KV 118
KV 118
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
NÁVOD K OBSLUZE
DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA
NÁVOD NA OBSLUHU
CYFROWA WAGA KUCHENNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DIGITALE KÜCHENWAAGE
BEDIENUNGSANLEITUNG
DIGITAL KITCHEN SCALE
OPERATING MANUAL
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod
musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú
v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie
się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele
előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa
a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully
before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.
CZ
SK
PL
HU
DE
EN
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace,
ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků,
je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími
a obsluhujícími tento výrobek. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným
používáním nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Při používání by měla být vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Digitální kuchyňská váha KV 118 je určena pouze pro použití v domácnosti.
2. Veškeré opravy svěřte odbornému servisu!
3. Nepoužívejte váhu v blízkosti přístrojů, které mají elektromagnetické pole. Umístěte váhu v dostatečné
vzdálenosti od takového výrobku, abyste zamezili vzájemnému rušení.
4. Váha je určena pro vážení potravin nebo tekutin.
5. Váhu je třeba umístit na rovný, tvrdý a stabilní povrch (ne na koberec, vážení by bylo nepřesné).
6. Nevystavujte váhu nárazům, otřesům a neupouštějte ji na zem.
7. Váha je přesný přístroj, s kterým je nutno zacházet opatrně.
8. Na váze se nesmí vážit domácí zvířata.
9. Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
10. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto přístroje.
11. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální
neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud
na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem
hrát.
POPIS
Vážicí plocha
LCD displej
Kryt prostoru
pro baterie
Tlačítko
ZERO/ON/OFF
Tlačítko MODE
3
LCD displej
CZ
Funkce TARA
Záporná hodnota
Funkce dovažování
Zobrazení hmotnosti
Jednotka hmotnosti
Jednotka objemu
Jednotka hmotnosti
Zobrazení objemu mléka/vody
Výměna baterie
1.
2.
3.
4.
Nejprve odstraňte z kontaktu nové baterie izolační fólii.
Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně váhy.
Pomocí ostrého předmětu vyjměte použitou baterii (např. pomocí pinzety).
Vložte novou baterii tak, že jednu stranu baterie vložíte pod zarážku a pak zatlačíte na opačnou stranu.
Dbejte na dodržení správné polarity.
Poznámka: Pokud se na displeji zobrazuje chyba nebo pokud se nedaří dlouhou dobu váhu vypnout,
vyjměte prosím na přibližně 3 sekundy baterii a pak ji znovu vložte. Pokud se vám tento problém nepodaří
vyřešit, požádejte prosím o radu svého prodejce.
REŽIM VÁŽENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilní povrch.
Před zapnutím váhy položte na vážicí plochu kuchyňskou misku (chcete-li ji použít).
Dotykem tlačítka ZERO/ON/OFF zapněte režim vážení.
Vyčkejte, až se na LCD displeji zobrazí všechny informace.
Vložte na váhu (do misky) vážený předmět a LCD displej zobrazí zjištěnou hmotnost předmětu.
Konverze jednotek
Tato digitální kuchyňská váha vám umožňuje vážení v Metrické soustavě (g,ml)
nebo Angloamerické měrné soustavě (lb:oz, fl’oz). Požadovanou jednotku
nasatavíte pomocí konverzního tlačítka umístěného na spodní straně váhy.
Zobrazení objemu tekutin (mléko, voda)
1.
2.
3.
4.
Vložte nádobu na vážící plochu.
Dotekem tlačítka ZERO/ON/OFF vynulujete hmotnost nádoby, na displeji se zobrazí „0“.
Nalijte do nádoby tekutinu, na displeji se zobrazí tekutiny.
Pro zobrazení objemu tekutin, stiskněte tlačítko MODE a zvolte jednu z možností WATER (VODA), MILK
(MLÉKO), poté se na displeji zobrazí požadovaný objem tekutiny.
Funkce dovažování a tara
Tyto funkce slouží k měření hmotnosti postupně přidávaných různých dávek k předchozím, které zůstávají na
váze. Položte na váhu první dávku a na displeji se zobrazí její hmotnost. Před položením další dávky na váhu
se dotkněte tlačítka ZERO/ON/OFF, tím se hodnota na displeji vynuluje („0“). Tento úkon můžete provést
opakovaně.
Při každém stisknutí tlačítka ZERO/ON/OFF se na LCD displeji zobrazí „ ----- “ nebo „0g“. „ ----- “ znamená
nestabilní stav, chvíli tedy prosím vyčkejte. Během zobrazení „0g“ se v levém dolním rohu displeje rozsvítí
ikona „O“ nebo „T“ (v závislosti na hmotnosti), která hlásí, že funkce dovažování je aktivní. Max. kapacita se
nezmění.
Pokud je celkový součet hmotností všech dávek na váze nižší než 200 g bude automaticky použita funkce
dovažování.
4
Pokud je celkový součet hmotností všech dávek na váze vyšší než 200 g bude automaticky použita funkce
TARA.
Poznámka: Váhu můžete buď vypnout pomocí tlačítka ZERO/ON/OFF, nebo se po 2 minutách automaticky
vypne.
Varovná upozornění
1. Baterie je vybitá, vyměňte ji za novou.
2. Přetížení váhy – max. nosnost 5 kg je uvedena na váze. Odstraňte prosím z váhy váženou
dávku, aby nedošlo k poškození.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
1. Pro čištění váhy používejte navlhčený hadřík a dbejte na to, aby se dovnitř váhy nedostala voda.
NEPOUŽÍVEJTE chemické čisticí prostředky/čisticí prostředky s abrazivním účinkem.
Neponořujte váhu do vody!
2. Všechny plastové části se musí při kontaktu s mastnými substancemi, jako je koření, ocet nebo
dochucovadla, ihned očistit. Zabraňte potřísnění váhy kyselou citrusovou šťávou!
3. Udržujte váhu vždy ve vodorovné poloze.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Praktická odnímatelná plastová miska
Extra velký LCD displej (40 × 18 mm)
Maximální hmotnost do 5 kg
Měřicí rozlišení 1 g
Možnost volby jednotek (g/lb.oz a ml/fl.oz)
Funkce dovažování s praktickou funkcí TARA
Automatické vynulování
Automatické a manuální vypnutí
Indikace přetížení/slabé baterie
Napájení 1 x 3 V lithiová baterie (součástí balení)
Odchylka vážení:
0 ~ 20 g : +/- 2 g
21 ~ 5000 g : +/- 10 g
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
5
CZ
DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie,
ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho
z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/
používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi tento výrobok.
Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
SK
Pri používaní by mali byť vždy dodržiavané základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1. Digitálna kuchynská váha KV 118 je určená iba na použitie v domácnosti.
2. Všetky opravy zverte odbornému servisu!
3. Nepoužívajte váhu v blízkosti prístrojov, ktoré majú elektromagnetické pole. Umiestnite váhu
v dostatočnej vzdialenosti od takéhoto výrobku, aby ste zamedzili vzájomnému rušeniu.
4. Váha je určená na váženie potravín alebo tekutín.
5. Váhu je potrebné umiestniť na rovný, tvrdý a stabilný povrch (nie na koberec, váženie by bolo nepresné).
6. Nevystavujte váhu nárazom, otrasom a nepúšťajte ju na zem.
7. Váha je presný prístroj, s ktorým je nutné zaobchádzať opatrne.
8. Na váhe sa nesmú vážiť domáce zvieratá.
9. Používajte váhu iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
10. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto prístroja.
11. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja,
ak nebudú pod dohľadom alebo ak neboli inštruované z hľadiska použitia tohto prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom
hrať.
POPIS
Vážiaca plocha
LCD displej
Kryt priestoru pre
batérie
Tlačidlo
ZERO/ON/OFF
Tlačidlo MODE
6
LCD displej
Funkcia TARA
Záporná hodnota
Funkcia dovažovania
Zobrazenie hmotnosti
Jednotka hmotnosti
Jednotka objemu
Jednotka hmotnosti
Zobrazenie objemu mlieka/vody
SK
Výmena batérie
1.
2.
3.
4.
Najprv odstráňte z kontaktu novej batérie izolačnú fóliu.
Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane váhy.
Pomocou ostrého predmetu vyberte použitú batériu (napr. pomocou pinzety).
Vložte novú batériu tak, že jednu stranu batérie vložíte pod zarážku a potom zatlačíte na opačnú stranu.
Dbajte na dodržanie správnej polarity.
Poznámka: Ak sa na displeji zobrazuje chyba alebo ak sa nedarí dlhý čas váhu vypnúť, vyberte, prosím, na
približne 3 sekundy batériu a potom ju znovu vložte. Ak sa vám tento problém nepodarí vyriešiť,
požiadajte, prosím, o radu svojho predajcu.
REŽIM VÁŽENIA
1.
2.
3.
4
5.
Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilný povrch.
Pred zapnutím váhy položte na vážiacu plochu kuchynskú misku (ak ju chcete použiť).
Dotykom tlačidla ZERO/ON/OFF zapnite režim váženia.
Vyčkajte, až sa na LCD displeji zobrazia všetky informácie.
Vložte na váhu (do misky) vážený predmet a LCD displej zobrazí zistenú hmotnosť predmetu.
Konverzia jednotiek
Táto digitálna kuchynská váha vám umožňuje váženie v metrickej sústave
(g, ml) alebo angloamerickej mernej sústave (lb:oz, fl’oz). Požadovanú jednotku
nastavíte pomocou konverzného tlačidla umiestneného na spodnej strane váhy.
Zobrazenie objemu tekutín (mlieko, voda)
1.
2.
3.
4.
Vložte nádobu na vážiacu plochu.
Dotykom tlačidla ZERO/ON/OFF vynulujete hmotnosť nádoby, na displeji sa zobrazí „0”.
Nalejte do nádoby tekutinu, na displeji sa zobrazia tekutiny.
Na zobrazenie objemu tekutín, stlačte tlačidlo MODE a zvoľte jednu z možností WATER (VODA), MILK
(MLIEKO), potom sa na displeji zobrazí požadovaný objem tekutiny.
Funkcia dovažovania a tara
Tieto funkcie slúžia na meranie hmotnosti postupne pridávaných rôznych dávok k predchádzajúcim, ktoré
zostávajú na váhe. Položte na váhu prvú dávku a na displeji sa zobrazí jej hmotnosť. Pred položením ďalšej
dávky na váhu sa dotknite tlačidla ZERO/ON/ OFF, tým sa hodnota na displeji vynuluje („0“). Tento úkon
môžete vykonať opakovane.
Pri každom stlačení tlačidla ZERO/ON/OFF sa na LCD displeji zobrazí „ ----- ” alebo „0g”. „ ----- ” znamená
nestabilný stav, chvíľu teda, prosím, vyčkajte. Počas zobrazenia „0g” sa v ľavom dolnom rohu displeja rozsvieti
ikona „O” alebo „T“ (v závislosti od hmotnosti), ktorá hlási, že funkcia dovažovanie je aktívna. Max. kapacita
sa nezmení.
7
Ak je celkový súčet hmotností všetkých dávok na váhe nižší než 200 g, bude automaticky použitá funkcia
dovažovania.
Ak je celkový súčet hmotností všetkých dávok na váhe vyšší než 200 g, bude automaticky použitá funkcia
TARA.
Poznámka: Váhu môžete buď vypnúť pomocou tlačidla ZERO/ON/OFF, alebo sa po 2 minútach vypne
automaticky.
Varovné upozornenia
1. Batéria je vybitá, vymeňte ju za novú.
2. Preťaženie váhy – max. nosnosť 5 kg je uvedená na váhe. Odstráňte, prosím, z váhy
váženú dávku, aby nedošlo k poškodeniu.
SK
ÚDRŽBA A ČISTENIE
1
Na čistenie váhy používajte navlhčenú handričku a dbajte na to, aby sa dovnútra váhy nedostala voda.
NEPOUŽÍVAJTE chemické čistiace prostriedky/čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom.
Neponárajte váhu do vody!
2. Všetky plastové časti sa musia pri kontakte s mastnými substanciami, ako je korenie, ocot alebo
dochucovadlá, ihneď očistiť. Zabráňte postriekaniu váhy kyslou citrusovou šťavou!
3. Udržujte váhu vždy vo vodorovnej polohe.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Praktická odoberateľná plastová miska
Extra veľký LCD displej (40 × 18 mm)
Maximálna hmotnosť do 5 kg
Meriace rozlíšenie 1 g
Možnosť voľby jednotiek (g/lb.oz aj ml/fl.oz)
Funkcia dovažovania s praktickou funkciou TARA
Automatické vynulovanie
Automatické a manuálne vypnutie
Indikácia preťaženia/slabej batérie
Napájanie 1 × 3 V lithiová batéria (súčasťou balenia)
Odchýlka váženia:
0 ~ 20 g: +/- 2 g
21 ~ 5000 g : +/- 10 g
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
8
08/05
CYFROWA WAGA KUCHENNA
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki dot. bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji, nie obejmują wszystkich
warunków i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym
za bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to
na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie
transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części
urządzenia.
Korzystając z urządzenia, należy pamiętać o podstawowych zasadach, między innymi:
1. Cyfrowa waga kuchenna KV 118 przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Wszelkie naprawy należy zlecić w profesjonalnym serwisie!
3. Nie należy korzystać z wagi w pobliżu urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne. Aby uniknąć
wzajemnych zakłóceń, wagę należy umieścić w odpowiedniej odległości od tego typu urządzeń.
4. Waga przeznaczona jest do ważenia produktów spożywczych, również płynów.
5. Należy ją umieścić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni (waga postawiona np. na dywanie nie
gwarantuje dokładnego pomiaru).
6. Należy unikać wstrząsów, uderzeń i upuszczenia urządzenia.
7. Waga jest urządzeniem precyzyjnym i należy obchodzić się z nią ostrożnie.
8. Urządzenie nie służy do ważenia zwierząt domowych.
9. Wagę należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania
urządzenia.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność
fizyczna lub psychiczna lub brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać urządzenia bez
nadzoru, lub jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez
odpowiedzialną za nie osobę. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której dzieci bawią się urządzeniem.
OPIS
Szalka wagi
Wyświetlacz LCD
Pokrywa baterii
Przycisk
ZERO/ON/OFF
Przycisk MODE
9
PL
Wyświetlacz LCD
Jednostka masy
Funkcja TARA
Wartość ujemna
Jednostka objętości
Funkcja doważania
Wyświetlenie masy
Jednostka masy
Wyświetlenie objętości mleka/wody
Wymiana baterii
1.
2.
3.
4.
PL
Usunąć folię izolacyjną z kontaktów nowej baterii.
Otworzyć pokrywę baterii na dolnej części wagi.
Za pomocą ostrego przedmiotu (np. pincety) wyjąć zużytą baterię.
Włożyć nową baterię tak, aby jeden jej koniec znalazł się pod zaślepką, a następnie nacisnąć drugi
koniec. Należy pamiętać o prawidłowej polaryzacji.
Uwaga: Jeżeli wyświetlacz pokazuje błąd, lub nie można przez dłuższy czas wyłączyć wagi, należy na ok.
3 sekundy wyjąć baterię i włożyć ją ponownie. Jeżeli nie udaje się rozwiązać problemu, należy zwrócić się
o pomoc do sprzedawcy.
TRYB WAŻENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Postawić wagę na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
Przed włączeniem wagi położyć na talerzu miskę kuchenną (jeżeli ma być wykorzystana).
Dotykając przycisku ZERO/ON/OFF włączyć tryb ważenia.
Poczekać, aż na wyświetlaczu LCD pojawią się wszystkie informacje.
Po włożeniu do miski ważonego przedmiotu/substancji, na wyświetlaczu LCD pojawi się jego/jej masa.
Konwersja jednostek
Cyfrowa waga kuchenna umożliwia ważenie w systemie metrycznym (g,ml) lub
w systemie anglosaskim (lb:oz, fl’oz). Do wyboru wymaganej jednostki służy
przycisk konwersji, umieszczony na spodzie wagi.
Wyświetlenie objętości cieczy (mleka, wody)
1.
2.
3.
4.
Postawić pojemnik na szalce.
Dotykając przycisku ZERO/ON/OFF wyzerować masę pojemnika, na wyświetlaczu pojawi się „0”.
Po wlaniu cieczy na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja.
Aby wyświetlić objętość cieczy, nacisnąć przycisk MODE i wybrać jedną z opcji WATER (WODA), MILK
(MLEKO) - na wyświetlaczu pojawi się objętość wybranej cieczy.
Funkcja doważania i tara
Funkcje służą do pomiaru masy kolejnych produktów, dodawanych do poprzednich, które pozostają na
wadze. Położyć na wadze pierwszą dawkę produktu - na wyświetlaczu pojawi się jej masa. Przed dodaniem
kolejnego produktu dotknąć przycisku ZERO/ON/OFF, aby wyzerować wartość podaną na wyświetlaczu
(„0”). Czynność tę można powtarzać wielokrotnie.
Po każdym naciśnięciu przycisku ZERO/ON/OFF na wyświetlaczu pojawi się „ ----- ” lub „0g”. „ ----- ” oznacza
niestabilny stan, należy wówczas chwilę odczekać. W trakcie wyświetlania „0g” w lewym dolnym rogu
wyświetlacza pojawi się ikona „O” lub „T” (zależnie od masy), która oznacza, że funkcja doważania jest
aktywna. Maks. obciążenie wagi pozostaje bez zmian.
Jeżeli suma wszystkich dawek na wadze jest niższa, niż 200 g, zostanie automatycznie zastosowana funkcja
doważania.
10
Jeżeli suma wszystkich dawek na wadze jest wyższa, niż 200 g, zostanie automatycznie zastosowana funkcja
TARA.
Uwaga: Jeżeli waga nie zostanie wyłączona za pomocą przycisku ZERO/ON/OFF, po 2 minutach wyłączy
się samoczynnie.
Ostrzeżenia
1. Bateria jest rozładowana, należy ją wymienić.
2. Przeciążenie wagi — maks. nośność wynosi 5 kg i jest podana na wadze. Należy zdjąć
przedmiot z wagi, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
1. Do czyszczenia wagi używać mokrej szmatki i uważać, aby do wnętrza wagi nie dostała się woda. NIE
STOSOWAĆ chemicznych środków czyszczących ani substancji trących.
Nie zanurzać wagi w wodzie!
2. Po kontakcie z substancjami takimi jak np. przyprawy, ocet lub substancje smakowe, należy natychmiast
oczyścić wszystkie plastikowe elementy. Nie należy dopuścić do kontaktu soku z cytryny z wagą!
3. Waga powinna zawsze znajdować się w pozycji poziomej.
DANE TECHNICZNE
Praktyczna wyjmowana plastikowa miska
Bardzo duży wyświetlacz LCD (40 × 18 mm)
Maksymalne obciążenie 5 kg
Dokładność pomiaru do 1 g
Możliwość wyboru jednostek (g/lb.oz lub ml/fl.oz)
Funkcja doważania z praktyczną funkcją TARA
Automatyczne zerowanie
Automatyczne i ręczne wyłączanie
Wskaźnik przeciążenia/słabej baterii
Zasilanie 1 baterią litową 3 V (w opakowaniu)
Niedokładność pomiaru:
0 ~ 20 g : +/- 2 g
21 ~ 5 000 g : +/- 10 g
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
08/05
11
PL
DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
Olvassa el figyelmesen, és jól őrizze meg!
Figyelem! A használati útmutató tartalmazta biztonsági rendelkezések nem tartalmaznak minden
olyan feltételt és körülményt, amelynek bekövetkeztére sor kerülhet. A felhasználónak meg kell értenie,
hogy a legfontosabb, semmilyen termékbe be nem építhető tényezők a józan ész, az elővigyázatosság
és a gondosság. Ezeket a tényezőket a készüléket használó és kezelő felhasználó(k)nak kell biztosítaniuk.
Nem felelünk a szállítás közben, helytelen használatból, feszültségingadozásból vagy a készülék bármilyen
átalakításából eredő károkért.
A használat során tartson be minden alapvető előírást, az alábbiakat is:
1. A KV 118 konyhai mérleg kizárólag otthoni használatra alkalmas.
2. Minden javítását bízza szakszervizre!
3. A mérleget ne használja olyan készülékek közelében, melyek elektromágneses sugárzást bocsátanak ki.
A mérleget ilyen termékektől megfelelő távolságra helyezze, hogy egymást ne zavarják.
4. A mérleg élelmiszerek vagy folyadékok mérésére készült.
5. A mérleget sík, kemény és stabil felületre helyezze (ne a szőnyegre, a mérés pontatlan lesz).
6. Óvja ütések és rezgések elől, és ne ejtse le a földre.
7. A mérleg pontos készülék, eszerint bánjon vele.
8. A mérleges tilos háziállatok mérése.
9. A mérleget kizárólag a használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja.
10. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata okozta károkért.
11. A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan
személyek (gyermekeket is beleértve), akik nem alkalmasak a készülék biztonságos használatára, kivéve
azon eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt használják.
Ügyeljen arra, hogy a fogyasztóval ne játszhassanak gyerekek.
HU
LEÍRÁS
Mérőlap
LCD kijelző
Elemrekesz
fedele
Gomb
ZERO/ON/OFF
MODE gomb
12
LCD kijelző
TARA funkció
Tömeg mértékegysége
Negatív érték
Térfogat mértékegysége
Mérés közbeni lenullázás
funkció
Tömeg megjelenítése
Tömeg mértékegysége
Tej/víz térfogatának megjelenítése
Elemcsere
1.
2.
3.
4.
Az elemről előbb távolítsa el a szigetelő fóliát.
Nyissa ki az elemrekesz fedelét a mérleg alján.
Éles tárggyal (pl. csipesszel) vegye ki a lemerült elemet.
Tegyen be új elemet úgy, hogy az elem egyik végét az ütköző alá helyezi, majd megnyomja a másik
végét. Ügyeljen a helyes polaritásra.
Megjegyzés: Ha a kijelző hibajelzés jelenik meg, vagy a mérleget sokáig nem lehet kikapcsolni,
kb. 3 másodpercre vegye ki az elemet, majd tegye vissza. Ha ezzel a problémát nem sikerül megszüntetni,
tanácsért forduljon eladójához.
MÉRÉS ÜZEMMÓD
1.
2.
3.
4.
5.
A mérleget tegye sík, kemény és stabil felületre.
A mérleg bekapcsolása előtt a mérőlapra tegyen tálat.
A ZERO/ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a mérés üzemmódot.
Várja meg, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik minden információ.
A mérlegre (a tálba) tegye bele a mérendő tárgyat és az LCD kijelzőn megjelenik a tárgy tömege.
HU
Mértékegység váltása
Ez a konyhai mérleg mérhet metrikus (g, ml) vagy brit (lb:oz, fl’oz) mértékegység
rendszerben. A kívánt mértékegység rendszert a mérleg alján található
kapcsológombbal lehet beállítani.
Folyadékok (tej, víz) térfogatának megjelenítése
1.
2.
3.
4.
Tegye az edényt a mérőlapra.
A ZERO/ON/OFF gomb érintésével az edény tömegét lenullázza, a kijelzőn „0” jelenik meg.
Öntsön az edénybe folyadékot, a kijelzőn megjelenik a folyadék tömege.
A folyadék térfogatának megjelenítéséhez nyomja meg a MODE gombot és válasszon a lehetőségek
közül WATER (VÍZ), MILK (TEJ), ezután a kijelzőn megjelenik a folyadék térfogata.
Mérés közbeni lenullázás és a göngyölegsúly
Ez a funkció a mérlegen korábban mért anyagokhoz fokozatosan hozzáadott anyagok tömegének mérésére
szolgál. Tegye a mérlegre az első adagot, a kijelzőn megjelenik annak tömege. További anyag hozzáadása
előtt nyomja meg a ZERO/ON/OFF gombot, ezzel a kijelző értékét lenullázza („0”). Ezt a lépést ismételten is
megteheti.
A ZERO/ON/OFF minden megnyomása után az LCD kijelzőn megjelenik a „ ----- ” érték, vagy „0g”. A „ ----- ”
nem stabil állapotot jelez, ekkor várjon egy kicsit. A „0g” megjelenítésekor a kijelző bal alsó sarkában
megjelenik az „O” vagy „T” ikon (a tömeg függvényében), ez jelzi, hogy a mérés közbeni lenullázás aktív.
A max. kapacitás nem változik.
Ha az összes adagok tömegének összege a mérlegen kisebb, mint 200 g, a mérés közbeni lenullázás funkció
automatikusan aktív lesz.
13
Ha az összes adagok tömegének összege a mérlegen nagyobb, mint 200 g, a TARA funkció automatikusan
aktív lesz.
Megjegyzés: A mérleget kikapcsolhatja a ZERO/ON/OFF gomb segítségével, vagy 2 perc elteltével
automatikusan kikapcsol.
Figyelmeztetések
1. Az elem lemerült, cserélje új elemre.
2. Mérleg túlterhelése – a max. megengedett tömeg 5 kg, a mérlegen fel van tüntetve.
A mérlegről vegye le a mért adagot, nehogy a mérleg megsérüljön.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
1. A mérleget megnedvesített ruhával tisztítsa és ügyeljen arra, hogy a mérlegbe ne kerüljön víz. NE
HASZNÁLJON vegyi vagy szemcsés tisztítószereket.
A mérleget ne merítse a vízbe!
2. Minden műanyag részét, ha azok érintkeztek zsíros anyagokkal, mint pl. fűszerek, ecet vagy
ízesítőanyagok, azonnal tisztítsa meg. Ügyeljen arra, hogy savanyú citromlé ne fröccsenjen a mérlegre!
3. A mérleget tartsa mindig vízszintes helyzetben.
MŰSZAKI ADATOK
HU
Praktikus levehető műanyag tál
Extra nagy LCD kijelző (40 × 18 mm)
Maximális megengedett tömeg 5 kg
Mérési pontosság 1 g
2 mértékegység-rendszer (g/lb.oz és ml/fl.oz)
Mérés közbeni lenullázás praktikus TARA funkcióval
Automatikus lenullázás
Automatikus és kézi kikapcsolás
Túlterhelés/lemerült elem kijelzése
Táplálás 1 × 3 V lithium elem (a csomagolás része)
Mérési eltérés:
0 ~ 20 g : +/- 2 g
21 ~ 5000 g : +/- 10 g
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
14
08/05
DIGITALE KÜCHENWAAGE
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise decken nicht alle möglichen
Bedingungen und Situationen ab, zu denen es kommen kann. Der Benutzer muss sich dessen bewusst sein,
dass zu den Faktoren, die sich in kein Produkt einbauen lassen, gesunder Menschenverstand, Vorsicht und
Sorgfalt gehören. Diese Faktoren müssen somit von den Personen gewährleistet werden, die dieses Produkt
verwenden und bedienen.
Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die beim Transport, durch falsche Verwendung oder
durch Änderung oder Abwandlung von Bestandteilen dieses Geräts entstehen.
Bei der Verwendung sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, darunter
folgende:
1. Die digitale Küchenwaage KV 118 ist nur zur Verwendung im Haushalt vorgesehen.
2. Reparaturen aller Art dürfen nur durch fachkundiges Servicepersonal durchgeführt werden!
3. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die ein elektromagnetisches Feld aufweisen.
Platzieren Sie die Waage in ausreichendem Abstand von solchen Produkten, um gegenseitige Störungen
zu verhindern.
4. Die Waage ist zum Wiegen von Lebensmitteln und Flüssigkeiten vorgesehen.
5. Die Waage muss auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche gestellt werden (nicht auf einen Teppich,
dies würde zu ungenauen Ergebnissen führen).
6. Setzen Sie die Waage keinen Stößen oder Erschütterungen aus und lassen Sie sie nicht auf dem Boden
stehen.
7. Die Waage ist ein Präzisionsinstrument, das einen sorgsamen Umgang erfordert.
8. Auf der Waage dürfen keine Haustiere gewogen werden.
9. Verwenden Sie die Waage nur gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Hinweisen.
10. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch falsche Verwendung dieses Geräts.
11. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, deren
eingeschränkte physische, sensuelle oder mentale Fähigkeiten, Erfahrungen oder Kenntnisse keine
sichere Verwendung des Geräts zulassen, sofern keine Aufsicht bzw. Einweisung in die Verwendung
dieses Geräts durch eine für deren Sicherheit verantwortliche Person erfolgt. Kinder müssen beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht als Spielzeug verwendet wird.
DE
15
BESCHREIBUNG
Wiegefläche
LCD-Display
Batteriefachabdeckung
Taste
ZERO/ON/OFF
Taste MODE
LCD-Display
Tara-Funktion
Gewichtseinheit
Negativer Wert
Volumeneinheit
Zuwiegefunktion
Gewichtseinheit
Gewichtsanzeige
Volumenanzeige – Milch/Wasser
Auswechseln der Batterie
DE
1.
2.
3.
4.
Entfernen Sie bei einer neuen Batterie zuerst die Isolierfolie an den Kontakten.
Öffnen Sie die die Batteriefach-Abdeckung auf der Unterseite der Waage.
Nehmen Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einer Pinzette) die verbrauchte Batterie heraus.
Legen Sie die neue Batterie so ein, dass Sie die eine Seite der Batterie unter den Anschlag schieben und
dann die andere Seite der Batterie hineindrücken. Achten Sie auf die richtige Polarität.
Anmerkung: Wenn auf dem Display ein Fehler angezeigt wird oder die Waage längere Zeit nicht
ausgeschaltet werden kann, nehmen Sie die Batterie bitte ca. 3 Sekunden lang heraus und
legen Sie sie dann wieder ein. Wenn sich das Problem dadurch nicht lösen lässt, lassen Sie sich
bitte von Ihrem Händler beraten.
WIEGEMODUS
1.
2.
3.
4.
Stellen Sie die Waage auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche.
Stellen Sie vor dem Einschalten der Waage eine Küchenschüssel (falls erwünscht) auf die Wiegefläche.
Durch Drücken der Taste ZERO/ON/OFF schalten Sie den Wiegemodus ein.
Warten Sie, bis auf dem LCD-Display alle Informationen angezeigt werden.
16
5. Legen Sie das zu wiegende Objekt auf die Waage (bzw. in die Schüssel). Auf dem LCD-Display wird das
ermittelte Gewicht des Objekts angezeigt.
Einheitenkonvertierung
Diese digitale Küchenwaage ermöglicht Ihnen das Wiegen im metrischen
System (g, ml) oder im angloamerikanischen spezifischen System (Ib:oz, fl’oz).
Die gewünschte Einheit stellen Sie mit Hilfe der Taste, die an der Unterseite der
Waage angebracht ist, ein.
Anzeige von Flüssigkeitsvolumina (Milch, Wasser)
1. Stellen Sie ein Gefäß auf die Wiegefläche.
2. Durch Drücken der Taste ZERO/ON/OFF neutralisieren Sie das Gewicht des Gefäßes. Auf dem Display
wird „0“ angezeigt.
3. Gießen Sie eine Flüssigkeit in das Gefäß. Auf dem Display wird das Gewicht der Flüssigkeit angezeigt.
4. Zum Anzeigen des Flüssigkeitsvolumens drücken Sie die Taste MODE und wählen eine der Optionen:
WATER (WASSER), MILK (MILCH). Daraufhin wird auf dem Display das gewünschte Flüssigkeitsvolumen
angezeigt.
ZUWIEGE- UND TARA-FUNKTION
Diese Funktionen dienen zum Messen des Gewichts von verschiedenen, allmählich hinzugefügten Massen
zur bereits auf der Waage vorhandenen Masse. Legen Sie die erste Masse auf die Waage, und auf dem Display
wird ihr Gewicht angezeigt. Bevor Sie eine weitere Masse auf die Waage legen, drücken Sie die Taste ZERO/
ON/OFF. Dadurch wird der Wert auf dem Display auf „0“ gestellt. Diesen Schritt können Sie auch mehrmals
ausführen.
Bei jedem Drücken der Taste ZERO/ON/OFF wird auf dem LCD-Display „ ----- ” oder „0g” angezeigt. „ ----- ”
bedeutet unstabiler Zustand; warten Sie in diesem Fall eine Weile. Während „0g” angezeigt wird, erscheint in
der linken unteren Ecke des Displays das Symbol "O" oder "T" (in Abhängigkeit vom Gewicht). Dies bedeutet,
dass die zuwiegen aktiv ist. Die maximale Kapazität ändert sich nicht.
Wenn die Summe aller Massen auf der Waage weniger als 200 g beträgt, wird automatisch die Zuwiegefunktion
verwendet.
Wenn die Summe aller Massen auf der Waage mehr als 200 g beträgt, wird automatisch die Tara-Funktion
verwendet.
Anmerkung: Zum Ausschalten der Waage können Sie entweder die Taste ZERO/ON/OFF drücken oder
warten, bis sich die Waage nach 2 Minuten automatisch ausschaltet.
WARNMELDUNGEN
DE
1. Die Batterie ist entladen, ersetzen Sie sie durch eine neue.
2. Überlastung der Waage – auf der Waage wird das Maximalgewicht von 5 kg angezeigt.
Entfernen Sie bitte die zu wiegende Masse von der Waage, um eine Beschädigung zu
vermeiden.
INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG
1. Zur Reinigung der Waage verwenden Sie ein befeuchtetes Tuch und achten Sie darauf, dass kein Wasser
in das Innere der Waage gelangt. Verwenden Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel und KEINE
Scheuermittel.
Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser ein!
2. Alle Kunststoffteile müssen nach einem Kontakt mit fettigen Substanzen bzw. Gewürzen, Essig oder
Geschmacksstoffen sofort gereinigt werden. Beflecken Sie die Waage nicht mit saurem Zitrusfruchtsaft!
3. Halten Sie die Waage stets in waagrechter Position.
17
TECHNISCHE DATEN
Praktische abnehmbare Kunststoffschüssel
Extragroßes LCD-Display (40 × 18 mm)
Maximales Gewicht 5 kg
Messauflösung 1 g
Umstellung der Maßeinheiten (g/lb.oz und ml/fl.oz)
Zuwiegefunktion mit praktischer Tare-Funktion
Automatische Nullstellung
Automatisches und manuelles Ausschalten
Meldung bei Überlastung/schwacher Batterie
Spannung: 1 × 3 V Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten)
Wiegeabweichung:
0 ~ 20 g : +/- 2 g
21 ~ 5000 g : +/- 10 g
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den
Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der
Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor
negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder
die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
DE
18
08/05
DIGITAL KITCHEN SCALE
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety instructions in this user's manual do not include all the possible conditions and
situations which may arise. The user must understand that a factor that cannot be designed into any product
is common sense, caution and care. These factors must therefore come from the user/s using and operating
this product.
We do not take responsibility for damages caused during transport, by incorrect use or a change or
modification of any part of the product.
During operation basic provisions should always be adhered to, including the following:
1. The kitchen scale KV 118 is designed exclusively for household use.
2. Have all repairs done by a qualified technician!
3. Do not use the scale in the vicinity of devices with an electromagnetic field. Place the scale sufficiently far
away from such a device to prevent the devices from interfering with each other.
4. The scale is designed for weighing foods or liquids.
5. The scale must be placed on an even, hard and stable surface (not on carpet, the weighing would be
inaccurate).
6. Do not subject the scale to impacts, shaking and do not drop it on the floor.
7. The scale is a precise device requiring careful handling.
8. Pets must not be weighed on the scale.
9. Use the scale only in accordance to the instructions contained in this user's manual.
10. The manufacturer takes no responsibility for damages caused by the incorrect use of this device.
11. This device is not designed to be used by persons (including children), who are due to their physical,
sense or mental inability or insufficient experience or knowledge prevented from safely using the device,
if they are not under supervision or if they were not instructed about the use of this device by a person
responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
DESCRIPTION
Weighing surface
LCD display
EN
Battery compartment
cover
ZERO/ON/OFF
button
MODE button
19
LCD display
Tare function
Weight unit
Negative value
Volume unit
Zeroing function
Display of weight
Weight unit
Display of milk/water volume
Changing batteries
1.
2.
3.
4.
First remove the insulation foil from the contact of the new battery.
Open the battery compartment cover on the underside of the scale.
Using a sharp object remove the used battery (e.g. using tweezers).
Insert the new battery so that one side of the battery is inserted under the latch and then press on the
other side. Make sure to maintain the correct polarity.
Note: If an error is displayed on the display or if it is not possible to turn off the scale for a long time, please,
take out the battery for approximately 3 seconds and then put it back. If you are not successful in
solving this problem, please, the store where you bought the device for advice.
WEIGHING MODE
1.
2.
3.
4.
5
Place the scale on an even, hard and stable surface.
Before turning the scale on place a kitchen bowl on it (if you wish to use it).
By pressing the ZERO/ONOFF button turn on the weighing mode.
Wait until all the information is displayed on the LCD display.
Place the object to be weighed on the scale (into the bowl) and the LCD display will show the measured
weight of the object.
Unit conversion
This digital kitchen scale weighs in both metric (g, ml) and imperial (lb:oz, fl’oz)
units. Press the conversion button on the bottom side of the scale to set the
desired unit of measure.
Display of liquid volume (milk, water)
1.
2.
3.
4.
Place a container on the weighing surface.
By pressing the ZERO/ON/OFF button reset the weight of the container to zero, so that a “0” is displayed.
Pour the liquid into the container, the display will show the liquid.
To display the volume of the liquids, press the MODE button and select on of the options WATER, MILK,
then the desired liquid volume will be shown on the display.
ZEROING AND TARE FUNCTION
EN
These functions are used to gradually measure the weight of various portions added to the previous ones,
which remain on the scale. Place the first portion on the scale and its weight will be shown on the display.
Before adding another portion on to the scale press the ZERO/ON/ OFF button and the value on the display
will be reset to zero ("0"). This step can be repeated.
Each time the ZERO/ON/OFF button is pressed the LCD display will show “ ----- ” or “0g”. “ ----- ” means that
the state is unstable, so please wait a while. When "0g" is displayed an icon “O” or “T” (depending on the
weight) will light up in the bottom left corner, indicating that the zeroing function is active. The maximum
capacity will not change.
20
If the total sum of the weights of all the portions on the scale is lower than 200 g then the zeroing function
will automatically be used.
If the total sum of the weights of all the portions on the scale is higher than 200 g then the TARE function will
automatically be used.
Note: You may turn off the scale using the ZERO/ON/OFF button or it will automatically turn itself off after
2 minutes.
Warning messages
1. The battery is flat, replace with a new battery.
2. Scale overloaded – the maximum load of 5 kg is displayed on the scale. Please remove
the portion being weighed from the scale to prevent damage.
MAINTENANCE AND CLEANING
1. To clean the scale use a damp cloth and make sure that no water gets inside the scale. DO NOT USE any
chemical cleaning agents / abrasive cleaning agents.
Do not submerge the scale in water!
2. All plastic parts that come into contact with greasy substances such as spices, vinegar or flavourings,
must be cleaned immediately. Prevent the scale from being stained by citrus juice!
3. Always keep the scale in a horizontal position
TECHNICAL DETAILS
Practical removable plastic dish
Extra large LCD display (40 × 18 mm)
Max. weight capacity 5 kg
Graduation to 1 g
Unit selection option (g/lb.oz and ml/fl.oz)
ZERO &TARE function
Auto zero function
Automatic/manual shut-off function
Overload/low battery indication
Requires 1 × 3 V lithium battery (included)
Weighing deviation:
0 ~ 20 g : +/- 2 g
21 ~ 5000 g : +/- 10 g
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into
plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent
negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product,
refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the
product.
EN
08/05
21
www.ecg.cz
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120
CZ
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: ECG@kbexpert.cz
SK
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
e-mail: ECG@kbexpert.cz
250 69 Klíčany, Czech Rep.
PL
Kizárólagos magyarországi képviselet:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: ECG@kbexpert.cz
HU
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
DE
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a
termék használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des
Produkts.  The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
© GVS.cz 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising