untitled
 SO1 HS / PO1 HS Top Version
MAIN TOPICS
BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN
Making Espresso and Long Coffee
Bereiding van Espresso en ----———— 12
Normale koffie
Making Filter Coffee 0 14
Bereiding van Filterkoffie
Making other beverages nn 16
Bereiding van andere dranken
Making Hot Water 0 17
Bereiding van heet water
Heat and froth the milk — 18
Opwarmen van melk
Making Cappuccino and Latte macchiato
Bereiding van cappuccino en -------- 19
melk met koffi
Daily Cleaning
1 Dagelijkse remmiging 21
Capsule gasket replacement ~~
14 Vervanging van de dichting 27
voor de capsule
Troubleshooting 0 28
Opsporen van storingen
Safety Warnings
Table of contents
Intended Use... ________
Instructions for
Use and Disposal
Your Caffitaly System Contact -----------
Follow the Instructions - Symbols...
Description
1
Ja
O © U eS VI
11
12
13
14
15
16
17
First use or after a
long period of time --------------------
Turning on the Appliance ------------
General information -----------------
Making Espresso Coffee and
Long Coffee ------------------------—-
Making Filter Coffee -----------------
Making other beverages -------------
Making Hot Water -------------------
Heat and froth the milk --------------
Making Cappuccino and
Latte Macchiato nennen
Energy Saving __________111100000000 00
Daily Maintenance -------------------
Descaling the Appliance -------------
Draining the Appliance---------------
Capsule gasket
replacement ________-__
Troubleshooting-----------------------
Technical Specifications --------------
Accessories. LLLLL
Tinhoudsopgave:
Veiligheidswaarschuwingen __________________ 4
Gebruik in overeenstemming met
debestemming _________________________________ 6
Handleiding en aanwijzingen voor de afbraak --. 6
Uw contact met Caffitaly System________________ 7
Aandachtspunten bij de handleiding -Symbolen_ 7
Beschrijving ____________________________________ 8
1 Bij de ingebruikname of na een lange
periode van opslag -------------------- 9
2 Het apparaat aanzetten______________ 10
3 Algemene aanwijzingen ---.....----- 11
4 Bereiding van Espresso en
Normale koffie ----__-------------———- 12
5 Bereiding van Filterkoffie -----_----—. 14
6 Bereiding van andere dranken_______ 16
1 Bereiding van heet water____________. 17
Opwarmen van melk________________. 18
9 Bereiding van cappuccino en
melk metkoffi_.__ 19
10 Energiebesparing nennen 20
11 Dagelikse reiniging nn 21
12 Ontkalking------_-------------——--———- 22
13 Het apparaat legen-.--------------——. 25
14 Vervanging van de dichting
voor de capsule ----------------------- 27
15 Opsporen van storingen _____________ 28
16 Technische gegevens ________________. 29
17 Accessoires __...__........-—————————— 29
Safety
warnings
Please keep these instructions safe.
It is necessary to pay attention to these warnings,
to avoid the risk of injury and demage to the
appliance.
Do not use the appliance if it is damaged in any
way. At the first sign of defects, noises, or unusual
smells, turn off the appliance and unplug it from
the electric network. In these cases, contact
your Authorized Service Center.
Only use the appliance if the power cord is in
good order. If the cord is demaged it should be
replaced, contact your Authorized Service Center.
Risk of electric shock.
Only connect the appliance to power outlets
installed to code. Check that the electric network
voltage matches the indication on the label on
the bottom of the appliance.
To avoid the risk of fire, set the appliance on a
flat, heat-resistant surface. Only use and store
the appliance indoors.
Do not leave the power cord near hot surfaces,
sharp edges, or other sharp objects. When
disconnecting the appliance, pull the plug not
the cable, otherwise it may be demaged.
Otherwise it may be damaged.
Do not allow the cable to hang! Position the
power cable so there is no risk of tripping.
Do not allow the appliance to be used by persons
(or children) with mental, physical, or sensory
handicaps. Do not allow persons with insufficient
experience or knowledge to use the machine
unless they are under the careful supervision of
and instructed by a person who is responsible
for their safety. Prevent children from playing
with the machine.
Veiligheidswaarschuwingen
Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
Het is absoluut noodzakelijk om deze waarschuwingen
op te volgen. Op deze manier vermijdt u
ongevallenrisico's en schade aan het apparaat.
Gebruik het apparaat niet als het beschadigd
is. Bij de eerste aanwijzing van defecten, aparte
geluiden of geuren, zet het apparaat uit en haal
de stekker uit het stopcontact. Richt u in deze
gevallen uitsluitend tot een Erkend
Servicecentrum.
Gebruik het apparaat alleen indien de
voedingskabel intact is. Wendt u uitsluitend tot
een Erkend Servicecentrum voor de vervanging
van de kabel, indien deze beschadigd is.
Levensgevaarlijk door elektrische schokken.
Sluit het apparaat alleen aan wettelijk
goedgekeurde stopcontacten aan. Verzeker u
ervan dat de spanning van het elektriciteitsnet
overeenkomt met de aanwijzingen op het
typeplaatje op de onderkant van het apparaat.
Houd de voedingskabel uit in de buurt van hete
oppervlaktes, scherpe punten of snijdende
objecten. Wanneer u het apparaat loskoppelt,
dient u aan de stekker te trekken en niet aan de
Kabel, die anders beschadigd zou kunnen raken.
Houd de voedingskabel uit in de buurt van hete
oppervlaktes, scherpe punten of snijdende
objecten. Wanneer u het apparaat loskoppelt,
dient u aan de stekker te trekken en niet aan de
kabel, die anders beschadigd zou kunnen raken.
Laat de kabel niet los hangen! Leg de kabel zo
neer dat er geen struikelgevaar bestaat.
Sta niet toe het apparaat te laten gebruiken
door personen (ook kinderen) met verminderde
psychische, fysieke en sensoriéle capaciteiten
en beperkte kennis, tenzij ze nauwlettend onder
toezicht worden gehouden en onderwezen door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Houd kinderen onder toezicht om te
vermijden dat ze met het apparaat spelen.
ZN
& |
de
C8
Safety
Warnings
Please keep these instructions safe.
Aîter use, the hot water/steam wand is very hot.
Do not touch! Risk of burns!
If the program is set to dispense more than 150
ml per cup of coffee, you must wait 5 minutes
before preparing another cup.
Never put your hands inside the capsule
compartment. Danger of injury! Never remove
parts of the appliance. Do not insert objects into
the openings. This could cause electric shock!
Any operation that is not described in this
instruction manual should only be performed
by an Authorized Service Center!
Clean the appliance carefully and regularly. If it
is not cleaned, the build-up that forms may be
hazardous to your health. Disconnect the
appliance and allow it to cool before cleaning.
Descale the appliance regularly, following the
instructions. If you do not, the appliance may
be damaged and may become harmful.
Make sure the electrical elements, plug and
cables, are dry. Do not immerse the appliance
in water. Keep the appliance from sprays and
drips. Together electricity and water constitute
a risk of electric shock!
If you do not expect to use the appliance for a
long period of time (leaving on vacation, etc.)
unplug it.
Veiligheidswaarschuwingen
Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
Na gebruik is het heet water/stoompijpje zeer
heet. Raak het niet aan! Gevaar voor
brandwonden!
Wanneer men de verstrekking van koffie
programmeert voor meer dan 150 ml, dient
men 5 minuten te wachten voordat men een
nieuwe koffie gaat bereiden.
Steek nooit de handen in het ruimte voor de
capsules. Gevaar voor letsels! Verwijder nooit
delen van de machine. Steek geen objecten in
de openingen. Dit zou elektrische schokken
kunnen veroorzaken! Elke interventie die niet
afgebeeld is in deze handleiding, dient uitsluitend
te worden uitgevoerd door een Erkend
Servicecentrum!
Reinig het apparaat zorgvuldig en regelmatig.
De neerslag die ontstaat bij het gebrek aan
reiniging, zou schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid. Koppel het apparaat los en laat
het afkoelen voordat wordt begonnen met de
reiniging.
Voer de ontkalking met regelmatige intervallen
uit, zoals aangegeven in de handleiding. In het
tegenovergestelde geval zou het apparaat
kunnen worden beschadigd en zou het schade
aan de gezondheid kunnen veroorzaken.
Verzeker u ervan dat de elektrische onderdelen,
stekkers en kabels droog zijn.
Dompel het apparaat nooit onder. Bescherm
het apparaat tegen spetters en druppels.
Elektriciteit en water samen zijn levensgevaarlijk
door elektrische ontladingen.
Wanneer men voorziet dat het apparaat
gedurende lange periodes (vakantie, etc.) niet
gebruikt wordt, haal de stekker uit het
stopcontact.
Intended use
The machine is made to brew coffee and
dispense hot water. It is intended for domestic
use. It must be used according to these
instuctions. Use only Caffitaly System capsules.
Any other use is considered improper.
Use of the appliance other than that indicated
in these instructions could harm people and
void the guarantee. The manufacturer is not
responsible for damages resulting from misuse
of the appliance.
Istructions for Use
and Disposal
Always close the handle. Never open the handle
when the appliance is operating. Always use the
appliance with the drip tray and its grill in place.
The appliance is manufactured using high quality
materials that can be reused or recycled. Dispose
of the appliance in a selective waste collection
center.
When you decide to dispose of the appliance,
unplug it from the electric network. Then cut
the power cable as close to the appliance as
possible.
Warnings for correct disposal of the product according
to the European Directive 2002/96/EC and Italian law
No. 151 dated 25 July 2005.
At the end of its usefull life, the product should not
be disposed of with unsorted household waste.
It should be taken to a suitable selective waste collection
center made available by your local government, or
returned to the retailer that provides this service.
Separate collection of an electric household appliance
limits its negative impact on the environment and
health due to improper disposal and allows recovery
its materials providing a significant savings of energy
and resources. The crossed-out wheelie bin symbol
shown on the product indicates that it should be
handled separately from household waste and should
be assigned to a selective waste collection centre.
Specific administrative sanctions provided for by current
regulations will be applied for illicit disposal of the
product by the user. The packaging is made from
recycleable materials. Contact your local waste disposal
service for further details regarding the local legislation.
Gebruik in overeenstemming
met de bestemming
Het apparaat is ontworpen voor de bereiding van koffie
en heet water: het is bestemd om voor huishoudelijk
gebruik en dient met inachtneming van deze handleiding
te worden gebruikt en uitsluitend met de daarvoor
bestemde capsules. Gebruik alleen capsules die specifiek
gemaakt zijn voor het Caffitaly systeem. Elk ander gebruik
wordt als onjuist gezien.
Elk ander gebruik dat niet is beschreven in deze
handleiding zou schade aan personen kunnen veroorzaken
en laat de garantie vervallen. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade voortkomend uit het onjuiste
gebruik van het apparaat.
Handleiding en aanwijzingen
voor de afbraak
Sluit altijd het handvat. Open nooit het handvat
wanneer het apparaat in werking is. Gebruik het
apparaat nooit zonder het lekbakje en het rooster.
Het apparaat is gemaakt van materialen van hoge
kwaliteit die opnieuw gebruikt en gerecycleerd
kunnen worden. Laat het apparaat verwerken
door een daarvoor bestemde inzamelingspunt.
Wanneer men besluit het apparaat te verwerken,
koppel het af van het elektriciteitsnet door de stekker
eruit te halen. Snijd vervolgens de voedingskabel
70 dicht mogelijk bij het apparaat af.
Waarschuwingen voor de juiste afbraak van het product
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG en het Wettelijk
Besluit nr. 151 van 25 juli 2005. Aan het einde van de nuttige
levensduur van het product, dient het niet samen met stedelijk
afval te worden afgebroken. Het kan worden afgeleverd bij
daarvoor bestemde gescheiden afvalinzamelingspunten
ingesteld door de gemeentelijke overheid, of bij de
wederverkopers die deze dienst leveren.
Door een huishoudelijk apparaat gescheiden te verwerken is
het mogelijk om eventuele negatieve consequenties voor het
milieu en de gezondneid te vermijden die voort zouden kunnen
komen door de onjuiste afbraak en is het mogelijk om
materialen waaruit het bestaat te recyclen om een belangrijke
besparing aan energie en bronnen te verkrijgen. Om de
verplichting tot het gescheiden verwerken van huishoudelijke
apparatuur opnieuw te benadrukken, is op het product het
symbool van de doorgestreepte vuilnisbak weergegeven. De
illegale afbraak van het product door de gebruiker zal de
oplegging van administratieve sancties tot gevolg hebben die
worden bepaald door de geldende norm. De verpakking
Destaat uit recycleerbaar materiaal. Wend u tot de bevoegde
autoriteit voor informatie betreffende de locale voorschriften.
>
|
J
7)
O |
Your Caffitaly System
Representative
www.caffita.com
Follow the Intructions
Symbols
WARNING
indicates a potential hazard that may
cause death or serious injury if not
avoided.
CAUTION
indicates a potential hazard that may
cause slight or moderate injury if not
avoided.
NOTE
has no safety symbol, and indicates
potential hazard that may cause material
damage if not avoided.
This is the safety warning symbol. It is used to
call your attention to the risk of personal injury.
Follow the safety messages indicated to avoid.
Dishwasher safe.
Not dishwasher safe.
Uw contact met Caffitaly
System
www.caffita.com
Aandachtspunten bij de
handleiding - Symbolen
WAARSCHUWING
geeft een mogelijk gevaarlijke situatie
aan die, indien niet wordt vermeden,
de dood of ernstig letsel zou kunnen
veroorzaken.
LET OP
geeft een mogelijk gevaarlijke situatie
aan die, indien niet wordt vermeden,
lichte of matige letsels zou kunnen
veroorzaken.
NOTA BENE
gebruikt zonder de symbolen voor alarm
en veiligheid, geeft een potentieel
gevaarlijke situatie aan die, indien niet
wordt vermeden, schade aan materialen
zou kunnen veroorzaken.
Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen.
Dit wordt gebruikt om de aandacht te vestigen
op mogelijke risico’s voor persoonlijk letsel.
Houd u aan de veiligheidsberichten die
aangegeven worden om mogelijk letsel of de
dood te vermijden.
Afwasbaar in de afwasmachine.
Niet afwasbaar in de afwasmachine.
Description
Beschrijving
Capsule cover.
Deksel voor capsule.
Capsule compartment.
Ruimte voor capsule.
Used capsule drawer.
Bak voor lege capsules.
Power button.
Hoofdschakelaar.
Multifunction
indicator light.
Multifunctioneel
controlelampje.
Filter Coffee
indicator light.
Controlelampje
filterkoffie.
Steam button.
Toets voor
koffie.
Filter Coffee button.
Toets voor filterkoffie.
Water tank (1,2 L).
Waterreservoir (1,2 L).
Control lever for Coffee
/ hot water / steam.
Bedieningshendel
voor Koffie / heet
water / stoom.
Adjustable coffee
dispensing spout.
Verstelbare
koffieschenkinrichting
Hot water / Steam wand
(Milk frother).
Нее? water/ stoompijpje.
Drip tray.
Lekbakje.
Coffee position.
Koffiestand.
85
EH
Center Position (0).
Centrale stand (0).
Hot water / Steam.
Heet water / Stoom.
Fill the water tank with fresh water (not sparkling).
Vul het reservoir met vers water.
The multifunction indicator light blinks GREEN. After about
1 minute, it will become steady and the appliance will be
ready for the rinse cycle.
Het multifunctionele controlelampje knippert GROEN.
Na ongeveer twee minuten blijft het branden en is het
apparaat klaar voor de spoeling.
Repeat the operation by dispensing another glass of water
through the hot water wand by turning the control lever to
the Hot Water position.
Herhaal de handeling nogmaals door een halve liter
water uit het pijpje voor heet water te nemen door de
bedieningshendel naar de heet waterstand te draaien .
"© >
"
Plug appliance into power supply and turn the appliance on.
Steek de stekker in de stopcontact en zet het apparaat aan.
To rinse the appliance thoroughly, dispense about a glass of
water through the coffee dispensing spout (without inserting
any capsule).
Om het apparaat zorgvuldig te spoelen, neem circa een
halve liter water uit de schenkinrichting door de
bedieningshendel naar de koffiestand te draaien (zonder
de capsule te gebruiken).
6 _—
——
At the end of the operation turn the control lever to the central
position (0) and drain the used capsule drawer.
Zet de bedieningshendel aan het einde weer terug in de
centrale stand (0) en leeg het water uit de lade voor de
capsules.
9
Fill the water tank with fresh water.
Vul het reservoir met vers water.
The multifunction indicator light blinks GREEN. After about
1 minute, it will become steady and the appliance will be
ready for the rinse cycle.
Het multifunctionele controlelampje knippert GROEN.
Na ongeveer twee minuten blijft het branden en is het
apparaat klaar voor de spoeling
10
Turn the appliance on.
Zet het apparaat aan.
WARM UP IF THE WATER TANK IS EMPTY DURING
OPWARMING OPERATION
WANNEER HET WATER OP IS TIJDENS DE WERKING
The multifunction indicator light blinks GREEN. The multifunction indicator light turns RED, the water tank is
Het multifunctionele controlelampje knippert GROEN. empty.
Het multifunctionele controlelampje is aan en ROOD,
het waterreservoir is leeg.
Return the control lever to the centre position (0). Fill the water tank with fresh water.
Draai de bedieningshendel terug naar de centrale stand (0). Vul het reservoir met vers water.
Turn the control lever to the Coffee position and the appliance
will continue dispensing.
Draai de bedieningshendel naar de koffiestand, het
apparaat begint weer met de afgifte.
11
Making Espresso and Long Coffee
Bereiding van Espresso en Normale koffie
Lift the handle.
Til het handvat op.
Close the handle.
Sluit het handvat.
E Warning: Before”:
/N starting brewing,
make sure the
capsule container is not full.
Let op: alvorens met de
afgifte te beginnen,
verzeker u ervan dat de bak
voor de capsules niet vol is.
Turn the control lever to the coffee position.
Draai de bedieningshendel naar de koffiestand.
12
Insert the capsule.
Plaats de capsule.
Ue
№ ОЙ
IF
``
Place a cup under the coffee dispensing spout.
Zet een kopje onder de koffieschenkinrichting.
When the desired quantity has been dispensed, return
the control lever to the centre position (0).
Als u eenmaal de gewenste hoeveelheid verkregen hebt,
draai de bedieningshendel terug naar de centrale stand (0).
Lift the handle to eject the used capsule into the drawer.
Til het handvat op om de capsule eruit te werpen en deze
valt in de betreffende bak.
Close the handle.
Sluit het handvat.
13
Making Filter Coffee
Bereiding van Filterkoffie
capsule container is not full.
Let op: alvorens met de
afgifte te beginnen,
verzeker u ervan dat de bak
5 Warning: Before“:
/N starting brewing,
make sure the
voor de capsules niet vol is. ;
Z
Lift the handle.
Til het handvat op.
Close the handle.
Sluit het handvat.
Press the Filter Coffee button, the Filter Coffee indicator light
turns BLUE.
Druk op de toets voor filterkoffie, het controlelampje
voor de filterkoffie is BLAUW verlicht.
14
Insert the capsule.
Plaats de capsule.
ue
N,
=
``
Place a cup under the coffee dispensing spout.
Zet een kopje onder de koffieschenkinrichting.
5
Turn the control lever to the coffee position.
Draai de bedieningshendel naar de koffiestand.
When the desired quantity has been dispensed, return Lift the handle to eject the used capsule into the drawer.
the control lever to the centre position (0). Til het handvat op om de capsule eruit te werpen en deze
Als u eenmaal de gewenste hoeveelheid verkregen hebt, valt in de betreffende bak.
draai de bedieningshendel terug naar de centrale stand (0).
Close the handle.
Sluit het handvat.
15
Making other beverages
Bereiding van andere dranken
Capsules are available to prepare beverages, such Er zijn capsules beschikbaar voor het bereiden
as tea, camomile, milk, etc. van dranken op basis van thee, kamille, gerst,
melk etc.
For their use please proceed as indicated in
Voor het gebruik ervan, ga te werk zoals
Chapter aangegeven in
“Making Filter Coffee”.
Hoofdstuk
In order to prepare beverages using barley capsules, “Bereiding van filterkoffie”.
follow the instructions at
| Om dranken te bereiden met capsules van
Section moutkoffie, ga te werk zoals beschreven in
“Making Espresso and Long Coffe”.
16
Hoofdstuk
“Bereiding van Espresso en Normale koffie”.
NOTE:
In the circuit of the machine may remain traces of the product just dispensed.
When switching from one product to another in order to have a better taste, we suggest to rinse the
machine.
To do this, dispense a small amount of water without inserting the capsule.
NOTA BENE:
In het circuit van de machine kunnen er resten achterblijven van het product dat net gebruikt is. Om
de smaak van de drank optimaal te behouden, wordt het aangeraden om wanneer men overgaat
van één product naar een ander product, eerst een korte spoeling uit te voeren. Hiervoor is het
enkel nodig om een kleine hoeveelheid water te verstrekken zonder een capsule te gebruiken.
hot water
Making
Bereiding van heet water
WARNING - LET OP
The water dispensing spout is very hot.
/N Risk of burns! Always use the special rubber
handle to move it!
Het waterpijpje is zeer heet. Gevaar voor
brandwonden! Pak het altijd vast bij de
daarvoor bestemde rubberen handgreep!
3 ED
Turn the control lever to the hot water position, hot water will
fill the cup.
Draai de bedieningshendel naar de heet water stand. Het
water stroomt in het kopje.
Place a cup under the hot water wand.
Zet een kopje onder de schenkinrichting voor heet water.
E
Return the control lever to the centre position (0) to stop
dispensing.
Draai de bedieningshendel terug naar de centrale stand (0) om
de afgifte stop te zetten.
17
Heat and froth the milk
Opwarmen van melk
| TS
o)
(EM
(> 7
~
Press the steam button. The multifunction indicator light
blinks YELLOW.
Druk op de stoomtoets, het multifunctionele
controlelampje knippert GEEL.
Fill a cup half full of milk and immerse the end of the milk
frother in the liquid. Turn the control lever to the
Steam position and move the cup with a circular motion.
Vul een kopje voor de helft met melk en dompel het
uiteinde van de melkopschuimer erin. Draai de
bedieningshendel naar de stoomstand en beweeg het
kopje met ronddraaiende bewegingen.
>
Draai de bedieningshendel naar de heet water stand om de
melkopschuimer af te spoelen.
Draai de bedieningshendel naar de heet water stand
om de melkopschuimer af te spoelen.
18
=
After about 1 minute, the appliance is ready to dispense steam.
The multifunction indicator light is steady YELLOW.
Naar ongeveer 1 minuut is de apparaat klaar om stoom
af te geven. Het multifunctionele lampje wordt GEEL.
5 When the indicator
light blinks YELLOW,
the temperature is too
high to brew coffee. Wait until the
machine cools down or dispense a small
amount of hot water, see Section 6.
Zolang het controlelampje GEEL bljjft
Knipperen, is de temperatuur te hoog en
is het niet magelik om koffie te schenken,
Wacht totdat de machine afgekoeld is,
Om het sneller te laten afkoelen, 1s het
mogeljk om een Kleine hoeveelheid heet
Water te schenken, ref. Hoofastuk 6.
ei .*
When the milk is hot and frothed, return the control
lever to the centre position (0) and press the Steam button.
The multifunction indicator light blinks GREEN.
Wanneer de melk eenmaal verwarmd en opgeschuimd
is, draai de bedieningshendel naar de centrale stand
(0) en druk op de stoomtoets. Het multifunctionele
controlelampje knippert GEEL. .. "a
5 ATTENZIONE: *
The steam
dispensing
spout is very hot. Risk of
burns! Always use the
special rubber handle to
move it!
WARNING:
Het waterpijpje Is zeer heet.
Gevaar voor brandwonden!
— Pak het altijd vast bij de
daarvoor bestemde
L£ >. Tubberen handgreep! ~~ {
|] | UT pp
Draai de bedieningshendel terug neer de centrale stand (0) en maak
de buitenkant van de melkopschuimer met een spons schoon.
Draai de bedieningshendel terug neer de centrale stand
(0) en maak de buitenkant van de melkopschuimer met
een spons schoon.
Making cappuccino and latte macchiato
Bereiding van Cappuccino en Melk met koffie
Prepare a cup of Coffee, see Section 4. Heat the milk, see Section 7.
Bereid een koffie, ref. Hoofdstuk 4. Warm de melk op, ref. Hoofdstuk 7.
— U
Pour the coffee into the warm and frothed milk.
Schenk de koffie in de opgewarmde melk.
19
10
The machine has a function, normally deactivated, which automatically reduces energy consumption by around 98% one
hour after it was last used. To activate (or deactivate) this function, proceed as follows:
De machine is voorzien van een functie (normaalgesproken niet geactiveerd) die automatisch het energieverbruik
met ongeveer 98% verminderd na een uur vanaf het laatste gebruik. Om deze functie te activeren (of deactiveren)
ga als volgt te werk:
Turn the appliance off and lift the handle.
Zet het apparaat uit en til de handvat op.
Press both Filter and Steam buttons and turn the appliance
on while pressing the two buttons. The filter coffee indicator
light is on for two seconds to confirm the activation of the
"Energy Saving”. When the function is deactivated, the indicator
light flashes three times.
Druk op beide toetsen (Filter en Stoom) en zet tegelijkertijd
het apparaat aan. Het controlelampje filterkoffie gaat
aan gedurende twee seconden om de activering van de
“Energiebesparing” te bevestigen. Wanneer echter de
functie gedeactiveerd wordt, zal het controlelampje drie
keer knipperen.
Once the "Energy Saving" function has been
programmed, the machine automatically reduces energy
consumption one hour after it was last used. The filter
coffee indicator light slowly flashes with BLUE light.
OAls eenmaal de functie “Energiebesparing”
geprogrammeerd is, zal de machine automatisch
het verbruik verminderen na een uur vanaf het
laatste gebruik ervan. Het controlelampyje filterkoffie
knippert langzaam BLAUW.
20
To restore the normal conditions of the appliance, press
any button or open the handle. The appliance will start
warming up. When the appliance is ready for use, the
multifunction indicator light becomes GREEN.
Om naar de normale gebruiksomstandigheden terug
te keren, druk op iedere willekeurige toets of open
het handvat, het apparaat begint zich op te warmen.
Wanneer het apparaat klaar is voor gebruik, zal het
multifunctionele controlelampje GROEN worden.
11
1 TD 2
Empty and rinse the used capsule drawer. Remove the grill, empty and rinse the drip tray.
Leeg de bak met de lege capsules en spoel het af. Verwijder het rooster, leeq het lekbakje en spoel het af.
Remove the cover, drain and rinse the water tank.
The water tank and its cover are not dishwasher safe.
Verwijder de deksel, leeg het reservoir en spoel het af.
Het reservoir en de deksel ervan dienen niet in de
afwasmachine te worden gewassen.
3
ON Use a soft, dampened cloth and neutral detergent to clean the surfaces of the appliance.
a Gebruik voor de reiniging van de oppervlakte van het apparaat een zachte doek en een
neutraal reinigingsmiddel.
The machine plastic parts are not dishwasher safe.
De plastic onderdelen van de machine kunnen niet in de afwasmachine worden gewassen.
21
12
Depending on the used water hardness, proceed regularly to descaling the appliance.
Voer de ontkalking van de machine periodiek uit naargelang de hardheid van het gebruikte water.
Water hardness French degrees German degrees Descale machine after ..... cups.
Waterhardheid Franse graden Duitse graden Ontkalken na ...
laag low 0-18 °F 0-10 °D 1200 cups / Kopjes
gemidde average 18 - 36 °F 10 - 20 °D 600 cups / Kopjes
Idhoog high 36 - 54 °F 20-30°D 300 cups / Kopjes
Read carefully the operating precautions on the packaging of the descaling solution. Avoid eye and skin contact, and
contact with the surface of the machine. Do not use vinegar: it could damage your appliance! During descaling, do not
/N turn the machine off.
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Vermijd het contact met de ogen, de huid en de
oppervlakten van de machine. Gebruik geen azijn: dit kan uw machine beschadigen! Zet de machine niet uit
tijdens de ontkalking.
I e
Turn the machine off. Empty and rinse the used capsule drawer and drip tray. Drain
Zet de machine uit. the water tank.
Leeg de bak met de lege capsules en het lekbakje en
spoel ze af. Leeg het waterreservoir.
\)
CER
C
Л 7 |
Fill the water tank with 500 ml of water and 100 ml of Place a container (at least 1 litre) under the coffee dispensing
descaling solution. spout.
Vul het reservoir met 500 ml water en 100 ml Zet een bak (van minstens 1 liter) onder de
ontkalkingsvloeistof. koffieschenkinrichting.
22
~~
Close the handle.
Sluit het handvat.
Press the Steam button and simultaneously turn the machine
on. The multifunction indicator light blinks alternative GREEN
and YELLOW.
Druk op de stoomtoets en zet tegelijkertijd de machine
aan. Het multifunctionele controlelampje knippert om
en om GROEN en GEEL
Wait until the Filtre Coffee indicator light blinks BLUE.
Wacht totdat het controlelampje van de filterkoffie
BLAUW knippert.
>
Turn the control lever to the coffe position.
Draai de bedieningshendel naar de koffiestand.
The descaling solution is dispensed through the coffee dispenser.
De ontkalkingsvloeistof gaat door de
koffieschenkinrichting.
Empty the used capsule drawer and drip tray. Drain any
descaling solution that may be left in the water tank and fill
the water tank with fresh water.
Leeg de bak met de lege capsules en het lekbakje. Leeg het
reservoir met de eventueel achtergebleven ontkalkingsoplossing
en vul het met vers water, CONTINUED - CONTINUED
23
Again, place the container under coffee dispensing spout. Press the Steam button. The BLUE indicator light turns off and
Plaats de bak weer terug onder de koffieschenkinrichting. the multifunction indicator light blinks alternative GREEN and
YELLOW. Water will start to flow out of the coffee dispenser.
Druk op de stoomtoets, het BLAUWE controlelampje
gaat uit en het multifunctionele controlelampje knippert
om en om GROEN en GEEL, het water begint uit de
koffieschenkinrichting te stromen.
14
Wait until the Filtre Coffee indicator light blinks BLUE. Return the control lever to the centre position (0).
Wacht totdat het controlelampje van de Filterkoffie Draai de bedieningshendel terug neer de centrale stand (0).
BLAUW wordt.
15
Nu
Turn the machine off. Empty and rinse the drip tray and the
water tank. The machine is now ready and descaled.
Turn the machine off. Empty and rinse the drip tray and
the water tank. The machine is now ready and descaled.
24
Use a soft, dampened cloth and neutral detergent
to clean the surfaces of the appliance.
Gebruik voor de reiniging van de opperviakte
van het apparaat een zachte doek en een
neutraal reinigingsmiddel.
13
CAUTION - CAUTION 1
When the appliance is not used for a long period Y W O
of time, the water circuit must be drained. Any Ct
liquids may freeze and damage the appliance. pe
Wanneer het apparaat gedurende een lange periode
niet gebruikt wordt, is het noodzakelijk de watercircuits
te legen. De vioeistoffen zouden kunnen bevriezen en
zodoende het apparaat kunnen beschadigen.
Turn the machine off.
Zet het apparaat uit.
~~
Drain the water tank. Close the handle without inserting a capsule.
Leeg het waterreservoir. Sluit het handvat zonder een capsule te plaatsen.
Turn the control lever to the coffe position. Press the Filter Coffee button and simultaneously turn the
Draai de bedieningshendel naar de koffiestand. machine on. The multifunction indicator light will blink
alternating RED and GREEN. Water will be dispensed from
the coffee dispensing spout.
Druk op de toets voor Filterkoffie en zet tegelijkertijd de
machine aan. Het multifunctionele controlelampje knippert
om en om ROOD en GROEN. Uit de koffieschenkinrichting
stroomt water, CONTINUED - WORDT VERVOLGD
25
=
© Y
After a few seconds, the appliance will stop and the filter
coffee indicator light turns BLUE. The drain cycle is complete.
Na enkele seconden stopt het apparaat en wordt het
multifunctionele controlelampje BLAUW. De cyclus voor
het legen is beéindigd.
\|/
X
N
uu
Turn the machine off.
Zet het apparaat ult.
=
7 i N
+
ZU Л
Return the control lever to the centre position (0).
Draai de bedieningshendel terug naar de centrale stand (0).
26
1 4 Capsule gasket replacement
Vervanging van de dichting voor de capsule
In case the are little cuts or cracks on the seal due to wear, you can easily replace it using the additional seal provided in the
packaging.
In In het geval dat de dichting sneetjes of scheurtjes vertoont ten gevolge van slijtage, kunt u deze eenvoudig vervangen
met de reserve dichting die zich in de verpakking bevindt..
” ATTENZIONE-LETOP ‘
Carry out the
N following
operations only
when the
machine is cold. Contact with
internal hot surfaces may
cause burns.
Voer de volgende handelingen
alleen uit wanneer de machine
afgekoeld is, het contact met de
opperviakten aan de binnenkant
van de machine zouden
. brandwonaen kunnen veroorzaken. :
Lift the handle. Locate the gasket.
Til het handvat op. Lokaliseer de dichting.
Take the worn-out gasket out of its seat. Prise-off with a Install the new gasket in its special seat and press it until it
screwdriver if necessary. is firmly in place.
Verwijder de versleten dichting door deze van zijn plek Plaats de nieuwe dichting op de juiste geleider totdat
weg te nemen. deze hem geheel raakt..
Close the handle.
Sluit het handvat.
27
15
Problem / Probleem
No coffee is brewed /
No water is dispensed
Er komt geen koffie / water uit
The coffee is not hot enough
De koffie is niet warm genoeg
The handle cannot close completely
Het handvat kan niet geheel
gesloten worden.
The milk does not froth enough
De schuim op de melk is niet
zoals gewenst
Alarm
Alarm
28
Troubleshooting
Troubleshooting
Cause / Solution
The water tank is empty, the multifunction
indicator light is on and RED
> Fill the water tank with fresh water
The multifunction indicator light is steady
YELLOW; the Steam function is turned on.
> Press the Steam button and wait for
the indicator light to turn GREEN
Descale the appliance if necessary
> See Section 11
Preheat the cup
Descale the appliance if necessary
> See Section 12
Empty the capsule container.
Make sure a capsule is not stuck inside the
container.
Use cold, refrigerator temperature (about
5°C), skim or partially skimmed milk. Make
sure the Milk Frother is clean. If not, wash it
in the dishwasher.
The multifunction indicator light turns RED
>Fill the water tank
The multifunction light blinks RED
> Electronics error. Turn the
machine off and back on
> |f the problem persists, contact an
Authorized Service Centre
The multifunction indicator light blinks
YELLOW and GREEN
> The appliance is performing the
descaling operation
The multifunction light blinks RED and GREEN
>The appliance is draining
No indicator lights are on
> Check the connection to the
electric network
>|f the problem persists, contact
an Authorized Service Centre
Oorzaak / Oplossing
Het waterreservoir is leeg, het multifunctionele
controlelampje is ROOD verlicht
> Vul het reservoir met vers water
Het multifunctionele controlelampje is GEEL
verlicht; de Stoomfunctie is ingeschakeld
Druk op de Stoomtoets en wacht tot
het controlelampje GROEN wordt
Voer, indien nodig, de ontkalking uit
> See Section 11
Verwarm het kopje voor
Voer, indien nodig, de ontkalking uit
> ref. Hoofdstuk 11
Leeg de bak voor de capsules. Verzeker u
ervan dat er geen capsules geblokkeerd
zitten binnen in de bak.
Gebruik volle of halfvolle melk op
koelkasttemperatuur (circa 5°C). Verzeker
u ervan dat de Melkopschuimer schoon
is. In het tegenovergestelde geval, was
het in de afwasmachine.
Het multifunctionele controlelampje is
ROOD verlicht
> Vul het waterreservoir
Het multifunctionele controlelampje
knippert ROOD
> Elektronische fout. Zet de
machine uit en zet haar
vervolgens weer aan.
> Indien het probleem blijft bestaan,
neem contact op met een Erkend
servicecentrum
Het multifunctionele controlelampje
knippert GEEL en GROEN
> Het apparaat staat in de functie
voor het ontkalken
Het multifunctionele controlelampje
knippert ROOD en GROEN
> Het apparaat staat in de functie
voor het legen
Geen enkel controlelampje is aan
> Controleer de aansluiting met het
elektriciteitsnet
> Indien het probleem blijft bestaan,
neem contact op met een Erkend
servicecentrum
220-240V, 50/60 Hz, 1250W
max 17 bar
v 5 kg
1,2|
5° C..... 45°C
17
а
Capsule gasket.
Cdichting voor de capsule.
Materials and objects in contact with food products comply
with the prescriptions of European Regulation 1935/2004.
Materialen en objecten die in aanraking komen met
levensmiddelen zijn conform aan de Europese wet- en
regelgeving 1935/2004.
29
CAFFITA SYSTEM SPA - Via Panigali, 38 - 40041 Gaggio Montano (BO)
www. caffita.com - info@caffita.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising