Instrukcja obsługi i montażu Operating and installation

Instrukcja obsługi i montażu Operating and installation
Instrukcja obsługi i montażu
Operating and installation instructions
Mały przepływowy podgrzewacz wody
MBH 3..7
06.17
E-mini instant water heater MBH 3..7
pl
>
3
en
>
20
PL
Spis treści
1. Ważne wskazówki
1.1 Korzystanie z instrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Opis urządzenia
2.1 Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Zakres dostawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Instalacja
3.1 Przykłady instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.1 Instalacja bezciśnieniowa (otwarta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.2 Instalacja ciśnieniowa (zamknięta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Wskazówki montażowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3 Przyłącze wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4 Podłączenie elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.5 Pierwsze uruchomienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4. Eksploatacja
4.1 Tabliczka znamionowa - osłona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1.1 Zdejmowanie osłony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Regulacja ilości wody i temperatury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3 Wymiana sitka filtra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4 Odpowietrzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.5 Czyszczenie i pielęgnacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5. Usuwanie usterek
5.1 Samopomoc w razie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2 Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 Adres działu obsługi klienta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. Utylizacja
6.1 Demontaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.2 Ochrona środowiska i recykling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7. Karta danych produktu zgodnie z wytycznymi rozporządzeń EU - 812/2013 814/2013
3
PL
Ważne wskazówki
1. Ważne wskazówki
1.1 Korzystanie z instrukcji
Przed rozpoczęciem instalacji lub używania urządzenia należy dokładnie zapoznać się
z niniejszą instrukcją! Zachować instrukcję razem z urządzeniem do późniejszego wykorzystania!
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla fachowca odpowiedzialnego za instalację urządzenia oraz dla użytkownika końcowego. Instrukcje załączone do urządzenia odpowiadają stanowi technicznemu urządzenia.
Aktualne wydanie instrukcji jest dostępne na stronie internetowej: www.clage.pl
(Pobierz)
1.2 Zasady bezpieczeństwa
• Używać urządzenia wyłącznie po prawidłowym zainstalowaniu i stwierdzeniu prawidłowego stanu technicznego.
• Nigdy nie otwierać urządzenia bez uprzedniego odłączenia źródła zasilania.
• Nie dokonywać zmian technicznych urządzenia lub przewodów elektrycznych i wodociągowych.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy pamiętać, że temperatury wody powyżej ok. 43 °C są odczuwane
jako gorące, zwłaszcza przez dzieci, i mogą wywoływać odczucie oparzenia.
Po dłuższym czasie przepływu także elementy armatury rozgrzewają się do
bardzo wysokich temperatur.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub podobnych celów w zamkniętych pomieszczeniach i może służyć jedynie do podgrzewania wody pitnej.
• Nigdy nie wystawiać urządzenia na działanie mrozu.
• Konieczne jest zachowanie wartości podanych na tabliczce znamionowej.
• W razie usterki należy natychmiast wyłączyć bezpieczniki. W przypadku
nieszczelności urządzenia niezwłocznie zamknąć przewód dopływu wody.
Zlecić usunięcie usterki jedynie działowi obsługi klienta lub uznanemu
zakładowi specjalistycznemu.
• To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 3 roku życia oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysło4
PL
Ważne wskazówki
wych bądź osoby niedysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem
wyłącznie pod nadzorem i po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Urządzenie nie jest
zabawką dla dzieci. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić i wykonywać czynności konserwacyjnych.
5
PL
Opis urządzenia
2. Opis urządzenia
Mały przepływowy podgrzewacz wody jest przeznaczony do zasilania ciepłą wodą pojedynczego punktu czerpalnego, w szczególności umywalki, i jest instalowany razem z armaturą
sanitarną.
Po otwarciu zaworu ciepłej wody armatury podgrzewacz włącza się automatycznie i ogrzewa
wodę w czasie jej przepływu przez urządzenie. Tylko wtedy urządzenie zużywa prąd. Wzrost
temperatury jest przy tym zależny od natężenia przepływu.
2.1 Dane techniczne
Typ
Klasa w efektywności energetycznej
Pojemność znamionowa
Litry
Dopuszczalne nadciśnienie robocze MPa (bar)
System grzewczy
Minimalna rezystancja wody przy 15°C 1)Ωcm
Maksymalna temperatura na wlocie
°C
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
kW
Prąd znamionowy A
Minimalny wymagany przekrój kabla
mm2
Wydajność wody ciepłej przy ∆t = 25 K 2)l/min
Przepływ załączający
l/min
Przepływ rozłączający
l/min
Przybliżony ciężar po napełnieniu wodą
kg
Rodzaj ochrony
MBH 3
MBH 6
MBH 7
A *)
0,2
1 (10)
System z nieosłoniętym elementem grzewczym IES®
1100
20
2~ / PE
1~ / N / PE 230 V AC
400 V AC
3,5
4,4
5,7
6,5
15,2
19,1
24,8
16,3
1,5
2,5
4,0
1,5
2,0
2,5
3,3
3,7
1,3
1,8
2,2
2,4
1,0
1,4
1,7
2,0
1,5
IP 25
Oznaczenie / Znak jakości
MBH 4
patrz tabliczka znamionowa
*) Dane odpowiadają rozporządzeniu EU nr 812/2013. Karta produktu znajduje się na końcu tego dokumentu.
1) Informację na temat specyficznej rezystancji wody można uzyskać w przedsiębiorstwie wodociągowym.
2) Wzrost temperatury z np. 15°C do 40°C.
6
PL
Opis urządzenia
2.2 Wymiary
Rys. 1: »Wymiary« (w mm)
2.3 Zakres dostawy
Przepływowy podgrzewacz wody
Uchwyt ścienny
Specjalny regulator strumienia
Uszczelki
Śruby montażowe i kołki
Trójnik
Wąż elastyczny
Instrukcja użytkowania i montażu
Rys. 2: »Zakres dostawy«
7
PL
Instalacja
3. Instalacja
Montaż, pierwsze uruchomienie i konserwacja tego urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę, który w pełnym zakresie odpowiada za przestrzeganie istniejących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji!
3.1 Przykłady instalacji
3.1.1 Instalacja bezciśnieniowa (otwarta)
Zastosować specjalny regulator strumienia:
3,5 / 4,4 kW: CSP 3
5,7 / 6,5 kW: CSP 6
Zawór kątowy ok. 550
Mocowanie ok. 520
Wejście kablowe ok. 553
Wyjście zaworu
kątowego G⅜“
Rys. 3: »Bezciśnieniowa (otwarta) instalacja z armaturą do bezciśnieniowych urządzeń do wody ciepłej«
(wymiary w mm)
8
Górna krawędź umywalki ok. 850
Przyłącze sieciowe z przewodem zasilającym (w razie potrzeby skrócić)
PL
Instalacja
3.1.2 Instalacja ciśnieniowa (zamknięta)
Zastosować specjalny regulator strumienia:
3,5 / 4,4 kW: CSP 3
5,7 / 6,5 kW: CSP 6
Zawór kątowy ok. 550
Mocowanie ok. 520
Wejście kablowe ok. 553
Wyjście zaworu
kątowego G⅜“
Rys. 4: »Instalacja odporna na ciśnienie (zamknięta) z armaturą standardową« (wymiary w mm)
9
Górna krawędź umywalki ok. 850
Przyłącze sieciowe z przewodem zasilającym (w razie potrzeby skrócić)
PL
Instalacja
3.2 Wskazówki montażowe
Montaż odbywa się bezpośrednio na przewodach przyłączeniowych armatury sanitarnej.
Prawidłowe działanie przepływowego podgrzewacza gwarantujemy wyłącznie w przypadku
stosowania armatur i akcesoriów firmy CLAGE. Podczas instalacji należy przestrzegać następujących punktów:
• normy DIN VDE 0100 oraz EN 806, jak również przepisów prawnych obowiązujących
w danym kraju i postanowień lokalnego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego i wodociągowego;
• danych technicznych i informacji na tabliczce znamionowej pod osłoną.
• Przepływowy podgrzewacz wody musi być łatwo dostępny dla celów konserwacyjnych.
Musi być zainstalowany osobny zawór odcinający.
• W opakowaniu nie można zostawić żadnych elementów wyposażenia.
• Przy zastosowaniu elastycznego węża połączeniowego minimalny promień zginania nie
może być nigdy mniejszy niż 27 mm. Wąż połączeniowy nie może być nigdy narażony na
ciągnięcie lub ściskanie — zarówno podczas montażu, jak i podczas eksploatacji.
3.3 Przyłącze wody
1. Przepływowy podgrzewacz należy zainstalować tak, aby przyłącza wody były ustawione
pionowo do góry i było możliwe ich bezpośrednie podłączenie do przyłączy armatury sanitarnej.
2. Przymocować uchwyt ścienny do ściany za pomocą odpowiednich śrub i kołków.
3. Założyć urządzenie od góry na uchwyt ścienny i je zablokować. Urządzenie można użytkować jedynie po prawidłowym zablokowaniu na uchwycie ściennym.
Rys. 5: »Montaż uchwytu ściennego«
10
PL
Instalacja
4. Przed podłączeniem przewodów wody do urządzenia należy je dokładnie przepłukać.
5. Połączyć przyłącza wody z odpowiednimi przyłączami armatury. Dopływ wody jest oznaczony na tabliczce znamionowej (pod osłoną) kolorem niebieskim, a odpływ wody kolorem
czerwonym.
a. Uszczelka
a
b. Sitko filtrujące
c. Przyłącze zimnej wody (dopływ)
b
a
c
d. Przyłącze ciepłej wody (odpływ)
e. Osłona tabliczki znamionowej
d
e
Rys. 6: »Podłączenie przewodów wody«
6. Upewnić się, że przewody wody nie powodują oddziaływania siły mechanicznej na przepływowy podgrzewacz.
7. Otworzyć zawór ciepłej wody armatury i sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
11
PL
Instalacja
3.4 Podłączenie elektryczne
Przed wykonaniem podłączenia elektrycznego należy całkowicie napełnić urządzenie
wodą i je odpowietrzyć, kilkakrotnie otwierając i zamykając zawór ciepłej wody armatury. W przeciwnym razie może wystąpić uszkodzenie elementu grzejnego!
1.
Odłączyć przewody elektryczne od źródła napięcia.
2. Upewnić się, że przekrój przewodu zasilającego jest zgodny z informacji zawartymi
w danych technicznych w niniejszej instrukcji.
3. Upewnić się, że wyłącznik ochronny jest zgodny z przekrojem przewodu przyłączeniowego
urządzenia i przekrojem przewodu zasilającego.
4. Przepływowy podgrzewacz z wtyczką ze stykiem ochronnym:
a. Sprawdzić, czy gniazdo wtykowe jest połączone z przewodem ochronnym.
b. Włożyć wtyczkę ze stykiem ochronnym do gniazda wtykowego.
Alternatywnie:
4. Przepływowy podgrzewacz bez wtyczki z przewodem ochronnym:
a. Zwrócić uwagę na to, że zgodnie z wymogami normy VDE 0700, po stronie instalacji
wymagany jest wielobiegunowy odłącznik o szerokości otwarcia styku ≥ 3 mm na fazę.
b. Podłączyć przewód przyłączeniowy za pośrednictwem puszki przyłączeniowej urządzenia, zgodnie ze schematem połączeń.
Alternatywnie:
4. Podłączenie do przewodu ułożonego na stałe:
a. Zwrócić uwagę na to, że zgodnie z wymogami normy VDE 0700, po stronie instalacji
wymagany jest wielobiegunowy odłącznik o szerokości otwarcia styku ≥ 3 mm na fazę.
b. Przewód ułożony na stałe musi mieć minimalny przekrój zgodny z informacjami zawartymi w rozdziale »Dane techniczne«. Maksymalny przekrój wynosi 6 mm2.
c. Otworzyć pokrywę przepływowego podgrzewacza, zdejmując osłonę tabliczki znamionowej, odkręcając znajdującą się pod nią śrubę obudowy i ostrożnie zdejmując pokrywę.
d. Wymontować wstępnie zamontowany przewód przyłączeniowy.
e. Poprowadzić przewód ułożony na stałe przez tulejkę do urządzenia i połączyć żyły zgodnie ze schematem połączeń. Tulejka musi obejmować przewód w sposób zapewniający
wodoszczelność.
f. Zamontować pokrywę z powrotem na urządzeniu.
Musi być podłączony przewód ochronny!
12
PL
Instalacja
MBH 3 (230 V)
MBH 6 (230 V)
MBH 4 (230 V)
MBH 7 (400 V)
Rys. 7: »Schemat połączeń«
3.5 Pierwsze uruchomienie
Jeszcze nie włączać prądu!
1. Otworzyć zawór ciepłej wody armatury i zaczekać, aż woda będzie wypływać bez pęcherzy
powietrza, aby odpowietrzyć przepływowy podgrzewacz.
2. Włożyć dołączony specjalny regulator strumienia do tulejki na wylocie armatury, aby uzyskać optymalny strumień wody przy oszczędnym natężeniu przepływu.
Rys. 8: »Zastosować specjalny regulator strumienia«
3. Włączyć prąd.
4. W razie potrzeby dopasować ilość wody, jeżeli, przykładowo, temperatura nie jest osiągana. Odpowiednią procedurę opisano w rozdziale »Eksploatacja«.
5. Wyjaśnić użytkownikowi działanie i sposób użytkowania przepływowego podgrzewacza
i przekazać mu niniejszą instrukcję do informacji i przechowania.
6. Zarejestrować urządzenie za pomocą karty rejestracyjnej w dziale obsługi klienta lub na
stronie internetowej www.clage.pl.
13
PL
Eksploatacja
4. Eksploatacja
Po otwarciu zaworu wody na armaturze przepływowy podgrzewacz wody włącza się automatycznie. Po zamknięciu armatury urządzenie automatycznie się wyłącza.
4.1 Tabliczka znamionowa - osłona
Na spodniej stronie osłony, obok oznaczenia typu urządzenia (1) znajdują się także numer
seryjny urządzenia (2) oraz numer artykułu (3).
1
Gerät an Schutzleiter
anschließen!
Appliance must be earthed!
2 3
AAAA
BBBB
CCCC
Rys. 9: »Osłona tabliczki znamionowej«
4.1.1 Zdejmowanie osłony
Pod tą osłoną znajduje się tabliczka znamionowa i śruba regulacyjna, służąca do ustawiania
natężenia przepływu wody.
1. Przesunąć osłonę w kierunku uchwytu ściennego, naciskając na żłobkowanie.
2. Docisnąć tylne narożniki w dół, aż przednia krawędź się uniesie.
3. Wyjąć osłonę do przodu.
Rys. 10: »Zdejmowanie osłony«
14
PL
Eksploatacja
4.2 Regulacja ilości wody i temperatury
Maksymalna osiągalna temperatura i maksymalne natężenie przepływu są uzależnione od
warunków w miejscu instalacji.
Aby przy niskich temperaturach zimnej wody uzyskać komfortową temperaturę wylotową
lub przy wysokich temperaturach zimnej wody uzyskać duże natężenie przepływu, przepływ
można ustawić za pomocą śruby regulacyjnej. Kierunek obrotu śruby pokazano na poniższym
rysunku:
Kierunek obrotów
–
+
Natężenie przepływu
Temperatura
+
–
Rys. 11: »Regulacja ilości wody i temperatury«
40
Wzrost temperatury [K]
30
25
20
10
0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Wydajność ciepłej wody [l/min]
Rys. 12: »Wzrost temperatury i wydajność wody ciepłej«
15
5,0
PL
Eksploatacja
4.3 Wymiana sitka filtra
Przyłącze zimnej wody przepływowego podgrzewacza jest wyposażone w sitko filtra.
Zabrudzenie sitka filtra może spowodować zmniejszenie wydajności wody ciepłej. Czyszczenie
lub wymianę należy wykonać zgodnie z poniższym opisem.
1.
Odłączyć przewody elektryczne przepływowego podgrzewacza od źródła napięcia.
2. Zamknąć zawór odcinający na przewodzie dopływowym.
3. Odkręcić przewód wody od dopływu. Dopływ wody jest oznaczony na tabliczce znamionowej (pod osłoną) kolorem niebieskim. Może przy tym wypłynąć woda.
4. Podważyć sitko filtra ze złączki przepływowego podgrzewacza
i je wyczyścić lub wymienić.
5. Włożyć czyste sitko filtra z powrotem do złączki i połączyć
przewód wody z dopływem wody przepływowego podgrzewacza.
6. Odpowietrzyć przepływowy podgrzewać zgodnie z opisem
w rozdziale »Odpowietrzanie«.
Rys. 13: »Wymiana sitka filtra«
7. Włączyć napięcie.
4.4 Odpowietrzanie
Po każdym opróżnieniu (np. po wykonaniu prac w instalacji wodociągowej lub po wykonaniu
napraw urządzenia) przed ponownym uruchomieniem konieczne jest odpowietrzenie przepływowego podgrzewacza.
1. Odłączyć przewody elektryczne przepływowego podgrzewacza od źródła napięcia.
2. Otworzyć zawór ciepłej wody armatury i zaczekać, aż woda będzie wypływać bez pęcherzy
powietrza, aby odpowietrzyć przepływowy podgrzewacz.
3. Włączyć napięcie.
4.5 Czyszczenie i pielęgnacja
• Powierzchnie z tworzywa sztucznego i armatura sanitarna wymagają tylko przetarcia wilgotną ściereczką. Nie stosować żadnych środków czyszczących zawierających substancje
ścierne, rozpuszczalniki lub chlor.
• Dla uzyskania prawidłowego dostarczania wody należy regularnie odkręcać i czyścić armaturę (regulatory strumienia i główki prysznicowe). Celem zagwarantowania w każdym
momencie prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa pracy urządzenia, co trzy lata
należy zlecać przegląd części elektrycznych i hydraulicznych uznanemu specjalistycznemu
zakładowi.
16
PL
Usuwanie usterek
5. Usuwanie usterek
5.1 Samopomoc w razie problemów
Ta tabela umożliwia odnalezienie i usunięcie przyczyny ewentualnie występującej usterki.
Problem
Możliwa przyczyna
Środki zaradcze
Brak wody
Zablokowany dopływ wody
Odkręcić główny zawór wody i zawór
kątowy
Brak regulatora strumienia
Zamontować specjalny regulator strumienia
Zbyt małe ciśnienie wody
Sprawdzić ciśnienie przepływu wody
Zanieczyszczenia
Usunąć brud z sitka filtra, zaworu kątowego / armatury
Wahania ciśnienia wody,
zbyt mały przepływ
Usunąć zanieczyszczenia / zwiększyć
ciśnienie wody, zamknąć inne punkty
poboru, zmniejszyć tłumienie zaworu
kątowego
Niewłaściwe podłączenie do prądu
Sprawdzić podłączenie do prądu
Brak napięcia
Sprawdzić bezpieczniki w instalacji
domowej
Uszkodzona spirala grzewcza
Wymienić spiralę grzewczą (fachowiec)
Zamienione przyłącza wody
Sprawdzić instalację
Zbyt małe ciśnienie bieżącej wody
Sprawdzić ustawienie ilości wody,
zmniejszyć tłumienie zaworu kątowego,
sprawdzić ciśnienie wody
Zanieczyszczenia
Usunąć zanieczyszczenia z dopływu i
odpływu
Wahania ciśnienia wody
Ustabilizować ciśnienie przepływu wody
Wahania napięcia elektrycznego
Sprawdzić napięcie
Zbyt silny przepływ lub zbyt mała temperatura na wlocie
Dopasować ustawienie przepływu wody
Zbyt niski pobór mocy
Sprawdzić zasilanie
MBH 6: Uszkodzona spirala grzewcza
Wymienić spiralę grzewczą (fachowiec)
Mniej wody niż oczekiwana ilość
Urządzenie się włącza
i wyłącza
Urządzenie włącza się w
sposób słyszalny, a mimo
to płynie zimna woda
Urządzenie nie włącza
się w sposób słyszalny, a
woda pozostaje zimna
Wahania temperatury ciepłej wody
Temperatura wody ciepłej
jest zbyt niska
W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego urządzenia, wymagana jest jego
wymiana przez fachowca w celu uniknięcia zagrożeń. Uszkodzony przewód należy wymienić
na oryginalny przewód przyłączeniowy firmy (dostępny jako część zamienna).
Jeżeli urządzenie wciąż nie będzie działać prawidłowo, skontaktować się z Biurem Obsługi
Klienta.
17
PL
Usuwanie usterek
5.2 Części zamienne
Przy zamawianiu części zawsze podawać typ urządzenia i numer seryjny!
Sitko filtrujące
Przyłącze zimnej wody
Przyłącze ciepłej wody
Uchwyt ścienny
Przewód sieciowy
Druga spirala
grzewcza
(MBH 6, MBH 7)
Spirala grzewcza
Rys. 14: »Części zamienne«
5.3 Adres działu obsługi klienta
CLAGE Polska Spółka z o.o.
Biuro obsługi klienta
ul. Wichrowa 4
PL-60-449 Poznań
Polska
Tel: +48 61-849 94 08
Faks: +48 61-849 94 09
e-mail: serwis@clage.pl
www.clage.pl
Jeżeli występuje usterka, należy wysłać urządzenie z listem przewozowym i dowodem zakupu
w celu sprawdzenia lub naprawy.
18
PL
Utylizacja
6. Utylizacja
6.1 Demontaż
1.
Odłączyć przewody elektryczne przepływowego podgrzewacza od źródła napięcia.
2. Zamknąć zawór odcinający na przewodzie dopływowym.
3. Rozłączyć połączenie elektryczne w puszce przyłączeniowej urządzenia lub wyciągnąć
wtyczkę ze stykiem ochronnym, jeżeli urządzenie jest w nią wyposażone.
4. Odłączyć przewody wody od przyłączy urządzenia. Może przy tym wypłynąć woda.
5. Zdjąć urządzenie z uchwytu ściennego. W tym celu włożyć szeroką końcówkę śrubokręta do
oporu w blokadę między złączkami wody i lekko nacisnąć blokadę do góry. Odchylić urządzenie o maksymalnie 15° do przodu i unieść je do góry.
6. Odkręcić uchwyt ścienny od ściany.
Rys. 15: »Zdejmowanie urządzenia z uchwytu ściennego«
6.2 Ochrona środowiska i recykling
Niniejszy produkt został wyprodukowany z materiałów i komponentów o wysokiej jakości,
które można ponownie przetworzyć. W przypadku utylizacji prosimy zwrócić uwagę, aby
urządzenia elektryczne po zakończeniu użytkowania nie były wyrzucane razem z odpadami
domowymi. W związku z tym urządzenie musi zostać dostarczone do komunalnych punktów
przyjmujących elektrozłom. Taka prawidłowa utylizacja służy ochronie środowiska i zapobiega
możliwym szkodliwym oddziaływaniom na człowieka i środowisko, które mogą wynikać z
niewłaściwego przetwarzania urządzeń po zakończeniu okresu ich eksploatacji. Dokładniejsze
informacje dotyczące najbliższego punktu zbiórki lub przedsiębiorstwa recyklingowego można
uzyskać w odpowiednim urzędzie administracji lokalnej.
Klienci handlowi: Aby zutylizować urządzenia, skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą.
Udzielą oni dalszych informacji na ten temat.
19
EN
Contents
4.2 Adjusting the water flow and
temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3 Changing the strainer. . . . . . . . . . . . . . . 32
4.4 Purging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.5 Cleaning and maintenance . . . . . . . . . . 32
1. Important notes
1.1 Using the instructions. . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2 Safety instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Description of appliance
2.1 Technical specifications . . . . . . . . . . . . . 22
2.2 Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Scope of delivery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Troubleshooting
5.1 Self-help when problems occur. . . . . . . 33
5.2 Spare parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3 Customer service address. . . . . . . . . . . . 34
3. Installation
3.1 Typical installations. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.1 Vented (open) installation . . . . . . . . . 24
3.1.2 Pressure-resistant (closed) outlet
installations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Installation instructions . . . . . . . . . . . . . 26
3.3 Water connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4 Electrical connection. . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.5 Initial start-up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6. Disposal
6.1 Disassembly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2 Environment and recycling. . . . . . . . . . . 35
7. Product data sheet in accordance with
EU regulation - 812/2013 814/2013
(Is attached at the end of this document)
4. Use
4.1 Rating plate cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.1.1 Removing the cover. . . . . . . . . . . . . . . 30
Important notes
1. Important notes
1.1 Using the instructions
Please read these instructions carefully before installing or using the appliance! Keep
the instructions handy with the appliance for future use!
Instruction manuals are intended for the specialist who is responsible for the installation of
the appliance. Operation manuals are for the end user. The provided manuals correspond to
the technical specifications of the appliance.
The latest version of the instructions can be found online at: www.clage.com/downloads
20
EN
Important notes
1.2 Safety instructions
• Do not use the appliance until it has been correctly installed and unless it is
in perfect working order.
• Do not remove the front cover under any circumstances before switching off
the mains electrical supply to the unit.
• Never make technical modifications, either to the appliance itself or the
electrical leads and water pipes.
• The appliance must be earthed at all times.
• Pay attention to the fact that water temperatures in excess of approx. 43 °C
are perceived as hot, especially by children, and may cause a feeling of
burning. Please note that the fittings and taps may be very hot when the
appliance has been in use for some time.
• The appliance is only suitable for domestic use and similar applications
inside closed rooms, and must only be used to heat incoming water from the
mains supply.
• The appliance must never be exposed to frost.
• The values stated on the rating plate must be observed.
• In case of malfunction, disconnect the fuses immediately. In case of leaks,
cut off the mains water supply instantly. Repairs must only be carried out by
the customer service department or an authorised professional.
• This appliance can be used by children aged 3 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or ins­truction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be performed by children without supervision.
21
EN
Description of appliance
2. Description of appliance
This instantaneous water heater is intended to provide the economical heating of water sufficient for a single outlet, i.e. handwash basin, and is installed together with a sanitary water
fitting.
When the hot water tap is opened, the instantaneous water heater switches itself on auto­
matically and heats the water as it passes through the appliance. It is only then that the appliance uses electricity. The temperature increase depends on the flow rate.
2.1 Technical specifications
Type
Energy efficiency class
CapacityLitre
Max. operating pressure
MPa (bar)
Heating system
Min. water resistance at 15 °C 1)Ωcm
Max. water inlet temperature
°C
Rated voltage
Rated power
kW
Rated current A
Required min. cable cross-section
mm2
Hot water output at ∆t = 25 K 2)l/min
Switching on at
l/min
Switching off at
l/min
Approx. weight when filled with water
kg
Protection class
MBH 3
3.5
15.2
1.5
2.0
1.3
1.0
Marking / Approvals
MBH 4
MBH 6
MBH 7
A *)
0.2
1 (10)
Bare wire heating system IES®
1100
20
1~ / N / PE 230 V AC
2~ / PE 400 V AC
4.4
5.7
6.5
19.1
24.8
16.3
2.5
4.0
1.5
2.5
3.3
3.7
1.8
2.2
2.4
1.4
1.7
2.0
1.5
IP 25
see rating plate
*) The declaration complies with the EU regulation No 812/2013. The product data sheet is attached at the end of this document.
1) The specific resistance can be asked for at your water distribution company.
2) Temperature increase from e. g. 15 °C to 40 °C.
22
EN
Description of appliance
2.2 Dimensions
Fig. 1: “Dimensions” (in mm)
2.3 Scope of delivery
Instantaneous water heater
Wall bracket
Special jet regulator
Seals
Fixing screws and plugs
T-piece
Flexible hose
Operating and installation instructions
Fig. 2: “Scope of delivery“
23
EN
Installation
3. Installation
Installation, initial operation and maintenance of this appliance must only be conducted by an authorised professional, who will then be responsible for adherence to
applicable standards and installation regulations. We assume no liability for any damages caused by failure to observe these instructions!
3.1 Typical installations
3.1.1 Vented (open) installation
Insert the special tap aerator:
3,5 / 4,4 kW: CSP 3
5,7 / 6,5 kW: CSP 6
Electrical connection with
mains power cable
(shorten if necessary)
Fig. 3: “Vented (open) installation with a special open-outlet tap” (dimensions in mm)
24
Top edge of basin approx. 850
Angle valve approx. 550
Fastening approx. 520
Cable inlet approx. 553
Angle valve outlet G ⅜"
EN
Installation
3.1.2 Pressure-resistant (closed) outlet installations
Insert the special tap aerator:
3,5 / 4,4 kW: CSP 3
5,7 / 6,5 kW: CSP 6
Electrical connection with
mains power cable
(shorten if necessary)
Fig. 4: “Pressure-resistant (closed) installation with standard tap” (dimensions in mm)
25
Top edge of basin approx. 850
Angle valve approx. 550
Fastening approx. 520
Cable inlet approx. 553
Angle valve outlet G ⅜"
EN
Installation
3.2 Installation instructions
The heater is installed directly to the connecting pipes of the tap. We guarantee trouble-free
operation of the instantaneous water heater only if CLAGE fittings and accessories are used.
Note the following during installation:
• Installation must comply with DIN VDE 0100 and EN 806 and with the statutory regulations
of the country and the provisions of the local electricity and water supply company.
• Check the technical data and information on the rating plate.
• Easy access to the instantaneous water heater must be guaranteed at all times for maintenance purposes. An separate shut-off valve must be installed.
• Ensure that all accessories are removed from the packaging.
• When using the supplied flexible connecting hose, the minimum bending radius of 27 mm
must be observed at all times. The connecting hose must not be subjected to any tensile or
compressive effects during assembly and when in use.
3.3 Water connection
1. Position the instantaneous water heater with the water connectors vertically upwards for
direct connection to the tap.
2. Secure the wall bracket to the wall with suitable screws and dowels.
3. Place the appliance onto the wall bracket and snap it into position. Only use the appliance
if it is fitted correctly to the wall bracket.
Fig. 5: “Installing the wall bracket”
26
EN
Installation
4. Rinse the water pipes thoroughly before connecting them to the appliance.
5. Connect the water connectors with the relevant tap connectors. The water inlet is indicated
in blue on the rating plate (under the cover) and the water outlet in red. 
a. Seal
a
b. Filter
c. Cold water connection (inlet)
b
a
c
d. Hot water connection (outlet)
e. Rating plate cover
d
e
Fig. 6: “Connecting the water pipes”
6. Make sure that the water pipes do not apply any kind of mechanical pressure on the instantaneous water heater.
7. Open the hot water valve of the tap and check all connections for leaks.
27
EN
Installation
3.4 Electrical connection
Fill the appliance with water by repeatedly opening and closing the hot water tap
before connecting to electrical power and purge completely. The heating element may
be damaged if this is not done!
1.
Check that the power supply is switched off.
2. Make sure that the cross-section of the supply line corresponds to the details in the technical specifications of these instructions.
3. Ensure that the dimensions of the circuit breaker do correspond with the cross-section of
the connecting pipe of the appliance and to the cross-section of the supply line.
4. Instantaneous water heater with plug:
a. Check that the socket is connected to the protective earth conductor.
b. Plug the plug into the socket.
Alternatively:
4. Instantaneous water heater without plug:
a. Note that according to VDE 0700, an all-pole disconnecting device with a contact opening width of ≥ 3 mm per phase must be provided at the installation end.
b. Connect the connecting pipe via a junction box to the mains, as shown in the circuit diagram.
Alternatively:
4. Connection to a permanently installed cable:
a. Note that according to VDE 0700, an all-pole disconnecting device with a contact opening width of ≥ 3 mm per phase should be provided at the installation end.
b. The cross-section of the cable must meet the requirements of the minimal cross-section,
as mentioned in chapter “Technical specifications“. The maximum applicable cross-section is 6 mm2.
c. Open the cover.
d. Dismount the pre-installed connection cable.
e. Route the permanently installed cable through the grommet and connect it as shown in
the circuit diagram. Make sure that the grommet fits tightly around the cable to ensure
optimal protection against water.
f. Refit the cover on the appliance.
The earth conductor must be connected!
28
EN
Installation
MBH 3 (230 V)
MBH 4 (230 V)
MBH 6 (230 V)
MBH 7 (400 V)
Fig. 7: “Circuit diagram”
3.5 Initial start-up
Do not switch on the electric power at this time!
1. To purge the instantaneous water heater, open the hot water tap and wait until the water
emerges free of air bubbles.
2. In order to obtain an optimum water jet at low flow rates, screw the enclosed special tap
aerator into the tap outlet.
Fig. 8: “Fitting the special tap aerator“
3. Switch on the electric power.
4. Adapt the water flow if necessary, if for example the temperature is not reached. The procedure is described in the chapter “Use”.
5. Explain the functions and use of the instantaneous water heater to the user and hand over
these operating instructions to the user for information and future reference.
6. Register the appliance with the customer service department using the registration card or
online at www.clage.com.
29
EN
Use
4. Use
As soon as the hot water tap is opened, the instantaneous water heater switches on automatically. Close the tap and the appliance switches off automatically again.
4.1 Rating plate cover
On the inner part of the cover you can find the name of the application type (1), as well as the
serial number (2) and the article number (3).
1
Gerät an Schutzleiter
anschließen!
Appliance must be earthed!
2 3
AAAA
BBBB
CCCC
Fig. 9: “Rating plate cover”
4.1.1 Removing the cover
Under this cover, the rating plate and the adjusting screw for flow rate setting are located.
1. Push the cover at the corrugation towards the wall bracket.
2. At the rear corners press the cover down until the front edge lifts.
3. Remove the cover by pulling forward.
Fig. 10: “Removing the cover”
30
EN
Use
4.2 Adjusting the water flow and temperature
The maximum temperature and flow depend on the conditions at the installation site.
In case of quite low or high cold water temperatures, you may reduce or increase the flow with
the adjustment screw to achieve a comfortable outlet temperature. See figure below for direction of rotation:
Direction of rotation
–
+
Flow
Temperature
+
–
Fig. 11: “Adjusting the water flow and temperature”
40
Temperature increase [K]
30
25
20
10
0
0,0
1,0
2,0
3,0
Hot water output [l/min]
Fig. 12: “Temperature increase and hot water output”
31
4,0
5,0
EN
Use
4.3 Changing the strainer
The cold water connection of the instantaneous water heater is equipped with a strainer. Dirt
deposited in this strainer can reduce the hot water output. Clean or replace as follows.
1.
Switch off the power supply to the instantaneous
water heater.
2. Close the shut-off valve in the inlet pipe.
3. Disconnect the water pipe from the water inlet. The
water inlet is indicated in blue on the rating plate
(under the cover). This can cause water leakage.
4. Lever the strainer out of the connection piece of the
instantaneous water heater and clean or replace it.
5. Insert the clean strainer into the connection piece and
connect the water pipe to the water inlet of the instantaneous water heater.
6. Purge the instantaneous water heater as described in
the chapter “Purging”.
Fig. 13: “Changing the strainer”
7. Switch the power supply back on again.
4.4 Purging
Each time it is emptied (for example after work on the plumbing system or following repair
work on the appliance), the instantaneous water heater must be purged before it is used
again.
1. Switch off the power supply to the instantaneous water heater.
2. To purge the instantaneous water heater, open the hot water tap and wait until the water
emerges free of air bubbles.
3. Switch the power supply back on again.
4.5 Cleaning and maintenance
• Plastic surfaces and fittings should only be wiped with a damp cloth. Do not use abrasive or
chlorine-based cleaning agents or solvents.
• For a good water supply, the outlet fittings (special tap aerators and shower heads) should
be unscrewed and cleaned at regular intervals. Every three years, the electrical and plumbing components should be inspected by an authorised professional in order to ensure proper functioning and operational safety at all times.
32
EN
Troubleshooting
5. Troubleshooting
5.1 Self-help when problems occur
The following table will help you to determine and rectify the reasons for possible problems.
Problem
Possible cause
Remedy
No water flows
Water supply is turned off
Open the main water valve and angle valve
Special tap aerator is not fitted
Fit the special tap aerator
Water flows more slowly
than expected
Water pressure too low
Check the water flow pressure
Dirt in the pipes
Remove any dirt from the filter, angle valve
and tap
The appliance switches
itself on and off
Water pressure fluctuates,
flow rate is too low
Remove any dirt / increase the water flow
pressure, close other taps, open angle valve
further
Electric supply incorrect
Check the electric supply
No voltage
Check fuses in the electrical installation
Faulty heating element
Replace heating element (by authorised technician)
Water connections mixed up
Check installation
Water flow pressure too low
Check water flow setting, open angle valve
further, check water pressure
Water remains cold even
though the appliance
switches on
Appliance does not switch
on and the water remains
cold
Hot water temperature
varies
Hot water temperature is
too low
Dirt in the pipes
Remove dirt from the inlet and outlet pipes
Water pressure fluctuates
Stabilise the water flow pressure
Supply voltage varies
Check the supply voltage
Flow rate is too high or inlet temperature is too low
Adjust the water flow
Power supply is too low
Check the power supply
MBH 6: A faulty heating element
Replace heating element (by authorised technician)
If the connection cable is damaged, it must be replaced with an original spare cable from the
manufacturer by an authorised technician in order to avoid any hazards.
If you cannot rectify the fault with the aid of the troubleshooting table, please contact the
custo­mer service.
33
EN
Troubleshooting
5.2 Spare parts
When ordering spare parts, please always specify the appliance model and serial
number.
Strainer
Cold water connection
Hot water connection
Wall bracket
Power supply cable
Second
heating element
(MBH 6, MBH 7)
Heating element
Fig. 14: “Spare parts”
5.3 Customer service address
CLAGE GmbH
After-Sales Service
CLAGE Polska Spółka z o.o.
Biuro obsługi klienta
Pirolweg 1 – 5
21337 Lüneburg
Germany
ul. Wichrowa 4
PL-60-449 Poznań
Polska
Phone: +49 4131 8901-40
Fax:
+49 4131 8901-41
Email:service@clage.de
Tel: +48 61-849 94 08
Faks: +48 61-849 94 09
e-mail: serwis@clage.pl
www.clage.pl
If there is a fault with the appliance, please send in the heater with details of the problem
and a copy of the sales invoice for examination or repair.
34
EN
Disposal
6. Disposal
6.1 Disassembly
1.
Switch off the power supply to the instantaneous water heater.
2. Close the shut-off valve in the inlet pipe.
3. Disconnect the electrical connection in the appliance junction box or disconnect the protective earth plug if the appliance is fitted with a plug.
4. Disconnect the water pipes from the connectors of the appliance. This can cause water leakage.
5. Remove the appliance from the wall bracket. To do so, insert the tip of a wide screwdriver
as far as it will go into the latch between the water connection pieces and push the latch
slightly upwards. Tilt the appliance forward by max. 15° and remove it by lifting it upwards.
6. Unscrew the wall bracket from the wall.
Fig. 15: “Removing the appliance from the wall bracket”
6.2 Environment and recycling
Your product was manufactured from high-quality, reusable materials and components.
Please respect in case of discarding that electrical devices should be disposed of separately
from household waste at the end of their service life. Therefore, please take this device to a
municipal collection point that accepts electronic scrap. Disposing it correctly will support environmental protection and will prevent any potential negative effects on human beings and the
environment that could arise from inappropriate handling of these devices at the end of their
service life. Please contact your local authority for further details of your nearest designated
collection point or recycling site.
Business customers: If you wish to discard equipment, please contact your dealer or supplier
for further information.
35
Karta danych produktu / Product data sheet
Karta danych produktu zgodnie z wytycznymi rozporządzeń EU - 812/2013 814/2013
a
b
c
d
b.1
b.2
CLAGE
MBH3
0HF035B
XXS
A
e
ηWH
%
39
f
AEC
kWh
477
h
°C
CLAGE
MBH4
0HF044B
XXS
A
39
477
1)
15
CLAGE
MBH6
0HF057B
XXS
A
38
480
1)
15
CLAGE
MBH7
0HF065E
XXS
A
38
480
1)
15
1)
i
LWA
dB(A)
15
1) brak ustawienia temperatury / no temperature setting
Objaśnienie
a
Nazwa lub znak towarowy
b.1
Nazwa urządzenia
b.2
Typ urządzenia
c
Profil obciążenia
d
Klasa wydajności energetycznej przygotowywania ciepłej wody
e
Wydajność energetyczna przygotowywania ciepłej wody
f
Roczne zużycie prądu
g
Alternatywny profil obciążenia, odpowiednia wydajność energetyczna przygotowywania ciepłej wody i odpowiednie roczne zużycie prądu, o ile dostępne.
h
Ustawienia temperatury regulatora temperatury pogrzewacza wody
i
Poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach
Dodatkowe wskazówki
Wszystkie szczególne środki, które należy podejmować w trakcie montażu, uruchamiania, użytkowania i konserwacji podgrzewacza wody są zawarte w instrukcji montażu i obsługi.
Wszystkie podane dane został określone na podstawie wytycznych zawartych w
dyrektywach europejskich. Różnice względem informacji o produkcie podanych
w innym miejscu wynikają z różnych warunków testowych.
Zużycie energii określono na podstawie ustandaryzowanej metody zgodnie z
wytycznymi UE. Rzeczywiste zapotrzebowanie urządzenia na energię jest zależne
od konkretnego zastosowania.
36
Karta danych produktu / Product data sheet
> enProduct data sheet in accordance with EU regulation
(a) Brand name or trademark, (b.1) Model, (b.2) Type, (c) Specified load profile, (d) Energyefficiency class, (e) Energy-efficiency, (f) Annual power consumption, (g) Additional load
profile, the appropriate energy-efficiency and the annual power consumption, if applicable,
(h) Temperature setting for the temperature controller, (i) Sound power level, internal.
All specific precautions for assembly, installation, maintenance and use are described in the operating and installation instructions. All data in this product data sheet are determined by applying
the specifications of the relevant European directives. Differences to other product information
listed elsewhere may result in different test conditions. The power consumption was determined
in compliance with standardized measurement method based on EU guidelines. The real energy
consumption is pending on individual requirements.
37
38
39
CLAGE Polska Spółka z o.o.
Centralne Biuro Obsługi Klienta
ul. Wichrowa 4
PL-60-449 Poznań
Polska
Tel:
+48 61-849 94 08
Faks:
+48 61-849 94 09
E-mail:info@clage.pl
Internet:www.clage.pl
CLAGE GmbH
Biuro obsługi klienta
Pirolweg 1 – 5
21337 Lüneburg
Niemcy
Tel.: +49 4131 8901-40
Faks: +49 4131 8901-41
service@CLAGE.de
Zastrzega się zmiany techniczne, zmiany w wykonaniu i pomyłki. Subject to technical changes,
design changes and errors. 9120-15105 06.17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising