Untitled - Castorama
EN
EN
Getting started...
EN
Things to check before you start
Please dispose all plastic bags carefully and keep it away from
children.
Please read “Safety” section of this instruction booklet on Barbecue
Safety prior to using your charcoal barbecue.
Check the part and make sure you have all of the parts listed. If
not, contact your local B&Q store who will be able to help you.
Take a few moments to familiarize yourself with the contents &
before starting check all holes are clear of any paint residue.
Pour bien commencer...
FR
Points à contrôler avant de commencer
Les sacs plastique peuvent être dangereux pour les enfants. Afin
d'éviter tout risque de suffocation, ne laissez pas ce sac à la portée
des enfants.
Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité avant
d'utiliser votre produit.
Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées ci-avant sont
présentes.
Important : malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce
produit, manipulez-le avec précaution car certaines arêtes
peuvent être coupantes.
When you are ready to start, make sure that you have plenty of
space and a clean dry area for assembly.
Important - Whilst every care is taken in the manufacture of
this product, care must be taken during assembly in case sharp
edges are present.
Lighting procedures
Set the barbecue up in a suitable position, on a level surface away
from areas likely to catch fire. The base of the grill will get hot so
ensure it stands on a suitable surface.
Line the charcoal fuel compartment and ash tray/collector with
aluminium foil. This will protect the tray, help better reflect heat, and
make cleaning easier when barbecuing is finished.
This barbecue is designed for charcoal use only. We recommend
using charcoal briquettes. Use only enough briquettes to cover the
bottom of the charcoal tray/grate or fuel compartment in a single
layer. Do not overload the charcoal tray/grate.
* Fuel maximum amount to be used: refer to the last assembly
diagram.
When placing charcoal, never allow charcoal to be closer than 5cm
to the surrounding sides of the barbecue body.
Using Solid starter
1
Place three or four lighting blocks in the centre of the bottom
bowl.
2
Place pieces of charcoal around each block in a pyramid
formation.
3
Light blocks with a match or taper. Spread charcoal in a
uniform layer, so that each lump is just touching.
4
When the charcoal is ashed over (grey coating of ash over
each lump) you are ready to begin cooking.
Procédure d’allumage
Installez le barbecue sur un support horizontal stable éloigné de
toute zone inflammable. Le barbecue va devenir très chaud ; aussi
assurez-vous qu'il est placé sur une surface adaptée.
Recouvrez le fond de la cuve et le cendrier/récupérateur de
cendres d'une feuille d'aluminium : cela protègera la cuve,
améliorera la réflexion de la chaleur et facilitera le nettoyage après
usage.
Ce barbecue ne doit être utilisé qu’avec du charbon. Nous vous
recommandons d’utiliser des briquettes de charbon.
Ne versez qu’une fine couche de briquettes, juste assez pour
recouvrir le fond de la cuve ou la grille à charbon le cas échéant.
Évitez de surcharger le plateau ou la grille à charbon.
* Quantité maximale de combustible utilisable : reportez-vous au
dernier schéma assemblé.
ATTENTION : n’utilisez que du charbon de bois conforme à la
norme EN 1860-2.
ATTENTION : lorsque vous disposez le charbon, veillez à ce
qu’aucun morceau ne soit à moins de 5 cm des parois extérieures
du barbecue.
Utilisation de cubes allume-feu
1
2
3
4
Using Liquid Starter (EN1860-3 compliant only)
1
2
3
4
Position charcoal, pour liquid charcoal starter fluid onto
charcoal and wait 5-10 minutes so that starter is allowed to
penetrate into the charcoal.
Position the charcoal in the fuel compartment in a pyramid
formation light charcoal. Allow time for charcoal to become
well lit. Spread charcoal in a uniform layer, so that each lump
is just touching.
Spread charcoal in a uniform layer, so that each lump is just
touching.
When the charcoal is ashed over (grey coating of ash over
each lump) you are ready to begin cooking.
WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or relighting!
Use only firelighters complying to EN 1860-3.
When burning is established spread the fuel out evenly.
(For models with adjustible charcoal grate) Rotate the grate height
knob to adjust and set the charcoal height as desired for cooking.
Use the tool bar provided to open and close the vent on the hood
(if present).
Warning: The charcoal will be very hot so take suitable
precautions.
Never touch metal parts which may be hot.
Do not begin cooking until charcoal has an ashed-over coat.
Do not attempt to cook whilst charcoal is flaming.
Before each cooking session
To prevent foods from sticking to the cooking grill, please use a
long handled brush to apply a light coat of cooking or vegetable oil
before each barbecuing session.
Fill the charcoal fuel compartment with charcoal, light the charcoal
and allow the charcoal to become red-hot. It is recommended to
wait for at least 30 minutes before cooking. Once the charcoal has
turn ash grey it is now ready to be used for cooking.
BBQ-C03A.indd 1
Placez trois ou quatre blocs d'allumage au centre.
Disposez ensuite des morceaux de charbon en pyramide
autour de chaque bloc d'allumage.
Enflammez enfin les blocs d'allumage à l'aide d'une allumette
ou d'une tige allume-feu.
Une fois le charbon consumé en surface (chaque morceau est
enduit d'une couche de cendre grise) vous pouvez commencer
à cuisiner.
Utilisation de liquide d’allumage (conformes à la
norme EN1860-3 uniquement)
1
2
3
4
Étalez le charbon de bois, versez le liquide d’allumage sur le
charbon et attendez 5 à 10 minutes que le liquide pénètre dans
le charbon.
Disposez ensuite le charbon en une pyramide et allumez-le.
Attendez que le charbon soit bien embrasé.
Répandez le charbon en une couche uniforme.
Une fois le charbon consumé en surface (chaque morceau est
enduit d’une couche de cendre grise) vous pouvez commencer
à cuisiner.
Pierwsze kroki…
PL
Do sprawdzenia przed użyciem
Утилизируйте пластиковые пакеты аккуратно и берегите их от
детей.
Proszę przeczytać sekcje "Bezpieczeństwo" niniejszej instrukcji
obsługi przed użyciem grilla węglowego.
Прочтите раздел «Безопасность» в этом руководстве по
безопасности барбекю перед использованием угольного
барбекю.
Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że posiadasz
wszystkie części. W przeciwnym wypadku skontaktuj się z
lokalnym sklepem Castorama, w którym będziesz mógł uzyskać
pomoc.
Проверьте детали и проверьте наличие всех деталей по
списку. Если чего-то не хватает, обратитесь в местный магазин
Castorama, где вам помогут.
Poświęć kilka chwil na zapoznanie się z produktem. Przed
rozpoczęciem użytkowania, sprawdź czy otwory nie są zabrudzone
resztkami farby.
Kiedy jesteś gotowy do rozpoczęcia montażu, sprawdź czy w
miejscu montażu zapewniona jest wystarczająca ilość wolnego i
czystego miejsca.
Ważne - Pomimo wszelkich starań zachowanych podczas
produkcji niniejszego produktu, zachowaj ostrożność podczas
montażu, ze względu na możliwe występowanie ostrych
krawędzi.
Procedury dotyczące rozpalania
Umieść grill w odpowiednim miejscu, na równej powierzchni i z
dala od łatwopalnych miejsc. Podstawa grilla nagrzewa się do
bardzo wysokich temperatur, dlatego upewnij się, że grill znajduje
się w odpowiednim, niepalnym miejscu.
Wyłóż pojemnik na węgiel drzewny i tacę na popiół aluminiową
folią. Zabezpiecza to tacę przed uszkodzeniami, pozwala na
lepsze reflektowanie ciepła i ułatwia czyszczenie po zakończeniu
grillowania.
Niniejszy grill jest przeznaczony wyłącznie do użycia z
wykorzystaniem węgla drzewnego. Zalecamy używanie brykietu z
węgla drzewnego. Używaj wyłącznie wystarczającej ilości brykietu
do zakrycia spodu tacy/kratki na węgiel lub nałóż jedną warstwę na
pojemniku na opał. Nie przepełniaj tacy/kratki na węgiel.
* Maksymalna ilość opału do użycia: łącznie patrz ostatnio
zamontowany diagram.
Podczas umieszczania węgla drzewnego, nigdy nie umieszczaj go
bliżej niż 5 cm od obudowy grilla.
Rozpałka stała
1
Umieść trzy lub cztery kawałki rozpałki na środkowej części
spodu miski.
2
Rozłóż węgiel drzewny dookoła każdego kawałka rozpałki w
ułożeniu przypominającym piramidę.
3
Podpalaj rozpałkę zapałkami lub świeczką.
4
Gdy tylko na węglu pojawi się warstwa popiołu (szara
warstwa popiołu na każdej bryle), wówczas można rozpocząć
przygotowywanie pożywienia.
Rozpałki płynne (wyłącznie zgodne z normą
EN1860-3)
1
Umieść węgiel, wlej rozpałkę na węgiel i poczekaj 5-10 minut,
tak aby rozpałka przedostała się do węgla drzewnego.
2
Rozmieść węgiel drzewny w pojemniku na węgiel w ułożeniu
przypominającym piramidę. Poczekaj, aż węgiel zacznie się
palić.
3
Rozmieść węgiel w taki sposób, aby stanowił on jednolitą
warstwę, tak aby każda bryła dotykała się wzajemnie.
(Pour les modèles équipés d'une grille de charbon réglable)
Tournez la molette de réglage de la hateur de la grille pour placer
le charbon à la hauteur désirée de cuisson.
4
Gdy tylko na węglu pojawi się warstwa popiołu (szara
warstwa popiołu na każdej bryle), wówczas można rozpocząć
przygotowywanie pożywienia.
Avertissement : Le barbecue va devenir très chaud, veillez à
prendre toutes les précautions nécessaires.
Ne touchez aucune partie métallique pour éviter de vous brûler.
Avant toute cuisson
Avant toute utilisation et pour éviter que les aliments n'attachent
à la grille de cuisson, utilisez une brosse à long manche pour
appliquer un léger film d'huile végétale ou de cuisson.
Что нужно проверить перед началом
Proszę dokładnie usunąć wszystkie plastikowe torby i trzymać je z
dala od dzieci.
Quand la combustion est bien établie, étalez uniformément le
charbon.
Aidez-vous de la tige fournie pour ouvrir ou fermer l'aération sur le
couvercle (le cas échéant).
Начало...
RUS
UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania
oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Uzywać wyłącznie
podpałek zgodnych z EN 1860-3.
Rozmieść węgiel drzewny równomiernie podczas jego spalania.
(Dotyczy modeli z regulowanym rusztem na węgiel drzewny)
Przekręć pokrętło regulacji rusztu, aby wyregulować i ustawić
pożądaną wysokość na jakim znajduje się węgiel drzewny podczas
przygotowywania pożywienia.
Użyj dostarczonego pręta do otwierania i zamykania otworu
wentylacyjnego na wierzchniej części grilla (jeśli występuje).
Ostrzeżenie: Węgiel drzewny nagrzewa się do bardzo
wysokich temperatur, dlatego zachowaj szczególną ostrożność.
Nigdy nie dotykaj metalowych części, ponieważ mogą być one
bardzo gorące.
Nie przygotowuj pożywienia zanim węgiel nie będzie pokryty
warstwą popiołu.
Nie przygotowuj pożywienia gdy podczas palenia się węgla
występują płomienie.
Уделите несколько минут ознакомлению с содержимым, а
перед началом проверьте, все ли отверстия очищены от
остатков краски.
Когда вы будете готовы к запуску, убедитесь в том, что у вас
достаточно места и есть чистое сухое место для сборки.
Важно - В то время как при изготовлении предпринимаются
все меры безопасности, во время сборки также нужно быть
аккуратным, если есть острые углы.
Empezando...…
ES
Comprobaciones que hay que hacer antes
de empezar
Для отсека для угольного топлива и зольника/золсборника
используйте алюминиевую фольгу. Она защитит поддон,
поможет лучше отражать тепло и облегчит чистку после
завершения приготовления барбекю.
Барбекю предназначено только для использования с углем.
Мы рекомендуем использовать угольные брикеты. Используйте
не больше брикетов, чем нужно для покрытия дна угольного
поддона/решетки или отсека для топлива одним слоем. Не
перегружайте угольный поддон/решетку.
* Максимальное использование топлива: см. последнюю
сводную диаграмму
При помещении угля следите за тем, чтобы он был не ближе
5 см к окружающим сторонам барбекю.
Твердые воспламенители
1
Поместите три или четыре воспламеняющихся блока в
центр нижней чаши.
2
Поместите кусочки угля вокруг каждого горящего блока в
виде пирамиды.
Lütfen, tüm plastik torbaları dikkatli şekilde atın ve çocuklardan
uzak tutun.
Por favor, lea la sección "Seguridad" de este cuaderno de
instrucciones sobre Seguridad de la Barbacoa antes de utilizar su
barbacoa de carbón.
Lütfen, kömürlü barbekünüzü kullanmadan önce bu kullanım
kitapçığındaki Barbekü Güvenliğine ilişkin "Güvenlik" bölümünü
okuyun.
Compruebe las partes y asegúrese de que cuenta con todas las
enumeradas. Si no, póngase en contacto con el establecimiento
Brico Depôt más cercano, donde le ayudarán.
Parçayı kontrol edin ve listelenmiş parçaların hepsinin elinizde
olduğundan emin olun. Eğer yoksa, size yardımcı olabilecek yerel
Koçtaş mağazanıza başvurun.
Tómese un rato para familiarizarse con los componentes y antes
de empezar, compruebe que ningún agujero conserva restos de
pintura.
İçindekiler kısmı hakkında bilgi edinmek için birkaç dakikanızı
ayırın ve çalıştırmadan önce tüm deliklerin herhangi bir boya
kalıntısı içerip içermediğini kontrol edin.
Cuando esté preparado para comenzar, asegúrese de que tiene
mucho espacio y una zona limpia y seca para el montaje.
Çalıştırmaya hazır olduğunuzda, bol miktarda temiz hava ve
montaj için temiz kuru bir alan temin edin.
Importante - Aunque se tiene todo el cuidado posible durante
la fabricación del producto, debe permanecer alerta durante el
montaje por si hay bordes afilados.
Procedimiento para el encendido
Prepare y coloque la barbacoa en una posición adecuada, sobre
una superficie plana, alejada de zonas que puedan incendiarse.
La base de la parrilla se calentará, así que asegúrese de que
descansa sobre una superficie apropiada.
Forre el compartimento del carbón combustible y bandeja de
cenizas/recolector de cenizas con papel de aluminio. Protegerá
la bandeja, ayudará a reflejar el calor mejor y facilitará la limpieza
cuando haya acabado de utilizar la barbacoa.
Esta barbacoa ha sido diseñada para carbón exclusivamente.
Recomendamos el uso de briquetas de carbón. Utilice las
briquetas necesarias para cubrir el fondo de la bandeja/rejilla del
carbón o el compartimento del combustible con una sola capa. No
sobrecargue la bandeja/rejilla del carbón.
*Cantidad máxima de combustible que se puede utilizar: consultar
el último diagrama montado.
Cuando coloque el carbón, nunca deje que esté situado a menos
de 5 cm del lateral que rodea al cuerpo de la barbacoa.
Encendedores sólidos
3
Зажгите блоки спичкой или лучиной.
1
Coloque tres o cuatro bloques encendedores en el centro del
receptáculo de abajo.
4
Когда уголь покроется золой (серое покрытие золы на
каждом куске), можно приступать к приготовлению.
2
Ponga trozos de carbón alrededor de cada uno de los bloques
formando una pirámide.
3
Encienda los bloques con una cerilla o una vela.
4
Cuando el carbón coja ceniza (cuando los trozos estén
cubiertos por una capa gris de ceniza), ya está listo para
empezar a cocinar.
Жидкие воспламенители (только
соответствующие стандарту EN1860-3)
1
Поместите уголь, налейте жидкий воспламенитель на уголь
и подождите 5-10 минут, чтобы воспламенитель впитался
в уголь.
2
Поместите уголь в отсек для топлива в виде пирамиды,
подожгите уголь. Подождите, пока уголь разгорится.
3
Распределите уголь равномерным слоем, чтобы угли ед ва
соприкасались.
4
Когда уголь покроется золой (серое покрытие золы на
каждом куске), можно приступать к приготовлению.
ВНИМАНИЕ! Не используйте спирт или бензин для
зажигания или повторного зажигания! Используйте только
зажигательные вещества, соответствующие стандарту EN
1860-3.
При горении равномерно распространяйте топливо.
(Для моделей с регулируемой угольной решеткой) Поверните
регулировку высоты решетки, чтобы настроить и установить
высоту угля, как этого требует способ приготовления.
Encendedores líquidos (que cumplan la EN 1860-3)
1
Coloque el carbón en su sitio, vierta líquido encendedor de
carbón sobre el mismo y espere 5-10 minutos para que el
encendedor penetre.
2
Coloque el carbón en el compartimento del combustible
formando una pirámide. Enciéndalo. Espere un poco a que
esté bien encendido.
3
Extienda el carbón en una capa uniforme de manera que los
trozos sólo se toquen.
4
Cuando el carbón coja ceniza (cuando los trozos estén
cubiertos por una capa gris de ceniza), ya está listo para
empezar a cocinar.
¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender
o avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de
encendido conformes a la Norma EN 1860-3.
Используйте поставляемые инструменты для открытия
и закрытия вентиляционного отверстия на козырьке (при
наличии).
Cuando el fuego haya prendido bien, extienda el combustible de
manera uniforme.
Предупреждение: Уголь очень нагревается, поэтому
соблюдайте меры предосторожности.
(Para modelos con rejilla regulable) Gire el regulador de la altura
de la rejilla para ajustar y determinar la altura deseada para
cocinar.
Никогда не касайтесь металлических частей, которые могут
нагреваться.
Не начинайте приготовление, пока уголь не покроется золой.
Не пытайтесь готовить, когда уголь еще горит.
Перед каждым сеансом приготовления
Чтобы продукты не прилипали к решетке, используйте щетку с
длинной ручкой для нанесения тонкого слоя кулинарного или
растительного масла перед каждым сеансом приготовления
барбекю.
Çalıştırmadan önce kontrol etmeniz
gerekenler
Por favor, tenga cuidado al desechar las bolsas de plástico y
manténgalas alejadas de los niños.
Процедура зажигания
Установите барбекю в правильное положение на ровной
поверхности вдали от легковоспламеняемых зон. Основание
гриля нагреется, поэтому установите его на соответствующую
поверхность.
Başlarken…
TR
Utilice la barra herramienta suministrada para abrir y cerrar la
ventilación de la cubierta (si la hubiese).
Advertencia: el carbón estará muy caliente, así que tome las
precauciones pertinentes.
Önemli - Bu ürünün üretimi sırasında her türlü özen gösterilmiş
olsa da, keskin kenarlar ihtimaline karşı montaj sırasında
dikkatli olunmalıdır.
Tutuşturma işlemleri
Barbeküyü uygun bir konumda, tutuşma ihtimali olan alanlardan
uzakta düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Izgaranın tabanı
ısınacağından, uygun bir yüzey üzerinde durduğundan emin olun.
Kömür yakıt bölümünü ve kül tablası / kül toplayıcıyı alüminyum
folyo ile kaplayın. Bu tepsiyi koruyacak, ısının daha iyi
yansıtılmasına yardımcı olacak ve barbekü bittiği zaman temizliği
kolaylaştıracaktır.
Bu barbekü, sadece mangal kömürü ile kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Mangal kömürü briketleri kullanmanızı öneririz.
Sadece kömür tepsisi/ızgarasının tabanını veya yakıt bölmesini
tek bir tabaka halinde kaplayacak kadar briket kullanın. Kömür
tepsisini/ızgarasını aşırı yüklemeyin.
* Kullanılacak maksimum yakıt miktarı: Son montaj diyagramına
bakın.
Kömürü yerleştirirken, kömürün barbekü gövdesinin etrafını
çevreleyen taraflara 5 cm.den daha yakın olmasına asla izin
vermeyin.
Katı Tutuşturucu Kullanımı
1
Alt haznenin ortasında üç veya dört tutuşturma bloğu
yerleştirin.
2
Her bloğun etrafına piramit şekli biçiminde kömür parçaları
yerleştirin.
3
Blokları bir kibrit veya uzun mum ile tutuşturun.
4
Kömürün üzeri küle dönüştüğünde (her yığının üzerinde gri kül
tabakası), pişirmeye başlamaya hazırsınız demektir.
Sıvı Kömür Tutuşturucular
1
Kömürü yerleştirin, kömür tutuşturucuyu kömüre dökün ve 5-1o
dakika tutuşturucunun kömüre nufüz etmesi için bekleyin.
2
Yakıt bölmesine kömürü bir piramit şekli biçiminde yerleştirin.
Kömürü yakın. Kömürün iyice tutuşması için biraz bekleyin.
3
Kömürü tek biçimli bir tabaka halinde yayın ki böylece her bir
yığına temas etsin.
4
Kömürün üzeri küle dönüştüğünde (her yığının üzerinde gri kül
tabakası), pişirmeye başlamaya hazırsınız demektir.
DİKKAT! Tutuşturma veya yeniden tutuşturma için ispirto veya
benzin kullanmayın! Sadece barbekü kullanımına uygun katı ve
sıvı yakıtları kullanın.
Yanma sağlandığında, yakıtı eşit şekilde dağıtın.
(Ayarlanabilir kömür ızgaralı modeller için) Izgara yükseklik
düğmesini döndürerek kömür yüksekliğini pişirme için istenen
yüksekliğe ayarlayın.
Başlıktaki havalandırma deliğini açmak ve kapamak için verilen
alet çubuğunu kullanın (varsa).
Uyarı: Kömür çok sıcak olacağından, uygun tedbirleri alınız.
Asla metal parçalara dokunmayın, çünkü sıcak olabilirler.
Nunca toque partes de metal que puedan estar calientes.
Kömür üzerinde bir kül tabakası oluşuncaya kadar pişirmeye
başlamayın.
No empiece a cocinar hasta que el carbón tenga una capa de
ceniza.
Kömür alevlenirken pişirme işlemine kalkışmayın.
No intente cocinar mientras el carbón está en llamas.
Заполните отсек для угольного топлива углем, зажгите
уголь и дайте ему раскалиться докрасна. Рекомендуется
подождать минимум 30 минут до начала приготовления. Когда
уголь поменяет цвет на пепельно-серый, его можно будет
использовать для приготовления.
2015/9/15 13:39:41
Getting started...
EN
Flare-up control
Flare-ups occur when meat is barbecued and its fat and juices
fall upon the hot charcoal. Smoke helps give food its barbecued
flavour, but avoid excessive flare-up to prevent food being burned.
To control flare-ups, it is advisable to trim away excess fat from
meat and poultry before grilling.
Flare-ups can be extinguished by applying baking soda or salt
directly onto the charcoal.
Always protect your hands when handling anything near the
cooking surface of the barbecue.
IMPORTANT - If a fat fire should occur in the ash tray/collector
or fuel compartment, wait for the fire to go out. Do not pull out
the ash-collecting tray or douse charcoal tray/fuel compartment
with water.
Replenishing the charcoal
To replenish the charcoal during use, remove the food from the
grill.
With protected hands, use the grill-lifting tool provided to lift the
grill, the use of oven gloves or mitts is recommended.
Making sure oven gloves or mitts are used, lift the grill by the grill
handle.
Extingushing the barbecue
Use sand to extinguish charcoal when you have finished cooking.
Ensure that the barbecue has cooled down completely before
removing charcoal ash.
FR
Pour bien commencer...
Contrôle des flambées
Les flambées sont provoquées par la graisse et le jus de viande
qui tombent sur les charbons brûlants lors de la cuisson. La fumée
qui en résulte contribue à donner de la saveur aux grillades. Il faut
cependant éviter des flambées excessives qui risquent de brûler
les aliments.
Pour réduire les flambées, il est recommandé d'enlever les excès
de gras sur la viande et les volailles avant la cuisson.
Il est possible d'éteindre les flambées en saupoudrant directement
les charbons avec du bicarbonate de soude ou du sel.
Veillez à toujours protéger vos mains pour manipuler les objets
proches de la surface de cuisson du barbecue.
IMPORTANT : si la graisse venait à s’enflammer dans le
récupérateur de cendres ou dans la cuve, attendez l’extinction
des flammes. Ne les retirez pas. Ne les aspergez pas d’eau.
Ajout de charbon
Pierwsze kroki…
PL
Przed każdym przygotowywaniem
pożywienia
Aby uniknąć przyklejania się pożywienia do grilla, proszę przed
każdym grillowaniem użyć sztućca z długim uchwytem w celu
nałożenia niewielkiej warstwy oleju do smażenia lub oleju
roślinnego.
Napełnij pojemnik na węgiel węglem drzewnym, podpal węgiel
i poczekaj do jego rozżarzenia. Zalecane jest odczekanie co
najmniej 30 minut przed przygotowaniem pożywienia. Gdy tylko
węgiel drzewny zacznie się żarzyć, wówczas można rozpocząć
przygotowywanie pożywienia.
Kontrola dużych płomieni
Duże płomienie występują gdy mięso znajduje się na grillu, a jego
tłuszcz wycieka na gorący węgiel. Dym wpływa na lepszy smak
grillowanego pożywienia, lecz należy unikać zbyt dużych płomieni
aby pożywienie nie uległo spaleniu.
Aby zapobiec powstawaniu dużych płomieni, zalecane jest
usunięcie nadmiaru tłuszczu z mięsa przed grillowaniem.
Pour rajouter du charbon en cours d'utilisation, retirez les aliments
de la grille.
Płomienie można ugasić poprzez posypanie węgla drzewnego
sody oczyszczonej lub soli.
Avec les mains protégées, soulevez la grille à l'aide de l'outil de
levage de grille prévu à cet effet. L'usage de gants ou moufles
ignifugés est recommandé.
Zawsze chroń swoje dłonie podczas jakiejkolwiek pracy w pobliżu
powierzchni grilla, na której przygotowywane jest pożywienie.
En veillant à utiliser des gants de cuisine ou des maniques,
soulever le gril par sa poignée.
Extinction du barbecue
Lorsque vous avez terminé la cuisson, éteignez les charbons à
l'aide de sable.
Assurez-vous que le barbecue est totalement refroidi avant de
déblayer les cendres.
WAŻNE - Jeśli tłuszcz zacznie się palić w tacy/pojemniku na
popiół lub w pojemniku na węgiel, wówczas poczekaj aż ogień
zgaśnie. Nie wyciągaj tacy lub pojemnika na popiół oraz nie
zalewaj tacy/pojemnika na węgiel wodą.
Uzupełnianie węgla drzewnego
Контроль вспышек пламени
Вспышки пламени происходят при жарке мяса, когда жир или
сок попадает на раскаленный уголь. Дым придает пище запах
барбекю, но избегайте чрезмерных вспышек, чтобы продукты
не сгорели.
Для контроля вспышек рекомендуется срезать излишки жира с
мяса перед приготовлением.
Вспышки пламени можно погасить нанесением пищевой соды
или соли непосредственно на уголь.
Всегда защищайте руки при работе возле поверхностей
барбекю.
ВАЖНО – если в зольнике/золосборнике или отсеке для
топлива загорелся жир, подождите, пока огонь погаснет. Не
вынимайте золосборник и не заливайте угольный поддон
или отсек для топлива водой.
Добавление угля
Чтобы добавить уголь во время использования, снимите пищу
с гриля.
Защищенными руками поднимите гриль, используя специально
предназначенные ручки, рекомендуется использование
кухонных рукавиц или перчаток.
Наденьте кухонные рукавицы и поднимите гриль за ручку.
Гашение барбекю
Используйте песок, чтобы погасить древесный уголь после
завершения готовки.
Убедитесь в том, что барбекю полностью остыл перед
выниманием угольной золы.
Empezando...…
ES
Antes de cada sesión de cocina
Para evitar que los alimentos se peguen a la parrilla donde se
cocinan, por favor, utilice una brocha de mango largo para aplicar
una ligera capa de aceite vegetal o de cocinar antes de cada
sesión de barbacoa.
Llene de carbón el compartimento del combustible, préndalo y deje
que se ponga al rojo vivo. Recomendamos que espere al menos
30 minutos antes de ponerse a cocinar. Una vez que el carbón se
ha puesto gris ceniza, está listo para cocinar.
Control de llamas repentinas
Las llamas repentinas se producen cuando se hace carne en la
barbacoa y la grasa y jugos que desprende caen sobre el carbón
caliente. El humo contribuye a que la comida tenga sabor a
barbacoa, pero evite excesivas llamas repentinas con el fin de que
los alimentos no se quemen.
Para controlar las llamas repentinas, le aconsejamos que limpie el
exceso de grasa de la carne antes de hacerla a la parrilla.
Puede apagar las llamas repentinas echando directamente
bicarbonato de soda o sal al carbón.
Proteja siempre sus manos al manejar algo cerca de la superficie
de la barbacoa donde se cocina.
IMPORTANTE - Si se produce un fuego por la grasa en
la bandeja/recolector de ceniza o en el compartimento del
combustible, espere a que el fuego se extinga. No saque la
bandeja/recolector de ceniza ni intente sofocarlo echando agua
en la bandeja del carbón/compartimento del combustible.
Reposición del carbón
Aby uzupełnić węgiel drzewny podczas użycia, zdejmij pożywienie
z grilla.
Para reponer carbón durante el uso, retire los alimentos de la
parrilla.
Mając zabezpieczone ręce, użyj narzędzia do podnoszenia grilla
aby podnieść grill. Zalecane jest użycie rękawicy kuchennej lub
rękawicy ochronnej.
Con algún tipo de protección en las manos, utilice la herramienta
que viene con la parrilla para elevarla, recomendamos que utilice
guantes o manoplas de horno.
Aby podnieś grill za uchwyt grilla, należy użyć rękawic kuchennych
lub ochronnych.
Asegúrese de utilizar guantes para horno o manoplas y alce la
parrilla por el mango.
Gaszenie grilla
BBQ-C03A.indd 2
Начало...
RUS
Apagado de la barbacoa
Użyj piasku do zagaszenia węgla po zakończeniu grillowania.
Utilice arena o un pulverizador de agua fino para apagar el carbón
cuando haya acabado de cocinar.
Upewnij się, że grill całkowicie ostygł przed usunięciem popiołu.
Asegúrese de que la barbacoa se ha enfriado totalmente antes de
extraer la ceniza del carbón.
Başlarken…
TR
Her pişirme seansından önce
Yiyeceklerin pişirme ızgarasına yapışmasını önlemek amacıyla,
lütfen, her barbekü seansından önce ince bir tabaka pişirme veya
bitkisel yağ uygulamak için uzun kulplu bir fırça kullanın.
Kömür yakıt bölmesini kömür ile doldurun, kömürü tutuşturun ve
kömürün akkor haline gelmesi için bekleyin. Pişirmeden önce en az
30 dakika beklenmesi önerilmektedir. Kömür kül grisine döndükten
sonra, artık pişirme işlemi için hazırsınız demektir.
Parlama kontrolü
Et barbeküde pişirilirken parlamalar meydana gelir ve etin yağı ve
suları sıcak kömürün üzerine düşer. Duman, yiyeceklere barbekü
lezzetinin verilmesine yardımcı olur, ancak yiyeceğin yanmasını
önlemek için aşırı parlamadan kaçınılmalıdır.
Parlamaları kontrol etmek için, ızgara öncesince kırmızı ve beyaz
etten fazla yağın kesilip atılması önerilir.
Parlamalar, kömürün üzerine doğrudan kabartma tozu veya tuz
dökülerek söndürülebilir.
Barbekünün pişirme yüzeyi yakınında herhangi bir işle uğraşırken,
daima ellerinizi koruyun.
ÖNEMLİ - Eğer kül tepsisi/toplayıcısında veya yakıt bölmesinde
ciddi bir ateş meydana gelirse, ateşin sönmesini bekleyin. Kül
toplama tepsisini çekmeyin veya kömür tepsisi/yakıt bölmesini
su ile ıslatmayın.
Kömürü yenilemek
Kullanım sırasında yeniden kömür doldurmak için, yiyeceği
ızgaradan kaldırın.
Ellerinizi koruyarak, ızgarayı kaldırmak için verilen ızgara kaldırma
aletini kullanın. Fırın eldivenleri veya tek parmaklı eldivenlerin
kullanımı önerilir.
Fırın eldiveni taktıktan sonra ızgarayı tutma kolundan tutarak
kaldırın.
Barbeküyü söndürmek
Pişirme işlemini bitirdiğinizde mangal kömürünü söndürmek için
kum kullanın.
Kömür külünü çıkarmadan önce barbekünün tamamen
söndüğünden emin olun.
2015/9/15 13:39:42
In more detail...
EN
The golden rules for care
Et dans le détail...
FR
Les règles d’or pour l’entretien
Więcej szczegółów...
PL
Zasady konserwacji
Good and regular care can extend the life and maintain the
condition of your barbecue.
Un entretien adéquat et régulier vous permettra de prolonger la vie
de votre barbecue et de le maintenir en bon état.
Właściwa i regularna konserwacja może przedłużyć okres
użytkowania produktu i utrzymać go w dobrym stanie.
Never douse the barbecue with water when its surfaces are hot.
N'aspergez jamais le barbecue d'eau lorsque ses surfaces sont
chaudes.
Nigdy nie polewaj wodą gorącego grilla.
Ensure the barbecue and its components are sufficiently cool
before cleaning.
Assurez-vous que le barbecue et ses composants ont
suffisamment refroidis avant de les nettoyer.
Upewnij się, że grill i wszystkie jego części dostatecznie ostygły
przed jego czyszczeniem.
IMPORTANT - Please note that it is normal, when in use, that the
coated metal surfaces on the barbecue may discolour due to the
heat generated by the burning charcoal. The coating may appear
to smoulder / smoke and the surfaces darken, turning a chalky or
matt finish.
IMPORTANT : lors de l'utilisation du barbecue, il est normal que
les surfaces métalliques peintes se décolorent en raison de la
chaleur dégagée par les charbons ardents.
WAŻNE - Proszę pamiętać, że normalnym zjawiskiem jest to, że
wraz z używaniem grilla jego powierzchnia może się odbarwić ze
względu na generowane ciepło, co spowodowane jest spalającym
się węglem drzewnym. Warstwa może się tlić / dymić, a
powierzchnia stanie się przyciemniona i zmieni swoje wykończenie
na wapienne lub matowe.
At the beginning of the season
>> Check to ensure all components are secure.
>> Check and tighten all screws and bolts.
Before each use
>> Check to ensure the cooking surfaces are clean & free from rust.
After each use
En début de saison
>> Vérifiez que tous les composants sont bien fixés.
>> Contrôlez et resserrez toutes les vis et tous les boulons.
Avant chaque utilisation
>> Vérifiez que les surfaces de cuisson sont propres et exemptes de
rouille.
Après chaque utilisation
>> To prolong the life of your barbecue grill do not leave it outside
unprotected, use a suitable barbecue cover when not in use.
>> Pour prolonger la vie de votre barbecue, ne le laissez pas à
l’extérieur sans protection. Recouvrez le d’une housse adaptée
lorsqu’il n’est pas utilisé.
Cooking surfaces (grill, warming rack, etc)
Surfaces de cuisson
>> Clean with hot, soapy water. To remove any food residue, use a
mild cream cleaner on a non-abrasive pad. Rinse well and dry
thoroughly. We do not recommend cleaning the cooking grill in a
dishwasher.
>> Nettoyez les surfaces de cuisson avec de l’eau chaude
savonneuse. Pour enlever les éventuels résidus d’aliments,
utilisez un nettoyant doux sur une éponge non abrasive.
Rincez abondamment, puis séchez soigneusement. Nous vous
déconseillons de passer la grille de cuisson au lave-vaisselle.
Ash collector (if present)
>> After every use, check the charcoal fuel. Discard the ash, and
wash any remaining ash or fat from the tray/collector. Failure to
clean thoroughly may affect your cooking performance. Use the
tool provided to remove the collector as it may be hot.
Barbecue Body
>> Regularly remove excess grease or fat from the barbecue body
with a soft plastic or wooden scraper. It is not necessary to remove
all the grease from the body. If you need to clean fully, use hot
soapy water and a cloth, or nylon-bristled brush only. Remove
chrome plated cooking grill before full cleaning.
Charcoal grate (if present)
>> Apply a coat of vegetable oil on the surface
After 2 or 3 uses
>> Check and tighten all screws and bolts.
At the end of the season
>> In order to extend the life and maintain the condition of your
barbecue, we strongly recommend that the unit be covered when
left outside for any length of time, especially during the winter
months.
>> Do not leave the barbecue exposed to outside weather conditions
or stored in damp, moist areas.
>> Do not store flammable materials near this barbecue.
Wood care instructions (for wooden component, if
any)
>> Apply a coat of suitable wood varnish with a clean cloth on all
wooden surfaces and let it completely dry out (this depends on the
type of finish and the surrounding conditions). Warning - DO NOT
leave cloths used for the finish as they are liable to spontaneous
combustion, i.e. self ignition without warning. Immediately after the
application, saturate all cloths used with water before dispose of
safely outside home.
Récupérateur de cendres (le cas échéant)
>> Après chaque utilisation, jetez les cendres après vous être assuré
qu’elles n’étaient plus incandescentes.
>> Éliminez toute trace de cendre ou de graisse sur le récupérateur.
Attention, celui-ci peut être chaud. Manipulez-le avec prudence.
>> Un nettoyage insuffisant peut diminuer l’efficacité de la cuisson.
Corps du barbecue
>> Enlevez régulièrement l’excès d’huile ou de graisse du corps du
barbecue à l’aide d’un racloir souple en plastique ou en bois. Il
n’est pas nécessaire d’enlever entièrement la graisse.
>> Avant de commencer à nettoyer votre barbecue complètement,
retirez la grille de cuisson chromée puis utilisez seulement de l’eau
chaude savonneuse avec un chiffon ou une brosse avec des poils
en nylon.
Grille à charbon (le cas échéant)
>> Enduisez la surface d’un film d’huile végétale.
Toutes les 2 ou 3 utilisations
>> Contrôlez et resserrez toutes les vis et tous les boulons.
En fin de saison
>> Pendant les mois d’hiver, nous vous conseillons de protéger votre
barbecue avec une housse.
>> Ne laissez pas le barbecue exposé aux intempéries ou entreposé
dans des endroits humides ou mouillés.
>> Ne stockez pas d’objets inflammables à proximité du barbecue.
Instructions d’entretien du bois (pour les
composants en bois, le cas échéant)
>> À l’aide d’un chiffon propre, appliquez une couche de vernis à bois
adapté sur toutes les surfaces en bois. Laissez ensuite sécher
la surface traitée. La durée de séchage dépendra du type de
traitement bois choisi et des conditions environnantes.
>> ATTENTION : Les tissus utilisés pour appliquer l’huile pour teck
sont enclins à la combustion spontanée (ils s’enflamment tout
seuls). Immédiatement après utilisation, veillez à imbiber d’eau
tous les tissus utilisés et jetez-les.
BBQ-C03A.indd 3
Na początku sezonu grillowego
>> Sprawdź aby upewnić się, że wszystkie części są bezpiecznie
umiejscowione.
>> Sprawdź i dokręć wszystkie śruby.
Przed każdym użyciem
>> Sprawdź aby upewnić się, że powierzchnia do przygotowywania
pożywienia jest czysta i nie ma na niej rdzy.
Po każdym użyciu
>> Aby przedłużyć okres użytkowania grilla, nie pozostawiaj go na
zewnątrz bez żadnego zabezpieczenia. Użyj odpowiedniego
pokrowca do zakrycia grilla podczas gdy nie jest używany.
Powierzchnie do przygotowywania pożywienia
(grill, ruszt, itp)
>> Czyść gorącą i mydlaną wodą. Aby usunąć jakiekolwiek resztki
pożywienia, użyj łagodnego mleczka czyszczącego i gąbki z nie
szorującą powierzchnią. Dokładnie przemyj i wysusz. Nie zalecamy
czyszczenia rusztu w zmywarce.
Pojemnik na popiół (jeśli jest)
>> Po każdym użyciu sprawdź pojemnik na popiół. Opróżnij popiół
i wyczyść jakiekolwiek pozostałości popiołu lub tłuszczu z
tacy/zbiornika. Niewłaściwe wyczyszczenie może wpłynąć na
efektywność działania grilla. Użyj dołączonych akcesoriów do
wyjmowania pojemnika, ponieważ może on być bardzo gorący.
Obudowa Grilla
>> Regularnie usuwaj nadmiar tłuszczu z obudowy grilla za pomocą
miękkiej plastikiwoej lub drewnianej szpatułki. Zalecane jest
usuwanie tłuszczu z obudowy. Jeśli chcesz wyczyścić całą
obudowę, użyj gorącej mydlanej wody i szmatki lub szczotki
nylonowo-drucianej. Zdejmij chromowane częsci grilla przed
całkowitym czyszczeniem.
Kratka na węgiel (jeśli jest)
>> Nałóż warstwę oleju roślinnego na powierzchnie.
Po każdych 2-3 użyciach
>> Sprawdź i dokręć wszystkie śruby.
Na końcu sezonu grillowego
>> Aby wydłużyć okres użytkowania grilla i utrzymać go w dobrym
stanie, zalecamy zakrycie grilla pokrowcem podczas pozostawienia
go na zewnątrz przez dłuższy czas, zwłaszcza podczas okresu
zimowego.
>> Nie pozostawiaj grilla narażonego na działanie zewnętrznych
warunków atmosferycznych oraz nie przechowuj go w mokrych,
wilgotnych miejscach.
>> Nie przetrzymuj materiałów wybuchowych w pobliżu grilla.
Instrukcje dotyczące konserwacji drewna(dotyczny
drewnianych komponentów, jeśli występują)
>> Nałóż warstwę lakieru do drewna za pomocą czystej szmatki
na wszystkie powierzchnie drewniane i pozostaw je do
całkowitego wyschnięcia (zależy to od rodzaju wykończenia
oraz warunków otoczenia). Ostrzeżenie - NIE pozostawiaj
szmatek wykorzystanych do nałożenia lakieru, ponieważ są one
podatne na samozapłon, czyli samoistne zapalenie bez żadnego
ostrzeżenia. Natychmiast po nałożeniu lakieru, zamocz wszystkie
użyte szmatki w wodzie przed zutylizowaniem ich poza domem.
Подробнее...
RUS
Золотые правила для постоянного
использования
Правильный и регулярный уход может увеличить срок службы
и обеспечить хорошее состояние вашего барбекю
Никогда не заливайте барбекю водой, когда его поверхность
еще горячая.
Перед чисткой убедитесь в том, что барбекю и его компоненты
полностью остыли.
ВАЖНО – Вполне нормальным является обесцвечивание
покрытых металлических поверхностей барбекю при
использовании; это происходит из-за тепла, выделяемого
горящим углем. Покрытие может тлеть или дымиться, а
поверхность может темнеть, становиться известковой или
матовой.
В начале сезона барбекю
>> Проверьте надежность всех компонентов.
>> Проверьте и зафиксируйте все винты и болты.
Перед каждый использованием
>> Проверьте чистоту и отсутствие ржавчины на поверхностях для
готовки.
После каждого использования
>> Чтобы продлить срок службы гриля для барбекю, не
оставляйте его под открытым небом, используйте специальную
крышку, когда барбекю не используется.
Поверхности для готовки (гриль, нагревающая
решетка и т. д.)
>> Чистить горячей мыльной водой. Чтобы удалить остатки
пищи, используйте мягкий очищающий крем на неабразивном
тампоне. Хорошо промойте и тщательно вытрите. мы не
рекомендуем мыть гриль в посудомоечной машине.
Золосборник (при наличии)
>> После каждого использования проверяйте угольное топливо.
Удалите золу и промойте зольник/золосборник от остатков
золы или жира. Недостаточная очистка может повлиять
на характеристики. используйте специально прилагаемое
приспособление для вынимания горячего сборника.
Корпус барбекю
>> Регулярно удаляйте остатки жира из корпуса барбекю
нежестким пластиковым или деревянным скребком. Нет
необходимости удалять весь жир из корпуса. Если вы хотите
произвести полную очистку, используйте горячую мыльную
воду и ткань или просто щетку с нейлоновой щетиной. Выньте
хромированный гриль перед полной очисткой.
Угольная решетка (при наличии)
>> Для поверхности используйте покрытие или растительное
масло.
При использовании каждые 2 - 3 раз
>> Проверьте и зафиксируйте все винты и болты.
В конце сезона барбекю
En mayor detalle…
ES
Las reglas de oro para el cuidado
İyi ve düzenli bakım, barbekünüzün ömrünü uzatıp çalışma
koşulunu koruyabilir.
Nunca apague la barbacoa con agua cuando sus superficies estén
calientes.
Yüzeyleri sıcakken barbekünün üzerine asla su dökmeyin.
Asegúrese de que la barbacoa y sus componentes están lo
bastante fríos antes de proceder a su limpieza.
Temizlemeden önce barbekü ve bileşenlerinin yeterince
soğuduğundan emin olun.
IMPORTANTE- Por favor, tenga en cuenta que durante el uso es
normal que las superficies de metal recubiertas de la barbacoa se
decoloren a causa del calor que genera el carbón ardiendo. Puede
parecer que el recubrimiento se calienta mucho/echa humo y las
superficies se oscurecen, volviéndose el acabado mate o calcáreo.
ÖNEMLİ - Lütfen unutmayınız ki, kullanım halindeyken,
barbekünün üzerindeki kaplama metal yüzeylerin yanan kömürün
oluşturduğu ısı nedeniyle renginin bozulması normaldir. Kaplama
yanmış / is olmuş gibi ve yüzeyler, kireçli ya da mat bitişli bir hale
dönerek koyulaşmış gibi görünebilir.
Al principio de la temporada
>> Tüm bileşenlerin emniyetli olup olmadığını için kontrol edin.
>> Compruebe y apriete todos los tornillos y pernos.
>> Tüm vida ve cıvataları kontrol edin ve sıkılayın.
Antes de cada uso
>> Compruebe que todas las superficies para cocinar están limpias y
libres de óxido.
Después de cada uso
Her kullanımdan önce
>> Pişirme yüzeylerinin temiz ve paslanmamış olup olmadığını kontrol
edin.
Her kullanımdan sonra
>> Para prolongar la vida de su barbacoa no la deje fuera sin
protección, utilice una cubierta adecuada para ella cuando no la
use.
>> Barbekü ızgaranızın ömrünü uzatmak için, dışarıda korumasız
bırakmayın, kullanmadığınız zamanlarda uygun bir barbekü örtüsü
kullanın.
Superficies para cocinar (parrilla, parrilla de
calentamiento, etc).
Pişirme yüzeyleri (ızgara, ısıtma rafı, vb.)
>> Limpiar con agua caliente jabonosa. Para eliminar cualquier
residuo de alimentos, utilice un limpiador suave y un paño
no abrasivo. Enjuáguelo bien y séquelo completamente. Le
recomendamos que no lave la parrilla para cocinar en el
lavavajillas.
Recolector de ceniza (si hubiese)
>> Después de cada uso, compruebe el carbón combustible. Deseche
la ceniza y quite con agua la que quede y la grasa de la bandeja/
del recolector.
Cuerpo de la barbacoa
>> Quite el exceso de grasa del cuerpo de la barbacoa con
regularidad, utilizando una espátula blanda de plástico o madera.
No hace falta quitar toda la grasa del cuerpo. Si tiene que limpiarlo
por completo, utilice sólo agua con jabón y un trapo o cepillo de
nylon. Extraiga la parrilla cromada para cocinar antes de proceder
a una limpieza completa.
Rejilla del carbón (si la hubiese)
>> Aplique una capa de aceite vegetal en la superficie.
Después de 2 o 3 usos
>> Compruebe y apriete todos los tornillos y pernos.
Al final de la temporada
>> Para prolongar la vida de su barbacoa y mantenerla en buenas
condiciones le recomendamos encarecidamente que la cubra
cuando la deje fuera el tiempo que sea, sobre todo durante los
meses de invierno.
>> Не оставляйте барбекю на улице при плохих погодных
условиях, а также не храните его во влажном месте.
Instrucciones para el cuidado de la madera (para
partes de madera, si hubiera alguna)
>> При помощи чистой ткани нанесите слой соответствующего
лака для дерева на деревянные поверхности и дайте
лаку полностью высохнуть (это зависит от типа покрытия
и окружающей среды). Внимание - НЕ оставляйте ткань,
которая использовалась для покрытия, так как она может
самопроизвольно воспламениться. Сразу после нанесения
пропитайте всю использовавшуюся ткань водой перед
утилизацией за пределами дома.
Barbekü sezonu başlarken
>> Compruebe que todos los componentes están fijos y seguros.
>> No exponga la barbacoa a las condiciones climáticas del exterior
ni la guarde en zonas húmedas o mojadas.
Инструкции по уходу за древесиной (для
деревянных компонентов, если таковые имеются)
Kullanırken altın kural
Una serie de buenos cuidados regulares pueden prolongar la vida
de su barbacoa y mantenerla en buenas condiciones.
>> Чтобы продлить срок службы и поддерживать хорошее
состояние барбекю, мы настоятельно рекомендуем накрывать
его каждый раз, когда он остается на открытом воздухе,
особенно зимой.
>> Не храните легковоспламеняемые материалы возле барбекю.
Daha detaylı olarak…
TR
>> No almacene materiales inflamables cerca de esta barbacoa.
>> Aplique una capa de barniz para madera con un trapo limpio sobre
todas las superficies de madera y deje que se seque del todo (esto
depende del tipo de acabado y de las condiciones ambientales).
Advertencia - NO se deje los trapos que ha usado para el
acabado, ya que pueden arder de manera espontánea, es decir,
pueden autoencenderse sin aviso. Inmediatamente después de la
aplicación, empape en agua todos los que haya utilizado y luego
deséchelos de una manera segura fuera de casa.
>> Sıcak, sabunlu su ile temizleyin. Yiyecek kalıntılarını temizlemek
için, aşındırmayan bir bez üzerine sürülmüş hafif kremli bir
temizleyici kullanın.İyice durulayın ve iyice kurutun. Pişirme
ızgarasının bulaşık makinesinde temizlenmesi önerilmez.
Kül toplayıcı (Mevcutsa)
>> Her kullanımdan sonra, kömür yakıtını kontrol edin. Külü
boşaltın ve tepsi/toplayıcıda kalan her tür kül veya yağı yıkayın.
Derinlemesine temizlememek, pişirme performansını etkileyebilir.
Toplayıcıyı çıkarmak için verilen aleti kullanın, çünkü sıcak olabilir.
Barbekü Gövdesi
>> Barbekü gövdesinden yumuşak bir plastik veya tahta spatula
ile fazla yağ veya hayvansal yağları düzenli olarak temizleyin.
Gövdeden tüm yağı çıkarmak gerekli değildir. Eğer tamamen
temizlemeniz gerekirse, sıcak sabunlu su ve bir bez ya da sadece
naylon kıllı bir fırça kullanın. Tam temizlik öncesinde, krom kaplı
pişirme ızgarasını çıkarın.
Kömür Izgarası (Mevcutsa)
>> Yüzeye bir tabaka bitkisel yağ sürün.
Her 2 veya 3 kullanımda
>> Tüm vida ve cıvataları kontrol edin ve sıkın.
Barbekü sezonu biterken
>> Barbekünüzün ömrünü uzatmak ve çalışma koşulunu korumak için,
ne kadar süreyle olursa olsun,özellikle de kış aylarında, dışarıda
bırakıldığında, üzerine bir örtü örtülmesini şiddetle tavsiye ederiz.
>> Barbeküyü kış hava koşullarına maruz kalacak şekilde bırakmayın
veya nemli, rutubetli alanlarda muhafaza etmeyin.
>> Bu barbekünün yakınında tutuşabilen malzemeler muhafaza
etmeyin.
Ahşap bakım talimatları (ahşap parçalar için,
mevcutsa)
>> Tüm ahşap yüzeylere temiz bir bez yardımıyla bir kat uygun ahşap
cilası uygulayın ve tamamen kurumasını bekleyin (kuruma, bitimin
tipine ve çevre koşullarına bağlıdır). Uyarı - Bitim için kullanılmış
bezleri yakınında bırakmayın, çünkü bu bezler kendiliğinden
yanmaya neden olabilir, örn., birden bire kendiliğinden tutuşma.
Uygulamadan hemen sonra, kullanılan tüm bezleri evin dışına
güvenle çıkarmadan önce suya doymuş hale getirin.
2015/9/15 13:39:43
In more detail...
EN
Safety
Et dans le détail...
FR
Sécurité
>> These instructions are for your safety. Please read
through them thoroughly before use and retain them for
future reference.
PL
Więcej szczegółów...
Bezpieczeństwo
>> Niniejsze instrukcje są dla Twojego bezpieczeństwa.
Przeczytaj je dokładnie przed użyciem i zachowaj je do
przyszłego wglądu.
RUS
Подробнее...
Безопасность
>> Эти инструкции предназначены для вашей
безопасности. Внимательно их прочтите перед
использованием и сохраните для будущего
использования.
En mayor detalle…
ES
Seguridad
>> Estas instrucciones son para su seguridad. Por favor,
léalas por completo antes de utilizar el producto y
consérvelas para futura referencia.
Daha detaylı olarak…
TR
Güvenlik
>> Bu talimatlar, sizin güvenliğiniz içindir. Kullanmadan
önce, lütfen hepsini iyice okuyun ve gelecekte
başvurmak açısından bu talimatları saklayın.
EN
>> Ne pas utiliser dans des locaux fermés (exple :
caravane, tente, appartement…) Risque d’intoxication
au MONOXYDE DE CARBONE
>> WARNING – Charcoal or gas barbecues give off
CARBON MONOXIDE when used, which is poisonous
and can kill. DO NOT use a barbecue indoors or either
in a tent, caravan or awning.
>> WARNING – OUTDOOR USE ONLY, barbecues should
not be used in any enclosed space or inside/under a
gazebo or similar outdoor structures due to CARBON
MONOXIDE and FIRE HAZARDS.
>> Use this barbecue only on a stable, flat plane.
>> Always stand your barbecue on a firm surface away
from wooden fences or overhanging trees.
>> Do not use within 1m of any flammable structure or
under any combustible surface.
>> WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or
relighting! Use only firelighters complying to EN 1860-3.
>> ATTENTION! The barbecue will become very hot. Do
not move it during operation.
>> DO NOT leave a lit barbecue unattended.
>> WARNING! Keep children and pets away.
>> Do not cook before the fuel has a coating of ash.
>> The barbecue shall be heated up and the fuel kept red
hot for at least 30 mins prior to the first cooking on the
barbecue.
>> Be careful when handling metal parts of a lit barbecue
as there are likely to become hot.
>> ATTENTION : UTILISATION A L’EXTERIEUR
UNIQUEMENT, les barbecues ne doivent pas être
utilisés dans des espaces fermés ou à l’intérieur de/
sous un belvédère, ni dans toutes structures extérieures
similaires en raison du dégagement de MONOXYDE DE
CARBONE et des RISQUES D’INCENDIES.
>> Attention ! Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou tout
autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le
barbecue.”
>> Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas
le déplacer pendant son utilisation.
>> NE JAMAIS laisser un barbecue allumé sans
surveillance.
>> Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des
enfants et des animaux domestiques.
>> Avant de commencer la cuisson, attendre qu’une
couche de cendres recouvre le combustible.
>> Le barbecue doit être chauffé et le combustible doit être
maintenu incandescent (ne plus produire de flammes)
pendant au moins 30 minutes avant d’effectuer la
première cuisson.
>> (Pour les modèles équipés d’une poignée latérale)
La poignée latérale sur le châssis ne doit servir qu’à
déplacer le barbecue. NE JAMAIS utiliser ou toucher
cette poignée quand le barbecue est chaud ou en cours
d’utilisation.
>> Ne pas utiliser d’aérosols à proximité du barbecue.
>> Ensure that the barbecue has cooled down completely
before removing charcoal ash.
>> Toute modification du barbecue peut être dangereuse,
n’est pas autorisée et annulera la garantie.
>> Flare-ups can occur if hot fat drips onto lit charcoal.
Keep a fine water sprayer at hand to extinguish any
small flare-ups, otherwise use baking powder or salt to
extinguish.
>> L’inobservation des instructions de ce manuel peut
entraîner de graves blessures ou dégâts matériels.
>> Use sand to extinguisher charcoal when you have
finished cooking.
>> To prolong the life of your barbecue grill do not leave
it outside unprotected, use a suitable barbecue cover
when not in use.
>> (For models with lid and air vent) Only use the tool bar
supplied to open or close the air vent lid.
>> (For models incorporated with a side handle) The side
handle is used for moving the barbecue only. DO NOT
use or touch this handle when the barbecue is hot or in
use.
>> Do not store flammable materials near this barbecue.
>> Do not use aerosols near this barbecue.
>> Modification of the barbecue may be dangerous, is not
permitted, and will nullify any warranty.
>> Failure to follow the instructions in this manual could
result in serious injury or property damage.
Food Cooking Information
>> À monter soi-même.
Chandlers Ford, Hants,
>> UWAGA - węgiel drzewny lub grill gazowy w trakcie
użytkowania wydzielają TLENEK WĘGLA, który
jest trujący i może zabić. NIE WOLNO używać grilla
w pomieszczeniach ani w namiocie, przyczepie
kempingowej lub pod zadaszeniem.
>> UWAGA - NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA
ZEWNĄTRZ, nie wolno używać grilla w żadnych
zamkniętych pomieszczeniach lub w/pod altanką lub
podobnych strukturach zewnętrznych ze względu na
TLENEK WĘGLA i RYZYKO POŻARU.
>> Używaj niniejszego grilla wyłącznie na trwałej i równej
powierzchni.
>> Zawsze umieszczaj grill na trwałej powierzchni, z dala
od drewnianych płotów lub zwisających gałęzi drzew.
>> Nie używaj w odległości mniejszej niż 1 m od
łatwopalnych przedmiotów lub pod jakimikolwiek
łatwopalnymi powierzchniami.
>> UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do
rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu!
Uzywać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3.
>> НЕ оставляйте горящее барбекю без присмотра.
>> Grill powinien być podgrzewany a węgiel drzewny
być rozżarzony przez co najmniej 30 minut przed
przygotowaniem pożywienia.
>> Bądź ostrożny podczas trzymania metalowych części
rozpalonego grilla, ponieważ są one bardzo gorące.
>> Upewnij się, że grill całkowicie ostygł przed usunięciem
popiołu.
>> Gdy gorący tłuszcz kapie na gorący węgiel drzewny,
może dojść do wytworzenia się płomienia. Miej pod
ręką spryskiwacz z wodą aby zagasić małe płomienie,
w przeciwnym razie do gaszenia użyj proszku do
pieczenia lub soli.
>> Użyj piasku lub spryskiwacza z wodą do zgaszenia
węgla po zakończeniu grillowania.
>> Aby wydłużyć okres użytkowania grilla, nie pozostawiaj
go na zewnątrz bez żadnego zabezpieczenia. Użyj
odpowiedniego pokrowca do zakrycia grilla podczas gdy
nie jest używany.
>> (Dotyczy modeli z pokrywą i otworem wentylacyjnym)
Używaj wyłącznie dostarczonego pręta do otwierania i
zamykania otworu wentylacyjnego na wierzchniej części
grilla.
>> (Dotyczy modeli z wbudowanym uchwytem bocznym)
Boczny uchwyt obudowy grilla służy wyłącznie do
przenoszenia grilla. NIE dotykaj tego uchwytu gdy grill
jest gorący lub podczas gdy jest używany.
>> ALWAYS keep raw meat away from cooked meat and
other foods.
>> Before cooking ensure barbecue grill surfaces and tools
are clean and free of old food residues.
>> Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może
doprowadzić do poważnego urazu i zniszczenia mienia.
>> Pre-cooking of larger meat of joints is recommended
before finally cooking on your barbecue.
>> Не используйте на расстоянии ближе 1 метра от
легковоспламеняемых материалов или горючих
поверхностей.
>> Nie przygotowuj pożywienia zanim węgiel nie będzie
pokryty warstwą popiołu.
>> Wszelkie modyfikacje grilla mogą być niebezpieczne
i dlatego są one zakazane, dodatkowo mogą one
skutkować utratą ważności gwarancji.
CAUTION - if meat has been cooked sufficiently
the meat juices should be clear in colour and
there should be no traces of pink/red juices or
meat colouring.
>> Всегда помещайте барбекю на твердую поверхность
вдали от деревянных заборов или нависающих
деревьев.
>> ВНИМАНИЕ! Барбекю очень нагревается. Не
перемещайте его во время использования.
>> Nie używaj aerozoli w pobliżu grilla.
>> To reduce the risk of under cooked meat cut open to
ensure it is cooked all the way through internally.
>> Используйте барбекю только на устойчивой, ровной
поверхности.
>> OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od
grilla.
>> ALWAYS wash your hands before or after handling
uncooked meat and before eating.
CAUTION - eating raw or under cooked meat
can cause food poisoning (e.g. bacteria strains
such as E.coli).
>> ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. Барбекю нельзя
использовать в закрытом пространстве, на балконе,
в беседке и других подобных местах вследствие
выделения УГАРНОГО ГАЗА и ОПАСНОСТИ
ВОЗГОРАНИЯ.
>> NIE pozostawiaj rozpalonego grilla bez nadzoru.
>> Nie przetrzymuj materiałów wybuchowych w pobliżu
grilla.
>> Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.
>> ВНИМАНИЕ! При использовании угольного или
газового барбекю выделяется УГАРНЫЙ ГАЗ,
который токсичен и может привести к смерти. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ барбекю в помещении, палатке,
доме на колесах или под навесом.
>> ВНИМАНИЕ! Не используйте спирт или бензин для
зажигания или повторного зажигания! Используйте
только зажигательные вещества, соответствующие
стандарту EN 1860-3.
>> UWAGA! Niniejszy grill staje się bardzo gorący podczas
użycia! Nie przesuwaj go podczas gdy jest używany.
>> Please read and follow this advice when cooking on
your grill.
>> DO NOT use the same utensils to handle cooked and
uncooked foods.
B&Q plc,
>> ВНИМАНИЕ! Не подпускайте детей и животных.
>> Не готовьте, пока топливо не покроется золой.
>> Барбекю должно быть разогрето, а топливо должно
быть раскалено докрасна на протяжении минимум
30 минут перед первой готовкой на барбекю.
>> Будьте осторожны при обращении с металлическими
частями горящего барбекю, так как эти части могут
очень нагреться.
>> Убедитесь в том, что барбекю полностью остыл
перед выниманием угольной золы.
>> Если горячий жир капает на горящий древесный
уголь, то может вспыхнуть пламя. Для тушения
небольшого пламени держите под рукой
пульверизатор с водой; также можно использовать
пекарный порошок или соль.
>> Используйте песок или разбрызгиватель воды, чтобы
погасить уголь после окончания приготовления.
>> Чтобы продлить срок службы гриля для барбекю,
не оставляйте его под открытым небом,
используйте специальную крышку, когда барбекю не
используется.
>> (Для моделей с крышкой и вентиляционным
отверстием) Используйте только поставляемые
инструменты для открытия или закрытия крышки
вентиляционного отверстия.
>> (Для моделей со встроенной боковой ручкой)
Боковая ручка используется только для
транспортировки барбекю. НЕ используйте и не
касайтесь этой ручки, когда барбекю горячее или
используется.
>> ADVERTENCIA: Las barbacoas de carbón o gas
emiten MONÓXIDO DE CARBONO cuando se utilizan,
lo que es venenoso y puede matar. NO utilice una
barbacoa en espacios interiores, ni en una tienda de
campaña o caravana, ni bajo un toldo
>> ADVERTENCIA: SOLO PARA USO EN ESPACIOS
EXTERIORES, las barbacoas no deben utilizarse
en sitios cerrados ni debajo/dentro de un cenador o
estructura para exteriores similar, debido a la emisión
de MONÓXIDO DE CARBONO y al RIESGO DE
INCENDIOS.
>> Utilice esta barbacoa sólo sobre un plano llano y
estable.
>> Coloque siempre la barbacoa en una superficie firme
lejos de vallas de madera o árboles que cuelguen.
>> No la utilice a menos de un metro de cualquier
estructura inflamable o bajo cualquier superficie
inflamable.
>> ¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender
o avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles
de encendido conformes a la Norma EN 1860-3.
>> ¡ATENCIÓN! Esta barbacoa se pondrá muy caliente,
¡no la mueva durante cuando la esté utilizando!
>> NUNCA deje desatendida una barbacoa encendida.
>> ¡ADVERTENCIA! Mantenga alejados a niños y
animales domésticos.
>> No empiece a cocinar hasta que el combustible tenga
una capa de ceniza.
>> Hay que calentar la barbacoa y dejar el carburante al
rojo vivo por lo menos 30 minutos antes de empezar a
cocinar en la barbacoa.
>> Tenga cuidado cuando toque las partes metálicas de
una barbacoa encendida porque es probable que se
calienten.
>> Asegúrese de que la barbacoa se ha enfriado
totalmente antes de extraer la ceniza del carbón.
>> Pueden haber pequeñas llamaradas en caso de
haya escurrimiento de grasa caliente hacia el cabón.
Mantenga cerca un rociador de agua en buen estado
para apagar cualquier llamarada pequeña. De lo
contrario, utilice polvos de hornear o sal.
>> Utilice arena o un pulverizador de agua fino para
apagar el carbón cuando haya acabado de cocinar.
>> Para prolongar la vida de su barbacoa no la deje fuera
sin protección, utilice una cubierta adecuada para ella
mientras no la use.
>> (Para modelos con cubierta y ventilación) Utilice la
barra herramienta suministrada para abrir y cerrar la
cubierta de la ventilación.
>> (Para modelos que incorporan un asa lateral) El asa
lateral del cuerpo de la barbacoa sirve exclusivamente
para mover la barbacoa. NO utilice ni toque este asa
cuando la barbacoa esté caliente o en uso.
>> No almacene materiales inflamables cerca de esta
barbacoa.
>> No utilice aerosoles cerca de la barbacoa.
>> Не храните легковоспламеняемые материалы возле
барбекю.
>> Modificar la barbacoa puede ser peligroso, no está
permitido y anulará esta garantía.
>> Не используйте аэрозоли вблизи барбекю.
>> El incumplimiento de las instrucciones de este manual
puede causar lesiones graves o daños en la propiedad.
>> Изменение конструкции барбекю может быть
опасной, она запрещена, и все гарантии будут
аннулированы.
>> Несоблюдение инструкций в этом руководстве может
привести к серьезным травмам или повреждению
имущества.
>> UYARI – Kömürlü veya gazlı barbeküler kullanıldığında
zehirli ve ölüme yol açabilen KARBON MONOKSİT
yayarlar. Barbeküyü kapalı mekanda, çadır, karavan
veya tente içinde KULLANMAYIN.
>> UYARI – SADECE DIŞ MEKANDA KULLANIN,
barbeküler KARBON MONOKSİT ve YANGIN
TEHLİKESİ nedeniyle kapalı alanlarda, çardak içinde/
altında veya benzeri açık yapılarda kullanılmamalıdır.
SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com
FR
Castorama France
>> Bu barbeküyü sadece sabit, düzgün bir yüzey üzerinde
kullanın.
C.S. 50101 Templemars
>> Barbekünüzü, daima, ağaç çitler ve sarkan ağaçlardan
uzakta, sert bir yüzey üzerinde tutun.
59637 Wattignies CEDEX
>> Herhangi alevlenebilir bir yapının 1 m dahilinde veya
herhangi tutuşabilir bir yüzey altında kullanmayın.
www.castorama.fr
>> DİKKAT! Tutuşturma veya yeniden tutuşturma için
ispirto veya benzin kullanmayın! Sadece barbekü
kullanımına uygun ateş yakıcılar kullanın.
contact@castorama.fr
>> DİKKAT! Bu barbekü oldukça sıcak hale gelecektir.
İşlem sırasında hareket ettirmeyin.
>> Yanan bir barbeküyü başıboş BIRAKMAYIN.
PL
>> UYARI! Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
Castorama Polska Sp. z o. o.
>> Yakıtın üzerinde bir kül tabakası oluncaya kadar
pişirme işlemine başlamayın.
ul. Krakowiaków 78
>> Barbekü üzerindeki ilk pişirme işleminden en az 30
dakika önce, barbekü ısıtılmalı ve yakıtın akkor haline
gelmesi beklenmelidir.
02-255 Warszawa,
www.castorama.pl
>> Yanan bir barbekünün metal parçaları ile uğraşırken
dikkatli olun, çünkü bu parçaların sıcak olma ihtimali
vardır.
>> Kömür külünü çıkarmadan önce barbekünün tamamen
soğuduğundan emin olun.
RUS
Дербеневская наб.,
дом 7, стр 8
>> Pişirme işlemini bitirdiğinizde kömürü soğutmak için
kum veya ince su püskürteci kullanın.
Россия, Москва, 115114
>> Barbekü ızgaranızın ömrünü uzatmak için, korunmasız
dışarıda bırakmayın, kullanımda olmadığı zamanlarda
uygun bir barbekü örtüsü kullanın.
www.castorama.ru
ES
Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
>> Bu barbekünün yakınında tutuşabilir malzemeler
muhafaza etmeyin.
www.bricodepot.es
>> Bu barbekünün yakınında aerosoller kullanmayın.
>> Bu el kitabındaki talimatlara uymamak, ciddi
yaralanmalar veya mal zararına neden olabilir.
>> Bu ürünün bağlanti veya montaji tüketi̇ ci̇ ye ai̇ tti̇ r.
Montaj hi̇ zmeti̇ veya bu ad altinda alinan montaj bedeli̇
ürünün satiş bedeli̇ ne dahi̇ l deği̇ ldi̇ r.
Euro Depot España, S.A.U.
c/ La Selva, 10
>> (Yan kulplu modeller için) Yan kulp, sadece barbeküyü
taşımak için kullanılır. Barbekü sıcakken veya kullanım
halindeyken bu kulpu KULLANMAYIN veya ona
DOKUNMAYIN.
>> Barbekünün tadil edilmesine tehlikeli olabileceğinden
izin verilmez ve böylesi tadilat, garantiyi geçersiz
kılacaktır.
Импортер:
ООО “Касторама РУС”
>> Yanmakta olan mangal kömürü üzerine sıcak yağ
damlarsa ani parlamalar oluşabilir. Küçük parlamaları
söndürmek için elinizde hassas bir su püskürtücü
bulundurun, aksi takdirde kabartma tozu ve tuz ile
söndürün.
>> (Kapaklı ve havalandırma delikli modeller için)
Havalandırma kapağını açmak veya kapatmak için
sadece verilen alet çubuğunu kullanın.
Producent:
TR
İthalatçı Firma :
KOÇTAŞ YAPI
MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Tasdelen mah. Sırrı Çelik
Bulvarı No: 5
34788 Tasdelen
/Çekmeköy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
>> After cooking on your barbecue always clean the grill
cooking surfaces and utensils.
BBQ-C03A.indd 4
2015/9/15 13:39:44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising