KN-COF20 Coffee maker
•
•
•
•
•
•
•
•
KN-COF20
Coffee maker
Bedek het apparaat niet.
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
Pas op voor hete delen. De toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in gebruik is. Het
buitenoppervlak kan heet worden wanneer het apparaat in gebruik is.
Wees voorzichtig met heet water en stoom om brandwonden te voorkomen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en laat
het apparaat volledig afkoelen.
Elektrische veiligheid
Reinigung und Pflege
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken
te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaard verlengsnoer met een geschikte diameter.
Wikkel het netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig af.
Voor extra bescherming adviseren we een aardlekschakelaar (RCD) te installeren in de elektrische groep die de badkamer
van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar (RCD) moet een nominale reststroom hebben die niet hoger is dan 30 mA.
Raadpleeg uw installateur.
Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de war kan geraken.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrengeld kan raken
en dat niemand erover kan struikelen.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
•
•
DescriptionEnglish
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
On/off switch / On/off indicator
Coffee filter holder
Cover (coffee filter holder)
Water reservoir
Cover (water reservoir)
Water level indicator
Coffee pot
Heating plate
Safety
General safety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by nonobservance of the safety instructions and improper use of the device.
The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motorial
disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe
way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they
are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8
years. Children shall not play with the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not remove
the device with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the device is immersed in water
or other liquids, do not use the device again.
Only use the device in frost-free environments.
Place the device on a stable, flat surface.
Place the device on a heat-resistant and splash-proof surface.
Do not place the device on a hob.
Do not cover the device.
Make sure that there is sufficient space around the device to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
Make sure that the device does not come into contact with flammable material.
Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
Beware of hot parts. The accessible surfaces can become hot when the device is operating. The outer surface can become
hot when the device is operating.
Be careful with hot water and steam to avoid burns.
Do not leave the device unattended during use.
Do not move the device while it is switched on or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and allow the
device to cool down completely.
Electrical safety
Gebruik de eerste paar keer alleen water om de binnenkant van het apparaat voor het eerste gebruik te reinigen. Zie het
gedeelte “Aanwijzingen voor gebruik”. Gebruik geen koffiefilter of gemalen koffie. Gooi het water weg zonder het te gebruiken
voor consumptie of andere doeleinden.
Reinig het apparaat en de accessoires. Zie het gedeelte “Reiniging en onderhoud”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•
•
•
•
•
Open het deksel van het waterreservoir.
Vul het waterreservoir met water tot de gewenste markering op de waterniveau-indicator.
Sluit het deksel van het waterreservoir.
Open het deksel van de koffiefilterhouder.
Plaats een geschikt papieren koffiefilter in de koffiefilterhouder.
Doe de gewenste hoeveelheid koffie in het koffiefilter.
Sluit het deksel van de koffiefilterhouder.
Plaats de koffiekan op de verwarmingsplaat.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
Zet de aan/uit-schakelaar in de stand “I” om het apparaat in te schakelen. De aan/uit-indicator gaat branden. Het apparaat
begint met koffiezetten.
Na voltooiing van het proces schakelt het apparaat over naar de warmhoudmodus.
Zet de aan/uit-schakelaar in de stand “0” om het apparaat uit te schakelen. De aan/uit-indicator gaat uit.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat volledig afkoelen.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
•
•
•
•
•
•
•
•
Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
Reinig het apparaat of de accessoires niet in de vaatwasmachine.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenzijde van het apparaat grondig af
met een schone, droge doek.
Reinig de koffiekan in sop. Spoel de koffiekan af onder stromend water. Droog de koffiekan grondig af.
BeschreibungDeutsch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ein-/Aus-Schalter / Ein-/Aus-Anzeige
Kaffeefilterhalter
Abdeckung (Kaffeefilterhalter)
Wasserbehälter
Abdeckung (Wasserbehälter)
Wasserstandanzeige
Kaffeekanne
Heizplatte
Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the
bathroom his electricity. This RCD must have a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer
for advice.
The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make
sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Use
Initial use
•
•
To clean the inside of the device before first use, only use water for the first few times. Refer to the section “Hints for use”.
Do not use a coffee filter or ground coffee. Discard the water without using it for consumption or other purposes.
Clean the device and the accessories. Refer to the section “Cleaning and maintenance”.
Hints for use
Warning!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not open the cover during the coffee-making process.
Do not fill the water reservoir with more water than required for making the coffee.
Do not use the device without water in the water reservoir.
Do not exceed the maximum mark when you fill the water reservoir. Make sure that the water level is always above the
minimum mark.
Only use cold tap water. Do not use carbonated water or other liquids.
Only use paper coffee filters (1x4) that are suitable for the device.
Open the cover of the water reservoir.
Fill the water reservoir with water up to the required mark on the water level indicator.
Close the cover of the water reservoir.
Open the cover of the coffee filter holder.
Place a suitable paper coffee filter in the coffee filter holder.
Put the required amount of coffee in the coffee filter.
Close the cover of the coffee filter holder.
Place the coffee pot on the heating plate.
Insert the mains plug into the wall socket.
To switch on the device, set the on/off switch to the “I” position. The on/off indicator comes on. The device starts making
coffee.
If the process is completed, the device will switch to keep-warm mode.
To switch off the device, set the on/off switch to the “0” position. The on/off indicator goes off.
Remove the mains plug from the wall socket.
Allow the device to cool down completely.
Cleaning and maintenance
Warning!
•
•
•
•
•
•
Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
device has cooled down.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Do not clean the device or the accessories in the dishwasher.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not use sharp objects.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
•
•
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.
Clean the coffee pot in soapy water. Rinse the coffee pot under running water. Thoroughly dry the coffee pot.
BeschrijvingNederlands
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aan/uit-schakelaar / Aan/uit-indicator
Koffiefilterhouder
Deksel (koffiefilterhouder)
Waterreservoir
Deksel (waterreservoir)
Waterniveau-indicator
Koffiekan
Verwarmingsplaat
Veiligheid
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke
of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen
over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik
samenhangen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Verwijder het apparaat niet met uw handen als het is
ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
Gebruik het apparaat uitsluitend in vorstvrije omgevingen.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Plaats het apparaat op een hittebestendig en spatvrij oppervlak.
Plaats het apparaat niet op een kookplaat.
•
•
•
•
•
•
•
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder
motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen
beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter
als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern, die
jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eingetaucht ist, entfernen Sie das Gerät nicht mit Ihren Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Wenn das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.
Verwenden Sie das Gerät nur in frostfreien Umgebungen.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
Stellen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen und spritzgeschützten Oberfläche auf.
Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Kochfeld.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Achten Sie darauf, dass genügend Platz um das Gerät herum vorhanden ist, damit die Hitze entweichen kann und für
ausreichend Belüftung gesorgt ist.
Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommt.
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen
Flammen.
Vorsicht vor heißen Teilen! Die zugänglichen Flächen können beim Betrieb des Geräts heiß werden. Die Außenfläche
kann beim Betrieb des Geräts heiß werden.
Vorsicht vor heißem Wasser und Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden!
Lassen Sie das Gerät während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet oder noch heiß ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose
und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
Elektrische Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich
von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder
der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten
Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts
übereinstimmt.
Verbinden Sie das Gerät mit einer geerdeten Wandsteckdose. Verwenden Sie ggf. ein geerdetes Verlängerungskabel mit
einem geeigneten Leiterquerschnitt.
Wickeln Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel immer vollständig ab.
Zum zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schutzschalter) in dem Stromkreis,
der das Badezimmer mit Strom versorgt. Dieser Fehlerstromschutzschalter muss einen Nennfehlerstrom haben, der 30 mA
nicht überschreitet. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuersystem betrieben
zu werden.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte hängt und sich niemand darin verfangen
oder darüber stolpern kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Gebrauch
Erstgebrauch
•
•
Um das Geräteinnere vor dem ersten Gebrauch zu reinigen, verwenden Sie die ersten paar Male nur Wasser. Siehe Abschnitt
“Gebrauchshinweise”. Verwenden Sie keinen Kaffeefilter oder gemahlenen Kaffee. Schütten Sie das Wasser fort; verwenden
Sie es nicht zum Trinken oder für andere Zwecke.
Reinigen Sie das Gerät und sein Zubehör. Siehe Abschnitt “Reinigung und Pflege”.
Gebrauchshinweise
Warnung!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öffnen Sie während der Kaffeezubereitung nicht die Abdeckung.
Befüllen Sie den Wasserbehälter nicht mit mehr Wasser als für die Zubereitung des Kaffees erforderlich.
Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Wasserbehälter.
Überschreiten Sie beim Befüllen des Wasserbehälters nicht die Maximalmarke. Achten Sie darauf, dass sich der Wasserstand
stets oberhalb der Mindestmarke befindet.
Verwenden Sie nur kaltes Leitungswasser. Verwenden Sie kein Sprudelwasser oder andere Flüssigkeiten.
Verwenden Sie nur Papierkaffeefilter (1x4), die für das Gerät geeignet sind.
Öffnen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters.
Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur gewünschten Marke an der Wasserstandanzeige mit Wasser.
Schließen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters.
Öffnen Sie die Abdeckung des Kaffeefilterhalters.
Setzen Sie einen geeigneten Papierkaffeefilter in den Kaffeefilterhalter ein.
Geben Sie die gewünschte Menge Kaffee in den Kaffeefilter.
Schließen Sie die Abdeckung des Kaffeefilterhalters.
Stellen Sie die Kaffeekanne auf die Heizplatte.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Position “I”. Die Ein-/Aus-Anzeige leuchtet auf. Das Gerät
beginnt mit der Zubereitung des Kaffees.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, schaltet das Gerät in den Warmhaltemodus.
Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Position “0”. Die Ein-/Aus-Anzeige erlischt.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
•
•
•
•
Interruptor de encendido/apagado / Indicador de encendido/apagado
Portafiltro de café
Cubierta (portafiltro de café)
Depósito de agua
Cubierta (depósito de agua)
Indicador de nivel de agua
Cafetera
Placa de calentamiento
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial, mental
o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del dispositivo de
forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado
al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el dispositivo y el cable de red fuera
del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos. Si el dispositivo se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el dispositivo
con las manos. Retire inmediatamente el enchufe de red de la toma de pared. Si el dispositivo se sumerge en agua u otros
líquidos, no vuelva a utilizar el dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente en entornos sin hielo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
Coloque el dispositivo sobre una superficie resistente al calor y a prueba de salpicaduras.
No coloque el dispositivo sobre una placa de cocinado.
No cubra el dispositivo.
Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del dispositivo para permitir que el calor escape y ofrecer suficiente
ventilación.
Asegúrese de que el dispositivo no entre en contacto con materiales inflamables.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor. No coloque el dispositivo sobre superficies calientes ni cerca de llamas
abiertas.
Tenga cuidado con las piezas calientes. Las superficies accesibles pueden calentarse cuando el dispositivo está funcionando.
La superficie exterior puede calentarse cuando el dispositivo está funcionando.
Tenga cuidado con el agua caliente y el vapor para evitar quemaduras.
No descuide el dispositivo durante el uso.
No mueva el dispositivo mientras esté encendido o aún esté caliente. Retire el enchufe de red de la toma de pared y deje
que el dispositivo se enfríe completamente.
Seguridad eléctrica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un
diámetro adecuado.
Desenrolle siempre totalmente el cable de red y el cable alargador.
En caso de necesitar protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (DCR) en el circuito
eléctrico que alimenta el baño. Este DCR debe tener una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30mA.
Pida asesoramiento a su instalador.
El dispositivo no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto
independiente.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede. Asegúrese de que el cable
de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
Uso
Uso inicial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No abra la cubierta durante el proceso de preparación de café.
No llene el depósito de agua con más agua de la necesaria para preparar el café.
No utilice el dispositivo sin agua en el depósito de agua.
No supere la marca de máximo cuando llene el depósito de agua. Asegúrese de que el nivel de agua esté siempre por
encima de la marca de mínimo.
Utilice únicamente agua del grifo fría. No utilice agua carbonatada ni otros líquidos.
Utilice únicamente filtros de café de papel (1x4) que sean adecuados para el dispositivo.
Abra la cubierta del depósito de agua.
Llene el depósito de agua con agua hasta la marca deseada en el indicador de nivel de agua.
Cierre la cubierta del depósito de agua.
Abra la cubierta del portafiltro de café.
Coloque un filtro de café de papel adecuado en el portafiltro de café.
Ponga la cantidad de café deseada en el filtro de café.
Cierre la cubierta del portafiltro de café.
Coloque la cafetera sobre la placa de calentamiento.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
Para encender el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado en la posición “I“. El indicador de encendido/apagado
se enciende. El dispositivo empieza a preparar café.
Cuando finaliza el proceso, el dispositivo pasa al modo de mantenimiento en caliente.
Para apagar el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado en la posición “0“. El indicador de encendido/apagado
se apaga.
Retire el enchufe de red de la toma de pared.
Deje que el dispositivo se enfríe completamente.
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation
s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d’alimentation
ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
Connectez l’appareil à une prise murale mise à la terre. Si nécessaire, utilisez une rallonge mise à la terre d’un diamètre adapté.
Déroulez toujours complètement le cordon d’alimentation et la rallonge.
Par mesure de protection additionnelle, nous vous conseillons d’installer un dispositif de courant résiduel (RCD) dans le
circuit électrique d’alimentation en électricité de la salle de bains. Ce RCD doit bénéficier d’un courant nominal de service
résiduel n’excédant pas 30mA. Contactez votre installateur si vous souhaitez être conseillé.
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
Ne déplacez pas l’appareil en le tirant par le cordon d’alimentation. Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne
s’enchevêtre pas. Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne pend pas sur le bord d’un plan de travail et ne peut pas
être happé ou faire trébucher quelqu’un accidentellement.
N’immergez pas l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche secteur dans l’eau ou d’autres liquides.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance si la fiche secteur est branchée.
Usage
Utilisation initiale
•
•
Pour nettoyer l’intérieur de l’appareil avant sa première utilisation, utilisez uniquement de l’eau les premières fois. Consultez la
section “Conseils d’usage”. N’utilisez pas de filtre à café, ni de café moulu. Jetez l’eau sans l’utiliser pour sa consommation
ou à d’autres fins.
Nettoyez l’appareil et les accessoires. Consultez la section “Nettoyage et entretien”.
Conseils d’usage
Avertissement !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N’ouvrez pas le couvercle durant le processus de préparation du café.
Ne remplissez pas le réservoir avec plus d’eau qu’il n’est nécessaire pour faire le café.
N’utilisez pas l’appareil si le réservoir d’eau est vide.
Ne dépassez pas le repère maximum lorsque vous remplissez le réservoir d’eau. Assurez-vous que le niveau de l’eau est
toujours supérieur au repère minimum.
Utilisez uniquement de l’eau froide du robinet. N’utilisez pas d’eau gazeuse ou d’autres liquides.
Employez uniquement des filtres en papier (1x4) adaptés à l’appareil.
Ouvrez le couvercle du réservoir d’eau.
Remplissez le réservoir avec de l’eau jusqu’au repère sur l’indicateur de niveau d’eau.
Fermez le couvercle du réservoir d’eau.
Ouvrez le couvercle du porte-filtre à café.
Placez un filtre à café en papier adapté dans le porte-filtre à café.
Versez la quantité de café requise dans le filtre à café.
Fermez le couvercle du porte-filtre à café.
Placez le pot de café sur la plaque chauffante.
Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
Pour allumer l’appareil, positionnez l’interrupteur marche/arrêt sur “I“. Le témoin marche/arrêt s’allume. L’appareil commence
à préparer le café.
Si le processus est terminé, l’appareil passe en mode de maintien de température.
Pour éteindre l’appareil, positionnez l’interrupteur marche/arrêt sur “0“. Le témoin marche/arrêt s’éteint.
Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
Laissez l’appareil refroidir complètement.
Nettoyage et entretien
•
•
•
•
•
•
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere
hasta que el dispositivo se haya enfriado.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
No limpie el dispositivo ni los accesorios en el lavavajillas.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No utilice objetos afilados.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
•
•
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l’extérieur de l’appareil à l’aide
d’un chiffon propre et sec.
Nettoyez le pot de café à l’eau savonneuse. Rincez le pot de café sous l’eau courante. Séchez soigneusement le pot de café.
DescrizioneItaliano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Interruttore di accensione/spegnimento / Indicatore di accensione/spegnimento
Portafiltro del caffè
Coperchio (portafiltro del caffè)
Serbatoio dell’acqua
Coperchio (serbatoio dell’acqua)
Indicatore del livello d’acqua
Contenitore del caffè
Piastra di riscaldamento
Sicurezza
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d’une utilisation inappropriée de l’appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel,
mental ou moteur, voire dépourvus des connaissances et de l’expérience nécessaires, en cas de surveillance ou d’instructions
sur l’usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Le nettoyage et l’entretien utilisateur
ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s’ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance. Maintenez l’appareil et le
cordon d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil est endommagé ou défectueux,
remplacez-le immédiatement.
L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
L’appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N’utilisez pas l’appareil à des fins commerciales.
N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou d’autres récipients contenant de l’eau.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides. Si l’appareil est plongé dans l’eau ou d’autres liquides, ne le retirez
pas avec vos mains. Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise murale. Si l’appareil est plongé dans l’eau ou
d’autres liquides, ne l’utilisez pas à nouveau.
Utilisez l’appareil uniquement dans des endroits à l’abri du gel.
Placez l’appareil sur une surface stable et plane.
Placez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux projections.
Ne placez pas l’appareil sur une plaque de cuisson.
Ne couvrez pas l’appareil.
Assurez-vous que l’appareil dispose d’un dégagement suffisant pour que la chaleur se dissipe tout en assurant une ventilation
satisfaisante.
Assurez-vous que l’appareil n’entre en contact avec aucune matière inflammable.
Maintenez l’appareil à l’écart des sources de chaleur. Ne placez pas l’appareil sur une surface chaude ou à proximité de
flammes nues.
Attention aux pièces chaudes. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes lorsque l’appareil fonctionne. La surface
extérieure peut devenir chaude lorsque l‘appareil fonctionne.
Attention à l’eau chaude et à la vapeur afin d’éviter les brûlures.
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant l’utilisation.
Ne déplacez pas l’appareil s’il est sous tension ou encore chaud. Retirez la fiche secteur de la prise murale et laissez l’appareil
refroidir complètement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti dall’inosservanza
delle istruzioni sulla sicurezza o dall’uso improprio del dispositivo.
Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali
o motorie, o con mancanza di esperienza o conoscenza, sotto supervisione o dopo avere ricevuto adeguate istruzioni riguardo
all’uso in sicurezza del dispositivo e avere compreso i pericoli intrinseci nell’uso. Gli interventi di pulizia e manutenzione
da parte dell’utente, non devono essere eseguiti da bambini al di sotto degli 8 anni e senza supervisione. Conservare il
dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni. I bambini non devono giocare
con il dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all’aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo viene immerso in acqua o in altri liquidi, non rimuovere
il dispositivo con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se il dispositivo
viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare il dispositivo.
Utilizzare il dispositivo esclusivamente in ambienti dove non si può formare il ghiaccio.
Collocare il dispositivo su una superficie stabile e piana.
Collocare il dispositivo su una superficie resistente a calore e schizzi.
Non collocare il dispositivo su un piano cottura.
Non coprire il dispositivo.
Verificare che intorno al dispositivo sia presente spazio sufficiente per consentire la fuoriuscita del calore e fornire una
ventilazione adeguata.
Verificare che il dispositivo non entri in contatto con materiale infiammabile.
Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore. Non collocare il dispositivo su superfici calde o vicino a fiamme libere.
Porre attenzione alle parti riscaldate. Le superfici accessibili possono diventare calde quando il dispositivo è in funzione.
La superficie esterna può diventare calda quando il dispositivo è in funzione.
Porre attenzione con acqua calda e vapore per evitare ustioni.
Non lasciare il dispositivo incustodito durante l’uso.
Non spostare il dispositivo quando è acceso o è ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete
e lasciar raffreddare il dispositivo completamente.
Sicurezza elettrica
O
m
m
Å
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
O dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidade física, sensorial,
mental ou motora diminuída ou falta de experiência e conhecimentos caso sejam supervisionadas ou recebam instruções
relativas à utilização do dispositivo de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza e manutenção por
parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
Mantenha o dispositivo e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos. As crianças não
deverão brincar com o dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos. Se o dispositivo for mergulhado em água ou outros líquidos,
não o retire com as mãos. Retire imediatamente a ficha da tomada de parede. Se o dispositivo for mergulhado em água
ou outros líquidos, não o volte a utilizar.
Utilize o dispositivo apenas em ambientes isentos de gelo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície resistente ao calor e à prova de salpicos.
Não coloque o dispositivo num fogão.
Não cubra o dispositivo.
Certifique-se de que existe espaço suficiente à volta do dispositivo para permitir a dissipação do calor e ventilação adequada.
Certifique-se de que o dispositivo não entra em contacto com materiais inflamáveis.
Mantenha o dispositivo afastado de fontes de calor. Não coloque o dispositivo sobre superfícies quentes ou próximo de
chamas desprotegidas.
Tenha cuidado com as peças quentes. As superfícies acessíveis podem aquecer durante o funcionamento do dispositivo.
A superfície exterior pode aquecer durante o funcionamento do dispositivo.
Tenha cuidado com a água quente e o vapor para evitar queimaduras.
Não deixe o dispositivo sem vigilância durante a utilização.
Não desloque o dispositivo ligado ou ainda quente. Retire a ficha da tomada de parede e deixe o dispositivo arrefecer
completamente.
•
•
•
•
•
•
m
m
æ
N
æ
•
•
•
•
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell’uso verificare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Collegare il dispositivo a una presa a parete dotata di messa a terra. Se necessario, utilizzare una prolunga dotata di messa
a terra di diametro adeguato.
Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga.
Per un’ulteriore protezione, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua (RCD) nel circuito elettrico che fornisce
elettricità al bagno. Il dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere
un consiglio all’installatore.
Il dispositivo non è previsto per essere azionato mediante timer esterno o telecomando.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Verificare che il cavo non possa aggrovigliarsi. Verificare
che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire fonte di rischio
di incidenti o cadute.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
•
•
Pulire l’interno del dispositivo prima dell’uso, utilizzando per le prime volte esclusivamente acqua. Fare riferimento alla
sezione “Suggerimenti per l’uso”. Non utilizzare un filtro per il caffè o caffè macinato. Gettare l’acqua senza utilizzarla per
il consumo o altri scopi.
Pulire il dispositivo e gli accessori. Fare riferimento alla sezione “Pulizia e manutenzione”.
Suggerimenti per l’uso
Attenzione!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non aprire il coperchio durante il processo di preparazione del caffè.
Non riempire il serbatoio dell’acqua con una quantità superiore a quella necessaria a preparare il caffè.
Non utilizzare il dispositivo senza acqua nel serbatoio.
Durante il riempimento del serbatoio, non superare il contrassegno di livello massimo. Verificare che il livello dell’acqua
sia sempre sopra il contrassegno di livello minimo.
Utilizzare esclusivamente acqua di rubinetto fredda. Non utilizzare acqua o altri liquidi gassati.
Utilizzare esclusivamente quelli di carta (1x4) idonei per il dispositivo.
Aprire il coperchio del serbatoio dell’acqua.
Riempire il serbatoio con acqua fino al punto necessario sull’indicatore del livello d’acqua.
Chiudere il coperchio del serbatoio dell’acqua.
Aprire il coperchio del portafiltro.
Collocare il filtro di carta idoneo nel portafiltro.
Introdurre la quantità necessaria di caffè nel filtro.
Chiudere il coperchio del portafiltro.
Collocare il contenitore del caffè sulla piastra riscaldante.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
Per accendere il dispositivo, posizionare l’interruttore di accensione/spegnimento su “I”. L’indicatore di accensione/spegnimento
si accende. Il dispositivo inizia a preparare il caffè.
Al termine del processo, il dispositivo passa in modalità di mantenimento del calore.
Per spegnere il dispositivo, posizionare l’interruttore on/off su “0”. L’indicatore di accensione/spegnimento si spegne.
Disinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
Far raffreddare completamente il dispositivo.
•
æ
æ
m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo l’esterno del dispositivo con un panno
pulito e asciutto.
Lavare il contenitore del caffè in acqua saponosa. Sciacquare il contenitore del caffè in acqua corrente. Asciugare
accuratamente il contenitore del caffè.
m
m
Besk ve seNo sk
m
kke he
O
m
m
m
m
m
Não abra a tampa durante o processo de preparação do café.
Não encha o reservatório de água com mais água do que a necessária para preparar o café.
Não utilize o dispositivo sem água no reservatório de água.
Não exceda a marca de nível máximo ao encher o reservatório de água. Certifique-se de que o nível de água está sempre
acima da marca de nível mínimo.
Utilize apenas água fria da torneira. Não utilize água gaseificada ou outros líquidos.
Utilize apenas filtros de café de papel (1x4) que sejam adequados ao dispositivo.
Abra a tampa do reservatório de água.
Encha o reservatório de água com água até à marca necessária no indicador de nível de água.
Feche a tampa do reservatório de água.
Abra a tampa do suporte do filtro de café.
Coloque um filtro de café de papel adequado no suporte do filtro de café.
Coloque a quantidade necessária de café no filtro de café.
Feche a tampa do suporte do filtro de café.
Coloque a cafeteira na placa de aquecimento.
Insira a ficha na tomada de parede.
Para ligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição “I“. O indicador de ligado/desligado acende-se.
O dispositivo inicia a preparação de café.
Assim que o processo tenha terminado, o dispositivo irá mudar para o modo de manter quente.
Para desligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição “0“. O indicador de ligado/desligado apaga-se.
Retire a ficha da tomada de parede.
Deixe o dispositivo arrefecer completamente.
Antes da limpeza ou manutenção, desligue o dispositivo, retire a ficha da tomada de parede e aguarde até que o dispositivo
tenha arrefecido.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Não lave o dispositivo nem os acessórios na máquina de lavar louça.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não utilize objectos afiados.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo util
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mm
m
m
m
m
æ
m
m
H
æ
H
æ
m
m
H
æ
m
E ek
m
m
m
m
m
æ
m
m
æ
D
m
m
mm
m
D
m
m
m
k kke he
m
mm
m
m
m
m
mm
m
m
mm
H
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
H
m
m
m
m
m
D
mA
m
m
m
m
m
æ
B uk
Fø
N
egang b uk
m
m
m
T p ved b uk
Adva e
m
m
m
m
m mm
m
æ
m
m
m mm
m
Å
m
m
m
H
mm
S kke hed
Gene e
kke hed
æ
A
æ
m
m
G m
m
Reng ø ng og ved keho d
m
m
m
m
m
m
H
Adva e
m
m
æ
H
m
m
m
m
m
mm
æ
æ
m
m
æ
æ
m
m
H
m
æ
H
æ
æ
m
m
Dæ
æ
æ
H
æ
æ
m
mæ
æ
m
m
m
m
m
æ
m
mm
D
æ
A
m
m
m
æ
æ
m
m
æ
m
æ
m
D
æ
m
æ
k kke hed
æ
m
æ
æ
æ
m
D
A
æ
æ
mm
m
m
æ
m
D
m
m
m
æ
mæ
H
m
æ
m
m
D
m
mA
m
m
æ
æ
m
mm
Anvende se
nd edende b ug
m
m
m
m
æ
m
H
m
m
A
G
m
m
A
A
E ek
m
m
m
m
æ
Å
æ
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
H
m
æ
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a parete
e attendere che il dispositivo si sia raffreddato.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Non lavare il dispositivo o gli accessori in lavastoviglie.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non utilizzare oggetti affilati.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
m
m
Aviso!
•
•
•
•
•
m
m
æ
Para limpar o interior do dispositivo antes da primeira utilização, utilize apenas água nas primeiras vezes. Consulte a secção
“Sugestões de utilização”. Não utilize um filtro de café nem café moído. Elimine a água sem a utilizar para consumo ou
outros fins.
Limpe o dispositivo e os acessórios. Consulte a secção “Limpeza e manutenção”.
Limpeza e manutenção
•
æ
H
Sugestões de utilização
Aviso!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A
Adva e
Utilização inicial
Pulizia e manutenzione
•
æ
æ
S kke he
Uso
Uso iniziale
æ
m
Rengø ng og ved geho de se
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou com defeito. Se o cabo de alimentação
ou a ficha estiverem danificados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente reparador autorizado.
Antes de utilizar, verifique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classificação do dispositivo.
Ligue o dispositivo a uma tomada de parede com ligação terra. Se necessário, utilize um cabo de extensão com ligação
terra com um diâmetro adequado.
Desenrole sempre completamente o cabo de alimentação e o cabo de extensão.
Para protecção adicional, aconselhamos a instalação de um dispositivo diferencial residual (DDR) no circuito eléctrico que
alimenta a casa de banho. Este DDR deve ter uma corrente de funcionamento residual nominal inferior a 30 mA. Obtenha
aconselhamento junto ao seu instalador.
O dispositivo não se destina a ser utilizado com um temporizador externo nem com um sistema de controlo remoto separado.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica
emaranhado. Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica pendurado na extremidade de uma bancada e de que
ninguém poderá tropeçar ou pisá-lo acidentalmente.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a ficha ligada à corrente eléctrica.
æ
•
•
mæ
mæ
æ
æ
æ
Utilização
•
m m mmæ
æ
m
Gene e
•
æ
Å
Besk ve seDansk
•
m
m mmæ
m
Segurança elétrica
•
•
•
•
Sécurité
•
•
DescriptionFrançais
Interrupteur marche/arrêt / Témoin marche/arrêt
Porte-filtre à café
Couvercle (porte-filtre à café)
Réservoir d’eau
Couvercle (réservoir d’eau)
Indicateur de niveau d’eau
Pot de café
Plaque chauffante
•
Istruzioni generali
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•
•
•
•
•
•
B ug anv n ng
Adva e
Segurança geral
•
•
Avant le nettoyage ou l’entretien, arrêtez l’appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l’appareil
refroidisse.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
Ne nettoyez pas l’appareil et les accessoires au lave-vaisselle.
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
N’utilisez pas d’objets coupants.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Interruptor de ligar/desligar / Indicador de ligado/desligado
Suporte para filtro de café
Tampa (suporte para filtro de café)
Reservatório de água
Tampa (reservatório de água)
Indicador do nível de água
Cafeteira
Placa de aquecimento
Segurança
•
•
•
•
•
•
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el exterior del dispositivo con un paño limpio
y seco.
Limpie la cafetera con agua jabonosa. Aclare la cafetera bajo el chorro de agua. Seque bien la cafetera.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
DescriçãoPortuguês
Avertissement !
Para limpiar el interior del dispositivo antes del primer uso, utilice únicamente agua las primeras veces. Consulte la sección
“Consejos de uso”. No utilice un filtro de café ni café molido. Deseche el agua sin utilizarla para el consumo ni otros fines.
Limpie el dispositivo y los accesorios. Consulte la sección “Limpieza y mantenimiento”.
Consejos de uso
¡Advertencia!
•
•
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Äußere des Geräts gründlich mit
einem sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Kaffeekanne in Seifenwasser. Spülen Sie die Kaffeekanne unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie die
Kaffeekanne gründlich ab.
Seguridad general
•
•
•
•
Open het deksel niet tijdens het koffiezetten.
Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie.
Gebruik het apparaat niet zonder water in het waterreservoir.
Vul het waterreservoir niet verder dan de maximummarkering. Zorg ervoor dat het waterniveau zich altijd boven de
minimummarkering bevindt.
Gebruik uitsluitend koud kraanwater. Gebruik geen koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen.
Gebruik uitsluitend papieren koffiefilters (1x4) die geschikt zijn voor het apparaat.
•
•
Seguridad
Aanwijzingen voor gebruik
Waarschuwing!
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie,
bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie weder das Gerät noch dessen Zubehör in der Geschirrspülmaschine.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
DescripciónEspañol
Gebruik
Eerste gebruik
Sécurité électrique
Warnung!
m
m
m
m
m
m
m
Käyttövinkkejä
Varoitus!
BeskrivningSvenska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På/av-brytare / På/av-indikator
Kaffefilterhållare
Lock (kaffefilterhållare)
Vattenbehållare
Lock (vattenbehållare)
Vattenivåindikator
Kaffekanna
Värmeplatta
Säkerhet
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsföreskrifterna
inte följs och av felaktig användning av enheten.
Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, känsel- eller mental förmåga
eller med brist på erfarenheter och kunskap om de är under övervakning eller har blivit tilldelade instruktioner gällande
användandet av enheten på ett säkert sätt och med förståelse för eventuella faror. Rengöring och användarunderhåll
ska inte genomföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under övervakning. Förvara enheten och nätkablarna utom
räckhåll för barn under 8 år. Barn ska ej leka med enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor. Om enheten nedsänks i vatten, förflytta inte enheten med dina händer.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget direkt. Om enheten nedsänks i vatten, använd inte enheten igen.
Använd endast enheten i frostfria miljöer.
Placera enheten på en stabil, platt yta.
Placera enheten på en värmebeständig och stänksäker yta.
Placera inte enheten på en spis.
Täck inte över enheten.
Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt om enheten för tillräcklig ventilation så att värmen kan försvinna.
Se till att enheten inte kommer i kontakt med lättantändliga material.
Håll enheten borta från värmekällor. Placera inte enheten på varma ytor eller nära öppen eld.
Akta dig för varma delar. Närliggande ytor kan komma att bli varma när enheten används. Yttre ytor kan komma att bli
varma när enheten används.
Var försiktig med varmt vatten och ånga för att undvika brännskador.
Lämna inte enheten oövervakad under användning.
Flytta in på enheten medan den är påslagen eller fortfarande varm. Ta bort kontakten från vägguttaget och låt enheten
svalna av helt och hållet.
•
•
•
•
•
•
Älä avaa kantta kahvinvalmistuksen aikana.
Älä täytä vesisäiliötä enempää, kuin mitä tarvitaan kahvinvalmistukseen.
Älä käytä laitetta ilman vettä vesisäiliössä.
Älä ylitä veden enimmäismerkkiä täyttäessäsi vesisäiliötä. Varmista, että vesitaso on aina yli vähimmäismerkin.
Käytä vain kylmää hanavettä. Älä käytä hiilihapotettua vettä tai muita nesteitä.
Käytä vain laitteeseen sopivia paperisia kahvisuodattimia (1x4).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avaa vesisäiliön kansi.
Täytä vesisäiliö vedellä tarvittavaan merkkiin asti vesitason osoittimessa.
Sulje vesisäiliön kansi.
Avaa kahvisuodattimen pitimen kansi.
Aseta sopiva paperinen kahvisuodatin suodattimen pitimeen.
Laita tarvittava määrä kahvia kahvisuodattimeen.
Sulje kahvisuodattimen pitimen kansi.
Laita kahvikannu lämmityslevylle.
Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Laite kytketään päälle kytkemällä virtakytkin “I“-asentoon. Päällä/pois-merkkivalo syttyy. Laite aloittaa kahvin valmistuksen.
Kun prosessi on valmis, laite menee lämpimänäpitotilaan.
Laite sammutetaan päälle kytkemällä virtakytkin “0“-asentoon. Päällä/pois-merkkivalo sammuu.
Poista virtapistoke pistorasiasta.
Anna laitteen jäähtyä täysin.
Puhdistus ja huolto
Varoitus!
•
•
•
•
•
•
Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite on jäähtynyt, ennen kuin puhdistat ja huollat sitä.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä puhdista laitetta tai tarvikkeita astianpesukoneessa.
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Älä käytä teräviä välineitä.
Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
•
•
Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laitteen ulkopuoli läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.
Puhdista kahvikannu saippuavedessä. Huuhtele kahvikannu juoksevassa vedessä. Kuivaa kahvikannu läpikotaisin.
ΠεριγραφήΕλληνικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ασφάλεια
Γενική ασφάλεια
•
•
•
Elsäkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad
eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
Anslut enheten till ett jordat vägguttag. Om nödvändigt, använd en jordad förlängningssladd av lämplig diameter.
Rulla alltid ut hela nätkabeln och förlängningssladden.
För ytterligare skydd rådger vi dig att installera en jordfelsbrytare i den elektriska krets som förser badrummet med elektricitet.
Denna jordfelsbrytare måste vara klassificerad med en maximal restdriftsström på 30mA. Rådge med din installatör.
Enheten ska inte användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.
Förflytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig. Se till att nätkabeln inte
hänger över arbetsytans kant så att den inte råkar fasta eller välta.
Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
Användning
Första användning
•
•
För att rengöra insidan av enheten innan första användning, använd endast vatten de första gångerna. Se sektionen
“Tips för användning”. Använd inte kaffefilter eller malet kaffe. Häll utan vattnet utan att konsumera det.
Rengör enheten och dess tillbehör. Se sektionen “Rengöring och underhåll”.
Tips för användning
Varning!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öppna inte luckan under kaffebryggningsprocessen.
Fyll inte vattenbehållaren med mer vatten än nödvändigt.
Använd inte enheten utan vatten i vattenbehållaren.
Överskrid inte maxmarkeringen när du fyller på vattenbehållaren. Se till att vattennivån alltid är över
minimunmarkeringen.
Använd endast kranvatten. Använd inte kolsyrat vatten eller andra vätskor.
Använd endast pappersfilter (1x4) som passar enheten.
Öppna locket av vattenbehållaren.
Fyll vattentanken med vatten upp till önskad nivå på vattennivåindikatorn.
Stäng locket av vattenbehållaren.
Öppna locket av kaffefilterhållaren.
Placera ett passande pappersfilter i kaffefilterhållaren.
Lägg i önskad mängd kaffe i kaffefiltret.
Stäng locket av kaffefilterhållaren.
Placera kaffekannan på värmeplattan.
Sätt i nätkontakten i vägguttaget.
För att slå på enheten, sätt på/av-brytaren i läge “I”. På/av-indikatorn tänds. Enheten börjar göra kaffe.
Om processen slutförs, kommer enheten att byta till värmehållningsläge.
För att slå av enheten, sätt på/av-brytaren i läge “0”. På/av-indikatorn släcks.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
Låt enheten kylas av helt och hållet.
Rengöring och underhåll
Varning!
•
•
•
•
•
•
Innan rengöring och underhåll, stäng av enheten, ta ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har kylts av.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
Rengör inte enheten eller tillbehören i diskmaskin.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Använd inte vassa föremål.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
•
•
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enhetens utsida med en ren, torr trasa.
Rengör kaffekannan i såpvatten. Skölj kaffekannan i rinnande vatten. Torka noggrant av kaffekannan.
KuvausSuomi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Virtakytkin / Päällä/pois-merkkivalo
Kahvisuodattimen pidin
Kansi (kahvisuodattimen pidin)
Vesisäiliö
Kansi (vesisäiliö)
Vesitason osoitin
Kahvikannu
Lämmityslevy
Turvallisuus
Yleinen turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aisti-, mentaalisia tai motorisia rajoitteita
tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, jos heitä valvotaan tai jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on
opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa laitteen
puhdistusta ja huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
Lasten ei saa leikkiä laitteella.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite on upotettu veteen tai muuhun nesteeseen, älä poista laitetta käsin.
Irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta. Jos laite on uponnut veteen tai muuhun nesteeseen, älä käytä laitetta uudestaan.
Käytä laitetta vain jäätymättömässä ympäristössä.
Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
Aseta laite lämpöä ja roiskevettä kestävälle pinnalle.
Älä aseta laitetta keittolevylle.
Älä peitä laitetta.
Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa hyvää tuuletusta varten, jotta lämpö pääsee poistumaan.
Varmista, ettei laite pääse kosketuksiin palavan materiaalin kanssa.
Pidä laite pois lämmönlähteistä. Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai lähelle avotulta.
Varo kuumia osia. Näkyvissä olevat pinnat voivat tulla kuumiksi käytettäessä laitetta. Ulkopinta voi tulla kuumaksi käytettäessä
laitetta.
Ole varovainen kuuman veden ja höyryn kanssa. Ne voivat aiheuttaa palovammoja.
Älä jätä laitetta valvomattomaksi käytön aikana.
Älä siirrä laitetta sen ollessa päällä tai edelleen kuuma. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin.
Sähköturvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen,
valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.
Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyä jännitettä.
Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan. Käytä tarvittaessa teholtaan (johtopoikkileikkaukseltaan) riittävää maadoitettua
jatkojohtoa.
Pura aina virtajohto ja jatkojohto kokonaisuudessaan auki.
Suojauksen lisäämisensi neuvomme asentamaan jäännösvirtalaitteen (RCD) siihen virtapiiriin, joka toimittaa sähköä
kylpyhuoneeseen. RCD:n nimellinen käyttövirta saa olla enintään 30 mA. Pyydä asentajalta neuvoa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä etäohjausjärjestelmällä.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan. Varmista, ettei virtajohto roiku
työpinnan reunan yli, jossa siihen voidaan jäädä vahingossa kiinni tai kompastua.
Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä jätä laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί ή είναι ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο
ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι ελαττωματικά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
Συνδέετε τη συσκευή σε γειωμένη υποδοχή ρεύματος. Εφόσον απαιτείται χρησιμοποιείτε ένα γειωμένο καλώδιο επέκταση
κατάλληλης διαμέτρου.
Ξετυλίγετε πάντα πλήρως το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο επέκταση.
Για επιπρόσθετη προστασία συνιστούμε να εγκαθιστάτε διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα,
το οποίο τροφοδοτεί το μπάνιο με ηλεκτρικό. Η διάταξη RCD πρέπει να διαθέτει ένα ονομαστικό ρεύμα διαφυγής όχι
μεγαλύτερο από 30mA. Ζητήστε συμβουλές από τον υπεύθυνο εγκατάστασης.
Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού τηλεχειριστηρίου.
Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος. Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί
να μπερδευτεί. Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται σε άκρες πάγκων εργασίας και δεν μπορεί να μαγκωθεί
τυχαία ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό.
Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ το βύσμα ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
Χρήση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pierwsze użycie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ.
Μην γεμίζετε το δοχείο νερού με περισσότερο νερό από το απαιτούμενο για την παρασκευή του καφέ.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο νερού.
Μην υπερβαίνετε την σήμανση μέγιστου όταν γεμίζετε με νερό το δοχείο. Εξασφαλίζετε ότι η στάθμη νερού είναι πάντα
πάνω από τη σήμανση ελάχιστου.
Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε ανθρακούχο νερό ή άλλα υγρά.
Χρησιμοποιείτε μόνο χάρτινα φίλτρα (1x4), τα οποία είναι κατάλληλα για τη συσκευή.
Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού.
Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό έως την απαιτούμενη σήμανση στην ένδειξη στάθμης νερού.
Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού.
Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής φίλτρου καφέ.
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο χάρτινο φίλτρο καφέ στην υποδοχή φίλτρου καφέ.
Τοποθετήστε την απαιτούμενη ποσότητα καφέ στο φίλτρο καφέ.
Κλείστε το καπάκι της υποδοχής φίλτρου καφέ.
Τοποθετήστε την κανάτα καφέ στην θερμαντική πλάκα.
Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα στον τοίχο.
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη on/off στη θέση “I”. Η ένδειξη on/off ανάβει. Η συσκευή αρχίζει να
παρασκευάζει καφέ.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή θα γυρίσει στην λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη on/off στη θέση “0”. Η ένδειξη on/off σβήνει.
Απομακρύνετε το βύσμα από την πρίζα στον τοίχο.
Επιτρέψτε η συσκευή να κρυώσει καλά.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
•
•
•
•
•
•
•
•
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε τη συσκευή, αφαιρείτε το φις από την υποδοχή τοίχου και
περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην καθαρίζετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ στο πλυντήριο πιάτων.
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί. Στεγνώνετε προσεκτικά το εξωτερικό
της συσκευής με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
Καθαρίζετε την κανάτα καφέ σε σαπουνάδα. Ξεπλένετε την κανάτα καφέ σε τρεχούμενο νερό. Στεγνώνετε προσεκτικά
την κανάτα καφέ.
OpisPolski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przełącznik wł./wył. / Wskaźnik wł./wył.
Pojemnik filtra do kawy
Pokrywa (pojemnik filtra do kawy)
Zbiornik wody
Pokrywa (zbiornik wody)
Wskaźnik poziomu wody
Dzbanek na kawę
Płyta grzejna
Bezpieczeństwo
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania
w przyszłości.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania
instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej, psychicznej
lub fizycznej, lub osoby bez braku doświadczenia lub znajomości sprzętu pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielania
instrukcji, jak należy obchodzić się z urządzeniem w bezpieczny sposób, oraz zrozumienia przez nie ewentualnego ryzyka.
Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie powinny przeprowadzać dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i znajdują się pod
nadzorem. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż
określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie lub innych
płynach, nie należy wyjmować go rękoma. Natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka elektrycznego. Jeśli urządzenie
zostanie zanurzone w wodzie lub innych płynach, nie należy używać go ponownie.
Otworzyć pokrywę zbiornika wodą.
Nalać wody do zbiornika do wymaganego poziomu na wskaźniku poziomu wody.
Zamknąć pokrywę zbiornika wodą.
Otworzyć pokrywę pojemnika na filtr do kawy.
Umieścić odpowiedni papierowy filtr do kawy w pojemniku na filtr do kawy.
Umieścić wymaganą ilość kawy w filtrze do kawy.
Zamknąć pokrywę pojemnika na filtr do kawy.
Umieścić dzbanek na kawę na płycie grzejnej.
Umieśćić wtyczkę zasilającą w gnieździe elektrycznym.
Aby włączyć urządzanie, ustawić przełącznik wł./wył. w pozycji „I”. Zaświeci się wskaźnik wł./wył. Urządzenie rozpocznie
przygotowywanie kawy.
Po zakończeniu przygotowywania kawy urządzenie przełączy się w tryb utrzymania temperatury.
Aby wyłączyć urządzanie, ustawić przełącznik wł./wył. w pozycji „0”. Wskaźnik wł./wył. wyłączy się.
Wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka elektrycznego.
Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
Utilizarea
Upozornění!
Utilizare iniţială
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdi a vyčkejte, dokud zařízení
nevychladne.
Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Zařízení ani doplňky nemyjte v myčce na nádobí.
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
Nepoužívejte ostré předměty.
Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
•
•
Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Vnějšek zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.
Hrníček na kávu umyjte v mýdlové vodě. Hrníček na kávu opláchněte tekoucí vodou. Hrníček na kávu řádně vysušte.
LeírásMagyar
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Be-/kikapcsoló gomb / Be-/kikapcsoló jelzőfény
Kávéfiltertartó
Fedél (kávéfiltertartó)
Víztartály
Fedél (víztartály)
Vízszintjelző
Kávékiöntő
Melegítőlap
Biztonság
Általános biztonsági tudnivalók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
A készülékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a készülék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező
anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
A terméket 8 év alatti gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi, mentális vagy mozgásszervi képességekkel rendelkező
– vagy a használatra vonatkozó tapasztalattal és tudással nem rendelkező – személyek kizárólag felügyelettel, vagy a termék
biztonságos módon való használatára vonatkozó tájékoztatás birtokában és a veszélyek tudomásul vételével használhatják.
A tisztítási és karbantartási műveleteket tilos gyermekekre bízni, kivéve, ha elmúltak 8 évesek és folyamatosan felügyelik
őket. Tartsa a terméket és a hozzá tartozó tápkábelt a 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva. A készülék nem játékszer.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal
javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
A készülék csak beltéri használatra készült. Ne használja a készüléket kültérben.
A készülék csak otthoni használatra készült. Ne használja a készüléket kereskedelmi célokra.
Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ha az eszköz vízbe, vagy más folyadékba kerül, akkor ne kézzel vegye ki.
Azonnal húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Ha a készüléket vízbe, vagy más folyadékba kerül, akkor ne használja újra a terméket.
A terméket kizárólag fagymentes környezetben szabad használni.
Helyezze a terméket stabil, lapos felületre.
Helyezze a terméket egy hőálló és freccsenő víz ellen védett felületre.
A terméket soha ne tegye tűzhely tetejére.
Ne fedje le a terméket.
Biztosítson megfelelő helyet a termék körül, hogy a hő ki tudjon áramlani a termékből a megfelelő szellőzés érdekében.
Ügyeljen rá, hogy a termék véletlenül se érintkezhessen gyúlékony anyagokkal.
Tartsa a terméket hőforrásoktól távol. Ne tegye a terméket forró felületekre vagy nyílt láng közelébe.
Legyen óvatos a forró alkatrészekkel. A szabadon hozzáférhető felületek forróra hevülhetnek használat közben. A külső
felületek forróra hevülhetnek használat közben.
Ügyeljen rá, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.
A terméket soha ne hagyja felügyelet nélkül működés közben.
A terméket ne tegye másik helyre és ne pakolja el, amíg be van kapcsolva vagy még forró a használatot követően. Húzza
ki a tápkábelt az elektromos fali aljzatból, és várja meg, amíg a termék teljesen lehűl.
Elektromos biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó
sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található feszültséggel.
Csatlakoztassa az eszközt egy földelt aljzathoz. Amennyiben szükséges, használjon egy megfelelő átmérőjű hosszabbítókábelt.
Mindig teljesen tekercselje le a tápkábelt és a hosszabbítókábelt.
A további védelem érdekében azt ajánljuk, hogy használjon áram-védőkapcsolót (RCD) a fürdőszoba elektromos áramkörén.
Az RCD névleges maradék üzemi áramerőssége nem lehet nagyobb, mint 30 mA. További tanácsot a telepítést végző
szakembertől kaphat.
A készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távvezérlő-rendszerrel.
Ne használja a tápkábelt a termék mozgatására. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg. Győződjön meg
róla, hogy a tápkábel nem lóg rá semmilyen munkalap szélére és még véletlenül sem lehet belekapni vagy megbotlani benne.
A készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a tápkábel a be van dugva az aljzatba.
•
•
Használat
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego i poczekać aż urządzenie ostygnie.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
Nie wolno czyścić urządzenia lub akcesoriów w zmywarce.
Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
Nie używać ostrych przedmiotów.
Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Zewnętrzną stronę urządzenia dokładnie wycierać do
sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.
Oczyścić dzbanek na kawę w wodzie z mydłem. Opłukać dzbanek na kawę pod bieżącą wodą. Dokładnie osuszyć dzbanek
na kawę.
PopisČeština
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vypínač / Indikátor zap/vyp
Držák na kávový filtr
Kryt (držák na kávový filtr)
Zásobník vody
Kryt (zásobník vody)
Ukazatel hladiny vody
Hrnek na kávu
Zahřívací deska
Bezpečnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržováním
zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými, duševními nebo motorickými schopnostmi
či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je jim poskytován dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání
zařízení a pokud chápou související rizika. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti nejsou-li starší 8 let nebo
bez dozoru. Zařízení a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti by si se zařízením neměly hrát.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě
jej vyměňte.
Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin. Pokud je zařízení ponořeno do vody či jiných kapalin, nevybírejte ho rukama.
Okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Pokud je zařízení ponořeno do vody či jiných kapalin, nepoužívejte ho.
Zařízení používejte pouze v prostředí bez výskytu ledu.
Zařízení postavte na stabilní, rovný povrch.
Zařízení postavte na povrch odolný teplu a rozlití.
Zařízení nestavte na varnou desku.
Zařízení nezakrývejte.
Zajistěte, aby kolem zařízení byl dostatek místa, aby mohlo ze zařízení unikat teplo a aby byla zajištěna dostatečná ventilace.
Zajistěte, aby se zařízení nedostalo do styku s hořlavými materiály.
Zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla. Zařízení nepokládejte na horké povrchy ani do blízkosti otevřeného plamene.
Dávejte pozor na horké části. Přístupný povrch se může zahřát, pokud je zařízení v provozu. Vnější povrch se může zahřát,
pokud je zařízení v provozu.
Dávejte pozor na horké povrchy a páru, abyste zabránili riziku popálení.
Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
Pokud je zařízení zapnuto nebo je dosud horké, nepřesouvejte ho. Zástrčku vytáhněte ze síťové zásuvky a nechte zařízení
zcela vychladnout.
Elektrická bezpečnost
Első használat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným
technikem.
Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel
či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
Zařízení zapojte do uzemněné elektrické zástrčky. V případě potřeby použijte uzemněný prodlužovací kabel vhodného průměru.
Napájecí a prodlužovací kabel vždy zcela rozviňte.
Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu přivádějícího elektřinu do koupelny proudový
chránič (RCD). Tento proudový chránič RCD musí mít jmenovitý zbytkový provozní proud maximálně 30 mA. O radu požádejte
svého instalatéra.
Zařízení není určeno k používání s pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
Zařízení nepřenášejte nošením za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit. Zajistěte,
aby napájecí kabely nevisely před hranu pracovní desky a aby se nemohly náhodně zachytit nebo převrátit.
Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je napájecí zástrčka zasunuta do napájecího obvodu.
Použití
První použití
•
•
Na čištění vnitřku zařízení před prvým použitím v prvních několika případech používejte pouze vodu. Pokyny najdete v části
„Pokyny k použití”. Nepoužívejte kávový filtr ani mletou kávu. Vodu vylijte bez použití ke spotřebě nebo jiné účely.
Zařízení a příslušenství vyčistěte. Pokyny najdete v části „Čištění a údržba”.
Pokyny k použití
Upozornění!
•
•
•
•
•
•
Během procesu přípravy kávy neotevírejte kryt.
Do zásobníku vody nedávejte více vody, než je třeba na přípravu kávy.
Zařízení nepoužívejte bez vody v zásobníku vody.
Při plnění zásobníku vody nepřekračujte značku maxima. Zajistěte, aby byla hladina vody vždy nad značkou minima.
Používejte pouze kohoutkovou vodu. Nepoužívejte sycenou vodu ani jiné kapaliny.
Používejte pouze papírové kávové filtry (1x4), které jsou vhodné pro zařízení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otevřete kryt zásobníku vody.
Do zásobníku vody nalijte vodu až po potřebnou značku na indikátoru hladiny vody.
Zavřete kryt zásobníku vody.
Otevřete kryt držáku na kávový filtr.
Vhodný kávový filtr umístěte do držáku na kávový filtr.
Do kávového filtru nasypte dostatečné množství kávy.
Zavřete kryt držáku na kávový filtr.
Kávový hrníček umístěte na zahřívací desku.
Zástrčku zapněte do síťové zásuvky.
Pro zapnutí zařízení nastavte vypínač do polohy „I”. Rozsvítí se indikátor zap/vyp. Zařízení začne připravovat kávu.
Po dokončení procesu se zařízení přepne do režimu udržování teploty.
Pro vypnutí zařízení nastavte vypínač do polohy “0”. Indikátor zap/vyp zhasne.
Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Zařízení nechte zcela vychladnout.
Használat előtt érdemes a termék belsejét áttisztítani úgy, hogy pár alkalommal csak vizet tesz a termékbe. Ehhez lásd
a „Használati útmutató” című szakaszt. Ilyenkor ne használjon filteres kávét és őrölt kávét. A lefőtt vizet öntse ki (ne igya
meg és ne használja más célra).
Tisztítsa meg a terméket és annak tartozékait. Ehhez lásd a „Tisztítás és karbantartás” című szakaszt.
Használati útmutató
Figyelmeztetés!
•
•
•
•
•
•
Kávéfőzés közben soha ne nyissa fel a fedelet.
Csak annyi vizet töltsön a víztartályba, amennyiből szeretne kávét főzni.
A terméket ne használja üres víztartállyal.
Legfeljebb a maximális jelzésig töltse fel a víztartályt. Ügyeljen rá, hogy a vízszint ne csökkenjen a minimális jelzés alá.
Kizárólag hideg csapvízzel töltse fel a tartályt. Tilos a terméket szénsavas vízzel és egyéb folyadékokkal használni.
Csak abban az esetben, ha papírból készül (1x4) és megfelelő a termékhez.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyissa fel a víztartály fedelet.
Töltse fel a víztartályt vízzel a vízszintjelző megfelelő fokáig.
Zárja le a víztartály fedelet.
Nyissa fel a kávéfiltertartó fedelet.
Tegyen egy erre a célra alkalmas papír kávéfiltert a kávéfiltertartóba.
Tegye a megfelelő mennyiségű kávét a kávéfilterbe.
Zárja le a kávéfiltertartó fedelet.
Helyezze a kávékiöntőt a melegítőlapra.
Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz.
A termék bekapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot „I” helyzetbe. A be-/kikapcsoló jelzőfény világítani kezd.
A termék elkezdi lefőzni a kávét.
A folyamat befejeztével a termék melegen tartó módba kapcsol.
A készülék kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot „0” helyzetbe. A be-/kikapcsoló jelzőfény kialszik.
Húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
Hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
•
•
•
•
Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés!
•
•
•
•
•
•
Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt az aljzatból és várja meg, amíg a készülék lehűl.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Sem az eszközt, sem a tartozékait ne mossa el mosogatógépben.
Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
Ne használjon éles tárgyakat.
Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
•
Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel. Alaposan törölje szárazra az eszköz külső felületeit
egy tiszta, száraz törlőkendővel.
A kávékiöntőt szappanos vízben tisztítsa meg. Öblítse ki a kávékiöntőt folyóvízzel. Szárítsa meg alaposan a kávékiöntőt.
•
DescriereaRomână
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
Buton pornire/oprire / Indicator pornire/oprire
Suport filtru cafea
Capac (suport filtru cafea)
Rezervor apă
Capac (rezervor apă)
Indicator nivel apă
Recipient cafea
Plită
m
Pentru a curăţa interiorul dispozitivului înainte de prima utilizare, folosiţi apă numai în primele câteva dăţi. Consultaţi secţiunea
„Sfaturi privind utilizarea”. Nu utilizaţi un filtru de cafea şi nici cafea măcinată. Aruncaţi apa, fără a o utiliza pentru consum
sau în alte scopuri.
Curăţaţi dispozitivul şi accesoriile. Consultaţi secţiunea „Curăţarea şi întreţinerea”.
Instrucţiuni generale de siguranţă
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietăţii sau persoanelor, cauzate de nerespectarea
instrucţiunilor de siguranţă şi utilizarea incorectă a dispozitivului.
Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoane cu dizabilităţi fizice, senzoriale, mentale sau
motorii sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele necesare cu condiţia să fie supravegheaţi şi instruiţi privind modul de
utilizare a dispozitivului într-o manieră sigură şi dacă au înţeles pericolele inerente utilizării. Curăţarea şi întreţinerea nu
pot fi efectuate de către copii decât dacă au vârsta de cel puţin 8 ani şi sunt supravegheaţi. Nu lăsaţi dispozitivul şi cablul
de reţea la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiţi imediat
dispozitivul.
Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizaţi dispozitivul în spaţii exterioare.
Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizaţi dispozitivul în scopuri comerciale.
Nu utilizaţi dispozitivul lângă căzi, duşuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
Nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în alte lichide. Dacă dispozitivul este scufundat în apă sau în alte lichide, nu scoateţi
dispozitivul cu mâinile. Deconectaţi imediat ştecărul de la priza de perete. Dacă dispozitivul este scufundat în apă sau în
alte lichide, nu reutilizaţi dispozitivul.
Utilizaţi dispozitivul numai în medii fără risc de îngheţ.
Aşezaţi dispozitivul pe o suprafaţă stabilă şi plată.
Aşezaţi dispozitivul pe o suprafaţă rezistentă la temperaturi înalte şi la împroşcări.
Nu aşezaţi dispozitivul pe ochiuri de aragaz/plită.
Nu acoperiţi dispozitivul.
Asiguraţi-vă că aţi lăsat suficient spaţiu în jurul său pentru a permite căldurii să se disipeze şi pentru o ventilare suficientă.
Asiguraţi-vă că dispozitivul nu intră în contact cu materiale inflamabile.
Ţineţi dispozitivul la distanţă de surse de căldură. Nu aşezaţi dispozitivul pe suprafeţe încinse sau lângă flăcări deschise.
Aveţi grijă la componentele încinse. Suprafeţele accesibile se pot încinge în timpul funcţionării dispozitivului. Suprafaţa
exterioară se poate încinge în timpul funcţionării dispozitivului.
Aveţi grijă la apa fierbinte şi la abur pentru a evita să vă opăriţi.
Nu lăsaţi dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
Nu mutaţi dispozitivul când este pornit sau este încă încins. Scoateţi ştecărul dispozitivului din priza de perete şi lăsaţi-l
să se răcească complet.
Instrucţiuni de siguranţă electrică
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este
necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă cablul electric sau ştecărul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau ştecărul
sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparaţii autorizat.
Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna dacă tensiunea de reţea coincide cu tensiunea de pe plăcuţa tehnică a dispozitivului.
Conectaţi dispozitivul la o priză de perete cu împământare. Dacă este cazul, folosiţi un prelungitor cu împământare de
diametru adecvat.
Desfăşuraţi întotdeauna complet cablul de reţea şi cablul de prelungire.
Pentru un plus de protecţie, vă sfătuim să instalaţi un dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează
baia cu electricitate. Acest RCD trebuie să aibă un curent de operare rezidual nominal de cel mult 30 mA. Cereţi sfatul
electricianului în acest sens.
Dispozitivul nu este conceput să fie utilizat cu un temporizator extern sau un sistem de telecomandă separat.
Nu deplasaţi dispozitivul trăgând de cablul electric. Asiguraţi-vă că nu se poate încâlci cablul electric. Asiguraţi-vă că
cablul de reţea nu este suspendat deasupra marginii blatului şi că nu vă puteţi prinde sau împiedica accidental în acesta.
Nu scufundaţi dispozitivul, cablul electric sau ştecărul în apă sau alte lichide.
Nu lăsaţi dispozitivul nesupravegheat când ştecărul electric este conectat la alimentarea de la reţea.
m
m
•
•
•
•
•
•
Nu desfaceţi capacul în timpul procesului de preparare a cafelei.
Nu umpleţi rezervorul de apă cu mai multă apă decât este necesar pentru prepararea cafelei.
Nu utilizaţi dispozitivul fără apă în rezervor.
Nu depăşiţi semnul de maxim când umpleţi rezervorul de apă. Asiguraţi-vă că nivelul apei depăşeşte întotdeauna semnul de minim.
Utilizaţi numai apă rece de la robinet. Nu folosiţi apă carbogazoasă sau alte lichide.
Folosiţi numai filtre de cafea din hârtie (1x4) adecvate pentru dispozitiv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Desfaceţi capacul rezervorului de apă.
Umpleţi rezervorul de apă cu apă până la semnul necesar pe indicatorul de nivel al apei.
Închideţi capacul rezervorului de apă.
Desfaceţi capacul suportului de filtru de cafea.
Aşezaţi un filtru de cafea din hârtie adecvat în suportul de filtru de cafea.
Introduceţi cantitatea necesară de cafea în filtrul de cafea.
Închideţi capacul suportului de filtru de cafea.
Aşezaţi recipientul de cafea pe plită.
Introduceţi ştecărul în priza de perete.
Pentru a porni dispozitivul, aduceţi întrerupătorul de pornire/oprire în poziţia „I”. Indicatorul de pornire/oprire se aprinde.
Dispozitivul începe să prepare cafea.
Când procesul este finalizat, dispozitivul va comuta în modul de menţinere la cald.
Pentru a opri dispozitivul, aduceţi întrerupătorul de pornire/oprire în poziţia „0”. Indicatorul de pornire/oprire se stinge.
Scoateţi imediat ştecărul din priza de perete.
Lăsaţi dispozitivul să se răcească complet.
•
•
•
•
m
m
E ek
m
m
m
m
m m
m
H
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
G
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
k ku an m
m
Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale. Uscaţi bine exteriorul dispozitivului cu o cârpă curată şi uscată.
Curăţaţi recipientul de cafea în apă cu detergent. Clătiţi recipientul de cafea sub jet de apă. Uscaţi bine recipientul de cafea.
m
m
m
Ku an m öne e
Uya
m
Выключатель / Индикатор вкл./выкл.
Держатель фильтра кофе
Крышка (держатель фильтра кофе)
Резервуар для воды
Крышка (резервуар для воды)
Индикатор уровня воды
Кофеварка
Нагревательный элемент
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m m
m
Требования безопасности
Общие требования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением
инструкции по безопасности и неправильным использования устройства.
Детям в возрасте до 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями,
а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, разрешается использовать устройство, только если
они находятся под наблюдением или получили инструкции о его безопасной эксплуатации и осведомлены о мерах
предосторожности. Дети до 8 лет и без присмотра старших не допускаются к чистке и обслуживанию устройства.
Храните устройство и кабель питания в недоступном для детей младше 8 лет месте. Не позволяйте детям играть
с устройством.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению
в соответствии с руководством по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените
поврежденное или неисправное устройство.
Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство
вне помещения.
Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих
целях.
Не используйте устройство вблизи ванных, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство было погружено в воду или другие жидкости,
то не доставайте его руками. Немедленно выньте сетевой штепсель из настенной розетки. Если устройство было
погружено в воду или другие жидкости, то его повторное использование запрещено.
Прибор предназначен для эксплуатации в теплых помещениях.
Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
Установите устройство на жаропрочной водонепроницаемой поверхности.
Не ставьте устройство на конфорки.
Запрещается накрывать устройство.
Убедитесь, что вокруг устройства достаточно места для отвода тепла и вентиляции.
Убедитесь, что устройство не контактирует с горючими материалами.
Не подвергайте устройство воздействию источников тепла. Не устанавливайте устройство на горячие поверхности
или рядом с открытым огнем.
Осторожно — горячие детали. При работе устройства могу нагреться и соседние поверхности. При работе устройства
внутренние поверхности нагреваются.
Будьте осторожны и не обожгитесь кипятком или паром.
Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
Не перемещайте устройство, если оно включено или нагрето. Сначала отключите устройство от розетки и дайте
ему полностью остыть.
Требования электробезопасности
•
•
•
•
•
•
•
В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения
обслуживания и только силами авторизованного персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штепселем.
Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, из замену должен проводить изготовитель или
уполномоченный технический специалист.
Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению
местной электросети.
Включите устройство в заземленную настенную розетку. При необходимости используйте заземленный удлинитель
надлежащего диаметра.
Обязательно полностью вытягивайте кабель питания и удлинитель.
Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) в цепь
питания ванной комнаты. Номинальный остат
ы
О
ж
ыш
мА
П
м
м
ы
м
ш
м
мы
Н
Н
Н
ш
ж
ю
ы
ш
ы
м ж
м ж
ж
м
м
Использование
Первое и поль ование
ы
м
О
мы
ым
ю Н
ж
ы
м
ф
О
м
Сове ы по и поль ованию
Предупреждение
Н
Н
Н
Н
ы
ыш
ыш
ы
ыш м
П
ыш
О
ыш
ыш
ф
ж
П м
ыш
ф
П
Д
ю
П
Д
ы
Д
ш
ы ю
м м
м
Н
м ж ым
О
ы
ж
ф
Н
ф
м
м
м
ы
ы ы
ыш
м
ым
ж
м
м
м
ж
ф
ж
ф
ф
ф
ы
ю
ю
ы
ш
ю
м ж ы ф
м
ы
ф
ющ
ж
ж м
ю
ю
ж
И
ю
ы
Очистка и обслуживание
Предупреждение
П
Н
Н
Н
Н
Н
ж
ж
ы
ж
ы
м ы
О
ым
ф
ы ю
ж
ы
ы
м
ю
мы
м
м
м
м ш
Н
м щ м
П
ющ
ж
м
ы
щ
ш
ф
ш юю
щ
ы
ф
Aç k amaTü kçe
A
m
A m
m
m
Güven k
Gene güven k
m
Ü
m
m
m
H
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m m
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Ku an m
ОписаниеРусский
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
m
m
Înainte de curăţare sau întreţinere, opriţi dispozitivul, scoateţi ştecărul din priză şi aşteptaţi să se răcească dispozitivul.
Nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în alte lichide.
Nu curăţaţi dispozitivul sau accesoriile în maşina de spălat vase.
Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Nu folosiţi obiecte ascuţite.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, înlocuiţi-l cu unul nou.
m
D
m
m
Avertisment!
•
•
m
k güven ğ
Curăţarea şi întreţinerea
•
•
•
•
•
•
D
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Sfaturi privind utilizarea
Avertisment!
Siguranţă
•
•
•
•
•
Ostrzeżenie!
•
•
•
•
•
Nie otwierać osłony w trakcie przygotowywania kawy.
Nie nalewać do zbiornika wody więcej wody, niż potrzeba do przygotowania kawy.
Nie używać urządzenia z pustym zbiornikiem wody.
Nie przekraczać znacznika maksymalnego poziomu wody podczas nalewania wody do zbiornika. Poziom wody zawsze
musi przekraczać znacznik minimalnego poziomu wody.
Używać tylko zimnej wody wodociągowej. Nie używać wody gazowanej ani innych płynów.
Używać tylko filtrów papierowych (1x4) odpowiednich do tego urządzenia.
Čištění a údržba
Czyszczenie i konserwacja
•
•
•
•
Υποδείξεις για τη χρήση
Προειδοποίηση!
W celu oczyszczenia wnętrza urządzenia przed pierwszym użyciem należy w kilku pierwszych użyciach urządzenia używać
tylko czystej wody. Patrz punkt „Wskazówki dotyczące użytkowania”. Nie wolno używać filtra do kawy ani kawy mielonej.
Wodę następnie należy wylać; nie wolno jej spożywać ani używać do innych celów.
Oczyścić urządzenie i akcesoria. Patrz punkt „Czyszczenie i konserwacja”.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Ostrzeżenie!
Αρχική χρήση
Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής πριν από τη χρήση, χρησιμοποιείστε μόνο νερό τις πρώτες φορές. Ανατρέξτε
στο απόσπασμα “Υποδείξεις για τη χρήση”. Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο καφέ ή αλεσμένο καφέ. Απορρίψτε το νερό χωρίς
να το καταναλώσετε ή κάνοντας διαφορετική χρήση του.
Καθαρίστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ. Ανατρέξτε στο απόσπασμα “Καθαρισμός και συντήρηση”.
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie.
Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez
producenta lub autoryzowanego serwisanta.
Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzać, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby należy użyć przedłużacza z uziemieniem
o odpowiedniej średnicy.
Przewód sieciowy i przedłużacz należy zawsze całkowicie rozwinąć.
Jako dodatkową ochronę zaleca się zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym
zapewniającym zasilanie w łazience. Wartość znamionowego roboczego prądu różnicowego wyłącznika różnicowo-prądowego
(RCD) nie może być większa niż 30 mA. Należy skonsultować się z instalatorem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego licznika czasu lub osobnego systemu zdalnego sterowania.
Poruszać urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający. Nie dopuszczać do zaplątania kabla.
Należy dopilnować, aby przewód sieciowy nie zwisał nad krawędzią blatu i żeby nie było możliwości przypadkowego
zaczepienia się lub potknięcia o niego.
Nie wolno zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.
Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
Użytkowanie
•
•
•
Z urządzenia wolno korzystać wyłącznie w niezamarzającym środowisku.
Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
Umieścić urządzenie na powierzchni odpornej na działanie wysokiej temperatury i na zaplamienie.
Nie stawiać urządzenia na płycie grzejnej kuchenki.
Nie przykrywać urządzenia.
Wokół urządzenia należy zapewnić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, aby ciepło mogło być swobodnie odprowadzane
i zapewniona była odpowiednia wentylacja.
Urządzenie nie może stykać się z łatwopalnymi materiałami.
Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie wolno umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach
lub w pobliżu otwartego ognia.
Należy uważać na gorące elementy. Dostępne powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas jego pracy. Zewnętrzna
powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas jego pracy.
Należy uważać na ryzyko poparzenia podczas używania gorącej wody i pary.
W trakcie używania urządzenia nie należy zostawiać go bez nadzoru.
Kiedy urządzenie jest włączone lub wciąż gorące, nie należy go przestawiać. Wcześniej należy wyjąć wtyczkę kabla zasilania
z gniazda i odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Ensimmäinen käyttökerta
•
•
•
•
•
Puhdista laitteen sisäpuoli ennen ensimmäistä käyttöä. Käytä vain vettä muutaman ensimmäisen kerran. Katso
“Käyttövinkkejä”-osiota. Älä käytä kahvisuodatinta tai jauhettua kahvia. Hävitä vesi käyttämättä sitä mihinkään tarkoitukseen.
Puhdista laite ja tarvikkeet. Katso “Puhdistus ja huolto” -osiota.
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που ενδέχεται
να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με φυσική, αισθητηριακή, νοητική
ή κινητική αναπηρία ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν επιτηρούνται ή τους παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση
χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και επιτηρούνται. Διατηρείτε τη
συσκευή και το καλώδιο ρεύματος εκτός εμβέλειας παιδιών μικρότερων των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς
σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα,
αντικαταστήστε την αμέσως.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν η συσκευή βυθιστεί σε νερό ή άλλα υγρά, μην την απομακρύνετε με
τα χέρια σας. Απομακρύνετε αμέσως το βύσμα από την πρίζα στον τοίχο. Εάν η συσκευή βυθιστεί σε νερό ή άλλα υγρά,
μην την ξαναχρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε περιβάλλον όπου δεν εμφανίζεται παγετός.
Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια θερμανθεκτική επιφάνεια με προστασία έναντι ψεκαζόμενου νερού.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μάτι.
Μην καλύπτετε τη συσκευή.
Εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή, ώστε να μπορεί να εκφεύγει η θερμότητα και να παρέχεται
επαρκής αερισμός.
Εξασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν θα έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε καυτές επιφάνειες ή κοντά
σε εμφανείς φλόγες.
Προσέχετε τα καυτά τμήματα. Η προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία της συσκευής.
Οι εξωτερικές επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία της συσκευής.
Προσέχετε το καυτό νερό και τον ατμό ώστε να αποφύγετε εγκαύματα.
Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη κατά τη χρήση.
Μην μετακινείτε τη συσκευή όσο είναι ενεργοποιημένη ή ακόμα καυτή. Απομακρύνετε το φις από την υποδοχή τοίχου
και επιτρέψτε η συσκευή να κρυώσει καλά.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Käyttö
•
Διακόπτης on/off / Ένδειξη on/off
Υποδοχή φίλτρου καφέ
Καπάκι (υποδοχή φίλτρου καφέ)
Δοχείο νερού
Καπάκι (δοχείο νερού)
Ένδειξη στάθμης νερού
Κανάτα καφέ
Θερμαντική πλάκα
•
•
•
•
•
•
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m m
m
A
m
m
A m
m
m
Tem z k ve bak m
Uya
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising