Spirit toaster
Spirit toaster
For golden brown toast
Removable
crumb tray
Bun
warmer
850 watt
Stop
function
2694_2697_KL_0313.indd 1
Reheat
function
Defrost
function
2013-04-17 13:51:35
Bruksanvisning - svenska............................................sida
3- 7
Brugsanvisning - dansk...............................................side
8-13
Bruksanvisning - norsk................................................side
14-18
Käyttöohjeet - suomi...................................................sivu
19-24
Instructions of use - english........................................page
25-30
2
2694_2697_KL_0313.indd 2
2013-04-17 13:51:35
OBH Nordica Spirit Brödrost
Säkerhetsanvisningar
1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och
spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och
använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används.
4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn
från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet
av apparaten, om användning sker under övervakning eller
efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt
av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är
medvetna om möjliga risker.
6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte
leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och
förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av
elapparater.
7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte
är över 8 år och under övervakning.
8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om
de är under 8 år.
9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
10.Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor,
öppen eld eller liknande.
11. VARNING! Bröd kan brännas. Använd därför inte brödrosten
nära eller under brännbart material så som t ex gardiner.
Brödrosten får endast användas under övervakning.
12. OBS! Apparatens ytor kan bli heta under användning,
undvik att röra dessa delar.
13. Använd aldrig metallföremål i eller på brödrosten och
rör aldrig brödrostens värmeelement.
3
2694_2697_KL_0313.indd 3
2013-04-17 13:51:35
14. VARNING! För att undvika farliga situationer som följd av
oavsiktlig aktivering, får denna apparat inte anslutas till
nätet via en extern anslutningsanordning såsom t ex en
timer eller vara ansluten till en krets som startas och stängs
av automatiskt.
15.Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan
användning. Om sladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig
person för att undvika fara.
16.
Extra skydd rekommenderas genom installation av
jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en
auktoriserad elektriker.
17. Apparaten är endast för privat bruk.
18.Om produkten används till annat än den är till för, eller
används utan att respektera bruksanvisningen bär
användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella
skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av
reklamationsrätten.
Besök gärna vår hemsida www.obhnordica.se för inspiration och ytterligare
information om våra produkter.
Apparatens delar
1. Brödhiss
2. Termostatreglage
3. Uppvärmningsknapp
4. Upptiningsknapp
5. Stoppknapp
6. Brödfack
7. Brödgaller (ej med på
bild.
4
2694_2697_KL_0313.indd 4
2013-04-17 13:51:36
Funktioner
Uppvärmningsfunktion (3)
Om du önskar värma ett bröd som redan rostats så används denna funktion.
Sätt i brödskivorna och tryck ner brödhissen, tryck därefter på knappen för
uppvärmning (3). Kontrollampan lyser som ett tecken på att brödet nu blir
uppvärmt utan att ytterligare rostas.
Stoppfunktion (5)
Genom att trycka på stoppknappen kan man avbryta rostningen när som helst.
Stoppknappens kontrollampa slocknar då och brödhissen åker upp.
Upptiningsfunktion (4)
Denna funktion tinar först upp brödet för att sedan rosta det, vilket förlänger
rostningstiden något. Sätt i brödskivorna och ställ in rostningsgraden. På lägsta
inställningen (skjut termostatknappen åt vänster) blir brödet tinat men genom att
välja ett högre läge blir brödet dessutom rostat. Tryck ner brödhissen och tryck
därefter på knappen för upptining (4) och dess kontrollampan tänds.
Värmning av större bröd
Brödrosten är utrustad med ett brödgaller som kan utnyttjas om man önskar
värma frallor och lite större bröd. Var uppmärksam på att brödet inte får täcka
hela brödfacken, då värmen måste kunna cirkulera.
Tryck ner knappen på vänster kortsida så åker brödgallret upp. Placera brödet/
bröden på gallret. Ställ in termostvredet på önskad rostningsgrad. Tryck därefter
ner brödhissen och uppvärmningen påbörjas. Efter avslutad uppvärmning sänks
brödgallret ner genom att trycka knappen uppåt igen.
Rostning
Placera brödrosten på en plan värmebeständig yta. Sätt kontakten i ett
vägguttag. Innan brödrosten används för första gången bör den värmas upp
utan bröd för att få bort eventuella orenheter. Skjut termostatreglaget åt höger
till högsta inställningen.
Tryck därefter ner brödhissen. Efter en stund åker brödhissen upp igen och
brödrosten är klar att använda.
Placera bröd i brödfacken och ställ in önskad rostningsgrad genom att skjuta
termostatreglaget till önskad inställning. Skjut knappen åt vänster för att välja
en låg rostningsgrad och åt höger för att välja en högre rostningsgrad. Ju högre
rostningsgrad du väljer desto längre rostningstid.
5
2694_2697_KL_0313.indd 5
2013-04-17 13:51:36
Tryck ned brödhissen tills den låses i lägsta position. När brödet är färdigrostat
åker brödhissen upp automatiskt och rostningen avbryts.
Var uppmärksam på att bröden inte får pressas ner i facken.
Om rostningen önskas avbrytas innan brödhissen åker upp automatiskt, tryck då
på stoppknappen och rostningen avbryts.
VIKTIGT! Brödhissen går ej att låsa om inte kontakten är ansluten till ett
vägguttag.
Om bröd fastnar i brödosten, dra ur kontakten och låt brödrosten svalna.
Men kan eventuellt vända brödrosten upp och ner och försiktigt skaka för
att få ut brödet. Lyckas inte det kan man försiktigt lirka upp brödet. Notera att
metallföremål inte för komma i kontakt med värmeelementen då det är stor risk
att det tar skada, vilket inte täcks av reklamationsrätten.
VIKTIGT! Bröd kan fatta eld!
Brödrosten får därför bara användas under uppsikt och får inte placeras
nära eller under gardiner, skåp och annat brännbart material.
VIKTIGT: Brödrosten får inte övertäckas med folie eller andra material när den
används då varm luft måste kunna cirkulera runt apparaten . Eventuella skador
orsakade av detta täcks inte av reklamationsrätten .
OBS! Rosta aldrig bröd med smör eller andra pålägg. Om man rostar bröd som
innehåller russin (eller annan frukt/bär), se till att ta bort eventuella lösa russin/
frukter/bär för att förhindra att de hamnar i botten på brödrosten eller bränner
fast på värmeelementen.
Brödrosten är endast för inomhusbruk och får inte hanteras med våta eller
fuktiga händer.
Var uppmärksam på att värmeelementens trådar utvidgar sig något när
brödrosten används och blir därför röda. Detta är normalt och påverkar inte
resultatet.
Sladdvinda
Brödrosten har en sladdvinda under brödrosten vilket förenklar förvaring.
6
2694_2697_KL_0313.indd 6
2013-04-17 13:51:36
Tips
Resultatet av rostningen kan påverkas av brödets temperatur. Är brödet
rumstempererat rostas det snabbare än bröd som förvaras svalt. Brödets färskhet
påverkar också rostningsresultatet. Färsk bröd har ofta en högre fuktighet och
rostas vanligtvis långsammare.
Rengöring och underhåll
Dra ur kontakten ur vägguttaget och låt brödrosten svalna innan rengöring.
Brödsmulor samlas i smultråget som sitter i botten av brödrosten. Drag ut
smultråget och gör rent det med en borste eller liknande innan det åter placeras i
brödrosten. Höljet torkas av med en lätt fuktad trasa och eftertorkas med en torr
mjuk trasa. Undvik att använda repande rengöringsmedel då dessa kan förstöra
apparatens yta.
Kassering av förbrukad apparatur
Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar
av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt
med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal
återvinningsstation.
Reklamationsrätt
Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas
vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är
inköpt.
OBH Nordica AB
Löfströms allé 5
172 55 Sundbyberg
Tel 08-629 25 00
www.obhnordica.se
Tekniska data
OBH Nordica 2694, 2697
220-240 volt växelström
720-850 watt
Upptining och uppvärmningsfunktion
Stoppfunktion
Steglös termostat
Sladdvinda och smultråg
Brödgaller
Rätt till löpande ändringar förbehålles.
7
2694_2697_KL_0313.indd 7
2013-04-17 13:51:36
OBH Nordica Spirit Brødrister
Sikkerhed og el-apparater
1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem
den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug
kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i
brug.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra
8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab
til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er
under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere
mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater.
7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er
8 år og opefter og er under opsyn.
8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde,
medmindre de er 8 år og opefter.
9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
10.Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben
ild eller lignende.
11.ADVARSEL: Brød kan brænde. Brødristeren må derfor ikke
anvendes nær ved eller under gardiner, køkkenskabe og
andet brændbart materiale og skal holdes under opsyn.
12.PAS PÅ: Apparatets overflader bliver meget varme under
brug, undlad derfor at berøre apparatets varme overflader.
13.Brug aldrig metalgenstande i eller på risteren, og rør
aldrig ved risterens varmelegemer.
14.FORSIGTIG: For at undgå farlige situationer må dette
apparat ikke kunne tilsluttes ledningsnettet via en ekstern
indkoblingsanordning, som f.eks. en timer, eller være
tilsluttet et kredsløb, som tændes og slukkes automatisk.
8
2694_2697_KL_0313.indd 8
2013-04-17 13:51:36
15.Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før
brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes
af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en
tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår
fare.
16.
For
ekstrabeskyttelse
anbefales
installation
af
fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max.
30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
17.Apparatet er kun til husholdningsbrug.
18.Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige,
eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen,
bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger.
Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf
er derfor ikke dækket af reklamationsretten.
Besøg gerne vor hjemmeside www.obhnordica.dk for at hente inspiration og få
nærmere oplysninger om vore produkter.
Apparatets dele
1.Tangent
2.Termostatregulering
3.Opvarmningsknap
4.Optøningsknap
5.Stopknap
6. Slidser til 2 skiver brød
7.Bollerister (er ikke vist
på billedet)
9
2694_2697_KL_0313.indd 9
2013-04-17 13:51:36
Funktioner
Opvarmningsfunktion (3)
Hvis brød, som allerede er ristet, ønskes genopvarmet, benyttes denne
funktion. Kom brødet i slidserne, tryk tangenten ned og tryk dernæst på
opvarmningsknappen (3). Kontrollampen lyser som tegn på, at brødet nu bliver
genopvarmet uden at blive yderligere brunet.
Stop-funktion (5)
Ved at trykke på stopknappen, kan ristningen afbrydes når som helst.
Stopknappens kontrollampe slukker og tangenten springer op.
Optøningsfunktion (4)
Denne funktion er designet til først at optø brødet og derefter riste det, hvilket
forlænger ristetiden lidt. Kom det frosne brød ned i brødristeren og indstil
ristningstiden. På laveste trin (skub termostatknappen mod venstre) vil brødet kun
blive optøet, men ved højere trin vil brødet desuden blive ristet. Tryk tangenten
ned og tryk derefter på optøningsknappen (4), hvorefter kontrollampen vil lyse.
Opvarmning af større brød
Brødristeren er forsynet med en bollerister. Bolleristeren benyttes, hvis man
ønsker at varme/riste hele boller eller små flutes. Vær opmærksom på, at brødet
ikke må være så stort, at det dækker hele toppen af brødristeren, da varmen skal
kunne komme ud.
Tryk knappen på venstre side af brødristeren ned, hvorefter bolleristeren
kommer op. Boller mv. placeres ovenpå bolleristen. Indstil termostaten til den
ønskede ristningsgrad. Tryk derefter tangenten ned, hvorefter opvarmningen
påbegyndes. Bolleristen sænkes ned igen efter endt opvarmning ved at trykke
knappen på venstre side af brødristeren opad.
Ristning
Brødristeren stilles på en varmebestandig, plan overflade. Sæt stikket i en
stikkontakt. Før brødristeren tages i brug første gang, bør den varmes op uden
brød for at blive renset for eventuelle urenheder. Skub termostatknappen mod
højre for højeste indstilling.
Tryk derefter tangenten ned. Efter kort tid springer tangenten automatisk op
igen i øverste position og brødristeren er klar til at blive taget i brug.
10
2694_2697_KL_0313.indd 10
2013-04-17 13:51:36
Læg brød i brødslidserne og indstil ønsket ristningsgrad ved at skubbe
termostatknappen hen til ønsket indstilling. Knappen skubbes mod venstre
for at vælge lav ristningsgrad og mod højre for højere ristningsgrad. Jo højere
ristningsgrad, der vælges, jo længere ristningstid.
Tryk tangenten ned, indtil den låser. Når brødet er færdigristet, springer tangenten
automatisk op i øverste position, og ristningen afbrydes.
Undlad at presse brødet ned i brødslidserne.
Hvis ristningen ønskes afbrudt, inden tangenten automatisk springer op, trykkes
der på stopknappen, hvorved ristningen afbrydes.
VIGTIGT! Tangenten låses ikke fast, hvis brødristeren ikke er tilsluttet en
stikkontakt.
Hvis et stykke brød sætter sig fast under ristningen, tages stikket først ud af
stikkontakten, lad derefter brødristeren køle af. Man kan eventuelt vende
brødristeren på hovedet og forsigtigt ryste brødristeren for at få brødet ud.
Lykkes dette ikke, kan man forsigtigt prøve at lirke brødet op, men brug aldrig
metalgenstande og pas på ikke at røre ved varmelegemet, da der derved er stor
risiko for at beskadige dette, og i så fald dækker reklamationsretten ikke.
ADVARSEL! BRØD KAN BRÆNDE. BRØDRISTEREN MÅ DERFOR IKKE ANVENDES
NÆR VED ELLER UNDER GARDINER, KØKKENSKABE OG ANDET BRANDBART
MATERIALE OG SKAL HOLDES UNDER OPSYN.
VIGTIGT: Brødristeren må aldrig overdækkes med stanniol eller lignende, når
den er i brug, da den varme luft skal kunne cirkulere langs kanten. Evt. skader
forbundet hermed, er ikke dækket af reklamationsretten.
OBS! Rist aldrig brød med smør eller pålæg. Hvis man rister brød, der indeholder
rosiner (eller anden type frugt/bær), skal man sørge for at fjerne løse rosiner/
frugter/bær for at undgå, at de havner i bunden af brødristeren eller brænder
fast på varmelegemet.
Brødristeren er udelukkende til indendørs brug og må ikke anvendes med våde
eller fugtige hænder.
Vær opmærksom på, at varmelegemets tråde udvider sig forskelligt, når der
tændes for brødristeren, og de vil derfor synes uensartet røde. Dette er helt
normalt, og har inden betydning for risteresultatet.
11
2694_2697_KL_0313.indd 11
2013-04-17 13:51:37
Ledningsopvikling
Brødristeren har ledningsopvikling i bunden, hvilket gør den lettere at opbevare,
når den ikke er i brug.
Tips
Resultatet af ristningen afhænger bl.a. af brødets temperatur. Hvis brødet har
stuetemperatur ristes det hurtigere end brød, der opbevares i køleskab. Brødets
friskhed kan også påvirke risteresultatet. Frisk brød vil ofte have en højere
fugtighed og ristes sædvanligvis langsommere.
Rengøring og vedligeholdelse
Tag stikket ud af stikkontakten og lad brødristeren køle af inden rengøring.
Brødkrummer og lignende samler sig i krummebakken i bunden af brødristeren.
Træk krummebakken ud og gør den ren med en børste eller lignende, før den
atter skubbes på plads i brødristeren. Ydersiden tørres af med en fugtig klud
og tørres efter med en tør, blød klud. Undlad at benytte skurepulver eller andre
skrappe rengøringsmidler, der kan ridse apparatets overflade.
Bortskaffelse af apparatet
Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles,
og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater
mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal
genbrugsplads.
Reklamation
Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/
købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved
reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.
OBH Nordica Denmark A/S
Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk
Tekniske data
OBH Nordica 2694, 2697
220-240 volt vekselstrøm
720-850 watt
12
2694_2697_KL_0313.indd 12
2013-04-17 13:51:37
Optøning og opvarmningsfunktion
Stop-funktion
Trinløs termostat
Ledningsopvikling og krummebakke
Bollerister
Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.
13
2694_2697_KL_0313.indd 13
2013-04-17 13:51:37
OBH Nordica Spirit Brødrister
Sikkerhetsforskrifter
1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til
senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk
apparatet kun til det den er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes.
4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år
og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet.
Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan
apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som
har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig
fare ved bruken.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke
leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og
vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarbevist
forhold med elektriske apparater.
7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8
år og som ikke er under tilsyn.
8. Sett apparatet og ledningen utenfor rekkevidden der det er
barn under 8 år.
9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
10.Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen
ild eller lignende.
11.ADVARSEL! Brødristeren skal kun brukes under tilsyn og
må ikke plasseres under gardiner, skap og annet brennbart
materiale. Brødristerern må kun brukes under overvåking.
12.OBS!Apparatets overflater kan bli veldig varme under bruk.
Unngå å ta på overflatene.
13.Bruk aldri materialer av metall i eller på brødristeren
og ta aldri på varmeelementene.
14.ADVARSEL! For å unngå farlige situasjoner som følge av
uansvarlig bruk, må ikke dette apparatet tilkobles via
eksterne tilkoblinger som f.eks. timer eller være tilkoblet en
kontakt som slår seg av og på automatisk.
14
2694_2697_KL_0313.indd 14
2013-04-17 13:51:37
15.Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk.
Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten,
forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at
det oppstår noen fare.
16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD)
som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
17.Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
18.Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for
og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer
brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle
skader på produktet eller anner herunder dekkes ikke av
reklamasjonsretten.
Besøk gjerne vår hjemmeside www.obhnordica.no for inspirasjon og ytterligere
informasjon om våre produkter.
Apparatets deler
1.Brødheis
2.Termostatregulator
3.Oppvarmingsknapp
4.Opptiningsknapp
5.Stoppknapp
6.Brødskuff
7.Rist (ikke på bildet)
15
2694_2697_KL_0313.indd 15
2013-04-17 13:51:37
Funksjoner
Oppvarmingsfunksjon (3)
Hvis brød som allerede er ristet ønskes gjenoppvarming brukes denne funksjon.
Sett på plass brødskivene og trykk ned brødheisen, trykk deretter på knappen
for oppvarming (3). Kontrollampen lyser som tegn på at brødet nå blir oppvarmet
uten å bli ristet.
Stoppfunksjon (5)
Med å trykke på stoppknappen kan ristingen avbrytes når som helst.
Stoppknappens lampe slukker og brødheisen spretter opp.
Opptiningsfunksjon (4)
Denne funksjonen tiner først brødet og deretter rister det. Dette forlenger
ristningstiden. Sett i brødskivene og still inn ristningsgraden. På laveste innstilling
(skyv termostatknappen til venstre) blir brødet tint men med å velge en høyere
innstilling blir brødet også ristet. Trykk ned brødheisen og trykk deretter på
knappen for opptining (4) og kontrollampen lyser.
Varming av større brød
Brødristeren er utstyrt med en rist som kan brukes hvis man ønsker varme
rundstykker og litt større brød. Vær oppmerksom på at brødet ikke må til å dekke
hele flaten da varmen må kunne sirkulere.
Trykk ned knappen på venstre kortside så spretter brødristen opp. Sett brødet
på brødristen. Still inn termostaten på ønsket ristningsgrad. Trykk deretter
brødheisen ned og oppvarmingen starter. Etter avsluttet oppvarming senkes
brødristen ned med å trykke knappen opp igjen.
Risting
Brødristeren settes på en varmebestandig og slett overflate. Sett støpslet i
kontakten. Før brødristeren brukes første gang bør den varmes opp uten brød
for å rense bort eventuelle urenheter. Skyv termostatregulator til høyre som er
høyeste innstilling.
Trykk deretter brødheisen ned. Etter kort tid spretter brødheisen opp og
brødristeren er klar til bruk.
Sett brød i brødskuffen og still inn ønsket ristningsgrad med å skyve
termostatregulator til ønsket innstilling. Skyv knappen til venstre for å velge lav
ristingsgrad og til høyre for å velge høyere ristingsgrad. Jo høyere ristingsgrad
du velger desto lengre ristingstid. Trykk ned brødheisen til den låses i laveste
16
2694_2697_KL_0313.indd 16
2013-04-17 13:51:37
posisjon. Når brødet er ferdig ristet spretter brødheisen automatisk opp og
ristingen avbrytes.
Vær oppmerksom på at brødet ikke må presses ned i brødskuffen.
Hvis man ønsker å avbryte ristingen før brødheisen spretter opp automatisk, kan
man trykke på stoppknappen og ristingen avbrytes.
VIKTIG! Brødheisen kan ikke låses hvis ikke støpslet er satt i kontakten.
Hvis brødet setter seg fast under risting, skal støpslet tas ut av kontakten og
brødristeren avkjøle. Man kan eventuelt snu brødristeren oppned og forsiktig
prøve å riste ut brødet. Lykkes ikke dette kan man prøve forsiktig å lirke opp
brødet. Husk at man aldri skal bruke metallgjenstander på varmeelementene, da
det er fare for å skade disse. I så fall dekker ikke reklamasjonsretten dette.
VIKTIG! Brød kan brenne.
Brødristeren må derfor ikke brukes i nærheten eller under gardiner,
kjøkkenskap eller annet brennbart materiale.
VIKTIG:
Brødristeren må aldri tildekkes med folie eller andre materialer når den er i bruk,
da varm luft skal kunne sirkulere langs kantene. Evt. skader forbundet med dette
blir ikke dekket av reklamasjonsretten
OBS! Rist aldri brød med smør eller pålegg. Hvis man rister brød som inneholder
rosiner (eller annen frukt/bær) skal man ta bort eventuelle løse rosiner/frukter/
bær for å forhindre at de faller i bunnen på brødristeren eller brenner fast på
varmelementene.
Brødristerne er kun beregnet til innendørs bruk og må ikke brukes med våte eller
fuktige hender.
Vær oppmerksom på at varmetrådene utvider seg når man slår på brødristeren
og de vil da være røde. Dette er helt normalt og påvirker ikke resultatet.
Ledningsoppbevaring
Brødristeren har ledningsoppbevaring under som gjør at den er enklere å
oppbevare.
17
2694_2697_KL_0313.indd 17
2013-04-17 13:51:37
Tips
Resultatet av ristingen kan påvirkes av brødets temperatur. Hvis brødet har
stuetemperatur ristes det raskere enn brød som har vært oppbevart kjølig. Ferskt
brød påvirker også ristingsresultatet. Ferskt brød har ofte høy fuktighet og ristets
vanligvis saktere.
Rengjøring og vedlikehold
Ta støpslet ut av kontakten og la brødristeren avkjøle før rengjøring. Brødsmuler
samles i smulebrettet i bunnen på brødristeren. Trekk smulebrettet ut og gjør den
ren med en børste eller lignende før den skyves på plass i brødristeren. Utsiden
tørkes av med en fuktig klut og tørkes over med en tørr, myk klut. Unngå å
bruke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe apparatets
overflate.
Avlevering av apparatet
Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av
de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet
for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass.
Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering
med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet
innleveres der hvor det er kjøpt.
OBH Nordica Norway AS
Postboks 5334, Majorstuen
0304 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
www.obhnordica.no
Tekniske data
OBH Nordica 2694, 2697
220-240 volt vekselstrøm
720-850 watt
Opptining og oppvarmingsfunksjon
Stoppfunksjon
Trinnløs termostat
Ledningsoppbevaring og smulebrett
Brødrist
Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes.
18
2694_2697_KL_0313.indd 18
2013-04-17 13:51:37
OBH Nordica Spirit -leivänpaahdin
Turvallisuusohjeet
1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja
säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220–240 V:n verkkovirtaan ja käytä
laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt,
jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai
joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä,
voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä
henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella
tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät
riskit.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä
ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia
käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman aikuisen valvontaa.
8.Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
10.Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai
muun lämmönlähteen läheisyyteen.
11. VAROITUS! Leipä voi syttyä palamaan. Älä siis käytä
leivänpaahdinta verhojen tai muiden tulenarkojen
materiaalien läheisyydessä tai alla. Leivänpaahtimen käyttöä
on aina valvottava.
12. VAROITUS! Laitteen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana,
joten vältä koskemasta niihin.
13. Älä koskaan kosketa metalliesineillä paahtimen
sisäosaa tai ulkopintaa äläkä milloinkaan kosketa
lämpövastusta.
19
2694_2697_KL_0313.indd 19
2013-04-17 13:51:37
14. VAROITUS! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa
kytkeä verkkovirtaan esimerkiksi ajastimen tai muun
ulkoisen kytkimen välityksellä. Laitetta ei saa myöskään
liittää automaattisesti kytkeytyvään virtapiiriin.
15.Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto
ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto
on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden
välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja,
valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
16.
Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi
vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun
sähköasennusliikkeeseen.
17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
18.Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin
se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä
kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin
takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti
aiheutuneita vahinkoja.
Vieraile kotisivuillamme www.obhnordica.fi joilta löydät tuotteistamme lisätietoa
ja inspiraatiota.
Laitteen osat
1. Käynnistyskytkin
2. Paahtoasteen valitsin
3. Lämmityspainike
4. Sulatuspainike
5. Pysäytyspainike
6. Paahtoaukko
7. Sämpyläteline
(ei näy kuvassa)
20
2694_2697_KL_0313.indd 20
2013-04-17 13:51:38
Toiminnot
Lämmitystoiminto (3)
Käytä tätä toimintoa, jos haluat lämmittää valmiiksi paahdetun leivän uudelleen.
Laita leivät aukkoihin, paina käynnistyskytkin alas ja paina sen jälkeen
lämmityspainiketta (3). Merkkivalo palaa osoituksena siitä, että leipiä lämmitetään
mutta niitä ei paahdeta enempää.
Pysäytystoiminto (5)
Paahdon voi keskeyttää milloin tahansa painamalla pysäytyspainiketta.
Tällöin pysäytyspainikkeen merkkivalo sammuu ja käynnistyskytkin palautuu
yläasentoon.
Sulatustoiminto (4)
Tämä toiminto on tarkoitettu pakastetun leivän sulattamiseen ja paahtamiseen,
joten paahtoaika on hieman normaalia pidempi. Laita pakastettu leipä paahtimeen
ja säädä paahtoaste valitsimella. Alimmassa asennossa (työnnä paahtoasteen
valitsin vasemmalle) leipä ainoastaan sulatetaan, mutta muissa asennoissa
leipä ehtii myös paahtua. Paina käynnistyskytkin alas ja paina sen jälkeen
sulatuspainiketta (4), jolloin merkkivalo syttyy.
Isompien leipien lämmittäminen
Paahtimessa olevaa sämpylätelinettä voi käyttää sämpylöiden ja hieman isompien
leipien lämmittämiseen. Telinettä ei saa täyttää leipäviipaleilla kokonaan, koska
lämpimän ilman tulee saada kiertää vapaasti.
Paina paahtimen vasemmanpuoleisella lyhyellä sivulla oleva painike alas, jolloin
sämpyläteline tulee esiin. Aseta leipäviipale/leipäviipaleet sämpylätelineelle.
Aseta paahtoasteen valitsin haluamaasi asentoon. Paina käynnistyskytkin alas
käynnistääksesi lämmityksen. Paina valitsin lämmityksen päätyttyä yläasentoon,
jolloin sämpyläteline laskeutuu alkuasentoonsa.
Paahtaminen
Sijoita leivänpaahdin tasaiselle, lämmönkestävälle alustalle. Liitä pistotulppa
pistorasiaan. Anna paahtimen lämmetä ensimmäisellä kerralla ilman leipää
mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Työnnä paahtoasteen valitsin
oikealle suurimpaan asentoon.
Paina sen jälkeen käynnistyskytkin alas. Hetken kuluttua käynnistyskytkin
palautuu automaattisesti yläasentoonsa, ja leivänpaahdin on käyttövalmis.
21
2694_2697_KL_0313.indd 21
2013-04-17 13:51:38
Laita leipäviipaleet paahtoaukkoon ja säädä paahtoaste työntämällä paahtoasteen
valitsin haluamaasi asentoon. Työnnä valitsin vasemmalle valitaksesi vaalean
paahdon ja oikealle valitaksesi tumman paahdon. Mitä tummemman paahtoasteen
valitset, sitä pidempi on paahtoaika. Paina käynnistyskytkin ala-asentoon, johon
se lukittuu. Paahdon päätyttyä käynnistyskytkin palautuu automaattisesti
yläasentoonsa ja laitteen virta kytkeytyy pois päältä.
Varmista kuitenkin, ettei leipä juutu kiinni paahtimeen.
Jos haluat keskeyttää paahdon ennen kuin käynnistyskytkin nousee automaattisesti
yläasentoon, paina pysäytyspainiketta, jolloin laitteen virta kytkeytyy pois päältä.
TÄRKEÄÄ! Käynnistyskytkin pysyy ala-asennossa ainoastaan silloin, kun
pistotulppa on liitetty pistorasiaan.
Jos leivänpala juuttuu kiinni paahtimeen paahdon aikana, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä. Voit myös kääntää paahtimen
ylösalaisin ja ravistella sitä varovasti, jotta leipä tulisi ulos. Jos tämä ei auta,
voit yrittää varovasti kaivaa leipäviipaleen ylös mutta älä koskaan käytä siihen
tarkoitukseen metalliesineitä. Älä koske metalliesineillä lämpövastukseen, sillä se
vahingoittuu herkästi, eikä laitteen takuu korvaa tällaista vahinkoa.
TÄRKEÄÄ! Leipäviipaleet voivat syttyä tuleen!
Tästä syystä leivänpaahdinta on aina valvottava käytön aikana, eikä sitä
saa sijoittaa herkästi syttyvien materiaalien kuten verhojen tai kaapistojen
alle tai läheisyyteen.
TÄRKEÄÄ: Leivänpaahdinta ei saa käytön aikana koskaan peittää alumiinifoliolla
tai muilla materiaaleilla, sillä lämpimän ilman tulee saada kiertää vapaasti.
Peittäminen voi vahingoittaa laitetta, eivätkä siitä aiheutuneet vauriot kuulu
takuun piiriin.
VAROITUS! Älä milloinkaan paahda leipää, jolle on levitetty voita tai margariinia tai
muita päällysteitä. Jos paahdat rusinoita (tai muita hedelmiä tai marjoja) sisältävää
leipää, poista mahdolliset irtonaiset rusinat, hedelmät tai marjat, jotta ne eivät
pääse putoamaan paahtimen pohjalle tai palamaan kiinni lämpövastukseen.
Leivänpaahdin on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää märin
tai kostein käsin.
Huomioi, että lämpövastuksen langat laajenevat jonkin verran paahtimen
käytön aikana ja muuttuvat sen takia punaisiksi. Tämä on aivan normaalia, eikä
sillä ole vaikutusta paahtotulokseen.
22
2694_2697_KL_0313.indd 22
2013-04-17 13:51:38
Johdonpidike
Leivänpaahtimen pohjassa oleva johdonpidike helpottaa laitteen säilytystä.
Vinkkejä
Paahtotulos voi riippua mm. leivän lämpötilasta. Huoneenlämpöinen leipä
paahtuu nopeammin kuin jääkaapissa säilytetty leipä. Myös leivän tuoreus
voi vaikuttaa paahtotulokseen. Tuore leipä on usein melko kosteaa ja paahtuu
yleensä hitaammin.
Puhdistus ja hoito
Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna leivänpaahtimen jäähtyä täysin ennen
puhdistusta.
Leivänmurut putoavat paahtimen pohjassa olevalle murutarjottimelle. Vedä
murutarjotin pois paikaltaan ja puhdista se harjalla tai muulla tavoin, ennen kuin
laitat sen takaisin paikalleen. Pyyhi paahtimen ulkopinnat nihkeällä liinalla ja sen
jälkeen pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia tai muita puhdistusaineita,
jotka voivat naarmuttaa laitteen ulkopintaa.
Käytetyn laitteen hävittäminen
Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet
kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet,
jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen
ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.
Takuu
Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu.
Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite
tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.
OBH Nordica Finland Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi
Tekniset tiedot
OBH Nordica 2694, 2697
220–240 V verkkovirta
720–850 W
Sulatus- ja lämmitystoiminto
Pysäytystoiminto
23
2694_2697_KL_0313.indd 23
2013-04-17 13:51:38
Portaaton paahtoasteen säätö
Johdonpidike ja irrotettava murutarjotin
Sämpyläteline
Oikeus muutoksiin pidätetään.
24
2694_2697_KL_0313.indd 24
2013-04-17 13:51:38
OBH Nordica Spirit Toaster
Safety instructions
1. Read the instruction manual carefully before use and save it
for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240 V only,
and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug from the mains supply when the appliance is
not in use.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
5. This appliance can be used by persons (including children
from the age of 8) with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience with/knowledge about the
appliance, if they have been given supervision or instructions
concerning the use of the appliance by a person responsible
for their safety and when they are aware of possible risks.
6. Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. Children are not always able to
understand potential risks. Teach children a responsible
handling of electrical appliances.
7. Cleaning and maintenance shall not be made by children,
unless they are over the age of 8 and supervised.
8. Position the appliance and the cord out of the reach of
children under the age of 8.
9. Check that the cord is not hanging free from the edge of the
table.
10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or
the like.
11. WARNING! Bread can burn. Consequently, do not use the
toaster close to or underneath combustible material, such
as e.g. curtains. The appliance should only be used under
supervision.
12. NOTE! The surfaces of the appliance get hot during use, so
do not touch these parts.
13. Never use metallic utensils in or on the toaster and
never touch the heating element of the toaster.
25
2694_2697_KL_0313.indd 25
2013-04-17 13:51:38
14. WARNING! In order to avoid a hazard due to inadvertent
resetting, this appliance must not be supplied through
an external switching device, such as e.g. a timer, or be
connected to a circuit that is regularly switched on and off
automatically.
15.Always check the appliance, the cord and the plug before
use. If the cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard.
16. Extra protection can be obtained by installation of a residual
current device of 30mA. Check with your installer.
17. The appliance is for domestic use only.
18. If the appliance is used for other purposes than intended, or
is it not handled in accordance with the instruction manual,
the full responsibility for any consequences will rest with
the user. Any consequential damages to the product or
other things are not covered by the warranty.
Please visit our website www.obhnordica.se for inspiration and further
information regarding our products.
Parts of the appliance
1. Bread riser
2. Setting of temperature
3. Heating button
4. Defrosting button
5. Stop button
6. Bread slots
7. Bread grid
(not illustrated)
26
2694_2697_KL_0313.indd 26
2013-04-17 13:51:39
Functions
Heating function (3)
If you want to heat bread that has already been toasted, you should use this
function. Position the bread and push the elevator and press the button for
heating (3). The control lamp will light to indicate that the bread has been heated
without further toasting.
Stop function (5)
By pressing the stop button you can interrupt the toasting at any time. The
control lamp of the stop button goes out and the elevator ascends.
Defrosting function (4)
This function defrosts the bread for later toasting, which increases the toasting
time somewhat. Put in the slices and set the degree of toasting. At the lowermost
setting (push the thermostat button to the left) the bread will defrost, but by
setting a higher level, the bread will also be toasted. Press the elevator and then
press the button for defrosting (4) and the control lamp will go on.
Heating of big sized bread
The toaster has a grid that can be used if you want to heat breakfast rolls or
somewhat bigger bread. Note that the bread should not cover the entire surface
as air must be free to circulate.
Press the button at the left short side to elevate the grid. Put the bread/breads
on the grid. Set the thermometer at the wanted degree of toasting. Next, press
the elevator and the toasting starts. After heating, lower the elevator by pushing
the button upwards again.
Toasting
Position the toaster on an even and heat-resistant surface. Plug the switch to a
wall outlet. Before you use the toaster for the first time, let it get warm without
any bread in order to get rid of any impurities. Push the thermostat to the right
to the highest setting.
Next, press the bread elevator. After a while the elevator will rise and the toaster
is ready for use.
Put the bread in the slots and set the wanted degree of toasting by pushing the
thermostat lever to the wanted setting. Push the button to the left to choose the
degree of toasting and to the right to choose a higher degree of toasting. The
further up the scale, the longer toasting cycle.
27
2694_2697_KL_0313.indd 27
2013-04-17 13:51:39
Press the elevator until it locks in the lowermost position. When the toasting is
done, the elevator will rise automatically and the toasting is interrupted.
Note that the bread should not be squeezed into the slots.
If you want to stop the toasting before the elevator rises automatically, press the
stop button and the toasting stops.
IMPORTANT! The elevator will not be locked, if the toaster is not connected to
a wall outlet.
If bread gets stuck in the toaster, pull the switch and leave the toaster to cool.
You may turn the toaster upside down and carefully shake it to get the bread
out. If that does not work, try to carefully get the bread out. Never let metallic
utensils touch the heating element, which may be damaged and such damage
will not be covered by the warranty.
IMPORTANT! Bread may catch fire!
Always keep an eye on the toaster when in use and do not place it close to
or under curtains, cupboards or other combustible material.
IMPORTANT: Never cover the toaster with tinfoil or other material, when you
use the toaster, as air should circulate around the appliance. Any consequential
damages will not be covered by the warranty.
NOTE! Never toast bread with butter or meat or similar. If you toast bread that
contains raisins (or other fruit/berry), remove any lose raisins/fruit/berry in order
that they do not catch fire at the bottom of the toaster or burn to the heating
element.
The toaster is only for use indoor and should not be handled with wet or humid
hands.
Be aware that the wires of the heating stretch somewhat when the toaster is
used and turn red. This is quite normal and has no effect on the result of the
toasting.
Winding of the cord
The toaster comprises a cord winding device at the underside of the appliance,
which makes it easy to store when not in use.
28
2694_2697_KL_0313.indd 28
2013-04-17 13:51:39
Tips
The result of the toasting may be affected by the temperature of the bread. If
the bread has room temperature, the toasting will be faster than if the bread is
cold. The freshness of the bread will also affect the result of the toasting. Fresh
bread often has a higher degree of humidity and will therefore require a longer
toasting cycle.
Cleaning and maintenance
Unplug from the wall outlet and let the bread toaster cool before cleaning.
Bread crumbs are collected in the crumb tray at the bottom of the toaster. Pull
out the crumb tray and clean it with e.g. a brush or similar before putting it back
in the toaster. Clean the casing with a damp cloth and wipe with a completely
dry cloth. Never use scratching detergents, as such products may damage the
surface of the appliance.
Disposal of the appliance
Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be
collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment
marked with the symbol indicating separate collection of such equipment
must be returned to a municipal waste collection point.
Warranty
Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash
receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned
to the store of purchase.
OBH Nordica AB
Löfströms allé 5
SE-172 55 Sundbyberg
Tel +46 08-629 25 00
www.obhnordica.se
Technical data
OBH Nordica 2694, 2697
220-240 volt AC
720-850 watt
Defrosting and heating function
Stop function
Stepless thermostat
29
2694_2697_KL_0313.indd 29
2013-04-17 13:51:39
Cord winder and crumb tray
Bread grid
These instructions are subject to alterations or improvements.
30
2694_2697_KL_0313.indd 30
2013-04-17 13:51:39
31
2694_2697_KL_0313.indd 31
2013-04-17 13:51:39
Spirit Toaster
SE/KL/2694-2697/UVN/170413
2694_2697_KL_0313.indd 32
2013-04-17 13:51:41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising