Alarm Clock - Clas Ohlson

Alarm Clock - Clas Ohlson
Art.no 36-6308, 36-6309
Model L9010-white, L9010-black
Please read the entire instruction manual before using the product
and then save it for future reference. We reserve the right for
any errors in text or images and any necessary changes made
to technical data. In the event of technical problems or other
queries, please contact our Customer Services.
Buttons and functions
1
2
3
4
5 6
7
Operating instructions
Care and maintenance
Batteries
• Whenever the alarm clock is not to be used for an extended
period, the batteries should be removed and it should be
stored in a dry, dust-free environment.
• Clean the alarm clock using a lightly moistened cloth.
Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive
chemicals.
• The batteries should be changed if the digits on the display
become difficult to read. Never mix old and new batteries.
Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
1. Remove the battery cover from the back of the clock and
insert 2 × AAA/LR03 batteries. Note the markings on
the bottom of the battery holder to ensure correct polarity.
2. Refit the battery cover.
Setting the time
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Press [ MODE ] until the time display appears.
Press [ + ] to select either a 12- or 24-hour clock display.
Hold in [ SET ] until the hours flash.
Press [ + ] or [ – ] to set the hours.
Press [ SET ] to confirm. The minutes will flash.
Set the minutes, month, date and language in
the same way. The following languages are available:
English (ENG), German (GER), French (FRE), Italian (ITA),
Dutch (DUT), Spanish (SPA) and Danish (DAN).
7. Press [ SET ] to confirm when the last setting has
been made.
Setting the alarm and snooze
1. [ MODE ] Displays set clock time or alarm time
2. [ ALARM ] Sets the alarm time
3. [ SET ] Sets the time and alarm settings
4. [ + ] Selects 12- or 24-hour time format. Tap repeatedly
or hold in the button to increase the value when setting
the time or alarm.
5. [ – ] Selects temperature display in °C or °F. Tap repeatedly
or hold in the button to decrease the value when setting
the time or alarm.
6. [ SNOOZE/LIGHT ] Snooze/backlight
7. Battery cover
1. Hold in [ ALARM ] until the alarm time is displayed.
The hours will flash.
2. Press [ + ] or [ – ] to set the hours.
3. Press [ SET ] to confirm. The minutes will flash.
4. Press [ + ] or [ – ] to set the minutes.
5. Press [ SET ] to confirm. ZZ (snooze function) will flash.
6. Press [ + ] or [ – ] and then [ SET ] to deactivate the snooze
function or press [ SET ] to activate it.
English
Alarm Clock
Responsible disposal
This symbol indicates that this product should not
be disposed of with general household waste.
This applies throughout the entire EU. In order
to prevent any harm to the environment or
health hazards caused by incorrect waste
disposal, the product must be handed in for
recycling so that the material can be disposed
of in a responsible manner. When recycling your
product, take it to your local collection facility
or contact the place of purchase. They will
ensure that the product is disposed of in
an environmentally sound manner.
Specifications
Batteries 2 × AAA/LR03 (sold separately)
Size
153 × 60 × 50 mm
Activate/deactivate the alarm
Tap [ ALARM ] to activate/deactivate the alarm. The
icon
will appear when the alarm is activated and disappear when
the alarm is deactivated.
Snooze function
GREAT BRITAIN • customer service tel: 020 8247 9300 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.co.uk postal: 10 – 13 Market Place, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1JZ
Ver. 20160603
Pressing [ SNOOZE ] when the alarm sounds will temporarily
shut the alarm off for 5 minutes. After 5 minutes the alarm will
sound again. Press [ ALARM ] to turn the alarm off.
Art.nr 36-6308, 36-6309
Modell L9010-white, L9010-black
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara
den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och
bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem
eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.
Knappar och funktioner
1
2
3
4
5 6
7
Användning
Skötsel och underhåll
Batterier
• Ta ut batterierna och förvara väckarklockan torrt och
dammfritt om den inte ska användas under en längre
period.
• Rengör väckarklockan med en lätt fuktad trasa. Använd
ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande
kemikalier.
• Byt ut batterierna om tecknen i displayen börjar bli otydliga.
Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller
laddbara med icke laddbara batterier.
1. Ta bort batteriluckan på klockans baksida och sätt
i 2 × AAA/LR03-batterier. Se märkningen i botten på
batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Sätt tillbaka batteriluckan.
Tidsinställning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryck [ MODE ] tills tiden visas i displayen.
Tryck [ + ] för att välja 12- eller 24-timmars tidvisning.
Håll in [ SET ] tills timmarna blinkar.
Tryck [ + ] eller [ – ] för att ställa in timmarna.
Tryck [ SET ] för att bekräfta, minuterna blinkar.
Fortsätt på samma sätt för att ställa in minuter, månad,
dag och språk. Följande språk finns: engelska (ENG), tyska
(GER), franska (FRE), italienska (ITA), holländska (DUT),
spanska (SPA) och danska (DAN).
7. Tryck [ SET ] för att bekräfta när sista inställningen är klar.
Inställning av alarmtid och snoozefunktion
4. [ + ] Välj 12- eller 24-timmars tidvisning. Tryck kort eller håll in
för att öka värdet vid inställning av tid och alarmtid.
1. Håll in [ ALARM ] tills alarmtiden visas i displayen, timmarna
blinkar.
2. Tryck [ + ] eller [ – ] för att ställa in timmarna.
3. Tryck [ SET ] för att bekräfta, minuterna blinkar.
4. Tryck [ + ] eller [ – ] för att ställa in minuterna.
5. Tryck [ SET ] för att bekräfta, ZZ (snoozefunktion) blinkar.
6. Tryck [ + ] eller [ – ] och sedan [ SET ] för avaktivera
snoozefunktionen eller tryck [ SET ] för att aktivera
funktionen.
5. [ – ] Välj att visa temperaturen i °C eller °F. Tryck kort eller håll
in för att minska värdet vid inställning av tid och alarmtid.
Alarm på/av
1. [ MODE ] Visa inställd tid eller alarmtid.
2. [ ALARM ] Inställning av alarmtid.
3. [ SET ] Inställning av tid och alarmtid.
6. [ SNOOZE/LIGHT ] Snoozefunktion/displaybelysning.
7. Batterilucka.
Svenska
Väckarklocka
Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får
kastas tillsammans med annat hushållsavfall.
Detta gäller inom hela EU. För att förebygga
eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad
av felaktig avfallshantering, ska produkten
lämnas till återvinning så att materialet kan tas
omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar
produkten till återvinning, använd dig av de
returhanteringssystem som finns där du befinner
dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till
att produkten tas om hand på ett för miljön
tillfredställande sätt.
Specifikationer
Batterier 2 × AAA/LR03 (säljs separat)
Mått
153 × 60 × 50 mm
Tryck kort på [ ALARM ] för att slå på/av alarmet. Ikonen
visas
i displayen när alarmet är på och försvinner när det är av.
Snoozefunktion
SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 e-post kundservice@clasohlson.se internet www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
Ver. 20160603
Om du trycker [ SNOOZE ] när alarmet ljuder kommer det att
stängas av i 5 min för att sedan ljuda igen. Tryck [ ALARM ] för
att stänga av alarmet.
Art.nr. 36-6308, 36-6309
Modell L9010-white, L9010-black
Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta
vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle
feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske
problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.
Brytere og funksjoner
1
2
3
4
5 6
7
Bruk
Stell og vedlikehold
Batterier
• Ta ut batteriene hvis klokken ikke skal brukes på en stund.
Klokken skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.
• Rengjør vekkerklokken med en lett fuktet klut. Bruk et mildt
rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende
kjemikalier.
• Hvis tegnene i displayet begynner å bli utydelige skal
batteriene skiftes. Bland aldri nye og gamle batterier.
Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
1. Ta av batterilokket på giverens bakside og plasser 2 stk.
AAA/LR03-batterier i batteriholderen. Følg merkingen for
polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Sett lokket på plass igjen.
Tidsinnstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trykk på [ MODE ] til et klokkeslett vises på skjermen.
Trykk [ + ] for å skifte mellom 12- eller 24-timers tidsvisning.
Hold [ SET ] inne til timer blinker.
Trykk på [ + ] eller [ – ] for å stille inn timene.
Trykk på [ SET ] for å bekrefte, minuttene blinker.
Fortsett på samme måte for å stille inn minutter, måned,
dag og språk. Følgende språk finnes: engelsk (ENG), tysk
(GER), fransk (FRE), italiensk (ITA), nederlandsk (DUT),
spansk (SPA) og dansk (DAN).
7. Trykk på [ SET ] for å bekrefte, når innstillingen er fullført.
Innstilling av alarmtid og snoozefunksjon
1. [ MODE ] Vis innstilt tid eller alarmtid.
2. [ ALARM ] Innstilling av alarmtid.
3. [ SET ] Stille inn tid og alarm. Bekrefte innstillinger.
4. [ + ] Velg 12- eller 24-timers tidsvisning. Trykk kort eller hold
inne for å øke verdien ved innstilling av tid og alarmtid.
5. [ – ] Velg å vise temperaturen i °C eller °F. Trykk kort eller
hold inne for å redusere verdien ved innstilling av tid og
alarmtid.
6. [ SNOOZE/LIGHT ] Snoozefunksjon/displaybelysning.
7. Batterilokk.
1. Hold [ ALARM ] inne til alarmtiden vises i displayet og timene
blinker.
2. Trykk på [ + ] eller [ – ] for å stille inn timene.
3. Trykk på [ SET ] for å bekrefte, minuttene blinker.
4. Trykk [ + ] eller [ – ] for å stille inn minuttene.
5. Trykk [ SET ] for å bekrefte, ZZ (snoozefunksjon) blinker.
6. Trykk [ + ] eller [ – ] og deretter [ SET ] for å deaktivere
snoozefunksjonen eller trykk [ SET ] for å aktivere
funksjonen.
Norsk
Vekkerklokke
Avfallshåndtering
Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes
sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder
i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle
skader på helse og miljø, som følge av feil
håndtering av avfall, skal produktet leveres til
gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om
på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene
som er der du befinner deg eller ta kontakt med
forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet
på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.
Spesifikasjoner
Batteri 2 × AAA/LR03-batteri (selges separat)
Mål
153 × 60 × 50 mm
Alarm på/av
Trykk kort på [ ALARM ] for å slå av/på alarmen. Ikonet
vises
i displayet når alarmen er på og forsvinner når den er av.
Snoozefunksjon
NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
Ver. 20160603
Hvis du trykker på [ SNOOZE ] når alarmen går vil den stenges
i 5 minutter for så å starte igjen. Trykk [ ALARM ] for å stenge
alarmen helt.
Tuotenro 36-6308, 36-6309
Malli
L9010-white, L9010-black
Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se
tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen
muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.
Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään
tai asiakaspalveluun.
Painikkeet ja toiminnot
1
2
3
4
5 6
7
Käyttö
Huolto ja ylläpito
Paristot
• Jos kelloa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä
laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
• Puhdista kello kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa
puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä
kemikaaleja.
• Vaihda paristot, kun näytön merkit näkyvät epäselvästi.
Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä
ladattavia akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
1. Irrota kellon takana oleva paristolokeron kansi ja aseta kaksi
AAA/LR03-paristoa. Noudata paristolokeron pohjassa olevia
napaisuusmerkintöjä.
2. Laita kansi takaisin paikalleen.
Kellonajan asettaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Paina [ MODE ] kunnes kellonaika näkyy näytöllä.
Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla [ + ].
Paina [ SET ], kunnes tunnit vilkkuvat.
Aseta tunnit painamalla [ + ] tai [ – ].
Vahvista painamalla [ SET ], minuutit vilkkuvat.
Aseta minuutit, kuukausi, päivä ja kieli samalla tavalla.
Valittavana on seuraavat kielet: englanti (ENG), saksa (GER),
ranska (FRE), italia (ITA), hollanti (DUT), espanja (SPA) ja
tanska (DAN).
7. Vahvista viimeisen asetuksen jälkeen painamalla [ SET ].
Kellonajan ja torkkutoiminnon asettaminen
1. [ MODE ] Näyttää kellonajan ja herätysajan.
2. [ ALARM ] Herätysajan asetus.
3. [ SET ] Kellonajan ja herätysajan asetus.
4. [ + ] Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö. Muuta kellonaikaa ja
herätysaikaa painamalla nopeasti tai pitämällä pohjassa.
5. [ – ] Valitse lämpötilan näytöksi °C tai °F. Vähennä arvoa
kellonajan ja herätysajan asetuksessa painamalla nopeasti
tai pitämällä pohjassa.
6. [ SNOOZE/LIGHT ] Torkkutoiminto/näytön taustavalo.
7. Paristolokero.
1. Paina [ ALARM ], kunnes kellonaika näkyy näytöllä,
tunnit vilkkuvat.
2. Aseta tunnit painamalla [ + ] tai [ – ].
3. Vahvista painamalla [ SET ], minuutit vilkkuvat.
4. Aseta minuutit painamalla [ + ] tai [ – ].
5. Vahvista painamalla [ SET ], ZZ (torkkutoiminto) vilkkuu.
6. Sammuta torkkutoiminto painamalla [ + ] tai [ – ] ja sen
jälkeen [ SET ] tai aktivoi torkkutoiminto painamalla [ SET ].
Suomi
Herätyskello
Kierrättäminen
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa
hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee
koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä
johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveys­
haittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä
kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä
vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä
paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys
ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään
vastuullisella tavalla.
Tekniset tiedot
Paristot 2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Mitat
153 × 60 × 50 mm
Herätys päälle/pois
Käynnistä/sammuta herätys painamalla nopeasti [ ALARM ].
näkyy näytöllä, kun herätys on aktivoitu ja poistuu
Kuvake
näytöltä, kun herätys on sammutettu.
Torkkutoiminto
Kun painat [ SNOOZE ] herätyksen soidessa, herätys sammuu
5 minuutin ajaksi. Sammuta herätys painamalla [ ALARM ].
Ver. 20160603
SUOMI • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI
Gebrauch
Batterien
Art.Nr. 36-6308, 36-6309
Modell L9010-white, L9010-black
Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig
durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren.
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.
Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich
unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.
Tasten und Funktionen
1
2
3
4
5 6
7
1. [ MODE ] Anzeige der eingestellten Uhrzeit oder Weckzeit.
2. [ ALARM ] Einstellung der Weckzeit.
3. [ SET ] Einstellen der Uhrzeit und der Weckzeit.
4. [ + ] Auswahl zwischen 12- oder 24-Stunden-Anzeige.
Kurz drücken oder gedrückt halten, um den Wert bei
der Einstellung von Uhrzeit/Weckzeit zu erhöhen.
5. [ – ] Auswahl der Temperaturanzeige in entweder °C oder °F.
Kurz drücken oder gedrückt halten, um den Wert bei
der Einstellung von Uhrzeit/Weckzeit zu verringern.
6. [ SNOOZE/LIGHT ] Snooze-Funktion/Displaybeleuchtung.
7. Batterieabdeckung.
1. Den Deckel über der Batteriehalterung auf der Rückseite
des Gerätes abnehmen und 2 × AAA/LR03-Batterien
einlegen. Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt
die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
2. Den Deckel wieder anbringen.
Zeiteinstellung
1. Auf [ MODE ] drücken, bis die Uhrzeit auf dem Display
angezeigt wird.
2. Auf [ + ] drücken, um entweder 12- oder 24 StundenAnzeige auszuwählen.
3. [ SET ] gedrückt halten, bis die Stunden blinken.
4. Auf [ + ] oder [ – ] drücken um die Stunden einzustellen.
5. Zum Bestätigen auf [ SET ] drücken, die Minuten blinken.
6. Zur Einstellung von Minuten, Monat, Tag und Sprache auf
dieselbe Weise fortsetzen. Folgende Sprachen stehen zur
Verfügung: Englisch (ENG), Deutsch (GER), Französisch
(FRE), Italienisch (ITA), Holländisch (DUT), Spanisch (SPA)
und Dänisch (DAN).
7. Zum Bestätigen auf [ SET ] drücken, wenn die letzte
Einstellungen getätigt wurde.
Einstellung von Weckzeit und Snooze-Funktion
1. [ ALARM ] gedrückt halten, bis die Weckzeit angezeigt wird,
die Stunden blinken.
2. Auf [ + ] oder [ – ] drücken um die Stunden einzustellen.
3. Zum Bestätigen auf [ SET ] drücken, die Minuten blinken.
4. Auf [ + ] oder [ – ] drücken um die Minuten einzustellen.
5. Zum Bestätigen auf [ SET ] drücken, ZZ (Snooze-Funktion) blinkt.
6. Auf [ + ] oder [ – ] und dann auf [ SET ] drücken, um
die Snooze-Funktion zu deaktivieren oder auf [ SET ]
drücken, um sie zu aktivieren.
Alarm ein/aus
DEUTSCHLAND • Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.
Wird [ SNOOZE ] gedrückt, wenn der Wecker klingelt, wird
das Wecksignal 5 min lang pausiert, um dann erneut zu klingeln. Auf [ ALARM ] drücken, um den Wecker auszuschalten.
Pflege und Wartung
• Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen
und das Gerät trocken und staubfrei aufbewahren.
• Das Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen.
Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen
Chemikalien oder Reinigungslösungen.
• Die Batterien wechseln, wenn die Zeichen auf dem Display
unscharf werden. Niemals benutzte mit unbenutzten
Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht
wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
Hinweise zur Entsorgung
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt
nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall
entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten
EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt
und Gesundheit vorzubeugen, die durch
fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht
werden, dieses Produkt zum verantwortlichen
Recycling geben, um die nachhaltige
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen
zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes
bitte die vorhandenen Recycling- und
Sammelstationen benutzen oder den Händler
kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine
umweltfreundliche Weise recyceln.
Technische Daten
Batterien
2 × AAA/LR03 (separat erhältlich)
Abmessungen 153 × 60 × 50 mm
Ver. 20160603
Kurz auf [ ALARM ] drücken, um das Wecksignal ein-/auszuschalten. Auf dem Display wird das Symbol
angezeigt,
wenn der Wecker eingeschaltet ist. Es verschwindet, wenn
der Wecker ausgeschaltet ist.
Snooze-Funktion
Deutsch
Wecker
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising