Samsung | RB34K6000SS | Samsung RB34K6000SS Instrukcja obsługi

Samsung RB34K6000SS Instrukcja obsługi
Lodówka
Instrukcja obsługi
RB34K6*/RB37K6*
SEPOL Urządzenie wolnostojące
Untitled-1 1
2016-07-21
10:42:07
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
Spis treści
Ważne symbole i środki ostrożności:
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
Przestrogi dotyczące instalacji
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Przestrogi dotyczące użytkowania
Przestrogi dotyczące czyszczenia
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne
Porady dotyczące oszczędzania energii
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
6
7
8
12
13
19
21
23
24
25
26
27
Instalacja
28
Opis lodówki
Instalacja krok po kroku
28
29
Obsługa
37
Panel funkcji
Aplikacja Samsung Smart Home
Informacje o przechowywaniu żywności
37
41
44
Konserwacja
46
Zmiana kierunku otwierania drzwi (tylko w określonych modelach)
46
Obsługa i konserwacja
60
Czyszczenie62
Wymiana62
Rozwiązywanie problemów
63
Informacje ogólne
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?
Aplikacja Samsung Smart Home
63
65
67
2 Polski
Untitled-1 2
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polski 3
Untitled-1 3
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki
firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy
podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i
efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej
lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy,
o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie
obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od
8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej,
zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie
doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez
osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu
przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej
obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych
zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
• Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte
w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych
warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce.
Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie
z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi
urządzenia spoczywa na użytkowniku.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona
do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego
modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w
tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć.
Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy
zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc
i informacje dostępne są również na stronie internetowej
www.samsung.com.
• Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z
powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu
chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może
znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego
czynnika chłodniczego.
• Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki
uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się
ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³
na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz
urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz
danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej
umieszczonej w jego wnętrzu.
• Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych
może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie
wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego
z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia
w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne
należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub
wybuchu.
4 Polski
Untitled-1 4
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla
osób innych niż pracownik autoryzowanego punktu
serwisowego.
• W lodówce nie należy przechowywać substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
Polski 5
Untitled-1 5
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne symbole i środki ostrożności:
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa
podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi
zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, szkodami
materialnymi i/lub śmiercią.
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami
materialnymi.
UWAGA
Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie
lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.
Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec
obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy bezwzględnie stosować się do nich.
Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na
przyszłość.
6 Polski
Untitled-1 6
2016-07-21
10:42:07
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji
urządzenia
OSTRZEŻENIE
Polski 7
Untitled-1 7
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów
rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować
uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku
należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł
zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
- W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika
chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym
gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym.
Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani
tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
- Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym
ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.
• Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy
zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona
do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu
znamionowym zgodnym z napięciem podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
- Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia
i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych
stwarzającemu ryzyko pożaru.
• Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy
podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
- Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym
znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości
bądź na końcach.
• Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani
stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
• Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu
zasilającego.
• Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
8 Polski
Untitled-1 8
2016-07-21
10:42:07
Polski 9
Untitled-1 9
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad
przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego
przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy
przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
• Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie
przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda
elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający.
Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z
gniazda elektrycznego.
- Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować
spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
• W lodówce nie należy przechowywać substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
• Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub
materiałów palnych.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym
może dochodzić do wycieku gazu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być
prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją
zawartą w tym podręczniku.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we
właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
- Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji
odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w
konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu
zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona
przez tylną część lodówki.
• Materiały pakunkowe należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
- Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią
wskutek uduszenia.
• Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna
po instalacji.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem ze względu na upływ prądu.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym,
zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami
ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych i wody (deszcz).
- Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
• W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec
lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów
metalowych itp.).
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię
urządzenia lub obrażenia ciała.
• Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć
całą plastikową folię ochronną.
10 Polski
Untitled-1 10
2016-07-21
10:42:07
Polski 11
Untitled-1 11
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami
sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami
przewodu doprowadzającego wodę.
- Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego
lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi
śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące
i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
- Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii
lub naprawy dowolnej części urządzenia należy
sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu
mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
• Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych,
przewodów telefonicznych ani odgromników w
charakterze uziemienia.
- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii
lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu
upływu.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć
do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej
wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo
zamocowanego gniazda ściennego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast
wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego
serwisu.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko
wykwalifikowany technik lub serwisant.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem
lub obrażeń ciała.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przestrogi dotyczące instalacji
PRZESTROGA
• Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość
wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej
powierzchni.
- Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub
konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
• Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać bezczynnie
przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona
zostanie w nim żywność.
• Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez
wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy
serwisowej.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub
obrażeń ciała.
• Przeciążenie jednych drzwi może spowodować
przewrócenie się lodówki i obrażenia ciała.
12 Polski
Untitled-1 12
2016-07-21
10:42:07
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do
gniazda ściennego mokrymi rękami.
- Może to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych
przedmiotów.
- Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie
mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody
majątkowe.
• Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych
przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną
lub za tylną część lodówki.
- Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
- Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia
ciała.
• Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani
przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
- Może to doprowadzić do odmrożeń.
• Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia
prądem.
• W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów
ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen,
rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
- Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do
przechowywania żywności.
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
Polski 13
Untitled-1 13
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których
może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy
drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować
ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w
pobliżu są dzieci.
• Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach
ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym
razie może dojść do poważnych urazów.
• Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza
lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
• Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
- Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia
ciała.
• Nie należy przechować w lodówce wyrobów
farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani
produktów wrażliwych na temperaturę.
- W lodówce nie wolno przechowywać produktów
wymagających ścisłej kontroli temperatury.
• W lodówce/zamrażarce nie należy umieszczać ani używać
urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez
producenta.
• W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej
lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z
punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
14 Polski
Untitled-1 14
2016-07-21
10:42:07
Polski 15
Untitled-1 15
2016-07-21
10:42:07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
- Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez
dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza
urządzenia.
• Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom
wchodzić do szuflady.
- Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez
uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
• Lodówki nie należy przepełniać.
- Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść,
powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
• Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów
lotnych, takich jak insektycydy.
- Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto
mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub
problemów z urządzeniem.
• W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać
substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak
łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub
chemikalia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania
wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać
zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec
lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów
metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem,
pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy
stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani
innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z
wyjątkiem zalecanych przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika
chłodniczego.
• Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED
UV przez dłuższy czas.
- Może to spowodować problemy ze wzrokiem
wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
• Nie należy wkładać do lodówki półki górą skierowaną w
dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
- Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą
szklaną półką.
• Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może
dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami
a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w
przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
16 Polski
Untitled-1 16
2016-07-21
10:42:08
Polski 17
Untitled-1 17
2016-07-21
10:42:08
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać
otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy
przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym
pracuje urządzenie.
- Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu
zasilającego.
- Nie należy korzystać z wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
• Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych
przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
• Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania
żywności w warunkach domowych.
• Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy,
demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić
do problemów z bezpieczeństwem. Za cofnięcie
nieautoryzowanych zmian firma pobiera pełną opłatę
pokrywającą koszt części i robocizny.
• Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z
drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem
standardowym.
• Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji,
należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
• Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna kontrolka LED nie
świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź
dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda
elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
• W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka
LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie
należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolek i
demontować oświetlenia.
- Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy
Samsung.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do
gniazda ściennego.
• Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu
zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda
ściennego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
18 Polski
Untitled-1 18
2016-07-21
10:42:08
Przestrogi dotyczące użytkowania
PRZESTROGA
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały
całkowicie rozmrożone. W komorze zamrażarki nie należy
przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie
należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
- Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała.
• Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy
przestrzegać niżej podanych instrukcji.
- Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt
blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w
tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny
obieg powietrza w komorze lodówki.
- Przed włożeniem produktów żywnościowych do
lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w
szczelnych pojemnikach.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła
ani napojów gazowanych. Mogą one ulec zamrożeniu
i popękać. Popękane pojemniki z napojami mogą
spowodować uraz.
- Należy przestrzegać maksymalnych czasów
przechowywania i terminów ważności mrożonek.
• Nie należy wkładać do zamrażarki pojemników ze szkła, w
tym butelek, ani napojów gazowanych.
- Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić
skaleczeniem.
Polski 19
Untitled-1 19
2016-07-21
10:42:08
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów
gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać
butelek ani pojemników szklanych.
- Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
• Gwarancja na serwis i modyfikacje
- Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez
stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego
urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy
Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za
problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z
wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
• Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu
lodówki.
- Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza
torebką foliową, może dojść do nadmiernego
schłodzenia lodówki.
• Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić
drzwi otwarte.
- W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń
i nieprzyjemny zapach.
• Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy
odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym
podłączeniem.
• W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i
skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung
Electronics.
20 Polski
Untitled-1 20
2016-07-21
10:42:08
Przestrogi dotyczące czyszczenia
PRZESTROGA
• Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne
lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
- Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
• Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania
wnętrza lodówki.
• W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu
usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza
środkami czyszczącymi.
- Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać
zmyte.
Polski 21
Untitled-1 21
2016-07-21
10:42:08
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek
powierzchnie szklane ani ich uderzać.
- Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować
obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
• Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
• Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować
się z najbliższym punktem serwisowym.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji
obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków
wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej,
suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki
mokrej lub wilgotnej.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie
bezpośrednio wodę.
• Do czyszczenia nie wolno używać benzenu,
rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani
substancji zawierających chlor.
- Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami
lub preparatami może uszkodzić powierzchnię
urządzenia i spowodować pożar.
• Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda
ściennego.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
22 Polski
Untitled-1 22
2016-07-21
10:42:08
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji
OSTRZEŻENIE
Polski 23
Untitled-1 23
2016-07-21
10:42:08
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób
bezpieczny dla środowiska.
• Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów
rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
• Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy
sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki,
jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera
łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy
skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego
bezpiecznej utylizacji.
• W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich
uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta
nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do
uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
- Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać
urazu lub się udusić.
• Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy
zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej
procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla
środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe
władze.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza
zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą
być dla nich niebezpieczne.
- Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się
udusić.
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne
• W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie
energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w
zasilaniu.
- W większości przypadków brak zasilania przez godzinę
lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki.
Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć
do minimum otwieranie drzwi.
- Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy
wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty
żywnościowe.
• Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone
produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze
przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć),
jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w
miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa
niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało
zaprojektowane.
• W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich
w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie
wpłynąć ze względu na ich właściwości.
24 Polski
Untitled-1 24
2016-07-21
10:42:08
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa
się ono automatycznie.
• Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z
wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi
temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania,
produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
• Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały
całkowicie rozmrożone.
Porady dotyczące oszczędzania energii
• Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym
pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie
może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np.
grzejników).
• Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych
urządzenia ze względu na oszczędność energii.
• Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny
ostygnąć.
• Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska
temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty
znajdujące się w lodówce.
• Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z lodówki
nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej. Im krócej
drzwi są otwarte, tym mniej szronu wytworzy się w
zamrażarce.
Polski 25
Untitled-1 25
2016-07-21
10:42:08
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Zaleca się instalowanie lodówki z zachowaniem
odpowiedniego odstępu od ściany z tyłu oraz od mebli po
bokach. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży
rachunki za prąd.
• Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie
elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak
kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z
zaleceniami producenta.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i
podobnych miejscach, takich jak:
• kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
• domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty
mieszkalne;
• miejsca zakwaterowania;
• firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia
zbiorowego.
26 Polski
Untitled-1 26
2016-07-21
10:42:08
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(dotyczy krajów, w których funkcjonują oddzielne systemy zwrotu).
To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub w publikacjach informuje, że produkt
i jego elektroniczne akcesoria (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB)
nie powinny być wyrzucane po ich zużyciu razem z odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do niekorzystnego wpływu
niekontrolowanego usuwania odpadów na środowisko lub zdrowie ludzi, prosimy o
oddzielne gromadzenie tego typu odpadów i ich odpowiedzialny recykling w celu
promowania zrównoważonego ponownego wykorzystywania zasobów.
Użytkownicy tych sprzętów korzystający z nich w warunkach domowych powinni
kontaktować się ze sprzedawcą, od którego nabyli dany produkt, lub z lokalnymi
władzami, aby uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
składowania i recyklingu tych produktów.
Firmy powinny kontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy
kupna sprzętu. Ten produkt wraz z elektronicznymi akcesoriami nie powinien być
utylizowany razem z innymi odpadami przemysłowymi i komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych
firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych
dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH,
znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii
Europejskiej)
Polski 27
Untitled-1 27
2016-07-21
10:42:08
Instalacja
Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom
podczas jej użytkowania.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą
należy odłączyć przewód zasilający.
Opis lodówki
Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.
01
02
03
Instalacja
04
05
06
01 Półka na nabiał
02 Półka lodówki
03 Półka na wino *
04 Półka składana *
05 Pojemnik na jajka
06 Strefa świeżości Fresh Zone
07 Szuflada zamrażarki
08 Półka zamrażarki
* tylko w określonych modelach
07
08
UWAGA
• Aby szybko zamrozić dużą liczbę produktów, należy umieścić je w dolnej szufladzie.
• Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, upewnij się, czy wszystkie półki, szuflady i pojemniki
znajdują się na swoich oryginalnych pozycjach.
• Aby uzyskać więcej miejsca, można wyjąć górną i środkową szufladę i na dolnej szufladzie w
zamrażarce umieścić półkę zamrażarki. Nie ma to wpływu na właściwości termiczne ani mechaniczne
urządzenia. Zadeklarowana pojemność komory zamrażarki jest obliczana z tymi wyjętymi szufladami.
28 Polski
Untitled-1 28
2016-07-21
10:42:08
Instalacja krok po kroku
KROK 1 Wybór miejsca
Wymogi dotyczące miejsca instalacji:
• wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
• miejsce nienarażone na światło słoneczne;
• odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
• miejsce oddalone od źródeł ciepła;
• miejsce nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
• zakres temperatury: od 10 °C do 43 °C.
Efektywny zakres temperatury
Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę
urządzenia.
Zakres temperatur otoczenia (°C)
Klasa
Symbol
Umiarkowany rozszerzony
SN
od +10 do +32
od +10 do +32
Umiarkowany
N
od +16 do +32
od +16 do +32
Subtropikalny
ST
od +16 do +38
od +18 do +38
Tropikalny
T
od +16 do +43
od +18 do +43
ISO 8561
Instalacja
IEC 62552 (ISO 15502)
UWAGA
Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia,
częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień
temperatury.
Polski 29
Untitled-1 29
2016-07-21
10:42:08
Instalacja
Wolne miejsce
Na poniższych ilustracjach i w tabeli przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.
Model
RB34K*
RB37K*
RB37K*
(model ze
szklanymi
drzwiami)
Głębokość „A”
664
664
689
Szerokość „B”
595
595
595
Wysokość
całkowita „C”
1920
2010
2010
B
A
C
(jednostka: mm)
Instalacja
30 Polski
Untitled-1 30
2016-07-21
10:42:08
01
Model
RB34K*
RB37K*
50
01
135°
02
02
03
110°
03
396
396
218
04
991
991
813
05
605
605
605
06
1,6
1,6
26,4
07
1211
1211
1217
(jednostka: mm)
04
Instalacja
05
RB37K*
(model ze
szklanymi
drzwiami)
06
07
UWAGA
Wartości w powyższej tabeli mogą się różnić w zależności od metody pomiaru.
Polski 31
Untitled-1 31
2016-07-21
10:42:09
Instalacja
KROK 2 Połączenie z siecią Wi-Fi
Istnieje możliwość zdalnego sterowania lodówką za
pomocą klucza sprzętowego Smart Home Dongle
sprzedawanego oddzielnie. Aby zakupić klucz
sprzętowy Smart Home Dongle, należy odwiedzić
stronę internetową www.samsung.com i przejść do
informacji produktowych dotyczących klucza.
PRZESTROGA
Instalacja
• Klucz sprzętowy Smart Home Dongle firmy
Samsung występuje w dwóch rodzajach:
jeden jest przeznaczony do telewizorów
Samsung Smart, natomiast drugi do urządzeń
gospodarstwa domowego tej firmy.
• Należy kupić klucz sprzętowy Smart
Home Dongle firmy Samsung do urządzeń
gospodarstwa domowego. Każdy inny klucz
może spowodować awarię systemu.
TYP A
1. Otwórz drzwi lodówki i pociągnij do góry
pokrywę klucza znajdującą się w górnej części
drzwi w celu otwarcia.
2. Klucz sprzętowy Smart Home Dongle włóż do
portu klucza, wprowadzając go we właściwym
kierunku.
32 Polski
Untitled-1 32
2016-07-21
10:42:09
3. Pchnij pokrywę klucza, aby ją zamknąć.
TYP B
1. Naciśnij obszar strzałki na pokrywie klucza,
aby ją odblokować i zdjąć.
Instalacja
2. Klucz sprzętowy Smart Home Dongle włóż do
portu klucza, wprowadzając go we właściwym
kierunku.
3. Nałóż pokrywę klucza, zaczynając od
zamocowania dalszego boku. Następnie dociśnij
pokrywę, aby ją zamknąć.
Polski 33
Untitled-1 33
2016-07-21
10:42:09
Instalacja
KROK 3 Podłoga
• Powierzchnia przeznaczona do ustawienia
lodówki musi być wystarczająco wytrzymała,
aby stanowić podparcie dla całkowicie
wypełnionej lodówki.
• Aby zabezpieczyć podłogę, pod każdą stopkę
lodówki podłóż duży kawałek kartonu.
• Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym
położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie
to konieczne ze względu na zabezpieczenie
podłogi. Jeżeli trzeba, na torze przesuwu wyłóż
gruby papier lub materiał (np. stary dywan).
Instalacja
34 Polski
Untitled-1 34
2016-07-21
10:42:09
KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących
PRZESTROGA
• Lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. W przeciwnym razie może dojść
uszkodzenia lodówki lub obrażeń ciała.
• Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Upewnij się, że w lodówce nie pozostały
żadne produkty żywnościowe.
• Ze względów bezpieczeństwa wyreguluj przednią stronę tak, aby ustawiona była nieco wyżej niż tylna.
Lodówkę można wypoziomować przez regulację przednich nóżek wyposażonych w odpowiednie śruby. Do
wypoziomowania należy użyć płaskiego wkrętaka.
Aby zmienić wysokość po lewej stronie:
Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w
przedniej nóżce. W celu zwiększenia wysokości
obracaj śrubę poziomującą w prawo. W celu
zmniejszenia wysokości obracaj śrubę poziomującą
w lewo.
Instalacja
Aby zmienić wysokość po prawej stronie:
Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej
w prawej przedniej nóżce. W celu zwiększenia
wysokości obracaj śrubę poziomującą w prawo.
W celu zmniejszenia wysokości obracaj śrubę
poziomującą w lewo.
Polski 35
Untitled-1 35
2016-07-21
10:42:10
Instalacja
KROK 5 Ustawienia początkowe
Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.
1. Zdejmij arkusz pianki PE ze wszystkich rogów półki. Pianka ma za zadanie zabezpieczać lodówkę w
czasie transportu.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
3. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.
4. Ustaw temperaturę na najniższą i poczekaj ok. godzinę. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik będzie
pracować bez zakłóceń.
5. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.
UWAGA
Po włączeniu się lodówki rozlegnie się alarm. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk Freezer (Zamrażarka) lub
Fridge (Lodówka).
KROK 6 Ostrzeżenie o temperaturze (tylko w określonych modelach)
Instalacja
• Jeśli z powodu awarii zasilania temperatura w komorze zamrażarki jest za wysoka, na wyświetlaczu
zacznie migać symbol „- -”.
- Po naciśnięciu przycisku Freezer (Zamrażarka) lub Fridge (Lodówka) na wyświetlaczu widać przez
5 sekund najwyższą temperaturę zarejestrowaną w komorze zamrażarki.
- Następnie wyświetlana jest bieżąca temperatura. Aby wyłączyć funkcję Temperature Alarm
(Ostrzeżenie o temperaturze), naciśnij ponownie przycisk Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych
drzwiach).
• Ostrzeżenie to może się pojawić w następujących sytuacjach:
- po włączeniu urządzenia,
- gdy temperatura w komorze zamrażarki jest za wysoka z powodu awarii zasilania.
KROK 7 Końcowa kontrola
Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:
• lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
• lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odległości
od ścian lub szafek;
• lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
• drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po
otwarciu drzwi.
36 Polski
Untitled-1 36
2016-07-21
10:42:10
Obsługa
Panel funkcji
TYP 1
06
03
05
01
04
02
Obsługa
TYP 2
04
06
01
02
05
03
01 Fridge (Lodówka) / Power Cool (Intensywne
chłodzenie)
02 Freezer (Zamrażarka) / Power Freeze
(Intensywne zamrażanie)
03 Vacation (Wakacje)
04 Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych
drzwiach)
05 Mood Lighting (Oświetlenie)
06 Połączenie sieciowe
Polski 37
Untitled-1 37
2016-07-21
10:42:10
Obsługa
01 Lodówka / Intensywne chłodzenie (3 s)
Fridge (Lodówka)
Power Cool
(Intensywne
chłodzenie)
Aby ustawić temperaturę lodówki, naciśnij przycisk Fridge (Lodówka), aby wybrać
odpowiednie ustawienie.
Wartość temperatury można zmieniać w zakresie od 1 °C do 7 °C (domyślnie: 3 °C).
Funkcja Power Cool (Intensywne chłodzenie) może przyśpieszać chłodzenie przy
maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną
wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury.
• Aby włączyć funkcję Power Cool (Intensywne chłodzenie), naciśnij i
przytrzymaj przycisk Fridge (Lodówka) przez 3 sekundy. Zaświeci się
odpowiedni wskaźnik ( ), a lodówka przyśpieszy chłodzenie.
• Aby wyłączyć funkcję Power Cool (Intensywne chłodzenie), naciśnij i
przytrzymaj przycisk Fridge (Lodówka) przez 3 sekundy. Lodówka powróci do
poprzedniego ustawienia temperatury.
UWAGA
Użycie funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie) zwiększa zużycie energii. Nie
zapomnij o wyłączeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jeżeli nie
zamierzasz dalej korzystać z funkcji intensywnego chłodzenia.
02 Zamrażarka / Intensywne zamrażanie (3 s)
Obsługa
Freezer
(Zamrażarka)
Power Freeze
(Intensywne
zamrażanie)
Przycisk Freezer (Zamrażarka) służy do ustawiania temperatury zamrażarki.
Dostępny zakres wartości to temperatura od -15 °C do -23 °C (domyślnie: -19 °C).
Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przyśpiesza proces zamrażania
przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z
maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej
temperatury.
• Aby włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), naciśnij i
przytrzymaj przycisk Freezer (Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zaświeci się
odpowiedni wskaźnik (
), a lodówka przyśpieszy zamrażanie.
• Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer
(Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zamrażarka powróci do poprzedniego
ustawienia temperatury.
• Aby zamrozić dużą ilość jedzenia, włącz funkcję Power Freeze (Intensywne
zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed włożeniem produktów do
zamrażarki.
UWAGA
Użycie funkcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie) zwiększa zużycie energii.
Nie zapomnij o wyłączeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jeżeli
nie zamierzasz dalej korzystać z funkcji intensywnego zamrażania.
38 Polski
Untitled-1 38
2016-07-21
10:42:10
03 Wakacje (3 s)
Vacation (Wakacje)
Jeżeli wyjeżdżasz na urlop, udajesz się w podróż służbową albo lodówka nie
będzie ci potrzebna przez pewien czas, użyj trybu Vacation (Wakacje).
• Aby włączyć tryb Vacation (Wakacje), naciśnij i przytrzymaj przycisk Vacation
(Wakacje) przez 3 sekundy. Wskaźnik włączenia trybu wakacji zaświeci się,
a wyświetlacz temperatury lodówki zgaśnie. Temperatura lodówki będzie
utrzymywana poniżej 17 °C, ale zamrażarka pozostanie włączona i będzie
działać w oparciu o poprzednie ustawienie.
• Aby wyłączyć tryb Vacation (Wakacje), ponownie naciśnij i przytrzymaj
przycisk Vacation (Wakacje) przez 3 sekundy. Temperatura lodówki powróci do
poprzedniego ustawienia.
UWAGA
• Przed włączeniem trybu Vacation (Wakacje) należy wyjąć produkty z lodówki.
• Tryb Vacation (Wakacje) wyłączy się, jeżeli przystąpisz do zmiany temperatury
lodówki.
04 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach
Pozwala ustawić alarm przypomnienia. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad
2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik
alarmu.
Włączanie i wyłączanie alarmu odbywa się poprzez naciskanie przycisku Door
Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach).
Obsługa
Door Alarm
(Ostrzeżenie
o otwartych
drzwiach)
05 Oświetlenie
Mood Lighting
(Oświetlenie)
Przycisk funkcji Mood Lighting (Oświetlenie) znajduje się pod uchwytem lodówki.
Funkcję tę można ustawić tak, aby była stale włączona. Domyślnie włącza się po
otwarciu drzwi zamrażarki.
Aby włączyć na stałe funkcję Mood Lighting (Oświetlenie), naciśnij przycisk Mood
Lighting (Oświetlenie) (TYP 1) lub Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)
przez 3 sekundy (TYP 2).
Polski 39
Untitled-1 39
2016-07-21
10:42:10
Obsługa
06 Połączenie sieciowe
Istnieje możliwość użycia opcjonalnego klucza sprzętowego Smart Home Dongle (sprzedawanego
oddzielnie), który umożliwia sterowanie i monitorowanie urządzenia poprzez aplikację Samsung Smart
Home. Więcej informacji na temat aplikacji Samsung Smart Home znaleźć można w części Aplikacja
Samsung Smart Home.
UWAGA
Obsługa
• Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub
niestandaryzowane protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
• Połączenia z sieciami bezprzewodowymi mogą być zakłócane przez otaczające środowisko komunikacji
bezprzewodowej.
• Jeżeli dostawca usług internetowych zarejestrował adres MAC komputera lub modemu użytkownika
w celu jego identyfikacji, lodówka Samsung Smart może być pozbawiona możliwości łączenia się z
Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc
techniczną.
• Ustawienia zapory systemu sieciowego mogą uniemożliwiać lodówce Samsung Smart dostęp do
Internetu. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną. Jeżeli
problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub
sprzedawcą jej produktów.
• Aby skonfigurować ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego (AP), zapoznaj się z treścią
podręcznika użytkownika AP.
• Lodówki Samsung Smart z funkcją klucza sprzętowego Smart Home Dongle firmy Samsung obsługują
zarówno protokoły Wi-Fi 2,4 GHz z IEEE 802.11 b/g/n, jak i Soft-AP (zaleca się IEEE 802.11 n).
• Niezatwierdzone routery bezprzewodowe sieci Wi-Fi mogą nie zapewniać połączenia z lodówkami
Samsung Smart.
40 Polski
Untitled-1 40
2016-07-21
10:42:10
Aplikacja Samsung Smart Home
Instalacja
Odwiedź stronę internetową sklepów Google Play Store, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj
„Samsung Smart Home”. Pobierz i zainstaluj aplikację Samsung Smart Home dostarczaną przez firmę
Samsung Electronics dla urządzenia smart.
UWAGA
• Aplikacja Samsung Smart Home jest przeznaczona dla urządzeń z systemem Android 4.0 (ICS) lub
nowszym, albo iOS 7.0 lub nowszym. Została zoptymalizowana pod kątem smartfonów firmy Samsung
(serii Galaxy S i Galaxy Note). W przypadku innych modeli smartfonów niektóre funkcje mogą działać
inaczej.
• Aby udoskonalić działanie, aplikacja Samsung Smart Home może ulegać modyfikacjom bez uprzedniego
powiadomienia. Mogą też zostać przerwane usługi wsparcia technicznego dla tej aplikacji, zależnie od
polityki producenta.
Konto Samsung
Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać lub zarejestrować konto Samsung. Jeżeli nie masz bezpłatnego
konta Samsung, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzyć takie konto.
Obsługa
Czynności wstępne
1. Klucz sprzętowy Smart Home Dongle włóż do odpowiedniego portu w lodówce.
2. Uruchom aplikację Samsung Smart Home i zaloguj się do konta Samsung. Użytkownicy urządzeń
iPhone muszą podawać dane logowania przy każdej próbie uzyskania dostępu do aplikacji.
3. Wybierz opcję Devices (Urządzenie) > wybierz ikonę + i dotknij opcji Refrigerator (Lodówka).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podać niezbędne dane routera, a
następnie dotknij opcji Next (Dalej).
5. Naciśnij i przytrzymaj opcję Fridge (Lodówka) przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „AP”. Lodówka zostanie zarejestrowana w aplikacji.
6. Po zakończeniu rejestracji w aplikacji Samsung Smart Home pojawi się ikona lodówki.
7. Dotknij ikony, aby otworzyć stronę lodówki.
8. Po ustanowieniu połączenia sieciowego na lodówce zaświeci się ikona Wi-Fi.
Aplikacja lodówki
Zintegrowane sterowanie
Lodówkę można monitorować i sterować nią zarówno w domu, jak i poza nim.
• Dotknij ikony lodówki w aplikacji Samsung Smart Home, aby otworzyć stronę lodówki.
• Sprawdź stan operacji lub powiadomienie dotyczące lodówki. Możesz też w razie potrzeby zmieniać
opcje i ustawienia.
UWAGA
Niektóre opcje i ustawienia lodówki mogą nie być dostępne w trybie zdalnego sterowania.
Polski 41
Untitled-1 41
2016-07-21
10:42:10
Obsługa
Główne funkcje
Zarejestruj urządzenia gospodarstwa domowego Samsung Smart na serwerze Samsung Smart Home, aby
móc uzyskiwać do nich zdalny dostęp.
Przegląd opcji menu
• Dotknij opcji Refrigerator (Lodówka), aby otworzyć stronę ustawień lodówki.
• Przesuń palcem, aby przejść do następnej strony.
Obsługa
Chat control
(Sterowanie za pomocą
chatu)
Możesz zdalnie sterować urządzeniami gospodarstwa domowego Samsung
Smart lub sprawdzać ich stan działania.
Home view (Widok
domu) (tylko w
określonych modelach)
Za pomocą wbudowanej kamery urządzenia gospodarstwa domowego
Samsung Smart możesz monitorować salon w swoim domu. Opcja ta jest
dostępna tylko w przypadku określonych modeli.
Master key (Klucz
główny)
Klucz główny służy do sterowania systemem blokad dla różnych aktywności
użytkownika, takich jak wychodzenie z domu, powrót do domu, udawanie
się na nocny spoczynek i budzenie się rano. Opcja ta jest dostępna tylko w
przypadku określonych modeli.
Customer service
(Obsługa klienta)
Istnieje możliwość pobrania podręcznika użytkownika. Dostępne są ponadto
dane kontaktowe działu obsługi klienta.
Settings (Ustawienia)
Masz możliwość sprawdzania podłączonego urządzenia, a także danych
oprogramowania (wersji i licencji open-source), a także dodawania urządzeń i
wyboru kraju.
Możesz symulować operacje bieżącego urządzenia dla celów
demonstracyjnych.
42 Polski
Untitled-1 42
2016-07-21
10:42:11
Ustawienia lodówki
01
02
A
03
04
B
05
Fridge (Lodówka)
01 Wyświetla aktualnie ustawioną temperaturę lodówki.
02 Możesz włączać i wyłączać funkcję Power Cool (Intensywne chłodzenie)
i sprawdzać aktualne ustawienia.
Freezer (Zamrażarka)
03 Wyświetla aktualnie ustawioną temperaturę zamrażarki.
04 Możesz włączać i wyłączać funkcję Power Freeze (Intensywne
zamrażanie) i sprawdzać aktualne ustawienia.
About Device
(Informacje o
urządzeniu)
05 Wyświetla dane o produkcie, w tym aktualną wersję, samouczek,
autotest i pomoc techniczną. Istnieje możliwość pobrania podręcznika
użytkownika. Dostępne są ponadto dane kontaktowe działu obsługi
klienta.
Self Check (Autotest)
Dzięki opcji Self Check (Autotest) możesz sprawdzić wyniki testu
diagnostycznego lodówki. W razie wystąpienia nieprawidłowości funkcja
autotestu wyświetla informacje, które można podać, kontaktując się z działem
obsługi klienta.
Obsługa
A: Wyłączone (czarny)
B: Włączone (niebieski)
Polski 43
Untitled-1 43
2016-07-21
10:42:12
Obsługa
Informacje o przechowywaniu żywności
Liczby podane w dolnej części niniejszej ilustracji
oznaczają długość okresu przechowywania
dotyczące rodzajów produktów żywnościowych
umieszczonych tuż nad liczbami. W przypadku ryb
okres ten wynosi 4-6 miesięcy.
Obsługa
Zamrażanie żywności
1. Szczelnie owiń produkt odpowiednim materiałem.
2. Zamknij (uszczelnij) opakowanie.
3. Oznacz opakowanie etykietą z podaniem zawartości i daty zapakowania.
Materiały opakowaniowe
• Materiały odpowiednie do pakowania żywności: folia z tworzywa sztucznego, folia polietylenowa
dmuchana, folia aluminiowa i pojemniki nadające się do zamrażania.
• Materiały nieodpowiednie do pakowania żywności: papier opakowaniowy, pergamin, celofan,
plastikowe worki na śmieci i używane torby foliowe na zakupy.
Materiały uszczelniające
Gumki, plastikowe zaciski, żyłki, taśma klejąca odporna na niskie temperatury itp. Worki i opakowania z
folii polietylenowej dmuchanej można zamykać (uszczelniać) za pomocą materiału do uszczelniania folii.
44 Polski
Untitled-1 44
2016-07-21
10:42:12
Okres przechowywania produktów mrożonych
Okres przechowywania różni się w zależności od rodzaju produktów i temperatury przechowywania.
Podane niżej informacje oparto na temperaturze -18°C (0°F):
• świeży drób (całe kurczaki), świeże mięso (steki, mięso na pieczeń itp.): do 12 miesięcy;
• ryby (chude gatunki ryb, ryby poddane obróbce cieplnej), świeże krewetki, przegrzebki, kałamarnice:
do 6 miesięcy;
• pizza, kiełbaski: do 2 miesięcy.
UWAGA
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej FDA (http://www.fda.gov/).
Rozmrażanie
Zamrożone produkty można rozmrażać na kilka sposobów:
• naturalnie — w temperaturze pokojowej;
• naturalnie — w lodówce;
• za pomocą piekarnika elektrycznego z termoobiegiem lub bez;
• za pomocą kuchenki mikrofalowej.
UWAGA
• Nie należy ponownie zamrażać produktów rozmrożonych. Niektóre części produktów mogą
niedostatecznie się zamrozić.
• Nie należy przechowywać produktów zamrożonych dłużej niż przez dozwolony czas.
Obsługa
Polski 45
Untitled-1 45
2016-07-21
10:42:12
Konserwacja
Zmiana kierunku otwierania drzwi (tylko w określonych modelach)
Zmianę kierunku otwierania drzwi musi wykonać pracownik autoryzowanego serwisu firmy Samsung na
koszt użytkownika lodówki, ponieważ ta czynność serwisowa nie jest objęta gwarancją.
OSTRZEŻENIE
• Gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzenia mienia, jeżeli dojdzie do nich w przypadku przekładania
drzwi wykonywanego przez pracownika nieautoryzowanego punktu serwisowego.
• Przed przystąpieniem do przełożenia drzwi należy odłączyć lodówkę od źródła zasilania.
• Po zakończeniu zmiany kierunku otwierania drzwi należy odczekać co najmniej godzinę. Ma to na celu
zapobieżenie ewentualnemu porażeniu prądem.
Wymagane narzędzia (brak w zestawie)
Wkrętak krzyżakowy
Wkrętak płaski
Klucz nasadowy 8 mm
(do śrub)
Klucz imbusowy 5 mm
(do środkowego zawiasu)
Klucz maszynowy 11 mm
(do sworznia zawiasu)
Konserwacja
Akcesoria
Pokrywa zawiasu (L)
Pokrywa wolnej przestrzeni (L)
(różni się w zależności od
modelu)
PRZESTROGA
Ze względów bezpieczeństwa w trakcie całej czynności zmiany kierunku otwierania drzwi należy trzymać
wszystkie drobne części (śruby, nasadki itd.) poza zasięgiem dzieci.
46 Polski
Untitled-1 46
2016-07-21
10:42:13
Szczegółowa instrukcja
KROK 1 Demontaż drzwi lodówki
1. Poluzować i wyjąć dwa wkręty z górnej części
zamkniętych drzwi lodówki. (tylko modele
RB37 ze szklanymi drzwiami)
2. Otwórz drzwi lodówki, a następnie pociągnij do
góry pokrywę klucza znajdującą się w górnej
części drzwi w celu otwarcia.
3. Unieś osłonę przewodów (1) i obróć do przodu
o 90 stopni w celu wyjęcia. Następnie zdejmij
pokrywę wolnej przestrzeni (2).
Konserwacja
2
1
2
1
Polski 47
Untitled-1 47
2016-07-21
10:42:13
Konserwacja
1
2
RB37 Modele ze szklanymi drzwiami
• Otwórz drzwi lodówki i lekko unieś lewą stronę
osłony przewodów (1), aby ją zdjąć. Następnie
zdejmij pokrywę wolnej przestrzeni (2) i złącze
PBA klucza (3).
UWAGA
Pokrywę wolnej przestrzeni przechowuj w
bezpiecznym miejscu. Jest to konieczne w
przypadku ustawiania drzwi w poprzedniej pozycji
(przed ich przełożeniem).
3
4. Zdejmij górną osłonę ramy (4) z dolnej lewej
części, a następnie z górnej. Następnie pociągnij
do przodu.
4
4
Konserwacja
• W przypadku modeli z panelem wyświetlacza
u góry lodówki znajdź otwory serwisowe na
górnej osłonie ramy (4).
- Włóż płaski wkrętak do lewego otworu i
zwolnij najpierw lewą stronę, a następnie
górne i dolne blokady prawej strony (w
podanej kolejności). Następnie przesuń w
lewo, aby zdjąć.
5. Wyjmij lewą stronę pokrywy zawiasu (5), aby
ją zdjąć. Następnie w tym celu lekko ją unieś
od dołu.
PRZESTROGA
5
Podczas zdejmowania pokrywy zawiasu należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić złączy i
przewodów na drzwiach lodówki lub wokół nich.
UWAGA
Pokrywę zawiasu należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu. Jest to konieczne w
przypadku ustawiania drzwi w poprzedniej pozycji
(przed ich przełożeniem).
48 Polski
Untitled-1 48
2016-07-21
10:42:14
6. Odłącz złącza znajdujące się na lodówce lub
wokół niej. Poluzuj wkręty górnego zawiasu (6),
aby go zdjąć.
PRZESTROGA
Aby zapobiec wypadnięciu drzwi lodówki, należy
je mocno przytrzymać, zdejmując górny zawias.
6
7. Po zdjęciu górnego zawiasu unieś drzwi, aby je
zdjąć. Drzwi odstaw w bezpieczne miejsce.
PRZESTROGA
Drzwi są ciężkie. Aby zapobiec uszkodzeniu
sprzętu lub obrażeniom ciała, należy zachować
ostrożność podczas zdejmowania drzwi.
Konserwacja
Polski 49
Untitled-1 49
2016-07-21
10:42:14
Konserwacja
KROK 2 Zdejmowanie drzwi zamrażarki
1. Otwórz drzwi zamrażarki i zdejmij środkowy
zawias (7), poluzowując wkręty.
7
• W przypadku modeli RB37 ze szklanymi
drzwiami posłuż się kluczem imbusowym 5 mm
w celu zdemontowania śrub.
2. Ostrożnie unieś drzwi zamrażarki, aby je zdjąć.
Konserwacja
50 Polski
Untitled-1 50
2016-07-21
10:42:14
KROK 3 Przekładanie automatycznych zamknięć
Na drzwiach zamrażarki
8
1. Z drzwi zamrażarki zdemontuj dźwignię
automatycznego zamknięcia (8), poluzowując
wkręty na dźwigni oraz z przeciwnej strony.
2. Wstaw dźwignię automatycznego zamknięcia
(8) po przeciwnej stronie i przymocuj wkrętami.
Na drzwiach lodówki
9
1. Z drzwi lodówki zdemontuj dźwignię
automatycznego zamknięcia (9), poluzowując
wkręty na dźwigni oraz z przeciwnej strony.
2. Wstaw dźwignię automatycznego zamknięcia
(9) po przeciwnej stronie i przymocuj wkrętami.
Konserwacja
Polski 51
Untitled-1 51
2016-07-21
10:42:15
Konserwacja
KROK 4 Ponowne zakładanie drzwi zamrażarki
1. Za pomocą płaskiego wkrętaka zdejmij nasadkę
wkrętu. Następnie załóż nasadkę wkrętu po
stronie przeciwnej.
PRZESTROGA
Aby zapobiec fizycznym uszkodzeniom, należy
zachować ostrożność podczas zdejmowania
nasadki wkrętu.
2. Ostrożnie połóż lodówkę. Następnie wykręć
wkręty z nóżki poziomującej (10) i dolnego
zawiasu (11).
11
10
3. Za pomocą klucza 11 mm zdemontuj sworzeń
zawiasu (12) z dolnego zawiasu (11). Zamontuj
osłonę automatycznego zamknięcia (13) w
sposób pokazany na ilustracji.
12
Konserwacja
11
13
11
4. Zamontuj dolny zawias (11) po przeciwnej
stronie. Następnie zainstaluj nóżkę poziomującą
(10).
5. Załóż drzwi zamrażarki i wpasuj je w dolny
zawias. Ostrożnie postaw lodówkę.
10
52 Polski
Untitled-1 52
2016-07-21
10:42:15
6. Załóż ponownie środkowy zawias (7),
zdemontowany w KROKU 2.
- Wyjmij podkładkę ze środkowego zawiasu.
Następnie odwróć podkładkę przed
ponownym założeniem środkowego
zawiasu na górnej części drzwi zamrażarki.
7
Konserwacja
Polski 53
Untitled-1 53
2016-07-21
10:42:15
Konserwacja
KROK 5 Ponowne założenie drzwi lodówki
1. Poluzuj i wyjmij górne wkręty lodówki.
Następnie zdemontuj pokrywę panelu
sterowania (14).
14
2. Przełóż złącza i przewody na drugą stronę.
Załóż pokrywę panelu sterowania (14), po czym
dokręć wkręty po przeciwnej stronie.
Konserwacja
14
• W przypadku modeli RB37 ze szklanymi
drzwiami za pomocą płaskiego wkrętaka
zdejmij zawias z osłoną na górnej części drzwi
lodówki. Następnie zainstaluj zawias po stronie
przeciwnej.
54 Polski
Untitled-1 54
2016-07-21
10:42:16
3. Pociągnij do góry pokrywę klucza znajdującą
się w górnej części drzwi w celu otwarcia.
• Przełóż przewody na drugą stronę i zawieś na
wewnętrznym haczyku po stronie przeciwnej.
Tylko modele RB37 ze szklanymi drzwiami
• Podłącz przewody z drzwi lodówki po stronie
przeciwnej. Zamocuj przewody haczykiem.
Konserwacja
4. Załóż pokrywę klucza z powrotem na swoje
miejsce.
Polski 55
Untitled-1 55
2016-07-21
10:42:16
Konserwacja
5. Zdejmij osłonę z górnego zawiasu (6).
Następnie zamocuj ponownie osłonę, jak
pokazano na ilustracji.
6
6
6. Umieść górny zawias (6) w lewej górnej części
drzwi, krótszym bokiem najpierw. Dopasuj
drzwi lodówki, wstawiając górny zawias, a
potem środkowy. Następnie przykręć wkręty
górnego zawiasu.
7. Podłącz złącza z drzwi lodówki i jednostki
głównej. Następnie zawieś przewody na
wewnętrznym haczyku opcjonalnej pokrywy
zawiasu (L).
Konserwacja
56 Polski
Untitled-1 56
2016-07-21
10:42:17
8. Załóż pokrywę zawiasu na górnym zawiasie,
prawą stroną najpierw. Następnie dociśnij dół
pokrywy, aby ją dopasować.
PRZESTROGA
Sprawdź, czy wszystkie przewody i złącza nie
utknęły pośrodku.
9. Zamocuj górną osłonę ramy (4) za pomocą
części (b) wpasowanej w część (a) po
przekątnej. Następnie przesuń koniec osłony w
lewo, aby ją zablokować.
a
b
4
Konserwacja
• W przypadku modeli z panelem wyświetlacza
na górze lodówki wepchnij lewy koniec górnej
osłony ramy (4), a potem prawy poprzez
zablokowanie górnych i dolnych obszarów w
podanej kolejności.
4
Polski 57
Untitled-1 57
2016-07-21
10:42:17
Konserwacja
10.Przy otwartej pokrywie klucza załóż osłonę
przewodów (1) i obróć ją do tyłu. Następnie
załóż pokrywę wolnej przestrzeni (L) i zamknij
osłonę przewodów.
• Wygląd pokrywy wolnej przestrzeni różni się w
zależności od modelu.
1
2
2
Konserwacja
1
11.Zamknij pokrywę klucza.
58 Polski
Untitled-1 58
2016-07-21
10:42:18
Tylko modele RB37 ze szklanymi drzwiami
12.Podłącz złącze PBA klucza (3). Załóż opcjonalną
pokrywę wolnej przestrzeni (L) w drzwiach
lodówki. Następnie dociśnij, aby zamknąć
osłonę przewodów (1).
1
3
• Zamknij drzwi lodówki i dokręć górne wkręty
drzwi.
UWAGA
W przyszłości może zajść konieczność przełożenia drzwi do pierwotnego położenia (sprzed ich
przełożenia). W takim przypadku należy odnieść się do powyższych instrukcji, wykonując czynności
odwrotne, które przywrócą poprzedni stan.
Konserwacja
Polski 59
Untitled-1 59
2016-07-21
10:42:18
Konserwacja
Obsługa i konserwacja
Półki/półka na wino (tylko w określonych modelach)
1. Lekko unieś tylną część półki (lub półki na
wino), aby ją wyjąć.
2. Ustaw półkę (lub półkę na wino) ukośnie, aby ją
wysunąć z lodówki.
Konserwacja
60 Polski
Untitled-1 60
2016-07-21
10:42:18
Półka składana
1. Lekko unieś przednią część półki, aby ją wyjąć.
2. Ustaw półkę ukośnie, aby ją wysunąć z lodówki.
PRZESTROGA
Konserwacja
• Nie umieszczaj żywności ani żadnych
przedmiotów przed szufladą strefy świeżości
Fresh Zone. W przeciwnym razie drzwi nie
zamkną się prawidłowo.
• Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie
wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
• Wkładając ponownie półkę do lodówki,
wepchnij ją do samego końca, aż znajdzie się
na swoim miejscu.
• Szklane pojemniki mogą zarysować
powierzchnię półek ze szkła.
Polski 61
Untitled-1 61
2016-07-21
10:42:18
Konserwacja
Czyszczenie
Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne
OSTRZEŻENIE
• Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, ani detergentów do zastosowań
domowych/do czyszczenia samochodów, takich jak np. Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię
lodówki i spowodować pożar.
• Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za
pomocą suchej szmatki.
1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i
powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.
Wymiana
Kontrolki LED
Aby wymienić kontrolki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
OSTRZEŻENIE
• Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Nie należy podejmować prób
samodzielnej wymiany kontrolki. Może to przyczynić się do porażenia prądem.
Konserwacja
62 Polski
Untitled-1 62
2016-07-21
10:42:18
Rozwiązywanie problemów
Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące
normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.
Informacje ogólne
Temperatura
Objaw
Lodówka/zamrażarka
nie działa.
Lodówka/
zamrażarka nie
osiąga odpowiedniej
temperatury.
Lodówka/zamrażarka
chłodzi zbyt silnie.
Rozwiązanie
• Przewód zasilania nie jest
prawidłowo podłączony.
• Podłącz prawidłowo przewód
zasilający.
• Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
• Ustaw niższą temperaturę.
• Lodówka znajduje się blisko
źródła ciepła lub w bezpośrednim
świetle słonecznym.
• Ustaw lodówkę z dala od miejsc
nasłonecznionych lub źródeł
ciepła.
• Niewystarczający odstęp
pomiędzy lodówką i
przedmiotami po bokach/z tyłu.
• Zapewnij co najmniej 5 cm
odstępu z tyłu i po bokach.
• Został włączony tryb wakacji.
• Wyłącz tryb wakacji.
• Lodówka jest przeciążona.
Produkty żywnościowe blokują
otwory wentylacyjne lodówki.
• Nie należy przeciążać lodówki.
Nie dopuszczaj, aby produkty
żywnościowe blokowały otwory
wentylacyjne.
• Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
• Ustaw wyższą temperaturę.
• Na ściankach wewnętrznych
lodówki znajdują się przewody
rurowe odporne na ciepło.
• Aby zapobiec kondensacji,
lodówka wyposażona jest w
przewody rurowe odporne na
ciepło zamontowane w przednich
narożnikach. Jeżeli temperatura
otoczenia wzrasta, urządzenie
może nie działać efektywnie. Nie
świadczy to o awarii systemu.
Rozwiązywanie problemów
Ścianki wewnętrzne są
ciepłe.
Możliwe przyczyny
Polski 63
Untitled-1 63
2016-07-21
10:42:18
Rozwiązywanie problemów
Nieprzyjemny zapach
Objaw
Nieprzyjemny zapach z
lodówki.
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
• Zepsute produkty żywnościowe.
• Wyczyść lodówkę i usuń zepsute
produkty żywnościowe.
• Produkty żywnościowe o silnym
zapachu.
• Upewnij się, że żywność o
intensywnym zapachu jest
szczelnie zapakowana.
Szron
Objaw
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Szron wokół otworów
wentylacyjnych.
• Produkty żywnościowe blokują
otwory wentylacyjne.
• Upewnij się, że produkty
żywnościowe nie blokują otworów
wentylacyjnych.
Szron na ściankach
wewnętrznych.
• Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
• Upewnij się, że produkty
żywnościowe nie blokują drzwi.
Wyczyść uszczelkę drzwi.
Owoce lub warzywa są
zamrożone.
• Owoce lub warzywa są
przechowywane w strefie
świeżości/szefa Fresh/Chef Zone.
• Strefa świeżości/szefa Fresh/Chef
Zone jest przeznaczona na mięso
i ryby.
Skropliny
Objaw
Rozwiązywanie problemów
Na ściankach
wewnętrznych tworzą
się skropliny.
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
• Jeśli drzwi były dłuższy czas
otwarte, do wnętrza lodówki
przedostała się wilgoć.
• Usuń wilgoć i nie otwieraj drzwi
na dłuższy czas.
• Produkty żywnościowe o dużej
zawartości wilgoci.
• Upewnij się, że żywność jest
szczelnie zapakowana.
64 Polski
Untitled-1 64
2016-07-21
10:42:19
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?
Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące
normalnych dźwięków podlegają opłatom.
Te dźwięki są prawidłowe.
• Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch
samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.
Huczenie!
Stukanie!
lub Cykanie!
• Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną
temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.
Bzyczenie!
Szum!
Rozwiązywanie problemów
• W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające
syczenie.
Syk!
Polski 65
Untitled-1 65
2016-07-21
10:42:19
Rozwiązywanie problemów
• Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe,
powodując odgłosy przypominające bulgotanie.
Bulgotanie!
• Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą,
powodując trzaski. Odgłosy te występując podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów
elektronicznych.
Trzaski!
Rozwiązywanie problemów
• W przypadku modeli z kostkarką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki
do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
• W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny
cichy szum.
66 Polski
Untitled-1 66
2016-07-21
10:42:19
Aplikacja Samsung Smart Home
Objaw
Działanie
Nie można znaleźć
na rynku aplikacji
„Samsung Smart
Home”.
• Aplikacja Samsung Smart Home jest dostępna na smartfony z systemem
Android 4.0 (ICS) lub nowszym, bądź iOS 7.0 lub nowszym.
Aplikacja Samsung
Smart Home nie działa.
• Aplikacja Samsung Smart Home jest dostępna jedynie w przypadku
niektórych modeli.
• Stara aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiązuje połączenia z
modelami obsługującymi aplikację Samsung Smart Home.
Aplikacja Samsung
Smart Home jest
zainstalowana, ale
nie jest połączona z
lodówką.
• Aby użyć aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung.
• Upewnij się, że router działa prawidłowo.
• Jeżeli nie połączono lodówki z aplikacją Samsung Smart Home po jej
zainstalowaniu, musisz nawiązać połączenie za pomocą funkcji rejestracji
urządzenia (w tej aplikacji).
Nie można zalogować
się do aplikacji.
• Aby użyć aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung.
• Jeżeli nie masz bezpłatnego konta Samsung, postępuj zgodnie z
wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby je utworzyć.
Podczas prób
rejestracji lodówki
pojawia się komunikat
o błędzie.
• Połączenia nie można nawiązać z uwagi na dużą odległość od punktu
dostępu (AP) lub z powodu zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj
chwilę i spróbuj ponownie.
Aplikację Samsung
Smart Home udało się
połączyć z lodówką,
ale nie działa.
• Zamknij aplikację Samsung Smart Home, a następnie uruchom ją ponownie.
Możesz też odłączyć, a potem podłączyć router.
• Odłącz przewód zasilający lodówki, a po upływie 1 minuty podłącz go
ponownie.
Rozwiązywanie problemów
Polski 67
Untitled-1 67
2016-07-21
10:42:19
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
Kraj
Centrum obsługi klienta
Witryna internetowa
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
DA68-03516W-01
Untitled-1 68
2016-07-21
10:42:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising