instalace vany voda - přívod a odpad vzduch elektřina

instalace vany voda - přívod a odpad vzduch elektřina
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO AKRYLÁTOVOU VANU YOU
S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM YOU PLUS, YOU DUO
Vanu je možné instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s hotovými obklady
stěn a položenou dlažbou v rovině. Především prostor pod vanou musí být zbaven zbytků
stavebního a zdícího materiálu, malty, lepidel, prachu a jiných pevných částic, které by mohly
poškodit hydromasážní a airmasážní zařízení. Dále nesmí být v prostoru umístění hydromasážní
vany žádný instalační rozvod (přívod vody, odpad atd.) veden po podlaze nebo tyto rozvody
nesmí zasahovat do prostoru pod vanou. Pokud není obklad stěn až k podlaze, musí být ukončen
minimálně 150 mm pod úrovní horní hrany vany (viz obr. 1A, 2c). Bude-li vana obezděna, musí
vnitřní vyzdívka kopírovat tvar vany tak, aby přesahovala okraj vany směrem dovnitř maximálně
o 10 mm a při výškovém vyrovnání vany byla 2 až 3 mm pod hranou vany (viz obr. 2). Podlaha
pod vanou musí být pevná a rovná. Vana nesmí být nikdy zazděna „natvrdo“ bez možnosti pružit!
Objem vany je 290, 260 l vody. Příkon HM systému 3130W/230Vac/13,6 A.
Jištění: jistič 16A/B+proudový chránič Irez=30 mA, případně kombinovaný jistící prvek.
INSTALACE VANY
Vanu je možné zapustit do podlahy anebo ji umístit standardním způsobem. Ve druhém
případě je potřeba včas se rozhodnout, zda se obvod vany zakryje klasickou obezdívkou nebo
krycím panelem. Výhodou krycího panelu je, že jej lze celý sejmout. Pokud budete provádět
čelní obezdění vany, je nutné skloubit práce tak, aby nedošlo k poškození složitých zařízení
hydromasáže pod vanou. Vana s instalovaným HM systémem musí být osazena tak, aby ji bylo
možno pro revizní práce nebo opravy vyjmout bez demolice obezdívky. To znamená, že musí být
i dostatečná délka všech pružných hadic v případě volby stojánkové nebo podomítkové baterie,
nebo musí existovat možnost odpojit tyto hadice z montážního otvoru.
Nezapomeňte při obezdívání vany ponechat ve zdivu montážní otvory pro přístup k sifonu,
k přívodu vody, k vodovodní baterii, skříni elektrického ovládání a agregátům.
VODA - PŘÍVOD A ODPAD
Vana YOU je navržena pro napouštění tryskou Warm Flow ukrytou pod podhlavníkem
v zádech vany. Pro její napojení je třeba provést vývod vody dle obr. 5. Z podomítkové případně
stojánkové směšovací baterie bude přes zpětný ventil vyvedena flexibilní hadice pro napojení
elektromagnetického ventilu napuštění vany.
Pro odpad je nutné připravit vývod (obr. 5) v nohách vany z trubky o Ø 50 mm, do kterého bude
připojen odpad vany.
VZDUCH
U van, vybavených vzduchovou masáží, je nezbytné zajistit dostatečný přívod vzduchu
pro dmychadlo. Nasávací otvor by měl mít minimální profil 100 x 100 mm, zakrytý mřížkou.
Nasávání (a současně odvětrávání) doporučujeme vyústit do větratelného prostoru nebo místnosti. U van s instalovanými krycími panely lze řešit přisávání vzduchu ponecháním
mezery mezi panelem a podlahou o minimální šíři 5 mm po celé délce krycího panelu.
ELEKTŘINA
Připojení na elektřinu
1) Přípojka pro hydromasážní systém musí být provedena v soustavě TN-S, tzn. s odděleným středním N a ochranným PE vodičem. Není-li toto možné s ohledem na stávající elektrické rozvody
bude do přípojky vložena nová rozvodnice, kde dojde k rozdělení středního a ochranného vodiče. Přípojka smí sloužit pouze k napájení hydromasážního systému a nesmí na ni být připojen
jiný elektrický spotřebič.
2) Jištění provedeno v rozvodnici proudovým chráničem s nadproudou spouští o vybavovacím (reziduálním) proudu 30 mA charakteristiky „B“ (kombinace jističe a proudového chrániče),
případně kombinací jističe charakteristiky „B“ a proudového chrániče s vybavovacím proudem 30 mA, normy ČSN 33 2000-4-41 čl. 412.5 a ČSN 33 2000-7-701.
3) Napájecí vedení musí být dimenzováno s ohledem na příkon hydromasážního systému, úbytek napětí vlivem délky přípojky a hodnoty impedanční smyčky. V běžných podmínkách vyhovuje
vedení z měděného vodiče o průřezu 2,5 mm2 například CYKY 3Cx2,5.
4) Do napájecího vedení je nutné vložit dvojpólový spínač pro zajištění správné funkce automatického vysoušení hydromasážního systému.
5) Konec napájecího vedení bude vyveden v prostoru pod vanou ve výšce 200 mm a ponechán volný konec v minimální délce 4,0 m.
6) Hydromasážní systém musí být vodivě spojen s doplňkovým pospojením z měděného vodiče o průřezu minimálně 4 mm2 zelenožluté barvy, norma ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.6
a ČSN 33 2000-5-54
7) Pokud přípojku hydromasážního systému neobsahuje celková výchozí revizní zpráva elektroinstalace objektu či jeho části, provede se na ni samostatná revizní zpráva. Po jejím předložení
zkontrolují naši technici splnění podmínek připojení. A následně připojí hydromasážní systém, odzkouší jeho funkčnost a potvrdí záruční list.
Bez předložení revizní zprávy Vám nesmí náš servisní technik hydromasážní systém připojit a uvést do provozu!
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Vana se nesmí zvedat za plastová potrubí nebo za kabely. Vanu můžete uchopit pouze za podpěrnou kovovou konstrukci. Přívod elektrického proudu musí být při práci pod vanou vypnut hlavním
jističem. Je zakázáno rozebírat nebo nějak upravovat technologické zařízení umístěné pod vanou a zasahovat do elektrické části zařízení. Výrobce si toto vyhrazuje pro případnou údržbu, opravu
nebo uplatnění opravy v záruční lhůtě na výše uvedený výrobek. Nákres propojení je na obr. 4
Pod vanou s hydromasážním systémem nesmí být instalováno podlahové vytápění. Obklad vany musí být ukončen min. 150 mm pod horní úrovní vany! Obr. 2C
Výška vany YOU v jejím nejvyšším místě (boční strana vany šíře 850 mm u podhlavníku) je 760 mm. Je proto nutné zvolit odpovídající šířku dvěří, případně jiného vstupního otvoru.
Při obezdívání vany ponechte ve zdivu montážní otvor pro přístup k sifonu a k přívodu vody, krytý například obkladem na magnetickém upevnění nebo dvířky. Pamatujte,
že vana musí být osazena tak, aby ji bylo možné při revizní práci nebo opravách vyjmout bez demolice obezdívky a aby nedošlo k poškození hydromasážního zařízení.
Proto je pro zakrytí vany výhodnější použít snímatelné krycí panely.
-1-
obr. 1A
obr. 2
Proveden
ý obklad
Příchytky
Montážní a větrací
otvor min. 300 x 300
Montážní otvor 300x300
Provedená dlažba
obr. 1B
Vývod el. kabelu a zemnění
volná délka 4 m
(hrana vany)
TMELIT
(čistý obklad)
max. 10
obklad
zdivo
obr. 4
Kroužky jsou označena místa, kde je možné vanu uchopit při manipulaci
(jsou to místa na horním okraji po celém obvodu vany). Je-li vana upevněna
na nosné konstrukci hydromasážního systému, doporučujeme manipulaci
provádět pomocí této konstrukce! Nikdy nepoužívejte k manipulaci prvky
air- nebo hydromasážního systému!
stavební připravenost
dodávka
zařízení
Rozvodnice 230V 50Hz TN-S
obr. 3
F1 proudový chránič
s naproudou spouští
Doplňkové pospojování Cu 4m2/zž
Dvojpólový spínač
Umístění nástěnné baterie
Umístění stojánkové baterie
Vývod vody pro stojánkovou
nebo podomítkovou baterii
Vyústění vanového sifonu
-2-
min. Cu 3x2,5 mm2
(CYKY 3Cx2,5 mm2)
Hydromasážní
systém
obr. 5
1. Směšovací baterie se dvěma výstupy - podomítková
2. Ruční sprcha
3. Ochranné zařízení dle ČSN EN 1717
4. Flexibilní hadice délky 80 - 120 cm pro připojení WARM - FLOW
5. Vyústění odtokového potrubí Ø 50
add 3:
Příklady ochranného zařízení:
- firma Hansa - přerušovač toku číslo 05260100 + 05279000xx
- firma Grohe - přerušovač potrubí číslo 28995 (28994, 28993) + 19950
- firma Silfra - zpětný ventil číslo CV0475Q00
obr. 6
Systém
Jističe dle štítkové hodnoty příkonu hydromasážní vany
Příkon (W)
Jistič (A)
YOU PLUS H/A
3310
20
YOU DUO H/A
3310
20
Poznámky
-3-
RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I, ČR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278. e-mail: info@ravak.cz, web: www.ravak.cz
RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Einsteinová 11, 851 01 Bratislava
tel.: +421 2 / 444 550 01, fax: +421 2 / 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, web: www.ravak.sk
RAVAK POLSKA s.a., Kałęczyn 2B,, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, web: www.ravak.pl
RAVAK Hungary Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, web: www.ravak.hu
Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, e-mail: info@ravak.de, web: www.ravak.de
RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua
Version: 03/2013
OOO RAVAK ru, ul. Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130,
tel./fax: 007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, web: www.ravak.com
RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com
Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny, technických parametrů, či dalších skutečností
bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising