Whirlpool | AKZ 431/IX/01 | Instruction for Use | Whirlpool AKP 230 WH Instrukcja obsługi

Whirlpool AKP 230 WH Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
OSTRZEŻENIA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
AKCESORIA PIEKARNIKA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
USUWANIE USTEREK
SERWIS TECHNICZNY
Aby w pełni korzystać z możliwości piekarnika, należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi
instrukcjami i zachować je na przyszłość.
4
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
Symbol
umieszczony na produkcie lub
na dołączonych do niego dokumentach
oznacza, że niniejszy produkt nie jest
klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa
domowego. Urządzenie, w celu jego
złomowania, należy zdać w odpowiednim
punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu
komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z
lokalnymi przepisami dot. utylizacji
odpadów.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
złomowania i recyklingu opisywanego
urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie miasta, w miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Oszczędzanie energii
• Nagrzewać wstępnie piekarnik jedynie, jeśli
jest to zalecane w tabeli pieczenia w Karcie
Opisowej Urządzenia lub w przepisie.
• Używać ciemnych, emaliowanych na czarno
form do pieczenia, gdyż bardzo dobrze
wchłaniają ciepło.
Usuwanie opakowania
• Materiał z opakowania w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem
.
• Jednakże, nie należy dowolnie wyrzucać
części opakowania, lecz utylizować je zgodnie
z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
Utylizacja starych urządzeń
• Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia przyczynią się
Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia
negatywnego wpływu produktu na środowisko
i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w
przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
OSTRZEŻENIA
Uwaga:
• Piec nie powinien być stosowany przez dzieci
oraz osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
• Kontrolować, czy dzieci nie bawią się
urządzeniem.
• Ponieważ części piekarnika, do których ma
dostęp użytkownik mogą się nagrzewać
podczas użycia, dzieci nie powinny zbliżać
się do urządzenia.
• Nie stosować materiałów ani substancji
ściernych do czyszczenia SZYB, aby ich nie
zniszczyć.
• Podczas pracy urządzenie nagrzewa się do
wysokiej temperatury. Należy uważać, aby
nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz
piekarnika.
• Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do
użytku domowego do pieczenia potraw.
Wszystkie inne zastosowania są
zabronione. Producent nie będzie ponosił
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i
straty spowodowane niewłaściwym użyciem
lub niezastosowaniem się do poleceń.
• Jedynie wykwalifikowany technik może
naprawiać piekarnik.
• Nie wolno narażać piekarnika na działanie
warunków atmosferycznych.
• Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów
na drzwiczkach, ponieważ może dojść do
uszkodzenia wnęki piekarnika oraz
zawiasów. Nie obciążać drzwiczek.
• Nie wieszać żadnych ciężarów na uchwycie
drzwiczek piekarnika.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią
aluminiową ani innymi przedmiotami.
• Drzwiczki piekarnika muszą zawsze
zamykać się prawidłowo. Uszczelnienie
drzwiczek utrzymywać w czystości.
• Nie wolno wlewać wody bezpośrednio do
gorącego piekarnika. Może to spowodować
uszkodzenie powierzchni emaliowanej.
• Soki owocowe kapiące z form do pieczenia
mogą pozostawiać trwałe plamy. Zalecamy
dokładne wyczyszczenie piekarnika przed
ponownym użyciem.
5
• Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne
innych urządzeń wykorzystywanych w
pobliżu piekarnika nie stykają się z gorącymi
częściami piekarnika lub nie zostały
przycięte przez drzwiczki piekarnika.
• Niektóre modele piekarnika posiadają system
chłodzenia powietrzem, co sprawia, że
przednia część piekarnika oraz wnęka szafy
nie osiągają nadmiernie wysokich temperatur.
Uwaga: gorące powietrze wychodzi przez
otwór umieszczony między panelem
sterowania a drzwiczkami piekarnika. Nie
wolno blokować otworów wentylacyjnych.
• Nie wolno wkładać do piekarnika materiałów
łatwopalnych ani przechowywać je w jego
pobliżu: jeśli urządzenie zostałoby
przypadkowo włączone, stwarzałoby to
zagrożenie pożarowe.
• Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z
gorącego piekarnika należy używać
odpowiednich rękawiczek.
• Jeśli do pieczenia mięsa lub ciasta dodano
napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.)
należy pamiętać, że alkohole wyparowują w
wysokiej temperaturze. Możliwe jest, zatem,
że opary alkoholu mogą zapalić się wchodząc
w kontakt z elementem grzewczym.
• Nie wolno podgrzewać ani gotować w
piekarniku potraw w szczelnie zamkniętych
pojemnikach. Ciśnienie, jakie wytworzy się
wewnątrz może spowodować eksplozję
pojemnika i zniszczyć piekarnik.
• Do gotowania nie używać pojemników
plastikowych (za wyjątkiem naczyń
specjalnie do tego przeznaczonych; patrz
wskazówki producenta). Mogą stopić się one
w wysokiej temperaturze.
• Należy zwracać szczególną uwagę na
piekarnik w czasie gotowania potraw z dużą
ilością tłuszczu lub oleju. Olej i tłuszcz mogą
ulec przegrzaniu i spowodować pożar!
• Nie wyciągać akcesoriów z pełnym
obciążeniem. Używać z najwyższą
ostrożnością.
• Nie należy przeciągać form ani patelni po
dnie piekarnika, ponieważ mogą porysować
jego powłokę.
• Z czasem, w wyniku skroplenia się pary
wodnej wydobywającej się podczas
pieczenia potraw może nastąpić
uszkodzenie piekarnia oraz sąsiednich
mebli. Aby temu zapobiec zalecamy:
- ustawiać niższą temperaturę;
- przykrywać potrawy;
- wyjmować potrawy z piekarnika;
- gdy piekarnik jest zimny, osuszać części
wilgotne.
• Panel przedni oraz uchwyt drzwiczek
piekarnika nagrzewają się, gdy urządzenie
przez długi czas pracuje w wysokiej
temperaturze.
• Należy unikać dotykania piekarnika
wilgotnymi częściami ciała i nie wolno
obsługiwać piekarnika boso.
• Nie odłączać urządzenia od zasilania
ciągnąc za przewód zasilający lub
przesuwając piekarnik.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
postrzegania lub umysłowych, a także osoby
nie posiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, chyba że osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo
udzieliła odpowiedniego instruktażu z
zakresu obsługi urządzenia i nadzorowała
pierwsze czynności obsługi.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na kontakt z:
- panelem sterowania piekarnika w ogóle, a
w szczególności bezpośrednio po
zakończeniu jego pracy, co pozwoli na
uniknięcie obrażeń;
- opakowaniem (worki, styropian, części
metalowe, itp.);
- piekarnikiem przeznaczonym do
złomowania.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
• Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go
do 200°C na około jedną godziną, co pozwoli
na usunięcie zapachu materiału
izolacyjnego oraz smarów ochronnych.
W czasie tej operacji, należy otworzyć okno
w pomieszczeniu.
• Przed pierwszym użyciem należy usunąć:
- nalepki na panelu przednim oraz na
drzwiczkach piekarnika, za wyjątkiem
tabliczki znamionowej;
- kartonowe zabezpieczenia oraz ochronną
warstwę plastikową na panelu sterowania
i innych częściach piekarnika;
- ewentualnie, inne nalepione etykiety z
akcesoriów (np. pod spodem tacki do
ociekania).
6
AKCESORIA PIEKARNIKA
Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.
Dołączone akcesoria zostały podane w oddzielnej
Karcie Opisowej Urządzenia (w punkcie Akcesoria).
Tacka do ociekania (1)
Tacka do ociekania jest przeznaczona do zbierania
tłuszczu i kawałków żywności i należy ją podkładać pod
rusztem lub używać jako podstawkę w czasie pieczenia
mięsa, kurczaków, ryb wraz z lub bez warzyw. Aby
uniknąć rozpryskiwania tłuszczu oraz zmniejszyć ilość
dymu, należy wlać na tackę nieco wody.
1
Tacka do pieczenia (2)
2
Służy do pieczenia herbatników, ciast i pizzy.
Ruszt (3)
Ruszt można używać do gotowania potraw lub jako
podstawkę dla tac, form i innych naczyń do pieczenia.
Można go umieścić na dowolnych prowadnicach
piekarnika. Ruszt można wkładać wygięciem do góry lub
do dołu.
3
Boczne panele katalityczne (4)
Panele są pokryte warstwą mikroporów, która pochłania
rozpryskujący się tłuszcz. Zalecamy przeprowadzenie
automatycznego cyklu czyszczenia po każdym pieczeniu
potraw szczególnie tłustych (patrz: Czyszczenie i
konserwacja).
4
Rożen (5)
Rożen należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi
w odpowiednim rozdziale w oddzielnej Karcie Opisowej
Urządzenia.
5
6a
Zestaw do grillowania (6)
Zestaw obejmuje kratkę (6a), tacki do ociekania (6b) oraz
jeden lub dwa uchwyty (6c).
Zestaw należy umieścić na ruszcie (3) i używać wraz z
funkcją Grill.
7
6b
6c
6
AKCESORIA PIEKARNIKA
Filtr przeciwtłuszczowy (7)
Stosować wyłącznie przy przygotowywaniu potraw
wyjątkowo tłustych. Filtr przeciwtłuszczowy zawiesić wewnątrz
piekarnika na tylnej ściance przed wentylatorem.
Filtr nadaje się do zmywania w zmywarkach. Nie można
go stosować wraz z funkcją Wentylator + statyczna.
7
Prowadnice półek (8)
Ułatwiają czynności manualne niezbędne podczas
gotowania, pozwalając na częściowe wysunięcie rusztów i
tac do ociekania.
Są dostosowane do wszystkich akcesoriów i można je
zmywać w zmywarkach.
8
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Wnętrze piekarnika
Ważne: nie wolno stosować środków
czyszczących pod ciśnieniem na bazie wody
lub produktów czyszczących parą.
• Nie stosować szorstkich gąbek ani
metalowych myjek. Stosować detergenty
przeznaczone do czyszczenia piekarników i
przestrzegać instrukcji producenta.
• Po każdym użyciu, pozostawić piekarnik do
ostygnięcia i oczyścić, aby zapobiec
gromadzeniu się zapieczonych resztek
jedzenia.
• W czasie długiego gotowania, lub gotowania
jednoczesnego na kilku poziomach, w
szczególności w przypadku potraw o dużej
zawartości wody (pizza, soczyste warzywa,
itp.), we wnętrzu piekarnika oraz na
uszczelnieniu może dojść do kondensacji
pary. Po ostygnięciu piekarnika, należy
wytrzeć do sucha wewnętrzną część
drzwiczek ściereczką lub gąbką.
• Szybkę w drzwiczkach należy czyścić
specjalnym detergentem w płynie.
• Aby ułatwić czyszczenie, drzwiczki piekarnika
można wyjąć. Aby wyczyścić górną część
piekarnika, można obniżyć element grzewczy
(tylko w niektórych modelach).
Zewnętrzne części piekarnika
• Należy czyścić wilgotną ściereczką. W razie
większych zabrudzeń, zastosować wodę z
niewielką ilością płynu do naczyń. Wytrzeć
do sucha ściereczką.
• Nie stosować detergentów antykorozyjnych
ani ściernych, ponieważ niszczą one
powłokę piekarnika.
Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w
kontakt z piekarnikiem, należy natychmiast
wytrzeć go delikatnie wilgotną ściereczką.
• Niewielkie różnice w odcieniach koloru w
części przedniej urządzenia wynikają z
zastosowania różnych rodzajów materiału,
np. plastiku, szkła i metalu.
Piekarniki z aluminiowym panelem
przednim
• Czyścić delikatnym detergentem i wilgotną
ściereczką do mycia szyb lub ściereczką z
mikrowłókien, która nie zostawia śladów.
Przecierać ściereczką powierzchnie w
kierunku poziomym, bez naciskania.
• Nie stosować środków antykorozyjnych,
twardych gąbek ani szorstkich ściereczek.
Powierzchnie aluminiowe czyścić suchą
ściereczką.
Boczne panele katalityczne oraz ścianka
tylna (w zależności od modelu) - Cykl
czyszczenia
• Nagrzać pusty piekarnik do temperatury
200°C na ok. jedną godzinę.
• Pod koniec cyklu po ostygnięciu piekarnika
należy, w razie potrzeby, usunąć wilgotną
gąbką ewentualne pozostałości żywności.
• Nie należy czyścić paneli katalitycznych
ani ścianki tylnej środkami ściernymi,
szorstkimi szczotkami lub gąbkami ani
środkiem do czyszczenia piekarników w
sprayu, ponieważ mogą uszkodzić
powierzchnię katalityczną i doprowadzić
do utraty właściwości autoczyszczenia.
Akcesoria
• Akcesoria zmywać płynem do mycia naczyń
po każdym użyciu. Pozostałości żywności
można łatwo usunąć za pomocą specjalnej
szczoteczki lub gąbką.
8
Uwaga: przy wykonywaniu poniższych czynności,
zaleca się używać rękawic ochronnych. Aby uniknąć
obrażeń cielesnych i nie uszkodzić piekarnika ani
zawiasów, należy dokładnie przestrzegać niniejszych
instrukcji.
Demontaż drzwiczek piekarnika:
1. Całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika (patrz rys. 1).
2. Unieść do oporu dwa zaczepy (patrz rys. 2).
3. Zdjąć drzwiczki, zamykając je częściowo i podciągając
do góry (patrz rys. 3).
1
Ponowny montaż drzwiczek:
1. Wsunąć zawiasy w prowadnice i opuścić drzwiczki do
końca.
2. Opuścić zaczepy po obu stronach.
3. Całkowicie zamknąć drzwiczki piecyka.
2
Uwaga: aby nie uszkodzić drzwiczek piekarnika i
zawiasów oraz aby uniknąć obrażeń cielesnych, należy
dokładnie przestrzegać powyższych instrukcji.
3
Opuszczanie elementu grzewczego
(tylko niektóre modele)
Do czyszczenia można przystąpić jedynie po ostygnięciu
piekarnika.
• Wyjąć boczne kratki na akcesoria.
• Lekko wysunąć (4) element grzewczy i obniżyć go (5).
4
5
9
Wymiana tylnej żarówki oświetlenia piekarnika
(w zależności od modelu):
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Po ostygnięciu piekarnika, odkręcić pokrywę w lewo
(patrz rys. 1).
3. Wymienić żarówkę (patrz uwaga).
4. Przykręcić pokrywę żarówki.
5. Podłączyć piekarnik do zasilania.
Uwaga: stosować wyłącznie żarówki 25 W/230 V,
typ E-14, T300°C, do nabycia w serwisie technicznym.
Ważne: nie uruchamiać piekarnika, jeśli pokrywa
żarówki nie jest zainstalowana.
1
Wymiana żarówki w ściance bocznej
(w zależności od modelu):
1. Odłączyć piekarnik od zasilanie.
2. Po ostygnięciu piekarnika, wyjąć boczną kratkę na
akcesoria (patrz rys. 2). Przy użyciu śrubokrętu
podważyć pokrywę lampy (patrz rys. 3 - 4).
3. Wymienić żarówkę (patrz uwaga).
4. Założyć z powrotem pokrywę, dopychając lekko do
ścianki, aż zaskoczy.
5. Ponownie zamontować kratkę boczną na akcesoria.
6. Podłączyć piekarnik do zasilania.
Uwaga: stosować wyłącznie żarówki 25 W/230 V,
typ E-14, T300°C, dostępne w serwisie technicznym.
Ważne: nie wolno eksploatować piekarnika, jeśli
pokrywa żarówki nie jest założona.
2
Wymiana bocznej żarówki halogenowej
(w zależności od modelu):
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Po ostygnięciu piekarnika, wyjąć boczną kratkę na
akcesoria (patrz rys. 2). Przy użyciu śrubokrętu
podważyć pokrywę lampy (patrz rys. 3 - 4).
3. Nie wolno wymieniać żarówki gołymi rękami. Ostrożnie
wyjąć żarówkę halogenową z oprawy i wymienić na
nową (patrz Uwaga).
4. Założyć z powrotem pokrywę, dopychając lekko do
ścianki, aż prawidłowo zaskoczy.
5. Ponownie zamontować kratkę boczną na akcesoria.
6. Podłączyć piekarnik do zasilania.
Uwaga: stosować wyłącznie żarówki 20 W/12 V,
typ G4, T300°C, dostępne w naszym serwisie
technicznym.
Ważne: nie wolno eksploatować piekarnika, jeśli
pokrywa żarówki nie jest założona.
10
3
4
USUWANIE USTEREK
Piekarnik nie funkcjonuje:
• Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy
piekarnik jest prawidłowo podłączony.
• Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie,
aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Ważne:
• Sprawdzić, czy pokrętło regulatora
piekarnika nie jest ustawione na “0” lub na
symbol “żarówki”
.
- Jeśli elektroniczny programator
(w zależności od modelu) wskazuje
“
”, należy sprawdzić w oddzielnej
karcie opisowej urządzenia oraz/lub w
opisie programatora elektronicznego.
- Jeśli elektroniczny programator
(w zależności od modelu) wskazuje
“F XX”, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Należy wtedy podać numer, który
następuje po literze “F”.
- Sprawdzić, czy programator mechaniczny
(w zależności od modelu) jest ustawiony
na pozycji “ręczne”.
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z serwisem
technicznym:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problem zgodnie z punktami
opisanymi w “Usuwanie usterek”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie,
aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Jeśli, po przeprowadzeniu powyższych
testów, piekarnik dalej nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model piekarnika;
• numer serwisowy (to numer znajdujący
się po słowie Service na tabliczce
znamionowej), podany z boku, po prawej
stronie wewnątrz piekarnika (widoczny
przy otwartych drzwiczkach). Numer
serwisowy jest również podany w karcie
gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy
zwrócić się do autoryzowanego centrum
serwisowego (co jest gwarancją użycia
oryginalnych części zamiennych oraz
właściwej naprawy).
Niezastosowanie się do powyższych
instrukcji może prowadzić do zagrożenia
bezpieczeństwa użytkowania oraz obniżyć
jakość produktu.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
• Piekarnik jest przeznaczony do styczności z
artykułami spożywczymi i spełnia wymogi
Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004.
• Został on zaprojektowany wyłącznie jako
urządzenie służące do gotowania.
Wszelkie inne zastosowania (np. do
ogrzewania pomieszczeń) są uważane za
niewłaściwe i, w konsekwencji,
niebezpieczne.
• Piekarnik został zaprojektowany,
zbudowany i wprowadzony do obrotu
zgodnie z:
- wymogi dotyczace bezpieczenstwa
zawarte w Dyrektywie “Niskie
napiecia” 2006/95/WU (która zastepuje
Dyrektywe 73/23/EWG wraz z jej
pózniejszymi modyfikacjami);
- wymogami bezpieczeństwa zawartymi
w Dyrektywie dot. zgodności
elektromagnetycznej 2004/108/CE;
- wymogami Dyrektywy 93/68/CEE.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising