UM_E50TE Cash model F_sk.indb

UM_E50TE Cash model F_sk.indb
Euro-50TE Cash Model F
Fiskálna registračná pokladnica
Používateľská príručka
verzia príručky 1.0.0
Táto príručka neprešla jazykovou korektúrou.
Táto príručka a ani žiadna jej časť nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo inak
šírená bez súhlasu vydavateľa.
Všetky práva vyhradené. ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
© ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, 2011
Obsah
Obsah
Úvod............................................................................................................................................. 7
Dôležité upozornenia..................................................................................................................................... 8
Základné pojmy.............................................................................................................................................. 9
Logo....................................................................................................................................9
Tovarová skupina ..................................................................................................................9
Daňová hladina......................................................................................................................9
Merné jednotky.....................................................................................................................9
PLU...................................................................................................................................10
Vzťah medzi tovarovými skupinami a PLU.................................................................................10
Uzávierka (správa)................................................................................................................10
Čiarový kód.........................................................................................................................10
Vážené a cenové čiarové kódy............................................................................................... 11
Rozšírené čiarové kódy......................................................................................................... 11
Obrat................................................................................................................................. 11
Záporný obrat..................................................................................................................... 11
Kumulovaný obrat................................................................................................................ 11
Fiskálna pamäť.................................................................................................................... 11
Kontrolný záznam................................................................................................................. 12
Pojmy definujúce zavedenie meny euro resp. platby v cudzej mene.............................................. 12
Konverzný kurz.............................................................................................................. 12
Duálne zobrazovanie...................................................................................................... 12
Duálny hotovostný obeh.................................................................................................. 12
Hlavná mena................................................................................................................. 12
Cudzia (vedľajšia) mena................................................................................................... 12
Duálna mena.................................................................................................................13
POPIS POKLADNICE................................................................................................................. 14
Časti pokladnice, základné parametre.....................................................................................................15
Možnosti pripojenia externých zariadení..................................................................................................16
Klávesnica pokladnice Euro-50TE Cash................................................................................................... 17
Názvy a funkcie tlačidiel (klávesov).......................................................................................... 17
Popis displejov..............................................................................................................................................18
Popis displeja pre účtujúceho................................................................................................18
Popis displeja pre zákazníka..................................................................................................18
Zadanie režimu pokladnice........................................................................................................................19
Zavedenie papierovej termo pásky do tlačiarne.....................................................................................19
Používanie a skladovanie termo pások.....................................................................................21
Používanie pamäťovej karty........................................................................................................................21
Nastavenie kontrastu displeja.................................................................................................21
PROGRAMOVANIE POKLADNICE............................................................................................22
Mapa menu....................................................................................................................................................23
Inicializácia....................................................................................................................................................24
Všeobecný postup pri programovaní v P-režime.....................................................................................24
Základné pravidlá pre pohyb v menu.......................................................................................24
Tlač naprogramovaných hodnôt..............................................................................................25
Oprava naprogramovaných hodnôt.........................................................................................25
Editácia textu v EditMode......................................................................................................25
Odporúčaný postup pri programovaní pokladnice......................................................................25
Parametre cien a daní..................................................................................................................................26
3
Obsah
Prehľad jednotlivých parametrov cien a daní.............................................................................27
Nastavenie cien ............................................................................................................27
Nastavenie hotovosti.......................................................................................................27
Nastavenie daní.............................................................................................................27
Meny...............................................................................................................................................................28
Daňové hladiny.............................................................................................................................................28
Textové logo..................................................................................................................................................29
Grafické logo.................................................................................................................................................29
Programovanie pokladníkov.......................................................................................................................30
Tovarové skupiny..........................................................................................................................................30
Merné jednotky.............................................................................................................................................30
Funkčné texty................................................................................................................................................31
Tovarové položky..........................................................................................................................................31
Prechod na konkrétnu tovarovú položku...................................................................................32
Prirážky a zľavy.............................................................................................................................................32
Systémové parametre..................................................................................................................................33
Export a Import....................................................................................................................33
Export..........................................................................................................................33
Import..........................................................................................................................34
Periférie..........................................................................................................................................................34
Textový žurnál......................................................................................................................35
Binárny žurnál.....................................................................................................................35
Obsluha pokladnice v registračnom režime.........................................................36
Stavy a funkcie, ktoré je potrebné poznať pred začiatkom účtovania.................................................37
Upozornenie na chybu - kláves ZMAZAŤ..................................................................................37
Klávesy pre určenie platby HOTOVOSŤ, ŠEK a KREDIT.............................................................37
Prihlasovanie pokladníka.......................................................................................................38
Zmena pokladníka................................................................................................................38
Menu registračného režimu........................................................................................................................38
Vzory základných postupov pri účtovaní...................................................................................................39
Predaj tovaru.................................................................................................................................................39
Základné účtovanie PLU........................................................................................................40
Opakované účtovanie položky................................................................................................40
Násobenie množstva PLU......................................................................................................40
Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou....................................................................... 41
Predaj násobného počtu PLU s inou ako naprogramovanou cenou.............................................. 41
Účtovanie dvakrát násobenej ceny pomocou PLU..................................................................... 41
Účtovanie so zlomkovým množstvom....................................................................................... 41
Ďalšie možnosti predaja..............................................................................................................................42
Predaj linkovaných položiek...................................................................................................42
Účtovanie vratných obalov.....................................................................................................42
Účtovanie tovaru pomocou čiarového kódu..............................................................................42
Mazanie.............................................................................................................................43
Zrušenie (storno).................................................................................................................43
Prirážky a zľavy.............................................................................................................................................45
Percentuálna prirážka a percentuálna zľava na položku...............................................................45
Percentuálna prirážka a percentuálna zľava na medzisúčet..........................................................46
Hodnotová prirážka a hodnotová zľava.....................................................................................46
Vrátenie..........................................................................................................................................................47
Vrátenie tovaru (refund).........................................................................................................47
Vrátenie obalu.....................................................................................................................48
4
Obsah
Vklad hotovosti.............................................................................................................................................48
Výber hotovosti alebo šekov.......................................................................................................................50
Úhrada faktúry a vrátenie faktúry...............................................................................................................50
Zadanie referenčného čísla........................................................................................................................51
Účtovanie s druhou menou.........................................................................................................................52
Textový žurnál...............................................................................................................................................52
Binárny žurnál...............................................................................................................................................52
Uzávierky.................................................................................................................................57
Režimy uzávierok..........................................................................................................................................58
Generované uzávierky.................................................................................................................................58
Obsah uzávierok...........................................................................................................................................58
Denná uzávierka..................................................................................................................58
Intervalová uzávierka . ..........................................................................................................59
Prehľadová uzávierka ...........................................................................................................60
Denný obrat........................................................................................................................60
X-správa pokladníkov............................................................................................................60
Z - uzávierka pokladníkov......................................................................................................60
DPT X-správa......................................................................................................................61
DPT Z - uzávierka.................................................................................................................61
PLU X-správa......................................................................................................................61
PLU Z - uzávierka.................................................................................................................61
X-správa zásuvky.................................................................................................................62
Z - uzávierka zásuvky............................................................................................................62
Z - uzávierka združená..........................................................................................................62
Ako vytlačiť X - uzávierky.............................................................................................................................63
Vzor vytlačenej Prehľadovej X - uzávierky..................................................................................63
Ako vytlačiť Z - uzávierky.............................................................................................................................64
Vzor vytlačenej Dennej Z - uzávierky........................................................................................64
Pomoc v núdzi........................................................................................................................65
POVINNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA....................................................................................................................66
Informačné a chybové hlásenie.................................................................................................................66
Testovanie pokladnice.................................................................................................................................70
Testovanie elektroniky a displeja.............................................................................................70
Displej zákazníka...........................................................................................................70
Displej operátora...........................................................................................................70
Test klávesnice.................................................................................................................... 71
Testovanie tlačiarne..............................................................................................................72
Test snímania polohy valca tepelnej tlačiarne............................................................................72
Test snímača papierovej pásky...............................................................................................72
5
Úvod
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali elektronickú registračnú pokladnicu Euro-50TE Cash Model F. Skôr než začnete
pokladnicu používať, prečítajte si tento návod k používaniu, aby ste sa oboznámili s jej vlastnosťami a funkciami.
Túto príručku si odložte aj pre jej používanie v budúcnosti. Príručka Vám pomôže, pri riešení niektorých problémov.
Pokladnica je vyhotovená v súlade s požiadavkami zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Dôležité upozornenia
• Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
• Pokladnicu inštalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod 0°C a nad 45°C) a vysokej vlhkosti. Inštalácia na takomto mieste by
mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
• Pred samotným používaním nechajte pokladnicu pripojenú na napájací adaptér minimálne 4 hodiny,
aby sa dostatočne dobil interný akumulátor.
• Pri nabíjaní batérie pokladnice môže dôjsť k otepleniu vonkajšieho krytu pokladnice, preto neodporúčame
umiestňovať pokladnicu blízko horľavých látok.
• Pri prenášaní pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapínajte minimálne 20 minút.
• Pokladnica nesmie byť obsluhovaná osobou, ktorá má mokré ruky. Voda by mohla preniknúť do vnútra
pokladnice a spôsobiť zlyhanie súčiastok.
• Pokladnicu čistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu pokladnice alebo jej farby.
• Zabráňte poliatiu pokladnice nápojmi. Tekutiny môžu poškodiť funkčnosť pokladnice. Klávesnicu pokladnice je potrebné chrániť zvlášť dôkladne.
• Pokladnicu pripojte cez dodaný adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky (230V±10%). Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie zapojené v rovnakom sieťovom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu
funkčnosť pokladnice. V takomto prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané
výrobcom pokladnice.
Upozornenie: Adaptér je určený len pre interiérové použitie!
• Ak pokladnica nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa
pokladnicu opraviť sami. Pokladnicu neotvárajte!
• Ak má byť zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite sieťovú zástrčku.
• Ak máte k pokladnici pripojený externý adaptér, interný akumulátor, ktorý napája pokladnicu, je dobíjaný
aj po vypnutí pokladnice.
• Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, vymeňte túto papierovú pásku
čo najskôr. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.
• Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je lepený. Ak by bola použitá takáto papierová páska,
a nebola včas vymenená za novú, môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť. V takomto prípade nebude na poškodenú tlačiareň uplatniteľná záruka.
• Doporučujeme používať len kvalitné papierové tepelné pásky. Nekvalitné pásky môžu poškodiť tlačiareň pokladnice, prípadne skrátiť jej životnosť. Pri používaní kvalitných pások a správnom zaobchádzaní má tlačiareň
životnosť až 25 miliónov vytlačených riadkov. Podrobné informácie nájdete v kapitole Používanie a skladovanie
papierových pások.
• Pre papierové pásky sú definované nasledujúce skladovacie podmienky: papierové pásky nevystavujte
slnečnému žiareniu, teplote nad 40°C, zabráňte styku s mäkčeným PVC, zmäkčovadlami, organickými
rozpúšťadlami, lepidlami a vodou. Pri lepení uzávierok do knihy pokladnice a tržieb nanášajte lepidlo len
na nepotlačené konce papierových pások, aby nedošlo k znehodnoteniu vytlačených údajov. Vlastnosti
papierových pások musia pri dodržaní stanovených skladovacích podmienok zabezpečiť uchovanie údajov podľa platných predpisov. Je potrebné používať len pásky, ktoré majú výrobcom zaručené potrebné
8
Úvod
•
•
•
•
•
•
vlastnosti. V prípade nedodržania skladovacích podmienok alebo používania nekvalitných papierových
pások firma Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovanie údajov.
Na napájanie pokladnice používajte dodaný typ adaptéra, alebo zdroj doporučený autorizovaným predajcom pokladníc Euro. Použitie iného zdroja môže viesť k poškodeniu zdroja alebo pokladnice.
Na komunikáciu pokladnice s počítačom používajte len program doporučený vašim predajcom a originálny
prepojovací kábel.
V prípade obsluhy a používania pokladnice iným spôsobom, než uvedeným v tomto návode, predajca
nezodpovedá za správne údaje, prípadne poškodenie pokladnice.
K pokladnici Euro-50TE Cash Model F pripájajte len zariadenia, ktoré vyhovujú normám Európskej únie (CE). V
opačnom prípade firma Elcom neručí za dodržanie noriem celého systému. O možnosti pripojenia jednotlivých zariadení sa informujte vo firme Elcom alebo u autorizovaných dodávateľov pokladníc Euro-50TE Cash Model F.
Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po ukončení svojej životnosti
nepatrí k bežnému domácemu odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej
zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických komponentov. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Výrobok prispieva k ochrane životného prostredia používaním bezolovnatej technológie pri
jeho výrobe.
Základné pojmy
Logo
Hlavička účtenky, ktorá sa tlačí na každú účtenku ako úvodná informácia pred popisom predávaného tovaru.
Používa sa na identifikáciu majiteľa pokladnice (názov firmy, adresa, IČO, DIČ, DKP a pod.)
Obrázok 1.1 – Logo účtenky
VEVERIČKA
Potraviny Prešov
DKP: 0123456789876
DIČ: 01234567/9876
ĎAKUJEME
Váš účet
Tovarová skupina
Nazývaná tiež oddelenie alebo iná skupina, v skratke aj DPT (z angl. department) sa používa na označenie
skupiny tovarov, ktoré majú nejaké spoločné vlastnosti (mliečne výrobky, potraviny, ovocie atď.). Je charakterizovaná názvom.
Daňová hladina
Používa sa na určenie dane, s ktorou sa tovar predáva. Je charakterizovaná percentuálnou hodnotou.
Merné jednotky
Používajú sa v súvislosti s množstvom predaného tovaru (metre, litre, atď.). Ku každej tovarovej položke je
priradená určitá merná jednotka, v ktorej je udávané množstvo predaného tovaru. Je možné naprogramovať
8 merných jednotiek v rozsahu maximálne troch písmen.
9
Úvod
PLU
(Price Look Up) je skratka pre označenie konkrétneho tovaru (tovarovej položky). PLU bližšie charakterizuje
názov tovaru, predajná cena, čiarový kód a príznaky (priradenie k tovarovej skupine, DPH, typ PLU, a pod.).
Napr.: plnotučné mlieko - 0,63 €, jogurt biely - 0,31 €.
Vzťah medzi tovarovými skupinami a PLU
V nasledujúcom príklade je názorne popísaný vzťah medzi tovarovými skupinami (oddeleniami) a tovarovými
položkami (PLU).
Obrázok 1.2 – Zobrazenie vzájomnej súvislosti medzi PLU a tovarovými skupinami
TOVAR
Mliečne výrobky
Cukrovinky
Jogurt biely
Hašlerky
Mlieko pltč. 1 L
Lentilky
Tatranky nugát.
Pribináčik
Eidam 30%
Koko
Uzávierka (správa)
Poskytuje prehľad o predaji podľa výberu (denná, mesačná, a pod.). Existujú dva typy uzávierok: „X“ a „Z“.
„X“ uzávierky vypisujú konkrétne hodnoty predaja (podľa výberu uzávierky) bez nulovania týchto údajov
v pamäti pokladnice.
„Z“ uzávierky vypisujú hodnoty predaja vyvolanej uzávierky a po ich výpise sú tieto hodnoty v pamäti pokladnice vynulované.
Upozornenie:
Podľa platnej slovenskej legislatívy sa musí tlačiť vždy na konci dňa denná uzávierka v režime „Z“.
Čiarový kód
Čiarový kód je grafické zakódovanie číselného označenia tovaru podľa presne definovaných medzinárodných
pravidiel. Ak má tovar pridelený čiarový kód, tak je zobrazovaný na každom obale tohto tovaru. Najčastejšie
sa u nás pre označovanie tovarov používa 13-miestny kód normy EAN (EAN - 13) a 8 miestny kód EAN-8.
Pokladnica Euro-50TE Cash Model F je tiež schopná pracovať aj s EAN čiarovými kódmi, ktoré obsahujú
rozširujúcu časť, dvoj- alebo päťmiestnu. Pokladnica neumožňuje priradenie rovnakého čiarového kódu
rôznym tovarovým položkám.
Obrázok 1.3 – Čiarové kódy EAN
&"/
10
&"/
&"/
0 &"/
Úvod
Vážené a cenové čiarové kódy
Pokladnica je schopná spracovať aj čiarové kódy obsahujúce hmotnosť tovaru alebo cenu tovaru. Odporúčaný
prefix pre zakódovanie množstva je 27, 28 alebo 29 a pre zakódovanie ceny 24, 25 alebo 26.
Vážený čiarový kód má formát: PPXXXXVMMMMMK, kde PP je prefix čiarového kódu, XXXX je číslo PLU
(0001 – 2400 príp. 9999), V je kontrolná číslica váhy, MMMMM je hmotnosť tovaru na tri desatinné miesta
a K je kontrolná číslica čiarového kódu. Ten istý formát má aj cenový čiarový kód, ale MMMMM je cena
tovaru, nie hmotnosť.
Obrázok 1.4 - Vážený čiarový kód
Generované číslo
Množstvo tovaru
Kontrolné číslo
PLU
Prefix
Rozšírené čiarové kódy
Pokladnica Euro-50TE Cash Model F umožňuje pracovať s rozšírenými čiarovými kódmi EAN-13 (+2) a EAN-13
(+5) s prefixom 977 a 978, ktoré sa používajú na označovanie seriálových publikácií. Ak sa v programovacom
režime priradí tovarovej položke cez snímač čiarového kódu takýto rozšírený čiarový kód, obsluha pokladnice
musí rozhodnúť, či sa zapamätá celý kód, alebo iba jeho 13-miestny základ. Pri zadaní rozšíreného čiarového kódu z klávesnice je tento zapamätaný celý, vrátane rozširujúcej časti. Ak sa v registračnom režime
registruje položka zadaním rozšíreného čiarového kódu, na vyhľadávanie sa najprv použije celý zadaný kód.
V prípade nenájdenia položky sa uskutoční ešte jedno vyhľadávanie, ale už iba s 13-miestnym základom
zadaného kódu.
Obrat
Tržby znížené o sumu záporného obratu
Záporný obrat
Súčet súm:
1. vrátení tovaru
2. záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici
3. zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
Kumulovaný obrat
Súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky.
Fiskálna pamäť
Technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky. Výmenu fiskálnej
pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte do knihy
elektronickej registračnej pokladnice a tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia
má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá vykonala výmenu fiskálnej pamäte, s uvedením jej mena a
priezviska a pôvodnú fiskálnu pamäť odovzdá podnikateľovi. Prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte podnikateľ
11
Úvod
potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; pôvodnú fiskálnu pamäť je podnikateľ
povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.
Kontrolný záznam
Kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa zákona č. 289/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložená v elektronickej podobe s definovanou
štruktúrou spracovateľnou počítačom (ďalej uvádzané aj ako binárny žurnál) a presná kópia pokladničných
dokladov, dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej
podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registračnej pokladnice (ďalej uvádzané aj ako žurnál alebo
textový žurnál).
Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, uchovávať do uplynutia
lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Na požiadanie daňového úradu je podnikateľ povinný
kontrolné záznamy sprístupniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Pojmy definujúce zavedenie meny euro resp. platby v cudzej mene
Konverzný kurz
Konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz medzi eurom a slovenskou menou, ktorý prijme
Rada Európskej únie podľa osobitných predpisov a podľa ktorého v Slovenskej republike bude slovenská
mena nahradená eurom odo dňa zavedenia eura.
Duálne zobrazovanie
Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt je zobrazovanie a uvádzanie cien zároveň v slovenskej
mene a aj v mene euro výlučne podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny
na menu euro, pričom predo dňom zavedenia eura sú pre duálne zobrazovania rozhodujúce peňažné sumy
uvedené v slovenských korunách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v eurách a
pre duálne zobrazovania odo dňa zavedenia eura vrátane dňa zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné sumy
uvedené v eurách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v slovenských korunách.
Duálny hotovostný obeh
Obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu je ustanovené dočasné obdobie hotovostného peňažného
obehu v Slovenskej republike, ktoré sa začína dňom zavedenia eura a počas ktorého zákonným platidlom pri
všetkých hotovostných platbách v Slovenskej republike sú vo svojej nominálnej hodnote platné eurobankovky a platné euromince vrátane pamätných euromincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v eurách
alebo euro centoch a ktoré boli vydané Európskou centrálnou bankou, Národnou bankou Slovenska, inde v
eurozóne alebo v zúčastnených tretích štátoch, a zároveň aj slovenské bankovky a slovenské mince vrátane
pamätných slovenských mincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v slovenských korunách alebo
halieroch, ktoré boli vydané Národnou bankou Slovenska a ktoré boli platné ku dňu zavedenia eura.
Hlavná mena
Mena, v ktorej sú uchovávané všetky dôležité finančné počítadlá pokladnice a ktorá je pre príslušné obdobie
prechodu na menu euro zákonným platidlom na území Slovenskej republiky.
Cudzia (vedľajšia) mena
Ľubovoľná iná mena slúžiaca na vykonanie platieb a výberov súbežne s hlavnou menou. Pokladnica umožňuje evidenciu výberov a platieb pre jednu cudziu menu. Cudzou menou môže byť mena euro alebo aj iná
mena, napr. americký dolár. Vo fáze duálneho obehu mien euro a slovenskej koruny, musí byť cudzou menou
slovenská koruna.
12
Úvod
Duálna mena
Mena slúžiaca na informatívny prepočet a zobrazenie peňažných súm. V tejto mene nie je možné vo všeobecnosti vykonávať platby, vklady a výbery. Toto neplatí ak je duálna mena identická s cudzou menou
(duálny hotovostný obeh).
Poznámka:
Pojmy uvedené v tejto kapitole vychádzajú zo zákona o zavedení meny euro v SR. Znenie zákona môžete nájsť na stránke splnomocnenca vlády pre zavedenie euro: http://www.euro.vlada.gov.sk/
13
POPIS POKLADNICE
Popis pokladnice
Časti pokladnice, základné parametre
Euro-50TE Cash svojimi malými rozmermi a nízkou hmotnosťou umožňuje variabilné umiestnenie a vyžaduje
si minimum priestoru. Táto registračná pokladnica je určená podnikateľom, ktorí na predávaný tovar alebo
poskytovanú službu vystavujú faktúru a následne od zákazníkov za jej úhradu prijímajú hotovosť. Vyplýva to
zo zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú podnikatelia povinní tieto tržby
v hotovosti za úhradu faktúr evidovať na elektronickej registračnej pokladnici. Pokladnica navyše umožňuje
naprogramovanie maximálne 10 tovarových položiek, preto je vhodná aj pre malé prevádzky, mobilný a
ambulantný predaj.
Pokladnica Euro-50TE Cash môže byť napájaná:
• z elektrickej siete (230V +/- 10%) prostredníctvom dodávaného sieťového adaptéra
• zo zabudovaného akumulátora
Súčasťou balenia je pokladnica, adaptér, akumulátor a prezentačné CD.
Pokladnica v plnej miere podporuje slovenčinu a slovenskú diakritiku.
Obrázok 2.1 – Základné črty pokladnice Euro-50TE Cash
Displej pre účtujúceho
Displej pre zákazníka
Otvor pre účtenku
Klávesnica
Tabuľka 2.1 – Parametre pokladnice Euro-50TE Cash
Určenie
všetky typy pultových prevádzok, menšie samoobslužné predajne,
stánkový predaj, prevádzky služieb, pohostinstvá a bary
Počet tovarových položiek
10
Počet tovarových skupín
2
Počet pokladníkov
2
Počet úrovní DPH
4
Tepelná tlačiareň
Seiko LPTZ-245
Priemerná rýchlosť tlače
12 riadkov/s
Tepelná papierová páska
1 x 57 mm
Počet znakov v názve PLU
24
Počet znakov v riadku loga
24/12 (normálne znaky/znaky dvojitej šírky)
Textové logo
max. 9 riadkov
15
Popis pokladnice
Veľké a malé znaky
áno
Zvýraznené znaky
Jazyk programovania
Jazyk na účtenkách
slovenský
Jazyk na uzávierkách
Uzávierky
denné, intervalové z fiškálnej pamäte, PLU, DPT, pokladníkov, zásuvky,
združená
Prevádzkové podmienky
teplota 0-45°C, vlhosť 80% pri teplote 35°C a nižšia
Displej účtujúceho
alfanumerický, 2 * 16 znakov
Displej zákazníka
10-miestny LCD
PC rozhranie
USB
Pamäťová karta *
SD karta (nie je súčasťou balenia)
Rozmery v mm
220 x 140 x 85 mm
Hmotnosť
0,650 kg
Napájanie
napájací adaptér 100-240 V/12 V DC, 1A
Akumulátor
2 000 mAh/7,4 V
Úsporný režim
áno
EN 55024, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, EN 61000-3-2, 3, EN55022 - trieda B
* pamäťová karta slúži na import a export (napr. tovarových položiek, DPT) a ukladanie el. žurnálu.
Pokladnica vyhovuje normám
Možnosti pripojenia externých zariadení
Upozornenie: O možnosti pripojenia jednotlivých zariadení sa informujte u svojho dodávateľa pokladnice.
Obrázok 2.2 – Konektory pokladnice Euro-50TE Cash
Pripojenie poèítaèa
prostredníctvom USB
16
Pripojenie adaptéra alebo
iného externého zdroja
Popis pokladnice
Klávesnica pokladnice Euro-50TE Cash
Klávesnica pokladnice je rozdelená na dve základné skupiny - numerické (číselné klávesy) a funkčné klávesy.
Ak sú na klávese dve funkcie, je potrebné jednotlivé funkcie vyberať nasledovne: funkcia v dolnej časti klávesu je vybraná priamym stlačením klávesu, pri výbere hornej funkcie je potrebné pred samotným stlačením
pridržať klávesu „SHIFT“. Klávesnica je veľmi komfortná a pripravená pre celodennú prácu. Klávesy sú pre
rýchlu orientáciu označené veľkými a jednoduchými ikonami.
Obrázok 2.3 – Klávesnica pokladnice Euro-50TE Cash a jej delenie
Upozornenie:
Na čistenie klávesnice používajte suchú a mäkkú látku. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Použitie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu klávesnice alebo jej farby. Na čistenie
silne znečistenej klávesnice odporúčame použiť čistiaci sprej 3M.
Názvy a funkcie tlačidiel (klávesov)
…
Numerické klávesy slúžia na zadávanie číselných údajov a na zadávanie znakov pri editácii textov v „P“ režime.

Pridržaním tlačidla SHIFT a stlačením klávesu s dvoma funkciami sa vyvolá funkcia z hornej časti
klávesu.

Kláves ZMAZAŤ sa používa na vymazanie čiastky, ktorá bola chybne zadaná z numerickej klávesnice. Tento kláves tiež ruší chybne zadanú funkciu a zvukovú signalizáciu CHYBA/ALARM.
Pri písaní textu ruší chybne zadané znaky.

Kláves ZRUŠIŤ sa používa na opravu už zaúčtovanej položky. V režime „P“ sa týmto klávesom
tlačia všetky aktívne položky daného menu.


Kláves VRÁTIŤ slúži na výkup vratných obalov počas predaja alebo ako samostatnú transakciu.

Pokladnica nepodporuje možnosť pripojiť váhy, preto operácia váženia vyhlási chybu „Chyba
váženia“.

Kláves POSUV posúva pásku účtenky bez tlače. Stlačením tlačidla sa páska posunie o cca 1,5 cm.
V režimoch „R“ a „T“ sa po zadaní hodnoty čiarového kódu a následnom stlačení klávesu EAN
zaúčtuje položka s týmto čiarovým kódom. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia konkrétne naprogramované parametre.
17
Popis pokladnice


Kláves NÁSOBIŤ sa používa na násobenie, ak sa účtuje viac kusov z tej istej tovarovej položky.

Kláves CENA umožňuje ručné zadanie ceny tovarovej položky, ktorá potlačí naprogramovanú
cenu PLU pre jeden záznam. V režime „P“ sa používa na rýchle programovanie cien položiek.

Po ukončení transakcie je možné stlačením klávesu DUPLIKÁT vytlačiť opätovne celú poslednú
účtenku. Účtenka je označená názvom „DUPLIKÁT“.
Tlačidlo PLU (PRICE LOOK UP) dáva možnosť pomocou kódu položky zaúčtovať naprogramované údaje o cene položky, názve, príslušnosti k tovarovej skupine, DPH a pod.

Kláves DELENIE sa používa pri predaji nie celého množstva.


Kláves KREDIT sa používa na určenie typu platby v prípade platby kreditnou kartou.
 a  Tieto dva klávesy sa používajú pre prirátanie percentuálnej prirážky alebo odpočítanie percentuálnej
zľavy, pre dané zaúčtovanie alebo pre celú transakciu podľa naprogramovaných hodnôt.
Kláves ŠEK sa používa na určenie typu platby v prípade platby šekom. V režime „P“ sa používa
na vytlačenie naprogramovaných údajov.
 a Tieto dva klávesy sa používajú pre prirátanie hodnotovej prirážky alebo odpočítanie hodnotovej zľavy,
pre dané zaúčtovanie alebo pre celú transakciu.


Kláves MEDZISÚČET zobrazuje a tlačí súčasne hodnotu medzisúčtu.

Kláves MENU sa používa na vyvolanie menu pokladnice, v menu slúži tento kláves na prechod
o úroveň vyššie.
Kláves CELKOM (HOTOVOSŤ) sa požíva na ukončenie predaja, ak sa platí hotovosťou. V rámci
menu pokladnice tento kláves slúži na prechod do podmenu, alebo potvrdenie zvolenej/zadanej
hodnoty.
 Tieto klávesy slúžia na pohyb v menu pokladnice. V režime „R“ pri otvorenom nákupe slúžia klávesy  na pohyb po jednotlivých naúčtovaných tovarových položkách.
 Kláves ON/OFF slúži na zapnutie a vypnutie pokladnice. Týmto klávesom sa tiež vychádza z Úsporného režimu.
Popis displejov
Popis displeja pre účtujúceho
Displej pre úètujúceho (pokladníka) je dvojriadkový znakový LCD. V prvom aj druhom riadku je možné zobraziť 16 znakov.
Obrázok 2.4 – Alfanumerický LCD displej
R
15-02-2011
11:07:39
Popis displeja pre zákazníka
Displej pokladnice Euro-50TE Cash pre zákazníka je 10 miestny 7-segmentový LCD displej.
Obrázok 2.5 – Rozdelenie 7-segmentového LCD displeja
18
Popis pokladnice
Zadanie režimu pokladnice
Stláčaním klávesu  (MENU) sa dostanete do Hlavného menu pokladnice, kde použitím klávesov  alebo
 a následným potvrdením klávesom  TOTAL (CELKOM) je možné zvoliť pracovný režim pokladnice.
Takýmto prepínaním je umožnené pracovníkom používajúcim registračnú pokladnicu pracovať v rôznych
režimoch (účtovať, programovať, robiť uzávierky, atď.).
HLAVNÉ MENU
R-režim
R
15-02-2011
11:07:39
Registračný režim. Tento režim sa používa pre všetky registrácie a transakcie. Pri prepnutí do tohto režimu sa
na displeji zobrazuje v prvom riadku aktuálny dátum a v druhom aktuálny čas až do začatia nákupu.
X-režim
Finančná správa
Režim „X“ sa používa na vytlačenie všetkých druhov prehľadov, ktoré nenulujú predajné údaje pokladnice.
Z-režim
Finančná správa
Režim „Z“ sa používa na vytlačenie všetkých druhov prehľadov, ktoré nulujú predajné údaje pokladnice.
P-režim
Tovarové položky
Režim „P“ sa používa na programovanie všetkých hodnôt a funkcií pokladnice.
T-režim
Režim tréningu má všetky funkcie režimu „R“ (okrem vkladu a výberu). Operácie v tomto režime nie sú
zarátavané do uzávierok. Účtenky vytlačené v tomto režime sú označené textom „NEPLATNÝ DOKLAD“.
Tréningový režim je dostupný až po fiskalizácií pokladnice.
úsporný režim
„ÚSPORNÝ REŽIM“ Pokladnica sa prepne do úsporného režimu vtedy, keď sa v určenom časovom limite
na nej nevykonáva žiadna činnosť. V úspornom režime má pokladnica nízku spotrebu energie. Na displeji je
zobrazený nápis „úsporný režim“. Všetky klávesy, okrem klávesu  (ON/OFF) sú v tomto móde nefunkčné.
Stlačením klávesu  (ON/OFF) sa úsporný režim zruší.
Zavedenie papierovej termo pásky do tlačiarne
Pokladnica Euro-50TE Cash používa jednu papierovú termo pásku, ktorej šírka je 57 mm. Páska slúži na tlač
účtenky pre zákazníka. Kontrolnú účtenku pokladnica uchováva v elektronickej podobe.
19
Popis pokladnice
Odporúčame používať len kvalitné kotúče s návinom (priemerom) 45 mm. Pre správnu funkciu pokladnice
je dôležité sa presvedčiť, či je tlač na termo páske dostatočne sýta. V prípade problémov kontaktujte autorizovaného predajcu pokladníc Euro-50TE Cash.
Obrázok 2.6 – Zavedenie papierovej termo pásky do tlačiarne pokladnice
páka uvoľnenia krytu
tlačiarne (2)
kryt pásky (1)
valec tlačiarne(4)
tlačidlo posuvu
pások (4)
Postup zavedenia termo pások do pokladnice Euro-50TE Cash (čísla zodpovedajú obrázku 2.6):
• ťahaním páky (2) otvorte kryt pások s valcom tlačiarne (3),
• vyberte prázdny kotúčik s jeho držiakom,
• na držiak pásky nasaďte nový kotúčik s páskou a vložte ho naspäť na pôvodné miesto,
• podržte koniec pásky preklopený cez displej obsluhy a zatlačte kryt pások (1) na pôvodné miesto (budete počuť cvaknutie pri zaistení valca tlačiarne (3),
• zatlačte tlačidlo posuvu pásky (4), aby ste sa presvedčili o správnosti zavedenia pásky.
Obrázok 2.7 – Otváranie krytu pásky
20
Popis pokladnice
Používanie a skladovanie termo pások
Podmienky správneho skladovania termo pások dodávaných firmou Elcom s. r. o., pri ktorých výrobca garantuje
stálosť tlače minimálne na 5 rokov a špeciálnych páskach typu TC na minimálne 12 rokov:
• izbová teplota 18 až 25 °C,
• relatívna vlhkosť vzduchu max. 40 až 60 %,
• zabránenie prístupu svetla.
Medzi vplyvy limitujúce stálosť tlače patria:
• dlhšie pôsobenie teploty nad 40 °C,
• uschovanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí,
• kontakt s mäkkými materiálmi (skladovanie v PVC fóliách), s rozpúšťadlami, zmäkčovadlami, lepidlami,
s uhľovým a samoprepisovacím papierom, priame svetlo.
Pri lepení uzávierok do knihy pokladnice a tržieb nanášajte lepidlo len na nepotlačené konce termo pások,
aby nedošlo k znehodnoteniu vytlačených údajov. V prípade nedodržania skladovacích podmienok alebo
používania nekvalitných termo pások, firma Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovávanie údajov.
Ak je na termo páske viditeľný farebný pás označujúci koniec pásky, vymeňte túto termo pásku čo najskôr
za novú. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.
Používanie pamäťovej karty
Slot pre pamäťovú kartu je umiestnený v priestore pre batériu pokladnice (viď. obr. 2.8). Pokladnica Euro50TE Cash podporuje prácu s pamäťovými kartami typu SD (do kapacity 2 GB) a SDHC (spoločnosť Elcom
negarantuje funkčnosť pokladnice s kartami typu micro a mini SD). Pamäťovú kartu je možné využiť na export
a import databázy položiek PLU, DPT, pokladníkov, textového a grafického loga a ukladanie el. žurnálu (viď.
kapitola „Export a Import“).
Upozornenie:
Kryt batérie otvárajte len ak je pokladnica vypnutá.
Obrázok 2.8 – Zavedenie SD karty do pokladnice
Nastavenie kontrastu displeja
Pri rôznej intenzite osvetlenia prostredia je možné nastaviť kontrast zobrazovaných znakov na displeji obsluhy
pokladnice.
Kontrast je možné nastaviť vo všetkých režimoch pokladnice zatlačením klávesu  SHIFT a stláčaním šípok
 pre zvýšenie kontrastu resp.  pre zníženie kontrastu. Nastavená hodnota kontrastu sa automaticky uloží
a bude používaná aj po vypnutí a zapnutí pokladnice.
21
PROGRAMOVANIE
POKLADNICE
Programovanie pokladnice
Mapa menu
HLAVNÉ MENU
Predaj
Vklad hotovosti
R-režim *
Výber hot. / šekov
Vrátenie
Faktúra
Vrátenie faktúry
Prehľadová uzáv. X-režim
Správa poklad.
Správa DPT
Správa PLU
Denná
Denná
Mesačná
Interval (od - do)
Denný obrat
Správa zásuvky
Podrobná uzáv.
Podľa dátumu
Interval. uzáv.
Súhrnná uzáv.
Podľa čísla
Finančná uzáv.
Z-režim
Uzáv. poklad.
Uzávierka DPT
Uzávierka PLU
Denná
Denná
Mesačná
Interval (od - do)
Uzáv. zásuvky
Denná
Vykonanie
Združená uzáv.
Mesačná
Konfigurácia
Nastavenie cien
Tovarové položky
Tovarové skupiny
P-režim
Pokladníci
Daňové hladiny
Textové logo
Funkčné texty
Merné jednotky
Prirážky a zľavy
Meny
Par. cien a daní
Grafické logo
Nast. hotovosti
Nastavenie daní
Úsporný režim
Dátum a čas
Testy
Inicializácia
Prechod na euro
Verzia softvéru
Export
Duál.zobr. štart
Duál.obeh štart
Duál.obeh stop
Duál. zobr. stop
Import
Žurnál
Binárny žurnál
Sys. parametre
Periférie
PC
Servis
T-režim
Predaj
Vrátenie
Faktúra
Vrátenie faktúry
* z hlavného menu po výbere R-režimu prejdete priamo do „Predaja“; do menu registračného režimu (Predaj /
Vklad / Výber / Vrátenie / Faktúra / Vrátenie faktúry) sa dostanete stlačením klávesu  (MENU) v R alebo T režime
23
Programovanie pokladnice
Inicializácia
Ak pokladnicu uvádzate prvýkrát do činnosti, je vhodné ju inicializovať. Inicializácia registraènej pokladnice
vymaže všetky naprogramované údaje a ich počítadlá pre tovarové položky, tovarové skupiny, pokladníkov,
merné jednotky, prirážky a zľavy. Všetky ostatné nastavenia a počítadlá pokladnice ostanú zachované.
Postup pri inicializácii:
Postupnosť krokov
Zapnite pokladnicu a pomocou klávesov  (MENU),  TOTAL
(CELKOM) a  alebo  prejdite do menu inicializácie (Hlavné
menu – P-režim – Sys. parametre – Inicializácia)
Displej obsluhy
Sys.parametre
Inicializácia
Stlačte tlačidlo  TOTAL (CELKOM) a následne potvrďte inicializáciu Pokračovať?
áno=ST, nie=iné
stlačením tlačidla  SUBTOTAL (MEDZISÚČET).
Pokladnica začne inicializáciu, na displeji je zobrazené „mazanie...“. Po Mazanie OK
úspešnom skončení inicializácie sa na dispelji zobrazí:
Všeobecný postup pri programovaní v P-režime
Skôr, ako začnete pokladnicu programovať, odporúčame si túto kapitolu prečítať aspoň raz celú!
Poznámka:
Ak sú na klávese dve funkcie, funkcia v dolnej časti klávesu je vybraná priamym stlačením, pri výbere
hornej funkcie je potrebné pred samotným stlačením pridržať kláves  (SHIFT).
Základné pravidlá pre pohyb v menu
1) Pokladnicu prepnite do Hlavného menu stláčaním klávesu  (MENU) a šípkami  alebo  prejdite
na menu P-režim,
HLAVNÉ MENU
P-režim
následne potvrďte voľbu tlačidlom  TOTAL (CELKOM). Na displeji sa objaví:
P-režim
Tovarové položky
2) Stláčaním tlačidiel  alebo  sa pohybujete po jednotlivých položkách programovacieho režimu,
ktoré sú bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách.
3) Stlačením klávesu  TOTAL (CELKOM) vstúpite do vybranej položky menu, resp. potvrdíte (uložíte)
naprogramovanú hodnotu. Podobne pokračujete, pokiaľ naprogramujete všetky potrebné parametre.
Naopak stlačením klávesu  (MENU) sa prepínate v menu o úroveň vyššie (naspäť).
4) Po zvolení konkrétneho parametra sa hodnota nastaví buď ručne zadanou číselnou hodnotou (cena,
EAN,...), zadaním textu z klávesnice (názvy PLU, DPT, merných jednotiek,...) alebo stláčaním šípok 
alebo . Po nastavení správnej hodnoty je túto možné potvrdiť tlačidlom  TOTAL (CELKOM), novo
naprogramovaný parameter je následne vytlačený na účtenku.
24
Programovanie pokladnice
5) Pokiaľ ste urobili chybu pri zadávaní číselnej hodnoty alebo textu, stlačením klávesu  CLEAR (ZMAZAŤ) zle zadané znaky odstránite.
6) Pokiaľ nie je žiadúce zmeniť (uložiť) daný parameter je možné prejsť na inú položku šípkami  alebo
 alebo opustiť dané menu tlačidlom  (MENU).
7) Programovanie ukončíte stlačením klávesu  (MENU).
TIP: Stlačením  alebo  sa presúvate medzi rovnakými parametrami jednotlivých položiek. Napr.
pri programovaní názvu prvej tovarovej položky po stlačení  sa automaticky presuniete na programovanie názvu druhej tovarovej položky.
Tlač naprogramovaných hodnôt
Vytlačiť hodnotu konkrétneho naprogramovaného parametra je možné stlačením klávesu  (EAN), vytlačenie všetkých parametrov danej položky vyvoláte stlačením  SCALE (VÁHY) a klávesom  ZRUŠIŤ
vytlačíte všetky aktívne položky v danom menu.
Oprava naprogramovaných hodnôt
1) Aby ste mohli zmeniť nastavenie ktoréhokoľvek z parametrov, prepnite pokladnicu do P-režimu a nájdite
v menu príslušný parameter.
2) Zadajte novú hodnotu a potvrďte klávesom  TOTAL (CELKOM).
Poznámka:
Postupujte podľa kapitoly „Základné pravidlá pre pohyb v menu“.
Upozornenie:
Niektoré parametre je možné zmeniť len po dodržaní podmienok pre zmenu (napríklad denná, mesačná
Z uzávierka (správa), nastavenie kurzu,...), podmienky zmeny budú uvedené pri konkrétnom parametri.
Editácia textu v EditMode
EditMode je funkcia na editovanie a zadávanie nového textu. Štartuje sa pri textovej položke hneď po zadaní
nového textu, pričom sa vymaže pôvodný obsah, alebo tlačidlom [*], pričom ostane pôvodný text, ktorý je
možné upraviť.
Pri zapnutom EditMode sa využívajú nasledovné klávesy :
 - Vstup/výstup z EditMode. Zapnutie EditMode je indikované blikajúcim „ “
 - posun kurzora vľavo,
 - posun kurzora vpravo,
 - presun kurzora na začiatok textu,
 - presun kurzora na koniec textu,
 - zapnutie/vypnutie vkladania alebo náhrady textu (InsertMode). Režim vkladania textu je indikovaný
zobrazením znaku „ _“,
 - zapnutie/vypnutie písania číslíc (NumLock),
 - mazanie celého riadku.
* kurzor sa zobrazuje na konci riadku naznačujúc aktuálnu polohu kde sa bude meniť, zadávať text.
Odporúčaný postup pri programovaní pokladnice
Pri programovaní jednotlivých funkcií pokladnice odporúčame užívateľovi programovať pokladnicu v tomto poradí:
1) parametre cien a daní
2) meny (pokiaľ prijímate platby aj v cudzej mene)
3) daňové hladiny
25
Programovanie pokladnice
4) logo účtenky
5) tovarové skupiny
6) merné jednotky
7) tovarové položky
8) prirážky a zľavy
9) systémové parametre - Dátum a čas
10) periférie (pokiaľ ich používate)
Tabuľka 3.1 - Štruktúra menu v P-režime
Režim
SKR.* Názov menu
P-režim
Popis menu
1
Tovarové položky
Menu pre programovanie tovarových položiek (PLU)
2
Tovarové skupiny
Programovanie názvu DPT
3
Pokladníci
Programovanie parametrov pokladníkov
4
Daňové hladiny
Menu pre programovanie sadzby a typu dane
5
Textové logo
V tomto menu si naprogramujete logo s údajmi o vašej firme
6
Funkčné texty
Zmena funkčného textu
7
Merné jednotky
Možnosť programovania predajných jednotiek
8
Prirážky a zľavy
Programovanie hodnôt a limitov pre prirážky a zľavy
9
Meny
Nastavenia pre hlavnú a vedľajšiu menu
-
Par. cien a daní
Nastavenie parametra pre ceny, hotovosť a dane
-
Graf. logo
Nastavenie vypnutia/zapnutia tlače
-
Žurnál
Možnosti textového žurnálu
-
Binárny žurnál
Možnosti binárneho žurnálu
-
Sys. parametre
Menu pre systémové nastavenia pokladnice, Prechod na euro
-
Periférie
Nastavenia pre periférie (skener, váhy, platobný terminál, PC)
Servis
Servisné funkcie
* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu
Príklad: ak ste v P režime a zatlačíte napríklad číslo 5, prejdete na menu pre programovanie textového loga
Parametre cien a daní
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Par. cien a daní
Tabuľka 3.2 – Parametre cien a daní – prechod po menu šípkami  alebo 
Menu
Par. cien a daní
26
SKR.*
Názov podmenu
1
Nastavenie cien
Základné nastavenia pre ceny
2
Nast. hotovosti
Základné nastavenia pre hotovosť
3
Nastavenie daní
* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu
Popis podmenu
Základné nastavenia pre dane
Programovanie pokladnice
Tieto parametre sú údaje, ktoré majú hlavný vplyv na správnu funkčnosť celej pokladnice (počet desatinných miest, zaokrúhľovanie, a pod.) V pokladnici je po uvedení do prevádzky vytvorené nastavenie všetkých
parametrov, v súlade s platným zákonom.
Prehľad jednotlivých parametrov cien a daní
Nastavenie cien
Par. cien a daní
Nastavenie cien
V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie cien s uvedeným rozsahom možných
hodnôt, základným nastavením a stručným popisom.
Tabuľka 3.3 – Nastavenie cien – prechod po menu šípkami  alebo 
Názov parametra
Základné nastavenie
Rozsah
Popis
Poč. m. jedn. ceny*
2
0-3
Nastavenie počtu desatinných miest
jednotkovej ceny
Spôsob zaokrúhl.*
Od 5 hore
dole, hore, od 5 hore,
Spôsob zaokrúhľovania cien
štvrtinové, osminové
Pozícia zaokr. *
2
0-3
Pozícia zaokrúhlenia cien
* spôsob editácie – použite šípky  alebo 
Nastavenie hotovosti
V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie hotovosti s uvedeným rozsahom možných hodnôt, základným nastavením a stručným popisom
Tabuľka 3.4 – Nast. hotovosti – prechod po menu šípkami  alebo 
Názov parametra
Základné nastavenie
Rozsah
Popis
Hl. mena-zaokr.*
od 5 hore
dole, hore, od 5 hore, štvr- Spôsob zaokrúhľovania hotovosti
tinové, osminové
v hlavnej mene
Hl. mena-poz.z.*
2
0-3
Vedľ.mena-zaokr.*
od 5 hore
dole, hore, od 5 hore, štvr- Spôsob zaokrúhľovania hotovosti
tinové, osminové
vo vedľajšej mene
Vedľ.mena-poz.z.*
2
0-3
Parameter pre pozíciu zaokrúhlenia hlavnej meny
Parameter pre pozíciu zaokrúhlenia vedľajšej meny
* spôsob editácie – použite šípky  alebo 
Nastavenie daní
V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie daní s uvedeným rozsahom možných
hodnôt, základným nastavením a stručným popisom.
27
Programovanie pokladnice
Tabuľka 3.5 – Nastavenie daní – prechod po menu šípkami  alebo 
Názov parametra
Základné nastavenie Rozsah
Popis
Spôsob zaokrúhl.* od 5 hore
dole, hore, od 5 hore, Spôsob zaokrúhľovania daní hlavnej
štvrtinové, osminové
meny
Pozícia zaokr.*
2
0-3
Pozícia, na ktorej sa má zaokrúhľovať daň
Tlačiť dane
áno
nie
Tlač daní na účtenke, pre neplatiča dane
nastaviť na „nie“
* spôsob editácie – použite šípky  alebo 
Meny
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Meny
V pokladnici je možné prijímať platby v hotovosti aj v cudzej mene. Pre tento účel slúži menu pre nastavenie
mien, ktoré obsahuje nasledovné parametre:
Tabuľka 3.6 – Meny – prechod po menu šípkami  alebo 
Názov parametra
Základné nastavenie
Rozsah
Popis
Hl. mena-názov
EUR
3 znaky
Programovanie názvu hlavnej meny
Hl. mena-des. m.*
2
0-3
Počet desatinných miest hlavnej meny
Vedľ. mena-názov
USD
3 znaky
Programovanie názvu vedľajšej meny
Vedľ. mena-kurz
0,746602
Vedľ. mena-des.m.*
2
Konverzný kurz
30.1260
Kurz vedľajšej meny
0-3
Počet desatinných miest vedľajšej meny
Konverzný kurz pre duálny obeh**
* spôsob editácie – použite šípky  alebo 
** viac informácií ohľadom duálneho obehu nájdete v kapitole „Prechod na euro“
Upozornenie:
Niektoré parametre je možné programovať len po splnení určitých podmienok. Napr. vykonanie dennej
Z uzávierky (zmena kurzu vedľajšej meny).
Daňové hladiny
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Daňové hladiny
Pokladnica umožňuje pracovať so 4 úrovňami dane z pridanej hodnoty. Sadzba dane a jej typ je programovateľný. Sadzby daňových hladín je potrebné naprogramovať v súlade s platnou legislatívou.
28
Programovanie pokladnice
Upozornenie:
Pre zmenu daní je nutné vykonanie Z dennej uzávierky (správy). Viď. kapitola „Uzávierky“.
Tabuľka 3.7 - parametre pre programovanie daňových sadzieb
Parameter
Základné nastavenie
Rozsah
Popis
DAŇ-sadzba
DPH1 = 20%, DPH2 = 10%, DPH3 =
0%, DPH4 = 0%
0-100%
Nastavenie sadzby dane
DAŇ-typ *
Typ dane charakterizuje či ide o
DPH1 = DPH, DPH2 = DPH, DPH3 = DPH, Nezdaniteľná, daň z pridanej hodnoty, nezdaniteľnú hladinu alebo daňovú
Faktúra, DPH4 = nezdaniteľná.
Faktúra
hladinu pre faktúry
* spôsob editácie – použite šípky  alebo 
Poznámka:
Daňová hladina nastavená na hodnotu 100% je neaktívna. PLU priradené k neaktívnej daňovej hladine,
alebo k daňovej hladine označenej ako faktúra, nie je možné registrovať. Zmenené hodnoty sa stanú
platnými až pri ukončení programovania daní a po potvrdení ich uloženia obsluhou pokladnice, za predpokladu, že vo fiškálnej pamäti existuje voľné miesto pre dane. Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov § 4 ods. 4 písm. b ) je povolených 20 zmien daňových hladín.
Textové logo
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Textové logo
Pokladnica umožňuje vytlačiť na začiatku účtenky až 9 riadkov loga firmy (napr.: „Potraviny pod gaštanom“,
„Ďakujeme vám“, DKP, a pod.) Každý riadok umožňuje vytlačiť 24 znakov normálnej šírky, alebo 12 znakov
dvojitej šírky. Znak dvojitej šírky zadáte tak, že pred znakom stlačíte . Na displeji sa zobrazí znak „~“,
ktorý indikuje, že nasledujúci znak bude dvojitej šírky.
1. riadok loga
~E ~L ~C ~O ~M
Na prechod medzi jednotlivými riadkami textového loga použite šípky  alebo . Pre potvrdenie (uloženie) zmeny obsahu riadku loga stlačte kláves  TOTAL (CELKOM), pre opustenie programovania loga
zatlačte tlačidlo  (MENU).
Pokladnica tlačí iba riadky textového loga, ktoré obsahujú znaky (za znak sa považuje aj medzera). Prázdne
riadky sa na účtenke nevytlačia. Zmazanie riadku sa vykonáva klávesom .
Programovanie DKP a IČO/IČDPH
Na programovanie DKP a IČO/IČDPH je vyhradený 8. a 9. riadok textového loga. Ak chcete, aby sa na
účtenkách tlačilo aj označenie týchto kódov, je ich potrebné taktiež naprogramovať.
Napr. IČDPH: SK123456789
Grafické logo
Programovanie grafického loga v pokladnici je možné realizovať s použitím komunikačného softvéru dostupného na stránke www.elcom.eu alebo funkciou Import z SD karty.
29
Programovanie pokladnice
Parametre grafického loga:
• formát bmp
• bitová hĺbka 1bit (čiernobiele, bez stupňov šedej)
• maximálne rozmery loga 360 x 240 bodov (pri nižšom rozlíšení grafické logo nie je doplnené
na na maximálnu veľkosť)
Tlač grafického loga je možné vypnúť tlačidlami   v menu pre grafické logo, následne treba potvrdiť
nastavenie tlačidlom  (TOTAL). Pokiaľ je nastavená tlač grafického loga na „áno“ a logo nebolo naprogramované, grafické logo sa nevytlačí na účtenku.
Programovanie pokladníkov
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Pokladníci
Tabuľka 3.8 - parametre pre programovanie pokladníkov
Pokladnica umožňuje evidovať finančné operácie pre dvoch nezávislých pokladníkov. Programovanie pokladníkov sa skladá zo šiestich programovateľných údajov:
Oper. - Meno
10 znakov
Oper. - Heslo
4 znaky
Op. - X režim
Op. - Z režim
Op. - P režim
Op. - T režim
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
Programovanie hesla pokladníka umožňuje naprogramovať heslo pre každého pokladníka, pomocou ktorého
sa bude daný pokladník prihlasovať k pokladnici, a tým využívať jednotlivé funkcie pokladnice. Po prihlásení
konkrétneho pokladníka bude na účtenkách vytlačené jeho meno a taktiež všetky vykonané operácie budú
evidované pod jeho menom.
Poznámka:
Ak bolo zmenené meno aktuálne prihláseného pokladníka, je potrebné vykonať odhlásenie a opätovné
prihlásenie, aby sa zmena mena prejavila na účtenkách.
Tovarové skupiny
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Tovarové skupiny
Pokladnica Euro-50TE Cash má možnosť naprogramovať dve tovarové skupiny. (Čo tovarová skupina je a
príklad jej použitia nájdete v úvodnej časti manuálu v kapitole „Základné pojmy“). Tovarovej skupine je možné
naprogramovať len názov na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky.
Merné jednotky
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P- režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
30
Programovanie pokladnice
P-režim
Merné jednotky
Ku každej tovarovej položke (PLU) je možné priradiť predajnú jednotku, ktorá charakterizuje konkrétny tovar.
Je možné naprogramovať 8 predajných jednotiek v rozsahu maximálne 3 písmen.
Tabuľka 3.9 - základné predprogramované merné jednotky
Jednotka, číslo
Popis
1
Jednotka, číslo
Popis
5
m
2
ks
6
m2
3
kg
7
fľ
4
l
8
bal
Funkčné texty
V tejto časti je možné zmeniť popis „REFERENČNÉ ČÍSLO“ zobrazené pri zadávaní referenčného čísla. Po
zadaní sa nastavenie potvrdí tlačidlom  TOTAL (CELKOM). Pri vymazaní textu sa vytlačí prázdny riadok.
Text je možné naprogramovať na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky.
Tovarové položky
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Tovarové položky
Na pokladnici Euro-50TE Cash je možnosť naprogramovať 10 položiek. Pre každú tovarovú položku je možné naprogramovať:
Tabuľka 3.10 – parametre pre programovanie tovarových položiek
Parameter
Základné nastavenie Rozsah
Popis
PLU-cena
0.00
Naprogramovaná cena tovarovej položky
PLU-názov
max. 8 číslic
max. 24 znakov Názov tovarovej položky
PLU-č. kód*
0000000000000
max. 18 číslic
PLU-prízn.**
0101010000100
Príznak tovarovej položky.
PLU-daň.hl.***
19.00% (A)
Priradenie k daňovej hladine
PLU-DPT***
DPT01
Priradenie k tovarovej skupine
PLU-jednot.***
Čiarový kód tovarovej položky
Priradenie k mernej jednotke
PLU-linkPLU**** 0000
0-2000
Číslo PLU ktoré sa prilinkuje.
PLU-ináCena*** áno
áno, nie
Možnosť zadania inej ceny ako naprogramovanej
PLU-popisné***
nie
áno, nie
Príznak, či sa jedná o popisnú položku. V tom prípade sa vytlačí názov PLU, ale predaj neovplyvní
finančné počítadlá.
PLU-vr.obal***
nie
áno, nie
Príznak pre zaradenie položky do kategórie vratných
obalov (fľaša, prepravka, sud,...).
31
Programovanie pokladnice
* čiarový kód je možné zadať len ručne, pokladnica nepodporuje pripojenie snímača čiarového kódu
** pre vstup do programovania príznakov tovarovej položky stlačte kláves  TOTAL, alebo zadajte
manuálne príznak pre dané PLU a potvrďte zmenu klávesom  TOTAL. Pokiaľ chcete preskočiť
programovanie príznakov stlačte kláves 
*** spôsob editácie – použite šípky  alebo 
**** ak má PLU nastavenú linkovanú tovarovú položku, pri predaji daného PLU dôjde k automatickému
zaúčtovaniu linkovanej tovarovej položky. Túto funkciu je možné použiť pri rôznych akciách, v prípade vratných obalov (vratná fľaša, prepravka, …) napr. nákup PLU 1 (minerálka) a k tomu sa naúčtuje
PLU 2 (fľaša).
Pri nastavení na hodnotu 0, nie je k tovarovej položke prilinkované žiadne PLU.
Nie je možné nalinkovať PLU samo na seba!
Poznámka:
Tovarová položka bez názvu, resp. priradená k neaktívnej daňovej hladine, alebo priradená k daňovej hladine označenej ako faktúra, je neaktívna (nie je možné ju naúčtovať).
TIP: Stlačením  alebo  sa presúvate medzi rovnakými parametrami jednotlivých položiek.
Napr. pri programovaní názvu prvej tovarovej položky po stlačení  sa automaticky presuniete na
programovanie názvu druhej tovarovej položky. Pri programovaní ceny položky podobným spôsobom
funguje aj kláves  PRICE, t. j. pokiaľ pri programovaní ceny pre prvú tovarovú položku stlačíte kláves
 PRICE, automaticky prejdete na programovanie ceny druhej tovarovej položky.
Prechod na konkrétnu tovarovú položku
Ak chceme zmeniť parametre napríklad pre 5. položku je to možné uskutočniť nasledovne:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Nastavte pokladnicu do P-režimu na programovanie tovarových polo- 0001.PLU-cena
žiek, zobrazí sa nastavenie ceny pre prvú tovarovú položku:
0.00
Zadajte číslo položky, na ktorú chcete prejsť, v našom prípade 5 a stlačte 0001.PLU-cena
tlačidlo  (PLU)
5
0005.PLU-cena
Pokladnica prejde na programovanie ceny pre 25. PLU
0.00
Prirážky a zľavy
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Prirážky a zľavy
Tabuľka 3.11 – parametre pre programovanie prirážky a zľavy
Názov parametra
Základné nastavenie
Rozsah
Popis
1.sadzba % prir.
0.00
0,00-100%
Naprogramovaná hodnota percentuálnej prirážky
2.limit % prir.
0.00
0,00-100%
Limit pre ručné zadanie prirážky počas predaja
3.sadzba % zľavy
0.00
0,00-100%
Naprogramovaná hodnota percentuálnej zľavy
4.limit % zľavy
0.00
0,00-100%
Limit pre ručné zadanie zľavy počas predaja
32
Programovanie pokladnice
Parameter „Limit percentuálnej prirážky a percentuálnej zľavy“ určuje aj možnosť použitia hodnotovej prirážky, resp. zľavy. To znamená, že ak chcete zakázať použitie hodnotových prirážok/zliav, je potrebné nastaviť
limit percentuálnej prirážky/zľavy na hodnotu 0.
Systémové parametre
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Sys. parametre
Tabuľka 3.12 – Systémové parametre - prechod po menu šípkami  alebo 
Menu
SKR.* Názov podmenu Popis podmenu
Sys.parametre
1
Úsporný režim
Nastavenie času pre prechod do úsporného režimu (0-60 min)
2
Dátum a čas
Programovanie dátumu a času
3
Testy
Základné testy pokladnice
4
Inicializácia **
Vymaže všetky naprogramované údaje a pokladnicu vráti do
základného nastavenia
5
Prechod na euro
Zapnutie a vypnutie duálneho zobrazovania, duálneho obehu
(viď. kapitolu „Prechod na euro“)
6
Verzia softvéru
7
Export
Pokladnica zobrazí na displeji aktuálnu verziu SW v pokladnici. Stlačením klávesu  (EAN) sa číslo verzie vytlačí na termo pásku.
Export dát na pamäťovú kartu
8
Import
Import dát z pamäťovej karty
* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu
** viac informácií v kapitole „Inicializácia“
Export a Import
Export
Funkcia „Export“ slúži na uloženie dát z pokladnice na pamäťovú SD kartu (pamäťová karta nie je súčasťou
balenia). Túto funkciu môžete použiť na zálohovanie tovarových položiek (PLU), tovarových skupín (DPT),
merných jednotiek, prirážok a zliav, daňových hladín, textového loga, grafického loga, pokladníkov, resp.
v prípade upgrade SW v pokladnici pre zálohovanie a následné obnovenie dát. Taktiež je možné na pamäťovú kartu ukladať elektronický žurnál.
Sys. parametre
Export
Pri exporte si môžete vybrať export jednotlivých častí (tovarové položky - PLU, tovarové skupiny - DPT, merné
jednotky, prirážky a zľavy, daňové hladiny, textové logo, grafické logo, pokladníci), alebo export všetkých
naraz.
Export
Tovarové položky
Export
Všetko
33
Programovanie pokladnice
V prípade úspešného exportu sa na pamäťovej karte vytvoria súbory: „DPT.EDF, LOGO.BMP, MEASUNIT.
EDF, OPERATOR.EDF, PLU.EDF, SURDISC.EDF, TAXGROUP.EDF, TEXTLOGO.EDF“. Súbory patria do projektu, ktorý je možné editovať softvérom dostupným na www.elcom.eu. Po uložení zmien do projektu je
následne možné importovať dáta naspäť do pokladnice.
Pokiaľ si vyberiete možnosť Export - Všetko na pamäťovej karte sa vytvoria nasledovné súbory:
•
•
•
•
•
•
•
•
DPT.EDF – tovarové skupiny
LOGO.BMP – grafické logo
MEASUNIT.EDF – merné jednotky
OPERATOR.EDF – pokladníci
PLU.EDF – tovarové položky
SURDISC.EDF – prirážky a zľavy
TAXGROUP.EDF – daňové hladiny
TEXTLOGO.EDF – textové logo
Upozornenie:
Pokiaľ na pamäťovú kartu už boli zálohované dáta z pokladnice, ďalším exportom budú prepísané a nenávratne stratené.
Import
Funkcia „Import“ slúži na načítanie dát z pamäťovej SD karty do pamäte pokladnice. Túto funkciu môžete
použiť na načítanie tovarových položiek (PLU), tovarových skupín (DPT), merných jednotiek, prirážok a zliav,
daňových hladín, textového loga, grafického loga, pokladníkov.
Sys. parametre
Import
Import
Tovarové položky
Pre úspešný import údajov musia byť na pamäťovej karte súbory „DPT.EDF“, LOGO.BMP“, „MEASUNIT.EDF“,
„OPERATOR.EDF“, „PLU.EDF“, „SURDISC.EDF“, „TAXGROUP.EDF“, „TEXTLOGO.EDF“, ktoré boli vytvorené
exportom z pokladnice, alebo pomocou programu na editáciu údajov na pokladnici, ktorý je dostupný na
www.elcom.eu.
Upozornenia:
• Všetky informácie v pokladnici sa importom prepíšu informáciami na pamäťovej SD karte a nenávratne sa stratia.
• Počas vykonávania exportu a importu dát pokladnicu nevypínajte a neotvárajte kryt batérie!
• Pre správnu funkciu importu je rozhodujúci názov súboru s dátami, ktorý musí mať tvar uvedený
vyššie.
Periférie
Poznámka:
Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“,
ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.
P-režim
Periférie
34
Programovanie pokladnice
V menu Periférie môžete nakonfigurovať parametre pre komunikáciu s PC.
Tabuľka 3.13 – Periférie - prechod po menu šípkami  alebo 
Menu
Periférie
SKR.* Názov podmenu Popis podmenu
1
PC**
Umožňuje nastavenie portu pre komunikáciu s PC
* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu
** ak nepoužívate komunikáciu s PC, odporúčame nastaviť port na žiadny, čím sa zvýši výdrž pokladnice pri práci na batériu.
Tabuľka 3.14 - parametre pre programovanie portu PC
Parameter
PC port
Základné nastavenie
Rozsah
Popis
USB port
USB port,
žiadny
Komunikačný port pre PC
Textový žurnál
Kontrolná páska je v pokladnici uchovávaná vo forme elektronického žurnálu. Žurnál je ukladaný priebežne
v internej pamäti pokladnice. Ten je možné po jej zaplnení exportovať na pamäťovú kartu, resp. preniesť
prostredníctvom komunikačnej knižnice do PC a následne ho z pokladnice vymazať. Pre zjednodušenie práce
s el. žurnálom je možné nastaviť automatický export žurnálu na pamäťovú kartu (nie je súčasťou balenia) pri
vykonávaní dennej uzávierky.
Tabuľka 3.15 – Parametre text. žurnálu - prechod po menu šípkami  alebo 
Menu
SKR.*
Názov podmenu
Popis podmenu
Žurnál
1
Tlač žurnálu
Vytlačí žurnál na účtenku
2
Export na SD
Uloží žurnál na pamäťovú kartu
3
Zmazanie žurnálu
Vymaže žurnál po predchádzajúcom exporte alebo prenesení do PC
4
Veľkosť žurnálu
Zobrazí voľnú kapacitu žurnálu v percentách
5
Nastavenia
Umožňuje nastavenie automatického exportu žurnálu po vykonaní dennej „Z“ uzávierky
Binárny žurnál
Slúži na uchovávanie štruktúrovaných informácií o predaji. Uložené dáta je možné po prenose do PC použiť
na vyhodnocovanie rôznych štatistík predaja.
Tabuľka 3.16 – Binárny žurnál
Menu
Binárny žurnál
SKR.*
Názov podmenu
Popis podmenu
1
Export na SD
Uloží žurnál na pamäťovú kartu
2
Zmazanie žurnálu
Vymaže žurnál po predchádzajúcom exporte alebo prenesení do PC
3
Veľkosť žurnálu
Zobrazí voľnú kapacitu žurnálu v percentách
4
Nastavenia
Umožňuje zvoliť nastavenie automatického exportu žurnálu po vykonaní dennej „Z“ uzávierky
35
Obsluha pokladnice
v registračnom režime
Registracný režim pokladnice
V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie pokladnice, ktoré môžete využívať v registračnom režime. V
tomto režime si pokladnica zaznamenáva všetky finančné operácie. Všetky nižšie popísané funkcie si môžete
najprv vyskúšať v tréningovom režime bez uchovávania finančných údajov v pokladnici.
Pred uvedením do prevádzky pokladnica tlačí v každom treťom riadku výstupu text „Skúška pokladnice“.
Takéto účtenky nie je možné použiť ako daňový doklad a slúžia len na odskúšanie práce s pokladnicou.
Uvedením pokladnice do prevádzky budú vynulované všetky počítadlá pokladnice.
Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov §7 odst. 4) elektronickú registračnú pokladnicu
môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú
pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte; túto
skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu
a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej
osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.
Údaje, ktoré sa zaznamenajú do fiskálnej pamäte sú definované v § 4 ods. 4 písm. a):
1. ochranný znak,
2. daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
3. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od
sídla alebo miesta podnikania,
4. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
5. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
6. dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
8. minimálne dve meny.
Od uvedenia pokladnice do prevádzky musí byť na každom pokladničnom doklade vytlačený ochranný
znak: . Podľa §4 ods 2. písm. a) bod 7 musí elektronická registračná pokladnica zabezpečovať vytlačenie
ochranného znaku len na pokladničnom doklade a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2.
Stavy a funkcie, ktoré je potrebné poznať
pred začiatkom účtovania
Ak sú na klávese dve funkcie, funkcia v dolnej časti klávesu je vybraná priamym stlačením, pri výbere hornej
funkcie je potrebné pred vlastným stlačením pridržať kláves  (Shift).
Upozornenie na chybu - kláves ZMAZAŤ
Pri chybnom použití funkčného klávesu alebo pri prekročení rozsahu účtovania sa na displeji sa zobrazí popis
chyby. Popis chyby odstránite stlačením klávesu  CLEAR. Potom zadajte správne údaje.
Klávesy pre určenie platby HOTOVOSŤ, ŠEK a KREDIT
Všetky obchodné transakcie sú ukončené stlačením niektorého z klávesov pre určenie platby, resp. ich kombináciou. Podľa spôsobu zaplatenia účtu (v hotovosti, kreditnou kartou, šekom a pod.) transakciu ukončíme
stlačením jedného z klávesov  TOTAL ,  CREDIT, alebo  CHECK.
Pred samotným stlačením tlačidla pre určenie platby, je možné zadať hodnotu, ktorú chce zákazník zaplatiť
danou platbou. Pokiaľ je zadaná hodnota menšia ako požadovaná čiastka, pokladnica vyzve na doplatenie
dlžnej sumy (možnosť kombinovať jednotlivé platby), v opačnom prípade pokladnica zobrazí čiastku, ktorú je
potrebné vydať.
Pri platbe kreditnou kartou, alebo šekom, sa táto platba ani hodnota účtenky na zaplatenie nezaokrúhli.
Poznámka: Medzisúčet sa priebežne zobrazuje nezaokrúhlene.
37
Registracný režim pokladnice
Prihlasovanie pokladníka
Pri prihlasovaní pokladníka sa volí názov účtu pokladníka tlačidlami  . Po zvolení pokladníka, sa potvrdí pokladník tlačidlom  TOTAL a pokladnica vyzve pokladníka na zadanie prístupového hesla. Po zadaní
hesla, klávesom  TOTAL sa potvrdí heslo a po úspešnom prihlásení sa pokladnica prepne do registračného režimu. Pokiaľ bolo zadané nesprávne heslo, pokladnica upozorní obsluhu na túto skutočnosť.
Zmena pokladníka
Zmena pokladníka sa uskutoční odhlásením z hlavného menu pokladnice a následným prihlásením sa.
HLAVNÉ MENU
R - režim
Odhlásenie sa uskutoční stláčaním tlačidla   (MENU) v hlavnom menu, až kým sa nezobrazí správa
„Odhlásený...“. Po odhlásení treba postupovať s prihlásením pokladníka ako je popísané v predchádzajúcej časti.
Odhlásenie pokladníka je možné realizovať len za predpokladu, že aspoň jednému z pokladníkov bolo pridelené heslo.
Upozornenie:
Na základe zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov §4 ods. 2 písm. a) bod 1. musí pokladnica zabezpečovať „vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň
evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný
doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa
a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky“.
Pokladnica na základe citovaného § neumožní pokračovať v účtovaní po 24. hodine, ak za predchádzajúci
deň nebola vykonaná uzávierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzávierky a až po jej vykonaní je možné pokračovať v účtovaní na pokladnici.
Menu registračného režimu
Do tohoto menu vstúpite z registračného režimu (z režimu predaja) stlačením klávesu  (MENU). Stláčaním tlačidiel  alebo  sa pohybujete po jednotlivých položkách menu, ktoré sú bližšie popísané v tabuľke 4.1 a v nasledujúcich kapitolách. Stlačením klávesu  TOTAL vstúpite do vybranej položky menu,
resp. vykonáte danú funkciu pokladnice.
Tabuľka 4.1 – Štruktúra menu registračného režimu
Režim
Registračný režim
38
SKR.* Názov menu
Popis menu
1
Predaj
Režim predaja
2
Vklad hotovosti
Vklad hotovosti, napr. na začiatku dňa
3
Výber hot./šekov
Výber hotovosti, resp. šekov v hlavnej a vedľajšej mene
4
Vrátenie
Vrátenie tovaru (refund)
5
Faktúra
Úhrada faktúry
6
Vrátenie faktúry
Vrátenie faktúry
* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu
Registracný režim pokladnice
Vzory základných postupov pri účtovaní
Upozornenie:
Skúšanie účtovania položiek realizujte v T-režime. Ak budete chcieť znulovať hodnoty obratu (aktualizujú
sa iba v R-režime), je potrebné vykonať servisný zásah na pokladnici.
1) 2) 3) 4) 5) 6) Prihláste sa heslom pokladníka.
Pokladnicu prepnite do registračného režimu „R“ (tréningového režimu „T“).
Zadajte kód predávanej položky.
Stlačte kláves  (PLU).
Opakujte bod č. 2 a 3 pre všetky položky, ktoré chcete zaúčtovať.
Ak ste zaúčtovali všetky položky stlačte kláves  SUBTOTAL. Na displeji sa zobrazí celková hodnota
predaja s daňou.
7) Oznámte čiastku zákazníkovi.
8) Zadajte čiastku, ktorú Vám zákazník dal a stlačte zodpovePOTRAVINY ABC
Prev.: Hlavná 67
1
dajúci kláves typu platby:  TOTAL,  CREDIT,
alebo

Námestie mládeže 3
080 01 Prešov
 CHECK.
IČ DPH: SK20200123
9) Na displeji sa zobrazí čiastka, ktorú máte zákazníkovi vrátiť, v
Ďakujeme
prípade ak je požadovaná suma menšia ako obdržaná čiastD O V I D E N I A
ka.
Mlieko
7
10) Odtrhnite účtenku a podajte ju zákazníkovi súčasne s vydaný- 9
8
1*17.90
=17.90A
Jogurt
mi peniazmi.
1*8.90
=8.90A
10
Obrázok 4.1 – Vzorová účtenka nákupu:
1 – hlavička (logo) účtenky, identifikačné údaje prevádzky,
2 – identifikačné údaje pokladnice,
3 – dátum,
4 – čas,
5 – číslo pokladnice a číslo účtenky,
6 – meno pokladníka,
7 – názov položky,
8 – priradená daňová hladina,
9 – predané množstvo a jednotková cena,
10 -predajná cena položky,
11 -ochranný znak označujúci každý platný fiskálny doklad.
2
5
3
Veto
1*22.70
=22.70A
Mydlo
5*12.30
=61.50A
Medzisúčet
111.00
---------------------------------Celkom
111.00
Hotovosť 111.00
---------------------------------Zdanit. A
111.00
Bez DPH A
93.30
DPH A 19.00%
17.70
Predaj celkom
111.00
Bez DPH celkom
93.30
DPH celkom
17.70
---------------------------------16-01-2008
12:08
01-0003
Pokladník1
DKP: 72420200123450066489X
4
6
11
Predaj tovaru
Tovarovým položkám sú pridelené čísla (čísla PLU), napr. maslo RAMA-5, mlieko polotučné-3, Rum-1 a pod.
V pokladnici sú pod jednotlivými číslami PLU naprogramované údaje o tovare - názov, cena, priradenie k
tovarovej skupine a pod. Zadaním čísla PLU a stlačením klávesu  (PLU) sa údaje automaticky vyhľadajú
v databáze tovarových položiek a zaúčtujú sa.
Účtovanie pomocou PLU umožňuje viesť evidenciu o predaji jednotlivých položiek, na účtenke vyvolať názvy
jednotlivých položiek z pamäte pokladnice, automaticky vyvolať cenu a transakciu zaradiť do tovarových
skupín.
Odstraňuje chyby personálu pri účtovaní, názvami každej položky na účtenke sprehľadňuje predaj a zvyšuje
rýchlosť účtovania. Pri tomto spôsobe účtovania získate prehľad o predaji každej jednotlivej položky.
39
Registracný režim pokladnice
Základné účtovanie PLU
Príklad: Zákazník si kúpi Syr Encián s cenou 0.90 a Maslo Flóra s cenou 1.04:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
1
1*Syr Encián
0.90
2
1*Maslo Flóra
1.04

Medzisúčet
1.94

Hotovosť
1.94 EUR
Syr Encián
1*0.90
=0.90 A
Maslo Flóra
1*1.04
=1.04 A
Medzisúčet
1.94
-----------------------------Celkom 1.94
Hotovosť
1.94
-----------------------------Zdanit. A
1.94
Bez DPH A
1.63
DPH A 19.00%
0.31
Predaj celkom
1.94
Bez DPH celkom
1.63
DPH celkom
0.31
Opakované účtovanie položky
Príklad: Zákazník si kúpi jeden syr (položka číslo 1: Syr Encián s cenou 0.90), ktorý je už naúčtovaný a rozhodne sa, že si kúpi aj druhý kus:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
1
1*Syr Encián
0.90

1*Syr Encián
2 0.90

Medzisúčet
1.80 EUR

Hotovosť
1.80 EUR
Syr Encián
1*0.90
=0.90 A
Syr Encián
1*0.90
=0.90 A
Medzisúčet
1.80
-----------------------------Celkom
1.80
Hotovosť
1.80
-----------------------------Zdanit. A
1.80
Bez DPH A
1.51
DPH A 19.00%
0.29
Predaj celkom
1.80
Bez DPH celkom
1.51
DPH celkom
0.29
Násobenie množstva PLU
Príklad: Zákazník kupuje 12 kusov syru Encián (PLU č. 1) s naprogramovanou cenou 0,90 EUR.
Postupnosť krokov
12
1
40
Displej obsluhy
Účtenka
12*
12*Syr Encián
10.80
Syr Encián
12*0.90
=10.80 A
Registracný režim pokladnice
Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou
Pokladnica môže byť naprogramovaná tak, že pre účtovanie pomocou tovarových položiek je možné použiť
cenu naprogramovanú alebo zadanú z klávesnice (viď kapitola Programovanie pokladnice – Tovarové položky).
Zákazník dostal špeciálnu cenu, ale dané PLU už má cenu naprogramovanú. V nasledujúcom príklade má
PLU č. 2 naprogramovanú cenu 1,04 ale špeciálna cena je 0,95 EUR.
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
0,95
2
Účtenka
CENA
0.95
Maslo Flóra
1*0.95
1*Maslo Flóra
0.95
0.95 A
Predaj násobného počtu PLU s inou ako naprogramovanou cenou
Príklad: Zákazník kupuje 10 kusov položky Syr Encián (PLU č. 1 s cenou 0,90 EUR). Pri tomto množstve dostane špeciálnu cenu 0,83 EUR zadanú z klávesnice. (Jednotkovú cenu môžete násobiť aj desatinným číslom
(1,5; 0,125; a pod.). Násobenie číslami s desatinnou časťou sa používa na priamy predaj váženého tovaru
(mäso, zelenina, šaláty, a podobne), kde je určená jednotková cena (napríklad za 1 kg, za 100g, a pod.).
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
12
0.83
1
Účtenka
Syr Encián
12*0.83
12*
Cena
0.83
12*Syr Encián
9.96
=9.96 A
Účtovanie dvakrát násobenej ceny pomocou PLU
Príklad: Naprogramovaná cena na meter štvorcový koberca je 1,06 EUR (príklad PLU č.3 – Koberec). Zákazník kupuje 3x5 metrov štvorcových.
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
35
3
Účtenka
3*5*
3*5* Koberec
15.90
Koberec
3*5m2*1.06 =15.90 A
Je možné použiť aj ručné zadanie ceny, postup bol uvedený v kapitole „Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou“.
Účtovanie so zlomkovým množstvom
Príklad: Cena je určená pre balenie 5 kusov (napr. krabička žiaroviek) v cene 1.99 EUR. Zákazník kupuje
len 3 ks. Postup:
Postupnosť krokov
35
4
Displej obsluhy
Účtenka
3/5*
3/5* Žiarovka 40W
1.19
Žiarovka 40W
3/5*1.99
=1.19 A
Je možné použiť aj ručné zadanie ceny, postup bol uvedený v kapitole „Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou“.
41
Registracný režim pokladnice
Ďalšie možnosti predaja
Predaj linkovaných položiek
Ak má predané PLU naprogramovanú k sebe aj linkovanú položku (obal, prepravka, akciový tovar,...), pokladnica automaticky pokračuje v predaji prilinkovanej položky (pozri kapitolu Programovanie pokladnice –
Tovarové položky).
Pravidlá platné pre účtovanie linkovaných položiek:
• Zrušením hlavnej položky z nákupu sa automaticky zruší aj prilinkovaná položka.
• Vrátením hlavnej položky sa automaticky zaúčtuje aj vrátenie prilinkovanej položky.
• Prilinkovaná položka sa zaúčtuje s rovnakým množstvom ako hlavná položka.
• Zaúčtovanie zľavy/prirážky na hlavnú položku sa neprejaví na prilinkovanej položke, ale len na hlavnom PLU.
• Cena hlavnej položky zadaná z klávesnice sa neuplatní u prilinkovanej položky.
Účtovanie vratných obalov
Pri programovaní vratného obalu je potrebné nastaviť príslušný príznak (PLU-vr. obal – áno), viac v kapitole
Programovanie pokladnice – Tovarové položky. Následne je možné danú tovarovú položku prilinkovať k inej.
Príklad: Zákazník kupuje Pivo Šariš 12% (PLU č.4 s cenou 0,62 EUR), k tovarovej položke č. 4 je prilinkované PLU č.10 (Fľaša s cenou 0,13 EUR).
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
1*Fľaša
0.13
Medzisúčet
0.75 EUR
Hotovosť
0.75 EUR
4


Pivo Šariš 12%
1*0.62
=0.62 A
Fľaša
1*0.13
=0.13 G
Medzisúčet
0.75
-----------------------Celkom
0.75
Hotovosť
0.75
Poznámka:
V prvom kroku sa na displeji na krátku chvíľu najskôr zobrazí informácia o predaji piva, vzápätí sa zobrazí
informácia o predaji prilinkovanej položky (fľaše).
Účtovanie tovaru pomocou čiarového kódu
Poznámka: Čiarový kód musí byť naprogramovaný pre dané PLU
• predaj tovaru ručným zadaním čiarového kódu
Na pokladnici Euro-50TE Cash nie je možné používať snímač čiarových kódov. Je však možné vykonať predaj
tovaru ručným zadaním čiarového kódu priamo cez klávesnicu.
Príklad 1: Predaj jedného tovaru s čiarovým kódom 8586001760096.
Postupnosť krokov
85...760096

42
Displej obsluhy
Účtenka
8586001760096 Pivo 12%
1*0.41
1* Pivo 12%
0.41
=0.41 A
Registracný režim pokladnice
Príklad 2: Predaj 5 kusov tovaru s čiarovým kódom 8586001760096.
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
5
5*
Pivo 12%
5*0.41
=2.05 A
5*
8586001760096
85...760096
5*Pivo 12%
0.41

Opravy a zrušenie
Mazanie
Príklad: Zadali ste nesprávnu cenu, ktorá ešte nebola vytlačená V nasledujúcom príklade číslo 1230 bolo
zadané chybne namiesto správneho čísla 1290.
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
1230

1230
16-01-2008
14:57:50
R
1290
1290
Zrušenie (storno)
Funkcia zrušenie (storno) sa používa len na opravu predaných položiek v jednom konkrétnom, ešte neukončenom nákupe.
Príklad použitia: V nákupe sme omylom zaúčtovali zlú položku alebo si zákazník rozmyslel kúpu danej
položky.
• Zrušenie poslednej naúčtovanej položky - priame zrušenie.
Postup: Predali ste položku Syr Encián a Maslo Flóra, ale maslo chcete z nákupu odstrániť a ukončiť nákup:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
1
1*Syr Encián
0.90
2
1*Maslo Flóra
1.04

Zrušenie
-1.04

Hotovosť
0.90 EUR
Syr Encián
1*0.90
=0.90 A
Maslo Flóra
1*1.04
=1.04A
Zrušenie
Maslo Flóra
1*1.04
=-1.04 A
-----------------------Celkom
0.90
Hotovosť
0.90
43
Registracný režim pokladnice
• Zrušenie jedného z predchádzajúcich záznamov (nie posledného zaúčtovaného) - nepriame zrušenie.
Postup: Ak chcete zrušiť v nákupe jeden z predchádzajúcich tovarov (nie posledný), je potrebné si ho pomocou šípok  alebo  nalistovať v zozname predaných položiek, potom zrušiť tlačidlom  (ZRUŠIŤ).
Príklad: Predali ste Syr Encián a Maslo Flóra a následne chcete zrušiť z nákupu položku Syr Encián:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
1
1*Syr Encián
1 0.90
2
1*Maslo Flóra
1 1.04

(2)
1*Maslo Flóra
1.04

(1)
1*Syr Encián
0.90

Zrušenie
-0.90

Hotovosť
1.04 SKK
Syr Encián
1*0.90
=0.90 A
Maslo Flóra
1*1.04
=1.04 A
Zrušenie
Syr Encián
1*0.90
=-0.90 A
-----------------------Celkom
1.04
Hotovosť
1.04
Poznámka:
Číslo v zátvorke určuje poradové číslo položky v nákupe.
• Zrušenie (anulácia) celej účtenky.
Postup: Ak chcete zrušiť celú účtenku, postupujte nasledovne:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
1
1*Syr Encián
0.90
2
1*Maslo Flóra
1.04

Medzisúčet
1.94 EUR

Anulácia účtenky
-1.94
44
Syr Encián
1*0.90
Maslo Flóra
1*1.04
Medzisúčet
=0.90 A
=1.04 A
1.94
Anulovaná účtenka
Registracný režim pokladnice
Prirážky a zľavy
Percentuálna prirážka a percentuálna zľava na položku
Pokladnica dovoľuje naprogramovať výšku percentuálnej sadzby, ktorú môžete účtovať ako prirážku klávesom
 (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA) a zľavu klávesom  (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) a taktiež limit pre ručné
zadávanie zľavy alebo prirážky pri predaji.
Ak potrebujete účtovať inú sadzbu ako je predprogramovaná, zadajte pred stlačením klávesu  (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA), alebo  (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) číselnú hodnotu prirážky alebo zľavy. Hodnota
novej sadzby bude akceptovaná len vtedy, ak neprekračuje naprogramovaný limit pre ručné zadanie; a uplatní
sa len pre jednu registráciu.
Prirážky alebo zľavy nie je možné aplikovať na tovarové položky, ktoré sú naprogramované ako vratné obaly.
Ak boli v nákupe zaúčtované vratné obaly, po aplikovaní prirážky/zľavy na nákup (po stlačení ) sa táto
neaplikuje na vratné obaly.
Postup aplikácie naprogramovanej percentuálnej zľavy: (podmienka: naprogramované hodnoty v P-režime pre prirážky a zľavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice – Prirážky a zľavy), chceme na položku
Syr Encián aplikovať naprogramovanú 10% zľavu:
Postupnosť krokov
1
Displej obsluhy
Účtenka
1*Syr Encián
0.90

Zľava %-0.09

Hotovosť
0.81 EUR
Syr Encián
1*0.90
Zľava
10.00%
=0.90 A
-0.09 A
• pre aplikáciu prirážky postupujeme podobne, namiesto klávesu  (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme
kláves  (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).
Postup ručného zadania percentuálnej zľavy: (podmienka: naprogramované hodnoty limitov v P-režime
pre prirážky a zľavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice – Prirážky a zľavy), chceme na položku Syr
Encián aplikovať 5% zľavu (ak je prirážka alebo zľava vyššia ako limit pre ručné zadania zobrazí sa chyba):
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
1
1*Syr Encián
0.90
5
Zľava %-0.05

Hotovosť
0.85 EUR
Syr Encián
1*0.90
=0.90 A
Zľava
5.00%
-0.05 A
• pre aplikáciu ručného zadania percentuálnej prirážky postupujeme podobne, namiesto klávesu  (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves  (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).
45
Registracný režim pokladnice
Percentuálna prirážka a percentuálna zľava na medzisúčet
Postup: Ak majú mať všetky položky v rámci transakcie (nákupu) pripočítanú rovnakú zľavu alebo prirážku
je možné ju naúčtovať naraz pre celú transakciu (nákup). Je nutné nablokovať celý nákup (všetky položky),
zatlačiť  (MEDZISÚČET) a aplikovať naprogramovanú, alebo ručne zadanú prirážku alebo zľavu.
Príklad: Na predané ľubovoľné položky s celkovou cenou napríklad 23,00 EUR chcete uplatniť naprogramovanú 10% zľavu:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
predaj položiek

Medzisúčet
23.00 EUR

Zľava %-2.30

Hotovosť
20.70 EUR
Medzisúčet
23.00
Zľava na MS
10.00%
-2.30
-----------------------Celkom
20.70
Hotovosť
20.70
• pre aplikáciu percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu
CENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves  (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).
 (PER-
Postup ručného zadania zľavy: Použijeme predchádzajúci príklad ale s ručne zadanou zľavou 4%.
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
predaj položiek

4

Medzisúčet
23.00 EUR
Zľava %-0.92
Medzisúčet
23.00
Zľava na MS
4.00%
-0.92
-----------------------Celkom
22.08
Hotovosť
22.08
Hotovosť
22.08 EUR
• pre aplikáciu ručne zadanej percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu  (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves  (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).
Hodnotová prirážka a hodnotová zľava
Pokladnica umožňuje aplikovanie hodnotovej prirážky alebo zľavy na posledne zaúčtovanú položku alebo na
všetky položky v nákupe. Veľkosť zadanej hodnotovej prirážky alebo zľavy nemôže byť väčšia, ako je hodnota
položky, prípadne skupiny položiek, na ktorú je prirážka alebo zľava aplikovaná.
Zadávanie hodnotovej prirážky/zľavy je podmienené nastavením limitu percentuálnej prirážky/zľavy. Ak je
limit percentuálnej prirážky/zľavy nastavený na hodnotu 0, nie je možné zadávať ani hodnotovú prirážku/
zľavu. Ak je hodnota nenulová, je zadávanie hodnotovej prirážky/zľavy povolené.
46
Registracný režim pokladnice
Postup zadania hodnotovej zľavy na medzisúčet: Použijeme predchádzajúci príklad, ale s ručne zadanou hodnotovou zľavou 10,00 EUR.
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
Účtenka
predaj položiek
Medzisúčet
25.00 EUR

Zľava -10.00
10,00 
Hotovosť
15.00 EUR

Medzisúčet
25.00
Zľava na MS
-10.00
-----------------------Celkom
15.00
Hotovosť
15.00
• pre aplikáciu percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu
CENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves  (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).
 (PER-
Postup zadania hodnotovej zľavy na položku: Zľava na syr Encián v hodnote 0,90 EUR.
Postupnosť krokov
1
0,50 

Displej obsluhy
Účtenka
1*Syr Encián
0.90
Zľava -0.50
Hotovosť
0.40 EUR
Syr Encián
1*0.90
Zľava
0.90 A
-0.50 A
• pre aplikáciu percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu
CENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves  (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).
 (PER-
Vrátenie
Vrátenie tovaru (refund)
Funkcia sa používa pri reklamácii, resp. vrátení tovaru z akejkoľvek inej príčiny. Túto funkciu je možné použiť
jedine ako samostatnú operáciu, nemožno ju použiť počas otvoreného (rozblokovaného) nákupu.
V súlade so zákonom o registračných pokladniciach sa hodnota operácie vrátenia tovaru zarátava do počítadla „Zaporný obrat“. V pokladnci sa k tomuto účelu používa menu „Vrátenie“.
Poznámka:
V menu vrátenia je možné použiť všetky predchádzajúce spôsoby predaja položky (zadania ceny, násobného, deleného množstva, …). Nie je možné použiť operácie prirážok a zliav!
47
Registracný režim pokladnice
Postup: Vrátenie položky syr Encián s naprogramovanou cenou (0,90 EUR).
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
R-režim
R
zatlačte tlačidlo
REGISTRÁCIA
Predaj


 prejdite
šípkami
alebo
na menu VRÁTENIE
potvrďte tlačidlom
Účtenka
08-05-2008
12:00:00
REGISTRÁCIA
Vrátenie
Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru
Syr Encián
1*0.90
=-0.90 A
-----------------------Celkom
-0.90
Hotovosť
0.00
Vydať
0.90
1*Syr Encián
-0.90
1
potvrďte tlačidlom
VYDAŤ
0.90 EUR

Vrátenie obalu
Funkcia sa používa pri vrátení obalov (fľaša, prepravka, sud, …). V súlade so zákonom o registračných
pokladniciach sa hodnota operácie vrátenia zarátava do záporného obratu. V pokladnici sa k tomuto účelu
používa kláves  (VRÁTENIE OBALU). Funkciu vrátenia obalov je možné použiť samostatne, alebo v
rámci rozblokovaného nákupu.
Postup: Vrátenie piatich fliaš naprogramovaných ako PLU č. 7 s naprogramovanou cenou (0,13 EUR). Je
potrebné aby PLU č. 7 bolo naprogramované ako vratný obal (viď. kapitolu Programovanie pokladnice –
Tovarové položky).
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
08-08-2008
R
12:00:00
Vrátenie obalu
R-režim
zatlačte tlačidlo

5*
5*
7
ukončite účtenku tlačidlom
Účtenka

5*Fľaša
-0.65
Vydať
0.65 EUR
Vrátenie
Fľaša
5*0.13
-0.65 G
-----------------------Celkom
-0.65
Hotovosť
0.00
Vydať
0.65
Pri vrátení obalov je možné použiť všetky predchádzajúce spôsoby predaja položky (zadania ceny, násobného, deleného množstva, …). Nie je možné použiť operácie prirážok a zliav!
Vklad hotovosti
Vklad sa používa na zaznamenávanie neobchodných platieb (vkladov). Príkladom je vloženie dennej počiatočnej hotovosti do zásuvky pokladnice. Pokladnica umožňuje vkladateľovi vytlačiť doklad o vložení hotovosti. Podľa vašich požiadaviek doklad môže obsahovať aj meno vkladajúceho a dôvod vkladu. Meno a dôvod
je možné zadať až na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky. Na vytlačenom doklade je ešte vyhradené
48
Registracný režim pokladnice
miesto pre podpis vkladajúceho. Zadanie mena vkladajúceho a dôvod vkladu je nepovinné. Ak nechcete
zadávať tieto údaje, stačí ukončiť operáciu vkladu dvojitým stlačením klávesu  TOTAL (CELKOM).
Postup: Vklad v hlavnej mene 1000,00 EUR v hotovosti:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
R-režim
zatlačte tlačidlo



šípkami
alebo
prejdite
na menu Vklad hotovosti
potvrďte tlačidlom

1000,00 
zadajte meno pokladníka, potvrďte tlačidlom

zadajte dôvod vkladu, potvrďte
tlačidlom

Účtenka
08-08-2008
R
12:00:00
REGISTRÁCIA
Predaj
REGISTRÁCIA
Vklad hotovosti
Hodnota:
Hodnota:
1000.00
Meno:
Jano
Hotovosť
Vklad
1000.00
MENO:
Jano
Dôvod vkladu:
otvorenie dňa
Podpis:
Dôvod:
otvorenie dňa
Vytlačí sa účtenka, v spodnej časti je možné podpísať pokladníkom tento doklad.
49
Registracný režim pokladnice
Výber hotovosti alebo šekov
Výber peňažnej hotovosti alebo šekov zo zásuvky pokladnice, ktorý nesúvisí s predajom, sa zaznamenáva
pomocou operácie „výber hot./šekov“. Túto funkciu používame napríklad pri odvode tržby pri striedaní pokladníkov alebo pri potrebe znížiť množstvo peňazí v zásuvke. Pokladnica umožňuje vytlačiť doklad o výbere
hotovosti. Podľa vašich požiadaviek doklad môže obsahovať aj meno vyberajúceho a dôvod výberu. Meno
a dôvod je možné zadať až na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky. Na vytlačenom doklade je ešte
miesto pre podpis vyberajúceho. Zadanie mena vyberajúceho a dôvod výberu je nepovinné. Ak nechcete
zadávať tieto údaje, stačí ukončiť operáciu výber dvojitým stlačením klávesu  TOTAL (CELKOM).
Príklad: Výber 500,00 EUR (hlavná mena v hotovosti):
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
R-režim

šípkami  alebo  prejdite na
zatlačte tlačidlo
menu Výber hot./šekov

potvrďte tlačidlom
, pokiaľ
sa jedná o výber šekov, šípkami
alebo
prejdite na Šekyhl. mena

Účtenka
08-08-2008
R
12:00:00
REGISTRÁCIA
Predaj
REGISTRÁCIA
Výber hot./šekov
Výber hot./šekov
Hot.-hl. mena

potvrďte tlačidlom

500,00 
zadajte meno pokladníka, potvrďte
tlačidlom
zadajte dôvod výberu, potvrďte
tlačidlom


Hodnota:
Hodnota:
500.00
Meno:
Jano
Dôvod:
koniec dňa
Hotovosť
Výber
500.00
MENO:
Jano
Dôvod výberu:
koniec dňa
Podpis:
TIP: V prípade ak chcete vybrať celý obsah zásuvky (napríklad výber v hlavnej mene) je nutné zadať ako
hodnotu výberu 0,00.
Úhrada faktúry a vrátenie faktúry
Úhrada faktúry a vrátenie faktúry je špeciálny typ pokladničného dokladu, ktorý neobsahuje žiadne tovarové
položky a slúži ako doklad k zaplateniu faktúry. Aby sme mohli vytvárať tento typ dokladu je nutné mať naprogramovanú jednu z daňových hladín na typ „Faktúra“, čím vyhradíme túto daňovú hladinu pre faktúry (viď
kapitola Programovanie daňových sadzieb). V tejto daňovej hladine sa potom bude kumulovať celková suma
za úhrady faktúr a vrátenie faktúr v rámci jedného obchodného dňa. Táto celková suma je potom spolu s
počtom úhrad faktúr tlačená na prehľadovej a dennej Z uzávierke.
50
Registracný režim pokladnice
Príklad: Úhrada faktúry v hodnote 250,00 EUR:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
R-režim
R
zatlačte tlačidlo
REGISTRÁCIA
Predaj




šípkami
alebo
prejdite
na menu Faktúra a potvrďte tlačidlom
Zadajte číslo faktúry (nepovinný
údaj) a potvrďte tlačidlom

ukončite účtenku tlačidlom
 alebo 
REGISTRÁCIA
Faktúra
Úhrada faktúry
Číslo faktúry:
123456789
=250.00
--------------------------Celkom
EUR 250.00
Hotovosť EUR 250.00
---------------------------
číslo faktúry:
Suma za úhradu:
250.00
250,00 
alebo
Účtenka
28-03-2011
12:00:00

28-03-2011
12:00
0004
POKLADN.01
DKP:724202001234500
66489X
123456789
250,00
Príklad: Vrátenie faktúry v hodnote 50,00 EUR
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
R-režim
R
zatlačte tlačidlo



Zadajte číslo faktúry (nepovinný
údaj) a potvrďte tlačidlom

ukončite účtenku tlačidlom
REGISTRÁCIA
Vrátenie faktúry
číslo faktúry:
Suma za úhradu:
50.00
50,00 
 alebo 
28-03-2011
12:00:00
REGISTRÁCIA
Predaj

šípkami
alebo
prejdite na
menu Vrátenie faktúry a potvrďte
tlačidlom
alebo
Účtenka

Vrátenie faktúry
Číslo faktúry:
123456789
=-50.00
--------------------------Celkom
EUR -50.00
Hotovosť
EUR 0.00
Vydať
EUR 50.00
--------------------------28-03-2011
12:00
0004
POKLADN.01
DKP:724202001234500
66489X
123456789
-50,00
Zadanie referenčného čísla
Pri určitých transakciách je potrebné pre kontrolu vytlačiť na účtenke referenčné číslo. Referenčné číslo sa
zadá z numerickej časti klávesnice a stlačením klávesu
. Referenčné číslo môže mať až 16 číslic.
 
Do účtenky je možné zadať napr. identifikáciu zákazníka. Pri začatom nákupe, resp. pred začatím nákupu,
zadajte číslo zákazníka a stlačte kombináciu klávesov . Maximálna dĺžka referenčného čísla je 18 znakov.
51
Registracný režim pokladnice
Na displeji sa zobrazí naprogramovaný text (default hodnota je „Referenčné číslo“) a zadané číslo. Je možné
pokračovať ďalej v účtovaní. Toto číslo sa vytlačí na účtenke v časti „informatívne údaje“.
Referenčné číslo je možné načítať aj prostredníctvom skenera čiarových kódov. Za referenčné číslo bude
považovaný čiarový kód začínajúci kódom 22.
Účtovanie s druhou menou
Pred tým ako sa začnete venovať tejto kapitole prečítajte si kapitolu „Pojmy definujúce zavedenie meny euro
resp. platby v cudzej mene“. Pokladnica Euro-50TE Cash je schopná pracovať s hlavnou, cudziou (vedľajšou) a duálnou menou podľa etapy euro meny v ktorej sa nachádza.
Poznámka:
Kvôli možnosti nastavenia rozdielneho počtu desatinných miest pre rôzne meny (napr. pre EUR zobrazovanie a programovanie cien na 3 resp. 2 desatinné miesta, resp. pre inú cudziu menu zobrazovanie a programovanie cien na 2 desatinné miesta) doporučujeme pri zadávaní hodnôt do pokladnice používať desatinnú čiarku. Napr. pre zadanie 23.00
stačí stlačiť klávesy 23., pre zadanie 38.500 stačí stlačiť klávesy 38.5 a pokladnica automaticky doplní desatinné miesta podľa nastavenia príznaku danej meny pre zobrazovanie a programovanie cien.
Textový žurnál
(presná kópia pokladničných dokladov, viď. §2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Pokladnica uchováva kontrolnú účtenku v pamäti pokladnice v elektronickej forme. Textový žurnál má kapacitu na 18 990 riadkov (vrátane prázdnych), čo pri účtenkách s 3 položkami v 3 rôznych daňových hladinách
predstavuje približne 450 účteniek.
Pre účely archivácie kontrolných záznamov je nutné použiť médium, ktoré spĺňa požiadavky zákona. Spoločnosť Elcom odporúča použiť DVD médiá typu GOLD (napr. DVD-RArchival Grade).
Pokladnica Euro-50TE Cash umožňuje prenos žurnálu do PC prostredníctvom funkcií komunikačnej knižnice,
resp. exportovaním na pamäťovú kartu (nie je súčasťou pokladnice). Pokladnica umožňuje nastaviť aj automatický export elektronického žurnálu na SD kartu súčasne s vykonaním dennej uzávierky (P režim � Žurnál
� Nastavenia � Autoexport). Pri tomto nastavení dôjde automaticky k vyexportovaniu žurnálu na pamäťovú
kartu a jeho vymazaniu z pamäte pokladnice (za predpokladu, že nedošlo k chybe pri exporte).
Textový žurnál nie je možné vymazať, ak neprebehla úspešne operácia exportu, resp. stiahnutia do PC.
V priebehu účtovania je obsluha pokladnice informovaná o blížiacom sa zaplnení kapacity pamäte pre žurnál. Správa sa zobrazuje pri zapnutí pokladnice po prekročení 80% zaplnenia a po prekročení 95%. V tomto
prípade odporúčame stiahnuť (exportovať) textový žurnál, následne ho vymazať a pokračovať v účtovaní. Po
úplnom zaplnení žurnálu pokladnica neumožní začatie novej účtenky až do vymazania žurnálu z pokladnice
po predchádzajúcom exporte resp. stiahnutí do PC.
Binárny žurnál
(kópia číselných údajov z pokladničných dokladov, viď. §2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov).
Slúži na ukladanie informácií z predaja a ich ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie prostredníctvom PC.
Možnosti pre prácu s binárnym žurnálom sú: export na SD, zmazanie, zistenie veľkosti. Pokladnica kontroluje
zaplnenie žurnálu a po dosiahnutí hranice nad 80% začne obsluhu upozorňovať na tento stav.
Pre účely archivácie kontrolných záznamov je nutné použiť médium, ktoré spĺňa požiadavky zákona. Spoločnosť Elcom odporúča použiť DVD médiá typu GOLD (napr. DVD-RArchival Grade).
52
Registracný režim pokladnice
Štruktúra binárneho žurnálu
Binárny žurnál je zložený z dokumentov. Podporovaný je iba dokument predaja a vrátenia v registraènom a
v tréningovom režime. Každý dokument je zložený z položiek, prièom výnimoèné postavenie majú položky
hlavièka a koniec, ktoré ohranièujú dokument.
Jednotlivé položky sú zložené z hodnôt svojich prvkov, ktoré sú oddelené odde¾ovaèom TAB (0x09). Každá
položka je ukonèená koncom riadku NL (0x0A).
Popis položiek binárneho žurnálu:
DocumentHeader – začiatok dokumentu
DOCHDR dt
dt:
DocumentType – možné hodnoty
SALE/RETURN/SALET/RETURNT/LOAN/LOANT/INVOICE/INVOICET
Písmeno T na konci typu dokumentu indikuje tréningový režim
SoldItem – položka predaja, vrátenia, prípadne zrušenia
SI
id
text
uuuu
pppp
q1
qo
q2
rrrr
i
C
D
R
L
V
id:
ID tejto položky v nákupe
text:
PLUName
uuuu:
UnitPrice
pppp:
Price
q1:
prvé množstvo
q2:
druhé množstvo
qo:
QuantityOperator – možné hodnoty * a /
rrrr:
taxRate
i:
taxIdentifier – možné hodnoty A/B/C/…
C:
Container item – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu položky nákupu
D:
Descript item – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu položky nákupu
R:
Return operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie
L:
Linked item – prítomnosť tejto hodnoty indikuje linkovanie danej položky na hlavnú (linkujúcu) položku.
V:
Void operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie. Ak je hodnota prítomná, potom hodnota “id” identifikuje položku, ktorá bola zrušená.
ItemAdjustment – položka modifikácie ceny inej položky
ADJI
id
adjt
pppp
aaaa
V
id:
ID položky v nákupe, ktorej cena sa modifikuje
adjt:
AdjustmentType – možné hodnoty P+/P-/V+/V-
pppp:
veľkosť percentuálnej modifikácie pre P+ a P-
aaaa:
hodnota modifikácie
V:
Void operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie
53
Registracný režim pokladnice
Void of Receipt – položka indikuje zrušenie nákupu
RCPV
Za touto položkou následuje ešte RCPDT a RCPID
SubtotalAdjustment – položka modifikácie hodnoty medzisúčtu
ADJSBTL id
adjt
pppp
ssss
aaaa
V
id:
ID tejto položky v nákupe
adjt:
AdjustmentType – možné hodnoty P+/P-/V+/V-
pppp:
veľkosť percentuálnej modifikácie
ssss:
hodnota medzisúčtu, ktorá sa modifikuje (bez vratných obalov a linkovaných položiek)
aaaa:
hodnota modifikácie
V:
Void operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie. Ak je hodnota
prítomná, potom hodnota “id” identifikuje položku, ktorá bola zrušená.
TenderItem – položka platby
TNDR
ct
tt
aaa
ffff
rrrr
ct:
CurrencyType – možné hodnoty CURN/CURF pre národnú/cudziu menu
tt:
TenderType – možné hodnoty CASH/CHECK/CARD
aaaa:
Amount – hodnota platby v národnej mene
ffff:
Foreign – hodnota platby v cudzej mene, ak je to platba v cudzej mene
rrrr:
exchangeRate – výmenný kurz cudzej meny, ak je to platba v cudzej mene
TotalItem – sumárna položka nákupu
TTL
gggg
tttt
rrrr
gggg:
Gross – celková hodnota nákupu s daňou
tttt:
Tax – celková hodnota dane
rrrr:
Rounding – hodnota zaokrúhlenia ceny nákupu. Hodnota môže byť aj záporná.
TaxItem – položka daňovej hladiny použitej v nákupe
TAXI
tl
rrrr
gggg
tttt
tl:
TaxLevel – možné hodnoty A/B/C/…
rrrr:
taxRate – sadzba dane v percentách
gggg:
hodnota nákupu s daňou pre danú hladinu
tttt:
hodnota dane v danej hladine
DocumentReferenceNumber
DOCRFN nnnnn
nnnnn:
referenčné číslo dokumentu
ReceiptDateTime - Dátum a čas účtenky
RCPDT
54
DD.MM.YYYY
HH:MN:SS
Registracný režim pokladnice
ReceiptID – identifikácia účtenky
RCPID
nn
rrrr
OperatorName
nn:
ECR number
rrrr:
ReceiptNumber – nula pre LOAN a LOANT
DucumentTrailer – koniec dokumentu
DOCTR
LoanItem – vklad platidla do zásuvky
LOAN
ct
tt
aaa
ffff
rrrr
Zoznam a popis atribútov položky je zhodný s položkou TNDR. Prakticky sa použije iba CURN,
CASH a hodnota vkladu. Ostatné atribúty sú v rezerve pre prípad logovania výberu, prípadne aj
vkladu v cudzej mene alebo šekov. Dokument LOAN/LOANT je ukončený rovnako ako dokument SALE, tj. položkami RCPDT a RCPID.
DOCHDR LOAN
LOAN
CURN
CASH
RCPDT
25.02.2009
15:13:06
123.00
RCPID
01
0000
POKLADN.01
LOAN
CURN
CASH
321.00
RCPDT
25.02.2009
15:13:37
RCPID
01
0000
0.00
0.000000
0.00
0.000000
DOCTR
DOCHDR LOANT
POKLADN.01
DOCTR
Príklad dokumentu binárneho žurnálu v textovom tvare:
DOCHDR SALE
SI
1
chlieb
10.00
60.00
2.000
*
3.000
19.00
SI
2
dezert
20.00
240.00
3.000
*
4.000
10.00
B
SI
3
fľaša
4.00
4.00
1.000
*
1.000
0.00
G
SI
4
minerálka
30.00
30.00
1.000
*
1.000
0.00
G
SI
5
fľaša
4.00
4.00
1.000
*
1.000
0.00
G
ADJI
4
P-
10.00
3.00
SI
7
minerálka
30.00
30.00
1.000
*
1.000
0.00
G
SI
8
fľaša
4.00
4.00
1.000
*
1.000
0.00
G
ADJI
7
P-
10.00
3.00
*
1.000
0.00
G
ADJI
7
P-
10.00
3.00
V
SI
10
minerálka
30.00
30.00
1.000
A
C
C
C
55
Registracný režim pokladnice
SI
11
fľaša
4.00
4.00
1.000
*
1.000
0.00
G
SI
12
minerálka
30.00
30.00
1.000
*
1.000
0.00
G
1.000
*
1.000
0.00
G
C
SI
13
fľaša
4.00
4.00
ADJI
12
P+
10.00
3.00
C
SI
12
minerálka
30.00
30.00
1.000
*
1.000
0.00
G
SI
13
fľaša
4.00
4.00
1.000
*
1.000
0.00
G
C
V
V
ADJI
12
P+
10.00
3.00
V
SI
15
fľaša
4.00
4.00
1.000
*
1.000
0.00
G
C
R
SI
15
fľaša
4.00
4.00
1.000
*
1.000
0.00
G
C
R
1.000
*
1.000
19.00
A
0.00
E
V
SI
16
chlieb
10.00
10.00
ADJI
16
P-
10.00
1.00
ADJI
16
P-
10.00
1.00
V
ADJSBTL
18
P+
10.00
397.00
39.70
43.70
ADJSBTL
19
P+
10.00
436.70
ADJSBTL
19
P+
10.00
436.70
43.70
452.50
0.00
0.0000
TNDR
CURN
CASH
TTL
452.50
36.30
-0.20
TAXI
A
19.00
77.00
12.30
TAXI
B
10.00
263.90
24.00
TAXI
G
0.00
111.60
0.00
DOCRFN
987654321
RCPDT
21.01.2008
RCPID
01
V
17:11:02
0056 POKLADN.01
DOCTR
Príklad dokumentu binárneho žurnálu pre faktúru v textovom tvare:
DOCHDR INVOICE
SI
TNDR
TNDR
TTL
TAXI
123
789.000
CURN
1
CASH
100.00
CURF
CASH
689.00
789.00
0.00
0.00
0.00
789.00
E
RCPDT
28.03.2011
RCPID
01
DOCTR
56
12:26:22
0001
POKLADN.01
789.00
1.000
0.00 0.000000
768.72
0.00
1.115700
*
1.000
Uzávierky
Uzávierky
Režimy uzávierok
Existujú dva režimy uzávierok: X-režim a Z-režim.
V X-režime sa vytlačí uzávierka bez toho, aby sa vymazal obsah pamäte. Používa sa pre generovanie prehľadu o
predaji počas dňa, pri striedaní pokladníkov a pod. X - uzávierku možno vykonať aj niekoľkokrát počas dňa.
V Z-režime sa vytlačí uzávierka a vymaže sa obsah pamäte tých predajných údajov, ktoré boli vytlačené na
uzávierke. Z - uzávierku vykonáme spravidla jedenkrát denne po ukončení denného predaja.
Uzávierky sú vždy v hlavnej mene.
Generované uzávierky
Pokladnica podporuje nasledovné typy uzávierok vyžadované zákonom č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov:
• Denná uzávierka (Z-režim -> Finančná uzáv. -> Denná)
• Intervalová uzávierka (X-režim -> Interval. uzáv.)
• Prehľadová uzávierka (X-režim -> Prehľadová uzáv. -> Denná)
Ďalšie typy podporovaných uzávierok:
• Denný obrat
• Pokladníkov
• DPT
• PLU
• Zásuvky
• Združená
Obsah uzávierok
Denná uzávierka
- je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja
tovaru alebo poskytovania služby.
Pri vykonaní tejto uzávierky dôjde k znulovaniu údajov z prevádzkovej pamäte pokladnice a ich zapísaniu
do fiskálnej pamäte.
Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:
a) ochranný znak,
b) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
c) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
e) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla
alebo miesta podnikania,
f) dátum a čas vyhotovenia,
g) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
h) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
i) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
j) obrat,
k) záporný obrat,
l) kumulovaný obrat,
m) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej
hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
n) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
o) súčet stornovaných položiek a ich počet,
p) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
q) súčet vrátení tovaru a ich počet,
r) súčet záporných položiek a ich počet,
58
Uzávierky
s) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.
Na základe zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov §4 ods. 2 písm a) bod 1. musí pokladnica zabezpečovať „vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň
evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný
doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného
dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky“.
Pokladnica na základe citovaného § neumožní pokračovať v účtovaní po 24. hodine, ak za predchádzajúci
deň nebola vykonaná uzávierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzávierky a až po jej vykonaní je možné pokračovať v účtovaní na pokladnici.
Intervalová uzávierka
- tlačový výstup obsahujúci podrobné alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval,
Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v zákone č. 289/2008
Z. z. v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiskálnej
pamäti a súhrnné údaje alebo podrobné údaje uvedené v §12 odseku 2 písm. h) až n) a p) až t):
§4 ods.4 písm. a)
1. daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
2. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla
alebo miesta podnikania,
3. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
4. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
5. dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
6. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
7. minimálne dve meny,
§4 ods.4 písm. b)
1. výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom počte 100 výmazov,
2. odpojenie tlačiarne s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
3. odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a času v maximálnom počte
500 odpojení,
4. odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
5. dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale údržby v minimálnom počte 50 záznamov,
6. zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom počte 20 zmien,
7. kontrolný kód na účely overenia pravosti kontrolného záznamu.
§12 ods.2:
a) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
b) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
c) obrat,
d) záporný obrat,
e) kumulovaný obrat,
f) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej
hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
g) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
h) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
i) súčet vrátení tovaru a ich počet,
j) súčet záporných položiek a ich počet,
k) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.
59
Uzávierky
Intervalovú uzávierku ďalej rozdeľujeme na podrobnú (X režim -> Interval. uzáv. -> Podrobná uzáv.) a súhrnnú
(X režim -> Interval. uzáv. -> Súhrnná uzáv.). Obe môžu byť vykonávaná na základe čísel uzávierok, resp. na
základe dátumov obchodných dní, za ktoré boli uzávierky vykonané.
Podrobná uzávierka obsahuje postupný výpis uzávierok podľa toho, ako boli vykonávané. Sumárna uzávierka
obsahuje sumár hodnôt z jednotlivých uzávierok zaznamenaných vo fiskálnej pamäti.
V prípade ak došlo v období, za ktoré sú sumárne uzávierky tlačené, k zmene daní, budú hodnoty kumulovaných obratov a hodnoty daní tlačené dvakrát a to do obdobia pred zmenou daní a sumár po zmene daní.
Prehľadová uzávierka
- tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru
alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni,
Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v §12 odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t):
a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla
alebo miesta podnikania,
e) dátum a čas vyhotovenia,
f) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
g) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
h) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
i) obrat,
j) záporný obrat,
k) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej
hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
l) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
m) súčet stornovaných položiek a ich počet,
n) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
o) súčet vrátení tovaru a ich počet,
p) súčet záporných položiek a ich počet,
q) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.
Denný obrat
Jedná sa o jednoduchú, rýchlu uzávierku, ktorá zobrazí na displeji pokladnice aktuálny denný obrat.
X-správa pokladníkov
Denná/mesačná X-správa pokladníkov vytlačí:
• meno pokladníka,
• počet, hodnotu súčtu kladných a záporných operácií predaja a vrátenia tovaru od poslednej Z-dennej/
mesačnej uzávierky pokladníkov,
• hodnotu celkového predaja.
Mesačná X-správa sa aktualizuje až po Z-dennej uzávierke pokladníkov.
Z - uzávierka pokladníkov
Denná/mesačná Z - uzávierka pokladníkov vytlačí:
• meno pokladníka,
• počet, hodnotu súčtu kladných a záporných operácií predaja alebo vrátenia tovaru od poslednej dennej/mesačnej Z - uzávierky pokladníkov,
• hodnotu celkového predaja za deň/mesiac.
60
Uzávierky
Po vytlačení dennej uzávierky pokladníkov sa obsah pamäte pripočíta k obsahu mesačnej uzávierky pokladníkov a následne sa vynuluje.
Po vytlačení sa obsah pamäte mesačnej uzávierky pokladníkov vynuluje.
DPT X-správa
Denná/mesačná DPT X-správa vytlačí:
• názov DPT,
• počet a hodnotu predaných DPT,
• súčet hodnoty všetkých predaných DPT za deň/mesiac.
DPT Z - uzávierka
Denná/mesačná DPT uzávierka vytlačí:
• názov DPT,
• počet a hodnotu predaných DPT,
• súčet hodnoty všetkých predaných DPT za deň/mesiac.
Po vytlačení dennej uzávierky DPT sa obsah pamäte pripočíta k obsahu mesačnej uzávierky DPT a následne sa vynuluje.
Po vytlačení sa obsah pamäte mesačnej uzávierky DPT vynuluje.
PLU X-správa
Postup pri tlači PLU X - správy :
•
•
•
•
•
•
voľba spodnej hranice, voľba čísla PLU, od ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
voľba hornej hranice, voľba čísla PLU, do ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
tlač č. záznamu - pri nastavení tlači čísla záznamu na „áno“ sa pri každom PLU vytlačí aj číslo PLU,
potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM).
PLU X-správa vytlačí:
• číslo PLU (pokiaľ „Tlač č. záznamu“ bolo nastavené na „áno“),
• názov PLU,
• počet a hodnotu predaných PLU,
• súčet hodnoty všetkých predaných PLU.
PLU Z - uzávierka
Postup pri tlači Z - PLU uzávierky :
• voľba spodnej hranice, voľba čísla PLU, od ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
• potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
• voľba hornej hranice, voľba čísla PLU, do ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
• potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
• tlač reportu - v tomto kroku sa pri volbe tlačiť report - „áno“ vytlačí na účtenku správa PLU podľa zvoleného rozsahu. Pokiaľ sa nastaví tlač report na „nie“, nevytlačí sa správa PLU na účtenku len sa vymaže
z pamäte, čím je možné nové spustenie periodického sledovania predaja PLU. Pokiaľ sa nastaví na „nie“
krok 7) aj 8) sa neuskutoční,
• potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
• tlač č. záznamu - pri nastavení tlači čísla záznamu na „áno“ sa pri každom PLU vytlačí aj číslo PLU,
• potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM).
PLU Z - uzávierka vytlačí:
• číslo PLU (pokiaľ „Tlač č. záznamu“ bola nastavená na „áno“),
• názov PLU,
• počet a hodnotu predaných PLU,
• súčet hodnoty všetkých predaných PLU.
Po vytlačení Z uzávierky PLU sa údaje z počítadla vynulujú, čím je možné periodické sledovanie predaja
tovarových jednotiek
61
Uzávierky
X-správa zásuvky
Správa zásuvky vytlačí:
•
•
•
•
•
•
•
•
počet platieb v hotovosti a ich hodnotu,
počet vráteného tovaru a celkovú hodnotu,
počet operácií vkladu hotovosti a celkovú hodnotu vloženej hotovosti,
počet operácií výberu hotovosti a celkovú hodnotu vybranej hotovosti,
zostatok hotovosti v zásuvke,
hodnotu šekov v zásuvke,
množstvo cudzej meny v zásuvke,
počet a sumu výdavkov v hotovosti.
Z - uzávierka zásuvky
Uzávierka zásuvky vytlačí:
• počet platieb v hotovosti a ich hodnotu,
• počet vráteného tovaru a celkovú hodnotu,
• počet operácií vkladu hotovosti a celkovú hodnotu vloženej hotovosti,
• počet operácií výberu hotovosti a celkovú hodnotu vybranej hotovosti,
• zostatok hotovosti v zásuvke,
• hodnotu šekov v zásuvke,
• množstvo cudzej meny v zásuvke,
• počet a sumu výdavkov v hotovosti.
Po vytlačení Z - uzávierky zásuvky sa údaje z počítadla vynulujú, čím je možné periodické sledovanie hotovosti v zásuvke.
Z - uzávierka združená
Združená správa umožňuje nadefinovať ľubovoľné uzávierky, ktoré chceme pravidelne vykonávať. Môžme
nadefinovať dve samostatné správy, jednu pre denný účel a druhú pre mesačné uzávierky.
Postup pri tlači dennej združenej uzávierky:
• voľba vykonanie alebo konfigurácia,
• potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM),
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pri voľbe konfigurácia
voľba tlače dennej uzávierky „áno“ alebo „nie“,
potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM),
voľba tlače uzávierky pokladníkov „áno“ alebo „nie“,
potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM),
voľba tlače uzávierky DPT „áno“ alebo „nie“,
potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM),
voľba tlače uzávierky PLU „áno“ alebo „nie“,
potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM),
voľba tlače uzávierky zásuvky „áno“ alebo „nie“,
potvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM).
Postup pri tlači mesačnej združenej uzávierky:
• voľba vykonania alebo konfigurácie,
• potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM),
•
•
•
•
62
* pri voľbe konfigurácia:
voľba tlače finančnej pokladníkov „áno“ alebo „nie“,
potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM),
voľba tlače uzávierky DPT „áno“ alebo „nie“,
potrvrdenie voľby  TOTAL (CELKOM).
*Popis jednotlivých uzávierok je v predchádzajúcej časti.
Uzávierky
Ako vytlačiť X - uzávierky
Stlačením klávesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, následne šípkami  alebo  vyberte režim X.
Hlavné menu
X-režim
Do menu X - uzávierok vojdete stlačením klávesu  TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klávesov  alebo  vyberte uzávierku, ktorú chcete vykonať. Uzávierka bude vytlačená po stlačení klávesu  TOTAL
(CELKOM).
X - uzávierku môžeme vytlačiť aj niekoľkokrát bez vplyvu na hodnoty údajov v pokladnici.
Pomocou tohoto typu uzávierky získate prehľad o predaji počas dňa. Hodnoty môžete použiť napríklad
pre kontrolu stavu hotovosti v pokladnici, kontrolu vývoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri
striedaní zmien, či pokladníkov, a pod.
Vzor vytlačenej Prehľadovej X - uzávierky
E L C O M
Jesenná 26
Prešov
DIČ:1234567890123456789
***************** X *****************
Finančná uzávierka
Prehľadová
************************************
Kumulovaný obrat
191838.02
Sadzba A
19.00%
Sadzba B
10.00%
Sadzba C
0.00%
Sadzba D
--Zdaniteľné A
-118.32
Základ dane A
-99.42
DPH A
-18.90
Zdaniteľné B
5.55
Základ dane B
5.05
DPH B
0.50
Zdaniteľné C
8.33
Základ dane C
8.33
DPH C
0.00
Obrat
6x
-104.44
Základ dane celkom
-86.04
DPH celkom
-18.40
Neplatné doklady
0x
0.00
Vrátenie
2x
-166.65
Záporné položky
1x
-7.00
Zľava
2x
-60.00
Záporný obrat
-233.65
Storno
2x
-77.77
Hotovosť
9x
-104.44
11-04-2009
13:49
POKLADN.01
DKP:123456789012345678X
63
Uzávierky
Ako vytlačiť Z - uzávierky
Stlačením klávesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, následne šípkami  alebo  vyberte režim Z.
Hlavné menu
Z-režim
Do menu Z - uzávierok vojdete stlačením klávesu  TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klávesov  alebo
 vyberte uzávierku, ktorú chcete vykonať. Uzávierka bude vytlačená po stlačení klávesu  TOTAL (CELKOM).
Vzor vytlačenej Dennej Z - uzávierky
E L C O M
Jesenná 26
Prešov
DIČ:1234567890123456789
***************** Z *****************
Finančná uzávierka
Denná
************************************
Číslo uzávierky
11
Kumulovaný obrat
191838.02
Sadzba A
19.00%
Sadzba B
10.00%
Sadzba C
0.00%
Sadzba D
--Zdaniteľné A
-118.32
Základ dane A
-99.42
DPH A
-18.90
Zdaniteľné B
5.55
Základ dane B
5.05
DPH B
0.50
Zdaniteľné C
8.33
Základ dane C
8.33
DPH C
0.00
Obrat
6x
-104.44
Základ dane celkom
-86.04
DPH celkom
-18.40
Neplatné doklady
0x
0.00
Vrátenie
2x
-166.65
Záporné položky
1x
-7.00
Zľava
2x
-60.00
Záporný obrat
-233.65
Storno
2x
-77.77
Hotovosť
9x
-104.44
11-04-2009
13:50
POKLADN.01
DKP:123456789012345678X
64
Pomoc v núdzi
Pomoc v núdzi
POVINNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA
Pokladnica Euro-50TE Cash vyžaduje vykonanie servisnej údržby po dosiahnutí určitého počtu vytlačených
riadkov a pred vyčerpaním kapacity záložnej batérie.
Poznámka: Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov podnikateľ povinný zabezpečiť
vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých
päť rokov od predchádzajúcej údržby. Dátum a čas prvého zobrazenia informácie je zapísaný do fiskálnej
pamäte.
Informačné a chybové hlásenie
Ak je potrebné informovať obsluhu o aktuálnej činnosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akejkoľvek príčiny do chybového stavu, na displeji budú popísané jednotlivé správy nasledujúcimi hláseniami:
Tabuľka 7.1 - Zoznam hlásení pokladnice
POPIS
Zdvihnutá
hlava
Chýba
papier účtenky
VÝZNAM
Tlačiareň má zdvihnutú tlačovú hlavu.
V tlačiarni nie je papier pre účtenku.
Tlačiareň
odpojená
Komunikácia s tlačiarňou bola neúspešná. Tlačiareň je pravdepodobne odpojená.
Prekročenie
limitu nákupu
Operácia nebola vykonaná, pretože by spôsobila prekročenie cenového limitu
nákupu.
Prehriata hlava
tlačiarne
Tlač údajov bola zastavená. Je potrebné počkať na vychladnutie hlavy tlačiarne.
Nákup zaplatený, Pamäť pre evidenciu operácii v nákupe bola zaplnená. Nákup je možné zrušiť
ukončite účtenku alebo zaplatiť. (Limit pre jeden nákup je 31 položiek).
Vykonajte
poslednú platbu
Bol dosiahnutý limit počtu čiastkových platieb v nákupe. Možné je už iba úplné
zaplatenie.
Limit hodnotovej Zadaná hodnota musí byť nenulová a menšia ako cena položky, prípadne
prirážky/zľavy hodnota medzisúčtu.
Limit percent.
prirážky/zľavy
Zadaná hodnota musí byť nenulová, menšia ako naprogramovaný limit a nie
väčšia ako 100%.
Hodnota nákupu
je nulová
Prirážku/zľavu nie je možné aplikovať na medzisúčet, ktorého hodnota je záporná
alebo nulová.
Nie je možné
zmeniť cenu
Na vybranú položku nie je možné aplikovať prirážku/zľavu – napr. na vratný
obal.
Nákup obsahuje
vrátenie tovaru
Na medzisúčet nie je možné aplikovať prirážku/zľavu, pretože nákup obsahuje
vrátenie tovaru.
Prekročený limit
Prekročený limit prvého množstva.
pre 1. množstvo
Prekročený limit
Prekročený limit druhého množstva.
pre 2. množstvo
Prekročený limit
Prekročený limit výsledného množstva.
pre množstvo
66
Pomoc v núdzi
Neplatné
1. množstvo
Neplatné
2. množstvo
Neplatné
množstvo
Neplatná
jednotková cena
Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota prvého množstva.
Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota druhého množstva.
Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota výsledného množstva.
Bola zadaná nulová alebo veľmi veľká jednotková cena položky.
Vklad nepovolený Vklad požadovaného platidla nie je dovolený.
Výber nepovolený Výber požadovaného platidla nie je dovolený.
Nedost.platidla
v zásuvke
Výber platidla nie je možný – požadované množstvo sa v zásuvke pokladnice
nenachádza.
Nemožné predať
neaktívne PLU
Tovarová položka s nedefinovaným názvom alebo s priradením k neaktívnej
daňovej hladine nemôže byť v nákupe zaregistrovaná. Rovnako položka s nulovou naprogramovanou cenou a nezadanou cenou pri registrovaní nemôže
byť zaúčtovaná.
Nie je možné
zadať inú cenu
Položka neumožňuje zadanie jednotkovej ceny pri účtovaní.
Neexistujúce
PLU
Nulová cena
položky
Žiaden
predaj
Položka so zadaným číslom alebo čiarovým kódom sa v databáze pokladnice
nenašla.
Nulová výsledná cena položky nie je dovolená.
Požadovaná operácia nemôže byť vykonaná, pretože nákup neobsahuje žiadnu
položku.
Operácia nemožná V režime vrátenia tovaru je dovolená iba registrácia tovarovej položky, jej zrušenie
v danom stave
a jednorázová platba vo význame vrátenia hotovosti zákazníkovi.
PLU nie je
vratný obal
Danú položku nie je možné použiť v operácii výkupu vratného obalu.
Linkované PLU
nie je obal
Danú položku nie je možné použiť v operácii výkupu vratného obalu.
Euro prechod
nebol ukončený
Ak nebol ukončený niektorý z krokov pri prechode na euro, nie je možná registrácia nákupu.
Zľ./prir. na MS
Položku nákupu nie je možné zrušiť, pretože už bola aplikovaná zľava/prirážka
na medzisúčet, v ktorom bola daná položka započítaná.
Nemožné zrušiť
popisné PLU
Popisnú položku nemožno zrušiť samostatne, ale iba spolu s hlavnou položkou,
ku ktorej je prilinkovaná.
Nemožné predať
popisné PLU
Popisnú položku nemožno predať samostatne, ale iba ako prilinkovanú k hlavnej
tovarovej položke.
Nemožná hodnota
platidla
Zadaná hodnota platby nemôže byť realizovaná platnými bankovkami a mincami.
Neplatná
hodnota
Prekročenie
limitu platby
Veľmi veľká hodnota v operáciách vklad, výber a platba.
Zadanú hodnotu platby nie je možné spracovať.
67
Pomoc v núdzi
Nevhodný spôsob
platby
Po dennej
uzávierke
Vykonajte
dennú uzávierku
Po mesačnej
uzávierke
V cudzej mene je možná platba iba v hotovosti.
Denná Z-uzávierka už bola vykonaná –od poslednej Z-uzávierky nebol zaregistrovaný žiaden nákup.
Aktivovaná operácia vyžaduje vykonanie dennej Z-uzávierky.
Mesačná Z-uzávierka už bola vykonaná.
Vykonajte
Aktivovaná operácia vyžaduje vykonanie mesačnej Z-uzávierky.
mesač. uzávierku
Vykonajte
Z uzávierky
Aktivovaná operácia vyžaduje vykonanie Z-uzávierok.
Nie sú splnené
podmienky zmeny
Hodnota údaja nemôže byť zmenená v danom stave, napr. nie sú vykonané
uzávierky.
Nedovolený krok
Pri prechode na euro bolo požadované vykonanie kroku, ktorý nie je v danom
stave prechodu dovolený (stavový diagram prechodu na euro).
Krok bol úspešne Krok prechodu na euro bol úspešne vykonaný. Pokladnicu je možné používať
vykonaný
v registračnom režime.
Uzávierka
vykonaná
Požadovaná uzávierka (správa) bola vykonaná.
Žiadna
položka
Operácia nad nákupom, ktorý neobsahuje žiadnu položku.
Chybná
operácia
Nedovolená postupnosť stláčania klávesov.
Vysoký
výdaj
Hodnota platby spôsobí takú hodnotu výdaja, ktorú nie je možné zobraziť na
zákaznícky displej.
Pokračujte
v registrácii
Pokladnica po zapnutí informuje o otvorenom nákupe – je možné pokračovať
v účtovaní položiek alebo je možné nákup ukončiť.
Pokračujte
v platení
Pokladnica po zapnutí informuje o nákupe v stave platenia – možné sú už iba
platby.
Chyba
váženia
Váhy nie je možné používať. Pokladnica nedisponuje možnosťou pripojenia
váh.
Pamäťová karta
nenájdená
Nemožno otvoriť
súbor
Chyba pri exporte alebo pri importe údajov.
Nemožno zatvoriť
súbor
Nemožno čítať
súbor
Chyba pri exporte alebo pri importe údajov.
Nemožno zapísať
súbor
Batéria vybitá, Stav nabitia batérie pokladnice neumožňuje riadne používanie. Je potrebné
pripojte adaptér pripojiť sieťový adaptér. Pokladnicu je možné vypnúť.
Batéria vybitá,
nabíjanie...
68
Stav nabitia batérie pokladnice neumožňuje riadne používanie. Sieťový adaptér
je pripojený. Pokladnicu je možné vypnúť.
Pomoc v núdzi
Limit tlače prek. Volajte servis pre vykonanie údržby pokladnice.
Nezadané DKP
Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte DKP.
Nezadané DIČ
Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte DIČ / IČ DPH.
Nezadané SN
Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte sériové číslo – vo výrobe.
Nezadané LOGO
Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte aspoň jeden riadok textového
loga.
Pokladnica už je
fiskalizovaná
Pokus o fiskalizovanie už fiskalizovanej pokladnice. Ak je opätovná fiskalizácia
nevyhnutná, je potrebné najprv uskutočniť operáciu výmeny fiskálnej pamäte
v servisnom režime.
FISKALIZÁCIA OK
Fiskalizácia pokladnice bola úspešne ukončená. Po reštarte je možné pokladnicu
používať ako fiskálnu.
Pokladnica
nefiskalizovaná
Pokus o vytlačenie správy z fiskálnej pamäte na nefiskalizovanej pokladnici. Operácia
je možná iba na fiskalizovanej pokladnici s vlastnou fiskálnou pamäťou.
Je po polnoci,
Pokus o registráciu v novom dni, pričom za predchádzajúci deň ešte nebola
urobte uzávierku urobená Z-uzávierka. Uzatvorte predchádzajúci deň – vykonajte Z-uzávierku.
Dnes už jedna
uzávierka bola
V jednom dni možno urobiť iba jednu uzávierku. Uzávierku bude možné vykonať
až po polnoci.
Po dennej
uzávierke
Pokus o vykonanie Z-uzávierky, pričom nič nebolo registrované. Najprv sa musí
uskutočniť registrácia predaja, vrátenia alebo vkladu a až potom je možné vykonať
uzávierku.
Zadaný interval
je mimo rozsah
Požaduje sa výpis uzávierok, ktoré ešte neboli urobené – pre dátum z budúcnosti.
Zadajte vhodný interval.
Nebola nájdená
V zadanom dátumovom intervale nebola vykonaná žiadna uzávierka.
žiadna uzávierka
Zostáva
NN uzávierok
Bol dosiahnutý limit počtu (NN) možných uzávierok pre fiskálnu pamäť. Po zaplnení
fiskálnej pamäte uzávierkami nebude možné pouźívať pokladnicu na registráciu
a bude potrebné privolanie servisného technika.
Zaplnená
fiskálna pamäť
Aspoň jedna z oblastí fiskálnej pamäte bola zaplnená. (uzávierky, opojenia, MRS).
Pokladnicu nie je možné používať na registráciu. Privolajte servisného technika.
Jedna z oblastí fiskálnej pamäte je zaplnená – nie je možná registrácia. V súvislosti
RO režim
so zaplnením fiskálnej pamäte nastal prechod do režimu, v ktorom je možné iba
fiskálnej pamäte
čítanie a tlač jej obsahu.
Odpojené zariad. Detegovalo sa odpojenie zákazníckeho displeja alebo tlačiarne. Pokladnicu nie
volajte servis
je možné používať na registráciu. Zavolajte servisného technika.
Chyba fisk. pam.
0xNNNNNNNN
Zobrazenie čísla chyby, ktorá nastala pri operácii s fiskálnou pamäťou. Táto správa
je následne prepísaná chybovou správou „Chyba operácie fiskálnej pamäte”.
Operácia čítania/zápisu s fiskálnou pamäťou zlyhala, prípadne bolo detegovaChyba operácie
né odpojenie fiskálnej pamäte. Je nutný reštart pokladnice – operácia bude
fiskálnej pamäte
zopakovaná.
Vložte správnu
fiskálnu pamäť
K fiskalizovanej pokladnici bola pripojená cudzia fiskálna pamäť, prípadne fiskálna pamäť bola odpojená. K fiskalizovanej pokladnici musí byť pripojená vlastná
fiskálna pamäť.
69
Pomoc v núdzi
K nefiskalizovanej pokladnici bola pripojená cudzia fiskálna pamäť. Z takejto
Čítanie cudzej
pokladnice je možné pomocou komunikácie z PC prečítať obsah pripojenej
fiskálnej pamäte
fiskálnej pamäte.
Vložte prázdnu
fiskálnu pamäť
K nefiskalizovanej pokladnici nie je pripojená prázdna fiskálna pamäť. K nefiskalizovanej pokladnici pripojte prázdnu fiskálnu pamäť.
Výmena FM možná
vypnite pokl.
Fiskálny stav pokladnice bol zrušený. Operácia servisného režimu. Po reštarte pokladnice s pripojenou prázdnou fiskálnou pamäťou je možná opätovná fiskalizácia.
Testovanie pokladnice
Testy pokladnice Euro-50TE Cash dovoľujú jednoducho a rýchlo zistiť funkčnosť vašej pokladnice. Pomocou vlastného testu prekontrolujeme funkčnosť elektronických obvodov, zobrazovacie prvky displejov, klávesy klávesnice a
prácu tlačiarne. V tejto kapitole sú popísané len najpoužívanejšie testy, ostatné slúžia pre sevisných technikov.
Sys. parametre
Testy
Testovanie elektroniky a displeja
Displej zákazníka
Vlastný test elektroniky a displeja zobrazí na displeji vybrané znaky.
Postup pri spustení testu displeja zákazníka:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel  alebo  a tlačidla 
TOTAL (CELKOM) do menu pre test displeja zákazníka (P-režim – Sys.
parametre – Testy):
Testy
Displ. zákazníka
Potvrďte tlačidlom  TOTAL (CELKOM), na displeji zákazníka sa postupne zobrazia vybrané znaky.
Displ. zákazníka
vykonávam...
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí:
Test vykonaný OK
Displej operátora
Vlastný test elektroniky a displeja zobrazí na displeji vybrané znaky.
Postup pri spustení testu displeja operátora:
Postupnosť krokov
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel  alebo  a tlačidla 
TOTAL (CELKOM) do menu pre test displeja operátora (P-režim – Sys.
parametre – Testy):
Displej obsluhy
Testy
Displ. operátora
Potvrďte tlačidlom  TOTAL (CELKOM), na displeji operátora sa postupne rozsvietia všetky body displeja.
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji operátora zobrazí:
70
Test vykonaný OK
Pomoc v núdzi
Test klávesnice
Test klávesnice vyhodnocuje postupné stláčanie tlačidiel klávesnice. Ak sú stláčané tlačidlá v presne definovanom poradí podľa obrázku 7. 1 a klávesnica alebo jej riadiace obvody nie sú poškodené, test je ukončený
správne.
Postup pri spustení testu klávesnice:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel  alebo  a tlačidla 
TOTAL (CELKOM) do menu pre test klávesnice (P-režim – Sys. parametre – Testy):
Testy
Klávesnica
Potvrďte tlačidlom  TOTAL (CELKOM) a postupne stláčajte klávesy
v poradí podľa obrázku 7. 1. Začnite klávesom  (MENU) a ukončite
klávesom  TOTAL (CELKOM).
Klávesnica
vykonávam...
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí:
Test vykonaný OK
Priebeh testu:
V smere šípok na obrázku 7. 1 stláčajte postupne jednotlivé tlačidlá klávesnice.
Ak je stlačené tlačidlo v nesprávnom poradí, zvukovou signalizáciou je vyhlasovaná chyba až po stlačenie
správneho (podľa testu nasledujúceho) tlačidla.
Test klávesnice je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla  TOTAL (CELKOM).
Obrázok 7.1 – Klávesnica pokladnice Euro-50TE Cash
71
Pomoc v núdzi
Testovanie tlačiarne
Vlastný test tlačiarne vytlačí na účtenku aj na kontrolnú pásku, celú sadu znakov v štandardnej veľkosti s priradenými hexadecimálnymi kódmi.
Postup pri spustení vlastného testu tlačiarne:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel  alebo  a tlačidla 
TOTAL (CELKOM) do menu pre test tlačiarne (P-režim – Sys. parametre – Testy):
Testy
Tlač
Potvrďte tlačidlom  TOTAL (CELKOM), tlačiareň vytlačí na termo
pásku znakovú sadu pokladnice.
Tlač
vykonávam...
Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí:
Test vykonaný OK
Test snímania polohy valca tepelnej tlačiarne
Na displeji sa zobrazí aktuálna poloha hlavy tlačiarne. Pohybom mechanizmu zdvíhania hlavy sa mení zobrazovanie polohy hlavy na displeji podľa aktuálnej pozície zdvíhacieho mechanizmu hlavy.
Postup pri spustení testu:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel  alebo  a tlačidla 
TOTAL (CELKOM) do menu pre test polohy valca tlačiarne (P-režim –
Sys. parametre – Testy):
Testy
Poloha valca
Potvrďte tlačidlom  TOTAL (CELKOM), pokiaľ je valec tlačiarne na
svojom mieste, na displeji obsluhy sa zobrazí:
Hlava OK
Pokiaľ je valec tlačiarne zodvihnutý, na displeji sa zobrazí:
Test ukončíte stlačením tlačidla  TOTAL (CELKOM).
Zdvihnutá hlava
Hlava OK
Test snímača papierovej pásky
Na displeji sa zobrazí aktuálny stav prítomnosti papierovej termo pásky. Zasúvaním a vysúvaním papiera zo
snímačov sa mení zobrazovanie stavu prítomnosti papiera na displeji.
Postup pri spustení testu:
Postupnosť krokov
Displej obsluhy
V P-režime prejdite pomocou tlačidiel  alebo  a tlačidla 
TOTAL (CELKOM) do menu pre test snímačov pások (P-režim – Sys.
parametre – Testy):
Testy
Snímače pások
Potvrďte tlačidlom  TOTAL (CELKOM), pokiaľ je termo páska správne založená v tlačiarni, na displeji obsluhy sa zobrazí:
účtenka OK
Pokiaľ chýba termo páska, na displeji sa zobrazí:
Test ukončíte stlačením tlačidla  TOTAL (CELKOM).
72
účtenka chyba
účtenka
OK
Poznámky
73
Poznámky
74
Poznámky
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising