drej "put the"
DANISH
Vigtigt!
Læs denne manual grundigt før
brug.
Gem manualen til senere brug.
For English instructions see page 14
Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du bruger værktøjet og overhold de anviste
sikkerhedsanvisningerne.
Opbevar betjeningsvejledningen på et sikkert sted.
Generelle sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL. Når der anvendes elektrisk værktøj, skal grundlæggende
sikkerhedsregler, herunder følgende, altid følges for at reducere
risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.
1
Voltage Airmaxx Sprayer
Indhold
3 Generelle anvisninger for elværktøjet
4 Sikkerhedsanvisninger
5 Tekniske data
6 Produkttegning med beskrivelse
7 Materiale guide og fortyndings anbefaling
8 Funktions illustrationer
9 Opstarts vejledning
10 Sprøjte teknik og dyse justering
11 Afbrydelse og rengørring
12 Udskiftning af filter
13 Fejlfinding
27 CE godkendelser
For English instructions see page 14
2
Generelle betingelser for elværktøj:
Læs alle disse instruktioner før dette produkt betjenes og gem disse instruktioner.
For sikker betjening:
1) Hold arbejdsområdet rent
- Rodede områder kan resultere i skader.
2) Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse.
- Udsæt ikke elværktøj for regn. Brug ikke elværktøj på fugtige eller våde steder. Hold
arbejdsområdet godt oplyst. Brug ikke el-værktøj, hvor der er risiko for brand eller eksplosion.
3) Beskyttelse mod elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (f.eks rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe).
4) Hold børn væk.
- Lad ikke tilskuere røre ved værktøjet under brug, tilskuere bør holdes væk fra området.
5) Opbevar ubenyttet værktøj.
- Når værktøjet ikke er i brug, bør den opbevares på et tørt, højt eller aflåst sted, utilgængeligt
for børn.
6) Overbelast ikke værktøjet.
- Det vil gøre arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som det er beregnet til
7) Brug den rigtige maskine til arbejdet.
- Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at gøre arbejdet for et kraftigt redskab. Brug ikke
værktøj til formål, der ikke er beregnet, for eksempel ikke bruger rundsave til at skære grene
eller træstammer.
8) Bær ordentlig beklædning.
- Bær ikke løst tøj eller smykker, de kan blive fanget i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikkert fodtøj anbefales, når der arbejdes udendøre. Brug hårnet til langt hår.
9) Brug sikkerhedsbriller
10) Tilslut støvudsugningsudstyr.
- Hvis der er installeret anordninger til tilslutning af udsugning og opsamlingsudstyr at dette
tilsluttes og benyttes korrekt.
11) Misbrug ikke ledningen.
- Bær aldrig værktøjet i ledningen eller ryk i stikket ved afmontering af stikket fra stikkontakten,
Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter.
12) Sikkert arbejde.
- Brug f.eks. skruetvinger eller skruestik for at sikre arbejdet. Det er sikrere end at bruge
hånden, og man har således begge hænder til at betjene værktøjet.
13) Arbejdsstilling.
- Hold en forsvarlig fodstilling og balance på alle tidspunkter.
14) Vedligehold værktøj med omhu.
- Hold skæreværktøjer skarpe og rene for bedre og sikrere resultater.
Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør, inspicere værktøjeta ledning med
jævne mellemrum og hvis beskadiget, få den repareret af et autoriseret serviceværksted. Se
altid forlængerledningen efter og udskift, hvis det er beskadiget. Hold håndtagene tørre, rene
og fri for olie og fedt.
3
15) Træk stikket ud af strømkontakten.
- Når det ikke er i brug, før servicering og når der skiftes tilbehør.
16) Fjern justeringsnøgler og skruenøgler og andet værktøj.
- Husk at kontrollere, at nøgler og skruenøgler m.m. er fjernet fra værktøjet, før du tænder den.
17) Udgå utilsigtet igangsætning af maskinen.
- Må ikke bæres med en finger på afbryderen, når den er tilsluttet.
18) Brug af forlængerledninger udendørs.
- Når værktøjet bruges uden døre, må der kun forlængerledninger beregnet til udendørs brug.
19) Vær opmærksom.
- Se, hvad du laver, Brug din sunde fornuft. Betjen ikke værktøjet, når du er træt.
20) Tjek beskadigede dele.
- En beskyttelse eller en anden del der er beskadiget kan repareres eller udskiftes af et
autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet i denne brugsanvisning. Har den defekt
afbryder repareres kun af en autoriseret serviceværksted. Brug ikke værktøjet, hvis kontakten
ikke tænder og slukker.
21) Advarsel.
- Brugen af andet tilbehør end anbefalet i denne brugsanvisning kan præsenterer en risiko for
personskade.
22) Få dit værktøj repareret af en kvalificeret person
- Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav.
Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer, som bruger originale reservedele, for at
undgå betydelig fare for brugeren.
Sikkerhedsanvisninger for Airmaxx Sprayer
● Du må kun spraye materialer med et flammepunkt på 21° C eller højere.
● Apparatet må ikke anvendes på arbejdspladser omfattet af eksplosion- beskyttelses regler.
● Der må ikke være antændelseskilder såsom for eksempel, tændte cigaretter, cigarer og
piber, gnister, glødetråde, varme overflader osv. i nærheden under sprøjtning.
● Brug ikke pistolen til at sprøjte direkte brændbare stoffer.
● Sprøjtepistolerne må ikke rengøres med brændbare opløsningsmidler, hvis flammepunkt
under 21° C.
● Vær opmærksom på farer, der kan opstå fra det sprøjtede materiale og observer tekst og
information på emballagen eller de anvisninger der medfølger til stoffet fra producenten.
4
Anbefaling: Bær åndedrætsværn og sikkerhedsbriller ved sprøjtning.
ADVARSEL - Risiko for skader!
Ret aldrig sprøjtepistolen mod dig selv, på andre mennesker eller dyr.
● Når du arbejder med værktøjet indendørs såvel som udendørs, skal du sikre at ingen
opløsningsmiddeldampe suges ind af sprøjtepistolen.
● Når du arbejder udendørs, vær da opmærksom på vindretningen. Vind kan bære de
sprøjtede materiale over længere afstande - og dermed forårsager skade. Når du arbejder
indendørs, sørge for tilstrækkelig ventilation og tildækning.
● Lad ikke børn håndtere apparatet.
● Åbn aldrig apparatet selv for at udføre reparationer i det elektriske system!
● Læg ikke sprøjtepistolen ned på siden.
Yderligere risici.
Selv når maskinen anvendes som foreskrevet er det ikke muligt at fjerne alle resterende
risikofaktorer. Følgende farer kan opstå i forbindelse med maskinens funktion.
1. Skader på lungerne, hvis en effektiv støvmaske er nedslidt.
2. Høreskader, hvis effektiv høreværn er slidt.
3. Skader på sundhed som følge af vibrationsemission, hvis maskinen bliver brugt over
længere tid eller ikke er tilstrækkeligt forvaltes og vedligeholdes korrekt.
ADVARSEL! Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle
tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for
alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, personer med medicinske implantater
kontakter deres læge før de tager maskinen i brug.
Max. viskositet
Nominel spænding
Nominel indgangseffekt
Dobbelt isolering
100 DIN/sek
230V ~
500W
Container kapacitet
Lydtryksniveau Lpa
800 ml.
82.17dB ( A )
3dB
93.17dB ( A )
3dB
1.364 m/s
1.27KG
Lydeffektniveau Lwa
Vibration emission
Vægt
5
Bær høreværn under betjening af maskinen.
Den deklarerede vibrations værdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetode
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet.
Den deklarerede samlede vibrationsstyrke kan også anvendes i en foreløbig vurdering af
eksponeringen.
Advarsel
Vibrationsniveauet under den faktiske brug af værktøjet kan afvige fra det deklarerede
totale værdi, afhængigt af de måder, hvorpå værktøjet er brugt.
Fig.1
6
Beskrivelse af fig. 1
1) Luftkappe
3) Omløber
5) Aftrækkerbøjle
7) Sprøjtepistol bagerste del
9) Mængde regulator
11) Malings beholder
2) Spraydyse
4) Sprøjtepistol foreste del
6) Afkoblings knap
8) Luftfilterdæksel
10) Strøm ledning
Spray materialer Egnet til brug i maskinen
Vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger, lak, grundere, 2-komponent maling, klare
lakker, bil lak, insektmidler og konserveringsmidler.
Spray materialer Ikke egnet til brug i maskinen
Emulsionsmalinger osv., alkaliske og sure malinger. Lakerings materialer med en flammepunkt
på under 21°C.
Klargøring af spraymaterialet
Pistolen kan bruges til at sprøjte maling, lak osv., der er ufortyndet eller lidt fortyndet.
1. Rør materialet tilstrækkeligt op og sætte den nødvendige mængde i malingen container
Fortyndings anbefaling:
Spray materiale:
Glasurer
Træbeskyttelsesmidler, bejdsemidler, olier,
desinfektionsmidler, plante beskyttende
midler.
Malinger, der indeholder opløsningsmidler
og vandopløselige maling, primere, autolak,
tykke glasurer.
Ufortyndet
Ufortyndet
Fortynd med 5 - 10%
Hvis hvis gennemstrømnings mængden er for lav, tilsættes 5 - 10% fortynding trin-for-trin, indtil
gennemstrømnings mængden opfylder dine krav.
7
Fig. 2
�
2A
� 2B
Fig. 3
3B
3A
Fig. 4
2
1
8
3C
Fig. 5.
Fig. 6
10-30
A
B
Opstart
Før tilslutning til lysnettet, være sikker på at forsyningsspændingen er identisk med værdien
angivet på mærkepladen på siden af maskinen.
● Skru beholderen af sprøjtepistolen
● Justering sugerør (Fig. 2, side 8)
Hvis sugerøret sidder korrekt, kan beholderens indhold skal sprøjtes uden næsten enhver rest.
Når du arbejder på liggende objekter: Drej sugerøret fremad. (Fig. 2 A)
Sprøjtning arbejde, når arbejdet på overliggende objekter: Drej sugerøret bagud. (Fig. 2 B)
● Sæt beholderen på et ark papir, hæld i det forberedte belægningsmateriale og skru
beholderen tæt på sprøjtepistolen.
● Sæt maskinen ned på en jævn, ren overflade. Ellers kan maskinen vælte!
● Juster spray indstillingen på sprøjtepistolen.
Tre forskellige sprøjtestråleformer kan vælges på sprøjtepistolen, afhængigt af anvendelsen og
målobjektet.
Valg af Spray mønster
Fig. 3 A (side 8) = horisontal mønster
Fig. 3 B (side 8) = cirkulær mønster
Fig. 3 C (side 8) = lodret mønster
Spraymønster indikation kan findes på den forreste del af sprøjten.
9
Spredebillede indikator
Luft kappe
Justering af den ønskede Spray indstilling (Fig. 4) drej omløber (2) let og drej derefter
luftkappen (1) til den ønskede spray indstillingen. Spænd derefter omløberen (2).
ADVARSEL! Fare for kvæstelser! Træk aldrig aftrækkerbøjlen, mens du justerer
luft hætte.
Justering af Materiale mængde (Fig. 5) Bestem materialemængden ved at dreje på regulatoren
på aftrækkerbøjlen af sprøjtepistol.
- Drej til mod uret
mindre materialemængde
+ Drej med uret
større materialemængde
Sprøjteteknik
● Spray resultatetet afhænger i høj grad af glatheden og renholdelse af overfladen, der skal
sprøjtes. Derfor bør overfladen forberedes omhyggeligt og holdes fri for støv.
● Dæk alle flader, der ikke skal sprøjtes.
● Tildæk evt. dele af mål objektet.
● Det er tilrådeligt at teste sprøjtepistolen på karton eller en lignende overflade for at finde
den korrekte indstilling først.
Vigtigt: Begynd sprøjtning udenfor målområdet og undgå afbrydelser inden for målområdet.
Korrekt (Fig. 6a). Sørg for at holde sprøjtepistolen på et endnu afstand af ca. 10 - 30 cm til
målobjektet.
● Forkert (Fig. 6b) Tung spraytåge opbygges i midten med risiko for ujævn overflade finish.
● Flyt sprøjtepistolen jævnt sidelæns eller op og ned, afhængig af sprøjtemønstret indstilling.
● En jævn bevægelse af sprøjtepistol resulterer i en jævn overflade finish.
10
● Når materiale hober sig op på dysen (A) og lufthætten (B) (fig. 7), rengør begge dele med et
opløsningsmiddel eller vand.
Fig. 7.
B
A
�
Afbrydelse af arbejde indtil 4 timer
● Sluk for maskinen.
● Ved brug af 2-komponent lak, rengør altid enheden med det samme.
Tage pistolen ud af drift og rengøring.
Korrekt rengøring er en forudsætning for problemfri drift af sprøjtepistolen. Ingen garantikrav
accepteres i tilfælde af forkert eller ingen rengøring.
1) Træk stikket til strømnettet ud. Fjern tryk fra beholderen i tilfælde af længere pauser og efter
arbejdet er afsluttet. Dette kan gøres ved kortvarigt at dreje beholderen af maskinen og derefter
lukke den til igen eller ved at trykke på aftrækkeren rettet mod malingen i den oprindelige
malings beholder eller en pose.
2) Adskil sprøjtepistol. Tryk låseknappen (fig. 8, side 12) nedad.
3) Skru malings beholderen af maskinen. Tøm resterende coatingmateriale tilbage i dåsen.
4) Afrens beholderen og sugerøret evt. med en pensel for at få resterende maling genanvendt.
5) Hæld opløsningsmiddel eller vand ind i beholderen. Skru beholderen igen. Brug kun
opløsningsmidler med et flammepunkt over 21° C .
6) Saml pistolen igen.
7) Sæt strømstikket i kontakten, tænd for maskinen og sprøjt opløsningsmiddel eller vand i en
beholder eller en klud.
8) Gentag ovenstående procedure, indtil opløsningsmidlet eller vandet der kommer ud af
dysen er klar.
9) Sluk for maskinen for maskinen, og tag stikket ud
ADVARSEL!
Rengør aldrig pakninger, membran og dyse eller luft huller i sprøjtepistol med
metalgenstande, rengør forsigtigt. Udluftningsslangen og membran er kun
opløsningsmiddelbestandige i begrænset omfang. Ingen dele må ligge i
opløsningsmiddel, aftør derfor kun.
11
ADVARSEL! Hold aldrig pistolen bageste del under vand eller
nedsænk i væsker. Rengør kun huset med en fugtig klud.
10) Rengør ydersiden af sprøjtepistolen og beholderen med en klud dyppet i opløsningsmiddel
eller vand.
11) Skru omløberen af og fjern luftenkappe og dyse. Rengør luftkappen og dysen med evt.
med pensel og opløsningsmiddel eller vand.
Låse-knap
Fig.8
Fig.9
Luftfilter
Vedligeholdelse
Skift luftfilteret, hvis det er snavset (Fig. 9).
ADVARSEL! Brug aldrig maskinen uden luftfilter, snavs vil blive
suget ind og forstyrre funktionen af maskinen.
12
Fejlfinding
Problem
Årsager
Løsninger
Ingen materiale kommer
gennem dysen
Dysen tilstoppet
Føderør tilstoppet
Materiale regulator drejet for
langt til venstre (-)
Føderør sidder løst
Ingen trykopbygning i
beholderen
Dyse løs
Dyse slidt
Dysetætninger slidte
Spray materiale forsamling på
luftkappe, dyse eller nål.
Viskositet af spraymateriale er
for høj
Materiale regulator drejet for
langt til højre (+)
Rengør
Rengør
Drej til højre (+)
Spray materiale drypper fra
dysen
Forstøvningen er for grov
Spray luften pulserer
Spraymateriale forårsager
"løberer"
For meget tåge af
spraymateriale
(Oversprøjtning)
Maling i den ventilerende
slange
Dyse tilstoppet
Luft filter meget snavset
For lidt trykopbygning i
beholder
Manglende spray materiale i
beholderen
Luftfilteret er meget snavset
For meget spraymateriale
påføres.
Afstanden til emnet er for stor
For meget spraymateriale
påføres
Beholder membran tilsmudset
Beholder membran defekt
Indsæt rør i pistolen
Stram beholderen
Spænd
Skift
Skift
Rengør
Fortynd
Drej materiale regulator
skrue til venstre (-)
Rengør
Rengør eller udskift
Stram beholder
Genopfyld beholderen
Rengør eller udskift
Drej materiale regulator skrue
til venstre (-)
Reducer afstand
Drej materiale regulator
skrue til venstre (-)
Rengør membranen
Udskift membranen
Miljøbeskyttelse
Apparatet og tilbehøret skal afskaffes på en miljøvenlig måde. Smid ikke apparatet
med husholdningsaffald. Støt miljøbeskyttelsen ved at tage apparatet til dit lokale
indsamlingssted eller indhendt oplysninger fra en forhandler omkring afskaffelse.
13
ENGLISH
Read the operating instructions carefully before using the tool and observe the
safety instructions. Keep the operating instructions in a safe place.
General Safety Instructions
WARNING. When using electric tools, basic safety precautions, including the
following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury.
Read all these instructions before operating this product and save these
instruction.
14
Voltage Airmaxx Sprayer
Index
16 General conditions for power tools
17 Safety Instructions
18 Technical data
19 Product drawing with description
20 Material guide and thinning recommendation
21 Funktion illustrations
22 Start up guide
23 Spraying technique and spray adjusting
24 Taking out of operation and cleaning
25 Changing air filter
26 Correction of Malfunctions
27 CE Declaration of Conformity
15
General conditions for power tools :
Read all these instructions before operating this product and save these instructions.
For safe operations:
1) Keep work area clean
-- Cluttered areas and benches invite injuries.
2) Consider work area environment.
-- Do not expose power tools to rain. Do not use power tools in damp or wet locations. keep work
area well lit. Do not use power tools where there is risk to cause fire or explosion.
3) Guard against electric shock.
-- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators).
4) Keep children away.
-- Do not let visitors touch the tool or extension condo all visitors should be kept away from area.
5) Store idle tools.
-- When not in use, tools should be stored in a dry, high or locked up place, out of reach of children.
6) Do not forces the tool.
-- It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
7) Use the right mol.
-- Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for
purposes not intended; for example, do not use circular saws to cut tree limbs or logs.
8) Dress properly.
-- Do not wear loose clothing or jewelers; they can be caught in moving parts. Rubber gloves and nonskid footwear are recommended when working out doors. Wear protecting hair covering to contain long
hair.
9) Use safety glasses.
10) Connect dust extraction equipment.
-- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities ensure these are
connected and properly used.
11) Do not abuse the cord.
-- Never carry the tool by the cord or yank it to disconnect it from the socket, Keep the cord away from
heat, oil and sharp edges.
12) Secure work.
-- Use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and it frees both hands to
operate the tool.
13) Do not overreach.
-- Keep proper footing and balance at all times
14) Maintain tool with care.
-- Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubrication
and changing accessories, inspect tool cord periodically and if damaged have it repaired by an authorized
service facility. Inspect extension cords periodically and replace, if damaged. Keep handles dry, clean and
free from oil and grease
15
15) Disconnect tools.
-- When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and cutters.
16) Remove adjusting keys and wrenches.
-- Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before
turning it on.
17) Alvord unintentional starting.
-- Do not carry a plugged-in toot with a finger on the switch. Ensure switch, is off when plugging in.
18) Use outdoor extension leads.
- When tool is used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use.
19) Stay alert.
-- Watch what you are doing, Use common sense. Do not operate tool when you are tired.
20) Check damaged parts.
-- Better further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to
determine that it would operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving
parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect
its operational. A guard or other part char is damaged could be properly repaired or replaced by an
authorized service center unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches
replaced by an authorized service facility. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
21) Warning.
--The use of any accessory or attachment, other than those recommended, in this instruction manual,
may present a risk of personal injury.
22) Have your tool repaired by a qualified person.
-- This electric tool is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be
carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise this may result in considerable
danger to the user.
Safety Instructions for Spray Guns
l You may only spray coating materials such as paints, varnishes, glazes, etc. with a
flashpoint of 21°C (32°C in UK) and higher without additional warning. (German
classifcation of coating material is hazard classes A II and A III, see material tin.)
l The device may not be used in workplaces covered by the explosion-protection regulations.
l There must be no sources of ignition such as, for example, open fres, smoke of lit
cigarettes, cigars and tobacco pipes, sparks, glowing wires, hot surfaces, etc. in the vicinity
during spraying.
l Do not spray any substances whose hazard potential is not known.
l Before working on the spray gun remove the power plug from the socket.
l Do not use the spray guns to spray flammable substances.
l The spray guns are not to be cleaned with flammable solvents which have a flashpoint
under 21°C.
l Caution against dangers that can arise from the sprayed substance and observe the text
and information on the containers or the specifications given by the substance
manufacturer.
16
Recommendation: Wear a breathing mask and safety glasses when spraying.
CAUTION - DANGER OF INJURY!
Never point the spray gun at yourself, at other people or at animals.
l
l
l
l
l
When working with the tool indoors as well as outdoors ensure that no solvent vapors are
sucked in by the spray gun.
When working outdoors, be aware of the wind direction. Wind can carry the coating
substance across greater distances - thus causing damage. When working indoors, provide
for adequate ventilation.
Do not let children handle the device.
Never open the device yourself in order to carry out repairs in the electrical system!
Do not lay the spray gun.
Residual risks
Even when the power tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The
following hazards may arise in connection with the power tool’s construction and design:
1. Damage to lungs if an effective dust mask is not worn.
2. Damage to hearing if effective hearing protection is not worn.
3. Damages to health resulting from vibration emission if the power tool is being used over longer period of time
or not adequately managed and properly maintained.
WARNING! This power tool produces an electromagnetic field during operation. This field may under some
circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we
recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before
operating this machine.
Max. viscosity
Rated voltage
Rated input power
Double insulation
100 DIN/sek
230V ~
500W
Container capacity
Sound pressure level LPA
800 ml.
82.17dB ( A )
3dB
93.17dB ( A )
3dB
1.364 m/s
1.27KG
Sound power level LWA
Vibration emission
Weight
17
Wear hearing protection while operating the power
The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may
be used for comparing one tool with another.
The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.
Warning
The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending
on the ways in which the tool is used.
There is the need to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times
when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).
Fig.1
18
Description (Fig. 1)
1) Air Cap
3) Union nut
5) Trigger guard
7) Spray gun rear part
9) Material volume adjustment
11) Container
2) Nozzle
4) Spray gun front part
6) unlock button
8) Air filter cover
10) Mains lead
Coating Materials Suitable for Use
Water- and solvent-based paints, fnishes, primers, 2-component paints, clear fnishes,
automotive fnishes, staining sealers and wood sealer-preservatives.
Coating Materials Not Suitable for Use
Wall paints (emulsion paints) etc., alkali and acidic paints. Coating materials with a fash point
below 21°C.
Preparation of the Coating Material
The enclosed spray attachment can be used to spray paints, varnishes and glazes that are
undiluted or slightly diluted.
1. Stir the material up and put the required amount into the paint container
Thinning recommendation
Sprayed material
Glazes
undiluted
Wood preservatives, mordants, oils,
undiluted
disinfection agents, plant protective agents
Paints containing solvents and water-soluble dilute by 5 - 10%
paints, primers, vehicle coating paints,
thick-film glazes
2. If the convey capacity is too low, add 5 - 10% dilution step-by-step until the convey capacity
fulfills your requirements.
19
Fig. 2
�
2A
� 2B
Fig. 3
3B
3A
Fig. 4
2
1
20
3C
Fig. 5.
Fig. 6
10-30 CM
Start-up
Before connecting to the mains supply, be sure that the supply voltage is identical with the
value given on the rating plate.
l Unscrew the container from the spray gun.
l Aligning suction tube. (Fig. 2)
If the suction tube is positioned correctly, the container contents can be sprayed without
almost any residue.
When working on lying objects: Turn the suction tube forwards. (Fig. 2 A)
Spraying work when working on overhead objects: Turn the suction tube rearwards. (Fig. 2
B)
l
l
l
Set the container on a sheet of paper, pour in the prepared coating material and screw the
container tightly onto the spray gun.
Put the machine down only on a level, clean surface. Otherwise the machine could tip over!
Adjust the spray setting on the spray gun.
Three different spray jet settings can be chosen on the spray gun, depending on the
application and target object.
Selecting the Spray Setting
Fig. 3 A = horizontal fat jet
Fig. 3 B = circular jet
Fig. 3 C = vertical fat jet
The spray pattern indication can be found on the front part of the sprayer. With the arrowhead
towards the boss on the tip.
21
Spray pattern indicator
Boss on the tip
Adjusting the desired Spray Setting (Fig. 4)
With the union nut (2) slightly unscrewed, turn the air cap (1) to the desired spray setting
position. Then tighten the union nut.
WARNING! Danger of injury! Never pull the trigger guard while adjusting
the air cap.
Adjusting the Material Volume (Fig. 5)
Set the material volume by turning the regulator on the trigger guard of the spray gun.
- turn to downside
+ turn to upside
lower material volume
higher material volume
Spray Technique
n The spray result depends heavily on the smoothness and cleanliness of the surface to be
sprayed. Therefore the surface should be carefully prepared and kept free of dust.
n Cover all surfaces not to be sprayed.
n Cover screw threads or similar parts of the target object.
n It is advisable to test the spray gun on cardboard or a similar surface to find the correct
setting.
Important: Begin spraying outside of the target area and avoid interruptions inside the
target area.
n
n
n
n
Correct (Fig. 6a). Be sure to hold the spray gun at an even distance of approx. 10 – 30 cm
to the target object.
Incorrect (Fig. 6b) Heavy spray fog build-up, uneven surface quality.
Move the spray gun evenly cross-wise or up-and-down, depending on the spray pattern
setting.
An even movement of the spray gun results in an even surface quality.
22
n
When coating material builds up on the nozzle (A) and air cap (B) (Fig. 7), clean both
parts with a solvent or water.
Fig. 7.
B
A
�
Interruption of Work till 4 Hours
n
n
Turn the machine off.
When processing 2-component varnishes, clean the device immediately.
Taking Out of Operation and Cleaning
Proper cleaning is the prerequisite for problem-free operation of the paint application device.
No warranty claims are accepted in case of improper or no cleaning.
1) Unplug the power plug. Vent the container in case of longer breaks and after the work has
been terminated. This can be done by briefly turning open and then closing the container or by
pulling the trigger guard and letting the paint into the original paint container.
2) Divide the spray gun. Press the unlock button (Fig. 8) downwards.
3) Unscrew the container. Empty any remaining coating material back into the material tin.
4) Preclean the container and suction tube with a brush.
5) Pour solvent or water into the container. Screw the container back on. Use only solvents
with a flashpoint over 21°C .
6) Assemble the gun again.
7) Insert the power plug, turn on the machine and spray the solvent or water into a container
or a cloth.
8) Repeat the above procedure until the solvent or water emerging from the nozzle is clear.
9) Turn of the machine and remove the plug.
CAUTION!
Never clean seals, diaphragm and nozzle or air holes of the spray gun with metal objects.
The ventilation hose and diaphragm are only solvent-resistant to a limited extent. Do not
immerse in solvent, only wipe.
CAUTION!
Never clean seals, diaphragm and nozzle or air holes of the spray gun with metal objects.
The ventilation hose and diaphragm are only solvent-resistant to a limited extent. Do not
immerse in solvent, only wipe.
23
WARNING! Never hold the spray gun rear part under water or immerse it
into liquids. Clean the housing only with a moistened cloth.
10) clean the outside of the spray gun and container with a cloth soaked in solvent or water.
11) Unscrew the union nut and remove the air cap and nozzle. Clean the air cap and nozzle
with a brush and solvent or water.
Unlock button
Fig.8
Fig.9
7, air filter
Maintenance
Change the air filter if it is soiled (Fig. 9, item 7).
WARNING! Never operate the machine without the air filter;
dirt could be sucked in and interfere with the function of the
machine.
24
Correction of Malfunctions
Problem
Cause
No coating material emerges
from the nozzle
Nozzle clogged
Feed tube clogged
Material volume setting turned
too far to the left (-)
Feed tube loose
No pressure build-up in
container
Nozzle loose
Nozzle worn
Nozzle seal worn
Coating material assembly at
air cap, nozzle or needle
Viscosity of coating material
too high
Material volume too large
Material volume adjusting
screw turned
too far to the right (+)
Nozzle contaminated
Air f lter heavily soiled
Too little pressure build-up in
container
Coating material in container
running out
Air filter heavily soiled
Too much coating material
applied.
Distance to the object too
large
Too much coating material
applied
Diaphragm soiled
Diaphragm defective
Coating material drips
from the nozzle
Atomisation too coarse
Spray jet pulsates
Coating material causes
"paint tears"
Too much fog of
coating material
(Overspray)
Paint in the ventilating hose
Remedy
Clean
Clean
Turn to the right (+)
Insert
Tighten container
Spænd
Skift
Skift
Rengør
Thin
Turn material volume
adjusting
screw to the left (-)
Clean
Change
Tighten container
Refill
Change
Turn material volume
adjusting screw to the left (-)
Reduce distance Turn
material volume adjusting
screw to the left (-)
Clean the diaphragm
Replace the diaphragm
Environmental protection
The appliance and accessories should be recycled in an environmentally friendly
way. Do not dispose of the appliance with household waste. Support environmental
protection by taking the appliance to a local collection point or obtain information
from a specialist retailer.
25
CE Declaration of Conformity
Importer:
DVA A/S
Marielundvej 48 C
DK-2730 Herlev, Denmark
web : www.dva.dk
The following are approved acc. CE
Product Type: Spray machine
Feature: For spray application of blah . paints, liquids in wood , automotive or other
surfaces
Model : JS-HH12B
Product nr: HHV500
Meets all requirements of the following directives:
2004/108/EC
2006/42/EC
2006/95/EC
2011/65/EU
Tested after following standards:
EN 60745-1:2009+A11
EN 50580:2012
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
Ruben Jørgensen
16. August 2013
26
Distributor:
DVA A/S Marielundvej 48C, 2730 Herlev, Denmark
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising