English instructions of use Dansk brugsanvisning Svensk
English instructions of use
Norsk bruksanvisning
Before the roasting pan is used for the first time, read the instruction manual
carefully and keep it for later use.
Før ovnsfatet tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter
spares til senere bruk.
Before you use the roasting pan for the first time, it should be cleaned, rinsed
and dried. Never use aggressive detergents or scouring sponges for cleaning the
roasting pan.
Før ovnsfatet tas i bruk første gang bør det vaskes, skylles og tørkes. Bruk aldri
sterke rengjøringsmidler eller skrubber til å rengjøre fatet.
The eoasting pan has a ceramic coating that resists very high temperatures.
Never let the roasting pan burn dry or stay empty in the oven, which may damage
or in worst case break the roasting pan.
The coating of the roasting pan is extremely wear-resistant. The best way to
keep the coating of the roasting pan is to use only wooden or plastic utensils.
Cleaning tips! If food scraps stick to the roasting pan, let water with a few drops
of washing-up liquid boil in the roasting pan for a couple of minutes. Then wash
the roasting pan as usual with a washing-up brush until all food scraps have
been removed. The roasting pan is dishwasher proof.
If you treat the roasting pan as described you will have it for many years. If the
product is used for other purposes that what it is intended for, or if it is not used
in accordance with the manual, the full responsibility rests with the user as to
the possible consequences. Possible damages to the product or other objects
originating from that are consequently not covered by the warranty.
Warranty
Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash
receipt with purchase date. When raising a claim the product must be returned
to the store of purchase.
OBH Nordica Denmark A/S
Ole Lippmanns Vej 1 • DK-2630 Taastrup
Tel.: +45 43 350 350 • www.obhnordica.dk
Ovnsfatet har keramisk belegg som tåler høy temperatur. La aldri ovnsfatet steke
tørt eller tom i ovnen, da ovnsfatet kan ta skade og i verste fall ødelegges.
Ovnsfatets belegg er veldig slitesterk. Den beste måten å bevare belegget i
ovnsfatet på er å bruke tre eller plastredskaper.
Rengjøringstips! Hvis det setter seg matrester fast i ovnsfatet, kan man ha litt
vann tilsatt noen dråper oppvaskmiddel i ovnsfatet noen minutter. Vask deretter
ovnsfatet med oppvaskbørste inntil alle matrester er borte. Ovnsfatet kan vaskes
i oppvaskmaskin.
Hvis ovnsfatet behandles i henhold til bruksanvisningen vil du ha glede av den
i mange år fremover. Brukes produktet til annet formål enn det er beregnet for
eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv det hele
og fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet
som følge av dette blir ikke dekket av reklamasjonsretten.
Reklamasjon
Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/
kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon.
Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.
OBH Nordica Norway AS
Postboks 5334, Majorstuen • 0304 Oslo
Tlf.: 22 96 39 30 • www:obhnordica.no
Suomenkielinen käyttöohje
Dansk brugsanvisning
Før ovnfadet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt
igennem og derefter gemmes til senere brug.
Inden ovnfadet anvendes første gang, bør det vaskes af, skylles og tørres. Anvend
aldrig skrappe rengøringsmidler eller skuresvampe til rengøring af panden.
Ovnfadet har keramisk belægning, der tåler meget høje temperaturer. Lad aldrig
ovnfadet stege tør eller stå tom i ovnen, da ovnfadet kan beskadiges og i værste
fald ødelægges.
Ovnfadets belægning er meget slidstærk. Den bedste måde at bevare ovnfadets
belægning er ved kun at anvende træ- eller plastredskaber.
Rengøringstips! Hvis der sætter sig madrester fast i ovnfadet, koges noget vand
tilsat nogle dråber opvaskemiddel i ovnfadet i nogle minutter. Vask derefter
ovnfadet normalt med en opvaskebørste, indtil alle madrester er fjernet.
Ovnfadet kan også vaskes i opvaskemaskine.
Hvis ovnfadet behandles i henhold til brugsanvisningen, vil du have glæde af det
i mange år fremover. Benyttes produktet til andet formål end det egentlige, eller
betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde
ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge
heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.
Reklamationsret
Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/
købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved
reklamation skal produktet indleveres, hvor det er købt.
OBH Nordica Denmark A/S
Ole Lippmanns Vej 1 • 2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350 • www.obhnordica.dk
Lue käyttöohje huolellisesti ennen uunivuoan käyttöönottoa ja säilytä se
myöhempää tarvetta varten.
Pese uunivuoka ennen käyttöönottoa huolellisesti miedossa
astianpesuaineliuoksessa, huuhtele ja kuivaa. Älä käytä voimakkaita
puhdistusaineita tai hankaavia pesusieniä.
Uunivuoassa on keraaminen pinnoite, joka kestää erittäin korkeita lämpötiloja.
Älä milloinkaan anna uunivuoan kiehua kuiviin tai olla tyhjänä uunissa, koska se
saattaa tällöin vaurioitua ja pahimmassa tapauksessa mennä pilalle.
Uunivuoan pinnoite on erittäin kestävä. Uunivuoan pinnoite säilyy
käyttökelpoisena pitkään, kun käytät ainoastaan puisia tai muovisia välineitä.
Puhdistusvinkkejä! Jos uunivuokaan tarttuu ruoantähteitä, lisää vuokaan vettä
ja muutama tippa astianpesuainetta. Anna kiehua noin 10 minuutin ajan. Pese
vuoka tämän jälkeen tavalliseen tapaan astianpesuharjalla, kunnes se on täysin
puhdas. Uunivuoan voi pestä myös astianpesukoneessa.
Jos hoidat uunivuokaasi käyttöohjeen mukaan, sinulla on siitä iloa usean vuoden
ajan. Jos tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu
tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista
seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti
aiheutuneita vaurioita.
Takuu
Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu.
Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tuote
tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.
OBH Nordica Finland Oy
Äyritie 12 C • 01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150 • www.obhnordica.fi
Svensk bruksanvisning
Innan ugnsformen tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas
igenom noggrant och sparas till framtida bruk.
Innan du använder ugnsformen för första gången bör du diska den noga, skölja
och torka. Använd inte starka rengöringsmedel eller skursvamp i formen.
Ugnsformen har keramisk beläggning och tål mycket höga temperaturer. Låt
aldrig ugnsformen steka torrt eller stå tom i ugnen då den kan ta skada och i
värsta fall förstöras.
Ugnsformens beläggning är extremt tålig. Bästa sätt att bevara formen i gott
skick är att använda trä- eller nylonredskap.
Rengöringstips! Om matrester fastnar i ugnsformen, koka upp vatten med några
droppar diskmedel i ugnsformen i någon minut. Diska därefter ur formen som
vanligt med en diskborste och kontrollera så att alla matrester har avlägsnats
helt.
Om ugnsformen sköts enligt bruksanvisningen kommer du att ha glädje av den
under åtskilliga år framöver.
Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att
respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder.
Eventuella skador på produkten där av täcks inte av reklamationsrätten.
Reklamationsrätt
Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas
vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är
inköpt.
OBH Nordica Sweden AB
Box 58 • 163 91 Spånga
Tel 08-445 79 00 • www.obhnordica.se
IM 8151_159x250_LARGE 091111.indd 1
09-11-2011 14:47:41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising