België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2

België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2
NL - België
Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften
Nederland
FR - Belgique
Mode d’emploi et d’installation
France
p. 2
DE - Belgien
Montage- und Bedienungsanleitung
Deutschland
Östereich
Schweiz
p. 8
EN
Operating and installation Instructions
p. 11
828/1
829/1
p. 5
ALGEMENE INFORMATIE
• Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en ingebruikname van dit toestel.
• Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik.
• Het is aanbevolen om de installatie te laten uitvoeren door een bevoegd persoon. Voor schade
die door niet voorschriftmatige of door verkeerde installatie veroorzaakt wordt, wijst de fabrikant
elke vorm van aansprakelijkheid af.
• Controleer de staat van het toestel en het montagemateriaal zodra u ze uit de verpakking haalt.
Neem het toestel met zorg uit de verpakking. Gebruik geen scherpe messen om de verpakking
te openen. Installeer het toestel niet indien het beschadigd is en richt u in dat geval tot NOVY.
• Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef ze door aan de persoon die het toestel eventueel
na u gebruikt.
• Recyclage van de transportverpakking en het oude toestel
Dit toestel is beschermd door verpakking. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het
milieu en geschikt voor recyclage. Opteer voor een milieuvriendelijke afvoer van de verpakking.
Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom dienen gebruikte apparaten
van ander afval te worden gescheiden. De recyclage van de apparaten die door uw fabrikant
wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude
apparaten.
• Storing
In geval van storing, aarzel niet om onze Hersteldienst te contacteren:
Voor België:
Tel.: 056/36.51.02
Voor Frankrijk:
Tel.: 03.20.94.06.62
Voor Duitsland:
Tel.: 0511.54.20.771
Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02
Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Hersteldienst weet welk type
apparaat u heeft. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje achter de vetfilter en kunt u het best
hier noteren:
Typenummer:……………………….
• Voor alle andere opmerkingen of vragen waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op biedt,
contacteer onze Customer Service:
Voor België:
Tel.: 056/36.51.01
Voor Frankrijk:
Tel.: 03.20.94.06.62
Voor Duitsland:
Tel.: 0511.54.20.771
Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02
NL 2
Gebruik
Bediening
OPMERKING: Deze gebruiksaanwijzing geldt voor
verschillende uitvoeringen van het toestel. Het is
mogelijk dat er kenmerken worden beschreven
die niet van toepassing zijn op uw toestel.
Luchttoevoer
Bij gebruik van de afzuigkap dient er in de ruimte
altijd een luchttoevoer aanwezig te zijn, waardoor
verse lucht kan toestromen. Het aanvoeren van
verse lucht kan door een raam te kantelen, een
deur te openen of door een toevoerrooster aan
te brengen. Hoe groot de keuken of de ruimte
met open keuken ook is, er kan slechts zoveel
lucht uit de ruimte worden afgezogen als er wordt
aangevoerd. Te weinig luchttoevoer kan een
rendementsverlies van 50% en meer veroorzaken.
Door te weinig luchttoevoer kan terugslag
ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen,
zoals bijvoorbeeld het rookafvoerkanaal van de
open haard of andere verbrandingstoestellen. Dit
veroorzaakt een vergiftigingsgevaar door terug
gezogen gassen en verbrandingsgassen
L=
1=
2 =
3=
4=
Verlichting
Snelheid 1
Snelheid 2
Snelheid 3
Snelheid 4
Veiligheid
• Blijf voortdurend toezicht houden bij het frituren onder de afzuigkap.
• Flamberen onder de afzuigkap is in geen geval
toegestaan.
• In geval van brand schakel altijd uw afzuigkap
uit.
• Blus brandende vetten nooit met water, maar
dek de pan af met een passend deksel of een
blusdeken.
Ventilator in- en uitschakelen
Met toets 1 kunt u de motor inschakelen. Enkel
met deze toets is het mogelijk de motor te starten
en te stoppen.
Tips
De kook dampen worden het meest doeltreffend
verwijderd door:
• Inschakelen van de afzuigkap enkele minuten
voor de aanvang van het koken.
• Uitschakelen van de afzuigkap ongeveer 10 minuten na het beëindigen van het koken.
• Vermijd tocht boven de kookplaat.
• Plaats uw kookgerei zodanig dat opwellende
dampen onder het aanzuigoppervlak van de
kap terechtkomen.
• Koken met inductie: zodra de inhoud van de
pan kookt, stel de intensiteit van de kookplaat
lager om overproductie van dampen te beperken.
Verlichting
Met toets “L” kunt u de verlichting aan- en
uitschakelen.
Ventilatorsnelheid
De motor van de afzuigkap heeft 4 snelheden.
Met de toetsen 1 t/m 4 kunt u de snelheid kiezen.
De verlichting in de bediening geeft weer welke
snelheid in werking is.
Filter reinigingsindicaties
Vetfilter: led indicatie van de 4 drukknoppen voor
de snelheid knippert (zie hoofdstuk ‘Onderhoud’)
Koolstoffilter: led indicatie van de 4 drukknoppen
voor de snelheid blijft branden (zie hoofdstuk
‘Onderhoud’)
NL 3
Onderhoud
Vetfilter
Na 30 uur draaien van de motor knipperen bij
het uitschakelen van de afzuigkap alle 4 de
led indicaties van de drukknoppen snelheid
gedurende 30 seconden. Dit is de indicatie voor
het reinigen van het metalen vetfilter(s).
Toegang tot het vetfilter
Het filter kunt u verwijderen door het handvat in
het filter in te drukken (2).
motor in de afzuigkap zijn links en rechts de
koolstoffilters op de motor gedraaid. Met een
draai- en trekbeweging aan het koolstoffilter kan
deze van de motor afgenomen worden.
Reset van de timer
Om de timer te resetten houd u minimaal
gedurende 3 seconden de drukknop voor stand 4
van de motor ingedrukt.
Onderhoud van de afzuigkap
De afzuigkap kan worden gereinigd met een
vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik nooit agressieve, krassende of
chloorhoudende producten. Het onderhoud aan
het rvs kan gedaan worden met de Novy RVScleaner.
Vervangen van de verlichting
Verwijder eerst de steker uit het stopcontact
of schakel de stroomgroep uit. Laat de lampen
voldoende afkoelen voordat deze vervangen
worden.
Bescherm de kookplaat. Het vetfilter kunt u uit de
afzuigkap nemen door op het handvat te duwen
dat zich op het filter bevindt. Het filter komt dan
naar benden.
Het filter kan als volgt gereinigd worden:
• a. In de vaatwasmachine
• b. Handmatig: Dompel de filter in een oplossing van kokend water, waaraan een ontvettend
afwasmiddel toegevoegd is. Spoel vervolgens
de filters onder de kraan met warm water uit en
laat ze daarna drogen.
Belangrijk! Indien de bovenvermelde instructies
niet worden uitgevoerd, ontstaat er door een
te sterke vervuiling, kans op brandgevaar en
rendementsverlies
Koolstoffilter (alleen bij recirculatie)
Na 120 uur draaien van de motor blijven bij
het uitschakelen van de afzuigkap alle 4 de led
indicaties van de drukknoppen voor snelheid
branden gedurende 30 seconden. Indien u
koolstoffilters heeft dienen deze nu vervangen
te worden. Tevens dient u gelijk de vetfilters te
reinigen.
Bij de afzuigkap is een zuignapje geleverd voor het
verwijderen van de lampen. Plaats het zuignapje
op de halogeenspot en trek deze neer u toe. De
lamp komt er nu uit. De nieuwe lamp kunt u ook
met het zuignapje plaatsen.
Toegang tot de koolstoffilters
Neem de vetfilters uit de afzuigkap. Op de
NL 4
Elektrische aansluiting
De afzuigkap is voorzien van een snoer met
randaardesteker en dient aangesloten te worden
op een wandcontactdoos met randaarde. De
stekker dient goed bereikbaar gemonteerd te
worden.
Het vervangen van het aansluitsnoer dient te
gebeuren door een erkende installateur.
De stroomsterkte en verbruik zijn aangegeven op
de specificatiesticker die zich aan de binnenzijde
van de afzuigkap bevindt.
Afmetingen: pagina 15
Elektrisch schema: pagina 16
NL 5
INFORMATIONS GENERALES
• Veuillez lire les instructions attentivement avant de procéder, au montage de l’appareil.
• La mise en place de cet appareil doit être réalisée par un installateur qualifié. Le non-respect
de cette condition entraîne la suppression de la garantie constructeur et tout recours en cas
d’accident.
• Contrôlez l’état de l’appareil et les pièces de montage au déballage. Déballez l’appareil avec
soin. Evitez d’utiliser des couteaux ou objets tranchants pour ouvrir l’emballage. Si l’appareil est
endommagé stopper l’installation et contacter NOVY.
• Conservez soigneusement ce mode d’emploi. Transmettez-le au propriétaire suivant.
• Mise au rebut de l’emballage de transport et de l’ancien appareil.
Pour son transport, votre nouvel appareil a été protégé par un emballage dont tous les
composants sont compatibles avec l’environnement et recyclables. Aidez-nous à éliminer
l’emballage dans le respect de l’environnement.
Les appareils usagés ne sont pas des déchets dénués de valeur. Un retraitement adapté à
l’environnement peut permettre d’en tirer des matières premières de valeur.
Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils
électriques et électroniques usagés. Pour connaître les circuits actuels d’élimination, adressezvous s.v.p. à votre revendeur ou à l’administration de votre commune.
• En cas de problèmes techniques, n’hésitez pas à contacter notre Service de réparation:
Pour la Belgique: Tel.: 056/36.51.02
Pour la France:
Tel.: 03.20.94.06.62
Pour l’Allemagne: Tel.: 0511.54.20.771
Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/36.51.02
Pour une intervention rapide il est nécessaire de communiquer le numéro de type de l’appareil
figurant sur la plaque de contrôle située derrière le filtre à graisse. Notez le numéro de type ici:
Numéro de type:……………………….
• Pour toute autre remarque ou question auxquels ce mode d’emploi ne réponds pas, veuillez
contacter notre Customer Service:
Pour la Belgique: Tel.: 056/36.51.01
Pour la France:
Tel.: 03.20.94.06.62
Pour l’Allemagne: Tel.: 0511.54.20.771
Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/36.51.02
FR 6
Fonctionnement
Commande électronique
REMARQUE: Cette notice de montage vaut pour
plusieurs modèles. Certains équipements, qui ne
s’appliquent pas à votre appareil, peuvent y être
décrits.
Quelles que soient les dimensions de votre cuisine,
votre hotte ne peut évacuer que l’équivalent de
l’air de remplacement que vous laissez entrer
dans la pièce. C’est pourquoi, lors de l’utilisation
de la hotte, il est important que de l’air frais puisse
entrer dans la cuisine par une grille d’aération ou
par une porte ou une fenêtre entrouverte.
Le rendement de la hotte peut être diminué jusqu’à
50% et plus à cause d’un manque d’aération.
En cas d’entrée d’air insuffisante, une dépression
peut apparaître dans le conduits de chauffage,
par exemple feu ouvert, chaudière.
Lors de l’emploi simultané de la hotte et d’appareils
utilisant une énergie autre que l’électricité (par
exemple gaz, charbon) la dépression dans la
cuisine ne peut pas dépasser 4 Pa (= 0,04 mBar).
L=
1=
2 =
3=
4=
Touche éclairage
Touche vitesse 1
Touche vitesse 2
Touche vitesse 3
Touche vitesse Power
Sécurité
• Ne jamais laisser votre friteuse sans surveillance.
• Il est strictement interdit de flamber sous la
hotte.
• En cas de feu éteindre la hotte.
• Ne jamais éteindre des graisses ou huiles
brûlantes avec de l’eau. Couvrez la casserole
avec un couvercle ou une couverture (humide).
Démarrage et arrêt du ventilateur
Vous pouvez démarrer le moteur en appuyant
sur la touche 1. Seule cette touche permet de
démarrer et d’arrêter le moteur.
Conseils
Pour une bonne efficacité, il est conseillé:
• De mettre la hotte en marche quelques minutes
avant le début de la cuisson.
• De l’arrêter 10 minutes après la fin de la cuisson (Arrêt avec permanence, si disponible).
• D’éviter des courants d’air au-dessus du plan
de cuisson.
• De placer les casseroles de façon que les buées
ne sortent pas du plan inférieur de votre hotte.
• Cuisson sur induction : utiliser la taque et la
hotte sur les niveaux les plus bas possible pour
éviter la formation excessive de buées.
Eclairage
Enfoncez touche L pour la mise en marche ou
l’arrêt de l’éclairage. L’éclairage fonctionne
indépendamment du ventilateur.
Vitesses
La hotte a 4 vitesses. Avec les touches 1 jusqu’au
4 vous pouvez choisir la vitesse. La touche de la
vitesse en marche s’allumera.
Indication nettoyage des filtres
Filtre à graisse: les 4 dels clignotent (voir chapitre
‘Entretien’)
Filtre à charbon: les 4 dels restent allumées (voir
chapitre ‘Entretien’)
FR 7
Entretien
bouton-poussoir pour la position 4 du moteur.
Filtre à graisse
Après 30 heures de cuisson, lors de la mise
hors service les 4 dels vont clignoter. Ces dels
indiquent qu’il faut nettoyer le filtre à graisse.
La carrosserie
Avant toute intervention, laisse refroidir les lampes
suffisamment.
L’extérieur de la hotte se nettoie avec un chiffon
humide et un détergent doux. Ne pas utiliser
des produits agressifs, abrasifs ou chlorés.
L’utilisation de l’eau de javel est également à
proscrire. Entretenez les surfaces en inox avec
NOVY Inoxcleaner (906060).
Accès au filtre à graisse
Vous pouvez retirer le filtre en retirant
poignée intégrée au filtre.
(2)
la
Remplacement de l’éclairage
Débranchez d’abord la fiche de la prise de courant
ou mettez le circuit électrique correspondant hors
tension. Laissez les lampes refroidir suffisamment
avant de les remplacer.
Protégez votre table de cuisson.
Nettoyage:
• Dans le lave-vaisselle
• Préparez dans l’évier de l’eau chaude additionnée d’un détergent liquide. Laissez
tremper le filtre et nettoyez-le pour en éliminer toutes les particules. Rincez et contrôlez la propreté par mirage à contre-jour.
Egouttez séchez et remettez-le en place.
Ne pas utiliser de poudre non dissoute.
Important! Un filtre trop chargé dégorge
et peut présenter un risque d’incendie. Ne
négligez jamais le nettoyage périodique.
Filtre à charbon (seulement pour recirculation)
Après 120 heures de cuisson, lors de la mise hors
service les 4 dels restent allumées pendant 30
secondes. Ces dels indiquent qu’il faut nettoyer le
filtre à charbon (si présent). Nous vous conseillons
de nettoyer le filtre à graisse en même temps
Accès aux filtres à charbon
Retirez les filtres à graisse de la hotte aspirante.
Sur le moteur dans la hotte aspirante, les filtres
à charbon sont vissés à gauche et à droite sur le
moteur. Le filtre à charbon se retire du moteur par
un mouvement tournant et tirant.
Remise à zéro du minuteur
Pour remettre à zéro le minuteur, il faut tenir
enfoncé pendant au minimum 3 secondes le
Une ventouse est fournie avec la hotte pour
faciliter le retrait des lampes. Placez la ventouse
sur la lampe halogène et tirez celle-ci vers vous.
La lampe se dégage de son support. Vous pouvez
également installer la nouvelle lampe à l’aide de la
ventouse.
Raccordement électrique
Raccordement électrique sur le cordon avec fiche
bipolaire + terre. L’intensité du courant figure sur
la plaque signalétique. Utilisez une prise avec
terre. La prise doit rester visible et accessible
facilement. Le remplacement doit se faire par un
installateur qualifié.
Avant toute intervention sur la hotte, mettre
l’appareil hors tension.
Dimensions: p. 15
Schéma Electrique: p. 16
FR 8
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme und Installation der Dunstabzugshaube
aufmerksam durch.
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
• Lassen Sie die Montage von geschultem Personal durchführen. Für Schäden, die durch
nicht vorschriftsgemäße oder unsachgemäße Anbringung verursacht werden, lehnt Novy
jeglicheHaftung ab.
• Kontrollieren Sie den optischen und technischen Zustand des Geräts und des Montagematerials.
Nehmen Sie die Haube vorsichtig aus der Verpackung. Benutzen Sie dazu bitte kein Messer
oder andere scharfe Gegenstände. Prüfen Sie bitte unbedingt Funktion und Oberfläche vor dem
Einbau! Installieren Sie das Gerät nicht im Falle einer etwaigen Beschädigung und wenden Sie
sich an NOVY.
• Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf und übergeben Sie sie der Person, die das Gerät
eventuell nach Ihnen verwendet.
• Entsorgung der Transportverpackung und des Altgerätes
Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten
Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie
die Verpackung umweltgerecht.
Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe
wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/
EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Über aktuelle Entsorgungswege
informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
• Kundendienst
Bei technischen Mängeln können Sie den Kundendienst des für Sie zuständigen Landes
kontaktieren:
Für Belgien: Tel.: 056/36.51.02
Für Frankreich: Tel.: 03.20.94.06.62
Für Deutschland und Österreich: Tel.: +49 511.54.20.771
Für andere Länder: Ihren Händler oder Novy Belgien: +32 (0)56/36.51.02
Für eine schnelle Abwicklung muss der Reparaturdienst wissen, welchen Gerätetyp Sie haben.
Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild hinter dem Fettfilter. Bitte notieren Sie den Code
hier:
Typennummer:……………………….
• Für alle anderen Bemerkungen oder Fragen, auf die diese Gebrauchsanleitung keine Antwort
bietet, kontaktieren Sie unseren Customer Service:
Für Belgien: Tel.: 056/36.51.01
Für Frankreich: Tel.: 03.20.94.06.62
Für Deutschland und Österreich: Tel.: +49 511.54.20.771
Für andere Länder: Ihren Händler oder Novy Belgien: +32 (0)56/36.51.02
DE 9
Wirkung
Bedienung
HINWEIS: Diese Gebrauchsanleitung gilt für
mehrere Ger.teausführungen. Es ist möglich, dass
einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben
sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.
Bei Abluft: Wie groß Ihre Küche oder der offene
Raum auch ist, man kann nur die Menge Luft
absaugen die nachströmt.
Beim Gebrauch der Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb öffnen Sie bitte ein Fenster oder
sorgen Sie für eine andere geeignete Zuluft.
Eine zu kleine oder fehlende Luftzuft ergibt
einen Leistungsverlust und eine mangelhafte
Fettabscheidung.
Bei gleichzeitigem Betrieb einer offenen
Brennstelle und einer Abluftdunsthaube besteht
Vergiftungsgefahr!
Beim gleichzeitigen Gebrauch einer Ablufthaube
und einer offenen Brennstelle darf der Unterdruck
nicht größer als 4 Pa (= 0,04 mBar) sein. Beachten
Sie die gesetzlichen Vorschriften und sprechen
Sie mit Ihrem Schornsteinfeger!
Sicherheitshinweise
• Bitte flambieren Sie nicht unter der Dunsthaube.
• Fritieren Sie nur unter Aufsicht.
• Bei einem eventuellen Feuer schalten Sie den
Motor aus.
• Löschen Sie das Feuer nicht mit Wasser. Benutzen Sie einen Deckel, ein feuchtes Tuch
oder eine Decke.
Tipps
Der Dunst wird wirkungsvoll erfasst durch:
• Einschalten der Dunstabzugshaube zu Beginn
des Kochvorgangs.
• Ausschalten der Dunstabzugshaube einige
Minuten nach dem Ende des Kochens (durch
Nutzung der Nachlaufzeit).
• Setzen Sie Kochtöpfe oder Bratpfannen mit
aufwallenden Dampfen so auf das Kochfeld,
dass diese unter die Absaugfläche ziehen.
• Vermeiden Sie Querströmung zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
L=
1=
2 =
3=
4=
Beleuchtung
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Ventilator ein- und ausschalten
Mit Taste 1 können Sie den Motor einschalten.
Nur mit dieser Taste kann der Motor gestartet und
gestoppt werden.
Stufen einstellen
Die Haube hat 4 Stufen. Mit die Tasten 1 bis 4
können Sie die Stufe wählen. Die beleuchtete
Taste schaut welche Stufe im Arbeit ist.
Beleuchtung
Drücken Sie auf die Taste „L“ um die
Kochfeldbeleuchtung ein- und auszuschalten.
Anzeige zur Reinigung der Filter
Fettfilter: die 4 LEDs blinken (siehe Abschnitt
“Wartung”)
Kohlenstofffilter: die 4 LEDs leuchten weiterhin
(siehe Abschnitt “Wartung”)
DE 10
Reinigung
Fettfilter
Nach 30 Kochstunden werden beim Ausschalten
4 LEDs zu blinken beginnen. Sie weisen darauf
hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.
Zugang zum Fettfilter
Den Filter können Sie herausnehmen, indem Sie
auf den Griff in den Filter ziehen(2).
nigung der Fettfilter. Sie können den Fettfilter in
Kochendem Wasser mit fettlosenden Reinigungsmitteln saubern oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
Nach der Reinigung den Fettfilter abtropfen und
trocknen lassen. Sie können den Fettfilter auch in
der Geschirrspülmaschine reinigen.
Wichtig! Bitte folgen Sie den Reinigungsanweisungen, sonst kann eine starke Verschmutzung
der Fettfilter und demzufolge Feuergefahr entstehen.
Auswechseln der Beleuchtung
Die Lampen abkühlen lassen. Vor Wartungsarbeiten
an der Dunstabzugshaube ist diese spannungslos
zu machen.
Schützen Sie das Kochfeld. Den Fettfilter können
Sie aus der Dunstabzugshaube herausnehmen,
indem Sie auf den Griff ziehen, der sich am Filter
befindet. Der Filter bewegt sich dann nach unten.
Kohlenstofffilter (nur bei Umluft)
Nach 120 Kochstunden werden beim Ausschalten 4 LEDs 30 Sekunden lang weiter leuchten.
Sie weisen darauf hin, dass der Kohlenstofffilter
gereinigt werden muss (falls vorhanden). Es empfiehlt sich, gleichzeitig auch den Fettfilter zu reinigen.
Zugang zu den Kohlenstofffiltern
Nehmen Sie die Fettfilter aus der Dunstabzugshaube heraus. In der Dunstabzugshaube sind
links und rechts die Kohlenstofffilter auf den Motor gedreht. Mit einer Dreh- und Zugbewegung
am Kohlenstofffilter kann dieser von dem Motor
abgenommen werden.
Rücksetzen des Timers
Um den Timer zurückzusetzen, halten Sie die
Drucktaste für Stellung 4 des Motors mindestens
3 Sekunden lang gedrückt.
Reinigung der Dunsthaube
Zum Öffnen der Bodenplatte fassen Sie rechts
und links in den Spalt der Randabsaugung und
klappen die Bodenplatte nach unten herunter.
Den Fettfilter (1) können Sie am Griff nach unten
herausziehen. Wir epmfehlen eine 14 tätige Rei-
Mit der Dunstabzugshaube wurde ein kleiner
Saugnapf zum Herausnehmen der Lampen
mitgeliefert. Ziehen Sie das Leuchtmittel mit dem
mitgelieferten Saugnapf vorsichtig
nach unten heraus und setzen mit dem Saugnapf
eine neue Lampe ein.
Elektrischer Anschluß
Für den elektrischen Anschlußβhat das Gerät einem
Schutzkontakt-Stekker. Bauseits muß hierfür
eine vorschriftmäßig installierte SchutzkontaktSteckdose für Wechselstrom vorhanden sein
(Siehe auch die Angaben auf dem Typenschild).
Die Steckdose muß gut erreichbar montiert sein.
Abmessungen: p. 15
Elektrischer Schaltplan: p. 16
DE 11
GENERAL INFORMATION
• Please read these operating instructions carefully. They contain information about installation,
operation, safety and maintenance you need to be aware of.
• This hood is for domestic use only.
• It is recommended to have the installation done by a qualified professional. Any damage due to
faulty or unprofessional installation relieves the manufacturer of any form of responsibility.
• Check the condition of the hood and the installation material before installing. Carefully remove
the hood out of the packaging. Be careful not to use sharp knives to open the box.
• Please keep these instructions to pass on to future users.
• Disposal of transport packaging and old appliance
Your new appliance was sent to you in protective packaging. All utilised materials are environmentally safe and recyclable. Please help us by disposing of the packaging in an environmentally friendly manner.
Old appliances are not worthless rubbish. Valuable raw materials can be reclaimed by recycling
old appliances. This appliance is identified according to the European Directive 2002/96/EC on
waste electrical and electronic equipment. Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.
• Technical problem
In case of technical problems please contact Novy Service Department:
For Belgium:
Tel.: 056/36.51.02
For France:
Tel.: 03.20.94.06.62
For Germany:
Tel.: 0511.54.20.771
For all other countries: your local installor or Novy Belgium: +32 (0)56/36.51.02
Please supply us with the model number of your hood. The model number can be found on the
engraved plaque behind the filter.
You can make a note of the number here: ……………………………
• For all remarks or questions to which this manual doesn’t answer please contact our Customer
Service:
For Belgium:
Tel.: 056/36.51.01
For France:
Tel.: 03.20.94.06.62
For Germany:
Tel.: 0511.54.20.771
For all other countrys: your local installor or Novy Belgium: +32 (0)56/36.51.02
EN 12
Use
Operation
NOTE: These operating instructions apply to
several appliance models It is possible that
individual features are described which do not
apply to your appliance.
When using a hood sufficient air flow is necessary.
However large your kitchen may be, there is only
so much air available in that space. Opening a
door or window or the installation of a ventilation
grid close to the hood insures a good quality of
air flow.
Insufficient air flow will impair the extraction
efficiency of your hood immensely.
Insufficient air flow can cause reflux from other
air ducts such as chimneys or combustion
appliances.
When using a cooker hood and appliances using
energy other than electrical in the same space,
the pressure in the room may not surpass 4 Pa (=
0.04mBar).
Safety
• Deep frying under the hood is only allowed under constant supervision.
• Under no circumstances is it allowed to
flambé under the hood.
• In case of fire always switch off the hood.
• Never extinguish burning fat or oil with water.
Cover the pot with a well fitting lid or a burnblanket.
Advice
For maximum efficiency please follow this advice:
• When cooking make sure pots are positioned
properly under the hood surface.
• Activate the hood a few minutes prior to cooking.
• Switch the hood off 10 minutes after cooking
is finished (delay function if present).
• Avoid drafts under the hood surface.
• When using induction: adapt the intensity of
both hob and hood to the lowest possible
level in order to avoid excessive creation of
damp fumes.
L=
1=
2 =
3=
4=
Lights
Speed level 1
Speed level 2
Speed level 3
Speed level 4
Switch on – switch off
Met toets 1 kunt u de motor inschakelen. Enkel
met deze toets is het mogelijk de motor te starten
en te stoppen.
Levels of intensity
The hood has 4 speed levels. With buttons 1 to 4
you can choose the speed level. The illuminated
buttons shows the level in use
Illumination
You can switch on and off the illumination with
button “L”
Filter cleaning indicator
Fat filter: the 4 LEDs are flashing (see section
‘Maintenance’)
Carbon filter: the 4 LEDs are continuously lit (see
section ‘Maintenance’)
EN 13
Maintenance
Fatfilter
After 30 cooking hours, the 4 LEDs will start
flashing when they are turned off. This indicates
that the fat filter needs cleaning.
Access to the grease filter
You can remove the filter by pulling the handle in
the filter (2).
Maintenance of the hood
Please allow the lights to cool down sufficiently
before cleaning the hood.
Use a soft, wet cloth and a mild detergent to clean
the hood.
Never use aggressive, abrasive detergents or
sponges. Bleach will damage stainless steel.
The stainless steel surfaces can be treated with
Novy Inoxcleaner (906.060) after cleaning.
Replacing the lamps
First take the plug from the wall socket or switch
off the power group. Let the lamps cool down
sufficiently before replacing them.
Protect the cooking plate. You can take the grease
filter out of the hood by pulling the handle that
has been placed on the filter. The filter will come
down.
Cleaning the filter:
• in the dishwasher
• manually: in a hot solution of water and a
liquid detergent. Rince and allow to dry completely
Important! The previous instructions need to
be followed. If not an increased fire hazard may
occur.
Carbon filter (only with recirculation)
After 120 cooking hours, the LEDs remain lit for 30
seconds when they are turned off. This indicates
that the carbon filter needs cleaning (if present). It
is recommended to clean the fat filter at the same
time.
Access to the carbon filters
Remove the fat filters from the hood. The carbon
filters have been screwed at the left and the right
sides on the motor in the hood. Remove the
carbon filter from the motor with a turning and
pulling movement.
Reset the timer
In order to reset the timer, press the button for
position 4 of the motor and hold it for at least 3
seconds.
A suction cup for removing the lamps has been
delivered with the hood. Place the suction cup
onto the halogen spot and draw it towards you.
The lamp will now come out. You can also install
the new lamp using the suction cup.
Electrical connection
Electrical output: electrical cord + plug with
ground. To be plugged into socket with ground.
Check for compatibility with information on type
plate (behind filter).
Socket must be within reach.
Changes or replacement of the electrical cord
should be performed by a professional only.
Dimensions: p. 15
Electrical scheme: p. 16
EN 14
Afmetingen - Dimensions - Abmessungen - Dimensions
650
655
15
Elektrisch schema - Schéma électrique - Elektrischer Schaltplan - Electrical scheme
828 - 829
16
NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.
NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.
Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.
NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
http://www.novy.be
France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110
ref G828 C
18
GARANTIEVOORWAARDEN - LES CONDITIONS DE GARANTIE - DIE GARANTIEBEDINGUNGEN - WARRENTY CONDITIONS
BELGIË
Novy damkappen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desalniettemin kan
er een defect optreden. Zowel binnen als buiten de
waarborgperiode, kan de Novy technische dienst op
een snelle en deskundige manier een herstelling van
het toestel uitvoeren, zonder dat dit afbreuk doet aan
de levensduur ervan.
Aanvang en duur van de waarborgperiode
De waarborgperiode vangt aan op de datum van
aflevering door de verkoper (factuurdatum als
bewijs) van het toestel bij de consument. De duur
ervan bedraagt 60 maanden, maar wordt beperkt
tot 12 maanden ingeval van industrieel of hiermee
gelijkgesteld gebruik, bv. in hotels, pensions, ...
Beperkingen
Deze waarborg is niet geldig wanneer het gaat om
fouten, veroorzaakt door normale sleet, misbruik
of verwaarlozing, of door ondeskundige plaatsing.
Anderzijds vervalt de waarborg wanneer het
apparaat zou hersteld of omgebouwd zijn met
onderdelen die niet van ons fabrikaat zijn of wanneer
de identificatienummers zouden zijn verwijderd of
veranderd.
Er is evenmin sprake van waarborg wanneer
het apparaat zou hersteld of veranderd zijn
door personen die niet door onze firma daartoe
gemachtigd zijn
De volledige lijst met beperkingen is beschikbaar op
aanvraag.
De waarborgvoorwaarden gelden voor in België op
de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen.
Bij ingebruikname in het buitenland van een in
België gekocht toestel, of in België van een in het
buitenland gekocht toestel moet de consument
er zich van vergewissen of het toestel voldoet
aan de locale technische vereisten (gassoort,
spanning,
frequentie,
installatievoorschriften,
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt
door het niet geschikt zijn van het toestel en de
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de waarborgvoorwaarden.
Aanvraag tot herstelling
Wanneer een onderdeel defect bevonden wordt,
dient het via de vakhandelaar of keukeninstallateur
te worden teruggestuurd aan ons adres, ontdaan
van alle andere onderdelen en vergezeld van een
aanvraag tot vervanging onder waarborg door
afzender alsmede van dit
certificaat en factuur.
Tel. nr Technische Dienst NOVY (te contacteren bij
defect): 056-36 51 02
Hou dit document steeds bij de hand
BELGIQUE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité
d’un défaut. Le service technique de Novy peut
réparer votre appareil rapidement et correctement,
aussi bien durant la période de garantie, qu’après,
sans porter préjudice à sa durée de vie.
Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison
par le vendeur au domicile du client (la date de la
facture fait foi). La durée est 60 mois, limitée à 12
mois pour une utilisation industrielle ou comparable,
dans les hôtels, pensions, ...
Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non
conforme ou négligence ou à une installation non
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros
d’identification ont été démontés ou modifiés.
La garantie ne sera pas non plus applicable quand
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les
appareils commercialisés et utilisés en Belgique.
Lorsque l’appareil acheté en Belgique est utilisé
à l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est
utilisé en Belgique, il incombe au consommateur
de vérifier si l’appareil correspond aux exigences
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence,
conditions d’installation, conditions climatiques). Les
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou
souhaités ne sont pas concernés par les conditions
de la garantie.
Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous
adresser au commerçant spécialisé ou installateur
de cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de
votre demande de remplacement sous garantie, du
certificat de garantie et de votre facture.
Tél. No du service technique de NOVY (à contacter
en cas d’un défaut): 056-36 51 02
Gardez ce document toujours à portée de main.
BELGIEN
Dunstabzugshauben von Novy werden mit
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.
Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist
beträgt 60 Monate, wird jedoch bei industrieller oder
vergleichbarer Nutzung z. B. in Hotels, Pensionen, ...
auf 12 Monate verkürzt.
Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß,
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind.
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen,
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn
das Gerät von Personen repariert oder verändert
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte.
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität,
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften,
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät
für den gewünschten Verwendungszweck nicht
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter
die Garantiebedingungen.
Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar
vollständig ausgebaut und versehen mit einer
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und
der Rechnung.
Telefonnummer Technischer Dienst NOVY (bei einem
Defekt): +32-(0)56-36 51 02.
Bewahren Sie dieses Dokument immer griffbereit
auf.
FRANCE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité
d’un défaut. Le service technique de Novy peut
réparer votre appareil rapidement et correctement,
aussi bien durant la période de garantie, qu’après,
sans porter préjudice à sa durée de vie.
Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison
par le vendeur au domicile du client (la date de la
facture fait foi). La durée est 60 mois, limitée à 12
mois pour une utilisation industrielle ou comparable,
dans les hôtels, pensions, ...
Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non
conforme ou négligence ou à une installation non
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros
d’identification ont été démontés ou modifiés. La
garantie ne sera pas non plus applicable quand
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les
appareils commercialisés et utilisés en France.
Lorsque l’appareil acheté en France est utilisé à
l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est
utilisé en France, il incombe au consommateur
de vérifier si l’appareil correspond aux exigences
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence,
conditions d’installation, conditions climatiques). Les
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou
souhaités ne sont pas concernés par les conditions
de la garantie.
Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous
adresser à votre revendeur ou installateur de
cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de
votre demande de remplacement sous garantie, du
certificat de garantie et de votre facture.
DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH
Dunstabzugshauben von Novy werden mit
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.
Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist
beträgt vierundzwanzig Monate.
Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß,
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind.
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen,
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn
das Gerät von Personen repariert oder verändert
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte.
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität,
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften,
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät
für den gewünschten Verwendungszweck nicht
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter
die Garantiebedingungen.
Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar
vollständig ausgebaut und versehen mit einer
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und
der Rechnung. Bewahren Sie dieses Dokument
immer griffbereit auf.
NOVY NEDERLAND B.V.
Garantietermijn en dekking
Een storing is een openbaring van een technisch
gebrek aan het huishoudelijk apparaat, ten gevolge
van een materiaal-, ontwerp- en/of productiefout,
waardoor het normaal functioneren van het
apparaat onmogelijk is. Met inachtneming van
de onderstaande voorwaarden, wordt door Novy
Nederland B.V. 5 jaar garantie verleend. De garantie
gaat in op de datum van aankoop zoals die vermeld
staat op de aankoopnota van de desbetreffende
keukendetaillist/installateur. In het 1e en 2e jaar
krijgt u bij optredende storing aan uw Novy-apparaat
volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en
arbeidsloon. Bij storingen die optreden in het
3e, 4e of 5e jaar geeft deze garantie recht op
vergoeding van de te vervangen onderdelen. Bij
een servicebezoek in het 3e, 4e of 5e jaar worden
alleen de op dat moment geldende voorrijkosten en
arbeidsloon in rekening gebracht. Bij de openbaring
van een storing binnen 6 maanden na aflevering,
wordt vermoed dat de storing reeds bij aflevering
aanwezig was. Servicebezoeken worden uitsluitend
op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur uitgevoerd
en vinden uitsluitend in Nederland plaats. Deze
garantie van het huishoudelijke apparaat geldt
niet bij een toepassing in een niet-huishoudelijke
situatie. De garantie is overdraagbaar op eigenaar
en/of adres.
Beperkingen
De garantie heeft geen betrekking op onderdelen
zoals lampen, glasplaten, vetfilters, geurfilters,
snoer, steker en losse accessoires. Op de garantie
kan geen aanspraak worden gemaakt bij gebreken
aan het apparaat die terug te voeren zijn op onjuist
gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid,
het niet juist handelen volgens de bepalingen in
de gebruiksaanwijzing of de montage-instructie,
gebreken die te wijten zijn aan installatiefouten
of gebreken die de werking of de waarde van
het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden.
Eveneens kan er geen aanspraak op de garantie
worden gedaan bij beschadigingen die ontstaan
zijn door de gebruiker of derden, defecten en
beschadigingen van het apparaat als gevolg van
gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder
een inboedelverzekering of gebeurtenissen die
buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.
Bij een apparaat die ingebouwd is geweest in
de showroom van een (keuken)leverancier wordt
de garantie beperkt tot de technische delen.
Beschadigingen van zichtbare delen zijn uitgesloten
van garantie.
Voorwaarden
Een aanspraak op de garantie vervalt indien
reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door
derden die niet door Novy gemachtigd zijn, of
indien apparaten worden voorzien van niet-originele
onderdelen waardoor een storing ontstaat. De
reparaties aan de producten worden in de regel
bij de eindgebruiker uitgevoerd. De onderdelen die
zijn vervangen, worden eigendom van Novy. Bij een
reparatie dient te allen tijde de originele aankoopnota
aan de servicemonteur te worden overlegd.
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste
bezoek worden uitgevoerd. Indien een tweede
bezoek nodig is, zullen eventueel voorrijkosten en
arbeidsloon in rekening worden gebracht, indien
de noodzaak voor een herhaalbezoek aan de
eindgebruiker toe te schrijven is.
Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van
de garantietermijn en vormen evenmin het begin
van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn
voor ingebouwde vervangingsonderdelen eindigt
gelijktijdig met de garantietermijn van het apparaat
als geheel.
Indien het typeplaatje met daarop het typenummer
en serienummer is verwijderd, gewijzigd of
onleesbaar is, vervalt elke aanspraak op de garantie.
De garantievoorwaarden gelden voor in Nederland
op de markt gebrachte en in gebruik zijnde
apparaten. Bij ingebruikname in het buitenland van
een in Nederland gekocht apparaat, of in Nederland
van een in het buitenland gekocht apparaat moet
de consument zich van bewust zijn of het apparaat
aan de lokale technische vereisten (bijvoorbeeld
spanning,
frequentie,
installatievoorschriften,
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt
door het niet geschikt zijn van het apparaat en de
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de garantievoorwaarden.
Uitgebreidere of andere aanspraken, in het bijzonder
aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat
ontstane schade, zijn uitgesloten, voor zover de
aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke
bepalingen van dwingend recht.
Indien bij aanmelding van een storing de
omschrijving van de storing niet leidt tot een
vaststelling van deze storing door de servicemonteur
en bovendien een verder inspectie van het apparaat
ook geen vaststelling van een mogelijk ander defect
oplevert, zullen voorrijkosten en arbeidsloon in
rekening worden gebracht overeenkomstig op dat
moment geldende tarieven.
Reparatie en eventuele vervanging van een apparaat
Voor zover herstelwerkzaamheden door Novy
Nederland B.V. redelijkerwijs niet mogelijk zijn,
wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen
de genoemde garantietermijn een gelijkwaardige
vervangend apparaat aangeboden. Bij een levering
van een vervangend apparaat behoudt Novy
Nederland B.V. zich het recht voor een redelijke
gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de
tot dan toe genoten gebruiksduur.
Aanvraag voor een service
In geval van een storing kunt u contact opnemen
met uw (keuken)leverancier. Voor een goede en
snelle afhandeling is het noodzakelijk dat u bij het
melden van een service het type nummer van uw
apparaat bij de hand heeft.
Onderdelen bestellen
Voor het bestellen van onderdelen kunt u zich
wenden tot:
Novy Nederland B.V.
T (088)-0119100
E info@novynederland.nl
I www.novynederland.nl
Waarborgcertificaat NOVY dampkappen
Certificat de garantie hottes NOVY
Garantie Zertifikat NOVY Dunsthauben
Warrenty certificate NOVY hoods
Naam/Nom/Name/Name:
Adres/Adresse/Adresse/Adress:
Faktuurdatum/Date de facturation
Datum der Rechnung/Invoice Date
De garantievoorwaarden in België/ Les conditions de garantie en Belgique/
Die Garantiebedingungen in Belgien: p. 2-4
Les conditions de garantie en France p. 5
Für Garantiebedingungen in Deutschland:
For all other countries:
Zie achterkant
Voir au dos
Sehen Sie die RuckSeite
See back
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising