sdf 3831 fr‹töz kullanma kılavuzu

sdf 3831 fr‹töz kullanma kılavuzu
SDF 3831 FR‹TÖZ
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
www.sinbo.com.tr
1
2
3
4
5
9
6
7
8
-1-
10
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Garantiden do¤an haklar›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz.
Ayrıca, mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme, haklar›ndan birini kullanabilirsiniz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SDF 3831 FR‹TÖZ
KULLANIM KILAVUZU
AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
Bir fondü set olarak kullanabilmeniz için fondü bir k›zak ve fondü çatallar ile sunulan bu
fritözü sat›n ald›¤›n›z için tebrik ederiz, yiyeceklerinizin istedi¤iniz k›vamda olmas›n›
sa¤lamak için s›cakl›¤› ayarlamak üzere cihaz›n ayarlanabilir termostat›n› kullanabilirsiniz.
C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
-2-
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Genel
Bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve ileride baflvurmak üzere
saklay›n.
Bu cihaz› sadece burada belirtilen aç›klamalara uygun biçimde
kullan›n.
Cihaz› çocuklardan ve emniyetli bir flekilde kullanmak için
gerekli bilgilere sahip olmayan kiflilerin eriflemeyece¤i yerlerde
bulundurun.
Onar›mlar›n sadece yetkin bir elektrikçi taraf›ndan yap›lmas›n›
sa¤lay›n. Cihaz› asla kendiniz onarmaya çal›flmay›n.
Elektrik ve ›s›
Kullanmadan önce flebeke geriliminizin cihaz›n tip plakas›nda
belirtilen de¤erlere uygun oldu¤undan emin olun.
Cihaz kullan›lmad›¤› zamanlarda, daima fiflini prizden çekin.
Cihaz›n fiflini prizden çekerken fiflten tutun, kabloya as›lmay›n.
Hasarl› olmad›¤›ndan emin olmak için cihaz›n elektrik
kablosunu düzenli aral›klarla kontrol edin. De¤ifltirilmesi
gerekti¤inde, yetkili servis taraf›ndan de¤ifltirilmesini sa¤lay›n.
Uzatma kablosu kullan›ld›¤› zaman, kabloyu tamamen açarak
kullan›n.
Sadece onaylanm›fl uzatma kablolar›n› kullan›n.
Cihaz›n baz› parçalar› ›s›nabilir, bunlara dokunmay›n,
yanabilirsiniz.
Üretilen ›s›n›n da¤›lmas› ve yang›n riski oluflturmamas› için
cihaz›n çevresinde boflluklar bulunmas› gereklidir, cihaz›n
çevresinde yeterince boflluk oldu¤undan ve kolay tutuflabilen
malzemelere temas etmedi¤inden emin olun, cihaz›n üzeri
örtülmemelidir, hava kanallar›n›n kapanmad›¤›ndan veya t›kal›
-3-
olmad›¤›ndan emin olun.
Cihaz› asla kolay tutuflabilen maddelerin yak›nlar›nda
kullanmay›n.
Cihaz›n ve enerji kablosunun, s›cak bir ocak veya aç›k alev gibi
›s› kaynaklar›na temas etmesini önleyin.
Cihaz›n, enerji kablosunun ve fiflin su ile temas etmemesini
sa¤lay›n.
Kullan›m
Cihaz› asla bina d›fl›nda kullanmay›n.
Cihaz› düflmeyece¤i, düz ve sa¤lam bir zemine yerlefltirin.
Enerji kablosunun mutfak tezgah›ndan veya masadan
sarkmas›na izin vermeyin.
Cihaza, enerji kablosuna veya fifle dokunmadan önce ellerinizin
kuru oldu¤undan emin olun.
Cihaz› asla rutubetli bir odada kullanmay›n.
Kullan›m s›ras›nda ar›zalan›rsa ya da temizlikten önce veya
bir aksesuar› söküp-takmadan veya kulland›ktan sonra cihaz›
saklamak için kald›rmadan önce cihaz› kapat›n ve fiflini prizden
çekin.
Kullan›m s›ras›nda asla cihaz›n bafl›ndan ayr›lmay›n.
Çal›fl›yorken veya halen s›cak durumdayken asla cihaz› hareket
ettirmeyin, cihaz› kapat›n ve hareket ettirmeden önce
so¤umas›n› bekleyin.
‹çinde gerekli miktarda ya¤ bulunmad›¤› zamanlarda asla
cihaz› çal›flt›rmay›n.
Sadece k›zartma için uygun ya¤ kullan›n, standart margarin
veya tereya¤ kullanmay›n.
Fritözü/fondüyü ya¤ ile doldururken, ya¤ seviyesinin fritöz/fondü
üzerinde "max" ve "min" iflaretleri ile belirtilen maksimum ve
minimum seviyeler aras›nda olmas›n› sa¤lay›n.
-4-
K›zarm›fl ya¤›n içinde sadece uygun bir yal›t›ma sahip bir sap›
buluna metal mutfak eflyalar› kullan›labilir.
K›zartmadan önce yiyeceklerin iyice kurutulmas›n› sa¤lay›n,
rutubetli yiyecekler s›cak ya¤›n ciddi oranda s›çramas›na neden
olabilir.
Fritöze/fondüye ya¤ doldururken veya boflalt›rken ve kapa¤›n›
açarken veya kapat›rken çok dikkatli olun. Kapa¤›n içi ve hazne
çok s›cakt›r! S›cak buharlar veya s›çrayan ya¤lar da yan›klara
neden olabilir, buhar›n herhangi bir engelle karfl›laflmadan
d›flar› ç›kmas› için h›zl› ve düzgün bir hareketle kapa¤› tamamen
aç›n.
Suya düflmesi durumunda cihaz› almaya çal›flmay›n; derhal
fiflini prizden çekin. Cihaz› bir daha kullanmay›n.
Kulland›ktan sonra cihaz› iyice temizleyin (bak›n›z “temizleme
ve bak›m”)
Cihaz›, enerji kablosunu veya fiflini asla suya veya baflka s›v›lara
bat›rmay›n.
-5-
fiekil 1 C‹HAZIN TANITIMI
1. Kapak Sap›, 2. Kapak Penceresi, 3. Kapak, 4. Filtre, 5. Ç›kar›labilir Hazne, 6. Termostat
Ayar Dü¤mesi, 7. "Enerji" Gösterge Ifl›¤› (aç›k __kapal›), 8. "S›cakl›k" Gösterge Ifl›¤›,
9. K›zartma Sepeti Tutaca¤›, 10. K›zartma sepeti
ÖZELL‹KLER
- 1.0L Sabitlenebilir kaymaz kaplamal› kase
- Sökülebilir tutacakl› k›zartma sepeti
- S›cakl›k ayar aral›¤›: 0-190 derece
- ‹zleme pencereli kapak
- Ifl›kl› gösterge aç›k/›s›n›yor
- Kaymaz ayaklar
- Temizlemesi kolay
- AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Genel
Fritöz sadece evde kullan›m için uygundur, profesyonel amaçl› kullan›m için uygun
de¤ildir.
‹LK KULLANIMDA
A Cihaz› ambalaj›ndan ç›kar›n.
B Cihaz› temizleyin (bak›n›z “temizleme ve bak›m”)
Fritöz/fondü setinin kullan›lmas›
Fritözü az miktarda yiyece¤i diledi¤iniz s›cakl›kta k›zartmak için kullanabilirsiniz. Cihaz
ile birlikte verilen fondü k›zak ve fondü çatallar, cihaz› bir fondü set gibi kullanabilmenize
olanak sa¤lar.
1. Fritözü/fondüyü, k›zartma için uygun maksimum 1 litre ya¤ ile doldurun, standart
margarin veya tereya¤ kullanmay›n,ya¤ seviyesinin fritöz/föndü üzerinde "max" ve "min"
iflaretleri ile belirtilen maksimum ve minimum seviyeler aras›nda olmas›n› sa¤lay›n.
2. Kapa¤› kapat›n.
3. Cihaz›n fiflini prize tak›n, "enerji" gösterge ›fl›¤› yanacakt›r.
4. Termostat ayar dü¤mesini gerekli ayara çevirin, "S›cakl›k" gösterge ›fl›¤› yanacakt›r.
Bu gösterge ›fl›¤› ›s›t›c› eleman›n devreye girdi¤ini, ancak gerekli s›cakl›¤a henüz
ulafl›lamad›¤›n› göstermektedir, gerekli s›cakl›¤a ulafl›ld›¤› zaman "S›cakl›k" gösterge
›fl›¤› sönecektir.
5. K›zartma sepetinin içine yerlefltirilen yiyecekler, özel fondü k›zak ile birlikte fondü
çatallar kullan›larak art›k k›zart›labilir. K›zartma s›cakl›klar› ve süreleri hakk›nda tavsiyeler
-6-
afla¤›daki bölümde verilmektedir.
6. K›zartma sepetini yavaflça fritözün içine indirmek için birlikte verilen tutaca¤› kullan›n,
tutaca¤› bofla ç›karmak için kenarlar›n› s›k›n ve kapa¤› kapat›n.
7. Yiyecekler k›zard›ktan sonra, buhar›n herhangi bir engelle karfl›laflmadan d›flar› ç›kmas›
için, h›zl› ve düzgün bir hareketle kapa¤› tamamen aç›n, tutaca¤› k›zartma sepetine tak›n
ve yavaflça sepeti hazneden ç›kar›n, tutmak için k›zartma sepetine tak›lm›fl kulpu
kullanabilirsiniz; fazla ya¤lar k›zartma sepetinden damlayacakt›r.
8. Kullan›mdan sonra cihaz›n fiflini prizden çekin, "Enerji" gösterge ›fl›¤› sönecektir.
Lütfen dikkat edin
K›zarm›fl ya¤›n içinde sadece uygun bir yal›t›ma sahip bir sap› buluna metal mutfak
eflyalar› kullan›labilir.
K›zartmadan önce yiyeceklerin iyice kurutulmas›n› sa¤lay›n, rutubetli yiyecekler s›cak
ya¤›n ciddi oranda s›çramas›na neden olabilir.
Fritöze/fondüye ya¤ doldururken veya boflalt›rken ve kapa¤›n› açarken veya kapat›rken
çok dikkatli olun, kapa¤›n içi ve hazne çok s›cakt›r, s›cak buharlar ve s›çrayan ya¤lar da
yan›klara neden olabilir. Buhar›n herhangi bir engelle karfl›laflmadan d›flar› ç›kmas› için
h›zl› ve düzgün bir hareketle kapa¤› tamamen aç›n.
K›zartma süreleri ve s›cakl›klar›
K›zartmak istedi¤iniz yiyecek için en uygun s›cakl›¤› belirlemek üzere afla¤›daki tabloyu
kullan›n, e¤er fritözü/fondüyü henüz ya¤ ile doldurduysan›z, en düflük s›cakl›k ayar›nda
kat› ya¤›n erimesini beklemeniz gereklidir. Genel olarak, önceden piflirilmifl yiyeceklerin
ham yiyeceklerden daha yüksek s›cakl›klarda k›zart›ld›¤›n› göreceksiniz.
Yiyecek
Ya¤ S›cakl›¤› (˚C) A¤›rl›k (Gram)
Yaklafl›k Piflirme Süresi (dakika)
Karides
So¤an
Mantar
Bal›k Fileto
Kaplamal› bal›k fileto
Bal›k köftesi
Dilimlenmifl et
Biftek
Tavuk fleritleri
Patates k›zartmas›, ince
Patates k›zartmas›, kal›n
130
140
140
150
150
150
170
170
180
190
190
3-5
3-4
6-8
5-6
6-8
6-8
7-10
7-10
7-10
8-10
10-12
200
100
150
250
250
250
250
250
250
300
300
-7-
Dönüflüm tablosu, Santigrat / Fahrenhayt
C
F
90
195
110
230
130
265
150
300
170
340
190
375
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z. Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›na özen gösteriniz,
• S›k›flmamas›na, ezilmemesine özen gösteriniz,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Filtrenin temizlenmesi
Fritözünüzün/fondünüzün kapa¤›nda, ya¤ damlac›klar›n› buhardan filtre eden özel bir
filtre bulunmaktad›r, bu filtreyi düzenli aral›klarla temizleyin.
1. Haznenin tamamen so¤umas›n› bekleyin ve sonra haznedeki ya¤› boflalt›n.
2. Kapa¤› tamamen aç›p yukar› do¤ru çekerek fritözden ay›r›n.
3. Kapa¤› befl ila on dakika süreyle bulafl›k deterjan› eklenmifl suda bekletin.
-8-
4. Bol su ile durulay›n ve iyice kurumas›n› bekleyin.
5. Kapa¤› fritöze yeniden takmak için, dik bir pozisyonda menteflelerin üzerine bast›r›n.
Haznenin temizlenmesi;
1. Haznenin tamamen so¤umas›n› bekleyin ve sonra haznedeki ya¤› boflalt›n.
2. Kalan ya¤› emici bir ka¤›t havlu kullanarak temizleyin.
3. Haznenin içini, çatallar› ve k›zartma sepetini biraz bulafl›k deterjan› eklenmifl s›cak su
ile iyice temizleyin; ovma teli kullanmay›n, sonra iyice kurumalar›n› bekleyin.
4. Cihaz›n gövdesini ›slak bir bezle temizleyin, e¤er gerekirse birkaç damla bulafl›k
deterjan› kullan›n, temizledikten sonra gövdenin iyice kurumas›n› bekleyin.
5. ‹sterseniz ya¤› yeniden hazneye boflalt›n ya da karanl›kta saklayaca¤›n›z emniyetli bir
flekilde s›zd›rmazl›k sa¤lanm›fl bir kapta saklay›n, ya¤› on seferden fazla kullanmay›n,
yeniden kullanmadan önce bir fitreden veya ka¤›t havludan geçirerek ya¤›
temizleyebilirsiniz.
6. Fritöz/fondü setini saklama alan›na kald›r›n.
Lütfen dikkat edin
Temizlemeye bafllamadan önce, cihaz›n fiflinin prizden çekildi¤inden emin olun.
Her kullan›mdan sonra fritözü/fondüyü temizleyin.
Cihaz› temizlemek için asla afl›nd›r›c› veya ovma için kullan›lan maddeler (b›çak veya sert
f›rçalar gibi) kullanmay›n.
Fritözü/fondüyü suya ya da di¤er s›v›lar›n içerisine bat›rmay›n.
BAKIM VE SERV‹S
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
-9-
ENGLISH
SINBO SDF 3831 DEEP FRYER
INSTRUCTION MANUAL
AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
DEEP FRYER
Congratulations with the purchase of your deep fryer, which is supplied with a fondue
rack and fondue forks that also enable you to use the appliance as a fondue set, you can
use the appliance’s variable thermostat to adjust temperature to obtain food with the
required crispness.
SAFETY INSTRUCTIONS
General
Please read these instructions carefully and retain them for reference
Use this appliance solely in accordance with these instructions
Keep the appliance out of the reach of children, and of persons whom may not be able
to operate it safely.
Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the
appliance yourself.
Electricity and heat
Verify that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the
appliance before use.
Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.
Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power cord.
Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged. Don’t replace
by qualified service department.
When using an extension lead always makes sure that the entire cable is unwound from
the reel.
Use solely approved extension leads
Certain parts of the appliance can become hot, do not touch them, as you may burn
yourself.
The appliance needs space to allow heat to escape, thereby preventing the risk of fire,
make sure that the appliance has sufficient space around it, and does not come in contact
with flammable material, the appliance must not be covered, make sure the air vents
are not covered or blocked.
Never use the appliance in the vicinity of flammable materials
Make sure that the appliance and the power cord do not come in contact with sources
of heat, such as a hot hob or naked flame.
Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact with water.
- 10 -
Use
Never use the appliance outdoors.
Place the appliance on a flat, stable surface where it cannot fall.
Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or table
Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or plug
Never use the appliance in a humid room.
Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in the event of a
malfunction during use, and before cleaning the appliance, fitting or removing an
accessory, or storing the appliance after use
Never leave the appliance unsupervised whilst it is in use
Never move the appliance whilst it is switched on or is still hot, switch off the appliance,
and wait until it has cooled down before you move it.
Never switch on the appliance if it does not contain the necessary quantity of frying oil
or fat.
Use solely fat or oil suitable for frying, do not use standard margarine or butter
When filling the deep fryer/fondue with oil or fat make sure that the level lies between
the maximum and minimum levels indicated by the “min” and “max” marks in the deep
fryer/fondue.
Only metal implements with a suitable insulating handle should be used in the frying fat
or oil.
Make sure that the food is thoroughly dry before you fry it, moist products can cause
severe splashing of the hot oil or fat
Take extreme care when filling and emptying the deep fryer/fondue, and when opening
and closing the lid. The inside of the lid and the bowl are both very hot! The hot vapours
and splashes of fat or oil can also cause burns, open the lid completely, in a rapid and
smooth movement, to ensure for the unobstructed escape of the vapours.
Do not pick up the appliance if it falls into water; remove the plug from the wall socket
immediately. Do not use the appliance any more
Clean the appliance thoroughly after use (see “cleaning and maintenance”)
Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquid
OPERATION
General
The deep fryer is intended only for domestic use, not for professional use.
Figure 1 Parts Name
1. Lid Handle, 2. Lid window, 3. Lid, 4. Filter, 5. Fixable Bowl, 6. Thermostat Dial,
7. “Power” Indicator Light(on/off), 8. “Temp” Indicator Light, 9. Frying Basket Handle
10. Frying Basket
- 11 -
FEATURES
- 1.0L Fixable non-slip coating bowl
- With frying basket with removable handle
- Temperature setting range: 0-190 degree
- Lid with viewing window
- Light indicator on/heat
- Non-slip feet
- Easy to clean
- AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
USING FOR THE FIRST TIME
A Take the appliance out of the packaging
B Clean the appliance (see “cleaning and maintenance”)
Using the deep fryer/fondue set
You can use the deep fryer to fry small ingredients at the temperature you require. The
fondue rack and the fondue forks supplied with the appliance also enable you to enable
you to use it as a fondue set.
1. Fill the deep fryer /fondue with a maximum of 1 liter or fat suitable for frying purposes,
Do not use standard margarine or butter, when filling the appliance make sure that the
level lies between the minimum and maximum levels indicated by the “min” and ”max”
marks in de deep fryer/fondue.
2. Close the lid
3. Put the plug into the wall socket, the “power” indicator light will illuminate.
4. Turn the thermostat dial to the required setting, the “Temp” in indicator light will
illuminate. This indicator light shows that the heating element has been switched on,
but that the required temperature has not been reached, the required temperature has
been reached once the “Temp” indicator light extinguishes.
5. The food can now be fried using the frying basket or the fondue forks in combination
with the special fondue rack. Advice about the frying temperatures and time is given in
the following section.
6. Use the grip supplied with the appliance to gently lower the filled frying basket into
the deep fryer, Pinch the grip to release it, and the close the lid.
7. Once the food is done open the lid completely, in rapid and smooth movement, to
ensure for the unobstructed escape of the vapours, Attach the grip to the frying basket,
and gently remove it from the bowl, you can use the hook fitted to the frying basket to
hand it on the inner rim of the bowl; the excess oil can then drip from the frying basket.
8. Remove the plug from the wall socket after use, The “Power” indicator light will
extinguish.
- 12 -
Please note
Only metal implements with a suitable insulating handle should be used in the frying fat
or oil.
Make sure that the food is thoroughly dry before you fry it, moist products can cause
severe splashing of the hot oil or fat
Take extreme care when filling and emptying the deep fryer /fondue, and when opening
and closing the lid, The inside of the lid and the bowl are both very hot, the hot vapours
and splashes of fat or oil can also cause burns. Open the lid completely, in a rapid and
smooth movement, to ensure for the unobstructed escape of the vapours.
Frying times and temperatures
Use the following table to determine the most suitable temperature for the product you
wish to fry, if you have just filled the deep fryer/fondue then you will first need to allow
the fat to melt at the lowest temperature setting. In general, you will find that pre-cooked
food can be fried at a higher temperature than raw food.
Food
Oil tem (˚C)
Weight (Gram)
Approximate Cooking Time (minutes)
Shrimp
Onion
Mushrooms
Fish Fillet
Fish Fillet in batter
Fish cakes or balls
Sliced meat
Steak
Chicken strips
French fries, thin
French fries, thick
130
140
140
150
150
150
170
170
180
190
190
200
100
150
250
250
250
250
250
250
300
300
3-5
3-4
6-8
5-6
6-8
6-8
7-10
7-10
7-10
8-10
10-12
Conversion table, Celsius / Fahrenheit
C
F
90
195
110 230
130 265
150 300
170 340
190 375
CLEANING AND MAINTENANCE
Cleaning the filter
The lid of your deep fryer/fondue is fitted with a special filter system that filters oil driplets
- 13 -
form the steam, Clean this filter at regular intervals.
1. Allow the bowl to cool down completely, and then remove the oil from the bowl
2. Remove the lid from the deep fry by opening the lid completely and then pulling it
upwards.
3. Allow the lid to soak in water with washing-up liquid for between five and ten minutes
4. Rinse the lid with ample water ,and allow it to dry thoroughly
5. Fit the lid back onto the deep fryer by pressing it vertically downwards into the hinge
Cleaning the bowl;
1. Allow the bowl to cool down completely, and then remove the oil from the bowl
2. Remove the remaining oil using absorbent paper kitchen towel
3. Thoroughly clean the inside of the bowl, the forks and frying basket with hot water to
which a little washing –up liquid has been added; do not use scourers, Then dry them
thoroughly
4. Clean the housing with a damp cloth, if necessary with an additional couple of drops
of washing-up liquid, after cleaning, dry the housing thoroughly.
5. Either return the oil to the bowl, or store it in a securely-sealed container placed in
the dark, Do not use the oil more than ten times, You can clean the oil by allowing it to
pass through a filter or paper kitchen towel before you reuse it
6. Store the deep fryer/fondue set.
Please note
Verify that the appliance is not connected to the power supply before you clean it
Clean the deep fryer/fondue after each use
Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard
brushes) to clean the appliance
Do not immerse the deep fryer/fondue in water, or in other liquids.
ENVIRONMENT
Meaning of crossed –out wheeled dustbin:
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate
collection facilities.
Contact you local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can
leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing.When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to
take back your old appliance for disposals at least free of charge.
- 14 -
FRANÇAIS
Friteuse SINBO SDF 3831
MANUEL D'UTILISATION
CA220-240V, 50/60Hz, 850-950W
FRITEUSE
Nous vous remercions pour l'achat de la friteuse, fournie avec des fourchettes à fondue
et leur support qui vous permettent également de l'utiliser comme un appareil à fondue.
Le thermostat réglable vous servira à ajuster la température afin d'obtenir des aliments
croustillants.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Généralités
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence future.
Utilisez cet appareil uniquement en conformité avec ces instructions.
Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes qui sont incapables de
le faire fonctionner en toute sécurité.
Faites effectuer les réparations uniquement par un électricien qualifié. Il ne faut pas
essayer de réparer l'appareil vous-même.
Électricité et chaleur
Avant l'utilisation, il convient de vérifier que la tension du réseau est identique à celle
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Veuillez toujours retirer la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Il faut absolument retirer la fiche de la prise murale en tirant sur la fiche, et non sur le
cordon d'alimentation.
Vérifiez le cordon d'alimentation de l'appareil régulièrement pour s'assurer qu'il n'est
pas endommagé. Faites-le remplacer par le centre de service qualifié.
Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous toujours que l'ensemble du câble est
sorti de la bobine.
Utilisez uniquement des rallonges approuvées.
Certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes, ne les touchez pas, car vous
pourriez vous brûler.
L'appareil a besoin d'espace pour permettre à la chaleur de s'échapper, empêchant ainsi
le risque d'incendie. Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil, et éviter qu'il
entre pas en contact avec des matériaux inflammables. Il ne faut pas le couvrir, assurezvous aussi que les orifices d'aération ne sont pas couverts ou obstrués.
Il ne faut jamais utiliser l'appareil à proximité des matières inflammables.
Assurez-vous que l'appareil et le cordon d'alimentation n'entrent pas en contact avec
des sources de chaleur, comme les plaques de cuisson chaudes ou les flammes nues.
Évitez que l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche n'entrent en contact avec de
l'eau.
- 15 -
Utilisation
N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.
Placez l'appareil sur une surface plane et stable où il ne peut pas tomber.
Ne laissez jamais le cordon d'alimentation pendre sur le bord de l'égouttoir, le plan de
travail ou de la table.
Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l'appareil, le cordon
d'alimentation ou la fiche.
Il est déconseillé d'utiliser l'appareil dans une pièce humide.
Éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise murale en cas de dysfonctionnement
lors de l'utilisation, et avant le nettoyage de l'appareil, le montage ou le démontage d'un
accessoire ou le rangement de l'appareil après utilisation.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en cours d'utilisation.
Ne déplacez jamais l'appareil alors qu'il est allumé ou encore chaud, éteignez l'appareil,
et attendez qu'il refroidisse avant de le déplacer.
Il est interdit de mettre l'appareil en marche lorsqu'il ne contient pas la quantité nécessaire
d'huile de friture ou de matières grasses.
Utilisez uniquement des matières grasses ou de l'huile adaptée pour la friture. La
margarine et le beurre sont prohibés.
Lors du remplissage de la friteuse ou de l'appareil à fondue avec de l'huile ou des
matières grasses, assurez-vous que le niveau se situe entre minimum et maximum
indiqués par les marques « min » et « max ».
Il convient d'utiliser uniquement des instruments en métal avec une poignée isolante
appropriée pour la friture.
Vous devez toujours utiliser des aliments secs pour la friture, les aliments humides
peuvent causer des éclaboussures sévères durant la friture.
Prenez un soin extrême lors du remplissage et la vidange de la friteuse ou de l'appareil
à fondue, et lors de l'ouverture/fermeture du couvercle. L'intérieur du couvercle et du
bol sont très chauds ! Les vapeurs chaudes et les éclaboussures de graisse ou d'huile
peuvent aussi causer des brûlures. Ouvrez le couvercle complètement, avec un mouvement
rapide et harmonieux, pour le dégagement de la vapeur.
Ne ramassez pas l'appareil s'il tombe dans l'eau; débranchez immédiatement la fiche
de la prise. N'utilisez plus l'appareil.
Nettoyez soigneusement l'appareil après utilisation (voir « nettoyage et entretien »)
Il ne faut jamais plonger l’appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou
tout autre liquide.
FONCTIONNEMENT
Généralités
La friteuse est uniquement destinée à un usage domestique et non professionnel.
- 16 -
Figure 1 Nom des parties
1. Poignée du couvercle, 2. Hublot du couvercle, 3. Couvercle, 4. Filtre, 5. Cuve inamovible
6. Cadran du thermostat, 7. Témoin d'alimentation « Power »(Marche - arrêt) , 8. Témoin
de température « Temp », 9. Poignée du panier à friture, 10. Panier à friture
CARACTÉRISTIQUES
- Cuve inamovible de 1 litre à revêtement anti-dérapant
- Panier à friture avec poignée amovible
- Plage de réglage de la température : 0-190 degrés
- Couvercle avec hublot
- Voyant lumineux en marche / chaleur
- Pieds anti-dérapants
- Facile à nettoyer
- CA 220-240 V, 50/60 Hz, 850-950 W
PREMIÈRE UTILISATION
A Sortez l'appareil de l'emballage
B Nettoyez l'appareil (voir « Nettoyage et entretien »)
Utilisation de la friteuse / appareil à fondue
Vous pouvez utiliser la friteuse pour frire de petites quantités d'aliments à la température
désirée. Les fourchettes à fondue et leur support fournis avec l'appareil vous permettent
également de l'utiliser comme un appareil à fondue.
1. Remplissez la friteuse ou l'appareil à fondue avec 1 litre maximum d'huile adapté pour
la friture. Il ne faut pas utiliser de la margarine ou du beurre standard, lors du remplissage
de l'appareil assurez-vous que le niveau se situe entre minimum et maximum indiqués
par les marques « min » et « max » de la friteuse ou l'appareil à fondue.
2. Remettez le couvercle.
3. Enfoncez la fiche dans la prise murale, le témoin d'alimentation « power » s'allume.
4. Tournez le cadran du thermostat sur la position désirée, le témoin « Temp » s'allume.
Ce témoin montre que l'élément chauffant est activé, mais que la température requise
n'a pas été atteinte. Lorsque cette température est atteinte, le témoin « Temp » s'éteint.
5. Il est alors possible de frire les aliments en utilisant le panier à friture ou les fourchettes
à fondue en combinaison avec le support à fourchettes spécial. Des conseils sur les
températures et les temps de friture figurent dans la section suivante.
6. Utilisez la poignée fournie avec l'appareil pour abaisser doucement le panier à friture
rempli dans la friteuse, pincez la poignée pour la libérer, et remettez le couvercle.
7. Lorsque les aliments sont cuits, ouvrez le couvercle complètement, avec un mouvement
rapide et harmonieux, pour le dégagement de la vapeur. Fixez la poignée sur le panier
de friture, et retirez-le doucement de la cuve, vous pouvez utiliser le crochet monté sur
le panier à friture pour le remettre à l'intérieur de la cuve ; l'excès d'huile s'écoule du
panier à friture.
- 17 -
8. Retirez la fiche de la prise murale après utilisation, le témoin «Power» s'éteint.
Remarque importante :
Il convient d'utiliser uniquement des instruments en métal avec une poignée isolante
appropriée pour la friture.
Vous devez toujours utiliser des aliments secs pour la friture, les aliments humides
peuvent causer des éclaboussures sévères durant la friture.
Prenez un soin extrême lors du remplissage et la vidange de la friteuse ou de l'appareil
à fondue, et lors de l'ouverture/fermeture du couvercle. L'intérieur du couvercle et la
cuve sont très chauds, les vapeurs et les éclaboussures de matières grasses ou de l'huile
chaude peuvent causer des brûlures. Ouvrez le couvercle complètement, avec un
mouvement rapide et harmonieux, pour le dégagement de la vapeur.
Durées et températures de friture
Utilisez le tableau suivant pour déterminer la température la plus appropriée pour
l'aliment à frire, si vous venez de remplir la friteuse / l'appareil à fondue, laissez d'abord
les matières grasses fondre à la température la plus basse définie. En général, les
aliments pré-cuits peuvent être frit à une température plus élevée que les aliments crus.
Aliment
Temp. de l'huile (˚C)
Poids (Grammes)
Crevettes
Oignons
Champignons
Filet de poisson
Filet de poisson enrobé
de pâte à frire
Gâteaux ou boulettes
de poisson
Tranches de viande
Steak
Lanières de poulet
Frites fines
Grosses fines
130
140
140
150
150
200
100
150
250
250
Temps de cuisson
approximatif (minutes)
3-5
3-4
6-8
5-6
6-8
150
250
6-8
170
170
180
190
190
250
250
250
300
300
7-10
7-10
8-10
8-10
10-12
Tableau de conversion : Celsius / Fahrenheit
C
F
90
195
110 230
130 265
150 300
170 340
190 375
- 18 -
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage du filtre
Le couvercle de votre friteuse / appareil à fondue est équipé d'un système de filtre spécial qui
filtre les gouttes d'huile de la vapeur. Nettoyez le filtre à intervalles réguliers.
1. Laissez le bol refroidir complètement, puis retirez l'huile de la cuve.
2. Retirez le couvercle de la friteuse en l'ouvrant et en le tirant vers le haut.
3. Laissez le couvercle tremper dans de l'eau avec du liquide vaisselle entre cinq à dix minutes
4. Rincez le couvercle avec beaucoup d'eau, et laissez-le sécher complètement
5. Remettez le couvercle sur la friteuse en appuyant verticalement vers le bas dans la charnière
Nettoyage de la cuve
1. Laissez le bol refroidir complètement, puis retirez l'huile de la cuve.
2. Retirez le reste d'huile en utilisant des essuie-tout absorbants.
3. Lavez soigneusement l'intérieur de la cuve, les fourchettes et le panier à friture avec de
l'eau chaude additionnée au liquide vaisselle sans utiliser de tampons à récurer, puis séchezles avec soin
4. Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, et si nécessaire quelques gouttes supplémentaires
de de liquide vaisselle, après le nettoyage, séchez le boîtier à fond.
5. Vous pouvez soit remettre l'huile dans la cuve, ou la conserver dans un récipient solidement
scellé placé à l'abri du soleil. Il est déconseillé d'utiliser l'huile plus de dix fois. Vous pouvez
purifier l'huile à l'aide d'un filtre ou un essuie-tout absorbant avant une nouvelle utilisation.
6. Rangez la friteuse / appareil à fondue
Remarque importante :
Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation avant de le
nettoyer.
Nettoyez la friteuse / appareil à fondue après chaque utilisation
Il est déconseillé d'utiliser des objets corrosifs, abrasifs ou tranchants (couteaux ou brosses
dures) pour nettoyer l'appareil.
Ne plongez pas la friteuse/ appareil à fondue dans de l'eau ou d'autres liquides.
Environnement
Signification du symbole de la poubelle avec le signe de croix dessus:
Ne vous défaites jamais des appareils électriques comme des ordures ménagères
de façon non dissociées, faites-les parvenir aux points de collecte.
d’information relative aux systèmes de collecte de déchets, mettez-vous en contact avec
les autorités locales publiques.
Lorsque jetés dans les sites de déchets ou dans les décharges, les appareils électriques
peuvent causer des résultats négatifs pour la santé et l’environnement puisque des
produits dangereux s’immiscent dans les eaux souterraines et la chaîne alimentaire.
En échangeant les anciens appareils avec les nouveaux, légalement, le vendeur doit
récupérer gratuitement votre ancien appareil et doit s’en défaire convenablement.
- 19 -
NEDERLANDS
SINBO SDF 3831 Friteuse
GEBRUIKSHANDLEIDING
AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
FRITEUSE
Gefeliciteerd met de aankoop van uw friteuse. Ze wordt geleverd met een fonduerek en
fonduevorken die u ook de mogelijkheid bieden het apparaat als fondueset te gebruiken.
U kunt de variabele thermostaat van het apparaat gebruiken om de temperatuur aan te
passen om uw etenswaren de gewenste knapperigheid te geven.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Algemeen
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze voor referentie in de toekomst
Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met deze instructies
Bewaar het apparaat uit de buurt van kinderen en van personen die het mogelijk niet
veilig kunnen bedienen.
Laat elke reparatie uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. Probeer
het apparaat nooit zelf te repareren.
Elektriciteit en warmte
Controleer of de netspanning gelijk is aan de spanning vermeld op het naamplaatje van
het apparaat.
Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.
Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact bij de stekker. Trek niet aan het netsnoer.
Controleer het netsnoer van het apparaat regelmatig om zeker te zijn dat het niet
beschadigd is. Het mag uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerd
onderhoudsdepartement.
Als u een verlengsnoer gebruikt, moet u er altijd voor zorgen dat het volledige snoer van
de spoel afgewikkeld is.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde verlengsnoeren
Sommige onderdelen van het onderdeel kunnen opwarmen. Raak ze niet aan om
brandwonden te vermijden.
Het apparaat heeft ruimte nodig om warmte te laten ontsnappen om het risico op brand
te voorkomen. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rond het apparaat en dat het niet
in contact komt met ontvlambaar materiaal. Het apparaat mag niet worden afgedekt en
zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt of geblokkeerd worden.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van ontvlambaar materiaal
Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer niet in contact komen met warmtebronnen,
zoals een hete brander of open vlam.
Zorg ervoor dat het apparaat, het netsnoer en de stekker niet in contact komen met
water.
- 20 -
Gebruik
Gebruik het apparaat niet buiten.
Plaats het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak waar het niet kan vallen.
Laat het netsnoer nooit over de rand van het draineringblad, werktop of tafel hangen
Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voor u het apparaat, het netsnoer of de stekker
aanraakt
Gebruik het apparaat nooit in een vochtige ruimte.
Schakelt het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als een defect
optreedt tijdens gebruik, voor het reinigen van het apparaat, bij het aanbrengen of
verwijderen van een accessoire, of bij het opbergen van het apparaat na gebruik
Het apparaat nooit zonder toezicht laten als het niet in gebruik is
Verplaats het apparaat nooit als het ingeschakeld of nog steeds warm is. Schakel het
apparaat uit en wacht tot het afgekoeld is voor u het verplaatst.
Schakel het apparaat nooit in als de vereiste hoeveelheid frituurolie of vet niet aanwezig
is in het apparaat.
Gebruik uitsluitend vet of olie die geschikt is voor frituren. Gebruik geen standaard
margarine of boter
Als u de friteuse/fondue opvult met olie of vet moet u ervoor zorgen dat het niveau tussen
het maximum en minimum niveau ligt, aangegeven met de "min" en "max" markeringen
in de friteuse/fondue.
U mag uitsluitend gereedschap gebruiken met een geschikt isolerend handvat in de olie
of het vet.
Zorg ervoor dat de etenswaren grondig droog zijn voor u ze frituurt. Vocht in de etenswaren
kunnen spatten van hete olie of vet veroorzaken
Wees uiterst voorzichtig bij het opvullen en leegmaken van de friteuse/fondue en bij het
openen en sluiten van het deksel. De binnenzijde van het deksel en de kom zijn allebei
uiterst heet! De hete dampen en spatten van vet of olie kunnen ook brandwonden
veroorzaken. Open het deksel volledig in een snelle en vlotte beweging om zeker te zijn
dat de dampen probleemloos kunnen ontsnappen.
Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen; verwijder de stekker onmiddellijk
uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer
Reinig het apparaat grondig na gebruik (zie “Reiniging en onderhoud”)
U mag het apparaat, de stekker of het netsnoer nooit onderdompelen in water of andere
vloeistoffen
BEDIENING
Algemeen
De friteuse is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel gebruik.
Afbeelding 1 Naam van de onderdelen
1. Handvat van het deksel, 2. Ruitje in het deksel, 3. Deksel, 4. Filter, 5. Bevestigbare
- 21 -
kom, 6. Thermostaat wijzerplaat, 7. “Power” indicatorlamp (aan __uit), 8. “Temp”
indicatorlamp, 9. Frituurmandje handvat, 10. Frituurmandje
KENMERKEN
- 1,0L vaste kom met antislip-laag
- Met het frituurmandje met verwijderbaar handvat
- Temperatuurinstelling bereik: 0-190 graden
- Deksel met kijkvenster
- Lichtindicator ingeschakeld/verwarming
- Slipvaste pootjes
- Eenvoudig te reinigen
- AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME
A Verwijder het apparaat uit de verpakking
B Reinig het apparaat (zie “Reiniging en onderhoud”)
Het gebruik van de friteuse/fondueset
U kunt de friteuse gebruiken om kleine ingrediënten te frituren aan de vereiste temperatuur.
Het fonduerek en de fonduevorken die worden geleverd met het apparaat bieden u ook
de mogelijkheid het te gebruiken als een fondueset.
1. Vul de friteuse/fondueset met maximaal 1 liter of vet geschikt voor frituurdoeleinden.
Gebruik geen standaard margarine of boter. Wanneer u het apparaat opvult, moet u
ervoor zorgen dat het niveau tussen de minimum en maximum niveaus aangegeven door
de "min" en "max" markeringen in de friteuse/fondue.
2. Sluit het deksel
3. Voer de stekker in het stopcontact. Het "Power" indicatorlampje schakelt in.
4. Draai de thermostaatwijzer op de gewenste instelling. Het "Temp" indicatorlampje
licht op. Dit indicatorlampje geeft aan dat het verwarmingselement werd ingeschakeld,
maar dat de vereiste temperatuur niet werd bereikt. De vereiste temperatuur werd
bereikt wanneer het "Temp" indicatorlampje uitschakelt.
5. De etenswaren kunnen nu worden gefrituurd met het frituurmandje of de fonduevorken
in combinatie met het speciale fonduerek. Advies over de frituurtemperaturen en de
bereidingstijd vindt u in de volgende sectie.
6. Gebruik het handvat dat wordt geleverd met het apparaat om het gevulde frituurmandje
langzaam in de friteuse te laten zakken. Knijp op het handvat om het los te laten en sluit
het deksel.
7. Zodra de etenswaren gaar zijn, opent u het deksel onmiddellijk in een snelle en vlotte
beweging om zeker te zijn dat de hete dampen kunnen ontsnappen. Bevestig het handvat
op het mandje en verwijder het langzaam uit de friteuse. U kunt de hoek op het mandje
gebruiken om het te bevestigen op de binnenste rand van de kom; de overtollige olie kan
- 22 -
dan in het frituurmandje druppelen.
8. Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik. Het "Power" indicatorlampje schakelt
uit.
Opgelet
U mag uitsluitend gereedschap gebruiken met een geschikt isolerend handvat in de olie of het
vet.
Zorg ervoor dat de etenswaren grondig droog zijn voor u ze frituurt. Vocht in de etenswaren
kunnen spatten van hete olie of vet veroorzaken
Wees uiterst voorzichtig tijdens het vullen of leegmaken van de friteuse/fondueset en bij het
openen en sluiten van het deksel. De binnenzijde van het deksel en de kom zijn beide uiterst
warm. De hete dampen en spatten vet of olie kunnen ook brandwonden veroorzaken. Open het
deksel volledig in een snelle en vlotte beweging om zeker te zijn dat de dampen probleemloos
kunnen ontsnappen.
Frituurtijden en temperaturen
Gebruik de onderstaande tabel om de meest geschikte temperatuur te bepalen voor de
etenswaren die u wilt frituren. Als u de friteuse/fondueset net gevuld hebt, moet u het vet laten
smelten aan de laagste temperatuurinstelling. Voorbereide etenswaren kunnen gewoonlijk aan
een hogere temperatuur worden bereid dan verse etenswaren.
Etenswaren
Olietemperatuur (°C) Gewicht (Gram) Bij benadering Bereidingstijd
(minuten)
Garnaal
Uien
Paddenstoelen
Visfilet
Visfilet in deeg
Viscakes of balletjes
Vlees in plakjes
Steak
Kippenstrips
Frieten, dun
Frieten, dik
130
140
140
150
150
150
170
170
180
190
190
Conversietabel, Celsius / Fahrenheit
C
F
90
195
110 230
130 265
150 300
170 340
190 375
200
100
150
250
250
250
250
250
250
300
300
- 23 -
3-5
3-4
6-8
5-6
6-8
6-8
7-10
7-10
7-10
8-10
10-12
REINIGING EN ONDERHOUD
De filter reinigen
Het deksel van uw friteuse/fondue wordt aangebracht met een speciaal filtersysteem dat
oliedruppels uit de stoom filtert. Reinig deze filter op regelmatige intervallen.
1. Laat de kom volledig afkoelen en verwijder de olie uit de kom
2. Verwijder het deksel van de friteuse door het deksel volledig te openen en het omhoog
te trekken.
3. Laat het deksel weken in water met vaatwasmiddel gedurende vijf tot tien minuten
4. Spoel het deksel met veel water en laat het grondig drogen
5. Breng het deksel opnieuw aan op de friteuse door het verticaal neerwaarts te drukken
op het scharnier
De kom reinigen
1. Laat de kom volledig afkoelen en verwijder de olie uit de kom
2. Verwijder de resterende olie met absorberend keukenpapier
3. Reinig de binnenzijde van de kom, de vorken en het mandje met warm water en een
beetje vaatwasmiddel; gebruik geen harde sponsjes. Droog alles daarna grondig af
4. Reinig de behuizing met een vochtige doek, indien noodzakelijk met toevoeging van een
aantal druppels vaatwasmiddel. Droog de behuizing daarna grondig af.
5. Giet de olie opnieuw in de kom of bewaar ze in een veilig afgesloten container in een
donkere ruimte. Gebruik de olie niet meer dan 10 maal. U kunt de olie reinigen met een
filter of keukenpapier voor u ze opnieuw gebruikt
6. Bewaar de friteuse/fondueset.
Opgelet
Controleer of het apparaat niet verbonden is met het netwerk voor u het reinigt
Reinig de friteuse/fondueset na ieder gebruik
Gebruik nooit corrosieve of schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals
messen of harde borstels) om het apparaat te reinigen
U mag de friteuse/fondueset nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof.
MILIEU
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak:
Dit symbool wijst erop dat het product op het einde van zijn nuttige levensduur
niet bij het gewone huisafval mag worden gedeponeerd maar op een speciaal
inzamelpunt voor recycling van elektrische apparaten moet worden ingeleverd.
Contacteer de plaatselijke autoriteiten voor nadere informatie inzake afvalverwijdering.
Elektrische apparaten bevatten schadelijke stoffen die onderaardse waterbronnen en
de voedselketen zouden kunnen besmetten en schadelijk zijn voor milieu en gezondheid.
Bij aankoop van een nieuw apparaat is de leverancier wettelijk verplicht het oude apparaat
in ontvangst te nemen en zonder aanrekening van kosten op correcte milieuvriendelijke
wijze af te voeren.
- 24 -
DEUTSCH
SINBO SDF 3831 FRITTEUSE
BEDIENUNGSANLEITUNG
Wechselstrom220-240V, 50/60Hz, 850-950W
FRITTEUSE
Wir möchten Ihnen zum Kauf Ihrer Fritteuse gratulieren, die mit einem Fonduegitter und
Fonduegabeln ausgestattet ist, sodass Sie das Gerät auch als Fondueset benutzen können. Der
veränderlich einstellbare Thermostat gestattet es Ihnen darüber hinaus, die Temperatur so
einzustellen, dass alle Speisen die gewünschte Knusprigkeit erhalten.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
Lesen Sie Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie die Unterlagen für ein späteres
Nachschlagen auf.
Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Bedienungsanleitung vorgegeben.
Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern bzw. allen Personen, die
möglicherweise nicht in der Lage sind, es sicher zu handhaben.
Lassen Sie sämtliche Reparaturen nur durch einen qualifizierten Elektriker ausführen. Versuchen
Sie niemals, das Gerät selbständig zu reparieren.
Elektrizität und Hitze
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Stromspannung dem auf dem Typenschild des
Geräts angegebenen Wert entspricht.
Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
Fassen Sie stets den Netzstecker an, wenn Sie diesen aus der Wandsteckdose ziehen, und nicht
das Netzkabel.
Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig, um sicherzugehen, das es nicht schadhaft ist.
Lassen Sie es nur durch einen qualifizierten Fachmann austauschen.
Falls Sie eine Verlängerungsschnur verwenden, achten Sie darauf, dass das Kabel vollständig
von Rolle gewickelt wurde.
Verwenden Sie nur zugelassene Verlängerungsschnüre.
Einige Teile des Gerät werden sehr heiß. Fassen Sie diese nicht an, da Sie sich sonst verbrennen
könnten.
Das Gerät benötigt ausreichend Platz, damit die Hitze entweichen kann, um ein mögliches
Brandrisiko zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät an einer geeigneten Stelle mit
genug Platz herum aufgestellt wird und nicht in Kontakt mit brennbaren Materialien kommt.
Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftventile nicht verdeckt
oder blockiert sind.
Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Materialien.
Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit Hitzequellen, wie. z.B. Kochplatten
oder offenen Flammen, in Berührung kommen.
Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Netzkabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung
kommen.
- 25 -
Verwendung
Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage, von der es nicht hinabfallen kann.
Lassen Sie das Netzkabel niemals über den Rand des Abtropfbretts, der Arbeitsfläche oder des
Tischs hängen.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät, das Netzkabel oder den
Stecke berühren.
Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchten Räumen.
Stellen Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn während der Verwendung eine
Störung auftritt, wie auch vor der Reinigung des Geräts, vor dem Aufsetzen oder Abnehmen
von Zubehörteilen bzw. vor dem Wegstellen des Geräts nach der Benutzung.
Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
Bewegen Sie niemals das eingeschaltete oder noch heiße Gerät. Schalten Sie es vor dem
Bewegen zuerst aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es nicht die erforderliche Menge an Öl bzw. Frittierfett
enthält.
Verwenden Sie nur zum Frittieren geeignete Öle oder Fette, nicht jedoch normale Margarine
oder Butter.
Wenn Sie die Fritteuse/das Fonduegerät mit Öl oder Fett füllen, achten Sie darauf, dass der
Füllstand zwischen dem Minimal- bzw. dem Maximalwert liegt, die jeweils mit „min“ und „max“
auf dem Gerät markiert sind.
Im Frittierfett oder Öl dürfen nur Metallgerätschaften mit einem geeigneten, isolierendem Griff
verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass das Frittiergut vollständig trocken ist, bevor Sie es frittieren. Feuchte
Produkte können zu heftigen Öl- bzw. Fettspritzern führen.
Lassen Sie größte Vorsicht walten, wenn Sie die Fritteuse/das Fonduegerät füllen oder entleeren
und wenn Sie den Deckel schließen bzw. öffnen. Die Innenseiten des Deckel und des Behälter
werden äußerst heiß. Die heißen Dämpfe und Öl- oder Fettspritzer können gleichfalls
Verbrennungen verursachen. Öffnen Sie daher den Deckel vollständig mit einer schnellen und
gleichmäßigen Bewegung, sodass die Dämpfe ungehindert abziehen können.
Heben Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen sein sollte, sondern ziehen Sie
sofort den Netzstecker. Verwenden Sie das Gerät anschließend auf keinen Fall noch einmal.
Reinigen Sie das Gerät gründlich nach der Benutzung (Siehe „Reinigung und Wartung“)
Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Netzkabel niemals ins Wasser oder in andere
Flüssigkeiten.
BEDIENUNG
Allgemein
Die Fritteuse ist nur zum Gebrauch im Haushalt nicht jedoch für gewerbliche Zwecke vorgesehen.
Abbildung 1 Teilename
1. Deckelgriff, 2. Deckelfenster, 3. Deckel, 4. Filter, 5. Einsetzbarer Behälter, 6.
Temperaturregler, 7. Betriebsanzeige Licht (an __aus) , 8. „Temperatur“-Anzeigeleuchte
9. Frittierkorbgriff, 10. Frittierkorb
- 26 -
MERKMALE
- Feststellbarer, nicht rutschender, beschichteter Innenbehälter mit 1,0 l Fassungsvermögen
- Mit Frittierkorb mit abnehmbaren Griffen
- Einstellbarer Temperaturbereich: 0-190 Grad
- Deckel mit Sichtfenster
- Anzeigelicht ein/Hitze
- Rutschfester Standfuß
- Leicht zu reinigen
- Wechselstrom 220-240V, 50/60 Hz, 850-950W
VOR DER ERSTEN NUTZUNG
A Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung
B Reinigen Sie das Gerät (Siehe „Reinigung und Wartung“)
Verwendung der Fritteuse/des Fonduegeräts
Sie können die Fritteuse zum Frittieren kleinerer Mengen an Frittiergut bei gewünschten
Temperatur benutzen. Das Fonduegitter und die Fonduegabeln, welche im Lieferumfang
enthalten sind, ermöglichen es Ihnen außerdem, das Gerät als Fondueset zu nutzen.
1. Füllen Sie die Fritteuse/das Fonduegerät mit maximal 1 Liter Öl oder Fett, dass zum Frittieren
geeignet ist. Verwenden Sie nicht normale Margarine oder Butter zum Füllen des Geräts. Achten
Sie darauf, dass der Füllstand zwischen dem Minimal- bzw. dem Maximalwert liegt, die jeweils
mit „min“ und „max“ auf der Fritteuse/dem Fonduegerät markiert sind.
2. Schließen Sie den Deckel
3. Schließen Sie den Netzstecker an die Wandsteckdose an. Nun leuchtet das Anzeigelicht auf.
4. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Position. Nun wird „Temp“ in der
Temperaturregleranzeige aufleuchten. Diese Anzeigeleuchte zeigt an, dass das Heizelement
eingeschaltet ist, die erforderliche Temperatur jedoch noch nicht erreicht wurde. Sobald diese
Temperatur erreicht ist, erlischt die „Temp“-Anzeigeleuchte.
5. Das Frittiergut kann nun mit Hilfe des Frittierkorbs oder alternativ unter Verwendung
der Fonduegabeln zusammen mit dem speziellen Fonduegitter frittiert werden. Im
folgenden Abschnitt finden Sie Hinweise zur Frittiertemperatur und Frittierzeit.
6. Nutzen Sie den mit dem Gerät gelieferten Griff, um den Frittierkorb vorsichtig in den
die Fritteuse abzusenken, drücken Sie den Griff, um diesen abzunehmen und schließen
Sie den Deckel.
7. Sobald der Frittiervorgang abgeschlossen ist, öffnen Sie den Deckel vollständig in
einer schnell und gleichmäßigen Bewegung, damit die Dämpfe ungehindert entweichen
können. Befestigen Sie den Griff am Frittierkorb und heben Sie diesen vorsichtig aus
dem Behälter. Dazu können Sie den Haken am Frittierkorb am inneren Rand des Behälter
einhaken; das überschüssige Öl kann so vom Frittierkorb abtropfen.
8. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Nun erlischt das Anzeigelicht.
Bitte beachten
Im Frittierfett oder Öl dürfen nur Metallgerätschaften mit einem geeigneten, isolierendem
- 27 -
Griff verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass das Frittiergut vollständig trocken ist, bevor Sie es frittieren. Feuchte
Produkte können zu heftigen Öl- bzw. Fettspritzern führen.
Lassen Sie größte Vorsicht walten, wenn Sie die Fritteuse/das Fonduegerät füllen oder entleeren
und wenn Sie den Deckel schließen bzw. öffnen. Die Innenseiten des Deckel und des Behälter
werden äußerst heiß und heiße Dämpfer oder Fettspritzer können ebenfalls zu Verbrennungen
führen. Öffnen Sie daher den Deckel vollständig mit einer schnellen und gleichmäßigen
Bewegung, sodass die Dämpfe ungehindert abziehen können.
Frittierzeiten und Frittiertemperaturen
Nutzen Sie die folgende Tabelle, um die jeweils passenden Temperaturen für die Produkte, die
Sie frittieren möchten, zu ermitteln. Wenn Sie die Fritteuse/ das Fonduegerät gerade erst gefüllt
haben, müssen zuerst das Fett mit niedrigsten Temperatureinstellung schmelzen lassen. Im
Allgemeinen werden Sie feststellen, das vorgekochte Speisen mit höheren Temperaturen frittiert
werden können als Rohkost.
Lebensmittel
Öltemperatur (°C) Gewicht (Gramm) Näherungswert Garzeit (Minuten)
Garnelen
Zwiebeln
Pilze
Fischfilet
Paniertes Fischfilet
Fischfrikadellen oder
Fischklöße
Fleischstreifen
Steak
Hühnchenstreifen
Pommes Frittes, dünn
Pommes Frittes, dick
130
140
140
150
150
150
170
170
180
190
190
200
100
150
250
250
250
250
250
250
300
300
3-5
3-4
6-8
5-6
6-8
6-8
7-10
7-10
7-10
8-10
10-12
Umrechnungstabelle, Celsius / Fahrenheit
C
F
90
195
110 230
130 265
150 300
170 340
190 375
REINIGUNG UND WARTUNG
Reinigung des Filters
Der Deckel Ihrer Fritteuse/Ihres Fonduegeräts verfügt über ein spezielles Filtersystem,
- 28 -
das Öltropfen aus dem Dampf abscheidet. Reinigen Sie diesen Filter regelmäßig.
1. Lassen Sie den Behälter vollständig abkühlen und lassen Sie dann das Öl aus dem
Behälter ab.
2. Nehmen Sie den Deckel von der Fritteuse ab, indem Sie den Deckel komplett öffnen
und ihn dann nach oben ziehen.
3. Weichen Sie den Deckel in Seifenwasser für fünf bis zehn Minuten ein.
4. Spülen Sie dann den Deckel mit reichlich Wasser ab und lassen Sie ihn komplett
trocknen.
5. Setzen Sie den Deckel wieder auf die Fritteuse, indem Sie diesen waagerecht in das
Scharnier nach unten drücken.
Reinigung des Behälter;
1. Lassen Sie den Behälter vollständig abkühlen und lassen Sie dann das Öl aus dem
Behälter ab.
2. Entfernen Sie das verbleibende Öl mit saugfähigem Küchenpapier
3. Reinigen Sie die Innenseiten des Behälters, die Gabeln und den Frittierkorb gründlich
mit heißem Wasser, dem etwas Spülmittel zugegeben wurde. Verwenden Sie keine
Scheuermittel. Trocknen Sie anschließend alles gründlich ab.
4. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch, wenn notwendig geben Sie einige
Tropfen Spülmittel hinzu. Trocknen Sie das Gehäuse nach dem Säubern gründlich.
5. Füllen Sie anschließend das Öl wieder in den Behälter oder lagern Sie dieses in einem
gut verschlossenen Gefäß an einem dunklen Ort. Verwenden Sie das Öl nicht mehr als
zehnmal. Sie können das Öl reinigen, indem Sie es durch einen Filter oder ein Lage
Küchenpapier gießen, bevor Sie es erneut erhitzen.
6. Stellen Sie die Fritteuse/das Fonduegerät an den üblichen Aufbewahrungsplatz.
Bitte beachten
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, bevor
Sie es säubern
Reinigen Sie die Fritteuse/das Fonduegerät nach jeder Verwendung
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel sowie auch keine
spitzen Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten), um das Gerät zu reinigen
Tauchen Sie die Fritteuse/das Fonduegerät niemals ins Wasser.
ENTSORGUNG
Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Notwendigkeit
der getrennten Sammlung hin. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihren
Kommunalbehörden.Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen
Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden.
- 29 -
ESPANOL
Freidora SINBO SDF 3831
MANUAL DE INSTRUCCIONES
AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
FREIDORA
Le felicitamos por la compra de su freidora, que se suministra con un estante de fondue y
tenedores de fondue que también le permiten utilizar el aparato como aparato de fondue, puede
utilizar la variable del termostato del aparato para ajustar la temperatura para obtener alimentos
con el dorado requerido.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
General
Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para referencia
Use este aparato únicamente de acuerdo con estas instrucciones
Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y de las personas a las que puede que no
sean capaces de operar de forma segura.
Las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un electricista calificado. Nunca
trate de reparar un producto usted mismo.
Electricidad y calor
Verifique que el voltaje sea el mismo que el indicado en la placa de características en el aparato
antes de su uso.
Siempre desenchufe el aparato cuando no está en uso.
Retire siempre el enchufe de la toma de corriente tirando del enchufe, no del cable de
alimentación.
Revise el cable de alimentación del aparato con regularidad para asegurarse de que no esté
dañado. No sustituya el servicio técnico cualificado.
Cuando utilice un cable de extensión siempre asegúrese de que todo el cable se desenrolle del
carrete.
Utilice únicamente cables de extensión autorizados
Ciertas partes del aparato pueden calentarse, no las toque, ya que puede quemarse.
El aparato necesita espacio para permitir que el calor se escape, evitando así el riesgo de
incendio, asegúrese de que el aparato disponga de espacio suficiente a su alrededor, y no entre
en contacto con material inflamable, el aparato no debe estar cubierto, asegúrese de que las
rejillas de ventilación no están cubiertas o bloqueadas.
Nunca utilice el aparato en las proximidades de materiales inflamables
Asegúrese de que el aparato y el cable de alimentación no entren en contacto con fuentes de
calor, como un fogón caliente o una llama.
Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación y el enchufe no estén en contacto con
el agua.
Uso
Nunca utilice el aparato al aire libre.
Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, donde no puede caer.
- 30 -
Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde del tablero de drenaje,
encimera o mesa
Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato, el cable o enchufe eléctrico
Nunca utilice el aparato en un lugar húmedo.
Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente en caso de un fallo de funcionamiento
durante su uso y antes de limpiar el aparato, el montaje o la eliminación de un accesorio, o
guardar el aparato después de su uso
No deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso
Nunca mueva el aparato mientras está encendido o todavía está caliente, apague el aparato y
espere hasta que se haya enfriado antes de moverlo.
Nunca encienda el aparato si no contiene la cantidad necesaria de aceite o grasa para freír.
Utilice únicamente la grasa o el aceite adecuado para freír, no utilice la margarina o mantequilla
estándar
Al llenar la freidora/fondue con aceite o grasa asegúrese de que el nivel se encuentre entre
el máximo y los niveles mínimos señalados por la marca "min" y "max" en la freidora/fondue.
Solamente se deben utilizar los implementos de metal con mango aislante adecuados al freír
con grasa o aceite.
Asegúrese de que la comida esté completamente seca antes de freír, los productos húmedos
pueden provocar salpicaduras severas del aceite o grasa caliente
Tenga mucho cuidado al llenar y vaciar la freidora/fondue y al abrir y cerrar la tapa. ¡El interior
de la tapa y el cuenco están a la vez muy calientes! Los vapores calientes y salpicaduras de
grasa o aceite también pueden causar quemaduras, abra la tapa completamente, en un
movimiento rápido y suave, para asegurar el escape sin obstáculos de los vapores.
No levante el aparato si cae en el agua; retire el enchufe de la toma de corriente inmediatamente.
Ya no utilice el aparato
Limpie el aparato después del uso (vea “limpieza y mantenimiento”)
No sumerja el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otro líquido
USO
General
La freidora está diseñada solo para uso doméstico, no para uso profesional.
Figura 1 Nombre de las partes
1. Asa de la tapa, 2. Ventana de la tapa, 3. Tapa, 4. Filtro, 5. Tazón que se fija, 6. Mando del
termostato, 7. Luz indicadora de “Poder” (encendido__apagado), 8. Luz indicadora de “Temp”,
9. Asa de la canasta para freír, 10. Canasta para freír
CARACTERÍSTICAS
- 1.0LTazón revestimiento antideslizante que se puede fijar
- Canasta para freír con asa desmontable
- Rango de ajuste de la temperatura: 0-190 grados
- Ventana de visualización de la tapa
- Luz indicadora de encendido/calor
- Patas antideslizantes
- 31 -
- Fácil de limpiar
- 220CA - 240V, 50/60Hz, 850-950W
AL USAR POR PRIMERA VEZ
A Saque el aparato del embalaje
B Limpie el aparato (vea "Limpieza y mantenimiento")
Uso de la freidora/fondue
Puede utilizar la freidora para freír ingredientes pequeños a la temperatura que necesita. El
estante de fondue y los tenedores de fondue suministrados con el aparato también le permiten
utilizarlo como aparato de fondue.
1. Llene la freidora/fondue con un máximo de 1 litro o grasa adecuado para freír, No use
margarina o mantequilla estándar, cuando llene el aparato asegúrese de que el nivel se
encuentre entre el nivel máximo que se indica por las marcas de "min" y "max" en la
freidora/fondue.
2. Cierre la tapa
3. Coloque el enchufe en la toma de corriente, la luz indicadora de "poder" se iluminará.
4. Gire el mando del termostato a la posición deseada, la luz indicadora de "Temp" se iluminará.
Esta luz indicadora muestra que la resistencia ha sido activada, pero que no se ha alcanzado
la temperatura requerida, se ha alcanzado la temperatura requerida una vez que la luz indicadora
"Temp" se apaga.
5. La comida ahora se puede freír usando la cesta de freír o los tenedores de fondue en
combinación con el estante especial para fondue. En la siguiente sección se dan consejos sobre
la temperatura y tiempo para freír.
6. Utilice la agarradera suministrada con el aparato para bajar suavemente la canasta para
freír e introducirla en la freidora. Apriete la agarradera para liberarla y cierre la tapa.
7. Una vez que la comida está lista abra la tapa completamente, en un movimiento rápido y
suave, para asegurar el escape sin obstáculos de los vapores, Conecte la agarradera a la cesta
para freír, y suavemente sáquela del tazón, puede utilizar el gancho instalado en el cesta de
la freidora para colocarla en el borde interior del tazón; el exceso de aceite podrá gotear de
la cesta para freír.
8. Quite el enchufe de la toma de corriente, la luz indicadora de "Poder" se iluminará.
Tenga en cuenta
Solamente se deben utilizar los implementos de metal con mango aislante adecuados
al freír con grasa o aceite.
Asegúrese de que la comida esté completamente seca antes de freír, los productos
húmedos pueden provocar salpicaduras severas del aceite o grasa caliente
Tenga mucho cuidado al llenar y vaciar la freidora/fondue, y al abrir y cerrar la tapa, el
interior de la tapa y el cuenco están muy calientes, los vapores calientes y salpicaduras
de grasa o aceite también pueden causar quemaduras. Abra la tapa por completo, en
un movimiento rápido y suave, para asegurar el escape sin obstáculos de los vapores.
- 32 -
Tiempos y temperaturas para freír
Utilice la siguiente tabla para determinar la temperatura más adecuada para el producto
que desea freír, si acaba de llenar la freidora/fondue entonces primero tendrá que
permitir que la grasa se funda a la temperatura más baja. En general, usted encontrará
que la comida pre-cocinada se puede freír a una temperatura más alta que los alimentos
crudos.
Alimento
Temp del aceite (˚C) Peso (Gramos) Aproximadamente
Tiempo de cocción (minutos)
Camarón
Cebolla
Champiñones
Filete de pescado
Filete de pescado con pasta
Tortas o bolas de pescado
Carne en rebanadas
Carne de res
Tiras de pollo
Papas fritas, delgadas
Papas fritas, gruesas
130
140
140
150
150
150
170
170
180
190
190
200
100
150
250
250
250
250
250
250
300
300
3-5
3-4
6-8
5-6
6-8
6-8
7-10
7-10
7-10
8-10
10-12
Tabla de conversión, Celsius / Fahrenheit
C
F
90
195
110
230
130
265
150
300
170
340
190
375
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza del filtro
La tapa de la freidora/fondue está equipada con un sistema de filtro especial que filtra
gotas de aceite del vapor. Limpie el filtro a intervalos regulares.
1. Permita que el recipiente se enfríe completamente y luego retire el aceite del tazón
2. Retire la tapa de la freidora mediante abrir la tapa completamente y luego tire de ella
hacia arriba.
3. Deje la tapa en remojo en agua con detergente de entre cinco y diez minutos
4. Enjuague la tapa con abundante agua y deje que se seque por completo
5. Coloque la tapa de nuevo en la freidora presionando verticalmente hacia abajo en la
bisagra
- 33 -
Limpieza del tazón
1. Permita que el recipiente se enfríe completamente y luego retire el aceite del tazón
2. Quite el aceite restante con papel de cocina absorbente
3. Limpie a fondo el interior del tazón, las horquillas y la cesta para freír con agua caliente
a la que se ha añadido un poco de jabón líquido; No utilice estropajos, Luego séquelos
bien
4. Limpie la carcasa con un paño húmedo, si es necesario con un par adicional de gotas
de detergente líquido, después de la limpieza, seque bien la cubierta.
5. Ya sea que regrese el aceite al recipiente, o lo almacene en un envase firmemente
cerrado y clasificado, en la oscuridad, No utilice el aceite más de diez veces, puede
limpiar el aceite haciendo que pase a través de una toalla de filtro o papel de cocina
antes de reutilizarlo
6. Almacenamiento del juego de la freidora/fondue
Tenga en cuenta
Compruebe que el aparato no está conectado a la fuente de alimentación antes de
limpiarlo
Limpie la freidora/fondue después de cada uso
Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos puntiagudos (como
cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato
No sumerja la freidora/fondue en agua o en otros líquidos.
MEDIOAMBIENTE
La significa del signo de X sobre la basura:
No tire las máquinas eléctricas como los residuos domésticos, llévelos a los
centros de acumulación.
Para la información más detallada sobre los sistemas de acumulación de los residuos,
consulte a las autoridades locales del gobierno.
Cuando las máquinas se tiran a las zonas de residuos o basura, los materiales peligrosos
pueden entrar a las cadenas de alimentos y aguas subterráneas y este caso puede causar
a los resultados negativos para la salud y medioambiente.
Cuando está cambiando las máquinas por las nuevas, el vendedor se debe tirar la máquina
antigua gratuitamente.
- 34 -
No: 1-3831-16122014
- 40 -
- 41 -
1-3831-16122014
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 52 -
HRVATSKI
SINBO SDF 3831 Friteza
PRIRUČNIK S UPUTAMA
AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
FRITEZA
Zahvaljujemo na kupovini naše friteze, koja je opskrbljena s držačem za fondue i
hvataljkama za fondue, koji vam omogućuju korištenje ovog ured¯aja kao kompleta za
izradu fonudea, možete koristiti promjenjivi termostat ured¯aja te podesiti optimalnu
temperaturu za postizanje odgovarajuće hrskavosti hrane.
SIGURNOSNE UPUTE
Općenito
Molimo, pažljivo pročitajte ove upute i zadržite ih za buduću uporabu
Ovaj ured¯aj koristite isključivo u skladu s ovim uputama
Ured¯aj držite izvan dohvata djece i osoba koje možda nisu u stanju njime sigurno rukovati.
Neka sve popravke isključivo obavlja kvalificirani električar. Nikad ne pokušavajte sami
popraviti ured¯aj.
Električna energija i toplina
Prije uporabe ured¯aja provjerite je li napon naznačen na pločici sa specifikacijama jednak
onom u vašem domu.
Kada se ured¯aj ne koristi uvijek izvucite utikač iz strujne utičnice.
Uvijek izvlačite utikač iz strujne utičnice povlačeći utikač, a ne strujni kabel.
Redovito provjeravajte strujni kabel ured¯aja i uvjerite se kako nije oštećen. Neka ga
zamijeni kvalificirano osoblje servisa.
Kad koristite produžni kabel neka cijeli kabel bude odmotan s kola.
Koristite isključivo odobrene produžne kabele
Neki dijelovi ured¯aja mogu biti vrući, ne dirajte ih, jer se možete opeći.
Ured¯aj treba prostora kako bi se omogućilo raspršivanje topline, te se na taj način
spriječila opasnost od požara, vodite računa da oko ured¯aja ima dovoljno prostora te da
ured¯aj ne dolazi u kontakt sa zapaljivim materijalima, ured¯aj se ne smije prekrivati, te
vodite računa da ventilacijski otvori nisu prekriveni ili blokirani.
Nikad ne koristite ured¯aj u blizini zapaljivih materijala
Pripazite kako ured¯aj i strujni kabel ne bi došli u kontakt s izvorom topline, poput vrućih
ploča za kuhanje ili otvorenog plamena.
Pripazite kako ured¯aj, strujni kabel i utikač ne bi došli u kontakt s vodom.
Rukovanje
Nikad ne koristite ured¯aj na otvorenom.
Postavite ured¯aj na čvrstu i ravnu površinu s koje ne može pasti.
Nikad ne dopustite da strujni kabel visi preko ruba površine za cijed¯enje, radne površine
- 53 -
ili stola
Vodite računa da su vam ruke suhe prije dodirivanja ured¯aja, strujnog kabela ili utikača
Nikad ne koristite ured¯aj u vlažnoj prostoriji.
U slučaju kvara tijekom uporabe, te prije čišćenja ured¯aja, pričvršćivanja ili uklanjanja
dodatnog pribora kao i prilikom pohranjivanja ured¯aja nakon uporabe isključite ured¯aj
i izvucite utikač iz strujne utičnice
Nikad ne ostavljajte ured¯aj bez nadzora kada radi
Nikad ne pomičite ured¯aj dok je uključen ili dok je još vruć, isključite ured¯aj, pričekajte
dok se ne ohladi te ga tek tada pomaknite.
Nikad ne uključujte ured¯aj ako ne sadrži dovoljnu količinu ulja ili masnoće za prženje.
Koristite isključivo ulje ili masnoću namijenjenu za prženje, ne koristite standardni
margarin ili maslac
Kada sipate ulje ili stavljate masnoću u fritezu/ured¯aju za fondue vodite računa da razina
ulja/masnoće bude izmed¯u oznake maksimalne i minimalne razine, označene su s "min"
i "max" na fritezi/ured¯aju za fondue.
Samo odgovarajući metalni pribor s odgovarajuće izoliranom drškom može se koristiti
u masnoći ili ulju za prženje.
Vodite računa da je hrana potpuno suha prije nego je počnete pržiti, vlažni proizvodi mogu
izazvati jako prskanje vrelog ulja ili masnoće
Budite iznimno pažljivi prilikom punjenja i pražnjenja friteze/ured¯aja za fondue te prilikom
otvaranja i zatvaranja poklopca. Unutarnja strana poklopca i zdjela su jako vruće! Vruće
pare i prskanje masnoće ili ulja mogu izazvati opekline, do kraja otvorite poklopac, brzim
pokretom bez oklijevanja, kako bi se omogućio izlaz parama.
Ne vadite ured¯aj ako je pao u vodu, odmah izvucite utikač iz strujne utičnice. Više ne
koristite ured¯aj
Nakon uporabe dobro očistite ured¯aj (pogledajte “čišćenje i održavanje”)
Nikad ne uranjajte ured¯aj, utikač ili strujni kabel u vodu ili druge tekućine
RUKOVANJE
Općenito
Friteza je namijenjena isključivo za uporabu u kućanstvu, a ne za profesionalnu uporabu.
Slika 1 Nazivi dijelova
1. Ručka poklopca, 2. Prozorčić poklopca, 3. Poklopac, 4. Filtar, 5. Fleksibilna zdjela
6. Kolo termostata, 7. Svjetlo indikatora "napajanja" (uključeno __isključeno), 8. Svjetlo
indikatora "temperature", 9. Ručka košare za prženje, 10. Košara za prženje
FUNKCIJE
- 1,0 l Fleksibilna zdjela s premazom protiv klizanja
- S košarom za prženje s promjenjivom ručkom
- Raspon podešavanja temperature: 0-190 stupnjeva
- 54 -
- Poklopac s prozorčićem za gledanje
- Svjetlosni indikator uključenosti/topline
- Nožice protiv klizanja
- Jednostavno za čišćenje
- AC220-240V, 50/60Hz, 850-950W
PRVA UPORABA
A Izvadite ured¯aj iz pakiranja
B Očistite ured¯aj (pogledajte “čišćenje i održavanje”)
Uporaba kompleta friteze/ured¯aja za fondue
Fritezu možete koristiti za prženja malih komada hrane na željenoj temperaturi. Držač
za fondue i hvataljke za fondue isporučene s ovim ured¯ajem omogućavaju vam uporabu
ovog ured¯aja i kao kompleta za izradu fonduea.
1. Napunite fritezu/ured¯aj za fondue najviše s 1 litrom ulja ili masnoće namijenjenih za
prženje. Ne koristite standardni margarin ili maslac. Kada sipate ulje ili stavljate masnoću
u fritezu/ured¯aju za fondue vodite računa da razina ulja/masnoće bude izmed¯u oznake
maksimalne i minimalne razine, označene su s "min" i "max" na fritezi/ured¯aju za fondue.
2. Zatvorite poklopac
3. Uključite utikač u zidnu utičnicu, zasvijetlit će svjetlo indikatora "napajanje".
4. Okrenite kolo termostata na željenu postavku, a tada će zasvijetliti svjetlo indikatora
temperature "Temp". Svjetlo ovog indikatora pokazuje kako je grijač uključen, ali kako
potrebna temperatura još nije postignuta, potrebna temperatura postignuta je kada se
isključi svjetlo indikatora temperature "Temp".
5. Hrana se sada može pržiti u košari za prženje ili s hvataljkama za fondue u kombinaciji
s posebnim držačem za fonude. Savjeti u vezi s temperaturama prženja i potrebnim
vremenom navedeni su u sljedećem odjeljku.
6. Koristite hvataljke isporučene s ured¯ajem za lagano spuštanje napunjene košare za
prženje u fritezu. Skupite hvataljke za otpuštanje košare, a zatim zatvorite poklopac.
7. Kada je hrana gotova, do kraja otvorite poklopac, brzim pokretom bez oklijevanja, kako
bi se omogućio izlaz parama. Zakvačite hvataljke na košaru za prženje i lagano je izvadite
iz zdjele, možete koristiti kuku pričvršćenu na košaru za prženje i zakačiti je na unutarnji
rub zdjele, višak ulja može curiti iz košare za prženje.
8. Izvucite utikač iz zidne utičnice, a tada će se isključiti svjetlo indikatora "Napajanja".
Molimo upamtite
Samo odgovarajući metalni pribor s odgovarajuće izoliranom drškom može se koristiti
u masnoći ili ulju za prženje.
Vodite računa da je hrana potpuno suha prije nego je počnete pržiti, vlažni proizvodi mogu
izazvati jako prskanje vrelog ulja ili masnoće
Budite iznimno pažljivi prilikom punjenja i pražnjenja friteze/ured¯aja za fondue te prilikom
- 55 -
otvaranja i zatvaranja poklopca. Unutarnja strana poklopca i zdjela su jako vruće, vruće
pare i prskanje masnoće ili ulja mogu izazvati opekline. Otvorite poklopac, brzim pokretom
bez oklijevanja, kako bi se omogućio izlaz parama.
Vrijeme prženja i temperature
Sljedeću tablicu koristite za odred¯ivanje najpogodnije temperature za proizvod koji želite
pržiti, ako ste tek napunili fritezu/ured¯aj za fondue prvo trebate pustiti da se masnoća
otopi na najnižoj temperaturi. Općenito, prethodno skuhana hrana može se pržiti na višoj
temperaturi od sirove hrane.
Hrana
Temperatura ulja (˚C) Težina (grami) Približno
vrijeme prženja (minute)
Škampi
Luk
Gljive
Riblji fileti
Riblji fileti u tijestu
Riblje pogačice ili okruglice
Meso izrezano na ploške
Odrezak
Pileći fileti
Prženi krumpirići, tanki
Prženi krumpirići, debeli
130
140
140
150
150
150
170
190
190
200
100
150
250
250
250
250
300
300
3-5
3-4
6-8
5-6
6-8
6-8
7-10
8-10
10-12
Tablica za preračunavanje Celzijevih / Ferenheit stupnjeva
C
F
90
195
110 230
130 265
150 300
170 340
190 375
ČIŠĆENJE I ODR ŽAVANJE
Čišćenje filtra
Poklopac friteze/ured¯aja za fondue opremljen je posebnim sustavom filtera koji filtrira
kapljice ulja koji stvaraju paru. U redovitim intervalima čistite ovaj filtar.
1. Pustite neka se zdjela potpuno ohladi, a tek onda uklonite ulje iz zdjele
2. Skinite poklopac s friteze tako da ga do kraja otvorite i povučete prema gore.
3. Pustite poklopac neka se namače u vodi s tekućinom za pranje sud¯a izmed¯u pet i
deset minuta
- 56 -
4. Isperite poklopac s dovoljno čiste vode i pustite ga da se potpuno osuši
5. Stavite poklopac natrag na fritezu te ga pritisnite okomito prema dolje na zupce
Čišćenje zdjele;
1. Pustite neka se zdjela potpuno ohladi, a tek onda uklonite ulje iz zdjele
2. Uklonite ostatak ulja pomoću papirnatog kuhinjskog ubrusa koji dobro upija
3. Dobro očistite unutrašnjost zdjele, hvataljke i košaru za prženja s vrućom vodom i
malo tekućine za pranje sud¯a, ali ne koristite žice za pranje sud¯a. Zatim ih dobro osušite
4. Kućište očistite pomoću vlažne krpe, ako je potrebno dodajte nekoliko kapi tekućine
za pranje sud¯a, nakon čišćenja, dobro osušite kućište.
5. Ili vratite ulje natrag u zdjelu ili ga spremite u dobro zatvorenu posudu koju čuvajte
na tamnom mjestu. Ne koristite ulje više od deset puta. Ulje možete očistiti tako da
pustite da prod¯e kroz filtar ili papirnati kuhinjski ubrus prije ponovnog korištenja
6. Čuvanje kompleta friteze/ured¯aja za fondue.
Molimo upamtite
Utvrdite kako ured¯aj nije spojen na strujno napajanje prije nego ga počnete čistiti
Očistite fritezu/ured¯aj za fondue nakon svake uporabe
Nikad ne koristite korozivna sredstva za čišćenje ili sredstva za ribanje ni oštre predmete
(poput noževa ili tvrdih četki) za čišćenje ured¯aja
Ne uranjajte fritezu/ured¯aj za fondue u vodu ili u druge tekućine.
OKOLIŠ
Značenje simbola prekrižene kante za smeće:
Električne ured̄aje ne treba nipošto zbrinjavati skupa sa ostalim kućanskim otpadom.
Ovu vrstu otpada predajte u sabirne centre. Za detaljnije informisanje o sustavima
sabiranja otpada kontaktirajte lokalne državne službe.
Pogrešno zbrinjavanje električnog ili elektronskog otpada uslovljava miješanje opasnih
tvari sa zemljom i podzemnim vodama što će nanijeti štetu lancu ishrane i time ugroziti
i zdravlje ljudi i okoliš.
Kada vršite zamjenu starih sa novim električnim ured̄ajima prodavac je zakonski dužan
da besplatno uzme dotrajali ured̄aj i da ga zbrine na potreban način.
- 57 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
KAPIDAN KAPIYA
10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 58 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 (‹ki) y›ld›r. (Bu süre 2 y›ldan az olamaz)
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n ay›pl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda tüketici, 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleflmeden dönme,
b- Sat›fl bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onar›lmas›n› isteme,
ç- Sat›lan›n ay›ps›z bir misli ile de¤ifltirilmesini isteme,
haklar›ndan birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar›m hakk›n› seçmesi durumunda sat›c›; iflçilik masraf›, de¤ifltirilen
parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal›n onar›m›n› yapmak
veya yapt›rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar›m hakk›n› üretici veya ithalatç›ya karfl› da kullanabilir.
Sat›c›, üretici ve ithalatç› tüketicinin bu hakk›n› kullanmas›ndan müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onar›m hakk›n› kullanmas› halinde mal›n;
- Garanti süresi içinde tekrar ar›zalanmas›,
- Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
- Tamirinin mümkün olmad›¤›n›n, yetkili servis istasyonu, sat›c›, üretici veya ithalatç› taraf›ndan bir
raporla belirlenmesi durumlar›nda;
tüketici mal›n bedel iadesini, ay›p oran›nda bedel indirimini veya imkân varsa mal›n ay›ps›z misli ile
de¤ifltirilmesini sat›c›dan talep edebilir. Sat›c›, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda sat›c›, üretici ve ithalatç› müteselsilen sorumludur.
6) Mal›n tamir süresi 20 ifl gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 ifl gününü geçemez. Bu
süre, garanti süresi içerisinde mala iliflkin ar›zan›n yetkili servis istasyonuna veya sat›c›ya bildirimi
tarihinde, garanti süresi d›fl›nda ise mal›n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bafllar.
Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri
tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek
zorundad›r. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.
7) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.
8) Tüketici, garantiden do¤an haklar›n›n kullan›lmas› ile ilgili olarak ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
yerleflim yerinin bulundu¤u veya tüketici iflleminin yap›ld›¤› yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine baflvurabilir.
9) Sat›c› taraf›ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
ÜRET‹C‹ / ‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr
- 59 -
- FR‹TÖZ -GARANT‹ BELGES‹ ÜRET‹C‹ veya ‹THALATÇI F‹RMANIN,
Ünvanı
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Adresi
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
Telefonu
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
E-Posta
: info@sinbo.com.tr
Yetkilinin ‹mzası
:
Yönetim Kurulu Baflkan›
MALIN,
Cinsi
Markası
Modeli
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Bandrol ve Seri No:
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
FR‹TÖZ
S‹NBO
SDF 3831
2 yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMANIN,
Ünvanı
Adresi
Telefonu
Faks
E-Posta
Fatura Tarih ve Sayısı
Teslim Tarihi ve Yeri
Yetkilinin ‹mzası
Firmanın Kaflesi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
- 60 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shenzhen
Ltd. Guangzhou Branch
Block E, No.7-2 Guang Dong Software
Science Park, Caipin Road, Guangzhou
Science City, GETDD, Guangzhou, China
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising