
1. Paina MENU useita kertoja, kunnes näytössä näkyy Ct.
2. Selaa haluamasi asetus painamalla v /V.
3. Odota muutama sekunti, kunnes näyttö palaa valmiustilaan.
Tärkeää!
Vaikka itkuhälytin on kätevä apuväline, se ei kuitenkaan korvaa ihmistä
lapsenhoitajana.
Pidä laite aina poissa lapsen ulottuvilta. Älä koskaan sijoita laitetta esimerkiksi
lapsen sänkyyn.
Älä aseta käsiosaa ja itkuhälytintä liian lähelle toisiaan. Muutoin syntyy kiertoa.
Jos laitteen käyttöpaikassa on paljon häiriölähteitä, esimerkiksi elektroniikkaa,
radiosignaalit voivat häiriintyä.
10
www.doro.com
Suomi
Turvasignaali
Tätä toimintoa käytettäessä itkuhälytin lähettää 30 sekunnin välein äänimerkin, joten
käyttäjä tietää, että käytössä on oikea kanava ja siirtokoodi ja laitteet ovat riittävän lähellä
toisiaan.
Näytössä näkyy Beep, kun toiminto on käytössä.
1. Paina MENU useita kertoja, kunnes näytössä näkyy Beep.
2. Määritä asetus painamalla v /V (OF =ei käytössä, On =käytössä).
3. Odota muutama sekunti, kunnes näyttö palaa valmiustilaan.
Automaattinen kuunteleminen
Tätä toimintoa käytettäessä laite kuuntelee viisi sekuntia viiden minuutin välein.
Näytössä näkyy Auto Mon, kun toiminto on käytössä.
1. Paina MENU useita kertoja, kunnes näytössä näkyy Auto Mon.
2. Määritä asetus painamalla v /V (OF =ei käytössä, On =käytössä).
3. Odota muutama sekunti, kunnes näyttö palaa valmiustilaan.
Varoitussignaali
Voit ottaa käyttöön äänimerkin, joka kuuluu, kun itkuhälytin reagoi ääniin ja lähetys
käynnistyy.
Näytössä näkyy , kun toiminto on käytössä.
1. Paina MENU useita kertoja, kunnes näytössä näkyy CA ja .
2. Määritä asetus painamalla v /V (OF =ei käytössä, On =käytössä).
3. Odota muutama sekunti, kunnes näyttö palaa valmiustilaan.
Ääniohjaus (VOX)
Kun määrität asetuksen oikealle tasolle, itkuhälytin päättelee, vallitseeko huoneessa
normaali äänitaso (hiljaisuus) vai ei.
Kokeile eri herkkyysasetuksia: A = vähiten herkkä....H = herkin.
Peittoalue
Jos itkuhälytinten välillä ei ole esteitä, ihannetapauksissa kantomatka voi olla jopa 3
kilometriä.
Takuu
Puhelimella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota
yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/
laskukopiota vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta
tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen, hoidon
laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu
ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.
On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.
www.doro.com
11
Polski
Włączanie/wyłączanie
Do włączania i wyłączania urządzenia służy przełącznik umieszczony na boku
urządzenia.
Podłączanie/monitorowanie
1. Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego.
2. Upewnij się, że wybrany został ten sam kanał i kod selekcyjny, co we
współpracującym radiotelefonie. Patrz niżej.
3. Umieść urządzenie monitorujące w pobliżu dziecka (lecz poza jego zasięgiem).
4. Wyreguluj czułość za pomocą regulatora z tyłu urządzenia (A=najmniejsza
czułość....H=największa czułość).
5. Gdy natężenie dźwięku w pokoju przekroczy ustawiony próg, włącza się słuchawka i
można słuchać, co dzieje się w pokoju dziecka.
6. Wypróbuj działanie, mówiąc szeptem do urządzenia znajdującego się w pobliżu
dziecka; druga osoba powinna słuchać głosu w słuchawce.
Uwaga!
Jeżeli urządzenia nie komunikują się, możliwe jest, że uż ywane są różne kanały bądź kody selekcyjne
lub odległość międz y urządzeniami jest zbyt duża. Urządzenie monitorujące umożliwia transmisję tylko
w jednym kierunku (nadawanie) i nie posiada możliwości odbierania sygnału.
Wybór kanału
Wszystkie urządzenia nadające na tej częstotliwości wykorzystują osiem dostępnych
kanałów. Należy zmienić kanał, jeżeli bieżący kanał jest używany przez inne osoby.
Numer wybranego kanału (1-8) widoczny jest w trybie gotowości.
1. Naciśnij MENU. Na wyświetlaczu pojawi się symbol CH..
2. Za pomocą przycisków v/V wybierz odpowiednie ustawienie.
3. Odczekaj kilka sekund, aż wyświetlacz wróci do trybu gotowości.
Ważne!
Choć urządzenie monitorujące stanowi praktyczną pomoc, nigdy nie
zastąpi ono pełnej opieki nad dzieckiem.
Należy dopilnować, by urządzenie znajdowało się zawsze poza
zasięgiem dziecka. Nigdy nie wkładać urządzenia do dziecięcego
łóżeczka.
Unikać sprzężenia akustycznego — nie zbliżać do siebie słuchawki i
urządzenia monitorującego.
W miejscach, gdzie znajduje się wiele źródeł fal (np. sprzęt
elektroniczny) generujących zakłócenia, sygnały radiowe mogą być
tłumione.
12
www.doro.com
Polski
Wybór kodu selekcyjnego
W celu odfiltrowania niepożądanych sygnałów można używać 38 kodów selekcyjnych.
Jednak niezależnie od wybranego kodu, sygnał może być słyszany przez inne osoby, które
korzystają z radiotelefonów nie posiadających funkcji kodów selekcyjnych, funkcja ta
została wyłączona lub używają tego samego kodu. Aby możliwe było monitorowanie, we
współpracujących urządzeniach musi być ustawiony ten sam kanał pracy i kod selekcyjny.
Aby monitorować urządzenie, w którym nie można wybrać kodu selekcyjnego, należy
ustawić kod 0, który wyłączy funkcję kodów selekcyjnych .
1. Naciśnij kilkukrotnie MENU, dopóki nie pojawi się symbol Ct.
2. Za pomocą przycisków v/V wybierz odpowiednie ustawienie.
3. Odczekaj kilka sekund, aż wyświetlacz wróci do trybu gotowości.
Sygnał bezpieczeństwa
Ta funkcja powoduje, że urządzenie monitorujące co 30 sekund wysyła dźwięk,
umożliwiający kontrolę poprawności wyboru prawidłowego kanału/kodu selekcyjnego
we współpracującym radiotelefonie oraz jego pozostawanie w zasięgu pracy urządzenia
monitorującego.
Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest napis Beep.
1. Naciśnij kilkukrotnie MENU, dopóki nie pojawi się symbol Beep.
2. Za pomocą przycisków v/V wybierz odpowiednie ustawienie (OF = wył., On =wł.).
3. Odczekaj kilka sekund, aż wyświetlacz wróci do trybu gotowości.
Monitorowanie automatyczne
Można włączyć funkcję automatycznego monitorowania przez pięć sekund co pięć minut.
Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest napis Auto Mon.
1. Naciśnij kilkukrotnie MENU, dopóki nie pojawi się symbol Auto Mon.
2. Za pomocą przycisków v/V wybierz odpowiednie ustawienie (OF = wył., On =wł.).
3. Odczekaj kilka sekund, aż wyświetlacz wróci do trybu gotowości.
Sygnał ostrzegawczy
Można uaktywnić sekwencję dźwięków generowaną, gdy urządzenie monitorujące
zareaguje.
Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol .
1. Naciśnij kilkukrotnie MENU, dopóki nie pojawi się symbol CA i
.
2. Za pomocą przycisków v/V wybierz odpowiednie ustawienie (OF = wył., On =wł.).
3. Odczekaj kilka sekund, aż wyświetlacz wróci do trybu gotowości.
Sterowanie głosem (VOX)
Istnieje możliwość ustawienia granicznego natężenia dźwięku, na podstawie którego
urządzenie stwierdza, czy poziom dźwięku w pokoju jest normalny (=cicho).
Należy przetestować różne ustawienia czułości: A=najmniejsza czułość....H=największa
czułość.
Zasięg
W warunkach idealnych (bez przeszkód między urządzeniami) zasięg wynosi do 3 km.
www.doro.com
13
Polski
Gwarancja – informacje
W przypadku reklamacji proszę skontaktować się z serwisem lub ze sprzedawcą.
Serwis gwarancyjny jest dostępny po przedstawieniu wypełnionej karty gwarancyjnej
wraz z dowodem zakupu. Kartę gwarancyjną stanowi osobny dokument dostarczony
wraz z produktem. Należy zadbać o to, aby w karcie gwarancyjnej znajdowały się - we
wszystkich przeznaczonych do tego celu miejscach - niezbędne informacje i wpisy: data
sprzedaży, pieczęć sprzedawcy, podpis sprzedawcy, numer seryjny urządzenia, podpis
nabywcy.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub podobnych
sytuacji, spowodowanych przedostaniem się cieczy do wnętrza urządzenia oraz
niedbałością, niewłaściwym użytkowaniem, brakiem stosownej pielęgnacji lub innymi
przyczynami leżącymi po stronie nabywcy.
Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez burze i inne skoki
napięcia.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odłączanie urządzenia od sieci energetycznej
przed nadejściem burzy, na czas jej trwania.
Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na ustawowe uprawnienia nabywcy.
W przypadku problemów z obsługą urządzenia prosimy o kontakt:
•INFO LINIA pomocy technicznej: 0-801-674-888, czynna od 8.00-16.00 od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
•INTERNET: www.doro.atlantel.pl
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
DORO ATLANTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku i zmian w
specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.
14
www.doro.com
Swedish
Norweigan
Danish
Finnish
Polish
Version 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising