67810_instrukcja
67810
PL
GB
MIKSER PLANETARNY
PLANETARY MIXER
I
N
S
T
R U
K C
J A
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
1
PL GB
2
6
16
8
15
10
3
5
14
1
4
11
9
13
12
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska
2
I
N
S
T
R U
K C
J A
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
PL GB
VIII
IX
7
X
X
XI
XII
XIII
I
N
S
T
R U
K C
J A
PL
GB
1. podstawa
2. głowica
3. włącznik
4. kabel zasilający z wtyczką
5. dźwignia zatrzasku głowicy
6. pokrywa gniazda blendera
7. gniazdo blendera
8. misa
9. pokrywa misy
10. wrzeciono
11. mieszadło do ciast
12. mieszadło do ubijania
13. mieszadło trzepiące
14. dzbanek blendera
15. pokrywa dzbanka
16. zatyczka pokrywy
1. basis
2. head
3. switch
4. power cord with plug
5. lever of the head latch
6.cover of the blender socket
7. blender socket
8. bowl
9. bowl cover
10. spindle
11. stirrer for dough
12. stirrer for tamping
13. shaking stirrer
14. blender juc
15. jug cover
16. cover plug
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
3
PL GB
Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Druga klasa bezpieczeństwa elektrycznego
Second class of insulation
Kontakt produktu z żywnością jest dozwolony
Contact of the product with food is allowed
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol wskazujący na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte urządzenia elektryczne są
surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne
dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie
środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby
ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Correct disposal of this product: This marking shown on the product and its literature indicates this kind of product mustn’t be
disposed with household wastes at the end of its working life in order to prevent possible harm to the environment or human
health. Therefore the customers is invited to supply to the correct disposal, differentiating this product from other types of refusals
and recycle it in responsible way, in order to re - use this components. The customer therefore is invited to contact the local
supplier office for the relative information to the differentiated collection and the recycling of this type of product.
4
I
N
S
T
R U
K C
J A
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
PL
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Mikser planetarny służy do przygotowywania potraw. Dzięki bogatemu wyposażeniu możliwe jest przygotowanie wielu, rozmaitych
potraw. Stabilna podstawa z przyssawkami oraz uniwersalność sprawia, że mikser będzie pomocny w każdym gospodarstwie domowym. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego i zabronione jest korzystanie z niego w zastosowaniach
komercyjnych. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca urządzenia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.
Za szkody, powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi
odpowiedzialności.
WYPOSAŻENIE
Produkt jest dostarczany w stanie kompletnym, ale przed użyciem wymaga montażu. Wraz z mikserem dostarczane są misa z
pokrywą, trzy końcówki miksera, dzbanek blendera z pokrywą.
Przed użyciem wymagany jest poprawny montaż urządzenia.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Przeczytać wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru
albo do uszkodzeń ciała.
PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI
Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku o zwiększonym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary.
Urządzenie należy ustawiać na płaskich, równych i twardych powierzchniach. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w gumowe stopki lub przyssawki należy wybrać taki rodzaj powierzchni, aby stopki lub podstawki zapobiegały przemieszczaniu się urządzenia
podczas użytkowania.
Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
Urządzenie należy podłączać tylko do sieci elektrycznej o napięciu i częstotliwości widocznych na tabliczce znamionowej urządzenia.
Wtyczka kabla zasilającego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno stosować żadnych adapterów w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Po każdym wykorzystaniu należy odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazda sieciowego.
Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chłodziarki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do pracy wewnątrz pomieszczeń. Nie należy narażać urządzenia na kontakt z opadami
atmosferycznymi lub wilgocią. Woda i wilgoć, która dostanie się do wnętrza urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i dbać o ich drożność.
Nie przeciążać kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia, podłączania i odłączania wtyczki od gniazdka sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzenie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego (np. przecięcie,
stopienie izolacji) należy natychmiast odłączyć wtyczkę kabla od gniazdka, a następnie przekazać produkt do autoryzowanego
zakładu naprawczego. Zabronione jest użytkowanie urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym. Zabroniona jest naprawa
kabla zasilającego, kabel musi zostać wymieniony na nowy w autoryzowanym punkcie serwisowym. W przypadku stosowania
przedłużaczy, należy stosować przedłużacze o parametrach zasilania takich jak widoczne na tabliczce znamionowej urządzenia.
Przekrój żył przedłużacza powinien być nie mniejszy niż przekrój żył kabla zasilającego urządzenie. Należy to sprawdzić na
izolacji kabla zasilającego i przedłużacza lub zwrócić się do producenta urządzenia i / lub przedłużacza.
W przypadku zauważenia uszkodzenia jakiejkolwiek części urządzenia zabronione jest jego dalsze użytkowanie. W takim przypadku należy urządzenie przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego lub wymienić tę część samodzielnie o ile instrukcja
użytkownika pozwala na takie działania naprawcze.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą, czyszczeniem lub regulacją części ruchomych należy urządzenie wyłączyć, a wtyczkę kabla zasilającego odłączyć od gniazdka sieciowego.
Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego kabel zasilający należy trzymać z dala od dzieci.
Urządzenie może być użytkowane przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Urządzenie zawiera ostre części (ostrze blendera), należy zachować szczególną ostrożność przy montażu, demontażu oraz
czyszczeniu takich części.
I
N
S
T
R U
K C
J A
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
5
PL
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Czas ciągłej pracy nie może przekroczyć 6 minut, po których należy
się pozostawić urządzenie na ok. 20 minut celem schłodzenia. W tym czasie należy odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od
gniazdka sieciowego.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
UWAGA! Podczas wszystkich czynności związanych z montażem i demontażem wyposażenia należy wyłączyć urządzenie i
odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka sieciowego.
Montaż i demontaż miksera
Mikser postawić na równym i stabilnym podłożu. Upewnić się, że wszystkie przyssawki w podstawie chwyciły podłoże.
Nacisnąć zgodnie z kierunkiem strzałki dźwignię (II), która zwolni zatrzask głowicy roboczej i spowoduje jej uniesienie. Głowica
uniesie się samoczynnie za sprawą sprężyny, ale należy unieść ją ręcznie do końca i upewnić się, że zadziałała blokada górnego
położenia głowicy miksera. Nie daje się obniżyć głowicy bez ponownego naciśnięcia dźwigni.
W otworze podstawy zainstalować misę. Wypustki w podstawie misy w prowadzić w zagłębienia na obwodzie otworu podstawy
(III), a następnie obrócić misę zgodnie ze kierunkiem wskazywanym przez strzałkę w podstawie (IV). Spowoduje to zablokowanie
misy w podstawie miksera. Sprawdzić poprawność montażu, jeżeli misa jest zamocowana równo i nie daje się jej unieść, oznacza
to poprawny montaż (V).
Wokół uchwytu końcówki miksera, zamontować pokrywę misy. Przyłożyć pokrywę pod głowicę tak, aby strzałka widoczna na pokrywie wskazywała symbol otwartej kłódki na głowicy miksera (VI). Upewnić się, że pokrywa równo przylega do głowicy i obrócić
ją, tak aby strzałka wskazała symbol zamkniętej kłódki (VI).
Na końcówce wrzeciona należy zainstalować odpowiednią końcówkę. Wypusty wrzeciona musza pokryć się z wgłębieniami wokół
otworu końcówki (VII). Należy pchnąć końcówkę do góry i obrócić w kierunku symbolu zamkniętej kłódki widocznego na górnej
części kołnierza końcówki (VIII).
Nacisnąć dźwignię i opuścić głowicę miksera, urządzenie jest gotowe do pracy (IX).
Demontażu wykonać w kolejności odwrotnej do procedury montażu.
Montaż i demontaż blendera
UWAGA! Ponieważ podczas użytkowania blendera urządzenie również uruchamia mikser, należy przed rozpoczęciem montażu
blendera zamontować misę miksera wraz z jej pokrywą. Nie jest konieczny montaż końcówki. Osłoni to wrzeciono miksera podczas używania blendera i zmniejszy ryzyko zranienia się obracającym się wrzecionem.
Mikser postawić na równym i stabilnym podłożu. Upewnić się, że wszystkie przyssawki w podstawie chwyciły podłoże. Upewnić
się, że głowica została zablokowana w dolnym położeniu.
Zdemontować pokrywę gniazda blendera, naciskając lekko i przytrzymując w miejscu oznaczonym trójkątem, a następnie pociągnąć pokrywę na zewnątrz obudowy miksera (X). Dzbanek blendera postawić na gnieździe montażowym i po znalezieniu pozycji,
w której podstawa dzbanka będzie równo przylegała do gniazda montażowego. Należy dzbanek obrócić zgodnie z kierunkiem
strzałki opisanej „CLOSE” (XI). Pozwoli to zablokować dzbanek w gnieździe montażowym. Aby upewnić się, że montaż przebiegł
prawidłowo należy sprawdzić czy dzbanek przylega równo do obudowy miksera i nie daje się go unieść.
Ponieważ możliwe są cztery pozycje w których można zamontować dzbanek blendera, należy kierować się położeniem uchwytu
dzbanka. Dobrać je tak, aby nie trzeba było sięgać za urządzenie przy chwytaniu uchwytu dzbanka.
Dzbanek posiada pokrywę z uszczelką oraz otworem z osobną zatyczką. Pokrywę należy wcisnąć i sprawdzić czy równo przylega
do krawędzi dzbanka (XII). Pokrywa posiada zaokrągloną wypustkę, której kształt został dopasowany do zakrycia wylewu dzbanka. Zapobiegnie to rozchlapywaniu zawartości blendera podczas pracy.
Zatyczkę należy włożyć tak aby wypusty na jej obwodzie trafiły w wycięcia w otworze pokrywy, a następnie obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Demontaż zatyczki należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności.
Zatyczka pozawala na uzupełnienie zawartości blendera bez przerywania jego pracy, minimalizuje rozchlapywanie zawartości
dzbanka. Zatyczka może też służyć jako mała miarka kuchenna.
UWAGA! Przy zamontowanym blenderze nie należy podnosić głowicy miksera. Ciężar dzbanka może spowodować przewrócenie
całego urządzenia, wylanie się zawartości dzbanka, jego stłuczenie oraz podnosi ryzyko zranienia się.
Demontaż dzbanka blendera należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do procedury montażu.
Korzystanie z urządzenia
UWAGA! Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie umyć i wysuszyć wszystkie części mające kontakt z
żywnością. Należy uprzednio zapoznać się ze sposobem konserwacji urządzenia.
UWAGA! Zabronione jest jednoczesne korzystanie z misy miksera oraz dzbanka blendera. Taka sytuacja może doprowadzić do
przegrzania się urządzenia i jego nieodwracalnego uszkodzenia.
6
I
N
S
T
R U
K C
J A
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
PL
Urządzenie posiada włącznik, który umożliwia ustawienie kilku prędkości obrotowych oraz bieg turbo. Ustawiając włącznik w
wybranej pozycji ustala się prędkość obrotów mieszadła i blendera. Pozycja turbo umożliwia użycie maksymalnej prędkości obrotowej. Aby jej użyć, należy obrócić włącznik urządzenia i przytrzymać w pozycji opisanej „Turbo”. Po zwolnieniu nacisku włącznik
automatycznie wróci w pozycje „0”, a urządzenie wyłączy obroty silnika. Pozycje opisane 0-6 nie wymagają przytrzymywania
włącznika.
UWAGA! Przed podłączeniem wtyczki należy się upewnić, że włącznik urządzenia znajduje się w pozycji „0” – wyłączony.
Po podłączeniu wtyczki kabla zasilającego do gniazda sieciowego, przy nastawie „0”, lampka kontrolna wokół włącznika świeci
światłem pulsującym. Jakakolwiek inna nastawa z zakresu 1-6 oraz „Turbo” powoduje, że lampka kontrolna świeci się światłem
stałym.
Dzięki wymiennym końcówkom mikser można wykorzystać do mieszania różnych produktów spożywczych.
Mieszadło do ciast służy do mieszania składników na masy o średniej gęstości (np. ciasto drożdżowe), zaleca się stosować
nastawy włącznika z zakresu 1 – 2 podczas pracy tą końcówką.
Mieszadło do ubijania służy do mieszania składników na masy o niewielkiej gęstości (np. ciasto biszkoptowe, ciasto naleśnikowe),
zaleca się stosować nastawy włącznika z zakresu 1 – 4 podczas pracy tą końcówką.
Mieszadło do trzepania służy do ubijania piany i bitej śmietany, zaleca się stosować nastawy włącznika z zakresu 5 – 6 podczas
pracy tą końcówką.
Zaleca się stopniowo zwiększać prędkość obrotową końcówki, pozwoli to uniknąć nadmiernego rozchlapywania mieszanych
składników. Pokrywa misy posiada otwór dzięki któremu można dorzucać kolejne składniki bez podnoszenia głowicy miksera.
Nie należy przekraczać maksymalnego czasu pracy urządzenia 6 minut. Dłuższy czas pracy może doprowadzić do przegrzania i
nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia.
Urządzenie posiada wyłączniki bezpieczeństwa, które nie pozwalają na uruchomienie urządzenia przy podniesionej głowicy lub
przy niepoprawnie zamontowanym blenderze lub pokrywie gniazda blendera. Pozawala to zminimalizować ryzyko kontaktu użytkownika z ruchomymi częściami urządzenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że po wyłączeniu silnika części ruchome mogą
wirować jeszcze przez jakiś czas.
Nie należy przekraczać pojemności maksymalnej misy i dzbanka, należy też wziąć pod uwagę, że składniki podczas mieszania z
powietrzem mogą zwiększyć swoją objętość. Zaleca się przygotowywać kilka mniejszych porcji, zamiast jednej dużej.
UWAGA! Podczas używania blendera należy unikać kontaktu jakiejkolwiek części ciała z ostrzami. Zabroniony jest też kontakt
jakichkolwiek przedmiotów z ostrzami. Może to prowadzić do powstania poważnych obrażeń.
Podczas używania blendera należy składniki wrzucać do dzbanka przez otwór w pokrywie, pozwoli to zminimalizować rozchlapywanie zawartości dzbanka. Zaleca się nie przekraczać objętości 1,2 litra, co pozwoli uniknąć nadmiernego rozchlapywania
zawartości dzbanka.
W przypadku dużych składników należy je podzielić na mniejsze porcje, a jeżeli nie jest to możliwe, należy włożyć je do dzbanka
przed uruchomieniem urządzenia, następnie zamontować pokrywę i dopiero uruchomić urządzenie. Nie należy demontować
pokrywy dzbanka podczas pracy blendera.
Blendera nie należy używać do kruszenia lodu lub zmrożonej żywności. Nie zaleca się używać blendera dłużej niż 3 minuty.
Temperatura składników umieszczanych w dzbanku nie może być wyższa niż 80 st. C
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
UWAGA! Nigdy nie zanurzać obudowy i głowicy w wodzie ani innym płynie. Może to grozić porażeniem elektrycznym.
Części które nadają się do zanurzenia to: misa, pokrywa misy, wszystkie mieszadła, pokrywa i zatyczka pokrywy dzbanka. Dzbanek nie posiada demontowanej podstawy, z tego względudDo wnętrza dzbanka można wlać wodę, ale nie należy go w całości
zanurzać w wodzie.
Po zakończeniu używania należy wyłączyć urządzenie, odczekać do całkowitego zatrzymania obrotów części ruchomych, odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka sieciowego, zdemontować urządzenie, misę lub dzbanek opróżnić z zawartości, a
następnie przystąpić do konserwacji.
Części urządzenia które miały kontakt z żywnością, należy oczyścić zaraz po użyciu. Zaschnięte resztki żywności mogą zakleić
mieszadła i ostrza, co może doprowadzić do spadku wydajności urządzenia lub nawet jego uszkodzenia. Jeżeli jednak dojdzie
do takiego przypadku należy zanurzyć te części, które zostały opisane jako możliwe do zanurzenia w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń i pozostawić do odmoczenia, a następnie oczyścić za pomocą miękkiej gąbki lub szczotki oraz wody z płynem do mycia naczyń. Żadna z części urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarkach mechanicznych. Może to doprowadzić
do utraty kształtu, koloru, faktury materiałów z których zostały wykonane.
Obudowę urządzenia oraz zewnętrzne powierzchnie dzbanka wyczyścić za pomocą miękkiej tkaniny zwilżonej roztworem wody i
łagodnego środka czyszczącego. Powycierać do sucha. Nie stosować ściernych środków czyszczących.
UWAGA! Ze względu na ostre krawędzie ostrzy blendera należy unikać kontaktu dłoni z ostrzami podczas mycia. Ostrza mogą
przeciąć zarówno skórę jak i rękawice kuchenne wykonane z tworzywa sztucznego. Ostrza należy myć za pomocą szczotki lub
gąbki.
I
N
S
T
R U
K C
J A
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
7
PL
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy się upewnić, że wszystkie części zostały wyczyszczone i osuszone. Produkt
przechowywać w suchych miejscach i zacienionych. Chronić miejsce przechowywania przed dostępem osób niepożądanych,
zwłaszcza dzieci. Produkt przechowywać w opakowaniach jednostkowych dostarczonych wraz z produktem.
PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr
Numer katalogowy
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Moc znamionowa
Moc maksymalna
Klasa ochronności elektrycznej
Rodzaj pracy: dorywcza S2 (KB)
Pojemność misy
Pojemność dzbanka
Wymiary zewnętrzne urządzenia gotowego do pracy jako mikser (szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne urządzenia gotowego do pracy jako blender (szer. x gł. x wys.)
Masa
8
I
N
S
T
R U
K C
J A
Jednostka miary
Wartość
67810
~230
50
1000
1500
II
6
4,5
1,5
375 x 225 x 315
315 x 175 x 540
4
[V]
[Hz]
[W]
[W]
[min]
[l]
[l]
[mm]
[mm]
[kg]
O
R Y G
I
N
A
L
N
A
GB
DEVICE SPECIFICATION
Planetary mixer is used for food preparation. Due to the extensive range of accessories is possible to prepare many different
dishes. Stable base with suction cups and device versatility makes that the mixer will be helpful in every household. The product
has been designed exclusively for domestic use and is not designed for use in commercial applications. Correct, reliable, and safe
operation of the tool is dependent on its proper use, therefore:
before you start working with the product, you should read all the instruction and keep it around.
For any damage caused by failure to comply with safety regulations and instructions of this manual, the supplier is not responsible.
EQUIPMENT
The product is supplied in a complete state, but it requires assembly before its use. Along with the mixer there are supplied bowl
with the cover, three mixer tips, jug blender with cover.
Assembly is required before use of the product.
SAFETY INSTRUCTIONS
ATTENTION! Read all the instructions below. Failure to comply with them can lead to electrical shock, fire or personal injury.
FOLLOW THE FOLLOWING INSTRUCTIONS
Do not use the device in an environment of increased risk of explosion, which is containing flammable liquids, gases, or vapours.
Set the device on a flat, even and hard surfaces, if the device is equipped with rubber feet or suction cups, select such type of
surface, that these suctions cups or feet would prevent the travelling of the device during its operation.
Do not place the device near sources of heat or fire.
Connect the unit only to the mains of voltage and frequency shown on the rating plate of the device.
Power cord plug must fit into the wall outlet. It is forbidden to modify the plug. Do not use any adapters in order to adapt the plug
to the outlet. The unmodified plug, which fits the outlet, reduces the risk of electric shock.
After each use, you should disconnect the power cord plug from a mains outlet.
Avoid contact with earthed surfaces such as pipes, radiators and refrigerators. The earthing of body increases the risk of electric shock.
The device designed for indoors operation only. Do not expose the device to humidity or precipitation. Water and moisture , which
get inside the device increases the risk of electric shock. Do not immerse the device in water or any other liquid.
Do not cover the ventilation holes and take care of their patency.
Do not overload power cable. It is forbiddent to use the power cord to carry out, connect and disconnect the plug from wall outlet.
Avoid contact of the supply cord with heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged cable increases the risk of an electric
shock. In the event of damage to the power cord (for example, the cutting, melting of insulation), you should immediately disconnect the plug from the wall outlet, and then pass the product to the authorized repairing service. It is forbidden to use the device
with a damaged hose. It is prohibited to repair the power cable, the cable must be replaced with a new one at the authorized
service point. In the case of the use of extension cords, extension cords should be used with such power supply parameters as
these shown on the nameplate of the appliance. Cross section of the extension cable wires should be not smaller than the cross
section of the wires of device power cord. It is necessary to check the insulation of power cord and extension cord or ask the
manufacturer of the device and/or of the extension cord.
If you notice damage to any part of the equipment, its further use is forbidden. In this case, the device must be submitted to an
authorized service center, or you should replace that part independently, providing that the user manual allows for such corrective
action.
Before starting any activities, related to exchange, cleaning or adjustment of moving parts, you should set the device off and
disconnect the power plug from the mains outlet.
The appliance must not be used by children. The unit and its power cord should be kept away from children.
The device may be operated by persons with reduced physical and mental capabilities, and by persons who lack of experience
and knowledge of the appliance, if it is provided the supervision or instruction concerning the use of appliance in a safe way, so
that the associated risks would be understood. Children should not play with the device. Children without supervision should not
carry out the cleaning and maintenance of the device.
The device contains sharp parts (blender blade), caution should be exercised when installing, dismantling and cleaning of such parts.
The device designed for domestic operation only. The continuous operation time should not exceed 6 minutes, after which the device
should be left for approx. 20 minutes to cool down. After this time you should disconnect the power cord plug from a mains outlet.
OPERATION OF THE DEVICE
ATTENTION! During all operations related to assembly and disassembly, turn off the device and unplug it from the mains socket.
O
R
I
G
I
N
A
L
I
N
S
T
R U
C
T
I
O
N
S
9
GB
Assembling and dismantling of the mixer
Put the mixer on a level and stable surface. Make sure that all the sucking cups at the base gripped the ground.
Press the lever (II) according to the arrow direction, this lever releases the latch of working head and causes it to lift. The head will
rise automatically by a spring, but it should be raised manually to the end and you should make sure that the lock of upper position
of mixer head worked properly. It is not possible to lower the head without pressing the lever again.
In the base hole you should install the bowl. Enter the bowl base protrusions to the cavities located at the periphery of the base
hole (III), and then rotate the bowl in accordance with the direction indicated by arrow placed in the base (IV). This will block the
bowl at the base of mixer. Check for correctness of assembly, if the bowl is fixed evenly and it is not possible to raise it, this means
proper installation (V).
Around the mixer handle tip you should install the bowl cover. Put the head cover so that the arrow, which is visible on the cover,
points to the open padlock symbol on mixer head (VI). Make sure that the cover evenly adheres to the head and turn it, so that
the arrow points to a closed padlock icon (VI).
At the end of the spindle you should install the appropriate tip. The spindle protrusions must cover the cavities around the tip hole
(VII). Push the tip upwards and turn it toward the closed padlock symbol shown in the upper part of the tip flange (VIII).
Press the lever and lower the mixer head, the device is ready for operation (IX).
Disassembly should be done in reverse order to the assembly procedure.
Assembling and dismantling of the blender
ATTENTION! Because when you use a blender, the device also starts the mixer, before you start assembling the blender, you
should install the mixer bowl with its cover. It is not necessary to mount the tip. This will protect the mixer spindle when using the
blender and reduce the risk of injury by the rotating spindle.
Put the mixer on a level and stable surface. Make sure that all the sucking cups at the base gripped the ground. Make sure that
the head is locked in the lower position.
Remove the cover of blender socket by pressing lightly and holding it at the point marked with a triangle, and then pull the cover
outside the mixer housing (X). Put the blender jug on assembly socket and after finding the position, in which the base of the jug
will be evenly adhered to the mounting socket, then the jug should be turned in the direction of the arrow described by “CLOSE”
(XI). This will allow to lock the jug in the installation slot. To ensure that installation is performed correctly you should check that
the jug is evenly adjacent to the mixer housing and that it is not possible to lift it.
Because there are four possible positions in which you can mount the jar blender, should be guided by the position of the handle
jug. Choose them so that it will be not necessary to reach behind the device when catching the jug handle.
The jug has cover with a seal and hole with a separate plug. The cover should be pressed, then you should verify that it evenly
adheres to the jug edge (XII). The cover has a rounded protrusion which shape has been adjusted for covering of the jug outflow.
This prevents splashing the contents of the blender during its operation.
The plug must be inserted so that the protrusions on its perimeter match the cavities located on the cover hole, and then turn it
clockwise. The plug disassembly should be carried out in reverse order.
The plug allows to supplement the content of the blender without interrupting itswork and minimizes splashing of the jug content.
The plug can also be used as a small kitchen gauge.
ATTENTION! When the blender is mounted, do not lift the mixer head. The weight of the jug can overturn the entire device, can
also cause the pouring out jug contents, jug breakage, and increase the risk of injury.
Removing the jug blender should be carried out in the reverse order of the installation procedure.
Operation of the device
ATTENTION! Before the first using of appliance, you should thoroughly wash and dry all the parts which would contact with food.
You must first learn the method of device maintenance.
ATTENTION! It is forbidden to use simultaneously the mixer bowl and blender jug. Such a situation can lead to overheating of the
device and its irreversible damage.
The device has a switch that allows you to set some several rotational speeds and the turbo run. By setting the switch to the desired position you can determine the rotation speed of mixer and blender. The turbo position allows to use the maximum rotational
speed. To use it, turn the control switch and hold it in position described as “Turbo”. After releasing the pressure, the switch will
automatically return to “0” position, and device will shut down the engine speed. The modes described as 0 - 6 do not require the
switch to be hold.
ATTENTION! Before inserting the plug, make sure that the control switch is in the “0” position - switched off.
After connecting the power cord to a mains outlet, when the device is set to “0”, the indicator lamp, which is placed around the
power switch, lights by pulsed light. Any other setting the range 1-6 and the “Turbo” makes that the indicator lamp lights up by
steady light.
10
O
R
I
G
I
N
A
L
I
N
S
T
R U
C
T
I
O
N
S
GB
Due to the exchangable tips, the mixer can be used to mix different food products.
The stirrer for dough is used for mixing the components for masses of medium density (for example yeast dough), it is recommended to use the switch settings ranged from 1 - 2 while working this tip.
The stirrer for tamping is used for mixing the components for masses of low density (for example biscuit dough, batter) it is recommended to use the switch settings ranged from 1 - 4 while working this tip.
Stirrer to shaking is used to shake the foam and for whipped cream making, it is recommended to use the switch settings ranged
from 5 - 6 while working this tip.
It is recommended to gradually increase the rotational speed of the tip, this will allow to avoid excessive splashing of mixed ingredients. Cover the bowl has a hole through which you can throw further components without raising the mixer head. Do not exceed
the maximum operating time of 6 minutes. Longer operating time can lead to overheating and irreparable damage of the device.
The device has safety switches, which do not allow you to start the device with raised head or when the blender is incorrectly
mounted, or the cover of blender socket is incorrectly mounted. This allows to minimize the risk of the user’s contact with moving
parts of the device. You should, however, take into consideration that when you turn off the engine some elements can swirl yet
for some time.
Do not exceed the maximum capacity of the bowl and jug, it must also be taken into consideration that the ingredients during the
mixing with air may increase in their volume. It is advisable to prepare several smaller portions instead of one large.
ATTENTION! When using the blender you should avoid the contact of any body part with the blades. It is forbidden to touch any
objects with the blades. This can lead to a serious injury.
When using the blender, you should throw the ingredients into jug through the hole in cover, it will minimize splashing the contents
of jug. It is recommended to not exceed a volume of 1.2 liters, this will allow to avoid the excessive splashing of jug contents.
In the case of large components, they should be divided into smaller portions, and this is not possible, you should put them in the
pot before starting the device, then install the cover, and only after that you should start the machine. Do not remove the jug cover
while the blender is working.
Do not use the blender for crushing ice or frozen food. It is not recommended to use the blender for more than 3 minutes.
The temperature of the ingredients, that are placed in a jug, can not be higher than 80 degrees C.
MAINTENANCE AND STORAGE
ATTENTION! Never immerse the housing and head in water or any other liquid. This may cause an electric shock.
Parts which are suitable for immersion include a bowl, bowl cover, all stirrers, the cover and plug of jug cover. The jug does not
have a removable base, because of that you can pour the water to the jug interior, but not completely immerse it in the water.
After you have finish the device operation, turn it off, wait until the complete stop of rotation movable components, disconnect the
power cord from the wall outlet, dismount the device, empty the content of bowl or jug, and then proceed to maintenance.
Parts of the equipment which have been in contact with food must be cleaned immediately after the use of device. Dried food residues can clod the stirrer and blades, which could lead to a decrease in the performance of the device or even its failure. However,
when it comes to such a case, you must immerse these parts, which have been described as possible to be immersed, in warm
water with dishwashing liquid and leave them till they soak out, then clean them with a soft sponge and water with dishwashing
liquid. None of the device parts is suitable for washing in a dishwasher. This may lead to the loss of shape, color, texture of the
materials from which they are made.
Clean the device housing and jug external surfaces with a soft cloth, moistened with solution of water and mild cleanser. Wipe it
dry. Do not use abrasive cleaning agents.
ATTENTION! Due to the sharp edges of blender blades you should hand avoid hand contact with this blades during washing. The
blade can cut through the skin and the kitchen gloves made out of plastic as well. The blades should be cleaned using a brush
or sponge.
Before connecting the device to the power supply, make sure that all parts have been cleaned and drained. Store the product in
dry and shaded places. Protect the storage from undesirable individuals, especially from the children. Store the product in small
single unit packs supplied with the product.
TECHNICAL PARAMETERS
Parameter
Catalog number
Rated voltage
Rated frequency
Rated power
Max. power
Electric protection class
Unit
Value
67810
230 AC
50
1000
1500
II
[V]
[Hz]
[W]
[W]
O
R
I
G
I
N
A
L
I
N
S
T
R U
C
T
I
O
N
S
11
GB
Parameter
Mode of operation: occasional S2 (KB)
Bowl capacity
Jug capacity
External dimensions of the device which is ready for operation as a mixer (width x depth x heigth)
External dimensions of the device which is ready for operation as a blender (width x depth x heigth)
Weight
12
O
R
I
G
I
N
A
L
I
N
S
T
R U
Unit
[min]
[l]
[l]
[mm]
[mm]
[kg]
C
T
Value
6
4.5
1.5
375 x 225 x 315
315 x 175 x 540
4
I
O
N
S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising