RCSA330K20W Refrigerator-Freezer Type I Chłodziarko

RCSA330K20W Refrigerator-Freezer Type I Chłodziarko
Refrigerator-Freezer Type I
Chłodziarko-Zamrażarka Typu I
Chladnička-Mrazák Typu I
Chladnička-Mraznička Typu I
Hűtő-És Fagyasztógép I-es Típusú
Hladnjak-Zamrzivač Tipa I
Külmik-Sügavkülmik I Tüüpi
RCSA330K20W
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly
refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been recommended
by the manufacturer.
UWAGA!
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)
środek chłodniczy R600, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:
 Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.
 W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane przez
producenta.
 Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
 Wewnątrz komory przechowywania żywności nie należy używać żadnych innych urządzeń elektrycznych niż ewentualnie
zalecanych przez producenta.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a
(vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
 Nelikvidujte chladicí okruh.
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a
(horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
 Neporušujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
FIGYELMEZTETÉS!
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő hűtőberendzés normális
működésének eléréséhez, kövesse a következő szabályokat:
 Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül!
 Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl!
 Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét!
 Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat!
UPOZORENJE!
Da biste osigurali normalan rad Vašeg hladnjaka, koji koristi potpuno po okoliš neškodljivu tvar za hlađenje R600a (zapaljiv
samo pod određenim uvjetima), morate se držati sljedećih pravila:
 Nemojte sprječavati slobodan protok zraka oko uređaja.
 Nemojte koristiti mehaničke uređaje da biste ubrzali odmrzavanje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
 Ne uništavajte sklop za zamrzavanje.
 Ne koristite električne uređaje u odjeljku za hranu, osim onih koje je preporučio proizvođač.
HOIATUS!
Et külmutusseade, mis kasutab igati keskkonnasõbralikku külmutusagensit R600a (tuleohtlik ainult teatavatel tingimustel),
töötaks normaalselt, peate järgima järgmisi eeskirju:
 Ärge blokeerige õhu vaba ringlust seadme ümbruses.
 Ärge püüdke sulamist kiirendada mehaaniliste abivahenditega, mida tootja ei ole soovitanud.
 Ärge kahjustage külmutusagensikontuuri.
 Ärge kasutage toiduainete hoiukambrites elektriseadmeid, mida tootja ei ole soovitanud.
GB
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Making ice cubes /4
Defrosting /5
Replacing the interior light bulb /5
Cleaning and care /5
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /6
Energy Consumption /7
Information about operating noises /7
Troubleshooting /8
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /9
Podłączenie do zasilania /10
Instrukcja transportu i ustawienia /10
Montaż /10
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /11
Porady dotyczące przechowywania żywności /11
Regulacja temperatury; Uruchamianie /12
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej żywności /12
Mrożenie świeżej żywności /13
Jak robić kostki lodu /13
Odmrażanie; Wymiana żarówki /13
Czyszczenie urządzenia /14
Zmiana kierunku otwierania drzwi /14
Zużycie energii /14
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /14
Dźwięki wydawane podczas pracy /15
Usuwanie usterek /15
Rozmieszczenie żywności; Przykłady zastosowań /16
Zalecane ustawienia /16
Odzysk opakowania /17
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /17
CZ
Obsah
Bezpečnost především /18
Elektrické požadavky /19
Pokyny pro transport /19
Pokyny pro instalaci /19
Seznámení s vaším spotřebičem /20
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /20
Kontrola a nastavení teploty /20
Před spuštěním /21
Ukládání zmrzlých potravin /21
Mražení čerstvých potravin /21
Tvorba kostek ledu /21
Odmrazování /21
Výměna vnitřní žárovky /22
Čištění a péče /22
Změna pozice dvířek /23
Co dělat a co nedělat /23
Spotřeba energie /24
Informace týkající se hlučnosti /24
Odstraňování potíží /25
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko /26
Elektrické požiadavky /27
Prepravné pokyny; Inštalačné pokyny /27
Poznávanie spotrebiča /28
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /28
Riadenie a nastavenie teploty /28
Pred uvedením do prevádzky /29
Skladovanie zmrazených potravín /29
Mrazenie čerstvých potravín /29
Tvorba kociek ľadu /29
Rozmrazovanie /29
Výmena žiarovky vnútorného svetla /30
Čistenie a údržba /30
Premiestňovanie dverí /31
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /31
Spotreba energie /32
Informácie týkajúce sa zvukov /32
Riešenie problémov /33
HU
Tartalomjegyzék
Első a biztonság /34
Elektromos követelmények /35
Szállítási utasítások /35
Beüzemelési utasítások /35
Ismerje meg készülékét /36
Javasolt a készülékben lévő étel elrendezése 36
Hőmérséklet szabályozás és beállítás /36
Működtetés előtt /37
Mélyhűtött étel tárolása /37
Friss étel lefagyasztása /37
Jégkockák készítése /37
Kiolvasztás /38
Belső villanykörte cseréje /38
Tisztítás és védelem /38
Ajtó áthelyezése /39
Tegye és ne tegye /39
Energiafogyasztás /40
Információ az üzemeltetési zajokról /41
Problémakeresés /41
HR
Sadržaj
Prvo sigurnost /42
Električni zahtjevi /43
Upute za prijevoz /43
Upute za ugradnju /43
Upoznavanje Vašeg uređaja /44
Predloženo slaganje hrane u uređaju /44
Kontrola i prilagođavanje temperature /44
Prije rada /45
Pohrana smrznute hrane /45
Pohrana svježe hrane /45
Pravljenje kockica leda /45
Odmrzavanje /45
Zamjena unutarnje žarulje /46
Čišćenje i briga /46
Prebacivanje vrata /47
Što se smije a što se ne smije /47
Informacije o buci za vrijeme rada /48
Rješavanje problema /49
EST
Register
Ohutus ennekõike! /50
Elektriohutus /51
Transpordieeskirjad /51
Paigaldusjuhised /51
Esmane tutvus seadmega /52
Toiduainete soovituslik paigutus seadmes /52
Temperatuuri valik ja reguleerimine /52
Enne seadme kasutamist /53
Külmutatud toiduainete säilitamine /53
Värskete toiduainete külmutamine /53
Jääkuubikute valmistamine /53
Sulatamine /54
Sisevalgusti pirni vahetamine /54
Puhastamine ja hooldus /54
Ukse avanemissuuna muutmine /55
Käsud ja keelud /56
Energiakulu /57
Seadme töötamisel tekkiv müra ja vibratsioon /57
Probleemide kõrvaldamine /57
1
Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your
product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.
Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać Waszemu modelowi chłodziarki.
Jeśli pewnych części nie ma w Waszej chłodziarce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli.
Sestava uvedená v tomto manuálu k použití je pouze schematická a nemusí přesně odpovídat Vašemu
produktu. Pokud produkt, který jste nakoupil nezahrnuje určité součásti, ty platí pro jiné modely.
Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom.
Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov.
A használati útmutatóban található képek szemléltető jellegűek, nem a valódi terméket ábrázolják. Amennyiben
olyan részeket talál, melyek nem találhatók meg, az ön által megvásárolt termékben, akkor azok más
modellekre vonatkoznak.
Slike koje se nalaze u ovom priručniku s uputama su shematske i možda ne odgovaraju vašem proizvodu u
potpunosti. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele.
Kasutusjuhendis esinevad joonised on lihtsustatud ja ei pruugi täpselt vastata teie tootele. Kui kõnealused osad
ei ole teie soetatud tootega kaasas, kehtib see teiste mudelite kohta.
2
3
4
5
6
7
9
8
10
EN
Instruction for use
Congratulations on your choice of a BEKO Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
1
EN
Instruction for use
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +38 degrees C (50 and 100 degrees F).
At lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 4 hours, to allow the
system to settle.
2
EN
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
13. To take out the baskets from the freezer
compartment please proceed as in Item 9.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Adjustable Cabinet shelves
3 - Water collector
4 - Crisper cover
5 - Crispers
6 - Ice tray support & ice tray
7 - Compartment for quickly freezing
8 - Compartments for frozen froods keeping
9 - Adjustable foot
10 - Dairy Compartment
11 - Shelf for jars
12 - Egg tray
13 - Shelf for bottles
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated and suitable for the freezing and
storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in the
special compartment provided in the door
liner.
3
EN
Instruction for use
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Temperature control and adjustment
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between MIN and MAX (the
coldest position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Freezing fresh food
Before operating
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
Making ice cubes
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
4
EN
Instruction for use
Defrosting
Replacing the interior light bulb
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Do not use pointed or sharp-edged
objects, such as knives or forks to remove
the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8).
Insert the plug into the wall socket and switch
on the electricity supply.
To change the Bulb/LED used for illumination
of your refrigerator, call your Authorised
Service.
The lamp(s) used in this appliance is not
suitable for household room illumination. The
intended purpose of this lamp is to assist the
user to place foodstuffs in the
refrigerator/freezer in a safe and comfortable
way.
The lamps used in this appliance have to
withstand extreme physical conditions such as
temperatures below -20°C.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
5
EN
Instruction for use
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover
up by about an inch and pull it off from the
side where there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.
Do- For best results, take out of the fridge
compartment an hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 10).
Do’s and don’ts
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible.
6
EN
Instruction for use
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
3. We recommend the thawing of the packets
taken out from the freezer compartment be
done in the refrigerator compartment. For this
purpose, the packet which is going to be thawed
will be placed in a vessel so that the water
resulting from the thawing does not leak in the
refrigerator compartment. We recommend you
to start the thawing at least 24 hours before the
use of the frozen food.
4. We recommend reducing the number of door
openings to the minimum.
5. Do not keep the door of the appliance open
more than necessary and make sure that after
each opening the door is well closed.
Information concerning the noise and
the vibrations which might appear
during the operation of the appliance
1. The operation noise can increase during the
operation.
- In order to keep the temperatures at the
adjusted temperatures, the compressor of the
appliance starts periodically. The noise
produced by the compressor becomes stronger
when it starts and a click can be heard when it
stops.
- The performance and operation features of the
appliance can change according to the
modifications of the temperature of the ambient
environment. They must be considered as
normal.
2. Noises like liquids flowing or as being
sprayed
- These noises are caused by the flow of the
refrigerant in the circuit of the appliance and
comply with the operation principle of the
appliance.
3. Other vibrations and noises.
- The level of noise and vibrations can be
caused by the type and the aspect of the floor
on which the appliance is placed. Make sure
that the floor does not have significant level
distortions or if it can yield to the weight of the
appliance (it is flexible).
- Another source of noise and vibrations is
represented by the objects placed on the
appliance. These objects must be removed from
the appliance
- The bottles and the vessels placed in the
refrigerator touching each other. In such cases
move the bottles and the vessels so that there is
a small distance between them.
Energy Consumption
Maximum frozen food storage volume is
achieved without using the middle drawer and
the upper shelf cover provided in the freezer
compartment. Energy consumption of your
appliance is declared while the freezer
compartment is fully loaded without the use of
the middle drawer and upper shelf cover.
Practical advice concerning the reduction of
the electricity consumption
1. Make sure that the appliance is located in
well-ventilated areas, far from any source of
heat (cooker, radiator etc.). At the same time,
the location of the appliance must be done in
such a way that it prevents it to be under the
direct incidence of the sunbeams.
2. Make sure that the food purchased in
refrigerated/frozen condition is placed into the
appliance as soon as possible, especially during
summertime. It is recommended to use thermal
insulated bags to transport the food home.
7
EN
Instruction for use
Troubleshooting
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could
otherwise be otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, you
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
8
Instrukcja obsługi
PL
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów BEKO.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w
razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi
ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za
ich bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
9
Instrukcja obsługi
PL
Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby
nie stała na przewodzie zasilającym, co może
grozić jego uszkodzeniem.
 Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować
ani przedłużaczy ani rozdzielników.
 Parametry elektryczne zamrażarki podano
na tabliczce znamionowej umieszczonej w jej
wnętrzu.
 Elektryczny przewód zasilający należy
ułożyć tak, aby można go było łatwo włączyć i
wyłączyć po zakończeniu instalacji.
 Jeśli nie ma dostępu do przewodu
zasilającego należy użyć przekładki
izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).
(!) Urządzenie jest przeznaczone do pracy
przy zasilaniu ~220-240V.
Podłączenie do zasilania
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu 220-240V~50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci należy
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie.
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniżej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
Ostrzeżenie!
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go
wymienić producent, jego agent serwisowy
lub podobnie wykwalifikowany personel.
Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 4 godzin.
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+38°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +38°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
Podłączenie do zasilania
!!! Ostrzeżenie
Urządzenie to musi być uziemione
 Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie
zasilania w miejscu ustawienia zamrażarki
odpowiadają danym na tabliczce
znamionowej w jej wnętrzu,
 Bezpieczeństwo zamrażarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy,
jeśli domowy system uziemienia
zainstalowano zgodnie z przepisami.
10
Instrukcja obsługi
PL
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
Porady dotyczące przechowywania
żywności
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
 Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeżej
żywności i napoi.
 Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej oraz
do zamrażania żywności świeżej.
 Produkty gotowane należy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuższy niż 2-3 dni.
 Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/5).
 Butelki należy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/13) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
 Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2
lub 3 dni.
 Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
 Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spożywczych.
 Gorącą żywność należy ostudzić przed
włożeniem do chłodziarki.
 Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
 Aby wyjąć koszyki z komory zamrażalnika,
prośmy postępować wg instrukcji z Rys. 9.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1-Obudowa termostatu i lampy
2-Półki wyjmowane
3-Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
4-Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
5-Pojemnik na owoce i warzywa
6-Komora na żywność świeżą
7-Komora szybkiego zamrażania
8-Komora zamrożonej żywności
9-Regulowane nóżki
10-Balkonik na nabiał
11-Balkonik na słoiki
12-Pojemnik na jajka
13-Balkonik na butelki
11
Instrukcja obsługi
PL
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia może się wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C dając
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w rozdziale
"Czyszczenie urządzenia”). Do czyszczenia nie
należy używać produktów ściernych i silnych
detergentów.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
 Do zamrażania świeżej żywności należy
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie należy
podłączyć do sieci zasilającej, następnie
otworzyć drzwi (powinna zaświecić się lampka) i
ustawić pokrętło termostatu w pozycji
środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2 godziny.
Świeżą żywność można włożyć i zacząć
zamrażać po upływie minimum 12 godzin od
włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, być odpornyna niskie temperatury,
nie nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały jak
folie plastikowe i aluminiowe oraz pojemniki
plastikowe, aluminiowe przeznaczone do
bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nie
należy przechowywać zamrożonej żywności w
szklanych opakowaniach. W przypadku przerwy
w dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Mrożenie świeżej żywności
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami (czyli
komory szybkiego zamrażania).
 Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane wtedy,
gdy jest ona głęboko zamrażana w możliwie jak
najkrótszym czasie. Dlatego nie powinno się
12
Instrukcja obsługi
PL
przekraczać wydajności zamrażania, podanej w
charakterystyce technicznej. Ustawienie
termostatu należy wtedy tak wyregulować, aby
w zamrażarce osiągnąć jak najniższą
temperaturę, lecz jednocześnie żeby
temperatura w chłodziarce nie spadła poniżej
0°C.
 Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
 Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
 Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona tylko
częściowo rozmrożona. Żywność taką należy
skonsumować niezwłocznie lub ugotować i
dopiero wtedy - ponownie zamrozić.
raz lub dwa razy w roku); jest to konieczne,
gdyż lód jest izolatorem ciepła i powoduje
zmniejszenie wydajności zamrażania, a co za
tym idzie zwiększenie zużycia energii
elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym miejscu.
Później wyjąć wtyczkę z gniazda sieci
zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania przy
użyciu suszarek do włosów lub innych urządzeń
elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub szmatką.
Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik z
lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieżącej wody.
Wymiana żarówki
Aby wymienię lampkę używaną do oświetlenia
chłodziarki, prosimy wezwać autoryzowany
serwis.
Lampa (lampy) wykorzystywane w tym
urządzeniu nie są przeznaczone do
oświetlania pomieszczeń. Lampa ta ma
pomagać użytkownikowi wygodnie i
bezpiecznie umieszczać pożywienie w
lodówce/zamrażarce.
Żarówki używane w urządzeniu muszą
wytrzymywać ekstremalne warunki fizyczne,
jak np. temperatury poniżej -20°C.
Odmrażanie
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy termostat
wyłączy sprężarkę. Nie jest przy tym konieczna
żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera się
w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.
WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce, aby
zapobiec wylewaniu się wody na okablowanie
elektryczne lub na podłogę (rys. 7). Należy
regularnie sprawdzać grubość osadzonego
lodu wewnątrz zamrażarki. Odszranianie należy
wykonywać 2 razy w roku lub gdy grubość
warstwy lodu osiągnie 6-8 mm (co się zdarza
13
Instrukcja obsługi
PL
Czyszczenie urządzenia
Zużycie energii
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się wykonywać
po każdym jego odmrożeniu. Wnętrze
urządzenia należy czyścić letnią wodą z
dodatkiem sody amoniakalnej (w stężeniu 1
łyżeczka sody na 4 litry wody); nie wolno nigdy
używać mydła, detergentów, benzyny lub
acetonu, gdyż mają one nieprzyjemny zapach.
Do czyszczenia należy używać wilgotnej gąbki,
a do suszenia - miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona do
wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do wnętrza
termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
Maksymalną ilość przechowywanych mrożonek
można osiągnąć nie używając środkowej szuflady
i pokrywy półki górnej umieszczonej w komorze
zamrażania. Zużycie energii przez chłodziarkę
określono przy całkowicie wypełnionej komorze
zamrażania i nie używając środkowej szuflady i
pokrywy półki górnej.
Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła
(kuchenka, kaloryfer, itp.). Jednocześnie
chłodziarka powinna stać tam, gdzie nie będzie
narażona na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanie
schłodzonym/ zamrożonym wkładać do chłodziarki
możliwie najprędzej, zwłaszcza latem. Zaleca się
używanie izolowanych termicznie toreb do
przenoszenia żywności do domu.
3. Zalecamy rozmrażanie w komorze chłodzenia
paczek wyjętych z komory zamrażalnika. W tym
celu paczkę, która ma zostać rozmrożona,
umieszcza się w naczyniu, aby powstała przy tym
woda nie wyciekła do komory chłodzenia.
Zalecamy rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej
żywności na co najmniej 24 godziny przez jej
użyciem.
4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej, jak to
możliwe.
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych dłużej
niż to konieczne i dbać o to, aby po każdym
otwarciu starannie je zamykać.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a następnie
miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem (zamontowany
z tyłu urządzenia) należy czyścić z kurzu przy
użyciu miękkiej szczotki lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
Środki ostrożności w trakcie
użytkowania
 Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania
podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego robić
przez pociąganie za kabel.
 Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie lub
stawać na jego poprzeczce, drzwiach, komorach
czy półkach.
 W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających palne
lub wybuchowe gazy.
 Nie wolno zostawiać otwartych drzwi urządzenia
na dłużej, niż to jest konieczne do wyjęcia lub
włożenia żywności.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 10.
14
Instrukcja obsługi
PL
 Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy
W przypadku zauważenia...
pozostawiać żywności w zamrażarce.
 Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów prosto z
zamrażarki; niska temperatura może spowodować
urazy.
 Nie należy dotykać zimnych części metalowych
lub wewnętrznych ścianek urządzenia, gdyż mogą
one spowodować odmrożenia.
 Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby odłączyć
je od zasilania. Jednak gdy przerwa ta ma trwać
dłużej niż kilka dni, należy postępować w sposób
następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
 Napoje gazowane (np. napoje bezalkoholowe,
woda mineralna oraz szampan) nie powinny być
przechowywane w zamrażarce; ich butelki mogą
tam eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.
Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
 Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; należy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.

Dźwięki wydawane podczas pracy
Normalne dźwięki
 „Mruczenie” sprężarki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk może być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
sprężarki.
 Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
 "Kliknięcie" - może być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
2. Woda gromadzi się
w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze uruchamia
się zbyt często i
pracuje przez dłuższe
niż normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
15
Środki zaradcze
Aby wymienię lampkę używaną do
oświetlenia chłodziarki, prosimy wezwać
autoryzowany serwis.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na
inną.
PL
Instrukcja obsługi
Rozmieszczenie żywności
Półki w komorze zamrażalnika
Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody,
warzywa, itp.
Jajka
Potrawy w garnkach, na talerzach z
pokrywkami i w zamkniętych pojemnikach
Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje
(np. mleko, soki owocowe, piwo)
Warzywa i owoce
Produkty delikatesowe (ser, masło, salami,
itp.)
Taca na jajka
Półki komory chłodniczej
Balkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej
Pojemnik na świeże warzywa
Komora Zero
Przykłady zastosowań
Białe wino, piwo i woda mineralna
Banany
schłodzić przed użyciem
nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać wyłącznie w woreczkach
polietylenowych
użyć pojemników hermetycznych lub
woreczków polietylenowych; najlepiej wyjąć z
chłodziarki na godzinę przed spożyciem.
przechowywać tylko przez krótki okres czasu,
użyć hermetycznego pojemnika/ opakowania
nie przechowywać razem z żywnością
delikatną, taką jak potrawy gotowane lub
mleko
Ryby lub podroby
Ser
Melony
Surowe mięso i drób
Zalecane ustawienia
Pozycja pokrętła termostatu
2½
1
Objaśnienia
Jest to ustawienie normalne i zalecane.
Najniższa intensywność chłodzenia/mrożenia
Najwyższa intensywność
chłodzenia/mrożenia
Jeśli użytkownik uważa, że w komorze
chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z
powodu wysokiej temperatury otoczenia lub
częstego otwierania i zamykania drzwiczek.
5
1-5
16
Instrukcja obsługi
PL
Odzysk opakowania
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umożliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cenny surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do
ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
17
Pokyny pro používání
CZ
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO,
který je určen pro mnoho let služby.
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti servisu zdarma po dobu záruční
lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo
mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby
můžou spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost, a nebo pokud je zodpovědná osoba poučila o správném používaní
spotřebiče. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
18
Pokyny pro používání
CZ
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Elektrické požadavky
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet na štítku uvnitř
spotřebiče odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ – V případě poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit
u výrobce, jeho servisního zástupce či
podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo
nebezpečí.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 4 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
19
Pokyny pro používání
CZ
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
Nenechte je přijít do kontaktu s vařenými
potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci. Z
bezpečnostních důvodů skladujte syrové
maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
mateirály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
13. Chcete-li vyjmout košíky z prostoru
mrazničky, postupujte podle odstavce 9.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Nastavitelné poličky
3 - Kolektor vody
4 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
5 - Přihrádky na čerstvé potraviny
6 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
7 - Prostor pro rychlé zmražení
8 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
9 - Nastavitelná nožka
10 - Prostor pro mléčné výrobky
11 - Polička na nádoby
12 - Na vejce
13 - Polička na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky je
vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány
ve zvláštním prostoru ve dveřích.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit a
skladovat v přihrádkách na čerstvou zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici.
Kontrola a nastavení teploty
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
20
Pokyny pro používání
CZ
Před zahájením provozu
Mražení čerstvých potravin
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
Tvorba ledových kostek
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidličky.
Odmrazování
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Skladování zmražených potravin
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění čerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
21
Pokyny pro používání
CZ
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě
vnitřek vysušte (Položky 8). Zasuňte zásuvku
do sítě a zapněte přívod elektrické energie.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
10. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Jej nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
Výměna vnitřní žárovky
Za účelem výměny žárovky osvětlení v
chladničce prosím kontaktujte Autorizovaný
servis.
Lampa (y) použité v tomto přístroji nejsou
vhodné pro osvětlení místnosti domácnosti.
Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci
uživateli umístit potraviny do chladničky /
mrazničky bezpečně a pohodlně.
Žárovky použité v tomto spotřebiči musí
vydržet extrémní fyzické podmínky, např.
teploty pod -20°C.
22
Pokyny pro používání
CZ
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé potraviny
a před jejich zmrazením se ujistěte, zda
jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení
v malých částech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných pro
mražení potravin a ujistěte se, že uvnitř
není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela
vytáhněte ven.
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým aroma
jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na skladování
jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly zmraženy
po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo šťávy
potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz
spotřebiče se tím prodraží a dojde
k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky při
zmrazování čerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody přímo
z mrazničky. Nízká teplota může způsobit
na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky mokrýma
rukama.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 10).
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte spotřebič
(viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné lístky
a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a pak
do polyetylénového sáčku tak, aby uvnitř
zůstalo co nejméně vzduchu. Nejlepší je
jej vyjmout z chladničky asi hodinu před
podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do polyetylénu
nebo alobalu. Zabráníte tím vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do polyetylénových
sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo ty,
které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu a
dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
23
Pokyny pro používání
CZ
Spotřeba energie
Informace týkající se hlučnosti a
vibrací, které se mohou objevit při
provozu spotřebiče
Maximální objem pro mražené potraviny
dosáhnete bez použití střední přihrádky a
krytu horní police v prostoru mrazničky.
Spotřeba energie vašeho spotřebiče je
uváděna za situace, kdy je prostor mrazničky
plně naplněn bez použití střední přihrádky a
krytu horní police.
1. Provozní hluk se může při provozu zvýšit.
- Aby teplota zůstala na nastavených
hodnotách, kompresor spotřebiče se spouští
pravidelně. Hluk od kompresoru je hlasitější,
když se spustí, a po jeho zastavení je slyšet
cvaknutí.
- Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se
mohou měnit podle úprav teploty okolního
prostředí. Musejí být považovány za normální.
2. Hluky připomínající tekoucí kapalinu nebo
postřik
- Tyto zvuky způsobuje proudění chladicího
média v obvodu spotřebiče a jsou v souladu s
provozními zásadami spotřebiče.
3. Další vibrace a zvuky.
- Intenzita zvuku a vibrací může být ovlivněna
typem a stavem podlahy, na které je spotřebič
umístěn. Zkontrolujte, zda na podlaze nejsou
značné výkyvy v úrovni, nebo zda unese
hmotnost spotřebiče (je pružná).
- Dalším zdrojem hluku a vibrací jsou
předměty umístěné na spotřebiči. Tyto
předměty je nutno ze spotřebiče odstranit
- Lahve a nádoby v chladničce se dotýkají. V
tomto případě rozmístěte lahve a nádoby tak,
aby mezi nimi byla malá vzdálenost.
Praktické rady ohledně snižování spotřeby
elektřiny
1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na
řádně odvětraném místě, mimo zdroje tepla
(sporák, radiátor, atd.). Současně musí být
umístění spotřebiče provedeno tak, aby nebyl
na přímém slunečním světle.
2. Zajistěte, aby potraviny, které zakoupíte v
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístěny
do spotřebiče co nejdříve, zejména v létě.
Doporučujeme používat tepelně izolované
tašky pro přepravu potravin domů.
3. Doporučujeme rozmrazovat balíčky
vytažené z mrazničky v prostoru chladničky.
Přitom umístěte balíček, který chcete
rozmrazit, do nádoby tak, aby voda z
rozmražení neunikala do prostoru chladničky.
Doporučujeme zahájit rozmrazování nejméně
24 hodin před použitím zmražené potraviny.
4. Snižte otevírání dveří na minimum.
5. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
déle než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla
dvířka po každém otevření řádně uzavřena.
24
Pokyny pro používání
CZ
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady bude
kontrola zpoplatněna.
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotřebič zakoupili.
25
Návod na použitie
SK
Blahoželáme k Vášmu výberu BEKO kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny pred tým,
ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol
prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami.
Tieto osoby môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich
bezpečnosť, alebo ak ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní
spotrebiča. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
26
Návod na použitie
SK
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
Elektrické požiadavky
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúčané výrobcom.
VAROVANIE – Ak je sieťový kábel
poškodený, je potrebné, aby ho vymenil
výrobca, servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, vyhnete sa tak možnému
nebezpečenstvu.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +38
stupňov C (50 až 100 stupňov F). Pri nižších
teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť podľa
požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že váš
spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné nohy
otočením v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek, kým sa nezabezpečí pevný kontakt s
podlahou. Správne nastavenie nôh bráni
nadmernej vibrácii a hluku (Položka 4).
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 4 hodiny, aby sa systém
ustálil.
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
27
Návod na použitie
SK
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky ochlaďte. Zvyšné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
13. Aby ste vybrali košíky z priečinka
mrazničky, postupujte spôsobom, ako pri
položke 9.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Termostat a kryt svietidla
2 - Nastaviteľné poličky
3 - Zberač vody
4 - Kryt priehradky
5 - Priehradky
6 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
7 - Priestor pre rýchle zmrazovanie
8 - Priestory pre uchovávanie mrazených
potravín
9 - Nastaviteľná noha
10 - Priehradka pre mliečne výrobky
11 - Polička pre nádoby
12 - Na vajcia
13 - Polička pre fľaše
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v špeciálnych priehradkách.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
Riadenie a nastavenie teploty
Prevádzkové teploty sa riadia gombíkom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia
poloha). Priemerná teplota vo vnútri
chladničky by mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
28
Návod na použitie
SK
Pred prevádzkou
Mrazenie čerstvých potravín
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
dosť normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je dosť
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúčame nastavenie gombíka
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
gombík termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia gombíka riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
Tvorba kociek ľadu
Naplòte podnos na kocky ¾adu vodou do ľ
a poloţte ho do mrazničky. Zamrznuté
podnosy uvoľnite rúčkou lyžice alebo
podobným nástrojom; nikdy nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Rozmrazovanie
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo
vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skladovanie mrazených potravín
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 18 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
29
Návod na použitie
SK
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou
hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér (Položka 8). Vložte
zástrčku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú
šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce čistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom
raz ročne.
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
10. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
Výmena žiarovky vnútorného svetla
Ak chcete vymeniť lampu použitú na
osvetlenie vašej chladničky, zavolajte do
autorizovaného servisu.
Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú
vhodné pre osvetlenie miestnosti domácnosti.
Zamýšľaný účel tohto svietidla je pomôcť
užívateľovi umiestniť potraviny do
chladničky/mrazničky bezpečne a pohodlne.
Žiarovky použité v tomto spotrebiči musí
vydržať extrémne fyzické podmienky, napr.
teploty pod -20°C.
30
Návod na použitie
SK
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju
nahor, a potom úplne vytiahnite.
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší
čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite
po nákupe a vložte ich čo najskôr do
mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom, a potom do polyetylénového
sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac
vzduchu. Pre najlepšie výsledky vyberte
z priestoru chladničky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpečné látky Spotrebič bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Premiestnenie dvier
Vysvetlené v poradí (Položka 10).
31
Návod na použitie
SK
3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z priečinka
mrazničky vám odporúčame vykonávať v
priečinku chladničky. Pre tento účel umiestnite
balíček určený na rozmrazenie do nádoby, z
ktorej voda vzniknutá následkom rozmrazovania
nevytečie do priečinka chladničky.
Rozmrazovanie vám odporúčame začať
najmenej 24 hodín pred použitím zmrazenej
potraviny.
4. Počet otvorení dverí vám odporúčame znížiť
na minimum.
5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí sa
ubezpečte, že sú dobre zatvorené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
Informácie týkajúce sa zvukov a
vibrácií, ku ktorým môže dôjsť
počas prevádzky spotrebiča
1. Prevádzkový hluk sa môže počas prevádzky
zvýšiť.
- Kompresor spotrebiča sa bude pravidelne
spúšťať kvôli uchovaniu teplôt na nastavených
hodnotách. Hluk vytváraný kompresorom
zosilnie po jeho spustení a po jeho zastavení
môžete počuť cvaknutie.
- Výkonové a prevádzkové vlastnosti spotrebiča
sa môžu zmeniť podľa zmien teploty okolitého
prostredia. Musíte ich považovať za normálne.
2. Zvuky podobné prúdiacim alebo
rozstrekovaným kvapalinám
- Tieto zvuky sú spôsobené prúdením chladiacej
zmesi v obvode spotrebiča a sú v súlade s
prevádzkovým princípom spotrebiča.
3. Iné vibrácie a zvuky.
- Úroveň zvuku a vibrácií môže byť spôsobená
typom a stavom podlahy, na ktorej je spotrebič
umiestnený. Ubezpečte sa, že podlaha
neobsahuje veľké množstvá deformácií a tiež,
že unesie hmotnosť spotrebiča (ak je flexibilná).
- Ďalší zdroj zvuku a vibrácií predstavujú
predmety umiestnené na spotrebiči. Tieto
predmety musíte zo spotrebiča odstrániť.
- Fľaše a nádoby umiestnené v chladničke sa
dotýkajú. V takýchto prípadoch premiestnite
fľaše a nádoby tak, aby bol medzi nimi malý
priestor.
Spotreba energie
Maximálny úložný objem mrazených potravín
dosiahnete bez použitia stredného priečinka a
krytu hornej poličky v priečinku mrazničky.
Spotreba energie vášho spotrebiča sa deklaruje
pri úplnom naplnení priečinka mrazničky bez
použitia stredného priečinka a krytu hornej
poličky.
Praktické rady týkajúce sa zníženia spotreby
elektrickej energie
1. Ubezpečte sa, že sa spotrebič nachádza v
dobre vetranej oblasti, ďaleko od akýchkoľvek
zdrojov tepla (sporák, radiátor a pod.) Poloha
spotrebiča musí zároveň zabraňovať priamemu
kontaktu so slnečným žiarením.
2. Ubezpečte sa, že potraviny zakúpené v
chladenom/zamrazenom stave do spotrebiča
umiestnite čo možno najskôr, najmä v lete. Na
prenos potravín domov odporúčame použitie
tepelne izolovaných tašiek.
32
Návod na použitie
SK
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte obchodného zástupcu, od ktorého ste
si ho kúpili.
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených kontrol,
pretože, ak sa nezistí žiadna chyba, môže sa to
spoplatniť.
Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky a či je
zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete skontrolovať
napájací zdroj k zásuvke, pripojte iný spotrebič)
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie
manipulovať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na
príslušnom zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne
nebezpečným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak
mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský úrad, na spoločnosť, ktorá sa
zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok kúpili.
33
HU
Használati utasítás
Gratulálunk hogy a kiváló
minőségű BEKO
terméket választotta, melyet sok évnyi használatra
terveztek.
Első a biztonság!
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz,
amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem
távolított.
• Hagyja állni a készüléket 4 órát, mielőtt bekapcsolná,
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen, ha
vízszintesen szállították.
• Ha lecseréli régi készülékét zárral vagy retesszel,
győződjön meg róla, hogy biztonságos, hogy elkerülje
egy gyermek benntrekedését.
• A készüléket csak a tervezett célra szabad használni.
• Ne helyezze a készüléket tűz mellé. Az Ön készüléke
a szigetelésben CFC anyagot tartalmaz, amely
gyúlékony. Azt ajánljuk, hogy további információért,
hogy hogyan szabaduljon meg készülékétől és
lehetséges szolgáltatásokért, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal.
• Nem ajánljuk a készülék használatát fűtetlen vagy
hideg helyiségben. (pl.: garázs, télikert, melléképület,
fészer, házon kívűl, stb.)
A lehető legjobb teljesítményhez és a zavarmentes
működéshez nagyon fontos, hogy ezeket az
utasításokat figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások
elmulasztása érvénytelenítheti az ingyen szervízhez
való jogot a garancia időtartama alatt.
Kérem tartsa ezeket az utasításokat biztonságos
helyen a gyorsabb hozzáférés érdekében.
Ennek a készüléknek a használata, csökkentett szellemi és fizikai képességekkel rendelkezők
számára csak felügyelet mellett tanácsos.
A készülék a gyerekek számára veszélyes, ezért, csak felügyelet mellett használhatják.
A készülék nem játékszer.
34
HU
Használati utasítás
3. Ha a fenti utasításoknak elmulaszt eleget
tenni, az a készülék sérülését
eredményezheti, amelyért a gyártó nem
felelős.
4. A készüléket óvni kell esővel, nedvességel
és egyéb atmoszférikus hatással szemben.
Elektromos követelmény
Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba,
győződjön meg róla, hogy a feszültség és a
hálózati frekvencia megfelel a készülékben
találhtó címkén lévő besorolásnak.
Azt ajánljuk, hogy a készülékét egy megfelelő
kapcsolón keresztül csatlakoztassa egy
könnyen elérhető konnektorba.
Fontos!
• Óvatosnak kell lennie a készülék
tisztítása/szállítása alatt, hogy ne érintse a
kondenzátor drót huzaljainak alját a készülék
hátoldalán, mert az ujjak és kezek sérülését
okozhatják.
• Ne próbáljon meg ráülni vagy ráállni
készülékének tetejére, mivel nem ilyen
használatra tervezték. Megsérülhet vagy
károsíthatja a készüléket.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó
kábel nem csípődött be a készülék alá a
mozgatás alatt, mivel ez megsértheti a kábelt.
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a
készülékkel vagy megváltoztassák a
vezérlést.
FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket
földelni kell.
Az elektromos berendezés javítását csak
képesített technikus végezheti. Képzetlen
személy által végrehajtott javítás kozkázatot
rejt, amely kritikus következményekkel járhat
a készülék felhasználója számára.
Figyelem!
Ez a készülék R600a – val működik, amely
környezetbarát, de gyúlékony gáz. A termék
szállítása és rögzítése folyamán ügyelnie kell
arra, hogy ne sértse meg a hűtőrendszert. Ha
a hűtőrendszer megsérül és a gáz szivárog a
rendszerből, tartsa távol nyílt lángtól és
szellőztesse ki a helyiséget rövid időre.
Figyelmeztetés! – Ne használjon
mechanikus berendezéseket vagy egyéb
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához,
mint amelyeket a gyártó ajánlott.
FIGYELMEZTETÉS – Ne sértse meg a
fagyasztó kört.
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon
elektromos berendezést a készülék élelmiszer
tárolására alkalmas rekeszeiben, kivéve a
gyártó által ajánlott típusokat.
FIGYELMEZTETÉS – Ha az áramellátó
zsinór megsérült, annak kicserélését a
gyártóval, a gyártó szervizelőjével vagy
hasonló képzett szakemberrel kell
elvégeztetni a veszély elkerülése érdekében.
Beüzemelési utasítások
1. Ne tartsa a készüléket olyan helyiségben,
ahol a hőmérséklet valószínűleg 10°C (50 F)
alá esik éjjel és/vagy különösen télen, mivel
+10 és +38°C (50-100 F) közötti külső
hőmérsékletre tervezték. Alacsonyabb
hőmérsékleten a berendezés lehet, hogy nem
működik, az étel tárolási időtartamának
csökkenését eredményezve.
2. Ne tegye a berendezést tűzhelyek vagy
fűtőtestek közelébe vagy közvetlen napfényre,
mivel ez különösen hatással lehet a készülék
funkcióira. Ha meleg vagy mélyhűtő mellé
helyezi, tartsa be a következő minimális
oldaltávolságokat:
Tűzhelyektől 30 mm
Fűtőtestektől 300 mm
Fagyasztóktól 25 mm
3. Győződjön meg róla, hogy elég hely van a
berendezés körül, hogy biztosítsa a levegő
szabad áramlását (2 ábra).
• Tegye a hátsó szellőző fedelet a
hűtőszekrény hátuljára, hogy beállítsa a
hűtőszekrény és fal közötti távolságot
(3 ábra).
Szállítási utasítások
1. A készüléket csak függőleges állapotban
szabad szállítani. A szállítmány
csomagolásának érintetlennek kell lennie a
szállítás alatt.
2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a
szállítás alatt, legalább 4 óráig nem szabad
működtetni, hogy a rendszer helyreálljon.
35
HU
Használati utasítás
4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A
két első lábat beállíthatja, ha szükséges.
Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés
egyenesen álljon, állítsa a két első lábat az
óra járásával megegyező vagy ellentétes
irányba fordításával, amíg a készülék
szilárdan nem áll. A lábak megfelelő
beállításával elkerüli a túlzott rezgést és
hangot ( 4 ábra).
5. Kövesse a „Tisztítás és védelem” részben
leírtakat, hogy a berendezést előkészítse a
használatra.
6. A palackokat tarthatja az ajtórészben.
7. A nyers hús tárolásához használjon
polietilén zacskókat és helyezze a legalsó
polcra. Ne hagyja, hogy főtt ételekkel
érintkezzen, hogy elkerülje a szennyeződést.
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja
a nyers húst.
8. A maximális hatékonyság érdekében, ne
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a
kivehető polcokat, hogy a hideg levegő
szabadon áramolhasson.
9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon.
A csomagolt ételt tárolja lefedve és
becsomagolva. Hagyja kihűlni a forró ételeket
és italokat, mielőtt lehűti. Az eltett
ételmaradékot ne tárolja dobozban.
10. Ne fagyassza le a szénsavas italokat és
olan termékeket, mint például ízesített vizes
fagylalt, mert nem kell túl hidegen fogyasztani.
11. Néhány gyümölcs és zöldség kárt
szenved, ha 0°C körül tartják. Ezért az
ananászokat, dinnyéket, uborkákat,
paradicsomokat és hasonló termékeket
csomagolja be polietilén zacskóba.
12. Magas alkoholtartalmú italokat
egyenesen, szűken zárt tartóban kell tárolni.
Soha ne tároljon olyan terméket, amely
gyúlékony hajtógázt (pl. Tejszín sprayt,
aeroszolos dobozokat, stb.) vagy
robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak.
Ezek robbanásveszélyesek.
13. Hogy vegye ki a kosarat, a fagyasztó
résztől járjon el a 9 ábra.
Ismerje meg készülékét
(1. ábra)
1 - Hőszabályozó és lámpaház
2 - Állítható szekrénypolcok
3 - Vízgyűjtő
4 - Fiókfedő
5 - Fiókok
6 - Jégtálca tartó és jégtálca
7 - Gyorsfagyasztó rekesz
8 - Lefagyasztott ételtartó rekesz
9 - Állítható lábak
10 - Tejtermék rekesz
11 - Polc üvegek
12 - Dzsemtartó polc
13 - Palacktartó polc
Javaslatok a készülékben lévő étel
elrendezésére
Útmutatások az optimális tárolás és higiénia
eléréséhez:
1. A hűtőszekrény rekesze a friss ételek és
italok rövidtávú tárolására használható.
2. A fagyasztórekesz
három
csillagos besorolású ezért elsősorban
előfagyasztott étel fagyasztására és
tárolására ajánlott.
Az ajánlott tárolásért mindenkor figyelembe
kell venni az étel csomagolásán
meghatározottakat.
3. A tejtermékeket abban rekeszben kell
tárolni, amely az ajtóbetétben található.
4. A főzött ételeket légmentes tartályokban
kell tárolni.
5. A frissen csomagolt termékeket tarthatja a
polcon. A friss gyümölcsöket és zöldségeket
meg kell tisztítani és frissen kell tárolni.
Hőmérséklet szabályozás és
beállítás
A működési hőmérséklet a hőszabályozó
gombbal vezérelhető (5 ábra) és és
beállíthatja bármilyen állapotba 1 és 5 (a
leghidegebb állapot) között. A hűtőszekrény
átlagos belső hőmérsékletének +5°C (+41°F)
körül kell lennie.
Állítsa be a hőszabályozó gombot, hogy a
kívánt hőmérsékletet elérje. A hűtőszekrény
néhány része hűvösebb vagy melegebb lehet
(mint pl. Salátatároló és a szekrény felső
része), ami teljesen normális. Azt ajánljuk,
hogy időszakonként ellenőrizze a
hőmérsékletet hőmérővel, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy a hűtőszekrény
tartja a hőmérsékletet.
36
HU
Használati utasítás
A gyakori ajtónyitogatások a belső
hőmérséklet emelkedését okozzák, ezért
használat után tanácsos az ajtót becsukni,
amint lehetséges.
Mélyhűtött étel tárolása
A készülék mélyhűtője alkalmas a
kereskedelmileg lefagyasztott ételek
hosszútávú tárolására és arra is
használhatják, hogy friss ételt tároljon és
fagyasszon.
Ha áramszünet van, ne nyissa ki az ajtót. A
mélyhűtött ételre nincs hatással, ha az
áramkimaradás kevesebb, mint 18 óráig tart.
Ha hosszabb az áramszünet, ellenőrizze az
ételt, amit fogyasztottak vagy főztek, majd
lefagyasztottak.
A működés megkezdése előtt
Végső ellenőrzés
Mielőtt elkezdi használni a készüléket,
ellenőrizze, hogy:
1. A lábak a megfelelő szintre vannak –e
beállítva.
2. A belseje száraz és a levegő szabadon tud
keringeni a hátsó résznél.
3. A belseje tiszta a „Tisztítás és védelem”
részben leírtak alapján.
4. A hálózati csatlakozó be van helyezve a fali
csatlakozóba és az áram be van kapcsolva.
Ha az ajtó nyitva van, a belső világítás
bekapcsol.
Jegyezze meg, hogy:
5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor
beindul. A folyadékok és a gázok, amelyeket
a hűtésrendszeren belül lezártak szintén
(hangot) adhatnak ki, akár működik a
kompresszor, akár nem. Ez teljesen normális.
6. A szekrény tetejének jelentéktelen
hullámzása teljesen normális a gyártó által
használt eljárásnak köszönhetően, ez nem
hiba.
7. Azt ajánljuk, hogy a hőszabályozó gombot
középre állítsa és kísérje figyelemmel a
hőmérsékletet, hogy biztosítsa a készülék
kívánt hőmérsékletének fenntartását ( Lásd
Hőmérséklet szabályozás és beállítás rész).
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, ha
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a
megfelelő tárolási hőmérsékletet. Azt
tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a hőmérsékletet
pontos hőmérővel (lásd Hőmérséklet vezérlés
és beállítás).
Friss étel lefagyasztása
Kérem vegye figyelembe a következő
utasításokat, hogy a legjobb eredményeket
érje el.
Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy
mennyiséget. Az étel minősége akkor marad
meg a legjobban, ha olyan gyorsan van
lefagyasztva, amennyire lehetséges.
Ne lépje túl 24 órán belül a készüléke
fagyasztó kapcitását.
A mélyhűtőbe helyezett meleg étel a hűtőgép
lehülését okozza, amíg az étel folyamatosan
fagyottá nem szilárdul. Ez a hűtőrekesz
ideiglenes túlzott lehüléséhez vezethet.
Ha friss ételt fagyaszt le, tartsa a
hőszabályozó gombot középső állásban. Kis
mennyiségű ételt ½ kg-ig (1 lb) lefagyaszthat
anélkül, hogy a hőmérsékletet szabályozó
gombot beállítaná.
Különösen figyeljen arra, hogy ne keverje a
már lefagyasztott és friss ételeket.
Jégkockák készítése
Töltse meg a jégkocka tartót ¾-ig vízzel és
helyezze a fagyasztóba. Lazítsa meg a tálcát
egy kanál nyelével vagy hasonló eszközzel,
soha ne használjon éles szélű tárgyakat, mint
pl. kés vagy villa.
37
HU
Használati utasítás
Belső villanykörte cseréje
Kiolvasztás
A) Hűtőszekrény rekesz
A hűtőszekrény rekesze automatikusan
felenged. A kiolvasztott víz a lefolyócsőhöz fut
egy a készülék hátulján található
gyűjtőtartályon keresztül (6 ábra).
Kiolvasztás alatt a hűtőszekrény hátsó oldalán
vízcseppek keletkezhetnek, ahol egy elrejtett
párologtató van elhelyezve. Néhány csepp a
borításon maradhat és visszafagyhat, ha a
kiolvasztás befejeződött. Ne használjon
hegyes vagy éles szélű tárgyakat, mintpl. kés
vagy villa, hogy a visszafagyott cseppeket
eltávolítsa.
Ha a kiolvasztott víz bármikor nem folyik le a
gyűjtő csatornából, ellenőrizze, hogy nem
tömítették –e el ételrészek a lefolyócsövet. A
lefolyócsövet csőtisztítóval vagy hasonló
eszközzel tisztíthatja.
Ellenőrizze, hogy a cső vége mindig a
kompresszoron lévő tálcában legyen,
biztosítva ezzel, hogy a víz ne folyjék az
elektromos alkatrészekre vagy a padlóra
(7 ábra).
B) Mélyhűtő rekesz
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó
gyűjtőmedencének köszönhetően nagyon
egyszerű és koszmentes.
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 7 mm
(1/4”) fagyréteg alakult ki. A kiolvasztás
eljárás elindításához kapcsolja ki a készüléket
a fali kimenetnél és húzza ki a hálózati
csatlakozót.
Minden ételt be kell csomagolni több rétegben
újságpapírba és hűvös helyen kell tárolni
(hűtőszekrényben vagy kamrában).
Melegvizes tartályokat helyezhet el óvatosan
a mélyhűtőben, hogy felgyorsítsa a
kiolvasztást.
Ne használjon hegyes vagy éles szélű
tárgyakat, mint pl. kés vagy villa, hogy a
jeget eltávolítsa.
Soha ne használjon hajszárítót, elektromos
fűtőtestet vagy egyéb elektromos berendezést
a kiolvasztáshoz.
Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő rekeszének
aljában összegyűlt kiolvasztott vizet. A
kiolvasztás után alaposan szárítsa ki a
készülék belsejét (8 ábra). Helyezze a dugót
a fali csatlakozóba és kapcsolja be az
elektromos áramot.
A hűtőszekrény lámpájának cseréjéhez,
kérjük, hívja fel a szakszervizt.
A készülékben lévő lámpa/lámpák
háztartásban lévő helyiségek megvilágítására
nem alkalmas/alkalmasak. A lámpa
rendeltetése, hogy segítse a felhasználót az
élelmiszerek
hűtőszekrénybe/fagyasztószekrénybe való
gyors és biztonságos behelyezésében.
A készülékben használt lámpáknak extrém
környezeti hatásokat kell kibírniuk, mint pl. a
-20°C hőmérséklet.
Tisztítás és védelem
1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót,
mielőtt tisztítja.
2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy
csiszoló anyagot, szappant, háztartási
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a
tisztításhoz.
3. Használjon langyos vizet a készülék
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra.
4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi
vízben felodva a tisztításhoz és törölje
szárazra.
5. Győződjön meg róla, hogy nem került víz
a hőmérsékletszabályozó dobozba.
6. Ha a készüléket hosszú ideig nem
használják, kapcsolja ki, távolítson el minden
élelmiszert, tisztítsa meg és hagyja félig nyitva
az ajtót.
7. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit
(pl.: külső ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal
(autó polírozó) polírozza, hogy a minőségi
fedőfestést megóvja.
8. Bármilyen port, amely felgyülemlik a
kondenzátor rácsán a készülék hátulján,
távolítsa el évente egyszer porszívóval.
9. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla,
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek.
38
HU
Használati utasítás
Tegye- Először csomagolja be a sajtot
zsírpapírba, majd polietilén zacskóba,
annyira kizárva a levegőt, amennyire
lehetséges. A legjobb eredményért
vegye ki egy órával korábban a hűtőből.
Tegye- A nyers húst és szárnyasokat
csomagolja lazán polietilén vagy
alufóliába. Ez megakadályozza a
kiszáradást.
Tegye- A halakat és belsőségeket polietilén
zacskóba csomagolja.
Tegye- Az erős szaggal rendelkező vagy
gyorsan kiszáradó ételeket csomagolja
polietilén zacskókba vagy alufóliába vagy
helyezze légmentes tartályba.
Tegye- Jól csomagolja be a kenyeret, hogy
friss maradjon.
Tegye- Hűtse le a fehér borokat, sört, világos
sört és ásványvizet, mielőtt felszolgálná.
Tegye- Ellenőrizze időnként a mélyhűtő
tartalmát.
Tegye- Addig tartsa a hűtőben az ételt, amíg
lehetséges és ragasszon fel
„Szavatosság lejár” és „Alkalmazható”
stb. Dátumokat.
Tegye- A kereskedelmileg lefagyasztott
ételeket a csomagoláson megadott
utasításoknak megfelelően tárolja.
Tegye- Mindig kiváló minőségű friss ételt
válasszon és győződjön meg róla, hogy
alaposan meg van tisztítva, mielőtt
lefagyasztja.
Tegye- A friss ételt kis adagokban készítse
elő, hogy biztosítsa a gyors
lefagyasztást.
Tegye- Minden ételt csomagoljon be
alufóliába vagy a fagyasztóhoz használt
polietilén zacskókba és gondoskodjon a
légmentességükről.
Tegye- A fagyasztott ételt azonnal
csomagolja be, mmiután megvásárolta
és tegye a fagyasztóba, amint
lehetséges.
Tegye- Az ételt a hűtőszekrény rekeszében
olvassza ki.
10. Soha:
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel.
• Semmilyen körülmények között ne
szolgáltassa ki magas hőnek.
• Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló anyaggal.
11. A tejterméktartó fedelének és ajtótálcának
az eltávolítása:
A tejterméktartó fedelének eltávolításához,
először emelje fel a fedelet egy arasznyira és
húzza ki azt az oldalát, ahol a fedél nyitva
van.
• Az ajtótálca eltávolításához vegyen ki onnan
mindent majd egyszerűen tolja fel az
alapzatról.
12. Győződjön meg róla, hogy mindig tiszta a
készülék hátulján a különleges műanyag
tartály, amely összegyűjti a felolvasztott vizet.
Ha el akarja távolítani a tálcát, hogy
megtisztítsa, kövesse az alábbi utasításokat:
• Kapcsolja ki le a készüléket és húzza ki a
hálózati csatlakozót.
• Finoman tekerje a csavart a kompresszoron,
fogót használva, így a tálca eltávolítható
• Emelje fel.
• Tisztítsa meg és törölje szárazra
• Állítsa össze újra, fordítsa meg a műveletek
sorrendjét.
13. Egy fiók eltávolításához, húzza ki
amennyire csak lehetséges, billentse felfelé,
majd húzza ki teljesen.
Ajtó áthelyezése
Eljárás számsorrendben (10 ábra).
Mit tegyen és mit nem
Tegye- Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki
a készüléket (Lásd „Kiolvasztás”)
Tegye- Tartsa a nyers és baromfi húst a
főzött étel és tejtermék alatt.
Tegye- Távolítson el minden használhatatlan
levelet a zöldségekről és töröljön le róla
minden földet.
Tegye- Hagyja a salátát, káposztát,
petrezselymet és karfiolt a törzsön.
39
HU
Használati utasítás
Ne tegye- Ne tároljon banánt a hűtőszekrény
rekeszében.
Ne tegye- Ne fedje be a polcokat semmilyen
védőanyaggal, amely akadályozhatja a
levegő áramlását.
Ne tegye- Ne tároljon mérgező vagy
bármilyen veszélyes anyagot a
készülékben. A készüléket csak ehető
élelmiszerek tárolására tervezték.
Ne tegye- Ne fogyasszon olyan ételt, amely
túl sokáig volt lefagyasztva.
Ne tegye- Ne tároljon főtt és friss ételt
ugyanabban a tárolóban. Elkülönítve kell
csomagolni és tárolni.
Ne tegye- Hagyja felengedni az ételt vagy
gyümölcslevet.
Ne tegye- Ne hagyja nyitva az ajtót hosszú
ideig, mert költségesebbé válik a
működés és túlzott jégképződést okoz.
Ne tegye- Ne használjon a jég eltávolításához
éles szélű tárgyakat, mint pl. kést vagy
villát.
Ne tegye- Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
Először hűtse le.
Ne tegye- Ne tegyen szénsavas folyadékkal
teli palackokat vagy tartályokat a
fagyasztóba, mert szétrobbanhat.
Ne tegye- Ne lépje túl a maximális fagyasztási
töltetet, amikor friss ételt fagyaszt.
Ne tegye- Ne adjon a gyerekeknek jégkrémet
vagy jeges vizet közvetlenül a fagyasztóból.
Alacsony hőmérséklet fagyási „égést”
okozhat a gyermekek száján.
Ne tegye- Ne fagyassza le a szénsavas
italokat.
Ne tegye- Ne próbáljon meg mélyhűtött ételt
tárolni, amelyet 24 órán belül le kell
fagyasztani vagy meg kell főzni.
Ne tegye- Ne távolítsa el nedves kézzel a
tárolt élelmiszereket a hűtőszekrényből.
Energiafogyasztás
A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló
maximális hely úgy biztosítható, ha kiveszi a
fagyasztórekeszben található középső és
felső fiókot. A készülék energiafogyasztását a
középső, illetve a felső polc mellőzésével és
teletöltött fagyasztó mellett határoztuk meg.
Gyakorlati tanácsok az áramfogyasztás
csökkentéséhez
1. Biztosítsa, hogy a készüléket jól szellőző
helyen helyezzék el. Próbálja meg a lehető
legmesszebb elhelyezni a különféle
hőforrásoktól (sütő, radiátor stb.). Ezzel
egyidőben pedig próbáljon olyan helyet
keresni, ahol a készüléket nem érheti
közvetlen napsugárzás.
2. A hűtött/fagyasztott élelmiszert a lehető
leggyorsabban helyezze be a
hűtőszekrénybe, különösen nyári napokon. A
hűtött és fagyasztott élelmiszerek
hazaszállításához javasolt hőszigetelt
zacskókat használni.
3. Azt javasoljuk, hogy a fagyasztóban
fagyasztott élelmiszereket először a
hűtőrekeszben olvassza fel. Ennek
következtében a felolvasztandó csomagot egy
egy megfelelő edénybe helyezze, hogy a
felolvadt víz nem folyjon be a hűtőrekeszbe.
Azt javasoljuk, hogy a fagyasztott élelmiszer
felolvasztását a felhasználás előtt 24 órával
kezdje meg.
4. A hűtő ajtaját a lehető legkevesebb
alkalommal nyissa ki.
5. A szükségesnél többször soha nem nyissa
ki a készülék ajtaját, és mindig ellenőrizze,
hogy megfelelően csukta-e be az ajtót.
40
HU
Használati utasítás
A gép működése közben
tapasztalható zajra és rezgésekre
vonatkozó információk
Problémakeresés
Ha a készülék nem működik, amikor
bekapcsolja, akkor ellenőrizze,
• Hogy a hálózati csatlakozó megfelelően
van-e bedugva a fali csatlakozóba és hogy
van-e áram. ( Az elektromos áramellátás
ellenőrzéséhez csatlakoztasson más
készüléket)
• Hogy a biztosíték kiégett-e/ az
áramkörmegszakító kiment-e/ a fő elosztó ki
van-e kapcsolva.
• Hogy a hőmérséklet szabályozó megfelelően
van-e beállítva.
• Hogy az új dugó helyesen van-e bekötve, ha
megváltoztatta az illesztést és formadugót.
Ha a készülék még mindig nem működik a
fennti ellenőrzések után, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel, akinél a készüléket vásárolta.
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a fenti
ellenőrzéseket elvégezte, mert a kiszállást
felszámíthatják, ha nem találnak hibát.
1. Működés során a működési zaj egyre
hangosabbá válhat.
- A beállított hőmérséklet fenntartása
érdekében a készülék kompresszora időrőlidőre elindul. A kompresszor által kibocsátott
hang az induláskor hangosabb, mint
üzemelés közben. A kompresszor leállásakor
egy kattanó hang hallható.
- A készülék teljesítményét és működési
funkcióit a környezeti hőmérséklet változása
is befolyásolhatja. Ezt teljesen normális.
2. Folyadékáramláshoz vagy porlasztáshoz
hasonló zajok
- Ezeket a zajokat a rendszerben áramló
hűtőközeg okozza, mely elengedhetetlen a
készülék működéséhez .
3. Egyéb rezgések és zajok.
- A rezgéseket és zajokat a padló típusa is
befolyásolhatja, melyre a készüléket helyezte.
Biztosítsa, hogy a padlón ne legyenek
jelentős szintbeli eltérések és ellenőrizze,
hogy a padló teherbírása elegendő-e a
készülék megtartásához.
- A többi rezgést és zajt a készülék tetejére
helyezett tárgyak is okozhatják. Ezeket a
tárgyakat el kell távolítani a készülék tetejéről
- A hűtőszekrénybe helyezett üvegek és
edények egymáshoz érnek. Ilyen esetekben
helyezze távolabb egymástól az üvegeket és
az edényeket.
A terméken vagy a csomagoláson található
ábra azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhetõ háztartási hulladékként, hanem a megfelelõ, az elektromos és elektronikus
felszerelések újrahasznosítására létesült begyûjtõ pontokban kell leadni. Ha gondoskodik
a termék megfelelõ leselejtezésérõl, segít megelõzni azokat a környezetre és egészségre
káros hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelõ leselejtezése eredményezne. A
termék leselejtezésével kapcsolatos további részletekért forduljon a lakóhelyén található
háztartási hulladék begyûjtõhöz vagy az árúházhoz, ahol a terméket megvásárolta.
41
HR
Upute za uporabu
Čestitamo na Vašem izboru uređaja BEKO kvalitete,
koji je dizajniran da vam pruži puno godina uporabe.
Prvo sigurnost!
Ne spajajte Vaš uređaj u struju dok ne skinete cijelo
pakiranje i zaštitu za prijenos.
 Ostavite da da stoji najmanje 4 sata prije nego ga
uključite, da biste dopustili da se ulje kompresora
slegne, ako je prevožen horizontalno.
 Ako odlažete stari aparat s bravom ili kvakom na
vratima, pazite da je ostavljena u sigurnom položaju da
biste spriječili da djeca ostanu zatvorena unutra.
Ovaj se aparat smije koristiti samo u predviđenu svrhu.
 Ne odlažite uređaj u vatru. Vaš uređaj sadržava tvari
bez klorofluorougljika u izolaciji, koje su zapaljive.
Preporučamo Vam da za informacije o odlaganju i
dostupnim objektima kontaktirate Vaše lokalne vlasti.
 Ne preporučamo uporabu ovog aparata u negrijanoj,
hladnoj sobi. (npr. garaži, ostavi, dodatku, kolibi, izvan
kuće, itd.)
Da biste od vašeg aparata dobili najbolje moguće
performanse i rad bez greške, jako je važno da pažljivo
pročitate ove upute. Ako se ne budete držali ovih
uputa, to može poništiti Vaše pravo na besplatan servis
tijekom razdoblja trajanja jamstva.
Molimo čuvajte ove upute na sigurnom mjestu da bi bile
lako dostupne.
Uređaj ne smiju koristiti osobe smanjenjih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti, te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako su pod
nadzorom ili ih je uporabi proizvoda poučila osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
42
HR
Upute za uporabu
Električni zahtjevi
Važno!
Morate paziti kad čistite/nosite uređaj da ne
dodirnete dno metalnih žica kondenzatora na
stražnjem dijelu uređaja, jer to može dovesti
do povrede prstiju i ruku.
 Ne pokušavajte sjediti ili stajati na uređaju
jer nije dizajniran za takvu uporabu. Mogli
biste se ozlijediti ili oštetiti aparat.
 Pazite da strujni kabel ne zapne pod aparat
za vrijeme i nakon pomicanja, jer to može
oštetiti kabel.
 Ne dopuštajte djeci da se igraju s uređajem
ili da se igraju s kontrolnim gumbima.
Prije uključivanja utikača u utičnicu, pazite da
su napon i frekvencija navedeni na aparatu
jednaki onima u vašoj električnoj mreži.
Preporučamo da se ovaj uređaj spaja u struju
pomoću prikladne uzemljene utičnice sa
sklopkom na dostupnom položaju.
Upozorenje! Aparat mora biti uzemljen.
Popravke na električnoj opremi smije izvoditi
samo kvalificirani tehničar. Pogrešne
popravke koje izvede nekvalificirana osoba za
sobom nose rizik od opasnih posljedica po
korisnika aparata.
Upute za ugradnju
PAŽNJA!
Ovaj aparat radi s R 600a, koji je plin
bezopasan za okoliš, ali je zapaljiv. Za vrijeme
transporta i popravke proizvoda, mora se
paziti da se ne ošteti sustav za hlađenje. Ako
je sustav za hlađenje oštećen i plin curi iz
sustava, držite uređaj podalje od izvora
otvorenog plamena i neko vrijeme zračite
sobu.
UPOZORENJE – ne koristite mehaničke
uređaje ili druge načine za ubrzavanje
procesa topljenja od onih koje preporuča
proizvođač.
UPOZORENJE – nemojte oštećivati sklop
odjeljka za zamrzavanje.
UPOZORENJE – Ne koristite električne
aparate unutar odjeljaka za spremanje hrane
u aparatu, osim ako nisu vrste kakvu
preporuča proizvođač.
1. Ne držite aparat u sobi gdje temperatura
može pasti ispod 10°C (50 F) noću i/ili
posebno zimi, jer je napravljen za rad na
temperaturama okoline između +10 i +38°C
(50 i 100 F). Pri nižim temperaturama aparat
neće raditi, što će smanjiti vijek trajanja hrane.
2. Ne stavljajte uređaj blizu štednjaka ili
radijatora ili pod direktnu sunčevu svjetlost, jer
će to prouzročiti posebni napor u radu
aparata. Ukoliko se ugradi blizu izvora topline
ili škrinje, držite sljedeći najmanji razmak sa
strane:
Od štednjaka 30 mm
Od radijatora 300 mm
Od škrinja 25 mm
3. Pazite da oko aparata ima dovoljno
prostora da bi se omogućila slobodna
cirkulacija zraka (Slika 2).
Stavite stražnji poklopac za prozračivanje na
Vašem hladnjaku da biste odredili razmak
između hladnjaka i zida (Slika 3).
4. Aparat treba postaviti na glatku površinu.
Dvije prednje nožice se mogu prilagoditi po
potrebi. Da biste bili sigurni da Vaš uređaj stoji
uspravno, prilagodite dvije prednje nožice
okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na
satu ili suprotnom smjeru, dok ne uspostavite
čvrsti kontakt s tlom. Točno postavljanje
nožica smanjuje pretjeranu vibraciju i buku
(Slika 4).
5. Pogledajte dio „Čišćenje i briga“ da biste
pripremili uređaj za uporabu.
Upute za prijevoz
1. Aparat se treba prevoziti samo u
uspravnom položaju. Pakiranje mora tijekom
transporta ostati neoštećeno onako kako je
dostavljeno.
2. Ako je za vrijeme trasnporta uređaj bio
postavljen horizontalno, ne smije raditi
najmanje 4 sata, da bi se sustav smirio.
3. Nepridržavanje gore navedenih uputa može
rezultirati oštećenjem aparata za koje
proizvođač neće biti odgovoran.
4. Uređaj mora biti zaštićen od kiše, vlage i
drugih vremenskih utjecaja.
43
HR
Upute za uporabu
9. Ne držite biljno ulje na policama vrata.
Držite hranu zapakiranu, zamotanu ili
pokrivenu. Prije nego ih stavite u hladnjak,
pustite vruću hranu i pića da se ohlade. Ostaci
hrane iz konzerve se ne smiju spremati u
konzervi.
10. Gazirana pića se ne smiju zamrzavati i
proizvodi kao što su vodenasti sladoledi se ne
smiju konzumirati prehladni.
11. Neko voće i povrće se oštećuje ako se
čuva pri temperaturi nižoj od 0°. Zato omotajte
ananas, dinje, krastavce, rajčicu i slične
plodove u plastične vrećice.
12. Jaki alkohol se mora spremiti u
uspravnom položaju u dobro zatvorenim
spremnicima. Nikad nemojte stavljati
proitvode koji sadrže zapaljivi plin (npr.
spremnike sa šlagom, sprejeve, itd.) ili
eksplozivne tvari. Oni mogu prouzročiti
eksploziju.
13. Kako izvaditi košara iz zamrzivača molimo
postupite kao u Slika 9.
Upoznavanje Vašeg uređaja
(Slika 1)
1 - Kućište termostata i lampice
2 - Prilagodljive police unutrašnjosti
3 - Sakupljač vode
4 - Poklopac odjeljka za povrće
5 - Odjeljci za povrće
6 - Držač za posudu za led i posuda za led
7 - Odjeljak za brzo zamrzavanje
8 - Odjeljci za držanje smrznute hrane
9 - Podesiva nožica
10 - Odjeljak za mliječne proizvode
11 - Polica za tegle
12 - Ladica za jaje
13 - Polica za boce
Predloženo slaganje hrane u uređaju
Smjernice za dobivanje optimalnog mjesta za
spremanje i higijene:
1. Odjeljak hladnjaka služi za kratkotrajnu
pohranu svježe hrane i pića.
2. Odjeljak za zamrzavanje je označen sa
i podesan je za zamrzavanje
prethodno smrznute hrane.
Svo vrijeme se treba pridržavati preporuke za
pohranu na pakiranju hrane.
3. Mliječni proizvodi se trebaju stavljati u
poseban odjeljak u vratima.
4. Kuhana jela se trebaju skladištiti u
posudama koje ne prošuštaju zrak.
5. Svježe umotani proizvodi se trebaju čuvati
na polici. Svježe voće i povrće se treba očistiti
i staviti u odjeljak za povrće.
6. Boce se mogu čuvati u dijelu u vratima.
7. Da biste pohranili meso, zamotajte ga u
plastične vrećice i stavite na najnižu policu.
Nemojte dopustiti da dođe u kontakt s
kuhanom hranom, da biste izmjegli
kontaminaciju. Zbog sigurnosti, svježe meso
čuvajte samo dva ili tri dana.
8. Za maksimalnu učinkovitost, pomične
police se ne smiju omatati papirom ili drugim
materijalima da bi se dopustio slobodan
protok zraka.
Kontrola i prilagođavanje
temperature
Temperaturama rada se upravlja gumbom
termostata i može se postaviti na bilo koji
položaj između 1 i 6 (najhladniji položaj).
Prosječna temperatura unutar hladnjaka treba
biti oko +5°C (+41 F).
Zato prilagodite termostat da biste dobili
željenu temperaturu. Deki dijelovi hladnjaka ili
zamrzivača mogu biti hladniji ili topliji (kao
odjeljak za salatu i povrće i vrh kutije), što je
sasvim normalno. Preporučamo da
povremeno provjeravate temperaturu
termometrom da biste bili sigurni da je
hladnjak na toj temperaturi. Često otvaranje
vrata dovodi do podizanja temperature, tako
da se savjetuje zatvaranje vrata čim prije
nakon uporabe.
44
HR
Upute za uporabu
Prije rada
Pohrana svježe hrane
Zadnja provjera
Prije nego počnete koristiti uređaj, provjerite
da:
1. Da su nožice postavljene za savršenu
ravnotežu.
2. Da je unutrašnjost suha i da zrak može
slobodno cirkulirati.
3. Da je unutrašnjost čista kako se
preporuča u „Čišćenju i brizi“.
4. Da je utikač utaknut u utičnicu i da je
struja uključena. kad su vrata otvorane,
uključit će se unutrašnje svjetlo.
I imajte na umu da:
5. Čut ćete buku kad kompresor počne raditi.
Tekućina i plinovi koji su zatvoreni u sustavu
hladnjaka također mogu napraviti nešto buke,
bez obita na to da li kompresor radi ili ne. To
je u potpunosti normalno.
6. Malo talasanje na vrhu kutije je potpuno
normalno zbog korištenog procesa
proizvodnje, to nije greška.
7. Preporučamo postavljanje gumba
termostata na pola i da provjeravate
temperaturu da biste bili sigurni da aparat
održava željenu temperaturu (Vidite dio
Kontrola i postavljanje temperature)
8. Ne punite aparat odmah čim je uključen.
Čekajte dok se ne dosegna željena
temperatura. Preporučamo provjeravanje
temeprature točnim termometrom (vidite
Kontrola i prilagođavanje temperature).
Molimo Pazite na sljedeće upute da biste
dobili najbolje rezultate.
Nemojte zamrzavati prevelike količine u isto
vrijeme. Kvaliteta hrane se najbolje čuva ako
se zamrzava što je brže moguće.
Nemojte prelaziti kapacitet zamrzavanja
Vašeg aparata u 24 h.
Stavljanje tople hrane u odjeljak za
zamrzavanje uzrokuje stalni rad stroja dok se
hrana u potpunosti ne zamrzne. Ovo može
privremeno dovesti do pretjeranog hlađenja
odjeljka za zamrzavanje.
Kad zamrzavate svježu hranu, držite gumb
termostata na srednjem položaju. Male
količine hrane do ½ kg se mogu zamrznuti
bez prilagođavanja gumba za kontrolu
temperature.
Posebno pazite da ne miješate već zamrznutu
i svježu hranu.
Pravljenje kockica leda
Ispunite posudu za led 3/4 s vodom i stavite je
u hladnjak. Olabavite smrznute pladnjeve
drškom žlice ili sličnim predmetom, nikada ne
koristite oštre predmete kao što su noževi ili
vilice.
Odmrzavanje
A) Odjeljak za zamrzavanje
Odjeljak za zamrzavanje automatski
odmrzava. Voda od odmrzavanja ide kroz
cijev za odvod preko spremnika za
sakupljanje na straženjem dijelu uređaja
(Slika 6).
Za vrijeme odmrzavanja, kapi vode se mogu
stvarati na stražnjem dijelu hladnjaka gdje se
nalazi sakriven uređaj za isparavanje. Neke
kapi mogu ostati na kućištu i zamrznuti se kad
je odmrzavanje gotovo. Ne koristite oštre
predmere kao što su noževi ili vilice da biste
uklonili kapi koje su se ponovno zamrznule.
Ako se, bilo kada, voda od odmrzavanja ne
odlijeva iz kanala za sakupljanje, provjerite da
dijelovi hrane nisu začepili cijev za odvodnju.
Cijev za odvodnju se može očistiti s alatom za
čišćenje cijevi ili sličnim predmetom.
Pohrana smrznute hrane
Vaš odjeljak za zamrzavanje je podesan za
dugotrajnu pohranu komercijalno zamrznute
hrane koja se može zamrzavati i za pohranu
svježe hrane.
Ukoliko dođe do nestanka struje, ne otvarajte
vrata. To neće utjecati na zamrznutu hranu
ukoliko nestanak struje traje manje od 18 sati.
Ako je prekid dulji, hrana se treba provjeriti i ili
pojesti odmah ili skuhati i zatim ponovno
zamrznuti.
45
HR
Upute za uporabu
Čišćenje i briga
Provjerite da je cijev stavljena za stalno s
krajem u posudi za sakupljanje na kompresoru
da bi se spriječilo prelijevanje vode na
električne instalacije ili na pod (Slika 7)
B) Odjeljak za hlađenje
Odmrzavanje je vrlo jednostavno i bez
stvaranja nereda, zahvaljujući posebnoj
posudi za skupljanje odmrznutog.
Odmrzavajte dva outa godišnje kad se skupi
sloj leda od otprilike 7 mm. Da biste započeli s
postupkom odleđivanja, iskljulite uređaj iz
utičnice i povucite utikač van.
Svu hranu treba zamotati u nekoliko slojeva
novinskog papira i staviti na hladno mjesto
(npr. hladnjak ili ostavu).
Spremnike s toplom vodom možete pažljivo
staviti u škrinju da biste ubrzali odmrzavanje.
1. Preporučamo da iskljulite aparat iz
utičnice i izvučete utikač prije čišćenja.
2. Nikada za čišćenje nemojte koristiti oštre
predmete ili abrazivne tvari, sapun, tekućinu
za čišćenje kućanstva, deterdžent ili vosak za
poliranje.
3. Koristite mlaku vodu da biste očistili kutiju
aparata i osušite je krpom.
4. Koristite ocijeđenu vlažnu krpu potopljenu
u otopini jedne žličice sode bikarbone na pola
litre vode da biste očistili unutrašnjost i osušite
je krpom.
5. Pazite da voda ne uđe u kutiju za
kontroliranje temperature.
6. Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme,
isključite ga, izvadite svu hranu, očistite ga i
ostavite vrata otvorena.
7. Preporučamo Vam da ispolirate metalne
dijelove proizvoda (npr. vanjski dio vrata,
dijelove kutije) silikonskim voskom (za
poliranje automobila) da biste zaštitili
visokokvaltetni premaz.
8. Svu prašinu koja se skupi na
kondenzatoru koji se nalazi na stražnjoj strani
uređaja uklonite usisavačem.
9. Provjeravajte brtve na vratima redovito da
biste bili sigurni da su čisti i da na njima nema
dijelova hrane.
10. Nikada nemojte:
 Čistiti aparat s nepodesnim materijalom, npr.
proizvodima na osnovi petroleja.
 Ni na koji način izlagati visokim
temperaturama.
 Čistiti, trljati, itd. abrazivnim sredstvima.
11. Uklanjanje poklopca odjeljka za mliječne
proizvode i police vrata:
Da biste skinuli poklopac odjeljka za mliječne
proizvode, prvo podignite poklopac gore oko
2.5 cm i povucite ga sa strane gdje postoji
otvor na poklopcu.
 Da biste skinuli policu vrata, izvadite sav
sadržaj i tada jednostavno gurnite policu vrata
gore iz osnove.
Ne koristite oštre predmere kao što su
noževi ili vilice da biste uklonili led.
Nikada ne koristite fen, električne grijalice ili
slične električne aparate za odmrzavanje.
Spužvom uklonite odmrznutu vodu sakupljenu
na dnu odjeljak za zamrzavanje. Nakon
otapanja, potpuno osušite unutrašnjost (Slika
8). Umetnite utikač u utičnicu i uključite dovod
energije.
Zamjena unutarnje žarulje
Da biste zamijenili lampicu koja se koristi za
osvjetljavanje, molimo nazovite svoj ovlašteni
servis.
Lampa koja se koristi u ovom uređaju nije
podesna za uporabu za osvjetljenje doma.
Predviđena namjena ove lampe je da
pomogne korisniku da stavi hranu u
hladnjak/škrinju na siguran i ugodan način.
Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti
ekstremne uvjete poput temperatura nižih od
-20°C.
46
HR
Upute za uporabu
12. Pazite da je poseban plastični spremnik
na stražnjem dijelu uređaja koji skluplja
odmrznutu vodu uvijek čist. Ako želite ukloniti
policu da biste je očistili, slijedite sljedeće
upute:
Isključite uređaj iz struje i izvucite utikač iz
utičnice.
Nježno otpustite gumb na kompresoru
pomoću kliješta tako da se polica može
ukloniti
Podignite je.
Očistite je i potpuno osušite
Montirajte je natrag pomoću obrnutog slijeda
operacija
13. Da biste izvadili ladicu, izvucite je što više
možete, nakrivite je prema gore i onda
izvucite do kraja.
Što se smije a što se ne smije
Smije se - redovito čistiti i odmrzavati Vaš
uređaj (vidite „Odmrzavanje”)
Smije se - Držati svježe meso i perad ispod
kuhane hrane i mliječnih proizvoda.
Smije se - Skinuti sve beskorisne listove na
povrću i ukloniti svu zemlju.
Smije se - Ostaviti zelenu salatum kupus,
peršin i cvjetaču na stabljici.
Smije se - Umotati sir prvo u papir otporan na
masnoću i zatim u plastičnu vrećicu,
istisnuvši zrak što je više moguće. Za
najbolje rezultate, izvadite hranu iz
odjeljka za zamrzavanje bar sat vremena
prije jela.
Smije se - Omotati svježe meso i piletinu
labavo u plastičnu i aluminisjku foliju. To
sprječava sušenje.
Smije se - Zamotati ribu i iznutrice u plastične
vrećice.
Smije se - Zamotati hranu s jakim mirisom ili
onu koja se može osušiti u plastične
vrećice ili aluminijsku foliju i staviti u
spremnik koji ne propušta zrak.
Smije se - Dobro omotati kruh da ostane
svjež.
Smije se - Hladiti bijela vina, crno i svijetlo
pivo i mineralna voda prije serviranja.
Smije se - provjeravati sadržaj škrinje svako
malo
Smije se - Držati hrana što je moguće kraće
vrijeme i držati se datuma vezanim uz
vijek trajanja.
Smije se - Pohraniti komercijalno zamrznutu
hrana u skladu s uputama danim na
pakiranju.
Smije se - Uvijek birati kvalitetnu hranu i
paziti da je čista prije nego je zamrznete.
Smije se - Pripremati svježa hrana za
zamrzavanje u malim porcijama da bi se
osiguralo brzo zamrzavanje.
Smije se - Zamotati hranu u aluminijsku foliju
ili kvalitetne plastične vrećice za škrinju i
paziti da nema zraka u njima.
Smije se - Zamotati zamrznuta hrana odmah
nakon kupnje i staviti u hladnjak čim
prije.
Smije se - Uvijek odmrzavati hranu u odjeljku
za hlađenje.
Prebacivanje vrata
Nastavite po rednim brojevima (Slika 10).
47
HR
Upute za uporabu
Informacije o buci za vrijeme rada
Ne smije se Pohraniti banane u odjeljak
škrinje.
Ne smije se Pohraniti dinju ili lubenicu u
škrinju. Moće se hladiti kratlo vrijeme
dok god je omotana da biste spriječili
prenošenje mirisa na drugu hranu.
Ne smije se Prekrivati police bilo kakvim
zaštitnim materijalima koji sprječavaju
cirkulaciju zraka.
Ne smije se Skladištiti otrovne ili bilo kakve
opasne supstance u Vašem aparatu.
Dizajniran je samo za pohranu hrane.
Ne smije se Konzumirati hrana koja je bila
zamrznuta dulje vrijeme.
Ne smije se Stavljati kuhana i svježa hrana
skupa u isti spremnik. Oni se moraju
pakirati i spremati osvojeno.
Ne smije se Dopustiti da hrana ili sokovi
hrane kapaju na hranu.
Ne smije se Ostavljati vrata otvorena dulje
vrijeme, jer će rad aparata biti skuplji i
stvorit će se previše leda.
Ne smije se Koristiti oštre predmete poput
noževa ili vilica da bi se uklonio led.
Ne smije se Stavljati topla hrana u uređaj.
Pustite je prvo da se ohladi.
Ne smije se Stavljati boce punjene tekućinom
ili limenke s gaziranim pićem u
škrinju, jer može eksplodirati.
Ne smije se Prijeći maksimalni količinu kad
zamrzavate hranu.
Ne smije se Davati djeci sladoled i vodenaste
sladolede direktno iz škrinje. Niske
temperature mogu povrijediti usne.
Ne smije se Zamrzavati gazirane sokove.
Ne smije se Pokušavati zamrznuti hranu koja
je otopljena; ona se treba pojesti
unutar 24 sata ili se skuhati i ponovno
zamrznuti.
Ne smije se Vaditi stvari iz škrinje mokrim
rukama.
Da biste održali odabranu temperaturu, Vaš
aparat povremenu ukljuluje kompresor.
Buka koja nastaje zbog tog je posve
normalna.
Čim uređaj dosegne radnu temperaturu, buka
će se automatski stišati.
Zujanje dolazi od (kompresora) motora. Kad
se motor UKLJUČI, buka se može nakratko
povećati.
Zvuk tekuće vode dolazi od sredstva za
hlađenje jer teče kroz cijevi.
Buka od škljocanja se uvijek može čuti kad
termostat UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE motor.
Buka od škljocanja se može javiti kad
- automatski sustav za odmrzavanje radi.
- se uređaj hladi ili zagrijava (širenje
materijala).
Ako je buka pretjerano glasna, uzroci
vjerojatno nisu ozbiljni i obično se vrlo lako
eliminiraju.
- Uređaj ne stoji ravno - Koristite nožicu
podesivu po visini ili stavite podložak pod
nožicu.
- Uređaj ne stoji slobodno – molimo
pomaknite uređaj dalje od kuhinjskih
elemenata ili drugih aparata.
- Ladice ili police su previše labave ili
pritegnute – Molimo provjerite odvojive
komponente i, ukoliko je potrebno, ponovno
ih napunite.
- Boce i/ili kutije se dodiruju - Molimo
razmaknite boce i/ili kutije.
48
HR
Upute za uporabu
Rješavanje problema
Ako aparat ne radi kad se uključi, provjerite;
 Da je utikač dobro utaknut u utičnicu i da je
dovod energije uključen. (Da biste provjerili
dovod energije u utičnicu, ukljulite drugi
uređaj).
 Da li je iskočio osigurač / je li iskljulena
glavna sklopka dovoda energije.
 Da li je gumb za kontrolu temperature dobro
postavljen.
 Da je novi utikač dobro umrežen, ako ste
mijenjali ugrađeni utikač.
Ako aparat još uvijek ne radi nakon gore
navedenih promjena, kontaktirajte prodavača
od kojih ste kupili uređaj.
Pazite da ste napravili sve gore navedene
provjere, jer će Vam biti naplaćena naknada
ako se ne nađe greška.
Znak
na proizvodu ili pakiranju označava da se proizvod ne smije tretirati kao
kućni otpad. Umjesto toga, treba se predati u odgovarajućem centru za reciklažu
električne i elektronske opreme. Osiguranjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći
ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okolinu i zdravlje ljudi, koji bi inače
bili uzrokovani neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite se u ured lokalne samouprave, Vašu
tvrtku za zbrinjavanje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
49
EST
Kasutusjuhend
Palju õnne aruka valiku puhul, BEKO meie
kvaliteetseade teenib teid kindlasti palju aastaid.
Ohutus ennekõike!
Ärge ühendage seadet elektrivõrku enne, kui pakendi ja
transpordikaitsme kõik osad on eemaldatud.
• Laske seadmel enne sisselülitamist vähemalt 4 tundi
seista, et süsteemi tööseisund saaks pärast
horisontaalasendis transporti taastuda.
Luku või riiviga varustatud seadme kasutuselt
kõrvaldamisel jätke lukk/riiv ohutusse asendisse, et
lapsed ei saaks seadmesse lõksu jääda.
• Seadet võib kasutada ainult ettenähtud otstarbeks.
• Ärge utiliseerige seadet põletamise teel. Seadme
isolatsiooni koostisse kuuluvad kloorfluorsüsinikke
mittesisaldavad ained, mis on tuleohtlikud. Lisateabe
saamiseks utiliseerimismeetodite ja -võimaluste kohta
pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
• Me ei soovita seadet kasutada kütmata külmas ruumis
(nt garaaž, kasvuhoone, juurdeehitis, kuur, kõrvalhoone
vms).
Tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga, et oskaksite seadet
optimaalselt ja probleemideta kasutada. Juhiste
eiramisel võite jääda ilma tasuta garantiiteeninduse
õigusest.
Hoidke juhendit kindlas kohas, et see vajadusel
kergesti leida.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise, meele- või vaimupuudega või nappide
kogemuste ja teadmistega inimestele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda
oma ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud vastavad juhised.
Lastel tuleb silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.
50
EST
Kasutusjuhend
3. Eespool toodud juhiste eiramisel võib
seade saada kahjustusi, mille eest tootja ei
vastuta.
4. Seade peab olema kaitstud vihma, niiskuse
ja muude atmosfäärimõjude eest.
Elektriohutus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist
kontrollige, kas seadme sees paiknevale
andmesildile märgitud toitepinge ja sagedus
vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Soovitame ühendada seadme vooluvõrku
sobivas kohas paikneva kaitsmega varustatud
seinakontakti kaudu.
NB!
• Seadme puhastamisel/transportimisel tuleb
vältida seadme tagaküljel asuva
kondensaatori metalltraatide puudutamist,
sest need võivad vigastada sõrmi või käsi.
• Ärge istuge ega seiske seadme peal, sest
see ei ole selleks ette nähtud. Võite end
vigastada või seadet kahjustada.
• Et mitte vigastada toitejuhet, jälgige seadme
teisaldamisel, et toitejuhe ei jääks seadme
alla.
• Ärge laske lastel seadme ja selle nuppudega
mängida.
Hoiatus! Seade peab olema maandatud.
Elektriseadmete remondiga võivad tegelda
ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
Kvalifitseerimata isiku tehtud oskamatu
remont võib põhjustada ohte, mis võivad
seadme kasutajat tõsiselt kahjustada.
TÄHELEPANU!
Seadmes on kasutusel külmutusagens
R600a, mis on keskkonnasõbralik, kuid
tuleohtlik gaas. Toodet tuleb transportida ja
paigaldada ettevaatlikult, et mitte kahjustada
jahutussüsteemi. Kui jahutussüsteem on viga
saanud ja on tekkinud gaasileke, hoidke
toodet eemal lahtistest leekidest ja tuulutage
veidi aega ruumi.
HOIATUS: ärge kasutage sulatusprotsessi
kiirendamiseks mehaanilisi vms abivahendeid
peale tootja soovitatute.
HOIATUS: ärge kahjustage
külmutusagensikontuuri.
HOIATUS: ärge kasutage toiduainete
hoiukambrites elektriseadmeid, välja arvatud
tootja soovitatud seadmetüübid.
HOIATUS: Ohtude vältimiseks peab defektse
toitejuhtme välja vahetama tootja, volitatud
teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga
isik.
Paigaldusjuhised
1. Ärge hoidke seadet ruumis, kus
temperatuur võib öösiti langeda alla 10 °C
(50 °F), seda eriti talvel, sest seade on
mõeldud tööks ümbritseva keskkonna
temperatuuril +10 kuni +38 °C (50 kuni
100 °F). Madala temperatuuri juures ei pruugi
seade töötada, mistõttu lüheneb toiduainete
säilivusaeg.
2. Ärge asetage seadet pliidi või radiaatori
lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte,
sest see koormab liigselt seadme funktsioone.
Seadme paigaldamisel sügavkülmiku või
küttekeha lähedusse jätke vajalik vahemaa:
pliidist 30 mm
radiaatorist 300 mm
külmkapist 25 mm
3. Veenduge, et seadme ümber on piisavalt
ruumi õhu vaba ringluse jaoks (Joonis 2).
• Külmkapi ja seina õige vahemaa
seadmiseks paigaldage külmkapi taha
õhutuskate (Joonis 3).
Transpordieeskirjad
1. Seadet võib transportida ainult püstasendis.
Tarnepakend peab transpordi käigus terveks
jääma.
2. Kui seadet on transporditud
horisontaalasendis, ei tohi seda vähemalt 4
tundi kasutada, et süsteem saaks taastuda.
51
EST
Kasutusjuhend
4. Seade tuleb paigutada ühetasasele
pinnale. Kahte esijalga saab vajadusel
reguleerida. Seadme loodimiseks reguleerige
kahte esijalga, pöörates neid päri- või
vastupäeva, kuni seade seisab põrandal
kindlalt ja otse. Jalgade õige reguleerimine
aitab vältida liigset vibratsiooni ja müra
(Joonis 4).
5. Juhiseid seadme kasutamiseks
ettevalmistamiseks leiate lõigust
"Puhastamine ja hooldus".
6. Pudeleid võib hoida ukseriiulis.
7. Toorest liha hoidke kilekotis kõige
alumisel riiulil. Vältige selle kokkupuudet
valmistoiduga, et viimane ei saastuks.
Ohutuse huvides ärge säilitage toorest liha üle
kahe-kolme päeva.
8. Maksimaalse efektiivsuse tagamiseks ei
tohi eemaldatavaid riiuleid katta paberi või
muu materjaliga, mis takistab õhuringlust.
9. Ärge hoidke taimeõli ukseriiulis. Hoidke
toiduaineid pakendis, kilekotis või kaanega
suletud nõus. Laske kuumal toidul ja joogil
enne külmkappi panekut jahtuda. Avatud
plekkpurkide sisu tuleb tõsta ümber teise
anumasse.
10. Gaseeritud jooke ei tohi külmutada ja
külmutatud tooteid (nt mahlajäätist) ei tohi
tarbida liiga külmalt.
11. Mõned puu- ja köögiviljad ei kannata
hoidmist temperatuuril 0 °C ringis. Seepärast
tuleb ananassi, melonit, kurki, tomatit jms
hoida kilekotis.
12. Kanget alkoholi tuleb hoida püstiselt
tihedalt suletud anumates. Ärge hoidke
külmkapis kunagi tooteid, mis sisaldavad
kergsüttivaid ohtlikke gaase (nt sifoonpudelid,
pulverisaatorid jne) või plahvatusohtlikke
aineid. Plahvatusoht.
13. Sahtlite eemaldamisel külmutuskambrist
juhinduge joonisest 9.
Esmane tutvus seadmega
(Joonis 1)
1 - Termostaat ja valgusti
2 - Reguleeritavad riiulid
3 - Veekogumisanum
4 - Juurviljakastid
5 - Juurviljakasti kate
6 - Jääalus toetust & jääkarp
7 - Kiirkülmutuskamber
8 - Sügavkülmutatud toiduainete kambrid
9 - Reguleeritav jalg
10 - Piimatoodete kamber
11 - Purgiriiul
12 - Muna plaadile
13 - Pudeliriiul
Toiduainete soovituslik paigutus
seadmes
Temperatuuri valik ja reguleerimine
Juhised optimaalse säilivuse ja hügieeni
tagamiseks:
1. Jahutuskamber on ette nähtud värskete
toiduainete ja jookide lühiajaliseks
hoidmiseks.
2. Külmutuskamber vastab
nõuetele
ja sobib eelkülmutatud toiduainete
külmutamiseks ja säilitamiseks.
Alati tuleb järgida toiduainete pakendile
märgitud soovitusi
säilitustingimuste
kohta.
3. Piimatooteid tuleb hoida ukse küljes
paiknevas spetsiaalses hoidikus.
4. Valmistoitu tuleb hoida õhukindlalt suletud
anumates.
5. Pakendatud töötlemata tooteid võib hoida
riiulil. Värsked puu- ja köögiviljad tuleb
puhtaks pesta ja hoida köögiviljasahtlites.
Töötemperatuuri seatakse termostaadinupuga
(Joonis 5), mille võib seada asendisse 1–5
(kõige külmem).
Keskmine temperatuur jahutuskambris peaks
olema umbes +5 °C (+41 °F).
Reguleerige termostaati vastavalt soovitud
temperatuurile. Jahutuskambri mõned osad
võivad olla jahedamad või soojemad (nt
salatikamber ja külmiku ülaosa) – nii see
peabki olema. Soovitame kontrollida
temperatuuri regulaarselt termomeetriga ja
veenduda, et külmikus on vajalik temperatuur.
Ukse sage avamine põhjustab temperatuuri
tõusu külmiku sisemuses, seetõttu on
soovitatav uks pärast avamist võimalikult ruttu
sulgeda.
52
EST
Kasutusjuhend
Enne seadme kasutamist
Värskete toiduainete külmutamine
Viimane kontroll
Enne, kui asute seadet kasutama, kontrollige
järgmist:
1. Kas seade on jalgade abil korralikult
looditud?
2. Kas külmiku sisemus on kuiv ja kas õhk
saab selle tagaosas vabalt liikuda?
3. Kas sisemus on puhas (vt lõiku
"Puhastamine ja hooldus")?
4. Kas pistik on seinakontakti ühendatud ja
elektrivarustus sisse lülitatud? Kas ukse
avamisel süttib jahutuskambri tuli?
Arvestage järgmist:
5. Kompressori käivitumisega kaasneb müra.
Külmutussüsteemis olev vedelik ja gaasid
võivad samuti müra tekitada, seda isegi juhul
kui kompressor ei tööta. See on täiesti
normaalne nähtus.
6. Kapipealse kergelt laineline kuju tuleneb
tootmisprotsessist ja ei ole defekt.
7. Soovitame seada termostaadinupp
keskmisse asendisse ja kontrollida, et
seadmes oleks püsivalt etteantud
säilitustemperatuur (vt lõiku "Temperatuuri
valik ja reguleerimine").
8. Ärge asetage toitu külmikusse kohe pärast
selle sisselülitamist. Oodake, kuni seade
saavutab õige säilitustemperatuuri. Soovitame
kontrollida temperatuuri täpse termomeetriga
(vt lõiku "Temperatuuri valik ja
reguleerimine").
Parima tulemuse saavutamiseks järgige
alltoodud juhiseid.
Ärge külmutage korraga liiga suurt
toidukogust. Toidu kvaliteet säilib kõige
paremini, kui see võimalikult kiiresti läbi
külmub.
Ärge ületage seadme külmutusjõudlust 24
tunni jooksul.
Sooja toidu asetamisel külmutuskambrisse
töötab külmutussüsteem lakkamatult, kuni toit
läbi külmub. See võib ajutiselt langetada
temperatuuri jahutuskambris.
Värskete toiduainete külmutamisel hoidke
termostaadinuppu keskmises asendis.
Väikese toidukoguse (kuni 1/2 kg)
külmutamiseks ei pea temperatuuri
reguleerima.
Jälgige, et värsked toiduained ei seguneks
külmutatud toiduainetega.
Jääkuubikute valmistamine
Täitke jäänõu kolmveerandini veega ja
asetage külmutuskambrisse. Kasutage
jäätunud nõude eemaldamiseks lusika
käepidet vms, aga mitte mingil juhul
teravaservalisi esemeid (nt nuga või kahvlit).
Külmutatud toiduainete säilitamine
Sügavkülmik sobib kauplusest ostetud
külmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks
ning seda võib kasutada ka värske toidu
külmutamiseks ja säilitamiseks.
Voolukatkestuse ajal ärge avage seadme ust.
Kui voolukatkestus kestab vähem kui 18 tundi,
ei mõjuta see külmutatud toiduainete säilivust.
Kui voolukatkestus kestab kauem, tuleb
toiduaineid kontrollida ja kohe ära tarvitada
või kuumtöödelda ja seejärel uuesti
külmutada.
53
EST
Kasutusjuhend
Sulatamine
Sisevalgusti pirni vahetamine
A) Jahutuskamber
Jahutuskambrit sulatatakse automaatselt.
Sulamisvesi voolab läbi äravoolutoru
kogumisanumasse, mis asub seadme
tagaosas (Joonis 6).
Jää sulatamise ajal võivad moodustuda
veepiisad jahutuskambri tagaküljele, mille
taga asub aurusti. Mõned veepiisad võivad
pärast sulatamise lõppu külmuda. Ärge
kasutage külmunud veepiiskade
eemaldamiseks teravaid või terava servaga
esemeid nagu noad või kahvlid.
Kui sulamisvesi ei voola läbi kogumiskanali
ära, tuleb veenduda, et äravoolutoru pole
toiduosakeste tõttu ummistunud. Äravoolutoru
saab puhastada torupuhasti vms vahendiga.
Veenduge, et äravoolutoru ots asetseb kindlalt
kogumiskünas kompressori peal, et vesi ei
voolaks elektrisüsteemi või põrandale
(Joonis 7).
B) Külmutuskamber
Sulatamine on väga lihtne ja puhas tänu
spetsiaalsele sulatusvee kogumise nõule.
Sulatage külmikut kaks korda aastas või kui
on tekkinud umbes 7 mm jääkiht.
Sulatusprotseduuri alustamiseks lülitage
seade pistiku juurest välja ning eemaldage
juhe seinakontaktist.
Kogu toit tuleks pakkida mitmekihiliselt
ajalehtedesse ja panna hoiule jahedasse
kohta (nt. külmik või sahver).
Külmkambrisse võib ettevaatlikult asetada
soojaveenõud, et kiirendada sulamist.
Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid
või terava servaga riistu nagu noad või
kahvlid.
Ärge kunagi kasutage sulatamiseks fööni,
kuumapuhurit või teisi sarnaseid
elektriseadmeid.
Eemaldage käsnaga külmutuskambri põhja
kogunenud sulatusvesi. Pärast sulatamist
kuivatage seadme sisemus korralikult (Joonis
8). Ühendage pistik seinakontakti ja lülitage
elektrivarustus sisse.
Külmiku sisevalgusti pirni vahetamiseks
pöörduge volitatud teenindusse.
Lamp/lambid, mida selles seades
kasutatakse, ei sobi kodumajapidamise
siseruumide valgustamiseks. Selle lambi
sihtotstarbeks, on aidata kasutajal paigutada
toiduaineid külmikusse/sügavkülmikusse
ohutult ja mugavalt.
Las lámparas utilizadas en este
electrodoméstico deben soportan unas
condiciones físicas extremas como
temperaturas inferiores a -20º C.
Puhastamine ja hooldus
1. Enne puhastamist soovitame lülitada
seadme välja ja eemaldada pistiku
seinakontaktist.
2. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid
instrumente, abrasiivseid puhastusvahendeid,
seepi, puhastuskemikaali, detergenti või vaha.
3. Puhastage seadme korpust leige veega
ning pärast kuivatage see.
4. Puhastage seadme sisemust lapiga, mida
on niisutatud söögisooda vesilahuses
(teelusikatäis soodat poole liitri vee kohta),
seejärel pühkige sisepinnad kuivaks.
5. Vältige vee sattumist
temperatuuriregulaatorisse.
6. Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
lülitage see välja, eemaldage kogu toit,
puhastage seade ja jätke uks praokile.
7. Soovitame toote metallosi (nt ukse
välispinda, korpuse külgi) poleerida
silikoonvahaga (autopoleerimisvahendiga),
mis kaitseb kvaliteetset värvkatet.
8. Puhastage seadme taga asuvat
kondensaatorit kord aastas tolmuimejaga.
9. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid,
veendumaks et need on puhtad ega ole
toiduosakestega määrdunud.
54
EST
Kasutusjuhend
10. Mitte kunagi ei tohi:
• puhastada seadet sobimatu ainega, nt
naftapõhiste toodetega;
• hoida seadet kõrge temperatuuri käes;
• küürida ja hõõruda abrasiivsete vahenditega;
11. Piimatoodete kambri katte ja ukseriiuli
eemaldamine:
• Piimatoodete kambri katte eemaldamiseks
kergitage seda paari sentimeetri võrra ja
tõmmake lahti sellest küljest, milles on ava.
• Ukseriiuli eemaldamiseks tõstke välja selle
sisu ja seejärel vabastage ukseriiul
kinnitusest, lükates seda üles.
12. Hoolitsege, et seadme taga olev plastist
sulaveeküna oleks alati puhas. Kui soovite
küna puhastamiseks eemaldada, järgige
alltoodud juhiseid:
• Eemaldage pistik vooluvõrgust.
• Vabastage küna plõksklamber näpitsate abil
ettevaatlikult kompressori küljest, nii et küna
saaks eemaldada.
• Tõstke see üles.
• Puhastage ja pühkige kuivaks.
• Paigaldage tagasi vastupidises järjekorras.
13. Sahtli eemaldamiseks tõmmake see välja
nii kaugele kui võimalik, kallutage ülespoole
ning tõmmake seejärel täiesti välja.
Ukse avanemissuuna muutmine
Järgige juhiseid numbrite järgi (Joonis 10).
55
EST
Kasutusjuhend
Ei tohi: hoida jahutuskambris banaane.
Ei tohi: hoida jahutuskambris meloneid. Neid
võib jahutada lühikest aega kilekotti
pakituna, et lõhn ei kanduks teistele
toiduainetele.
Ei tohi: katta riiuleid kaitsematerjalidega, mis
võivad takistada õhuringlust.
Ei tohi: hoida seadmes mürgiseid või ohtlikke
aineid. Seade on mõeldud ainult
söödava kraami hoidmiseks.
Ei tohi: tarbida toiduaineid, mida on hoitud
külmikus liiga kaua.
Ei tohi: hoida valmistoitu ja töötlemata
toiduaineid ühes anumas. Neid tuleb
hoida eraldi pakendis.
Ei tohi: lasta toiduainetest nõrguval mahlal
või sulamisveel tilkuda teistele
toiduainetele.
Ei tohi: jätta ust pikemaks ajaks lahti, sest sel
juhul suureneb elektrikulu ja seadmes
tekib rohkem jääd.
Ei tohi: kasutada jää eemaldamiseks terava
servaga esemeid (nt nuge-kahvleid).
Ei tohi: asetada seadmesse sooja toitu.
Laske sellel esmalt maha jahtuda.
Ei tohi: asetada sügavkülmikusse vedelikuga
täidetud pudeleid või kinniseid
plekkpurke gaseeritud jookidega, sest
need võivad lõhkeda.
Ei tohi: asetada sügavkülmikusse rohkem
värskeid toiduaineid kui lubatud.
Ei tohi: anda lastele jäätist ja mahlajäätist
otse sügavkülmikust. Madal
temperatuur võib põhjustada huultel
külmaville.
Ei tohi: külmutada gaseeritud jooke.
Ei tohi: säilitada ülessulanud toiduaineid;
need tuleb ära tarvitada 24 tunni
jooksul või kuumtöödelda ja seejärel
uuesti külmutada.
Ei tohi: võtta toitu sügavkülmikust märgade
kätega.
Käsud ja keelud
Tehke nii: puhastage seadet regulaarselt (vt
"Sulatamine").
Tehke nii: hoidke toorest liha valmistoidust ja
piimatoodetest allpool.
Tehke nii: puhastage köögiviljad mullast ja
eemaldage kasutuskõlbmatud
pealmised lehed.
Tehke nii: ärge eemaldage lehtsalati, kapsa,
peterselli ja lillkapsa juurt.
Tehke nii: mähkige juust kõigepealt
pärgamentpaberisse ja pakkige
seejärel võimalikult õhukindlalt
kilekotti. Parema tulemuse saamiseks
võtke see jahutuskambrist välja tund
aega enne tarvitamist.
Tehke nii: pakkige toores liha kilekotti või
alumiiniumfooliumisse (mitte tihedalt).
See kaitseb liha kuivamise eest.
Tehke nii: hoidke liha ja rupskeid kilekotis.
Tehke nii: hoidke tugeva lõhnaga või kergesti
kuivavaid toiduaineid kilekotis,
fooliumis või õhukindlas pakendis.
Tehke nii: et leib püsiks värske, ärge hoidke
seda lahtiselt.
Tehke nii: jahutage valget veini, õlu ja
mineraalvett enne serveerimist.
Tehke nii: kontrollige regulaarselt
külmutuskambri sisu.
Tehke nii: säilitage toitu võimalikult lühikest
aega ja järgige pakendile märgitud
säilivusaega.
Tehke nii: hoidke kauplusest ostetud külmutatud
toiduaineid vastavalt pakendil toodud
juhistele.
Tehke nii: eelistage alati kvaliteetseid värskeid
toiduaineid ja veenduge enne
külmutamist, et need on täiesti
puhtad.
Tehke nii: külmutage värskeid toiduaineid
väikeste portsjonitena, et need kiiresti
läbi külmuksid.
Tehke nii: pakkige kõik toiduained õhukindlalt
fooliumisse või sügavkülmutamiseks
sobivatesse kilekottidesse.
Tehke nii: pakkige külmutatud toiduained kohe
pärast poest toomist fooliumisse või
kilekotti ja asetage need kohe
sügavkülmikusse.
Tehke nii: sulatage toitu alati jahutuskambris.
56
EST
Kasutusjuhend
Energiakulu
Seadme töötamisel tekkiv müra ja
vibratsioon
Maksimaalse koguse külmutatud toidu
mahutamiseks võib loobuda külmutuskambri
keskmise sahtli ja ülemise riiuli katte
kasutamisest. Seadme energiakulu ametlik
väärtus on saadud olukorras, kus
külmutuskamber on täiesti täis ning keskmist
sahtlit ja ülemise riiuli katet ei kasutata.
1.Töömüra suureneb, kui külmik töötab.
- Et seadmes oleks pidevalt vajalik
temperatuur, lülitub aeg-ajalt sisse
kompressor. Seda müra tekitab kompressori
võimsuse suurenemine käivitumisel.
Kompressori seiskumisel on kuulda
klõpsatust.
- Külmiku jõudlus ja töönäitajad võivad
muutuda sõltuvalt ümbritsevast
temperatuurist. Tegu on normaalse
nähtusega.
2. Vedeliku voolamise või pihustamise heli
- See müra on tingitud seadme
tööpõhimõttest ja seda tekitab külmutusagensi
voolamine seadme külmutusahelas.
3. Muu vibratsioon või müra
- Müra tugevus ja vibratsioon võib sõltuda ka
seadmealuse pinna konarustest ja
põrandakatte tüübist. Jälgige, et põrandal ei
oleks suuremaid konarusi ja et see taluks
seadme raskust (elastsus).
- Müra ja vibratsiooni võivad tekitada ka
seadme peale asetatud esemed. Need
esemed tuleb seadme pealt eemaldada.
- Samuti võib põhjuseks olla külmikus
asetsevate pudelite puutumine üksteise vastu.
Sellisel juhul asetage pudelid ja anumad nii, et
nende vahele jääks veidi ruumi.
Praktilised nõuanded elektrikulu
vähendamiseks
1.Seade tuleb paigutada hea ventilatsiooniga
kohta, küttekehadest (pliit, radiaator jne)
eemale. Ühtlasi tuleb valida selline
paigalduskoht, et seade ei oleks otsese
päikesekiirguse käes.
Poest ostetud jahutatud/sügavkülmutatud toit
tuleb võimalikult ruttu külmikusse panna, eriti
suvisel ajal. Toidu kojutoomiseks on
soovitatav kasutada soojust isoleerivaid kotte.
2. Külmutuskambrist välja võetud pakendeid
soovitame sulatada jahutuskambris. Selleks
asetatakse sulatamist vajav pakend
anumasse, et sulamise käigus tekkiv vesi
jahutuskambris laiali ei voolaks.
Sügavkülmutatud toitu soovitame sulatama
hakata vähemalt 24 tundi enne kasutamist.
3.Soovitame ust avada nii harva kui võimalik.
4.Seadme ust ei tohi liiga kauaks lahti jätta
ning iga kord tuleb see kindlalt sulgeda.
57
EST
Kasutusjuhend
Probleemide kõrvaldamine
• Kui olete asendanud originaalpistiku pistiku
uuega, kas uus pistik on õigesti ühendatud?
Kui seade pärast nimetatud punktide
kontrollimist ikkagi tööle ei hakka, pöörduge
edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist
kontrollige eespool nimetatud punkte, kuna
juhul, kui viga ei avastata, peate tasuma
põhjuseta väljakutse kulud.
Kui seade ei tööta, kontrollige järgmist:
• Kas pistik on korralikult pesas ja kas
pistikupesa töötab? (Voolu olemasolu
pistikupesas saate kontrollida mõne teise
elektriseadmega.)
• Kas kaitse on läbi põlenud, kaitselüliti on
rakendunud või pealüliti on välja lülitatud?
• Kas temperatuurilüliti on õiges asendis?
Sümbol
tootel või pakendil näitab, et toodet ei või käidelda olmejäätmena. See tuleb
toimetada vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete
ringlussevõtuga. Tagades toote nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate ära hoida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada
kõnealuse toote ebapiisav jäätmekäitlus. Täpsema teabe saamiseks toote ringlussevõtu
kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmejäätmeid käitleva ettevõtte või toote müünud
kaupluse poole.
4578333131/AA
EN,PL,CZ,SK,HU,HR,EST
58
4578333131/AA
EN,PL,CZ,SK,HU,HR,EST
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement