NÁVOD K POUŽITÍ NAVOD NA POUZITIE USERS MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NAVOD NA POUZITIE USERS MANUAL
[EI ÉTRONIC
ED ATRONIC
V507R
NAVOD K POUZITI
NAVOD NA POUZITIE
USERS MANUAL
Vysavac/Vysávac/Vacuum cleaner
NAVOD K OBSLUZE
o Pred pouzitim VaSeho vysavace si peclivé prectéte tento návod k obsluze. Zajistíte si
tak spravné a dlouhodobé vyuziti tohoto pfistroje.
° Po prectení návod peclivé uschovejte.
Spusténi
Zpüsob sestaveni a rozebiräni
* Pred touto operaci musîte vysavaë vypnout a vytáhnout zástréku ze zasuvky.
1. Spojení hadice s vysavacem.
Vsunte hadici do otvoru pro nasavani vzduchu,
stlaCte ji a az uslySite zacvaknuti, znamena to,
Ze je patficné upevnéna v pozici.
Pri odstrañování hadice stlacte tlacítko.
2. Pripojení trubkovych nástavcú.
Otocenim spojte maly a velky konec.
Opaénym zpúsobemje rozeberete.
Tlacítko
pro odpojení hadice
Nasavani
vzduchu
Pripojení nástavce Pripojení nástavce Spojení nástavcú trubic
trubice a hadice trubice a kartáce
, Nástavec Nástavec
Nástavec trubice trubice
hadice
, Nástavec
Nástavec trubice
trubice
- Kartác
Provozní postup
1. Vytähnète podle potfeby kabel a zasuñte zâästrèku do
zásuvky. (Vytahujte ho pouze po Zlutou znaëku,
Cervena znacka ukazuje, Ze jiz kabel nesmi byt vice
vytazen).
Po skonéeni vysavani vytahnéte zastréku ze zasuvky,
jednou rukou kabel pfidrzte a druhou rukou stisknéte
tlacítko pro navinuti kabelu. Kabel se automaticky
navine.
Poznámka: Z bezpeénostnich dúvodú by ¿etnost
vytahování neméla presáhnout 5 otácekza minutu. . ;
Zluta znacka
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current.
Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts in
this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service.
The product is under a dangerous tention.
Liquidation of old electrical and electronic devices
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing
means that the product must not be disposed as household waste. Please transport the
product to the respective collection point where the electric and electronic device will be
recycled. Collection points for the used electric and electronic devices exist in the European
Union and also in other European countries. By proper liquidation of the product you can
EE prevent possible negative impacts on environment and human health, which might otherwise
occur as a consequence of improper manipulation with the product. Recycling of materials
contributes to protection of natural resources. Therefore please do not throw the old electric
and electronic devices in the household wastes. For more detailed information please contact your local
authority, any service company liquidating household waste or the store where you have bought the
product.
Prepinac ON/OFF
Zasunte zastréku zdroje energie do zasuvky. Stisknéte
tlacítko On/Off, kterym vysavat zapnete, poté opét
vypnete.
Tlacítko pro nastavení vykonu (VyuZitelné u jednotky s
regulovatelnym vykonem).
KdyZ se rozsviti, posuñte tlaëitko zleva doprava, sani
zaène zvySovat na intenzité, vykon také.
V zavislosti na pouziti, zvolte pozici nastaveni sani.
Pro nastaveni sily sani posunte regulator sani smêrem k
nastavci hadice. Cim mensí je otvor, tim vétsi je sila
sani.
Rúzné prídavné kartáte
(1) Kartát na koberce
Pro vysavani kobercu a podlah.
* Béhem vysáváni kobercu nebo
rohozi stisknéte Carpet brush.
¢ Pro vysavani podlah nebo tvrdych
povrchu, stisknéte floor brush.
(2) Karta€ na nabytek
Tento kartâé pouZivejte na pohovku, polièku na
knihy, latku, nabytek a zaclony. Vrchni Cast
tohoto kartáce je otocná a je vhodná pro tyto
operace.
(3) Uzka trubice
PouZivejte ji na stérbiny v pohovce, hrany
nábytku, rohy stén a okenní rámy.
5. Správné uskladnéní vysavace
Béhem uskladnéní vysavace nechejte podpérny
nástavec vsunuty v otvoru vysavace.
Bé&hem vysavani tento nastavec sejméte.
Poznámka: Nepohybujte vysavacem v prípadé, Ze je
zasazen trubkovy nástavec. Predejdete tak poSkození
podlahy.
21 3
VYMENA PRACHOVEHO VAKU
* Pfed touto operaci musite vysavac vypnout a vytahnout zastréku ze zasuvky.
Zatímco kontrolujete indikátor plnosti prachového vaku, ujistéte se, Ze je sila sani nastavena na silné sani.
o Prosím, vyméñte nebo vycistéte prachovy filtracní vak v okamziku, kdy sviti indikator Cervené.
° Pokud budou zrnka prachu pífílis velka nebo bude prach bavinéného plvodu, indikator se
pravdépodobné nerozsviti. Jsou-li zrnka prachu pfili§ mala, indikator se nezméni. Okamzité
vymeénte nebo vycistéte filtracni kapsu.
o Kryt je treba zavírat. V prípadé, Ze Casto ménite nebo Cistite prachovou filtraéní kapsu, je nutno ji
vyménit.
Zpúsob vyjmutí prachového - filtracního vaku
1. Otevrete prední kryt 2. Vyjmete prachovy - filtraëni vak
Prachovy-
filtracni vak
Drzak prachového-
filtraéniho vaku
Prední kryt
e Cleaning the air filter (p. 12)
For the cleaning of air filter, open the cover of the vacuum cleaner and take out filter piece,
Pressing and washing the filter. Pat it gently and remove water. Dry it in the shade. Replace it in.
The crust of vacuum cleaner
« When the body is dirtied, wipe the cloth with water or neutral detergent.
se Make sure no walter or liquids occur inside the housing.
e Never use solvents and abrasive agents to clean the housing of your vacuum cleaner.
Possible troubles
In case, when the vacuum cleaner stop to work, please check the following:
If you found following condition, pull off electric source.
Read this specification earnestly. Depend on following form to check.
Please don't repair it by yourself, Sent it to the repair shop of our company to maintenance,
Zpusob kompletace prachového - filtracniho vaku
TROUBLE
WHERE TO CHECK
REMEDY
1. Vlozite prachovy - filtraéni vak do jeho drzaku
2. Zavrete prední kryt
Prachovy-
filtraóní vak
Drzak prachového-
fittraéniho vaku
The suction force get weak
Isn't the mesh of filter bag
clogged with dust
Please read “change of filter
bag”
Isn't the filter bag dirtied
Please read “daily maintenance
of the filter” clean be water
The dust 18 put out, suctron still
is small
Isn't the hose clogged with dust
Clean clogged dust in the hose
Isn't the carpet-floor brush
clogged with dust
Clean clogged dust im the
carpet-floor brush
Motor does not rotate
Is the power plug securely
inserted into the outlet. Isn't the
switch set on turn on.
Insert into electric cord plug the
cord into electric outlet. The
switch set to turn on.
Don’t close front cover
Isn't the filter bag placed in the
body isn't the sitting corrected.
Please replace correctly the
filter bag.
Filtr
1. Latkovy 2. Papirovy
e V pfipadé, Ze pouzivate latkovy
prachovy - filtraëni vak, vytähnête
umélohmotny drzak, otevrete
prachovy vak a vy istéte prach.
N Poté vsuñte umélohmotny drzák
ap <> Zpêt na jeho patrièné misto.
e V pfipadé, Ze pouZivâte papirovy
| prachovy - filtraéni vak, zahodte ho
do odpadkového kosSe.
The cord can not be wound
Specification:
Voltage 230V/50 Hz
Power 1400 W
Noise level] 78 dB
Isn't the core tangled. After unfastening tangled cord. Pull out the
by 1 or 2 meter and push the button to wind it again
21
e [fthe grain of dust is too big or 1s cotton material. The indicator isn’t getting red probably.
[f the grain of dust is very small. Even the sign don’t change. Exchanging or cleaning dust
filter bag immediately.
e The dust cover will must close. And the dust bag is must replace. If you often clean dust-
filter bag. It 1s extended useful life.
|. Switch off the power cord plug. Open the front
cover. Turn the dust bag rack out, take out filter bag
(p.7).
Changing or cleaning of the dust-bag.
E
Turn the rack out and insert it into concavity of bottom. Open the dust bag and clear it of dust and
litter. Establish a sliding clip on textile dust bag collector. (p.8)
p.B
3. Replace the Dust Bag and close the front cover. (p.9)
Cleaning of the filters
The vacuum cleaner supplying with two filters, for all period of
operation. In case if you need to change the filters, please use only original filters of the
Company.
- if you find that filters are very dirty, be sure to clean.
- Before you use the vacuum cleaner, be sure to set the filter
- Don’t wash the filter with a washing machine
- Don't dry it with a blower
e Cleaning rear filter peace (p. 11)
For the cleaning of rear filter, open the rear cover on the back of the vacuum cleaner and take out
filter piece. Pressing and washing the filter. Pat it gently and remove water. Dry it in the shade. Replace
It in.
20
BEZNA UDRZBA FILTRU
* Pfed touto operaci musite vysavac vypnout a vytahnout zastréku ze zasuvky.
° Zjistite-li, Ze je vysavac velmi Spinavy, uréité ho vycistéte.
° Pred pouzitim VaSeho vysavace se ujistéte, Ze je nastaven filtr.
o Neperte filtr v praéce, nesuste ho fénem nebo ventilátorem.
7 v 7
Zadní cast filtru
1. Otevrete zadní kryt a vyjméte filtr. 2. Filtr stlaëte a properte.
e Filtr mirné poklepejte
a odstrañte vodu a ve
stinu ho ususte.
e Vyméñte filtr.
(Zadni kryt)
Vzduchovy filtr
1. Vyjméte vak 2. Vyjmête vzduchovy 2. Filtr stlacte
prachového filtru filtr a properte.
\\\ М o Filtr mirné poklepejte
= :] > a odstrañte vodu a ve
= stinu ho usuête.
o Vyménte filtr.
Prachovy - filtraëni vak
1. Vyjmête prachovy - filtraëni vak 2. Properte ho
eV prípadé, Ze je prachovy
filtracní vak velmi Spinavy nebo
je zanesen jeho otvor, musite ho
peclivé proprat ve vodé nebo
v neutralnim Cisticim prostredku.
eVak mirné poklepejte
a odstrarite vodu a ve stinu ho
ususte. Pokud je patficné suchy,
vsadte ho zpét.
UDRZBA A KONTROLA
* Pred touto operací musíte vysavat vypnout a vytáhnout zástréku ze zasuvky.
Kryt vysavace
Pokud je kryt vysavace uspinén, vycistéte ho jemnou látkou,
kterou namociíte ve vodé.
* Nepouzívejte benzín nebo amylacetát, protoZe by se kryt
vysavace mohl zdeformovat nebo neZädoucné zbarvit.
Kontrola:
Prosim, zkontrolujte nâsledujici:
Zjistite-li nékterou z nâäsledujicich skuteénosti, vypojte pristroj ze sité.
Prectéte si pozorné specifikaci. V Zádném prípadé prístro; neopravujte sami. Obratte se na opravnu
nasí továrny.
PROBLÉM KONTROLA NÁPRAVA
Sila sani slabne Otvor prachového filtru Prosim, prectéte si úsek
není uchycen s ,vYyména prachového filtru“ a
prachovym vakem prachovy filtr vyméñte nebo vycistéte.
Zkontrolujte, zda Prosim, prectéte si úsek
neni uspinén prachovy ,, denní údrz¿ba filtru“ a
filtr vycCistéte filtr vodou
Prach je vyciStén, ale Zkontrolujte, zda neni Vycistéte hadici
intenzita sánije stále ucpaná hadice
slabá
Zkontrolujte, zda není Vycistéte kartáé
ucpany kartác
Motor netoëi Zkontrolujte, zda je Zapojte spravné zastrcku
zastrcka patficné do zasuvky. Prepnéte spina
zapojenavzasuvce a do pozice On.
spínac prepnuty do
pozice On.
Nelze zavfit prední Prachovy filtr neni Usadte patriénym zpúsobem
kryt rádné usazen prachovy filtr
Nelze navinout kabel Zkontrolujte, zda není kabel zamotán. Prípadné ho rozmotejte.
Vytahnéte asi 1 nebo 2 metry a znovu zkuste stisknout tlaëitko pro
navijeni.
o Sharp-mouthed brush was developed to get into
narrow intervals,
e Furniture bruskh - can help to clean a dust in remote places - in lampshades, on book
shelves, etc.
£ y Be
OPERATION
1. Before the operation, draw out the electric cord to random
position, than insert the power plug into the socket; the
efficient length of the electric cord is make by a yellow mark, it
is forbidden to exceed the red mark (p.4). After finishing clean,
when pull out the plug form socket, one handhold electric cord
plug, and another press button of cord reel. Than power cord be
winding automatic.
Note: For safety the frequency for pulling owt cord cannot exceed
five times al a minute.
2. Press light the On/Off button to control vacuum cleaner to operation. According to the power
adjust switch (p. 5): when vacuum cleaner is switched on, push the button from left to right,
suction is bigger and bigger, power is also. (p.6)
Aol jun ean
kvl butfan
3. After the end of cleaning, insert extension
supporter into the hole on the vacuum clean
body. While cleaning, take down extension
pipe is setting. Don’t move vacuum cleaner,
while extension pipe is setting. Prevent
damage to the floor be the plug.
pb
Cleaning of the textile dust-filter bag
e Please switch off the power cord plug before the cleaning or maintenance of the vacuum
cleaner.
e Please changing or cleaning dust-hilter bag, while dust indicator getting red, it means that
it 15 full.
19
es Always remove the mains plug from the wall socket: before cleaning the appliance, or opening
the container.
e Maintenance and repair should be made only by the authorized employees of service department
of the Company
Resources:
e Streamline design gives to this cleaner the excellent appearance completely reflecting modern
lines
s The multistage filtration prevents retum emission of pollution
e The item replenished with set of brushes for difference types of cleaning, prevent emission of
particles of a dirt with cleared air. These brushes intend for cleaning carpets, floors with a firm
covering, and also for cleaning walls, ceilings, upholstered fumiture, beds and other, most
various surfaces
e Function of the index of a level of filling of a dust collector
Preparation for work
The hose (p.1)
l. To connect the hose and vacuum cleaner, insert hose
connection wand into hose connection inlet until it locks
by fitting two projections on those connection wand. AIR INTAKE
2. When removing hose assembly, pullout hose connection
wand with pushy down two connection buttons.
Connection of extension pipes (p.2).
|. Connection between small end and big end to turn with
the force
2. Pull the tuming each with force.
Accessory brushes,
You can connect the brush to the pipe (p.2) and to the hose handle. Depending on a task in view,
vou can choose the brush.
e Universal Flat Brush (Floor/Carpet Brush) stored in the holder on backside of the unit 18
suitable for: cleaning of radiators, crevices, corners and spaces between the cushions; cleaning
of furniture, curtains, books, floor lamps, shelves and dusting of the house-plants.
Set the switch on the brush into required position
depending on the type ol surface to be cleaned.
(В)
®
VAROVANI
* Pristroj je vhodny pro domaci nebo podobné pouziti
Vé&ci, které neni mozné vysat Vasim vysavacem. Udrzujte prístro) z dosahu zdrojú tepla.
* Olej, cigarety a benzín mohou zpúsobit pozár. * Horky vzduch múze zpúsobit deformaci
vysavace.
Dbejte na to, aby nebyl ucpany saci otvor Prosim, béhem vysavani davejte pozorna
nebo vyfukovy otvor. hadice.
* Spalil by se motor. * Hadice se muze poskodit.
Pri vypojování ze síté nikdy netahejte za
Kabel, ale primo za zástréku.
Nevozte se na vysavaci.
* Obal vysavace by se mohl prolomit. * Hrozí poSkození kabelu.
Pfi navijeni kabel pridrZujte. Prosim, umistéte patficné prachovy vak.
* Kabel by se mohl vymrstit a ublizit Vam. * V opaéném prípadé nezavrete prední
kryt.
* Pred zapojenim vysavace zkontrolujte, zda se napéti uvedené na stitku
Vaseho vysavace shoduje s napétim ve Vasi obytné oblasti.
* Nevysavejte s vysavatem cement, omitku apod. Podobné véci snizZují Zivotnost vyrobku,
dokonce mohou vysavac poskodit. |
* Poskoncení cisténi a vymény vak rádné usadte na jeho patriéné místo. Spatná instalace múze
mit za následek poSkození motoru.
* Jestlize je poskozená zástréka, musí byt vyménéna prostrednictvím vyrobce nebo jiného
kvalifikovaného pracovnika.
Zakladni technické informace:
Napéti 230V/50 Hz
Príkon 1400 W
Hluénost 78 dB
Varovani:
nevystavujte spotfebi€ desti nebo vihkosti abyste pfedesli vzniku pozaru nebo ûrazu
elektrickym proudem. Vzdy spotfebi€ vypnéte ze zasuvky kdyZz jejnepouzivate nebo pred
A opravou. V prístroji nejsou Zádné cásti opravitelné spotrebitelem. V¿dy se obracejte na
kvalifikovany autorizovany servis. Nikdy neodstrañujte kryty pokud k tomu nejste
kvalifikovani. Spotrebicje pod nebezpecnym napétim.
Likvidace starého elektrického a elektronického zarizeni
Tento symbol na vyrobku, jeho pfisluSenstvi nebo na jeho obalu oznacuje, Ze s vyrobkem
nesmi byt nakladano jako s domacim odpadem. Prosim dopravte tento vyrobek na pfislusné
sbérné misto, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického
zarizeni.V Evropské unii a v ostatnich evropskych zemich existuji sbérna mista pro pouzité
elektrické a elektronické zafizeni. Tim, Ze zajistite spravnou likvidaci vyrobku, mlzete
I predejít mo¿nym negativním následkúm pro Zivotní prostredí a lidské zdraví, které se mohou
v opaéném pfipadé projevit jako dúsledek nesprávné manipulace s {тю vyrobkem.
Recyklace materiálú prispivá k ochrané prírodnich zdrojú. Z tohoto dûvodu prosim nevyhazujte staré
obratte na místni úrad, sluzbu zajistující likvidaci domaciho odpadu nebo obchod, kde jste vyrobek
zakoupili.
Zména technické specifikace vyrobku je vyhrazena
Dear customer!
Thank you for purchasing our product.
For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating
and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.
SAFETY PRECAUTIONS
Vacuum cleaner is intended only for house use, and its” design provides the
maximal safety and efficiency. Please, follow these simple safety rules:
1. Do not soak up a water by vacuum cleaner. Never use vacuum cleaner to collect flammable liquids, such
as petrol or solvents, and never use vacuum cleaner in places where such fluids are stored.
Do not use a vacuum cleaner for cleaning:
- liquids or damp materials.
- hot coals, smoldering cigarettes
- sharp and firm subjects, like pins, small stones, small toys, etc.
2. Keep away a vacuum cleaner from high-temperature fire source. The exhausted air from the cleaner
could fan the flame and will enlarge, which make the cleaner deformed.
3. Don’t block the suction mouth and the exhaust outlet. The motor will be burnt out.
4. Please pay attention to hoses, while operation. The hose will be damaged by being forced to be bended,
stepped on and dragged.
5. Never let the children use the unit as a toy. Do not allow to sit down to children on a vacuum cleaner. [t
will broken easily.
6. Please hold the power source plug, while pull out power source cord. Avoid the cord being broker.
7. Please hold the power source plug, while winding back cord. This prevents to whip-lash injury.
8. Please place correctly the filter bag. If the filter bag isn’t placed in or not correct. Don’t close front cover
* Please examine whether the voltage on the label of your vacuum cleaner conforms, that in your
residential area. Before you pug in your cleaner, make sure that the voltage on the nameplate is
the same as your local supply.
e Don’t used in excess convention, operation’s farina place (example cement, plaster). Otherwise it
is will reduced useful life, Even damage vacuum cleaner.
* For avoiding danger, if wire is damaged, it must be replaced by Company or our
maintenance department or full-time personnel.
Additional measures
e Vacuum cleaner has double isolation, therefore it is not necessary to ground
it.
e Always store a vacuum cleaner in a dry place
e Never pull or lift a vacuum cleaner for a network cord. Watch that the vacuum cleaner was not
rolled through a network cord. Do not put on a network cord any sharp and heavy subjects
e Do not insert the mains plug into the wall socket until the appliance is completely ready for use.
Make sure that your hands and the mains plug are dry when connecting or disconnecting the
appliance.
e Do not suppose hit of extraneous subjects inside of the cleaner through apertures on the case,
watch that these apertures were not hammered by a dust, fibres and the other dust, capable to
complicate a stream of air.
17
NAVOD K OBSLUHE
VACUUM CLEANER
° Pred pouzitim Vasho vysavaca si starostlivo pre itajte tento navod k obsluhe. Zaistite si tak
sprävne a dihodobé vyuzZitie tohto pristroja.
© . Po precitani navod starostlivo uschovajte.
Operacie
(13) Spósob zostavenia a rozobratia
© * Pred touto operáciou musíte vysávac vypnút a vytiahnut zástréku zo zásuvky.
1. Spojenie hadice s vysávacom. Tlagidlo
Vsunte hadicu do otvoru pre nasávanie vzduchu, re odpoienie hadice
0 A stlacte ju a az bude pocut zacvaknutie, znamená to, p pol
Ze je upevnená v správnej pozícii.
Priodstrañovaní hadice stlacte tlacidlo.
2. Pripojenie trubkovych nástavcov.
Otocenim spojte maly a velky koniec.
Opacnym spósobomju rozoberáte.
Ra
E Satie
O vzduchu
Cu
Description
|. Plastic extension pipe Pripojenie nastavca Pripojenie nastavca Spojenie nastavcov trubic
2. Adjustment level button trubice a nástavca hadice trubice a kefy
3. Floor/Carpet Brush
4. Elbow
sf , Nástavec Nástavec
; Nastavec trubice trubice
6. Hose grip hadice
7. Hose grip button
8. Front cover ; Nästavec
9. Power plug Nastavec trubice
10. Dust indicator trubice
11. Handle
12. Switch (On/Off)
13. Cord reel button
Kefa
® ©
Г - a Postup pri prevádzke
1. Vytiahnite podía potreby kabel a zasunte zastréku do
zasuvky. (Vytahujte ho iba po ¿ltú znaéku, ¿Cervená
Additional accessories: znaëka ukazuje, Ze kabel uz nesmie byt viacej
A. Carpet-floor brush vytiahnuty).
B. Furniture brush Po skoncení vysávania vytiahnite zástréku zo zásuvky,
C. Sharp-mouthed pipe jednou rukou kabel pridrzte a druhou rukou stlacte
tlaCidlo pre navinutie kablu. Kabel sa automaticky
navinie.
Poznámka: Z bezpecnostnych dóvodov by pocet
vytahovania nemal presiahnut 5 otácokza minútu.
16 9
2. Prepina¢ ON/OFF Zakladné technické informacie:
Zasuñte zâstréku zdroja energie do zäsuvky. Stlaëte
tlacidlo On/Off, ktorym vysávac zapnete, potom opát
vypnite.
Tlaëidlo pre nastavenie vykonu (VyuZitefné u jednotky
s regulovatefnym vykonom).
Ked sa rozsvieti, posuñte tlaCidlo zlava doprava, satie
zaCne zvySovat na intenzite, vykon tiez.
Napetí 230V/50 Hz
Príkon 1200 W
Hluénost 78 dB
Varovanie:
nevystavujte spotrebi€ dazdu alebo vihkosti, aby ste predisli vzniku poziaru alebo úrazu
elektrickym prúdom. Pred opravou alebo vzZdy, ked spotrebic nepouZívate, vypnite ho zo
/ IN zásuvky. V prístroji niesú ¿iadne &asti opravitelné spotrebitelom. VZdy sa obracajte na
kvalifikovany autorizovany servis. Nikdy neodstrañujte kryty, pokiaik tomu nie ste
kvalifickovany. Spotrebiéje pod nebezpeénym napátim.
3. Vzavislosti na pouziti, zvolte poziciu nastavenia satia.
Pre nastavenie sily satia posurite regulator satia smerom
k nástavci hadice. Cim menti je otvor, tÿm väésia je
sila satia. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na vyrobku, jeho prísluSenstve alebo na jeho obale oznacuje, Ze s vyrobkom
nesmie byt nakladané ako s domacim odpadom. Prosim dopravte tento vyrobok na prislusné
4. Rózne prídavné kefy ; miesto, kde bude recyklovany ako elektrické a elektronické zariadenie. V Eurépskej
unii av ostatnych európskych krajinách existujú zberné miesta pre pouZité elektrické a
(1) Kefa na koberce elektronické zariadenia. Tÿm, Ze zaistite sprévnu likvidéciu vÿrobku, môZete predíst mo¿nym
Pre vysavanie kobercov a podláh. 7 EE negativnym nasledkom pre Zivotné prostredie a lfudské zdravie, ktoré sa mózu v opatnom
pripade prejavit ako dósledok nesprávnej manipulácie s tymto vyrobkom.Recyklácia
materialov prispieva k ochrane prirodnych zdrojov. Z tohto dévodu prosim nevyhadzujte staré elektrické a
elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejsie informacie o recyklacii vyrobku sa obratte
na miestny úrad, slu¿bu zaistujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste vyrobok zakúpili.
Vyrobca si vyhrazuje pravo na zmenu technickej Specifikacie vyrobku
e Behom vysavania kobercov alebo
rohoZi stlaëime Carpet brush.
e Pre vysávanie podláh alebo tvrdych
povrchov, stlacte floor brush.
(2) Kefa na nábytok
Túto kefu pouZivaite na pohovku, poliéku na
knihy, látku, nábytok a záclony. Vrchná Cast tejto
kefy je otoéná a je vhodná pre tieto operácie.
(3) Uzka trubica
PouZivajte ju na sStrbiny v pohovke, hrany
nábytku, rohy stien a okenné rámy.
5. Spravne uskladnenie vysavaca
Behom uskladnenia vysávaca nechajte podporny
nastavec vsunuty v otvore vysavaca.
Behom vysavania dajte tento nastavec dolu.
Poznámka: Nevysávajte vysávacom v prípade, Ze je
nasadeny trubkovy nástavec. Predídete tak poSkodeniu
podlahy.
10 15
VAROVANIE
* Pristroj je vhodny pre domace alebo podobné pouzitie
Veci, ktoré nieje mozné vysat VaSím vysávaCom: Udrzujte pristroj zdosahu zdrojov tepla.
* Olej, cigarety a benzín mózu spósobit poziar.
* Horúci vzduch móZe spósobit deformáciu
vysavaca.
Dbaijte na to, aby nebol upchaty saci otvor
alebo vyfukovy otvor.
* Spalil by sa motor.
Prosim, behom vysavania davajte pozor na
hadicu.
* Hadica sa môZe poskodit.
VYMENA PRACHOVO-FILTRACNEJ KAPSE
* Pred touto operaciou musite vysavac vypnut a vytiahnut zastréku zo zasuvky.
Zatial Co kontrolujete indikator plnosti prachov-filtraCnej kapse, uistite sa, Ze je sila satia nastavená na
silné satie.
o Prosim, vymeñte alebo vyéistite prachovo - filtraénú kapsu v okamziku, ked svieti indikátor Cervene.
o Pokial budú zrnká prachu prílis velké alebo bude prach bavlneného póvodu, indikátor sa
pravdepodobne nerozsvieti. Ak sú zrnká prachu prílis malé, indikátor sa nezmení. Okam¿ite
vymeñte alebo vytistite filtraënü kapsu.
o Kryt je potrebné zavierat. V prípade, Ze Casto menite alebo Cistite prachovo - filtraënü kapsu,
je nutné ju vymenit.
Spósob vybratia prachovo - filtracnej kapsy
Nevozte sa na vysávacu.
* Obal vysávaca by sa mohol prelomit.
Pri vypajani zo siete nikdy netahejte za
kabel, ale priamo za zastrcku.
* Hrozi poskodenie käblu.
1. Otvorte predny kryt 2. Vyberte prachovo - filtraënü kapsu
Prachovo-
fitraénà kapsa
Drziak prachovo-
filtracnej kapse
Predny kryt
Spósob kompletácie prachovo - filtracnej kapsy
Pri navijani kabel pridrzujte.
* Kabel by sa mohol vymrstit a ublizit Vam.
Prosím, umiestnite patriéné prachovy vak.
* V opaénom prípade nezavriete predny
kryt.
1. VioZíte prachovo - filtraénú kapsu do jej drziaku
2. Zavrite predny kryt
Prachovo-
filtracná kapsa
Drziak prachovo-
filtraCnej kapse
Filter
dokonca môZu vysavac poskodit.
mat za následok poSkodenie motoru.
kvalifickovaného pracovnika.
Pred zapojenim vysávaca skontrolujte, Ci sa napátie uvedené na Stítku VáSho vysávaca
zhoduje s napátim vo Vasej obytnej oblasti.
Nevysávajte s vysávacom cement, omietku apod. Podobné veci zniZuju Zivotnost vyrobku,
Po skoncení ¿istenia a vYmeny vak riadne usadte na jeho patriéné miesto. Spatná instalácia mó¿e
Ak je posSkodená zástróka, musí byt vymenená prostredníctvom vyrobcu alebo iného
1. Látkovy 2. Papierovy
V pripade, Ze pouzivate látkovú
prachovo-filtraónú kapsu,
vytiahnite umelohmotny drziak,
e
A o otvorte prachovy vak a vycistite
ay OO A= prach. Potom vsuñte umelohmotny
drZiak spät na jeho správne miesto.
| °
V pripade, Ze pouZivate papierovu
prachovo-filtraënü kapsu, zahodte
ju do odpadkového kosa.
11
BEZNA UDRZBA FILTRA
* Pred touto operaciou musite vysavac vypnut a vytiahnut zástréku zo zásuvky.
o Ak zistite, Ze je vysaávac velmi Spinavy, urcite ho vycistite.
o Pred pouzitim Vasho vysavaca sa uistite, Ze je nastaveny filter.
° Neperte filter v pracke, nesuste ho fénom alebo ventilatorom.
UDRZBA A KONTROLA
* Pred touto operaciou musite vysavac¢ vypnut a vytiahnut zastréku zo zasuvky.
Kryt vysävaca
Zadná cast filtru
1. Otvorte zadny kryt a vyberte filter. 2. Filter stlacte a preperte.
SM bl e Filter mierne vyklepte
== : ell a odstrante vodu a v
tieni ho ususte.
Vymerite filter.
(Zadny kryt)
Pokial je kryt vysávaca uspineny, vycistite ho jemnou látkou,
ktorú namociíte vo vode.
* Nepouzíivajte benzín alebo amylacetát, pretoZe by sa kryt
vysávata mohol zdeformovat alebo neZiadüco zafarbit.
Kontrola:
Prosim, skontrolujte nasledujuce:
Ak zistite niektoru z nasledujucich skuto€nosti, vypoijte pristroj zo siete.
Precitajte si pozorne Specifikaciu. V Zziadnom pripade pristroj neopravujte sami. Obratte sa na nase
servisné stredisko.
Vzduchovy filter
1. Vyberte vak 2. Vyberte vzduchovy 3. Filter stlacte a preperte.
prachového filtru filter
e Filter mierne vyklepte
a odstrante vodu a v
tieni ho ususte.
e Vymeñte filter.
PROBLÉM KONTROLA NAPRAVA
Sila satia slabne
Otvor prachového filtra
nieje uchyteny s
prachovym vakom
Prosim, precitajte si usek
,vÿmena prachového filtra a
prachovy filter vymerite alebo vy istite.
Skontrolujte, Ci
nieje uspineny prachovy
filter
Prosim, preditajte si usek
,denná údrzba filtra“ a
vyCistite filter vodou
Prachovo - filtracná kapsa (látková)
1. Vyberte prachovo - filtraënü kapsu 2. Preperte ju
e V pripade, Ze je prachovo-
fitraéna kapsa velmi Spinavá
alebo je zaneseny jej otvor,
musíte ju starostlivo preprat vo
vode alebo v neutrálnom
Cistiacom prostriedku.
e Vak mierne vyklepte a odsträñte
vodu av tieni ho ususte. Pokial je
suchy, vsadte ho spat.
Prach je povysavany, Skontrolujte, €i nieje Vycistite hadicu
ale intenzita satia je upchatá hadica
stále slabá
Skontrolujte, ¿i nieje Vycistite Кети
upchatá kefa
Motor netoëi Skontrolujte, Ci je Zapojte správne zástr¿ku
zástrcka poriadne do zásuvky. Prepnite spinaë
zapojená v zásuvke a do pozície On.
spinac prepnuty do
pozicie On.
Neda sa zavriet predny Prachovy filter nieje Usadte patriénym spôsobom
kryt poriadne usadeny prachovy filter
Neda sa navinut kabel
Skontrolujte, €i nieje kabel zamotany. Pripadne ho rozmotajte. Vytiahnite
asi 1 alebo 2 metre a znovu skúste stlacit tlacidlo pre navijanie.
12
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising