POS 3000_manual_CZ
Návod k použití
POS - 3000
Všeobecné informace
Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním
terminálu POS-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému. Více
informací získáte na stránkách http://www.fametech.com.tw
DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
UPOZORNĚNÍ
Systém obsahuje bateriový zdroj, který napájí obvod hodin reálného času. Pokud bude baterie
nesprávně osazena může dojít k újmě na zdraví. Nepokoušejte se baterii demontovat,
nevházejte baterii do vody nebo ohně.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Pokud byl POS terminál demontován neoprávněnou osobou, ztrácíte nárok na záruku. Pokud
vznikne technický problém, kontaktujte svého dodavatele. Záruka se nevztahuje na zboží
poškozené nevhodným zacházením.
ii
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Dříve, než začnete zařízení používat, přečtěte pečlivě tento návod.
Výrobce neodpovídá za škody na majetku a zdraví osob způsobené v důsledku nesprávné
instalace nebo nevhodného používání zařízení.
Používejte pouze příslušenství,zejména napájecí zdroj, doporučené výrobcem. Použití
jiného příslušenství může přístroj poškodit.
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel
Přístroj čistěte suchou, měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky jako
je benzín a různé ředidla. Použití takových chemikálií může vést ke zničení krytu přístroje
Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny části správně zapojeny.
Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí, na přímém slunci a v blízkosti zdrojů tepla.
Může dojít k poškození či zničení krytu a elektrických součástek
Při provozu přístroje může dojít k oteplení vnějšího krytu, neumísťujte přístroj v blízkosti
hořlavých látek.
Přístroj umístěte na stabilní podložku. Při pádu přístroje může dojít k závažnému
poškození přístroje nebo ke zranění
Pro zajištění elektrické bezpečnosti zkontrolujte, že je zařízení správně připojeno k
zemnícímu vodiči. V případě nutnosti nechte systém zkontrolovat kvalifikovaným
technikem.
Pokud dojde k poruše přístroje, obraťte se na autorizovaný servis. Nepokoušejte
se přístroj opravit sami
Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Přijdete-li do kontaktu s vodiči pod napětím nebo pokud
zasáhnete do elektrické nebo mechanické struktury zařízení, nedá se vyloučit poškození
zařízení.
Vypínejte přístroj při připojování a odpojování příslušenství.
Pokud nastane některá z následujících situací, přístroj neprodleně vypněte a obraťte se na
autorizovaný servis:
1. Napájecí kabel je poškozen.
2. Do přístroje se dostala voda.
3. Přístroj je poškozen pádem nebo nárazem
Version 1.1
© Copyright Fametech Inc. (TYSSO) 2010
iii
Obsah
Obsah ........................................................................................................................................... 1
1. Obsah balení ........................................................................................................................... 2
2. Popis zařízení .......................................................................................................................... 2
2.1 Přední a zadní pohled ..................................................................................................... 2
2.2 Spodní a boční pohled .................................................................................................... 3
2.3 I/O Porty ......................................................................................................................... 4
2.4 Parametry ....................................................................................................................... 5
3. Instalace komponent a příslušenství..................................................................................... 6
3.1 Výměna pevného disku .................................................................................................. 6
4. Operační systém ..................................................................................................................... 9
4.1 Instalace systému z externí CD-ROM............................................................................ 9
5. Instalace ovladačů ................................................................................................................ 11
5.1 Instalace dotykového panelu ........................................................................................ 11
6. Testování příslušenství ......................................................................................................... 14
6.1 MSR ............................................................................................................................. 14
6.3 Pokladní zásuvka .......................................................................................................... 15
7. Popis konektorů a jumperů ................................................................................................. 17
7.1 Základní deska .............................................................................................................. 17
7.2 Nastavení jumperů ........................................................................................................ 17
7.3 Konektory...................................................................................................................... 20
7.4 Popis pinů ...................................................................................................................... 21
1
1. Obsah balení
Obsah balení se může lišit dle příslušenství. Pokud po vybalení zjistíte jakékoli poškození
nebo chybějící součásti, neprodleně kontaktujte svého dodavatele. Obal uschovejte pro
případnou reklamaci.
POS -3000
Síťový adaptér
Síťový kabel
CD s ovladači
2. Popis zařízení
2.1 Přední a zadní pohled
2
2.2 Spodní a boční pohled
3
2.3 I/O Porty
Port
Popis
COM
Sériové porty RS-232 pro připojení externích zařízení, COM1 a 2 s napájením.
Dále obsahuje dva interní porty RS-232 vyhrazené pro MSR čtečku a dotykový
panel (volitelně)
MOUSE
PS/2 konektor myši
KB
PS/2 konektor klávesnice
USB
USB konektory pro připojení externích zařízení (4 na spodní straně, 2 boční), dále
obsahuje dva interní USB porty vyhrazené pro dotykový panel a další volitelná
zařízení.
PRT
Paralelní port LPT
LAN
Ethernet RJ-45 konektor 10/100 Base-T, s podporou Wake on LAN
AUDIO OUT
Výstup pro sluchátka nebo reproduktory
MIC IN
Vstup pro mikrofon
CF
Slot pro CompactFlash kartu
CASH
RJ-11 konektor s napájením 12/24V pro pokladní zásuvku. Nastavení viz. níže
DRAWER
DC OUT 12V
12V výstup
VGA
VGA výstup
PWR COM
Jumpery pro nastavení napájení pro COM 1 a 2. nastavení viz. níže
PWR IN
Konektor pro připojení externího napájecího zdroje
Nastavení PWR COM jumperů
4
2.4 Parametry
Model:
POS 3015AT
POS 3015CD
Základní deska
CPU
Intel Atom N270 1,6 GHz
Intel Core Duo T2500 2,0 GHz
Chipset
Intel 89245GSE+82801GBM (ICH7)
Intel 89245GME+82801GBM (ICH7)
Operační paměť
1GB DDR2
2GB DDR2
Podpora OS
Win2000, NT, Win XP, Embedded XP(XPe), WinCE, WEPOS
Displej
TFT LCD
15”
Jas
250 nits
Rozlišení
1024 x 768
Dotykový panel
5-ti drátový rezistivní
Pozorovací úhly
0 ~ 70 stupňů
HDD
HDD
1 x 2.5” SATA
Compact Flash
1 x Slot Type II
I/O Porty
Sériové
2 x COM s napájením 5/12V, 1 x COM bez napájení
2x interní COM
USB
4 x USB 2.0 na spodní straně
2 x USB2.0 boční
2x USB2.0 Interní (Dotykový panel,Wi-fi)
PS/2 Mouse
1 x 6-pin mini DIN
PS/2 KB
1 x 6-pin mini DIN
LAN
1 x Giga LAN (Realtek 8111C)
VGA
1 x DB-15, female
DC Jack
1 x 12VDC
Pokladní zásuvka
1 x RJ11 , 12VDC
Audio Jack
1 x Audio Out, 1x MIC In
2 x Giga LAN (Realtek 8111C)
Ostatní
Napájení
Externí zdroj 12VDC 90W
Barva
Černá, Bílá
Normy
FCC / CE / WEEE / RoHS
Hmotnost
7,3 kg
Rozměry (š x h x v)
335 x 230 x 350 mm
Provozní teplota
5 ℃ ~ 35 ℃
Teplota pro skladování
-20°C ~ 60°C
Vlhkost
20% - 80%
Volitelné příslušenství
Zákaznický displej
VFD, 20 x 2 znaků , RS232 I/F
MSR
3 stopy, KB or RS232 I/F
Wi-fi
IEEE 802.11b/g
5
3. Instalace komponent a příslušenství
3.1 Výměna pevného disku
a. Sejměte kryty z držáku
b. Odšroubujte pět šroubů VESA držáku
c. Sejměte zadní kryt základny
6
d. Odpojte kabely
e. Sundejte panel ze základny
f. Odšroubujte krytu disku
g. Odšroubujte distanční sloupek
7
h. Vysuňte pevný disk ve směru šipky a
odpojte kabely
i. Odšroubujte disk z podložky
3.2 Instalace zákaznického displeje
a. Sundejte kryty základny
b. Provlékněte kabel zadní částí základny ve
směru šipek, zapojte kabel do volného
portu COM a připojte napájecí
kabel.Přišroubujte displej k horní části
základny.
8
c. Připevněte zpět kryty základny
4. Operační systém
POS-3000 je kompatibilní s Windows 2000/XP/Vista/7 a Windows Embedded POS Ready
2009. Ovladače pro Windows naleznete na dodávaném CD
4.1 Instalace systému z externí CD-ROM
a. Připojte externí CD-ROM k POS-3000 podle obrázku níže a vložte CD s operačním
systémem
b. Stisknutím klávesy „Delete“ po zapnutí počítače spustíte BIOS Setup Utility.
.
c. Vyberte možnost “Boot” klávesou
9
Dále vyberte “Boot Device Priority”
klávesou
a stiskněte klávesu „ENTER“.
d. Vyberte “1st Boot Device” a stiskněte klávesu
. Klávesou
vyberte “USB:
External CD-ROM.” Stiskněte klávesu „F10“ pro uložení a restart počítače.
e. Po restartu se spustí instalace systému z CD.
10
5. Instalace ovladačů
Připojte externí CD-ROM (v PC jako d:\)
Ovladače pro POS 3015CD naleznete ve složce „d:\ POS CD V1.3\Driver & Utility\POS
Terminal Driver\POS-8000 & POS-3000-CD (Core 2 Due)“.
Ovladače pro POS 3015AT naleznete ve složce “d:\Driver & Utility\POS Terminal
Driver\POS-3000-AT(ATOM N270)“
5.1 Instalace dotykového panelu
Otevřete složku e:\Driver & Utility\Touch\
a. Otevřete složku “ 5W Resistive(All Model)”
b. Otevřete složku odpovídající Vašemu
operačnímu systému
c. Spusťte soubor “setup”
d. Stiskněte “Next (Další)”
11
e. Vyberte složku pro instalaci a stiskněte “Next
(Další)”
f. Stiskněte “Next (Další)”
g. Stiskněte “Install (Instalovat)” .
h. Stiskněte “Finish (Dokončit)”
i. Pokud se objeví okno s upozorněním,
stiskněte “Continue Anyway (Pokračovat
v instalaci)”
j. Vyberte možnost „ Ano, restatrovat počítač
nyní“ a potvrďte tlačítkem OK
12
Pro kalibraci monitoru spusťte : Start >> Všechny program >> Touch Package >> Touch Tool
a. Vyberte nabídku „General“ a klikněte na tlačítko „9 Pts.Linearity“
b. Dotkněte se prstem středu červeného bodu a držte dokud nezmizí. Takto pokračujte
dále, celkem se objeví 9 bodů.
13
c. Po ukončení kalibrace stiskněte tlačítko „Save“ pro uložení nastavení.
6. Testování příslušenství
6.1 MSR
a. Otevřete složku “RS-232 Testing” or “PS/2
Testing” na CD a spusťte soubor
“BREAKOUT.”
b. Po otevření testovacího okna protáhněte
magnetickou kartu čtečkou a přečtená
informace se objeví v okně
6.2 Zákaznický displej
b. Do okna vepište libovolné znaky, ty se poté
zobrazí na displeji
a. Otevřete složku „Peripherials/Customer
display“ na dodávaném CD a spusťte
program BREAKOUT.
14
6.3 Pokladní zásuvka
a. Otevřete složku “Cash Drawer” a spusťte
soubor “setup.”
b. Stiskněte “OK”
Vyberte složku pro instalaci a stiskněte ikonu
pro start instalace.
c. Vyberte složku Start menu a stiskněte
“Continue.”
d. Ukončete instalaci stiskem „OK“
e. Spusťte Start >> Všechny programy >>
Cash Drawer >> CashDrawer
15
f. Stiskněte “Open Cash Drawer”, připojená
zásuvka se otevře
Nastavení řadiče
Register Location: I/O port 280h
Attribute: Read/Write
Size: 8 bit
Bit 0~3, 5~7: Reserved
Bit 4: Cash Drawer “DIO OUTPUT”, pin output control.
= 1: Open the Cash Drawer
= 0: Close the Cash Drawer
Control Command Example
Run “Debug.EXE” under DOS or
Description
Windows98 Command
O 280 10
Opening cash
drawer
O 280 00
Allow to close cash
drawer
16
7. Popis konektorů a jumperů
7.1 Základní deska
7.2 Nastavení jumperů
17
18
19
7.3 Konektory
Connector
Function
AUDIO1
Line-in, Line-out, MIC-InConnector
SPKR_OUT
6W amplifier Line-out Connector
CPUFAN
CPUFAN 4-pin Connector
CF
Cimpat Flash Connector
COM1,COM4
Serial port Connector
COM5,COM6
Serial port Connector with Box-header
DDR1,DDR2
DDR SO-DIMM
IDE
IDE Connector(Supply +5V)
INV1, INV2
LCD inverter Connector
KB
PS2 Keyboard MINI DIN Connector
LPT
Printer Connector
LVDS
LVDS Connector
MSR1, MSR2
MSR Connector
PS_ON
Power Button
PWR
DC Jack Power Connector
RST
System Reset Connector
SATA1,SATA2
SATA connector
SATA_PWR1,
SATA Power Connector
SATA_PWR2
SYSFAN
System FAN connector
USB1,USB2
USB Connector with Pin-header
USB_KB
USB with PS2 Mouse Pin-header
USB1_LAN1, USB2_LAN1
USBx2 and RJ45 Connector
VGA
VGA Connector
USB_KB
USBx2 and PS2 KB/MS Connector
20
7.4Popis pinů
COM5, COM6:Serial Port
Signal
Pin No.
Signal
1
DCD
2
DSR
3
RXD
4
RTS
5
TXD
6
CTS
7
DTR
8
RI/+5V/+12V
9
Ground
10
NC
CPUFAN:4Pin FAN
Signal
with Pin-header (2.0 mm) Pin
No.
Connector Pin No.
1
Ground
2
Fan Power (+12V)
3
Speed Sense
4
Control
IDE:HDD IDE Connector
Signal
Pin No.
Signal
1
RESET#
2
Ground
3
Data 7
4
Data 8
5
Data 6
6
Data 9
7
Data 5
8
Data 10
9
Data 4
10
Data 11
11
Data 3
12
Data 12
13
Data 2
14
Data 13
15
Data 1
16
Data 14
17
Data 0
18
Data 15
19
Ground
20
NC
21
DMA REQ
22
Ground
23
IOW#
24
Ground
25
IOR#
26
Ground
27
IOCHRDY
28
Pull-down
29
DMA ACK#
30
Ground
31
INT REQ
32
NC
33
SA1
34
P66DETECT
35
SA0
36
SA2
with Box-header (2.0mm) Pin
No.
21
37
HDC CS1#
38
HDC CS3#
39
HDD Active#
40
Ground
41
+5V
42
+5V
43
Ground
44
NC
INV1:Inverter Connector
Signal
with Box header (2.50 mm)
Pin No.
1
+12V
2
Ground
3
Inverter Enable
4
Inverter Brightness Control
5
Ground
INV2:Inverter Connector
Signal
with Box header (1.25 mm)
Pin No.
1
+12V
2
+12V
3
Ground
4
Inverter Enable
5
Inverter Brightness Control
6
SW_PWR#
LVDS:LVDS Panel Signal
Signal
Pin No.
Signal
1
LVDS Power
2
LVDS Power
3
LVDS Power
4
LVDS Power
5
Ground
6
Ground
7
Ground
8
Ground
9
LA_DATA0P
10
LB_DATA0P
11
LA_DATA0N
12
LB_DATA0N
13
Ground
14
Ground
15
LA_DATA1P
16
LB_DATA1P
17
LA_DATA1N
18
LB_DATA1N
19
Ground
20
Ground
21
LA_DATA2P
22
LB_DATA2P
with Wafer Connector (1.25
mm) Pin No.
22
23
LA_DATA2N
24
LB_DATA2N
25
Ground
26
Ground
Signal
Pin No.
Signal
1
+5V
2
Ground
3
KDAT_CON
4
KCLK_CON
5
KDAT_KBC
6
KCLK_KBC
7
COM3_TX
8
COM3_RX
9
KB_EN
10
Ground
MSR2:External Keyboard
Signal
Pin No.
Signal
1
Ground
2
KDAT_KBC
3
KDAT_CON
4
KCLK_KBC
5
KCLK_CON
6
+5V
7
KB_EN
8
Ground
PS_ON:Power Button with
Signal
Note. LVDS Power = +5V or +3.3V (Default)
MSR1:External Keyboard
Connector with Pin-header
(2.0 mm) Pin No.
Connector with Pin-header
(2.0 mm) Pin No.
Pin-header (2.0 mm) Pin No.
1
SW_PWR#
2
Ground
PWR:DC Jack Pin No.
Signal
1
Ground
2
Ground
3
+12V
4
+12V
PWR_LED:LED Indicator
Signal
with Pin-header Pin No.
1
Power LED- (Ground)
2
Power LED+ ( +5V, 470 Ohm)
3
HDD LED-
4
HDD LED+ ( +5V, 470 Ohm)
23
RST:System Reset with
Signal
Pin-header Pin No.
1
Ground
2
Reset
SATA_PWR1 / SATA_PWR2:
Signal
SATA Power Connector with
Box-header 2.0 mm) Pin No.
1
+12V
2
Ground
3
Ground
4
+5V
SPKR_OUT:Audio Amplifier
Signal
Output with Pin-header (2.0
mm) Pin No.
1
Amplifier-Out Left
2
Ground
3
Ground
4
Amplifier-Out Right
SYSFAN:System FAN 3 Pin
Signal
Connector Pin No.
1
Ground
2
Fan Power (+12V)
3
Speed Sense
USB1:USB6 Port Connector
Signal
Pin No.
Signal
1
NC
2
NC
3
USB Ground
4
NC
5
USB DATA6+
6
NC
7
USB DATA6-
8
USB Ground
9
USB Power (+5V)
10
NC
with Pin-header (2.0mm) Pin
No.
24
USB2:USB7 Port Connector
Signal
Pin No.
Signal
1
NC
2
NC
3
USB Ground
4
NC
5
USB DATA7+
6
NC
7
USB DATA7-
8
USB Ground
9
USB Power (+5V)
10
NC
USB_KB:USB4/5 Port and
Signal
Pin No.
Signal
1
USB Power (+5V)
2
Ground
3
USB DATA4-
4
USB DATA5+
5
USB DATA4+
6
USB DATA5-
7
Ground
8
USB Power (+5V)
9
PS2 Power (+5V)
10
MDAT_CON
11
KDAT_CON
12
MCLK_CON
13
KCLK_CON
14
Ground
with Pin-header (2.0mm) Pin
No.
PS2 KB/MS Connector with
Pin-header (2.0mm) Pin No.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising